ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW"

Transkrypt

1 1 ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Liczba godz.: W 6 Ć 6 L 0 P 0 Ps 0 S 0 Nabycie przez studentów umiejętności identyfikacji zasadniczych elementów składowych procesów i systemów logistycznych; interpretacji w ujęciu systemowym logistycznych zależności sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa; określania i analizy podstawowych procesów logistycznych i funkcji zarządzania logistycznego. Wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia klasyczne, analiza przypadku, praca w grupach Wykład egzamin, ćwiczenia zaliczenie na podstawie punktów z ćwiczeń Pojęcie logistyki. Procesy logistyczne. Istota integracji procesów gospodarczych i podejścia systemowego do logistyki. Podział funkcjonalny logistyki. Podział fazowy logistyki logistyka: zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji. Wewnątrzorganizacyjne i międzyorganizacyjne systemy logistyczne. Przedsiębiorstwo w łańcuchu dostaw. Definicja łańcucha dostaw. Zarządzanie łańcuchem dostaw metody, narzędzia, wskaźniki, kryteria oceny. Czynniki integrujące przedsiębiorstwa w łańcuchy dostaw. Strategie zarządzania łańcuchem dostaw na świecie i w Polsce. Technologie informatyczne wspierające i integrujące przepływ informacji w łańcuchu dostaw. Analiza procesowa i fazowa łańcucha dostaw. Model zintegrowanego łańcucha dostaw. 1. Coyle J.J, Bardie E.J., C.J. Langley Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, 2002, s Bozarth C., Handfield R. B., Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, One Press, 2007, s Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa Baraniecka A., ECR-Efficient Consumer Response Łańcuch dostaw zorientowany na klienta, ILiM, 2004, s Słownik terminologii logistycznej, ILiM, 2006, s dr inż. M. Dobrzyński

2 2 TRANSPORT LOGISTYKA ECTS: 3 Liczba godz.: W 6 Ć 5 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Określenia istoty, organizacji, form i technologii transportu; wykorzystywanie założeń polityki transportowej w działalności podmiotów gospodarczych; stosowanie mierników pracy transportu. Wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia klasyczne, analiza przypadku, praca w grupach Wykład zaliczenie, ćwiczenia zaliczenie na podstawie punktów z ćwiczeń Transport jako element łańcucha logistycznego. Transport w gospodarce narodowej. Przewozy intermodalne w logistyce międzynarodowej. Gospodarowanie w gałęziach i rodzajach transportu. Spedycja. Rynek usług TSL w Polsce. Marketing w transporcie. Zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa transportowego. Problemy integracji transportu Polski z europejskim systemem transportowym. Planowanie i projektowanie rozwiązań transportowych. Realizacja procesów transportowych. Analiza i ocena procesów transportowych. Ceny i taryfy w transporcie. Outsourcing w zarządzaniu transportem. Dokumenty w transporcie krajowym i międzynarodowym. 1. Rydzkowski W, Wojewódzka-Król K, Transport, PWN, Warszawa Krzyżaniak S, Podstawy zarządzania transportem w przykładach, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań Korzeń Z, Eurologistyka, Biblioteka Logistyki, Poznań Fechner I, Szyszka G, Logistyka w Polsce, Raport dr inż. T. Zdrodowska

3 3 GOSPODARKA ZAPASAMI I MAGAZYNEM Liczba godz.: W 6 Ć 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Nabycie przez studentów umiejętności identyfikacji zasadniczych elementów składowych procesów magazynowania; określania i analizy podstawowych procesów zarządzania magazynem, zarządzania zapasami w warunkach przedsiębiorstw handlowych oraz produkcyjnych. Wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia klasyczne, analiza przypadku, praca w grupach Wykład zaliczenie, ćwiczenia zaliczenie na podstawie punktów z ćwiczeń Cele i zadania gospodarki magazynowej. Struktura i klasyfikacja zapasów magazynowych. Model funkcjonowania magazynu. Technologia prac magazynowych. Organizacja gospodarki magazynowej. Projektowanie magazynów. Zadania kalkulacyjne potrzeb magazynowych. Koszty prowadzenia gospodarki magazynowej. Kalkulacja wyposażenia magazynu. Kalkulacje i wyposażenia i wydajności w odniesieniu do przepływów towarowych. Tendencje rozwojowe gospodarki magazynowej. 1. Ficoń K, Logistyka techniczna. Infrastruktura logistyczna, BEL Studio Warszawa Krzyżaniak S., Cyplik P., Zapasy i magazynowanie, tom 1, ILiM, Niemczyk A., Zapasy i magazynowanie, tom 2, ILiM, Skowronek Cz., Sariusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Dudziński Z., Kizyn M., Poradnik magazyniera, PWE, Majewski J., Informatyka w magazynie, ILiM, Sariusz-Wolski Z., Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie, PWE, mgr inż. Robert Podbielski

4 4 LOGISTYKA ZAOPATRZENIA W PRAKTYCE Liczba godz.: W 6 Ć 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi problemami pojawiającymi się w trakcie wykonywania zadań w strukturach Działu Logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych i produkcyjno handlowych. Zaznajomienie studentów z problemami wynikającymi z odmiennych celów biznesowych poszczególnych komórek w przedsiębiorstwie. Wyrobienie u słuchaczy umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce, poprzez lepsze zrozumienie istoty problemów oraz postrzeganie ich w szerszym horyzoncie. Wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia klasyczne, analiza przypadku, praca w grupach Wykład zaliczenie, ćwiczenia zaliczenie na podstawie punktów z ćwiczeń Istota, rola i znaczenie logistyki zaopatrzenia oraz wybrane strategie zakupowe. Zaopatrzenie w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Zaopatrzenie w przedsiębiorstwie handlowym. Zaopatrzenie w systemie logistycznym. Umiejscowienie służby logistycznej w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw. Różnice między modelami zarządzania opartymi na JIT oraz MSM. 1. Abt St., Logistyka w teorii i praktyce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań Bendkowski J. Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie, Politechnika Śląska, Gliwice Krzyżaniak S., Cyplik P., Zapasy i magazynowanie, tom 1, ILiM, Lysons K., Zakupy zaopatrzeniowe, PWE, Warszawa Kisperska-Moroń D., Logistyka, Wyd. ILiM, Poznań mgr Małgorzata Woińska

5 5 LOGISTYCZNE SYSTEMY INFORMACYJNE Liczba godz.: W 0 Ć 12 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Opanowanie przez słuchaczy umiejętności obsługi procesów logistycznych przy pomocy pakietów programowych klasy ERP, dopasowanie modelu procesów w programie SAP do rzeczywistych procesów biznesowych, umiejętność analizy systemów logistycznych pod kątem wdrożenia odpowiednich pakietów programowych. Prezentacja, ćwiczenia klasyczne, ćwiczenia symulacyjne Ćwiczenia w pracowni komputerowej zaliczenie końcowe wygenerowanie dokumentów do procesu. Definiowanie kont użytkowników w systemie SAP, struktury organizacyjne w module SD (Sprzedaż i dystrybucja) i MM (Gospodarka magazynowa). Nawigacja w systemie SAP. Definiowanie, zmiana oraz wyświetlenie rekordu danych podstawowych odbiorcy. Rozbudowa rekordu o obsługę w wielu jednostkach organizacyjnych SD. Definiowanie, zmiana oraz wyświetlanie rekordu danych podstawowych indeksu materiałowego. Rozbudowa rekordu o obsługę w wielu jednostkach organizacyjnych SD i MM. Tworzenie rekordów danych podstawowych ze wzorców i ich wykorzystanie w procesie sprzedaży. Definiowanie i zmiana danych podstawowych: Informacja klient-materiał. Procesy sprzedaży wraz z ich możliwymi modyfikacjami. Generowanie procesu przesunięcia zapasów między składami. Przegląd dokumentów materiałowych powstałych na skutek przesunięć. Przegląd zapasów. Proces przesunięcia zapasów między zakładami realizowany jednoetapowo i dwuetapowo. 1. Materiały szkoleniowe firmy SAP. Sprzedaż i dystrybucja, Gospodarka magazynowa. 2. Jim Mazzullo, Peter Wheatley, SAP R/3. Podręcznik użytkownika, Helion, Vivek Kale, SAP R/3 Przewodnik dla menedżerów, Helion mgr Urszula Ryciuk

6 6 BADANIA OPERACYJNE LOGISTYKA ECTS: 3 Liczba godz.: W 6 Ć 5 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Poznanie metod matematycznych wspomagających podejmowanie decyzji w procesach gospodarczych. Poznanie metod optymalizacji procesów decyzyjnych. Wykład, pokaz multimedialny, ćwiczenia audytoryjne, dyskusja dydaktyczna Wykłady zaliczenie z oceną na podstawie sprawdzianu pisemnego lub ustnego, ćwiczenia zaliczenie z oceną na podstawie sprawdzianu pisemnego (zadania rachunkowe). Przedmiot badań operacyjnych. Budowa modeli decyzyjnych. Metody i kryteria podejmowania decyzji. Optymalizacja liniowa. Definicje i postacie zadań programowania liniowego. Dualizm zadania liniowego. Metody rozwiązywania zadań programowania liniowego. Własności zadania i metody wyznaczania rozwiązań zagadnienia transportowego. Inne problemy sprowadzalne do zagadnienia transportowego. Optymalizacja dyskretna. Zagadnienie optymalnego przydziału, lokalizacji produkcji, wyboru projektu inwestycyjnego. Optymalizacja nieliniowa. Właściwości zadań programowania nieliniowego. Wieloetapowe procesy decyzyjne. Schemat ogólny programowania dynamicznego. Problem wyboru przedsięwzięć inwestycyjnych. Zarządzanie zapasami. Wyznaczanie optymalnej wielkości zamówienia. Gry i strategie. Sieciowe modele decyzyjne. Wdrażanie badań operacyjnych. 1. Curwin J., Slater R., Quantitative Methods for Business Decision. Chapman & Hall, London, Ignasiak E., Badania operacyjne. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, Jedrzejczyk Z., Kukuła K., Skrzypek J., Walkosz A., Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Krawczyk S.: Badania operacyjne dla menedżerów. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, Malawski M., Wieczorek A., Sosnowska H.: Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa dr inż. W. Zalewski

7 7 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W LOGISTYCE Liczba godz.: W 6 Ć 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Zasadniczą treścią przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy ze sposobami poprawy jakości wytwarzanych produktów, oferowanych usług i procesów logistycznych. Wykład, analiza przypadków wybranych przedsiębiorstw, samodzielne opracowanie zagadnień przy wykorzystaniu pakietu STATISTICA PL Wykład zaliczenie z oceną w formie testu; Ćwiczenia zaliczenie z oceną na podstawie wykonanych podczas zajęć ćwiczeń. Podstawowe pojęcia zarządzania jakością. Rozwój koncepcji zarządzania jakością i zasady ich wprowadzenia w odniesieniu do procesów logistycznych. Metody i narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu jakością w logistyce. Standardy jakości. Certyfikacja systemów zarządzania jakością w organizacjach logistycznych. Koszty zarządzania jakością. 1. Hamrol A., Podstawy zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa Łunarski J., Zarządzanie jakością w logistyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów Karaś E., Jakość w procesie logistycznym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole Grzenkowicz N. (red.), Zarządzanie jakością. Metody i instrumenty controlingu jakości, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa Szczepańska K., Zarządzanie jakością. W dążeniu do doskonałości, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa Montgomery D. C., Introduction to Statistical Quality Control, John Wiley & Sons, New York dr inż. A. Olszewska

8 8 LOGISTYCZNA OBSŁUGA KLIENTA LOGISTYKA ECTS: 2 Liczba godz.: W 6 Ć 0 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi logistycznej obsługi klienta, budowania relacji z klientem. Prezentowane treści pozwolą na poznanie możliwości i zasad tworzenia przewagi konkurencyjnej na rynku poprzez rozwój logistycznej obsługi klienta, nabycie umiejętności badania potrzeb klientów w zakresie obsługi, pomiaru i oceny logistycznej obsługi. Wykład, prezentacja multimedialna, analiza przypadku, praca w grupach z prezentacjami multimedialnymi, aktywność i dyskusja na zajęciach konwersatoryjnych. Wykład zaliczenie z oceną w formie testu; Ćwiczenia zaliczenie z oceną na podstawie wykonanych podczas zajęć ćwiczeń. Klient jako podmiot gospodarki rynkowej. Definicja i elementy obsługi klienta logistyce. Logistyczna koncepcja obsługi klienta. Budowanie relacji z klientem. Pomiar i standardy logistycznej obsługi klienta. Kształtowanie poziomu obsługi klienta. Rola technologii informatycznych w logistycznej obsłudze klienta. Budowanie relacji z klientami przy pomocy CRM. 1. Kempny D., Logistyczna obsługa klienta, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Kozłowski R., Sikorski A. (red.), Nowoczesne rozwiązania w logistyce, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków Zając P., CRM : zarządzanie relacjami z klientem w logistyce dystrybucji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław Chaberek M., Jezierski A. (red.), Informatyczne narzędzia procesów logistycznych, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa Długosz J. (red.), Nowoczesne technologie w logistyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa dr inż. K. Halicka

9 9 REKLAMACJE I ROSZCZENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM LOGISTYKA ECTS: 2 Liczba godz.: W 6 Ć 0 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Przekazanie usystematyzowanej wiedzy na temat reklamacji i dochodzenia roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych krajowych i międzynarodowych w oparciu o problemy występujące w praktyce. Wykład, prezentacja multimedialna, analiza przypadku. Wykład zaliczenie z oceną w formie testu Zasady odpowiedzialności zawarte w podstawowych aktach prawnych. Podział odpowiedzialności. Ryzyko szkód i roszczenia. Zasady odpowiedzialności i składania reklamacji Praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej i ewentualnych poszkodowanych - likwidacja szkód, dokumentowanie. 1. Ambrożuk D., Ustalenie wysokości odszkodowania w prawie przewozowym w odniesieniu do przewozu przesyłek, Warszawa Górski W. Wesołowski K., Komentarz do przepisów o umowie przewozu i spedycji. eks cywilny Prawo przewozowe CMR, 2. Wydanie, Gdańsk Strachowska R., Ustawa o transporcie drogowym. Komentarz, Warszawa Szanciło T., Prawo przewozowe. Komentarz, Warszawa Walczak R., Międzynarodowy przewóz drogowy towarów, Warszawa mgr Katarzyna Ustyniuk

10 10 LOGISTYKA DYSTRYBUCJI LOGISTYKA ECTS: 3 Liczba godz.: W 6 Ć 5 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Podstawowym celem będzie przedstawienie studentom znaczenia logistyki dystrybucji w systemie logistycznym przedsiębiorstwa. Dodatkowym celem będzie zapoznanie studentów z najnowszym dorobkiem teoretycznym i rozwiązaniami logistycznymi stosowanymi w dystrybucji produktów w praktyce. Wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia klasyczne, analiza przypadku, praca w grupach Wykład zaliczenie, ćwiczenia zaliczenie na podstawie punktów z ćwiczeń Istota dystrybucji fizycznej. Główne elementy logistyki dystrybucji i ich współzależność w procesach logistycznych. Tendencje rozwojowe handlu detalicznego. Rozwój dystrybucji w Polsce. Marketingowe kanały dystrybucji. Zarządzanie logistyczne dystrybucją towarów. Koszty dystrybucji. Pośrednicy w dystrybucji produktów. Elementy logistycznej obsługi klienta. Standardy logistycznej obsługi klienta. Pomiar i kontrola logistycznej obsługi klienta. Planowanie sieci dystrybucji. Centra dystrybucji i kompleksowe centra logistyczne. Opakowania produktów w dystrybucji. Przepływ informacji w dystrybucji Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie dystrybucją Nowe koncepcje w handlu i dystrybucji. 1. Bendkowski J., Podstawy logistyki w dystrybucji, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa Rutkowski K., Logistyka dystrybucji : specyfika, tendencje rozwojowe, dobre praktyki, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa Bozarth C. C., Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Helion, Gliwice Gołembska E., Współczesne kierunki rozwoju logistyki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.Dudziński Z., Kizyn M., Poradnik magazyniera, PWE, mgr inż. Robert Podbielski

11 11 INFORMATYCZNE SYSTEMY W ZAOPATRZENIU I LOGISTYCE DYSTRYBUCJI Liczba godz.: W 0 Ć 12 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Podstawowym celem jest zapoznanie studentów z zakresem, celem i ewolucją zintegrowanych systemów zarządzania wykorzystywanych w zaopatrzeniu i dystrybucji. Dodatkowym celem jest prezentacja systemów dostępnych na polskim rynku. Prezentacja, ćwiczenia klasyczne, ćwiczenia symulacyjne Ćwiczenia w pracowni komputerowej zaliczenie na podstawie punktów z ćwiczeń Istota informatyzacji w logistyce. System logistyczny a metody zarządzania logistycznego, elementy systemu logistycznego, kluczowe obszary informatyzacji w systemach sprzedaży i dystrybucji przedsiębiorstw. Komputerowe wspomaganie decyzji logistycznych. Przykłady zastosowań systemów logistycznych w sprzedaży i dystrybucji. Standardowe ciągi procesów sprzedaży i dystrybucji w logistyce. Procesy sprzedaży i dystrybucji wraz z ich możliwymi modyfikacjami. 1. Materiały szkoleniowe firmy SAP. Sprzedaż i dystrybucja, Gospodarka magazynowa. 2. Jim Mazzullo, Peter Wheatley, SAP R/3. Podręcznik użytkownika, Helion, Vivek Kale, SAP R/3 Przewodnik dla menedżerów, Helion mgr Tomasz Kanicki

12 12 OCENA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ LOGISTYCZNYCH Liczba godz.: W 6 Ć 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Przedstawienie podstawowych pojęć z zakresu efektywności działań logistycznych, zapoznanie słuchaczy z istotą, celami i zakresem oceny efektywności; kształtowanie u słuchaczy umiejętności samodzielnego prowadzenia analiz i interpretacji wyników. Wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia analiza przypadku, praca w grupach Wykład zaliczenie pisemne na ocenę, ćwiczenia zaliczenie na podstawie punktów z ćwiczeń Problematyka efektywności działań logistycznych. Podstawowe wymiary efektywności działań logistycznych. Klasyfikacja czynników kształtujących efektywność działań logistycznych. Przegląd metod oceny efektywności. Podstawowe wskaźniki pomiaru efektywności. Charakterystyka i porównanie wybranych podejść do analizy i oceny efektywności działań logistycznych. Założenia i zastosowanie metody DEA w ocenie efektywności działań logistycznych. Wykaz literatury podstawowej 1. Ćwiąkała-Małys, W. Nowak, Wybrane metody pomiaru efektywności podmiotu gospodarczego, Wydawnictwo: Uniwersytet Wrocławski, Wrocław M. Nowicka-Skowron, Efektywność systemów logistycznych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Guzik, Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań R. Matwiejczuk, Zarządzanie marketingowo-logistyczne, Wartość i efektywność, CH Beck, 2005, s Coelli T., Rao D.S.P., Battese G.E., An introduction to efficiency and productivity analysis, Kluwer Academic Publ., Boston Prof. zw. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko, mgr Joanna Urban

13 13 MODELOWANIE PROCESÓW LOGISTYCZNYCH Liczba godz.: Ć 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 W 6 Poznanie kluczowych aspektów procesowego podejścia do zarządzania. Opanowanie podstaw teoretycznych umożliwiających modelowanie funkcji i procesów. Zdobycie umiejętności i poznanie zasad budowy podstawowych modeli funkcji, procesów i danych. Prezentacja multimedialne (wykład), dyskusja dydaktyczna, metoda problemowa, analiza przypadków, symulacje i analizy komputerowe. Wykład zaliczenie na ocenę, ćwiczenia zaliczenie końcowe zaliczenie na ocenę. Typy baz danych. Modele danych. Struktura bazy danych. Relacyjne bazy Modelowanie procesów logistycznych jest przedmiotem przeznaczonym dla menedżerów łańcuchów dostaw wspierającym podejmowanie decyzji i zarządzanie. Zajęcia obejmują modelowanie procesów logistycznych i produkcyjnych, co stanowi punkt wyjścia do ich optymalizacji oraz procesowego kształtowania powiązań wewnątrz przedsiębiorstwa w oparciu o model SCOR (Supply Chain Operations Reference Model). Przeprowadzane w ramach zajęć symulacje strategiczne umożliwiają zestawienie kilku różnych wariantów łańcuchów dostaw oraz ich ocenę, przez co strategiczne decyzje przedsiębiorstwa podejmowane są znacznie bardziej świadomie.. 1. Dziekoński K., Jurczuk A., Rola narzędzi informatycznych w zarządzaniu procesowym, w: W. Kowalczewski, J. Nazarko (red.) Instrumenty zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Difin, Warszawa Kasprzak T. (red.), Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa Barker R., Case method. Modelowanie funkcji i procesów. WNT, Warszawa Kisielnicki J., Sroka H., Systemy Informacyjne Biznesu, Wydawnictwo PLACET, Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Supernat J., Techniki decyzyjne i organizatorskie, "Kolonia", Wrocław dr inż. A. Jurczuk

14 14 LOGISTYKA MIEJSKA LOGISTYKA ECTS: 3 Liczba godz.: W 6 Ć 5 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Nabycie przez studentów umiejętności w zakresie logistycznych problemów funkcjonowania aglomeracji miejskiej, organizacji systemów i środków transportu miejskiego, planowania infrastruktury i sieci transportowej w zależności od potrzeb mieszkańców miasta. Wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia analiza przypadku, praca w grupach Wykład zaliczenie pisemne na ocenę, ćwiczenia zaliczenie na podstawie punktów z ćwiczeń i kolokwiów Podstawy logistyki miejskiej. Koncepcje miasta. Układ komunikacyjny miasta. Infrastruktura transportu miejskiego. Systemy zarządzania transportem miejskim. Systemy dowozu towarów w miastach. Koszty jakości w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej. Potrzeby miasta. Gospodarka energetyczna w miastach. Problemy ekologii w zarządzaniu gospodarką miejską. Perspektywy rozwoju miast. Wykaz literatury podstawowej 1. J. Szołtysek, Podstawy logistyki miejskiej, AE w Katowicach, 2007, s J. Szołtysek, Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach, AE w Katowicach, E. Gołembska (red.), Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, 2006, s A. Kołoś, Rozwój przestrzenny a współczesne funkcjonowanie miejskiego transportu szynowego w Polsce, 2006, s Logistyka w Polsce raport 2005, ILiM, 2006, s mgr inż. Ewa Dobrzyńska

15 15 LOGISTYKA PRODUKCJI Liczba godz.: W 6 Ć 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Rozumienie istoty logistyki produkcji w procesach zarządzania; wykorzystywania metod ilościowych w zarządzaniu produkcyjnymi zasobami materiałowymi. Wykład, studium przypadku, opracowanie projektu Zaliczenie wykładu na ocenę. Zaliczenie pracowni specjalistycznej na ocenę odbywa się na podstawie projektów. Logistyka przedsiębiorstwa produkcji przemysłowej. Uwarunkowania technicznoorganizacyjne logistyki produkcyjnej. Cykl badania i usprawniania procesów logistycznych w sferze produkcji. Planowanie potrzeb materiałowych. Procesy przepływu materiałów w procesach produkcji. Planowanie i sterowanie procesami produkcyjnymi. Transport i magazynowanie w systemie produkcyjnym przedsiębiorstwa. Koncepcja odchudzonej produkcji (Lean production). Koncepcja zarządzania ograniczeniami (Constrains management). Logistyka produkcyjna w strategii przedsiębiorstwa. Wykaz literatury podstawowej 1. Coyle J.J.: Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszaw, Durlik I.: Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych., Wyd. Placet Warszawa, 1995 (cześć 1 ), 1996 (cześć 2) 3. Johnston R. Zarządzanie działalnością operacyjną. Analiza przypadków., PWN, Warszawa, Krawczyk S. Zarządzanie procesami logistycznymi. PWE, Warszawa Logistyka w przedsiębiorstwie. Przewodnik do ćwiczeń. Praca zbiorowa pod red. Radziejewskiej G.. Wyd. Politechniki Śląskie, Gliwice, 2000(część 1), 2001(część 2). 2. Milewski D. Podstawy symulacji komputerowej w logistyce. Uniwersytet Szczeciński, Pfohl H-Ch., Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania., Biblioteka Logistyka, Poznań, Womack J,P., Jones D.T.: Odchudzanie firm. CIM, Warszawa, Wróblewski K.J.: Podstawy sterowania przepływem produkcji. WNT, Warszawa, 1993 dr inż. K. Dziekoński

16 16 MAPOWANIE STRUMIENI WARTOŚCI Liczba godz.: W 6 Ć 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Opanowanie przez słuchaczy nowoczesnej wiedzy z zakresu wizualizacji strumieni wartości (VSM) oraz wyrobienie umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce w firmach produkcyjnych i nie tylko. Wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia analiza przypadku, praca w grupach Wykład zaliczenie pisemne na ocenę, ćwiczenia zaliczenie na podstawie punktów z ćwiczeń Wprowadzenie do Wizualizacji strumieni wartości. Omówienie narzędzi mapowania strumieni. Metody usprawniania przepływu materiałów. Metody tworzenia ciągłego przepływu od surowca po produkt finalny. Opracowanie i rola map aktualnego oraz przyszłego stanu (wraz z ich kolejnymi wersjami aż do finalnej). Wykaz literatury podstawowej 1. Rother M., Shook J., Naucz się widzieć. Lean Enterprise Institute, Cambridge, Jones D., Womack J., Zobaczyć całość. Lean Enterprise Institute, Cambridge, Rother M., Harris R., Tworzenie ciągłego przepływu. Lean Enterprise Institute, Cambridge, Smalley A., Poziomowany system ssący. Lean Enterprise Institute, Cambridge, Harris R., Harris C., Wilson E., Doskonalenie przepływu materiałów. Lean Enterprise Institute, Cambridge, mgr inż. Maciej Stalończyk

17 17 PRAWO CELNE I TRANSPORTOWE LOGISTYKA ECTS: 2 Liczba godz.: W 10 Ć 0 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Opanowanie przez studentów kompleksowej i nowoczesnej wiedzy z zakresu prawa celnego i transportowego oraz wyrobienie praktycznych umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce na różnych szczeblach kierowania. Wykład, studium przypadku, opracowanie projektu, studia przypadku, dyskusja Zaliczenie wykładu na ocenę. Zapoznanie z podstawowymi aktami prawodawstwa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie prawa celnego i transportowego. Charakterystyka systemu prawa celnego w Polsce i UE. Rodzaje i funkcje ceł. Taryfa celna. Stawki celne. Środki taryfowe. Wprowadzenie towarów na polski obszar celny i obszar UE. Procedury celne. Przestępstwa i wykroczenia celne. Specyficzne cechy transportu. Postanowienia regulujące zasady transportu. Warunki na jakich przewoźnicy mogą wykonywać usługi transportowe. Wykaz literatury podstawowej 1. Rozporządzenie Komisji (We) Nr 1031/2008 z dnia 19 września 2008 r. 2. eks celny z dnia 9 stycznia 1997 r. z późniejszymi zmianami 3. Dzienniki Ustaw Unii Europejskiej wraz z nowelizacjami 4. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1. Konwencja berneńska 2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2004 roku z późniejszymi zmianami mgr A. Panasiuk

18 18 SEMINARIUM LOGISTYKA ECTS: 2 Liczba godz.: W 0 Ć 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Zasadniczym celem jest pomoc studentom w realizacji pracy dyplomowej. Słuchacze zdobędą umiejętność pisania prac dyplomowych. Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna, studia przypadków), referaty wygłaszane przez studentów. Ćwiczenia zaliczenie na podstawie punktów z ćwiczeń, na podstawie wygłaszanych referatów. Metodyka i realizacja pracy dyplomowej. Referaty dotyczące zagadnień z zakresu wykonywanych prac dyplomowych. Redakcja pracy dyplomowej. Analiza i dyskusja treści pracy dyplomowej. : 1. K. Wojcik, Pisze akademicka prace promocyjna: licencjacka, magisterska, doktorska. Agencja Wydawniczo-Poligraficzna "Placet", Warszawa M. Weglinska, Jak pisać prace magisterska, Impuls, Kraków U. Szubert-Zarzeczny, Technika pisania prac o charakterze naukowym, Wyd. Wyższa Szkoła Zarzadzania "EDUKACJA" Wrocław, A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie: wskazówki dla studentów, Wyd. Wydaw. Prawnicze PWN Warszawa, Prof. zw. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko, dr inż. Katarzyna Halicka

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Liczba godz.: W 6 Ćw K 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Zasadniczym celem przedmiotu jest zaprezentowanie słuchaczom podstawowych

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4 42 5 25 Przedmiot: Analiza danych biznesowych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi LOGISTYKA Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Podstawowe treści przedmiotu definicje logistyki procesy i procedury logistyczne, rodzaje logistyki (mikro, mezo,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW 2014

PROGRAM STUDIÓW 2014 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2014 Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym studia magisterskie stacjonarne Szczecin

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Analityka Internetowa w (LAB) OPISY PRZEDMIOTÓW Wypełnia kierownik studiów Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Nazwa studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Studia stacjonarne V Karta Opisu Przedmiotu ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK STUDIÓW: Zarządzanie Warszawa, 14 czerwca 2010 r. SPIS TREŚCI A. UWAGI WSTĘPNE... 3 B. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA... 3

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia stacjonarne I i II stopnia Spis treści STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK I...3 STUDIA STACJONARNE,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Instytut Ekonomiczny. Instytut Ekonomiczny

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Instytut Ekonomiczny. Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2009 / 2010 dla III roku studiów stacjonarnych na kierunku Informatyka i Ekonometria Lista przedmiotów realizowanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie

Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie Magdalena K. Gąsowska * Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie Wstęp Działalność każdego przedsiębiorstwa jest naturalnie związana z ponoszeniem ryzyka. Znaczna część podmiotów

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 ekonomia i zarządzanie Omówienie przedmiotów Stopień, imię i nazwisko: prof. dr hab. Tadeusz Stanisz Nazwa

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji

I. (A) Informacje o instytucji I. (A) Informacje o instytucji Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (PWSB) Poznan University College of Business Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska (Poland) I.1 Nazwa i adres Telefon/faks: +48

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Sylabus zajęć Nazwa przedmiotu Międzynarodowe Organizacje gospodarcze Prowadzący Dr hab. Ewa Łaźniewska, prof. nadzw. UEP Specjalność

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zamiejscowym w Zduńskiej Woli Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2013/2014 Specjalność - Marketing i

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK SYMBOL CYFROWY 342[04] 1. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo