Lublin, czerwiec 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lublin, czerwiec 2013 r."

Transkrypt

1 Analiza obszaru aglomeracji miasta Lublin w zakresie rozwoju bazy usług logistycznych i nowoczesnych powierzchni magazynowych w odniesieniu do zapotrzebowania rynku lokalnego i ruchu transgranicznego Lublin, czerwiec 2013 r.

2 Autorem raportu jest firma LOGNET SOLUTIONS SP. Z.O.O. 2 LOGNET Solutions sp. z o.o. ul. Srebrna Warszawa Telefon:

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie LOM Lubelski Obszar Metropolitalny Położenie i dostępność transportowa Sektor logistyczny w Polsce stan na koniec IV kw r Klasyfikacja centrów logistycznych Sektor logistyczny w Polsce Wschodniej na tle innych regionów Aktywność najemców Dostępność powierzchni magazynowych Obiekty magazynowe klasy A i A Obiekty magazynowe klasy B i pozaklasowe Obiekty magazynowe klasy A w trakcie przygotowania realizacyjnego CENTRUM LOGISTYCZNE VETTERÓW LUBLIN GO EAST LUBELSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE Nieruchomość/Hala LD Udział i zapotrzebowanie na obiekty typu BTS (build-to-suit) Lokalizacja obiektu Specyfikacja techniczna Podpisanie umowy Zapotrzebowanie na usługi logistyczne i około logistyczne Raben Polska Sp. z o.o. oddział w Lublinie, ul. Metalurgiczna DB Schenker Sp. z o.o. Lublin, ul. Krochmalna Nagel Polska Lublin, ul. Mełgiewska PEKAES Lublin, ul. Turystyczna Aktywność deweloperów Czynsze Grunty przemysłowe Miasto Lublin Gmina Niemce Strefa przedsiębiorczości nr Strefa przedsiębiorczości nr Gmina Jastków Rynek inwestycyjny Główne czynniki wpływające na lokalizację obiektów magazynowych Podsumowanie i prognoza na rok Bibliografia Spis tabel i wykresów Spis zdjęć i rysunków

4 Analiza rozwoju branży logistycznej w Lublinie 1. Wprowadzenie 4 Celem niniejszego opracowania jest wstępna analiza Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego (LOM) pod kątem potencjału rozwoju branży logistycznej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji magazynowych. W latach w gospodarce Polski Wschodniej, podobnie jak w całej gospodarce kraju, miały miejsce zmiany strukturalne towarzyszące rozwojowi gospodarczemu. W województwach Polski Wschodniej można zauważyć w tym czasie kilka charakterystycznych zjawisk. Istotnie zmniejszyło się znaczenie rolnictwa, którego udział w gospodarce regionu w 1999 r. wynosił 9%, a w 2006 roku już niecałe 7%. Nieznacznie zmniejszył się udział budownictwa z 7,1% do 6,0%, na niezmienionym poziomie, tj. 22%, utrzymał się udział przemysłu w gospodarce Polski Wschodniej. Wyraźnie zwiększyła się rola usług, które podobnie jak w innych województwach, dominują w gospodarce regionu. Ich udział zwiększył się z niecałych 62% do 65%. Wśród działalności usługowych zwiększyło się przede wszystkim znaczenie pośrednictwa finansowego, obsługi nieruchomości i obsługi firm 1. Rosnące znaczenie usług oraz malejąca rola rolnictwa w gospodarce Polski Wschodniej to zjawiska, które ocenić należy pozytywnie. Świadczą one bowiem o unowocześnianiu się gospodarki wschodnich województw oraz są zgodne z tendencjami zachodzącymi w gospodarce światowej. Aby jednak w pełni ocenić tempo tych pozytywnych zmian w Polsce Wschodniej, należy zestawić zmiany strukturalne w tym regionie ze zmianami, jakie zachodziły w tym samym czasie w całej polskiej gospodarce oraz porównać strukturę gospodarki Polski Wschodniej ze strukturą ogólnopolską. Porównanie zmian strukturalnych w Polsce Wschodniej z tendencjami ogólnopolskimi w latach wypada dla Polski Wschodniej korzystnie. Zarówno w Polsce Wschodniej, jak i w całym kraju zmniejszyło się znaczenie rolnictwa. Na wschodzie udział tego sektora w tworzeniu wartości dodanej zmniejszył się bardziej m.in. dlatego, że wyższy był jego udział początkowy. W podobnym stopniu jak w całym kraju, w Polsce Wschodniej zmniejszył się udział budownictwa w tworzeniu wartości dodanej. W obu przypadkach spadek wyniósł nieco powyżej 1 p.p. Wzrosła również rola usług w gospodarce, przy czym w Polsce Wschodniej nieco bardziej niż w całej Polsce. Widoczne jest to szczególnie w przypadku pośrednictwa finansowego, obsługi nieruchomości i firm (wzrost w Polsce Wschodniej o 2,6 p.p. wobec wzrostu w całej Polsce o 2,1 p.p.) oraz w przypadku pozostałej działalności usługowej (0,9 p.p. wobec 0,5 p.p.) 2. 1 Analiza ekonomiczna potencjału gospodarczego Polski Wschodniej raport wykonany na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Warszawa Ibidem.

5 1. Wprowadzenie Nieco inaczej w latach zmieniało się znaczenie przemysłu w Polsce Wschodniej i w gospodarce ogólnopolskiej. O ile bowiem na wschodzie udział sektorów przemysłowych w tworzeniu wartości dodanej zmniejszył się w tym czasie o 0,1 p.p., to w skali ogólnopolskiej nastąpił wzrost tego udziału o 0,4 p.p 3. Mimo, że kierunki zmian strukturalnych w latach w Polsce Wschodniej były bardzo podobne do zmian w całej gospodarce (a czasem nawet korzystniejsze, np. szybszy spadek udziału rolnictwa), to struktura gospodarki Polski Wschodniej nadal kształtuje się nieco mniej korzystnie od struktury całej gospodarki. Powodem takiej oceny jest przede wszystkim wyraźnie wyższy udział rolnictwa w Polsce Wschodniej oraz niższy udział nowoczesnych usług rynkowych. Pamiętać należy, że taki stan rzeczy jest pochodną uwarunkowań historycznych i środowiskowych (rolniczy charakter regionu) oraz znacząco niższego od przeciętnego poziomu rozwoju gospodarczego Polski Wschodniej, który skutkuje niższym popytem na usługi finansowe i związane z obsługą przedsiębiorstw. Przyspieszenie rozwoju gospodarczego województw położonych na wschodzie Polski jest więc warunkiem niezbędnym do zaistnienia w ich gospodarce pożądanych zmian strukturalnych. Nawiązując do sektora logistycznego i rynku powierzchni magazynowych, będących tematem niniejszego opracowania, należy uznać, że stosunkowo niskie w odniesieniu do innych rejonów Polski zapotrzebowanie na zewnętrzne powierzchnie magazynowe i usługi logistyczne wynika częściowo z przyzwyczajenia lokalnych przedsiębiorstw do tworzenia bazy produkcyjnej, magazynowej i dystrybucyjnej na terenach bezpośrednio przyległych do jednostek macierzystych. Do niedawna, przy braku nowych sieci drogowych i dostępności terenów pod budowę obiektów logistycznych, takie podejście miało swoje uzasadnienie. Jednakże w obecnym czasie wewnętrzny rachunek kosztów powinien skłaniać przedsiębiorców do podejmowania decyzji w zakresie outsourcingu usług okołoprodukcyjnych i logistycznych do zewnętrznych podmiotów posiadających większe kompetencje w tym obszarze i zapewniających właściwy standard obsługi logistycznej klientów. Docelowy model obsługi zewnętrznej w obszarze logistyki i usług magazynowania poprzedzony musi być wystarczającym nasyceniem na rynku lokalnym firm świadczących w układzie profesjonalnym kompleksowe usługi w sferze zarządzania łańcuchem dostaw (Supply Chain Management). Pozytywnym aspektem, mającym istotny wpływ na zwiększające się zainteresowanie deweloperów i operatorów logistycznych rynkiem Polski Wschodniej, jest stale powiększający się obszar działalności przy zachowaniu oczekiwanego przez klientów standardu obsługi logistycznej. 5 3 Ibidem.

6 Analiza rozwoju branży logistycznej w Lublinie Otwierający się rynek wschodni, obejmujący swoim zasięgiem Ukrainę, Białoruś i Kazachstan, w najbliższych latach będzie naturalnie wymuszał tworzenie w pobliżu zewnętrznych granic Unii Europejskiej infrastruktury magazynowo-przeładunkowej, stanowiącej huby przeładunkowe pomiędzy krajami Unii Europejskiej a krajami byłego Związku Radzieckiego LOM Lubelski Obszar Metropolitalny Idea utworzenia Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego, oprócz innych korzystnych elementów administracyjnych i biznesowych, sprzyja budowie spójnego makrosystemu logistycznego, obejmującego miasto Lublin oraz otaczające go obszary, dając możliwość zaplanowania jednolitego systemu komunikacyjnego zapobiegającego powstawaniu efektu kongestii oraz urbanistycznego usytuowania centrów aktywności gospodarczej związanych z transportem, magazynowaniem i logistycznym zarządzaniem łańcuchem dostaw do i z terenu aglomeracji miasta. Lubelski Obszar Metropolitalny znajduje się w centralnej części województwa lubelskiego, obejmując obszar 4 220,71 km 2. W skład LOM wchodzi 41 gmin (gmina Lublin oraz gminy powiatów: lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego i świdnickiego). Ośrodkiem administracyjnym województwa i jednocześnie Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego jest miasto Lublin. Lubelski Obszar Metropolitalny tworzą 3 gminy miejskie, 6 gmin miejsko-wiejskich oraz 32 gminy wiejskie, tj.: gminy powiatu lubartowskiego: gmina miejska: Lubartów, gminy miejsko-wiejskie: Kock, Ostrów Lubelski, gminy wiejskie: Abramów, Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Lubartów, Michów, Niedźwiada, Ostrówek, Serniki, Uścimów, gminy powiatu lubelskiego: gminy miejsko-wiejskie: Bełżyce, Bychawa, gminy wiejskie: Borzechów, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wojciechów, Wólka, Wysokie, Zakrzew, gminy powiatu łęczyńskiego: gmina miejsko-wiejska: Łęczna, gminy wiejskie: Cyców, Ludwin, Milejów, Puchaczów, Spiczyn, gminy powiatu świdnickiego: gmina miejska: Świdnik, gmina miejsko-wiejska: Piaski,

7 1. Wprowadzenie gminy wiejskie: Mełgiew, Rybczewice, Trawniki, gmina Lublin. Pod względem powierzchni największą gminą w Lubelskim Obszarze Metropolitalnym jest gmina Piaski (169,8 km 2 ), natomiast drugą co do wielkości jest gmina wiejska Lubartów (158,7 km 2 ). Lubelski Obszar Metropolitalny w liczbach 4 : powierzchnia: km 2, populacja: mieszkańców, w tym: mężczyźni: , kobiety: , gęstość zaludnienia: 170 osób/km 2, stopa bezrobocia rejestrowanego: 11,7%, liczba przedsiębiorstw: , spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego: 671. Rysunek 1: Lubelski Obszar Metropolitalny Źródło: Strategia promocji Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego, Lublin, marzec Dane za: Główny Urząd Statystyczny, stan na: 31.XII.2012 r.

