PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT EMISYJNY AKCJI"

Transkrypt

1 PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Emitent: Firma Handlowa JAGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, Wprowadzający: Prospect Poland US, L.P. z siedzibą w St. Helier, Jersey, Prospect Poland UK, L.P. z siedzibą w St. Helier, Jersey Na podstawie Prospektu wprowadzanych do publicznego obrotu jest: akcji zwykłych na okaziciela serii A, - od do akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1 zł każda. Z wprowadzanymi do publicznego obrotu Akcjami Serii B związane będą PDA. Na podstawie Prospektu oferowanych jest: Akcji Serii A zwykłych na okaziciela (Akcje Sprzedawane), oferowanych w ramach publicznej sprzedaży, Akcji Serii B zwykłych na okaziciela (Akcje Serii B), oferowanych w ramach publicznej subskrypcji, o wartości nominalnej 1 zł każda. Akcje Sprzedawane oraz Akcje Serii B zwane są dalej Akcjami Oferowanymi. Cena emisyjna (sprzedaży) [zł] Prowizja subemitentów i inne koszty [zł] Rzeczywiste wpływy Emitenta lub Wprowadzających [zł] Na jednostkę Akcje Sprzedawane - 0,06 - Razem Akcje Sprzedawane ,00 - Na jednostkę Akcje serii B - 0,12 - Razem Akcje Serii B ,00 - Razem Akcje Sprzedawane i Akcje Serii B ,00 - * dla emisji akcji Cena Emisyjna Akcji Serii B oraz Cena Sprzedaży Akcji Sprzedawanych zostanie ustalona w oparciu o wyniki procesu budowania Księgi Popytu, szczegółowo opisanego w Rozdziale III pkt , oraz w oparciu o rekomendację Oferującego. Przed rozpoczęciem Oferty Publicznej tzn. 14 października 2005 r. do publicznej wiadomości zostanie podany przedział cenowy, z którego pochodzić będzie Cena Emisyjna i Cena Sprzedaży. Przedział cenowy jest ceną emisyjną i ceną sprzedaży w rozumieniu art. 80 ust. 2 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. Cena Emisyjna Akcji Serii B zostanie ustalona przez Emitenta, natomiast Cena Sprzedaży Akcji Sprzedawanych zostanie ustalona przez Wprowadzających. Cena Emisyjna i Cena Sprzedaży będą równe, stałe i jednolite dla Transzy Indywidualnej i Transzy Instytucjonalnej. Cena Emisyjna i Cena Sprzedaży zostaną podane do publicznej wiadomości w formie Komunikatu, najpóźniej do godz w dniu rozpoczęcia przyjmowania zapisów w Transzy Instytucjonalnej tzn. 24 października 2005 r. Otwarcie publicznej subskrypcji i publicznej sprzedaży (Oferty Publicznej) nastąpi w dniu 17 października 2005 r. W dniach października 2005 r. przyjmowane będą zapisy w Transzy Indywidualnej oraz równolegle przeprowadzony zostanie proces budowania Księgi Popytu w Transzy Instytucjonalnej. Zapisy w Transzy Instytucjonalnej przyjmowane będą w dniach października 2005 r. Publiczna subskrypcja i publiczna sprzedaż (Oferta Publiczna) zostaną zamknięte 26 października 2005 r. Przydział Akcji Oferowanych nastąpi do dnia 27 października 2005 r. Oferta Publiczna obejmuje Akcji Sprzedawanych i Akcji Serii B. W Transzy Indywidualnej zaoferowanych zostanie Akcji Oferowanych, w Transzy Instytucjonalnej Akcji Oferowanych. Emitent i Wprowadzający mogą przed rozpoczęciem Oferty podjąć decyzję o zmianie liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach, a także zastrzegają sobie prawo do dokonywania przesunięć Akcji Oferowanych pomiędzy poszczególnymi transzami, z punktem Rozdziału III. Akcje Serii B i Akcje Sprzedawane (Akcje Oferowane) oferowane są łącznie w ramach Oferty bez ich rozróżniania na etapie składania zapisów przez inwestorów. W konsekwencji inwestorom składającym zapisy mogą być przydzielone zarówno Akcje Serii B, jak i Akcje Sprzedawane. W Transzy Instytucjonalnej Emitent dokona wstępnej alokacji Akcji Serii B, a Wprowadzający dokonają wstępnej alokacji Akcji Sprzedawanych po zakończeniu procesu budowania Księgi Popytu, w oparciu o złożone deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych i rekomendację Oferującego. Akcje będą wstępnie alokowane wybranym Inwestorom, którzy w deklaracjach zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych zadeklarowali cenę nie niższą niż ostatecznie ustalona Cena Emisyjna i Cena Sprzedaży, z zastrzeżeniem, że złożenie deklaracji z ceną równą lub wyższą od ostatecznie ustalonej Ceny Emisyjnej i Ceny Sprzedaży nie gwarantuje umieszczenia Inwestora na liście wstępnej alokacji. Akcje Oferowane będą alokowane w sposób uznaniowy, tzn. stopa alokacji może być różna dla poszczególnych Inwestorów, jak również proporcja wstępnie alokowanych Akcji Serii B i Akcji Sprzedawanych może być różna dla poszczególnych Inwestorów. Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej przyjmowane będą od Inwestorów, do których wystosowano wezwanie do opłacenia i złożenia zapisu na Akcje Oferowane. Przydziału Akcji Serii B w Transzy Instytucjonalnej dokona Emitent w oparciu o złożone i prawidłowo opłacone zapisy. Przydziału Akcji Sprzedawanych w Transzy Instytucjonalnej dokonają Wprowadzający w oparciu o złożone i prawidłowo opłacone zapisy. Ewentualne nieopłacone Akcje Oferowane zostaną w pierwszej kolejności przesunięte do Transzy Indywidualnej, a w przypadku braku takiej możliwości, zostaną objęte przez subemitentów inwestycyjnych, pod warunkiem podpisania stosownych umów subemisyjnych. W Transzy Instytucjonalnej zapisy składane będą po ustalonej przez Emitenta Cenie Emisyjnej i przez Wprowadzających Cenie Sprzedaży. Emitent przekaże informację o wysokości Ceny Emisyjnej i Ceny Sprzedaży do godz w dniu rozpoczęcia zapisów w Transzy Instytucjonalnej w formie Komunikatu. W Transzy Indywidualnej inwestorzy składać będą zapisy na Akcje Oferowane po maksymalnej cenie z przedziału cenowego określonego przed Ofertą. W Transzy Indywidualnej przydział zostanie dokonany zgodnie ze złożonymi zapisami, a w przypadku wystąpienia nadsubskrypcji, również po dokonaniu przesunięć między transzami, - według zasady proporcjonalnej redukcji. Przeprowadzenie Oferty Publicznej nie nastąpi w trybie wykonania umowy o subemisję usługową. Akcje Emitenta nie są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie Akcji Serii A i Akcji Serii B, z którymi związane są PDA, do obrotu na rynku urzędowym organizowanym przez GPW. Emitent zamierza podjąć działania mające na celu notowanie Praw do Akcji Serii B do momentu rozpoczęcia notowań Akcji Serii B. Emitent przewiduje, iż rozpoczęcie notowań PDA i Akcji Serii A będzie miało miejsce w terminie kilku Dni Roboczych po przydziale Akcji Oferowanych, natomiast obrót Akcjami Serii B powinien rozpocząć się najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od zakończenia Oferty Publicznej tzn. najpóźniej w styczniu 2006 r. Główne czynniki ryzyka: ryzyko związane z utratą kluczowych odbiorców, siła przetargowa sieci handlowych, ryzyko związane z niewywiązywaniem się z warunków umów handlowych, brak długofalowej strategii zakupowej głównych odbiorców Spółki, ograniczona suwerenność Spółki w zakresie kształtowania portfela produktów, duża wrażliwość branży na sezonowość sprzedaży, ryzyko nie dojścia do skutku emisji Akcji Serii B. Czynniki ryzyka zostały szczegółowo opisane w Rozdziale I pkt. 2 Prospektu. Wprowadzanie Akcji do publicznego obrotu odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie. Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Akcjach, ich ofercie i Emitencie OŚWIADCZENIE KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych oferowanych w niniejszym prospekcie emisyjnym. Komisja podkreśla, że odpowiedzialność za wybór procedury oferty spoczywa na Emitencie oraz Wprowadzających, zaś odpowiedzialność za jej przeprowadzenie na domu maklerskim, pełniącym funkcję oferującego. Decyzją Nr DIF/E/4110/38/61/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym prospektem emisyjnym. Oferującym Akcje w publicznym obrocie jest Dom Maklerski BZ WBK SA z siedzibą w Poznaniu. Prospekt został sporządzony w Poznaniu w dniu 30 marca 2005 r. i zawiera informacje go aktualizujące na dzień 27 września 2005 r. Ważność Prospektu upływa w najpóźniejszym z następujących terminów: - dokonania przydziału Akcji Oferowanych na zasadach określonych w Prospekcie, lub - ogłoszenia o niedojściu subskrypcji Akcji Serii B, lub - ogłoszenia o odstąpieniu lub odwołaniu Oferty Publicznej, lecz nie później niż 31 grudnia 2005 r. Prospekt zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w formie drukowanej, w terminie co najmniej siedmiu Dni Roboczych przed rozpoczęciem subskrypcji Akcji Oferowanych. Prospekt a także informacje go aktualizujące, będzie dostępny publicznie w Centrum Informacji KPWiG w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 1, w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ul. Książęca 4, w siedzibie Emitenta w Krzeszowicach ul. Daszyńskiego 10A oraz w siedzibie Oferującego w Poznaniu, Plac Wolności 15 oraz w POK wymienionych w Załączniku nr 5 do Prospektu. W siedzibie Emitenta wraz z Prospektem z załącznikami dostępne będą statut Spółki, aktualny wyciąg z KRS oraz opinie biegłych. Prospekt udostępniony zostanie również w formie elektronicznej na stronach internetowych Emitenta Skrót Prospektu zostanie opublikowany w Gazecie Giełdy Parkiet w dniu 6 października 2005 r., równocześnie z udostępnieniem Prospektu do publicznej wiadomości. Poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie są i nie będą wystawiane kwity depozytowe w związku z Akcjami Oferowanymi. Od dnia udostępnienia Prospektu do publicznej wiadomości, w okresie jego ważności, Emitent będzie przekazywał równocześnie KPWiG oraz GPW wszelkie informacje powodujące zmianę treści Prospektu, niezwłocznie po zajściu zdarzenia lub powzięcia o nim wiadomości, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od zajścia zdarzenia lub powzięcia o nim wiadomości, zaś po upływie 20 minut od zawiadomienia tych instytucji Emitent przekaże informację do PAP. W przypadku, gdy zaistniała zmiana będzie mogła w znaczący sposób wpłynąć na cenę lub wartość akcji Spółki, Emitent dodatkowo przekaże tę informację do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie jej w Gazecie Giełdy Parkiet, w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o zaistniałej zmianie. Oferujący nie zamierza podejmować działań dotyczących stabilizacji kursu Akcji Emitenta przed, w trakcie oraz po przeprowadzeniu Oferty Publicznej.

