Słowa kluczowe: nadwozia wymienne, BDF, łańcuch dostaw, mobilny magazyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Słowa kluczowe: nadwozia wymienne, BDF, łańcuch dostaw, mobilny magazyn"

Transkrypt

1 PUBLIKACJA PRZYGOTOWANA NA KONFERENCJĘ AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU (PIERWSZY WYDRUK) Grzegorz S. WOELKE 1 CZY MAGAZYN MOŻE BYĆ MOBILNY? OSZCZĘDNOŚCI PRZY ZASTOSOWANIU NADWOZI WYMIENNYCH W ŁAŃCUCHU DOSTAW Streszczenie: W pracy przedstawiono środek transportu nowoczesnej logistyki, jakim jest nadwozie wymienne typu BDF, oraz możliwości optymalizacyjne wynikające z jego zastosowania w łańcuchu dostaw. Autor przedstawia genezę powstania nadwozia wymiennego, a następnie wskazuje główne jego zastosowania jako tymczasowego magazynu u dostawcy lub odbiorcy oraz środka transportu. Podkreślone zostały korzyści wynikające z zastosowania nadwozi wymiennych w projektach realizowanych just-in-time. Ponadto omówione zostało, jakie produkty i wyroby przewożone nadwoziami typu BDF uzyskują najlepsze wskaźniki optymalizacji kosztów transportu. W drugiej części pracy autor omawia na zasadzie studium przypadku przykłady zastosowania nadwozi wymiennych w łańcuchu dostaw tekstyliów używanych do zakładu recyklingu oraz innych wyrobów, zwracając uwagę na płynące z tego korzyści optymalizacyjne. Słowa kluczowe: nadwozia wymienne, BDF, łańcuch dostaw, mobilny magazyn Abstract: This paper presents a means of transport of modern logistics - the swap body type BDF, and optimization capabilities resulting from its use in the supply chain. The author presents the genesis of the swap body and then indicates its main use as temporary storage for a supplier or a customer. Underlined are the benefits of using swap bodies in just-in-time projects. Also discussed was what products and goods transported with BDF body get the best indicators to optimize transportation costs. In the second part, the author discusses (as a case study) example of the using swap bodies in the supply chain of textiles used for the recycling plant. Keywords: swap bodies, BDF, supply chain 1 VIVE Transport Sp. z o.o., prezes, 1

2 1. GENEZA PROBLEMU Współczesne przedsiębiorstwa muszą funkcjonować w niestabilnych, wciąż zmieniających się warunkach niepewności biznesowej. Turbulentne otoczenie, globalny kryzys ekonomiczny i stała presja na zwiększenie konkurencyjności stawiają przed logistyką przedsiębiorstw ciągłe trudniejsze i bardziej ambitne wyzwania. W konsekwencji poszukuje się nowych sposobów redukcji kosztów: próbuje udoskonalać własne produkty czy usługi, wnikliwie analizuje wydatki, a nawet zastanawia się nad redukcjami zatrudnienia. Dodatkowo przedsiębiorstwa wsłuchują się coraz bardziej w potrzeby klientów-obiorców, dostosowują się do ich harmonogramów zapotrzebowania i sezonowości działania. Jednak myślenie i czynności nastawione jedynie na intensyfikację działań usprawniających przedsiębiorstwa pod kątem szybkości wydaje się w naszych czasach niedostateczne. Przed logistyką współczesnych firm stanęła konieczność rozwiązania kwestii narastającej komplikacji sytuacji i zwiększającej się presji na elastyczność, co zaowocowało pojawieniem się nowych koncepcji takich jak agile czy SMART. Koncepcje te po utorowaniu sobie drogi w zarządzaniu przedsiębiorstwem coraz częściej wkraczają w obszar logistyki i stają się wyrazem nowego sposobu myślenia o realizacji zapotrzebowań odbiorców na coraz lepiej dopasowane do ich potrzeb, a nawet im indywidualnie dedykowane łańcuchy dostaw. Pojęcie agile (z ang. agile zręczny, sprawny, zwinny) narodziło się na początku lat 90. XX wieku. Zostało stworzone przez grupę amerykańskich przedsiębiorców, którzy podczas debaty wywnioskowali, że tylko firmy umiejące szybko zareagować w trudnych warunkach są w stanie zrealizować swoje cele przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego 2. Przedsiębiorstwo zwinne, według Stefana Trzcielińskiego, charakteryzuje się szybką reakcją na zagrożenia i szanse, które pojawiają się w otoczeniu 3, a szanse traktuje jako okazje biznesowe 4 i optymalizacyjne dla procesu logistycznego oraz możliwość osiągnięcia dodatkowych zysków z działalności. Przedsiębiorstwo, które uznaje się za zwinne, musi się wyróżniać między innymi: - otwartością na zmiany i postrzeganiem ich jako okazji i szans, nie jako zagrożeń; - monitorowaniem zmian w otoczeniu oraz elastycznością w reagowaniu na nie; - świadomością tego, iż dotychczasowe procesy, produkty czy rozwiązania dają ograniczone i często krótkotrwałe możliwości utrzymania się; - dostępem do zasobów pozwalających na realizację innowacyjnych strategii; - podejmowaniem ryzyka oraz ponoszeniem za nie pełnej odpowiedzialności; 2 Kidd P.T., Agile manufacturing, Addison-Wesley Publishing Company, Wokingham, Agile Enterprise. Concepts and Some Results of Research, edited by S. Trzcieliński, Poznań University of Technology, IEA Press, Trzcieliński S., Some Elements of Theory of Opportunities, Wiley Periodicals,

3 - zdolnością poszukiwania oraz korzystania z innowacyjnych koncepcji, technologii czy pomysłów; - podnoszeniem kwalifikacji swoich pracowników 5. W przedsiębiorstwach agile zauważono, że dotychczasowe rozwiązania logistyczne są niewystarczające, a tradycyjny łańcuch dostaw jest zbyt sztywny oraz stabilny. W konsekwencji wypracowano model nowoczesnego zwinnego łańcucha dostaw. Zwinne podejście do zarządzania łańcuchem dostaw nie ogranicza się tylko do zaangażowania w ten proces nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Wspólną cechą projektów z tego obszaru jest wysoka innowacyjność oraz kreatywność 6. Zwinny łańcuch dostaw posiada zatem następujące wyspecyfikowane właściwości 7 : - wspólne cele dla nadawców i odbiorców w ramach łańcucha dostaw; - systemy umożliwiające zewnętrzny, wzajemny dostęp do informacji; - mierniki skoncentrowane na końcowym nabywcy; - konfiguracja pod zamówienie; - wspólne podejmowanie decyzji; - wspólne projektowanie; - struktura organizacyjna zacierająca granice pomiędzy funkcjami; - międzyorganizacyjne systemy planowania sprzedaży i działalności. Przedsiębiorstwa chcące zachować przewagę konkurencyjną na rynku muszą wykazywać odpowiednią elastyczność/zwinność, ale dążyć do niej poprzez jasno postawione i skonkretyzowane cele. Narzędziem pozwalającym na właściwe określenie priorytetów w firmie jest metoda SMART. Cel, jaki wyznacza sobie każda organizacja biznesowa, powinien wpisywać się w 5 podstawowych założeń: Specific: konkretny Measurable: mierzalny Achievable: osiągalny Relevant: istotny Timely defined: określony w czasie 5 Piałucha M., Siuta B., Wspieranie procesów innowacyjnych w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz, Bujak A., Zwinne łańcuchy dostaw, Logistyka, dostęp z dnia Chapman P., van Holk R., Creating the agile supply chain eight years on, working paper, Cranfield School Of Management,

4 Właściwe definiowanie wyznaczanych celów pozwala uniknąć generalizacji, które niczego konkretnego nie komunikują. Komunikacja generalna i przez to niezbyt użyteczna zostaje zastąpioną komunikacją zindywidualizowaną. SMART jest zatem strategią przyczyniającą się do poprawy efektywności przedsiębiorstwa. Dzięki skonkretyzowanym potrzebom można reagować odpowiednimi działaniami, by w konsekwencji poprawić własne wyniki, np. uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku, zredukować koszty, itp. Ponadto podejście SMART do potrzeb klientów, w szczególności w obszarze kształtowania łańcuchów dostaw, pozwala z jednej strony lepiej wsłuchać się w indywidualne potrzeby klienta, a następnie lepiej je realizować, podnosząc poziom jego satysfakcji z dostarczonych dóbr lub usług. Należy zauważyć, że dla obu wyżej wspomnianych strategii kluczowym elementem jest praktyczne ich zastosowanie w przedsiębiorstwach. Zwinne strategie logistyczne wymagają zwinnych rozwiązań, natomiast zrealizowanie planu według założeń SMART potrzebuje konkretnych i realnych możliwości na miarę firmy. Przykład narzędzia realizacji obu powyższych koncepcji stanowi środek transportu nowoczesnej logistyki, jakim jest nadwozie wymienne typu BDF (swap body). Nadwozia typu swap body łączą funkcję środka transportu z rolą mobilnego modułu magazynowego, zatem same w sobie stanowią realizację koncepcji agile, a ich własności pozwalają na osiągnięcie realnych korzyści, jak redukcja kosztów magazynowania, zwiększenie elastyczności odpowiedzi logistyki zakładowej na sezonowe potrzeby magazynowe i transportu ładunku (posiadają znacznie większą kubaturę niż standardowa naczepa). Nadwozia wymienne zapewniają praktyczne zastosowanie zwinnej logistyki oraz nowoczesnego modelu łańcucha dostaw, ponieważ w sposób elastyczny mogą zostać wykorzystane w procesie optymalizacyjnym dedykowanego specyficznym klientom łańcucha dostaw. Uniwersalności rozwiązania, jakie oferują nadwozia wymienne, zostały zauważone przez liderów branży TSL od lat z powodzeniem wykorzystują je m.in. Dachser, Rosner, VIVE Transport, Deutsche Post DHL, Hermes etc. Jednak większość z wyżej wymienionych przedsiębiorstw stosuje nadwozia BDF do budowy systemów drobnicowych oraz paletowych (np. w systemie przesyłek kurierskich Dachser i DHL obsługują linie drobnicowe między hubami drobnicowymi na liniach, tam są przepinane, a tymczasem w terminalu kompletowane są wysyłki drobnicowe w nadwoziach i przygotowywane do wywozu). Zastosowanie nadwozi wymiennych w systemach drobnicowych pozwala na stopniowe gromadzenie w ciągu dnia pracy przesyłek zebranych przez pojazdy dystrybucyjne, kompletowanie i formowanie ich w pełne zestawy (odpowiadające kubaturą i wagą możliwościom nadwozia). Przesyłki te są stopniowo ładowane do nadwozi i w chwili, kiedy planowane jest wyjście linii do hubu odbiorczego, gotowe są natychmiast do podpięcia wyjazdu na środku transportu. Zastosowanie jako środka transportu pojazdów ciężarowych z przyczepami dodatkowo zwiększa elastyczność systemu. W przypadku mniejszego obciążenia linii wyjeżdżającej może on opuścić terminal z jednym nadwoziem na pojeździe, zaś w przypadku większego obciążenia linii powrotnej może w terminalu przeznaczenia podpiąć 4

5 przyczepę i powrócić z dwoma nadwoziami. Daje to nadzwyczajną elastyczność i pozwala ograniczyć koszty przebiegu z niewypełnionym środkiem transportu, czego nie może zapewnić system oparty na naczepach, nawet jeśli są one wymienne. System BDF upowszechnia się także wśród innych klientów, czego przykładem jest utrzymywana stała linia nadwozi wymiennych przez Volkswagen Poznań na trasie z Poznania do Hanoweru, fabryka Philips w Pile korzysta z nich na liniach do Francji i Holandii, natomiast VIVE Transport stosuje nadwozia w systemie całopojazdowym w transporcie krajowym i międzynarodowym tekstyliów. Zastosowania te w pełni wykorzystują korzyści z łączenia i dzielenia dostaw (jedno lub dwa nadwozia) w zależności od zapotrzebowania odbiorcy. Decyzja o wykorzystaniu nadwozi wymiennych jest też ważną deklaracją przedsiębiorstwa dotyczącą tego, jaką rolę odgrywa w jego polityce również aspekt ekologiczny. Jeśli przedsiębiorstwo dysponuje kontenerami BDF i podwójną obsadą kierowców, w konsekwencji korzysta z mniejszej liczby tradycyjnych środków transportu, co przekłada się na obniżone zużycie paliwa a tym samym na redukcję kosztów oraz niższą emisję dwutlenku węgla, ponadto ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa na drogach, co generuje oszczędności płynące z ograniczenia wydatków na ubezpieczenia czy kosztów związanych z wypadkami. Zastosowanie tego systemu pozwala więc bardzo szybko i elastycznie powiększać czy zmniejszać możliwości transportowe pojazdu w zależności od aktualnego zapotrzebowania na przewóz. 5

6 Powyższe obserwacje prowadzą do wniosku, że coraz powszechniejszym trendem w działalności przedsiębiorstw logistycznych i ich klientów staje się eksploatacja nadwozi wymiennych BDF. Wiodące przedsiębiorstwa tej branży dostrzegają zalety ich wykorzystania i doraźne korzyści z nich płynące. Rachunek ekonomiczny, troska o środowisko naturalne i odpowiedzialność za bezpieczeństwo w komunikacji to kryteria, które decydują o wyborze przez zleceniodawcę i przewoźnika tego modelu transportu drogowego. 2. HISTORIA NADWOZI WYMIENNYCH W połowie XX wieku w Stanach Zjednoczonych na rynku transportowym pojawił się pojemnik nazwany kontenerem, który zrewolucjonizował transport towarów. Stworzył on całkiem odmienne możliwości przewozu ładunków od nadawcy do odbiorcy. Jednostka wykorzystywała różne rodzaje środków transportu, bez konieczności przeładunku towaru w trakcie całego procesu transportu intermodalnego. Innowacja transportowa gwarantowała spedytorom liczne korzyści, np. uproszczenie i drastyczne skrócenie czasu przeładunku czy ograniczenie ilości towaru uszkodzonego 8. Za prekursora współczesnego transportu kontenerowego uważa się Malcolma McLeana, amerykańskiego przedsiębiorcę i założyciela firmy Sea-Land, która zainaugurowała przewóz kontenerów przez Atlantyk 9. McLean, będąc właścicielem rodzinnego przedsiębiorstwa spedycyjnego, pełnił w nim niejednokrotnie funkcję kierowcy. Z autopsji znał zatem specyfikę pracy w branży transportowej i jej problemy. W 1937 roku zirytowany długimi okresami oczekiwania na załadunek i rozładunek towaru na pokład statku, doszedł do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem drażliwej kwestii byłaby wymienna zabudowa pojazdu ładowana osobno w porcie czy na stacji kolejowej, a następnie przewożona samochodem. Innowator borykał się długo z organizacją środków finansowych na realizację przedsięwzięcia. Kontenery z trudem więc gruntowały swoją pozycję w transporcie kombinowanym samochodowo-kolejowo-drogowym. Pomysł szerzej upowszechnił się dopiero w latach 50. XX wieku. Fot. 5 3 maja 1966 roku do Europy dopłynął pierwszy kontenerowiec, który obsługiwał linię McLean, źródło: 8 Medwid. M, Cichy R., Analiza porównawcza wybranych systemów transportu intermodalnego, [w:] Pojazdy szynowe nr 1/2009, Instytut Pojazdów Szynowych TABOR. 9 Ibidem. 6

