LOGISTYKA WPROWADZENIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LOGISTYKA WPROWADZENIE"

Transkrypt

1 LOGISTYKA WPROWADZENIE - prezentacja zagadnień Paweł Morawski Katedra Marketingu i Logistyki SAN rok akademicki

2 Logistyka Wprowadzenie Kontakt z prowadzącym: dr inż. Paweł Morawski www: (udostępnione pliki) (preferowany kontakt!!!) konsultacje: informacja na stronie WWW 2

3 Logistyka Wprowadzenie Cele kształcenia: Obejmują zdobycie lub pogłębienie wiedzy z zakresu logistyki i jej obszarów funkcjonalnych (zaopatrzenia, transportu, produkcji, dystrybucji oraz logistycznej obsługi klienta). Istotnym będzie podejście marketingowo-logistyczne Główny nacisk jest skierowany na problematykę zarządzania logistyką wplecioną w struktury organizacyjne oraz działy funkcyjne przedsiębiorstw nakierowanych na klienta i jego potrzeby. 3

4 Logistyka Wprowadzenie treści kształcenia 1. Logistyka - ujęcie bazowe 2. Logistyka w strukturach przedsiębiorstw 3. Zarzadzanie logistyczno-marketingowe 4. Logistyczna obsługa klienta 5. Infrastruktura logistyczna oraz systemy IT dla logistyki 6. Firmy logistyczne (usługodawcy logistyczni) 4

5 Logistyka Wprowadzenie metody i formy nauczania wykłady interaktywna forma konwersatorium 5

6 Logistyka Wprowadzenie wymagana wiedza: podstawy zarządzania podstawy marketingu podstawy mikro i makro ekonomii 6

7 literatura: obowiązkowa dodatkowa Coyle J.J, Bardi E.J., Langley C.J., 2002, Zarządzanie logistyczne. Wyd. PWE, Warszawa Sarjusz Wolski Z., Skowronek C., 2003, Logistyka w przedsiębiorstwie. Wyd. PWE, Warszawa. Bozarth C., Handfield R.B., 2007, Wprowadzenie do zarządzania operacjami i Łańcuchem dostaw. Wyd. Helion, Gliwice. Krawczyk S., 2001, Zarządzanie procesami logistycznymi. Wyd. PWT, Warszawa. Kempny D., 2001, Logistyczna obsługa klienta. Wyd. PWE, Warszawa. Kotler P., Amstrong G., Saunders J., Wong V., 2002, Marketing - podręcznik europejski. Wyd. PWE, Warszawa. 7

8 Logistyka Wprowadzenie forma zaliczenia (składowe zaliczenia): 1. test na zjeździe pytań wielokrotnego wyboru LUB 2. przygotowanie pracy zaliczeniowej tematyka (logistyka w mojej firmie/organizacji) grupy 2 osobowe (maksimum) prezentacja na podstawie pracy (dla chętnych???) 8

9 Logistyka - definicje koncepcja zarządzania procesami i potencjałem firmy dla skoordynowanej realizacji przepływów towarowych w skali firm i powiązań między jego partnerami rynkowymi (S.Kummer, J.Weber ) działania związane z zarządzaniem, przemieszczaniem produktów z miejsc, które mają ułatwić przepływ produktów z miejsc pochodzenia do miejsc finalnej konsumpcji, jak również przepływ związanej z nimi informacji, w celu zaoferowania klientowi odpowiedniego poziomu obsługi, po rozsądnych kosztach. (F.J.Boor, K.Rutkowski ) zintegrowany system kształtowania i kontroli procesów fizycznego przepływu towarów oraz ich informacyjnych uwarunkowań, zmierzających do osiągnięcia możliwie najkorzystniejszych relacji między poziomem świadczonych usług, a poziomem i strukturą związanych z tym kosztów 9 (Cz.Skowronek, Z.Soriusz Wolski )

10 Logistyka - definicje jest terminem opisującym proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiednich informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta jest działalnością przedsiębiorstwa, która przenika przez wszystkie jego sfery: zarządzanie (plan, realizowanie, kontrola), przepływ rzeczy (materiałów, surowców, wyrobów gotowych), obsługa klienta (sprawy przepływu, koszty) 10

11 Logistyka cechy pojęcia transformacja czasowo przestrzenna przedmiotu przepływów (dóbr/ wartości) integracja funkcji planowania, sterowania oraz organizacji i kontroli procesów logistycznych przyporządkowanie przepływów informacji przepływom towarów orientacja na kryterium efektywności i użyteczności rynkowych (realizacja dostaw/ koszty) wyodrębnienie zakresu i struktury przedmiotu działalności logistycznej 11

12 Logistyka sfery działań 1. prognozowanie popytu 2. zaopatrzenie materiałowe produkcji 3. manipulacje materiałowe 4. transport 5. składowanie 6. gospodarowanie zapasami 7. pakowanie i znakowanie 8. realizacja zamówień klientów 9. zaopatrywanie w części zamienne 12

13 Logistyka koncepcje koncepcyjno funkcjonalnym logistyka to koncepcja zarządzania przepływami dóbr i informacji, w znaczeniu zbioru metod i funkcji planowania, sterowania, organizowania i kontroli opartych na zintegrowanym i systemowym ujmowaniu tych przepływów przedmiotowo strukturalnym logistyka to zintegrowany proces przepływów towarowych i informacyjnych oraz określony kompleks przedsięwzięć i rozwiązań strukturalnych związany z integracją i realizacją tych przepływów efektywnościowym logistyka to orientacja i determinanta wzrostu efektywności zorientowana na oferowanie pożądanego serwisu (jakości usług logistycznych) przy racjonalizacji kosztów i wzroście ogólnej efektywności gospodarowania 13

14 Logistyka koncepcje Faza Czas trwania Zasada Orientacja produkcyjna II poł. XIX w. do początku XX w. wytwarzaj maksymalnie i po niskich kosztach Orientacja sprzedażowa Orientacja marketingowa sprzedaj co wyprodukowałeś produkuj to co możesz sprzedać Marketing strategiczny od 1980 dotychczas planuj i uwzględniaj potrzeby klienta 14

15 Logistyka etapy rozwoju połowa lat 50 xx wieku nacisk położony na dystrybucję i gospodarkę przedsiębiorstwa. impulsem zmian - stały się stale rosnące zdolności wytwórcze i potencjał produkcyjny oraz potrzeby rynkowe lata 60 te wzrost zainteresowania sprawami zaopatrzenia i dystrybucji przedsiębiorstwa,celem obniżania kosztów przepływów towarów, materiałów i surowców (poszukiwanie rezerw) lata 70- te wystąpił kryzys energetyczny i wzrost zainteresowania ekologią, w związku z tym logistyka zostaje podporządkowana redukcji zużycia energii i materiałów oraz ograniczeniu degradacji środowiska naturalnego. 15

16 Logistyka etapy rozwoju c.d. i połowa lat 80- tych to okres zwany okresem deregulacji transportu. w tym okresie procesy deregulacji doprowadziły do powstania wyspecjalizowanych firm transportowo spedycyjnych. w tym okresie procesy zarządzania przepływami ulegają dalszej integracji dzięki wykorzystaniu nowoczesnych systemów komputerowych w końcu lat 80 tych następuje okres dążenia do zintegrowanej logistyki, która polega na strategicznym zarządzaniu wszystkimi czynnościami logistycznymi w fazie zaopatrzenia produkcji i dystrybucji. lata 90-te rozwój zarządzania tzw. łańcuchem dostaw -tworzenie się łańcuchów przedsiębiorstw począwszy od dostawców, kooperantów, hurtowników, pośredników tworząc jednolitą drogę od miejsca wytworzenia surowców do wyrobów gotowych nowy potencjał efektu 16

17 Logistyka _ stymulatory rozwoju zmiana rynku na rzecz rynku nabywcy oraz wzrost stopnia zróżnicowania rynku (indywidualizacja/ dywersyfikacja) rosnąca konkurencja w zakresie poziomu usług oraz obsługi wysokie koszty dystrybucji oraz skrócenie cyklu życia produktów koncentracja w handlu nowe kanały zbytu integracja procesów gospodarczych oraz decyzyjnych rozwój teorii systemów rozwój nowych technologii informacji i komunikacji oraz automatycznej identyfikacji 17

18 Logistyka _ stymulatory rozwoju c.d. integracja informacji, rozwój i rozszerzenie skali zastosowania nowoczesnych technik ilościowych wzrost przedsiębiorczości i innowacyjności w działalności gospodarczej rynkowa orientacja zarządzania przedsiębiorstwem rozwój strategii integracji zorientowanych na wzrost wykorzystania i kreowania potencjału efektów i wartości wzrost znaczenia ekologicznej działalności rynkowej integracja i globalizacja rynków 18

19 Logistyka współcześnie podstawowy problem w logistyce osadza się na dążeniu do optimum pomiędzy racjonalnym poziomem kosztów w skali systemu a dążeniem do pożądanego poziomu obsługi Niskie koszty materiałowe, niskie koszty logistyczne, niskie koszty ogólne Wysoki poziom obsługi klientów, serwis Niskie koszty finansowania zapasów, niskie koszty utrzymywania magazynów 19

20 Logistyka współcześnie zasady projektowania systemów logistycznych I. podejście systemowe II. zasada przepływów III. zasada integracji 20

21 Logistyka współcześnie I. podejście systemowe - zasada myślenia o całości polega na tym, że ponad znaczenie poszczególnych elementów systemu logistycznego przekłada się wzajemne zależności między nimi należy dążyć do: stworzenia jednostek logistycznych - kombinacji przewozów selektywnej automatyzacji w magazynach realizacji zamówień przez elektroniczne przetwarzanie danych ujednolicenie dokumentów w łańcuchu transportowym polepszenia komunikacji między ogniwami łańcucha dostaw minimalizacji zapasów w magazynach 21

22 Logistyka współcześnie II. zasada przepływów - oznacza sprawne i efektywne zarządzanie łańcuchem logistycznym - każda zmiana miejsca materiałów i wyrobów gotowych oraz związanych z nimi informacji w łańcuchu logistycznym wiąże się z przezwyciężeniem czasu i przestrzeni - identyfikując i analizując przepływ materiałów i wyrobów gotowych należy dostrzegać łańcuch działań a nie tylko konkretne działania np. transport czy produkcję 22

23 Logistyka współcześnie III. zasada integracji czyli scalenia działań realizowanych przez współdziałające jednostki organizacyjne harmonizowanie miejsc przecięcia w łańcuchu logistycznym oraz ogniw łańcucha Polega to na: tworzeniu nowych całości z uzupełniających się elementów włączania elementów w istniejącą całość Należy wyróżnić działania integracyjne: w łańcuchu logistycznym w ogniwach łańcucha logistycznego 23

24 Logistyka współcześnie klasyfikacja systemu logistycznego w ujęciu instytucjonalnym 1. systemy makro-logistyczne mają one charakter ogólnogospodarczy np. krajowy system łączności, komunikacji, kolejowy 2. systemy mikro-logistyczne systemy poszczególnych podmiotów gospodarczych (przedsiębiorstw, instytucji) 3. systemy meta-logistyczne (zwane kanałami logistycznymi) mają one charakter między-organizacyjny, a warunkiem ich istnienia, powstania jest kooperacja kilku podmiotów zaangażowanych w przepływ dóbr i informacji 24

25 Logistyka współcześnie zadania i możliwości logistyki 1. wspomaga orientację rynkową przedsiębiorstwa zorientowana na oferowanie nabywcom optymalnego serwisu obsługi sprzyja przejrzystości rynku 2. stymuluje sprzedaż i serwis przy racjonalizacji kosztów całkowitych zwiększa się świadomość koszty-korzyści 3. wykorzystuje zależności i synergię systemów 4. umożliwia rozwiązywanie problemów w miejscach sprzężeń przepływów towarów i informacji z innymi obszarami funkcjonalnymi (marketingiem/finansami/itp.) 5. stymuluje integrację i hierarchizację celów przedsiębiorstw oraz powiązania z partnerami rynkowymi 6. wspomaga racjonalizację systemu organizacyjnego i przepływu towarów 7. stymuluje wzrost ogólnej efektywności gospodarowania 25

26 Prolog marketing - jest zintegrowaną koncepcją myślenia i podejmowania decyzji w rynkowo zorientowanym przedsiębiorstwie (def. Potha 1988 r. ) marketing - jest zintegrowaną czynnością zorientowaną na zaspokojenie aktualnych i potencjalnych potrzeb i życzeń nabywców poprzez proces wymiany 26 (def. Kotlera i Amstronga 1988 r.)

27 Uczestnicy kanału marketingowego funkcjonują w układzie w którym spełniają jedną lub więcej funkcji: 27 Prolog - generowanie popytu lub sprzedaż - utrzymywanie zapasów - dystrybucja towarów - świadczenie usług

28 Prolog zespół ogniw (instytucji lub osób) za pośrednictwem których przekazuje się jeden lub więcej strumieni związanych z działalnością marketingową def. kanału dystrybucyjny 28

29 Prolog kanał dystrybucyjny czynniki demograficzne czynniki ekonomiczne czynniki naturalne konkurencja Dostawcy + Przedsiębiorstwo + Pośrednicy + Nabywcy społeczności MIKROOTOCZENIE czynniki technologiczne czynniki polityczno prawne czynniki społeczno kulturowe Rys. 1 Otoczenie marketingowe Źródło: L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa

30 Prolog kanał dystrybucyjny strumienie przedsiębiorstwa: przepływ fizyczny towaru (usługi), przekazywanie prawa własności (lub prawa użytkowania), przepływ należności (lub kredytów), przepływ ryzyka, 30 przekazywanie sygnałów rynku

31 Prolog kanał dystrybucyjny funkcja podstawowa dystrybucji: pozyskiwanie nabywców dzięki zapewnieniu dostępności produktów przy możliwie szybkim ich przepływie przez kanał funkcje pomocnicze: kupowanie transportowanie dostarczanie sprzedaż produktów przekazywanie prawa własności 31 regulowanie należności

32 Prolog kanał dystrybucyjny uczestnicy kanałów dystrybucji: producenci, hurtownicy, agenci, detaliści ostateczni nabywcy pośrednicy należy dążyć do takiego modelu w którym poszczególne funkcje w kanale dystrybucji będą wykonywane przez tych uczestników, którzy mogą je realizować najefektywniej tym samym najskuteczniej przyczyniać się do zaoferowania ostatecznym odbiorcom dóbr odpowiadających ich potrzebom 32

33 Prolog kanał dystrybucyjny - powiązania między uczestnikami kanałów dystrybucji producent konsument producent pośrednik konsument agent hurtownik detalista agent hurtownik agent detalista 33

34 Prolog kanał dystrybucyjny Warunkiem osiągania celów przez uczestników kanału jest, aby wytwarzane produkty// oferowane usługi zostały zaoferowane konsumentowi w odpowiedniej formie (zróżnicowaniu// wielkości partii) 34 we właściwym miejscu i czasie

35 Prolog przykład: dostawca_1 dostawca_2 pośrednik konsument dostawca_3 agent hurtownik detalista 35

36 Łańcuch dostaw sieć dostawców, producentów, usługodawców połączonych ze sobą przepływami strumieni (surowców, produktów, informacji oraz finansów) współpracujących ze sobą na każdym etapie procesu (od surowca do użytkownika) dostarczania dóbr wybranym klientom/konsumentom. def. łańcucha dostaw 36

37 Łańcuch dostaw przykład: dostawca_1 dostawca_2 pośrednik konsument dostawca_3 agent hurtownik detalista 37

38 Łańcuch dostaw zarządzanie operacjami - planowanie, organizowanie, realizowanie i kontrolowanie czynności pozwalających przekształcić nakłady w gotowe produkty - materiały - know how - informacje operacje zaspokojenie potrzeb klienta 38

39 Łańcuch dostaw W ramach koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw uwzględnia się: - źródła surowców i dostawców, - politykę zakupu i gromadzenia surowców, - przepływ materiałów wewnątrz firmy, - przechowywanie wyrobów gotowych, - dystrybucję, - magazynowanie, - i transport. 39

40 Funkcjonowanie przedsiębiorstw składowe firmy elementy strukturalne elementy pozastrukturalne - to aktywa materialne (budynki, wyposażenie, systemy komputerowe ) - to aktywa niematerialne (ludzie, polityka, zasady podejmowania decyzji ) 40

41 Funkcjonowanie przedsiębiorstw weryfikatorem wszelkich działań przedsiębiorstwa jest klient konsument, który decyduje o początku i końcu działalności przedsiębiorstwa zarządzanie jest procesem ciągiem działań i decyzji zmierzających do ustalenia efektywnych sposobów realizacji celów rynkowych zgodnie z zasadami orientacji prorynkowej 41

42 Funkcjonowanie przedsiębiorstw płaszczyzny procesu zarządzanie identyfikacja klientów ramy czasowe i cele kluczowe kompetencje 42

43 Funkcjonowanie przedsiębiorstw strategia: sposób w jaki przedsiębiorstwo zamierza realizować swoją misję zestaw działań za pomocą których przedsiębiorstwo zamierza osiągnąć swe długofalowe cele rynkowe zespół zaprogramowanych działań zapewniających egzystencję i rozwój firmy w długim okresie czasu zespół skoordynowanych, dostosowanych do sytuacji firmy oraz otoczenia sposobów osiągania celów 43

44 Funkcjonowanie przedsiębiorstw strategie funkcjonalne 44 - są to konkretne działania w obszarach funkcjonalnych strategie operacji i łańcucha dostaw - strategia wskazująca w jaki sposób elementy strukturalne i pozastrukturalne będą pozyskiwane i wykorzystywane w obszarze łańcucha dostaw celem wspierania ogólnie przyjętej strategii

45 Łańcuch dostaw Def. zarządzania łańcuchem dostaw - aktywne zarządzania sieciami dostaw stanowi planowanie, koordynowanie i kontrolowanie przepływu materiałów, części i wyrobów gotowych od dostawców do odbiorców, które obejmuje dwa oddzielne strumienie przepływów materiałów i informacji w celu zmaksymalizowania wartości dla klienta oraz osiągnięcia trwałej przewagi konkurencyjnej. 45

46 Łańcuch dostaw _ struktura dostawcy drugiego rzędu dostawca pierwszego rzędu dostawca masy papierowej dostawca kartonów dostawca mieszanki uzupełniającej G Ó R A dostawca mleka dostawca mleka dostawca mleka 46 producent hurtownik detalista konsument D Ó Ł

47 Łańcuch dostaw Cele zarządzania łańcuchami dostaw: Minimalizacja całkowitych kosztów przepływu produktów i informacji przy zachowaniu wymaganego przez klientów poziomu jakości obsługi dostaw Zapewnienie jak najkrótszego czasu realizacji zamówień i możliwie wysokiej niezawodności, częstotliwości i elastyczności dostaw przy założonym poziomie kosztów przepływu Optymalizacja poziomu zapasów w skali łańcucha dostaw wraz z elastycznym dostosowaniem się do preferencji w zakresie obsługi dostaw poszczególnych segmentów rynku. 47

48 Łańcuch dostaw Obszary zarządzania łańcuchami dostaw: konfigurowanie produktu i sieci, co polega na podjęciu kluczowych decyzji o oferowanych produktach i usługach, strukturze podmiotowej i więziach ogniw łańcucha projektowanie wyrobów przy wykorzystaniu potencjału wiedzy dostawców formowanie sieci produkcyjnej bazujące na zadaniach produkcyjnych miejsc produkcji i utrzymywania zapasów oraz miejsc handlowych i logistycznych optymalizacja procesów zachodzących w łańcuchu związanych z fizycznym przepływem 48 produktów oraz przepływami informacji i środków finansowych

49 Łańcuch dostaw Wymiary wydajności łańcuchów dostaw: jakość, cechy produktu, które odnoszą się do zakresu zaspokojenia potrzeb przez produkt// usługę (osiągi// zgodność// niezawodność) czas dostawy (szybkość// niezawodność) okno dostawy elastyczność zakres reagowania na unikalne potrzeby (asortyment// zmiany// ilość) koszt (wynagrodzeń// materiałów// projektów// jakości ) 49

50 Łańcuch dostaw _ struktura dostawcy drugiego rzędu dostawca pierwszego rzędu dostawca masy papierowej dostawca kartonów dostawca mieszanki uzupełniającej G Ó R A dostawca mleka dostawca mleka dostawca mleka 50 producent hurtownik detalista konsument D Ó Ł

51 Łańcuch dostaw Def. zarządzania łańcuchem dostaw - aktywne zarządzania sieciami dostaw stanowi planowanie, koordynowanie i kontrolowanie przepływu materiałów, części i wyrobów gotowych od dostawców poprzez producentów i pośredników do odbiorców, które obejmuje dwa oddzielne strumienie przepływów materiałów i informacji w celu zmaksymalizowania wartości dla klienta oraz osiągnięcia trwałej przewagi konkurencyjnej. 51

52 Logistyka - transport Def. Transport - jest to zespół czynności polegający na przemieszczaniu dóbr materiałowych w czasie i przestrzeni przy użyciu odpowiednich środków technicznych Cel: organizowanie i zsynchronizowanie fizycznego przepływu dóbr materiałowych od producentów lub hurtowników do ostatecznych konsumentów przez wszystkie fazy procesu produkcyjnego zgodnie z zarządzaniem logistycznym. Wybór właściwego środka transportu 52 - odpowiednia ładowność - terminowość - niezawodność poziom obsługi klienta

53 Logistyka - transport Def. System transportowy jest określany jako uporządkowana całość wszystkich gałęzi transportu działających na określonym obszarze, a więc obejmująca cały majątek trwały i obrotowy transportu, czynnik ludzki i międzygałęziowe połączenia wewnętrzne tej całości, a także powiązanie całości systemu transportu z otoczeniem. 53 podsystemy: czynny: zbiór środków transportu bierny: zbiory szlaków transportowych, wielkość i rozmieszczenie ładunków oraz urządzenia warunkujące prawidłowe funkcjonowanie środków transportowych.

54 Logistyka - transport Elementy systemu transportowego: transportowany materiał - właściwości fizyko-chemiczne, podatność na transport środek transportu - dobór środka transportu proces transportu - Załadunek Przewóz Wyładunek 54

55 Logistyka - transport Charakterystyka infrastruktury transportowej: 1. Kryteria (klasyfikacja pionowa): Stosunek drogi przewozu do środka przewozu (transport wehikułowy, przesyłowy) Środowiska transportowe (transport lądowy, powietrzny, wodny) Gałąź transportu (transport samochodowy, kolejowy, rurociągowy i żegluga morska) 2. Kryteria (klasyfikacja pozioma): Wg przedmiotu przewozu Wg formy własności (transport państwowy, prywatny). Wg terytorium gospodarczego (transport krajowy, międzynarodowy) 55

56 Logistyka - transport Charakterystyka infrastruktury transportowej: Transport Transport osób Transport towarów Transport informacji transport wehikułowy transport przesyłowy transport lądowy: - bezszynowy - szynowy 56 transport powietrzny: - lotniczy - kosmiczny transport wodny: - żegluga śródlądowa - żegluga morska transport przewodowy: - rurociągowy - ektrotransport transport bliski: - przenośnikowy - pionowy

57 Logistyka - transport Def. Środek transportu: urządzenia techniczne do przemieszczania ładunku, osób i informacji. Cechy systemu transportowego: niepodzielność, długi okres przedsięwzięć i długi okres użytkowania. Podział środków transportowych Przewozowe: Zespół trakcyjny: - pojazd trakcyjny (lokomotywa, ciągnik, holownik, pchacz, rakieta nośna) - pojazd ładowny ( przyczepa, wagon, barka, satelita) Tabor autonomiczny (samolot, samochód, barka motorowa, statek, wahadłowiec) Przesyłowe: Przewodowe (rurociągi, linie elektryczne, światłowody) Środki do transportu bliskiego (kolejki linowe, taśmociągi, transportery, urządzenia do transportu pionowego) 57

58 Logistyka charakterystyka gałęzi transportu t. samochodowy Zalety: sfery zastosowania transportu wyznaczają jedynie obszary kontynentów; największa spośród wszystkich gałęzi spójność i gęstość dróg; najkorzystniejsze dostosowanie sieci dróg do rozmieszczenia obiektów przy drogach; przystosowanie środków transportu do przewozu niemal wszystkich ładunków; dobre właściwości związane z czasem trwania transportu, a zwłaszcza szybkości eksploatacyjnej, najkorzystniejsza dostępność w czasie, duża częstotliwość, możliwość korzystania z najdogodniejszych tras; największa możliwość wykonywania przewozów w relacji obiekt-... Ograniczenia: nierównomierność w przestrzennym rozwoju sieci dróg kołowych i niski stan techniczny dróg. stosunkowo 58 wysokie koszty przemieszczania wynikające ze słabej degresji kosztów jednostkowych

59 t. kolejowy Logistyka charakterystyka gałęzi transportu Zalety: zdolność do przewozów masowych; relatywnie niskie stawki przewozowe przy dostawach na średnie i duże odległości wynikające z silnej degresji kosztów jednostkowych; stosunkowo rozległa sieć połączeń kolejowych dobrze dostosowana do lokalizacji głównie rynków zaopatrzenia i zbytu; duża dostępność przestrzenna wynikająca ze znacznej gęstości sieci dróg i punktów transportowych; specjalistyczny tabor, przystosowany do przewozu ładunków o zróżnicowanej podatności transportowej; możliwość dowozu do przewoźników innych gałęzi transportu. przewozy mieszane transport proekologiczny w odniesieniu do transportu samochodowego Wady: czas dostawy towarów; dowóz 59 towarów do stacji kolejowych i przeładunkowych (transport kombinowany);

60 Logistyka charakterystyka gałęzi transportu t. samolotowy Zalety: krótki czas trwania przewozu (obsługa ładunków wymagających bardzo szybkiego przesyłu); regularność i terminowość dostaw; zapewnia duże bezpieczeństwo przewożonym ładunkom. Wady: niewielka ładowność samolotów; niekorzystne rozmieszczenie przestrzenne sieci punktów transportowych (konieczność posługiwania się środkami innych gałęzi transportowych - transport kombinowany); wysoki poziom stawek frachtowych. 60

61 t. morski Logistyka charakterystyka gałęzi transportu Zalety: nieograniczona struktura towarowa wymiany handlowej; silna degresja jednostkowych kosztów przemieszczania towarów; łatwy dostęp do głównych światowych centrów gospodarczych, którą to rolę spełniają z reguły porty morskie na poszczególnych kontynentach; nieograniczony praktycznie zasięg pływania statków. Wady: czas transportu; potrzeba dowozu i odwozu (transport kombinowany). 61

62 Logistyka charakterystyka gałęzi transportu t. śródlądowy Zalety: zdolność do masowych przewozów ładunków o niskiej wartości; niskie ceny przewozowe (duża degresja kosztów jednostkowych); wysoki stopień bezpieczeństwa przewozu towarów wrażliwych na wstrząsy czy wibracje; małe zużycie zasobów naturalnych (energii, siły roboczej, deficytowych materiałów, terenu); niewielki wpływ na środowisko naturalne. Wady: wydłużony czas dostaw; małe bezpieczeństwo ładunków wrażliwych na wilgoć; niski poziom uregulowania polskich rzek. 62

63 Logistyka charakterystyka gałęzi transportu to przestrzenne przemieszczanie cieczy, skroplonych t. rurociągowy gazów, wody i niektórych towarów sypkich. Np. transport ropy naftowej i gazu, transport pyłu węglowego z kopalni do położonej w pobliżu ciepłowni lub elektrowni. Zalety: zdolność do masowych przewozów produktów płynnych i gazów; niskie koszty przemieszczania; korzystna oferta z punktu widzenia czasu transportu (duża przepustowość rurociągów oraz duża niezawodność); ochrona ładunków przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych; niska uciążliwość dla środowiska naturalnego. Wady: słaba dostępność przestrzenna (rzadka oraz niespójna sieć); wysokie nakłady na budowę i utrzymanie infrastruktury sieci (przepompownie, stacje w miejscach docelowych); wysoki udział kosztów stałych w cenie transportu. przy doborze 63 odpowiednich środków transportu bierze się pod uwagę: koszt, dostępność, szybkość, rzetelność, wielkość przesyłki

64 Logistyka proces transportowy Załadunek Przewóz Wyładunek Podział procesu przemieszczania na fazy i czynności robocze w transporcie konwencjonalnym (każda faza dzieli się na czynności robocze) Proces przemieszczania: Zdarzenia o charakterze stacjonarnym: Przygotowanie ładunku (faza) Przygotowanie pojazdu (faza) Przekazywanie ładunku (faza) Zdarzenia o charakterze przestrzennym: Powrót pojazdu (faza) Podstawienie pojazdu (faza) Naładunek (faza) Przewóz (faza) 64 Wyładunek (faza) Proces transportowy: prosty przebiega bez powtarzania faz; złożony powtarzanie się tych samych faz od miejsca dostawy do miejsca odbioru

65 Logistyka system struktury systemów logistycznych (fizyczny) system jednostopniowy (bezpośredni przepływ dóbr) punkt nadania punkt odbioru system wielostopniowy (pośredni przepływ dóbr) Punkt nadania Punkt rozdziału Punkty odbioru Punkty odbioru 65 Punkty nadania Punkt koncentracji

66 Logistyka system struktury systemów logistycznych (fizyczny) system kombinowany (bezpośredni przepływ dóbr) Punkty odbioru Punkt nadania 66

67 Logistyka proces transportowy Łańcuch transportowy Jednoczłonowy łańcuch transportowy Wieloczłonowy łańcuch transportowy Transport przerywany (ze zmianą pojemnika transportowego często z pośrednim magazynowaniem; ułatwienie za-, wy- i przeładunku dzięki paletom 67 Transport kolejowy załadowanych pojazdów samochodowych Transport kombinowany Transport w pojemnikach

68 Logistyka transport kombinowany - jest to system, w którym użyte środki transportu są tak dopasowane do siebie, że przeładunek transportowanych towarów z jednego środka transportowego na drugi nie wymaga wielu operacji przeładunkowych Cechy transportu kombinowanego 1. przez transport kombinowany próbuje się zastąpić pracę nakładami kapitałowymi; 2. dąży się do zmechanizowania przeładunku transportowego towaru z jednego środka transportu na drugi; 3. dąży się do łączenia zalet transportu bliskiego (na ogół samochód ciężarowy) z zaletami transportu dalekiego (zwykle kolej, samolot, statek). 68

69 Logistyka formy transportu kombinowanego - transport załadowanych środków transportowych, transport pojemnikowy (duże - kontenery, małe palety) Rodzaje transportu kombinowanego: szynowo-drogowe, lądowo-wodne Zalety: obniżka kosztów przewozu, niska uciążliwość transportu dla środowiska, sumaryczny czas jest mniejszy, rzetelność, zmniejszenie zatłoczenia dróg europejskich i przejść granicznych 69 Wady: zastosowanie nowoczesnych rozwiązań logistycznych, transport opłacalny jest wtedy gdy wozimy duże ilości towaru, musi istnieć sieć terminali i punktów przeładunkowych

70 terminale Logistyka Punkty węzłowe systemu to miejsca przeładunku (terminale). Terminale - punktu węzłowe, miejsca przeładunku dysponujące technicznymi środkami pomocniczymi do szybkiego przeładunku towarów z jednego środka transportu na drugi i korzystnymi połączeniami transportowymi dla dowozu i odwozu Rodzaje terminali: lądowe powstają w pobliżu węzłów kolejowych i służą do przeładunku, magazynowania kontenerów, morskie w pobliżu portów morskich 70

71 Logistyka charakterystyka gałęzi transportu wybór przewoźnika 1) Cechy: czas dostawy, bezpieczeństwo, niezawodność, inne (dostęp do sieci transportowej, bezpośredni przewóz, częstotliwość, rytmiczność, regularność, masowość 2) transport własny przedsiębiorstwa- decyzja logistyczna: posiadanie lub nie posiadanie własnego taboru 71

72 Logistyka charakterystyka gałęzi transportu Algorytm postępowania logistycznego przy wyborze środka transportu: potrzeba przewozu wybór gałęzi przewozu przewoźnik droga i sposób przewozu 72

73 zapasy def. to nie zagospodarowane w danej chwili dobra rzeczowe, utrzymywane w przedsiębiorstwie w celu użycia ich w przyszłości głównym powodem ich utrzymywania jest: minimalizacja występowanie przerw w ciągłości łańcucha logistycznego oraz konieczność wyrównywania różnych intensywności strumieni przepływów 73

74 zapasy Łańcuch dostaw dostawca_1 przykład: dostawca_2 pośrednik konsument dostawca_3 agent hurtownik detalista 74

75 zapasy wykorzystywane są w: procesie produkcyjnym - surowce - półprodukty oraz produkty w toku 75 działalności pomocniczej - materiały konserwacyjne - materiały naprawcze - materiały operacyjne obsłudze klienta - produkty gotowe - części zamienne

76 zapasy parametry 1. wielkość zamówienia Q wielkość dostawy jednorazowej ROP punkt składania zamówienia, określa poziom zapasów 2. cykl zamawiania C czyli cykl zamawiania jest to odstęp między składaniem kolejnych zamówień Z max zapas maksymalny 76

77 zapasy _ rodzaje I. - poddostawcy - producenci - hurtownicy zapas cykliczny (bieżący) - detaliści zapas bezpieczeństwa - to zapas części// produktów nabywanych w dużych ilościach, stopniowo zużywanych i po jakimś czasie nabywanych ponownie 77 - to dodatkowy zasób towarów utrzymywany przez przedsiębiorstwo w celu zabezpieczenia się przed nieprzewidzianymi zmianami poziomu popytu lub czasu realizacji zamówień

LOGISTYKA WPROWADZENIE

LOGISTYKA WPROWADZENIE LOGISTYKA WPROWADZENIE - prezentacja zagadnień Paweł Morawski Katedra Marketingu i Logistyki SAN rok akademicki 2013-2014 1 Logistyka Wprowadzenie Kontakt z prowadzącym: dr inż. Paweł Morawski www: http://pmorawski.spoleczna.pl

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa Gospodarka magazynowa - prezentacja przedmiotu prowadzący: dr Katarzyna Kolasińska Morawska Katedra Marketingu rok akademicki 2009_2010 Zakład Logistyki Prolog przedsiębiorstwo wyodrębniona prawnie, organizacyjnie

Bardziej szczegółowo

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn def. (I): Wyodrębnione pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszoną

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I SPEDYCJA W OBROCIE GOSPODARCZYM

TRANSPORT I SPEDYCJA W OBROCIE GOSPODARCZYM 1 TRANSPORT I SPEDYCJA W OBROCIE GOSPODARCZYM AUTOR: dr Katarzyna Szopik Depczyńska 2 dr Katarzyna Szopik-Depczyńska Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Dane kontaktowe katarzyna.szopik-depczynska@wsl.com.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

NIEKTÓRE ASPEKTY LOGISTYKI TRANSPORTU

NIEKTÓRE ASPEKTY LOGISTYKI TRANSPORTU Dariusz WOŹNIAK, Leon KUKIEŁKA NIEKTÓRE ASPEKTY LOGISTYKI TRANSPORTU Streszczenie W artykule przedstawiono niektóre aspekty związane z transportem. Scharakteryzowano jego podstawowe rodzaje, zwrócono uwagę

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 4 Mierniki i wskaźniki logistyczne Dystrybucja Logistyka przedsiębiorstwa Logistyka marketingowa Logistyka materiałowa Logistyka

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie. Logistyka zaopatrzenia i produkcji. Gospodarka magazynowa LZIP_2_LW. dr inż. L. Wicki

Magazynowanie. Logistyka zaopatrzenia i produkcji. Gospodarka magazynowa LZIP_2_LW. dr inż. L. Wicki Logistyka zaopatrzenia i produkcji Magazynowanie dr inż. L. Wicki LZIP_2_LW Funkcjonalne rozgraniczenie systemów logistycznych Gospodarka magazynowa Zapasy magazynowe przy przepływie towarów Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski LOGISTKA (wg Council of Logistics Management) to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawności i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Faza definiowania i koncepcji teorii logistyki oraz pierwsze próby jej zastosowania w praktyce

Faza definiowania i koncepcji teorii logistyki oraz pierwsze próby jej zastosowania w praktyce Tematy zajęć Historia Logistyki Paweł Tura l Fazy rozwoju logistyki l Determinanty rozwoju i wzrostu znaczenia logistyki Faza startu i budzenia się logistyki l Okres : II połowa lat 50 l Logistyka (dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr Spis treści: 1. Wprowadzenie 1.1. Pojęcie systemu logistycznego w literaturze 1.2. Elementy systemu logistycznego Polski 1.3. Znaczenie transportu dla realizacji procesów logistycznych w aspekcie komodalności

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Definicje. Definicje

LOGISTYKA. Definicje. Definicje LOGISTYKA Magazynowanie Definicje Magazyn: jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej

Bardziej szczegółowo

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012. Wykład

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012. Wykład Gospodarka zapasami Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012 Wykład 1 9.02.2012 Program wykładów: Przedmiot Gospodarka zapasami obejmuje następujące zagadnienia: Podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami

Bardziej szczegółowo

Temat: Procesy logistyczne. prof. PO dr hab. inż. A. Szymonik

Temat: Procesy logistyczne. prof. PO dr hab. inż. A. Szymonik Temat: Procesy logistyczne prof. PO dr hab. inż. A. Szymonik www.gen-prof.pl 2012 1 Istota procesu logistycznego 2 def. procesu: proces to wszelkiego rodzaju czynności w ramach, których dodaje się wartość

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa. Definicja magazynu (1) Definicja magazynu (2) 2014-10-06. Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów

Gospodarka magazynowa. Definicja magazynu (1) Definicja magazynu (2) 2014-10-06. Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów Gospodarka magazynowa Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów Definicja magazynu (1) Wyodrębnione: pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszona (wiata), otwarte składowisko

Bardziej szczegółowo

Logistyka Wykłady. Warunki zaliczenia. Egzamin!!!! Test jednokrotnego wyboru Termin 0 ostanie zajęcia 1/06/2017

Logistyka Wykłady. Warunki zaliczenia. Egzamin!!!! Test jednokrotnego wyboru Termin 0 ostanie zajęcia 1/06/2017 Logistyka Wykłady dr. inż. Karolina Werner-Lewandowska Karolina.Werner@put.poznan.pl Pok. 110A Warunki zaliczenia Egzamin!!!! Test jednokrotnego wyboru Termin 0 ostanie zajęcia 1/06/2017 Termin I w sesji

Bardziej szczegółowo

Wykład 04 Popyt na usługi transportowe dr Adam Salomon

Wykład 04 Popyt na usługi transportowe dr Adam Salomon Wykład 04 Popyt na usługi transportowe dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni Postulaty przewozowe Postulaty przewozowe wymagania jakościowe zgłaszane

Bardziej szczegółowo

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43 SPIS TREŚCI Przedmowa................................................................... 11 1. Wprowadzenie............................................................. 17 1.1. Pojęcie systemu logistycznego

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 5 Mierniki i wskaźniki logistyczne Transport Logistyka przedsiębiorstwa Logistyka marketingowa Logistyka materiałowa Logistyka

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Dystrybucja - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Funkcje dystrybucji: Koordynacyjne polegające na: określeniu długości,

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja. mgr Karolina Bogusławska

Dystrybucja. mgr Karolina Bogusławska Dystrybucja mgr Karolina Bogusławska DYSTRYBUCJA jest jednym z instrumentów marketingowego oddziaływania na rynek. Jej istota polega na pokonywaniu przestrzennych, czasowych, ilościowych, asortymentowych

Bardziej szczegółowo

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Wykład 1 Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Dr inż. Adam Deptuła POLITECHNIKA OPOLSKA Katedra Inżynierii Wiedzy Komputerowa Optymalizacja Sieci Logistycznych LOGISTYKA TRANSPORT proces transportowy

Bardziej szczegółowo

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH 5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH Praktyka działania udowadnia, że funkcjonowanie organizacji w sektorze publicznym, jak i poza nim, oparte jest o jej zasoby. Logistyka organizacji wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa Gospodarka magazynowa - prezentacja przedmiotu prowadzący: dr Katarzyna Kolasińska Morawska Katedra Marketingu rok akademicki 2011_2012 Zakład Logistyki Prolog otoczenie przedsiebiorstw czynniki demograficzne

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 1. Wymienić etapy rozwoju logistyki. 2. Podaj definicje logistyki. 3. Jakie wnioski wypływają z definicji określającej, co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym TEMAT: Pojęcie logistyki,,logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej SZYMONIK http://www.gen-prof.pl/ Łódź 2015 1. Geneza i pojęcie logistyki Geneza

Bardziej szczegółowo

Podstawy logistyki - skrypt. - dr Katarzyna Kolasińska - Morawska

Podstawy logistyki - skrypt. - dr Katarzyna Kolasińska - Morawska Podstawy logistyki - skrypt - dr Katarzyna Kolasińska - Morawska Prolog przedsiębiorstwo wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka prowadząca działalność gospodarczą w celu osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

1.3. Strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako przedmiot logistyki 2. ROLA LOGISTYKI W KSZTAŁTOWANIU EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTWA

1.3. Strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako przedmiot logistyki 2. ROLA LOGISTYKI W KSZTAŁTOWANIU EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTWA Logistyka w przedsiębiorstwie Autor: Czesław Skowronek, Zdzisław Sarjusz-Wolski OD AUTORÓW 1. ISTOTA I PRZEDMIOT LOGISTYKI 1.1. Pojęcie i istota logistyki 1.2. Powstanie i Rozwój logistyki 1.3. Strumienie

Bardziej szczegółowo

Podział funkcjonalny logistyki

Podział funkcjonalny logistyki Podział funkcjonalny logistyki prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik www.gen-prof.pl 2017/2018 1. Klasyfikacja i charakterystyka systemów logistycznych Def. Struktury (I): Rozmieszczenie elementów składowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

Logistyka - opis przedmiotu

Logistyka - opis przedmiotu Logistyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Logistyka Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiOPP-P-08_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja i organizacja

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016)

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) 1. Jak można zdefiniować i określić istotę logistyki? 2. Geneza i historyczne

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od Autorów Istota i przedmiot logistyki Rola logistyki w kształtowaniu ekonomiki przedsiębiorstwa...

Spis treści. Od Autorów Istota i przedmiot logistyki Rola logistyki w kształtowaniu ekonomiki przedsiębiorstwa... Spis treści Od Autorów... 11 1 Istota i przedmiot logistyki... 15 1.1. Pojęcie i istota logistyki... 15 1.2. Powstanie i rozwój logistyki... 21 1.3. Strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE. Magazynier. www.orent.pl

MATERIAŁY SZKOLENIOWE. Magazynier. www.orent.pl MATERIAŁY SZKOLENIOWE Magazynier www.orent.pl Zapraszamy na szkolenia do naszych oddziałów: Siedziba: Toruń, Rynek Nowomiejski 25 tel./fax: (56) 656 33 67 Oddziały: Aleksandrów Kujawski tel. (54) 282 22

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Wykład 07 Rynek usług transportowych dr Adam Salomon

Wykład 07 Rynek usług transportowych dr Adam Salomon Wykład 07 Rynek usług transportowych dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni Rynek usług transportowych Rynek usług transportowych = całokształt stosunków

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII Proces produkcyjny i jego elementy Pojęcia technologii oraz procesu

WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII Proces produkcyjny i jego elementy Pojęcia technologii oraz procesu WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII 1. 1. Proces produkcyjny i jego elementy 1. 2. Pojęcia technologii oraz procesu technologicznego 1. 3. Rola czynników pomocniczych w realizacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MARCIN FOLTYŃSKI

PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MARCIN FOLTYŃSKI PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MAGAZYN Jednostka funkcjonalno - organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów) czasowo wyłączonych z użycia w wyodrębnionej przestrzeni

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DEFINICJA Dystrybucja - proces transferu dóbr i usług ze sfery wytwarzania do sfery finalnej konsumpcji lub finalnego zużycia poprzez kolejne szczeble i etapy kanałów dystrybucyjnych.

Bardziej szczegółowo

Podsystemy logistyki - podział funkcjonalny. Opracowywanie zamówień Zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) Magazyn Opakowanie.

Podsystemy logistyki - podział funkcjonalny. Opracowywanie zamówień Zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) Magazyn Opakowanie. Podsystemy logistyki - podział funkcjonalny Opracowywanie zamówień Zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) Magazyn Opakowanie Transport 1 Transport Transport pokonywanie przestrzeni lub zmiana miejsca

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

Elementy systemu logistycznego w przedsiębiorstwie - zarządzanie logistyczne

Elementy systemu logistycznego w przedsiębiorstwie - zarządzanie logistyczne Elementy systemu logistycznego w przedsiębiorstwie - zarządzanie logistyczne prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 1. Klasyfikacja i charakterystyka systemów logistycznych Istota

Bardziej szczegółowo

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Wykład 2 Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Dr inż. Adam Deptuła POLITECHNIKA OPOLSKA Katedra Inżynierii Wiedzy Logistyka-historia? Co było: e-commerce & logistics Logistyka jako system zarządzania,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie informatyki w logistyce

Zastosowanie informatyki w logistyce Zastosowanie informatyki w logistyce Literatura Beier F.J., Rutkowski K.: Logistyka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1999 Pfohl H.-Ch. Systemy logistyczne, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2001

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA KOSZTÓW PRZEMIESZCZANIA ŁADUNKÓW, SPOSOBY PŁATNOŚCI I FORMY ROZLICZEO W MIĘDZYNARODOWYCH TRANSAKCJACH HANDLOWYCH

KALKULACJA KOSZTÓW PRZEMIESZCZANIA ŁADUNKÓW, SPOSOBY PŁATNOŚCI I FORMY ROZLICZEO W MIĘDZYNARODOWYCH TRANSAKCJACH HANDLOWYCH KALKULACJA KOSZTÓW PRZEMIESZCZANIA ŁADUNKÓW, SPOSOBY PŁATNOŚCI I FORMY ROZLICZEO W MIĘDZYNARODOWYCH TRANSAKCJACH HANDLOWYCH mgr inż. Katarzyna Grochowska 1 Koszty działalności usługowej Wysokośd i struktura

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. 1. Przedsiębiorstwo

Spis treści: Wstęp. 1. Przedsiębiorstwo Logistyka. Teoria i praktyka. Tom 1. redaktor naukowy Stanisław Krawczyk Książka stanowi połączenie dorobku pracowników uczelni politechnicznej, ekonomicznej oraz specjalizującej się w logistyce. Atutem

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. Kozubek

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. Kozubek KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1077 Transport w systemach logistycznych Transport in logistic

Bardziej szczegółowo

Transport i logistyka. Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne

Transport i logistyka. Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne Transport i logistyka Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne Plan zajęć transport morski; podstawowe dane; praca pisemna krótka charakterystyka transportu morskiego w UE; Transport morski podstawowe

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne dla Kierunku Transport. studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Pytania egzaminacyjne dla Kierunku Transport. studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne A. Pytania wspólne dla Kierunku Pytania egzaminacyjne dla Kierunku Transport studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 1. Matematyczne metody wspomagania decyzji. 2. Przykłady problemów decyzyjnych

Bardziej szczegółowo

Składniki procesów logistycznych. 1. Logistyka 2. Dystrybucja 3. Sposób zamawiania towarów 4. Poprawa efektywności dystrybucji

Składniki procesów logistycznych. 1. Logistyka 2. Dystrybucja 3. Sposób zamawiania towarów 4. Poprawa efektywności dystrybucji Składniki procesów logistycznych 1. Logistyka 2. Dystrybucja 3. Sposób zamawiania towarów 4. Poprawa efektywności dystrybucji Zadania logistyki Logistyka zajmuje się: 1. efektownym ekonomicznie fizycznym

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-1077. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R.

Z-LOGN1-1077. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOGN1-1077 Kod modułu Nazwa modułu Transport w systemach logistycznych Nazwa modułu w języku angielskim Transport in logistic systems Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Cele szkolenia Założeniem treningu menedżerskiego jest: - zapoznanie uczestników z

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure

Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-422I Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure

Z-LOG-422I Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-422I Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie produkcją

Zarządzanie produkcją Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Zarządzanie produkcją Materiały wykładowe Wrocław 2017 SPIS TREŚCI WSTĘP 1. ISTOTA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ 1.1. Produkcja (operacje) i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Logistyka: zaopatrzenia (decyzje MOB) i dystrybucji. prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik Łódź 2016

Logistyka: zaopatrzenia (decyzje MOB) i dystrybucji. prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik  Łódź 2016 Logistyka: zaopatrzenia (decyzje MOB) i dystrybucji prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016 1 Logistyka zaopatrywania 2 Def. zaopatrywania (I i II): Zakup materiałów i usług dla firmy

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI część pierwsza

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI część pierwsza 1 LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI część pierwsza AUTOR: Dr inż. ŁUKASZ HADAŚ AGENDA 2 Definicje i obszar zainteresowania logistyki zaopatrzenia i produkcji Podział fazowy Podział funkcjonalny Myślenie

Bardziej szczegółowo

Podział funkcjonalny logistyki w przedsiębiorstwie

Podział funkcjonalny logistyki w przedsiębiorstwie Podział funkcjonalny logistyki w przedsiębiorstwie prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 1 Funkcjonalne kryterium: A) transportu; B) kształtowania zapasów; C) magazynowy (gospodarki

Bardziej szczegółowo

Konferencja INTERMODAL 2014 Wartość w transporcie intermodalnym w ujęciu marketingu systemowego. Dr Mirosław Antonowicz ALK. 27.11.

Konferencja INTERMODAL 2014 Wartość w transporcie intermodalnym w ujęciu marketingu systemowego. Dr Mirosław Antonowicz ALK. 27.11. Konferencja INTERMODAL 2014 Wartość w transporcie intermodalnym w ujęciu marketingu systemowego Dr Mirosław Antonowicz ALK 27.11.2013 Warszawa Pojęcie transportu intermodalnego Transport intermodalny stanowi

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności działań logistycznych

Ocena efektywności działań logistycznych Wydział Ekonomiczno-Rolniczy - SGGW Dr Mariusz Maciejczak LOGISTYKA Ocena efektywności działań logistycznych Opracowanie na podstawie: materiałów z konferencji Zarządzanie Dystrybucją i Magazynowaniem,

Bardziej szczegółowo

Przedmowa 13. Wstęp 15. Podziękowania 17. Podziękowania od wydawcy 19. Jak korzystać z ksiąŝki 21

Przedmowa 13. Wstęp 15. Podziękowania 17. Podziękowania od wydawcy 19. Jak korzystać z ksiąŝki 21 Zarządzanie logistyką /Alan Harrison, Remko van Hoek. Warszawa, 2010 Spis treści Przedmowa 13 Wstęp 15 Podziękowania 17 Podziękowania od wydawcy 19 Jak korzystać z ksiąŝki 21 Układ ksiąŝki 25 Część 1.

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach TYTUŁ PREZENTACJI Podejście systemowe w zarządzaniu logistyką Zarządzanie łańcuchem dostaw w pionowo zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 2 Literatura Red. M. Fertsch: Logistyka produkcji Biblioteka Logistyka ILiM Poznań 2003 M. Fertsch: Podstawy zarządzania przepływem

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U K A R T A P R Z E D M I O T U AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH I. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: Zarządzanie systemami logistycznymi Kod: Gua Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

1.1. Istota logistyki

1.1. Istota logistyki 1.1. Istota logistyki 1.1.1. Definicja logistyki Termin logistyka pierwszy raz pojawił się w pracach na temat ekonomii oraz zarządzania, w Stanach Zjednoczonych w latach sześćdziesiątych, lecz dopiero

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Logistyczna Cz 1

Infrastruktura Logistyczna Cz 1 Cel zajęć Infrastruktura Logistyczna Cz 1 Przedstawienie organizacyjno-funkcjonalnej płaszczyzny integrującej poszczególne ogniwa logistycznego łańcucha dostaw SCM (Supply Chanel Management) jaką jest

Bardziej szczegółowo

MARKETING spotkanie 1

MARKETING spotkanie 1 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu MARKETING spotkanie 1 dr Marcin Soniewicki Zaliczenie Przygotowanie projektu w grupach i jego prezentacja na ostatnim spotkaniu 25 kwietnia. Aktywność podczas zajęć Aktywna

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

KONKURS LOGISTYCZNY V EDYCJA FINAŁ

KONKURS LOGISTYCZNY V EDYCJA FINAŁ KONKURS LOGISTYCZNY V EDYCJA Imię i nazwisko ucznia FINAŁ Adres e-mail Nazwa i adres szkoły Punktowane są tylko poprawne odpowiedzi. Odpowiedzi wielokrotnie poprawiane nie będą brane pod uwagę. 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i planowanie dostaw

Dystrybucja i planowanie dostaw Terminy szkolenia 15-16 październik 2015r., Kraków - Hotel Aspel*** Dystrybucja i planowanie dostaw 7-8 kwiecień 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** Opis Efektywna dystrybucja produktów

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe Ekonomika Transportu każda zorganizowana postać podażowej strony rynku usług przemieszczania, mająca swoją nazwę i oferującą specyficzny produkt - usługę transportową Cechy: odrębność ekonomiczna odrębność

Bardziej szczegółowo

Podsystemy logistyki - podział funkcjonalny. Opracowywanie zamówień Zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) Magazyn. Transport.

Podsystemy logistyki - podział funkcjonalny. Opracowywanie zamówień Zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) Magazyn. Transport. Podsystemy logistyki - podział funkcjonalny Opracowywanie zamówień Zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) Magazyn Transport Opakowanie 1 Transport Transport pokonywanie przestrzeni lub zmiana miejsca

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Finansów dr inż. Paweł R. Kozubek

Z-LOGN Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Finansów dr inż. Paweł R. Kozubek KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 Z-LOGN1-1077 Transport w systemach logistycznych Transport in logistic

Bardziej szczegółowo

Marketing : podręcznik akademicki / Eugeniusz Michalski. Wyd. 2. Warszawa, Spis treści

Marketing : podręcznik akademicki / Eugeniusz Michalski. Wyd. 2. Warszawa, Spis treści Marketing : podręcznik akademicki / Eugeniusz Michalski. Wyd. 2. Warszawa, 2017 Spis treści Wstęp 15 Część I Model funkcjonowania marketingu 19 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Magazyn. Podsystemy logistyki - podział funkcjonalny. Opracowywanie zamówień Zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) Opakowanie Transport

Magazyn. Podsystemy logistyki - podział funkcjonalny. Opracowywanie zamówień Zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) Opakowanie Transport Podsystemy logistyki - podział funkcjonalny Opracowywanie zamówień Zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) Magazyn Opakowanie Transport Podsystemy logistyki - magazyn 1 Rodzaje magazynów Rodzaje i

Bardziej szczegółowo

Wykład 05 Podaż usług transportowych dr Adam Salomon

Wykład 05 Podaż usług transportowych dr Adam Salomon Wykład 05 Podaż usług transportowych dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni Podaż usług transportowych Podaż usług transportowych = Wielkość oferty firm

Bardziej szczegółowo

Magazyn. Podsystemy logistyki - podział funkcjonalny. Opracowywanie zamówień Zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) Opakowanie Transport

Magazyn. Podsystemy logistyki - podział funkcjonalny. Opracowywanie zamówień Zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) Opakowanie Transport Podsystemy logistyki - podział funkcjonalny Opracowywanie zamówień Zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) Magazyn Opakowanie Transport Podsystemy logistyki - magazyn 1 Rodzaje magazynów Rodzaje i

Bardziej szczegółowo

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence)

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence) Marketing-mix Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Cena w marketingu dr Grzegorz Mazurek PRODUKT (product) CENA (price) DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel,

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY HANDLEM A KANAŁAMI DYSTRYBUCJI

RELACJE MIĘDZY HANDLEM A KANAŁAMI DYSTRYBUCJI RELACJE MIĘDZY HANDLEM A KANAŁAMI DYSTRYBUCJI RÓŻNICE MIĘDZY DEFINICJĄ HANDLU A KANAŁAMI DYSTRYBUCJI HANDEL wyspecjalizowana dziedzina pracy społecznej. Zaplanowane wykonywanie pośredniczenia w obrocie

Bardziej szczegółowo

Użytkownik ma możliwość rejestrowania następujących rodzajów przewozów w systemie ANTEEO SPEDYCJA:

Użytkownik ma możliwość rejestrowania następujących rodzajów przewozów w systemie ANTEEO SPEDYCJA: System ANTEEO SPEDYCJA wspomaga organizację różnego rodzaju przewozów zarówno w spedycji drogowej, lotniczej oraz w morskiej. Umożliwia dokładne odwzorowanie procesów logistycznych zachodzących w danej

Bardziej szczegółowo

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie strategiczne Etapy planowania Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie jest procesem podejmowania decyzji co do pożądanego przyszłego stanu przedsiębiorstwa i dzieli się na dwa podstawowe

Bardziej szczegółowo

AutoSAT - system gęstego składowania palet z satelitą półautomatycznym

AutoSAT - system gęstego składowania palet z satelitą półautomatycznym AutoSAT - system gęstego składowania palet z satelitą półautomatycznym Gęste składowanie i automatyczny transport palet System AutoSAT to doskonałe rozwiązanie do gęstego składowania dużej ilości palet

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Lesław Zieliński. BHP w magazynie

Vademecum BHP. Lesław Zieliński. BHP w magazynie Vademecum BHP Lesław Zieliński BHP w magazynie Lesław Zieliński BHP W MAGAZYNIE Autor: Lesław Zieliński Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Kinga Grodzicka-Lisek Menager

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2014/2015 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

Literatura. T. Jałowiec (red.), Towaroznawstwo dla logistyki, Diffin, Warszawa 2011 U. Łatka, Technologia i towaroznawstwo, WSiP, Warszawa 2003

Literatura. T. Jałowiec (red.), Towaroznawstwo dla logistyki, Diffin, Warszawa 2011 U. Łatka, Technologia i towaroznawstwo, WSiP, Warszawa 2003 Literatura T. Jałowiec (red.), Towaroznawstwo dla logistyki, Diffin, Warszawa 2011 U. Łatka, Technologia i towaroznawstwo, WSiP, Warszawa 2003 Zakres wykładów Towaroznawstwo jako jedna z nauk ekonomicznych.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Istota i przewartościowania pojęcia logistyki. Rozdział 2. Trendy i determinanty rozwoju i zmian w logistyce 42

Spis treści. Istota i przewartościowania pojęcia logistyki. Rozdział 2. Trendy i determinanty rozwoju i zmian w logistyce 42 Spis treści Od Autora 11 Rozdział 1 Istota i przewartościowania pojęcia logistyki n 1.1. Przegląd i interpretacja znaczących definicji logistyki 17 1.2. Ewolucja i przewartościowania przedmiotu, celów

Bardziej szczegółowo