Raport podsumowujący Czwarty panel dyskusyjno problemowy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport podsumowujący Czwarty panel dyskusyjno problemowy:"

Transkrypt

1 Raport podsumowujący Czwarty panel dyskusyjno problemowy: Plansze dydaktyczne wybór tematów merytorycznych stanowiących treśd plansz oraz opracowanie szkiców wybranych plansz Wstęp Raport z czwartego Panelu dyskusyjno problemowego Plansze dydaktyczne wybór tematów merytorycznych stanowiących treśd plansz oraz opracowanie szkiców wybranych plansz pełni rolę dokumentu informacyjno praktycznego. Jego celem jest usystematyzowanie wszystkich informacji, które zostały wypracowane oraz zebrane w trakcie panelu poprzez wspólną pracę przedstawicieli szkół i przedsiębiorstw. Ideą realizacji panelu było również utrwalenie i pogłębienie, już zainicjowanego w ramach projektu, dialogu pomiędzy nauczycielami oraz przedsiębiorcami. Współpraca ta jest jednym z kluczowych elementów potrzebnych do poprawy jakości kształcenia na kierunkach technik logistyk i technik spedytor - lepszego dopasowania kompetencji absolwentów do potrzeb pracodawców. Dokument przedstawia zaproponowane przez nauczycieli i przedsiębiorców tematy plansz dydaktycznych oraz wnioski i opinie na ich temat zebrane na specjalnych arkuszach roboczych. Czwarty panel dyskusyjno problemowy został zorganizowany w ramach projektu Wielkopolska musi wiedzied finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Przyczyny realizacji Panelu Realizacja czwartego panelu wynikała z zaplanowanego w ramach projektu opracowania materiałów dydaktycznych w postaci plansz, multimedialnych prezentacji oraz krótkometrażowych filmów dydaktycznych. Stworzenie pomocy dydaktycznych ma przede wszystkim przełożyd się na:

2 a) wsparcie procesu kształcenia logistycznego pomocami dydaktycznymi, które poprzez fakt współtworzenia ich przez przedsiębiorców wniosą poza wartością merytoryczną, również praktyczne aspekty wiedzy, b) pokazanie uczniom bezpośredniego zaangażowania ich nauczycieli i potencjalnych pracodawców w proces poprawy jakości kształcenia, co będzie miało wpływ na podejście uczniów do nauki (uświadomienie im wartości i celowości pobieranej nauki), c) budowanie wizerunku firm zaangażowanych w projekt i wspierających opracowanie plansz jako liderów CSR Corporate Social Responsibility w obszarze wspierania kształcenia logistycznego (każda plansza będzie zawierała informację o zaangażowaniu danych firmy w jej opracowanie oraz logotypy tych firm). Celem głównym panelu było określenie zbioru tematów plansz dydaktycznych najbardziej przydatnych dla szkół pod względem merytorycznym, a następnie próba opracowania struktury merytorycznej i graficznej wybranych plansz. Panel miał formę warsztatów roboczych, w trakcie których uczestnicy dobrani w grupy mieszane (przedstawiciele szkół i firm) mieli za zadanie ocenid w skali od 1 do 5 wszystkie 42 proponowane tematy plansz. W dalszej części uczestnicy panelu na specjalnie przygotowanych arkuszach w formie graficznej starali się przestawid strukturę plansz dydaktycznych najwyżej ocenionych tematów. Podczas pracy w grupach tematy oraz treśd poszczególnych plansz zostały doprecyzowane i rozwinięte. Wypełnione arkusze posłużą wykonawcom plansz jako główna, wytyczna ich opracowania. Informacje przedstawiane w trakcie Panelu Na początku spotkania przedstawiony został program prac. Przedstawiciele szkół i przedsiębiorstw zostali zapoznani z ideą realizacji czwartego panelu oraz najważniejszymi informacjami dotyczącymi opracowania plansz dydaktycznych.

3 PODSTAWOWE INFORMACJE O PLANOWANYCH DO OPRACOWANIA PLANSZACH DYDAKTYCZNYCH: 1) ilośd plansz do opracowania: 20 sztuk 2) forma: Arkusz B1 3) opracowanie plansz odbywad się będzie przez zaangażowanie trzech grup wykonawców: a) wykonawca szkicu merytorycznego planszy (nauczyciele, przedsiębiorcy), b) grafik, wykonawca oprawy graficznej (specjalista z zakresu tworzenia grafiki), c) recenzent naukowy (dydaktyk WSL lub inny specjalista z danego zakresu logistyki). 4) sposób i forma upowszechnienia plansz: będą one rozpowszechniane bezpłatnie; szkoły uczestniczące w projekcie w charakterze podmiotów badao otrzymają je w postaci wydrukowanych arkuszy B1 przesłanych kurierem; plansze zostaną rozpowszechnione również dla uczestników projektu jaki i dla wszystkich szkół w Polsce, prowadzących kierunki logistyczne poprzez zamieszczenie ich w postaci cyfrowej do pobrania na stronie w zakładce Bank Danych LPB -> materiały z projektu. W dalszej części spotkania została zaprezentowana lista 42 tematów plansz dydaktycznych (Tabela nr 1). Tematy te zostały wyłonione z ponad 120 tematów zaproponowanych przez nauczycieli w trakcie internetowego wywiadu kwestionariuszowego (losowo wybrani nauczyciele przed realizacją panelu zostali poproszeni o podanie najbardziej potrzebnych do realizacji tematów plansz dydaktycznych, które mogą ułatwid kształcenie w zawodzie technik logistyk oraz technik spedytor). Tabela 1. Tematy plansz dydaktycznych Proponowane tematy: 1. Dokumenty magazynowe, kasowe, sprzedaży, zakupu, płacowe, bankowe. 2. Bilans przedsiębiorstwa (czyli tabela z podziałem na aktywa i pasywa). 3. Informacje o kontach księgowych (czyli co to jest konto księgowe, do czego służy, jakie są rodzaje, zasada podwójnego zapisu itp.). 4. Budowa kodu EAN wraz z budową kodu SSCC Rodzaje kodów kreskowych. 5. Przebieg procesu EDI. 6. Strefy i układy technologiczne magazynów. 7. Schemat magazynu. Strefy występujące w magazynie. 8. Rodzaje magazynów. Klasyfikacja magazynów. 9. Obieg dokumentów w magazynie. Przepływ towarów i informacji w magazynie. 10. Schemat budowy i oznaczenie palety EUR.

4 11. Budowa / Schemat wózka widłowego. 12. Schemat działania systemu RFID. 13. System wymiarowy opakowao. 14. Łaocuch logistyczny (np. dla produktu). 15. Rodzaje zapasów. 16. Jednostki ładunkowe. 17. Fronty ładunkowe. 18. Sposoby składowania. Wyposażenie magazynu przeznaczone do składowania (klasyfikacja, podział). 19. Klasyfikacja środków transportu wewnętrznego. 20. Analiza ABC, XYZ. 21. Podział i klasyfikacja opakowao. Funkcje opakowao. 22. Typy kanałów dystrybucji. 23. Struktura przedsiębiorstwa produkcyjnego, usługowego i handlowego. 24. Łaocuch dostaw. Integracja zadao i procesów logistycznych w łaocuchu dostaw. 25. Piramida przepływu procesu projektowania wyrobu lub świadczenia usługi. 26. Klasyfikacja i oznaczenia ładunków niebezpiecznych. 27. Klasyfikacja drogowych środków transportu. 28. Klasyfikacja kolejowych środków transportu. 29. Klasyfikacja morskich środków transportu. 30. Klasyfikacja wodnych śródlądowych środków transportu. 31. Klasyfikacja powietrznych środków transportu. 32. Infrastruktura punktowa i liniowa dróg kołowych. 33. Infrastruktura punktowa i liniowa dróg kolejowych. 34. Infrastruktura punktowa i liniowa dróg morskich. 35. Infrastruktura punktowa dróg wodnych śródlądowych. 36. Infrastruktura punktowa dróg powietrznych. 37. Schemat tłokowego silnika spalinowego. 38. Odchylenie standardowe popytu w cyklu uzupełnienia zapasu. 39. Średnia ważona. 40. Zapas cykliczny. 41. POP i SIR. Tabela omega od POP. 42. Systemy odnawiania zapasu. Źródło: Materiały przygotowane na potrzeby czwartego Panelu dyskusyjno problemowego, projektu Wielkopolska musi wiedzied

5 Po przedstawieniu reprezentantom szkół i firm tematów plansz zostali oni podzieleni w grupy mieszane, które miały za zadanie oceniad poszczególne tematy przyznając punktacje od 1 (dla tematów, które na pewno nie powinny zostad wybrane od realizacji) do 5 (dla tematów, które na pewno powinny zostad wybrane od realizacji). W dalszej kolejności uczestnicy panelu przystąpili do pracy nad wspólnym tworzeniem koncepcji merytoryczno - graficznej tematów najwyżej przez nich ocenionych plansz. Praca nad wybranymi tematami polegała na rozrysowaniu na specjalnie przygotowanych arkuszach szkiców obrazujących w jaki sposób informacje na dany temat mają byd przedstawione (Tabela nr 2). Tabela 2. Arkusz roboczy dla szkiców plansz dydaktycznych Źródło: Materiały przygotowane na potrzeby Czwartego Panelu dyskusyjno problemowego, projektu Wielkopolska musi wiedzied