2 Prospekt Emisyjny Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1. Podstawowe informacje dotyczące Emitenta 1.1. Specyfika i charakter działalności Emitenta Firma Handlowa JAGO S.A. działa na rynku dystrybucji żywności mrożonej od roku Emitent zajmuje się szeroko pojętą aktywnością w obszarze dystrybucji i logistyki żywności mrożonej, stanowiącej istotny element gamy produktów konsumpcyjnych o szybkiej rotacji (FMCG). Spółka prowadzi zróżnicowaną działalność (handlowa, logistyczna, usługowa), tworząc w pełni funkcjonalne i kompletne rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego odbiorcy końcowego i producenta, obejmujące: działalność handlową (formuła: zakup towaru, a następnie jego odsprzedaż), działalność logistyczną (formuła: składowanie towaru dostawcy, a następnie jego dostawa do odbiorcy oraz usługi transportowe), działalność usługową (usługi marketingowe, usługi okołosprzedażowe i inne). Wybór formuły współpracy (dystrybucja działalność hurtowa na własny rachunek, czy usługa logistyczna działalność serwisowa w zakresie magazynowania i dostawy produktów świadczona na rzecz zleceniodawcy, którym jest dostawca lub producent) jest konsekwencją oczekiwań klienta Spółki (którym jest producent dostawca z jednej strony, z drugiej zaś odbiorca: sieć handlowa, hurtownia, detalista), jego strategii zakupowej/sprzedażowej, możliwości i sprawności klienta, wreszcie specyfiki rynku. Zasadniczym źródłem przychodów Spółki są operacje na rynku sieciowym (sieci handlowe hipermarketów i supermarketów, sklepów dyskontowych oraz hurtownie typu cash & carry), generujące w 2004 roku około 80% przychodów Spółki. Na tym rynku, poza usługą dostawy produktów, Spółka oferuje usługi o unikatowym w skali kraju charakterze: usługi marchandisingu, sprzedaż promocyjną i próbną z przygotowaniem pakietów promocyjnych włącznie, monitoring i analizy rynku. Aktualnie Spółka obsługuje 156 hipermarketów oraz 657 supermarketów. Emitent oferuje także usługę składu i dostaw na rynek hurtowy dla podmiotów zainteresowanych stworzeniem sieci dystrybucyjnej w Polsce (w przeważającej mierze są to firmy zagraniczne, rozpoczynające działalność w Polsce). Emitent oferuje także polskim producentom bazującym na sieci własnej dystrybucji, zainteresowanym odejściem od dotychczasowego modelu współpracy z klientami, usługę całościowego przejęcia od nich funkcji dystrybucyjnych (zarządzanie zapasami, dostawy do sieci hurtowni, magazynów centralnych strategicznych klientów sieciowych). Spółka spełnia zasadniczo, wobec niektórych klientów (Ahold Royal, Plus Discount) funkcję providera kategorii mrożonek w pełnym wymiarze, tj: zarządzanie zapasami, obiegiem dokumentów, monitorowaniem operacji oraz prowadzi działania korygujące. Istotne znaczenie, z punktu widzenia bezpieczeństwa rynkowego i prawidłowego kształtu portfela klientów, ma aktywność Spółki na rynku tradycyjnym tzn. pozasieciowe sklepy detaliczne we wszystkich formułach (sklepy małe, średnie, duże, specjalistyczne sklepy spożywcze), sklepy typu convenience, catering, która skoncentrowana jest na dwóch obszarach geograficznych: aglomeracji śląsko krakowskiej i warszawskiej. Wyróżnikiem Emitenta na tym rynku jest poza jakością obsługi i kształtem oferty prowadzenie działalności na bazie przekazanego w użyczenie poszczególnym placówkom handlowym sprzętu mroźniczego stanowiącego własność Spółki. Spółka świadczy usługi w stosunku do ponad podmiotów (w tym 812 punktów należących do sieci handlowych), z czego do ponad 750 w formule logistycznej, a do prawie w formule handlowej na rynku tradycyjnym. Emitent operuje w oparciu o dwie lokalizacje: w Krzeszowicach oraz w Warszawie, co mając na względzie specyfikę polskiego rynku i niedostatki infrastruktury (zwłaszcza drogowej) stanowi rękojmię należytej jakości świadczonych usług i ma zasadniczy, pozytywny wpływ na optymalizację kosztową, a w konsekwencji konkurencyjność rynkową. Istotnym elementem działalności było uruchomienie w sierpniu 2003 roku składu celnego znajdującego się w siedzibie Spółki w Krzeszowicach przy ul. Daszyńskiego 10A pod ścisłym nadzorem weterynaryjnym. Aktualnie Spółka świadczy usługi eksportowe na rynki krajów nie będących w Unii Europejskiej dla firm produkcyjnych zlokalizowanych w Polsce. Firma Handlowa Jago S.A. 1

3 Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka Prospekt Emisyjny Opracowana przez Zarząd Spółki strategia rozwoju, przewiduje prowadzenie działalności operacyjnej z trzech lokalizacji. Umożliwi to skrócenie czasu reakcji na potrzeby klienta, a także zmniejszenie kosztów operacyjnych, głównie transportowych. Docelowo wspomoże to także dalsze pozyskanie klientów sektora detalicznego, gdzie ekonomicznie uzasadniona jest obsługa w odległości do 150 km od magazynu. Aktualna lokalizacja Spółki umożliwia obsługę sieci handlowych na terenie całego kraju, natomiast obsługę rynku tradycyjnego głównie na obszarze Małopolski, Śląska i Warszawy. Poniższy rysunek przedstawia rozmieszczenie odbiorców Spółki we wszystkich formułach działalności wg stanu obecnego. Sieci detaliczne obsugiwane przez JAGO S.A. Źródło: Emitent 1.2. Podstawowe produkty, towary, usługi i rynki działalności Emitenta Firma Handlowa JAGO S.A to podmiot, którego działalność skoncentrowana jest w sektorze dystrybucji i logistyki żywności mrożonej, którego specyfika i zakres działalności, zwłaszcza w odniesieniu do wymiaru działalności (podmiot o zasięgu ogólnopolskim) i palety oferowanych usług towarzyszących wykracza poza standardy dla firm dystrybucyjno-logistycznych. Działalność Spółki skoncentrowana jest na handlu towarami, głównie żywnością mrożoną. Emitent oferuje swoim odbiorcom pełną ofertę wszystkich grup towarowych żywności mrożonej. W ofercie JAGO S.A. znajduje się ponad 1200 pozycji asortymentowych, dostosowanych do indywidualnych upodobań odbiorcy. W każdej grupie towarowej Spółka oferuje minimum 3 rodzaje produktów (premium, średnia półka, produkty private label) umożliwiające różnicowanie oferty w zależności od preferencji i oczekiwań klientów oraz specyfiki lokalnych rynków. Ponadto, oferta została zróżnicowana przy uwzględnieniu segmentacji odbiorców i dostosowana do specyfiki kanałów dystrybucji: rynek sieciowy, rynek odbiorców detalicznych, catering. W ramach poszczególnych grup asortymentowych JAGO S.A. obsługuje wiodące na rynku marki handlowe, w tym między innymi: Hortex, Frosta, McCain, Kotlin, Bonduelle, Aviko/Farm Frites, Superfish, 2 Firma Handlowa Jago S.A.

4 Prospekt Emisyjny Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka Unilever- Algida. oraz świadczy usługi związane z podstawową działalnością, obejmujące: działalność logistyczną (transport oraz magazynowanie towarów będących przedmiotem działalności handlowej), usługi marketingowe, związane głównie z merchandisingiem sprzedawanej żywności w placówkach handlowych. Działalność Emitenta koncentruje się na rynku krajowym Sprzedaż towarów Strukturę asortymentową oferowanych przez Spółkę towarów przedstawia poniższy diagram. Źródło: Emitent Mrożonki kulinarne Stanowią najbardziej perspektywiczną grupę asortymentową w branży żywności mrożonej. Jej atrakcyjność wynika z faktu, iż stanowią substytut dań przygotowywanych samodzielnie. Jej głównymi zaletami z punktu widzenia klienta są: znaczne skrócenie czasu przygotowania posiłku (coraz ważniejsze dla rosnącej grupy konsumentów), zachowanie znacznej wartości odżywczej i świeżości, coraz bogatsza oferta produktowa, zapewniająca różnorodność żywienia. Podstawowy asortyment stanowią: pizze i zapiekanki, dania gotowe (np. dania na patelnie, bigos, zupy, dania rybne, ryby garmażeryjne, gulasze itp.), dania mączne (np. pierogi, pyzy, uszka, kopytka itp.), dania mięsne przetworzone (np. parówki, hamburgery, cheesburgery, szaszłyki, sznycle, kotlety itp.). Biorąc pod uwagę wciąż wzrastające tempo życia, przewiduje się, że wzorem rynków wysoko rozwiniętych, coraz więcej gospodarstw domowych będzie sięgało po mrożone dania gotowe, by skrócić czas przygotowania posiłków. Dotyczy to głównie dań na patelnię, zup oraz dań mącznych typu pierogi, pyzy czy knedle, których przygotowanie domowym sposobem jest bardzo czasochłonne. Czołowi producenci mrożonek kulinarnych występujący w ofercie JAGO S.A. to: Kotlin, Fraiberger, Maxtop, Elbro, Morliny, Dr Oetker, Jawo, Frosta, Hortex, Jantex Mrożonki warzywne Ze względu na fakt, iż warzywa to niezbędny składnik codziennej diety, z uwagi na bogactwo witamin i innych składników odżywczych, stanowią one bardzo istotną grupę towarową oferowaną przez Emitenta. Warzywa w stanie świeżym są dostępne przez krótki okres w roku i dlatego jedyną metodą zachowania ich świeżości i wartości odżywczych jest mrożenie, stąd ich popularność i znaczący udział w ogólnym koszyku kupowanych produktów mrożonych. Podstawowy asortyment stanowią: warzywa jednorodne (składnik stanowi jedno warzywo), Firma Handlowa Jago S.A. 3

5 Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka Prospekt Emisyjny mieszanki warzywne (składnik stanowi kilka warzyw), mieszanki warzywne z dodatkami (np. ziół). Aktualnie zauważalne jest przechodzenie od mieszanek jednorodnych do mieszanek wieloskładnikowych, których asortyment systematycznie się zwiększa. Główni producenci mrożonych warzyw występujący w ofercie JAGO S.A. to: Hortex, Bonduelle, Chłodnie Olsztyn, Frosta, Elsner/Globus, Oerlemans. Istotnym elementem powyższej grupy asortymentowej są towary private label Frytki i wyroby ziemniaczane Stanowią atrakcyjną i znaczącą grupę produktów mrożonych. Są produktem na bazie ziemniaka, który cieszy się dużą popularnością i stanowi gorącą przekąskę lub samodzielny posiłek. Dzięki nowoczesnym metodom wytwarzania na rynku istnieje wiele rodzajów i kształtów frytek. W Polsce rocznie spożywa się około 1,5 kg frytek na osobę, podczas gdy np. w Anglii 9 kg, Francji 7 kg, zaś w Niemczech około 5 kg na osobę, co jest podstawą do optymistycznej oceny przyszłego spożycia tych produktów. Podstawowy asortyment stanowią: tradycyjne frytki: proste i karbowane, opiekane ćwiartki ziemniaka, kulki ziemniaczane, placki ziemniaczane, krokiety ziemniaczane. Zdecydowanym liderem w segmencie frytek mrożonych pod względem ilości sprzedaży jest Aviko/Farm Frites. Jej największym konkurentem jest kanadyjska firma McCain. Obecnie, po wejściu Polski do Unii Europejskiej wzrasta popularność frytek oferowanych pod markami sieci handlowych, których głównym atutem jest niska cena Lody Stanowią znaczny udział w strukturze sprzedawanych towarów mrożonych. Rośnie popularność lodów nieporcjowanych tzn. familijnych, których udział stanowi 44% sprzedaży lodów. Pozostała część rynku należy do lodów impulsowych, z których najpopularniejsze to lody na patyku, których udział stanowi 20% sprzedaży lodów oraz lody w kubkach o udziale na poziomie 13,5%. Podstawowy asortyment stanowią: lody tradycyjne na patyku, w kubku, lody familijne o pojemności od 0,5 l, lody gastronomiczne kuwety. Lody są specyficznymi produktami mrożonymi, które charakteryzują się najwyższą rentownością sprzedaży, lecz sprzedaż ograniczona jest czynnikami sezonowości (wysoka wrażliwość na czynnik pogodowy sprzedaż skoncentrowana w sezonie letnim). Mimo ograniczeń wynikających z sezonowości sprzedaży widoczny jest stały trend wzrostowy w spożyciu lodów, co stymuluje między innymi wysoka innowacyjność produktów w zakresie poszukiwań nowych rozwiązań technologicznych, propozycji smakowych, kształtu i opakowań. Istotną rolę we wzroście tej kategorii odgrywa silne wsparcie reklamowe (zwłaszcza medialne). Główni producenci lodów występujący w obrocie JAGO S.A. to: Algida, Zielona Budka i Anita Ryby i owoce morza Preferowanie zdrowego odżywiania ma wpływ na zwiększający się udział w sprzedaży ryb i owoców morza. Wzrastające spożycie wymusiło wprowadzenie pełnej palety towarów rybnych od ryb surowych, poprzez panierowane, aż do gotowych dań rybnych. Podstawowy asortyment stanowią: ryby niekonfekcjonowane mintaj, morszczuk, dorsz, ryby panierowane kostka rybna, paluszki rybne, owoce morza. Główni dostawcy w ofercie JAGO S.A. to: Frosta, Superfish, Wilbo, Pan Serwis, Abramczyk. 4 Firma Handlowa Jago S.A.