7 Fot. 6 Malcolm McLean uważany za ojca transportu kontenerowego, źródło: W Europie tryumfalny rozwój koncepcji nadwozi wymiennych nastąpił wraz z nastaniem ery tzw. Weber kontenerów stosowanych przez Deutsche Bundespost. Były to standardowe pakiety kontenerów dla pojazdów drogowych i kolejowych. Celem zastosowania nadwozi było znalezienie sposobu, aby przyspieszyć przeładunki i uniknąć przestojów pojazdów. W 1971 roku niemiecki spedytor Dachser opracował nadwozia wymienne z rozkładanymi podporami. Umożliwiało to szybkie podpięcie i odpięcie nadwozia wymiennego od środka transportu. Operacje przeładunkowe w terminalu realizowano przy pomocy pojazdów specjalnych ciągników, które przestawiały nadwozia, zaś sam środek transportu przewoził je jedynie między miejscami załadunku i rozładunku. Z czasem nadwozia zestandaryzowano i dostosowano do przewozu palet, zgodnie z EN nadwozia mieszczą 17 palet euro. 3. NADWOZIA WYMIENNE JAKO MAGAZYN Logistycy firmy muszą na bieżąco śledzić zmiany w otoczeniu i dostosowywać się do nich, wprowadzając regulacje w zasobach logistycznych przedsiębiorstwa. Aby zapewnić sobie przewagę na rynku i konkurencyjność, przedsiębiorstwo jest zmuszone do ciągłej optymalizacji kosztów, a na to pozwala właściwe zarządzanie jego zasobami operacyjnymi. Niestety istnieją ogniwa w łańcuchu optymalizacyjnym, których nie można tak prosto poddać regulacjom. Kluczowym problemem może stać się powierzchnia magazynowa jej nadmiar lub brak. Ten istotny element może przyczynić się do zniweczenia wszystkich wysiłków zmierzających do wypracowania przewagi konkurencyjnej. Ograniczenie magazynu może być uwarunkowane wieloma czynnikami. Jednym z nich jest sezonowość kojarzona z okresami wyraźnego wzrostu lub istotnego spadku popytu. Tak postrzegana jest zjawiskiem niezależnym od przedsiębiorstwa, które powinno uwzględnić je w swoich planach, co wcale nie musi oznaczać biernego podporządkowania się takiemu zjawisku. Bez względu na źródła, sezonowość jest zjawiskiem, które dla logistyka oznacza konieczność analizy zadań składowania i przechowywania produktu 10. Możliwości wykorzystania nadwozi wymiennych BDF jako mobilnej powierzchni magazynowej pozwalają na elastyczne dopasowanie do potrzeb przedsiębiorstwa w okresie nagłego wzrostu zapotrzebowania na towar lub jego spadku. Nadwozia BDF wolno stojące rozwiązują 10 Burchart-Koorol D., Furman J., Zarządzanie produkcją i usługami, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice,

8 problem z okresową kumulacją wysyłek, ponieważ ładunek można przygotować w najdogodniejszym dla klienta czasie i ulokować go w nadwoziu aż do momentu transportu. Depo nadwozi zorganizowane i pozostawione do dyspozycji załadowcy lub odbiorcy pozwala swobodnie przeprowadzić załadunek. Kompletowanie przesyłki może nastąpić w momencie optymalnym, np. okresie zmniejszonej aktywności magazynu, po zakończonej kontroli jakości towaru czy wpłynięciu należności od klienta. Co istotne, następuje to również w sposób najdogodniejszy dla niego, nadwozia wymienne oferują bowiem opcje załadunku od tyłu, z boku lub od góry. Na tej samej zasadzie przedsiębiorstwo zaopatrujące swojego odbiorcę na warunkach just-in-time może zorganizować analogiczne depo u odbiorcy, które staje się w ten sposób magazynem na terenie jego zakładu czy sklepu. Np. polscy dostawcy mebli korzystają często z tego systemu zaopatrywania, zwłaszcza niemieckich dyskontów meblowych. Umożliwia to optymalizację po stronie odbiorcy, gdyż praktycznie nie utrzymuje on powierzchni magazynowej, a na zapleczu sklepu odbywa się stopniowe przenoszenie mebli z nadwozi wprost do ekspozycji lub na pojazdy dystrybucyjne, z całkowitym pominięciem powierzchni handlowej. Prowadzi to w kilku aspektach do znacznego obniżenia kosztów. Rys. 1 Różne sposoby załadunku nadwozia wymiennego typu BDF: od góry, z boku, od tyłu, źródło: opr. własne Elastyczność nadwozi wymiennych może znaleźć zastosowanie w budowaniu strategii justin-time również w zakładach produkcyjnych. System opiera się na dostarczaniu do przedsiębiorstwa tylko tego, co jest potrzebne, wtedy kiedy jest potrzebne i dokładnie tam, gdzie jest potrzebne. Punktem wyjścia strategii jest optymalne sterowanie zewnętrznymi i wewnętrznymi procesami zaopatrywania i dystrybucji celem redukcji kosztów przez eliminację wszelkiego marnotrawstwa 11. Świadomość specyfiki procesu produkcyjnego just- 11 Ficoń K., Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, Impuls Plus Consulting, Gdynia

9 in-time wymaga dostosowania pracy do wymogów systemu klienta. Elastyczność, jaką gwarantuje korzystanie z mobilnego magazynu, pozwala na natychmiastową reakcję na różne nieplanowane zdarzenia. Dzięki zastosowaniu nadwozia BDF jako modułu magazynowego nie stanowi większych komplikacji także zmiana miejsca dostawy, nawet w przypadku zakończenia procesu załadunkowego, ani opóźnienie powstałe na produkcji, powodujące kumulację dużej ilości załadunków w stosunkowo krótkim czasie, co minimalizuje ryzyko nieterminowych dostaw. Warto też zauważyć, że magazyn w nadwoziach wymiennych jest magazynem optymalnym z uwagi na to, że nie występuje tam powierzchnia komunikacyjna, która w magazynach tradycyjnych stanowi znaczą część powierzchni i w konsekwencji kosztów. Dzięki nadwoziom zastosowanym w funkcji magazynu pojazdy nie są zmuszone oczekiwać na załadunek, ponieważ przygotowywanie wysyłki odbywa się bez udziału pojazdu. BDF może zostać załadowany przez klienta w dowolnej chwili i zabrany w dowolnym momencie, co pozwala wyeliminować lub ograniczyć koszty postoju naliczane przez przewoźników wyczekujących na opóźniony załadunek. Jednostka typu BDF może pełnić funkcję magazynu u klienta, co gwarantuje wiele korzyści. Takie rozwiązanie pomaga redukować koszty produkcji, dzięki możliwości pracy w nielimitowanych powierzchnią magazynową seriach. Zostaje zmniejszone ryzyko zakłóceń w produkcji, w sytuacji np. nieterminowej dostawy komponentów. Ponadto istnieje opcja podjęcia załadowanych wcześniej nadwozi poza godzinami funkcjonowania magazynu, co stwarza możliwość ograniczenia liczby zmian pracy magazynu. Następuje ograniczenie albo nawet całkowite wyeliminowanie kosztów korzystania lub obsługi magazynów zewnętrznych. 4. NADWOZIA WYMIENNE JAKO ŚRODEK TRANSPORTU Jako nadwozie wymienne definiujemy jednostkę przewozu towarów dostosowaną do rozmiarów pojazdu drogowego i wyposażoną w urządzenia do przemieszczania między różnymi środkami transportu, zwykle drogowego/kolejowego. Główną cechą odróżniającą te nadwozia wymienne od kontenerów jest ich optymalne dostosowanie do rozmiarów pojazdu drogowego. Niektóre nadwozia wymienne posiadają składane podpory, na których jednostka stoi, gdy nie jest połączona z pojazdem 12. Rys. 2 Specyfikacja techniczna nadwozi BDF, źródło: opr. własne 12 Ilustrowany słownik statystyk transportu, wydanie czwarte, Europejska Komisja Gospodarcza Eurostat, ITF (Międzynarodowe Forum Transportu), dostęp na ec.europa.eu z dnia

10 Nadwozia wymienne typu BDF znajdują zastosowanie w logistyce towarów wysokokubaturowych. Ze względu na przewagę kubaturową, jaką posiadają nad naczepami standardowymi, to rozwiązanie idealne do transportu takich produktów, jak: - palety - opakowania - opony - AGD - wiklina - performy PET Nadwozie o kubaturze ok. 120 cbm jest w stanie pomieścić 38 palet euro, wykorzystując maksimum powierzchni, w porównaniu z naczepą standardową o kubaturze ok. 90 cbm mieszczącą 34 palety euro zestawy naczepowe BDF dają możliwość przewozu 4 palet euro więcej. Rys. 3 Przewaga ilościowa zestawu przyczepowego nad standardową naczepą, źródło opr. własne Tabela 1 Porównanie kubatur źródło: opr. własne 10

11 Proces transportowy z udziałem nadwozi BDF gwarantuje wiele korzyści. W formowaniu wysyłki nie ma konieczności udziału pojazdu. Czynności załadunkowe i przeładunkowe odbywają się u klienta, a załadowca sam dysponuje załadunkiem i w optymalnym momencie może przygotować go do transportu, bez wpływu na pracę magazynu. To z kolei powoduje ograniczenie wydatków ponoszonych podczas ewentualnych postojów. Nadwozie BDF jest wyposażone w przesuwane ściany i dach, co generuje możliwości umieszczania towaru w kontenerze z każdej strony. Rys. 4 Schemat załadunku z wykorzystaniem nadwozi BDF, źródło: opr. własne Nadwozia wymienne to drugie po kontenerach najczęściej spotykane jednostki transportu intermodalnego. Podobnie jak kontenery posiadają swój znormalizowany typoszereg, lecz ich maksymalna masa brutto może wynieść kg. Nadwozie wymienne, gdy jest przewożone, do złudzenia przypomina normalny zestaw drogowy. Różnice są słabo widoczne, jednak podobnie jak kontenery, posiadają naroża zaczepowe oraz dzięki zastosowaniu podpór postojowych mogą być pozostawione u klienta STUDIUM PRZYPADKU Na przykładzie łańcucha dostaw spółek Grupy VIVE omówione zostaną zastosowania magazynowe i transportowe nadwozi wymiennych oraz przeanalizowane korzyści płynące z użytkowania nadwozi typu BDF jako mobilnego modułu magazynowego oraz środka transportu. Przykład 1. VIVE Textile Recycling Sp z o.o. jest jednym z największych w Europie recyclerem tekstyliów, z zakładem produkcyjnym umiejscowionym na terenie województwa świętokrzyskiego i zatrudniającym ponad 1000 osób. Za transport tekstyliów do zakładu odpowiada zależna spółka transportowo-spedycyjna VIVE Transport Sp z o.o., która również ma swoją siedzibę na terenie regionu. Do magazynowania oraz transportu ładunków przewoźnik wykorzystuje nadwozia wymienne (zestawy złożone z 2 szt.) o kubaturze 120 cbm. Tekstylia są pozyskiwane od dostawców zagranicznych w przeważającej większości z Niemiec, ale także Danii, Holandii, Czech i Szwajcarii (uproszczony schemat łańcucha dostaw przedstawia rys. 5). Do dyspozycji dostawców są pozostawione kontenery typu BDF, w których pozyskana odzież zostaje zmagazynowana, aż do momentu odbioru załadunku 13 Pierzak P., Zięba M., Technologie transportu intermodalnego. Analiza techniczno-ekonomiczna, tirynatory.pl, dostęp z dnia

12 przez firmę transportową. Dzięki możliwości przygotowania wysyłki w dogodnym dla dostawcy momencie odbiór nadwozia wypełnionego tekstyliami przebiega bez zbędnego oczekiwania na formowanie załadunku. Pełny BDF zostaje przetransportowany do zakładu recyklingu, a jego miejsce zastępuje pusty BDF pozostawiony w miejscu zbiórki tekstyliów. Rys. 5 Schemat łańcucha dostaw tekstyliów używanych do zakładu recyklingu: od pojemnika ulicznego na odzież używaną do sortowni odzieży, opr. własne na podstawie danych VIVE Transport Przeważająca część nadwozi wykorzystanych w łańcuchu dostaw spełnia funkcję modułu magazynowego. Jak pokazuje wykres (rys. 6), większość jest rozlokowana na terenie Niemiec: średnio 200 nadwozi o łącznej powierzchni magazynowej: ok m 2, kubaturze ok m 3 i 7600 miejscach paletowych. Drugą grupę stanowią kontenery BDF rozmieszczone na terenie Polski: średnio 170, co w przeliczeniu stanowi odpowiednik magazynu o powierzchni ok m 2, kubaturze ok m 3, na 6460 miejsc paletowych. Nadwozi pozostających na pojeździe jest w przybliżeniu 50. Użytkowanie nadwozi jako modułu magazynowego to koszt poniżej 10 euro za m 2, czyli niewspółmiernie mniej niż w przypadku tradycyjnych stacjonarnych punktów, a co więcej, przestrzeń jest zagospodarowana w 100% (brak powierzchni na komunikację wewnątrzmagazynową). Dodatkowo magazyn pojawia się tam, gdzie jest aktualnie potrzebny. Rys. 6 Schemat przedstawiający położenie nadwozi, opr. własne na podstawie danych VIVE Transport 12

13 Opisany powyżej łańcuch dostaw pozwala ma zapewnienie surowca zakładowi produkcyjnemu przetwarzającemu w ruchu ciągłym 300 ton tekstyliów na dobę. W skład floty nadwozi wymiennych VIVE wchodzi 530 nadwozi wymiennych i 50 zestawów przyczepowych do ich przewozu. Wszystkie przewozy realizowane są w podwójnych załogach kierowców, co umożliwia osiągnięcie przebiegu zestawu do km miesięcznie, nie naruszając przepisów o czasie pracy kierowców. Jest to możliwe dzięki ograniczeniu do minimum czynności załadunku i rozładunku oraz planowaniu przewozów za pomocą nowoczesnych systemów informatycznych InterLAN Speed ERP-TMS) oraz TX Transics (FMS). Oba systemy są zintegrowane. Ruchem pojazdów i nadwozi zarządza tylko 4 dyspozytorów. Śledzenie pojazdów i nadwozi jest możliwe w czasie rzeczywistym w systemie TX Transics. Rys. 7 Położenie nadwozi wymiennych w systemie TX Transics, opr. własne na podstawie danych VIVE Transport Przykład 2. Nadwozia wymienne typu BDF zostały wykorzystane przez przedsiębiorstwo VIVE Transport Sp z o.o. do transportu opakowań na linii F Kunheim D Hamburg (dystans 934 km) oraz palet euro załadowanych w systemie kanapka (jedna w drugą) na trasie PL Wielogóra NL Villmergen (dystans 1504 km). W pierwszym przypadku transport opakowań nadwoziami wymiennymi pozwolił na przewiezienie 5000 kg ładunku, generując przy tym koszty 196 euro za tonę. Przy czym transport naczepą standardową umożliwiłby transport 3750 kg ładunku za stawkę wyższą o 23 euro za tonę. W przypadku drugim nadwozia BDF umożliwiły przewóz palet o łącznej wadze kg, za co klient zapłacił 61 euro/tonę. Gdyby transport odbywał się z pomocą tradycyjnej naczepy, za ładunek o masie kg koszt wzrósłby o 3 euro za tonę. W obu przypadkach transport towaru okazał się bardziej ekonomiczny dla klienta. Powyższe przykłady wskazują, że w aspekcie optymalizacji kosztów transportu zleceniodawcy odnoszą największe korzyści w przypadku: - towarów lekkich o masie ładunku kg 13

14 - ładunków, które można optymalnie ułożyć w nadwoziu, np. palety w kanapkę, opony w jodełkę etc. Dodatkowo zastosowanie pojazdów z podwójnymi załogami kierowców w kombinacji z modelem transportowym opartym na nadwoziach wymiennych pozwala znacznie ograniczyć czas poświęcony nie tylko na czynności załadunku i rozładunku, ale także na sam przewóz. Tabela 2 Porównanie kosztów źródło: opr. własne na podstawie danych VIVE Transport Fot. 7 Załadunek w jodełkę i w kanapkę, źródło: 6. PODSUMOWANIE Powyższe opracowanie pozwala na sformułowanie następujących wniosków: a) Nadwozia wymienne typu BDF są narzędziem zwinnej logistyki i mogą być wykorzystywane w procesie optymalizacyjnym łańcucha dostaw. b) Na rynku zauważa się trend coraz powszechniejszego stosowania, również w transporcie całopojazdowym. c) Nadwozia typu BDF mogą pełnić funkcję mobilnej powierzchni magazynowej konkurującej pod wieloma względami z tradycyjnymi magazynami. d) Nadwozia są korzystną opcją transportu towarów wysokokubaturowych. e) Zastosowanie jednostek BDF w łańcuchu dostaw prowadzi do realnych oszczędności w obszarze kosztów logistyki i optymalizuje działalność przedsiębiorstw zainteresowanych zwinnym łańcuchem dostaw oraz aspektami ekonomicznymi i ekologicznymi swojej dzielności. 14

15 f) Zastosowanie nadwozi wymiennych pozwala na optymalizację użycia środka transportu (sam samochód jedno nadwozie lub cały zestaw dwa nadwozia) w stosunku do aktualnej potrzeby przewozowej poprzez dzielenie lub łączenie ładunków. g) Zastosowanie modelu transportowego opartego na nadwoziach wymiennych wpływa pozytywnie na aspekty ekologiczne i związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym poprzez eliminację zbędnych przebiegów i w ogóle zbędnego ruchu pojazdów, czyniąc wyłącznie niezbędne działania transportowe optymalnymi czasowo i kosztowo. 7. BIBLIOGRAFIA 1) Kidd P.T., Agile manufacturing, Addison-Wesley Publishing Company, Wokingham, ) Agile Enterprise. Concepts and Some Results of Research, edited by S. Trzcieliński, Poznań University of Technology, IEA Press, ) Trzcieliński S., Some Elements of Theory of Opportunities, Wiley Periodicals, ) Piałucha M., Siuta B., Wspieranie procesów innowacyjnych w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz, ) Bujak A., Zwinne łańcuchy dostaw, Logistyka, dostęp z dnia ) Chapman P., van Holk R., Creating the agile supply chain eight years on, working paper, Cranfield School Of Management, ) Medwid. M, Cichy R., Analiza porównawcza wybranych systemów transportu intermodalnego, [w:] Pojazdy szynowe nr 1/2009, Instytut Pojazdów Szynowych TABOR. 8) Burchart-Koorol D., Furman J., Zarządzanie produkcją i usługami, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, ) Ficoń K., Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, Impuls Plus Consulting, Gdynia ) Ilustrowany słownik statystyk transportu, wydanie czwarte, Europejska Komisja Gospodarcza Eurostat, ITF (Międzynarodowe Forum Transportu), dostęp na ec.europa.eu z dnia ) Pierzak P., Zięba M., Technologie transportu intermodalnego. Analiza technicznoekonomiczna, tirynatory.pl, dostęp z dnia

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT.

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. o firmie MARATHON to zespół specjalistów w logistyce zaangażowanych w każde zlecenie. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych jesteśmy elastyczni, solidni i rzetelni, dzięki

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT.

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. O FIRMIE MARATHON to zespół specjalistów w logistyce zaangażowanych w każde zlecenie. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych jesteśmy elastyczni, solidni i rzetelni, dzięki

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Użytkownik ma możliwość rejestrowania następujących rodzajów przewozów w systemie ANTEEO SPEDYCJA:

Użytkownik ma możliwość rejestrowania następujących rodzajów przewozów w systemie ANTEEO SPEDYCJA: System ANTEEO SPEDYCJA wspomaga organizację różnego rodzaju przewozów zarówno w spedycji drogowej, lotniczej oraz w morskiej. Umożliwia dokładne odwzorowanie procesów logistycznych zachodzących w danej

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Wynajem palet. Case studies

Wynajem palet. Case studies Wynajem palet Case studies 2 Case Study COCA COLA & CHEP Wyzwanie: - Wymogi sieci dyskontowych związane z wprowadzeniem nowych formatów palet - Duże straty białych półpalet wynikające z niskiej jakości

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT MULTIMODALNY

TRANSPORT MULTIMODALNY WSTĘP Eco Spedycja jest polską firmą specjalizującą się w transporcie intermodalnym. Dzięki współpracy z renomowanymi partnerami dysponuje największą multimodalną siecią transportową w Europie. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT.

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. O FIRMIE MARATHON to zespół specjalistów w logistyce zaangażowanych w każde zlecenie. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych jesteśmy elastyczni, solidni i rzetelni, dzięki

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA. Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI

SPEDYCJA. Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI SPEDYCJA Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI Rozwój branży TSL w Polsce położenie Polski - łączy Europę Zachodnią i Wschodnią plany rządowe środki finansowe UE Branża TSL w kolejnych latach narastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Definicje. Definicje

LOGISTYKA. Definicje. Definicje LOGISTYKA Magazynowanie Definicje Magazyn: jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej

Bardziej szczegółowo

Dlaczego my? Terminowość. Nasze pojazdy bezpiecznie przejechały już ponad 127 043 025 km. Doświadczenie. Zespół. Elastyczność

Dlaczego my? Terminowość. Nasze pojazdy bezpiecznie przejechały już ponad 127 043 025 km. Doświadczenie. Zespół. Elastyczność Dlaczego my? Nasze pojazdy bezpiecznie przejechały już ponad 127 043 025 km. Doświadczenie Terminowość Zespół Elastyczność Dokładność Trans-Rach tworzy zespół specjalistów transportu i logistyki. Nie ma

Bardziej szczegółowo

Fizyczny Internet - logistyka przyszłości. Martyna Zdziarska Piotr Hachuła

Fizyczny Internet - logistyka przyszłości. Martyna Zdziarska Piotr Hachuła Fizyczny Internet - logistyka przyszłości Martyna Zdziarska Piotr Hachuła Poznań, 13.03.2015 Globalna sieć dostaw źródło: https://projectnorielblog.files.wordpress.com/2012/09/global-supply-chain.jpg Współczesne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT.

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. o firmie MARATHON to zespół specjalistów w logistyce zaangażowanych w każde zlecenie. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych jesteśmy elastyczni, solidni i rzetelni, dzięki

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY LOGISTYKI

PODSTAWY LOGISTYKI 1 PODSTAWY LOGISTYKI 2015-2016 1. Jak interpretuje się pojęcie surowców? 2. Czy materiały biurowe są surowcami? 3. Czy jednostka produkcyjna może zajmować się działalnością handlową? 4. Czy pojęcie klienta

Bardziej szczegółowo

Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność

Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność A leading automotive logistics company A leading automotive logistics company Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność Prezentacja CAT Cargo Logistics Polska Michał Sierański 2014-05-28 Agenda

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT.

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. O FIRMIE MARATHON to zespół specjalistów w logistyce zaangażowanych w każde zlecenie. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych jesteśmy elastyczni, solidni i rzetelni, dzięki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKCI SUKCESU W LOGISTYCE DLA Politechniki Lubelskiej

ARCHITEKCI SUKCESU W LOGISTYCE DLA Politechniki Lubelskiej ARCHITEKCI SUKCESU W LOGISTYCE DLA Politechniki Lubelskiej Pomagamy: Pracownikom operacyjnym szybciej i taniej wykonać powierzone zadania Menadżerom sprostać oczekiwaniom zarządów Prezesom zwiększyć zyski

Bardziej szczegółowo

www.soot.pl Transport pod pełną kontrolą

www.soot.pl Transport pod pełną kontrolą Transport pod pełną kontrolą System Obsługi Ofert Transportowych SOOT to aplikacja umożliwiająca firmie usprawnienie, optymalizację i pełną kontrolę procesów logistycznych w obszarze transportu na każdym

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA OKIENNA JAK SKRÓCIĆ CZAS DOSTAW, POPRAWIĆ ICH TERMINOWOŚĆ I OBNIŻYĆ KOSZTY TRANSPORTU?

LOGISTYKA OKIENNA JAK SKRÓCIĆ CZAS DOSTAW, POPRAWIĆ ICH TERMINOWOŚĆ I OBNIŻYĆ KOSZTY TRANSPORTU? LOGISTYKA OKIENNA JAK SKRÓCIĆ CZAS DOSTAW, POPRAWIĆ ICH TERMINOWOŚĆ I OBNIŻYĆ KOSZTY TRANSPORTU? DOTYCHCZASOWA LOGISTYKA NIE RADZI SOBIE Z ROSNĄCYM BIZNESEM Szybki rozwój branży okienniczej spowodował

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESÓW DYSTRYBUCJI W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH, HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH

ORGANIZACJA PROCESÓW DYSTRYBUCJI W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH, HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH Systemy Logistyczne Wojsk nr 41/2014 ORGANIZACJA PROCESÓW DYSTRYBUCJI W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH, HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH ORGANIZATION OF DISTRIBUTION PROCESSES IN PRODUCTIVE, TRADE AND

Bardziej szczegółowo

Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu

Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu 1 Cel oraz agenda Cel Zaprezentowanie rzeczywistych korzyści wynikających ze współpracy firm w grupowej konsolidacji usług transportowych

Bardziej szczegółowo

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej Case Study Rozwiązania dla branży metalowej Charakterystyka klienta Firma produkująca wyroby ze stali czarnej, aluminium, stali nierdzewnej oraz elementy konstrukcji i konstrukcje metalowe. W palecie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

LATIS LOGISTICS - WITAMY!

LATIS LOGISTICS - WITAMY! LATIS LOGISTICS - WITAMY! Jesteśmy firmą oferującą kompleksowe rozwiązania logistyczne w transporcie ładunków. Realizujemy przewóz towarów od drzwi do drzwi w oparciu o transport morski, lotniczy, drogowy

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty projektowania procesów transportowych

Praktyczne aspekty projektowania procesów transportowych Praktyczne aspekty projektowania procesów transportowych Tomasz Smolarek GEFCO Polska Spedytor WPŁYW OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH NA KOSZT USŁUG SPEDYCYJNYCH DOBNICOWYCH KRAJOWYCH mgr Tomasz Smolarek Menedżer

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI Jak skutecznie planować, nadzorować i rozliczać proces dostawy w firmie produkcyjnej? Studium przypadku. Andrzej Kułakowski interlan SP. J. systemy informatyczne dla

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Cele szkolenia Założeniem treningu menedżerskiego jest: - zapoznanie uczestników z

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING

INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING sainess Sainess Sp. Z o.o. powstała w 2014 roku wyniku fuzji pięciu spółek w której skład wchodzą TSL Luxembo urg, TSL LTD, TSL Poland, Inter Tsl Luxembourg oraz Hiszpanska

Bardziej szczegółowo

Jerzy UCIŃSKI, Sławomir HALUSIAK Politechnika Łódzka, jerzy.ucinski@p.lodz.pl, slawomir.halusiak@p.lodz.pl

Jerzy UCIŃSKI, Sławomir HALUSIAK Politechnika Łódzka, jerzy.ucinski@p.lodz.pl, slawomir.halusiak@p.lodz.pl Politechnika Łódzka, jerzy.ucinski@p.lodz.pl, slawomir.halusiak@p.lodz.pl ORGANIZACJA ZAŁADUNKU POCIĄGU INTERMODALNEGO S : W pracy przedstawiono metodę optymalnego formowania składu pociągu intermodalnego

Bardziej szczegółowo

25 lat doświadczenia Miliony kilometrów Tysiące przesyłek Setki klientów Nigdy nie zawiedliśmy.

25 lat doświadczenia Miliony kilometrów Tysiące przesyłek Setki klientów Nigdy nie zawiedliśmy. 25 lat doświadczenia Miliony kilometrów Tysiące przesyłek Setki klientów Nigdy nie zawiedliśmy. Krótko o nas. L ata doś wiadc zeń. MROZEK TRANSPORT / Krótko o nas Już od 25 lat wspieramy polskich przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie obrotem paletowym i transportem w przedsiębiorstwie

Zarządzanie obrotem paletowym i transportem w przedsiębiorstwie Zarządzanie obrotem paletowym i transportem w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Podczas wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów zakłada się osiągnąć cele, które umożliwią kierowniczej kadrze zarządzającej

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

Logistyka kontraktowa na przykładzie firmy Raben

Logistyka kontraktowa na przykładzie firmy Raben Logistyka kontraktowa na przykładzie firmy Raben Martna Pawelec Szczepaniak Raben Polska Poznań, 25.04. 2013 Omawiane aspekty podczas wykładu 1. Pochodzenie i historia 2. Rodzaje usług i obsługiwane branże

Bardziej szczegółowo

Czy mniej i szybciej zawsze musi oznaczać taniej? studia przypadków rozwiązań logistycznych. Jakub Karoń Regionalny kierownik sprzedaży

Czy mniej i szybciej zawsze musi oznaczać taniej? studia przypadków rozwiązań logistycznych. Jakub Karoń Regionalny kierownik sprzedaży Czy mniej i szybciej zawsze musi oznaczać taniej? studia przypadków rozwiązań logistycznych Jakub Karoń Regionalny kierownik sprzedaży Rozwiązania GEFCO To już wam prezentowaliśmy Stand by - trailers Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn def. (I): Wyodrębnione pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszoną

Bardziej szczegółowo

ERGOLOGIS Sp. z o.o. O firmie

ERGOLOGIS Sp. z o.o. O firmie www.ergologis.pl O firmie ERGOLOGIS Sp. z o.o. Jesteśmy grupą specjalistów w logistyce i doradztwie biznesowym. Stawiamy na ergonomię, wykonujemy zadania trudne i pomagamy w sytuacjach beznadziejnych.

Bardziej szczegółowo

DBAMY O CIEBIE DBAMY O ŚWIAT

DBAMY O CIEBIE DBAMY O ŚWIAT DBAMY O CIEBIE DBAMY O ŚWIAT ZAANGAŻOWANIE DLA ŚRODOWISKA Woda jest jednym z najcenniejszych zasobów Ziemi i jednocześnie naszym głównym produktem. Dlatego jesteśmy wysoce świadomi tego, jak ważna jest

Bardziej szczegółowo

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego Urząd Transportu Kolejowego Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego dr Jakub Majewski Wiceprezes ds. Regulacji Rynku Kolejowego Warszawa, 27 listopada 2013 r. Agenda Wielkość i dynamika przewozów

Bardziej szczegółowo

Test wielokrotnego wyboru

Test wielokrotnego wyboru Test wielokrotnego wyboru 1. Przy określaniu strategii logistycznej uwzględniane są różnorodne uwarunkowania, wynikające ze strategii ogólnej przedsiębiorstwa oraz otoczenia logistycznego. Zaznacz odpowiedzi,

Bardziej szczegółowo

Zwykły magazyn. Centralny magazyn

Zwykły magazyn. Centralny magazyn Zwykły magazyn Centralny magazyn Celem mojej pracy jest zaprezentowanie i przedstawienie w formie pisemnej zasad prawidłowego funkcjonowania magazynów zarówno w przemyśle jak i handlu oraz zarządzanie

Bardziej szczegółowo

LOCOTRANSSPED Sp. Z O.O. TRANSPORT SPEDYCJA. Locotranssped Sp. Z O.O. Ul. Warszawska 43/211 61-028 Poznań Tel. 61 62 48 130 Fax 61 62 48 131

LOCOTRANSSPED Sp. Z O.O. TRANSPORT SPEDYCJA. Locotranssped Sp. Z O.O. Ul. Warszawska 43/211 61-028 Poznań Tel. 61 62 48 130 Fax 61 62 48 131 LOCOTRANSSPED Sp. Z O.O. TRANSPORT SPEDYCJA Locotranssped Sp. Z O.O. Ul. Warszawska 43/211 61-028 Poznań Tel. 61 62 48 130 Fax 61 62 48 131 LOCOTRANSSPED - WOZIMY TWÓJ SUKCES Firma transportowo-spedycyjna

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Optymalne zarządzanie flotą ciężarową z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi telematycznych

Optymalne zarządzanie flotą ciężarową z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi telematycznych Optymalne zarządzanie flotą ciężarową z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi telematycznych Plan prezentacji 1. Bądź lean & green 2. Bezpieczeostwo na drodze 3. Optymalizacja łaocucha dostaw 4. Zwrot inwestycji

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Grupo Familia Automatyczny magazyn samonośny dla Grupo Familia zrealizowany w Kolumbii przez Mecalux

Przypadek praktyczny: Grupo Familia Automatyczny magazyn samonośny dla Grupo Familia zrealizowany w Kolumbii przez Mecalux Przypadek praktyczny: Grupo Familia Automatyczny magazyn samonośny dla Grupo Familia zrealizowany w Kolumbii przez Mecalux Lokalizacja: Kolumbia Grupo Familia, firma specjalizująca się papierowych artykułach

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Przedmowa 13. Wstęp 15. Podziękowania 17. Podziękowania od wydawcy 19. Jak korzystać z ksiąŝki 21

Przedmowa 13. Wstęp 15. Podziękowania 17. Podziękowania od wydawcy 19. Jak korzystać z ksiąŝki 21 Zarządzanie logistyką /Alan Harrison, Remko van Hoek. Warszawa, 2010 Spis treści Przedmowa 13 Wstęp 15 Podziękowania 17 Podziękowania od wydawcy 19 Jak korzystać z ksiąŝki 21 Układ ksiąŝki 25 Część 1.

Bardziej szczegółowo

IT w Logistyce. Rozwój międzynarodowej sieci transportowej aut używanych w oparciu o zintegrowanie systemów IT FINISHED VEHICLE LOGISTICS

IT w Logistyce. Rozwój międzynarodowej sieci transportowej aut używanych w oparciu o zintegrowanie systemów IT FINISHED VEHICLE LOGISTICS IT w Logistyce Rozwój międzynarodowej sieci transportowej aut używanych w oparciu o zintegrowanie systemów IT FINISHED VEHICLE LOGISTICS Zakres wystąpienia 1. Miejsce AUTO1.COM w międzynarodowym łańcuchu

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy W jaki sposób firmy tworzą strategie? Prof. nadzw. dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 19 listopada 2015 r. Dr Tomaszie Projektami

Bardziej szczegółowo

4 ZALETY KONTENERA 4FOLD

4 ZALETY KONTENERA 4FOLD 4 ZALETY KONTENERA 4FOLD Holland Container Innovations 1 4FOLD 25% OSZCZĘDNOŚCI NA KOSZTACH OPERACYJNYCH Obecnie 20% kontenerów transportowanych drogą morską i 40% kontenerów transportowanych drogą lądową

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji w transporcie krajowym i międzynarodowym z punktu widzenia operatora logistycznego

Ocena sytuacji w transporcie krajowym i międzynarodowym z punktu widzenia operatora logistycznego Logistyka na 5 Ocena sytuacji w transporcie krajowym i międzynarodowym z punktu widzenia operatora logistycznego Schenker Sp. z o.o. Andrzej Wierzbicki Konferencja: Polski transport drogowy 1.03.2013 Agenda

Bardziej szczegółowo

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics:

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: - transport drogowy kontenerowy - transport drogowy plandekowy (FTL / LTL) - transport intermodalny - logistyka (w tym: kontraktowa i magazynowa) - spedycja

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia. 29 stycznia

Studia stacjonarne I stopnia. 29 stycznia Studia stacjonarne I stopnia 29 stycznia 2017 1 Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Zadania z ćwiczeń 29 stycznia 2017 2 Przyjęcie urodzinowe PRZYJĘCIE URODZINOWE Wydarzenie: przyjęcie urodzinowe Kiedy:

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny monitoring pojazdów. Wdrożenia.

Nowoczesny monitoring pojazdów. Wdrożenia. Nowoczesny monitoring pojazdów. Wdrożenia. Żegluga śródlądowa Przedsiębiorstwo logistyczne świadczące usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej, operujące

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla mediów 2013

Prezentacja dla mediów 2013 Prezentacja dla mediów 2013 O Projekcie Stacja z Paczką to obsługa zamówień składanych przez klientów w sklepach internetowych wraz z odbiorem ich przesyłki na wybranej stacji paliw sieci ORLEN w Polsce.

Bardziej szczegółowo

TRANSPOREON EFEKTYWNOSC W LOGISTYCE. DYNAMICZNE KONTRAKTY. Odpowiedź na sytuację rynkową. Innowacje w logistyce 2010 Poznao, 14.09.

TRANSPOREON EFEKTYWNOSC W LOGISTYCE. DYNAMICZNE KONTRAKTY. Odpowiedź na sytuację rynkową. Innowacje w logistyce 2010 Poznao, 14.09. TRANSPOREON EFEKTYWNOSC W LOGISTYCE. DYNAMICZNE KONTRAKTY Odpowiedź na sytuację rynkową Innowacje w logistyce 2010 Poznao, 14.09.2010 Europejskie badanie rynku Zakres badao: styczeo 2008 czerwiec 2010

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics:

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: > transport drogowy kontenerowy > transport drogowy plandekowy (FTL / LTL) > transport intermodalny > logistyka (w tym: kontraktowa i magazynowa) > spedycja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 5 Mierniki i wskaźniki logistyczne Transport Logistyka przedsiębiorstwa Logistyka marketingowa Logistyka materiałowa Logistyka

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie produkcją

Zarządzanie produkcją Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Zarządzanie produkcją Materiały wykładowe Wrocław 2017 SPIS TREŚCI WSTĘP 1. ISTOTA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ 1.1. Produkcja (operacje) i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Delta Children Regały paletowe Mecaluxu w nowym magazynie firmy Delta Children

Przypadek praktyczny: Delta Children Regały paletowe Mecaluxu w nowym magazynie firmy Delta Children Przypadek praktyczny: Delta Children Regały paletowe Mecaluxu w nowym magazynie firmy Delta Children Lokalizacja: Stany Zjednoczone Amerykańska firma Delta Children, jeden z wiodących światowych producentów

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i planowanie dostaw

Dystrybucja i planowanie dostaw Terminy szkolenia 15-16 październik 2015r., Kraków - Hotel Aspel*** Dystrybucja i planowanie dostaw 7-8 kwiecień 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** Opis Efektywna dystrybucja produktów

Bardziej szczegółowo

Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill

Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill Spis treści Wstęp Zarządzanie bazą nagród i materiałów promocyjnych Obsługa zamówień Zakup produktów Magazynowanie Dystrybucja nagród Logistyka dokumentacji IT

Bardziej szczegółowo

1. Opakowania wielokrotnego użytku: 2. Logistyczny łańcuch opakowań zawiera między innymi następujące elementy: 3. Które zdanie jest prawdziwe?

1. Opakowania wielokrotnego użytku: 2. Logistyczny łańcuch opakowań zawiera między innymi następujące elementy: 3. Które zdanie jest prawdziwe? 1. Opakowania wielokrotnego użytku: A. Są to zwykle opakowania jednostkowe nieulegające zniszczeniu po jednokrotnym użyciu (opróżnieniu), które podlegają dalszemu skupowi. B. Do opakowań wielokrotnego

Bardziej szczegółowo

Spedycja morska Firma

Spedycja morska Firma Prezentacja dla p. Marty Tomczyszyn Poznań, dnia 28.09.2015 Firma Szacuje się, że na świecie nawet 90% przewozów towarowych odbywa się z udziałem transportu morskiego. W ogólnej masie ładunków przewożonych

Bardziej szczegółowo

Logistyka polska żywność przekracza Kanał La Manche. Seminarium Eksportuj Żywność do Wielkiej Brytanii Edyta Cieślik

Logistyka polska żywność przekracza Kanał La Manche. Seminarium Eksportuj Żywność do Wielkiej Brytanii Edyta Cieślik 1 Logistyka polska żywność przekracza Kanał La Manche Seminarium Eksportuj Żywność do Wielkiej Brytanii Edyta Cieślik 2 Obroty handlu zagranicznego w roku 2016 30,0 Obroty handlu zagranicznego według ważniejszych

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu POŁĄCZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROCESU Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal Świat kręci

Bardziej szczegółowo

Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r.

Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r. Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r. Plan referatu Rozwój gospodarki. Główne problemy logistyki. Wielkość krajowego rynku usług logistycznych. Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Centrum Logistyczne LOGOS

Centrum Logistyczne LOGOS Porównanie kalkulacji kosztów w modelu tradycyjnym z modelem rachunku kosztów działań Centrum Logistyczne LOGOS Opracowanie: mgr inż. Bartosz Miszon Wersja 1 Zawartość 1. Wprowadzenie... 3 2. Kalkulacja

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka. (dla roku akademickiego 2012/2013)

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka. (dla roku akademickiego 2012/2013) Zagadnienia na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2012/2013) Specjalność: Logistyka handlu i dystrybucji 1. Jakiego rodzaju kryteria uwzględniane są

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. Program nauczania dla zawodu Technik logistyk, dopuszczony przez Dyrektora dnia...

PLAN WYNIKOWY. Program nauczania dla zawodu Technik logistyk, dopuszczony przez Dyrektora dnia... PLAN WYNIKOWY Przedmiot : PLANOWANIE PRODUKCJI I DYSTRYBUCJI Program nauczania dla zawodu Technik logistyk, dopuszczony przez Dyrektora dnia... Nr dopuszczenia: ZSE-TLOG 333107-2014 II LOG Liczba godzin:

Bardziej szczegółowo

o Zespół fachowców z wieloletnim doświadczeniem w branży IT o Specjalizacja w zakresie projektowania, programowania i wdrażania złożonych modeli

o Zespół fachowców z wieloletnim doświadczeniem w branży IT o Specjalizacja w zakresie projektowania, programowania i wdrażania złożonych modeli o Zespół fachowców z wieloletnim doświadczeniem w branży IT o Specjalizacja w zakresie projektowania, programowania i wdrażania złożonych modeli biznesowych o Współpraca z wiodącymi producentami oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ul. Graniczna 40C, Żółwin 05-807 Podkowa Leśna tel.: +48 22 755 12 00 fax: +48 22 755 12 01 e-mail: info@maxlogistics.pl

ul. Graniczna 40C, Żółwin 05-807 Podkowa Leśna tel.: +48 22 755 12 00 fax: +48 22 755 12 01 e-mail: info@maxlogistics.pl e-mail: info@maxlogistics.pl Spis treści: 1. O FIRMIE 3 2. SPEDYCJA LĄDOWA 4 3. SPEDYCJA MORSKA 6 4. SPEDYCJA LOTNICZA 7 5. NADGABARYTY 8 6. USŁUGI MAGAZYNOWE 9 7. LOKALIZACJA 10 8. INFORMACJE KOŃCOWE

Bardziej szczegółowo

WMS WEAVER WMS NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ

WMS WEAVER WMS NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ WMS WEAVER WMS NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ WMS Zintegrowany system zarządzania magazynem Zwiększ konkurencyjność Twojej firmy już dziś dzięki poprawie działań magazynowo-logistycznych

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA TRANSPORTU ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA MARCIN FOLTYŃSKI

EKONOMIKA TRANSPORTU ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA MARCIN FOLTYŃSKI EKONOMIKA RANSPORU Główną ideą tworzenia wskaźników w transporcie jest przeprowadzenie diagnozy stanu bieżącego systemu transportowego, którego podstawowym elementem są środki transportu 2 e V V gdzie:

Bardziej szczegółowo

TranSpOrT usługi magazyn

TranSpOrT usługi magazyn TranSpOrT usługi magazyn NAJLEPSZĄ DROGĄ JEST CEL... Matthias Gödecke (prezes Gödecke Eurotrans GmbH) 2 GÖDECKE LOGISTIK DEwIza FIrmy GÖDECKE LOGISTIK zapewnia jakość i bezpieczeństwo. Od ponad 60 lat

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa Cz. 4 Zarządzanie zapasami Składniki zapasów Konieczność utrzymywania zapasów Koszty zapasów 1. Koszty utrzymania zapasów - kapitałowe, - magazynowania,

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Opracuj dokumentację organizacji procesu transportowego skrzyń z częściami zamiennymi w kontenerze z Bydgoszczy do Paryża. Wypełnij formularz organizacji procesu transportowego skrzyń

Bardziej szczegółowo

TKT kontenery termoizolacyjne do higienicznego, oszczędnego i bezpiecznego transportu świeżych i mrożonych produktów

TKT kontenery termoizolacyjne do higienicznego, oszczędnego i bezpiecznego transportu świeżych i mrożonych produktów TKT kontenery termoizolacyjne do higienicznego, oszczędnego i bezpiecznego transportu świeżych i mrożonych produktów Obniżanie kosztów, elastyczność transportu. TKT kontenery termoizolowane: sprawny transport

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów

Bardziej szczegółowo

Komentarz Technik spedytor 342[02] Czerwiec 2012 342[02]-01-122. Strona 1 z 18

Komentarz Technik spedytor 342[02] Czerwiec 2012 342[02]-01-122. Strona 1 z 18 342[02]-01-122 Strona 1 z 18 Strona 2 z 18 Strona 3 z 18 Załączniki umieszczone w Karcie Pracy Egzaminacyjnej Strona 4 z 18 Strona 5 z 18 W pracy egzaminacyjnej ocenie podlegały następujące elementy: I.

Bardziej szczegółowo

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Strategia globalna firmy a strategia logistyczna www.maciejczak.pl STRATEGIA SZTUKA WOJNY W BIZNESIE Strategia polega na przeanalizowaniu obecnej sytuacji i

Bardziej szczegółowo

Centrum Logistyczne STORE

Centrum Logistyczne STORE Porównanie kalkulacji kosztów w modelu tradycyjnym z modelem rachunku kosztów działań Centrum Logistyczne STORE Opracowanie: mgr inż. Bartosz Miszon Zawartość 1. Wprowadzenie... 3 2. Kalkulacja rentowności

Bardziej szczegółowo

intermodalnie Rozwiązanie IT wspierające obsługę spedycji morskiej (case study) Joanna Dunowska Kajetan Jaglowski

intermodalnie Rozwiązanie IT wspierające obsługę spedycji morskiej (case study) Joanna Dunowska Kajetan Jaglowski Rozwiązanie IT wspierające obsługę spedycji morskiej (case study) intermodalnie Joanna Dunowska Kajetan Jaglowski Kilka słów o nas - fakty DOŚWIADCZENIE Mierzone ilością wdrożeń i nowatorskich rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Trumpler Funkcjonalność i wydajność automatycznego magazynu firmy Trumpler

Przypadek praktyczny: Trumpler Funkcjonalność i wydajność automatycznego magazynu firmy Trumpler Przypadek praktyczny: Trumpler Funkcjonalność i wydajność automatycznego magazynu firmy Trumpler Lokalizacja: Hiszpania Mecalux dostarczył firmie Trumpler automatyczny magazyn składający się z regałów

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele projekt

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele projekt Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele projekt Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1 1.Ustawa określa: 1) zasady zakazu handlu w placówkach handlowych w niedziele oraz w wigilię Bożego Narodzenia i Wielką

Bardziej szczegółowo

Uzupełnieniem naszej oferty jest spedycja międzynarodowa, wykonywana w oparciu o bazę sprawdzonych podwykonawców. Oddziały zagraniczne i usługi celne

Uzupełnieniem naszej oferty jest spedycja międzynarodowa, wykonywana w oparciu o bazę sprawdzonych podwykonawców. Oddziały zagraniczne i usługi celne ZET Transport jest rodzinną firmą transportową obecną na europejskich rynkach od 1993 roku. Świadczymy usługi w zakresie transportu międzynarodowego i krajowego, jak również usługi celne oraz usługi dodatkowe.

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo