DECYZJA NR 21/08 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 9 maja 2008 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DECYZJA NR 21/08 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 9 maja 2008 r."

Transkrypt

1 DECYZJA NR 21/08 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO w sprawie gospodarowania uzbrojeniem i wyposażeniem w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym Na podstawie 1 statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu (M. P. Nr 21, poz. 244), w związku z 2 ust. 4 zarządzenia nr 3/08 w sprawie wyposażenia i uzbrojenia funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego postanawia się, co następuje: Rozdział I. Przepisy ogólne Decyzja określa szczegółowe zasady gospodarowania uzbrojeniem i wyposażeniemw Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, zwanym dalej CBA. 2. Gospodarowanie uzbrojeniem i wyposażeniem w CBA oznacza całokształt czynności związanych z: 1) przechowywaniem uzbrojenia i wyposażenia; 2) zaopatrywaniem jednostek organizacyjnych, o których mowa w 3 ust. 1 statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu (M. P. Nr 21, poz. 244), zwanymi dalej jednostkami, w uzbrojenie i wyposażenie niezbędnych do realizacji zadań służbowych; 3) prowadzeniem ewidencji i sprawozdawczości uzbrojenia i wyposażenia; 4) eksploatacją i brakowaniem uzbrojenia i wyposażenia. 1. W CBA tworzy się: 2. 1) magazyn główny prowadzony przez Departament Logistyki CBA; 2) depozyty prowadzone przez funkcjonariuszy CBA w jednostkach i delegaturach Zarządu Operacji Regionalnych CBA. 2. W uzasadnionych przypadkach Szef CBA, w celu zapewnienia efektywności wykonywania zadań służbowych i właściwego przechowywania oraz wykorzystywania uzbrojenia i wyposażenia, może w drodze decyzji, utworzyć magazyny, inne niż określone w ust. 1. Rozdział II. Gospodarowanie uzbrojeniem i wyposażeniem przez jednostkę zaopatrzenia 3. Podstawowym zadaniem Departamentu Logistyki CBA, zwanego dalej jednostką zaopatrzenia, w zakresie gospodarowania uzbrojeniem i wyposażeniem w CBA jest zapewnienie zgodnego z przepisami użytkowania uzbrojenia i wyposażenia, w okresie od wpisania do wykreślenia ich z ewidencji CBA, a w szczególności: 1) zaopatrywanie w uzbrojenie i wyposażenie jednostek i funkcjonariuszy CBA; 2) przechowywanie, obsługa i naprawa uzbrojenia i wyposażenia; 3) wycofywanie uzbrojenia i wyposażenia z eksploatacji i jego zagospodarowywanie; 4) opracowywanie norm techniczno-eksploatacyjnych i wskaźników zużycia uzbrojenia w uzgodnieniu z zainteresowanymi jednostkami; Id: 8CBB391A E8D-A60E-DF457D41BC51. Uchwalony Strona 1

2 5) ustalanie organizacji i warunków funkcjonowania zaplecza obsługowo-technicznego; 6) opracowywanie informacji o stanie wyposażenia jednostek; 7) prowadzenie dokumentacji dotyczącej gospodarowania uzbrojeniemi wyposażeniem Dyrektor jednostki zaopatrzenia wyznacza funkcjonariuszy CBA odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie magazynu głównego, zwanych dalej magazynierami. 2. Magazynierem może być funkcjonariusz CBA spełniający jeden z warunków, o których mowa w 5 ust. 3 zarządzenia nr 3/08 w sprawie wyposażenia i uzbrojenia funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej zarządzeniem Magazyn główny otwiera i prowadzi, w ustalonych przez dyrektora jednostki zaopatrzenia godzinach służby, magazynier, który jest odpowiedzialny za przechowywane tam uzbrojenie i wyposażenie. Magazynier prowadzi ewidencję uzbrojenia i wyposażenia w oparciu o dokumentację określoną w niniejszej decyzji. 2. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w trakcie nieobecności magazyniera, magazyn główny jest otwierany na polecenie dyrektora jednostki zaopatrzenia przez wyznaczoną przez niego komisję, która sporządza protokół otwarcia, zawierający wyszczególnienie wykonanych czynności. 3. Protokół, o którym mowa w ust. 2, zatwierdza dyrektor jednostki zaopatrzenia. 6. Magazynier po zakończeniu służby przekazuje klucze od magazynu głównego funkcjonariuszowi Służby Ochrony CBA, który kwituje ich odbiór w książce ewidencji kluczy. Rozdział III. Depozyty Depozyty tworzy się odpowiednio w jednostkach oraz delegaturach Zarządu Operacji Regionalnych CBA, w budynkach chronionych całodobowo, w pomieszczeniach wyposażonych w szafy metalowe z zamkiem atestowanym. 2. W razie braku możliwości spełnienia warunków, o których mowa w ust.1, funkcjonariusze CBA mogą przechowywać przydzielone indywidualnie uzbrojeniei wyposażenie w instytucjach administracji państwowej, które te warunki spełniają. 3. Zasady oraz warunki przechowywania uzbrojenia i wyposażenia, o których mowaw ust. 2, określają odrębne porozumienia W depozycie przechowuje się uzbrojenie i wyposażenie przydzielone indywidualnie funkcjonariuszom CBA. 2. W depozycie Departamentu Ochrony CBA przechowuje się uzbrojenie osób, niebędących funkcjonariuszami lub pracownikami CBA, w czasie ich pobytu na terenie CBA. Uzbrojenie takie przechowywane jest w odrębnym sejfie lub szafie metalowej. 3. W depozytach, odpowiednio Zarządu Operacyjno Śledczego CBA, Zarządu Operacji Regionalnych CBA oraz delegatur, przechowuje się uzbrojenie zabezpieczonew prowadzonych przez CBA postępowaniach karnych Broń palną przechowuje się w depozycie w szafie metalowej w stojakach, wyjętą z futerału, rozładowaną, zabezpieczoną, bez wprowadzonego naboju do komory nabojowej, ze zwolnionym kurkiem (w zależności od rodzaju broni palnej), z odłączonym magazynkiem, kompletną i zakonserwowaną. Id: 8CBB391A E8D-A60E-DF457D41BC51. Uchwalony Strona 2

3 2. Amunicję przechowuje się w pudełkach lub pojemnikach, ułożoną w sposób uniemożliwiający uderzenie w spłonkę naboju, w ilości jaka przysługuje dla danego rodzaju broni, czyli do załadowania pełnych magazynków; zabrania się przechowywania amunicji w magazynkach nabojowych Dyrektor jednostki lub dyrektor delegatury wyznacza funkcjonariuszy CBA, o których mowa w 2 ust. 2, uprawnionych do gospodarowania uzbrojeniem i wyposażeniem w depozytach. 2. Funkcjonariusz, o którym mowa w ust. 1, musi spełniać jeden z warunków, o których mowa w 5 ust. 3 zarządzenia. 11. Funkcjonariusz, o którym mowa w 10 pkt 1, każdorazowo przed rozpoczęciem służby, kontroluje stan uzbrojenia i wyposażenia w depozycie, dokumentując w książce służby fakt przeprowadzenia kontroli oraz ewentualne uwagi. Rozdział IV. Wydawanie i przyjmowanie uzbrojenia i wyposażenia Uzbrojenie i wyposażenie jest wydawane funkcjonariuszowi CBA na podstawie złożonego wniosku, po uzyskaniu pisemnej zgody dyrektora jednostki, w której funkcjonariusz pełni służbę. 2. Dyrektor jednostki, lub upoważniony przez niego funkcjonariusz CBA, przekazuje zaakceptowany wniosek, o którym mowa w ust. 1, do jednostki zaopatrzenia. 3. Na dowód wydania uzbrojenia i wyposażenia jednostka zaopatrzenia sporządza dokument materiałowy, będący podstawą dokonywania zmian w ewidencji. 4. Funkcjonariusz CBA, otrzymując uzbrojenie i wyposażenie, sprawdza przed pokwitowaniem: 1) stan techniczny uzbrojenia oraz skompletowanie zestawu wyposażenia; 2) prawidłowość oznakowania opakowań i ich zgodność z uzbrojeniem i wyposażeniem W przypadkach, o których mowa w 12 zarządzenia, funkcjonariusz CBA niezwłocznie rozlicza się z jednostką z posiadanego uzbrojenia i wyposażenia. 2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, odbywa się przy pomocy zwrotnego dokumentu materiałowego. Rozdział V. Zasady przechowywania uzbrojenia i wyposażenia w magazynie głównym Uzbrojenie i wyposażenie przechowywane w magazynie głównym powinno być sprawne technicznie Podstawowym obowiązkiem magazyniera, funkcjonariuszy oraz pracowników CBA przebywających na terenie magazynu głównego jest ścisłe przestrzeganie zaleceń w zakresie stosowanych środków ostrożności i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Magazyn główny powinien: 16. 1) zapewniać utrzymywanie parametrów technicznych przechowywanego uzbrojeniai wyposażenia z uwzględnieniem oddziaływania negatywnych czynników atmosferycznych lub innych; 2) umożliwiać przeprowadzanie przeglądów kontrolnych i obsługę techniczną uzbrojenia i wyposażenia; Id: 8CBB391A E8D-A60E-DF457D41BC51. Uchwalony Strona 3

4 3) chronić przed kradzieżą i pożarem; 4) umożliwiać sprawne i bezpieczne gospodarowanie uzbrojeniem i wyposażeniem; 5) zabezpieczać przed przewróceniem, uderzeniem, itp.; 6) być wyposażony w sprzęt przeciwpożarowy zgodnie z odrębnymi przepisami Na magazyn główny wydziela się pomieszczenie w budynku murowanym, które : 1) posiada drzwi obite blachą stalową o grubości co najmniej 2 mm, wyposażonew blokadę przeciwwyważeniową oraz zamknięcie na co najmniej 2 zamki atestowane klasy C i zasuwę drzwiową zamykaną na kłódkę atestowaną; dopuszcza się zamiennie montaż drzwi metalowych antywłamaniowych, atestowanych; 2) posiada okna osłonięte siatką stalową o wymiarach oczek 10x10 mm, wykonanąz drutu o średnicy nie mniejszej niż 2,5 mm, oraz na stałe zamocowane w murze kraty wykonane z prętów stalowych o średnicy nie mniejszej niż 12 mm lubz płaskowników stalowych o przekroju poprzecznym nie mniejszym niż 8x30 mm; odstęp między prętami w kracie nie powinien przekraczać wymiarów 120x120 mm,a płaskowników - 80 mm w poziomie i 240 mm w pionie; dopuszcza się zamiennie montaż atestowanych szyb specjalnych, w szczególności kuloodpornych,w odpowiedniej klasie, odpornych na przebicie i rozbicie, zamocowanych trwalew otworach okiennych, bez możliwości otwierania, 3) jest wyposażone w urządzenia i systemy alarmowe lub urządzenia rejestrujące, 4) jest objęte całodobową ochroną. 2. Drzwi do magazynu głównego w czasie nieobecności magazyniera zamykane są na co najmniej 2 zamki i zabezpieczane elektronicznie. 18. W celu utrzymywania odpowiednich parametrów technicznych przechowywanego uzbrojenia i wyposażenia należy zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza w magazynie głównym oraz zapewnić swobodny dostęp do przechowywanego tam uzbrojenia i wyposażenia Broń palną i amunicję, o których mowa w 2 ust. 1 i 2 zarządzenia, przechowuje sięw magazynie głównym w szafach metalowych posiadających zamki atestowane,w fabrycznych opakowaniach. 2. Warunki przechowywania uzbrojenia i wyposażenia powinny uwzględniać wymagania jego producenta. 3. Opakowania z amunicją i materiałami wybuchowymi, układa się w stosy do wysokości3 metrów, podzielone na poszczególne rodzaje oraz numery partii i lata produkcji. 20. Amunicja, która nosi ślady użytkowania, uszkodzenia lub której oznakowanie jest nieczytelne lub niezgodne z przepisami, podlega wycofaniu z użytku i wymianie Funkcjonariusz CBA pobiera amunicję z magazynu głównego na podstawie karty zapotrzebowania amunicji, zatwierdzonej przez bezpośredniego przełożonego, w dniu prowadzenia strzelania. 2. Funkcjonariusz CBA niezwłocznie rozlicza się z pobranej amunicji, na podstawie karty rozliczenia amunicji, zatwierdzonej przez bezpośredniego przełożonego. 3. W przypadku zakończenia zajęć strzeleckich po zamknięciu magazynu głównego, amunicję do czasu jej rozliczenia przechowuje się w depozycie. Id: 8CBB391A E8D-A60E-DF457D41BC51. Uchwalony Strona 4

5 4. Karta rozliczenia amunicji jest podstawą do wykonania zmian w ewidencji lub wykonania dokumentu materiałowego na zdjęcie amunicji ze stanu jednostki. Przy rozliczaniu obowiązuje zasada pełnego rozliczenia, tj. zwrotu niezużytej amunicji Przekazanie uzbrojenia i wyposażenia między jednostkami i delegaturami dokonuje się na podstawie pisemnego polecenia dyrektora jednostki zaopatrzenia. 2. W poleceniu, o którym mowa w ust. 1, ustala się szczegółowy sposób i termin realizacji przekazania uzbrojenia i wyposażenia. 3. Dokument materiałowy, będący podstawą dokonywania zmian w ewidencji, wystawia jednostka lub delegatura Zarządu Operacji Regionalnych CBA przekazująca uzbrojenie i wyposażenie. 23. Dyrektor jednostki zaopatrzenia w porozumieniu z właściwymi dyrektorami jednostek, określi ilość i rodzaj amunicji przechowywaną w magazynie głównym, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie wynikające z realizowanych czynności służbowych i szkoleń funkcjonariuszy CBA. 24. Zasady transportu uzbrojenia i wyposażenia określają przepisy odrębne. 25. Zasady przechowywania uzbrojenia i wyposażenia określone w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio do depozytów. Rozdział VI. Ewidencja, sprawozdawczość i inwentaryzacja uzbrojenia i wyposażenia Zadaniem ewidencji jest odzwierciedlenie w dokumentach ewidencyjnych czynności związanych z obrotem uzbrojenia i wyposażenia oraz bieżących stanów zaopatrzeniaw uzbrojenie i wyposażenie jednostek, z wykazaniem jego ilości i jakości oraz przekazywanie jednostce zaopatrzenia informacji o potrzebach i stanach zaopatrzenia oraz sposobie wykorzystania przydzielonego uzbrojenia i wyposażenia. 2. Ewidencją obejmuje się uzbrojenie i wyposażenie, którym gospodarują jednostki. 3. Przechowywanie uzbrojenia i wyposażenia nieujętego w ewidencji jest zabronione Za prawidłowe i terminowe prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w jednostkach są odpowiedzialni wyznaczeni funkcjonariusze CBA. 2. Książki ewidencyjne oraz inne dokumenty wykonane w formie książkowej, przed oddaniem do użytku, podlegają przesznurowaniu, opisaniu liczby stron, opieczętowaniu oraz zarejestrowaniu. Data pierwszego wpisu do książki jest datą rozpoczęcia danej książki ewidencyjnej. 3. Dokumenty materiałowe dotyczące ewidencji oraz rozliczania uzbrojenia i wyposażenia podlegają zarejestrowaniu oraz przechowywaniu zgodnie z odrębnymi przepisami Dokumentami materiałowymi, w zakresie gospodarki uzbrojenia i wyposażenia, prowadzonymi przez jednostkę zaopatrzenia są: 1) wniosek o przyznanie uzbrojenia i wyposażenia stanowiący załącznik nr 1 do decyzji; 2) książka stanu uzbrojenia CBA stanowiąca załącznik nr 2 do decyzji; Id: 8CBB391A E8D-A60E-DF457D41BC51. Uchwalony Strona 5

6 3) książka stanu amunicji stanowiąca załącznik nr 3 do decyzji; 4) książka kontroli uzbrojenia stanowiąca załącznik nr 4 do decyzji; 5) książka wydawania broni stanowiąca załącznik nr 5 do decyzji; 6) książka stanu sprzętu techniczno-bojowego stanowiąca załącznik nr 6 do decyzji; 7) karta wyposażenia funkcjonariusza/pracownika stanowiąca załącznik nr 7 do decyzji; 8) karta uzbrojenia i oporządzenia funkcjonariusza stanowiąca załącznik nr 8 do decyzji; 9) dowód wydania/przyjęcia uzbrojenia stanowiący załącznik nr 9 do decyzji. 2. W zakresie bieżącego gospodarowania amunicją w ramach działań prowadzonych przez CBA wprowadza się następujące dokumenty: 1) kartę zapotrzebowania amunicji stanowiącą załącznik nr 10 do decyzji; 2) kartę rozliczenia amunicji stanowiącą załącznik nr 11 do decyzji. 29. Dyrektor jednostki wyznacza corocznie komisję, która przeprowadza kontrolę ewidencji uzbrojenia i wyposażenia, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, badając: 1) prawidłowość prowadzenia książek ewidencyjnych, dokumentów materiałowych oraz sposobu ich przechowywania, a także prawidłowość rozliczania zużytej amunicji; 2) zgodność ewidencji magazynowej z ewidencją jednostki zaopatrzenia oraz zgodność stanu faktycznego uzbrojenia w depozytach ze stanem ewidencyjnym. 30. Protokół z przeprowadzonej kontroli zatwierdza dyrektor jednostki i przekazuje jego kopie jednostce zaopatrzenia. Jednostka zaopatrzenia przekazuje sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli Szefowi CBA. 31. Dyrektorzy jednostek, w których utworzono depozyty, są obowiązani do dokonywania, przynajmniej raz na kwartał, kontroli stanu uzbrojenia i wyposażenia pod względem zgodności stanu ewidencyjnego ze stanem faktycznym. Dokonanie kontroli należy odnotowaćw odpowiednich dokumentach. 32. Wpisów do książek ewidencyjnych dokonuje się na podstawie wypełnionych odpowiednio dokumentów materiałowych, zatwierdzonych przez dyrektora jednostki lub upoważnionego funkcjonariusza CBA. 33. W dokumentach materiałowych i książkach ewidencyjnych zabrania się wydrapywania, wycierania i zamazywania treści. Błędny zapis należy przekreślić tak, aby był czytelny,a następnie dokonać prawidłowego wpisu potwierdzonego podpisem osoby go dokonującej. Wpisy w książkach ewidencyjnych podlegają okresowym zamknięciom (podkreśleniu)w przypadku: 1) zakończenia roku kalendarzowego; 2) inwentaryzacji; 34. 3) zmiany na stanowisku osoby odpowiedzialnej za prowadzenie gospodarki uzbrojeniem i wyposażeniem; 4) przenoszenia stanu ewidencyjnego do innej książki ewidencyjnej. Id: 8CBB391A E8D-A60E-DF457D41BC51. Uchwalony Strona 6

7 35. Przed zamknięciem wpisów w książce ewidencyjnej sprawdza się prawidłowość dokonanych wpisów, a następnie ostatnią pozycję wpisu podkreśla i w rubryce "nazwa uzbrojenia i wyposażenia" wpisuje "stan na dzień 31.XII... r.". W rubryce "ilość" wpisuje się liczbę określającą liczbę uzbrojenia i wyposażenia z ostatniego wpisu, która stanowi stan początkowy w roku następnym. 36. Ewidencję uzbrojenia i wyposażenia prowadzi się w książkach ewidencyjnych lub za pomocą elektronicznego systemu ewidencyjnego, zgodnie z załącznikami, o których mowa w 28 ust. 1 pkt 2-6 decyzji. Rozdział VII. Eksploatacja i naprawa uzbrojenia i wyposażenia 37. Eksploatacja stanowi całokształt działań obsługowo-naprawczych, obejmujących wszystkie rodzaje uzbrojenia i wyposażenia, znajdującego się na wyposażeniu jednostek. Działania obsługowo-naprawcze obejmują: 38. 1) obsługę techniczną wykonywaną przez funkcjonariuszy CBA, posiadających odpowiednie przeszkolenie w zakresie technicznej obsługi uzbrojenia; 2) naprawy i remonty wymagające wiedzy specjalistycznej, wykonywane przez funkcjonariuszy CBA, posiadających kierunkowe przeszkolenie zawodowe, bądź uprawnione podmioty; 3) zabezpieczenie metrologiczne narzędzi kontrolno-pomiarowych. W czasie obsług technicznych: 1) każdy funkcjonariusz CBA dokonuje: 39. a) przeglądu technicznego, polegającego na ocenie stanu technicznego zespołów, mechanizmów i części uzbrojenia i wyposażenia, b) czyszczenia oraz konserwacji; 2) odpowiednio przeszkolony funkcjonariusz CBA dokonuje: a) usuwania stwierdzonych niesprawności i usterek połączonych z wymianą części składowych uzbrojenia i wyposażenia, wykazujących nadmierne zużycie, b) regulacji mechanizmów i zespołów uzbrojenia oraz wymianę i uzupełnienie materiałów konserwacyjnych. W czasie eksploatacji stosuje się następujące zasady: 40. 1) uzbrojenie i wyposażenie, którego parametry techniczne odbiegają od normy, uważa się za uszkodzone i kwalifikuje się do naprawy, względnie wycofujez eksploatacji; 2) uszkodzone uzbrojenie i wyposażenie, których zakres naprawy przekracza możliwości wykonawcze użytkownika, podlega zgłoszeniu do magazyniera; 3) uzbrojenie i wyposażenie, których zakres naprawy przekracza możliwości jednostki zaopatrzenia, podlega przekazaniu do naprawy właściwemu podmiotowi; 4) uzbrojenie i wyposażenie technicznie niesprawne brakuje się. Id: 8CBB391A E8D-A60E-DF457D41BC51. Uchwalony Strona 7

8 Za właściwą realizację zadań obsług technicznych oraz za przestrzeganie dyscypliny eksploatacji uzbrojenia i wyposażenia odpowiada dyrektor jednostki, w której są one użytkowane. 2. Dyrektor, o którym mowa w ust. 1, jest odpowiedzialny za zorganizowanie odpowiednich warunków do właściwego i bezpiecznego przechowywania uzbrojenia i wyposażenia, obsługę techniczną oraz zapewnienie nadzoru nad właściwym ich użytkowaniem. 42. Magazynier oraz funkcjonariusz CBA uprawniony do gospodarowania uzbrojeniem i wyposażeniem w depozytach są obowiązani wystąpić, odpowiednio do dyrektora jednostki zaopatrzenia lub dyrektora jednostki, z wnioskiem o wstrzymanie użytkowania uzbrojenia i wyposażenia w przypadku stwierdzenia braku podstaw jego użytkowania, niewłaściwego użytkowania lub uszkodzenia. Rozdział VIII. Organizacja brakowania uzbrojenia i wyposażenia Brakowaniu podlega uzbrojenie i wyposażenie całkowicie niezdatne do użytku, którego naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna. 2. Brakowanie uzbrojenia i wyposażenia przeprowadza się raz w roku Szef CBA, na wniosek dyrektora jednostki zaopatrzenia, powołuje komisję w celu przeprowadzenia brakowania uzbrojenia i wyposażenia, zwaną dalej komisją. 2. Z dokonanych czynności komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie. Zadaniem komisji jest w zakresie: 1) uzbrojenia: 45. a) sprawdzenie, czy zostało ono doprowadzone do stanu bezpiecznego, b) jego przeliczenie, c) sprawdzenie zgodności numerów niszczonego uzbrojenia ze sporządzonymi uprzednio wykazami uzbrojenia przeznaczonego do zniszczenia. W przypadku uzbrojenia nieposiadającego oznaczenia numerowego komisja sprawdza zgodność jego cech charakterystycznych stwierdzonych w wykazach ze stanem faktycznym; 2) wyposażenia: a) sprawdzenie jego zgodności ze sporządzonymi wykazami wyposażenia przeznaczonego do zniszczenia, b) skierowanie do zniszczenia we własnym zakresie. 46. Z przeprowadzonych czynności, o których mowa w 45 pkt 1 i 2 decyzji, sporządza się notatkę służbową, stanowiącą załącznik do protokołu brakowania. 47. Broń palną, w zależności od stopnia zużycia, przeznacza się na częściowy demontaż i brakowanie. Id: 8CBB391A E8D-A60E-DF457D41BC51. Uchwalony Strona 8

9 Broń palną przeznaczoną do częściowego demontażu, demontuje się w obecności członków komisji. 2. Uzyskane części przyjmuje się na stan ewidencyjny jednostki zaopatrzenia. 49. Sporządzony po brakowaniu protokół podlega zatwierdzeniu przez Szefa CBA. 50. Uzbrojenie przeznaczone do brakowania przekazuje się protokolarnie do właściwej terytorialnie jednostki Policji, która dokonuje jego zniszczenia, na podstawie odrębnych przepisów. 51. Traci moc decyzja nr 6/06 z dnia 9 października 2006 r. w sprawie gospodarowania uzbrojeniem i sprzętem techniczno-bojowymw Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. Urz. z 2007 r. Nr 1 poz. 15). Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 52. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński Id: 8CBB391A E8D-A60E-DF457D41BC51. Uchwalony Strona 9

10 Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 21/08 Zalacznik1.pdf Wzór Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr 21/08 Zalacznik2.pdf Książka Stanu Uzbrojenia Załącznik Nr 3 do Decyzji Nr 21/08 Zalacznik3.pdf Książka Stanu Amunicji Załącznik Nr 4 do Decyzji Nr 21/08 Zalacznik4.pdf Książka Kontroli Uzbrojenia Załącznik Nr 5 do Decyzji Nr 21/08 Zalacznik5.pdf Książka Wydawania Broni Załącznik Nr 6 do Decyzji Nr 21/08 Zalacznik6.pdf Id: 8CBB391A E8D-A60E-DF457D41BC51. Uchwalony Strona 10

11 Książka Stanu Sprzętu Techniczno-Bojowego Załącznik Nr 7 do Decyzji Nr 21/08 Zalacznik7.pdf Karta Wyposażenia Funkcjonariusza/Pracownika Załącznik Nr 8 do Decyzji Nr 21/08 Zalacznik8.pdf Karta Uzbrojenia i Oporządzenia Funkcjonariusza Załącznik Nr 9 do Decyzji Nr 21/08 Zalacznik9.pdf Wzór Załącznik Nr 10 do Decyzji Nr 21/08 Zalacznik10.pdf Karta Zapotrzebowania Amunicji Załącznik Nr 11 do Decyzji Nr 21/08 Zalacznik11.pdf Karta Rozliczenia Amunicji Id: 8CBB391A E8D-A60E-DF457D41BC51. Uchwalony Strona 11

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 397. DECYZJA Nr 444 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 397. DECYZJA Nr 444 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 397 Zarząd Planowania Logistyki P4 DECYZJA Nr 444 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zasad wprowadzania do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/19 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Inspekcja Handlowa, zwana dalej Inspekcją, jest wyspecjalizowanym organem kontroli

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. o organizacji i zakresie działania Archiwum. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

INSTRUKCJA. o organizacji i zakresie działania Archiwum. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu INSTRUKCJA o organizacji i zakresie działania Archiwum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Nowy Sącz 2006 SPIS TREŚCI Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Rozdział V Rozdział VI

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/36 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych

ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636 Opracowano na podstawie tj. Dz. z 2013 r. 1069. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Celem ustawy jest zapewnienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści: UMOWA SPRZEDAŻY NR SKM -./15 PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. zawarta w dniu..2015 roku w Gdyni pomiędzy : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. adres: 81-002 Gdynia, ul. Morska

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z 2011 r. Nr 102, poz. 586, Nr 227, poz. 1367, z 2012

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 399/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 399/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r. Poz. 456 DECYZJA Nr 399/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO INWESTOR: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200A, działka nr 983, KM 22 Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 81-006 Gdynia SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1)

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) Kancelaria Sejmu s. 1/33 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) 1) Niniejsza ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 25 maja 2015 r. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Kodeks budowlany, zwana dalej Kodeksem, określa: 1) działalność obejmującą projektowanie i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/135 Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95 USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie tj. Dz.U z 2005 r. Nr 196, poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/14 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 556. o kompatybilności elektromagnetycznej 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Instrukcja w sprawie systemu przepustkowego oraz zasad przebywania na terenie zakładu

CZĘŚĆ I Instrukcja w sprawie systemu przepustkowego oraz zasad przebywania na terenie zakładu INSTRUKCJA w sprawie systemu przepustkowego, zasad przebywania na terenie zakładu oraz zasad ruchu materiałowego dla CMC Poland sp. z o.o. (Instrukcja Ruchu) CZĘŚĆ I Instrukcja w sprawie systemu przepustkowego

Bardziej szczegółowo

usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Historii Żydów Polskich, postępowanie nr ADM.271.16/2014

usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Historii Żydów Polskich, postępowanie nr ADM.271.16/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Historii Żydów Polskich,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740. USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740. USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

4) warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas, mające znaczenie dla ewidencjonowania;

4) warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas, mające znaczenie dla ewidencjonowania; Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Opracowano na podstawie: Dz. U.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1)

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Dziennik Ustaw Nr 229 15732 Poz. 1496 1496 USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady tworzenia, przechowywania, udostępnienia,

Bardziej szczegółowo