Wersja demonstracyjna zawiera tylko 5 z 46 stron regulaminu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wersja demonstracyjna zawiera tylko 5 z 46 stron regulaminu."

Transkrypt

1 .... Wersja demonstracyjna zawiera tylko 5 z 46 stron regulaminu. REGULAMIN PRACY MAGAZYNU Zarządzenie Nr.../... Prezesa Zarządu... z dnia.. w sprawie ustalenia ogólnych zasad pracy magazynu w firmie..

2 Spis treści: Rozdział I. Postanowienia ogólne I.A. Podstawowe zasady organizacji pracy w magazynie I.A.1. I.A.2. I.A.3. I.A.4. I.A.5. I.A.6. Miejsce magazynu w systemie logistycznym firmy Cel i znaczenie stosowania procedur magazynowych Podstawy organizacyjne i prawne Czas pracy magazynów oraz warunki przebywania na terenie magazynu Lista obecności Zasady przebywania na terenie magazynu I.B. Schemat organizacyjny magazynu Rozdział II. Procedury magazynowe II.A.1. II.A.2. Postanowienia ogólne Wykaz procesów magazynowych II.A.2.a. Polecenie przyjęcia II.A.2.b. Kontrola na wejściu II.A.2.c. Przyjęcie towaru II.A.2.d. Potwierdzenie przyjęcia II.A.2.e. Rozmieszczenie towaru II.A.2.f. Zasady kompletacji II.A.2.g. Kontrola przed wydaniem II.A.2.h. Proces wydawania towaru II.A.2.i. Potwierdzenie wydania II.B. Dokumentacja magazynowa II.B.1. II.B.2. Dokumentacja prawna i organizacyjna II.B.1.a. Zarządzenia Prezesa Zarządu II.B.1.b. Polecenia służbowe Kierownika Magazynu II.B.1.c. Instrukcja przechowywania dokumentacji II.B.1.d. Dokumentacja z przeprowadzonych inwentaryzacji II.B.1.e. Instrukcje obsługi i gwarancje II.B.1.f. Raporty II.B.1.g. Wykaz osób upoważnionych do wydawania pisemnych Poleceń Przyjęcia (PP) i Wydania (PW) I.B.1.h. Instrukcja dot. podatności magazynowej poszczególnych towarów i wykaz towarów wymagających szczególnych warunków Dokumentacja personalna II.B.2.a. Zakresy obowiązków II.B.2.b. Rejestr absencji chorobowej i nieobecności w pracy

3 II.B.3. II.B.2.c. Wykaz i plan urlopów II.B.2.d. Rejestr kar za naruszenie porządku i dyscypliny pracy II.B.2.e. Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie Dokumentacja obrotów magazynowych II.C. Przepływ informacji i obieg dokumentów II.C.1. II.C.2. II.C.3. II.C.4. II.C.5. II.C.6. II.C.7. Przyjęcie towaru Kontrola towaru na wejściu Dyspozycja lokalizacji - rozmieszczenie towarów i ich znakowania Wykonanie kompletacji i usług uszlachetniania (konserwacja, przepakowanie, naprawy, znakowanie) Potwierdzenie wykonania zlecenia kompletacji (PK) Wydawanie towaru Stany magazynowe kartotekowe II.C.7.a. Ustalenie granicznych ilości towaru (minimum i maksimum) II.C.7.b. Raport zapasów magazynowych II.D. Podział magazynu II.D.1. II.D.2. II.D.3. II.D.4. II.D.5. II.D.6. Strefa Przyjęcia - SP Strefa Magazynowania - SM II.D.2.a. Magazyn Materiałów Podstawowych - SMM II.D.2.b. Magazyn Materiałów Pomocniczych - SMP II.D.2.c. Sekcja Kompletacji i Uszlachetniania - SMK Strefa Wydania - SW Biuro Obsługi Magazynu - MBO Zaplecze Techniczne - MZT Zaplecze Socjalne - MZS II.E. Ochrona magazynu II.E.1. II.E.2. II.E.3. II.E.4. Zagrożenia zewnętrzne Zagrożenia wewnętrzne Działania prewencyjne Raporty i monitoring II.F. Inwentaryzacja (spis z natury) II.F.1. II.F.2. II.F.3. Cel i podstawy prawne Roczny plan inwentaryzacji Zarządzenie Kierownika Przedsiębiorstwa o terminie, sposobie i zakresie przeprowadzania inwentaryzacji oraz powołanie komisji spisowych

4 II.F.4. II.F.5. II.F.6. II.F.7. Zasady ustalenia stanów magazynowych Zasady rozliczenia inwentaryzacji Analiza i wnioski Działania naprawcze i konsekwencje II.G. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w magazynie II.G.1. II.G.2. II.G.3. II.G.4. II.G.5. II.G.6. Instrukcja BHP Szkolenie pracownika w zakresie zagrożeń występujących na jego stanowisku pracy Wyposażenie w odzież roboczą, środki ochrony indywidualnej i sprzęt ochronny Instruktaż obsługi wyposażenia i urządzeń Badania lekarskie dopuszczające do pracy na określonym stanowisku Okresowe badania lekarskie II.H. Podstawowe zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego w magazynach II.H.1. II.H.2. II.H.3. II.H.4. Instrukcja Ppoż. Ewidencja wyposażenia gaśniczego i instalacji alarmowych (czujek) Zasady okresowej inwentaryzacji i weryfikacji sprzętu i urządzeń gaśniczych Zasady ewidencji składowanych materiałów łatwopalnych i niebezpiecznych Rozdział III. Postanowienia końcowe Rozdział IV. Wykaz załączników wg nr.

5 Rozdział I. Postanowienia ogólne I.A. Podstawowe zasady organizacji pracy w magazynie I.A.1. Miejsce magazynu w systemie logistycznym firmy Magazyn stanowi jednostkę organizacyjną firmy. Do jego podstawowych zadań należy: Przyjęcie w oznaczonym czasie i ilości towarów wg otrzymanych zleceń z Działu Logistyki, Przechowywanie i konserwacja towarów znajdujących się w magazynie, Wykonywanie usług kompletacji, uszlachetniania, serwisowania i konserwacji, Wydawanie towarów zgodnie z otrzymanymi zleceniami, Optymalizacja kosztów własnych, Zapewnienie ciągłości dostaw dla potrzeb produkcyjnych (handlowych) firmy, Stały odbiór całości produkcji własnej, Osobą kierującą i nadzorującą pracę Działu Magazyn jest Kierownik Magazynu oraz jego Zastępcy. Wdrożenie i przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu należy do obowiązków Kierownika Magazynu i jego Zastępców. Kierownik Magazynu podlega bezpośrednio Dyrektorowi Operacyjnemu. Działy współpracujące z magazynem: Dział Handlowy Dział Produkcji Dział Logistyki Dział Transportu Dział Księgowości Dział Kontrolingu Dział Kontroli Wewnętrznej Dział Personalny Dział Ochrony Mienia Dział Administracyjny Dział EPD (elektroniczne przetwarzanie danych) Specjalista ds. BHP Specjalista ds. Ppoż. Specjalista ds. ADR I.A.2. Cel i znaczenie stosowania procedur magazynowych Procedury magazynowe zostały opracowane w celu maksymalnego wykorzystania posiadanych sił i środków, umożliwienia efektywnego zarządzania, podniesienia wydajności pracy, optymalizacji kosztów, jak również przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności Kodeksu Pracy, Instrukcji BHP i Instrukcji Ppoż.

6 Procedury magazynowe umożliwiają zapoznanie się z pracą magazynu, przepływem informacji i całokształtem działań wszystkim pracownikom przedsiębiorstwa. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich pracowników magazynowych, jak również pracowników współpracujących z Działem Magazyn, I.A.3. Podstawy organizacyjne i prawne Zarządzenie nr 1/... - O sposobie i zakresie przeprowadzania inwentaryzacji oraz powoływania komisji spisowych Zarządzenie nr 2/... - Regulamin Pracy w Przedsiębiorstwie Zarządzenie nr 3/... - Instrukcja Ppoż. obowiązująca w Przedsiębiorstwie od dnia Zarządzenie nr 4/... - Instrukcja BHP obowiązująca w Przedsiębiorstwie od dnia Zarządzenie nr 5/... - Wykaz prac niebezpiecznych i uciążliwych w magazynie Zarządzenie nr 6/... - Wykaz uprawnionych stanowisk pracy i warunków wydawania posiłków regenerujących oraz napojów Zarządzenie nr... - Zasady przydzielania odzieży ochronnej oraz wykaz stanowisk, na których muszą być stosowane środki ochrony indywidualnej Zarządzenie nr 8/... - Zasady i metody ochrony magazynu Zarządzenie nr 9/... - Regulamin wynagradzania Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 1993 r. w sprawie wysokości norm dopuszczalnych ubytków powstających w czasie produkcji, magazynowania, przerobu, zużycia i przewozu spirytusu, wyrobów spirytusowych i ich półproduktów oraz piwa i wyrobów winiarskich Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy

7 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 1998 r. w sprawie książki obiektu budowlanego Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 sierpnia 1997 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia r. w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości norm maksymalnych dopuszczalnych ubytków (niedoborów) wybranych wyrobów akcyzowych Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a także szczegółowych zasad i terminów ogłaszania norm dopuszczalnych ubytków oraz norm zużycia takich wyrobów Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

8 I.A.4. Czas pracy magazynów oraz warunki przebywania na terenie magazynu Ustalam czas pracy magazynu w godzinach: od do. Praca odbywa się na dwóch zmianach. Czas pracy I zmiany: Czas pracy II zmiany: Każdy pracownik magazynu obowiązany jest do punktualnego rozpoczęcia pracy na wyznaczonym stanowisku wg ww. godzin. Godzina rozpoczęcia czasu pracy oznacza, że pracownik o tej godzinie jest gotowy do podjęcia pracy, tzn. jest przebrany w kombinezon roboczy i sprzęt ochronny. Godzina zakończenia czasu pracy oznacza, że pracownik o tej godzinie może opuścić stanowisko pracy. Przerwy obiadowe: dla I zmiany w godz. dla II zmiany w godz. Godziny nadliczbowe: Każdy pracownik magazynu zobowiązany jest do pracy w godzinach nadliczbowych z powodu konieczności wykonania pilnych prac, których nie można odłożyć na termin późniejszy. Decyzję o konieczności świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych, ich ilości i terminie podejmuje Kierownik Magazynu lub jego Zastępcy, informując jednocześnie Kierownika działu Personalnego, Dyr. Operacyjnego i Kierownika Działu Logistyki. Jeżeli ważny interes przedsiębiorstwa tego wymaga, pracownicy magazynu mogą być zobowiązani również do pracy w soboty i niedziele. Decyzję o konieczności świadczenia pracy podejmuje Kierownik Magazynu w porozumieniu z bezpośrednim przełożonym, informując jednocześnie Kierownika Działu Personalnego oraz Kierownika Działu Ochrony i Kierownika Działu Kontroli Wewnętrznej. W przypadkach uzasadnionych ilością, rodzajem i organizacją pracy Kierownik Magazynu może określić wymiar zadań dla każdego pracownika zgodnie z warunkami zawartymi w umowie o pracę i przepisami ogólnymi. Rozliczenie czasu pracy w godzinach nadliczbowych prowadzone jest przez Dział Personalny w oparciu o ewidencję prowadzoną przez Kierownika magazynu. I.A.5. Lista obecności Każdy pracownik ma obowiązek codziennego potwierdzania faktu przybycia i opuszczenia zakładu pracy poprzez podpisanie listy obecności. Lista obecności jest wykładana w biurze magazynu w godz.: dla pierwszej zmiany:. dla drugiej zmiany:.. Kierownik Magazynu jest odpowiedzialny za udostępnianie listy obecności w ww. godzinach oraz za bieżące zgłaszanie do Działu Personalnego wszelkich spóźnień i

9 absencji wszystkich podległych mu pracowników. Kierownik Działu Personalnego oraz Kierownik Działu Kontroli Wewnętrznej odpowiedzialni są za bieżący nadzór nad tymi działaniami. I.A.6. Zasady przebywania na terenie magazynu Pracownik może przebywać na terenie magazynu tylko w następujących okolicznościach: Po podpisaniu listy obecności. W godzinach pracy magazynu i zmiany, do której został oddelegowany. Po przebraniu się firmowe ubranie robocze. Przebywanie poza godzinami pracy magazynu, w soboty i niedziele jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody Kierownika Magazynu, który zobowiązany jest poinformować pisemnie Kierownika Działu Ochrony i Kierownika Działu Kontroli Wewnętrznej. Opuszczanie magazynu w godzinach pracy. Żaden pracownik magazynu nie może opuszczać miejsca pracy bez wiedzy i zgody Kierownika Magazynu. W przypadku konieczności opuszczenia miejsca pracy pracownik zobowiązany jest do zgłoszenia przyczyny oraz uzyskania zgody Kierownika Magazynu. Każde wyjście pracownika w godzinach pracy poza strefę magazynu musi zostać odnotowane przez Kierownika w Książce Wyjść. Zabronione jest chwilowe opuszczanie strefy magazynu bez zgody kierownika magazynu. Spożywanie alkoholu, środków odurzających, palenie papierosów. Na terenie magazynu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych, w tym piwa, oraz zażywania środków odurzających. Zabrania się przebywania pracowników na terenie magazynu w stanie po spożyciu alkoholu lub zażyciu środków odurzających. Palenie papierosów dozwolone jest jedynie podczas ustalonych przerw i w wyznaczonym pomieszczeniu Palarni. Przebywanie w Palarni poza ustalonymi przerwami jest zabronione. Nieprzestrzeganie ww. ograniczeń traktowane będzie jako ciężkie naruszenie dyscypliny pracowniczej. I.B. Schemat organizacyjny magazynu W firmie [nazwa firmy] obowiązuje schemat organizacyjny magazynu, który przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

10 Rozdział II. Procedury magazynowe W wersji demonstracyjnej dostępna jest tylko niewielka część treści merytorycznych w celu zapoznania się z zawartością programu. Regulamin Pracy magazynu wygenerowany w pełnej wersji programu składa się z 46 stron. Uwaga! Stan na dzień 10 czerwca 2009 r. objętość i zawartość dokumentów może ulec zmianie po zakupieniu licencji użytkownik ma możliwość korzystania z Serwisu Aktualizacji On-line

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W OPOLU PRO FM SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst jednolity Opole, lipiec 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział II. ZASADY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH USŁUGI NA RZECZ I NA TERENIE MONDI ŚWIECIE S.A. Listopad 2014-1 - SPIS TREŚCI Str 1 WYMAGANIA OGÓLNE. - 5-2 PRACOWNICY DOSTAWCY. - 6-3 SPRZĘT DOSTAWCY USŁUGI WPROWADZANY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY RUE Sp. z o.o. z DOSTAWCAMI IS-09/02/I. V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY RUE Sp. z o.o. z DOSTAWCAMI IS-09/02/I. V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica Opracował: Zatwierdził: OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica Daty i Podpisy: Strona 1 z 14 Data: 01.06.2012 SPIS TREŚCI 1. Cel 2 2. Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Instrukcja w sprawie systemu przepustkowego oraz zasad przebywania na terenie zakładu

CZĘŚĆ I Instrukcja w sprawie systemu przepustkowego oraz zasad przebywania na terenie zakładu INSTRUKCJA w sprawie systemu przepustkowego, zasad przebywania na terenie zakładu oraz zasad ruchu materiałowego dla CMC Poland sp. z o.o. (Instrukcja Ruchu) CZĘŚĆ I Instrukcja w sprawie systemu przepustkowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1)

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Dziennik Ustaw Nr 229 15732 Poz. 1496 1496 USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady tworzenia, przechowywania, udostępnienia,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z 2011 r. Nr 102, poz. 586, Nr 227, poz. 1367, z 2012

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK JAKOŚCI. Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Radca prawny. Sebastian Korzeniowski. data, podpis

PRZEWODNIK JAKOŚCI. Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Radca prawny. Sebastian Korzeniowski. data, podpis Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach, ul. Żwirki i Wigury 17, 40-063 Katowice PRZEWODNIK JAKOŚCI PJ/1 obowiązuje od: 11.12.2013 KOPIA UŻYTKOWA- WERSJA ELEKTRONICZNA Odpowiedzialny za opracowanie: Zweryfikował:

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1)

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) Kancelaria Sejmu s. 1/33 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) 1) Niniejsza ustawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Inspekcja Ochrony Środowiska jest powołana do kontroli przestrzegania przepisów

Bardziej szczegółowo

usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Historii Żydów Polskich, postępowanie nr ADM.271.16/2014

usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Historii Żydów Polskich, postępowanie nr ADM.271.16/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Historii Żydów Polskich,

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest WYKAZ ZMIAN Strona 2 z (36) Wykaz zmian Lp. Data zmiany Strona Treść zmiany Podpis Pełnomocnika ds. Jakości 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SPIS TREŚCI Strona 3 z (36) Spis treści Wykaz zmian... 2 1 Prezentacja organizacji...

Bardziej szczegółowo