WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII RFID W LOGISTYCE. Joanna Palonka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII RFID W LOGISTYCE. Joanna Palonka"

Transkrypt

1 WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII RFID W LOGISTYCE Joanna Palonka Wprowadzenie Postęp techniczny i technologiczny powodujący elektronizację gospodarki są istotnymi czynnikami wpływającymi na rozwój firm i ich ofert produktowych na rynku logistycznym. Szybki, niezależny dostęp do informacji oraz możliwość jej bezpiecznej wymiany z partnerami staje się głównym czynnikiem integrującym przedsiębiorstwa w łańcuchach dostaw, umożliwiając tym samym budowanie przewagi konkurencyjnej. Skuteczne zarządzanie procesami logistycznymi jest możliwe dzięki wykorzystaniu narzędzi informatycznych oraz technologii mobilnych. W artykule zostaną omówione zagadnienia dotyczące informacyjnego wsparcia procesów logistycznych w gospodarce elektronicznej. 1. Zaplecze informacyjne dla logistyki Nieodzownym warunkiem przetrwania firm na rynkach silnie konkurencyjnych jest umiejętność sprawnego reagowania na zmiany zachodzące w ich otoczeniu - zarówno bliższym jak i dalszym. Pomocne w tym względzie są nowoczesne narzędzia technologii informacyjnej wykorzystywane do efektywnego i skutecznego zarządzania procesami logistycznymi. Na zarządzanie logistyczne składa się formułowanie strategii, planowanie, sterowanie i kontrola (odbywających się w sposób efektywny i minimalizujący globalne koszty) procesów przepływu i magazynowania

2 surowców i materiałów, zapasów, produkcji w toku, wyrobów gotowych i odpowiednich informacji, od punktu pozyskania do punktu konsumpcji w celu jak najlepszego dostosowania się do potrzeb klienta i ich zaspokojenie [WaSp07]. Technologia informacyjna nie dostarcza rezultatów sama z siebie. Najpierw należy zaprojektować i wdrożyć odpowiednie struktury i procesy organizacyjne, wybrać zestawy wykorzystywanych metod i narzędzi, określić ich konfiguracje oraz parametry sterujące, by wreszcie przystąpić do uruchamiania aplikacji planistycznych. Integracja procesów logistyki z narzędziami technologii informacyjnej powoduje, że systemy informatyczne stają się nie tylko integralną częścią podsystemów logistyki, ale także stanowią w coraz większym stopniu platformę do racjonalizacji całego łańcucha dostaw. Obecny postęp technologiczny w projektowaniu, budowie i eksploatacji systemów informatycznych zarządzania jest podstawowym warunkiem rozwoju logistyki. Przepływ informacji w jak najkrótszym czasie i w odpowiedniej formie służy osiąganiu celów zarówno decyzyjnych jak i wykonawczych. Nie ulega wątpliwości, iż podstawą optymalnego systemu logistycznego jest szybka i dokładna informacja. W zarządzaniu logistyką bazuje się na dużej ilości danych dotyczących [Gołe02]: 1. lokalizacji klienta, 2. wielkości zamówienia, 3. lokalizacji zakładów produkcyjnych, składów i centrów dystrybucyjnych,

3 4. kosztów transportu z każdego składu, zakładu produkcyjnego do każdego klienta, 5. dostępnych przewoźników i poziomu oferowanych przez nich usług, 6. lokalizacji dostawców, 7. poziomu zapasów utrzymywanych aktualnie w każdym składzie i centrum dystrybucyjnym. Przepływy informacyjne tworzą układ nerwowy logistyki umożliwiający efektywne zarządzanie zasobami magazynowymi oraz sprawne sterowanie procesami transportu, magazynowania i wytwarzania, opierając się na decyzjach menedżerskich podejmowanych na podstawie posiadanych informacji. Stwierdzić należy, że informacje są katalizatorem zarządzania, czynnikiem, który scala funkcje zarządzania i warunkuje jego skuteczność. W gospodarce elektronicznej informacje są uznawane za czynnik produkcji. Ze względu na złożoność procesu logistycznego i na dużą ilość działań wymagających wzajemnej koordynacji, organizacje dążą do tworzenia i efektywnego wykorzystywania logistycznych systemów informacyjnych LIS (Logistics Information System). Ich główną rolą jest pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie danych oraz udostępnianie informacji w celu wykorzystania ich do podejmowania decyzji menedżerskich. Do realizacji zadań stawianych systemom LIS służą: 1. podsystem zbierania danych z różnych źródeł, 2. podsystem gromadzenia danych w bazach danych wyposażony w mechanizmy wyszukiwania danych, 3. podsystem analizy danych zajmujący się przetwarzaniem danych, oceną i prezentacją wyników,

4 4. podsystem wspomagania decyzji umożliwiający dostęp do baz danych, baz wiedzy, modeli analitycznych i mechanizmów wnioskujących. Istotą LIS jest więc pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie danych do wykorzystania w procesach podejmowania decyzji i sterowania działaniami logistycznymi. LIS integruje cały łańcuch dostaw na płaszczyźnie przepływów informacyjnych. Integracja obejmuje wszystkie ogniwa łańcucha od źródeł pozyskania surowców poprzez ogniwa wytwórcze, dystrybucyjne aż po końcowego klienta. Na rys. 1 wyróżniono źródła informacji dla systemu LIS. Magazynowanie Produkcja Transport LOGISTYCZNY SYSTEM INFORMACJI Sieci teleinformatyczne Klienci Położenie taboru Rys. 1 Źródła informacji dla systemu LIS Źródło: Opracowanie własne