6 Prospekt Emisyjny Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka Mrożonki owocowe Stanowią grupę produktów podobnych do mieszanek warzywnych. Jako element codziennego spożycia ze względu na sezonowość dostępu w postaci świeżej - stanowią niewielką, lecz cieszącą się uznaniem odbiorców grupę asortymentową. Podstawowy asortyment stanowią: owoce jednorodne (truskawka, malina, jagoda), mieszanki owocowe (mieszanki kompotowe), owoce leśne (grzyby). Mrożonki owocowe stanowią jeden z elementów codziennej diety oraz są stosowane jako dodatki do deserów i wypieków. Główni producenci występujący w ofercie JAGO S.A. to: Hortex, Bonduelle, Chłodnie Olsztyn, Frosta, Elsner/Globus, Oerlemans. Istotnym elementem mrożonek owocowych są towary private label Catering Stanowi najobszerniejszą grupę produktową oferowaną przez Emitenta, do której zaliczyć należy: pieczywo i ciasta mrożone, koncentraty, konserwy i puszki (np. sałatki, ogórki konserwowe, ananasy w puszkach), przyprawy (np. majeranek, bazylia, pieprz itp.), sosy (np. ketchupy, musztardy, majonezy), tłuszcze (np. oleje, frytury), opakowania gastronomiczne (np. torebki do hot - dogów, patyczki, widelczyki, mieszadełka itp.). Szybki rozwój fast foodów oraz uruchomienie punktów gastronomicznych na stacjach benzynowych wzmogło zapotrzebowanie na: bułki do hamburgerów, hot-dogów, mrożone ciasteczka z nadzieniem itp. Główni producenci to: Skoga, Stan-Food, Fricopan, Paradiso, Antpohler, Fanex-Żerań, Fricopan, Greak Trade Drób Podobnie jak w grupie ryb i owoców morza widoczna staje się tendencja rozszerzania oferty. Stąd w ofercie towarowej Spółki znajduje się mrożone mięso surowe (tusze, drób mrożony porcjowany) oraz produkty przetworzone (np. panierowane skrzydełka, filety, burgery z kurczaka itp.). Główni producenci w ofercie JAGO S.A. to: Frosta, Animalco, Drosed, Konspol Sprzedaż usług logistycznych Emitent świadczy usługi logistyczne głównie dla odbiorców sieciowych (812 punktów odbioru) oraz części producentów (48 podmiotów). Zasadnicza różnica między formułą handlową (sprzedaż zakupionych towarów), a logistyczną polega na wyłączeniu z całego procesu obsługi elementu zakupu towarów. W ramach usługi logistycznej Emitent nie odpowiada za strategię produktową dostawcy i nie monitoruje rynku pod względem wielkości obrotu z uwzględnieniem sezonowości sprzedaży. Odpowiedzialność ponosi dostawca lub sieć handlowa. W tym przypadku Spółka jest tylko dostawcą towarów producenta. Forma współpracy oparta na świadczeniu usługi logistycznej, coraz częściej wypiera formę handlową. Swoje uzasadnienie znajduje to w polityce głównych odbiorców (sieci handlowe) oraz preferencjach części producentów, którzy traktują usługę logistyczną, jako źródło optymalizacji kosztowej Sprzedaż pozostałych usług, w tym usług marketingowych W ramach prowadzonej działalności handlowej i logistycznej, Emitent świadczy usługi wspomagające powyższe formy działalności: usługi marketingowe: - udział w organizacji akcji promocyjnych i degustacyjnych dla odbiorców, Firma Handlowa Jago S.A. 5

7 Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka Prospekt Emisyjny - przygotowywanie pakietów promocyjnych, - nadzór i analizy akcji promocyjnych. usługi merchandisingu: Emitent zatrudnia grupę osób świadczących bezpośrednio pracę u odbiorców. Osoby te odpowiedzialne są za: - ekspozycję towarów, - sugerowanie zamówień, - obserwację wrażliwości produktowej, - raportowanie o stanach ekspozycji dla dostawców i odbiorców. usługi obsługi składu celnego: Emitent posiada wydzielony skład celny w ramach którego wykonuje całość procesu przyjęcia, składowania i eksportu towarów. Pozostałe usługi: - analizy realizacji zamówień i obrotu towarowego dla dostawców i odbiorców, - analizy zapasów magazynowych, - serwis sprzętu mroźniczego. Największy udział w strukturze przychodów ze sprzedaży pozostałych usług Emitenta mają przychody z tytułu usług marketingowych. Pozostałe usługi w tej grupie przychodów mają wymiar niewielki, lecz są usługami wysokomarżowymi. Strukturę przychodów ze sprzedaży Emitenta w latach oraz w I II kw prezentują poniższe tabele. Struktura wartościowa sprzedaży ogółem w latach oraz w I II kw (w tys. zł) Rodzaje działalności Sprzedaż towarów, w tym: I - II kw tys. zł % udział tys. zł % udział tys. zł % udział tys. zł % udział ,44 90,49% ,17 93,67% ,59 95,07% ,34 94,00% Mrożonki kulinarne 9 586,76 21,11% ,44 27,00% ,31 27,13% ,70 26,85% Mrożonki warzywne ,98 22,13% ,88 15,85% ,52 17,20% ,57 17,75% Frytki i wyroby ziemniaczane 6 071,84 13,37% ,30 12,57% ,37 14,67% 7 774,10 12,25% Lody 7 575,67 16,68% ,65 16,54% ,26 17,40% ,62 18,19% Ryby i owoce morza 5 588,60 12,31% ,70 14,50% ,57 13,60% 8 840,64 13,93% Mrożonki owocowe 1 116,00 2,46% 1 984,03 2,40% 2 084,96 2,67% 1 312,52 2,07% Catering 767,02 1,69% 3 267,92 3,95% 1 758,89 2,25% 1 547,78 2,44% Drób 334,55 0,74% 719,26 0,87% 111,72 0,14% 339,4 0,53% Sprzedaż usług logistycznych 3 495,56 7,70% 3 547,04 4,28% 2 178,13 2,79% 2 599,91 4,10% Sprzedaż pozostałych usług w tym marketingowe 824,98 1,82% 1 694,63 2,05% 1 667,64 2,14% 1 210,14 1,91% Razem ,97 100,00% ,84 100,00% ,36 100,00% ,39 100,00% Źródło: Emitent 6 Firma Handlowa Jago S.A.

8 Prospekt Emisyjny Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka Struktura ilościowa sprzedaży ogółem w latach oraz w I II kw (w tys. kg) Rodzaje działalności Sprzedaż towarów, w tym: I - II kw tys. zł % udział tys. zł % udział tys. zł % udział tys. zł % udział 6 891,31 38,95% ,15 51,34% ,83 75,58% ,18 75,67% Mrożonki kulinarne 1 378,27 7,79% 3 136,94 12,59% 3 105,93 18,18% 2 463,21 18,54% Mrożonki warzywne 2 161,39 12,22% 2 972,40 11,93% 3 091,18 18,09% 2 429,96 18,29% Frytki i wyroby ziemniaczane 1 549,41 8,76% 2 797,53 11,23% 3 157,76 18,48% 2 134,20 16,06% Lody 926,11 5,23% 1 927,77 7,74% 1 995,43 11,68% 1 805,62 13,59% Ryby i owoce morza 556,00 3,14% 1 216,59 4,88% 995,80 5,83% 738,27 5,56% Mrożonki owocowe 180,98 1,02% 245,07 0,98% 301,52 1,76% 233,39 1,76% Catering 114,37 0,65% 431,15 1,73% 254,16 1,49% 212,99 1,60% Drób 24,80 0,14% 61,71 0,25% 11,04 0,06% 36,55 0,28% Sprzedaż usług logistycznych ,78 61,05% ,20 48,66% 4 171,30 24,42% 3 233,30 24,33% Sprzedaż pozostałych usług w tym 0,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% marketingowe Razem ,09 100,00% ,35 100,00% ,13 100,00% ,48 100,00% Źródło: Emitent 1.3. Plany i przewidywania w zakresie czynników wpływających na przyszłe wyniki Emitenta Przyszłe wyniki finansowe Emitenta w dużym stopniu uzależnione są od koniunktury gospodarczej w Polsce i całej Unii Europejskiej, uwarunkowań branżowych oraz strategii rozwoju Spółki. Prognozy makroekonomiczne zakładają wzrost gospodarczy. Wzrost PKB na koniec 2005 r. zgodnie z szacunkami Głównego Urzędu Statystycznego wyniesie ok. 5%. Przewidywane ożywienie gospodarcze doprowadzi do wzrostu popytu konsumpcyjnego, co powinno pozytywnie przełożyć się na zapotrzebowanie na produkty oferowane przez Emitenta, a tym samym na jego wyniki finansowe. Pozytywny wpływ na rozwój sektora produktów mrożonych ma zapotrzebowanie konsumentów na produkty tej branży. Możliwe jest jednak pogorszenie standardu życia konsumentów, co mogłoby wpłynąć na ograniczenie ich wydatków na produkty spożywcze o wysokiej jakości, a tym samym na pogorszenie przyszłych wyników Emitenta. Korzystny wpływ na pozycję rynkową i wyniki finansowe Emitenta ma członkostwo Polski w Unii Europejskiej, z uwagi na możliwość rozszerzenia rynków dla świadczonej przez Emitenta działalności. Spółka w momencie akcesji spełniała już wszystkie wymogi unijne i mogła świadczyć usługi związane z operacjami eksportowymi na rynki unijne. Analogicznie, Spółka była w stanie sprostać takim wymaganiom w odniesieniu do importu na rynek polski, co wyraźnie podnosi wartość Spółki dla podmiotów zagranicznych (zdolność do zapewnienia należytego standardu całości operacji od formalności importowych po dystrybucję towarów). Widoczne są już symptomy, że innym pozytywem, który w omawianym kontekście wpłynie na sytuację finansową i rynkową Emitenta jest fakt zaprzestania prowadzenia działalności przez niektóre firmy konkurencyjne (zwłaszcza na rynku tradycyjnym), które nie będą w stanie sprostać rygorystycznym wymaganiom sanitarnym obowiązującym na obszarze Unii Europejskiej. Na wzrost przychodów ze sprzedaży Emitenta będzie miało wpływ planowane uruchomienie dodatkowych dwóch, pełnowymiarowych platform logistycznych, które stanowią jednostki organizacyjno-biznesowe, z pełnym zapleczem magazynowym i transportowym (oddziały Spółki, nie posiadające osobowości prawnej) umożliwiające prowadzenie pełnej działalności operacyjnej. Działalność w ramach takiej struktury umożliwi Spółce uzyskanie statusu firmy o zasięgu ogólnokrajowym, będącej wiarygodnym i skutecznym partnerem do świadczenia usług na dotychczasowym poziomie, a wzrost kosztów operacyjnych z tytułu rozszerzenia działalności, zostanie pokryty przyrostem przychodów z obsługi nowych klientów na rynku tradycyjnym. Firma Handlowa Jago S.A. 7

9 Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka Prospekt Emisyjny Czynnikami, które będą miały pozytywny wpływ na przyszłe wyniki Emitenta są: Nabycie r. przedsiębiorstwa ARKTA S.A. w upadłości położonego w Bydgoszczy. W wyniku transakcji Spółka powiększyła do trzech ilość lokalizacji z których prowadzi działalność logistyczną (Krzeszowice, Warszawa, Bydgoszcz), przyspieszając tym samym działania związane m.in. z optymalizacją kosztów i skróceniem czasu reakcji logistycznej, zapoczątkowane przejęciem Tibbett & Britten Poland Spółka z o.o. Przejęcie r. aktywów głównego konkurenta rynkowego - firmy Tibbett & Britten Poland Spółka z o.o. i w rezultacie powstanie podmiotu działającego w dwóch lokalizacjach (Krzeszowicach, Warszawie), co wpłynie na optymalizację kosztową oraz pozwoli na skrócenie czasu reakcji logistycznej istotnej z punktu widzenia każdego odbiorcy Emitenta, Profesjonalizm i reputacja rynkowa, co znajduje wyraz w haśle reklamowym Oferujemy więcej niż inni osiągnięta w toku wielu lat funkcjonowania na rynku, potwierdzona posiadanymi Certyfikatami w zakresie Systemów: Zarządzania Jakością ISO 9001:2001 oraz systemu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności HACCP; ugruntowana otrzymanymi nagrodami i wyróżnieniami: Firma Fair Play 3-krotnie (2002,2003,2004); (Solidna Firma 2004, 2005), Otwarcie na potrzeby rynku (jako jedyna w Polsce firma w branży operuje na wszystkich rynkach, we wszystkich możliwych formułach współpracy, gwarantując najszerszy zakres usług), Kompleksowość oferty (jako jedyna firma w Polsce Emitent oferuje całościową ofertę od magazynowania, serwisu importowo eksportowego, po sprzedaż i logistykę, zapewniając wsparcie własnymi siłami sprzedaży i serwisu rynkowego, co zapewnia wszystkim uczestnikom realne i wymierne efekty skali i korzyści z tytułu synergii), Bezpieczeństwo biznesowe i finansowe dla wszystkich podmiotów ogniwa dostaw (od producenta dostawcy, po klienta konsumenta), Jakość posiadanej infrastruktury biznesowej wsparta zintegrowanym systemem zarządzania, Nowoczesna infrastruktura biznesowa (nowoczesne magazyny, zintegrowany system informatyczny, odpowiedniej jakości transport) oraz doświadczeni i wykwalifikowani pracownicy, co umożliwia uzyskiwanie wysokiej jakości świadczonych usług, Wysokie kwalifikacje kadry menedżerskiej oraz jej zaangażowanie w realizację stawianych celów strategicznych, Szeroki program inwestycyjny, Dopasowywanie oferty do oczekiwań rynku, polegające na oferowaniu produktów, które odpowiadają aktualnym preferencjom klientów, Dobra kondycja ekonomiczno-finansowa gwarantująca utrzymanie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania, w tym kredytów, Dobra komunikacja wewnętrzna Krótki opis strategii i rozwoju Emitenta Misją Firmy Handlowej JAGO S.A. wyrażaną w formie Oferujemy więcej niż inni jest utrzymanie znaczącej pozycji w sektorze w oparciu o przewagę jakościową, na bazie wysokiej innowacyjności oferty, powiększenie udziału w rynku dystrybucji żywności mrożonej w oparciu o szeroką ofertę usług oraz sprawność logistyczną. Jakość oferowanych towarów, sprawność obsługi, atrakcyjność cenowa oraz bezpieczeństwo łańcucha chłodniczego to atuty, które pozwalają na umocnienie pozycji na rynku krajowym. Usytuowanie Centrum Dystrybucyjnego w Krzeszowicach - ze względu na lokalizację umożliwi również świadczenie w niedalekiej przyszłości usług na innych rynkach środkowo-europejskich. Przewidując, iż spożycie żywności mrożonej będzie systematycznie wzrastało, Emitent chce pełnić rolę głównego dostawcy do operujących na polskim rynku detalicznych sieci sprzedaży oraz rolę liczącego się partnera na rynku tradycyjnym. Głównym założeniem strategii Emitenta jest osiągniecie wzrostu w oparciu o jakościowe przywództwo oraz zwiększenie dywersyfikacji rynkowej i portfelowej poprzez: dążenie do dalszej poprawy jakości świadczonych usług, na bazie spełnienia oczekiwań klienta odbiorcy, czego miarą jest skala realizacji zamówień, będąca uzasadnieniem przewagi cenowej na rynku, zwiększenie zaangażowania/ udziału na rynku tradycyjnym, dążenie do skrócenia czasu realizacji zlecenia i obniżenia kosztu dotarcia do klienta końcowego, 8 Firma Handlowa Jago S.A.

