Lublin, czerwiec 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lublin, czerwiec 2013 r."

Transkrypt

1 Analiza obszaru aglomeracji miasta Lublin w zakresie rozwoju bazy usług logistycznych i nowoczesnych powierzchni magazynowych w odniesieniu do zapotrzebowania rynku lokalnego i ruchu transgranicznego Lublin, czerwiec 2013 r.

2 Autorem raportu jest firma LOGNET SOLUTIONS SP. Z.O.O. 2 LOGNET Solutions sp. z o.o. ul. Srebrna Warszawa Telefon:

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie LOM Lubelski Obszar Metropolitalny Położenie i dostępność transportowa Sektor logistyczny w Polsce stan na koniec IV kw r Klasyfikacja centrów logistycznych Sektor logistyczny w Polsce Wschodniej na tle innych regionów Aktywność najemców Dostępność powierzchni magazynowych Obiekty magazynowe klasy A i A Obiekty magazynowe klasy B i pozaklasowe Obiekty magazynowe klasy A w trakcie przygotowania realizacyjnego CENTRUM LOGISTYCZNE VETTERÓW LUBLIN GO EAST LUBELSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE Nieruchomość/Hala LD Udział i zapotrzebowanie na obiekty typu BTS (build-to-suit) Lokalizacja obiektu Specyfikacja techniczna Podpisanie umowy Zapotrzebowanie na usługi logistyczne i około logistyczne Raben Polska Sp. z o.o. oddział w Lublinie, ul. Metalurgiczna DB Schenker Sp. z o.o. Lublin, ul. Krochmalna Nagel Polska Lublin, ul. Mełgiewska PEKAES Lublin, ul. Turystyczna Aktywność deweloperów Czynsze Grunty przemysłowe Miasto Lublin Gmina Niemce Strefa przedsiębiorczości nr Strefa przedsiębiorczości nr Gmina Jastków Rynek inwestycyjny Główne czynniki wpływające na lokalizację obiektów magazynowych Podsumowanie i prognoza na rok Bibliografia Spis tabel i wykresów Spis zdjęć i rysunków

4 Analiza rozwoju branży logistycznej w Lublinie 1. Wprowadzenie 4 Celem niniejszego opracowania jest wstępna analiza Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego (LOM) pod kątem potencjału rozwoju branży logistycznej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji magazynowych. W latach w gospodarce Polski Wschodniej, podobnie jak w całej gospodarce kraju, miały miejsce zmiany strukturalne towarzyszące rozwojowi gospodarczemu. W województwach Polski Wschodniej można zauważyć w tym czasie kilka charakterystycznych zjawisk. Istotnie zmniejszyło się znaczenie rolnictwa, którego udział w gospodarce regionu w 1999 r. wynosił 9%, a w 2006 roku już niecałe 7%. Nieznacznie zmniejszył się udział budownictwa z 7,1% do 6,0%, na niezmienionym poziomie, tj. 22%, utrzymał się udział przemysłu w gospodarce Polski Wschodniej. Wyraźnie zwiększyła się rola usług, które podobnie jak w innych województwach, dominują w gospodarce regionu. Ich udział zwiększył się z niecałych 62% do 65%. Wśród działalności usługowych zwiększyło się przede wszystkim znaczenie pośrednictwa finansowego, obsługi nieruchomości i obsługi firm 1. Rosnące znaczenie usług oraz malejąca rola rolnictwa w gospodarce Polski Wschodniej to zjawiska, które ocenić należy pozytywnie. Świadczą one bowiem o unowocześnianiu się gospodarki wschodnich województw oraz są zgodne z tendencjami zachodzącymi w gospodarce światowej. Aby jednak w pełni ocenić tempo tych pozytywnych zmian w Polsce Wschodniej, należy zestawić zmiany strukturalne w tym regionie ze zmianami, jakie zachodziły w tym samym czasie w całej polskiej gospodarce oraz porównać strukturę gospodarki Polski Wschodniej ze strukturą ogólnopolską. Porównanie zmian strukturalnych w Polsce Wschodniej z tendencjami ogólnopolskimi w latach wypada dla Polski Wschodniej korzystnie. Zarówno w Polsce Wschodniej, jak i w całym kraju zmniejszyło się znaczenie rolnictwa. Na wschodzie udział tego sektora w tworzeniu wartości dodanej zmniejszył się bardziej m.in. dlatego, że wyższy był jego udział początkowy. W podobnym stopniu jak w całym kraju, w Polsce Wschodniej zmniejszył się udział budownictwa w tworzeniu wartości dodanej. W obu przypadkach spadek wyniósł nieco powyżej 1 p.p. Wzrosła również rola usług w gospodarce, przy czym w Polsce Wschodniej nieco bardziej niż w całej Polsce. Widoczne jest to szczególnie w przypadku pośrednictwa finansowego, obsługi nieruchomości i firm (wzrost w Polsce Wschodniej o 2,6 p.p. wobec wzrostu w całej Polsce o 2,1 p.p.) oraz w przypadku pozostałej działalności usługowej (0,9 p.p. wobec 0,5 p.p.) 2. 1 Analiza ekonomiczna potencjału gospodarczego Polski Wschodniej raport wykonany na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Warszawa Ibidem.

5 1. Wprowadzenie Nieco inaczej w latach zmieniało się znaczenie przemysłu w Polsce Wschodniej i w gospodarce ogólnopolskiej. O ile bowiem na wschodzie udział sektorów przemysłowych w tworzeniu wartości dodanej zmniejszył się w tym czasie o 0,1 p.p., to w skali ogólnopolskiej nastąpił wzrost tego udziału o 0,4 p.p 3. Mimo, że kierunki zmian strukturalnych w latach w Polsce Wschodniej były bardzo podobne do zmian w całej gospodarce (a czasem nawet korzystniejsze, np. szybszy spadek udziału rolnictwa), to struktura gospodarki Polski Wschodniej nadal kształtuje się nieco mniej korzystnie od struktury całej gospodarki. Powodem takiej oceny jest przede wszystkim wyraźnie wyższy udział rolnictwa w Polsce Wschodniej oraz niższy udział nowoczesnych usług rynkowych. Pamiętać należy, że taki stan rzeczy jest pochodną uwarunkowań historycznych i środowiskowych (rolniczy charakter regionu) oraz znacząco niższego od przeciętnego poziomu rozwoju gospodarczego Polski Wschodniej, który skutkuje niższym popytem na usługi finansowe i związane z obsługą przedsiębiorstw. Przyspieszenie rozwoju gospodarczego województw położonych na wschodzie Polski jest więc warunkiem niezbędnym do zaistnienia w ich gospodarce pożądanych zmian strukturalnych. Nawiązując do sektora logistycznego i rynku powierzchni magazynowych, będących tematem niniejszego opracowania, należy uznać, że stosunkowo niskie w odniesieniu do innych rejonów Polski zapotrzebowanie na zewnętrzne powierzchnie magazynowe i usługi logistyczne wynika częściowo z przyzwyczajenia lokalnych przedsiębiorstw do tworzenia bazy produkcyjnej, magazynowej i dystrybucyjnej na terenach bezpośrednio przyległych do jednostek macierzystych. Do niedawna, przy braku nowych sieci drogowych i dostępności terenów pod budowę obiektów logistycznych, takie podejście miało swoje uzasadnienie. Jednakże w obecnym czasie wewnętrzny rachunek kosztów powinien skłaniać przedsiębiorców do podejmowania decyzji w zakresie outsourcingu usług okołoprodukcyjnych i logistycznych do zewnętrznych podmiotów posiadających większe kompetencje w tym obszarze i zapewniających właściwy standard obsługi logistycznej klientów. Docelowy model obsługi zewnętrznej w obszarze logistyki i usług magazynowania poprzedzony musi być wystarczającym nasyceniem na rynku lokalnym firm świadczących w układzie profesjonalnym kompleksowe usługi w sferze zarządzania łańcuchem dostaw (Supply Chain Management). Pozytywnym aspektem, mającym istotny wpływ na zwiększające się zainteresowanie deweloperów i operatorów logistycznych rynkiem Polski Wschodniej, jest stale powiększający się obszar działalności przy zachowaniu oczekiwanego przez klientów standardu obsługi logistycznej. 5 3 Ibidem.

6 Analiza rozwoju branży logistycznej w Lublinie Otwierający się rynek wschodni, obejmujący swoim zasięgiem Ukrainę, Białoruś i Kazachstan, w najbliższych latach będzie naturalnie wymuszał tworzenie w pobliżu zewnętrznych granic Unii Europejskiej infrastruktury magazynowo-przeładunkowej, stanowiącej huby przeładunkowe pomiędzy krajami Unii Europejskiej a krajami byłego Związku Radzieckiego LOM Lubelski Obszar Metropolitalny Idea utworzenia Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego, oprócz innych korzystnych elementów administracyjnych i biznesowych, sprzyja budowie spójnego makrosystemu logistycznego, obejmującego miasto Lublin oraz otaczające go obszary, dając możliwość zaplanowania jednolitego systemu komunikacyjnego zapobiegającego powstawaniu efektu kongestii oraz urbanistycznego usytuowania centrów aktywności gospodarczej związanych z transportem, magazynowaniem i logistycznym zarządzaniem łańcuchem dostaw do i z terenu aglomeracji miasta. Lubelski Obszar Metropolitalny znajduje się w centralnej części województwa lubelskiego, obejmując obszar 4 220,71 km 2. W skład LOM wchodzi 41 gmin (gmina Lublin oraz gminy powiatów: lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego i świdnickiego). Ośrodkiem administracyjnym województwa i jednocześnie Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego jest miasto Lublin. Lubelski Obszar Metropolitalny tworzą 3 gminy miejskie, 6 gmin miejsko-wiejskich oraz 32 gminy wiejskie, tj.: gminy powiatu lubartowskiego: gmina miejska: Lubartów, gminy miejsko-wiejskie: Kock, Ostrów Lubelski, gminy wiejskie: Abramów, Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Lubartów, Michów, Niedźwiada, Ostrówek, Serniki, Uścimów, gminy powiatu lubelskiego: gminy miejsko-wiejskie: Bełżyce, Bychawa, gminy wiejskie: Borzechów, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wojciechów, Wólka, Wysokie, Zakrzew, gminy powiatu łęczyńskiego: gmina miejsko-wiejska: Łęczna, gminy wiejskie: Cyców, Ludwin, Milejów, Puchaczów, Spiczyn, gminy powiatu świdnickiego: gmina miejska: Świdnik, gmina miejsko-wiejska: Piaski,

7 1. Wprowadzenie gminy wiejskie: Mełgiew, Rybczewice, Trawniki, gmina Lublin. Pod względem powierzchni największą gminą w Lubelskim Obszarze Metropolitalnym jest gmina Piaski (169,8 km 2 ), natomiast drugą co do wielkości jest gmina wiejska Lubartów (158,7 km 2 ). Lubelski Obszar Metropolitalny w liczbach 4 : powierzchnia: km 2, populacja: mieszkańców, w tym: mężczyźni: , kobiety: , gęstość zaludnienia: 170 osób/km 2, stopa bezrobocia rejestrowanego: 11,7%, liczba przedsiębiorstw: , spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego: 671. Rysunek 1: Lubelski Obszar Metropolitalny Źródło: Strategia promocji Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego, Lublin, marzec Dane za: Główny Urząd Statystyczny, stan na: 31.XII.2012 r.

8 Analiza rozwoju branży logistycznej w Lublinie 1.2. Położenie i dostępność transportowa 8 Łączna powierzchnia LOM to km 2, co stanowi 16,8% powierzchni województwa oraz 1,3% powierzchni Polski. Powierzchnię tę tworzą: powiat lubelski (1 680 km 2 ), powiat lubartowski (1 289 km 2 ), powiat łęczyński (637 km 2 ), powiat świdnicki (468 km 2 ), miasto Lublin (147 km 2 ). O inwestycyjnej atrakcyjności LOM, jak i województwa decyduje w dużej mierze przygraniczna lokalizacja. Położenie województwa sprawia, że jest to dogodne miejsce do ekspansji gospodarczej na chłonne rynki Europy Wschodniej. Lubelszczyzna graniczy od wschodu z Białorusią i Ukrainą, wyznaczając na odcinku prawie 470 km zewnętrzną, wschodnią granicę Unii Europejskiej. Województwo lubelskie od południa sąsiaduje z województwem podkarpackim, od południowego zachodu z województwem świętokrzyskim, a od zachodu i północy z mazowieckim. Podstawę LOM tworzy miasto Lublin i powiat lubelski. Od północy i północnegowschodu obszar ten jest uzupełniany przez powiaty: lubartowski, łęczyński i świdnicki. Obecnie istniejącą infrastrukturę komunikacyjną bezpośredniego otoczenia stolicy Lubelszczyzny dobrze ilustruje zamieszczona powyżej mapa województwa lubelskiego. Zaznaczono na niej drogi krajowe oraz korytarze drogowe i kolejowe sieci TEN-T przechodzące przez omawiany obszar. Na ternie Lublina krzyżują się drogi biegnące we wszystkich kierunkach, które obsługują subregion i są drogami tranzytowymi, ale które także stanowią poważny problem dla miasta. To strategiczne położenie na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych może być w pełni wykorzystane dopiero wtedy, gdy powstanie sieć obwodnic wyprowadzająca ruch tranzytowy poza obręb metropolii. Dużym atutem LOM, a także jego szansą jest atrakcyjne położenie w niedalekiej odległości od granicy z Ukrainą. Położenie stolicy województwa, m.in. przy drogach krajowych E12 i E17, które stanowią główne połączenie Warszawy, Poznania, Łodzi z przejściami granicznymi w Hrebennem i Dorohusku, daje realne szanse rozwoju przemysłu logistycznego. Dzięki rozwojowi infrastruktury teleinformatycznej realizowanej w ramach projektu budowy sieci szerokopasmowej możliwe będzie podłączenie szerokopasmowego Internetu do wszystkich lokalizacji w ramach LOM, co z kolei umożliwi wdrożenie innych pośrednich systemów do zarządzania poszczególnymi dziedzinami działalności Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.

9 2. Sektor logistyczny w Polsce stan na koniec IV kw r. 2. Sektor logistyczny w Polsce stan na koniec IV kw r. Pojęcie centrów logistycznych w ostatnich kilku latach stało się w Polsce bardzo popularne i jest coraz powszechniej używane. Jest ono częściowo nadużywane, jeśli stosuje się je jako synonim do takich określeń jak: centrum dystrybucji, centrum magazynowo-dystrybucyjne, terminal przeładunkowy, magazyn centralny, baza magazynowa, platforma logistyczna. Stosowne użycie odpowiedniego pojęcia zależy przede wszystkim od definicji oraz kryteriów stosowanych do klasyfikacji centrów logistycznych. Różnice występują nie tylko w nazwach, ale i w istocie koncepcji oraz w wielu rozwiązaniach szczegółowych. Niemieckie koncepcje bazują na założeniu racjonalizacji przestrzennego i funkcjonalnego układu aglomeracji miejskich. Francuskie i brytyjskie rozwiązania są inspirowane chęcią ułatwienia w powstających centrach transferu innowacji technologicznych i umiejętności zawodowych w zakresie posługiwania się techniką informatyczną i telekomunikacyjną. Przedsięwzięcia szczegółowe różnią się co do typu przedsiębiorstw będących gospodarzami centrów (państwowe, prywatne, należące do izb handlowo-przemysłowych lub władz lokalnych, komunalne, stanowiące własność mieszaną), a także co do specjalizacji operatorów (transport kombinowany, usługi logistyczne, usługi magazynoweprzeładunkowe, działalność pomocnicza itp.) Klasyfikacja centrów logistycznych Całokształt istniejących i planowanych w Polsce centrów logistycznych można spróbować podzielić za pomocą kryteriów przedstawionych w tabeli 1. Istotny wydaje się podział centrów logistycznych z punktu widzenia funkcji (przeznaczenia), które pełnią w systemie gospodarczym kraju. Pod tym względem wyróżnić należy trzy rodzaje centrów logistycznych: Centra logistyczne tworzące publiczną infrastrukturę kraju. Centra logistyczne dla zharmonizowanej obsługi aglomeracji miejskoprzemysłowych (tzw. city-logistic ). Idea city-logistic ma za zadanie zredukowanie ruchu w centrum miast (kongestii) przy jednoczesnym zachowaniu takiego samego poziomu dostaw. Możliwość realizacji tej idei polega na budowie centrów logistycznych w pobliżu dużych miast. 9

10 Analiza rozwoju branży logistycznej w Lublinie Centra logistyczne jako punkty obsługi handlu międzynarodowego. Funkcję taką wypełniają centra logistyczne w portach morskich oraz na terenie tzw. portów suchych zlokalizowanych na lądowych przejściach granicznych. Centra logistyczne zaspokajające potrzeby własne podmiotów gospodarczych. W przypadku, gdy podmioty o charakterze przemysłowym lub handlowym, dzięki wdrożeniu logistycznej koncepcji zarządzania (supply chain management SCM), potrafią zdefiniować przebieg procesów logistycznych i określić koszty poszczególnych faz tych procesów oraz gdy stworzone zostają warunki dla weryfikacji decyzji lokalizacyjnych, strukturalnych i organizacyjnych. Wielu autorów zwraca uwagę, że dla tej grupy obiektów bardziej prawidłowe jest używanie określenia logistycznych centrów dystrybucji (LCD) czy baz logistycznych. Centra logistyczne jako miejsce świadczenia usług na zlecenie przez operatorów logistycznych tzw. 3PL (third party logistics). Operatorzy mogą być właścicielami logistycznej infrastruktury punktowej, korzystać z niej na zasadach wynajęcia lub dzierżawy bądź świadczyć usługi w obiektach będących własnością firm przemysłowych i handlowych. Tabela 1: Klasyfikacja centrów logistycznych według różnych kryteriów 10 lokalizacja Kryterium użytkownicy (przedsiębiorstwa) funkcja przeznaczenie gospodarcze klasa (nowoczesność obiektu) wielkość i promień oddziaływania Źródło: Opracowanie własne. Rodzaje w granicach dużych miast w promieniu km od centrum miast w odległości do ok. 50 km od centrum miast na terenie portów morskich na przejściach granicznych przemysłowe handlowe usługowe transportowe logistyczne magazynowa sortownicza kompletacyjna dystrybucyjna przeładunkowa (m.in. hub, terminal cross docking u w systemie flow logistics) terminal transportu kombinowanego usługi dodatkowe (np. pakowanie na zlecenie) obsługa środków transportu usługi socjalne kształtowanie publicznej infrastruktury kraju na potrzeby gospodarki zaspokojenie potrzeb własnych podmiotów gospodarczych, m.in. w ramach procesów zaopatrzeniowych, produkcyjnych, dystrybucyjnych wykonanie usług na zlecenie (3PL) stare magazyny przemysłowe i handlowe magazyny zmodernizowane nowoczesne, nowo wybudowane obiekty po 1990 r. międzynarodowe regionalne lokalne branżowe

11 2. Sektor logistyczny w Polsce stan na koniec IV kw r. Obiekty magazynowe i centra przeładunkowe budowane w Polsce do lat 90. ubiegłego wieku wykonywane były według starych koncepcji oraz przy wykorzystaniu starych technologii. Prawie żaden z obiektów wprowadzonych do eksploatacji do 1990 r. nie może być oceniany obecnie jako obiekt nowoczesny. Ponad 90% obiektów przemysłowych w mieście Lublin traktowanych i wykorzystywanych obecnie jako obiekty magazynowe nie spełnia standardów stawianych nowoczesnym obiektom magazynowym. Adaptacja dotychczasowych obiektów przemysłowoprodukcyjnych na funkcję magazynową, z jednej strony zwiększa wolumen dostępnej powierzchni składowania, z drugiej zaś nie powoduje podniesienia dostępności powierzchni magazynowych o określonym i oczekiwanym przez najemców standardzie. Oczekiwania najemców posiadających obiekty magazynowe w innych rejonach Polski sprowadzają się do zapewnienia jednolitego (wysokiego) standardu obsługi, co na terenie miasta Lublin i Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego nie jest na dzień dzisiejszy oferowane. Tabela 2: Porównanie starych i nowoczesnych powierzchni magazynowych Kryterium Stare magazyny Nowoczesne magazyny standardowy zakres usług: magazynowa rozszerzony zakres działalności: transportowa usługi uzupełniające przeładunkowa usługi na zlecenie sortownicza zakres działalności, funkcje lokalizacja front przeładunkowy standad powierzchni magazynowej standard budownictwa place manewrowe, parkingi standard powierzchni zła lokalizacja obiektów pod względem dostępności komunikacyjnej i urbanizacyjnej brak miejsca na podjazd pod rampę dużych zestawów samochodowych brak doków w rampach relatywnie niska liczba wrót brak pełnej osłony ramp przed opadami i wiatrem krótka rampa kolejowa (występuje w wielu obiektach) występowanie gęstej siatki słupów konstrukcyjnych niski strop zły stan podłóg i nawierzchni ramp nawierzchnie podłogowe, które nie spełniają norm sanitarnych brak ogrzewania lub efektywnego systemu ogrzewania otwory (drzwi) między halami oraz wyjazdy na rampy o zbyt małych prześwitach dla eksploatacji nowoczesnego sprzętu przeładunkowego brak dostatecznej powierzchni manewrowej i parkingowej na terenie obiektu brak lub wybudowane wewnątrz magazynu pomieszczenie biurowe bez uwzględnienia dobra dostępność komunikacyjna, w bezpośrednim sąsiedztwie dróg przeznaczonych do ruchu ciężarowego (planowanych autostrad) lub/i stacji kolejowych (terminali transportu kombinowanego) front przeładunkowy charakteryzujący się dużą liczbą bram i doków przeładunkowych, pozwalający na obsługę większych niż średnie dzienne potoki hydrauliczne rampy z fartuchami ochronnymi rampa kolejowa (występuje tylko w nielicznych obiektach) minimalna liczba słupów konstrukcyjnych wysokość hal 6 m i więcej stropy i nawierzchnie przystosowane do dużych nacisków (co umożliwia instalację regałów) nowa technologia budownictwa właściwy system izolacji, ogrzewania i oświetlenia instalacja przeciwpożarowa (tryskacze) system zabezpieczenia przed włamaniem odpowiednia w stosunku do wielkości obiektu powierzchnia placu manewrowego i liczba miejsc parkingowych specjalnie wybudowane przy magazynie pomieszczenia zgodnie ze standardami obowiązującymi dla powierzchni biurowej 11

12 Analiza rozwoju branży logistycznej w Lublinie Kryterium Stare magazyny Nowoczesne magazyny biurowej wymogów ergonomicznych nowoczesna instalacja elektryczna i telekomunikacyjna zaplecze socjalne system informatyczny brak lub w złym stanie brak Źródło: Opracowanie własne. zaplecze socjalne dla pracowników magazynów i biur oraz dla kierowców komputerowy system wspomagania zarządzania magazynem i gospodarką materiałową (opcjonalnie także inne moduły systemów informatycznych klasy ERP lub SCM) interfejsy do systemów w otoczeniu III i IV kwartał 2012 r. przyniósł stabilizację na rynku powierzchni magazynowych. Potwierdza to poziom pustostanów i czynszów, jaki kształtował się na rynku. Jednak struktura popytu, w której przeważają przedłużenia istniejących umów oraz brak znaczących inwestycji spekulacyjnych to znak, że rynkowi gracze stali się bardzo ostrożni. Pod względem popytu brutto okres między lipcem a wrześniem był najlepszym kwartałem 2012 r. Przedmiotem umów najmu w tym okresie było 430 tys. m 2 powierzchni magazynowej. Był to wyraźny wzrost w porównaniu z poprzednim kwartałem w trakcie, którego wynajęto 230 tys. m 2. Popyt netto w III kwartale 2012 r. wyniósł 188 tys. m 2, czyli 44% całkowitego popytu. Największą uwagę najemców przyciągała w III kwartale 2012 r. Polska Centralna. W regionie tym wynajęto 160 tys. m 2, czyli niewiele mniej niż w całym 2011 r. Na popyt składały się przede wszystkim renegocjacje istniejących umów (82% popytu brutto w regionie). Inne najpopularniejsze w III kwartale lokalizacje to Warszawa Okolice (78 tys. m 2 popytu brutto), Wrocław (60 tys. m 2 ), Poznań (53 tys. m 2 ) oraz Górny Śląsk (35 tys. m 2 ). Wykres 1: Popyt brutto i netto w regionach w III kw r. (w m 2 ) 12 Źródło: Jones Lang LaSalle, Magazyny.pl, III kw r.

13 2. Sektor logistyczny w Polsce stan na koniec IV kw r. Operatorzy logistyczni są wciąż zdecydowanym liderem pod względem popytu. Firmy tego sektora odpowiadały za 54% popytu brutto w III kw r.. Znaczący udział w popycie 14% miały również sieci sklepów. Do deweloperów zgłaszały się również firmy z sektora lekkiej produkcji (8% popytu brutto w III kw r.). Polski rynek nowoczesnych powierzchni magazynowych to obecnie 7 mln m 2. W III kw r. deweloperzy wybudowali 136 tys. m 2. Najwięcej nowej powierzchni przybyło na Górnym Śląsku i Podkarpaciu (po 35 tys. m 2 ) oraz w Polsce Centralnej (23 tys. m 2 ). Na koniec III kw. w budowie pozostawało 165 tys. m 2 magazynów. Deweloperzy najbardziej aktywni są w tym momencie na Górnym Śląsku (50 tys. m 2 powierzchni w budowie), we Wrocławiu (49 tys. m 2 ) i Polsce Centralnej (31 tys. m 2 ). Niezmiennie niski pozostaje poziom inwestycji spekulacyjnych na koniec września budynki bez zabezpieczonego najemcy stanowiły tylko 12% powstającej powierzchni. Znaczniejszy udział projektów spekulacyjnych można zaobserwować jedynie w Warszawie i jej okolicach.najaktywniejszymi deweloperami w III kw. były SEGRO i Panattoni, które wybudowały po 56 tys. m 2 magazynów. Duży udział w nowopowstałej podaży należał również do Raiffeisena (16 tys. m 2 ). Firmy te są też w czołówce pod względem powierzchni w budowie. Zdecydowanym liderem jest tu Panattoni z 75 tys. m 2. SEGRO budowało 46 tys. m 2, a MLP 17 tys. m 2 (w tym spekulacyjnie 10 tys. m 2 ). Wykres 2: Powierzchnia magazynowa w budowie (w m 2 ) Źródło: Jones Lang LaSalle, Magazyny.pl, III kw r. 13 Poziom pustostanów pozostaje stabilny. Na koniec września 2012 roku bez najemcy pozostawało 792 tys. m 2. Tym samym wskaźnik dostępnej powierzchni obniżył się nieco do

14 Analiza rozwoju branży logistycznej w Lublinie 11,2% (z 11,7% zanotowanych pod koniec I półrocza 2012 roku). Poznań, Kraków i Górny Śląsk to regiony z najniższymi wskaźnikami dostępnej powierzchni. Zdecydowanie łatwiej jest natomiast znaleźć wolny obiekt w Szczecinie, okolicach Warszawy i Polsce Centralnej. Wykres 3: Wskaźnik dostępnej powierzchni wg lokalizacji Źródło: Jones Lang LaSalle, Magazyny.pl, III kw r. Stabilny poziom dostępnej powierzchni magazynowej sprawia, że również czynsze pozostają od miesięcy praktycznie na niezmienionym poziomie. Z najwyższym poziomem stawek najmu mamy do czynienia w magazynach zlokalizowanych w granicach dużych miast. W Warszawie czynsze wahają się między 3,60 a 5,30 /m 2 /miesiąc. W Krakowie najem magazynu to koszt od 3,30 do 4,00 /m 2 /miesiąc, a w Łodzi (małe magazyny typu small business units) od 3,85 do 4,30 /m 2 /miesiąc. Znacznie taniej jest w typowych lokalizacjach podmiejskich. Najniższe efektywne stawki zaczynają się od 2,10 /m 2 /miesiąc (Polska Centralna), a kończą na 3,40 /m 2 /miesiąc (maksymalne stawki na Górnym Śląsku i Szczecinie). Firmy poszukujące powierzchni magazynowej muszą jednak wziąć pod uwagę fakt, że ostateczny poziom czynszu zależy od sytuacji konkretnego obiektu: jego lokalizacji (w cenie jest zwłaszcza dostęp do autostrad) i poziomu pustostanów. 14

15 3. Sektor logistyczny w Polsce Wschodniej na tle innych regionów 3. Sektor logistyczny w Polsce Wschodniej na tle innych regionów Wszelkie reprezentatywne jednostki analizujące polski rynek nieruchomości komercyjnych, w tym powierzchni magazynowych, tj. Cushman&Wakefield, Colliers, Jones Lang LaSalle, pomijają w swych opracowaniach Polskę Wschodnią jako wyodrębniony obszar w rozwoju dużych powierzchni magazynowych, umieszczając ją zazwyczaj w pozycji pozostałe. Biorąc jednak pod uwagę lokalną analizę rynku, należy zwrócić uwagę, że okolice Rzeszowa, Lublina, a także Bydgoszczy i Torunia cieszą się coraz większym zainteresowaniem firm inwestujących w nieruchomości magazynowe. Wynika to m.in. z danych firmy doradczej CBRE. Inwestorzy doceniają tam m.in. dostęp do tanich gruntów. W pierwszym kwartale br. oddano do użytku 76 tys. m 2 powierzchni magazynowych. W całym 2013 r. ma to być łącznie blisko 300 tys. m 2, czyli podobnie jak rok wcześniej. Obecnie w budowie jest ok. 240 tys. m 2. W ostatnich latach rośnie zainteresowanie inwestorów Polską Wschodnią, w tym przede wszystkim okolicami Rzeszowa i Lublina. Inwestorzy doceniają bliskość wschodniej granicy, dostęp do tanich gruntów, obecność specjalnych stref ekonomicznych oraz polskich i zagranicznych firm produkcyjnych. Dodatkowym atutem są wykształcone kadry na 14 pracowników dziesięciu ma wyższe wykształcenie. Ze względu na dostęp do rynku wschodniego (Ukraina, Białoruś, Kazachstan) Lublin i Lubelszczyzna mają szansę stać się ośrodkiem tranzytowym stanowiącym naturalny hub przeładunkowy na styku Unii Europejskiej i krajów byłego Związku Radzieckiego. Podjęcie specjalizacji w tej dziedzinie logistyki pozwoli na utworzenie prężnego ośrodka pełniącego funkcje: magazynowania, co-packingu, dystrybucji intermodalnej. Porównywanie Lublina i Lubelszczyzny z ośrodkami usytuowanymi w centralnej Polsce, tj. Mazowsza z Warszawą, okolic Łodzi i Piotrkowa Trybunalskiego, nie posiada uzasadnienia. Ze względu na transgraniczny charakter przepływu towarów najbardziej uzasadnione jest czerpanie doświadczeń i wniosków z regionu położonego po zachodniej stronie Polski, tj. Wrocławia i województwa dolnośląskiego. Wrocław konsekwentnie umacnia swoją pozycję na magazynowej mapie Polski. Dynamiczny rozwój infrastruktury drogowej generuje ciągły popyt na powierzchnie w regionie, a kluczowe atuty Wrocławia, takie jak lokalizacja, przyciągają firmy dystrybucyjne, prowadzące działalność na rynkach krajów Europy Centralnej. Dzięki autostradzie A4, region posiada bezpośrednie połączenie z europejską siecią autostrad oraz z dużymi aglome- 15

16 Analiza rozwoju branży logistycznej w Lublinie racjami Katowic i Krakowa. Obecnie dzięki dalszemu rozwojowi sieci dróg Wrocław sukcesywnie zyskuje też na znaczeniu w logistyce krajowej. Budowana obecnie droga ekspresowa S8 znacząco skróci czas dojazdu z Wrocławia do Łodzi i Warszawy. Mimo że jej otwarcie planowane jest w 2014 r., już dziś obserwowany jest wzrost zainteresowania obiektami zlokalizowanymi w pobliżu, tj. w północnych częściach Wrocławia. Wraz z projektami przy obwodnicy autostradowej (A8) obszar ten stwarza ciekawą alternatywę dla parków magazynowych na Bielanach Wrocławskich. Szybką Komunikację z Poznaniem zapewni również znajdująca się obecnie w budowie trasa ekspresowa S5. W 2012 r. Wrocław był jednym z dwóch (obok Polski Centralnej) regionów, w których zaobserwowano wzrost popytu rok do roku. W ramach nowych umów wynajęto tu ponad m 2 (wobec m 2 w 2011 r.), co uplasowało wrocławski rynek na trzecim miejscu w kraju i dowiodło, że wkroczył on już w etap dojrzałości. Większość nowego popytu wygenerowali operatorzy logistyczni (33%) oraz firmy z branży motoryzacyjnej (32%). Dodatkowo odnowiono umowy na kolejne m 2, co stanowiło 28% całkowitego popytu. 16

17 4. Aktywność najemców 4. Aktywność najemców Analizując lokalny rynek wynajmu powierzchni magazynowych, należy uznać, że zapotrzebowanie na zewnętrzne powierzchnie magazynowe w mieście Lublin i Lubelskim Obszarze Metropolitalnym wzrosło w 2012 r. o około 15-20% w stosunku do 2011 r. Firmy lokujące swoje przedstawicielstwa lub oddziały na terenie miasta Lublin i województwa lubelskiego poszukują powierzchni magazynowych lub wręcz całych zabudowanych nieruchomości z przeznaczeniem głównie na: składy budowlane, magazyny artykułów budowlanych, przemysłowych, spożywczych, powierzchnie wystawienniczo-ekspozycyjne stacje serwisowe pojazdów i maszyn budowlanych, wypożyczalnie i sprzedaż sprzętu budowlanego, inne w mniejszym zakresie. Popyt na powyższe typy powierzchni magazynowo-składowych wynika głównie z dużej ilości inwestycji infrastrukturalnych realizowanych aktualnie na terenie LOM. Należy więc uznać, że wzrost zapotrzebowania będzie okresowy i może ulec znacznemu zmniejszeniu wraz z zakończeniem inwestycji. Biorąc pod uwagę lokalne przedsiębiorstwa, nadal utrzymuje się tendencja wykorzystywania magazynów własnych oraz ewentualne inwestycje wewnętrzne. W związku z powyższym, w najbliższych 2-3 latach nie należy spodziewać się dużego zainteresowania wynajmu na terenie LOM wielkogabarytowych powierzchni magazynowych. Przykładem nowych inwestycji realizowanych wewnętrznie przez przedsiębiorstwa jest planowana do realizacji budowa centrum magazynowo-logistycznego przez przedsiębiorstwo Lubella S.A., wchodzące w skład grupy Maspex Wadowice S.A. Magazyn wysokiego składowania o pojemności 20 tys. miejsc paletowych i strefą kompletacyjno co-packingową przeznaczony będzie na potrzeby własne przedsiębiorstwa. Magazyn zlokalizowany będzie bezpośrednio przy zakładzie produkcyjnym na ul. Wrotkowskiej w Lublinie. Przekłada się to bezpośrednio na plany inwestycyjne firm deweloperskich takich jak SEGRO, Panattoni, Prologis itp., które w swoich analizach nie umieszczają Lublina i województwa lubelskiego jako obszaru swojej bieżącej aktywności. Z dotychczasowych analiz lokalnego rynku LOM wynika, że największym zainteresowaniem cieszą się magazyny typu SBU (Small Business Units), tzn. o modułach magazynowych od 500 do m 2 z możliwością dalszego podziału i wysokością składowania do 6 m. Obiekty tego typu najlepiej sprawdzają się jako platformy przeładunkowe z funkcją cross-dockingu i kompletacji oraz ograniczoną do minimum strefą magazynowania. 17

18 Analiza rozwoju branży logistycznej w Lublinie 5. Dostępność powierzchni magazynowych Analizując lokalny rynek powierzchni magazynowych dostępnych na terenie miasta Lublin i Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego, należy uznać, że obiekty magazynowe klasyfikowane wg standardu jako obiekty grupy A lub A+ stanowią poniżej 1% ogólnego wolumenu powierzchni magazynowych Obiekty magazynowe klasy A i A+ Na koniec II kwartału 2013 roku jedynie obiekt Centrum Logistyczne Mełgiewska spełnia wymagania najemców w tym zakresie. Obiekt posiada: m 2 powierzchni magazynowej, 1 250m 2 biur, 680 m 2 pomieszczeń socjalno-technicznych. Technologia i wyposażenie kwalifikujące obiekt w klasie A: posadzka niepyląca z obciążeniem dopuszczalnym 10t/m 2, doki załadowcze 32 szt + 4 bramy z poziomu 0, pomieszczenie akumulatorowni ok. 50 m 2 do ładowania 10 wózków akumulatorowych, zdublowane sztywne łącze zapewniające wygodne i niezawodne połączenie, możliwość założenia składu podatkowo i akcyzowego z wydzieleniem i kontrolą dostępu, pomieszczenia biurowo-socjalne o powierzchni m 2 wykończone w wysokim standardzie i klimatyzowane, temperatura pomieszczeń system ogrzewania utrzymujący temperaturę 16 C w magazynie przy temperaturze zewnętrznej -20 C (w strefie biurowej 20 C, pomieszczenia sanitarne 18 C), ochrona przeciwpożarowa instalacja tryskaczowa ESFR zgodnie z wymogami; system wykrywania ognia i dymu zgodnie z wymogami. Instalacja oddymiająca, oświetlenie 200 lux w magazynie, 200 lux w pomieszczeniach technicznych, 400 lux w biurach, place manewrowe drogi i parkingi o powierzchni m 2. 18

19 5. Dostępność powierzchni magazynowych Rysunek 2: Rzut powierzchni magazynowej Centrum Logistyczne Mełgiewska Źródło: Wizaulizacja na stronie internetowej: Zdjęcie 1: Centrum Logistyczne Mełgiewska doki za/wyładunkowe 19

20 Analiza rozwoju branży logistycznej w Lublinie Zdjęcie 2: Centrum Logistyczne Mełgiewska przestrzeń magazynowa Zdjęcie 3: Centrum Logistyczne Mełgiewska plac manewrowy Obiekt Centrum Logistyczne Mełgiewska posiada również dostępną powierzchnię biurowo-socjalną o wysokim standardzie wyposażenia. Zdjęcie 4: Centrum Logistyczne Mełgiewska budynek administracyjno biurowy 20

21 5. Dostępność powierzchni magazynowych Zdjęcie 5: Centrum Logistyczne Mełgiewska pomieszczenia biurowe Biorąc jednak pod uwagę 38%-owy pustostan obiektu na koniec II kwartału 2013 r., należy uznać, że zapotrzebowanie na tego typu powierzchnie magazynowe wysokiego składu jest stosunkowo ograniczone, a oferowane ceny transakcyjne na poziomie 4,20-4,50 /m 2 /miesiąc stanowią zdecydowaną barierę finansową dla potencjalnych najemców Obiekty magazynowe klasy B i pozaklasowe Na terenie miasta Lublin i Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego są dostępne obiekty komercyjne pełniące funkcję obiektów magazynowych w zróżnicowanej lokalizacji, wyposażeniu i dostępności logistycznej. Według lokalnych analiz prowadzonych przez LOGNET Solutions, na koniec IV kwartału 2012 r. do dyspozycji najemców pozostawało około tys. m 2 powierzchni magazynowej. W większości są to obiekty zaadoptowane pod funkcje magazynowe po zaniechanej działalności produkcyjnej firm. Na terenie Miasta Lublin główne rejony/skupiska dostępnej powierzchni magazynowej to dzielnice: Tatary, Hajdów Zadębie, Kośminek, Wrotków. Obiekty klasy B, niższe i pozaklasowe cieszą się dużym zainteresowaniem najemców pomimo istniejących ograniczeń dostępu do sieci drogowej, głównie ze względu na ceny najmu, które w przypadku tego segmentu obiektów kształtują się w granicach o 8 do zł/m 2 /m-c. Poniżej przedstawiamy przykładowe obiekty magazynowe sklasyfikowane jako B, niższe i poza klasowe. 21

22 Analiza rozwoju branży logistycznej w Lublinie Zdjęcie 6: Lublin, ul. Budowlana 40 Zdjęcie 7: Lublin, ul. Ceramiczna 24 Zdjęcie 8: Lublin, ul. Chemiczna 8 22

23 5. Dostępność powierzchni magazynowych Zdjęcie 9: Lublin, ul. Mełgiewska 7-9 Zdjęcie 10: Lublin, ul. Mełgiewska 7-9 Zdjęcie 11: Lublin, ul. Mełgiewska 80 23

24 Analiza rozwoju branży logistycznej w Lublinie Zdjęcie 12: Lublin, ul. Metalurgiczna Obiekty magazynowe klasy A w trakcie przygotowania realizacyjnego CENTRUM LOGISTYCZNE VETTERÓW LUBLIN Dane obiektu: przeznaczenie obiektu: hala logistyczna, lokalizacja: Lublin, ul. Vetterów, powierzchnia działki: m 2, powierzchnia hali: m 2, wysokość hali: 12 m, liczba kondygnacji: jedna, typ oferty: wynajem, do uzgodnienia, rok budowy/oddania do użytku hali: I kwartał 2014 rok, dojazd: droga szybkiego ruchu S17 Warszawa-Lublin-Zamość-Hrebenne oddalona jest o 0,8 km. Rysunek 3: Wizualizacja przestrzenna obiektu 24 Źródło: Wizualizacja załącznik do projektu technicznego.

25 5. Dostępność powierzchni magazynowych Rysunek 4: Plan sytuacyjny obiektu Źródło: Wizualizacja załącznik do projektu technicznego. Rysunek 5: Wizualizacja architektoniczna 1 Źródło: Wizualizacja załącznik do projektu technicznego. Rysunek 6: Wizualizacja architektoniczna 2 25 Źródło: Wizualizacja załącznik do projektu technicznego.

26 Analiza rozwoju branży logistycznej w Lublinie Rysunek 7: Wizualizacja architektoniczna 3 Źródło: Wizualizacja załącznik do projektu technicznego GO EAST LUBELSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE 26 Dane obiektu: powierzchnie magazynowe: m 2, powierzchnie biurowe: 800 m 2, adres: ul. Do Dysa 5, Lublin, odległość do głównych szlaków transportowych: S19 Kielce-Lublin- Białystok: 0,5 km, S12 (obwodnica Lublina): 2 km, S17 Warszawa-Lublin-Hrebenne: 3 km, S82 Warszawa Włodawa: 5 km, odległość od najbliższych przejści granicznych: Polska Białoruś: 150 km, Polska Ukraina: 95 km, odległość do dworca kolejowego: dworzec towarowy: 8 km, dworzec osobowy: 5 km, odległość od portu lotniczego: Lublin 16 km, nośnik i rodzaj posadzki: 10 T/m 2 (100 kn/m 2 ), niepylna, wysokość składowania: 8 m, siatka słupków: brak słupów wewnętrznych, doki: 6 doków wyposażonych w rampy napowadzacze, bramy, rękawy uszczelniające, liczba wjazdów z poziomu 0 : 12, klasa odporności ogniowej: E.

27 5. Dostępność powierzchni magazynowych Rysunek 8: Plan sytuacyjny obiektu Źródło: Wizualizacja załącznik do projektu technicznego. Rysunek 9: Wizualizacja wewnętrzna obiektu Źródło: Wizualizacja załącznik do projektu technicznego. Rysunek 10: Wizualizacja przestrzenna obiektu 27 Źródło: Wizualizacja załącznik do projektu technicznego.

28 Analiza rozwoju branży logistycznej w Lublinie Rysunek 11: Wizualizacja modułów magazynowych Źródło: Wizualizacja załącznik do projektu technicznego. Przykład istniejących obiektów na terenie miasta Lublin możliwych do zagospodarowania na potrzeby intermodalnych usług logistycznych Nieruchomość/Hala LD Dane obietku: przedmiot oferty: Hala produkcyjna, lokalizacja: Lublin, ul. Mełgiewska 7-9, powierzchnia działki: 22,93 ha, powierzchnia hali: m 2, wysokość hali: 8,5 m, liczba kondygnacji: jedna, rok budowy hali: 2000, plan zagospodarowania: aktywizacja gospodarcza, obecne użytkowanie: nieużytkowana, dojazd: droga krajowa nr 82 Lublin-Włodawa oddalona jest o 1,5 km; droga szybkiego ruchu S17 Warszawa-Lublin-Zamość-Hrebenne oddalona jest o 2 km. Ze względu na doskonałą lokalizację oraz dostęp do istniejącej infrastruktury intermodalnej nieruchomość zabudowana usytuowana na terenie dawnej Fabryki Daewoo Motor Polska może być wykorzystana jako intermodalne centrum logistyczne z funkcjami: przeładunku drobnicowego, przeładunku kontenerowego, składowania w przestrzeni magazynowej, składowania na placach zewnętrznych, co-packingu i redystrybucji.

29 5. Dostępność powierzchni magazynowych Nieruchomość posiada własną bocznicę kolejową. W najbliższym czasie uzyska również dostęp do zewnętrznej obwodnicy Lublina w węzłach Mełgiewska i Witosa. Obiekt może również pełnić wewnętrznego huba przeładunkowego na potrzeby zaopatrzenia miasta Lublin zgodnie z koncepcją logistyki aglomeracji miejskiej. Zdjęcie 13: Hala produkcyjna LD 100 Rysunek 12: Zgrubny obrys nieruchomości z lokalizacją dostępnej infrastruktury Źródło: Opracowanie własne. W ostatnich latach zdecydowanie wzrosła ilość kontenerów morskich dostarczanych i wywożonych z terenu Lublina i województwa lubelskiego za pośrednictwem transportu drogowego i kolejowego do i z portów morskich polskich i niemieckich. Ze względu na swój intermodalny charakter, obiekt LD 100 mógłby pełnić funkcję lokalnego suchego portu przeładunkowego, przejmując większość ładunków od małych i przedsiębiorstw. 29

30 Analiza rozwoju branży logistycznej w Lublinie 6. Udział i zapotrzebowanie na obiekty typu BTS (build-to-suit) 30 W Polsce coraz większym zainteresowaniem cieszą się magazyny szyte na miarę, które są chętnie wynajmowane przez firmy ze szczególnymi wymaganiami co do magazynu. Wielu deweloperów, takich jak chociażby firma Panattoni, oferuje swoim klientom możliwość zaprojektowania i stworzenia perfekcyjnego magazynu, który klient będzie mógł wykupić na własność lub który będzie mógł wynająć na dłuższy okres czasu. Popularność magazynów dopasowanych w ostatnich latach wynika z tego, że stanowią one najbardziej optymalne rozwiązania dla firm z wielu różnorodnych branż. Deweloperzy, którzy budują dopasowane magazyny według oczekiwań klienta, mogą liczyć na duże zainteresowanie takimi przestrzeniami magazynowymi, gdyż firmy z branż: farmaceutyczna, chemiczna, odzieżowa, spożywcza czy transportowa potrzebują magazynów dostosowanych do swojej działalności. Przede wszystkim chodzi o odpowiednią lokalizację magazynów, które w wielu przypadkach nie mogą znajdować się w pobliżu lasów czy miast z powodu magazynowania środków chemicznych czy innych towarów, które nie powinny być przechowywane w magazynach w mieście. Firmy ze specjalnymi oczekiwaniami wobec lokalizacji magazynu mogą zgłosić się do dewelopera, który na specjalne zamówienie znajdzie odpowiednią działkę w swoich zasobach czy kupi działkę, która będzie dawała możliwość budowy magazynu w dogodnej lokalizacji dla konkretnego klienta. Dopasowany magazyn stwarza możliwość dostosowania przestrzeni magazynowej do potrzeb klienta. Jeśli klient potrzebuje bardzo dużego metrażu lub magazynu o niewielkiej powierzchni, to deweloper może stworzyć taki projekt, który doskonale będzie odpowiadał oczekiwaniom i zapewni ekonomiczne korzystanie z magazynu. Inwestycja w BTS o odpowiednim metrażu może zapewniać satysfakcję z wynajmu takiego magazynu, który w razie potrzeby może być odpowiednio rozbudowany o dodatkowy metraż, jeśli działka na to pozwala. Należy przede wszystkim zaznaczyć, że realizacja projektów typu build-to-suit zaczyna się od budowania wzajemnego zaufania, a przede wszystkim zrozumienia intencji obu stron, inwestycji klienta i dewelopera. Zanim docelowe rozwiązanie zostanie wypracowane, wzajemne zrozumienie osiąga się podczas rozmów trwających wiele miesięcy, a nawet lat. W przypadku inwestycji typu build-to-suit pierwszy strategiczny krok należy do klienta, który składa zapytanie ofertowe określając kryteria jak: strategiczna lokalizacja i oczywiście dopasowanie projektu do wielowymiarowych oczekiwań pełnienie funkcji centrum dystrybucyjnego czy np. fabryki.

31 6. Udział i zapotrzebowanie na obiekty typu BTS (build-to-suit) 6.1. Lokalizacja obiektu Kolejnym etapem jest przedstawienie sprawdzonych lokalizacji klientowi, wybór lokalizacji i audyt klienta. Do obowiązków dewelopera należy zabezpieczenie tytułu do nieruchomości. W trakcie procesu dokonywania wyboru najbardziej optymalnej lokalizacji, branych jest pod uwagę wiele aspektów, które mogą powodować jej atrakcyjność. Kalkulacja kosztów pracy, obliczanie siły nabywczej, analiza atrakcyjności regionalnej, pozycjonowanie w ramach łańcucha procesu wytwórczego i logistycznego, są czynnikami, które świadomy i doświadczony deweloper powinien brać pod uwagę w ramach otoczenia biznesowego dla danego projektu Specyfikacja techniczna Prace projektowe i warunki techniczne obiektu, obejmujące ogólną specyfikację techniczną budynku, to kolejna faza rozmów. Ważne jest, aby przedstawiane propozycje weryfikowały potrzeby lub brak konieczności tworzenia dodatkowych funkcji obiektu, aby nie zatracić idei optymalizacji budynku, by rozwiązania rachunkowe, księgowe, analityczne, związane z funkcjonowaniem inwestycji i stanem prawnym były również akceptowalne z punktu widzenia kogoś, kto będzie później właścicielem tego obiektu Podpisanie umowy Zobowiązanie prawne partnerów to kluczowy etap kontraktu, w który angażowane są minimum trzy działy dewelopera: BTS development, Project Management oraz Finanse. Najem magazynu w formie BTS wymaga zdecydowanie większego zaangażowania ze strony najemcy na wstępnym etapie współpracy, w szczególności osób technicznych i specjalistów z zakresu procesu produkcyjnego. Obiekty typu BTS to nowoczesne powierzchnie magazynowe i produkcyjne realizowane zgodnie z wymaganiami konkretnego najemcy. Jest to rozwiązanie szczególnie atrakcyjne dla firm, których oczekiwania znacząco odbiegają od standardowej specyfikacji technicznej charakterystycznej dla powierzchni klasy A oferowanej na rynku. Dodatkowym atutem tego typu obiektów jest możliwość wyboru lokalizacji przez przyszłego użytkownika. Ma to szczególne znaczenie w przypadku najemców produkcyjnych, dla których atuty lokalizacyjne rozkładają się inaczej niż dla firm usługowych. Magazyny BTS to dziś ważny kierunek rozwoju polskiego rynku magazynowego, popularny w coraz szerszym kręgu najemców. Rozwiązanie to cieszy się szczególnym zainteresowaniem firm produkcyjnych, a korzystna koniunktura dla tych ostatnich przyczynia się do zwiększenia liczby obiektów BTS w Polsce. Warto podkreślić, że jest to rozwiązanie dla wymagających najemców, oczekujących rozwiązania dostosowanego do indywidualnego 31

32 Analiza rozwoju branży logistycznej w Lublinie 32 wymagania. Dlatego też w najbliższych latach liczba tego typu projektów będzie z pewnością wzrastać. BTS nie jest jednak rozwiązaniem dla wszystkich najemców. Wybór pomiędzy obiektem istniejącym, o standardowej specyfikacji, a obiektem realizowanym na zamówienie zależy od specyfiki danego klienta, a nawet konkretnego projektu. Gdy powierzchnia przeznaczona jest na cele magazynowe i nie ma szczególnych zastrzeżeń, co do lokalizacji, prawdopodobnie korzystniejszym wyborem będzie powierzchnia dostępna na rynku. Istniejące obiekty wybiorą również najemcy, który chcą podpisać umowę na 3 lub 5 lat. W przypadku BTS deweloperzy oczekują dłuższego okresu współpracy. Inwestowanie w budowę takich magazynów jest niezwykle opłacalne, ponieważ zainteresowanie klientów magazynami idealnie dopasowanymi do ich działalności jest naprawdę ogromne. Dopasowane magazyny mają praktycznie same zalety, dlatego klienci chętnie inwestują w nawet długofalowy wynajem tego typu magazynów. Klient, który decyduje się na wynajem magazynu szytego na miarę, może przedstawić swoje oczekiwania deweloperowi, który zadba o to, by spełnić wszelkie wymagania klienta. Jeśli firma zainteresowana wynajmowaniem magazynów potrzebuje przestrzeni magazynowej połączonej z przestrzenią biurową, to dla dewelopera przygotowanie takiego magazynu nie stanowi żadnego problemu. Wystarczy określić powierzchnię magazynową, jaka jest wymagana przez klienta oraz wymaganą powierzchnię biurową, by deweloper mógł zapewnić odpowiednie wykorzystanie magazynu i ekonomiczne zagospodarowanie jego przestrzeni. Nowoczesne, dopasowane magazyny są opłacalne w wykorzystaniu, ponieważ klient może konkretnie określić, czego wymaga pod względem budowy i wyposażenia przestrzeni magazynowej. Przykładowo, firma farmaceutyczna będzie potrzebowała specjalistycznego magazynu, który zapewni odpowiednie warunki dla przechowywania lekarstw i innych farmaceutyków. Firma zajmująca się przesyłkami kurierskimi będzie potrzebowała magazynu z sortownią, położonego w bardzo dobrym punkcie jeśli chodzi o sieć dróg szybkiego ruchu czy autostrad. Firma zajmująca się produkcją urządzeń elektronicznych z pewnością oczekiwać będzie magazynów możliwie jak najlepiej zabezpieczonych przed ewentualnymi włamaniami. Dla firmy chemicznej odpowiednim magazynem będzie taki, który zagwarantuje prawidłowe składowanie produktów chemicznych i ich pełne bezpieczeństwo. Inwestując w wynajem magazynów dopasowanych do potrzeb klienta, można wynajmować magazyn nawet przez wiele lat z satysfakcją i zadowoleniem. Warto więc zastanowić się nad korzystaniem z propozycji deweloperów, którzy mogą dopasować magazyn idealnie do potrzeb klienta. Przykładem obiektu BTS będącego w trakcie realizacji na potrzeby firm produkcyjnych Polsce Wschodniej jest WIKANA Business Park w Lublinie zlokalizowany w Specjalnej

33 6. Udział i zapotrzebowanie na obiekty typu BTS (build-to-suit) Strefie Ekonomicznej w Lublinie z obiektem magazynowym dedykowanym i przeznaczonym pod wykorzystanie przez firmę ABM Greiffenberger. Niemiecka firma ABM Greiffenberger, specjalizująca się w produkcji silników elektrycznych i skrzyń biegów, otworzy nowy zakład w Lublinie. Zakład produkcyjny ma być uruchomiony pod koniec 2013 roku i zatrudnić około 120 osób. Spółka ABM Greiffenberger podpisała umowę najmu powierzchni produkcyjnomagazynowej i biurowej w kompleksie Wikana Biznes Park, w Podstrefie Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpiło dopiero po podpisaniu umowy pomiędzy stronami, a poprzedzone było wielomiesięcznymi uzgodnieniami. Nowa siedziba produkcyjna w Lublinie firmy ABM Greiffenberger to typowy obiekt magazynowy zaadoptowany pod specyficzne wymagania klienta. Do dyspozycji najemcy oddana będzie również powierzchnia biurowo-administracyjna o wysokim standardzie wykończenia. Dane obiektu: powierzchnia całkowita części magazynowej m 2, minimalny moduł do wynajęcia m 2. Rysunek 13: Wizualizacja przestrzenna obiektu Źródło: Oferta inwestycyjno-handlowa WIKANA Invest Sp. z o.o. 33

34 Analiza rozwoju branży logistycznej w Lublinie Rysunek 14: Projekt zagospodarowania terenu Źródło: Oferta inwestycyjno-handlowa WIKANA Invest Sp. z o.o. Powyższy obiekt posiada dodatkowo ok. 2 tys. m 2 wolnej powierzchni magazynowej przeznaczonej do wynajmu komercyjnego przez właściciela WIKANA Invest S.A. 34

35 7. Zapotrzebowanie na usługi logistyczne i około logistyczne 7. Zapotrzebowanie na usługi logistyczne i około logistyczne Usługa logistyczna (ang. logistic service) to zorganizowane przez firmę zewnętrzną transportowanie i magazynowanie produktów wraz z pełną obsługą formalno prawną, w tym również celną. Obejmuje zarobkowo wykonywane usługi spedycji, transportu, magazynowania, a także usługi pokrewne i wspomagające proces przepływu dóbr między ogniwami łańcucha dostaw. Obszarami podejmowanych działań logistycznych przez usługodawców logistycznych w przedsiębiorstwie są: zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja. Biorąc pod uwagę sfery działań logistycznych w łańcuchu dostaw, w literaturze można spotkać cztery grupy usług logistycznych: usługi spedycyjne, usługi transportowe, usługi magazynowe, usługi dodatkowe. Wymienione usługi logistyczne tworzą dwie kategorie: usługi logistyczne oparte na zasobach usługi fizyczne, do wykonania, których potrzebne jest wyposażenie techniczne, usługi oparte na umiejętnościach usługi polegające na planowaniu, organizowaniu, nadzorowaniu itd. Usługa logistyczna obejmuje m.in. optymalny stosunek ceny do rodzaju zrealizowanego świadczenia, krótkie terminy dostaw, wysoki standard jakościowy, dochowania terminów realizacji zleceń, gotowość udzielania informacji o stanie obróbki zlecenia oraz posiadanie przeszkolonego i wyspecjalizowanego zespołu pracowników. Biorąc pod uwagę dotychczasowe uwarunkowania przedsiębiorstw na terenie Polski Wschodniej, większość podmiotów gospodarczych skłaniała się do samodzielnej realizacji większości funkcji logistycznych uznając, że wiąże się to z obniżonymi kosztami oraz zapewnieniem należytej i oczekiwanej przez klienta jakości. Ostatnie lata pokazały, że firmy wyspecjalizowane w realizacji funkcji zastępstwa logistycznego z powodzeniem potrafią zdjąć z przedsiębiorstwa ciężar realizacji wielu czynności dodatkowych, a jednocześnie zapewnić standard obsługi na najwyższym, oczekiwanym przez klientów poziomie. Powyższe doprowadziło do postrzegania operatorów logistycznych jako idealnych partnerów przejmujących od producentów ciężar realizacji czynności odciążających ich od podstawowych zadań, przynoszących wartość dodaną działalności. Zainteresowanie usługami operatorów logistycznych rośnie, przyjmując w przypadku wielu firm dojrzałą formę logistyki kontraktowej z partnerem w postaci operatora logistycznego. 35

36 Analiza rozwoju branży logistycznej w Lublinie Na terenie miasta Lublin i LOM swoje regionalne siedziby operacyjne posiada kilku znaczących operatorów logistycznych świadczących swoje usługi głównie dla przedsiębiorstw produkcyjnych Raben Polska Sp. z o.o. oddział w Lublinie, ul. Metalurgiczna Grupa Raben obecna jest w Polsce od 1991 r. Reprezentowana jest przez marki, Raben, Fresh Logistics i Raben Sea&Air. Funkcjonująca od wielu lat, stabilna sieć terminali i centrów dystrybucji w Polsce sukcesywnie się powiększa. W całej Europie Grupa Raben dysponuje powierzchnią ponad 1 mln m 2, umożliwiającą składowanie w zróżnicowanych warunkach, z czego 440 tysięcy m 2 zlokalizowanych jest w Polsce. W ostatnim roku w grupie inwestycji Raben powstała hala oferująca znaczne poszerzenie usług magazynowych świadczonych w Centrum Dystrybucji w Lublinie. Oprócz rozbudowy potencjałów przeładunkowych (cross-dock), uwzględnia ona również możliwość składowania towarów, w tym produktów świeżych w kontrolowanych temperaturach (Fresh Logistics). Grupa Raben jest jedynym operatorem logistycznym na terenie Lublina i województwa lubelskiego, który w ciągu ostatnich pięciu lat zdecydowała się na realizację poszerzonej inwestycji, dającej swoim klientom wartość dodaną w postaci nowych produktów, dodatkowych usług i elementów współpracy wyróżniających ją ponad istniejącą konkurencję. Centrum logistyczno-magazynowe Raben zlokalizowane jest w części przemysłowej miasta Lublin z dostępem do nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej. Zdjęcie 14: Centrum logistyczne Raben Polska widok na dotychczasowy obiekt 36

37 7. Zapotrzebowanie na usługi logistyczne i około logistyczne Zdjęcie 15: Centrum logistyczne Raben Polska widok na nowy obiekt Dotychczasowa powierzchnia zabudowy m 2 została powiększona do m 2, a powierzchnia cross-dockingu z m 2 do m 2. Centrum Logistyczne Raben wzbogaciło się o nową powierzchnie magazynową wysokiego składu o powierzchni m 2 i magazyn Fresh Logistics dla produktów świeżych o powierzchni m 2. Inwestycja Raben Group w Lublinie daje firmie pozycję niekwestionowanego lidera LOM w zakresie świadczenia usług logistyki kontraktowej i możliwość pozyskiwania nowych klientów DB Schenker Sp. z o.o. Lublin, ul. Krochmalna DB Schenker to międzynarodowy operator logistyczny z ugruntowaną pozycją na rynku polskim od wielu lat. Schenker Sp. z o.o. oferuje pełny zakres rozwiązań logistycznych, wszystkie rodzaje transportu, magazynowanie, nowoczesne technologie IT. Prowadzi dedykowane projekty dla firm z różnych branż, np. elektronicznej, AGD, maszynowej, FMCG, chemicznej. Operator logistyczny Schenker Sp. z o.o. zarządza globalnymi łańcuchami dostaw dla producentów, eksporterów i importerów wiodących marek. Prowadzi projekty dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta. Dzięki sieci połączeń lądowych (drogowych i kolejowych), lotniczych i oceanicznych oraz logistyce magazynowej, towary klientów sprawnie trafiają na światowe i europejskie rynki. Strategiczne cele firmy są silnie związane ze zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnym biznesem. 37

38 Analiza rozwoju branży logistycznej w Lublinie Zdjęcie 16: Widok na stanowiska za/wyładowcze Zdjęcie 17 i 18: Plac manewrowy i stanowiska operacyjne 38 Posiadając swoją bazę przeładunkową w Lublinie przy ul. Krochmalnej, DB Schenker nie zdecydował się do tej pory na rozpoczęcie budowy własnego centrum logistycznego. Lokalizacja bazy magazynowej w centrum miasta sprawia, że ruch towarowy z udziałem samochodów ciężarowych w tym rejonie jest bardzo nasilony. W związku z powstawaniem nowych terenów inwestycyjnych w Lubelskim Obszarze Metropolitalnym, byłoby ze wszech miar wskazane, aby operator logistyczny taki jak DB Schenker ulokował swój oddział lubelski w strefie aktywizacji gospodarczej z bezpośrednim dostępem do nowo budowanych szlaków komunikacyjnych. W przypadku rozważania zmiany lokalizacji i budowy własnego logistycznego jedną z korzystniejszych lokalizacji byłby opisywany wcześniej obiekt LD 100 lub centrum aktywności gospodarczej będącej w gestii Portu Lotniczego Lublin w Świdniku.

39 7. Zapotrzebowanie na usługi logistyczne i około logistyczne 7.3. Nagel Polska Lublin, ul. Mełgiewska Nagel-Group jest europejskim przedsiębiorstwem rodzinnym o wschodniowestfalskich korzeniach. Od wielu lat są jednym z wiodących operatorów logistyki artykułów spożywczych w Europie i numerem 1 w Niemczech. Obiekt logistyczny zlokalizowany w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej pełni rolę huba przeładunkowego z funkcją cross-dockingu. Zdjęcie 19: Widok na Centrum dystrybucyjne strona zachodnia Zdjęcie 20: Widok na Centrum dystrybucyjne strona wschodnia Jak wynika z efektów działalności operacyjnej oddziału lubelskiego firmy Nagel Polska, specjalizowana powierzchnia cross-dockingowa w magazynie klasy B zapewnia właściwą obsługę klientów i realizację założonych wolumenów przewozowych PEKAES Lublin, ul. Turystyczna 39 Terminal przeładunkowy przy ul. Turystycznej 11A w Lublinie dysponuje 11 bramami, z których 8 przeznaczonych jest dla samochodów dystrybucyjnych, a 3 pod obsługę linii.

40 Analiza rozwoju branży logistycznej w Lublinie Wykorzystanie dużej liczby bram poprawia skuteczność doręczeń przez skrócenie czasu załadunku na samochody dystrybucyjne. Hale o wysokości 6 metrów pozwolą niebawem dołączyć lubelskiemu oddziałowi do grona innych lokalizacji PEKAES, w których świadczone są usługi logistyki kontraktowej. Oddział Lubelski firmy Pekaes nie zdecydował się dotychczas na inwestycję w nowoczesny obiekt logistyczny lokując swoją siedzibę w przemysłowej lecz słabo skomunikowanej dzielnicy Hajdów/Zadębie. Zdjęcie 21: Widok na strefę za/wyładunku Zdjęcie 22: Widok na strefę za/wyładunku 40 Biorąc pod uwagę realizowaną i planowaną sieć drogową na terenie miasta Lublin i Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego, terenami dedykowanymi dla lokalizacji obiektów operatorów logistycznych są tereny inwestycyjne w pobliżu węzłów Mełgiewska, Witosa oraz strefy aktywności gospodarczej Portu Lotniczego Lublin w Świdniku. Aktualnie firmy z branży kurierskiej i przesyłek paczkowych (wyłączając Centrum Logistyczne Poczty Polskiej) korzystają z wynajmowanej infrastruktury o standardzie klasy

41 7. Zapotrzebowanie na usługi logistyczne i około logistyczne B lub poza klasowej. Dodatkowo, większość operatorów zlokalizowana jest we wschodniej części miasta Lublin i LOM. Specyfika działalności logistycznej firm kurierskich sprawia, że pojazdy ciężarowe z naczepami realizujące funkcje transportu wahadłowego pomiędzy oddziałami w Lublinie, a centralnymi sortowniami zlokalizowanymi w centrum Polski muszą przemieszczać się po terenie miasta Lublin przyczyniając się do powstawania efektu kongestii. Rysunek 15: Lokalizacja firm kurierski na terenie miasta Lublin DHL Express Sp. z o.o. ul. Chemiczna 19 UPS Polska Sp. z o.o. ul. Mełgiewska 80 DPD Polska Sp. z o.o. ul. Zawieprzycka 8 Siódemka Sp. z o.o. ul. Chemiczna 19 TNT Express Sp. z o.o. ul. Lucyny Herc 3 K-EX Sp. z o.o. ul. Cisowa 11 GLS Poland ul. Budowlana 42 OPEK Sp. z o.o. Al. Droga Męczenników Majdanka 74 Poczta Polska ul. Moritza Źródło: Opracowanie własne.

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce Nowe horyzonty Rynek transportu i logistyki w Polsce Maj 2007 Autor Stanisław Ślubowski Departament Marketingu Korporacyjnego Zespół ds. Analiz Gospodarczych ING Bank e-mail: stanislaw.slubowski@ingbank.pl

Bardziej szczegółowo

Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej

Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej Projekt Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy,

Bardziej szczegółowo

4STRona. 13 STRona. 6STRona. atutem. e-commerce. Nowy wymiar logistyki produktów. Ludzie. Co nakręca. spożywczych. są naszym największym

4STRona. 13 STRona. 6STRona. atutem. e-commerce. Nowy wymiar logistyki produktów. Ludzie. Co nakręca. spożywczych. są naszym największym www.raben-group.com www.freshlogistics.com.pl Czasopismo dla Klientów Raben Group Grudzień 2013 4STRona Ludzie są naszym największym atutem 6STRona Nowy wymiar logistyki produktów spożywczych 13 STRona

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne usługi biznesowe oraz sektor ICT w Lublinie

Nowoczesne usługi biznesowe oraz sektor ICT w Lublinie Nowoczesne usługi biznesowe oraz sektor ICT w Lublinie Publikacja przygotowana dla Urzędu Miasta Lublin przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce (ABSL) we współpracy z Jones Lang LaSalle,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Projekt Opracowano w: TOMASZ PIERSIAK KONSULTING ul. Sikorskiego 4 65-454 Zielona Góra Zespół autorski: mgr Tomasz Piersiak mgr Anna Pluskota

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka

Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka KWIECIEŃ 4/2014 (46) biznes Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka Cena 9,90 zł (5% VAT) ISSN 2081 5255 Temat numeru: Logistyka i transport branży FMCG Powierzchnie magazynowe

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR HANDLU - ZESPÓŁ BADAWCZY prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo dr Anna Grabska dr Magdalena Klimczuk dr Katarzyna Krot mgr Mariusz Citkowski mgr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Projekt z dnia 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 16/150/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp... 4 2. Diagnoza - stan obecny i proponowane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014 Pinczyn, dnia 29 kwietnia 2015 roku Spis treści: 1. WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 2. ORGANIZACJA DEKPOL SA... 6 2.1. Podstawowe informacje o Spółce...

Bardziej szczegółowo

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2014 z dnia 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju PROJEKT Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 Departament Dróg i Autostrad 4 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 OPRACOWANA PRZEZ MAJ 2015 Spis treści 1 Wprowadzenie.... 2 2 Diagnoza stanu społeczno- gospodarczego Ziemi Dzierżoniowskiej.... 5 3 Analiza SWOT...

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Eksportu

Plan Rozwoju Eksportu Poznań 2013 Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Plan Rozwoju Eksportu dla firmy Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dokument został opracowany przez

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego

Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego STAN INFRASTRUKTURY ICT W FIRMACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Tomasz Kulisiewicz Marek Średniawa Warszawa 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce., doświadczenia i perspektywy. 1 Spis treści 2 10 I. Wstęp Kalendarium 12 13 15 19 II. Znaczenie infrastruktury w gospodarce System

Bardziej szczegółowo

MARKETBEAT. raport o rynku nieruchomości w polsce. Jesień 2011. publikacja Cushman & Wakefield polska

MARKETBEAT. raport o rynku nieruchomości w polsce. Jesień 2011. publikacja Cushman & Wakefield polska MARKETBEAT raport o rynku nieruchomości w polsce publikacja Cushman & Wakefield polska Jesień 211 Marketbeat raport o rynku nieruchomości Jesień 211 o polsce NIEMCY S 6 S11 Koszalin S 6 S6 GDAŃSK S7 S22

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA

STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA Załącznik nr 1 do Uchwały nr 693/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2013 r. STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA na lata 2013 2020 DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO Zespół sporządzający dokument KOORDYNACJA

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ W ramach działań na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

więcej na stronie 36 czasopismo o technice magazynowej i logistyce dystrybucji 1/2014 CENA 20,00 zł w tym VAT 5 % ISSN 1898-6420 MAGAZYNOWANIE

więcej na stronie 36 czasopismo o technice magazynowej i logistyce dystrybucji 1/2014 CENA 20,00 zł w tym VAT 5 % ISSN 1898-6420 MAGAZYNOWANIE CENA 20,00 zł w tym VAT 5 % ISSN 1898-6420 MAGAZYNOWANIE czasopismo o technice magazynowej i logistyce dystrybucji 1/2014 ISSN 1898-6420 www.logistyczny.com styczeń luty 1 (37) R. VII więcej na stronie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej

Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej Raport opracowany w ramach przygotowania Założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej Wojciech Dziemianowicz Jacek Szlachta GEOPROFIT Warszawa, wrzesień 2011 r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...5 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Biuranet.pl CBRE. Jones Lang LaSalle. e-magazyn. Q22 nowy projekt biurowy Echo Investment w Warszawie. Nr 3. Echo Investment

Biuranet.pl CBRE. Jones Lang LaSalle. e-magazyn. Q22 nowy projekt biurowy Echo Investment w Warszawie. Nr 3. Echo Investment Biuranet.pl e-magazyn 07/2013 - Nr 3 Q22 nowy projekt biurowy Echo Investment w Warszawie Echo Investment e-magazyn biuranet.pl Nr 3 07/2013 CBRE Raport - TRÓJMIASTO PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Jones Lang

Bardziej szczegółowo