5 System LIS obejmuje swym zakresem obsługę klienta i komunikację zorientowaną na doskonalenie relacji klient dostawca oraz planowanie i sterowanie związane z wyprzedzaniem w czasie wymagań klientów i monitorowaniem przepływów produktów w celu stwierdzenia odchyleń w stosunku do planu [Gołe02]. Wykorzystanie systemów LIS przyczynia się do osiągnięcia właściwej pozycji konkurencyjnej organizacji. Systemy te pozwalają monitorować parametry obsługi logistycznej klienta takie jak: wielkość dostawy, cykl realizacji zamówienia, procent niezrealizowanych zamówień, procent opóźnionych zamówień, procent reklamacji i procent zwrotów, rabaty / upusty, warunki płatności (terminy), koszty realizacji dostaw. Wieloprzekrojowa i terminowo pozyskiwana informacja z systemów LIS podnosi optymalność podejmowanych decyzji. Duża różnorodność towarów, łatwość nawiązywania kontaktów biznesowych (Internet, łączność radiowa i satelitarna) spowodowały wzmożony przepływ towarów w skali globalnej. Stale powiększająca się rozległość systemu logistycznego wymusza więc zastosowanie nowoczesnych systemów transportowych ITS (Inteligent Transport Systems). Są to systemy bazujące na wykorzystywaniu dostępnych informacji i zaawansowanych technologii komunikacyjnych. Stanowią one podstawę pracy nowoczesnych sieci dystrybucyjnych o zasięgu globalnym oraz w sposób znaczący wspomagają organizację sprawnego systemu logistycznego. Zastosowanie nowoczesnych technologii (GPS, GSM, RFID) do np. śledzenia floty pojazdów z załadunkiem, w połączeniu z zaawansowanymi

6 logistycznymi systemami informacyjnymi w sposób istotny zwiększają skuteczność systemu logistycznego. Wykorzystanie ITS pozwala na osiągnięcie następujących korzyści: 1. usprawnienie kontaktów z klientami, dostawcami, 2. zwiększenie efektywności wykorzystania dostępnych zasobów poprzez np. redukcję przejazdów bez ładunku lub z niepełnym wykorzystaniem możliwości taboru, 3. obniżenie kosztów operacyjnych przez np. optymalizację tras przejazdów, 4. uzyskanie oszczędności obniżenie kosztów personelu, działu zaopatrzenia, 5. lepsze dokumentowanie działań śledzenie i rejestrowanie zawieranych transakcji, 6. skrócenie cyklu zakupów. W celu usprawnienia i wzrostu efektywności systemu logistycznego organizacje zaczynają stosować nowoczesne rozwiązania obejmujące technologie automatycznej identyfikacji obiektów połączone z ich systemem ERP. 2. Istota technologii RFID Duża różnorodność towarów oraz stale powiększająca się rozległość systemu logistycznego wprowadziła system znakowania towarów i ich automatycznej identyfikacji. Polega on na automatycznym identyfikowaniu obiektów na podstawie odczytanej informacji, dokonywanym w systemie komputerowym przy użyciu wyspecjalizowanych urządzeń elek-

7 tronicznych (czytników), przy wykorzystaniu bazy danych o tych obiektach [Gołe02] Automatyczna identyfikacja towarów może odbywać się na podstawie: 1. kodu kreskowego, 2. ścieżki magnetycznej (Magnetic Stripe), 3. fal radiowych (RFID- Radio Frequency Identification), 4. rozpoznawania znaków (OCR Optical Character Recognition), 5. rozpoznawania obrazu (Vision System). W dalszej części artykułu zostanie scharakteryzowana technologia RFID, która stwarza nieznane wcześniej możliwości ulepszeń w procesach logistycznych wewnątrz organizacji i we współpracy w ramach łańcucha dostaw. Koncepcja elektronicznego kodu bazuje na idei przypisania każdemu produktowi unikatowego numeru w skali światowej tak, aby za pomocą Internetu można było śledzić przepływ towarów na poziomie globalnych sieci dostaw [Libe05c]. RFID jest jedną z najprężniej rozwijających się technologii automatycznej identyfikacji obiektów. Technologia ta wykorzystuje sygnały radiowe do bezprzewodowej wymiany danych pomiędzy etykietą a czytnikiem. Dzięki temu nie jest potrzebna bezpośrednia widoczność tych dwóch elementów, jak to ma miejsce w przypadku odczytu kodów kreskowych. Kontrolę nad obiektami sprawuje się dzięki tagom miniaturowym układom scalonym, umieszczanym w formie metek na produktach, opakowaniach czy urządzeniach. Tagi zawierają adres (odniesienie) do bazy danych

8 producenta/dystrybutora. W systemie informatycznym przechowywane i uaktualniane są wszelkie informacje o zametkowanym" obiekcie. Tagi pozwalają więc idealnie śledzić obiekty zainteresowania nawet przez cały ich cykl życia, również w kolejnych ogniwach łańcucha dostaw. Koszt metek radiowych w przypadku ich ciągłego użycia zwraca się szybko, a to dzięki nieograniczonym możliwościom dokonywania zmian informacji w systemie informatycznym organizacji Zasada działania RFID Technologia RFID wykorzystuje sygnały radiowe niskiej mocy do bezprzewodowej wymiany danych pomiędzy etykietą RFID (transponderem) a czytnikiem (dekoderem). Czytniki RFID mogą jednocześnie czytać i przetwarzać dziesiątki etykiet znajdujących się w ich zasięgu. Etykieta RFID (tag) składa się z procesora (IC) i anteny (zwykle napylanej na warstwie izolatora). Dane zapisywane są w pamięci podręcznej IC i transmitowane za pomocą anteny (rys.2). Prędkość transmisji i zasięg zależą od wykorzystanej częstotliwości, wielkości anteny, mocy promieniowania i stopnia zakłóceń sygnału. Etykiety RFID mogą występować w konfiguracji RO (tylko odczyt), RW (odczyt i zapis) oraz WORM (jednorazowy zapis, wielokrotny odczyt) [www1]. Poza tagami, na infrastrukturę RFID składają się: rozwiązanie informatyczne, czytające i przetwarzające dane, oraz czytniki emitujące fale radiowe, złożone z anteny i nadajnika radiowego z dekoderem. RFID połączone z systemem ERP daje dokładną i dostępną w czasie rzeczywistym informację o tym, gdzie przebywa lub przemieszcza się oznaczony metką obiekt (rys.3).

9 Rys 2. Działanie tagów RFID Źródło: [Grab06] 2.2. Standardy w technologii RFID Technologia RFID oferuje znacznie większe możliwości niż kody kreskowe, dlatego też coraz szybciej zyskuje na popularności. Przede wszystkim istotna jest możliwość oznakowania indywidualnym numerem każdego egzemplarza produktu, a nie jak było do tej pory, np. w systemie EAN 1 - każdego typu (wersji) produktu. W ramach EAN wykształciła się komórka, której zadaniem było ustanowienie nowego standardu oznakowania jakim jest EPC (Electronic Produkt Code) nazywany radiowym kodem kreskowym, czy też kodem kreskowym następnej generacji. 1 EAN (European Article umber Europejski Kod Towarowy) rodzina kodów kreskowych wprowadzona w 1976r. przez stowarzyszenie European Article Numbering. Kod został opracowany na podstawie opracowanego wcześniej w USA i Kanadzie kodu UPC. Symbolika została zaimplementowana w globalnym systemie GS1. Jest to kod ciągły, numeryczny, modularny, samosprawdzalny z dodatkową obowiązkową cyfrą kontrolną. Kod wymaga stosunkowo wysokiej precyzji wydruku, stąd nie może być stosowany na niskiej jakości papierze (np. kartonie) oraz wymaga w miarę dobrej jakości drukarek [www3]

10 Rys. 3 Połączenie elementów infrastruktury RFID z systemem ERP Źródło: [KrTr05] Standard EPC (opracowany przez organizację EPCglobal) określa protokół kodowania i przesyłania informacji oraz strukturę danych dla oznakowania pojedynczych produktów w procesie produkcyjnym i logistycznym. Ideą EPC jest oznakowanie każdego egzemplarza produktu numerem unikalnym w skali światowej. EPC wykorzystuje technologię RFID do gromadzenia informacji oraz możliwość powiązania jej z otwartą i dostępną siecią zapewniającą identyfikację i przekazywanie danych w czasie rzeczywistym [Libe05a], [www2] Użytkownicy RFID Z rozwiązań RFID mogą korzystać wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw: zarówno producenci, jak i dystrybutorzy i sprzedawcy detaliczni. Inwestując w RFID, można zwiększyć efektywność współpracy całego łańcucha dostaw.

11 Technologia RFID daje ogromne możliwości innowacji wewnątrz dużych firm o złożonych procesach logistycznych. Im bardziej skomplikowane procesy, tym więcej może zyskać firma decydująca się na wykorzystanie RFID. Opłacalność RFID w firmach zwiększa: liczny asortyment (dużo indeksów materiałowych), rozproszona lokalizacja (zakłady w różnych miejscach, duża powierzchnia zakładów), dużo miejsc składowania (fizycznych magazynów, rodzajów magazynów), częste ruchy magazynowe (szybka rotacja materiałów/produktów/ opakowań), duża wartość jednostkowa materiałów/produktów/opakowań, istnienie poziomów ewidencjonowanych opakowań (np. sztuka/paczka/ paleta), duża waga kontroli jakości produktów, często przeprowadzana inwentaryzacja, dodatkowe wymagania i potrzeby informacyjne (np. w branży spożywczej - terminy przydatności do spożycia; w farmacji: ścisła identyfikacja partii surowców) Wdrażanie RFID Projekt wdrożenia RFID jest podobny do każdego innego projektu IT, porównywalnego pod względem zakresu i rozmiaru. Przed wdrożeniem takiego projektu należy wziąć pod uwagę dwa kluczowe problemy biznesowe. Pierwszym problemem jest zidentyfikowanie kluczowych korzyści biznesowych, planowanych do uzyskania z zastosowania technologii RFID. Jest to bardzo istotne, ponieważ pozwala na tworzenie skutecznych narzędzi dla zmierzenia efektywności dostawcy usługi, a także stwarza możliwość zawarcia w kontrakcie odpowiednich zachęt dla dostawcy usługi na dostarczenie jej na wymaganym poziomie. Drugim kluczowym problemem dla organizacji, która chce zastosować RFID jest zidentyfi-

12 kowanie i zlokalizowanie prawdopodobnych zmian w jego istniejących procesach i systemach. Może to dotyczyć przewidywania i unikania problemów łączenia nowych baz danych ze starymi lub przydzielenia znaczących zasobów na wydzielenie istotnych informacji z wielkiego zakresu danych typowo generowanych przez technologię RFID [Libe05c]. 3. Korzyści z zastosowania technologii RFID Technologia RFID oferuje wysoką niezawodność i funkcjonalność w porównaniu do technologii kodów kreskowych tj.[krtr05]: Zwiększona ilość informacji o produktach. Kod kreskowy pozwala na przechowywanie ograniczonej i statycznej informacji o produktach. Metki radiowe, w przeciwieństwie do kodów kreskowych, posiadają adres (kod EPC) do bazy danych. Ilość informacji o produkcie w tej bazie ograniczona jest tylko jej pojemnością. Dane o produktach są zmieniane dynamicznie, bo firma może je na bieżąco aktualizować w systemie informatycznym (np. dane dotyczące aktualnego miejsca przechowywania produktu). Możliwość wykorzystywania tych samych metek w całym łańcuchu dostaw. W przypadku kodów kreskowych zdarza się, że informacja na nich zawarta nie jest wykorzystywana przez kolejne ogniwo łańcucha, gdyż kod kreskowy jest wykonany w innym standardzie. Kod EPC stanowi powszechnie uznany standard dla komunikacji z wykorzystaniem RFID, dlatego też metki radiowe mogą być wykorzystywane przez wszystkie elementy łańcucha dostaw. Większa szybkość obsługi odczytu. Metki radiowe mogą być odczytywane bez przesuwania towarów w pobliżu czytnika, gdyż zasięg fal ra-

13 diowych dla niektórych metek pasywnych sięga dziesięciu metrów. Poprzez zastosowanie zaawansowanych algorytmów antykolizyjnych, wiele tagów może być odczytywanych jednocześnie, np. wszystkie metki na produktach na danej palecie. Bezpieczeństwo informacji o produkcie. Standardowo informację z kodów kreskowych może odczytać każdy za pomocą odpowiedniego czytnika. Standard RFID pozwala na przechowywanie danych o produktach w systemie informatycznym, do którego można ograniczyć dostęp dla wybranej grupy odbiorców. Ponadto, kod EPC identyfikujący osobno każdą sztukę produktu, jest znacznie trudniejszy do podrobienia przez oszustów, niż kody kreskowe, które identyfikują produkty. Możliwość używania w skrajnych warunkach (temperatura, wilgoć, ciśnienie itp.). Wyposażone w dodatkowe sensory tagi można wykorzystać do śledzenia parametrów otoczenia. Własne zasilanie pozwala wówczas metkom pamiętać" wyniki pomiarów. Dzięki temu tagi mogą np. kontrolować, czy produkty spożywcze są przechowywane we właściwych warunkach. 4. Ograniczenia zastosowań technologii RFID Technologia RFID oferuje wysoką niezawodność i funkcjonalność ale za cenę wyższą niż technologia kodów kreskowych. Obecnie obserwuje się stopniowy spadek cen tagów. Masowe zastosowania na pewno jeszcze ten spadek przyspieszą. Technologia RFID będzie wchodziła na rynek stopniowo i długo będzie współistniała z technologią kodów kreskowych bowiem niewiele firm w Polsce zaimplementowało już tę technologię.

14 Kolejne ograniczenie wynika z większej szybkości i ilości odczytywanych metek radiowych bowiem trudne do rozwiązania są problemy z rozdzielczością sygnału w przypadku dużego nagromadzenia znaczników w niewielkiej odległości. Istnieją także pewne ograniczenia, wynikające z samego sposobu działania etykiet radiowych. Otóż niektóre substancje (głównie metale) mogą silnie zakłócać lub wręcz tłumić transmisję radiową. W takich przypadkach często można poprawić transmisję odpowiednio dobierając częstotliwość fal radiowych. By móc czerpać korzyści z zastosowania technologii RFID potrzebne są nie tylko tagi, drukarki metek i czytniki ale także rozwiązania informatyczne, które zepną je w całość z systemem ERP. Technologia RFID należy do tzw. middleware, wymagając połączenia z systemem informatycznym, w którym zarządza się i przetwarza wszystkie dane. To oprogramowanie middleware, przetwarzające sygnały radiowe w znaki ASCI oraz software udostępniający dane o produkcie są kluczem powodzenia technologii RFID. Na rynku oprogramowania niewiele jest takich systemów (np. SAP AII). Są to drogie systemy bowiem wymagają odpowiedniej bazy sprzętowo-programowej w firmie. Do ograniczeń zastosowania technologii RFID można zaliczyć również barierę psychologiczną ze strony pracowników firm. Dzięki tej technologii możliwy jest pełny monitoring personelu łańcucha logistycznego często prowadzony bez ich zgody.

15 Podsumowanie RFID jest nowoczesną technologią skutecznie wspierającą logistyczny system informacyjny. Jest stabilną technologią, która niesie ze sobą udowodnione korzyści biznesowe. Powinna być brana pod uwagę wszędzie tam gdzie istotne jest zwiększenie efektywności, zmniejszenie strat lub poprawa obsługi. Biorąc pod uwagę fakt, że etykiety RFID są wykorzystywane wielokrotnie, nie wymagają kontaktu wzrokowego z czytnikiem, mogą być czytane i zapisywane, w wielu przypadkach są zatem nawet tańsze niż technologia kodów kreskowych, ponieważ ograniczony zostaje nakład pracy i zużycia materiałów wykorzystanych do oznakowania. Korzyści z zastosowania RFID należy zatem rozpatrywać długofalowo a nie na podstawie porównania cen jednostkowych etykiet i czytników. Właściwości tagów i możliwości wpisania rozwiązania RFID w użytkowany przez firmę system ERP to punkt wyjścia do ulepszeń w wielu obszarach, mających wpływ na pozycję konkurencyjną organizacji. Firmy logistyczne mając na uwadze globalny charakter procesów zachodzących w tej branży powinny zadbać o to, żeby móc działać globalnie. Powinny wykorzystywać efektywnie nowoczesne technologie informacyjne: internet i technologie mobilne. Literatura [Gołe02] [Grab06] Gołembska E.(red): Kompendium wiedzy o logistyce., PWN, Warszawa-Poznań 2002 Grabia M.: Zasada działania technologii RFID. E-fakty 11/2006

16 [KrTr05] Krawczyk M., Trojnar B.: RFID nowe źródło przewagi konkurencyjnej. [Libe05a] Liber J.: W oczekiwaniu na standard., Teleinfo 11/05 [Libe05b] Liber J.: Technologie radiowe w dystrybucji i logistyce Teleinfo, cz1,2,3/2005 [Libe05c] Liber J.: RFID w globalnym łańcuchu dostaw., Eurologistic 10/05 [WaSp07] Wartecki A., Spisak-Spisacka R.: Informatyczne wspomaganie zarządzania gospodarką magazynową w aspekcie zasady JiT., Logistyka 1/2007 [www1] z maja 2007 [www2] z maja 2007 [www3] z maja 2007 Informacje o autorach: Joanna Palonka Katedra Informatyki Akademia Ekonomiczna ul. Bogucicka Katowice Polska Numer telefonu (fax) +48/32/

Systemy informatyczne handlu detalicznego

Systemy informatyczne handlu detalicznego dr inż. Paweł Morawski Systemy informatyczne handlu detalicznego semestr zimowy 2014/2015 KONTAKT Z PROWADZĄCYM dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje:

Bardziej szczegółowo

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Szkolenia obejmuje przegląd najważniejszych i najczęściej stosowanych standardów GS1 wraz z praktycznymi informacjami na temat

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

TAG RADIOWY W MAGAZYNIE

TAG RADIOWY W MAGAZYNIE Tomasz Pisarek Jantar sp. z o.o. Elżbieta Hałas Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska TAG RADIOWY W MAGAZYNIE Technologia zwana często EPC/RFID wykorzystuje identyfikację za pomocą fal radiowych

Bardziej szczegółowo

STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI

STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI Wykład 1 Wprowadzenie dr Radosław Wójtowicz Najważniejsze narzędzia i technologie logistyczne Electronic Data Interchange EDI Automatic Identification and Data

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii RFID w produkcji i logistyce

Wykorzystanie technologii RFID w produkcji i logistyce technologii w produkcji i logistyce Co to jest technologii (z ang. Radio-frequency identification) to ogólny termin używany, aby opisać technologię która umożliwia automatyczną identyfikację, inaczej rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Cele szkolenia Założeniem treningu menedżerskiego jest: - zapoznanie uczestników z

Bardziej szczegółowo

Standardy GS1 na rzecz bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Anna Gawrońska-Błaszczyk 9 czerwca 2011

Standardy GS1 na rzecz bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Anna Gawrońska-Błaszczyk 9 czerwca 2011 Standardy GS1 na rzecz bezpieczeństwa łańcucha dostaw Anna Gawrońska-Błaszczyk 9 czerwca 2011 ILiM GS1 Polska rok założenia: 1967 forma prawna: instytut badawczy założyciel: Ministerstwo Gospodarki organizacja

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Zwykły magazyn. Centralny magazyn

Zwykły magazyn. Centralny magazyn Zwykły magazyn Centralny magazyn Celem mojej pracy jest zaprezentowanie i przedstawienie w formie pisemnej zasad prawidłowego funkcjonowania magazynów zarówno w przemyśle jak i handlu oraz zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie zamówień

Opracowywanie zamówień Podsystemy logistyki - podział funkcjonalny Opracowywanie zamówień Zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) Magazyn Opakowanie Transport Opracowywanie zamówień 1 Zamówienie Zamówienie jest podstawą

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

5. Logistics meeting Logistyka w branży odzieżowej

5. Logistics meeting Logistyka w branży odzieżowej 5. Logistics meeting Logistyka w branży odzieżowej Zastosowanie RFID w branży odzieżowej Poznań, 5 grudnia 2012 Agenda Krótko o nas Krótko o RFID HADATAP RFID dla logistyki HADATAP RFID dla sklepu Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski LOGISTKA (wg Council of Logistics Management) to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawności i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

RFID Radio Frequency Identification. Tomasz Dziubich

RFID Radio Frequency Identification. Tomasz Dziubich RFID Radio Frequency Identification Tomasz Dziubich Plan wykładu Co to jest RFID? Jak działa RFID Przykłady aplikacji Wady i zalety Kierunki rozwoju Co to jest RFID? Radio Frequency Identification Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie. Autor: Elżbieta Hałas (red.)

Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie. Autor: Elżbieta Hałas (red.) Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie Autor: Elżbieta Hałas (red.) Wszystko zaczęło się ponoć ponad 60 lat temu, pewnego słonecznego popołudnia na plaży w Miami. Wtedy to Joe Woodland wpadł

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1

Etykieta logistyczna GS1 NETTO Sp. z o.o. 1 Etykieta logistyczna GS1 Etykieta logistyczna jest nośnikiem informacji w łańcuchu dostaw, w którym wszyscy uczestnicy (producent, przewoźnik, dystrybutor, detalista) porozumiewają się

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi w firmie odzieżowej

Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi w firmie odzieżowej Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi w firmie odzieżowej Intersport Polska SA jest firmą handlową, posiada własną sieć sklepów detalicznych, do których towary

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy ReWistA Wms GLOBAL

Kim jesteśmy ReWistA Wms GLOBAL Kim jesteśmy REWISTA WMS GLOBAL Zmienia się technologia, zmieniają się potrzeby. Nasza misja wciąż pozostaje ta sama. Usprawnić życie firmy, ułatwić pracę człowieka, udoskonalić proces. Od blisko 15 lat

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 1. Wymienić etapy rozwoju logistyki. 2. Podaj definicje logistyki. 3. Jakie wnioski wypływają z definicji określającej, co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Definicje. Definicje

LOGISTYKA. Definicje. Definicje LOGISTYKA Magazynowanie Definicje Magazyn: jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

Logistyka w branży odzieżowej

Logistyka w branży odzieżowej Logistyka w branży odzieżowej dr inż. Michał Grabia Poznań, grudzień 2012 r. GS1 a branża odzieżowa Rozwiązania dla branży odzieżowej: Globalne identyfikatory GS1 Elektroniczny Kod Produktu - EPC Globalne

Bardziej szczegółowo

CDN XL: Wdrożenie ERP

CDN XL: Wdrożenie ERP CDN XL: Wdrożenie ERP Przedmiot: Moduł: 1/2 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B, bud. 6B Tel.:

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1 Etykieta logistyczna jednostki logistycznej Jednostka logistyczna SSCC Serial Shipping Container Code

Etykieta logistyczna GS1 Etykieta logistyczna jednostki logistycznej Jednostka logistyczna SSCC Serial Shipping Container Code 1 Etykieta logistyczna GS1 Etykieta logistyczna jest nośnikiem informacji w łańcuchu dostaw, w którym wszyscy uczestnicy (producent, przewoźnik, dystrybutor, detalista) porozumiewają się wspólnym językiem.

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Tag radiowy w magazynie

Tag radiowy w magazynie Tomasz Pisarek Jantar Sp. z o.o. ElŜbieta Hałas Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska Tag radiowy w magazynie Technologia zwana często EPC/RFID wykorzystuje technologię identyfikacji za pomocą

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące etykiet logistycznych przy dostawach do NETTO Sp. z o. o.

Wymagania dotyczące etykiet logistycznych przy dostawach do NETTO Sp. z o. o. A: Etykieta logistyczna GS1 (dawniej EAN-128). Informacje podstawowe Etykieta logistyczna jest nośnikiem informacji w łańcuchu dostaw, w którym wszyscy uczestnicy (producent, przewoźnik, dystrybutor, detalista)

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016)

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) 1. Jak można zdefiniować i określić istotę logistyki? 2. Geneza i historyczne

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Globalne Standardy GS1 w łańcuchu dostaw

Globalne Standardy GS1 w łańcuchu dostaw Dr inż. Elżbieta Hałas Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska Globalne Standardy GS1 w łańcuchu dostaw Wstęp Sprawna logistyka i efektywny łańcuch dostaw coraz częściej decydują o przewadze konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami zaopatrzeniowymi oraz zapasami wyrobów gotowych

Zarządzanie zapasami zaopatrzeniowymi oraz zapasami wyrobów gotowych Zarządzanie zapasami zaopatrzeniowymi oraz zapasami wyrobów gotowych Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest szczegółowa analiza zapasów w przedsiębiorstwie, określenie optymalnych ilości zapasów

Bardziej szczegółowo

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH 5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH Praktyka działania udowadnia, że funkcjonowanie organizacji w sektorze publicznym, jak i poza nim, oparte jest o jej zasoby. Logistyka organizacji wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII RFID DO ZABEZPIECZENIA ZBIORÓW W WOLNYM DOSTĘPIE W BIBLIOTECE UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII RFID DO ZABEZPIECZENIA ZBIORÓW W WOLNYM DOSTĘPIE W BIBLIOTECE UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII RFID DO ZABEZPIECZENIA ZBIORÓW W WOLNYM DOSTĘPIE W BIBLIOTECE UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE Marta Wójtowicz-Kowalska marta.wojtowicz_kowalska@upjp2.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Przemysław Bartoszek www.goldensoft.pl pbartoszek@goldensoft.pl tel. 697-695-662 Cel prezentacji Prezentowane

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty realizacji traceability śledzenia dostaw w branży kosmetycznej zgodnie z rozporządzeniem europejskim 1223/2009

Praktyczne aspekty realizacji traceability śledzenia dostaw w branży kosmetycznej zgodnie z rozporządzeniem europejskim 1223/2009 Praktyczne aspekty realizacji traceability śledzenia dostaw w branży kosmetycznej zgodnie z rozporządzeniem europejskim 1223/2009 Kongres Świata Przemysłu Kosmetycznego 13-14 październik 2010 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Interoperacyjność systemów IT w dobie digitalizacji procesów biznesowych

Interoperacyjność systemów IT w dobie digitalizacji procesów biznesowych Interoperacyjność systemów IT w dobie digitalizacji procesów biznesowych Jakub Lewandowski 3 70% 30 000 4 Wyzwnia Nr.? ID. Nr.? Brak opisu? Seria? Fabr. Nr.? Mat. Nr.? Reg. Nr.? Który kod jest właściwy?

Bardziej szczegółowo

T e l. : ( 6 1 ) 6 6 1 0 6 2 0, 6 6 1 0 5 6 0 ; F a x. : 6 6 1 0 5 7 0

T e l. : ( 6 1 ) 6 6 1 0 6 2 0, 6 6 1 0 5 6 0 ; F a x. : 6 6 1 0 5 7 0 RFID HOVER GUARD System Hover Guard to: EAS + RFID jako jeden system Redukcja kosztów Krótszy okres zwrotu inwestycji Bieżąca inwentaryzacja dzięki wizualizacji łańcucha dostaw Więcej informacji o preferencjach

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy magazyn. Jantar MUZEO

Cyfrowy magazyn. Jantar MUZEO http://leners.flog.pl/wpis/1649517/zamek-ksiazat-sulkowskich--bielskobiala Cyfrowy magazyn Inwentaryzacja zbiorów muzealnych na przykładzie Muzeum w Bielsku-Białej Jantar MUZEO O nas 20 lat doświadczenia

Bardziej szczegółowo

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych Inżynier Procesu Zarobki: min. 3500 zł brutto (do negocjacji) czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych określenie cyklu produkcyjnego opis działań produkcyjnych dla nowych projektów,

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie szeregu zagadnień, dotyczących

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1

ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1 ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1 Dobre praktyki Dokument stworzony przez wspólną grupę roboczą członków ECR Polska i ekspertów GS1 Polska, by wspomóc i ułatwić jak najszersze wykorzystanie etykiety logistycznej

Bardziej szczegółowo

Automatyczna identyfikacja w procesach transportowych wyrobów. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.

Automatyczna identyfikacja w procesach transportowych wyrobów. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof. Automatyczna identyfikacja w procesach transportowych wyrobów prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016 1. Rodzaje opakowań z punktu widzenia logistyki 2 Grupa pierwsza (zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana podejścia procesowego

Wartość dodana podejścia procesowego Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Wartość dodana podejścia procesowego www.maciejczak.pl Wartość dodana w ujęciu ekonomicznym Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Ćwiczenia Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 1983 - początek działalności 1985 - sprzedaż komputerów

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu POŁĄCZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROCESU Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal Świat kręci

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i planowanie dostaw

Dystrybucja i planowanie dostaw Terminy szkolenia 15-16 październik 2015r., Kraków - Hotel Aspel*** Dystrybucja i planowanie dostaw 7-8 kwiecień 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** Opis Efektywna dystrybucja produktów

Bardziej szczegółowo

METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH Efektywna gospodarka materiałowo-narzędziowa Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, którego celem jest zapoznanie specjalistów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA,

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA, WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA, zawód: Technik logistyk numer programu: 333107 klasa: I, II,

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa

Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa Opis Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa decyduje o planowej realizacji produkcji lub sprzedaży, rzutując w efekcie na poziom obsługi

Bardziej szczegółowo

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Strategia globalna firmy a strategia logistyczna www.maciejczak.pl STRATEGIA SZTUKA WOJNY W BIZNESIE Strategia polega na przeanalizowaniu obecnej sytuacji i

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1

Etykieta logistyczna GS1 Współpracując zaspokajamy potrzeby Klientów lepiej, szybciej, taniej i w zrównoważony sposób Etykieta logistyczna GS1 Dobre praktyki Dokument stworzony przez wspólną grupę roboczą członków ECR Polska,

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny system logistyczny. Autor: Adam NOWICKI

Nowoczesny system logistyczny. Autor: Adam NOWICKI Logistyka jest pojęciem obejmującym organizację, planowanie, kontrolę i realizację przepływów towarowych od ich wytworzenia i nabycia, poprzez produkcję i dystrybucję, aż do finalnego odbiorcy. Jej celem

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Na podstawie: Albert Lozano-Nieto: RFID Design Fundamentals and Applications, CRC Press, Taylor & Francis Group, London New York, 2011 RFID RadioFrequency

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik logistyk 333107 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Z myślą o naszych klientach kreujemy innowacyjne rozwiązania

Z myślą o naszych klientach kreujemy innowacyjne rozwiązania 1 Z myślą o naszych klientach kreujemy innowacyjne rozwiązania to zintegrowane z systemem informatycznym, innowacyjne rozwiązanie dla firm, zorientowanych na ograniczenie kosztów utrzymania zapasów. Skutecznie

Bardziej szczegółowo

Systemy bezpieczeństwa i ochrony zaprojektowane dla obiektów logistycznych.

Systemy bezpieczeństwa i ochrony zaprojektowane dla obiektów logistycznych. BRB Doradztwo Biznesowe doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy bezpieczeństwa i ochrony zaprojektowane dla obiektów logistycznych. Krzysztof Bełdycki Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-quality

Katalog handlowy e-quality 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-quality 2 / 12 e-quality to system ERP do zarządzania obsługą reklamacji, oparty na aplikacjach webowo-mobilnych działających w czasie rzeczywistym. Istotą

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Kodowanie produktów - cz. 1

Kodowanie produktów - cz. 1 Kodowanie produktów - cz. 1 25.07.2005 r. Wstęp Do identyfikacji wyrobów od dawna używa się różnego rodzaju kodów i klasyfikacji. Obecnie stosuje się m.in. natowską kodyfikację wyrobów, kodowanie wyrobów

Bardziej szczegółowo

WEBINAR. Kiedy kody kreskowe, kiedy RFID a kiedy technologia głosowa?

WEBINAR. Kiedy kody kreskowe, kiedy RFID a kiedy technologia głosowa? WEBINAR Kiedy kody kreskowe, kiedy RFID a kiedy technologia głosowa? Agenda 2 Krok 1 Technologie Krok 2 Narzędzia urządzenia i oprogramowanie Krok 3 Podejście do wdrożenia Krok 4 Co wybrać, czyli wady

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem 15 marca 2016 roku... pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Przedmiot zamówienia: a) Oprogramowanie do zarządzania produkcją i magazynem b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

YOU. Łączymy Ciebie z Twoimi pacjentami w Europie Środkowo-Wschodniej CEE BRIDGE YOUR PATIENTS

YOU. Łączymy Ciebie z Twoimi pacjentami w Europie Środkowo-Wschodniej CEE BRIDGE YOUR PATIENTS YOU Łączymy Ciebie z Twoimi pacjentami w Europie Środkowo-Wschodniej CEE BRIDGE YOUR PATIENTS Odkryj WIĘCEJ możliwości pomiędzy Tobą a Twoimi pacjentami Jako dostawca zintegrowanych usług w sektorze ochrony

Bardziej szczegółowo

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A.

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A. Case Study aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0 Wdrożenie w firmie Finder S.A. PRZEDSTAWIENIE FIRMY Finder jest operatorem systemu lokalizacji i monitoringu, wspomagającego zarządzanie pracownikami w terenie

Bardziej szczegółowo

Logistyka (seminarium)

Logistyka (seminarium) Wydział Informatyki i Zarządzania Logistyka (seminarium) Dr inż. Tomasz Chlebus Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Systemów Zarządzania e-mail: tomasz.chlebus@pwr.edu.pl

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM Oracle TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 ORACLE DATABASE System zarządzania bazą danych firmy Oracle jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych rozwiązań tego typu na rynku. Oracle Database

Bardziej szczegółowo

KODY KRESKOWE W LOGISTYCE

KODY KRESKOWE W LOGISTYCE ODY RESOWE W LOGISTYCE Efektywność komunikacji i współpraca między systemami uzyskana dzięki unifikacji komunikatów i kodom kreskowym 91 HISTORIA ody jednowymiarowe Lata 40. - badania nad możliwością zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do obsługi pralni przemysłowej

Oprogramowanie do obsługi pralni przemysłowej Oprogramowanie do obsługi pralni przemysłowej System do obsługi klienta instytucjonalnego aplikacja ma na celu ułatwienie i zautomatyzowanie pracy pralni w zakresie prania dostarczanej przez klientów odzieży

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska STANDARYZACJA CZY POTRZEBNA? slajd 2 STANDARDY GS1 IDENTYFIKACJA GROMADZENIE WSPÓŁDZIELENIE WSPÓŁDZIELNIE KOMPATYBILNOŚĆ slajd 3 PO CO, DLACZEGO,

Bardziej szczegółowo

Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1

Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1 Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1 Kongres Świata Przemysłu Kosmetycznego 13-14 październik 2010 w Warszawie Anna Kosmacz-Chodorowska Narzędzia usprawniające

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

...Zarządzanie MWS ... 1

...Zarządzanie MWS ... 1 1 Zarządzanie MWS 3 Struktura magazynu 4 Definicja nośników 4 Zlecenie komplementacji 4 Kontrola wysyłki 5 Zlecenie załadunku 5 Obsługa dostaw 5 Operacje wewnętrzne i zewnętrzne 5 Inwentaryzacje 5 Konsolidacja

Bardziej szczegółowo

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Wykład 1 Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Dr inż. Adam Deptuła POLITECHNIKA OPOLSKA Katedra Inżynierii Wiedzy Komputerowa Optymalizacja Sieci Logistycznych LOGISTYKA TRANSPORT proces transportowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie magazynem gospodarka magazynowa dla praktyków biznesu

Zarządzanie magazynem gospodarka magazynowa dla praktyków biznesu Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Zarządzanie magazynem gospodarka magazynowa dla praktyków biznesu Ekspert: Dr Bogdan Kroker- trener z wieloletnią

Bardziej szczegółowo

"BEZPIECZNY PRODUKT - priorytet w branży kosmetycznej" Anna Gawrońska-Błaszczyk

BEZPIECZNY PRODUKT - priorytet w branży kosmetycznej Anna Gawrońska-Błaszczyk "BEZPIECZNY PRODUKT - priorytet w branży kosmetycznej" Anna Gawrońska-Błaszczyk CZY PRODUKTY SĄ BEZPIECZNE? coraz częściej pojawiają się doniesienia o zagrożeniach dla konsumentów ze strony produktów spożywczych

Bardziej szczegółowo

C2.1. Ewolucja technologii identyfikacyjnych

C2.1. Ewolucja technologii identyfikacyjnych Elektroniczna Gospodarka w Polsce Raport 2005 30. Porównywarki zapewniają właścicielom sklepów elektronicznych usługi regularnych aktualizacji ich oferty, promowania sklepów na swoich stronach, możliwość

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu magazynowego oraz znakowania wyrobów etykietą logistyczną z kodem 2D w firmie produkcyjnej z branży ceramiki budowlanej

Wdrożenie systemu magazynowego oraz znakowania wyrobów etykietą logistyczną z kodem 2D w firmie produkcyjnej z branży ceramiki budowlanej Wdrożenie systemu magazynowego oraz znakowania wyrobów etykietą logistyczną z kodem 2D w firmie produkcyjnej z branży ceramiki budowlanej Mariusz Puto prezes zarządu SKK S.A. Grupa Ceramika Color Firma

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od Autorów Istota i przedmiot logistyki Rola logistyki w kształtowaniu ekonomiki przedsiębiorstwa...

Spis treści. Od Autorów Istota i przedmiot logistyki Rola logistyki w kształtowaniu ekonomiki przedsiębiorstwa... Spis treści Od Autorów... 11 1 Istota i przedmiot logistyki... 15 1.1. Pojęcie i istota logistyki... 15 1.2. Powstanie i rozwój logistyki... 21 1.3. Strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

www.soot.pl Transport pod pełną kontrolą

www.soot.pl Transport pod pełną kontrolą Transport pod pełną kontrolą System Obsługi Ofert Transportowych SOOT to aplikacja umożliwiająca firmie usprawnienie, optymalizację i pełną kontrolę procesów logistycznych w obszarze transportu na każdym

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie magazynem Gospodarka magazynowa dla praktyków biznesu

Zarządzanie magazynem Gospodarka magazynowa dla praktyków biznesu I miejsce w rankingu 28 sierpnia firm Warszawa szkoleniowych wg Gazety Finansowej 28-29 Termin września szkolenia: 2017, Centrum 29 września Warszawy 2017 Zarządzanie magazynem Gospodarka magazynowa dla

Bardziej szczegółowo

Docelowe rozwiązanie informatyczne wykorzystujące techniki ADC

Docelowe rozwiązanie informatyczne wykorzystujące techniki ADC Wpływ informatyki na logistykę cz. 12 05.07.2004 r. Docelowe rozwiązanie informatyczne wykorzystujące techniki ADC Pełna sprawność systemu informatycznego WMS osiągana jest wtedy, gdy jest on wspomagany

Bardziej szczegółowo