6 Wnioski z czwartego Panelu Efektem prac uczestników czwartego panelu było gruntowne uporządkowanie 42 tematów plansz dydaktycznych. W wyniku wnikliwej oceny przedstawicieli szkół i przedsiębiorstw doszło do doprecyzowania wielu tematów, w tym zaproponowane zostały ich dodatkowe treści. Zostały one również uszeregowane od najważniejszego do najmniej ważnego (Tabela nr 3). Opracowane arkusze robocze posłużą do wyboru 20 tematów plansz, które zostaną opracowane i nieodpłatnie udostępnione szkołom kształcącym w zawodzie technik logistyk oraz technik spedytor. Tabela 3. Oceny tematów plansz dydaktycznych (szarym tłem oznaczone tematy najwyżej ocenione) Proponowane tematy: Średnia skala ocen dla poszczególnych pozycji 1. Dokumenty magazynowe, kasowe, sprzedaży, zakupu, płacowe, bankowe. 3,5 2. Bilans przedsiębiorstwa (czyli tabela z podziałem na aktywa i pasywa). 1,25 3. Informacje o kontach księgowych (czyli co to jest konto księgowe, do czego służy, jakie są rodzaje, zasada podwójnego 1 zapisu itp.). 4. Budowa kodu EAN wraz z budową kodu SSCC Rodzaje kodów kreskowych. 4,75 5. Przebieg procesu EDI. 4,5 6. Strefy i układy technologiczne magazynów. 3,75 7. Schemat magazynu. Strefy występujące w magazynie. 3,75 8. Rodzaje magazynów. Klasyfikacja magazynów. 3,75 9. Obieg dokumentów w magazynie. Przepływ towarów i informacji w magazynie. 10. Schemat budowy i oznaczenie palety EUR. 4, Budowa / Schemat wózka widłowego Schemat działania systemu RFID. 4, System wymiarowy opakowao. 4, Łaocuch logistyczny np. dla produktu. 4, Rodzaje zapasów. 2, Jednostki ładunkowe. 2,5 17. Fronty ładunkowe. 3,25 4,75

7 18. Sposoby składowania. Wyposażenie magazynu przeznaczone do składowania(klasyfikacja, podział). 19. Klasyfikacja środków transportu wewnętrznego Analiza ABC, XYZ. 3, Podział i klasyfikacja opakowao. Funkcje opakowao. 4,5 22. Typy kanałów dystrybucji Struktura przedsiębiorstwa produkcyjnego, usługowego i handlowego Łaocuch dostaw. Integracja zadao i procesów logistycznych w łaocuchu dostaw. 4, Piramida przepływu procesu projektowania wyrobu lub świadczenia usługi. 2, Klasyfikacja i oznaczenia ładunków niebezpiecznych. 3, Klasyfikacja drogowych środków transportu. 3, Klasyfikacja kolejowych środków transportu. 3, Klasyfikacja morskich środków transportu. 3, Klasyfikacja wodnych śródlądowych środków transportu. 3, Klasyfikacja powietrznych środków transportu. 3, Infrastruktura punktowa i liniowa dróg kołowych. 2,5 33. Infrastruktura punktowa i liniowa dróg kolejowych. 2,5 34. Infrastruktura punktowa i liniowa dróg morskich. 2,5 35. Infrastruktura punktowa dróg wodnych śródlądowych. 2,5 36. Infrastruktura punktowa dróg powietrznych. 2,5 37. Schemat tłokowego silnika spalinowego Odchylenie standardowe popytu w cyklu uzupełnienia zapasu Średnia ważona. 2, Zapas cykliczny POP i SIR. Tabela omega od POP. 2, Systemy odnawiania zapasu. 2,75 Źródło: Materiały przygotowane na podstawie wniosków z czwartego Panelu dyskusyjno problemowego, projektu Wielkopolska musi wiedzied 3,25

8 Poniżej przedstawiona została lista najwyżej ocenionych przez uczestników panelu tematów plansz dydaktycznych. Z pośród nich poprzez pogrubienie wskazane zostały tematy, dla których nauczyciele i przedsiębiorcy wspólnie przygotowali szkice merytoryczno - graficzne plansz. Tak opracowana katalog tematów plansz dydaktycznych posłużą do wyboru ostatecznych 20 tematów, które zostaną przekazane do finalnego opracowania: 1. Dokumenty magazynowe, kasowe, sprzedaży, zakupu, płacowe, bankowe. 2. Budowa kodu EAN wraz z budową kodu SSCC Rodzaje kodów kreskowych. 3. Przebieg procesu EDI. 4. Strefy i układy technologiczne magazynów. 5. Schemat magazynu. Strefy występujące w magazynie. 6. Rodzaje magazynów. Klasyfikacja magazynów. 7. Obieg dokumentów w magazynie. Przepływ towarów i informacji w magazynie. 8. Schemat budowy i oznaczenie palety EUR. 9. Budowa / Schemat wózka widłowego. 10. Schemat działania systemu RFID. 11. System wymiarowy opakowao. 12. Łaocuch logistyczny np. dla produktu. 13. Fronty ładunkowe. 14. Sposoby składowania. Wyposażenie magazynu przeznaczone do składowania(klasyfikacja, podział). 15. Klasyfikacja środków transportu wewnętrznego. 16. Analiza ABC, XYZ. 17. Podział i klasyfikacja opakowao. Funkcje opakowao. 18. Typy kanałów dystrybucji. 19. Łaocuch dostaw. Integracja zadao i procesów logistycznych w łaocuchu dostaw. 20. Klasyfikacja i oznaczenia ładunków niebezpiecznych. 21. Klasyfikacja drogowych środków transportu. 22. Klasyfikacja kolejowych środków transportu. 23. Klasyfikacja morskich środków transportu. 34. Klasyfikacja wodnych śródlądowych środków transportu. 35. Klasyfikacja powietrznych środków transportu. 36. Jednostki ładunkowe. 37. Odchylenie standardowe popytu w cyklu uzupełnienia zapasu. Dodatkowo uczestnicy warsztatów podali również proponowane przez siebie tytuły plansz dydaktycznych jako wzbogacenie przedstawionej listy 42 tematów: 1. Infrastruktura logistyczna. 2. Systemy składowania zapasów. 3. Łaocuch dostaw. 4. Rodzaje kodów kreskowych w komunikacji logistycznej. 5. Mapa Polski z głównymi drogami. 6. Zastosowania kodów kreskowych ze względu na opakowania. 7. Poziom obsługi popytu.

9 Uczestnicy Panelu W Panelu uczestniczyło szesnastu nauczycieli reprezentujących szkoły oraz sześciu przedstawicieli firm uczestniczących w projekcie. Firmy uczestniczące w panelu: PROMAG S.A PEKAES S.A. Seifert Polska Sp. z o.o. Siemens Sp. z o.o. Mandersloot Polska Sp. z o.o. L-Systems Szkoły uczestniczące w panelu: Zespół Szkół Zawodowych im Stefana Bobrowskiego w Rawiczu Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie Zespół Szkół Ekonomiczno Odzieżowych im. Stefana Kardynała Wyszyoskiego Prymasa Tysiąclecia w Gnieźnie Zespół Szkół Ekonomicznych im. J.A. Komeoskiego w Lesznie Zespół Szkół Agrobiznesu w Rogoźnie Wlkp. Zespół Szkół nr 3 w Szamotułach Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie Zespół Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach Zespół Szkół Zawodowych im. Powstaoców Wlkp. w Gostyniu Zespół Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego w Śremie

10 Wybrane efekty współpracy nauczycieli i przedsiębiorców w trakcie IV panelu

11

12

Raport podsumowujący Piąty panel dyskusyjno problemowy:

Raport podsumowujący Piąty panel dyskusyjno problemowy: Raport podsumowujący Piąty panel dyskusyjno problemowy: Krótkometrażowe filmy dydaktyczne - wybór tematów oraz stworzenie ich wstępnych koncepcji 30.05.2011 Wstęp Raport z piątego panelu dyskusyjno problemowego

Bardziej szczegółowo

Raport podsumowujący Drugi panel dyskusyjno problemowy:

Raport podsumowujący Drugi panel dyskusyjno problemowy: Raport podsumowujący Drugi panel dyskusyjno problemowy: Pomoce dydaktyczne dla kierunku kształcenia w zawodzie technik logistyk i technik spedytor jako materializacja efektów prac badawczych projektu Wielkopolska

Bardziej szczegółowo

Raport podsumowujący Trzeci panel dyskusyjno problemowy:

Raport podsumowujący Trzeci panel dyskusyjno problemowy: Raport podsumowujący Trzeci panel dyskusyjno problemowy: Logistyczna Platforma Badawcza portal internetowy umożliwiający aktywną współpracę pomiędzy szkołami kształcącymi w zawodzie technik logistyk a

Bardziej szczegółowo

Raport podsumowujący Pierwszy panel dyskusyjno problemowy:

Raport podsumowujący Pierwszy panel dyskusyjno problemowy: Raport podsumowujący Pierwszy panel dyskusyjno problemowy: Możliwość współpracy szkół kształcących w zawodach technik logistyk i technik spedytor oraz przedsiębiorstw branży logistycznej z terenu województwa

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie szeregu zagadnień, dotyczących

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa

Spis treści. Przedmowa Spis treści Przedmowa 1.1. Magazyn i magazynowanie 1.1.1. Magazyn i magazynowanie - podstawowe wiadomości 1.1.2. Funkcje i zadania magazynów 1.1.3. Rodzaje magazynów 1.1.4. Rodzaje zapasów 1.1.5. Warunki

Bardziej szczegółowo

Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych

Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych Autor: St. Krzyżaniak, A. Niemczyk, J. Majewski, P. Andrzejczyk Magazyn jest nieodzownym elementem systemu logistycznego. Bez prawidłowego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. 1. Przedsiębiorstwo

Spis treści: Wstęp. 1. Przedsiębiorstwo Logistyka. Teoria i praktyka. Tom 1. redaktor naukowy Stanisław Krawczyk Książka stanowi połączenie dorobku pracowników uczelni politechnicznej, ekonomicznej oraz specjalizującej się w logistyce. Atutem

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn def. (I): Wyodrębnione pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszoną

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań programowych

Poziom wymagań programowych raktyki zawodowe TEHNIK LOGISTYK 333107 1. hp, ochrona ppoż., ochrona środowiska i ergonomia na stanowisku logistyka 2. odstawy prowadzenia działalności logistycznej 3. rocesy transportowe i magazynowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ZSZ/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ZSZ/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ZSZ/2012 Zamawiający w Łodzi, ul. Narutowicza 7/9, 90-117, lok. 304A, poszukuje wykonawcy zadao w projekcie współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

26 lutego 2010 r. IV Forum Nauczycielskie WSL

26 lutego 2010 r. IV Forum Nauczycielskie WSL 26 lutego 2010 r. IV Forum Nauczycielskie WSL Wirtualne laboratoria - sukces innowacji projekt partnerski Wyższej Szkoły Logistyki i firmy L-Systems złożony 18.02.2010 r. na konkurs o dofinansowanie ze

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK SYMBOL CYFROWY 342[04] 1. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne handlu detalicznego

Systemy informatyczne handlu detalicznego dr inż. Paweł Morawski Systemy informatyczne handlu detalicznego semestr zimowy 2014/2015 KONTAKT Z PROWADZĄCYM dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje:

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny magazyn - trendy w wyposażaniu i zarządzaniu pracą magazynów. Elżbieta Szulc PROMAG S.A.

Nowoczesny magazyn - trendy w wyposażaniu i zarządzaniu pracą magazynów. Elżbieta Szulc PROMAG S.A. Nowoczesny magazyn - trendy w wyposażaniu i zarządzaniu pracą magazynów Elżbieta Szulc Nowoczesne systemy magazynowe www.promag.pl O firmie Już od prawie 30 lat kreujemy standardy polskiej branży logistyki

Bardziej szczegółowo

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/16/5339/6264 Cena netto 1 690,00 zł Cena brutto 2 078,70 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł

Bardziej szczegółowo

Technikum Logistyczne

Technikum Logistyczne Technikum Logistyczne Co to jest logistyka? Logistyka - jest terminem opisującym proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego przepływu ładunków z punktu wytworzenia do punktu konsumpcji.

Bardziej szczegółowo

BONO OFERTA SZKOLENIOWA DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G

BONO OFERTA SZKOLENIOWA DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G BONO DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA. OFERTA SZKOLENIOWA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G T E L. 6 0 7 1 4 7 6 7 1 - N I P 5 7 8-182- 49-09 www.b o n o. e d u.

Bardziej szczegółowo

Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy Człowiek najlepsza inwestycja

Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy Człowiek najlepsza inwestycja Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy Człowiek najlepsza inwestycja Projekt realizowany w ramach PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty realizacji traceability śledzenia dostaw w branży kosmetycznej zgodnie z rozporządzeniem europejskim 1223/2009

Praktyczne aspekty realizacji traceability śledzenia dostaw w branży kosmetycznej zgodnie z rozporządzeniem europejskim 1223/2009 Praktyczne aspekty realizacji traceability śledzenia dostaw w branży kosmetycznej zgodnie z rozporządzeniem europejskim 1223/2009 Kongres Świata Przemysłu Kosmetycznego 13-14 październik 2010 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Szansa na sukces zawodowy

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Szansa na sukces zawodowy REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Szansa na sukces zawodowy I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

13. Praktyka zawodowe. 13.1 Bhp, ochrona ppoż., ochrona środowiska i ergonomia na stanowisku logistyka

13. Praktyka zawodowe. 13.1 Bhp, ochrona ppoż., ochrona środowiska i ergonomia na stanowisku logistyka 13. raktyka zawodowe 13.1. hp, ochrona ppoż., ochrona środowiska i ergonomia na stanowisku logistyka 13.2 odstawy prowadzenia działalności logistycznej 13.3 rocesy transportowe i magazynowe 13.1 hp, ochrona

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

NOWY WYMIAR EDUKACJI ZAWODOWEJ Przewodnik dla Ambasadorów projektu Wirtualne laboratoria-sukces innowacji.

NOWY WYMIAR EDUKACJI ZAWODOWEJ Przewodnik dla Ambasadorów projektu Wirtualne laboratoria-sukces innowacji. NOWY WYMIAR EDUKACJI ZAWODOWEJ Przewodnik dla Ambasadorów projektu Wirtualne laboratoria-sukces innowacji. Tworzymy nową jakość dla ponad 3500 uczniów z techników logistycznych w całej Polsce. Projekt

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: technik awionik, technik budownictwa okrętowego, technik eksploatacji portów i terminali,

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

Czas Zawodowców - Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe wspieramy zmiany na rynku pracy

Czas Zawodowców - Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe wspieramy zmiany na rynku pracy Czas Zawodowców - Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe wspieramy zmiany na rynku pracy Czas Zawodowców - Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe to projekt systemowy realizowany w ramach Priorytetu IX Programu

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER 06/2015 1

NEWSLETTER 06/2015 1 NEWSLETTER 06/2015 1 NEWSLETTER 06/2015 WIRTUALNE LABORATORIA Trzecia edycja Wirtualne Laboratoria w roku szkolnym 2014/2015. Dobiega końca trzecia edycja Wirtualnych Laboratoriów, w której bierze udział

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE KLUCZOWE I ZAWODOWE KLUCZEM DO SUKCESU CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KOMPETENCJE KLUCZOWE I ZAWODOWE KLUCZEM DO SUKCESU CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KOMPETENCJE KLUCZOWE I ZAWODOWE KLUCZEM DO SUKCESU Jaki projekt? Kompetencje TAK, Stereotypy NIE II - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2012-2014 Źródło dofinansowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU W GRUPIE ZAWODÓW EKONOMICZNO FINANSOWO BIUROWYCH

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU W GRUPIE ZAWODÓW EKONOMICZNO FINANSOWO BIUROWYCH Program stażu zawodowego dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej kształcących się w zawodzie sprzedawca biorących udział w projekcie Akademia umiejętności współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Gmina Miejska Kraków

Bardziej szczegółowo

Każdy uczeń klasy 4it w roku szkolnym 2013/2014 przedmiot prowadzący wymaganie

Każdy uczeń klasy 4it w roku szkolnym 2013/2014 przedmiot prowadzący wymaganie Każdy uczeń klasy 4it w roku szkolnym 2013/2014 przedmiot prowadzący wymaganie Religia G. Boguta W22 - wskaże te problemy życia społecznego, które uważa za możliwe do rozwiązania w duchu nauki Kościoła.

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Projekt Młody fachowiec warsztaty budowlane

Projekt Młody fachowiec warsztaty budowlane Projekt Młody fachowiec Podsumowanie Projekt dofinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Przedsięwzięcie finansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

NOWA WIZJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO SZANSĄ NA ROZWÓJ REGIONU WAŁBRZYSKIEGO. Opracował: Roman Głód

NOWA WIZJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO SZANSĄ NA ROZWÓJ REGIONU WAŁBRZYSKIEGO. Opracował: Roman Głód NOWA WIZJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO SZANSĄ NA ROZWÓJ REGIONU WAŁBRZYSKIEGO Opracował: Roman Głód Z czego wynika potrzeba modernizacji kształcenia zawodowego? globalizacja i rosnący udział

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik logistyk 333107 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i

Bardziej szczegółowo

Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim

Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim Ryszard Grądzki, Marek Sekieta Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Łódzka Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim Agenda 2/23 1. Usługi logistyczne zlecane na zewnątrz 2. Wybrane firmy

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny Seminarium grupa Menadżer Logistyki i Menadżer Transportu i Spedycji. Promotor: dr Alfred Juchniewicz

Zakres tematyczny Seminarium grupa Menadżer Logistyki i Menadżer Transportu i Spedycji. Promotor: dr Alfred Juchniewicz Promotor: dr Alfred Juchniewicz logistyczna obsługa klienta logistyka procesów zaopatrzenia logistyka procesów produkcyjnych logistyka procesów dystrybucji logistyka spedycyjna funkcjonowanie sektora handlu

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Logistyka (seminarium)

Logistyka (seminarium) Wydział Informatyki i Zarządzania Logistyka (seminarium) Dr inż. Tomasz Chlebus Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Systemów Zarządzania e-mail: tomasz.chlebus@pwr.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1

Etykieta logistyczna GS1 Współpracując zaspokajamy potrzeby Klientów lepiej, szybciej, taniej i w zrównoważony sposób Etykieta logistyczna GS1 Dobre praktyki Dokument stworzony przez wspólną grupę roboczą członków ECR Polska,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 WSTĘP W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

1. Opakowania wielokrotnego użytku: 2. Logistyczny łańcuch opakowań zawiera między innymi następujące elementy: 3. Które zdanie jest prawdziwe?

1. Opakowania wielokrotnego użytku: 2. Logistyczny łańcuch opakowań zawiera między innymi następujące elementy: 3. Które zdanie jest prawdziwe? 1. Opakowania wielokrotnego użytku: A. Są to zwykle opakowania jednostkowe nieulegające zniszczeniu po jednokrotnym użyciu (opróżnieniu), które podlegają dalszemu skupowi. B. Do opakowań wielokrotnego

Bardziej szczegółowo

Logistyka w branży odzieżowej

Logistyka w branży odzieżowej Logistyka w branży odzieżowej dr inż. Michał Grabia Poznań, grudzień 2012 r. GS1 a branża odzieżowa Rozwiązania dla branży odzieżowej: Globalne identyfikatory GS1 Elektroniczny Kod Produktu - EPC Globalne

Bardziej szczegółowo

Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie. Autor: Elżbieta Hałas (red.)

Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie. Autor: Elżbieta Hałas (red.) Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie Autor: Elżbieta Hałas (red.) Wszystko zaczęło się ponoć ponad 60 lat temu, pewnego słonecznego popołudnia na plaży w Miami. Wtedy to Joe Woodland wpadł

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2012-12-03. Koncept-L Spółka Akcyjna Ul. Wenecka 12 03-244 Warszawa NIP 526-21-03-850

Warszawa 2012-12-03. Koncept-L Spółka Akcyjna Ul. Wenecka 12 03-244 Warszawa NIP 526-21-03-850 Koncept-L Spółka Akcyjna Ul. Wenecka 12 03-244 Warszawa NIP 526-21-03-850 Warszawa 2012-12-03 Kryteria oceny ofert postępowanie Koncept-L dla usług eksperckich realizowanego projektu System B2B Koncept-L,

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub Narzędzia informatyczne służące do efektywnego zarządzania Centrum Kompetencji Seed i Start-up, procesami decyzyjnymi w nim zachodzącymi oraz budowania bazy pomysłodawców, technologii i ekspertów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH ZAWÓD: TECHNIK LOGISTYK 333107 Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich, 95-011 Bratoszewice, Plac Staszica 14 tel. 42/719 89 83, faks 42/719 66 77 2 I. DANE OSOBOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z PRZEDMIOTU ZAPASY I MAGAZYNOWANIE KLASA I TECHNIK LOGISTYK. Nauczyciel: Wojciech Kołtun CZĘŚĆ PISEMNA

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z PRZEDMIOTU ZAPASY I MAGAZYNOWANIE KLASA I TECHNIK LOGISTYK. Nauczyciel: Wojciech Kołtun CZĘŚĆ PISEMNA ZAGADNIENIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z PRZEDMIOTU ZAPASY I MAGAZYNOWANIE KLASA I TECHNIK LOGISTYK Nauczyciel: Wojciech Kołtun CZĘŚĆ PISEMNA Forma egzaminu: test wyboru, rozwiązywanie zadań z treścią, podpisywanie

Bardziej szczegółowo

autor: mgr Joanna Lewandowska wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych.

autor: mgr Joanna Lewandowska wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. autor: mgr Joanna Lewandowska wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. Opracowanie prezentacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Dobry Zawód Lepszy Start Działanie 9.2 POKL, wartość projektu 2 748 754,05 zł, dofinansowanie 2 336 440,94 zł. Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa. Definicja magazynu (1) Definicja magazynu (2) 2014-10-06. Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów

Gospodarka magazynowa. Definicja magazynu (1) Definicja magazynu (2) 2014-10-06. Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów Gospodarka magazynowa Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów Definicja magazynu (1) Wyodrębnione: pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszona (wiata), otwarte składowisko

Bardziej szczegółowo

ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1

ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1 ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1 Dobre praktyki Dokument stworzony przez wspólną grupę roboczą członków ECR Polska i ekspertów GS1 Polska, by wspomóc i ułatwić jak najszersze wykorzystanie etykiety logistycznej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od Autorów Wprowadzenie. Rozdział 1. Planowanie i realizacja potrzeb magazynowych

Spis treści. Od Autorów Wprowadzenie. Rozdział 1. Planowanie i realizacja potrzeb magazynowych Spis treści Od Autorów Wprowadzenie Rozdział 1. Planowanie i realizacja potrzeb magazynowych 1.1. Podstawowe przesłanki tworzenia magazynów 1.2. Przesłanki logistyczne tworzenia magazynów 1.3. Czynniki

Bardziej szczegółowo

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43 SPIS TREŚCI Przedmowa................................................................... 11 1. Wprowadzenie............................................................. 17 1.1. Pojęcie systemu logistycznego

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: 2. Definicje

1. Zamawiający: 2. Definicje Poznań, dnia 22/04/2015 r. Zapytanie ofertowe nr 7/POKL/WL/2015 Spis treści 1. Zamawiający... 1 2. Definicje... 1 3. Tryb udzielenia zamówienia... 2 4. Opis przedmiotu zamówienia... 2 5. Opis... 3 6. Kryteria...

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski LOGISTKA (wg Council of Logistics Management) to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawności i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Współpraca czy to się opłaca?

Współpraca czy to się opłaca? Współpraca między biznesem a edukacją katalog dobrych praktyk Bartosz Kosiński Miechów, 25/03/2014 Współpraca czy to się opłaca? 1 2 Możliwe formy współpracy 3 Forum na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

Zapoznanie studentów z problematyką optymalizacji zapasów, logistyką produkcji i dystrybucji

Zapoznanie studentów z problematyką optymalizacji zapasów, logistyką produkcji i dystrybucji Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-VI-6d1-2012IP-N

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań . Polska Dołącz dzisiaj: Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań Uzyskaj prawo posługiwania się znakiem Zgodny z GS1 Promuj swoją firmę oraz oferowane rozwiązania wśród 19 tysięcy Uczestników systemu

Bardziej szczegółowo

Kształcenie w logistyce i transporcie szansą województwa łódzkiego

Kształcenie w logistyce i transporcie szansą województwa łódzkiego Kształcenie w logistyce i transporcie szansą województwa łódzkiego Koncepcja badawcza dla badania w grupie przedsiębiorców Wprowadzenie Niniejszy dokument prezentuje koncepcję badania, które jest elementem

Bardziej szczegółowo

Qualiac Stock and Logistics

Qualiac Stock and Logistics POLSKA MAGAZYN I LOGISTYKA Qualiac Stock and Logistics Qualiac Stock and Logistics jest modułem systemu Qualiac ERP, umożliwiającym monitorowanie stanu zapasów firmy w czasie rzeczywistym. Dzięki funkcji

Bardziej szczegółowo

Prowadzący. Doc. dr inż. Jakub Szymon SZPON. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prowadzący. Doc. dr inż. Jakub Szymon SZPON. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA studia podyplomowe dla czynnych zawodowo nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Realizator: Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Wydział Kształcenia Zawodowego Zespół ds. Rozwoju Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Kontekst innowacyjnego produktu:

Kontekst innowacyjnego produktu: IP4 KARTA ROZWOJU PRACOWNIKA Kontekst innowacyjnego produktu: Karta (IP4) jest produktem finalnym w zakresie określenia rozwoju z poziomu pracownika i pracodawcy. Narzędzie będzie służyć nie tylko ocenie,

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure

Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Wydział Oświaty i Wychowania. Urzędu Miasta Lublin

Wydział Oświaty i Wychowania. Urzędu Miasta Lublin Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin Konferencja podsumowująca realizację projektu MOJA FIRMA. Będę przedsiębiorcą Projekt MOJA FIRMA. Będę przedsiębiorcą jest wdrażany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i planowanie dostaw

Dystrybucja i planowanie dostaw Terminy szkolenia 15-16 październik 2015r., Kraków - Hotel Aspel*** Dystrybucja i planowanie dostaw 7-8 kwiecień 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** Opis Efektywna dystrybucja produktów

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania szkoły wobec pracodawców w świetle wprowadzanych zmian w szkolnictwie zawodowym. Alicja Bieńczyk

Oczekiwania szkoły wobec pracodawców w świetle wprowadzanych zmian w szkolnictwie zawodowym. Alicja Bieńczyk Oczekiwania szkoły wobec pracodawców w świetle wprowadzanych zmian w szkolnictwie zawodowym Alicja Bieńczyk Możliwości rozwoju kształcenia zawodowego w kontekście wprowadzanych zmian w szkolnictwie zawodowym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT OSZACOWANIE RYNKU

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT OSZACOWANIE RYNKU Zespół Szkół nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic Pabianice, dnia 25.11.2011 roku OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT OSZACOWANIE RYNKU W związku z realizacja projektu pn. Teoria, praktyka, praca przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie zamówień

Opracowywanie zamówień Podsystemy logistyki - podział funkcjonalny Opracowywanie zamówień Zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) Magazyn Opakowanie Transport Opracowywanie zamówień 1 Zamówienie Zamówienie jest podstawą

Bardziej szczegółowo

KARTA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

KARTA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ KARTA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ 1. Nazwa szkoły zgłaszającej innowacje: Zespół Szkół Tekstylno-Handlowych w śaganiu 2. Adres szkoły: śagań ul. Gimnazjalna 13 3. Imię i nazwisko dyrektora szkoły: mgr Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla szkolnych liderów projektu

Instrukcja dla szkolnych liderów projektu Barbara Gmur, Grażyna Nowosielska Instrukcja dla szkolnych liderów projektu Modernizacja szkolnictwa zawodowego na Dolnym Śląsku Zasady przekazywania informacji o wynikach ewaluacji Wałbrzych, luty 2010

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V)

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V) PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V) PRIORYTET I Zatrudnienie i integracja społeczna brak konkursów skierowanych bezpośrednio do szkół wyższych. PRIORYTET II Rozwój zasobów

Bardziej szczegółowo

Sage ERP X3 dla dystrybucji

Sage ERP X3 dla dystrybucji Wstęp Sage ERP X3 jest systemem oferującym szeroką gamę rozwiązań dla firm z branży dystrybucyjnej. Poprzez szerokie możliwości parametryzacji system można dopasować do konkretnych potrzeb w zależności

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja Gospodarka magazynowa Procesy magazynowe Ekonomiczna wielkość zamówienia PROCESY MAGAZYNOWE Gospodarka magazynowa Proces magazynowy Proces

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy wyzwania, potrzeby, możliwości

Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy wyzwania, potrzeby, możliwości Panel Edukacja Jak dostosować szkolnictwo zawodowe do oczekiwań i wymagań rynku pracy? Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy wyzwania, potrzeby, możliwości Ireneusz Jabłoński Centrum im. Adama Smitha Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zadania przykładowe na egzamin. przygotował: Rafał Walkowiak

Zadania przykładowe na egzamin. przygotował: Rafał Walkowiak Zadania przykładowe na egzamin z logistyki przygotował: Rafał Walkowiak Punkt zamawiania Proszę określić punkt dokonywania zamawiania jeżeli: zapas bezpieczeństwa wynosi 10 sztuk, czas realizacji zamówienia

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA seminarium

LOGISTYKA seminarium LOGISTYKA seminarium Dr inż. Budynek B4, p. 422 E-mail: tadeusz.zbroja@ioz.pwr.wroc.pl Strona internetowa: http://www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy Cel zajęć CEL OGÓLNY Rozszerzenie i pogłębienie wiedzy teoretycznej

Bardziej szczegółowo

3. zawierają określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania

3. zawierają określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA X RPO WO 2014-2020 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA X RPO WO 2014-2020 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 25/2015 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 15 września 2015 r. OŚ PRIORYTETOWA X RPO WO 2014-2020 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZAPLANUJ KARIERĘ ZAWODOWO 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa uczniów i uczennic Technikum Logistyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Dobra szkoła lepsza przyszłość dla uczniów Technikum Lotniczego w Katowicach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Dobra szkoła lepsza przyszłość dla uczniów Technikum Lotniczego w Katowicach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dobra szkoła lepsza przyszłość dla uczniów Technikum Lotniczego w Katowicach Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo