ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW"

Transkrypt

1 1 ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Liczba godz.: W 6 Ć 6 L 0 P 0 Ps 0 S 0 Nabycie przez studentów umiejętności identyfikacji zasadniczych elementów składowych procesów i systemów logistycznych; interpretacji w ujęciu systemowym logistycznych zależności sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa; określania i analizy podstawowych procesów logistycznych i funkcji zarządzania logistycznego. Wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia klasyczne, analiza przypadku, praca w grupach Wykład egzamin, ćwiczenia zaliczenie na podstawie punktów z ćwiczeń Pojęcie logistyki. Procesy logistyczne. Istota integracji procesów gospodarczych i podejścia systemowego do logistyki. Podział funkcjonalny logistyki. Podział fazowy logistyki logistyka: zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji. Wewnątrzorganizacyjne i międzyorganizacyjne systemy logistyczne. Przedsiębiorstwo w łańcuchu dostaw. Definicja łańcucha dostaw. Zarządzanie łańcuchem dostaw metody, narzędzia, wskaźniki, kryteria oceny. Czynniki integrujące przedsiębiorstwa w łańcuchy dostaw. Strategie zarządzania łańcuchem dostaw na świecie i w Polsce. Technologie informatyczne wspierające i integrujące przepływ informacji w łańcuchu dostaw. Analiza procesowa i fazowa łańcucha dostaw. Model zintegrowanego łańcucha dostaw. 1. Coyle J.J, Bardie E.J., C.J. Langley Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, 2002, s Bozarth C., Handfield R. B., Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, One Press, 2007, s Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa Baraniecka A., ECR-Efficient Consumer Response Łańcuch dostaw zorientowany na klienta, ILiM, 2004, s Słownik terminologii logistycznej, ILiM, 2006, s dr inż. M. Dobrzyński

2 2 TRANSPORT LOGISTYKA ECTS: 3 Liczba godz.: W 6 Ć 5 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Określenia istoty, organizacji, form i technologii transportu; wykorzystywanie założeń polityki transportowej w działalności podmiotów gospodarczych; stosowanie mierników pracy transportu. Wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia klasyczne, analiza przypadku, praca w grupach Wykład zaliczenie, ćwiczenia zaliczenie na podstawie punktów z ćwiczeń Transport jako element łańcucha logistycznego. Transport w gospodarce narodowej. Przewozy intermodalne w logistyce międzynarodowej. Gospodarowanie w gałęziach i rodzajach transportu. Spedycja. Rynek usług TSL w Polsce. Marketing w transporcie. Zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa transportowego. Problemy integracji transportu Polski z europejskim systemem transportowym. Planowanie i projektowanie rozwiązań transportowych. Realizacja procesów transportowych. Analiza i ocena procesów transportowych. Ceny i taryfy w transporcie. Outsourcing w zarządzaniu transportem. Dokumenty w transporcie krajowym i międzynarodowym. 1. Rydzkowski W, Wojewódzka-Król K, Transport, PWN, Warszawa Krzyżaniak S, Podstawy zarządzania transportem w przykładach, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań Korzeń Z, Eurologistyka, Biblioteka Logistyki, Poznań Fechner I, Szyszka G, Logistyka w Polsce, Raport dr inż. T. Zdrodowska

3 3 GOSPODARKA ZAPASAMI I MAGAZYNEM Liczba godz.: W 6 Ć 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Nabycie przez studentów umiejętności identyfikacji zasadniczych elementów składowych procesów magazynowania; określania i analizy podstawowych procesów zarządzania magazynem, zarządzania zapasami w warunkach przedsiębiorstw handlowych oraz produkcyjnych. Wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia klasyczne, analiza przypadku, praca w grupach Wykład zaliczenie, ćwiczenia zaliczenie na podstawie punktów z ćwiczeń Cele i zadania gospodarki magazynowej. Struktura i klasyfikacja zapasów magazynowych. Model funkcjonowania magazynu. Technologia prac magazynowych. Organizacja gospodarki magazynowej. Projektowanie magazynów. Zadania kalkulacyjne potrzeb magazynowych. Koszty prowadzenia gospodarki magazynowej. Kalkulacja wyposażenia magazynu. Kalkulacje i wyposażenia i wydajności w odniesieniu do przepływów towarowych. Tendencje rozwojowe gospodarki magazynowej. 1. Ficoń K, Logistyka techniczna. Infrastruktura logistyczna, BEL Studio Warszawa Krzyżaniak S., Cyplik P., Zapasy i magazynowanie, tom 1, ILiM, Niemczyk A., Zapasy i magazynowanie, tom 2, ILiM, Skowronek Cz., Sariusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Dudziński Z., Kizyn M., Poradnik magazyniera, PWE, Majewski J., Informatyka w magazynie, ILiM, Sariusz-Wolski Z., Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie, PWE, mgr inż. Robert Podbielski

4 4 LOGISTYKA ZAOPATRZENIA W PRAKTYCE Liczba godz.: W 6 Ć 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi problemami pojawiającymi się w trakcie wykonywania zadań w strukturach Działu Logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych i produkcyjno handlowych. Zaznajomienie studentów z problemami wynikającymi z odmiennych celów biznesowych poszczególnych komórek w przedsiębiorstwie. Wyrobienie u słuchaczy umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce, poprzez lepsze zrozumienie istoty problemów oraz postrzeganie ich w szerszym horyzoncie. Wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia klasyczne, analiza przypadku, praca w grupach Wykład zaliczenie, ćwiczenia zaliczenie na podstawie punktów z ćwiczeń Istota, rola i znaczenie logistyki zaopatrzenia oraz wybrane strategie zakupowe. Zaopatrzenie w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Zaopatrzenie w przedsiębiorstwie handlowym. Zaopatrzenie w systemie logistycznym. Umiejscowienie służby logistycznej w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw. Różnice między modelami zarządzania opartymi na JIT oraz MSM. 1. Abt St., Logistyka w teorii i praktyce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań Bendkowski J. Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie, Politechnika Śląska, Gliwice Krzyżaniak S., Cyplik P., Zapasy i magazynowanie, tom 1, ILiM, Lysons K., Zakupy zaopatrzeniowe, PWE, Warszawa Kisperska-Moroń D., Logistyka, Wyd. ILiM, Poznań mgr Małgorzata Woińska

5 5 LOGISTYCZNE SYSTEMY INFORMACYJNE Liczba godz.: W 0 Ć 12 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Opanowanie przez słuchaczy umiejętności obsługi procesów logistycznych przy pomocy pakietów programowych klasy ERP, dopasowanie modelu procesów w programie SAP do rzeczywistych procesów biznesowych, umiejętność analizy systemów logistycznych pod kątem wdrożenia odpowiednich pakietów programowych. Prezentacja, ćwiczenia klasyczne, ćwiczenia symulacyjne Ćwiczenia w pracowni komputerowej zaliczenie końcowe wygenerowanie dokumentów do procesu. Definiowanie kont użytkowników w systemie SAP, struktury organizacyjne w module SD (Sprzedaż i dystrybucja) i MM (Gospodarka magazynowa). Nawigacja w systemie SAP. Definiowanie, zmiana oraz wyświetlenie rekordu danych podstawowych odbiorcy. Rozbudowa rekordu o obsługę w wielu jednostkach organizacyjnych SD. Definiowanie, zmiana oraz wyświetlanie rekordu danych podstawowych indeksu materiałowego. Rozbudowa rekordu o obsługę w wielu jednostkach organizacyjnych SD i MM. Tworzenie rekordów danych podstawowych ze wzorców i ich wykorzystanie w procesie sprzedaży. Definiowanie i zmiana danych podstawowych: Informacja klient-materiał. Procesy sprzedaży wraz z ich możliwymi modyfikacjami. Generowanie procesu przesunięcia zapasów między składami. Przegląd dokumentów materiałowych powstałych na skutek przesunięć. Przegląd zapasów. Proces przesunięcia zapasów między zakładami realizowany jednoetapowo i dwuetapowo. 1. Materiały szkoleniowe firmy SAP. Sprzedaż i dystrybucja, Gospodarka magazynowa. 2. Jim Mazzullo, Peter Wheatley, SAP R/3. Podręcznik użytkownika, Helion, Vivek Kale, SAP R/3 Przewodnik dla menedżerów, Helion mgr Urszula Ryciuk

6 6 BADANIA OPERACYJNE LOGISTYKA ECTS: 3 Liczba godz.: W 6 Ć 5 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Poznanie metod matematycznych wspomagających podejmowanie decyzji w procesach gospodarczych. Poznanie metod optymalizacji procesów decyzyjnych. Wykład, pokaz multimedialny, ćwiczenia audytoryjne, dyskusja dydaktyczna Wykłady zaliczenie z oceną na podstawie sprawdzianu pisemnego lub ustnego, ćwiczenia zaliczenie z oceną na podstawie sprawdzianu pisemnego (zadania rachunkowe). Przedmiot badań operacyjnych. Budowa modeli decyzyjnych. Metody i kryteria podejmowania decyzji. Optymalizacja liniowa. Definicje i postacie zadań programowania liniowego. Dualizm zadania liniowego. Metody rozwiązywania zadań programowania liniowego. Własności zadania i metody wyznaczania rozwiązań zagadnienia transportowego. Inne problemy sprowadzalne do zagadnienia transportowego. Optymalizacja dyskretna. Zagadnienie optymalnego przydziału, lokalizacji produkcji, wyboru projektu inwestycyjnego. Optymalizacja nieliniowa. Właściwości zadań programowania nieliniowego. Wieloetapowe procesy decyzyjne. Schemat ogólny programowania dynamicznego. Problem wyboru przedsięwzięć inwestycyjnych. Zarządzanie zapasami. Wyznaczanie optymalnej wielkości zamówienia. Gry i strategie. Sieciowe modele decyzyjne. Wdrażanie badań operacyjnych. 1. Curwin J., Slater R., Quantitative Methods for Business Decision. Chapman & Hall, London, Ignasiak E., Badania operacyjne. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, Jedrzejczyk Z., Kukuła K., Skrzypek J., Walkosz A., Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Krawczyk S.: Badania operacyjne dla menedżerów. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, Malawski M., Wieczorek A., Sosnowska H.: Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa dr inż. W. Zalewski

7 7 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W LOGISTYCE Liczba godz.: W 6 Ć 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Zasadniczą treścią przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy ze sposobami poprawy jakości wytwarzanych produktów, oferowanych usług i procesów logistycznych. Wykład, analiza przypadków wybranych przedsiębiorstw, samodzielne opracowanie zagadnień przy wykorzystaniu pakietu STATISTICA PL Wykład zaliczenie z oceną w formie testu; Ćwiczenia zaliczenie z oceną na podstawie wykonanych podczas zajęć ćwiczeń. Podstawowe pojęcia zarządzania jakością. Rozwój koncepcji zarządzania jakością i zasady ich wprowadzenia w odniesieniu do procesów logistycznych. Metody i narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu jakością w logistyce. Standardy jakości. Certyfikacja systemów zarządzania jakością w organizacjach logistycznych. Koszty zarządzania jakością. 1. Hamrol A., Podstawy zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa Łunarski J., Zarządzanie jakością w logistyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów Karaś E., Jakość w procesie logistycznym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole Grzenkowicz N. (red.), Zarządzanie jakością. Metody i instrumenty controlingu jakości, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa Szczepańska K., Zarządzanie jakością. W dążeniu do doskonałości, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa Montgomery D. C., Introduction to Statistical Quality Control, John Wiley & Sons, New York dr inż. A. Olszewska

8 8 LOGISTYCZNA OBSŁUGA KLIENTA LOGISTYKA ECTS: 2 Liczba godz.: W 6 Ć 0 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi logistycznej obsługi klienta, budowania relacji z klientem. Prezentowane treści pozwolą na poznanie możliwości i zasad tworzenia przewagi konkurencyjnej na rynku poprzez rozwój logistycznej obsługi klienta, nabycie umiejętności badania potrzeb klientów w zakresie obsługi, pomiaru i oceny logistycznej obsługi. Wykład, prezentacja multimedialna, analiza przypadku, praca w grupach z prezentacjami multimedialnymi, aktywność i dyskusja na zajęciach konwersatoryjnych. Wykład zaliczenie z oceną w formie testu; Ćwiczenia zaliczenie z oceną na podstawie wykonanych podczas zajęć ćwiczeń. Klient jako podmiot gospodarki rynkowej. Definicja i elementy obsługi klienta logistyce. Logistyczna koncepcja obsługi klienta. Budowanie relacji z klientem. Pomiar i standardy logistycznej obsługi klienta. Kształtowanie poziomu obsługi klienta. Rola technologii informatycznych w logistycznej obsłudze klienta. Budowanie relacji z klientami przy pomocy CRM. 1. Kempny D., Logistyczna obsługa klienta, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Kozłowski R., Sikorski A. (red.), Nowoczesne rozwiązania w logistyce, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków Zając P., CRM : zarządzanie relacjami z klientem w logistyce dystrybucji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław Chaberek M., Jezierski A. (red.), Informatyczne narzędzia procesów logistycznych, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa Długosz J. (red.), Nowoczesne technologie w logistyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa dr inż. K. Halicka

9 9 REKLAMACJE I ROSZCZENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM LOGISTYKA ECTS: 2 Liczba godz.: W 6 Ć 0 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Przekazanie usystematyzowanej wiedzy na temat reklamacji i dochodzenia roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych krajowych i międzynarodowych w oparciu o problemy występujące w praktyce. Wykład, prezentacja multimedialna, analiza przypadku. Wykład zaliczenie z oceną w formie testu Zasady odpowiedzialności zawarte w podstawowych aktach prawnych. Podział odpowiedzialności. Ryzyko szkód i roszczenia. Zasady odpowiedzialności i składania reklamacji Praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej i ewentualnych poszkodowanych - likwidacja szkód, dokumentowanie. 1. Ambrożuk D., Ustalenie wysokości odszkodowania w prawie przewozowym w odniesieniu do przewozu przesyłek, Warszawa Górski W. Wesołowski K., Komentarz do przepisów o umowie przewozu i spedycji. eks cywilny Prawo przewozowe CMR, 2. Wydanie, Gdańsk Strachowska R., Ustawa o transporcie drogowym. Komentarz, Warszawa Szanciło T., Prawo przewozowe. Komentarz, Warszawa Walczak R., Międzynarodowy przewóz drogowy towarów, Warszawa mgr Katarzyna Ustyniuk

10 10 LOGISTYKA DYSTRYBUCJI LOGISTYKA ECTS: 3 Liczba godz.: W 6 Ć 5 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Podstawowym celem będzie przedstawienie studentom znaczenia logistyki dystrybucji w systemie logistycznym przedsiębiorstwa. Dodatkowym celem będzie zapoznanie studentów z najnowszym dorobkiem teoretycznym i rozwiązaniami logistycznymi stosowanymi w dystrybucji produktów w praktyce. Wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia klasyczne, analiza przypadku, praca w grupach Wykład zaliczenie, ćwiczenia zaliczenie na podstawie punktów z ćwiczeń Istota dystrybucji fizycznej. Główne elementy logistyki dystrybucji i ich współzależność w procesach logistycznych. Tendencje rozwojowe handlu detalicznego. Rozwój dystrybucji w Polsce. Marketingowe kanały dystrybucji. Zarządzanie logistyczne dystrybucją towarów. Koszty dystrybucji. Pośrednicy w dystrybucji produktów. Elementy logistycznej obsługi klienta. Standardy logistycznej obsługi klienta. Pomiar i kontrola logistycznej obsługi klienta. Planowanie sieci dystrybucji. Centra dystrybucji i kompleksowe centra logistyczne. Opakowania produktów w dystrybucji. Przepływ informacji w dystrybucji Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie dystrybucją Nowe koncepcje w handlu i dystrybucji. 1. Bendkowski J., Podstawy logistyki w dystrybucji, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa Rutkowski K., Logistyka dystrybucji : specyfika, tendencje rozwojowe, dobre praktyki, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa Bozarth C. C., Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Helion, Gliwice Gołembska E., Współczesne kierunki rozwoju logistyki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.Dudziński Z., Kizyn M., Poradnik magazyniera, PWE, mgr inż. Robert Podbielski

11 11 INFORMATYCZNE SYSTEMY W ZAOPATRZENIU I LOGISTYCE DYSTRYBUCJI Liczba godz.: W 0 Ć 12 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Podstawowym celem jest zapoznanie studentów z zakresem, celem i ewolucją zintegrowanych systemów zarządzania wykorzystywanych w zaopatrzeniu i dystrybucji. Dodatkowym celem jest prezentacja systemów dostępnych na polskim rynku. Prezentacja, ćwiczenia klasyczne, ćwiczenia symulacyjne Ćwiczenia w pracowni komputerowej zaliczenie na podstawie punktów z ćwiczeń Istota informatyzacji w logistyce. System logistyczny a metody zarządzania logistycznego, elementy systemu logistycznego, kluczowe obszary informatyzacji w systemach sprzedaży i dystrybucji przedsiębiorstw. Komputerowe wspomaganie decyzji logistycznych. Przykłady zastosowań systemów logistycznych w sprzedaży i dystrybucji. Standardowe ciągi procesów sprzedaży i dystrybucji w logistyce. Procesy sprzedaży i dystrybucji wraz z ich możliwymi modyfikacjami. 1. Materiały szkoleniowe firmy SAP. Sprzedaż i dystrybucja, Gospodarka magazynowa. 2. Jim Mazzullo, Peter Wheatley, SAP R/3. Podręcznik użytkownika, Helion, Vivek Kale, SAP R/3 Przewodnik dla menedżerów, Helion mgr Tomasz Kanicki

12 12 OCENA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ LOGISTYCZNYCH Liczba godz.: W 6 Ć 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Przedstawienie podstawowych pojęć z zakresu efektywności działań logistycznych, zapoznanie słuchaczy z istotą, celami i zakresem oceny efektywności; kształtowanie u słuchaczy umiejętności samodzielnego prowadzenia analiz i interpretacji wyników. Wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia analiza przypadku, praca w grupach Wykład zaliczenie pisemne na ocenę, ćwiczenia zaliczenie na podstawie punktów z ćwiczeń Problematyka efektywności działań logistycznych. Podstawowe wymiary efektywności działań logistycznych. Klasyfikacja czynników kształtujących efektywność działań logistycznych. Przegląd metod oceny efektywności. Podstawowe wskaźniki pomiaru efektywności. Charakterystyka i porównanie wybranych podejść do analizy i oceny efektywności działań logistycznych. Założenia i zastosowanie metody DEA w ocenie efektywności działań logistycznych. Wykaz literatury podstawowej 1. Ćwiąkała-Małys, W. Nowak, Wybrane metody pomiaru efektywności podmiotu gospodarczego, Wydawnictwo: Uniwersytet Wrocławski, Wrocław M. Nowicka-Skowron, Efektywność systemów logistycznych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Guzik, Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań R. Matwiejczuk, Zarządzanie marketingowo-logistyczne, Wartość i efektywność, CH Beck, 2005, s Coelli T., Rao D.S.P., Battese G.E., An introduction to efficiency and productivity analysis, Kluwer Academic Publ., Boston Prof. zw. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko, mgr Joanna Urban

13 13 MODELOWANIE PROCESÓW LOGISTYCZNYCH Liczba godz.: Ć 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 W 6 Poznanie kluczowych aspektów procesowego podejścia do zarządzania. Opanowanie podstaw teoretycznych umożliwiających modelowanie funkcji i procesów. Zdobycie umiejętności i poznanie zasad budowy podstawowych modeli funkcji, procesów i danych. Prezentacja multimedialne (wykład), dyskusja dydaktyczna, metoda problemowa, analiza przypadków, symulacje i analizy komputerowe. Wykład zaliczenie na ocenę, ćwiczenia zaliczenie końcowe zaliczenie na ocenę. Typy baz danych. Modele danych. Struktura bazy danych. Relacyjne bazy Modelowanie procesów logistycznych jest przedmiotem przeznaczonym dla menedżerów łańcuchów dostaw wspierającym podejmowanie decyzji i zarządzanie. Zajęcia obejmują modelowanie procesów logistycznych i produkcyjnych, co stanowi punkt wyjścia do ich optymalizacji oraz procesowego kształtowania powiązań wewnątrz przedsiębiorstwa w oparciu o model SCOR (Supply Chain Operations Reference Model). Przeprowadzane w ramach zajęć symulacje strategiczne umożliwiają zestawienie kilku różnych wariantów łańcuchów dostaw oraz ich ocenę, przez co strategiczne decyzje przedsiębiorstwa podejmowane są znacznie bardziej świadomie.. 1. Dziekoński K., Jurczuk A., Rola narzędzi informatycznych w zarządzaniu procesowym, w: W. Kowalczewski, J. Nazarko (red.) Instrumenty zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Difin, Warszawa Kasprzak T. (red.), Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa Barker R., Case method. Modelowanie funkcji i procesów. WNT, Warszawa Kisielnicki J., Sroka H., Systemy Informacyjne Biznesu, Wydawnictwo PLACET, Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Supernat J., Techniki decyzyjne i organizatorskie, "Kolonia", Wrocław dr inż. A. Jurczuk

14 14 LOGISTYKA MIEJSKA LOGISTYKA ECTS: 3 Liczba godz.: W 6 Ć 5 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Nabycie przez studentów umiejętności w zakresie logistycznych problemów funkcjonowania aglomeracji miejskiej, organizacji systemów i środków transportu miejskiego, planowania infrastruktury i sieci transportowej w zależności od potrzeb mieszkańców miasta. Wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia analiza przypadku, praca w grupach Wykład zaliczenie pisemne na ocenę, ćwiczenia zaliczenie na podstawie punktów z ćwiczeń i kolokwiów Podstawy logistyki miejskiej. Koncepcje miasta. Układ komunikacyjny miasta. Infrastruktura transportu miejskiego. Systemy zarządzania transportem miejskim. Systemy dowozu towarów w miastach. Koszty jakości w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej. Potrzeby miasta. Gospodarka energetyczna w miastach. Problemy ekologii w zarządzaniu gospodarką miejską. Perspektywy rozwoju miast. Wykaz literatury podstawowej 1. J. Szołtysek, Podstawy logistyki miejskiej, AE w Katowicach, 2007, s J. Szołtysek, Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach, AE w Katowicach, E. Gołembska (red.), Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, 2006, s A. Kołoś, Rozwój przestrzenny a współczesne funkcjonowanie miejskiego transportu szynowego w Polsce, 2006, s Logistyka w Polsce raport 2005, ILiM, 2006, s mgr inż. Ewa Dobrzyńska

15 15 LOGISTYKA PRODUKCJI Liczba godz.: W 6 Ć 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Rozumienie istoty logistyki produkcji w procesach zarządzania; wykorzystywania metod ilościowych w zarządzaniu produkcyjnymi zasobami materiałowymi. Wykład, studium przypadku, opracowanie projektu Zaliczenie wykładu na ocenę. Zaliczenie pracowni specjalistycznej na ocenę odbywa się na podstawie projektów. Logistyka przedsiębiorstwa produkcji przemysłowej. Uwarunkowania technicznoorganizacyjne logistyki produkcyjnej. Cykl badania i usprawniania procesów logistycznych w sferze produkcji. Planowanie potrzeb materiałowych. Procesy przepływu materiałów w procesach produkcji. Planowanie i sterowanie procesami produkcyjnymi. Transport i magazynowanie w systemie produkcyjnym przedsiębiorstwa. Koncepcja odchudzonej produkcji (Lean production). Koncepcja zarządzania ograniczeniami (Constrains management). Logistyka produkcyjna w strategii przedsiębiorstwa. Wykaz literatury podstawowej 1. Coyle J.J.: Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszaw, Durlik I.: Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych., Wyd. Placet Warszawa, 1995 (cześć 1 ), 1996 (cześć 2) 3. Johnston R. Zarządzanie działalnością operacyjną. Analiza przypadków., PWN, Warszawa, Krawczyk S. Zarządzanie procesami logistycznymi. PWE, Warszawa Logistyka w przedsiębiorstwie. Przewodnik do ćwiczeń. Praca zbiorowa pod red. Radziejewskiej G.. Wyd. Politechniki Śląskie, Gliwice, 2000(część 1), 2001(część 2). 2. Milewski D. Podstawy symulacji komputerowej w logistyce. Uniwersytet Szczeciński, Pfohl H-Ch., Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania., Biblioteka Logistyka, Poznań, Womack J,P., Jones D.T.: Odchudzanie firm. CIM, Warszawa, Wróblewski K.J.: Podstawy sterowania przepływem produkcji. WNT, Warszawa, 1993 dr inż. K. Dziekoński

16 16 MAPOWANIE STRUMIENI WARTOŚCI Liczba godz.: W 6 Ć 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Opanowanie przez słuchaczy nowoczesnej wiedzy z zakresu wizualizacji strumieni wartości (VSM) oraz wyrobienie umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce w firmach produkcyjnych i nie tylko. Wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia analiza przypadku, praca w grupach Wykład zaliczenie pisemne na ocenę, ćwiczenia zaliczenie na podstawie punktów z ćwiczeń Wprowadzenie do Wizualizacji strumieni wartości. Omówienie narzędzi mapowania strumieni. Metody usprawniania przepływu materiałów. Metody tworzenia ciągłego przepływu od surowca po produkt finalny. Opracowanie i rola map aktualnego oraz przyszłego stanu (wraz z ich kolejnymi wersjami aż do finalnej). Wykaz literatury podstawowej 1. Rother M., Shook J., Naucz się widzieć. Lean Enterprise Institute, Cambridge, Jones D., Womack J., Zobaczyć całość. Lean Enterprise Institute, Cambridge, Rother M., Harris R., Tworzenie ciągłego przepływu. Lean Enterprise Institute, Cambridge, Smalley A., Poziomowany system ssący. Lean Enterprise Institute, Cambridge, Harris R., Harris C., Wilson E., Doskonalenie przepływu materiałów. Lean Enterprise Institute, Cambridge, mgr inż. Maciej Stalończyk

17 17 PRAWO CELNE I TRANSPORTOWE LOGISTYKA ECTS: 2 Liczba godz.: W 10 Ć 0 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Opanowanie przez studentów kompleksowej i nowoczesnej wiedzy z zakresu prawa celnego i transportowego oraz wyrobienie praktycznych umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce na różnych szczeblach kierowania. Wykład, studium przypadku, opracowanie projektu, studia przypadku, dyskusja Zaliczenie wykładu na ocenę. Zapoznanie z podstawowymi aktami prawodawstwa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie prawa celnego i transportowego. Charakterystyka systemu prawa celnego w Polsce i UE. Rodzaje i funkcje ceł. Taryfa celna. Stawki celne. Środki taryfowe. Wprowadzenie towarów na polski obszar celny i obszar UE. Procedury celne. Przestępstwa i wykroczenia celne. Specyficzne cechy transportu. Postanowienia regulujące zasady transportu. Warunki na jakich przewoźnicy mogą wykonywać usługi transportowe. Wykaz literatury podstawowej 1. Rozporządzenie Komisji (We) Nr 1031/2008 z dnia 19 września 2008 r. 2. eks celny z dnia 9 stycznia 1997 r. z późniejszymi zmianami 3. Dzienniki Ustaw Unii Europejskiej wraz z nowelizacjami 4. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1. Konwencja berneńska 2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2004 roku z późniejszymi zmianami mgr A. Panasiuk

18 18 SEMINARIUM LOGISTYKA ECTS: 2 Liczba godz.: W 0 Ć 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Zasadniczym celem jest pomoc studentom w realizacji pracy dyplomowej. Słuchacze zdobędą umiejętność pisania prac dyplomowych. Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna, studia przypadków), referaty wygłaszane przez studentów. Ćwiczenia zaliczenie na podstawie punktów z ćwiczeń, na podstawie wygłaszanych referatów. Metodyka i realizacja pracy dyplomowej. Referaty dotyczące zagadnień z zakresu wykonywanych prac dyplomowych. Redakcja pracy dyplomowej. Analiza i dyskusja treści pracy dyplomowej. : 1. K. Wojcik, Pisze akademicka prace promocyjna: licencjacka, magisterska, doktorska. Agencja Wydawniczo-Poligraficzna "Placet", Warszawa M. Weglinska, Jak pisać prace magisterska, Impuls, Kraków U. Szubert-Zarzeczny, Technika pisania prac o charakterze naukowym, Wyd. Wyższa Szkoła Zarzadzania "EDUKACJA" Wrocław, A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie: wskazówki dla studentów, Wyd. Wydaw. Prawnicze PWN Warszawa, Prof. zw. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko, dr inż. Katarzyna Halicka

Sylabus przedmiotu/modułu. Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany

Sylabus przedmiotu/modułu. Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany Sylabus przedmiotu/modułu Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Nazwa w języku angielskim Język wykładowy Warsztaty logistyczne Logistics workshop Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest

Bardziej szczegółowo

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Liczba godz.: W 6 Ćw K 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Zasadniczym celem przedmiotu jest zaprezentowanie słuchaczom podstawowych

Bardziej szczegółowo

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW LOGISTYKA W BIZNESIE (III edycja) ECTS: 5 Liczba godz.: W 6 Ćw K 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Zasadniczym celem przedmiotu jest

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka. (dla roku akademickiego 2012/2013)

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka. (dla roku akademickiego 2012/2013) Zagadnienia na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2012/2013) Specjalność: Logistyka handlu i dystrybucji 1. Jakiego rodzaju kryteria uwzględniane są

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA 3) Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 2) Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Efekt kształcenia Student:

SYLABUS. Efekt kształcenia Student: SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym 2. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości przedmiot 3. Kod przedmiotu E/I/EIG/C-1.10a 4. Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Logistyka międzynarodowa - opis przedmiotu

Logistyka międzynarodowa - opis przedmiotu Logistyka międzynarodowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Logistyka międzynarodowa Kod przedmiotu 04.9-WZ-EkoPD-LM-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia / Ekonomia

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA II STOPNIA kierunek LOGISTYKA w roku akademickim 2012-2013

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA II STOPNIA kierunek LOGISTYKA w roku akademickim 2012-2013 PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA II STOPNIA kierunek LOGISTYKA w roku akademickim 2012-2013 1. ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE - prof. dr hab. R. Mańkowski 1. Scharakteryzuj przedmiot zarządzania logistycznego.

Bardziej szczegółowo

Logistyka zaopatrzenia i produkcji Kod przedmiotu

Logistyka zaopatrzenia i produkcji Kod przedmiotu Logistyka zaopatrzenia i produkcji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Logistyka zaopatrzenia i produkcji Kod przedmiotu 04.9-WZ-LogP-LZP-P-S15_pNadGenKH1J9 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Logistyka dystrybucji - opis przedmiotu

Logistyka dystrybucji - opis przedmiotu Logistyka dystrybucji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Logistyka dystrybucji Kod przedmiotu 04.9-WZ-LogP-LD-W-S15_pNadGenE82WX Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Logistyka

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZIP-2-202-ZL-n Punkty ECTS: 4. Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie logistyczne

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZIP-2-202-ZL-n Punkty ECTS: 4. Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie logistyczne Nazwa modułu: Transport i logistyka międzynarodowa Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZIP-2-202-ZL-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Organizacja systemów produkcyjnych Kod przedmiotu

Organizacja systemów produkcyjnych Kod przedmiotu Organizacja systemów produkcyjnych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Organizacja systemów produkcyjnych Kod przedmiotu 06.9-WZ-LogP-OSP-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Transport i logistyka międzynarodowa Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZZIP-2-205-ZL-n Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 0 ĆwK- 10 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 0 ĆwK- 10 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0 Wydział Zarządzania Nazwa programu (kierunku) Zarządzanie Poziom i forma studiów studia II stopnia niestacjonarne Specjalność: Informatyka Gospodarcza i Logistyka Ścieżka dyplomowania: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/LDG/LZP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Logistyka zaopatrzenia i Kierunek studiów Forma studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Transport Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY STUDENT..................................................................................................................... ( imię i nazwisko) (grupa szkolna)

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Transport i logistyka międzynarodowa Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZZIP-2-205-ZL-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Marketing Marketing Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Wydział Zarządzania Nazwa programu (kierunku) Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom i forma studiów studia II stopnia stacjonarne Specjalność: Broker Technologii Ścieżka dyplomowania: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Badania operacyjne Operational research Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Metody i narzędzia analizy procesów logistycznych. opisy przedmiotów kolejność alfabetyczna ZIELONA GÓRA

Metody i narzędzia analizy procesów logistycznych. opisy przedmiotów kolejność alfabetyczna ZIELONA GÓRA Metody i narzędzia analizy procesów logistycznych opisy przedmiotów kolejność alfabetyczna ZIELONA GÓRA Analiza efektywności procesów logistycznych... 2 Analiza i usprawnienia procesów magazynowych...

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu studiów podyplomowych

Karta przedmiotu studiów podyplomowych Karta przedmiotu studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany zakres studiów

Bardziej szczegółowo

Wykład organizacyjny - W0

Wykład organizacyjny - W0 Wykład organizacyjny - W0 dr inż. Janusz Granat 1 Systemy informatyczne zarządzania Prowadzący: dr inż. Janusz Granat Konsultacje: środa 16.30-18.00 pok.23 E-mail: j.granat@ia.pw.edu.pl Strona www wykładu:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZIP-2-202-ZL-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie logistyczne

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZIP-2-202-ZL-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie logistyczne Nazwa modułu: Transport i logistyka międzynarodowa Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZIP-2-202-ZL-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS)

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS) ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS) studia dzienne, wieczorowe i zaoczne Wykłady studia dzienne i wieczorowe 30 godz., a studia zaoczne 18 godz. 1. Zarządzanie jakością podstawowe pojęcia: Jakość i jej istota;

Bardziej szczegółowo

Formy zaliczenia seminarium: ZALICZENIE - Uczestnictwo (20%); Aktywność (30%); Prezentacja/Esej (50%)

Formy zaliczenia seminarium: ZALICZENIE - Uczestnictwo (20%); Aktywność (30%); Prezentacja/Esej (50%) Roman Pietroń, dr inż. 01.10.2006. Inst. Org. i Zarz. (I-23) PWr. e-mail: roman.pietron@pwr.wroc.pl Internet: www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/pietron Nazwa kursu: ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ (Logistics/Logistik/Logistique)

Bardziej szczegółowo

LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA

LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA 1.1.1 Logistyczne koncepcje zarządzania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZL_PS3 Wydział

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 Tematyka seminariów Logistyka Studia stacjonarne, I stopnia Rok II ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pastuszak tel. 537 53 61, e-mail: z.pastuszak@umcs.lublin.pl 1. Rola

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA W01 W02 W03 Ma

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Projektowanie Produktu Product Design Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Projektowanie Produktu Product Design Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium,

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 1. Wymienić etapy rozwoju logistyki. 2. Podaj definicje logistyki. 3. Jakie wnioski wypływają z definicji określającej, co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Cele szkolenia Założeniem treningu menedżerskiego jest: - zapoznanie uczestników z

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Systemy Decision suport systems Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure

Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Wykład i ćwiczenia

zajęcia w pomieszczeniu Wykład i ćwiczenia Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/LDG/NZJ USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce Standardization

Bardziej szczegółowo

Organizacja i ekonomika transportu i logistyki

Organizacja i ekonomika transportu i logistyki ZAKŁAD ORGANIZACJI I EKONOMIKI TRANSPORTU L35 siedziba budynek Houston, II piętro, 31a Sekretariat tel: 1 68 30 93, 1 68 30 94 L35@pk.edu.pl, dschwer@pk.edu.pl www.l35.pk.edu.pl Informacja dla studentów

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. 1. Przedsiębiorstwo

Spis treści: Wstęp. 1. Przedsiębiorstwo Logistyka. Teoria i praktyka. Tom 1. redaktor naukowy Stanisław Krawczyk Książka stanowi połączenie dorobku pracowników uczelni politechnicznej, ekonomicznej oraz specjalizującej się w logistyce. Atutem

Bardziej szczegółowo

BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI

BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI Koszalin 2008 ISBN 978-83-7365-154-8 Przewodniczący Uczelnianej Rady Wydawniczej Bronisław Słowiński Recenzja Zbigniew Banaszak Redakcja Alina Leszczyńska

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA I-go STOPNIA

LOGISTYKA I-go STOPNIA Lp. LOGISTYKA I-go STOPNIA Przedmioty ogólne 1 Podstawy zarządzania 2 Podstawy ekonomii 3 Inżynieria systemów i analiza systemowa 4 Elementy prawa 5 Etyka zawodowa 6 Matematyka 7 Podstawy marketingu 8

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem - opis przedmiotu

Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem - opis przedmiotu Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem Kod przedmiotu 11.9-WI-INFP-SIZP Wydział

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2014/2015 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski. Badania operacyjne Nazwa przedmiotu Język angielski operational research USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski. Badania operacyjne Nazwa przedmiotu Język angielski operational research USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/FIRP/BOP Język polski Badania operacyjne Nazwa przedmiotu Język angielski operational research USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia. 16 października

Studia stacjonarne I stopnia. 16 października Studia stacjonarne I stopnia 16 października 2016 1 Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 1 16 października 2016 2 Literatura Red. S. Krawczyk: Logistyka. Teoria i praktyka. Tom 1 i Tom 2 Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Organizacja i Zarządzanie Procesami Produkcyjnymi Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy Informatyczne w wytwarzaniu materiałów IT Systems in Materials Produce Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZiP2.G8.D8K.06 Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

Ekonomia I stopieñ Ogólnoakademicki. Stacjonarne Logistyka przedsiêbiorstw Katedra Ekonomii i Zarz¹dzania Dr in. Paweù R. Kozubek

Ekonomia I stopieñ Ogólnoakademicki. Stacjonarne Logistyka przedsiêbiorstw Katedra Ekonomii i Zarz¹dzania Dr in. Paweù R. Kozubek KARTA MODU U / KARTA PRZEDMIOTU Kod moduùu Nazwa moduùu Nazwa moduùu w jêzyku angielskim Obowi¹zuje od roku akademickiego 2011/2012 Z-EKO-0383 Logistyka i zarz¹dzanie ùañcuchem dostaw Logistics and supply

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Zapoznanie studentów z problematyką optymalizacji zapasów, logistyką produkcji i dystrybucji

Zapoznanie studentów z problematyką optymalizacji zapasów, logistyką produkcji i dystrybucji Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-VI-6d1-2012IP-N

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Przedsiębiorstwo dzięki prawidłowo ukształtowanemu łańcuchowi dostaw może osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną na rynku. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Procesy produkcyjne Wszystkie specjalności Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Kontroling Nazwa w języku angielskim: Controlling Kierunek studiów: Zarządzanie Specjalność: - Stopień studiów i forma: II stopień,

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. Kozubek

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. Kozubek KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1077 Transport w systemach logistycznych Transport in logistic

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk., Ćw. Metody Organizacji Pracy Methods of Work Organization Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-1077. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R.

Z-LOGN1-1077. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOGN1-1077 Kod modułu Nazwa modułu Transport w systemach logistycznych Nazwa modułu w języku angielskim Transport in logistic systems Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Organizacja Systemów Produkcyjnych Organization of Production Systems Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Procesy gospodarcze Projekty gospodarcze PiPL Logistyka Definicja procesu Proces

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Zarzadzania Zakład Zarządzania Strategicznego Prowadzący: mgr Sławomir Kotylak

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Zarzadzania Zakład Zarządzania Strategicznego Prowadzący: mgr Sławomir Kotylak Uniwersytet Zielonogórski Wydział Zarzadzania Zakład Zarządzania Strategicznego Prowadzący: mgr Sławomir Kotylak EKSPLOATACJA I UŻYTKOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH - ćwiczenia PODSTAWOWE ZAGADNIENIA:

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/01 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia Programowanie liniowe

Opis modułu kształcenia Programowanie liniowe Opis modułu kształcenia Programowanie liniowe Nazwa podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku, z którym jest związany zakres podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012. Wykład

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012. Wykład Gospodarka zapasami Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012 Wykład 1 9.02.2012 Program wykładów: Przedmiot Gospodarka zapasami obejmuje następujące zagadnienia: Podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym TEMAT: Pojęcie logistyki,,logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej SZYMONIK http://www.gen-prof.pl/ Łódź 2015 1. Geneza i pojęcie logistyki Geneza

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i inżynieria produkcji Management and Production Engineering Poziom studiów: studia II stopnia PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Zarządzanie i inżynieria produkcji Management and Production Engineering Poziom studiów: studia II stopnia PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Organizacja i Zarządzanie Procesami Produkcyjnymi Organization and management of production processes Kierunek: Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wykład, projekt Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przekazanie studentom ogólnej wiedzy z zakresu marketingu przemysłowego. C2. Uświadomienie studentom odmienności

Bardziej szczegółowo

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe Przedmowa Rozdział 1 Przedmiot nauk o zarządzaniu 1.1. Geneza nauk o zarządzaniu 1.2. Systematyka nauk o zarządzaniu 1.3. Pojęcie organizacji 1.4. Definicja pojęcia zarządzania i terminów zbliżonych 1.5.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęd: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE.

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie produkcją Production Management. Technologie Produkcyjne Katedra Inżynierii Produkcji Dr inż. Aneta Masternak-Janus

Zarządzanie produkcją Production Management. Technologie Produkcyjne Katedra Inżynierii Produkcji Dr inż. Aneta Masternak-Janus KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Zarządzanie produkcją Production Management A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Strona 1 PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU TRANSPORT

Strona 1 PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU TRANSPORT Strona 1 PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU TRANSPORT Specjalność: Logistyka Specjalność: Transport i spedycja Specjalność: Inżynieria ruchu Studia stacjonarne - I stopień A. Grupa przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Ekonomika Organizacja i Zarządzanie w Przedsiębiorstwie Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria produkcji ZIP.F.O.09 Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i inżynieria produkcji Management and Production Engineering Poziom studiów: studia I stopnia PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Zarządzanie i inżynieria produkcji Management and Production Engineering Poziom studiów: studia I stopnia PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Organizacja i Zarządzanie Procesami Produkcyjnymi Organization and management of production processes Kierunek: Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wykład, Zarządzanie i inżynieria

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-422 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure. Ekonomia I stopieñ. Ogólnoakademicki. Stacjonarne. Specjalnoœciowy.

Z-EKO-422 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure. Ekonomia I stopieñ. Ogólnoakademicki. Stacjonarne. Specjalnoœciowy. KARTA MODU U / KARTA PRZEDMIOTU Kod moduùu Nazwa moduùu Nazwa moduùu w jêzyku angielskim Obowi¹zuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-422 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Logistyka. Materiały dydaktyczne do zajęć. A. Klimek

Logistyka. Materiały dydaktyczne do zajęć. A. Klimek Logistyka Materiały dydaktyczne do zajęć A. Klimek Logistyka literatura podstawowa H.Ch. Pfohl: Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania Biblioteka Logistyka ILiM Poznań 1998 i następne

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Katedra Pedagogiki Pracy dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego Plan nauczania Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Jerzy Korczak

Dr inż. Jerzy Korczak Dr inż. Jerzy Korczak Wydział Studiów Stosowanych Instytut Ekonomii i Zarządzania Zakład TSL Adres email: korczak1@gazeta.pl 1. Wykształcenie: wyższe 2. Stopnie i tytuły naukowe: dr inż. 3. Zainteresowania

Bardziej szczegółowo