10 Prospekt Emisyjny Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka dążenie do przejmowania całości dostaw żywności mrożonej do poszczególnych odbiorców we wszystkich segmentach rynku, celem uzyskania efektu skali prowadzonych operacji, koncentrację obrotów na 2-3 dostawcach w każdej domenie produktowej, skoncentrowanie się na kooperacji z liderami produkcji i sprzedaży, traktowanej jako element budowania długoterminowych relacji, przewagi konkurencyjnej i barier wejścia na rynek. Obecna strategia Emitenta skupia się w następujących obszarach: stworzeniu ogólnopolskiej infrastruktury biznesowej (uruchomienie platform logistycznych), oferowaniu i stałej rozbudowie oferty o nowe elementy i rozwiązania korzystne z punktu widzenia klienta - dostawcy i klienta odbiorcy, zwiększeniu udziału w rynku tradycyjnym, zlokalizowanym wokół platform logistycznych. Uruchomienie platform logistycznych: Najistotniejszym elementem usługi logistycznej jest skrócenie czasu realizacji zlecenia i obniżenie kosztu dotarcia do klienta. W związku z powyższym działania Emitenta w tym elemencie strategii obejmują: budowę pełnowymiarowej platformy magazynowej w Warszawie w oparciu o dotychczasową bazę, po przejęciu aktywów Tibbett & Britten Sp. z o.o., uruchomienie pełnowymiarowej platformy magazynowej w Bydgoszczy w oparciu o nabyte przedsiębiorstwo ARKTA S.A. w upadłości; wyposażenie platform w pełną infrastrukturę magazynową, wyposażenie platform w pełne zaplecze transportowe. Oferowanie i stała rozbudowa oferty o nowe elementy i rozwiązania korzystne z punktu widzenia klienta dostawcy i klienta odbiorcy: Spółka zakłada kontynuowanie działań, których celem jest stałe wzbogacanie oferty o nowe elementy takie jak: działania wspierające program marketingowy producenta (sprzedaż pilotażowa, tworzenie zestawów promocyjnych, animacje i degustacje, badanie rynku prowadzone w oparciu o własne zaplecze), rozwinięcie usługi eksportowej na rynki sąsiednich państw, dla producentów zlokalizowanych w Polsce i usługi importowej dla producentów spoza obszaru Unii Europejskiej, obsługa logistyczna drobnego i średniego rynku hurtowego, sprzedaż towarów z gwarancją ich ekspozycji w sprzęcie mroźniczym stanowiącym własność Spółki. Zwiększenie udziału w rynku wokół platform logistycznych: W celu realizacji tego elementu strategii Emitent zamierza: intensyfikować działania na rynku tradycyjnym, rozbudowywać rynek gastronomiczny w segmencie restauracji prestiżowych i fast foodów wokół nowo uruchamianych platform logistycznych (Warszawa, Bydgoszcz), na bazie zróżnicowanej oferty produktowej i cenowej, budować kompetencję i przewagę konkurencyjną na rynku sklepów typu convenience. Koncepcja uruchomienia dodatkowych dwóch, pełnowymiarowych platform logistycznych oparta jest na centralnym zarządzaniu całością struktury organizacyjnej i wszystkimi operacjami. Działalność w ramach takiej struktury umożliwi Spółce uzyskanie statusu firmy o zasięgu ogólnokrajowym, będącej wiarygodnym i skutecznym partnerem do świadczenia usług na dotychczasowym poziomie, a wzrost kosztów operacyjnych z tytułu rozszerzenia działalności, zostanie pokryty przyrostem przychodów z obsługi nowych klientów na rynku tradycyjnym. Firma Handlowa Jago S.A. 9

11 Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka Prospekt Emisyjny 1.5. Osoby zarządzające Emitentem i akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Zarząd JAGO S.A. Zbigniew Mendel Prezes Zarządu, Maria Przybył Członek Zarządu Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta Akcjonariusz Liczba posiadanych Akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział głosów na walnym zgromadzeniu Prospect Poland US, L.P ,69% ,69% Prospect Poland UK, L.P ,81% ,81% Zbigniew Szarek ,05% ,05% 2. Czynniki powodujące wysokie ryzyko dla nabywców papierów wartościowych 2.1. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta Ryzyko związane z utratą kluczowych odbiorców W strukturze odbiorców Emitenta (bez względu na formułę współpracy: handlowa czy logistyczna) wyróżniono dwie grupy odbiorców: grupę sieci handlowych (niezależnie od wewnętrznego zróżnicowania: hipermarkety, supermarkety, sklepy dyskontowe, sklepy typu cash & carry), grupę odbiorców tradycyjnych (sklepy detaliczne, catering). Wyraźnie uprzywilejowaną pozycję z uwagi na udział w generowanych przychodach ogółem (80% przychodów) zajmuje grupa sieci handlowych. Zagrożeniem dla Spółki jest utrata klienta sieciowego, która spowoduje utratę znaczącej części przychodów. Wszystkie dostępne i znane analizy rynkowe potwierdzają, że co najmniej do 2010 r. (wg raportu CAL Company Assistance Sp. z o.o., prowadzącej panelowe badania rynku FMCG) znaczenie nowoczesnych kanałów dystrybucji będzie na rynku detalicznym mniejsze niż kanałów tradycyjnych. Przyjęta przez Zarząd Spółki strategia przewiduje zwiększenie udziału w grupie odbiorców tradycyjnych celem zmniejszenia zidentyfikowanego ryzyka Ryzyko związane z działalnością firm konkurencyjnych Emitent po przejęciu działalności firmy Tibbett & Britten Poland Spółka z o.o. ( r.) stał się podmiotem o znaczącej pozycji na polskim rynku logistyki i dystrybucji żywności mrożonej w nowoczesnym kanale sprzedaży detalicznej. Emitent dokonał zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa ww. spółki, obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych. Przedmiot zakupu stanowiły środki trwałe (tabor samochodowy i wyposażenie magazynu) oraz majątek ruchomy nie stanowiący środków trwałych (wyposażenie biura). Wraz z przejęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nastąpiło przejęcie przez Emitenta, w trybie art. 23 Kodeksu Pracy, dotychczasowych pracowników zatrudnionych w Tibbett & Britten Sp. z o.o. Emitent nabył również prawa do realizacji i kontynuowania wybranych umów handlowych. W dniu roku Spółka dokonała zakupu Przedsiębiorstwa ARKTA S.A. w upadłości w Bydgoszczy od syndyka masy upadłości. Zakup ten stanowi kontynuację przyjętej przez Zarząd strategii Spółki. Uruchomienie kolejnej platformy logistycznej umożliwi zwiększenie skali działalności Spółki w przyszłych latach. Rozszerzenie bazy magazynowej w postaci trzeciej, pełnowymiarowej platformy logistycznej, umożliwi wzrost działalności we wszystkich kanałach dystrybucji oraz usprawni proces logistyczny obsługi klientów poprzez skrócenie odległości i czasu dostawy. 10 Firma Handlowa Jago S.A.

12 Prospekt Emisyjny Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka Wysokie bariery wejścia do sektora powodują, iż realną zdolność do konkurowania w rozumieniu zdolności prowadzenia ogólnopolskich operacji posiadają co najwyżej 2 podmioty: Frigo Logistics i Mc Lane. Emitent z uwagi na istnienie realnej przewagi jakościowej w stosunku do głównych konkurentów, posiadaną reputację rynkową, fakt świadczenia dla wielu sieci handlowych usługi dystrybucyjnej (sprzedaż produktów), prowadzony stały monitoring rynku oraz wysoką innowacyjność, co do zakresu oferty - może skutecznie konkurować z pozostałymi podmiotami funkcjonującymi w branży. Mimo znacznej przewagi konkurencyjnej Emitenta nie można wykluczyć przejęcia części działalności Emitenta przez podmioty konkurencyjne, operujące na rynku polskim Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników Podstawą działalności Emitenta oraz jego sukcesu rynkowego jest przede wszystkim wiedza, kompetencje i doświadczenie wysoko kwalifikowanej kadry pracowniczej. Główną metodą jej pozyskiwania jest oferowanie konkurencyjnych warunków pracy i płacy. Istnieje potencjalne ryzyko odejścia pracowników o kluczowym znaczeniu z punktu widzenia rozwoju Emitenta, co mogłoby mieć wpływ na poziom wyników Spółki. Ryzyko to ograniczają następujące czynniki: wysoki poziom wewnętrznej kultury organizacyjnej i otwarta polityka informacyjna Emitenta, co sprzyja identyfikacji pracowników ze Spółką, przejrzysty, motywacyjny system kształtowania wynagrodzeń, zarządzanie wiedzą, szeroki program szkoleń, system awansów poziomych, co w efekcie końcowym sprzyja tworzeniu kadry rezerwowej i stabilizacji zatrudnienia na kluczowych stanowiskach, nabycie akcji Spółki przez członków Zarządu Emitenta (opisane w Rozdziale VII) Ryzyko związane z niewywiązywaniem się z warunków umów handlowych Działalność Emitenta oparta jest w przeważającej części na krótkookresowych umowach handlowych i logistycznych. Podstawowe ich warunki to terminowe dostawy produktów mrożonych w określonych ilościach, cechach (głównie jakościowych) i na określonych warunkach cenowych, oraz dostarczenie stosownej dokumentacji transakcji. W przypadku nie wywiązania się z niektórych umów Spółka jest zobowiązana do zapłacenia standardowych na rynku kar umownych. Minimalizacja niniejszego ryzyka wyraża się w: zabezpieczeniu dostępności infrastruktury logistycznej (przede wszystkim specjalistyczny tabor transportowy) przewyższającej potrzeby rynku, drogą zawarcia długoterminowych umów z firmami świadczącymi serwis transportowy, wdrożeniu systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 i HACCP, minimalizuje ryzyko wystąpienia problemów jakościowych, posiadaniu zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie we wszystkich aspektach działalności Spółki (z gospodarką magazynową włącznie), co ułatwia planowanie działań, prowadzenie operacji i monitorowanie osiąganych rezultatów, wprowadzeniu w relacjach z partnerami biznesowymi systemu elektronicznej wymiany danych (EDI), co wpływa na skrócenie czasu realizacji zamówień i minimalizuje koszty komunikacji i wymiany dokumentów. Spółka podejmuje działania zmierzające do minimalizowania omawianego ryzyka, drogą szczegółowego precyzowania zapisów kontraktowych i uzależniania zapadalności kar umownych od spełnienia szeregu warunków przez klienta Spółki (akceptacja harmonogramu dostaw, wielkość minimalnego zamówienia, czas reakcji logistycznej, system awizacji dostaw), jak i przenoszenia ryzyk do umów o współpracy zawieranych przez Spółkę z producentami dostawcami (odpowiedzialność za dostępność produktu, różnice między zamówionym a dostarczonym asortymentem, braki asortymentowe, podwyżki cenowe itp.) Ryzyko związane z uzależnieniem od kluczowych dostawców oraz odbiorców Strategią Emitenta jest budowanie długofalowych relacji z kluczowymi dostawcami Spółki, którzy są zarazem liderami rynku polskiego. Firma Handlowa Jago S.A. 11

13 Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka Prospekt Emisyjny Udział jednego dostawcy (Hortex S.A.) w obrotach Spółki przekracza 10% (w odniesieniu do ogólnej polityki zaopatrzeniowej Spółki) i jest 4 krotnie niższy niż udział tego podmiotu w polskim rynku żywności mrożonej. Emitent konsekwentnie od 3 lat podejmuje działania, których skutkiem jest dywersyfikacja źródeł dostaw (2 3 kluczowych producentów danego asortymentu obecnych na polskim rynku). Spółka zmierza ponadto do takiego kształtowania portfela dostawców, aby w obrębie każdej z grup asortymentowych korzystać z rozproszonych źródeł zaopatrzenia, stosując w procesie selekcji dostawców kryteria pozycji rynkowej dostawcy (udział w rynku), rangi marki produktu (gama premium, średnia marka, produkt pierwszej ceny), wreszcie bezpieczeństwa biznesowego (standing finansowy, stan i poziom majątku produkcyjnego). Analogiczne działania dywersyfikujące podejmuje Emitent w odniesieniu do odbiorców, zwłaszcza sieciowych. W tym kanale dystrybucji 10% udział w obrotach przekraczają 2 podmioty (Ahold Polska Sp. z o.o. oraz Plus Discount Sp. z o.o.). Mając na względzie bezpieczeństwo rynkowe Spółka konsekwentnie rozbudowuje rynek poza sieciowy (w tym hurtowy), rozwija nowe obszary aktywności (np. Centrum Eksportowe), jak i podejmuje współpracę z nowymi klientami sieciowymi. Doświadczenia Spółki w ostatnich latach potwierdzają, iż przejściowe problemy związane z utratą nawet największego klienta, są skutecznie pokonywane drogą pozyskiwania nowych klientów i rozwijania współpracy z klientami dotychczasowymi oraz organizowaniem nowych obszarów aktywności, np. rozszerzanie działalności na rynku tradycyjnym Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Emitenta Akcjonariuszami Emitenta posiadającymi powyżej 5% akcji (i głosów na WZ) są: Prospekt Poland US, L.P., Prospekt Poland UK, L.P. oraz p. Zbigniew Szarek. W przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich Akcji Oferowanych udział ww. akcjonariuszy w kapitale zakładowym i głosach na WZ będzie kształtował się w następujący sposób: Akcjonariusz Liczba posiadanych Akcji po Ofercie Publicznej Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów po Ofercie Publicznej Udział głosów na walnym zgromadzeniu Prospect Poland US, L.P ,95% ,95% Prospect Poland UK, L.P ,93% ,93% Zbigniew Szarek ,59% ,59% Biorąc powyższe pod uwagę ww. Akcjonariusze, po przeprowadzeniu Oferty Publicznej będą mieli wpływ na działalność Spółki oraz sprawowanie w niej kontroli Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski: brak stabilności i jednoznacznego charakteru zjawisk wzrostowych w gospodarce Sektor produkcji i dystrybucji żywności mrożonej jest szczególnie wrażliwy na czynniki makroekonomiczne. Wrażliwość ta wzmagana jest niską odpornością produktów mrożonych na substytuty (np. świeże warzywa i owoce, żywność pasteryzowana i apertyzowana w puszkach). Uwidacznia się to w okresie lata gdzie Konsument chętniej sięga po świeże owoce i warzywa. Dane makroekonomiczne ostatnich kwartałów potwierdzają względnie trwały i stabilny charakter obecnego wzrostu gospodarczego. Jest jedynie kwestią czasu, kiedy wzrost ten przełoży się początkowo na wzrost dochodów konsumentów, a następnie indeks spożycia indywidualnego. Symptomy procesu korzystnych zmian w postaci wzrostu sprzedaży FMCG i wzrostu wartości średniego koszyka FMCG w zakupach są już widoczne (za: Handel nr 4/153 z ). Pozytywne konsekwencje procesu wzrostu konsumpcji indywidualnej, staną się widoczne także w sektorze żywności mrożonej, co powinno mieć pozytywny wpływ na realizację planów Spółki. 12 Firma Handlowa Jago S.A.

14 Prospekt Emisyjny Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka Spółka podejmuje wielokierunkowe działania zmierzające, do przynajmniej częściowej, neutralizacji omawianego ryzyka drogą większej dywersyfikacji obecności rynkowej (nie tylko hipermarkety, ale przede wszystkim supermarkety i sklepy dyskontowe, oraz lokalne sieci polskie), drogą zwiększania udziałów w rynku tradycyjnym oraz większej dywersyfikacji przedmiotowej świadczonych usług (usługi eksportowe, paleta usług okołosprzedażowych, obsługa podmiotów zewnętrznych wchodzących na rynek polski itp.). Istotnym czynnikiem zmniejszającym wrażliwość Spółki w omawianym aspekcie jest projekt rozbudowy aktywności i oferty o żywność chłodzoną, która z uwagi na większe wolumeny, szybszą rotację niż żywność mrożona, a przede wszystkim charakter w znacznej części gamy produktowej pierwszej potrzeby, która jest znacznie bardziej odporna na wahania koniunkturalne Ryzyko otoczenia prawnego Zagrożeniem dla działalności Emitenta są zmieniające się przepisy prawa lub różne jego interpretacje. Ewentualne zmiany przepisów prawa, a w szczególności przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, oraz prawa handlowego (w tym prawa spółek handlowych i prawa regulującego zasady funkcjonowania rynku kapitałowego), mogą zmierzać w kierunku powodującym wystąpienie negatywnych skutków dla działalności Emitenta. W chwili obecnej przepisy prawa polskiego znajdują się w okresie intensywnych zmian związanych z niedawnym przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Zmiany te mogą mieć poważny wpływ na otoczenie prawne działalności gospodarczej, w tym działalności Emitenta. Wejście w życie w ostatnim czasie nowej, istotnej dla obrotu gospodarczego regulacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, może wiązać się z problemami interpretacyjnymi, niejednolitym orzecznictwem sądów, niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi przez organy administracji publicznej, itp Ryzyko związane z niestabilnością polskiego systemu podatkowego Polski system podatkowy charakteryzuje się częstymi zmianami przepisów, wiele z nich nie zostało sformułowanych w sposób dostatecznie precyzyjny i brak jest ich jednoznacznej wykładni. Interpretacje przepisów podatkowych ulegają częstym zmianom, a zarówno praktyka organów skarbowych, jak i orzecznictwo sądowe w sferze opodatkowania, nie są jednolite. W związku z rozbieżnymi interpretacjami przepisów podatkowych w przypadku polskiej spółki zachodzi większe ryzyko niż w przypadku spółki działającej w bardziej stabilnych systemach podatkowych. Jednakże można ocenić, że wprowadzone z dniem 1 stycznia 2004 roku dwuinstancyjne postępowanie przed sądami administracyjnymi oraz dorobek prawny Wspólnoty Europejskiej wpłynęły znacząco na jednolitość orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych i tym samym na jednolitość stosowania prawa podatkowego, także przez organy podatkowe. Jednym z elementów ryzyka wynikających z unormowań podatkowych są przepisy odnoszące się do upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, co wiąże się z możliwością weryfikacji prawidłowości naliczenia zobowiązań podatkowych za dany okres. Deklaracje podatkowe określające wielkość zobowiązania podatkowego i wysokość dokonanych wpłat mogą być weryfikowane w drodze kontroli przez organy skarbowe w okresie pięciu lat od końca roku, w którym minął termin płatności podatku. W przypadku przyjęcia przez organy podatkowe odmiennej od będącej podstawą wyliczenia zobowiązania podatkowego przez Emitenta interpretacji przepisów podatkowych, sytuacja ta może mieć istotny negatywny wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację finansową, wyniki i perspektywy rozwoju Siła przetargowa sieci handlowych Sieci handlowe zwłaszcza hipermarketów i sklepów dyskontowych stanowiąc najbardziej dynamiczną i najlepiej zorganizowaną część rynku, w warunkach niskiej konsumpcji i nadprodukcji, zajmują uprzywilejowaną pozycję dyktując de facto reguły gry pozostałym podmiotom. Specyfika charakteru oferty Spółki będącej funkcją ustaleń na linii Producent Sieć Handlowa powoduje wysoką wrażliwość JAGO S.A. na dążenie Producentów/Sieci do optymalizacji własnych efektów kosztem marży/przychodów spółki dystrybucyjnej. W celu zabezpieczenia się przed ewentualnością wzrostu kosztów stałych, ponoszonych przez Emitenta w związku z prowadzoną działalnością (koszty paliwa, energii), umowy zawierane z sieciami przewidują prawo zmiany warunków oferty w przypadku nieprzewidzianego wzrostu cen. Spółka prowadzi także działania zmierzające do uzyskania statusu Magazynu Centralnego wybranych sieci i producentów oraz zawierania długoterminowych kontraktów celem z jednej strony zachowania na maksymalnym poziomie wielkości strumienia towarowego przechodzącego przez podmiot, z drugiej zaś maksymalnego spłaszczenia skutków ograniczenia bądź zaprzestania współpracy z niektórymi podmiotami. Firma Handlowa Jago S.A. 13

15 Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka Prospekt Emisyjny Elementem ograniczenia tego ryzyka jest też dalsza, konsekwentna dywersyfikacja portfela Klientów Spółki oraz podejmowanie aktywności w subsektorach z wysoką barierą wejścia (np. sklepy typu convenience na stacjach benzynowych, sieci restauracji i punktów gastronomicznych, placówki żywienia zbiorowego etc.) Brak długofalowej strategii zakupowej głównych odbiorców Spółki W polityce zakupowej i asortymentowej większości sieci handlowych zauważalny jest prymat doraźnych, krótkoterminowych korzyści nad jakością oferowanych produktów, kreowaniem nowych wzorców konsumpcyjnych, budowaniem długofalowych, obopólnie korzystnych relacji z dostawcą. Strategia ta jest także z wyjątkiem liderów rynkowych akceptowana przez producentów. W rezultacie zjawiskiem powszechnym na rynku sieciowym jest częsta zmiana dostawców producentów, z reguły na dostawców małych, uzależnianych od sieci z jednej strony, z drugiej zaś cechujących się niską wydolnością finansową, co skutkuje dla Spółki dodatkowymi kosztami (konieczność upłynniania zbędnych zapasów, utrata źródeł zaopatrzenia), a generalnie podwyższa znacznie ryzyko biznesowe. Spółka stara się wpływać na decyzje zakupowe głównych partnerów biznesowych drogą udostępniania know how i wiedzy rynkowej odnośnie aktualnych trendów rynkowych. Jedną z dróg minimalizacji tego ryzyka jest partycypacja w systematycznej edukacji konsumentów, co do znaczenia jakości dla bezpieczeństwa konsumentów żywności mrożonej, oraz współpraca ze służbami sanitarno epidemiologicznymi w zakresie monitoringu jakości i źródeł zaopatrzenia rynku Niski standard infrastruktury drogowej oraz poziom organizacji logistyki głównych odbiorców, co skutkuje wzrostem poziomu kosztów Jakość polskiej infrastruktury drogowej, w połączeniu z uregulowaniami ustawowymi w zakresie czasu pracy kierowców z jednej strony, z drugiej zaś relatywnie niski poziom organizacji logistyki na poziomie głównych odbiorców usług Spółki (sieci handlowe), skutkujący długim czasem oczekiwania na rozładunek (brak lub lekceważenie systemu awizacji), ma zdecydowanie negatywny wpływ na efektywność wykorzystania taboru samochodowego i innych składników majątku Spółki. Emitent w swej ofercie proponuje dodatkowy system upustów (za skrócenie czasu rozładunku) lub kar dla odbiorców celem optymalizacji kosztów logistyki Ograniczona suwerenność Spółki w zakresie kształtowania portfela produktów Kształt oferty asortymentowej Spółki jest w zasadniczej części efektem decyzji podejmowanych arbitralnie przez centrale zakupowe sieci handlowych, efektem czego jest częsta rozbieżność między interesem Spółki a sieci. Problem ten jest szczególnie widoczny w grupie private labels (marek własnych) sieci handlowych. Spółka podejmuje działania zmierzające do oparcia decyzji zakupowych głównych odbiorców na możliwie najbardziej zobiektywizowanych, racjonalnych podstawach. Z uwagi na sytuację rynkową, w rozmowach i decyzjach dotyczących formuły współpracy (formuła handlowa, czy usługa logistyczna) kwestia odpowiedzialności za strategiczne decyzje zakupowe i ich konsekwencje stawiana jest przez Spółkę w sposób priorytetowy. Natomiast w odniesieniu do operacji logistycznych, gdzie proces decyzyjny i jego kształt jest w znacznej mierze zarezerwowany dla Producenta, Spółka w coraz szerszym wymiarze jest beneficjentem skali operacji, jakości usługi i zadowolenia producenta klienta z dotychczasowej współpracy z Emitentem. Istotną rolę w ograniczaniu omawianego ryzyka odgrywa ponadto zaangażowanie JAGO S.A. na rynku tradycyjnym istotnym z punktu widzenia producenta z uwagi na specyfikę polskiego rynku detalicznego oraz wiarygodność finansowa Emitenta z punktu widzenia bezpieczeństwa wszystkich podmiotów łańcucha dostaw Niepewność poziomu kursu walutowego Brak stabilności i nieprzewidywalność kursu Euro jest dla Spółki zagrożeniem z uwagi na charakter części zobowiązań wymagalnych w walucie obcej. Dotyczy to zakupu produktów z importu: zwłaszcza private labels dla sieci handlowych. W celu zminimalizowania tego ryzyka, Spółka dokonuje bieżącej analizy rynku walutowego, oraz korzysta z dostępnych produktów finansowych w tym zakresie m.in. zakupu opcji walutowych. 14 Firma Handlowa Jago S.A.

16 Prospekt Emisyjny Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka Duża wrażliwość branży na sezonowość sprzedaży Sektor aktywności Spółki jest szczególnie wrażliwy na oddziaływanie trudno przewidywalnych i niezależnych czynników pogodowych, zwłaszcza w okresie letnim, co wpływa bezpośrednio na przychody i marże wypracowywane przez Spółkę (grupą towarową szczególnie wrażliwą na czynnik pogodowy są lody, generujące do 20% całości przychodów). Ostatnie lata potwierdzają spadek znaczenia tego ryzyka, na skutek zmian struktury konsumpcji żywności mrożonej w Polsce (wzrost spożycia lodów familijnych kosztem spadku spożycia lodów impulsowych, gwałtowny wzrost sprzedaży nowej kategorii: dań gotowych, związany nie z sezonowością sprzedaży, a stylem życia konsumentów). Spółka podejmuje także własne działania zmierzające do minimalizacji tego ryzyka, które polegają na: ciągłej dbałości o kształt oferty, zgodny z tendencjami rynkowymi, przesuwaniu podaży w kierunku produktów o niskiej wrażliwości, bądź obojętnych na czynnik sezonowości (dania gotowe, ryby, wyroby kulinarne typu pizza), korelacji oferty Spółki z działaniami marketingowymi liderów rynkowych celem wykorzystania efektu generowania dodatkowego popytu na skutek działań promocyjno reklamowych. Kolejnym czynnikiem wydatnie osłabiającym wagę sezonowości sprzedaży będzie w ocenie Emitenta podjęcie aktywności w sektorze żywności chłodzonej Czynniki ryzyka związane z Akcjami i rynkiem kapitałowym Ryzyko związane z możliwością niezrealizowania zakładanego programu inwestycyjnego, opartego na pozyskaniu środków z emisji Akcji Serii B Istnieje ryzyko iż wyniku emisji Akcji Serii B, Spółka nie pozyska zakładanej wysokości środków na realizację programu inwestycyjnego (cele emisji), opisanego w pkt 6 niniejszego Rozdziału. W przypadku, gdy pozyskane środki z emisji Akcji Serii B okażą się niewystarczające na sfinansowanie planowanych nakładów, pełna realizacja założonych celów emisji zapewniona zostanie w oparciu o środki własne i obce (kredyty) Ryzyko związane z odmową przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej Zgodnie z pkt Rozdziału III Inwestorami uprawnionymi do nabywania Akcji Oferowanych w Transzy Instytucjonalnej, na zasadach określonych w Prospekcie są rezydenci i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego: osoby fizyczne, osoby prawne, oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność do zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu. Jednakże spośród wyżej wymienionych podmiotów zapisy na Akcje Oferowane będą mogli złożyć jedynie Inwestorzy, którzy zostaną zaproszeni przez Emitenta lub Wprowadzających, za pośrednictwem Oferującego lub domu maklerskiego - członka Konsorcjum Dystrybucyjnego do uczestnictwa w procesie budowania Księgi Popytu a po jego zakończeniu otrzymają ponadto zaproszenie do złożenia zapisu, zgodnie z punktem Rozdziału III. Osoby nie spełniające ww. kryteriów muszą się liczyć z ryzykiem odmowy przyjęcia zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej Ryzyko związane z możliwością przedłużenia terminu do zapisywania się na Akcje Oferowane Zgodnie z zapisami dotyczącymi terminów przeprowadzenia Oferty, Emitent oraz Wprowadzający mogą zmienić wskazane w Prospekcie terminy, w tym mogą również wydłużyć okres przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane. Termin do zapisywania się na akcje nie może być jednak dłuższy niż 3 miesiące od dnia otwarcia subskrypcji. W przypadku przedłużenia terminu zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane wydłuży się również okres, w którym Inwestorzy, którzy dokonali wpłat, nie będą mieli możliwości dysponowania wpłaconymi środkami. Firma Handlowa Jago S.A. 15

17 Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka Prospekt Emisyjny Ryzyko związane z odstąpieniem i odwołaniem Oferty Publicznej Zwraca się uwagę Inwestorów, że zgodnie z pkt Rozdziału III Emitent może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty Akcji Serii B w każdym czasie przed jej rozpoczęciem, bez podawania przyczyn. Ponadto, Emitent może podjąć decyzję o odwołaniu oferty Akcji Serii B w trakcie trwania subskrypcji w sytuacji, gdy wystąpią nagłe i nieprzewidywalne wcześniej zdarzenia, które mogą mieć istotny, negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę kraju lub na dalszą działalność Emitenta. Ponadto, Emitent może podjąć decyzję o odwołaniu oferty Akcji Serii B po przeprowadzeniu procesu budowania Księgi Popytu, gdy wynik tego procesu okaże się niesatysfakcjonujący, tj. w szczególności nie będzie gwarantował pozyskania wysokiej jakości inwestorów lub nie będzie gwarantował odpowiedniego poziomu płynności notowań na rynku wtórnym. W przypadku podjęcia takiej decyzji stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie Komunikatu niezwłocznie po jej podjęciu. Wszyscy Wprowadzający mogą podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty Akcji Sprzedawanych w każdym czasie przed jej rozpoczęciem, bez podawania przyczyn. Ponadto, każdy z Wprowadzających może podjąć decyzję o odstąpieniu od sprzedaży posiadanych przez siebie Akcji Sprzedawanych. Wszyscy Wprowadzający mogą również podjąć decyzję o odwołaniu oferty Akcji Sprzedawanych po przeprowadzeniu procesu budowania Księgi Popytu, gdy wynik tego procesu okaże się niesatysfakcjonujący, tj. w szczególności nie będzie gwarantował pozyskania wysokiej jakości inwestorów lub nie będzie gwarantował odpowiedniego poziomu płynności notowań na rynku wtórnym. Ponadto, każdy z Wprowadzających może podjąć decyzję o rezygnacji ze sprzedaży posiadanych przez siebie Akcji Sprzedawanych. Wszyscy Wprowadzający podejmą decyzję o odwołaniu oferty sprzedaży Akcji Sprzedawanych, gdy Emitent odwoła ofertę Akcji Serii B. W przypadku odwołania Oferty, Inwestorom, którzy złożyli i opłacili zapisy, zostanie dokonany zwrot wpłaconych przez nich środków, przelewem na rachunek wskazany w formularzu zapisu. Inwestorzy, którzy nie wskażą numeru rachunku do ewentualnego zwrotu środków, będą mogli odebrać środki w gotówce, w domu maklerskim, w którym złożyli zapis. Zwrot środków zostanie dokonany w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o odwołaniu oferty, bez żadnych odsetek i odszkodowań Ryzyko nie dojścia do skutku emisji Akcji Serii B Emisja Akcji Serii B może nie dojść do skutku, w przypadku, gdy: w terminie określonym w niniejszym Prospekcie nie zostanie objętych zapisami i należycie opłaconych co najmniej Akcji Serii B lub, uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego nie zostanie zgłoszona do sądu przed upływem sześciu miesięcy od dnia wydania zgody przez KPWiG na dopuszczenie Akcji Serii B do publicznego obrotu lub, postanowienie sądu o odmowie wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii B, stanie się prawomocne Ryzyko związane z odmową dopuszczenia Akcji Sprzedawanych i Akcji Serii B do obrotu giełdowego Zarząd Giełdy może odmówić dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu giełdowego, uzasadniając swą decyzję. W terminie jednego miesiąca od daty doręczenia uchwały odmawiającej dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego, emitent może złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy przez Radę Giełdy. Rada Giełdy zobowiązana jest rozpoznać wniosek w terminie 4 tygodni od dnia jego złożenia. Ponowny wniosek o dopuszczenie tych samych papierów wartościowych do obrotu giełdowego może zostać złożony po upływie 6 miesięcy od daty doręczenia uchwały odmawiającej dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu giełdowego. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, inwestorzy muszą liczyć się z czasowym brakiem płynności Akcji Ryzyko wahań kursu i płynności obrotu Akcji lub PDA Ceny Akcji lub PDA na GPW mogą podlegać znacznym wahaniom, w zależności od kształtowania się relacji podaży do popytu na Akcje lub PDA. Istnieje ryzyko, iż Inwestor posiadający Akcje lub PDA nie będzie mógł ich zbyć w dowolnym terminie, w ilości przez siebie zakładanej i po satysfakcjonującej cenie. Istnieje ryzyko poniesienia ewentualnych strat, wynikających ze sprzedaży Akcji lub PDA po cenie niższej niż wyniosła cena ich zakupu. 16 Firma Handlowa Jago S.A.

18 Prospekt Emisyjny Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka Na kursy Akcji JAGO S.A. nie będzie miała wpływu podaż akcji ze strony obecnych akcjonariuszy: p. Zbigniewa Szarka oraz członków Zarządu. P. Szarek, w umowie z dnia 21 marca 2005 r. zobowiązał się m.in. do niesprzedawania, ani w inny sposób nieprzenoszenia posiadania oraz nieobciążania żadnej z Akcji, w okresie od dnia podpisania tej umowy do dnia przypadającego w terminie 9 miesięcy od dnia dokonania przydziału akcji Spółki inwestorom pozyskanym w ramach oferty publicznej. Z kolei członkowie Zarządu zobowiązali się do niesprzedawania, ani w inny sposób nieprzenoszenia posiadania oraz nieobciążania żadnej z Akcji, w okresie od dnia podpisania umów ( r.) do dnia przypadającego w terminie 12 miesięcy od dnia dokonania przydziału akcji Spółki inwestorom pozyskanym w ramach oferty publicznej. Szczegółowy opis powyższej umowy znajduje się w Rozdziale V, pkt 10.1 niniejszego Prospektu Ryzyko związane z obrotem PDA Obrót PDA będzie miał miejsce w okresie pomiędzy zakończeniem subskrypcji Akcji Serii B a zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii B przez sąd. W przypadku, gdy sąd rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi rejestracji podwyższenia kapitału, właściciel PDA otrzyma zwrot kwoty równej iloczynowi ceny emisyjnej i liczby posiadanych PDA. W przypadku nabycia PDA na rynku giełdowym po cenie wyższej od ceny emisyjnej Akcji Serii B, Inwestorzy poniosą straty na inwestycji Ryzyko związane z opóźnieniem we wprowadzaniu Akcji Serii B do obrotu giełdowego Akcje Serii B mogą zostać wprowadzone do obrotu giełdowego po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego przez właściwy sąd i po ich zarejestrowaniu w KDPW. Ewentualne przedłużanie się okresu rejestracji Akcji Serii B przez sąd lub KDPW, spowodowane koniecznością uzupełnienia lub dokonania korekt składanych przez Emitenta dokumentów, skutkować będzie opóźnieniem we wprowadzaniu Akcji Serii B do obrotu giełdowego, w stosunku do zakładanego przez Emitenta terminu rozpoczęcia obrotu. Emitent wystąpi o wprowadzenie do obrotu giełdowego Praw do Akcji Serii B, które będą notowane do dnia rozpoczęcia notowań Akcji Serii B Ryzyko wykluczenia Akcji z publicznego obrotu W sytuacji, gdy Emitent nie dopełnia obowiązków wymaganych prawem, zgodnie z art. 85 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi KPWiG może: Wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z publicznego obrotu albo, Nałożyć karę pieniężną do wysokości zł albo, Wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z publicznego obrotu, nakładając jednocześnie karę pieniężną określoną powyżej Ryzyko zawieszenia obrotu Akcjami lub ich wykluczenia z obrotu na GPW Zarząd GPW może zawiesić obrót Akcjami na okres do trzech miesięcy, jeśli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu albo, jeśli Emitent narusza przepisy obowiązujące na GPW. Zarząd GPW może wykluczyć papiery wartościowe z obrotu na GPW m.in. w następujących przypadkach: jeżeli przestały spełniać pozostałe warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego poza: - utracą status papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, - ograniczeniem ich zbywalności, jeśli Emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na giełdzie, na wniosek Emitenta, wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, wskutek podjęcia decyzji o połączeniu Emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym papierze wartościowym, Firma Handlowa Jago S.A. 17

19 Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka Prospekt Emisyjny wskutek podjęcia przez Emitenta działalności, zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa, wskutek otwarcia likwidacji Emitenta. 3. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe Emitenta w latach oraz w I II kw Za okres (tys. zł) Wyszczególnienie I - II kw Przychody ze sprzedaży Wynik na sprzedaży Wynik na działalności operacyjnej Wynik na działalności gospodarczej Wynik brutto Wynik netto Źródło: Sprawozdania finansowe Spółki Wybrane dane finansowe Emitenta w latach oraz w I II kw Stan na koniec okresu (tys. zł) Wyszczególnienie I - II kw Aktywa razem Kapitały własne Kapitał zakładowy Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania razem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Średnia ważona liczba akcji (szt.) Zysk (strata) na jedna akcję (zł) 0,34 46,5* 11,75* 6,09* Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję (zł) 0,34 46,5* 11,75* 6,09* Wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) Źródło: Sprawozdania finansowe Spółki * jako liczbę akcji przyjęto liczbę akcji przed podziałem wartości nominalnej tzn akcji. 4. Wskaźniki charakteryzujące efektywność działalności gospodarczej i zdolność regulowania zobowiązań Emitenta W ocenie efektywności działalności gospodarczej i zdolności regulowania zobowiązań Emitenta wykorzystano następujące wskaźniki finansowe: Rentowność kapitałów własnych (ROE) - zysk netto / kapitały własne, Rentowność aktywów (ROA) - zysk netto / aktywa, Rentowność sprzedaży - zysk na sprzedaży / przychody ze sprzedaży, Stopa wypłaty dywidendy - wypłacona dywidenda / zysk netto, Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych - całkowite zadłużenie / kapitały własne. 18 Firma Handlowa Jago S.A.

20 Prospekt Emisyjny Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka Podstawowe wskaźniki finansowe Emitenta w latach oraz w I II kw.2005 Wyszczególnienie Za okres I - II kw Rentowność kapitałów własnych - ROE 19,1%* 28,5% 10,1% 5,9% Rentowność aktywów - ROA 5,9%* 9,4% 2,6% 1,4% Rentowność sprzedaży 3,5% 3,6% 5,5% 4,4% Stopa wypłaty dywidendy 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 221,0% 203,4% 291,0% 329,0% Źródło: Obliczenia własne na podstawie sprawozdań finansowych Spółki * wskaźnik obliczony na podstawie zysku zanualizowanego 5. Informacje o ratingu przyznanym Emitentowi i emitowanym przez niego papierom wartościowym Emitentowi ani emitowanym przez niego papierom wartościowym nie przyznawano ratingu. 6. Cele emisji Celem emisji Akcji serii B jest pozyskanie przez Spółkę środków pieniężnych do finansowania inwestycji niezbędnych w realizacji przyjętej przez Spółkę strategii działania. Wielkość wpływów z emisji Akcji serii B uzależniona będzie od ceny emisyjnej oraz od wyników subskrypcji. Środki pozyskane w wyniku emisji Akcji Serii B przeznaczone zostaną na następujące cele: Cel emisji Przeznaczenie środków z emisji (tys. zł) Budowa pełnowymiarowych platform logistycznych ok Rozwój zintegrowanego systemu informatycznego ok Rozszerzenie bazy transportowej ok Razem ok Budowa pełnowymiarowych platform logistycznych Ze względu na brak powierzchni chłodniczych w Polsce do wynajęcia (istniejące nie spełniają podstawowych norm sanitarno weterynaryjnych), a także ze względu na wysokie koszty dzierżawy i ryzyko wypowiedzenia umowy najmu, Emitent podjął decyzję o uruchomieniu dwóch własnych obiektów w nowych lokalizacjach. Pierwsza nowa platforma zostanie uruchomiona w IV kwartale 2005 r. w Bydgoszczy, na bazie aktywów przedsiębiorstwa ARKTA S.A. w upadłości, zakupionego przez Spółkę w dniu r. Po nieodzownych pracach adaptacyjnych, polegających m.in. na modernizacji instalacji amoniakalnej i zabudowie rampy oraz włączeniu obiektu w zintegrowany system informatyczny Spółki, jej zdolności składowania wyniosą ca palet. Budowa drugiej platformy zlokalizowanej w Warszawie o zdolności składowania ca palet zostanie ukończona do końca III kw r. (do tego czasu Spółka działać będzie na bazie aktywów przejętej w r. części Tibbett & Britten Poland Spółka z o.o.) Uruchomienie dwóch pełnowymiarowych platform umożliwi JAGO S.A. osiągnięcie statusu ogólnopolskiego operatora logistycznego w sektorze żywności mrożonej (prowadzenie przez Spółkę działalności w skali ogólnopolskiej z 1 czy 2 lokalizacji nie jest możliwe). Ponadto, prowadzenie działalności z 3, a nie jak dotychczas z 2 lokalizacji pozwoli na: skrócenie czasu i obniżenie kosztu dotarcia do klienta docelowego, zwiększenie udziału w rynku, a tym samych wzrost przychodów wynikających z prowadzenia działalności na rynku tradycyjnym w obrębie 150 km od nowopowstałych centrów logistycznych, bardziej wydajne zarządzanie flotą samochodową zwłaszcza z punktu widzenia ich załadunku masą towarową, dalszą poprawę jakości świadczonych usług, której miarą jest stopień realizacji zamówień. Firma Handlowa Jago S.A. 19

Podsumowanie i czynniki ryzyka

Podsumowanie i czynniki ryzyka Prospekt Emisyjny Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1. Podstawowe informacje dotyczące Emitenta 1.1. Specyfika i charakter działalności Emitenta Firma

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI FIRMA HANDLOWA JAGO S.A. Z SIEDZIBĄ W KRZESZOWICACH z dnia 27 września 2005 roku

ZMIANY DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI FIRMA HANDLOWA JAGO S.A. Z SIEDZIBĄ W KRZESZOWICACH z dnia 27 września 2005 roku ZMIANY DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI FIRMA HANDLOWA JAGO S.A. Z SIEDZIBĄ W KRZESZOWICACH z dnia 27 września 2005 roku WSTĘP Str. 1 Wstępu Na podstawie Prospektu oferowanych - 6.226.700 Akcji Serii A zwykłych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY KOMUNIKAT PRASOWY 13 czerwca 2007 KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A., czołowy na polskim rynku dostawca sprzętu i oprogramowania komputerowego, elektroniki użytkowej oraz operator

Bardziej szczegółowo

Dane o działalności Emitenta

Dane o działalności Emitenta Rozdział V Dane o działalności Emitenta Prospekt Emisyjny Rozdział V Dane o działalności Emitenta 1. Podstawowe produkty, towary i usługi Emitenta Firma Handlowa JAGO S.A. działa na rynku dystrybucji żywności

Bardziej szczegółowo

Strategia Grupy Makarony Polskie na lata 2010-2012. 25 marca 2010 roku

Strategia Grupy Makarony Polskie na lata 2010-2012. 25 marca 2010 roku Strategia Grupy Makarony Polskie na lata 2010-2012 25 marca 2010 roku Misja Chcemy być najlepsi w dostarczaniu wysokiej jakości smacznych i zdrowych produktów 2 Strategiczne kierunki rozwoju w latach 2010-2012

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Profil biznesu kooperacja w zakresie produkcji elementów wykonanych z blach + PRODUKCJA SYSTEMÓW ODPROWADZANIA SPALIN WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNYCH + handel akcesoriami i elementami

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z ustaleniem przedziału cenowego, w ramach którego przyjmowane

Bardziej szczegółowo

Deweloper nieruchomości komercyjnych. Prezentacja. www.pboaniola.pl

Deweloper nieruchomości komercyjnych. Prezentacja. www.pboaniola.pl Prezentacja www.pboaniola.pl PROFIL BIZNESU KOMPLEKSOWA REALIZACJA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH poprzez połączenie kompetencji z zakresu GENERALNEGO WYKONAWSTWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH + DZIAŁALNOŚCI DEWELOPERSKIEJ

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ABAK

GRUPA KAPITAŁOWA ABAK GRUPA KAPITAŁOWA ABAK Sprawozdanie Zarządu Jednostki dominującej Abak S.A. z działalności Grupy kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 1 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU

RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU Lubsko, 14 maja 2016 roku 1 Podstawa prawna Raport miesięczny LZMO S.A. ( Emitent, Spółka, LZMO ) publikowany jest zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

Informacja o emisji i emitencie. Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu: praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Informacja o emisji i emitencie. Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu: praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D. W marcu na tym rynku zadebiutowały dwie spółki: Fast Finance S.A i EKO Holding SA, przy czym Fast Finance S.A. - funkcjonująca przedtem na NewConnect - jest trzecią spółką w historii alternatywnego rynku

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Prospektu Emisyjnego Firma Handlowa Jago S.A.

Załącznik do Prospektu Emisyjnego Firma Handlowa Jago S.A. Załącznik do Prospektu Emisyjnego Firma Handlowa Jago S.A. Poniższe informacje przekazane w formie i trybie art. 81 ust. 1 Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, stanowią uzupełnienie Prospektu.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 kwietnia 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. Aktualizacja części Prospektu. (z możliwością zwiększenia oferty publicznej o dodatkowe do 651.408 akcji zwykłych na okaziciela)

MAGELLAN S.A. Aktualizacja części Prospektu. (z możliwością zwiększenia oferty publicznej o dodatkowe do 651.408 akcji zwykłych na okaziciela) MAGELLAN S.A. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ZATWIERDZONEGO W DNIU 28 SIERPNIA 2007 r. DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/410/104/41/07 ( PROSPEKT ) ZATWIERDZONY W DNIU 19 WRZEŚNIA 2007 r.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - CZYNNIKI RYZYKA

ROZDZIAŁ II - CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIAŁ II - CZYNNIKI RYZYKA 1. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 1.1. Uzależnienie od rozwoju nowych kanałów dystrybucji Emitent zamierza realizować strategię wzrostu w dużej części zależną

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 2 do Prospektu Emisyjnego KONSORCJUM STALI Spółka Akcyjna

ANEKS NR 2 do Prospektu Emisyjnego KONSORCJUM STALI Spółka Akcyjna ANEKS NR 2 do Prospektu Emisyjnego KONSORCJUM STALI Spółka Akcyjna Niniejszy aneks został sporządzony w związku z ustaleniem przez emitenta KONSORCJUM STALI S.A. w dniu 7 listopada 2007 roku przedziału

Bardziej szczegółowo

Publiczna subskrypcja i przydział akcji drobnym inwestorom

Publiczna subskrypcja i przydział akcji drobnym inwestorom W praktyce spółki wykorzystują jeden z trzech sposobów przeprowadzenia subskrypcji, a następnie przydziału akcji: subskrypcja z ceną sztywną, sprzedaż z ceną minimalną, sprzedaż akcji po cenie sztywnej

Bardziej szczegółowo

Rozkład przychodów w latach 2015-2018

Rozkład przychodów w latach 2015-2018 Strategia na lata 2015-2018 Strategicznym celem spółki PIK S.A. jest dalszy, dynamiczny wzrost przychodów i zysków oraz dywersyfikacja dotychczasowych źródeł przychodów, przy jednoczesnym wzroście kapitalizacji

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

KBC Alokacji Sektorowych FIZ

KBC Alokacji Sektorowych FIZ KBC Alokacji Sektorowych FIZ KBC Alokacji Sektorowych FIZ- idea funduszu Cykliczność gospodarki bazą do racjonalnego zarządzania portfelem funduszu Koncentracja na najlepiej zapowiadających się sektorach

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2) Funduszach rozumie się przez to fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo;

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2) Funduszach rozumie się przez to fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo; POLITYKA STOSOWANIA PRZEZ FORUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ŚRODKÓW NADZORU KORPORACYJNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ZARZADZANIA FUNDUSZAMI [WYCIĄG Z REGULAMINU PROWADZENIA PRZEZ

Bardziej szczegółowo

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim WIPASZ SA PODSTAWOWE INFORMACJE WIPASZ SA funkcjonuje na rynku od 20 lat i jest w 100% polskim przedsiębiorstwem. Spółka jest największym polskim

Bardziej szczegółowo

Model postępowania konsumenta w procesie. produktów

Model postępowania konsumenta w procesie. produktów Model postępowania konsumenta w procesie definiowania kategorii produktów Dystrybucja detaliczna FMCG w Polsce 1995 0 hipermarketów 0 sklepów dyskontowych 1300 supermarketów Dystrybucja detaliczna FMCG

Bardziej szczegółowo

Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015. Grzegorz Karasiewicz

Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015. Grzegorz Karasiewicz pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015 Grzegorz Karasiewicz 2 Agenda ocena pozycji konkurencyjnej Zdefiniowanie rynku odniesienia Identyfikacja konkurentów Struktura przedmiotowa podaży

Bardziej szczegółowo

Przychody ze sprzedaży, w tym: 5 309, ,5. - do detalu własnego sprzedawanego 773,8 0,0. - do klientów pozostałych 4 535, ,5

Przychody ze sprzedaży, w tym: 5 309, ,5. - do detalu własnego sprzedawanego 773,8 0,0. - do klientów pozostałych 4 535, ,5 Skonsolidowane prognozy wyników Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A. dla działalności kontynuowanej w mln PLN Za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 Za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Przychody ze sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Mówimy TAK, gdy inni mówią nie. Debiut obligacji na okaziciela serii B AOW Faktoring Sp. z o.o. na rynku Catalyst

Mówimy TAK, gdy inni mówią nie. Debiut obligacji na okaziciela serii B AOW Faktoring Sp. z o.o. na rynku Catalyst Debiut obligacji na okaziciela serii B AOW Faktoring Sp. z o.o. na rynku Catalyst Częstochowa, 2011 Informacje o Emitencie AOW Faktoring Sp. z o.o. (Emitent, Spółka) jest to rodzinna firma z tradycjami,

Bardziej szczegółowo

Na datę Wezwania Wzywający posiadał akcji zwykłych na okaziciela Spółki uprawniających do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Na datę Wezwania Wzywający posiadał akcji zwykłych na okaziciela Spółki uprawniających do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Stanowisko Zarządu North Coast S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki North Coast S.A. ogłoszonego przez Salford Investments sp. z o.o. w dniu 17 grudnia 2014 roku Zarząd North

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

Profile głównych duńskich firm branży spożwczej i żywności pakowanej - TULIP 2012-11-20 14:34:34

Profile głównych duńskich firm branży spożwczej i żywności pakowanej - TULIP 2012-11-20 14:34:34 Profile głównych duńskich firm branży spożwczej i żywności pakowanej - TULIP 2012-11-20 14:34:34 2 Tulip Food Co jest relatywnie silną i niezależną filią duńskiego koncernu Korona (Danish Crown Group).

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku Warszawa, 15 maja 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I KWARTALE 2012 R. RESTRUKTURYZACJA POPRAWA RENTOWNOŚCI DODATNI WYNIK FINANSOWY Urentownienie

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Wyniki za 4 kwartał 2010 oraz perspektywy rozwoju

Wyniki za 4 kwartał 2010 oraz perspektywy rozwoju Wyniki za 4 kwartał 2010 oraz perspektywy rozwoju OPONEO.PL S.A. CC Group Small & MidCap Conference 1 st Edition Warszawa, 23 marca 2011 roku profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. KOMUNIKAT Zarządu Millennium

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. mcentrum Operacji sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. uzasadniające podział spółki. Dom Maklerski mbanku S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. mcentrum Operacji sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. uzasadniające podział spółki. Dom Maklerski mbanku S.A. 15 grudnia 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU mcentrum Operacji sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi uzasadniające podział spółki Dom Maklerski mbanku S.A. W związku z uzgodnieniem i podpisaniem w dniu 15 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. Białystok, 13 maj 2013 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć

Bardziej szczegółowo

Agenda. Charakterystyka Spółki. Pozycja rynkowa. Wyniki finansowe. Strategia rozwoju. Publiczna oferta. Podsumowanie

Agenda. Charakterystyka Spółki. Pozycja rynkowa. Wyniki finansowe. Strategia rozwoju. Publiczna oferta. Podsumowanie Agenda Charakterystyka Spółki Pozycja rynkowa Wyniki finansowe Strategia rozwoju Publiczna oferta Podsumowanie 1 Władze Spółki Tomasz Tuora Prezes Zarządu Barbara Tuora - Wysocka Członek Zarządu Profil

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Ruda Śląska

BIZNESPLAN. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Ruda Śląska BIZNESPLAN Pełna nazwa szkoły Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Miejscowość Ruda Śląska 1. Krótki opis celu i charakteru przyszłej działalności a. czego dotyczy przedsięwzięcie Firma PASJONACI SMAKÓW

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża Handel Produkty i usługi Obrót owocami i warzywami Strona WWW www.nowalijka.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU 2012-11-14 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DEFINICJA Dystrybucja - proces transferu dóbr i usług ze sfery wytwarzania do sfery finalnej konsumpcji lub finalnego zużycia poprzez kolejne szczeble i etapy kanałów dystrybucyjnych.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i szczegóły oferty Akcji SARE S.A.

Harmonogram i szczegóły oferty Akcji SARE S.A. Jesteś tu: Bossa.pl Zapisy w publicznej ofercie akcji SARE S.A. Emitent tworzy Grupę Kapitałową. Grupa SARE działa w branży komunikacji i marketingu w sieci Internet, koncentrując się na segmencie e-mail

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

*Obowiązki Dyrektora Finansowego są aktualnie powierzone Prezesowi Zarządu

*Obowiązki Dyrektora Finansowego są aktualnie powierzone Prezesowi Zarządu PREZES Dyrektor Wykonawczy Dyrektor* Finansowy CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor Produktu Crown Doosan WICEPREZES ZARZĄDU Dyrektor Handlowy CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor Serwisu Dyrektor Zakładu Produkcyjnego Kierownik

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 88 ds. Żywności Mrożonej

PLAN DZIAŁANIA KT 88 ds. Żywności Mrożonej Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 88 ds. Żywności Mrożonej STRESZCZENIE KT 88 ds. Żywności Mrożonej zajmuje się opracowywaniem norm z zakresu terminologii, wymagań jakościowych, pobierania próbek, metod badań,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES 1.01.2016 30.06.2016 ROKU Zarząd MEGARON Spółka Akcyjna przedstawia Sprawozdanie z działalności Spółki za pierwsze półrocze 2016 roku, sporządzone

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem S&P 500 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Grupa Selena Rok założenia: 1992 Siedziba: Polska, Europa Spółka giełdowa: notowana na Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu 1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu Akcje spółki Papiery wartościowe zadebiutowały na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) w dniu 20 listopada 2007 roku. Akcje zwykłe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Był to trzeci i czwarty tegoroczny debiut na głównym parkiecie warszawskiej giełdy.

Był to trzeci i czwarty tegoroczny debiut na głównym parkiecie warszawskiej giełdy. Był to trzeci i czwarty tegoroczny debiut na głównym parkiecie warszawskiej giełdy. W dniu 14 kwietnia na rynku głównym GPW zadebiutowała spółka FERRO SA z siedzibą w Skawinie. Papiery wartościowe wprowadzane

Bardziej szczegółowo

Opinia na temat oferty publicznej Spółki

Opinia na temat oferty publicznej Spółki Opinia na temat oferty publicznej Spółki O Spółce, parametrach oferty oraz celach emisji Firma Pani Teresa Medica działa na rynku od 1990 roku. Produkowany przez Spółkę asortyment to wyroby medyczne i

Bardziej szczegółowo

VIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu th Food Market & Retail Forum 2015 Warszawa, hotel Sheraton, 5 listopada 2015

VIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu th Food Market & Retail Forum 2015 Warszawa, hotel Sheraton, 5 listopada 2015 VIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2015 8th Food Market & Retail Forum 2015 Warszawa, hotel Sheraton, 5 listopada 2015 Sesja tematyczna: Rynek dystrybucji. Sektor hurtowej sprzedaży żywności w decydującej

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku dystrybucji produktów mrożonych oraz obszary możliwego rozwoju przykład podejścia. Warszawa, 2010

Analiza rynku dystrybucji produktów mrożonych oraz obszary możliwego rozwoju przykład podejścia. Warszawa, 2010 Analiza rynku dystrybucji produktów mrożonych oraz obszary możliwego rozwoju przykład podejścia Warszawa, 2010 2 Wstępna analiza rynku dystrybucji produktów mrożonych Ogólny schemat łańcucha dostaw produktów

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o ofercie. Cena oferowanych akcji. Harmonogram oferty

Podstawowe informacje o ofercie. Cena oferowanych akcji. Harmonogram oferty Podstawowe informacje o ofercie. Na podstawie Prospektu w ramach Oferty Akcjonariusz Sprzedający oferuje do 26.786.530 akcji zwykłych na okaziciela serii B Giełdy papierów Wartościowych w Warszawie o wartości

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem akcji ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY KWIECIEŃ 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY KWIECIEŃ 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY KWIECIEŃ 2013 r. Warszawa, kwiecień 2013 r. Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za IV kwartał 2013 roku oraz strategia na lata 2014-2016 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens

Wyniki finansowe za IV kwartał 2013 roku oraz strategia na lata 2014-2016 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Wyniki finansowe za IV kwartał 2013 roku oraz strategia na lata 2014-2016 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens 05 03 2014, Warszawa 2 Skład akcjonariatu na dzień 05.03.2014r. 3 Sezonowość przychodów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OPERACYJNA

PROCEDURA OPERACYJNA PROCEDURA OPERACYJNA sporządzona w związku z emisją nie mniej niż 1 i nie więcej niż 46.525.050 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda z prawem poboru dla dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii SPÓŁKA AKCYJNA źródło ekologicznej energii Spis treści Informacje o Spółce Rynek LPG w Polsce Działalność Spółki Rozlewnia gazu Najwyższa jakość obsługi Debiut giełdowy Struktura akcjonariatu Status Spółki

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI

RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI PREMIUM FOOD RESTAURANTS SPÓŁKA AKCYJNA ul. Żupnicza 17 03-821 Warszawa RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A. Warszawa, 15 maj 2011 roku I. Informacja o emitencie. 1. Podstawowe dane. Premium

Bardziej szczegółowo

Spółka prowadzi działalność na terenie całej Europy, w czym niezmiernie pomagają dwa biura operacyjne: we Francji oraz w Holandii.

Spółka prowadzi działalność na terenie całej Europy, w czym niezmiernie pomagają dwa biura operacyjne: we Francji oraz w Holandii. Profil firmy Trans Polonia S.A. jest wyspecjalizowanym operatorem logistycznym świadczącym usługi z zakresu transportu oraz kompleksowej organizacji logistyki ciekłych ładunków chemicznych, Spółka prowadzi

Bardziej szczegółowo

OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM

OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM W kilkunastu ostatnich latach polski rynek detaliczny produktów ogrodniczych wyraźnie zmienił się na lepsze. Obserwuje się poprawę jakości owoców i warzyw, ich przygotowania

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. do Akcjonariuszy

List Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. do Akcjonariuszy List Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. do Akcjonariuszy Szanowni Akcjonariusze, Miniony rok był dla naszej Grupy bardzo intensywny. Za nami wiele niezwykle ważnych i zakończonych sukcesem

Bardziej szczegółowo

Publikacji prospektu emisyjnego należy dokonać po zatwierdzeniu dokumentu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Publikacji prospektu emisyjnego należy dokonać po zatwierdzeniu dokumentu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Publikacji prospektu emisyjnego należy dokonać po zatwierdzeniu dokumentu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Publikacji prospektu emisyjnego należy dokonać po zatwierdzeniu dokumentu przez Komisję Nadzoru

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Prezentacja długookresowej strategii rozwoju Sfinks Polska SA na lata 2010-2014 WARSZAWA, 13 KWIETNIA 2010 R.

Prezentacja długookresowej strategii rozwoju Sfinks Polska SA na lata 2010-2014 WARSZAWA, 13 KWIETNIA 2010 R. Prezentacja długookresowej strategii rozwoju Sfinks Polska SA na lata 2010-2014 WARSZAWA, 13 KWIETNIA 2010 R. AGENDA Cel strategiczny Kierunki długoterminowego rozwoju Rozwój marek zarządzanych przez Sfinks

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY ZA MARZEC 2016 ROKU

RAPORT MIESIĘCZNY ZA MARZEC 2016 ROKU RAPORT MIESIĘCZNY ZA MARZEC 2016 ROKU Lubsko, 14 kwietnia 2016 roku 1 Podstawa prawna Raport miesięczny LZMO S.A. ( Emitent, Spółka, LZMO ) publikowany jest zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

ZM DUDA S.A. 9 miesięcy po emisji. konferencja na GPW. 27 sierpnia 2003 r.

ZM DUDA S.A. 9 miesięcy po emisji. konferencja na GPW. 27 sierpnia 2003 r. ZM DUDA S.A. 9 miesięcy po emisji konferencja na GPW 27 sierpnia 2003 r. Kim jesteśmy? ZM DUDA S.A. w Grąbkowie: działalność ubój i rozbiór mięsa czerwonego 5% udziału w rynku wysoka specjalizacja i duża

Bardziej szczegółowo

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne:

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne: Rynek Rynek szybkich pożyczek konsumenckich jest w fazie dynamicznego rozwoju. Pożyczki pozabankowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno osób, które nie mają możliwości skorzystania z oferty

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Kurs na Złoto powiązane z ceną złota ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 Warszawa, 15 1 maja 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Jakość, elegancja i styl. Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl. Prezentacja Spółki marzec 2014

Jakość, elegancja i styl. Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl. Prezentacja Spółki marzec 2014 Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl Prezentacja Spółki marzec 2014 ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka) w celu prezentacji

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok

Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z ponad 12 letnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

W październiku i na początku listopada zadebiutowały na rynku głównym GPW spółki: Arctic Paper SA, Asseco South Eastern Europe SA i Patentus SA.

W październiku i na początku listopada zadebiutowały na rynku głównym GPW spółki: Arctic Paper SA, Asseco South Eastern Europe SA i Patentus SA. W październiku i na początku listopada zadebiutowały na rynku głównym GPW spółki: Arctic Paper SA, Asseco South Eastern Europe SA i Patentus SA. W dniu 23 października br., na głównym rynku GPW zadebiutowała

Bardziej szczegółowo

OMEGA KANCELARIE PRAWNE BROKER. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

OMEGA KANCELARIE PRAWNE BROKER. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sprawozdanie Zarządu z działalności OMEGA KANCELARIE PRAWNE BROKER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za okres od dnia 25 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. I. Podstawowe informacje o Spółce

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INWESTORSKA

PREZENTACJA INWESTORSKA PREZENTACJA INWESTORSKA BIKERSHOP FINANSE S.A. LISTOPAD 2016 R. 1 BIKERSHOP - PODSTAWOWE INFORMACJE Znaczący polski dystrybutor sprzętu sportowego produkowanego przez producentów rowerowych, narciarskich,

Bardziej szczegółowo

Opinia na temat oferty publicznej Spółki

Opinia na temat oferty publicznej Spółki Opinia na temat oferty publicznej Spółki O Spółce, parametrach oferty oraz celach emisji Energoinstal SA to jeden z największych producentów kotłów energetycznych w Polsce oraz znany i ceniony partner

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana podejścia procesowego

Wartość dodana podejścia procesowego Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Wartość dodana podejścia procesowego www.maciejczak.pl Wartość dodana w ujęciu ekonomicznym Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu

Bardziej szczegółowo

Opracowany przez Zakupy Do Domu Sp. z o.o. system partnerski zakłada budowę sieci sklepów Zakupy Do

Opracowany przez Zakupy Do Domu Sp. z o.o. system partnerski zakłada budowę sieci sklepów Zakupy Do SYSTEM PARTNERSKI PORTALU ZAKUPYDODOMU.PL Opracowany przez Zakupy Do Domu Sp. z o.o. system partnerski zakłada budowę sieci sklepów Zakupy Do Domu we wszystkich miastach w Polsce. Każdy z poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Data przyjęcia Polityki: 31 grudnia 2014 r. na podstawie uchwały Zarządu FORUM TFI S.A. nr 47/12/2014.

Data przyjęcia Polityki: 31 grudnia 2014 r. na podstawie uchwały Zarządu FORUM TFI S.A. nr 47/12/2014. POLITYKA STOSOWANIA PRZEZ FORUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ŚRODKÓW NADZORU KORPORACYJNEGO W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUGI ZARZĄDZANIA PORTFELAMI W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. PROJEKT UCHWAŁA NR [1] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. PROJEKT UCHWAŁA NR [1] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Y UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. UCHWAŁA NR [1] w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo