LOGISTYKA WPROWADZENIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LOGISTYKA WPROWADZENIE"

Transkrypt

1 LOGISTYKA WPROWADZENIE - prezentacja zagadnień Paweł Morawski Katedra Marketingu i Logistyki SAN rok akademicki

2 Logistyka Wprowadzenie Kontakt z prowadzącym: dr inż. Paweł Morawski www: (udostępnione pliki) (preferowany kontakt!!!) konsultacje: informacja na stronie WWW 2

3 Logistyka Wprowadzenie Cele kształcenia: Obejmują zdobycie lub pogłębienie wiedzy z zakresu logistyki i jej obszarów funkcjonalnych (zaopatrzenia, transportu, produkcji, dystrybucji oraz logistycznej obsługi klienta). Istotnym będzie podejście marketingowo-logistyczne Główny nacisk jest skierowany na problematykę zarządzania logistyką wplecioną w struktury organizacyjne oraz działy funkcyjne przedsiębiorstw nakierowanych na klienta i jego potrzeby. 3

4 Logistyka Wprowadzenie treści kształcenia 1. Logistyka - ujęcie bazowe 2. Logistyka w strukturach przedsiębiorstw 3. Zarzadzanie logistyczno-marketingowe 4. Logistyczna obsługa klienta 5. Infrastruktura logistyczna oraz systemy IT dla logistyki 6. Firmy logistyczne (usługodawcy logistyczni) 4

5 Logistyka Wprowadzenie metody i formy nauczania wykłady interaktywna forma konwersatorium 5

6 Logistyka Wprowadzenie wymagana wiedza: podstawy zarządzania podstawy marketingu podstawy mikro i makro ekonomii 6

7 literatura: obowiązkowa dodatkowa Coyle J.J, Bardi E.J., Langley C.J., 2002, Zarządzanie logistyczne. Wyd. PWE, Warszawa Sarjusz Wolski Z., Skowronek C., 2003, Logistyka w przedsiębiorstwie. Wyd. PWE, Warszawa. Bozarth C., Handfield R.B., 2007, Wprowadzenie do zarządzania operacjami i Łańcuchem dostaw. Wyd. Helion, Gliwice. Krawczyk S., 2001, Zarządzanie procesami logistycznymi. Wyd. PWT, Warszawa. Kempny D., 2001, Logistyczna obsługa klienta. Wyd. PWE, Warszawa. Kotler P., Amstrong G., Saunders J., Wong V., 2002, Marketing - podręcznik europejski. Wyd. PWE, Warszawa. 7

8 Logistyka Wprowadzenie forma zaliczenia (składowe zaliczenia): 1. test na zjeździe pytań wielokrotnego wyboru LUB 2. przygotowanie pracy zaliczeniowej tematyka (logistyka w mojej firmie/organizacji) grupy 2 osobowe (maksimum) prezentacja na podstawie pracy (dla chętnych???) 8

9 Logistyka - definicje koncepcja zarządzania procesami i potencjałem firmy dla skoordynowanej realizacji przepływów towarowych w skali firm i powiązań między jego partnerami rynkowymi (S.Kummer, J.Weber ) działania związane z zarządzaniem, przemieszczaniem produktów z miejsc, które mają ułatwić przepływ produktów z miejsc pochodzenia do miejsc finalnej konsumpcji, jak również przepływ związanej z nimi informacji, w celu zaoferowania klientowi odpowiedniego poziomu obsługi, po rozsądnych kosztach. (F.J.Boor, K.Rutkowski ) zintegrowany system kształtowania i kontroli procesów fizycznego przepływu towarów oraz ich informacyjnych uwarunkowań, zmierzających do osiągnięcia możliwie najkorzystniejszych relacji między poziomem świadczonych usług, a poziomem i strukturą związanych z tym kosztów 9 (Cz.Skowronek, Z.Soriusz Wolski )

10 Logistyka - definicje jest terminem opisującym proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiednich informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta jest działalnością przedsiębiorstwa, która przenika przez wszystkie jego sfery: zarządzanie (plan, realizowanie, kontrola), przepływ rzeczy (materiałów, surowców, wyrobów gotowych), obsługa klienta (sprawy przepływu, koszty) 10

11 Logistyka cechy pojęcia transformacja czasowo przestrzenna przedmiotu przepływów (dóbr/ wartości) integracja funkcji planowania, sterowania oraz organizacji i kontroli procesów logistycznych przyporządkowanie przepływów informacji przepływom towarów orientacja na kryterium efektywności i użyteczności rynkowych (realizacja dostaw/ koszty) wyodrębnienie zakresu i struktury przedmiotu działalności logistycznej 11

12 Logistyka sfery działań 1. prognozowanie popytu 2. zaopatrzenie materiałowe produkcji 3. manipulacje materiałowe 4. transport 5. składowanie 6. gospodarowanie zapasami 7. pakowanie i znakowanie 8. realizacja zamówień klientów 9. zaopatrywanie w części zamienne 12

13 Logistyka koncepcje koncepcyjno funkcjonalnym logistyka to koncepcja zarządzania przepływami dóbr i informacji, w znaczeniu zbioru metod i funkcji planowania, sterowania, organizowania i kontroli opartych na zintegrowanym i systemowym ujmowaniu tych przepływów przedmiotowo strukturalnym logistyka to zintegrowany proces przepływów towarowych i informacyjnych oraz określony kompleks przedsięwzięć i rozwiązań strukturalnych związany z integracją i realizacją tych przepływów efektywnościowym logistyka to orientacja i determinanta wzrostu efektywności zorientowana na oferowanie pożądanego serwisu (jakości usług logistycznych) przy racjonalizacji kosztów i wzroście ogólnej efektywności gospodarowania 13

14 Logistyka koncepcje Faza Czas trwania Zasada Orientacja produkcyjna II poł. XIX w. do początku XX w. wytwarzaj maksymalnie i po niskich kosztach Orientacja sprzedażowa Orientacja marketingowa sprzedaj co wyprodukowałeś produkuj to co możesz sprzedać Marketing strategiczny od 1980 dotychczas planuj i uwzględniaj potrzeby klienta 14

15 Logistyka etapy rozwoju połowa lat 50 xx wieku nacisk położony na dystrybucję i gospodarkę przedsiębiorstwa. impulsem zmian - stały się stale rosnące zdolności wytwórcze i potencjał produkcyjny oraz potrzeby rynkowe lata 60 te wzrost zainteresowania sprawami zaopatrzenia i dystrybucji przedsiębiorstwa,celem obniżania kosztów przepływów towarów, materiałów i surowców (poszukiwanie rezerw) lata 70- te wystąpił kryzys energetyczny i wzrost zainteresowania ekologią, w związku z tym logistyka zostaje podporządkowana redukcji zużycia energii i materiałów oraz ograniczeniu degradacji środowiska naturalnego. 15

16 Logistyka etapy rozwoju c.d. i połowa lat 80- tych to okres zwany okresem deregulacji transportu. w tym okresie procesy deregulacji doprowadziły do powstania wyspecjalizowanych firm transportowo spedycyjnych. w tym okresie procesy zarządzania przepływami ulegają dalszej integracji dzięki wykorzystaniu nowoczesnych systemów komputerowych w końcu lat 80 tych następuje okres dążenia do zintegrowanej logistyki, która polega na strategicznym zarządzaniu wszystkimi czynnościami logistycznymi w fazie zaopatrzenia produkcji i dystrybucji. lata 90-te rozwój zarządzania tzw. łańcuchem dostaw -tworzenie się łańcuchów przedsiębiorstw począwszy od dostawców, kooperantów, hurtowników, pośredników tworząc jednolitą drogę od miejsca wytworzenia surowców do wyrobów gotowych nowy potencjał efektu 16

17 Logistyka _ stymulatory rozwoju zmiana rynku na rzecz rynku nabywcy oraz wzrost stopnia zróżnicowania rynku (indywidualizacja/ dywersyfikacja) rosnąca konkurencja w zakresie poziomu usług oraz obsługi wysokie koszty dystrybucji oraz skrócenie cyklu życia produktów koncentracja w handlu nowe kanały zbytu integracja procesów gospodarczych oraz decyzyjnych rozwój teorii systemów rozwój nowych technologii informacji i komunikacji oraz automatycznej identyfikacji 17

18 Logistyka _ stymulatory rozwoju c.d. integracja informacji, rozwój i rozszerzenie skali zastosowania nowoczesnych technik ilościowych wzrost przedsiębiorczości i innowacyjności w działalności gospodarczej rynkowa orientacja zarządzania przedsiębiorstwem rozwój strategii integracji zorientowanych na wzrost wykorzystania i kreowania potencjału efektów i wartości wzrost znaczenia ekologicznej działalności rynkowej integracja i globalizacja rynków 18

19 Logistyka współcześnie podstawowy problem w logistyce osadza się na dążeniu do optimum pomiędzy racjonalnym poziomem kosztów w skali systemu a dążeniem do pożądanego poziomu obsługi Niskie koszty materiałowe, niskie koszty logistyczne, niskie koszty ogólne Wysoki poziom obsługi klientów, serwis Niskie koszty finansowania zapasów, niskie koszty utrzymywania magazynów 19

20 Logistyka współcześnie zasady projektowania systemów logistycznych I. podejście systemowe II. zasada przepływów III. zasada integracji 20

21 Logistyka współcześnie I. podejście systemowe - zasada myślenia o całości polega na tym, że ponad znaczenie poszczególnych elementów systemu logistycznego przekłada się wzajemne zależności między nimi należy dążyć do: stworzenia jednostek logistycznych - kombinacji przewozów selektywnej automatyzacji w magazynach realizacji zamówień przez elektroniczne przetwarzanie danych ujednolicenie dokumentów w łańcuchu transportowym polepszenia komunikacji między ogniwami łańcucha dostaw minimalizacji zapasów w magazynach 21

22 Logistyka współcześnie II. zasada przepływów - oznacza sprawne i efektywne zarządzanie łańcuchem logistycznym - każda zmiana miejsca materiałów i wyrobów gotowych oraz związanych z nimi informacji w łańcuchu logistycznym wiąże się z przezwyciężeniem czasu i przestrzeni - identyfikując i analizując przepływ materiałów i wyrobów gotowych należy dostrzegać łańcuch działań a nie tylko konkretne działania np. transport czy produkcję 22

23 Logistyka współcześnie III. zasada integracji czyli scalenia działań realizowanych przez współdziałające jednostki organizacyjne harmonizowanie miejsc przecięcia w łańcuchu logistycznym oraz ogniw łańcucha Polega to na: tworzeniu nowych całości z uzupełniających się elementów włączania elementów w istniejącą całość Należy wyróżnić działania integracyjne: w łańcuchu logistycznym w ogniwach łańcucha logistycznego 23

24 Logistyka współcześnie klasyfikacja systemu logistycznego w ujęciu instytucjonalnym 1. systemy makro-logistyczne mają one charakter ogólnogospodarczy np. krajowy system łączności, komunikacji, kolejowy 2. systemy mikro-logistyczne systemy poszczególnych podmiotów gospodarczych (przedsiębiorstw, instytucji) 3. systemy meta-logistyczne (zwane kanałami logistycznymi) mają one charakter między-organizacyjny, a warunkiem ich istnienia, powstania jest kooperacja kilku podmiotów zaangażowanych w przepływ dóbr i informacji 24

25 Logistyka współcześnie zadania i możliwości logistyki 1. wspomaga orientację rynkową przedsiębiorstwa zorientowana na oferowanie nabywcom optymalnego serwisu obsługi sprzyja przejrzystości rynku 2. stymuluje sprzedaż i serwis przy racjonalizacji kosztów całkowitych zwiększa się świadomość koszty-korzyści 3. wykorzystuje zależności i synergię systemów 4. umożliwia rozwiązywanie problemów w miejscach sprzężeń przepływów towarów i informacji z innymi obszarami funkcjonalnymi (marketingiem/finansami/itp.) 5. stymuluje integrację i hierarchizację celów przedsiębiorstw oraz powiązania z partnerami rynkowymi 6. wspomaga racjonalizację systemu organizacyjnego i przepływu towarów 7. stymuluje wzrost ogólnej efektywności gospodarowania 25

26 Prolog marketing - jest zintegrowaną koncepcją myślenia i podejmowania decyzji w rynkowo zorientowanym przedsiębiorstwie (def. Potha 1988 r. ) marketing - jest zintegrowaną czynnością zorientowaną na zaspokojenie aktualnych i potencjalnych potrzeb i życzeń nabywców poprzez proces wymiany 26 (def. Kotlera i Amstronga 1988 r.)

27 Uczestnicy kanału marketingowego funkcjonują w układzie w którym spełniają jedną lub więcej funkcji: 27 Prolog - generowanie popytu lub sprzedaż - utrzymywanie zapasów - dystrybucja towarów - świadczenie usług

28 Prolog zespół ogniw (instytucji lub osób) za pośrednictwem których przekazuje się jeden lub więcej strumieni związanych z działalnością marketingową def. kanału dystrybucyjny 28

29 Prolog kanał dystrybucyjny czynniki demograficzne czynniki ekonomiczne czynniki naturalne konkurencja Dostawcy + Przedsiębiorstwo + Pośrednicy + Nabywcy społeczności MIKROOTOCZENIE czynniki technologiczne czynniki polityczno prawne czynniki społeczno kulturowe Rys. 1 Otoczenie marketingowe Źródło: L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa

30 Prolog kanał dystrybucyjny strumienie przedsiębiorstwa: przepływ fizyczny towaru (usługi), przekazywanie prawa własności (lub prawa użytkowania), przepływ należności (lub kredytów), przepływ ryzyka, 30 przekazywanie sygnałów rynku

31 Prolog kanał dystrybucyjny funkcja podstawowa dystrybucji: pozyskiwanie nabywców dzięki zapewnieniu dostępności produktów przy możliwie szybkim ich przepływie przez kanał funkcje pomocnicze: kupowanie transportowanie dostarczanie sprzedaż produktów przekazywanie prawa własności 31 regulowanie należności

32 Prolog kanał dystrybucyjny uczestnicy kanałów dystrybucji: producenci, hurtownicy, agenci, detaliści ostateczni nabywcy pośrednicy należy dążyć do takiego modelu w którym poszczególne funkcje w kanale dystrybucji będą wykonywane przez tych uczestników, którzy mogą je realizować najefektywniej tym samym najskuteczniej przyczyniać się do zaoferowania ostatecznym odbiorcom dóbr odpowiadających ich potrzebom 32

33 Prolog kanał dystrybucyjny - powiązania między uczestnikami kanałów dystrybucji producent konsument producent pośrednik konsument agent hurtownik detalista agent hurtownik agent detalista 33

34 Prolog kanał dystrybucyjny Warunkiem osiągania celów przez uczestników kanału jest, aby wytwarzane produkty// oferowane usługi zostały zaoferowane konsumentowi w odpowiedniej formie (zróżnicowaniu// wielkości partii) 34 we właściwym miejscu i czasie

35 Prolog przykład: dostawca_1 dostawca_2 pośrednik konsument dostawca_3 agent hurtownik detalista 35

36 Łańcuch dostaw sieć dostawców, producentów, usługodawców połączonych ze sobą przepływami strumieni (surowców, produktów, informacji oraz finansów) współpracujących ze sobą na każdym etapie procesu (od surowca do użytkownika) dostarczania dóbr wybranym klientom/konsumentom. def. łańcucha dostaw 36

37 Łańcuch dostaw przykład: dostawca_1 dostawca_2 pośrednik konsument dostawca_3 agent hurtownik detalista 37

38 Łańcuch dostaw zarządzanie operacjami - planowanie, organizowanie, realizowanie i kontrolowanie czynności pozwalających przekształcić nakłady w gotowe produkty - materiały - know how - informacje operacje zaspokojenie potrzeb klienta 38

39 Łańcuch dostaw W ramach koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw uwzględnia się: - źródła surowców i dostawców, - politykę zakupu i gromadzenia surowców, - przepływ materiałów wewnątrz firmy, - przechowywanie wyrobów gotowych, - dystrybucję, - magazynowanie, - i transport. 39

40 Funkcjonowanie przedsiębiorstw składowe firmy elementy strukturalne elementy pozastrukturalne - to aktywa materialne (budynki, wyposażenie, systemy komputerowe ) - to aktywa niematerialne (ludzie, polityka, zasady podejmowania decyzji ) 40

41 Funkcjonowanie przedsiębiorstw weryfikatorem wszelkich działań przedsiębiorstwa jest klient konsument, który decyduje o początku i końcu działalności przedsiębiorstwa zarządzanie jest procesem ciągiem działań i decyzji zmierzających do ustalenia efektywnych sposobów realizacji celów rynkowych zgodnie z zasadami orientacji prorynkowej 41

42 Funkcjonowanie przedsiębiorstw płaszczyzny procesu zarządzanie identyfikacja klientów ramy czasowe i cele kluczowe kompetencje 42

43 Funkcjonowanie przedsiębiorstw strategia: sposób w jaki przedsiębiorstwo zamierza realizować swoją misję zestaw działań za pomocą których przedsiębiorstwo zamierza osiągnąć swe długofalowe cele rynkowe zespół zaprogramowanych działań zapewniających egzystencję i rozwój firmy w długim okresie czasu zespół skoordynowanych, dostosowanych do sytuacji firmy oraz otoczenia sposobów osiągania celów 43

44 Funkcjonowanie przedsiębiorstw strategie funkcjonalne 44 - są to konkretne działania w obszarach funkcjonalnych strategie operacji i łańcucha dostaw - strategia wskazująca w jaki sposób elementy strukturalne i pozastrukturalne będą pozyskiwane i wykorzystywane w obszarze łańcucha dostaw celem wspierania ogólnie przyjętej strategii

45 Łańcuch dostaw Def. zarządzania łańcuchem dostaw - aktywne zarządzania sieciami dostaw stanowi planowanie, koordynowanie i kontrolowanie przepływu materiałów, części i wyrobów gotowych od dostawców do odbiorców, które obejmuje dwa oddzielne strumienie przepływów materiałów i informacji w celu zmaksymalizowania wartości dla klienta oraz osiągnięcia trwałej przewagi konkurencyjnej. 45

46 Łańcuch dostaw _ struktura dostawcy drugiego rzędu dostawca pierwszego rzędu dostawca masy papierowej dostawca kartonów dostawca mieszanki uzupełniającej G Ó R A dostawca mleka dostawca mleka dostawca mleka 46 producent hurtownik detalista konsument D Ó Ł

47 Łańcuch dostaw Cele zarządzania łańcuchami dostaw: Minimalizacja całkowitych kosztów przepływu produktów i informacji przy zachowaniu wymaganego przez klientów poziomu jakości obsługi dostaw Zapewnienie jak najkrótszego czasu realizacji zamówień i możliwie wysokiej niezawodności, częstotliwości i elastyczności dostaw przy założonym poziomie kosztów przepływu Optymalizacja poziomu zapasów w skali łańcucha dostaw wraz z elastycznym dostosowaniem się do preferencji w zakresie obsługi dostaw poszczególnych segmentów rynku. 47

48 Łańcuch dostaw Obszary zarządzania łańcuchami dostaw: konfigurowanie produktu i sieci, co polega na podjęciu kluczowych decyzji o oferowanych produktach i usługach, strukturze podmiotowej i więziach ogniw łańcucha projektowanie wyrobów przy wykorzystaniu potencjału wiedzy dostawców formowanie sieci produkcyjnej bazujące na zadaniach produkcyjnych miejsc produkcji i utrzymywania zapasów oraz miejsc handlowych i logistycznych optymalizacja procesów zachodzących w łańcuchu związanych z fizycznym przepływem 48 produktów oraz przepływami informacji i środków finansowych

49 Łańcuch dostaw Wymiary wydajności łańcuchów dostaw: jakość, cechy produktu, które odnoszą się do zakresu zaspokojenia potrzeb przez produkt// usługę (osiągi// zgodność// niezawodność) czas dostawy (szybkość// niezawodność) okno dostawy elastyczność zakres reagowania na unikalne potrzeby (asortyment// zmiany// ilość) koszt (wynagrodzeń// materiałów// projektów// jakości ) 49

50 Łańcuch dostaw _ struktura dostawcy drugiego rzędu dostawca pierwszego rzędu dostawca masy papierowej dostawca kartonów dostawca mieszanki uzupełniającej G Ó R A dostawca mleka dostawca mleka dostawca mleka 50 producent hurtownik detalista konsument D Ó Ł

51 Łańcuch dostaw Def. zarządzania łańcuchem dostaw - aktywne zarządzania sieciami dostaw stanowi planowanie, koordynowanie i kontrolowanie przepływu materiałów, części i wyrobów gotowych od dostawców poprzez producentów i pośredników do odbiorców, które obejmuje dwa oddzielne strumienie przepływów materiałów i informacji w celu zmaksymalizowania wartości dla klienta oraz osiągnięcia trwałej przewagi konkurencyjnej. 51

52 Logistyka - transport Def. Transport - jest to zespół czynności polegający na przemieszczaniu dóbr materiałowych w czasie i przestrzeni przy użyciu odpowiednich środków technicznych Cel: organizowanie i zsynchronizowanie fizycznego przepływu dóbr materiałowych od producentów lub hurtowników do ostatecznych konsumentów przez wszystkie fazy procesu produkcyjnego zgodnie z zarządzaniem logistycznym. Wybór właściwego środka transportu 52 - odpowiednia ładowność - terminowość - niezawodność poziom obsługi klienta

53 Logistyka - transport Def. System transportowy jest określany jako uporządkowana całość wszystkich gałęzi transportu działających na określonym obszarze, a więc obejmująca cały majątek trwały i obrotowy transportu, czynnik ludzki i międzygałęziowe połączenia wewnętrzne tej całości, a także powiązanie całości systemu transportu z otoczeniem. 53 podsystemy: czynny: zbiór środków transportu bierny: zbiory szlaków transportowych, wielkość i rozmieszczenie ładunków oraz urządzenia warunkujące prawidłowe funkcjonowanie środków transportowych.

54 Logistyka - transport Elementy systemu transportowego: transportowany materiał - właściwości fizyko-chemiczne, podatność na transport środek transportu - dobór środka transportu proces transportu - Załadunek Przewóz Wyładunek 54

55 Logistyka - transport Charakterystyka infrastruktury transportowej: 1. Kryteria (klasyfikacja pionowa): Stosunek drogi przewozu do środka przewozu (transport wehikułowy, przesyłowy) Środowiska transportowe (transport lądowy, powietrzny, wodny) Gałąź transportu (transport samochodowy, kolejowy, rurociągowy i żegluga morska) 2. Kryteria (klasyfikacja pozioma): Wg przedmiotu przewozu Wg formy własności (transport państwowy, prywatny). Wg terytorium gospodarczego (transport krajowy, międzynarodowy) 55

56 Logistyka - transport Charakterystyka infrastruktury transportowej: Transport Transport osób Transport towarów Transport informacji transport wehikułowy transport przesyłowy transport lądowy: - bezszynowy - szynowy 56 transport powietrzny: - lotniczy - kosmiczny transport wodny: - żegluga śródlądowa - żegluga morska transport przewodowy: - rurociągowy - ektrotransport transport bliski: - przenośnikowy - pionowy

57 Logistyka - transport Def. Środek transportu: urządzenia techniczne do przemieszczania ładunku, osób i informacji. Cechy systemu transportowego: niepodzielność, długi okres przedsięwzięć i długi okres użytkowania. Podział środków transportowych Przewozowe: Zespół trakcyjny: - pojazd trakcyjny (lokomotywa, ciągnik, holownik, pchacz, rakieta nośna) - pojazd ładowny ( przyczepa, wagon, barka, satelita) Tabor autonomiczny (samolot, samochód, barka motorowa, statek, wahadłowiec) Przesyłowe: Przewodowe (rurociągi, linie elektryczne, światłowody) Środki do transportu bliskiego (kolejki linowe, taśmociągi, transportery, urządzenia do transportu pionowego) 57

58 Logistyka charakterystyka gałęzi transportu t. samochodowy Zalety: sfery zastosowania transportu wyznaczają jedynie obszary kontynentów; największa spośród wszystkich gałęzi spójność i gęstość dróg; najkorzystniejsze dostosowanie sieci dróg do rozmieszczenia obiektów przy drogach; przystosowanie środków transportu do przewozu niemal wszystkich ładunków; dobre właściwości związane z czasem trwania transportu, a zwłaszcza szybkości eksploatacyjnej, najkorzystniejsza dostępność w czasie, duża częstotliwość, możliwość korzystania z najdogodniejszych tras; największa możliwość wykonywania przewozów w relacji obiekt-... Ograniczenia: nierównomierność w przestrzennym rozwoju sieci dróg kołowych i niski stan techniczny dróg. stosunkowo 58 wysokie koszty przemieszczania wynikające ze słabej degresji kosztów jednostkowych

59 t. kolejowy Logistyka charakterystyka gałęzi transportu Zalety: zdolność do przewozów masowych; relatywnie niskie stawki przewozowe przy dostawach na średnie i duże odległości wynikające z silnej degresji kosztów jednostkowych; stosunkowo rozległa sieć połączeń kolejowych dobrze dostosowana do lokalizacji głównie rynków zaopatrzenia i zbytu; duża dostępność przestrzenna wynikająca ze znacznej gęstości sieci dróg i punktów transportowych; specjalistyczny tabor, przystosowany do przewozu ładunków o zróżnicowanej podatności transportowej; możliwość dowozu do przewoźników innych gałęzi transportu. przewozy mieszane transport proekologiczny w odniesieniu do transportu samochodowego Wady: czas dostawy towarów; dowóz 59 towarów do stacji kolejowych i przeładunkowych (transport kombinowany);

60 Logistyka charakterystyka gałęzi transportu t. samolotowy Zalety: krótki czas trwania przewozu (obsługa ładunków wymagających bardzo szybkiego przesyłu); regularność i terminowość dostaw; zapewnia duże bezpieczeństwo przewożonym ładunkom. Wady: niewielka ładowność samolotów; niekorzystne rozmieszczenie przestrzenne sieci punktów transportowych (konieczność posługiwania się środkami innych gałęzi transportowych - transport kombinowany); wysoki poziom stawek frachtowych. 60

61 t. morski Logistyka charakterystyka gałęzi transportu Zalety: nieograniczona struktura towarowa wymiany handlowej; silna degresja jednostkowych kosztów przemieszczania towarów; łatwy dostęp do głównych światowych centrów gospodarczych, którą to rolę spełniają z reguły porty morskie na poszczególnych kontynentach; nieograniczony praktycznie zasięg pływania statków. Wady: czas transportu; potrzeba dowozu i odwozu (transport kombinowany). 61

62 Logistyka charakterystyka gałęzi transportu t. śródlądowy Zalety: zdolność do masowych przewozów ładunków o niskiej wartości; niskie ceny przewozowe (duża degresja kosztów jednostkowych); wysoki stopień bezpieczeństwa przewozu towarów wrażliwych na wstrząsy czy wibracje; małe zużycie zasobów naturalnych (energii, siły roboczej, deficytowych materiałów, terenu); niewielki wpływ na środowisko naturalne. Wady: wydłużony czas dostaw; małe bezpieczeństwo ładunków wrażliwych na wilgoć; niski poziom uregulowania polskich rzek. 62

63 Logistyka charakterystyka gałęzi transportu to przestrzenne przemieszczanie cieczy, skroplonych t. rurociągowy gazów, wody i niektórych towarów sypkich. Np. transport ropy naftowej i gazu, transport pyłu węglowego z kopalni do położonej w pobliżu ciepłowni lub elektrowni. Zalety: zdolność do masowych przewozów produktów płynnych i gazów; niskie koszty przemieszczania; korzystna oferta z punktu widzenia czasu transportu (duża przepustowość rurociągów oraz duża niezawodność); ochrona ładunków przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych; niska uciążliwość dla środowiska naturalnego. Wady: słaba dostępność przestrzenna (rzadka oraz niespójna sieć); wysokie nakłady na budowę i utrzymanie infrastruktury sieci (przepompownie, stacje w miejscach docelowych); wysoki udział kosztów stałych w cenie transportu. przy doborze 63 odpowiednich środków transportu bierze się pod uwagę: koszt, dostępność, szybkość, rzetelność, wielkość przesyłki

64 Logistyka proces transportowy Załadunek Przewóz Wyładunek Podział procesu przemieszczania na fazy i czynności robocze w transporcie konwencjonalnym (każda faza dzieli się na czynności robocze) Proces przemieszczania: Zdarzenia o charakterze stacjonarnym: Przygotowanie ładunku (faza) Przygotowanie pojazdu (faza) Przekazywanie ładunku (faza) Zdarzenia o charakterze przestrzennym: Powrót pojazdu (faza) Podstawienie pojazdu (faza) Naładunek (faza) Przewóz (faza) 64 Wyładunek (faza) Proces transportowy: prosty przebiega bez powtarzania faz; złożony powtarzanie się tych samych faz od miejsca dostawy do miejsca odbioru

65 Logistyka system struktury systemów logistycznych (fizyczny) system jednostopniowy (bezpośredni przepływ dóbr) punkt nadania punkt odbioru system wielostopniowy (pośredni przepływ dóbr) Punkt nadania Punkt rozdziału Punkty odbioru Punkty odbioru 65 Punkty nadania Punkt koncentracji

66 Logistyka system struktury systemów logistycznych (fizyczny) system kombinowany (bezpośredni przepływ dóbr) Punkty odbioru Punkt nadania 66

67 Logistyka proces transportowy Łańcuch transportowy Jednoczłonowy łańcuch transportowy Wieloczłonowy łańcuch transportowy Transport przerywany (ze zmianą pojemnika transportowego często z pośrednim magazynowaniem; ułatwienie za-, wy- i przeładunku dzięki paletom 67 Transport kolejowy załadowanych pojazdów samochodowych Transport kombinowany Transport w pojemnikach

68 Logistyka transport kombinowany - jest to system, w którym użyte środki transportu są tak dopasowane do siebie, że przeładunek transportowanych towarów z jednego środka transportowego na drugi nie wymaga wielu operacji przeładunkowych Cechy transportu kombinowanego 1. przez transport kombinowany próbuje się zastąpić pracę nakładami kapitałowymi; 2. dąży się do zmechanizowania przeładunku transportowego towaru z jednego środka transportu na drugi; 3. dąży się do łączenia zalet transportu bliskiego (na ogół samochód ciężarowy) z zaletami transportu dalekiego (zwykle kolej, samolot, statek). 68

69 Logistyka formy transportu kombinowanego - transport załadowanych środków transportowych, transport pojemnikowy (duże - kontenery, małe palety) Rodzaje transportu kombinowanego: szynowo-drogowe, lądowo-wodne Zalety: obniżka kosztów przewozu, niska uciążliwość transportu dla środowiska, sumaryczny czas jest mniejszy, rzetelność, zmniejszenie zatłoczenia dróg europejskich i przejść granicznych 69 Wady: zastosowanie nowoczesnych rozwiązań logistycznych, transport opłacalny jest wtedy gdy wozimy duże ilości towaru, musi istnieć sieć terminali i punktów przeładunkowych

70 terminale Logistyka Punkty węzłowe systemu to miejsca przeładunku (terminale). Terminale - punktu węzłowe, miejsca przeładunku dysponujące technicznymi środkami pomocniczymi do szybkiego przeładunku towarów z jednego środka transportu na drugi i korzystnymi połączeniami transportowymi dla dowozu i odwozu Rodzaje terminali: lądowe powstają w pobliżu węzłów kolejowych i służą do przeładunku, magazynowania kontenerów, morskie w pobliżu portów morskich 70

71 Logistyka charakterystyka gałęzi transportu wybór przewoźnika 1) Cechy: czas dostawy, bezpieczeństwo, niezawodność, inne (dostęp do sieci transportowej, bezpośredni przewóz, częstotliwość, rytmiczność, regularność, masowość 2) transport własny przedsiębiorstwa- decyzja logistyczna: posiadanie lub nie posiadanie własnego taboru 71

72 Logistyka charakterystyka gałęzi transportu Algorytm postępowania logistycznego przy wyborze środka transportu: potrzeba przewozu wybór gałęzi przewozu przewoźnik droga i sposób przewozu 72

73 zapasy def. to nie zagospodarowane w danej chwili dobra rzeczowe, utrzymywane w przedsiębiorstwie w celu użycia ich w przyszłości głównym powodem ich utrzymywania jest: minimalizacja występowanie przerw w ciągłości łańcucha logistycznego oraz konieczność wyrównywania różnych intensywności strumieni przepływów 73

74 zapasy Łańcuch dostaw dostawca_1 przykład: dostawca_2 pośrednik konsument dostawca_3 agent hurtownik detalista 74

75 zapasy wykorzystywane są w: procesie produkcyjnym - surowce - półprodukty oraz produkty w toku 75 działalności pomocniczej - materiały konserwacyjne - materiały naprawcze - materiały operacyjne obsłudze klienta - produkty gotowe - części zamienne

76 zapasy parametry 1. wielkość zamówienia Q wielkość dostawy jednorazowej ROP punkt składania zamówienia, określa poziom zapasów 2. cykl zamawiania C czyli cykl zamawiania jest to odstęp między składaniem kolejnych zamówień Z max zapas maksymalny 76

77 zapasy _ rodzaje I. - poddostawcy - producenci - hurtownicy zapas cykliczny (bieżący) - detaliści zapas bezpieczeństwa - to zapas części// produktów nabywanych w dużych ilościach, stopniowo zużywanych i po jakimś czasie nabywanych ponownie 77 - to dodatkowy zasób towarów utrzymywany przez przedsiębiorstwo w celu zabezpieczenia się przed nieprzewidzianymi zmianami poziomu popytu lub czasu realizacji zamówień

Gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa Gospodarka magazynowa - prezentacja przedmiotu prowadzący: dr Katarzyna Kolasińska Morawska Katedra Marketingu rok akademicki 2009_2010 Zakład Logistyki Prolog przedsiębiorstwo wyodrębniona prawnie, organizacyjnie

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZA IE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW. Sebastian Kot Marta Starostka-Patyk Dariusz Krzywda

ZARZĄDZA IE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW. Sebastian Kot Marta Starostka-Patyk Dariusz Krzywda P O L I T E C H N I K A C Z Ę S T O CHOWSKA ZARZĄDZA IE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW Sebastian Kot Marta Starostka-Patyk Dariusz Krzywda CZĘSTOCHOWA 2009 RECENZENCI Dr hab.joanna Nowakowska-Grunt, Prof. P.Cz. Dr

Bardziej szczegółowo

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES.

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. 6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. Obszar funkcjonalny: 1. Produkcja a. Elektroniczne przydzielanie zadań wraz z instrukcjami wykonawczymi (karta technologiczna). b. Raportowanie produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu)

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) semestr zimowy 2013/2014 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: środy,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw

Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw Zeszyty Naukowe nr 700 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Tomasz Ma kus Katedra Procesu Zarzàdzania Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw 1. Uwagi wst pne Wśród podstawowych

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6 Zarządzanie Logistyczne Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Łódź 2010 Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Skład i łamanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

PORTY MORSKIE JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW

PORTY MORSKIE JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW Andrzej TUBIELEWICZ *, Marcin FORKIEWICZ * PORTY MORSKIE JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW Streszczenie W morsko-lądowych łańcuchach transportowych logistyczne procesy integracyjne

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie

Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie Magdalena K. Gąsowska * Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie Wstęp Działalność każdego przedsiębiorstwa jest naturalnie związana z ponoszeniem ryzyka. Znaczna część podmiotów

Bardziej szczegółowo

Procesy logistyczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw Logistics processes in supply chain management

Procesy logistyczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw Logistics processes in supply chain management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 103 Seria: Administracja i Zarządzanie 2014 prof. Tadeusz Waściński Wydział Logistyki WAT Procesy logistyczne w zarządzaniu łańcuchem

Bardziej szczegółowo

dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015

dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015 dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.spoleczna.pl konsultacje: informacje na

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce Nowe horyzonty Rynek transportu i logistyki w Polsce Maj 2007 Autor Stanisław Ślubowski Departament Marketingu Korporacyjnego Zespół ds. Analiz Gospodarczych ING Bank e-mail: stanislaw.slubowski@ingbank.pl

Bardziej szczegółowo

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Donata Andrzejczak Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ NOWYM WYZWANIEM DLA WSPÓŁCZESNYCH OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ NOWYM WYZWANIEM DLA WSPÓŁCZESNYCH OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 84 Transport 2012 Ewa Płaczek Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Zarządzania / Katedra Logistyki Ekonomicznej ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ NOWYM WYZWANIEM DLA

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janina Rosiak Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyczne

Zarządzanie logistyczne Przedsiębiorczość i Zarządzanie Tom XII Zeszyt 9 Zarządzanie logistyczne redakcja Katarzyna Kolasińska-Morawska Łódź 2011 Skład i łamanie Agnieszka Zytka Projekt okładki Marcin Szadkowski Copyright by

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ANDRZEJ CHAJĘCKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy CHALNISIA KRZAKIEWICZ Państwowa

Bardziej szczegółowo