8 Analiza rozwoju branży logistycznej w Lublinie 1.2. Położenie i dostępność transportowa 8 Łączna powierzchnia LOM to km 2, co stanowi 16,8% powierzchni województwa oraz 1,3% powierzchni Polski. Powierzchnię tę tworzą: powiat lubelski (1 680 km 2 ), powiat lubartowski (1 289 km 2 ), powiat łęczyński (637 km 2 ), powiat świdnicki (468 km 2 ), miasto Lublin (147 km 2 ). O inwestycyjnej atrakcyjności LOM, jak i województwa decyduje w dużej mierze przygraniczna lokalizacja. Położenie województwa sprawia, że jest to dogodne miejsce do ekspansji gospodarczej na chłonne rynki Europy Wschodniej. Lubelszczyzna graniczy od wschodu z Białorusią i Ukrainą, wyznaczając na odcinku prawie 470 km zewnętrzną, wschodnią granicę Unii Europejskiej. Województwo lubelskie od południa sąsiaduje z województwem podkarpackim, od południowego zachodu z województwem świętokrzyskim, a od zachodu i północy z mazowieckim. Podstawę LOM tworzy miasto Lublin i powiat lubelski. Od północy i północnegowschodu obszar ten jest uzupełniany przez powiaty: lubartowski, łęczyński i świdnicki. Obecnie istniejącą infrastrukturę komunikacyjną bezpośredniego otoczenia stolicy Lubelszczyzny dobrze ilustruje zamieszczona powyżej mapa województwa lubelskiego. Zaznaczono na niej drogi krajowe oraz korytarze drogowe i kolejowe sieci TEN-T przechodzące przez omawiany obszar. Na ternie Lublina krzyżują się drogi biegnące we wszystkich kierunkach, które obsługują subregion i są drogami tranzytowymi, ale które także stanowią poważny problem dla miasta. To strategiczne położenie na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych może być w pełni wykorzystane dopiero wtedy, gdy powstanie sieć obwodnic wyprowadzająca ruch tranzytowy poza obręb metropolii. Dużym atutem LOM, a także jego szansą jest atrakcyjne położenie w niedalekiej odległości od granicy z Ukrainą. Położenie stolicy województwa, m.in. przy drogach krajowych E12 i E17, które stanowią główne połączenie Warszawy, Poznania, Łodzi z przejściami granicznymi w Hrebennem i Dorohusku, daje realne szanse rozwoju przemysłu logistycznego. Dzięki rozwojowi infrastruktury teleinformatycznej realizowanej w ramach projektu budowy sieci szerokopasmowej możliwe będzie podłączenie szerokopasmowego Internetu do wszystkich lokalizacji w ramach LOM, co z kolei umożliwi wdrożenie innych pośrednich systemów do zarządzania poszczególnymi dziedzinami działalności Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.

9 2. Sektor logistyczny w Polsce stan na koniec IV kw r. 2. Sektor logistyczny w Polsce stan na koniec IV kw r. Pojęcie centrów logistycznych w ostatnich kilku latach stało się w Polsce bardzo popularne i jest coraz powszechniej używane. Jest ono częściowo nadużywane, jeśli stosuje się je jako synonim do takich określeń jak: centrum dystrybucji, centrum magazynowo-dystrybucyjne, terminal przeładunkowy, magazyn centralny, baza magazynowa, platforma logistyczna. Stosowne użycie odpowiedniego pojęcia zależy przede wszystkim od definicji oraz kryteriów stosowanych do klasyfikacji centrów logistycznych. Różnice występują nie tylko w nazwach, ale i w istocie koncepcji oraz w wielu rozwiązaniach szczegółowych. Niemieckie koncepcje bazują na założeniu racjonalizacji przestrzennego i funkcjonalnego układu aglomeracji miejskich. Francuskie i brytyjskie rozwiązania są inspirowane chęcią ułatwienia w powstających centrach transferu innowacji technologicznych i umiejętności zawodowych w zakresie posługiwania się techniką informatyczną i telekomunikacyjną. Przedsięwzięcia szczegółowe różnią się co do typu przedsiębiorstw będących gospodarzami centrów (państwowe, prywatne, należące do izb handlowo-przemysłowych lub władz lokalnych, komunalne, stanowiące własność mieszaną), a także co do specjalizacji operatorów (transport kombinowany, usługi logistyczne, usługi magazynoweprzeładunkowe, działalność pomocnicza itp.) Klasyfikacja centrów logistycznych Całokształt istniejących i planowanych w Polsce centrów logistycznych można spróbować podzielić za pomocą kryteriów przedstawionych w tabeli 1. Istotny wydaje się podział centrów logistycznych z punktu widzenia funkcji (przeznaczenia), które pełnią w systemie gospodarczym kraju. Pod tym względem wyróżnić należy trzy rodzaje centrów logistycznych: Centra logistyczne tworzące publiczną infrastrukturę kraju. Centra logistyczne dla zharmonizowanej obsługi aglomeracji miejskoprzemysłowych (tzw. city-logistic ). Idea city-logistic ma za zadanie zredukowanie ruchu w centrum miast (kongestii) przy jednoczesnym zachowaniu takiego samego poziomu dostaw. Możliwość realizacji tej idei polega na budowie centrów logistycznych w pobliżu dużych miast. 9

10 Analiza rozwoju branży logistycznej w Lublinie Centra logistyczne jako punkty obsługi handlu międzynarodowego. Funkcję taką wypełniają centra logistyczne w portach morskich oraz na terenie tzw. portów suchych zlokalizowanych na lądowych przejściach granicznych. Centra logistyczne zaspokajające potrzeby własne podmiotów gospodarczych. W przypadku, gdy podmioty o charakterze przemysłowym lub handlowym, dzięki wdrożeniu logistycznej koncepcji zarządzania (supply chain management SCM), potrafią zdefiniować przebieg procesów logistycznych i określić koszty poszczególnych faz tych procesów oraz gdy stworzone zostają warunki dla weryfikacji decyzji lokalizacyjnych, strukturalnych i organizacyjnych. Wielu autorów zwraca uwagę, że dla tej grupy obiektów bardziej prawidłowe jest używanie określenia logistycznych centrów dystrybucji (LCD) czy baz logistycznych. Centra logistyczne jako miejsce świadczenia usług na zlecenie przez operatorów logistycznych tzw. 3PL (third party logistics). Operatorzy mogą być właścicielami logistycznej infrastruktury punktowej, korzystać z niej na zasadach wynajęcia lub dzierżawy bądź świadczyć usługi w obiektach będących własnością firm przemysłowych i handlowych. Tabela 1: Klasyfikacja centrów logistycznych według różnych kryteriów 10 lokalizacja Kryterium użytkownicy (przedsiębiorstwa) funkcja przeznaczenie gospodarcze klasa (nowoczesność obiektu) wielkość i promień oddziaływania Źródło: Opracowanie własne. Rodzaje w granicach dużych miast w promieniu km od centrum miast w odległości do ok. 50 km od centrum miast na terenie portów morskich na przejściach granicznych przemysłowe handlowe usługowe transportowe logistyczne magazynowa sortownicza kompletacyjna dystrybucyjna przeładunkowa (m.in. hub, terminal cross docking u w systemie flow logistics) terminal transportu kombinowanego usługi dodatkowe (np. pakowanie na zlecenie) obsługa środków transportu usługi socjalne kształtowanie publicznej infrastruktury kraju na potrzeby gospodarki zaspokojenie potrzeb własnych podmiotów gospodarczych, m.in. w ramach procesów zaopatrzeniowych, produkcyjnych, dystrybucyjnych wykonanie usług na zlecenie (3PL) stare magazyny przemysłowe i handlowe magazyny zmodernizowane nowoczesne, nowo wybudowane obiekty po 1990 r. międzynarodowe regionalne lokalne branżowe

11 2. Sektor logistyczny w Polsce stan na koniec IV kw r. Obiekty magazynowe i centra przeładunkowe budowane w Polsce do lat 90. ubiegłego wieku wykonywane były według starych koncepcji oraz przy wykorzystaniu starych technologii. Prawie żaden z obiektów wprowadzonych do eksploatacji do 1990 r. nie może być oceniany obecnie jako obiekt nowoczesny. Ponad 90% obiektów przemysłowych w mieście Lublin traktowanych i wykorzystywanych obecnie jako obiekty magazynowe nie spełnia standardów stawianych nowoczesnym obiektom magazynowym. Adaptacja dotychczasowych obiektów przemysłowoprodukcyjnych na funkcję magazynową, z jednej strony zwiększa wolumen dostępnej powierzchni składowania, z drugiej zaś nie powoduje podniesienia dostępności powierzchni magazynowych o określonym i oczekiwanym przez najemców standardzie. Oczekiwania najemców posiadających obiekty magazynowe w innych rejonach Polski sprowadzają się do zapewnienia jednolitego (wysokiego) standardu obsługi, co na terenie miasta Lublin i Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego nie jest na dzień dzisiejszy oferowane. Tabela 2: Porównanie starych i nowoczesnych powierzchni magazynowych Kryterium Stare magazyny Nowoczesne magazyny standardowy zakres usług: magazynowa rozszerzony zakres działalności: transportowa usługi uzupełniające przeładunkowa usługi na zlecenie sortownicza zakres działalności, funkcje lokalizacja front przeładunkowy standad powierzchni magazynowej standard budownictwa place manewrowe, parkingi standard powierzchni zła lokalizacja obiektów pod względem dostępności komunikacyjnej i urbanizacyjnej brak miejsca na podjazd pod rampę dużych zestawów samochodowych brak doków w rampach relatywnie niska liczba wrót brak pełnej osłony ramp przed opadami i wiatrem krótka rampa kolejowa (występuje w wielu obiektach) występowanie gęstej siatki słupów konstrukcyjnych niski strop zły stan podłóg i nawierzchni ramp nawierzchnie podłogowe, które nie spełniają norm sanitarnych brak ogrzewania lub efektywnego systemu ogrzewania otwory (drzwi) między halami oraz wyjazdy na rampy o zbyt małych prześwitach dla eksploatacji nowoczesnego sprzętu przeładunkowego brak dostatecznej powierzchni manewrowej i parkingowej na terenie obiektu brak lub wybudowane wewnątrz magazynu pomieszczenie biurowe bez uwzględnienia dobra dostępność komunikacyjna, w bezpośrednim sąsiedztwie dróg przeznaczonych do ruchu ciężarowego (planowanych autostrad) lub/i stacji kolejowych (terminali transportu kombinowanego) front przeładunkowy charakteryzujący się dużą liczbą bram i doków przeładunkowych, pozwalający na obsługę większych niż średnie dzienne potoki hydrauliczne rampy z fartuchami ochronnymi rampa kolejowa (występuje tylko w nielicznych obiektach) minimalna liczba słupów konstrukcyjnych wysokość hal 6 m i więcej stropy i nawierzchnie przystosowane do dużych nacisków (co umożliwia instalację regałów) nowa technologia budownictwa właściwy system izolacji, ogrzewania i oświetlenia instalacja przeciwpożarowa (tryskacze) system zabezpieczenia przed włamaniem odpowiednia w stosunku do wielkości obiektu powierzchnia placu manewrowego i liczba miejsc parkingowych specjalnie wybudowane przy magazynie pomieszczenia zgodnie ze standardami obowiązującymi dla powierzchni biurowej 11

12 Analiza rozwoju branży logistycznej w Lublinie Kryterium Stare magazyny Nowoczesne magazyny biurowej wymogów ergonomicznych nowoczesna instalacja elektryczna i telekomunikacyjna zaplecze socjalne system informatyczny brak lub w złym stanie brak Źródło: Opracowanie własne. zaplecze socjalne dla pracowników magazynów i biur oraz dla kierowców komputerowy system wspomagania zarządzania magazynem i gospodarką materiałową (opcjonalnie także inne moduły systemów informatycznych klasy ERP lub SCM) interfejsy do systemów w otoczeniu III i IV kwartał 2012 r. przyniósł stabilizację na rynku powierzchni magazynowych. Potwierdza to poziom pustostanów i czynszów, jaki kształtował się na rynku. Jednak struktura popytu, w której przeważają przedłużenia istniejących umów oraz brak znaczących inwestycji spekulacyjnych to znak, że rynkowi gracze stali się bardzo ostrożni. Pod względem popytu brutto okres między lipcem a wrześniem był najlepszym kwartałem 2012 r. Przedmiotem umów najmu w tym okresie było 430 tys. m 2 powierzchni magazynowej. Był to wyraźny wzrost w porównaniu z poprzednim kwartałem w trakcie, którego wynajęto 230 tys. m 2. Popyt netto w III kwartale 2012 r. wyniósł 188 tys. m 2, czyli 44% całkowitego popytu. Największą uwagę najemców przyciągała w III kwartale 2012 r. Polska Centralna. W regionie tym wynajęto 160 tys. m 2, czyli niewiele mniej niż w całym 2011 r. Na popyt składały się przede wszystkim renegocjacje istniejących umów (82% popytu brutto w regionie). Inne najpopularniejsze w III kwartale lokalizacje to Warszawa Okolice (78 tys. m 2 popytu brutto), Wrocław (60 tys. m 2 ), Poznań (53 tys. m 2 ) oraz Górny Śląsk (35 tys. m 2 ). Wykres 1: Popyt brutto i netto w regionach w III kw r. (w m 2 ) 12 Źródło: Jones Lang LaSalle, Magazyny.pl, III kw r.

13 2. Sektor logistyczny w Polsce stan na koniec IV kw r. Operatorzy logistyczni są wciąż zdecydowanym liderem pod względem popytu. Firmy tego sektora odpowiadały za 54% popytu brutto w III kw r.. Znaczący udział w popycie 14% miały również sieci sklepów. Do deweloperów zgłaszały się również firmy z sektora lekkiej produkcji (8% popytu brutto w III kw r.). Polski rynek nowoczesnych powierzchni magazynowych to obecnie 7 mln m 2. W III kw r. deweloperzy wybudowali 136 tys. m 2. Najwięcej nowej powierzchni przybyło na Górnym Śląsku i Podkarpaciu (po 35 tys. m 2 ) oraz w Polsce Centralnej (23 tys. m 2 ). Na koniec III kw. w budowie pozostawało 165 tys. m 2 magazynów. Deweloperzy najbardziej aktywni są w tym momencie na Górnym Śląsku (50 tys. m 2 powierzchni w budowie), we Wrocławiu (49 tys. m 2 ) i Polsce Centralnej (31 tys. m 2 ). Niezmiennie niski pozostaje poziom inwestycji spekulacyjnych na koniec września budynki bez zabezpieczonego najemcy stanowiły tylko 12% powstającej powierzchni. Znaczniejszy udział projektów spekulacyjnych można zaobserwować jedynie w Warszawie i jej okolicach.najaktywniejszymi deweloperami w III kw. były SEGRO i Panattoni, które wybudowały po 56 tys. m 2 magazynów. Duży udział w nowopowstałej podaży należał również do Raiffeisena (16 tys. m 2 ). Firmy te są też w czołówce pod względem powierzchni w budowie. Zdecydowanym liderem jest tu Panattoni z 75 tys. m 2. SEGRO budowało 46 tys. m 2, a MLP 17 tys. m 2 (w tym spekulacyjnie 10 tys. m 2 ). Wykres 2: Powierzchnia magazynowa w budowie (w m 2 ) Źródło: Jones Lang LaSalle, Magazyny.pl, III kw r. 13 Poziom pustostanów pozostaje stabilny. Na koniec września 2012 roku bez najemcy pozostawało 792 tys. m 2. Tym samym wskaźnik dostępnej powierzchni obniżył się nieco do

14 Analiza rozwoju branży logistycznej w Lublinie 11,2% (z 11,7% zanotowanych pod koniec I półrocza 2012 roku). Poznań, Kraków i Górny Śląsk to regiony z najniższymi wskaźnikami dostępnej powierzchni. Zdecydowanie łatwiej jest natomiast znaleźć wolny obiekt w Szczecinie, okolicach Warszawy i Polsce Centralnej. Wykres 3: Wskaźnik dostępnej powierzchni wg lokalizacji Źródło: Jones Lang LaSalle, Magazyny.pl, III kw r. Stabilny poziom dostępnej powierzchni magazynowej sprawia, że również czynsze pozostają od miesięcy praktycznie na niezmienionym poziomie. Z najwyższym poziomem stawek najmu mamy do czynienia w magazynach zlokalizowanych w granicach dużych miast. W Warszawie czynsze wahają się między 3,60 a 5,30 /m 2 /miesiąc. W Krakowie najem magazynu to koszt od 3,30 do 4,00 /m 2 /miesiąc, a w Łodzi (małe magazyny typu small business units) od 3,85 do 4,30 /m 2 /miesiąc. Znacznie taniej jest w typowych lokalizacjach podmiejskich. Najniższe efektywne stawki zaczynają się od 2,10 /m 2 /miesiąc (Polska Centralna), a kończą na 3,40 /m 2 /miesiąc (maksymalne stawki na Górnym Śląsku i Szczecinie). Firmy poszukujące powierzchni magazynowej muszą jednak wziąć pod uwagę fakt, że ostateczny poziom czynszu zależy od sytuacji konkretnego obiektu: jego lokalizacji (w cenie jest zwłaszcza dostęp do autostrad) i poziomu pustostanów. 14

15 3. Sektor logistyczny w Polsce Wschodniej na tle innych regionów 3. Sektor logistyczny w Polsce Wschodniej na tle innych regionów Wszelkie reprezentatywne jednostki analizujące polski rynek nieruchomości komercyjnych, w tym powierzchni magazynowych, tj. Cushman&Wakefield, Colliers, Jones Lang LaSalle, pomijają w swych opracowaniach Polskę Wschodnią jako wyodrębniony obszar w rozwoju dużych powierzchni magazynowych, umieszczając ją zazwyczaj w pozycji pozostałe. Biorąc jednak pod uwagę lokalną analizę rynku, należy zwrócić uwagę, że okolice Rzeszowa, Lublina, a także Bydgoszczy i Torunia cieszą się coraz większym zainteresowaniem firm inwestujących w nieruchomości magazynowe. Wynika to m.in. z danych firmy doradczej CBRE. Inwestorzy doceniają tam m.in. dostęp do tanich gruntów. W pierwszym kwartale br. oddano do użytku 76 tys. m 2 powierzchni magazynowych. W całym 2013 r. ma to być łącznie blisko 300 tys. m 2, czyli podobnie jak rok wcześniej. Obecnie w budowie jest ok. 240 tys. m 2. W ostatnich latach rośnie zainteresowanie inwestorów Polską Wschodnią, w tym przede wszystkim okolicami Rzeszowa i Lublina. Inwestorzy doceniają bliskość wschodniej granicy, dostęp do tanich gruntów, obecność specjalnych stref ekonomicznych oraz polskich i zagranicznych firm produkcyjnych. Dodatkowym atutem są wykształcone kadry na 14 pracowników dziesięciu ma wyższe wykształcenie. Ze względu na dostęp do rynku wschodniego (Ukraina, Białoruś, Kazachstan) Lublin i Lubelszczyzna mają szansę stać się ośrodkiem tranzytowym stanowiącym naturalny hub przeładunkowy na styku Unii Europejskiej i krajów byłego Związku Radzieckiego. Podjęcie specjalizacji w tej dziedzinie logistyki pozwoli na utworzenie prężnego ośrodka pełniącego funkcje: magazynowania, co-packingu, dystrybucji intermodalnej. Porównywanie Lublina i Lubelszczyzny z ośrodkami usytuowanymi w centralnej Polsce, tj. Mazowsza z Warszawą, okolic Łodzi i Piotrkowa Trybunalskiego, nie posiada uzasadnienia. Ze względu na transgraniczny charakter przepływu towarów najbardziej uzasadnione jest czerpanie doświadczeń i wniosków z regionu położonego po zachodniej stronie Polski, tj. Wrocławia i województwa dolnośląskiego. Wrocław konsekwentnie umacnia swoją pozycję na magazynowej mapie Polski. Dynamiczny rozwój infrastruktury drogowej generuje ciągły popyt na powierzchnie w regionie, a kluczowe atuty Wrocławia, takie jak lokalizacja, przyciągają firmy dystrybucyjne, prowadzące działalność na rynkach krajów Europy Centralnej. Dzięki autostradzie A4, region posiada bezpośrednie połączenie z europejską siecią autostrad oraz z dużymi aglome- 15

16 Analiza rozwoju branży logistycznej w Lublinie racjami Katowic i Krakowa. Obecnie dzięki dalszemu rozwojowi sieci dróg Wrocław sukcesywnie zyskuje też na znaczeniu w logistyce krajowej. Budowana obecnie droga ekspresowa S8 znacząco skróci czas dojazdu z Wrocławia do Łodzi i Warszawy. Mimo że jej otwarcie planowane jest w 2014 r., już dziś obserwowany jest wzrost zainteresowania obiektami zlokalizowanymi w pobliżu, tj. w północnych częściach Wrocławia. Wraz z projektami przy obwodnicy autostradowej (A8) obszar ten stwarza ciekawą alternatywę dla parków magazynowych na Bielanach Wrocławskich. Szybką Komunikację z Poznaniem zapewni również znajdująca się obecnie w budowie trasa ekspresowa S5. W 2012 r. Wrocław był jednym z dwóch (obok Polski Centralnej) regionów, w których zaobserwowano wzrost popytu rok do roku. W ramach nowych umów wynajęto tu ponad m 2 (wobec m 2 w 2011 r.), co uplasowało wrocławski rynek na trzecim miejscu w kraju i dowiodło, że wkroczył on już w etap dojrzałości. Większość nowego popytu wygenerowali operatorzy logistyczni (33%) oraz firmy z branży motoryzacyjnej (32%). Dodatkowo odnowiono umowy na kolejne m 2, co stanowiło 28% całkowitego popytu. 16

17 4. Aktywność najemców 4. Aktywność najemców Analizując lokalny rynek wynajmu powierzchni magazynowych, należy uznać, że zapotrzebowanie na zewnętrzne powierzchnie magazynowe w mieście Lublin i Lubelskim Obszarze Metropolitalnym wzrosło w 2012 r. o około 15-20% w stosunku do 2011 r. Firmy lokujące swoje przedstawicielstwa lub oddziały na terenie miasta Lublin i województwa lubelskiego poszukują powierzchni magazynowych lub wręcz całych zabudowanych nieruchomości z przeznaczeniem głównie na: składy budowlane, magazyny artykułów budowlanych, przemysłowych, spożywczych, powierzchnie wystawienniczo-ekspozycyjne stacje serwisowe pojazdów i maszyn budowlanych, wypożyczalnie i sprzedaż sprzętu budowlanego, inne w mniejszym zakresie. Popyt na powyższe typy powierzchni magazynowo-składowych wynika głównie z dużej ilości inwestycji infrastrukturalnych realizowanych aktualnie na terenie LOM. Należy więc uznać, że wzrost zapotrzebowania będzie okresowy i może ulec znacznemu zmniejszeniu wraz z zakończeniem inwestycji. Biorąc pod uwagę lokalne przedsiębiorstwa, nadal utrzymuje się tendencja wykorzystywania magazynów własnych oraz ewentualne inwestycje wewnętrzne. W związku z powyższym, w najbliższych 2-3 latach nie należy spodziewać się dużego zainteresowania wynajmu na terenie LOM wielkogabarytowych powierzchni magazynowych. Przykładem nowych inwestycji realizowanych wewnętrznie przez przedsiębiorstwa jest planowana do realizacji budowa centrum magazynowo-logistycznego przez przedsiębiorstwo Lubella S.A., wchodzące w skład grupy Maspex Wadowice S.A. Magazyn wysokiego składowania o pojemności 20 tys. miejsc paletowych i strefą kompletacyjno co-packingową przeznaczony będzie na potrzeby własne przedsiębiorstwa. Magazyn zlokalizowany będzie bezpośrednio przy zakładzie produkcyjnym na ul. Wrotkowskiej w Lublinie. Przekłada się to bezpośrednio na plany inwestycyjne firm deweloperskich takich jak SEGRO, Panattoni, Prologis itp., które w swoich analizach nie umieszczają Lublina i województwa lubelskiego jako obszaru swojej bieżącej aktywności. Z dotychczasowych analiz lokalnego rynku LOM wynika, że największym zainteresowaniem cieszą się magazyny typu SBU (Small Business Units), tzn. o modułach magazynowych od 500 do m 2 z możliwością dalszego podziału i wysokością składowania do 6 m. Obiekty tego typu najlepiej sprawdzają się jako platformy przeładunkowe z funkcją cross-dockingu i kompletacji oraz ograniczoną do minimum strefą magazynowania. 17

18 Analiza rozwoju branży logistycznej w Lublinie 5. Dostępność powierzchni magazynowych Analizując lokalny rynek powierzchni magazynowych dostępnych na terenie miasta Lublin i Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego, należy uznać, że obiekty magazynowe klasyfikowane wg standardu jako obiekty grupy A lub A+ stanowią poniżej 1% ogólnego wolumenu powierzchni magazynowych Obiekty magazynowe klasy A i A+ Na koniec II kwartału 2013 roku jedynie obiekt Centrum Logistyczne Mełgiewska spełnia wymagania najemców w tym zakresie. Obiekt posiada: m 2 powierzchni magazynowej, 1 250m 2 biur, 680 m 2 pomieszczeń socjalno-technicznych. Technologia i wyposażenie kwalifikujące obiekt w klasie A: posadzka niepyląca z obciążeniem dopuszczalnym 10t/m 2, doki załadowcze 32 szt + 4 bramy z poziomu 0, pomieszczenie akumulatorowni ok. 50 m 2 do ładowania 10 wózków akumulatorowych, zdublowane sztywne łącze zapewniające wygodne i niezawodne połączenie, możliwość założenia składu podatkowo i akcyzowego z wydzieleniem i kontrolą dostępu, pomieszczenia biurowo-socjalne o powierzchni m 2 wykończone w wysokim standardzie i klimatyzowane, temperatura pomieszczeń system ogrzewania utrzymujący temperaturę 16 C w magazynie przy temperaturze zewnętrznej -20 C (w strefie biurowej 20 C, pomieszczenia sanitarne 18 C), ochrona przeciwpożarowa instalacja tryskaczowa ESFR zgodnie z wymogami; system wykrywania ognia i dymu zgodnie z wymogami. Instalacja oddymiająca, oświetlenie 200 lux w magazynie, 200 lux w pomieszczeniach technicznych, 400 lux w biurach, place manewrowe drogi i parkingi o powierzchni m 2. 18

19 5. Dostępność powierzchni magazynowych Rysunek 2: Rzut powierzchni magazynowej Centrum Logistyczne Mełgiewska Źródło: Wizaulizacja na stronie internetowej: Zdjęcie 1: Centrum Logistyczne Mełgiewska doki za/wyładunkowe 19

20 Analiza rozwoju branży logistycznej w Lublinie Zdjęcie 2: Centrum Logistyczne Mełgiewska przestrzeń magazynowa Zdjęcie 3: Centrum Logistyczne Mełgiewska plac manewrowy Obiekt Centrum Logistyczne Mełgiewska posiada również dostępną powierzchnię biurowo-socjalną o wysokim standardzie wyposażenia. Zdjęcie 4: Centrum Logistyczne Mełgiewska budynek administracyjno biurowy 20

21 5. Dostępność powierzchni magazynowych Zdjęcie 5: Centrum Logistyczne Mełgiewska pomieszczenia biurowe Biorąc jednak pod uwagę 38%-owy pustostan obiektu na koniec II kwartału 2013 r., należy uznać, że zapotrzebowanie na tego typu powierzchnie magazynowe wysokiego składu jest stosunkowo ograniczone, a oferowane ceny transakcyjne na poziomie 4,20-4,50 /m 2 /miesiąc stanowią zdecydowaną barierę finansową dla potencjalnych najemców Obiekty magazynowe klasy B i pozaklasowe Na terenie miasta Lublin i Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego są dostępne obiekty komercyjne pełniące funkcję obiektów magazynowych w zróżnicowanej lokalizacji, wyposażeniu i dostępności logistycznej. Według lokalnych analiz prowadzonych przez LOGNET Solutions, na koniec IV kwartału 2012 r. do dyspozycji najemców pozostawało około tys. m 2 powierzchni magazynowej. W większości są to obiekty zaadoptowane pod funkcje magazynowe po zaniechanej działalności produkcyjnej firm. Na terenie Miasta Lublin główne rejony/skupiska dostępnej powierzchni magazynowej to dzielnice: Tatary, Hajdów Zadębie, Kośminek, Wrotków. Obiekty klasy B, niższe i pozaklasowe cieszą się dużym zainteresowaniem najemców pomimo istniejących ograniczeń dostępu do sieci drogowej, głównie ze względu na ceny najmu, które w przypadku tego segmentu obiektów kształtują się w granicach o 8 do zł/m 2 /m-c. Poniżej przedstawiamy przykładowe obiekty magazynowe sklasyfikowane jako B, niższe i poza klasowe. 21

22 Analiza rozwoju branży logistycznej w Lublinie Zdjęcie 6: Lublin, ul. Budowlana 40 Zdjęcie 7: Lublin, ul. Ceramiczna 24 Zdjęcie 8: Lublin, ul. Chemiczna 8 22

23 5. Dostępność powierzchni magazynowych Zdjęcie 9: Lublin, ul. Mełgiewska 7-9 Zdjęcie 10: Lublin, ul. Mełgiewska 7-9 Zdjęcie 11: Lublin, ul. Mełgiewska 80 23

24 Analiza rozwoju branży logistycznej w Lublinie Zdjęcie 12: Lublin, ul. Metalurgiczna Obiekty magazynowe klasy A w trakcie przygotowania realizacyjnego CENTRUM LOGISTYCZNE VETTERÓW LUBLIN Dane obiektu: przeznaczenie obiektu: hala logistyczna, lokalizacja: Lublin, ul. Vetterów, powierzchnia działki: m 2, powierzchnia hali: m 2, wysokość hali: 12 m, liczba kondygnacji: jedna, typ oferty: wynajem, do uzgodnienia, rok budowy/oddania do użytku hali: I kwartał 2014 rok, dojazd: droga szybkiego ruchu S17 Warszawa-Lublin-Zamość-Hrebenne oddalona jest o 0,8 km. Rysunek 3: Wizualizacja przestrzenna obiektu 24 Źródło: Wizualizacja załącznik do projektu technicznego.

25 5. Dostępność powierzchni magazynowych Rysunek 4: Plan sytuacyjny obiektu Źródło: Wizualizacja załącznik do projektu technicznego. Rysunek 5: Wizualizacja architektoniczna 1 Źródło: Wizualizacja załącznik do projektu technicznego. Rysunek 6: Wizualizacja architektoniczna 2 25 Źródło: Wizualizacja załącznik do projektu technicznego.

26 Analiza rozwoju branży logistycznej w Lublinie Rysunek 7: Wizualizacja architektoniczna 3 Źródło: Wizualizacja załącznik do projektu technicznego GO EAST LUBELSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE 26 Dane obiektu: powierzchnie magazynowe: m 2, powierzchnie biurowe: 800 m 2, adres: ul. Do Dysa 5, Lublin, odległość do głównych szlaków transportowych: S19 Kielce-Lublin- Białystok: 0,5 km, S12 (obwodnica Lublina): 2 km, S17 Warszawa-Lublin-Hrebenne: 3 km, S82 Warszawa Włodawa: 5 km, odległość od najbliższych przejści granicznych: Polska Białoruś: 150 km, Polska Ukraina: 95 km, odległość do dworca kolejowego: dworzec towarowy: 8 km, dworzec osobowy: 5 km, odległość od portu lotniczego: Lublin 16 km, nośnik i rodzaj posadzki: 10 T/m 2 (100 kn/m 2 ), niepylna, wysokość składowania: 8 m, siatka słupków: brak słupów wewnętrznych, doki: 6 doków wyposażonych w rampy napowadzacze, bramy, rękawy uszczelniające, liczba wjazdów z poziomu 0 : 12, klasa odporności ogniowej: E.

27 5. Dostępność powierzchni magazynowych Rysunek 8: Plan sytuacyjny obiektu Źródło: Wizualizacja załącznik do projektu technicznego. Rysunek 9: Wizualizacja wewnętrzna obiektu Źródło: Wizualizacja załącznik do projektu technicznego. Rysunek 10: Wizualizacja przestrzenna obiektu 27 Źródło: Wizualizacja załącznik do projektu technicznego.

28 Analiza rozwoju branży logistycznej w Lublinie Rysunek 11: Wizualizacja modułów magazynowych Źródło: Wizualizacja załącznik do projektu technicznego. Przykład istniejących obiektów na terenie miasta Lublin możliwych do zagospodarowania na potrzeby intermodalnych usług logistycznych Nieruchomość/Hala LD Dane obietku: przedmiot oferty: Hala produkcyjna, lokalizacja: Lublin, ul. Mełgiewska 7-9, powierzchnia działki: 22,93 ha, powierzchnia hali: m 2, wysokość hali: 8,5 m, liczba kondygnacji: jedna, rok budowy hali: 2000, plan zagospodarowania: aktywizacja gospodarcza, obecne użytkowanie: nieużytkowana, dojazd: droga krajowa nr 82 Lublin-Włodawa oddalona jest o 1,5 km; droga szybkiego ruchu S17 Warszawa-Lublin-Zamość-Hrebenne oddalona jest o 2 km. Ze względu na doskonałą lokalizację oraz dostęp do istniejącej infrastruktury intermodalnej nieruchomość zabudowana usytuowana na terenie dawnej Fabryki Daewoo Motor Polska może być wykorzystana jako intermodalne centrum logistyczne z funkcjami: przeładunku drobnicowego, przeładunku kontenerowego, składowania w przestrzeni magazynowej, składowania na placach zewnętrznych, co-packingu i redystrybucji.

29 5. Dostępność powierzchni magazynowych Nieruchomość posiada własną bocznicę kolejową. W najbliższym czasie uzyska również dostęp do zewnętrznej obwodnicy Lublina w węzłach Mełgiewska i Witosa. Obiekt może również pełnić wewnętrznego huba przeładunkowego na potrzeby zaopatrzenia miasta Lublin zgodnie z koncepcją logistyki aglomeracji miejskiej. Zdjęcie 13: Hala produkcyjna LD 100 Rysunek 12: Zgrubny obrys nieruchomości z lokalizacją dostępnej infrastruktury Źródło: Opracowanie własne. W ostatnich latach zdecydowanie wzrosła ilość kontenerów morskich dostarczanych i wywożonych z terenu Lublina i województwa lubelskiego za pośrednictwem transportu drogowego i kolejowego do i z portów morskich polskich i niemieckich. Ze względu na swój intermodalny charakter, obiekt LD 100 mógłby pełnić funkcję lokalnego suchego portu przeładunkowego, przejmując większość ładunków od małych i przedsiębiorstw. 29

30 Analiza rozwoju branży logistycznej w Lublinie 6. Udział i zapotrzebowanie na obiekty typu BTS (build-to-suit) 30 W Polsce coraz większym zainteresowaniem cieszą się magazyny szyte na miarę, które są chętnie wynajmowane przez firmy ze szczególnymi wymaganiami co do magazynu. Wielu deweloperów, takich jak chociażby firma Panattoni, oferuje swoim klientom możliwość zaprojektowania i stworzenia perfekcyjnego magazynu, który klient będzie mógł wykupić na własność lub który będzie mógł wynająć na dłuższy okres czasu. Popularność magazynów dopasowanych w ostatnich latach wynika z tego, że stanowią one najbardziej optymalne rozwiązania dla firm z wielu różnorodnych branż. Deweloperzy, którzy budują dopasowane magazyny według oczekiwań klienta, mogą liczyć na duże zainteresowanie takimi przestrzeniami magazynowymi, gdyż firmy z branż: farmaceutyczna, chemiczna, odzieżowa, spożywcza czy transportowa potrzebują magazynów dostosowanych do swojej działalności. Przede wszystkim chodzi o odpowiednią lokalizację magazynów, które w wielu przypadkach nie mogą znajdować się w pobliżu lasów czy miast z powodu magazynowania środków chemicznych czy innych towarów, które nie powinny być przechowywane w magazynach w mieście. Firmy ze specjalnymi oczekiwaniami wobec lokalizacji magazynu mogą zgłosić się do dewelopera, który na specjalne zamówienie znajdzie odpowiednią działkę w swoich zasobach czy kupi działkę, która będzie dawała możliwość budowy magazynu w dogodnej lokalizacji dla konkretnego klienta. Dopasowany magazyn stwarza możliwość dostosowania przestrzeni magazynowej do potrzeb klienta. Jeśli klient potrzebuje bardzo dużego metrażu lub magazynu o niewielkiej powierzchni, to deweloper może stworzyć taki projekt, który doskonale będzie odpowiadał oczekiwaniom i zapewni ekonomiczne korzystanie z magazynu. Inwestycja w BTS o odpowiednim metrażu może zapewniać satysfakcję z wynajmu takiego magazynu, który w razie potrzeby może być odpowiednio rozbudowany o dodatkowy metraż, jeśli działka na to pozwala. Należy przede wszystkim zaznaczyć, że realizacja projektów typu build-to-suit zaczyna się od budowania wzajemnego zaufania, a przede wszystkim zrozumienia intencji obu stron, inwestycji klienta i dewelopera. Zanim docelowe rozwiązanie zostanie wypracowane, wzajemne zrozumienie osiąga się podczas rozmów trwających wiele miesięcy, a nawet lat. W przypadku inwestycji typu build-to-suit pierwszy strategiczny krok należy do klienta, który składa zapytanie ofertowe określając kryteria jak: strategiczna lokalizacja i oczywiście dopasowanie projektu do wielowymiarowych oczekiwań pełnienie funkcji centrum dystrybucyjnego czy np. fabryki.

31 6. Udział i zapotrzebowanie na obiekty typu BTS (build-to-suit) 6.1. Lokalizacja obiektu Kolejnym etapem jest przedstawienie sprawdzonych lokalizacji klientowi, wybór lokalizacji i audyt klienta. Do obowiązków dewelopera należy zabezpieczenie tytułu do nieruchomości. W trakcie procesu dokonywania wyboru najbardziej optymalnej lokalizacji, branych jest pod uwagę wiele aspektów, które mogą powodować jej atrakcyjność. Kalkulacja kosztów pracy, obliczanie siły nabywczej, analiza atrakcyjności regionalnej, pozycjonowanie w ramach łańcucha procesu wytwórczego i logistycznego, są czynnikami, które świadomy i doświadczony deweloper powinien brać pod uwagę w ramach otoczenia biznesowego dla danego projektu Specyfikacja techniczna Prace projektowe i warunki techniczne obiektu, obejmujące ogólną specyfikację techniczną budynku, to kolejna faza rozmów. Ważne jest, aby przedstawiane propozycje weryfikowały potrzeby lub brak konieczności tworzenia dodatkowych funkcji obiektu, aby nie zatracić idei optymalizacji budynku, by rozwiązania rachunkowe, księgowe, analityczne, związane z funkcjonowaniem inwestycji i stanem prawnym były również akceptowalne z punktu widzenia kogoś, kto będzie później właścicielem tego obiektu Podpisanie umowy Zobowiązanie prawne partnerów to kluczowy etap kontraktu, w który angażowane są minimum trzy działy dewelopera: BTS development, Project Management oraz Finanse. Najem magazynu w formie BTS wymaga zdecydowanie większego zaangażowania ze strony najemcy na wstępnym etapie współpracy, w szczególności osób technicznych i specjalistów z zakresu procesu produkcyjnego. Obiekty typu BTS to nowoczesne powierzchnie magazynowe i produkcyjne realizowane zgodnie z wymaganiami konkretnego najemcy. Jest to rozwiązanie szczególnie atrakcyjne dla firm, których oczekiwania znacząco odbiegają od standardowej specyfikacji technicznej charakterystycznej dla powierzchni klasy A oferowanej na rynku. Dodatkowym atutem tego typu obiektów jest możliwość wyboru lokalizacji przez przyszłego użytkownika. Ma to szczególne znaczenie w przypadku najemców produkcyjnych, dla których atuty lokalizacyjne rozkładają się inaczej niż dla firm usługowych. Magazyny BTS to dziś ważny kierunek rozwoju polskiego rynku magazynowego, popularny w coraz szerszym kręgu najemców. Rozwiązanie to cieszy się szczególnym zainteresowaniem firm produkcyjnych, a korzystna koniunktura dla tych ostatnich przyczynia się do zwiększenia liczby obiektów BTS w Polsce. Warto podkreślić, że jest to rozwiązanie dla wymagających najemców, oczekujących rozwiązania dostosowanego do indywidualnego 31

32 Analiza rozwoju branży logistycznej w Lublinie 32 wymagania. Dlatego też w najbliższych latach liczba tego typu projektów będzie z pewnością wzrastać. BTS nie jest jednak rozwiązaniem dla wszystkich najemców. Wybór pomiędzy obiektem istniejącym, o standardowej specyfikacji, a obiektem realizowanym na zamówienie zależy od specyfiki danego klienta, a nawet konkretnego projektu. Gdy powierzchnia przeznaczona jest na cele magazynowe i nie ma szczególnych zastrzeżeń, co do lokalizacji, prawdopodobnie korzystniejszym wyborem będzie powierzchnia dostępna na rynku. Istniejące obiekty wybiorą również najemcy, który chcą podpisać umowę na 3 lub 5 lat. W przypadku BTS deweloperzy oczekują dłuższego okresu współpracy. Inwestowanie w budowę takich magazynów jest niezwykle opłacalne, ponieważ zainteresowanie klientów magazynami idealnie dopasowanymi do ich działalności jest naprawdę ogromne. Dopasowane magazyny mają praktycznie same zalety, dlatego klienci chętnie inwestują w nawet długofalowy wynajem tego typu magazynów. Klient, który decyduje się na wynajem magazynu szytego na miarę, może przedstawić swoje oczekiwania deweloperowi, który zadba o to, by spełnić wszelkie wymagania klienta. Jeśli firma zainteresowana wynajmowaniem magazynów potrzebuje przestrzeni magazynowej połączonej z przestrzenią biurową, to dla dewelopera przygotowanie takiego magazynu nie stanowi żadnego problemu. Wystarczy określić powierzchnię magazynową, jaka jest wymagana przez klienta oraz wymaganą powierzchnię biurową, by deweloper mógł zapewnić odpowiednie wykorzystanie magazynu i ekonomiczne zagospodarowanie jego przestrzeni. Nowoczesne, dopasowane magazyny są opłacalne w wykorzystaniu, ponieważ klient może konkretnie określić, czego wymaga pod względem budowy i wyposażenia przestrzeni magazynowej. Przykładowo, firma farmaceutyczna będzie potrzebowała specjalistycznego magazynu, który zapewni odpowiednie warunki dla przechowywania lekarstw i innych farmaceutyków. Firma zajmująca się przesyłkami kurierskimi będzie potrzebowała magazynu z sortownią, położonego w bardzo dobrym punkcie jeśli chodzi o sieć dróg szybkiego ruchu czy autostrad. Firma zajmująca się produkcją urządzeń elektronicznych z pewnością oczekiwać będzie magazynów możliwie jak najlepiej zabezpieczonych przed ewentualnymi włamaniami. Dla firmy chemicznej odpowiednim magazynem będzie taki, który zagwarantuje prawidłowe składowanie produktów chemicznych i ich pełne bezpieczeństwo. Inwestując w wynajem magazynów dopasowanych do potrzeb klienta, można wynajmować magazyn nawet przez wiele lat z satysfakcją i zadowoleniem. Warto więc zastanowić się nad korzystaniem z propozycji deweloperów, którzy mogą dopasować magazyn idealnie do potrzeb klienta. Przykładem obiektu BTS będącego w trakcie realizacji na potrzeby firm produkcyjnych Polsce Wschodniej jest WIKANA Business Park w Lublinie zlokalizowany w Specjalnej

33 6. Udział i zapotrzebowanie na obiekty typu BTS (build-to-suit) Strefie Ekonomicznej w Lublinie z obiektem magazynowym dedykowanym i przeznaczonym pod wykorzystanie przez firmę ABM Greiffenberger. Niemiecka firma ABM Greiffenberger, specjalizująca się w produkcji silników elektrycznych i skrzyń biegów, otworzy nowy zakład w Lublinie. Zakład produkcyjny ma być uruchomiony pod koniec 2013 roku i zatrudnić około 120 osób. Spółka ABM Greiffenberger podpisała umowę najmu powierzchni produkcyjnomagazynowej i biurowej w kompleksie Wikana Biznes Park, w Podstrefie Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpiło dopiero po podpisaniu umowy pomiędzy stronami, a poprzedzone było wielomiesięcznymi uzgodnieniami. Nowa siedziba produkcyjna w Lublinie firmy ABM Greiffenberger to typowy obiekt magazynowy zaadoptowany pod specyficzne wymagania klienta. Do dyspozycji najemcy oddana będzie również powierzchnia biurowo-administracyjna o wysokim standardzie wykończenia. Dane obiektu: powierzchnia całkowita części magazynowej m 2, minimalny moduł do wynajęcia m 2. Rysunek 13: Wizualizacja przestrzenna obiektu Źródło: Oferta inwestycyjno-handlowa WIKANA Invest Sp. z o.o. 33

34 Analiza rozwoju branży logistycznej w Lublinie Rysunek 14: Projekt zagospodarowania terenu Źródło: Oferta inwestycyjno-handlowa WIKANA Invest Sp. z o.o. Powyższy obiekt posiada dodatkowo ok. 2 tys. m 2 wolnej powierzchni magazynowej przeznaczonej do wynajmu komercyjnego przez właściciela WIKANA Invest S.A. 34

35 7. Zapotrzebowanie na usługi logistyczne i około logistyczne 7. Zapotrzebowanie na usługi logistyczne i około logistyczne Usługa logistyczna (ang. logistic service) to zorganizowane przez firmę zewnętrzną transportowanie i magazynowanie produktów wraz z pełną obsługą formalno prawną, w tym również celną. Obejmuje zarobkowo wykonywane usługi spedycji, transportu, magazynowania, a także usługi pokrewne i wspomagające proces przepływu dóbr między ogniwami łańcucha dostaw. Obszarami podejmowanych działań logistycznych przez usługodawców logistycznych w przedsiębiorstwie są: zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja. Biorąc pod uwagę sfery działań logistycznych w łańcuchu dostaw, w literaturze można spotkać cztery grupy usług logistycznych: usługi spedycyjne, usługi transportowe, usługi magazynowe, usługi dodatkowe. Wymienione usługi logistyczne tworzą dwie kategorie: usługi logistyczne oparte na zasobach usługi fizyczne, do wykonania, których potrzebne jest wyposażenie techniczne, usługi oparte na umiejętnościach usługi polegające na planowaniu, organizowaniu, nadzorowaniu itd. Usługa logistyczna obejmuje m.in. optymalny stosunek ceny do rodzaju zrealizowanego świadczenia, krótkie terminy dostaw, wysoki standard jakościowy, dochowania terminów realizacji zleceń, gotowość udzielania informacji o stanie obróbki zlecenia oraz posiadanie przeszkolonego i wyspecjalizowanego zespołu pracowników. Biorąc pod uwagę dotychczasowe uwarunkowania przedsiębiorstw na terenie Polski Wschodniej, większość podmiotów gospodarczych skłaniała się do samodzielnej realizacji większości funkcji logistycznych uznając, że wiąże się to z obniżonymi kosztami oraz zapewnieniem należytej i oczekiwanej przez klienta jakości. Ostatnie lata pokazały, że firmy wyspecjalizowane w realizacji funkcji zastępstwa logistycznego z powodzeniem potrafią zdjąć z przedsiębiorstwa ciężar realizacji wielu czynności dodatkowych, a jednocześnie zapewnić standard obsługi na najwyższym, oczekiwanym przez klientów poziomie. Powyższe doprowadziło do postrzegania operatorów logistycznych jako idealnych partnerów przejmujących od producentów ciężar realizacji czynności odciążających ich od podstawowych zadań, przynoszących wartość dodaną działalności. Zainteresowanie usługami operatorów logistycznych rośnie, przyjmując w przypadku wielu firm dojrzałą formę logistyki kontraktowej z partnerem w postaci operatora logistycznego. 35

36 Analiza rozwoju branży logistycznej w Lublinie Na terenie miasta Lublin i LOM swoje regionalne siedziby operacyjne posiada kilku znaczących operatorów logistycznych świadczących swoje usługi głównie dla przedsiębiorstw produkcyjnych Raben Polska Sp. z o.o. oddział w Lublinie, ul. Metalurgiczna Grupa Raben obecna jest w Polsce od 1991 r. Reprezentowana jest przez marki, Raben, Fresh Logistics i Raben Sea&Air. Funkcjonująca od wielu lat, stabilna sieć terminali i centrów dystrybucji w Polsce sukcesywnie się powiększa. W całej Europie Grupa Raben dysponuje powierzchnią ponad 1 mln m 2, umożliwiającą składowanie w zróżnicowanych warunkach, z czego 440 tysięcy m 2 zlokalizowanych jest w Polsce. W ostatnim roku w grupie inwestycji Raben powstała hala oferująca znaczne poszerzenie usług magazynowych świadczonych w Centrum Dystrybucji w Lublinie. Oprócz rozbudowy potencjałów przeładunkowych (cross-dock), uwzględnia ona również możliwość składowania towarów, w tym produktów świeżych w kontrolowanych temperaturach (Fresh Logistics). Grupa Raben jest jedynym operatorem logistycznym na terenie Lublina i województwa lubelskiego, który w ciągu ostatnich pięciu lat zdecydowała się na realizację poszerzonej inwestycji, dającej swoim klientom wartość dodaną w postaci nowych produktów, dodatkowych usług i elementów współpracy wyróżniających ją ponad istniejącą konkurencję. Centrum logistyczno-magazynowe Raben zlokalizowane jest w części przemysłowej miasta Lublin z dostępem do nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej. Zdjęcie 14: Centrum logistyczne Raben Polska widok na dotychczasowy obiekt 36

37 7. Zapotrzebowanie na usługi logistyczne i około logistyczne Zdjęcie 15: Centrum logistyczne Raben Polska widok na nowy obiekt Dotychczasowa powierzchnia zabudowy m 2 została powiększona do m 2, a powierzchnia cross-dockingu z m 2 do m 2. Centrum Logistyczne Raben wzbogaciło się o nową powierzchnie magazynową wysokiego składu o powierzchni m 2 i magazyn Fresh Logistics dla produktów świeżych o powierzchni m 2. Inwestycja Raben Group w Lublinie daje firmie pozycję niekwestionowanego lidera LOM w zakresie świadczenia usług logistyki kontraktowej i możliwość pozyskiwania nowych klientów DB Schenker Sp. z o.o. Lublin, ul. Krochmalna DB Schenker to międzynarodowy operator logistyczny z ugruntowaną pozycją na rynku polskim od wielu lat. Schenker Sp. z o.o. oferuje pełny zakres rozwiązań logistycznych, wszystkie rodzaje transportu, magazynowanie, nowoczesne technologie IT. Prowadzi dedykowane projekty dla firm z różnych branż, np. elektronicznej, AGD, maszynowej, FMCG, chemicznej. Operator logistyczny Schenker Sp. z o.o. zarządza globalnymi łańcuchami dostaw dla producentów, eksporterów i importerów wiodących marek. Prowadzi projekty dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta. Dzięki sieci połączeń lądowych (drogowych i kolejowych), lotniczych i oceanicznych oraz logistyce magazynowej, towary klientów sprawnie trafiają na światowe i europejskie rynki. Strategiczne cele firmy są silnie związane ze zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnym biznesem. 37

38 Analiza rozwoju branży logistycznej w Lublinie Zdjęcie 16: Widok na stanowiska za/wyładowcze Zdjęcie 17 i 18: Plac manewrowy i stanowiska operacyjne 38 Posiadając swoją bazę przeładunkową w Lublinie przy ul. Krochmalnej, DB Schenker nie zdecydował się do tej pory na rozpoczęcie budowy własnego centrum logistycznego. Lokalizacja bazy magazynowej w centrum miasta sprawia, że ruch towarowy z udziałem samochodów ciężarowych w tym rejonie jest bardzo nasilony. W związku z powstawaniem nowych terenów inwestycyjnych w Lubelskim Obszarze Metropolitalnym, byłoby ze wszech miar wskazane, aby operator logistyczny taki jak DB Schenker ulokował swój oddział lubelski w strefie aktywizacji gospodarczej z bezpośrednim dostępem do nowo budowanych szlaków komunikacyjnych. W przypadku rozważania zmiany lokalizacji i budowy własnego logistycznego jedną z korzystniejszych lokalizacji byłby opisywany wcześniej obiekt LD 100 lub centrum aktywności gospodarczej będącej w gestii Portu Lotniczego Lublin w Świdniku.

39 7. Zapotrzebowanie na usługi logistyczne i około logistyczne 7.3. Nagel Polska Lublin, ul. Mełgiewska Nagel-Group jest europejskim przedsiębiorstwem rodzinnym o wschodniowestfalskich korzeniach. Od wielu lat są jednym z wiodących operatorów logistyki artykułów spożywczych w Europie i numerem 1 w Niemczech. Obiekt logistyczny zlokalizowany w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej pełni rolę huba przeładunkowego z funkcją cross-dockingu. Zdjęcie 19: Widok na Centrum dystrybucyjne strona zachodnia Zdjęcie 20: Widok na Centrum dystrybucyjne strona wschodnia Jak wynika z efektów działalności operacyjnej oddziału lubelskiego firmy Nagel Polska, specjalizowana powierzchnia cross-dockingowa w magazynie klasy B zapewnia właściwą obsługę klientów i realizację założonych wolumenów przewozowych PEKAES Lublin, ul. Turystyczna 39 Terminal przeładunkowy przy ul. Turystycznej 11A w Lublinie dysponuje 11 bramami, z których 8 przeznaczonych jest dla samochodów dystrybucyjnych, a 3 pod obsługę linii.

40 Analiza rozwoju branży logistycznej w Lublinie Wykorzystanie dużej liczby bram poprawia skuteczność doręczeń przez skrócenie czasu załadunku na samochody dystrybucyjne. Hale o wysokości 6 metrów pozwolą niebawem dołączyć lubelskiemu oddziałowi do grona innych lokalizacji PEKAES, w których świadczone są usługi logistyki kontraktowej. Oddział Lubelski firmy Pekaes nie zdecydował się dotychczas na inwestycję w nowoczesny obiekt logistyczny lokując swoją siedzibę w przemysłowej lecz słabo skomunikowanej dzielnicy Hajdów/Zadębie. Zdjęcie 21: Widok na strefę za/wyładunku Zdjęcie 22: Widok na strefę za/wyładunku 40 Biorąc pod uwagę realizowaną i planowaną sieć drogową na terenie miasta Lublin i Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego, terenami dedykowanymi dla lokalizacji obiektów operatorów logistycznych są tereny inwestycyjne w pobliżu węzłów Mełgiewska, Witosa oraz strefy aktywności gospodarczej Portu Lotniczego Lublin w Świdniku. Aktualnie firmy z branży kurierskiej i przesyłek paczkowych (wyłączając Centrum Logistyczne Poczty Polskiej) korzystają z wynajmowanej infrastruktury o standardzie klasy

41 7. Zapotrzebowanie na usługi logistyczne i około logistyczne B lub poza klasowej. Dodatkowo, większość operatorów zlokalizowana jest we wschodniej części miasta Lublin i LOM. Specyfika działalności logistycznej firm kurierskich sprawia, że pojazdy ciężarowe z naczepami realizujące funkcje transportu wahadłowego pomiędzy oddziałami w Lublinie, a centralnymi sortowniami zlokalizowanymi w centrum Polski muszą przemieszczać się po terenie miasta Lublin przyczyniając się do powstawania efektu kongestii. Rysunek 15: Lokalizacja firm kurierski na terenie miasta Lublin DHL Express Sp. z o.o. ul. Chemiczna 19 UPS Polska Sp. z o.o. ul. Mełgiewska 80 DPD Polska Sp. z o.o. ul. Zawieprzycka 8 Siódemka Sp. z o.o. ul. Chemiczna 19 TNT Express Sp. z o.o. ul. Lucyny Herc 3 K-EX Sp. z o.o. ul. Cisowa 11 GLS Poland ul. Budowlana 42 OPEK Sp. z o.o. Al. Droga Męczenników Majdanka 74 Poczta Polska ul. Moritza Źródło: Opracowanie własne.

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. II kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. II kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W drugim kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na rynku nowoczesnych powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce. Na

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE RYNEK POWIERZCHNI I KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów [%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI I KWARTAŁ 215 W pierwszym kwartale br. odnotowano wyraźny wzrost aktywności najemców i deweloperów

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. Podsumowanie 2015 roku

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. Podsumowanie 2015 roku Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce m kw. mkw. Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Na koniec czwartego kwartału 215 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce osiągnęły

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. III kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. III kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W trzecim kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost popytu i podaży na rynku magazynowym w Polsce, o czym świadczy rekordowy wolumen transakcji - na poziomie prawie

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów[%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 W drugim kwartale br. odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. I kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. I kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce mkw. mkw. Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W pierwszym kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na rynku nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Włodawa. GO EAST Lubelskie Centrum Logistyczne

Włodawa. GO EAST Lubelskie Centrum Logistyczne Włodawa GO EAST Lubelskie Centrum Logistyczne Włodawa GO EAST Lubelskie Centrum Logistyczne Nowe powierzchnie magazynowe, biurowe i ekspozycyjne w najwyższym standardzie (A+) DOSTĘPNA POWIERZCHNIA Powierzchnie

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69 OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69 Invest Park Hajduki S.A. ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów Tel.: +48 32 771 40 70 Fax: +48 32 771 40 73 O NAS Invest Park Hajduki S.A. funkcjonuje na terenie byłych Zakładów

Bardziej szczegółowo

MARR Business Park. Nowe inwestycje. www.marr.pl

MARR Business Park. Nowe inwestycje. www.marr.pl MARR Business Park Nowe inwestycje www.marr.pl MARR Business Park Nowoczesna przestrzeń dla firm: MARR Business Park to blisko 50 hektarów nieruchomości na terenie Krakowa udostępnionych przedsiębiorcom

Bardziej szczegółowo

Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku. Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku

Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku. Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w 213 roku Wrocław to jedno z najdynamiczniej rozwijających się miast w Polsce. W ciągu ostatniej dekady stał się jednym z największych i najważniejszych ośrodków

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A I POŁOWA 2010 POWIERZCHNIE W pierwszej połowie roku nastąpił znaczny spadek w dynamice nowej podaży. Jest to konsekwencja wycofania się deweloperów z projektów

Bardziej szczegółowo

Rynek nowoczesnych powierzchni magazynowych w Lublinie

Rynek nowoczesnych powierzchni magazynowych w Lublinie Rynek nowoczesnych powierzchni magazynowych w Lublinie Czerwiec 2016 Spis treści 1. RYNEK NOWOCZESNYCH POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE...4 2. POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE ISTNIEJĄCE...7 2.1. CENTRUM LOGISTYCZNE

Bardziej szczegółowo

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU.

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU. ul. Jerzmanowska 18 54-530 Wrocław tel. +48 71 355 77 25 fax. +48 71 359 16 46 e-mail: arkop@arkop.com.pl www.arkop.com.pl OFERTA INWESTYCYJNA HALE MAGAZYNOWE / PRODUKCYJNE: 1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM.

Bardziej szczegółowo

fot. Paweł Kozarzewski Serock, dn r.

fot. Paweł Kozarzewski Serock, dn r. fot. Paweł Kozarzewski Serock, dn. 08.06.2017 r. Cel spotkania podsumowanie dotychczasowych działań; omówienie stwierdzonych problemów i barier; wypracowanie nowej formuły działań w celu uruchomienia strefy

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69 OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69 Invest Park Hajduki S.A. ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów Tel.: +48 32 771 40 70 Fax: +48 32 771 40 73 O NAS Invest Park Hajduki S.A. funkcjonuje na terenie byłych Zakładów

Bardziej szczegółowo

Magazyny w I kwartale 2011 rosną czynsze, coraz mniej wolnej powierzchni

Magazyny w I kwartale 2011 rosną czynsze, coraz mniej wolnej powierzchni Magazyny w I kwartale 2011 rosną czynsze, coraz mniej wolnej powierzchni Pierwszy kwartał 2011 na rynku magazynowym potwierdza tendencje zaobserwowane pod koniec 2010 roku. Czynsze najmu rosną w większości

Bardziej szczegółowo

WAIMEA HOLDING S.A. wysokie standardy profesjonalny zespół stabilna pozycja. Waimea Holding S.A. waimeaholding.pl

WAIMEA HOLDING S.A. wysokie standardy profesjonalny zespół stabilna pozycja. Waimea Holding S.A. waimeaholding.pl WAIMEA HOLDING S.A. Waimea Holding z powodzeniem realizuje projekty deweloperskie na terenie całej Polski. Specjalizuje się w budowie kompleksów logistycznych, obiektów typu cargo oraz BTS, a także terminali

Bardziej szczegółowo

Raport Rynek magazynowy w I kw r.

Raport Rynek magazynowy w I kw r. Raport Rynek magazynowy w I kw. 2017 r. Rynek magazynowy na fali sukcesów. Polska niekwestionowanym hubem logistycznym Europy. Drugi rok z rzędu rekordowe otwarcie na rynku powierzchni magazynowych. W

Bardziej szczegółowo

HUB SILESIA: LOGISTYKA JAKO MOTOR ROZWOJU EKONOMICZNEGO

HUB SILESIA: LOGISTYKA JAKO MOTOR ROZWOJU EKONOMICZNEGO HUB SILESIA: LOGISTYKA JAKO MOTOR ROZWOJU EKONOMICZNEGO III EDYCJA KONFERENCJI NA TEMAT PERSPEKTYW ROZWOJU RYNKU LOGISTYKI I MAGAZYNÓW W AGLOMERACJI ŚLĄSKIEJ Inwestycje logistyczne na Śląsku: bodźce, szanse,

Bardziej szczegółowo

FUL DOC Sp. o. o. ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź Polska. T +48 42 250 54 14 M +48 691 521 076 Email : biuro@fuldoc.pl.

FUL DOC Sp. o. o. ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź Polska. T +48 42 250 54 14 M +48 691 521 076 Email : biuro@fuldoc.pl. FUL DOC Sp. o. o. ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź Polska T +48 42 250 54 14 M +48 691 521 076 Email : biuro@fuldoc.pl Łódź 2015 1 Spis treści: Przedmiot informacji ofertowej 3 Informacje o oferencie 3

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Q3 2015

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Q3 2015 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W trzecim kwartale br. odnotowano dalszy wzrost aktywności deweloperów na rynku nowoczesnych powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce. Łączne zasoby nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski Wrocław, 13 maja 2010 Prospects in Dolnośląskie Inwestycje infrastrukturalne aglomeracji jako impuls do dalszego rozwoju gospodarczego nowe kierunki na regionalnym rynku Dariusz Ostrowski Czy inwestycje

Bardziej szczegółowo

Hala Produkcyjno-Magazynowa Nowa Siódemka

Hala Produkcyjno-Magazynowa Nowa Siódemka Hala Produkcyjno-Magazynowa Nowa Siódemka Oferta wynajmu powierzchni produkcyjno-magazynowych Wrocław, 2015 r. Szanowny Panie, Zapraszamy do wynajmu powierzchni w Hali Nowa Siódemka, inwestycji realizowanej

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A I POŁOWA 2010 POWIERZCHNIE Warszawa Po znacznym spadku aktywności rynkowej w 2009 roku od końca zeszłego roku obserwujemy poprawę sytuacji na rynku powierzchni

Bardziej szczegółowo

KATEDRA Inwestycji i Nieruchomości KATEDRA. Inwestycji i Nieruchomości SKN. Real Estate. Rynek biurowy w Łodzi

KATEDRA Inwestycji i Nieruchomości KATEDRA. Inwestycji i Nieruchomości SKN. Real Estate. Rynek biurowy w Łodzi KATEDRA Inwestycji i Nieruchomości KATEDRA Inwestycji i Nieruchomości SKN Real Estate Rynek biurowy w Łodzi RAPORT LATO 2016 Wstęp Łódzki rynek biurowy pod względem istniejących zasobów powierzchni zajmuje

Bardziej szczegółowo

Rynek nowoczesnych powierzchni magazynowych w Lublinie

Rynek nowoczesnych powierzchni magazynowych w Lublinie Rynek nowoczesnych powierzchni magazynowych w Lublinie Styczeń 2017 Spis treści 1. Rynek nowoczesnych powierzchni magazynowych w Polsce...3 2. Powierzchnie magazynowe istniejące...7 2.1. CENTRUM LOGISTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Rynek nowoczesnych powierzchni magazynowych w Lublinie. Listopad inspiruje biznes

Rynek nowoczesnych powierzchni magazynowych w Lublinie. Listopad inspiruje biznes Rynek nowoczesnych powierzchni magazynowych w Lublinie Listopad 2016 inspiruje biznes Spis treści 1. RYNEK NOWOCZESNYCH POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE...4 2. POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE ISTNIEJĄCE...7

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNEJ NR 67

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNEJ NR 67 OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNEJ NR 67 Invest Park Hajduki S.A. ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów Tel.: +48 32 771 40 70 Fax: +48 32 771 40 73 O NAS Invest Park Hajduki S.A. funkcjonuje na terenie

Bardziej szczegółowo

Rynek nowoczesnych powierzchni magazynowych w Lublinie

Rynek nowoczesnych powierzchni magazynowych w Lublinie Rynek nowoczesnych powierzchni magazynowych w Lublinie Sierpień 2017 Spis treści 1. Rynek nowoczesnych powierzchni magazynowych w Polsce...3 2. Powierzchnie magazynowe istniejące...7 2.1. CENTRUM LOGISTYCZNE

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU POWIERZCHNI BIUROWEJ

OFERTA WYNAJMU POWIERZCHNI BIUROWEJ OFERTA WYNAJMU POWIERZCHNI BIUROWEJ Invest Park Hajduki S.A. ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów Tel.: +48 32 771 40 70 Fax: +48 32 771 40 73 O NAS Invest Park Hajduki S.A. funkcjonuje na terenie byłych Zakładów

Bardziej szczegółowo

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43 SPIS TREŚCI Przedmowa................................................................... 11 1. Wprowadzenie............................................................. 17 1.1. Pojęcie systemu logistycznego

Bardziej szczegółowo

STUDIUM PRZYPADKU 52 MILIONY PRZESYŁEK ROCZNIE JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH HUBÓW LOGISTYCZNYCH W POLSCE 20% WIĘCEJ POWIERZCHNI SKŁADOWEJ

STUDIUM PRZYPADKU 52 MILIONY PRZESYŁEK ROCZNIE JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH HUBÓW LOGISTYCZNYCH W POLSCE 20% WIĘCEJ POWIERZCHNI SKŁADOWEJ 52 MILIONY PRZESYŁEK ROCZNIE JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH HUBÓW LOGISTYCZNYCH W POLSCE 20% WIĘCEJ POWIERZCHNI SKŁADOWEJ BUDYNEK NOWEJ GENERACJI, KTÓRY POZWOLI ZAOSZCZĘDZIĆ AŻ 1 080 000 EUR W CIĄGU 7 LAT STUDIUM

Bardziej szczegółowo

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr Spis treści: 1. Wprowadzenie 1.1. Pojęcie systemu logistycznego w literaturze 1.2. Elementy systemu logistycznego Polski 1.3. Znaczenie transportu dla realizacji procesów logistycznych w aspekcie komodalności

Bardziej szczegółowo

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO TRENDY Od kilku lat na polskim rynku handlu zachodzą bardzo dynamiczne zmiany. Klienci cenią wygodę i szybkość zakupów dokonywanych blisko domu oraz

Bardziej szczegółowo

Raport: III kwartał 2017 na rynku powierzchni magazynowych w Polsce

Raport: III kwartał 2017 na rynku powierzchni magazynowych w Polsce Raport: III kwartał 2017 na rynku powierzchni magazynowych w Polsce Wysoki wolumen inwestycji w budowie przy spadającym udziale spekulacji. Powolny wzrost czynszów w wybranych lokalizacjach. Dobre wyniki

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r.

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r. 26.03.2012 r. Warszawa Opracowali: Monika Orłowska tel. 22 860 54 09

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD RYNKU BIUROWEGO WROCŁAW MAJ 2011

PRZEGLĄD RYNKU BIUROWEGO WROCŁAW MAJ 2011 PRZEGLĄD RYNKU BIUROWEGO WROCŁAW MAJ 2011 Przygotowane przez: IK DEVELOPMENT ul. Karola Szajnochy 11/1b, 50-076 Wrocław Tel: +48 71 346 76 46, Fax: +48 71 346 76 40 www.ikdevelopment.com.pl Wrocław Dane

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W A

W A R S Z A W A W A R S Z A W A 2 0 3 0 POWIERZCHNIE BIUROWE I TERENY INWESTYCYJNE ANALIZA NA POTRZEBY OPRACOWANIA DIAGNOZY STRATEGICZNEJ Urząd m.st. Warszawy sierpień 2016 Opracowanie przygotowane na potrzeby aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat

Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat Toruń, 15-16 listopada 2012 r. dr Dariusz Piotrowski Joanna

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ukryty popyt. Raport z rynku nieruchomości styczeń 2011

newss.pl Ukryty popyt. Raport z rynku nieruchomości styczeń 2011 Biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą, nie należy spodziewać się zwiększenia popytu na rynku nieruchomości w ciągu najbliższego roku. Ograniczony dostęp do źródeł finansowania zakupu nieruchomości, wzrost

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

Publikacja wyników finansowych za rok marca 2016 roku

Publikacja wyników finansowych za rok marca 2016 roku Publikacja wyników finansowych za rok 18 marca 2016 roku AGENDA Podstawowe informacje o działalności Grupy PEKAES Kluczowe informacje za rok Otoczenie ekonomiczne Wyniki finansowe za rok Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

5.4. Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych

5.4. Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych 5.4. Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych Istota centrum logistycznego Sieć infrastruktury logistycznej umożliwia przemieszczanie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI

ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI Pekin 25.07.2012 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Szczecin i Świnoujście (PL) Porty dla Chin Porty Szczecin-Świnoujście

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008 ZAKOPANE RYNEK MIESZKAŃ Miasto Zakopane słynące z turystyki wysokogórskiej jest wciąż w centrum zainteresowania inwestorów zarówno indywidualnych jak i developerów, firm i spółek handlowych, budujących

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej)

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej) Burmistrz Międzyrzecza w imieniu własnym i Partnerów Burmistrza Skwierzyny i Wójta Przytocznej zaprasza inwestorów do składania propozycji na zakup działek inwestycyjnych. Burmistrz Międzyrzecza w imieniu

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - I kwartał 2017 w liczbach 02 Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 11% w porównaniu do I kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

KATOWICE ul. Woźniaka 5 województwo śląskie

KATOWICE ul. Woźniaka 5 województwo śląskie KATOWICE ul. Woźniaka 5 województwo śląskie KATOWICE ul. Woźniaka 5 województwo śląskie LOKALIZACJA Województwo Śląskie: Województwo Śląskie to największy i najważniejszy region przemysłowy Polski, położony

Bardziej szczegółowo

DOBRA STRONA HANDLU RADOM

DOBRA STRONA HANDLU RADOM DOBRA STRONA HANDLU Street Mall Vis a Vis, to wyjątkowa propozycja dla obszarów miejskich oparta na idei dostępności (convenience). Street Mall Vis a Vis dobrze wpisuje się w zurbanizowaną przestrzeń,

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD. Warszawa, wrzesień 2015r.

PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD. Warszawa, wrzesień 2015r. PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD Warszawa, wrzesień 2015r. MIRBUD S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca. Spółka jest notowana od 2008r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Raport Rynek magazynowy w I połowie 2017 r.

Raport Rynek magazynowy w I połowie 2017 r. Raport Rynek magazynowy w I połowie 2017 r. Świetne perspektywy dla polskiego rynku magazynowego. Historycznie wysoki popyt w pierwszym półroczu 2017 wygenerowały duże kontrakty. Popyt netto 1,27 mln mkw.

Bardziej szczegółowo

Rynek Magazynowy w Polsce I poł. 2015

Rynek Magazynowy w Polsce I poł. 2015 Rynek Magazynowy w Polsce I poł. 215 4/8/215 Istniejąca Powierzchnia Magazynowa wg Lokalizacji 2 5 2 311 I poł. 215 9 215 5 m kw. 2 1 5 1 575 1 516 1 235 1 162 1 63 5 268 184 115 96 67 5 6 23 Warszawa

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O MLP GROUP

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O MLP GROUP NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O MLP GROUP 28 czerwca 2010 MLP Group jest wiodącym deweloperem powierzchni magazynowo-produkcyjnych w Polsce. Grupa prowadzi działalność na rynku nieruchomości komercyjnych, specjalizując

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy tymczasowej. w województwie wielkopolskim i zachodniopomorskim

Rynek pracy tymczasowej. w województwie wielkopolskim i zachodniopomorskim Rynek pracy tymczasowej w województwie wielkopolskim i zachodniopomorskim Według danych Adecco Poland za 2014 r. praca tymczasowa w województwie wielkopolskim i zachodniopomorskim cieszy się coraz większą

Bardziej szczegółowo

O f e r t a w y n a j m u p o w i e r z c h n i k o m e r c y j n e j Czechowice ul. Traugutta 11

O f e r t a w y n a j m u p o w i e r z c h n i k o m e r c y j n e j Czechowice ul. Traugutta 11 Bielskie Technologie Sp. z o.o. 43-512 Kaniów ul. Stefana Kóski 45 O f e r t a w y n a j m u p o w i e r z c h n i k o m e r c y j n e j Czechowice ul. Traugutta 11 Czechowice-Dziedzice, marzec 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku Jacek Szlachta Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego Białystok 20 luty 2014 roku 1 Struktura prezentacji 1. Zapisy strategii województwa podlaskiego do roku 2020 w

Bardziej szczegółowo

TEREN INWESTYCYJNY. z przeznaczeniem pod budowę pawilonu handlowo-usługowego. Katowice, ul. Bażantów

TEREN INWESTYCYJNY. z przeznaczeniem pod budowę pawilonu handlowo-usługowego. Katowice, ul. Bażantów . TEREN INWESTYCYJNY z przeznaczeniem pod budowę pawilonu handlowo-usługowego Katowice, ul. Bażantów LOKALIZACJA INWESTYCJI Prezentujemy teren inwestycyjny położony w Katowicach, przy ul. Bażantów, posiadający

Bardziej szczegółowo

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO 4000m 2 POWIERZCHNI HANDLOWEJ Mamy przyjemność zaoferować Państwu powierzchnię komercyjną w obiekcie typu convenience, którego lokalizacja znajduję się

Bardziej szczegółowo

RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, IV KWARTAŁ 2014

RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, IV KWARTAŁ 2014 RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 Warszawski rynek nieruchomości biurowych IV kwartał 2014 r. Warszawa nadal cieszy się dużą popularnością pośród najemców dzięki czemu

Bardziej szczegółowo

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Założenia programu wspierania inwestycji w Małopolsce Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 29 października 2010 Pozycja wyjściowa i potencjałregionalny

Bardziej szczegółowo

woj. małopolskie www.karpiel.info.pl email: biuro@karpiel.info.pl karpiel@karpiel.info.pl

woj. małopolskie www.karpiel.info.pl email: biuro@karpiel.info.pl karpiel@karpiel.info.pl Siedziba: Kąty 146 32-862 Porąbka Iwkowska woj. małopolskie Karpiel sp. z o.o. BRZESKI TERMINAL KONTENEROWY MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT KONTENEROWY tel. fax: + 48 14 684 50 50 + 48 14 684 50 30 + 48 14 684

Bardziej szczegółowo

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r.

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych III kwartał 213 r. Mieszkań III kwartał 212 r. str. 2 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: utrzymanie stabilnego poziomu cen, możliwe wzrosty dla szczególnie

Bardziej szczegółowo

Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022 MARZEC 2017 SPIS TREŚCI Metodologia...6 Rynek budowlany ogółem... 11 Produkcja budowlano-montażowa...

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, ul. Kiełczowska

WROCŁAW, ul. Kiełczowska WROCŁAW, ul. Kiełczowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WROCŁAW Wrocław miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, siedziba władz województwa dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Oferta terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni 1,93 ha

Oferta terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni 1,93 ha Oferta terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni 1,93 ha lokalizacja: centrum Aglomeracji Śląskiej na granicy Katowic i Siemianowic Śląskich Atrakcyjny teren inwestycyjny zlokalizowany w idealnym komunikacyjnie

Bardziej szczegółowo

Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim

Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim Ryszard Grądzki, Marek Sekieta Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Łódzka Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim Agenda 2/23 1. Usługi logistyczne zlecane na zewnątrz 2. Wybrane firmy

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Rekordowe półrocze na rynku nieruchomości magazynowych

Rekordowe półrocze na rynku nieruchomości magazynowych DTZ Research PROPERTY TIMES Rekordowe półrocze na rynku nieruchomości magazynowych II poł. 2014 09 lutego 2015 Spis treści Sytuacja makroekonomiczna 2 Podaż 3 Popyt 4 Stopa pustostanów i czynsze 5 Definicje

Bardziej szczegółowo

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY 1. Mielecki Park Przemysłowy (MPP) Mielecki Park Przemysłowy jest obszarem inwestycyjnym powołanym w dniu 17 marca 2005 przez Radę Miejską w Mielcu w celu zagospodarowania majątku

Bardziej szczegółowo

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Marek Kubik p.o. Dyrektor Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu Urząd Miasta Szczecin Szczecin, dnia 09.10.2014 r. Stolica Euroregionu

Bardziej szczegółowo

CZĘSTOCHOWA UL. JAGIELLOŃSKA 1

CZĘSTOCHOWA UL. JAGIELLOŃSKA 1 OFERTA NAJMU POWIERZCHNI D L C E N T E R P O I N T CZĘSTOCHOWA UL. JAGIELLOŃSKA 1 Catchment area planowanej inwestycji jest zamieszkały przez blisko 281 971 mieszkańców. Częstochowa należy do miast o dużym

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - II kwartał 2017 w liczbach Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 4% w porównaniu do II kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC. Mariusz Błędowski Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC. Mariusz Błędowski Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC Mariusz Błędowski Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC to wydzielony, uprzywilejowany obszar, zarządzany przez

Bardziej szczegółowo

OFERTA NAJMU POWIERZCHNI GALERIA HANDLOWA STARA CEGIELNIA KNURÓW, ULICA 1 MAJA 74

OFERTA NAJMU POWIERZCHNI GALERIA HANDLOWA STARA CEGIELNIA KNURÓW, ULICA 1 MAJA 74 OFERTA NAJMU POWIERZCHNI GALERIA HANDLOWA STARA CEGIELNIA KNURÓW, ULICA 1 MAJA 74 DOŁĄCZ DO NASZYCH NAJEMCÓW! e-mail: biuro@dlinvest.pl tel.: +48 32 253 00 95 LOKALIZACJA Knurów wchodzi w skład Konurbacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Dorota Kościelniak Knight Frank 16 Listopad 2016

Dorota Kościelniak Knight Frank 16 Listopad 2016 Zmiany na rynku nieruchomości biurowych we Wrocławiu w oparciu o podsumowanie 1 połowy 2016 roku Jakie perspektywy rozwoju miasta w tym zakresie przyniosą najbliższe lata? Dorota Kościelniak Knight Frank

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

O firmie. O DB Schenker Logistics

O firmie. O DB Schenker Logistics O firmie Wchodzimy w skład międzynarodowej grupy DB Schenker, która jest częścią koncernu Deutsche Bahn AG. Grupa DB Schenker jest wiodącym dostawcą zintegrowanych usług logistycznych na świecie z roczną

Bardziej szczegółowo

Okres transformacji ustrojowej Polski przyczynił się do niewielkich zmian w strukturze

Okres transformacji ustrojowej Polski przyczynił się do niewielkich zmian w strukturze Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Administracja Senatu Berlina d/s Rozwoju Miasta Urząd Miasta Poznania Europejskie partnerstwo przestrzeni Wielkopolska - Poznań Berlin Brandenburgia Berlin,

Bardziej szczegółowo

Polski Rynek Powierzchni Magazynowych I poł. 2008. Raport przygotowany przez Colliers International Poland

Polski Rynek Powierzchni Magazynowych I poł. 2008. Raport przygotowany przez Colliers International Poland Polski Rynek Powierzchni Magazynowych I poł. 2008 Raport przygotowany przez Colliers International Poland Podsumowanie Pierwsza połowa 2008 roku okazała się być dla rynku nieruchomości magazynowych bardzo

Bardziej szczegółowo

Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania

Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Charakter: produkcyjny Powierzchnia hali: 1.282,38 m 2 Media: prąd, siła, woda, kanalizacja, gaz, telefon, Internet Powierzchnia działki: 7.835 m2 Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

TEREN INWESTYCYJNY z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową. Katowice, ul. Bażantów

TEREN INWESTYCYJNY z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową. Katowice, ul. Bażantów TEREN INWESTYCYJNY z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową Katowice, ul. Bażantów LOKALIZACJA Miejsce lokalizacji w kraju Miejsce lokalizacji w Katowicach Katowice, stolicę województwa Śląskiego, zamieszkuje

Bardziej szczegółowo

Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie

Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie Porty Szczecin-Świnoujście - Lokalizacja w europejskim systemie transportowym Strategiczna lokalizacja Najkrótsza droga ze Skandynawii do

Bardziej szczegółowo

Firmy bardziej aktywne na rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014

Firmy bardziej aktywne na rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014 Warszawa, 8 lipca 2014 r. Firmy bardziej aktywne na rynku pracy Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014 Jak wynika z kwartalnego raportu Pracuj.pl, sytuacja na rynku pracy w II kwartale

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1 dane wg GUS stan na 31.12.2007 r.

Wstęp. 1 dane wg GUS stan na 31.12.2007 r. Oferta gospodarcza miasta Jawora Jawor 2009 Wstęp Działalność dla przyszłości to poszukiwanie nowych inwestorów, którzy chcieliby związać się z miastem. Jesteśmy otwarci na tworzenie nowych firm, dla których

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ

MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ BOLESŁAWIEC, 15.11.2013 r. DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ? WSSE to bogata oferta terenów

Bardziej szczegółowo

Centrum Logistyczne LOGOS

Centrum Logistyczne LOGOS Porównanie kalkulacji kosztów w modelu tradycyjnym z modelem rachunku kosztów działań Centrum Logistyczne LOGOS Opracowanie: mgr inż. Bartosz Miszon Wersja 1 Zawartość 1. Wprowadzenie... 3 2. Kalkulacja

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie: Aktywizacja gospodarcza

Przeznaczenie: Aktywizacja gospodarcza OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Grunt (nieznacznie zabudowany) Przeznaczenie: Aktywizacja gospodarcza (TEREN DOTYCHCZASOWEJ BAZY PKS W NOWYM TOMYŚLU) Nowy Tomyśl ul. Targowa 7 przy nowej obwodnicy Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY. Stan zaawansowania projektu Maj 2007

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY. Stan zaawansowania projektu Maj 2007 MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY Stan zaawansowania projektu Maj 2007 PLAN PREZENTACJI MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY stan realizacji PROJEKT: Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN- Tech wraz z rozbudową Mieleckiego

Bardziej szczegółowo

MARR Business Park - relacja z budowy (2011)

MARR Business Park - relacja z budowy (2011) MARR Business Park - relacja z budowy (2011) 09.12.2011 Rozpoczęta w maju ubiegłego roku inwestycja na terenie MARR Business Park przy ul. Nad Drwiną 10, obejmująca budowę hal produkcyjno-magazynowych

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny system logistyczny. Autor: Adam NOWICKI

Nowoczesny system logistyczny. Autor: Adam NOWICKI Logistyka jest pojęciem obejmującym organizację, planowanie, kontrolę i realizację przepływów towarowych od ich wytworzenia i nabycia, poprzez produkcję i dystrybucję, aż do finalnego odbiorcy. Jej celem

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ INWESTYCYJNA ul. Warszawska 52, 26-200 KOŃSKIE

NIERUCHOMOŚĆ INWESTYCYJNA ul. Warszawska 52, 26-200 KOŃSKIE Kancelaria Finansowo Prawna Merqus R. Mularczyk i Wspólnicy Sp. Komandytowa Kielce, Pl. Niepodległości 1 office@merqus.com NIERUCHOMOŚĆ INWESTYCYJNA ul. Warszawska 52, 26-200 KOŃSKIE Kielce, 2009 Kancelaria

Bardziej szczegółowo

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU NOWOTARSKA STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ Uwarunkowania dla Miasta Nowy Targ Miasto Nowy Targ jest obszarem o znacznym potencjale sprzyjającym rozwojowi gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r.

Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r. Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r. Plan referatu Rozwój gospodarki. Główne problemy logistyki. Wielkość krajowego rynku usług logistycznych. Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect

Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect Tragi Intermodal 2017, Warsaw Ptak Expo Anna Różalska Kierownik Rozwoju Biznesu - PKP Cargo Connect www.pkp-cargo.eu Grupa PKP CARGO to wiodący

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚĆ: GRUNT INWESTYCYJNY O PRZEZNACZENIU MIESZKANIOWYM LOKALIZACJA: KĄTY WROCŁAWSKIE UL. BRZOZOWA / JANA PAWŁA II

OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚĆ: GRUNT INWESTYCYJNY O PRZEZNACZENIU MIESZKANIOWYM LOKALIZACJA: KĄTY WROCŁAWSKIE UL. BRZOZOWA / JANA PAWŁA II OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚĆ: GRUNT INWESTYCYJNY O PRZEZNACZENIU MIESZKANIOWYM LOKALIZACJA: KĄTY WROCŁAWSKIE UL. BRZOZOWA / JANA PAWŁA II MARZEC 2017 1. Opis ogólny nieruchomości Przedmiotem oferty

Bardziej szczegółowo