URZAD GMINY REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONNYCH WYTYCZNE WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ZIELONA GÓRA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZAD GMINY REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONNYCH WYTYCZNE WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ZIELONA GÓRA"

Transkrypt

1 URZAD GMINY REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONNYCH ZATWIERDZAM WÓJT GMINY ZIELONA GÓRA. WYTYCZNE WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ZIELONA GÓRA z dnia 16 listopada 2008 r. w sprawie działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania.

2 Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późn. zm.), 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850), ustala się, co następuje: Zgodnie z oceną zagrożenia, na obszarze Gminy Zielona Góra mogą wystąpić następujące zagrożenia: klimatyczne: powodzie, susze, ulewne deszcze, upały, huragany, śnieżyce, techniczne: awarie urządzeń technicznych, katastrofy, pożary, inne zagrożenia: terroryzm, działania militarne, epidemie, wydarzenia społeczne (zamieszki, narkotyki, alkoholizm, ubóstwo, bezrobocie), wyniki błędu człowieka, szkody wyrządzone przez owady i gryzonie. Gminny Punkt Alarmowania został powołany w celu prowadzenia działań umożliwiających ograniczenie strat ludzkich i materialnych, powodowanych przez różnego rodzaju sytuacje kryzysowe, powstałe na skutek klęsk żywiołowych, katastrof technicznych, konfliktu zbrojnego i innych niebezpiecznych zdarzeń oraz ochronę życia i zdrowia ludzi, a także ich mienia jak również środowiska, poprzez działania zapobiegawcze, przygotowawcze, reagowania i odbudowy. Gminny Punkt Alarmowania działa przy ROO tut. Urzędu. Opracowane na dzień dzisiejszy wytyczne określają przedsięwzięcia na wypadek zagrożeń noszących znamiona klęski żywiołowej, a w szczególności: zadania w zakresie monitorowania zagrożeń, bilans sił ratowniczych i środków technicznych, niezbędnych do usuwania skutków zagrożeń, procedury uruchamiania działań przewidzianych w planie oraz zasady współdziałania, a także sposoby ograniczania rozmiaru strat i usuwania skutków zagrożeń. Plan Obrony Cywilnej jest corocznie aktualizowany i stanowi podstawę do działania w przypadku wprowadzenia stanu wojennego i wyjątkowego. W celu zapewnienia uzyskania informacji o zagrożeniach oraz ostrzegania i alarmowania ludności w sytuacji ich wystąpienia, został utworzony System Wczesnego Ostrzegania (SWO) - funkcjonujący w czasie pokoju oraz System Wykrywania i Alarmowania (SWA) działający w przypadku wprowadzenia stanów: wojennego i wyjątkowego. Baza danych sił i środków Gminy Zielona Góra, zawiera w formie elektronicznej m.in. dane dot. zabezpieczenia logistycznego działań ratowniczych, wykazy służb i straży,

3 wykazy placówek noclegowych i żywnościowych oraz mapę topograficzną z naniesionymi na niej danymi rozmieszczenia ludności, wszystkich placówek, sił, zakładów, organizacji, niezbędnych do prowadzenia działań ratowniczych. Ponadto baza daje możliwość określenia strefy skażeń w przypadku awarii obiektu z Toksycznymi Środkami Przemysłowymi lub jakiejkolwiek innej awarii chemicznej. Baza ta jest cały czas modernizowana i ulepszana. Zgodnie z wytycznymi Wojewody Lubuskiego powyższa baza jest aktualizowana co najmniej raz na kwartał. Ochotnicze Straże Pożarne dysponują 12 jednostkami, w tym 4 włączonymi do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, 80 strażakami, 5 samochodami gaśniczymi wodno-pianowymi, 2 samochodami gaśniczymi wodnymi, 12 motopompami oraz 10 samochodami transportowymi. W celu zabezpieczenia ludności cywilnej w indywidualne środki ochrony przed skażeniami, w magazynach obrony cywilnej znajduje się 1660 masek przeciwgazowych typu cywilnego MC-1. W przypadku wystąpienia zagrożenia, maski te otrzymają pracownicy instytucji i ważniejszych zakładów pracy. Pozostała ludność będzie musiała zabezpieczyć się w zastępcze środki ochrony dróg oddechowych, takie jak: opaski przeciwpyłowe, maski tkaninowe, respiratory, itp. Poniższe wytyczne Wójt Gminy Zielona Góra wykonuje przy pomocy Referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych właściwy w sprawach zarządzania kryzysowego. Organem pomocniczym Wójta jest Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, w którego skład wchodzą m.in. pracownicy Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze, oraz skierowani pracownicy zespolonych służb, inspekcji i straży. 1. Wytyczne określają zasady tworzenia formacji wykrywania i alarmowania tworzących system wykrywania i alarmowania na terenie gminy ich wyposażenie, a także prowadzenie niezbędnej ewidencji i opracowania planów działania tych formacji. 2. Jednostki organizacyjne (zakłady pracy, szkoły, sołectwa) wykonujące zadania związane z wykrywaniem zagrożeń oraz ostrzeganiem i alarmowaniem tworzą system wykrywania i alarmowania działający w stanie kryzysu i stanie wojny. 3. Do wykonania czynności związanych z wykrywaniem zagrożeń, przekazywaniem informacji o ich zaistnieniu, opracowaniem danych oraz ostrzeganiem i alarmowaniem są obowiązkowe dla załącznik Nr 1: a) zakładów pracy, które w przypadku awarii mogą stanowić źródło zagrożenia dla ludzi i środowiska, b) formacji obrony cywilnej, c) sołecki punkt alarmowania,

4 d) Ochotnicza Straż Pożarna, e) III Komisariat Policji w Zielonej Górze. 4. Zakłady pracy mają obowiązek do przekazywania informacji o zagrożeniu do Urzędu Gminy Zielona Góra, a także ogłoszenia komunikatów ostrzegawczych i sygnałów alarmowych dla zagrożonej ludności 5. Rodzaje alarmów, treść komunikatów ostrzegawczych i sygnałów alarmowych określają ogólnokrajowe ustalenia w tym zakresie załącznik Nr Przekazanie informacji o zagrożeniach komunikatów ostrzegawczych i sygnałów alarmowych odbywać się będzie za pomocą dostępnych środków łączności. a) komunikaty alarmowe powinny uwzględniać dane wynikające z aktualnego rozpoznania, zawierać konkretne wskazówki i polecenia, co do sposobów zachowania się ludności, (np. ewakuacja), b) komunikaty alarmowe powinny być przekazane do wiadomości wszystkich osób znajdujących się w strefie zagrożenia, c) komunikaty należy powtarzać okresowo aż do odwołania alarmu. Każdy z ogłoszonych alarmów wymaga jego odwołania! 7. Zbiór i przetwarzanie danych o zagrożeniach oraz ich przekazywanie realizują załącznik Nr 3: a) gminny punkt wykrywania i alarmowania, b) w zakładach pracy wyznaczone przez kierownika (właścicieli) tych zakładów służby dyżurne lub dyspozytorskie. 8. Całkowite lub częściowe rozwiniecie systemu wykrywania i alarmowania następuje na podstawie zarządzenia terenowego organu obrony cywilnej: a) Wojewodę - Szefa Obrony Cywilnej Województwa - na terenie, co najmniej dwóch powiatów lub na obszarze całego województwa, b) Starostę Zielonogórskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu - na terenie co najmniej dwóch gmin lub obszarze całego powiatu, c) Wójta - Szefa Obrony Cywilnej Gminy na terenie gminy. 9. Do ostrzegania i alarmowania ludności wykorzystuje się: a) systemy alarmowe radiowo przewodowe, b) pojedyncze syreny alarmowe, c) urządzenia nagłaśniające na pojazdach (Policji, Straży Pożarnej), d) radiowęzły zakładowe, e) telewizja, f) radio,

5 g) prasa, h) obwieszczenia, i) telefonię komórkową j) Ochotniczą Straż Pożarną wyposażone w urządzenia do podawania komunikatów, które poruszając się po wyznaczonym terenie będą podawały komunikaty. 10. Urządzenia alarmowe należy utrzymywać w stałej gotowości technicznej: a) w celu sprawdzenia stanu technicznego urządzeń alarmowych, w czwarty czwartek każdego miesiąca, o godzinie 12 00, będzie się przeprowadzać głośną próbę syren, stosowany sygnał dźwięk ciągły, modulowany trwający 1 minutę. b) wykorzystanie sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych w ramach treningów i ćwiczeń poprzedzić doprowadzeniem tego faktu do publicznej wiadomości na terenie gminy, z 24-godzinnym wyprzedzeniem. 11. Ustala się następujące zasady przekazywania informacji w systemie wykrywania i alarmowania: a) natychmiast o zbliżaniu się niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzi, a w szczególności: wystąpienia klęsk żywiołowych, awarii obiektów technicznych, katastrof, skażeń i zakażeń, powodzi i pożarów, wzrostu promieniowania gamma powyżej dwukrotnej dawki, b) okresowo przekazuje się informacje dotyczące: pomiarów mocy dawki promieniowania gamma, kontroli napromieniowania ludności, skażeń środowiska i żywności oraz warunków meteorologicznych. 12. Zasady ogniwa systemu wykrywania i alarmowania, oraz kierunki przekazywania informacji zawiera załącznik Nr 3 do wytycznych. 13. Za przygotowanie elementów organizacyjnych systemów do realizacji zadań, o których mowa w 2 odpowiedzialne są w zakresie swoich kompetencji organy i jednostki organizacyjne je tworzące, w szczególności przez: a) działania planistyczne, organizacyjne i szkoleniowe dotyczące: aktualizacji danych o potencjalnych źródłach zagrożeń w ramach planu reagowania kryzysowego, doskonalenie procedur podnoszenia gotowości tych systemów -

6 stosownie do poziomu zagrożeń, doskonalenia sposobów i procedur współdziałania w zakresie monitoringu, prognozowania, rozpoznawania i oceny sytuacji zagrożeń, organizacji i utrzymania łączności oraz wymiany informacji o zagrożeniach w warunkach pokoju i stanach nadzwyczajnych, b) organizowanie szkoleń i doskonalenie osób funkcyjnych w zakresie: wiedzy o właściwościach źródeł zagrożenia, systemów ochrony przed zagrożeniami, sposobów i metodyki dokonywania pomiarów, oceny sytuacji, c) organizowanie oraz prowadzenie ćwiczeń i treningów sprawdzających i doskonalących funkcjonowanie tych systemów i procedur oraz udział w takich ćwiczeniach i treningach. DO SPRAWDZENIA Wykonano w 3 egz.: 1. Lubuski Urząd Wojewódzki Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Gorzowie Wlkp. 2. Starostwo Powiatowe Zielona Góra Wydział Organizacyjno Prawnym. 3. a/a Wykonał: A. Gedrange Sporządził: A. Gedrange

7 Wykaz załączników: 1. Normatywne wyposażenie Magazynu Przeciwpowodziowego Gminy Zielona Góra; 2. Druk Dowód wydania umożliwiający pobranie materiałów i sprzętu przeciwpowodziowego; 3. Zasady eksploatacji samochodu z interwencyjnym wyposażeniem przeciwpowodziowym; 4. Zakresy i terminy konserwacji sprzętu i materiałów przeciwpowodziowych; 5. Kontrolka pracy sprzętu mechanicznego; 6. Schemat łączności obowiązujący w systemie powiadamiania o ogłoszeniu stanu pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego; 7. Schemat łączności obowiązujący w systemie dystrybucji zasobów Magazynu Przeciwpowodziowego Gminy Zielona Góra; 8. Karta informacyjna obiektu Magazynu Przeciwpowodziowego Gminy Zielona Góra w Zawadzie. 9. Odzież i obuwie zabezpieczające przed wpływami atmosferycznymi; 10. Umowa użyczenia. 11. Mapa z lokalizacją i zasięgiem działania obiektu magazynowego Magazynu Przeciwpowodziowego Gminy Zielona Góra.

8 WYKAZ STRUKTURA ORGANIZACYJNA ORAZ ZADANIA PUNKTÓ W ALARMOWANIA Załącznik Nr 1 I. WYKAZ PUNKTÓW ALARMOWANIA 1. PUNKTY ALARMOWANIA NA TERENIE SOŁECTW: Punkt alarmowania Nr 1 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Punkt alarmowania Nr 2 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w ; Punkt alarmowania Nr 3 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w; Punkt alarmowania Nr 4 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w; Punkt alarmowania Nr 5 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w; Punkt alarmowania Nr 6 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w; Punkt alarmowania Nr 7 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w; Punkt alarmowania Nr 8 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w; Punkt alarmowania Nr 9 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w; 2. PUNKTY ALARMOWANIA W POLICJI: Punkt alarmowania Nr 10 III Komisariat Policji Zielona Góra 3.PUNKT ALARMOWANIA W GMINNYM ZAKŁADZIE WODOCIĄGÓW: Punkt alarmowania Nr 11 Gminny Zakład Komunalny w Zawadzie 4. SOŁECKIE PUNKTY ALARMOWANIA: Punkt alarmowania Nr 12 Sołtys Punkt alarmowania Nr 13 Sołtys Punkt alarmowania Nr 14 Sołtys Punkt alarmowania Nr 15 Sołtys 5.PUNKTY ALARMOWANIA W ZAKŁADACH PRACY: Punkt alarmowania Nr 6. PUNKTY ALARMOWANIA DRUŻYN ALARMOWANIA Punkt alarmowania Nr II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA PUNKTÓ W ALARMOWANIA GMINNY PUNKT ALARMOWANIA SEKCJA ALARMOWANIA III. ZADANIA PUNKTÓ W ALARMOWANIA. 1. Utrzymywanie łączności z gminną drużyną wykrywania i alarmowania. 2. Przyjmowanie i przekazywanie sygnałów alarmowych, ogłaszanie alarmów na terenie sołectwa, zakładu pracy, Policji. 3. Prowadzenie obserwacji, przekazywanie do drużyny wykrywania i alarmowania informacji o niebezpiecznych zjawiskach w rejonie działania.

9 Załącznik Nr 3 STRUKTURA ORGANIZACYJNA ORAZ ZADANIA DRUŻ YNY WYKRYWANIA I ALARMOWANIA I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA DRUŻYNY WYKRYWANIA I ALARMOWANIA GMINNY PUNKTU ALARMOWANIA (1) SEKCJA OBSERWACJI I ANALIZ (4) SEKCJA Ł Ą CZNOŚCI I ALARMOWANIA (4) SEKCJA ROZPOZNANIA (8) II. ZADANIA DRUŻYNY WYKRYWANIA I ALARMOWANIA 1. Zbieranie i analizowanie informacji o skażeniach, zakażeniach, napromieniowaniu, uderzeniach bronią masowego rażenia i innych zagrożeniach ludności występujących na terenie gminy. 2. Utrzymywanie łączności z wyznaczonym Powiatowym Ośrodkiem Analizy Danych i Alarmowania, Punktami Alarmowania oraz jednostkami współdziałającymi. 3. Wydzielenie ze swojego składu patroli do prowadzenia rozpoznania ogólnego i rozpoznania skażeń. 4. Prowadzenie bieżącej analizy zagrożeń według danych z rozpoznania. 5. Przekazywanie Szefowi OC Gminy propozycji zalecanych procedur postępowania i sposobów zachowania się ludności w zaistniałej sytuacji. 6. Alarmowanie zagrożonej ludności za pomocą scentralizowanych systemów alarmowych oraz za pośrednictwem Punktów Alarmowania. 7. Przekazywanie danych o zagrożeniach do Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania, jednostek współdziałających. 8. Zbieranie informacji meteorologicznych i przekazywanie ich na potrzeby jednostek organizacyjnych obrony cywilnej. Wójt Gminy Zielona Góra Mariusz Zalewski

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 28 stycznia 2014 r. do działania w dziedzinie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2014 roku Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe uregulowania spraw bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej ustawy rozporządzenia o powszechnym obowiązku obrony RP

Szczegółowe uregulowania spraw bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej ustawy rozporządzenia o powszechnym obowiązku obrony RP II. PRZEPISY PRAWNE Szczegółowe uregulowania spraw bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej ujmują ustawy i wydane na ich podstawie rozporządzenia jako powszechnie obowiązującego prawa i można je pogrupować

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE BURMISTRZA WOŹNIK SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

WYTYCZNE BURMISTRZA WOŹNIK SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2012 Burmistrza Woźnik z dnia 25 lutego 2013 roku WYTYCZNE BURMISTRZA WOŹNIK SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/06 Wójta Gminy Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 08 lutego 2006r.

ZARZĄDZENIE NR 8/06 Wójta Gminy Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 08 lutego 2006r. ZARZĄDZENIE NR 8/06 Wójta miny Szefa Obrony Cywilnej miny z dnia 08 lutego 2006r. w sprawie ustalenia podstawowych załoŝeń i kierunków działania obrony cywilnej gminy Przecław w 2006r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 28/2012 WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 24 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 28/2012 WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 24 lipca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 28/2012 WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia treningu Stalego Dyżuru, przeprowadzenia kontroli sprawdzającej z zakresu realizacji zadań obrony

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU KPB-4101-02/2011 Nr ewid. 5/2012/P/11/083/KPB Informacja o wynikach kontroli PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2011 SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Raport - stan na dzień 31 grudnia 2010 r. Opracowano w Biurze do spraw Ochrony

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG)

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG) STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG) WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PUŁTUSK 2011 Lp. CZĘŚĆ III SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY LASOWICE WIELKIE. Urząd Gminy Lasowice Wielkie ZATWIERDZAM. Starosta Kluczborski. Wójt. Gminy Lasowice Wielkie

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY LASOWICE WIELKIE. Urząd Gminy Lasowice Wielkie ZATWIERDZAM. Starosta Kluczborski. Wójt. Gminy Lasowice Wielkie Urząd Gminy Lasowice Wielkie Egzemplarz pojedynczy ZATWIERDZAM Starosta Kluczborski PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY LASOWICE WIELKIE Wójt Gminy Lasowice Wielkie Opracowała: Irena Urbanowicz Inspektor

Bardziej szczegółowo

OBRONA CYWILNA I OCHRONA LUDNOŚCI

OBRONA CYWILNA I OCHRONA LUDNOŚCI OBRONA CYWILNA I OCHRONA LUDNOŚCI Stan przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Analiza wyników kontroli NIK i Raportu Szefa Obrony Cywilnej Kraju Andrzej Marjański Andrzej Marjański ( ) 2 R e f l e k s

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH GMINY MIEJSKIEJ ZGORZELEC W 2013 ROKU. ZGORZELEC 2012 ROK

ZATWIERDZAM PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH GMINY MIEJSKIEJ ZGORZELEC W 2013 ROKU. ZGORZELEC 2012 ROK ZATWIERDZAM Zgorzelec. Dnia. 10. 12. 2012 rok. BURMISTRZ MIASTA W Z K. 5557.8. 2012. PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH GMINY MIEJSKIEJ ZGORZELEC W 2013 ROKU.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK METODYCZNY ĆWICZEŃ OBRONY CYWILNEJ

PORADNIK METODYCZNY ĆWICZEŃ OBRONY CYWILNEJ Załącznik do Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie organizowania ćwiczeń obrony cywilnej PORADNIK METODYCZNY ĆWICZEŃ OBRONY CYWILNEJ PORADNIK określa zasady przygotowania i organizowania ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z realizacji zadań Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Miasta Rzeszowa w 2009 roku.

S P R A W O Z D A N I E z realizacji zadań Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Miasta Rzeszowa w 2009 roku. ZKR- 5326/191/09 Rzeszów, 9 listopada 2009r. S P R A W O Z D A N I E z realizacji zadań Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Miasta Rzeszowa w 2009 roku. Zadania w dziedzinie Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SEMESTR 3 5

PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SEMESTR 3 5 Załącznik nr 5a PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SZCZECIŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ COLLEGIUM BALTICUM SEMESTR 3 5 Kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne Specjalizacja: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 1. Nazwa operatora i adres zakładu oraz nazwa i adres siedziby spółki Baza Paliw Nr

Bardziej szczegółowo

ekontaminacji w ramach Krajowego Systemu

ekontaminacji w ramach Krajowego Systemu Organizacja dekontaminacjd ekontaminacji wstępnej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczegoniczego Materiał szkoleniowy opracowany pod nadzorem Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA

PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA ZATWIERDZAM WOJEWODA LUBUSKI OC.5562.3.2013 PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA AKCEPTUJĘ Wójt Gminy Zielona Góra UZGODNIONO Starosta Zielonogórski Strona

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1)

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Dziennik Ustaw Nr 208 12230 Poz. 1240 1240 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) warunki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 1. Nazwa operatora i adres zakładu oraz nazwa i adres siedziby spółki Baza Paliw Nr

Bardziej szczegółowo

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji struktura i zadania GSP kgp Główny Sztab Policji DZIAŁALNOŚĆ GŁÓWNEGO SZTABU POLICJI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI W 2013 R. ORAZ PERSPEKTYWY NA ROK 2014 Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji (GSP KGP)

Bardziej szczegółowo

Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego

Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego Spis treści. Cel i założenia Planu...6. Podstawowe definicje związane z zagrożeniem powodziowym...7. Zasady aktualizacji Planu...8. Adresaci Planu...8. Zagrożenie powodziowe na obszarze województwa łódzkiego....

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ SYSTEM SZKOLENIA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH BIORĄCYCH BEZPOŚREDNI UDZIAŁ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH Warszawa, 2006 W opracowaniu systemu szkolenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie Narodowego Programu Antyterrorystycznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2011 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 7 listopada 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy,

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania 3 wersja Wykaz wprowadzonych zmian od wersji 1 dokumentu / procedury Wersja 1 2 Opracował / Sprawdził Ewa Bonczek, Joanna Szafarczyk, Henryk Dziurka / Piotr Madeja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE I ZADANIA:

PODSTAWY PRAWNE I ZADANIA: OBRONA CYWILNA Wg. obowiązujących w Polsce unormowań prawnych, obrona cywilna jest elementem systemu obronnego kraju i stanowi kompleks przedsięwzięć o charakterze: 1. Planistycznym; 2. Organizacyjno -

Bardziej szczegółowo