Raport podsumowujący Czwarty panel dyskusyjno problemowy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport podsumowujący Czwarty panel dyskusyjno problemowy:"

Transkrypt

1 Raport podsumowujący Czwarty panel dyskusyjno problemowy: Plansze dydaktyczne wybór tematów merytorycznych stanowiących treśd plansz oraz opracowanie szkiców wybranych plansz Wstęp Raport z czwartego Panelu dyskusyjno problemowego Plansze dydaktyczne wybór tematów merytorycznych stanowiących treśd plansz oraz opracowanie szkiców wybranych plansz pełni rolę dokumentu informacyjno praktycznego. Jego celem jest usystematyzowanie wszystkich informacji, które zostały wypracowane oraz zebrane w trakcie panelu poprzez wspólną pracę przedstawicieli szkół i przedsiębiorstw. Ideą realizacji panelu było również utrwalenie i pogłębienie, już zainicjowanego w ramach projektu, dialogu pomiędzy nauczycielami oraz przedsiębiorcami. Współpraca ta jest jednym z kluczowych elementów potrzebnych do poprawy jakości kształcenia na kierunkach technik logistyk i technik spedytor - lepszego dopasowania kompetencji absolwentów do potrzeb pracodawców. Dokument przedstawia zaproponowane przez nauczycieli i przedsiębiorców tematy plansz dydaktycznych oraz wnioski i opinie na ich temat zebrane na specjalnych arkuszach roboczych. Czwarty panel dyskusyjno problemowy został zorganizowany w ramach projektu Wielkopolska musi wiedzied finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Przyczyny realizacji Panelu Realizacja czwartego panelu wynikała z zaplanowanego w ramach projektu opracowania materiałów dydaktycznych w postaci plansz, multimedialnych prezentacji oraz krótkometrażowych filmów dydaktycznych. Stworzenie pomocy dydaktycznych ma przede wszystkim przełożyd się na:

2 a) wsparcie procesu kształcenia logistycznego pomocami dydaktycznymi, które poprzez fakt współtworzenia ich przez przedsiębiorców wniosą poza wartością merytoryczną, również praktyczne aspekty wiedzy, b) pokazanie uczniom bezpośredniego zaangażowania ich nauczycieli i potencjalnych pracodawców w proces poprawy jakości kształcenia, co będzie miało wpływ na podejście uczniów do nauki (uświadomienie im wartości i celowości pobieranej nauki), c) budowanie wizerunku firm zaangażowanych w projekt i wspierających opracowanie plansz jako liderów CSR Corporate Social Responsibility w obszarze wspierania kształcenia logistycznego (każda plansza będzie zawierała informację o zaangażowaniu danych firmy w jej opracowanie oraz logotypy tych firm). Celem głównym panelu było określenie zbioru tematów plansz dydaktycznych najbardziej przydatnych dla szkół pod względem merytorycznym, a następnie próba opracowania struktury merytorycznej i graficznej wybranych plansz. Panel miał formę warsztatów roboczych, w trakcie których uczestnicy dobrani w grupy mieszane (przedstawiciele szkół i firm) mieli za zadanie ocenid w skali od 1 do 5 wszystkie 42 proponowane tematy plansz. W dalszej części uczestnicy panelu na specjalnie przygotowanych arkuszach w formie graficznej starali się przestawid strukturę plansz dydaktycznych najwyżej ocenionych tematów. Podczas pracy w grupach tematy oraz treśd poszczególnych plansz zostały doprecyzowane i rozwinięte. Wypełnione arkusze posłużą wykonawcom plansz jako główna, wytyczna ich opracowania. Informacje przedstawiane w trakcie Panelu Na początku spotkania przedstawiony został program prac. Przedstawiciele szkół i przedsiębiorstw zostali zapoznani z ideą realizacji czwartego panelu oraz najważniejszymi informacjami dotyczącymi opracowania plansz dydaktycznych.

3 PODSTAWOWE INFORMACJE O PLANOWANYCH DO OPRACOWANIA PLANSZACH DYDAKTYCZNYCH: 1) ilośd plansz do opracowania: 20 sztuk 2) forma: Arkusz B1 3) opracowanie plansz odbywad się będzie przez zaangażowanie trzech grup wykonawców: a) wykonawca szkicu merytorycznego planszy (nauczyciele, przedsiębiorcy), b) grafik, wykonawca oprawy graficznej (specjalista z zakresu tworzenia grafiki), c) recenzent naukowy (dydaktyk WSL lub inny specjalista z danego zakresu logistyki). 4) sposób i forma upowszechnienia plansz: będą one rozpowszechniane bezpłatnie; szkoły uczestniczące w projekcie w charakterze podmiotów badao otrzymają je w postaci wydrukowanych arkuszy B1 przesłanych kurierem; plansze zostaną rozpowszechnione również dla uczestników projektu jaki i dla wszystkich szkół w Polsce, prowadzących kierunki logistyczne poprzez zamieszczenie ich w postaci cyfrowej do pobrania na stronie w zakładce Bank Danych LPB -> materiały z projektu. W dalszej części spotkania została zaprezentowana lista 42 tematów plansz dydaktycznych (Tabela nr 1). Tematy te zostały wyłonione z ponad 120 tematów zaproponowanych przez nauczycieli w trakcie internetowego wywiadu kwestionariuszowego (losowo wybrani nauczyciele przed realizacją panelu zostali poproszeni o podanie najbardziej potrzebnych do realizacji tematów plansz dydaktycznych, które mogą ułatwid kształcenie w zawodzie technik logistyk oraz technik spedytor). Tabela 1. Tematy plansz dydaktycznych Proponowane tematy: 1. Dokumenty magazynowe, kasowe, sprzedaży, zakupu, płacowe, bankowe. 2. Bilans przedsiębiorstwa (czyli tabela z podziałem na aktywa i pasywa). 3. Informacje o kontach księgowych (czyli co to jest konto księgowe, do czego służy, jakie są rodzaje, zasada podwójnego zapisu itp.). 4. Budowa kodu EAN wraz z budową kodu SSCC Rodzaje kodów kreskowych. 5. Przebieg procesu EDI. 6. Strefy i układy technologiczne magazynów. 7. Schemat magazynu. Strefy występujące w magazynie. 8. Rodzaje magazynów. Klasyfikacja magazynów. 9. Obieg dokumentów w magazynie. Przepływ towarów i informacji w magazynie. 10. Schemat budowy i oznaczenie palety EUR.

4 11. Budowa / Schemat wózka widłowego. 12. Schemat działania systemu RFID. 13. System wymiarowy opakowao. 14. Łaocuch logistyczny (np. dla produktu). 15. Rodzaje zapasów. 16. Jednostki ładunkowe. 17. Fronty ładunkowe. 18. Sposoby składowania. Wyposażenie magazynu przeznaczone do składowania (klasyfikacja, podział). 19. Klasyfikacja środków transportu wewnętrznego. 20. Analiza ABC, XYZ. 21. Podział i klasyfikacja opakowao. Funkcje opakowao. 22. Typy kanałów dystrybucji. 23. Struktura przedsiębiorstwa produkcyjnego, usługowego i handlowego. 24. Łaocuch dostaw. Integracja zadao i procesów logistycznych w łaocuchu dostaw. 25. Piramida przepływu procesu projektowania wyrobu lub świadczenia usługi. 26. Klasyfikacja i oznaczenia ładunków niebezpiecznych. 27. Klasyfikacja drogowych środków transportu. 28. Klasyfikacja kolejowych środków transportu. 29. Klasyfikacja morskich środków transportu. 30. Klasyfikacja wodnych śródlądowych środków transportu. 31. Klasyfikacja powietrznych środków transportu. 32. Infrastruktura punktowa i liniowa dróg kołowych. 33. Infrastruktura punktowa i liniowa dróg kolejowych. 34. Infrastruktura punktowa i liniowa dróg morskich. 35. Infrastruktura punktowa dróg wodnych śródlądowych. 36. Infrastruktura punktowa dróg powietrznych. 37. Schemat tłokowego silnika spalinowego. 38. Odchylenie standardowe popytu w cyklu uzupełnienia zapasu. 39. Średnia ważona. 40. Zapas cykliczny. 41. POP i SIR. Tabela omega od POP. 42. Systemy odnawiania zapasu. Źródło: Materiały przygotowane na potrzeby czwartego Panelu dyskusyjno problemowego, projektu Wielkopolska musi wiedzied

5 Po przedstawieniu reprezentantom szkół i firm tematów plansz zostali oni podzieleni w grupy mieszane, które miały za zadanie oceniad poszczególne tematy przyznając punktacje od 1 (dla tematów, które na pewno nie powinny zostad wybrane od realizacji) do 5 (dla tematów, które na pewno powinny zostad wybrane od realizacji). W dalszej kolejności uczestnicy panelu przystąpili do pracy nad wspólnym tworzeniem koncepcji merytoryczno - graficznej tematów najwyżej przez nich ocenionych plansz. Praca nad wybranymi tematami polegała na rozrysowaniu na specjalnie przygotowanych arkuszach szkiców obrazujących w jaki sposób informacje na dany temat mają byd przedstawione (Tabela nr 2). Tabela 2. Arkusz roboczy dla szkiców plansz dydaktycznych Źródło: Materiały przygotowane na potrzeby Czwartego Panelu dyskusyjno problemowego, projektu Wielkopolska musi wiedzied

6 Wnioski z czwartego Panelu Efektem prac uczestników czwartego panelu było gruntowne uporządkowanie 42 tematów plansz dydaktycznych. W wyniku wnikliwej oceny przedstawicieli szkół i przedsiębiorstw doszło do doprecyzowania wielu tematów, w tym zaproponowane zostały ich dodatkowe treści. Zostały one również uszeregowane od najważniejszego do najmniej ważnego (Tabela nr 3). Opracowane arkusze robocze posłużą do wyboru 20 tematów plansz, które zostaną opracowane i nieodpłatnie udostępnione szkołom kształcącym w zawodzie technik logistyk oraz technik spedytor. Tabela 3. Oceny tematów plansz dydaktycznych (szarym tłem oznaczone tematy najwyżej ocenione) Proponowane tematy: Średnia skala ocen dla poszczególnych pozycji 1. Dokumenty magazynowe, kasowe, sprzedaży, zakupu, płacowe, bankowe. 3,5 2. Bilans przedsiębiorstwa (czyli tabela z podziałem na aktywa i pasywa). 1,25 3. Informacje o kontach księgowych (czyli co to jest konto księgowe, do czego służy, jakie są rodzaje, zasada podwójnego 1 zapisu itp.). 4. Budowa kodu EAN wraz z budową kodu SSCC Rodzaje kodów kreskowych. 4,75 5. Przebieg procesu EDI. 4,5 6. Strefy i układy technologiczne magazynów. 3,75 7. Schemat magazynu. Strefy występujące w magazynie. 3,75 8. Rodzaje magazynów. Klasyfikacja magazynów. 3,75 9. Obieg dokumentów w magazynie. Przepływ towarów i informacji w magazynie. 10. Schemat budowy i oznaczenie palety EUR. 4, Budowa / Schemat wózka widłowego Schemat działania systemu RFID. 4, System wymiarowy opakowao. 4, Łaocuch logistyczny np. dla produktu. 4, Rodzaje zapasów. 2, Jednostki ładunkowe. 2,5 17. Fronty ładunkowe. 3,25 4,75

7 18. Sposoby składowania. Wyposażenie magazynu przeznaczone do składowania(klasyfikacja, podział). 19. Klasyfikacja środków transportu wewnętrznego Analiza ABC, XYZ. 3, Podział i klasyfikacja opakowao. Funkcje opakowao. 4,5 22. Typy kanałów dystrybucji Struktura przedsiębiorstwa produkcyjnego, usługowego i handlowego Łaocuch dostaw. Integracja zadao i procesów logistycznych w łaocuchu dostaw. 4, Piramida przepływu procesu projektowania wyrobu lub świadczenia usługi. 2, Klasyfikacja i oznaczenia ładunków niebezpiecznych. 3, Klasyfikacja drogowych środków transportu. 3, Klasyfikacja kolejowych środków transportu. 3, Klasyfikacja morskich środków transportu. 3, Klasyfikacja wodnych śródlądowych środków transportu. 3, Klasyfikacja powietrznych środków transportu. 3, Infrastruktura punktowa i liniowa dróg kołowych. 2,5 33. Infrastruktura punktowa i liniowa dróg kolejowych. 2,5 34. Infrastruktura punktowa i liniowa dróg morskich. 2,5 35. Infrastruktura punktowa dróg wodnych śródlądowych. 2,5 36. Infrastruktura punktowa dróg powietrznych. 2,5 37. Schemat tłokowego silnika spalinowego Odchylenie standardowe popytu w cyklu uzupełnienia zapasu Średnia ważona. 2, Zapas cykliczny POP i SIR. Tabela omega od POP. 2, Systemy odnawiania zapasu. 2,75 Źródło: Materiały przygotowane na podstawie wniosków z czwartego Panelu dyskusyjno problemowego, projektu Wielkopolska musi wiedzied 3,25

8 Poniżej przedstawiona została lista najwyżej ocenionych przez uczestników panelu tematów plansz dydaktycznych. Z pośród nich poprzez pogrubienie wskazane zostały tematy, dla których nauczyciele i przedsiębiorcy wspólnie przygotowali szkice merytoryczno - graficzne plansz. Tak opracowana katalog tematów plansz dydaktycznych posłużą do wyboru ostatecznych 20 tematów, które zostaną przekazane do finalnego opracowania: 1. Dokumenty magazynowe, kasowe, sprzedaży, zakupu, płacowe, bankowe. 2. Budowa kodu EAN wraz z budową kodu SSCC Rodzaje kodów kreskowych. 3. Przebieg procesu EDI. 4. Strefy i układy technologiczne magazynów. 5. Schemat magazynu. Strefy występujące w magazynie. 6. Rodzaje magazynów. Klasyfikacja magazynów. 7. Obieg dokumentów w magazynie. Przepływ towarów i informacji w magazynie. 8. Schemat budowy i oznaczenie palety EUR. 9. Budowa / Schemat wózka widłowego. 10. Schemat działania systemu RFID. 11. System wymiarowy opakowao. 12. Łaocuch logistyczny np. dla produktu. 13. Fronty ładunkowe. 14. Sposoby składowania. Wyposażenie magazynu przeznaczone do składowania(klasyfikacja, podział). 15. Klasyfikacja środków transportu wewnętrznego. 16. Analiza ABC, XYZ. 17. Podział i klasyfikacja opakowao. Funkcje opakowao. 18. Typy kanałów dystrybucji. 19. Łaocuch dostaw. Integracja zadao i procesów logistycznych w łaocuchu dostaw. 20. Klasyfikacja i oznaczenia ładunków niebezpiecznych. 21. Klasyfikacja drogowych środków transportu. 22. Klasyfikacja kolejowych środków transportu. 23. Klasyfikacja morskich środków transportu. 34. Klasyfikacja wodnych śródlądowych środków transportu. 35. Klasyfikacja powietrznych środków transportu. 36. Jednostki ładunkowe. 37. Odchylenie standardowe popytu w cyklu uzupełnienia zapasu. Dodatkowo uczestnicy warsztatów podali również proponowane przez siebie tytuły plansz dydaktycznych jako wzbogacenie przedstawionej listy 42 tematów: 1. Infrastruktura logistyczna. 2. Systemy składowania zapasów. 3. Łaocuch dostaw. 4. Rodzaje kodów kreskowych w komunikacji logistycznej. 5. Mapa Polski z głównymi drogami. 6. Zastosowania kodów kreskowych ze względu na opakowania. 7. Poziom obsługi popytu.

9 Uczestnicy Panelu W Panelu uczestniczyło szesnastu nauczycieli reprezentujących szkoły oraz sześciu przedstawicieli firm uczestniczących w projekcie. Firmy uczestniczące w panelu: PROMAG S.A PEKAES S.A. Seifert Polska Sp. z o.o. Siemens Sp. z o.o. Mandersloot Polska Sp. z o.o. L-Systems Szkoły uczestniczące w panelu: Zespół Szkół Zawodowych im Stefana Bobrowskiego w Rawiczu Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie Zespół Szkół Ekonomiczno Odzieżowych im. Stefana Kardynała Wyszyoskiego Prymasa Tysiąclecia w Gnieźnie Zespół Szkół Ekonomicznych im. J.A. Komeoskiego w Lesznie Zespół Szkół Agrobiznesu w Rogoźnie Wlkp. Zespół Szkół nr 3 w Szamotułach Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie Zespół Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach Zespół Szkół Zawodowych im. Powstaoców Wlkp. w Gostyniu Zespół Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego w Śremie

10 Wybrane efekty współpracy nauczycieli i przedsiębiorców w trakcie IV panelu

11

12

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Informacje ogólne dotyczące zamówienia... 3 Założenia realizacji zamówienia... 4 KOMPONENT 1 Wsparcie wdrożenia normy PN:ISO 9001:2009 w połączeniu z Systemem Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 Ewelina Gorczyca rogram nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 opyright by Difin SA Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeŝone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Projekt usprawnień działania spółek z udziałem Samorządu Województwa rekomendacje

Projekt usprawnień działania spółek z udziałem Samorządu Województwa rekomendacje UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE MAŁOPOLSKA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE MAŁOPOLSKA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Projekt usprawnień działania spółek z udziałem

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu skrypt

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES.

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. 6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. Obszar funkcjonalny: 1. Produkcja a. Elektroniczne przydzielanie zadań wraz z instrukcjami wykonawczymi (karta technologiczna). b. Raportowanie produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu)

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) semestr zimowy 2013/2014 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: środy,

Bardziej szczegółowo

Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego

Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego Temat innowacyjny: Nazwa projektodawcy: Tytuł projektu: Numer umowy: Innowacyjny program nauczania fizyki z wykorzystaniem edukacyjnych gier wideo

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38 Artykuł opracowany w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod kierunkiem MIROSŁAWY SIEJDY PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015

dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015 dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.spoleczna.pl konsultacje: informacje na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 Warszawa, 31 marca 2015 r. 2 Spis treści I. OGÓLNY OPIS PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy. Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL

Raport Końcowy. Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL Raport Końcowy Przygotowany dla Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo