DECYZJA NR 21/08 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 9 maja 2008 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DECYZJA NR 21/08 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 9 maja 2008 r."

Transkrypt

1 DECYZJA NR 21/08 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO w sprawie gospodarowania uzbrojeniem i wyposażeniem w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym Na podstawie 1 statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu (M. P. Nr 21, poz. 244), w związku z 2 ust. 4 zarządzenia nr 3/08 w sprawie wyposażenia i uzbrojenia funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego postanawia się, co następuje: Rozdział I. Przepisy ogólne Decyzja określa szczegółowe zasady gospodarowania uzbrojeniem i wyposażeniemw Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, zwanym dalej CBA. 2. Gospodarowanie uzbrojeniem i wyposażeniem w CBA oznacza całokształt czynności związanych z: 1) przechowywaniem uzbrojenia i wyposażenia; 2) zaopatrywaniem jednostek organizacyjnych, o których mowa w 3 ust. 1 statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu (M. P. Nr 21, poz. 244), zwanymi dalej jednostkami, w uzbrojenie i wyposażenie niezbędnych do realizacji zadań służbowych; 3) prowadzeniem ewidencji i sprawozdawczości uzbrojenia i wyposażenia; 4) eksploatacją i brakowaniem uzbrojenia i wyposażenia. 1. W CBA tworzy się: 2. 1) magazyn główny prowadzony przez Departament Logistyki CBA; 2) depozyty prowadzone przez funkcjonariuszy CBA w jednostkach i delegaturach Zarządu Operacji Regionalnych CBA. 2. W uzasadnionych przypadkach Szef CBA, w celu zapewnienia efektywności wykonywania zadań służbowych i właściwego przechowywania oraz wykorzystywania uzbrojenia i wyposażenia, może w drodze decyzji, utworzyć magazyny, inne niż określone w ust. 1. Rozdział II. Gospodarowanie uzbrojeniem i wyposażeniem przez jednostkę zaopatrzenia 3. Podstawowym zadaniem Departamentu Logistyki CBA, zwanego dalej jednostką zaopatrzenia, w zakresie gospodarowania uzbrojeniem i wyposażeniem w CBA jest zapewnienie zgodnego z przepisami użytkowania uzbrojenia i wyposażenia, w okresie od wpisania do wykreślenia ich z ewidencji CBA, a w szczególności: 1) zaopatrywanie w uzbrojenie i wyposażenie jednostek i funkcjonariuszy CBA; 2) przechowywanie, obsługa i naprawa uzbrojenia i wyposażenia; 3) wycofywanie uzbrojenia i wyposażenia z eksploatacji i jego zagospodarowywanie; 4) opracowywanie norm techniczno-eksploatacyjnych i wskaźników zużycia uzbrojenia w uzgodnieniu z zainteresowanymi jednostkami; Id: 8CBB391A E8D-A60E-DF457D41BC51. Uchwalony Strona 1

2 5) ustalanie organizacji i warunków funkcjonowania zaplecza obsługowo-technicznego; 6) opracowywanie informacji o stanie wyposażenia jednostek; 7) prowadzenie dokumentacji dotyczącej gospodarowania uzbrojeniemi wyposażeniem Dyrektor jednostki zaopatrzenia wyznacza funkcjonariuszy CBA odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie magazynu głównego, zwanych dalej magazynierami. 2. Magazynierem może być funkcjonariusz CBA spełniający jeden z warunków, o których mowa w 5 ust. 3 zarządzenia nr 3/08 w sprawie wyposażenia i uzbrojenia funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej zarządzeniem Magazyn główny otwiera i prowadzi, w ustalonych przez dyrektora jednostki zaopatrzenia godzinach służby, magazynier, który jest odpowiedzialny za przechowywane tam uzbrojenie i wyposażenie. Magazynier prowadzi ewidencję uzbrojenia i wyposażenia w oparciu o dokumentację określoną w niniejszej decyzji. 2. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w trakcie nieobecności magazyniera, magazyn główny jest otwierany na polecenie dyrektora jednostki zaopatrzenia przez wyznaczoną przez niego komisję, która sporządza protokół otwarcia, zawierający wyszczególnienie wykonanych czynności. 3. Protokół, o którym mowa w ust. 2, zatwierdza dyrektor jednostki zaopatrzenia. 6. Magazynier po zakończeniu służby przekazuje klucze od magazynu głównego funkcjonariuszowi Służby Ochrony CBA, który kwituje ich odbiór w książce ewidencji kluczy. Rozdział III. Depozyty Depozyty tworzy się odpowiednio w jednostkach oraz delegaturach Zarządu Operacji Regionalnych CBA, w budynkach chronionych całodobowo, w pomieszczeniach wyposażonych w szafy metalowe z zamkiem atestowanym. 2. W razie braku możliwości spełnienia warunków, o których mowa w ust.1, funkcjonariusze CBA mogą przechowywać przydzielone indywidualnie uzbrojeniei wyposażenie w instytucjach administracji państwowej, które te warunki spełniają. 3. Zasady oraz warunki przechowywania uzbrojenia i wyposażenia, o których mowaw ust. 2, określają odrębne porozumienia W depozycie przechowuje się uzbrojenie i wyposażenie przydzielone indywidualnie funkcjonariuszom CBA. 2. W depozycie Departamentu Ochrony CBA przechowuje się uzbrojenie osób, niebędących funkcjonariuszami lub pracownikami CBA, w czasie ich pobytu na terenie CBA. Uzbrojenie takie przechowywane jest w odrębnym sejfie lub szafie metalowej. 3. W depozytach, odpowiednio Zarządu Operacyjno Śledczego CBA, Zarządu Operacji Regionalnych CBA oraz delegatur, przechowuje się uzbrojenie zabezpieczonew prowadzonych przez CBA postępowaniach karnych Broń palną przechowuje się w depozycie w szafie metalowej w stojakach, wyjętą z futerału, rozładowaną, zabezpieczoną, bez wprowadzonego naboju do komory nabojowej, ze zwolnionym kurkiem (w zależności od rodzaju broni palnej), z odłączonym magazynkiem, kompletną i zakonserwowaną. Id: 8CBB391A E8D-A60E-DF457D41BC51. Uchwalony Strona 2

3 2. Amunicję przechowuje się w pudełkach lub pojemnikach, ułożoną w sposób uniemożliwiający uderzenie w spłonkę naboju, w ilości jaka przysługuje dla danego rodzaju broni, czyli do załadowania pełnych magazynków; zabrania się przechowywania amunicji w magazynkach nabojowych Dyrektor jednostki lub dyrektor delegatury wyznacza funkcjonariuszy CBA, o których mowa w 2 ust. 2, uprawnionych do gospodarowania uzbrojeniem i wyposażeniem w depozytach. 2. Funkcjonariusz, o którym mowa w ust. 1, musi spełniać jeden z warunków, o których mowa w 5 ust. 3 zarządzenia. 11. Funkcjonariusz, o którym mowa w 10 pkt 1, każdorazowo przed rozpoczęciem służby, kontroluje stan uzbrojenia i wyposażenia w depozycie, dokumentując w książce służby fakt przeprowadzenia kontroli oraz ewentualne uwagi. Rozdział IV. Wydawanie i przyjmowanie uzbrojenia i wyposażenia Uzbrojenie i wyposażenie jest wydawane funkcjonariuszowi CBA na podstawie złożonego wniosku, po uzyskaniu pisemnej zgody dyrektora jednostki, w której funkcjonariusz pełni służbę. 2. Dyrektor jednostki, lub upoważniony przez niego funkcjonariusz CBA, przekazuje zaakceptowany wniosek, o którym mowa w ust. 1, do jednostki zaopatrzenia. 3. Na dowód wydania uzbrojenia i wyposażenia jednostka zaopatrzenia sporządza dokument materiałowy, będący podstawą dokonywania zmian w ewidencji. 4. Funkcjonariusz CBA, otrzymując uzbrojenie i wyposażenie, sprawdza przed pokwitowaniem: 1) stan techniczny uzbrojenia oraz skompletowanie zestawu wyposażenia; 2) prawidłowość oznakowania opakowań i ich zgodność z uzbrojeniem i wyposażeniem W przypadkach, o których mowa w 12 zarządzenia, funkcjonariusz CBA niezwłocznie rozlicza się z jednostką z posiadanego uzbrojenia i wyposażenia. 2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, odbywa się przy pomocy zwrotnego dokumentu materiałowego. Rozdział V. Zasady przechowywania uzbrojenia i wyposażenia w magazynie głównym Uzbrojenie i wyposażenie przechowywane w magazynie głównym powinno być sprawne technicznie Podstawowym obowiązkiem magazyniera, funkcjonariuszy oraz pracowników CBA przebywających na terenie magazynu głównego jest ścisłe przestrzeganie zaleceń w zakresie stosowanych środków ostrożności i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Magazyn główny powinien: 16. 1) zapewniać utrzymywanie parametrów technicznych przechowywanego uzbrojeniai wyposażenia z uwzględnieniem oddziaływania negatywnych czynników atmosferycznych lub innych; 2) umożliwiać przeprowadzanie przeglądów kontrolnych i obsługę techniczną uzbrojenia i wyposażenia; Id: 8CBB391A E8D-A60E-DF457D41BC51. Uchwalony Strona 3

4 3) chronić przed kradzieżą i pożarem; 4) umożliwiać sprawne i bezpieczne gospodarowanie uzbrojeniem i wyposażeniem; 5) zabezpieczać przed przewróceniem, uderzeniem, itp.; 6) być wyposażony w sprzęt przeciwpożarowy zgodnie z odrębnymi przepisami Na magazyn główny wydziela się pomieszczenie w budynku murowanym, które : 1) posiada drzwi obite blachą stalową o grubości co najmniej 2 mm, wyposażonew blokadę przeciwwyważeniową oraz zamknięcie na co najmniej 2 zamki atestowane klasy C i zasuwę drzwiową zamykaną na kłódkę atestowaną; dopuszcza się zamiennie montaż drzwi metalowych antywłamaniowych, atestowanych; 2) posiada okna osłonięte siatką stalową o wymiarach oczek 10x10 mm, wykonanąz drutu o średnicy nie mniejszej niż 2,5 mm, oraz na stałe zamocowane w murze kraty wykonane z prętów stalowych o średnicy nie mniejszej niż 12 mm lubz płaskowników stalowych o przekroju poprzecznym nie mniejszym niż 8x30 mm; odstęp między prętami w kracie nie powinien przekraczać wymiarów 120x120 mm,a płaskowników - 80 mm w poziomie i 240 mm w pionie; dopuszcza się zamiennie montaż atestowanych szyb specjalnych, w szczególności kuloodpornych,w odpowiedniej klasie, odpornych na przebicie i rozbicie, zamocowanych trwalew otworach okiennych, bez możliwości otwierania, 3) jest wyposażone w urządzenia i systemy alarmowe lub urządzenia rejestrujące, 4) jest objęte całodobową ochroną. 2. Drzwi do magazynu głównego w czasie nieobecności magazyniera zamykane są na co najmniej 2 zamki i zabezpieczane elektronicznie. 18. W celu utrzymywania odpowiednich parametrów technicznych przechowywanego uzbrojenia i wyposażenia należy zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza w magazynie głównym oraz zapewnić swobodny dostęp do przechowywanego tam uzbrojenia i wyposażenia Broń palną i amunicję, o których mowa w 2 ust. 1 i 2 zarządzenia, przechowuje sięw magazynie głównym w szafach metalowych posiadających zamki atestowane,w fabrycznych opakowaniach. 2. Warunki przechowywania uzbrojenia i wyposażenia powinny uwzględniać wymagania jego producenta. 3. Opakowania z amunicją i materiałami wybuchowymi, układa się w stosy do wysokości3 metrów, podzielone na poszczególne rodzaje oraz numery partii i lata produkcji. 20. Amunicja, która nosi ślady użytkowania, uszkodzenia lub której oznakowanie jest nieczytelne lub niezgodne z przepisami, podlega wycofaniu z użytku i wymianie Funkcjonariusz CBA pobiera amunicję z magazynu głównego na podstawie karty zapotrzebowania amunicji, zatwierdzonej przez bezpośredniego przełożonego, w dniu prowadzenia strzelania. 2. Funkcjonariusz CBA niezwłocznie rozlicza się z pobranej amunicji, na podstawie karty rozliczenia amunicji, zatwierdzonej przez bezpośredniego przełożonego. 3. W przypadku zakończenia zajęć strzeleckich po zamknięciu magazynu głównego, amunicję do czasu jej rozliczenia przechowuje się w depozycie. Id: 8CBB391A E8D-A60E-DF457D41BC51. Uchwalony Strona 4

5 4. Karta rozliczenia amunicji jest podstawą do wykonania zmian w ewidencji lub wykonania dokumentu materiałowego na zdjęcie amunicji ze stanu jednostki. Przy rozliczaniu obowiązuje zasada pełnego rozliczenia, tj. zwrotu niezużytej amunicji Przekazanie uzbrojenia i wyposażenia między jednostkami i delegaturami dokonuje się na podstawie pisemnego polecenia dyrektora jednostki zaopatrzenia. 2. W poleceniu, o którym mowa w ust. 1, ustala się szczegółowy sposób i termin realizacji przekazania uzbrojenia i wyposażenia. 3. Dokument materiałowy, będący podstawą dokonywania zmian w ewidencji, wystawia jednostka lub delegatura Zarządu Operacji Regionalnych CBA przekazująca uzbrojenie i wyposażenie. 23. Dyrektor jednostki zaopatrzenia w porozumieniu z właściwymi dyrektorami jednostek, określi ilość i rodzaj amunicji przechowywaną w magazynie głównym, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie wynikające z realizowanych czynności służbowych i szkoleń funkcjonariuszy CBA. 24. Zasady transportu uzbrojenia i wyposażenia określają przepisy odrębne. 25. Zasady przechowywania uzbrojenia i wyposażenia określone w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio do depozytów. Rozdział VI. Ewidencja, sprawozdawczość i inwentaryzacja uzbrojenia i wyposażenia Zadaniem ewidencji jest odzwierciedlenie w dokumentach ewidencyjnych czynności związanych z obrotem uzbrojenia i wyposażenia oraz bieżących stanów zaopatrzeniaw uzbrojenie i wyposażenie jednostek, z wykazaniem jego ilości i jakości oraz przekazywanie jednostce zaopatrzenia informacji o potrzebach i stanach zaopatrzenia oraz sposobie wykorzystania przydzielonego uzbrojenia i wyposażenia. 2. Ewidencją obejmuje się uzbrojenie i wyposażenie, którym gospodarują jednostki. 3. Przechowywanie uzbrojenia i wyposażenia nieujętego w ewidencji jest zabronione Za prawidłowe i terminowe prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w jednostkach są odpowiedzialni wyznaczeni funkcjonariusze CBA. 2. Książki ewidencyjne oraz inne dokumenty wykonane w formie książkowej, przed oddaniem do użytku, podlegają przesznurowaniu, opisaniu liczby stron, opieczętowaniu oraz zarejestrowaniu. Data pierwszego wpisu do książki jest datą rozpoczęcia danej książki ewidencyjnej. 3. Dokumenty materiałowe dotyczące ewidencji oraz rozliczania uzbrojenia i wyposażenia podlegają zarejestrowaniu oraz przechowywaniu zgodnie z odrębnymi przepisami Dokumentami materiałowymi, w zakresie gospodarki uzbrojenia i wyposażenia, prowadzonymi przez jednostkę zaopatrzenia są: 1) wniosek o przyznanie uzbrojenia i wyposażenia stanowiący załącznik nr 1 do decyzji; 2) książka stanu uzbrojenia CBA stanowiąca załącznik nr 2 do decyzji; Id: 8CBB391A E8D-A60E-DF457D41BC51. Uchwalony Strona 5

6 3) książka stanu amunicji stanowiąca załącznik nr 3 do decyzji; 4) książka kontroli uzbrojenia stanowiąca załącznik nr 4 do decyzji; 5) książka wydawania broni stanowiąca załącznik nr 5 do decyzji; 6) książka stanu sprzętu techniczno-bojowego stanowiąca załącznik nr 6 do decyzji; 7) karta wyposażenia funkcjonariusza/pracownika stanowiąca załącznik nr 7 do decyzji; 8) karta uzbrojenia i oporządzenia funkcjonariusza stanowiąca załącznik nr 8 do decyzji; 9) dowód wydania/przyjęcia uzbrojenia stanowiący załącznik nr 9 do decyzji. 2. W zakresie bieżącego gospodarowania amunicją w ramach działań prowadzonych przez CBA wprowadza się następujące dokumenty: 1) kartę zapotrzebowania amunicji stanowiącą załącznik nr 10 do decyzji; 2) kartę rozliczenia amunicji stanowiącą załącznik nr 11 do decyzji. 29. Dyrektor jednostki wyznacza corocznie komisję, która przeprowadza kontrolę ewidencji uzbrojenia i wyposażenia, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, badając: 1) prawidłowość prowadzenia książek ewidencyjnych, dokumentów materiałowych oraz sposobu ich przechowywania, a także prawidłowość rozliczania zużytej amunicji; 2) zgodność ewidencji magazynowej z ewidencją jednostki zaopatrzenia oraz zgodność stanu faktycznego uzbrojenia w depozytach ze stanem ewidencyjnym. 30. Protokół z przeprowadzonej kontroli zatwierdza dyrektor jednostki i przekazuje jego kopie jednostce zaopatrzenia. Jednostka zaopatrzenia przekazuje sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli Szefowi CBA. 31. Dyrektorzy jednostek, w których utworzono depozyty, są obowiązani do dokonywania, przynajmniej raz na kwartał, kontroli stanu uzbrojenia i wyposażenia pod względem zgodności stanu ewidencyjnego ze stanem faktycznym. Dokonanie kontroli należy odnotowaćw odpowiednich dokumentach. 32. Wpisów do książek ewidencyjnych dokonuje się na podstawie wypełnionych odpowiednio dokumentów materiałowych, zatwierdzonych przez dyrektora jednostki lub upoważnionego funkcjonariusza CBA. 33. W dokumentach materiałowych i książkach ewidencyjnych zabrania się wydrapywania, wycierania i zamazywania treści. Błędny zapis należy przekreślić tak, aby był czytelny,a następnie dokonać prawidłowego wpisu potwierdzonego podpisem osoby go dokonującej. Wpisy w książkach ewidencyjnych podlegają okresowym zamknięciom (podkreśleniu)w przypadku: 1) zakończenia roku kalendarzowego; 2) inwentaryzacji; 34. 3) zmiany na stanowisku osoby odpowiedzialnej za prowadzenie gospodarki uzbrojeniem i wyposażeniem; 4) przenoszenia stanu ewidencyjnego do innej książki ewidencyjnej. Id: 8CBB391A E8D-A60E-DF457D41BC51. Uchwalony Strona 6

7 35. Przed zamknięciem wpisów w książce ewidencyjnej sprawdza się prawidłowość dokonanych wpisów, a następnie ostatnią pozycję wpisu podkreśla i w rubryce "nazwa uzbrojenia i wyposażenia" wpisuje "stan na dzień 31.XII... r.". W rubryce "ilość" wpisuje się liczbę określającą liczbę uzbrojenia i wyposażenia z ostatniego wpisu, która stanowi stan początkowy w roku następnym. 36. Ewidencję uzbrojenia i wyposażenia prowadzi się w książkach ewidencyjnych lub za pomocą elektronicznego systemu ewidencyjnego, zgodnie z załącznikami, o których mowa w 28 ust. 1 pkt 2-6 decyzji. Rozdział VII. Eksploatacja i naprawa uzbrojenia i wyposażenia 37. Eksploatacja stanowi całokształt działań obsługowo-naprawczych, obejmujących wszystkie rodzaje uzbrojenia i wyposażenia, znajdującego się na wyposażeniu jednostek. Działania obsługowo-naprawcze obejmują: 38. 1) obsługę techniczną wykonywaną przez funkcjonariuszy CBA, posiadających odpowiednie przeszkolenie w zakresie technicznej obsługi uzbrojenia; 2) naprawy i remonty wymagające wiedzy specjalistycznej, wykonywane przez funkcjonariuszy CBA, posiadających kierunkowe przeszkolenie zawodowe, bądź uprawnione podmioty; 3) zabezpieczenie metrologiczne narzędzi kontrolno-pomiarowych. W czasie obsług technicznych: 1) każdy funkcjonariusz CBA dokonuje: 39. a) przeglądu technicznego, polegającego na ocenie stanu technicznego zespołów, mechanizmów i części uzbrojenia i wyposażenia, b) czyszczenia oraz konserwacji; 2) odpowiednio przeszkolony funkcjonariusz CBA dokonuje: a) usuwania stwierdzonych niesprawności i usterek połączonych z wymianą części składowych uzbrojenia i wyposażenia, wykazujących nadmierne zużycie, b) regulacji mechanizmów i zespołów uzbrojenia oraz wymianę i uzupełnienie materiałów konserwacyjnych. W czasie eksploatacji stosuje się następujące zasady: 40. 1) uzbrojenie i wyposażenie, którego parametry techniczne odbiegają od normy, uważa się za uszkodzone i kwalifikuje się do naprawy, względnie wycofujez eksploatacji; 2) uszkodzone uzbrojenie i wyposażenie, których zakres naprawy przekracza możliwości wykonawcze użytkownika, podlega zgłoszeniu do magazyniera; 3) uzbrojenie i wyposażenie, których zakres naprawy przekracza możliwości jednostki zaopatrzenia, podlega przekazaniu do naprawy właściwemu podmiotowi; 4) uzbrojenie i wyposażenie technicznie niesprawne brakuje się. Id: 8CBB391A E8D-A60E-DF457D41BC51. Uchwalony Strona 7

8 Za właściwą realizację zadań obsług technicznych oraz za przestrzeganie dyscypliny eksploatacji uzbrojenia i wyposażenia odpowiada dyrektor jednostki, w której są one użytkowane. 2. Dyrektor, o którym mowa w ust. 1, jest odpowiedzialny za zorganizowanie odpowiednich warunków do właściwego i bezpiecznego przechowywania uzbrojenia i wyposażenia, obsługę techniczną oraz zapewnienie nadzoru nad właściwym ich użytkowaniem. 42. Magazynier oraz funkcjonariusz CBA uprawniony do gospodarowania uzbrojeniem i wyposażeniem w depozytach są obowiązani wystąpić, odpowiednio do dyrektora jednostki zaopatrzenia lub dyrektora jednostki, z wnioskiem o wstrzymanie użytkowania uzbrojenia i wyposażenia w przypadku stwierdzenia braku podstaw jego użytkowania, niewłaściwego użytkowania lub uszkodzenia. Rozdział VIII. Organizacja brakowania uzbrojenia i wyposażenia Brakowaniu podlega uzbrojenie i wyposażenie całkowicie niezdatne do użytku, którego naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna. 2. Brakowanie uzbrojenia i wyposażenia przeprowadza się raz w roku Szef CBA, na wniosek dyrektora jednostki zaopatrzenia, powołuje komisję w celu przeprowadzenia brakowania uzbrojenia i wyposażenia, zwaną dalej komisją. 2. Z dokonanych czynności komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie. Zadaniem komisji jest w zakresie: 1) uzbrojenia: 45. a) sprawdzenie, czy zostało ono doprowadzone do stanu bezpiecznego, b) jego przeliczenie, c) sprawdzenie zgodności numerów niszczonego uzbrojenia ze sporządzonymi uprzednio wykazami uzbrojenia przeznaczonego do zniszczenia. W przypadku uzbrojenia nieposiadającego oznaczenia numerowego komisja sprawdza zgodność jego cech charakterystycznych stwierdzonych w wykazach ze stanem faktycznym; 2) wyposażenia: a) sprawdzenie jego zgodności ze sporządzonymi wykazami wyposażenia przeznaczonego do zniszczenia, b) skierowanie do zniszczenia we własnym zakresie. 46. Z przeprowadzonych czynności, o których mowa w 45 pkt 1 i 2 decyzji, sporządza się notatkę służbową, stanowiącą załącznik do protokołu brakowania. 47. Broń palną, w zależności od stopnia zużycia, przeznacza się na częściowy demontaż i brakowanie. Id: 8CBB391A E8D-A60E-DF457D41BC51. Uchwalony Strona 8

9 Broń palną przeznaczoną do częściowego demontażu, demontuje się w obecności członków komisji. 2. Uzyskane części przyjmuje się na stan ewidencyjny jednostki zaopatrzenia. 49. Sporządzony po brakowaniu protokół podlega zatwierdzeniu przez Szefa CBA. 50. Uzbrojenie przeznaczone do brakowania przekazuje się protokolarnie do właściwej terytorialnie jednostki Policji, która dokonuje jego zniszczenia, na podstawie odrębnych przepisów. 51. Traci moc decyzja nr 6/06 z dnia 9 października 2006 r. w sprawie gospodarowania uzbrojeniem i sprzętem techniczno-bojowymw Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. Urz. z 2007 r. Nr 1 poz. 15). Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 52. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński Id: 8CBB391A E8D-A60E-DF457D41BC51. Uchwalony Strona 9

10 Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 21/08 Zalacznik1.pdf Wzór Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr 21/08 Zalacznik2.pdf Książka Stanu Uzbrojenia Załącznik Nr 3 do Decyzji Nr 21/08 Zalacznik3.pdf Książka Stanu Amunicji Załącznik Nr 4 do Decyzji Nr 21/08 Zalacznik4.pdf Książka Kontroli Uzbrojenia Załącznik Nr 5 do Decyzji Nr 21/08 Zalacznik5.pdf Książka Wydawania Broni Załącznik Nr 6 do Decyzji Nr 21/08 Zalacznik6.pdf Id: 8CBB391A E8D-A60E-DF457D41BC51. Uchwalony Strona 10

11 Książka Stanu Sprzętu Techniczno-Bojowego Załącznik Nr 7 do Decyzji Nr 21/08 Zalacznik7.pdf Karta Wyposażenia Funkcjonariusza/Pracownika Załącznik Nr 8 do Decyzji Nr 21/08 Zalacznik8.pdf Karta Uzbrojenia i Oporządzenia Funkcjonariusza Załącznik Nr 9 do Decyzji Nr 21/08 Zalacznik9.pdf Wzór Załącznik Nr 10 do Decyzji Nr 21/08 Zalacznik10.pdf Karta Zapotrzebowania Amunicji Załącznik Nr 11 do Decyzji Nr 21/08 Zalacznik11.pdf Karta Rozliczenia Amunicji Id: 8CBB391A E8D-A60E-DF457D41BC51. Uchwalony Strona 11

Ruch Obywatelski Miłośników Broni romb.org.pl strona 1

Ruch Obywatelski Miłośników Broni romb.org.pl strona 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania i (Dz. U. Nr 27, poz. 343) Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 lipca 2014 r. Poz. 936 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 16 lipca 2014 r. Poz. 936 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 lipca 2014 r. Poz. 936 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie przydziału, ewidencjonowania i przechowywania w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 maja 2014 r. Poz. 606. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju 1) z dnia 11 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 13 maja 2014 r. Poz. 606. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju 1) z dnia 11 kwietnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 maja 2014 r. Poz. 606 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju 1) z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie rodzaju i sposobów ewidencjonowania,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 20 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 20 sierpnia 2004 r. Dz.U.04.194.1999 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków przydziału, przechowywania i ewidencjonowania palnej bojowej i amunicji przez

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 23a ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie

Na podstawie art. 23a ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI śywnościowej z dnia 4 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków posiadania, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej, gazowej i sygnałowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2013 r. Poz. 495

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2013 r. Poz. 495 Warszawa, dnia 24 kwietnia 2013 r. Poz. 495 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przydziału broni palnej

Bardziej szczegółowo

Sejfy i Szafy myśliwskie w klasie S1

Sejfy i Szafy myśliwskie w klasie S1 WWW.ELCOLT.PL Sejfy i Szafy myśliwskie w klasie S1 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 września 2014 r. Poz. 1224 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 26 sierpnia

Bardziej szczegółowo

brzmienie pierwotne (od )

brzmienie pierwotne (od ) brzmienie pierwotne (od 2011-12-01) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Przechowywanie, noszenie oraz ewidencjonowanie broni i amunicji. Dz.U.2014.1224 z dnia 2014.09.16 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 16 września 2014 r. 1 października 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 21 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 21 października 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 245 14489 Poz. 1462 1462 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 27 1637 Poz. 342 i 343

Dziennik Ustaw Nr 27 1637 Poz. 342 i 343 Dziennik Ustaw Nr 27 1637 Poz. 342 i 343 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia i zmiany urz dowych nazw oraz rodzaju niektórych miejscowoêci

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE. Ministra Spraw WewnÍtrznych i Administracji. z dnia 6 sierpnia 1998 r.

ROZPORZ DZENIE. Ministra Spraw WewnÍtrznych i Administracji. z dnia 6 sierpnia 1998 r. ROZPORZ DZENIE Ministra Spraw WewnÍtrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunkûw przechowywania oraz ewidencjonowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH. z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH. z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji Dz.U.2014.1224 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. z dnia 16 września 2014 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 18 poz. 156 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych.

Dz.U. 1999 Nr 18 poz. 156 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych. Kancelaria Sejmu s. 1/13 Dz.U. 1999 Nr 18 poz. 156 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A M A G A Z Y N O W A

I N S T R U K C J A M A G A Z Y N O W A Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 15 października 2015 r. I N S T R U K C J A M A G A Z Y N O W A Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 351/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 października 2015 roku

Zarządzenie Nr 351/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 października 2015 roku Zarządzenie Nr 351/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego w jednostkach organizacyjnych Służby

Bardziej szczegółowo

Sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne" w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie

Sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli poufne w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr ORo.0050.409.2014 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 czerwca 2014 r. Sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne" w Urzędzie Miasta Piekary

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 1 marca 2011 r.

Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 1 marca 2011 r. Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta Kościerzyna

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia 2015 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 6 października 2015 r. Z A R Z Ą D Z E N I E N R _ P R E Z E S A R A D Y M I N I S T R ÓW z dnia 2015 r. Na podstawie art. 5 ust. 3 pkt 6b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 23 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 8 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 23 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 8 sierpnia 2011 r. 50 ZARZĄDZENIE Nr 23 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie norm uzbrojenia przysługującego funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu oraz sposobu przyznawania, korzystania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 120/ 58 /2012 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 31.12.2012r.

Zarządzenie nr 120/ 58 /2012 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 31.12.2012r. Zarządzenie nr 120/ 58 /2012 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 31.12.2012r. w sprawie : wprowadzenia zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Bojszowy Na podstawie art.10 ust.1 i 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca zasad prowadzenia gospodarki finansowymi drukami ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta Lublin

Instrukcja dotycząca zasad prowadzenia gospodarki finansowymi drukami ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta Lublin Załącznik do Zarządzenia nr 41/6/2012 Prezydenta Miasta z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie zasad prowadzenia gospodarki finansowymi drukami ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta. Instrukcja dotycząca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 grudnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 276 15907 Poz. 1631 1631 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 czerwca 2015 r. Poz. 757 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 2 czerwca 2015 r. Poz. 757 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 maja 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 czerwca 2015 r. Poz. 757 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Służby

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. z dnia 22 grudnia 2011 r.)

(Dz. U. z dnia 22 grudnia 2011 r.) Dz.U. z 2011r. Nr 276 poz. 1631 Z ostatnią zmianą z dnia 22.01.2013r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wytwarzanie materiałów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą zastrzeżone

Rozdział I Wytwarzanie materiałów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą zastrzeżone ZATWIERDZAM Załącznik do Zarządzenia Nr 5 / OC / 2012 Rektor Rektora UR z dnia 9 lutego 2012 r. Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie prof. dr hab. Janusz Żmija Kraków, dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 491/OU/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 13 lipca 2015 roku. w sprawie Instrukcji obrotu drukami ścisłego zarachowania.

Zarządzenie Nr 491/OU/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 13 lipca 2015 roku. w sprawie Instrukcji obrotu drukami ścisłego zarachowania. Zarządzenie Nr 491/OU/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 13 lipca 2015 roku w sprawie Instrukcji obrotu drukami ścisłego zarachowania. Na podstawie art. 33 ust.1 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/K/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 kwietnia 2010 roku

Zarządzenie Nr 17/K/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 kwietnia 2010 roku Zarządzenie Nr 17/K/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 kwietnia 2010 roku W sprawie: wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Głuszycy Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2006 Wójta Gminy Ujazd z dnia 2 lutego 2006r.

Zarządzenie Nr 5/2006 Wójta Gminy Ujazd z dnia 2 lutego 2006r. Zarządzenie Nr 5/2006 Wójta Gminy Ujazd z dnia 2 lutego 2006r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji funkcjonowania gminnego magazynu przeciwpowodziowego i kryzysowego dla Gminy Ujazd. Na podstawie art.7 ust.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 349/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2012 r. Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE I. EWIDENCJA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 30 ZARZĄDZENIE NR 125 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 30 ZARZĄDZENIE NR 125 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 30 ZARZĄDZENIE NR 125 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań związanych

Bardziej szczegółowo

4. 1. Do obowiązków pracownika, o którym mowa w 1 ust. 4, należy:

4. 1. Do obowiązków pracownika, o którym mowa w 1 ust. 4, należy: w Dusznikach-Zdroju Zarządzenie Nr 10/2016 Dyrektora w Dusznikach-Zdroju z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania drukami ścisłego zarachowania Na podstawie: 1. Art. 10

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 7/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 6 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 6 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 7/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Miejskim Ośrodku Pomocy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW. z dnia 16 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW. z dnia 16 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia,,instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Gminy Bełchatów" Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 217/2017 BURMISTRZA NOWEGO. z dnia 4 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 217/2017 BURMISTRZA NOWEGO. z dnia 4 września 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 217/2017 BURMISTRZA NOWEGO w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania oraz powołania stałej Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji druków ścisłego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Publiczne Szkole Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu

INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Publiczne Szkole Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu INSTRUKCJA w sprawie w Publiczne Szkole Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu 1 1. Druki są to

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 468/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28.06.2006 r. INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Urząd Miejski w Wałbrzychu czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE NR 8/15 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 24 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE NR 8/15 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 24 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE NR 8/15 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO w sprawie zagranicznych wyjazdów służbowych w

Bardziej szczegółowo

Umowa nr..- /15. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:

Umowa nr..- /15. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Umowa nr..- /15 o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:., wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy.. w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr.230/2012 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 5 września 2012r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr.230/2012 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 5 września 2012r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr.230/2012 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 5 września 2012r. Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 2 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 2 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2016 KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do Spraw Brakowania Druków Ścisłego Zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Śremie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie

w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie INSTRUKCJA W SPRAWIE EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie 1. 1. Druki są to formularze i pokwitowania powszechnego użytku,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

ZARZĄDZENIE Nr 6 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Szczegółowe zasady przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów. Dz.Urz.KGP.2000.4.38 z dnia 2000.08.07 Status: Akt utracił moc Wersja od: 10 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 6 KOMENDANTA GŁÓWNEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 30 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia r.

Zarządzenie Nr 30 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia r. Zarządzenie Nr 30 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 07.06.2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu zasad korzystania z samochodów służbowych w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie gospodarki magazynowej w Urzędzie Gminy Mściwojów

INSTRUKCJA w sprawie gospodarki magazynowej w Urzędzie Gminy Mściwojów INSTRUKCJA w sprawie gospodarki magazynowej w Urzędzie Gminy Mściwojów Grudzień 2006 r. Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Wójta Gminy Mściwojów Nr 3/F/06 z dnia 12.12.2006 r. INSTRUKCJA w sprawie gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 147/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 9 sierpnia 2011 r.

Zarządzenie Nr 147/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 9 sierpnia 2011 r. Zarządzenie Nr 147/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu. Rozdział I. Podstawa prawna. Rozdział II Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu. Rozdział I. Podstawa prawna. Rozdział II Postanowienia ogólne. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu Rozdział I Podstawa prawna 1 1. Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/15 Głównego Inspektora Pracy. z dnia 24 listopada 2015 r.

Zarządzenie Nr 38/15 Głównego Inspektora Pracy. z dnia 24 listopada 2015 r. Zarządzenie Nr 38/15 Głównego Inspektora Pracy z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone oraz zakresu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 7 DECYZJA NR 15 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 16 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 7 DECYZJA NR 15 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 16 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 7 DECYZJA NR 15 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania. Część I - Ogólna

Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania. Część I - Ogólna Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubaniu z dnia 9 grudnia 2013 roku Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Część I - Ogólna 1 1. Druki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 57 ZARZĄDZENIE NR 24 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 21 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 57 ZARZĄDZENIE NR 24 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 21 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 57 ZARZĄDZENIE NR 24 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Rybniku.

Instrukcja postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Rybniku. Instrukcja postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Rybniku. Cel instrukcji Głównym celem niniejszej instrukcji jest

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 33 ust.1 i 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami )

Na podstawie art. 33 ust.1 i 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) ZARZĄDZENIE NR 501/A/2006 PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA z dnia 20 czerwca 2006r w sprawie obrotu drukami ścisłego zarachowania Na podstawie art. 33 ust.1 i 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 352/2011

Zarządzenie Nr 352/2011 Zarządzenie Nr 352/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia Instrukcji gospodarki magazynowej w Urzędzie Miasta Płocka Na podstawie art. 3 pkt 19, art. 4 ust. 3 pkt 6

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zakres działania Działu Zasobów Archiwalnych Politechniki Gdańskiej

Organizacja i zakres działania Działu Zasobów Archiwalnych Politechniki Gdańskiej Załącznik nr 3 do zarządzenia rektora PG nr 34/2009 9 listopada 2009 r. Organizacja i zakres działania Działu Zasobów Archiwalnych Politechniki Gdańskiej Rozdział I - Organizacja i zakres działania Działu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 marca 2012 r. Poz. 293 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 20 marca 2012 r. Poz. 293 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 marca 2012 r. Poz. 293 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie wydawania oraz cofania zezwoleń na wytwarzanie, przetwarzanie,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/11 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 3 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/11 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 3 stycznia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 2/11 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO w sprawie zasad i trybu korzystania z Systemu Skanowania, Indeksowania i Archiwizacji Dokumentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wstęp ROZDZIAŁ I KLASYFIKOWANIE INFORMACJI NIEJAWNYCH

Wstęp ROZDZIAŁ I KLASYFIKOWANIE INFORMACJI NIEJAWNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2016 Burmistrza Miłakowa z dnia 1 kwietnia 2016r. Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone oraz zakresu i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3 / 09 Dyrektora PCPR z dnia 29 stycznia 2009r. INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i kontroli druków 1 1. Druki są to formularze i pokwitowania powszechnego użytku, w zakresie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 50/2016 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 10 maja 2016 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 50/2016 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 10 maja 2016 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 50/2016 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 10 maja 2016 r. Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Nadarzyn 1 1. Druki ścisłego zarachowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2015 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 17 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 103/2015 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 17 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 103/2015 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialności materialnej za zasoby majątkowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

odpowiedzialności materialnej za zasoby majątkowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie nr 81/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji w zakresie odpowiedzialności materialnej za zasoby majątkowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4 /12 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie z dnia 6 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 4 /12 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie z dnia 6 lutego 2012 r. Zarządzenie Nr 4 /12 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich z dnia 6 lutego 2012 r. wprowadzające Instrukcję w sprawie zasad gospodarowania samochodami służbowymi stanowiącymi własność Zarządu Dróg Miejskich.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/14 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 października 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/14 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 października 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 142/14 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 października 2014r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzula zastrzeżone w Uniwersytecie Gdańskim

Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzula zastrzeżone w Uniwersytecie Gdańskim Załącznik do Zarządzenia nr 14/R/08 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 16 maja 2008 roku Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzula zastrzeżone w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W LUBANIU

INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W LUBANIU ZAŁĄCZNIK 1 DO ZARZĄDZENIA NR 14/2016 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W LUBANIU Z DNIA 21.12.16 INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. KAWALERÓW ORDERU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 115. Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 30.10 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 115. Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 30.10 2006 r. ZARZĄDZENIE NR 115 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 30.10 2006 r. w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 221 Burmistrza Michałowa z dnia 18 marca 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 221 Burmistrza Michałowa z dnia 18 marca 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 221 Burmistrza Michałowa z dnia 18 marca 2013 r. Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą Zastrzeżone" oraz zakresu i warunków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85/2015 BURMISTRZA ŁASKU. z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

ZARZĄDZENIE NR 85/2015 BURMISTRZA ŁASKU. z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania ZARZĄDZENIE NR 85/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Na podstawie art. 31 art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KANDYTACH INSTRUKCJA W SPRAWIE EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KANDYTACH INSTRUKCJA W SPRAWIE EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH ZESPÓŁ SZKÓŁ W KANDYTACH INSTRUKCJA W SPRAWIE EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH KANDYTY 2010 Załącznik do Zarządzenia Nr 77/2010 Dyrektora Zespołu Szkół w Kandytach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi w Szkole Podstawowej im. por. Edwarda Błaszczaka ps.

Instrukcja postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi w Szkole Podstawowej im. por. Edwarda Błaszczaka ps. Załącznik do Zarządzenia nr 05/2016/17 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. por. Edwarda Błaszczaka ps. GROM w Chmielku z dnia 10.03.2017 r. Instrukcja postępowania z pieczęciami urzędowymi w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli POUFNE

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli POUFNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 349/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2012 r. Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli POUFNE I. EWIDENCJA MATERIAŁÓW

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/2013 Dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Gardnie Wielkiej z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 11/2013 Dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Gardnie Wielkiej z dnia 29 sierpnia 2013 r. Zarządzenie Nr 11/2013 Dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Gardnie Wielkiej z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie instrukcji określającej ewidencję i kontrolę druków ścisłego zarachowania w

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 46/07 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 19 listopada 2007 r.

DECYZJA NR 46/07 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 19 listopada 2007 r. DECYZJA NR 46/07 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO w sprawie zasad i trybu przyjmowania, przechowywania, ewidencjonowania i udostępniania przez archiwum wyodrębnione Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 324/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU Z DNIA 09.09.2015

ZARZĄDZENIE NR 324/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU Z DNIA 09.09.2015 ZARZĄDZENIE NR 324/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU Z DNIA 09.09.2015 w sprawie ustalenia Regulaminu zasad korzystania z samochodów służbowych w Urzędzie Miasta Sopotu Na podstawie art. 30 Ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarowania

z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarowania DOP-0212-61/14 Poznań, 5 czerwca 2014 roku Zarządzenie nr 61/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarowania z przebiegiem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3

Bardziej szczegółowo

ul. Parkowa 4, 32-410 Dobczyce, tel./fax 012 271 11 93, e-mail: gimdobczyce@poczta.onet.pl

ul. Parkowa 4, 32-410 Dobczyce, tel./fax 012 271 11 93, e-mail: gimdobczyce@poczta.onet.pl WY JESTEŚCIE MOJĄ NADZIEJĄ GIM NAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁ A II W DOBCZYC ACH ul. Parkowa 4, 32-410 Dobczyce, tel./fax 012 271 11 93, e-mail: gimdobczyce@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1147 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 1147 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 1147 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy Policji Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 103/11 WÓJTA GMINY WIELGIE. z dnia 18 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 103/11 WÓJTA GMINY WIELGIE. z dnia 18 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 103/11 WÓJTA GMINY WIELGIE z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Gminy Wielgie" Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/17 WÓJTA GMINY ŻAGAŃ. z dnia 24 lutego 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 12/17 WÓJTA GMINY ŻAGAŃ. z dnia 24 lutego 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 12/17 WÓJTA GMINY ŻAGAŃ w sprawie i pieczątek stosowanych w Urzędzie Gminy Żagań oraz trybu ich zamawiania, ewidencjonowania, używania i przechowywania oraz likwidacji Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Zagadnienia ogólne

Rozdział I Zagadnienia ogólne Załączniki do decyzji nr 2/11 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 3 stycznia 2011 r. (poz. ) Załącznik nr 1 Instrukcja zarządzania systemem teleinformatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania pojazdów służbowych przez Urząd Gminy Skąpe.

Instrukcja użytkowania pojazdów służbowych przez Urząd Gminy Skąpe. Załącznik Nr 1 Instrukcja użytkowania pojazdów służbowych przez Urząd Gminy Skąpe. 1. Ilekroć mowa w instrukcji o: 1) pojeździe należy przez to rozumieć samochody służbowe, będące własnością Gminy Skąpe,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15/13 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 16 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15/13 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 16 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 15/13 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Świętajno Na podstawie art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU Załącznik do Zarządzenia nr 0050.161.2011 z dnia 25 października 2011 r. ROZDZIAŁ I DEFINICJE POJĘĆ 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5064/10

Zarządzenie Nr 5064/10 Zarządzenie Nr 5064/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 września 2010 roku w sprawie Instrukcji gospodarowania drukami ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Skarbu i Budżetu i Oddziale

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22/2015. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 15 października 2015r.

Zarządzenie Nr 22/2015. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 15 października 2015r. Zarządzenie Nr 22/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 15 października 2015r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2012 Wójta Gminy Skąpe z dnia 17 października 2012 roku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2012 Wójta Gminy Skąpe z dnia 17 października 2012 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2012 Wójta Gminy Skąpe z dnia 17 października 2012 roku Instrukcja w sprawie zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania 1 1. Druki ścisłego zarachowania są to

Bardziej szczegółowo

Umowa nr..- /16. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy:... z siedzibą przy...

Umowa nr..- /16. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy:... z siedzibą przy... Umowa nr..- /16 o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2016 r. w Poznaniu pomiędzy:... z siedzibą przy... NIP: - - -, REGON:... reprezentowanym/ą przez:... -... Zwanym dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych. Dz.U.99.18.156 Wejście w Ŝycie: 1999.03.11 Zmiana: z dniem 2003.02.19 Utrata mocy: uchylenie z dniem: 2005.11.09 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z PIĘCZĘCIAMI URZĘDOWYMI ORAZ PIECZĄTKAMI SŁUŻBOWYMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W LUBANIU

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z PIĘCZĘCIAMI URZĘDOWYMI ORAZ PIECZĄTKAMI SŁUŻBOWYMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W LUBANIU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubaniu PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z PIĘCZĘCIAMI URZĘDOWYMI ORAZ PIECZĄTKAMI SŁUŻBOWYMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. KAWALERÓW

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 53

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 53 Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 53 DECYZJA NR 290 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia podziału zadań służbowych policjantów wykonujących czynności w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2012 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej planu ochrony informacji niejawnych Na podstawie art.15 ust.1 pkt.5

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KURTYNA PRZECIWPOŻAROWA TYP MARC-K 00 z napędem elektrycznym Dokumentacja Techniczno-Ruchowa podlega ewidencjonowaniu. Powielanie jej i rozpowszechnianie bez zgody firmy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 49/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 10 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 49/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 10 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 49/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad oraz trybu likwidacji składników majątkowych w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork. Postanowienia ogólne 1.

Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork. Postanowienia ogólne 1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 03 czerwca 2015r. Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. w sprawie prowadzenia i rozliczania mandatów karnych w Urzędzie Miasta Nowy Targ. Podstawy prawne

INSTRUKCJA. w sprawie prowadzenia i rozliczania mandatów karnych w Urzędzie Miasta Nowy Targ. Podstawy prawne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.Z.34.2011 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 21 listopada 2011r. INSTRUKCJA w sprawie prowadzenia i rozliczania mandatów karnych w Urzędzie Miasta Nowy Targ Podstawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 27 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 27 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania. Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 19 ZARZĄDZENIE NR 19 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 19 ZARZĄDZENIE NR 19 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO ccccc DZIENNIK URZĘDOWY AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 19 ZARZĄDZENIE NR 19 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo