Raport podsumowujący Czwarty panel dyskusyjno problemowy:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport podsumowujący Czwarty panel dyskusyjno problemowy:"

Transkrypt

1 Raport podsumowujący Czwarty panel dyskusyjno problemowy: Plansze dydaktyczne wybór tematów merytorycznych stanowiących treśd plansz oraz opracowanie szkiców wybranych plansz Wstęp Raport z czwartego Panelu dyskusyjno problemowego Plansze dydaktyczne wybór tematów merytorycznych stanowiących treśd plansz oraz opracowanie szkiców wybranych plansz pełni rolę dokumentu informacyjno praktycznego. Jego celem jest usystematyzowanie wszystkich informacji, które zostały wypracowane oraz zebrane w trakcie panelu poprzez wspólną pracę przedstawicieli szkół i przedsiębiorstw. Ideą realizacji panelu było również utrwalenie i pogłębienie, już zainicjowanego w ramach projektu, dialogu pomiędzy nauczycielami oraz przedsiębiorcami. Współpraca ta jest jednym z kluczowych elementów potrzebnych do poprawy jakości kształcenia na kierunkach technik logistyk i technik spedytor - lepszego dopasowania kompetencji absolwentów do potrzeb pracodawców. Dokument przedstawia zaproponowane przez nauczycieli i przedsiębiorców tematy plansz dydaktycznych oraz wnioski i opinie na ich temat zebrane na specjalnych arkuszach roboczych. Czwarty panel dyskusyjno problemowy został zorganizowany w ramach projektu Wielkopolska musi wiedzied finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Przyczyny realizacji Panelu Realizacja czwartego panelu wynikała z zaplanowanego w ramach projektu opracowania materiałów dydaktycznych w postaci plansz, multimedialnych prezentacji oraz krótkometrażowych filmów dydaktycznych. Stworzenie pomocy dydaktycznych ma przede wszystkim przełożyd się na:

2 a) wsparcie procesu kształcenia logistycznego pomocami dydaktycznymi, które poprzez fakt współtworzenia ich przez przedsiębiorców wniosą poza wartością merytoryczną, również praktyczne aspekty wiedzy, b) pokazanie uczniom bezpośredniego zaangażowania ich nauczycieli i potencjalnych pracodawców w proces poprawy jakości kształcenia, co będzie miało wpływ na podejście uczniów do nauki (uświadomienie im wartości i celowości pobieranej nauki), c) budowanie wizerunku firm zaangażowanych w projekt i wspierających opracowanie plansz jako liderów CSR Corporate Social Responsibility w obszarze wspierania kształcenia logistycznego (każda plansza będzie zawierała informację o zaangażowaniu danych firmy w jej opracowanie oraz logotypy tych firm). Celem głównym panelu było określenie zbioru tematów plansz dydaktycznych najbardziej przydatnych dla szkół pod względem merytorycznym, a następnie próba opracowania struktury merytorycznej i graficznej wybranych plansz. Panel miał formę warsztatów roboczych, w trakcie których uczestnicy dobrani w grupy mieszane (przedstawiciele szkół i firm) mieli za zadanie ocenid w skali od 1 do 5 wszystkie 42 proponowane tematy plansz. W dalszej części uczestnicy panelu na specjalnie przygotowanych arkuszach w formie graficznej starali się przestawid strukturę plansz dydaktycznych najwyżej ocenionych tematów. Podczas pracy w grupach tematy oraz treśd poszczególnych plansz zostały doprecyzowane i rozwinięte. Wypełnione arkusze posłużą wykonawcom plansz jako główna, wytyczna ich opracowania. Informacje przedstawiane w trakcie Panelu Na początku spotkania przedstawiony został program prac. Przedstawiciele szkół i przedsiębiorstw zostali zapoznani z ideą realizacji czwartego panelu oraz najważniejszymi informacjami dotyczącymi opracowania plansz dydaktycznych.

3 PODSTAWOWE INFORMACJE O PLANOWANYCH DO OPRACOWANIA PLANSZACH DYDAKTYCZNYCH: 1) ilośd plansz do opracowania: 20 sztuk 2) forma: Arkusz B1 3) opracowanie plansz odbywad się będzie przez zaangażowanie trzech grup wykonawców: a) wykonawca szkicu merytorycznego planszy (nauczyciele, przedsiębiorcy), b) grafik, wykonawca oprawy graficznej (specjalista z zakresu tworzenia grafiki), c) recenzent naukowy (dydaktyk WSL lub inny specjalista z danego zakresu logistyki). 4) sposób i forma upowszechnienia plansz: będą one rozpowszechniane bezpłatnie; szkoły uczestniczące w projekcie w charakterze podmiotów badao otrzymają je w postaci wydrukowanych arkuszy B1 przesłanych kurierem; plansze zostaną rozpowszechnione również dla uczestników projektu jaki i dla wszystkich szkół w Polsce, prowadzących kierunki logistyczne poprzez zamieszczenie ich w postaci cyfrowej do pobrania na stronie w zakładce Bank Danych LPB -> materiały z projektu. W dalszej części spotkania została zaprezentowana lista 42 tematów plansz dydaktycznych (Tabela nr 1). Tematy te zostały wyłonione z ponad 120 tematów zaproponowanych przez nauczycieli w trakcie internetowego wywiadu kwestionariuszowego (losowo wybrani nauczyciele przed realizacją panelu zostali poproszeni o podanie najbardziej potrzebnych do realizacji tematów plansz dydaktycznych, które mogą ułatwid kształcenie w zawodzie technik logistyk oraz technik spedytor). Tabela 1. Tematy plansz dydaktycznych Proponowane tematy: 1. Dokumenty magazynowe, kasowe, sprzedaży, zakupu, płacowe, bankowe. 2. Bilans przedsiębiorstwa (czyli tabela z podziałem na aktywa i pasywa). 3. Informacje o kontach księgowych (czyli co to jest konto księgowe, do czego służy, jakie są rodzaje, zasada podwójnego zapisu itp.). 4. Budowa kodu EAN wraz z budową kodu SSCC Rodzaje kodów kreskowych. 5. Przebieg procesu EDI. 6. Strefy i układy technologiczne magazynów. 7. Schemat magazynu. Strefy występujące w magazynie. 8. Rodzaje magazynów. Klasyfikacja magazynów. 9. Obieg dokumentów w magazynie. Przepływ towarów i informacji w magazynie. 10. Schemat budowy i oznaczenie palety EUR.

4 11. Budowa / Schemat wózka widłowego. 12. Schemat działania systemu RFID. 13. System wymiarowy opakowao. 14. Łaocuch logistyczny (np. dla produktu). 15. Rodzaje zapasów. 16. Jednostki ładunkowe. 17. Fronty ładunkowe. 18. Sposoby składowania. Wyposażenie magazynu przeznaczone do składowania (klasyfikacja, podział). 19. Klasyfikacja środków transportu wewnętrznego. 20. Analiza ABC, XYZ. 21. Podział i klasyfikacja opakowao. Funkcje opakowao. 22. Typy kanałów dystrybucji. 23. Struktura przedsiębiorstwa produkcyjnego, usługowego i handlowego. 24. Łaocuch dostaw. Integracja zadao i procesów logistycznych w łaocuchu dostaw. 25. Piramida przepływu procesu projektowania wyrobu lub świadczenia usługi. 26. Klasyfikacja i oznaczenia ładunków niebezpiecznych. 27. Klasyfikacja drogowych środków transportu. 28. Klasyfikacja kolejowych środków transportu. 29. Klasyfikacja morskich środków transportu. 30. Klasyfikacja wodnych śródlądowych środków transportu. 31. Klasyfikacja powietrznych środków transportu. 32. Infrastruktura punktowa i liniowa dróg kołowych. 33. Infrastruktura punktowa i liniowa dróg kolejowych. 34. Infrastruktura punktowa i liniowa dróg morskich. 35. Infrastruktura punktowa dróg wodnych śródlądowych. 36. Infrastruktura punktowa dróg powietrznych. 37. Schemat tłokowego silnika spalinowego. 38. Odchylenie standardowe popytu w cyklu uzupełnienia zapasu. 39. Średnia ważona. 40. Zapas cykliczny. 41. POP i SIR. Tabela omega od POP. 42. Systemy odnawiania zapasu. Źródło: Materiały przygotowane na potrzeby czwartego Panelu dyskusyjno problemowego, projektu Wielkopolska musi wiedzied

5 Po przedstawieniu reprezentantom szkół i firm tematów plansz zostali oni podzieleni w grupy mieszane, które miały za zadanie oceniad poszczególne tematy przyznając punktacje od 1 (dla tematów, które na pewno nie powinny zostad wybrane od realizacji) do 5 (dla tematów, które na pewno powinny zostad wybrane od realizacji). W dalszej kolejności uczestnicy panelu przystąpili do pracy nad wspólnym tworzeniem koncepcji merytoryczno - graficznej tematów najwyżej przez nich ocenionych plansz. Praca nad wybranymi tematami polegała na rozrysowaniu na specjalnie przygotowanych arkuszach szkiców obrazujących w jaki sposób informacje na dany temat mają byd przedstawione (Tabela nr 2). Tabela 2. Arkusz roboczy dla szkiców plansz dydaktycznych Źródło: Materiały przygotowane na potrzeby Czwartego Panelu dyskusyjno problemowego, projektu Wielkopolska musi wiedzied

6 Wnioski z czwartego Panelu Efektem prac uczestników czwartego panelu było gruntowne uporządkowanie 42 tematów plansz dydaktycznych. W wyniku wnikliwej oceny przedstawicieli szkół i przedsiębiorstw doszło do doprecyzowania wielu tematów, w tym zaproponowane zostały ich dodatkowe treści. Zostały one również uszeregowane od najważniejszego do najmniej ważnego (Tabela nr 3). Opracowane arkusze robocze posłużą do wyboru 20 tematów plansz, które zostaną opracowane i nieodpłatnie udostępnione szkołom kształcącym w zawodzie technik logistyk oraz technik spedytor. Tabela 3. Oceny tematów plansz dydaktycznych (szarym tłem oznaczone tematy najwyżej ocenione) Proponowane tematy: Średnia skala ocen dla poszczególnych pozycji 1. Dokumenty magazynowe, kasowe, sprzedaży, zakupu, płacowe, bankowe. 3,5 2. Bilans przedsiębiorstwa (czyli tabela z podziałem na aktywa i pasywa). 1,25 3. Informacje o kontach księgowych (czyli co to jest konto księgowe, do czego służy, jakie są rodzaje, zasada podwójnego 1 zapisu itp.). 4. Budowa kodu EAN wraz z budową kodu SSCC Rodzaje kodów kreskowych. 4,75 5. Przebieg procesu EDI. 4,5 6. Strefy i układy technologiczne magazynów. 3,75 7. Schemat magazynu. Strefy występujące w magazynie. 3,75 8. Rodzaje magazynów. Klasyfikacja magazynów. 3,75 9. Obieg dokumentów w magazynie. Przepływ towarów i informacji w magazynie. 10. Schemat budowy i oznaczenie palety EUR. 4, Budowa / Schemat wózka widłowego Schemat działania systemu RFID. 4, System wymiarowy opakowao. 4, Łaocuch logistyczny np. dla produktu. 4, Rodzaje zapasów. 2, Jednostki ładunkowe. 2,5 17. Fronty ładunkowe. 3,25 4,75

7 18. Sposoby składowania. Wyposażenie magazynu przeznaczone do składowania(klasyfikacja, podział). 19. Klasyfikacja środków transportu wewnętrznego Analiza ABC, XYZ. 3, Podział i klasyfikacja opakowao. Funkcje opakowao. 4,5 22. Typy kanałów dystrybucji Struktura przedsiębiorstwa produkcyjnego, usługowego i handlowego Łaocuch dostaw. Integracja zadao i procesów logistycznych w łaocuchu dostaw. 4, Piramida przepływu procesu projektowania wyrobu lub świadczenia usługi. 2, Klasyfikacja i oznaczenia ładunków niebezpiecznych. 3, Klasyfikacja drogowych środków transportu. 3, Klasyfikacja kolejowych środków transportu. 3, Klasyfikacja morskich środków transportu. 3, Klasyfikacja wodnych śródlądowych środków transportu. 3, Klasyfikacja powietrznych środków transportu. 3, Infrastruktura punktowa i liniowa dróg kołowych. 2,5 33. Infrastruktura punktowa i liniowa dróg kolejowych. 2,5 34. Infrastruktura punktowa i liniowa dróg morskich. 2,5 35. Infrastruktura punktowa dróg wodnych śródlądowych. 2,5 36. Infrastruktura punktowa dróg powietrznych. 2,5 37. Schemat tłokowego silnika spalinowego Odchylenie standardowe popytu w cyklu uzupełnienia zapasu Średnia ważona. 2, Zapas cykliczny POP i SIR. Tabela omega od POP. 2, Systemy odnawiania zapasu. 2,75 Źródło: Materiały przygotowane na podstawie wniosków z czwartego Panelu dyskusyjno problemowego, projektu Wielkopolska musi wiedzied 3,25

8 Poniżej przedstawiona została lista najwyżej ocenionych przez uczestników panelu tematów plansz dydaktycznych. Z pośród nich poprzez pogrubienie wskazane zostały tematy, dla których nauczyciele i przedsiębiorcy wspólnie przygotowali szkice merytoryczno - graficzne plansz. Tak opracowana katalog tematów plansz dydaktycznych posłużą do wyboru ostatecznych 20 tematów, które zostaną przekazane do finalnego opracowania: 1. Dokumenty magazynowe, kasowe, sprzedaży, zakupu, płacowe, bankowe. 2. Budowa kodu EAN wraz z budową kodu SSCC Rodzaje kodów kreskowych. 3. Przebieg procesu EDI. 4. Strefy i układy technologiczne magazynów. 5. Schemat magazynu. Strefy występujące w magazynie. 6. Rodzaje magazynów. Klasyfikacja magazynów. 7. Obieg dokumentów w magazynie. Przepływ towarów i informacji w magazynie. 8. Schemat budowy i oznaczenie palety EUR. 9. Budowa / Schemat wózka widłowego. 10. Schemat działania systemu RFID. 11. System wymiarowy opakowao. 12. Łaocuch logistyczny np. dla produktu. 13. Fronty ładunkowe. 14. Sposoby składowania. Wyposażenie magazynu przeznaczone do składowania(klasyfikacja, podział). 15. Klasyfikacja środków transportu wewnętrznego. 16. Analiza ABC, XYZ. 17. Podział i klasyfikacja opakowao. Funkcje opakowao. 18. Typy kanałów dystrybucji. 19. Łaocuch dostaw. Integracja zadao i procesów logistycznych w łaocuchu dostaw. 20. Klasyfikacja i oznaczenia ładunków niebezpiecznych. 21. Klasyfikacja drogowych środków transportu. 22. Klasyfikacja kolejowych środków transportu. 23. Klasyfikacja morskich środków transportu. 34. Klasyfikacja wodnych śródlądowych środków transportu. 35. Klasyfikacja powietrznych środków transportu. 36. Jednostki ładunkowe. 37. Odchylenie standardowe popytu w cyklu uzupełnienia zapasu. Dodatkowo uczestnicy warsztatów podali również proponowane przez siebie tytuły plansz dydaktycznych jako wzbogacenie przedstawionej listy 42 tematów: 1. Infrastruktura logistyczna. 2. Systemy składowania zapasów. 3. Łaocuch dostaw. 4. Rodzaje kodów kreskowych w komunikacji logistycznej. 5. Mapa Polski z głównymi drogami. 6. Zastosowania kodów kreskowych ze względu na opakowania. 7. Poziom obsługi popytu.

9 Uczestnicy Panelu W Panelu uczestniczyło szesnastu nauczycieli reprezentujących szkoły oraz sześciu przedstawicieli firm uczestniczących w projekcie. Firmy uczestniczące w panelu: PROMAG S.A PEKAES S.A. Seifert Polska Sp. z o.o. Siemens Sp. z o.o. Mandersloot Polska Sp. z o.o. L-Systems Szkoły uczestniczące w panelu: Zespół Szkół Zawodowych im Stefana Bobrowskiego w Rawiczu Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie Zespół Szkół Ekonomiczno Odzieżowych im. Stefana Kardynała Wyszyoskiego Prymasa Tysiąclecia w Gnieźnie Zespół Szkół Ekonomicznych im. J.A. Komeoskiego w Lesznie Zespół Szkół Agrobiznesu w Rogoźnie Wlkp. Zespół Szkół nr 3 w Szamotułach Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie Zespół Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach Zespół Szkół Zawodowych im. Powstaoców Wlkp. w Gostyniu Zespół Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego w Śremie

10 Wybrane efekty współpracy nauczycieli i przedsiębiorców w trakcie IV panelu

11

12

Raport podsumowujący Piąty panel dyskusyjno problemowy:

Raport podsumowujący Piąty panel dyskusyjno problemowy: Raport podsumowujący Piąty panel dyskusyjno problemowy: Krótkometrażowe filmy dydaktyczne - wybór tematów oraz stworzenie ich wstępnych koncepcji 30.05.2011 Wstęp Raport z piątego panelu dyskusyjno problemowego

Bardziej szczegółowo

Raport podsumowujący Drugi panel dyskusyjno problemowy:

Raport podsumowujący Drugi panel dyskusyjno problemowy: Raport podsumowujący Drugi panel dyskusyjno problemowy: Pomoce dydaktyczne dla kierunku kształcenia w zawodzie technik logistyk i technik spedytor jako materializacja efektów prac badawczych projektu Wielkopolska

Bardziej szczegółowo

Raport podsumowujący Trzeci panel dyskusyjno problemowy:

Raport podsumowujący Trzeci panel dyskusyjno problemowy: Raport podsumowujący Trzeci panel dyskusyjno problemowy: Logistyczna Platforma Badawcza portal internetowy umożliwiający aktywną współpracę pomiędzy szkołami kształcącymi w zawodzie technik logistyk a

Bardziej szczegółowo

Raport podsumowujący Pierwszy panel dyskusyjno problemowy:

Raport podsumowujący Pierwszy panel dyskusyjno problemowy: Raport podsumowujący Pierwszy panel dyskusyjno problemowy: Możliwość współpracy szkół kształcących w zawodach technik logistyk i technik spedytor oraz przedsiębiorstw branży logistycznej z terenu województwa

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie szeregu zagadnień, dotyczących

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 lutego 2010 r.

Białystok, dnia 22 lutego 2010 r. ŚWIADOMY WYBÓR PEWNY SUKCES projekty rozwojowe dla szkół zawodowych Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Białystok, dnia 22 lutego 2010 r. Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA,

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA, WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA, zawód: Technik logistyk numer programu: 333107 klasa: I, II,

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

19 grudnia 2011 r. dr inż. Maciej Szafrański

19 grudnia 2011 r. dr inż. Maciej Szafrański Konferencja dla starostów powiatów województwa wielkopolskiego pn. reforma szkolnictwa ponadgimnazjalnego 19 grudnia 2011 r. dr inż. Maciej Szafrański www.zawodowcy.org Plan wystąpienia 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa

Spis treści. Przedmowa Spis treści Przedmowa 1.1. Magazyn i magazynowanie 1.1.1. Magazyn i magazynowanie - podstawowe wiadomości 1.1.2. Funkcje i zadania magazynów 1.1.3. Rodzaje magazynów 1.1.4. Rodzaje zapasów 1.1.5. Warunki

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. 1. Przedsiębiorstwo

Spis treści: Wstęp. 1. Przedsiębiorstwo Logistyka. Teoria i praktyka. Tom 1. redaktor naukowy Stanisław Krawczyk Książka stanowi połączenie dorobku pracowników uczelni politechnicznej, ekonomicznej oraz specjalizującej się w logistyce. Atutem

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2015 Kierunek studiów: Transport Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw. Gra z zarządzania ciągłością działania

Łańcuch dostaw. Gra z zarządzania ciągłością działania Łańcuch dostaw Gra z zarządzania ciągłością działania O grze Łańcuch dostaw jest jedną z gier z zakresu ciągłości działania. Areną wydarzeń jest obszar zachodniej Polski, gdzie znajdują się: centrum magazynowe

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Transport Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik logistyk 342[04]

I.1.1. Technik logistyk 342[04] I.1.1. Technik logistyk 342[04] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 777 Przystąpiło łącznie: 588 przystąpiło: 584 przystąpiło: 578 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 492 (84,2%) zdało: 325 (56,2%) DYPLOM

Bardziej szczegółowo

Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych / Stanisław

Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych / Stanisław Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych / Stanisław KrzyŜaniak [et al.]. Poznań, 2013 Spis treści Przedmowa 11 1.1. Magazyn i magazynowanie 13 1.1.1. Magazyn i magazynowanie - podstawowe wiadomości

Bardziej szczegółowo

projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OBSERWATORIUM DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY I EDUKACJI projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski system monitorowania i prognozowania rozwój projektu

Wielkopolski system monitorowania i prognozowania rozwój projektu Wielkopolski system monitorowania i prognozowania rozwój projektu dr inż. Maciej Szafrański Ostrzeszów, 13 lipca 2012 r. Plan wystąpienia 1. Akcelerator Wiedzy Technicznej - szerszy kontekst realizacji

Bardziej szczegółowo

Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych

Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych Autor: St. Krzyżaniak, A. Niemczyk, J. Majewski, P. Andrzejczyk Magazyn jest nieodzownym elementem systemu logistycznego. Bez prawidłowego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr Spis treści: 1. Wprowadzenie 1.1. Pojęcie systemu logistycznego w literaturze 1.2. Elementy systemu logistycznego Polski 1.3. Znaczenie transportu dla realizacji procesów logistycznych w aspekcie komodalności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ZSZ/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ZSZ/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ZSZ/2012 Zamawiający w Łodzi, ul. Narutowicza 7/9, 90-117, lok. 304A, poszukuje wykonawcy zadao w projekcie współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA III posiedzenia Krajowej Sieci Tematycznej Edukacja i szkolnictwo wyższe POKL 12 października 2010 r. 1. Podstawowe informacje o projekcie. 2. Podstawowe informacje o realizatorach projektu. 3. Innowacyjny

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

NOWY WYMIAR EDUKACJI ZAWODOWEJ Przewodnik dla Ambasadorów projektu Wirtualne laboratoria-sukces innowacji.

NOWY WYMIAR EDUKACJI ZAWODOWEJ Przewodnik dla Ambasadorów projektu Wirtualne laboratoria-sukces innowacji. NOWY WYMIAR EDUKACJI ZAWODOWEJ Przewodnik dla Ambasadorów projektu Wirtualne laboratoria-sukces innowacji. Tworzymy nową jakość dla ponad 3500 uczniów z techników logistycznych w całej Polsce. Projekt

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań programowych

Poziom wymagań programowych raktyki zawodowe TEHNIK LOGISTYK 333107 1. hp, ochrona ppoż., ochrona środowiska i ergonomia na stanowisku logistyka 2. odstawy prowadzenia działalności logistycznej 3. rocesy transportowe i magazynowe

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNIER-LOGISTYK

MAGAZYNIER-LOGISTYK AU.22. Obsługa magazynów 432106 Magazynier- logistyk 333107 Technik logistyk PKZ(AU.ag) MAGAZYNIER-LOGISTYK 432106 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie magazynier-logistyk

Bardziej szczegółowo

Logistyka - opis przedmiotu

Logistyka - opis przedmiotu Logistyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Logistyka Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiOPP-P-08_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja i organizacja

Bardziej szczegółowo

BONO OFERTA SZKOLENIOWA DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G

BONO OFERTA SZKOLENIOWA DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G BONO DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA. OFERTA SZKOLENIOWA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G T E L. 6 0 7 1 4 7 6 7 1 - N I P 5 7 8-182- 49-09 www.b o n o. e d u.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK SYMBOL CYFROWY 342[04] 1. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Szansa na sukces zawodowy

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Szansa na sukces zawodowy REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Szansa na sukces zawodowy I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Lata 2005-2008 Projekty realizowane w ramach działania 2.1 i 2.2 SPO RZL: Pracownie komputerowe dla szkół (wyposażono

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne handlu detalicznego

Systemy informatyczne handlu detalicznego dr inż. Paweł Morawski Systemy informatyczne handlu detalicznego semestr zimowy 2014/2015 KONTAKT Z PROWADZĄCYM dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje:

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny magazyn - trendy w wyposażaniu i zarządzaniu pracą magazynów. Elżbieta Szulc PROMAG S.A.

Nowoczesny magazyn - trendy w wyposażaniu i zarządzaniu pracą magazynów. Elżbieta Szulc PROMAG S.A. Nowoczesny magazyn - trendy w wyposażaniu i zarządzaniu pracą magazynów Elżbieta Szulc Nowoczesne systemy magazynowe www.promag.pl O firmie Już od prawie 30 lat kreujemy standardy polskiej branży logistyki

Bardziej szczegółowo

Technologiczne systemy transportu i magazynowania - opis przedmiotu

Technologiczne systemy transportu i magazynowania - opis przedmiotu Technologiczne systemy transportu i magazynowania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologiczne systemy transportu i magazynowania Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-55_15gen Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER 06/2015 1

NEWSLETTER 06/2015 1 NEWSLETTER 06/2015 1 NEWSLETTER 06/2015 WIRTUALNE LABORATORIA Trzecia edycja Wirtualne Laboratoria w roku szkolnym 2014/2015. Dobiega końca trzecia edycja Wirtualnych Laboratoriów, w której bierze udział

Bardziej szczegółowo

Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy Człowiek najlepsza inwestycja

Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy Człowiek najlepsza inwestycja Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy Człowiek najlepsza inwestycja Projekt realizowany w ramach PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn def. (I): Wyodrębnione pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszoną

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W poniższych tabelach należy wpisać parametry techniczne wymagane w załączniku 1 (tam gdzie wymagane jest podanie

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 609017 Temat: Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 12-13 Wrzesień Katowice,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

NOWA WIZJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO SZANSĄ NA ROZWÓJ REGIONU WAŁBRZYSKIEGO. Opracował: Roman Głód

NOWA WIZJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO SZANSĄ NA ROZWÓJ REGIONU WAŁBRZYSKIEGO. Opracował: Roman Głód NOWA WIZJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO SZANSĄ NA ROZWÓJ REGIONU WAŁBRZYSKIEGO Opracował: Roman Głód Z czego wynika potrzeba modernizacji kształcenia zawodowego? globalizacja i rosnący udział

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: technik awionik, technik budownictwa okrętowego, technik eksploatacji portów i terminali,

Bardziej szczegółowo

TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK LOGISTYK AU.22. Obsługa magazynów 432106 Magazynier- logistyk 333107 Technik logistyk PKZ(AU.ag) AU.32. Organizacja transportu 333107 Technik logistyk OMZ PKZ(AU.m) TECHNIK LOGISTYK 333107 Klasyfikacja zawodów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/16/5339/6264 Cena netto 1 690,00 zł Cena brutto 2 078,70 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok 2011 Priorytet IX Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych 1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

Bardziej szczegółowo

26 lutego 2010 r. IV Forum Nauczycielskie WSL

26 lutego 2010 r. IV Forum Nauczycielskie WSL 26 lutego 2010 r. IV Forum Nauczycielskie WSL Wirtualne laboratoria - sukces innowacji projekt partnerski Wyższej Szkoły Logistyki i firmy L-Systems złożony 18.02.2010 r. na konkurs o dofinansowanie ze

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Definicje. Definicje

LOGISTYKA. Definicje. Definicje LOGISTYKA Magazynowanie Definicje Magazyn: jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ. Szkoła Branżowa I stopnia Sprzedawca E-Handel

PROGRAM INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ. Szkoła Branżowa I stopnia Sprzedawca E-Handel ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. STEFANA BATOREGO W KONINIE PROGRAM INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ Szkoła Branżowa I stopnia Sprzedawca E-Handel Konin 2017 r. I. WSTĘP 1. AUTORZY PROGRAMU: 1

Bardziej szczegółowo

Logistyka (seminarium)

Logistyka (seminarium) Wydział Informatyki i Zarządzania Logistyka (seminarium) Dr inż. Tomasz Chlebus Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Systemów Zarządzania e-mail: tomasz.chlebus@pwr.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Koło Naukowe Logistyki Uni-Logistics

Koło Naukowe Logistyki Uni-Logistics Łódź, dn. 17-12-2012 Sprawozdanie Prezentacja pt: "Magazyn aspekty związane z budową i bezpieczeństwem w magazynie" zrealizowana w ramach akcji Uniwersytet Zawsze Otwarty (UZO) na Wydziale Zarządzania

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA DYSTRYBUCJI ćwiczenia 9 ORGANIZACJA POTENCJAŁU MAGAZYNOWEGO W DYSTRYBUCJI. AUTOR: dr inż. ROMAN DOMAŃSKI

LOGISTYKA DYSTRYBUCJI ćwiczenia 9 ORGANIZACJA POTENCJAŁU MAGAZYNOWEGO W DYSTRYBUCJI. AUTOR: dr inż. ROMAN DOMAŃSKI 1 LOGISTYKA DYSTRYBUCJI ćwiczenia 9 ORGANIZACJA POTENCJAŁU MAGAZYNOWEGO W DYSTRYBUCJI AUTOR: dr inż. ROMAN DOMAŃSKI Literatura Piotr Cyplik, Danuta Głowacka-Fertsch, Marek Fertsch Logistyka przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Technikum Logistyczne

Technikum Logistyczne Technikum Logistyczne Co to jest logistyka? Logistyka - jest terminem opisującym proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego przepływu ładunków z punktu wytworzenia do punktu konsumpcji.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU W GRUPIE ZAWODÓW EKONOMICZNO FINANSOWO BIUROWYCH

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU W GRUPIE ZAWODÓW EKONOMICZNO FINANSOWO BIUROWYCH Program stażu zawodowego dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej kształcących się w zawodzie sprzedawca biorących udział w projekcie Akademia umiejętności współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa - opis przedmiotu

Gospodarka magazynowa - opis przedmiotu Gospodarka magazynowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Gospodarka magazynowa Kod przedmiotu 06.9-WZ-LogP-GM-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Logistyka / Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa - opis przedmiotu

Gospodarka magazynowa - opis przedmiotu Gospodarka magazynowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Gospodarka magazynowa Kod przedmiotu 06.9-WZ-LogP-GM-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Logistyka / Logistyka

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE KLUCZOWE I ZAWODOWE KLUCZEM DO SUKCESU CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KOMPETENCJE KLUCZOWE I ZAWODOWE KLUCZEM DO SUKCESU CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KOMPETENCJE KLUCZOWE I ZAWODOWE KLUCZEM DO SUKCESU Jaki projekt? Kompetencje TAK, Stereotypy NIE II - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2012-2014 Źródło dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Projekt Młody fachowiec warsztaty budowlane

Projekt Młody fachowiec warsztaty budowlane Projekt Młody fachowiec Podsumowanie Projekt dofinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCIECZEK PRZEDMIOTOWYCH

PROGRAM WYCIECZEK PRZEDMIOTOWYCH PROGRAM WYCIECZEK PRZEDMIOTOWYCH Celem programu jest uatrakcyjnienie i podwyższenie jakości kształcenia zawodowego poprzez umożliwienie uczniom przebywania i zapoznania się z branżowymi przedsiębiorstwami,

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

2017 OFERTA wizytówka

2017 OFERTA wizytówka 2017 OFERTA wizytówka O PORTALU Paleta informacji z rynku gospodarki magazynowej i logistyki: Oferty produktów i urządzeń, Bieżące wiadomości z rynku, Fachowe artykuły problemowe, Informacje ekonomiczne,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Transport Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Przedsięwzięcie finansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI POZNAŃ ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MSU NAZWISKO IMIĘ NUMER ZESTAWU MSU/03/ 2010 POZNAŃ, 2010 ROK TABLICA W-1. Postać fizyczna asortymentów Lp. Asortyment Wymiary opz [mm] Masa q opz X

Bardziej szczegółowo

Możliwość wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach Działania 11.2 Europejskiego Funduszu Społecznego

Możliwość wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach Działania 11.2 Europejskiego Funduszu Społecznego Możliwość wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach Działania 11.2 Europejskiego Funduszu Społecznego spotkanie informacyjne Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego / Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Każdy uczeń klasy 4it w roku szkolnym 2013/2014 przedmiot prowadzący wymaganie

Każdy uczeń klasy 4it w roku szkolnym 2013/2014 przedmiot prowadzący wymaganie Każdy uczeń klasy 4it w roku szkolnym 2013/2014 przedmiot prowadzący wymaganie Religia G. Boguta W22 - wskaże te problemy życia społecznego, które uważa za możliwe do rozwiązania w duchu nauki Kościoła.

Bardziej szczegółowo

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43 SPIS TREŚCI Przedmowa................................................................... 11 1. Wprowadzenie............................................................. 17 1.1. Pojęcie systemu logistycznego

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 592615 Temat: Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 28-29 Styczeń Katowice,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Przedmiot: Infrastruktura transportu Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy/kierunkowy Kod przedmiotu: TR S 0 4 8-0_ Rok: II Semestr: 4 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ Transport i spedycja

SPECJALNOŚĆ Transport i spedycja PREZENTACJA SPECJALNOŚCI 25.04.2015 STUDIA 1 STOPNIA KIERUNEK LOGISTYKA SPECJALNOŚĆ Transport i spedycja OPIEKUN SPECJALNOŚCI Dr inż. Dariusz Starkowski 1 PRZEPISY PRAWNE SPECJALNOŚCI 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

I. OPRACOWANIE WSTĘPNEGO PROJEKTU MODELU MAKIETY

I. OPRACOWANIE WSTĘPNEGO PROJEKTU MODELU MAKIETY I. OPRACOWANIE WSTĘPNEGO PROJEKTU MODELU MAKIETY Uczniowie pod opieką nauczycieli mają za zadanie wykonać projekt makiety magazynu (nie makietę) tzn. zaproponować wielkość, kształt magazynu, rodzaj i wielkość

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik logistyk 333107 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski LOGISTKA (wg Council of Logistics Management) to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawności i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK OPIEKUNA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie SPRZEDAWCY

DZIENNIK OPIEKUNA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie SPRZEDAWCY DZIENNIK OPIEKUNA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie SPRZEDAWCY HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

Absolwent na rynku pracy Przedsiębiorcy o kondycji branży i systemie kształcenia zawodowego

Absolwent na rynku pracy Przedsiębiorcy o kondycji branży i systemie kształcenia zawodowego Absolwent na rynku pracy Przedsiębiorcy o kondycji branży i systemie kształcenia zawodowego Natalia Hipsz, CBOS 1 Wywiad częściowo ustrukturyzowany (SSI) Zogniskowany wywiad grupowy (FGI) Liczba badanych

Bardziej szczegółowo

13. Praktyka zawodowe. 13.1 Bhp, ochrona ppoż., ochrona środowiska i ergonomia na stanowisku logistyka

13. Praktyka zawodowe. 13.1 Bhp, ochrona ppoż., ochrona środowiska i ergonomia na stanowisku logistyka 13. raktyka zawodowe 13.1. hp, ochrona ppoż., ochrona środowiska i ergonomia na stanowisku logistyka 13.2 odstawy prowadzenia działalności logistycznej 13.3 rocesy transportowe i magazynowe 13.1 hp, ochrona

Bardziej szczegółowo

Czas Zawodowców - Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe wspieramy zmiany na rynku pracy

Czas Zawodowców - Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe wspieramy zmiany na rynku pracy Czas Zawodowców - Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe wspieramy zmiany na rynku pracy Czas Zawodowców - Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe to projekt systemowy realizowany w ramach Priorytetu IX Programu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MARCIN FOLTYŃSKI

PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MARCIN FOLTYŃSKI PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MAGAZYN Jednostka funkcjonalno - organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów) czasowo wyłączonych z użycia w wyodrębnionej przestrzeni

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU Pracownia logistyki w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania DLA KWALIFIKACJI AU.22 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU Pracownia logistyki w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania DLA KWALIFIKACJI AU.22 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK zawód: Technik logistyk WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU Pracownia logistyki w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania DLA KWALIFIKACJI AU.22 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK numer programu: 333107 klasa:

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Gmina Miejska Kraków

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1

Etykieta logistyczna GS1 NETTO Sp. z o.o. 1 Etykieta logistyczna GS1 Etykieta logistyczna jest nośnikiem informacji w łańcuchu dostaw, w którym wszyscy uczestnicy (producent, przewoźnik, dystrybutor, detalista) porozumiewają się

Bardziej szczegółowo

Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim

Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim Ryszard Grądzki, Marek Sekieta Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Łódzka Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim Agenda 2/23 1. Usługi logistyczne zlecane na zewnątrz 2. Wybrane firmy

Bardziej szczegółowo

autor: mgr Joanna Lewandowska wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych.

autor: mgr Joanna Lewandowska wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. autor: mgr Joanna Lewandowska wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. Opracowanie prezentacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. Program nauczania dla zawodu Technik logistyk, dopuszczony przez Dyrektora dnia...

PLAN WYNIKOWY. Program nauczania dla zawodu Technik logistyk, dopuszczony przez Dyrektora dnia... PLAN WYNIKOWY Przedmiot : PLANOWANIE PRODUKCJI I DYSTRYBUCJI Program nauczania dla zawodu Technik logistyk, dopuszczony przez Dyrektora dnia... Nr dopuszczenia: ZSE-TLOG 333107-2014 II LOG Liczba godzin:

Bardziej szczegółowo

1. Opakowania wielokrotnego użytku: 2. Logistyczny łańcuch opakowań zawiera między innymi następujące elementy: 3. Które zdanie jest prawdziwe?

1. Opakowania wielokrotnego użytku: 2. Logistyczny łańcuch opakowań zawiera między innymi następujące elementy: 3. Które zdanie jest prawdziwe? 1. Opakowania wielokrotnego użytku: A. Są to zwykle opakowania jednostkowe nieulegające zniszczeniu po jednokrotnym użyciu (opróżnieniu), które podlegają dalszemu skupowi. B. Do opakowań wielokrotnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa analiza ankiet przeprowadzonych w trakcie zajęd, została przedstawiona poniżej.

Szczegółowa analiza ankiet przeprowadzonych w trakcie zajęd, została przedstawiona poniżej. Raport z analizy ewaluacyjnych przeprowadzonych na kursie Technologie informacyjne i edukacja multimedialna realizowanych w Wydziale Nauk Społeczno - Pedagogicznych w Katowicach w okresie od stycznia 2009r.do

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA ZAWODOWA W NOWEJ PERSPEKTYWIE

EDUKACJA ZAWODOWA W NOWEJ PERSPEKTYWIE EDUKACJA ZAWODOWA W NOWEJ PERSPEKTYWIE Konferencja: Perspektywy Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego w Radomiu Radom, 18 marca 2015 r. Przesłanki zmian w kształceniu zawodowym rekomendacje z badań dotyczących

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku

PROJEKT. realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku PROJEKT Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku Raport z badania ewaluacyjnego Beneficjentów Ostatecznych uczestniczących w realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: 2. Definicje

1. Zamawiający: 2. Definicje Poznań, dnia 22/04/2015 r. Zapytanie ofertowe nr 7/POKL/WL/2015 Spis treści 1. Zamawiający... 1 2. Definicje... 1 3. Tryb udzielenia zamówienia... 2 4. Opis przedmiotu zamówienia... 2 5. Opis... 3 6. Kryteria...

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1

Etykieta logistyczna GS1 Współpracując zaspokajamy potrzeby Klientów lepiej, szybciej, taniej i w zrównoważony sposób Etykieta logistyczna GS1 Dobre praktyki Dokument stworzony przez wspólną grupę roboczą członków ECR Polska,

Bardziej szczegółowo