8. MAGAZYN 8.1. Magazynowanie i obsługa zapasów Magazynowanie Przebieg procesu magazynowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "8. MAGAZYN 8.1. Magazynowanie i obsługa zapasów Magazynowanie 8.1.1. Przebieg procesu magazynowania"

Transkrypt

1 8. MAGAZYN 8.1. Magazynowanie i obsługa zapasów Magazynowanie zespół czynności związanych z gospodarowaniem zapasami lub organizowanie wejścia i wyjścia, przypływów i odpływów towarów w organizacji. Produkty znajdujące się w magazynach są w fazie względnego spoczynku, ponieważ patrząc z punktu widzenia logistyki, magazynowanie to niepożądane przerwy w przepływie tych produktów. Niestety w/w przerwy są nieuniknione i należy się z nimi liczyć, a przede wszystkim podejmować odpowiednie decyzje dotyczące gospodarki magazynowej. Do podstawowych zadań magazynowania w sferze zaopatrzenia zaliczamy: utrzymywanie zapasów dla potrzeb bieżącej działalności przedsiębiorstwa; konfekcjonowanie, czyli zestawianie różnych produktów różnych wytwórców w jednym miejscu według zamówień odbiorców; konsolidowanie, czyli kompletowanie małych partii towarów w jedną dużą partię wysyłkową ; dekonsolidowanie, czyli proces odwrotny do wyżej wymienionego - rozdzielanie danej partii towarów na partie mniejsze zgodnie z zapotrzebowaniem odbiorców. Aby skutecznie realizować w/w zadania należy uwzględnić szereg następujących czynników: warunki techniczne magazynów jako budynków i ich przystosowanie do pełnionej funkcji oraz wyposażenie techniczne magazynów (np. w odpowiedni sprzęt do rozładunku itp.) ; strumienie towarowe (w tym: wielkości dostaw, ich strukturę, rozkład dostaw w czasie, sposób załadunku i wyładunku, kontroli jakości dostaw itp.); czasowy i ilościowy rozkład zapotrzebowania; organizację (obieg dokumentacji, system informacji, przygotowanie dostaw, obszary zadaniowe itp.); Przebieg procesu magazynowania Przystępując do opracowania organizacji logistycznego procesu magazynowego należy: ustalić charakterystykę techniczną i wielkość partii wyrobów przewidzianych do składowania (co, ile i w jakiej postaci jest przedmiotem magazynowania); 143

2 określić wymagane terminy dostaw oraz możliwości przestrzegania zasady JUST IN TIME (dokładnie na czas); określić punkty strumieni dostaw materiałów i czas ich przechowywania; opracować odpowiedni do zadań system tworzenia i przepływu informacji, a także rodzaj dokumentacji i ewidencji rejestrującej przepływ dóbr materialnych; opracować technologię przepływów dóbr, tj. określić postać jednostek ładunkowych i urządzenia do ich tworzenia (opakowania, palety, pojemniki, kontenery), a także urządzenia pomocnicze (np. mostki przeładunkowe, wagi); opracować projekt wstępny systemu logistycznego i kosztorys jego wdrożenia po uzgodnieniu go z przedstawicielami wszystkich ogniw łańcucha logistycznego. W procesie magazynowania możemy wyróżnić fazy jego przebiegu, które wyznaczają następujące strefy funkcjonalne: strefa przyjęć materiałów (operacje i czynności przyjmowania), która obejmuje: rozładunek środków transportu zewnętrznego (samochodowego i kolejowego), kontrolę ilościową i jakościową, segregowanie, sortowanie, przepakowywanie i oznakowanie dostawy zgodnie z ustaloną organizacją magazynu strefa składowania materiałów, tj. składowanie i przechowywanie w określonym czasie. ochrona kondycjonowanie (stopniowe pozyskanie pożądanych właściwości materiałów) strefa komplementacji materiałów (operacje i czynności związane z realizacją zamówienia), która obejmuje: przeformowanie materiałów (towarów), wybieranie materiałów według zamówień, przemieszczanie materiałów do wydania. strefa wydań materiałów (operacje i czynności wydania), obejmująca: pakowanie i formowanie jednostek, przygotowanie do wysyłki i załadunek środków transportu zewnętrznego, kontrolę wyjścia itp. Czynności przyjęcia, składowania, komplementacji i wydania wpływają na wielkość oraz sposób ukształtowania i wyposażenia poszczególnych powierzchni magazynowych, co powoduje, że rozpatrywane są one jako odrębne układy (strefy) funkcjonalne magazynu. Przebieg procesu magazynowania rozpoczyna się od odbioru i przyjęcia. Przychód dóbr do magazynu może nastąpić jako dostawa z zewnątrz bądź z wewnątrz przedsiębiorstwa. 144

3 Odbiór polega na ilościowym oraz jakościowym sprawdzeniu dostarczanych dóbr materialnych. Sprawdzenie ma na celu ujawnienie braków lub nadwyżek ilościowych oraz wad i braków jakościowych, ujęcie spostrzeżeń w odpowiednie protokoły i przekazanie dokumentacji do komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za dalszy tok sprawy. Przyjęcie polega na skontrolowaniu strony formalnej, tj. zgodności dostawy z zamówieniem, wystawieniu dowodów przychodowych, zaewidencjonowaniu przychodu. Odbiór może być dokonany: w magazynie odbiorcy, w magazynie dostawcy, od przewoźnika na jego terenie. Dobra materialne nie przyjęte do magazynu ze względu na braki ilościowe i wady jakościowe oraz niezgodności formalne w zamówieniu i dostawie, a także materiały, dla których brak pewności, że zostały przeznaczone dla przedsiębiorstwa, materiały inwestycyjne, materiały oddane na przechowywanie zostają wprowadzone do magazynu jako depozyt. Proces magazynowy przebiega najsprawniej wówczas, gdy jednostki ładunkowe wchodzące do magazynu mogą pod taką postacią, w jakiej zostały dostarczone, przechodzić do strefy składowania. Czynności wykonywane w sferze składowania polegają na prowadzeniu różnego rodzaju zabiegów konserwacyjnych chroniących materiały przed zniszczeniem i zepsuciem. Charakter tych zabiegów zależy od właściwości fizycznych i chemicznych przechowywanych materiałów. Zapewnienie odpowiednich warunków w czasie składowania jest podyktowane nie tylko ich ochroną, ale również procesami kondycjonowania, czyli stopniowym pozyskiwaniem pożądanych właściwości. Ze względu na organizację przebiegu pracy magazynu ważne jest rozmieszczenie towarów w strefie składowej. Odpowiednio do warunków pracy magazynu organizacja rozmieszczenia towarów wpływa na cykl realizacji operacji magazynowych, ich pracochłonność, wielkość potrzeb przestrzeni składowej oraz zarządzanie magazynem. Wyróżnia się następujące podstawowe metody rozmieszczania asortymentów towarowych w strefie składowej: Rozmieszczenie metodą stałych miejsc składowych, polegające na przeznaczeniu dla poszczególnych grup towarowych stałych miejsc składowania. Metoda daje przejrzystość zagospodarowania przestrzeni, łatwość odszukania pożądanego asortymentu. W metodzie tej potrzebna jest duża przestrzeń składowa, równa maksymalnym zapasom każdego asortymentu. 145

4 Rozmieszczenie metodą wolnych miejsc składowych, polegające na zagospodarowaniu przestrzeni składowej odpowiednio do wolnego miejsca w przestrzeni składowej, czyli tam gdzie jest wolne. W metodzie tej potrzebna jest przestrzeń na poziomie średnich zapasów każdego asortymentu. Ponieważ częstotliwość przyjmowania i wydawania asortymentów towarowych jest zazwyczaj różna, dla składowanych zapasów jest potrzebna przestrzeń mniejsza o 20-25%. Rozmieszczenie towarów według częstotliwości pobierania (rotacji), pozwalające wyodrębnić w strefie składowej sektory składowe zgodnie z kryteriami analizy ABC zapasów, a mianowicie podziału zapasów według cenności. Inne metody rozmieszczenia towarów w strefie składowej; w zależności od potrzeb stosuje się metody rozmieszczenia według: grup asortymentowych, szybkości rotacji, dostawców lub dostaw, odbiorców lub odbiorów, przynależności do określonego wyrobu (według kompletów), zastosowanych pomocniczych urządzeń magazynowych. Istnieje możliwość realizacji różnorodnych kombinacji organizacji rozmieszczenia. Dobór metody jest uzależniony od wymagań, jakie muszą być spełnione względem składowanego zapasu oraz wynikają z funkcji i zadań magazynu w łańcuchu dostaw, przy czym bezwzględne jest przestrzeganie zasady: pierwsze przyszło-pierwsze wyszło" wobec składowanych grup towarowych. W sferze kompletacji wykonywane są czynności, w wyniku których następuje zestawienie towarów zgodnie z ilościowym i asortymentowym zapotrzebowaniem poszczególnych klientów. Może odbywać się w miejscu składowania lub w specjalnie wyodrębnionych do tego celu stanowiskach kompletacyjnych. Uzależnione jest to przede wszystkim od: czasu realizacji zamówienia im krótszy tym większa skłonność do prowadzenia czynności kompletacyjnych w miejscu składowania. wielkości zamówienia w przypadku większej partii towarów wskazane jest wykonanie czynności kompletacyjnych w miejscu składowania. Trzeba kierować się zasadą racjonalności działania. Z organizacyjnego punktu widzenia kompletacja może odbywać się według: sposobu jednostopniowego (zlecenie po zleceniu), sposobu dwustopniowego (artykuł po artykule), 146

5 kierunku dostawy i tras, kolejności rozładunku. Zagospodarowanie strefy przyjęć. Jest to rozmieszczenie w niej stanowisk roboczych, kontrolnych, pól odkładczych oraz dróg zapewniających funkcjonalny i sprawny przepływ dóbr materialnych z frontu przeładunkowego, zlokalizowanego zazwyczaj na rampie do miejsca przekazania w strefie składowej. Istnieje kilka czynników zazwyczaj niezależnych od działań przedsiębiorstwa, ale wpływających w znaczący sposób na zagospodarowanie strefy przyjęć: postać przyjmowanych dóbr, zróżnicowanie asortymentowe, wielkość obrotu dobowego, długość i rozwiązanie frontu przeładunkowego. Zagospodarowanie strefy wydań Zagospodarowanie strefy wydań to rozmieszczenie w niej pól odkładczych oraz dróg zapewniających funkcjonalny i sprawny przepływ towarów z miejsca przekazania (strefa składowa, strefa kompletacji) do frontu przeładunkowego wydań Materiały Materiały są to kontrolowane przez jednostkę rzeczowe zasoby majątkowe, które powinny w przyszłości spowodować do jednostki wpływ korzyści ekonomicznych. Ich istotę stanowi to, że zużywają się jednorazowo w danym cyklu produkcyjnym, oddając całą swoją wartość wytwarzanemu produktowi. W rezultacie konieczne jest posiadanie i odnawianie zapasów materiałów dla zapewnienia stałego i płynnego procesu produkcyjnego. Z punktu widzenia przeznaczenia, materiały można podzielić na: 1) materiały podstawowe (surowce, półfabrykaty, opakowania bezpośrednie), 2) materiały pomocnicze, 3) paliwa (zużywane na cele technologiczne, energetyczne oraz opałowe), 4) części zapasowe (do remontów i konserwacji), 5) opakowania (chroniące w czasie transportu przed uszkodzeniem), 6) odpadki (pozostałości, złom), 7) inwentarz żywy (zwierzęta zakupione jako surowiec do wyrobów masarskich), 147

6 Dla wyceny wartości rozchodu materiałów oraz wartości materiałów na składzie, przyjmuje się najczęściej następujące rozwiązania: 1. FIFO (ang. first in first out) pierwsze przyszło, pierwsze wyszło ; wycena następuje wg najwcześniejszej dostawy znajdującej się w magazynie, a po jej wyczerpaniu podstawą będzie wartość dostawy następnej w kolejności. FIFO najczęściej stosowana jest w firmach o szybkiej rotacji zapasów. 2. LIFO (ang. last in first out) ostatnie przyszło, pierwsze wyszło ; wycena następuje w oparciu o ostatnią dostawę znajdująca się w magazynie, która jako pierwsza wydawana jest do zużycia w procesie produkcyjnym. LIFO najczęściej stosowana jest w warunkach wysokiej inflacji. 3. HIFO (ang. highest in first out) najdroższe przyszło, pierwsze wyszło. Do zużycia wydawane są w pierwszej kolejności te materiały, które maja najwyższą cenę zakupu. W warunkach wysokiej inflacji, kiedy ceny rosną w sposób ciągły, metoda LIFO daje te same rezultaty co metoda HIFO. 4. LOFO (ang. lowest in first out) najtańsze przyszło, pierwsze wyszło. W praktyce metoda ta jest stosowana bardzo rzadko. Powoduje zaniżenie kosztów i w konsekwencji zawyżenie płaconego podatku dochodowego. Może być jednak wykorzystana w przypadku, kiedy firma chce zaniżyć poziom poniesionych kosztów (zbyt wysokich w stosunku do przychodów ze sprzedaży, np. ograniczyć stratę generowaną z działalności operacyjnej). 5. Cena średnioważona (albo przeciętna bądź bieżącej ceny przeciętnej) po każdej dostawie ustala się tu średnią ważoną cenę materiałów zgromadzonych w magazynie, ważoną ich ilością. Stosowana przy rzadkich dostawach danego materiału. 6. Stałe ceny ewidencyjne ustalane na poziomie: ceny zakupu (rzeczywista cena, po której dokonuje się zakupu materiałów) ceny nabycia (cena zakupu powiększona o koszty zakupu, np. transport, ubezpieczenie w drodze, załadunek, rozładunek, montaż). Ewidencja materiałów Ewidencja materiałów składa się z: ewidencji ilościowej; prowadzi ja na bieżąco magazynier na luźnych kartach odrębnych dla każdego asortymentu, chronologicznie, ewidencji ilościowo-wartościowej; prowadzona w formie kartoteki dla każdego materiału. Dane ewidencji ilościowej i wartościowej powinny być zgodne co do ilości, ewidencji wartościowej, prowadzonej wg zasady podwójnego zapisu. 148

7 Za materiały oraz prawidłową gospodarkę magazynową ponosi materialna odpowiedzialność magazynier. Obroty magazynowe muszą być więc udokumentowane. Główne dokumenty przyjęcia i wydania z magazynu to: Pz przyjecie z zewnątrz (do magazynu); zwiększa ilość towaru na stanie, wymaga podania kontrahenta, od którego przyjmowany jest towar, Rw rozchód wewnętrzny (wydanie materiałów do produkcji); zmniejsza ilość towaru na stanie, nie wymaga podania kontrahenta, dla którego przeznaczony jest towar, Zw zwrot wewnętrzny (przyjecie materiałów nie wykorzystanych w produkcji), Mm przesuniecie międzymagazynowe (do innego magazynu); wykorzystywany dla opcji wielu magazynów FIFO. Pozwala na przesunięcie towaru z jednego magazynu do innego. Nie wpływa na sumaryczną ilość towaru we wszystkich magazynach; wpływa na ilości towarów w magazynach powiązanych tym dokumentem. Najczęściej wykorzystywany jest w celu przeniesienia partii towaru z magazynu, do którego został dokonany zakup towaru, do innych magazynów zdefiniowanych przez użytkownika Zarządzanie magazynem w programie Microsoft Business Solutions Navision Zarządzanie Magazynem w Microsoft Business Solutions Navision zapewnia elastyczność oraz funkcje niezbędne do optymalizacji pełnego cyklu zarządzania magazynem zgodnie z określonymi wymaganiami. Główne zalety: sprawne przesunięcia wewnętrzne i zewnętrzne optymalizacja wykorzystania obszaru magazynowego (automatyczny dobór lokacji) redukcja kosztów operacyjnych poprzez np.: zmniejszenie rozmiaru magazynu lub obniżenie kosztów pracy możliwość szybkiej reakcji na zmiany wielkości popytu Główne funkcje: rejestracja towarów oraz ich rozmieszczanie wiele wymiarów magazynowych, kontrola numerów seryjnych oraz numerów partii kontrola lokacji automatyczny dobór lokacji 149

8 arkusze przyjęć (moduł zaawansowany) strefy magazynowe (moduł zaawansowany) Łatwiejsza obsługa zapasów Zarządzenie Magazynem ułatwia identyfikację, etykietowanie, rozmieszczanie oraz przesunięcia przyjętych do magazynu towarów. Wszystkie czynności są rejestrowane w historii transakcji, co pozwala na odtworzenie kolejności operacji w każdym momencie dla każdego towaru. Kontrola numerów seryjnych oraz numerów partii Obsługa numerów seryjnych oraz numerów partii umożliwia automatyczne znakowanie zapasów numerami powiązanymi z wysyłkami i dostawami. Można utworzyć dowolną liczbę grup numerów seryjnych/partii w celu automatycznej numeracji jednostek magazynowych zapasów. Grupa numerów seryjnych/partii przypisywana jest do głównej transakcji magazynowej, a same numery mają postać alfanumeryczną tworzoną w oparciu o szablon i numerację porządkową. Konfiguracja priorytetów dla obszarów magazynowych Zarządzanie Magazynem oferuje szczególną elastyczność w logice rozmieszczania produktów. System zapewnia podział magazynu na strefy o różnym przeznaczeniu. Na przykład, można utworzyć specjalną strefę dla towarów wymagających bardzo niskich temperatur przechowywania. Magazyn może też być podzielony na strefy zgodnie z wielkością produkcji dla różnych pozycji magazynowych. Pozycje o wysokim priorytecie automatycznie odkładane są w pobliżu doków. Lokacje magazynowe definiowane są w oparciu o pięć poziomów: magazyn, korytarz, regał, półka oraz pojemnik. Dla każdej lokacji definiuje się specjalne parametry, np. rozmiary, wysokość nad podłogą, dopuszczalne typy palet itd. Tymczasowo niedostępne lokacje mogą być blokowane tak, by nie wysłać palet na uszkodzone półki czy regały, które są np. w trakcie remontu. Mechanizm automatycznego doboru lokacji Zarządzanie Magazynem zapewnia skuteczne wykorzystanie przestrzeni w magazynie. Podczas przyjmowania towarów system określa optymalną lokację magazynową. System opiera swoją propozycję na porównaniu parametrów stref i lokacji oraz parametrów przyjmowanej pozycji magazynowej. Rejestracja przyjmowanych towarów W niektórych przypadkach zachodzi konieczność sprzedaży towarów, które nie zostały jeszcze zarejestrowane w systemie, a znalazły się już w magazynie. Jeśli używany jest moduł Zarządzania Magazynem, towary można rejestrować natychmiast po ich otrzymaniu. Oznacza 150

9 to, że towary w systemie Microsoft Business Solutions Navision są widoczne i dostępne do sprzedaży lub produkcji nawet wtedy, gdy jeszcze nie zostały rozmieszczone. Szybsza lokalizacja towarów Zarządzanie Magazynem zapewnia funkcje, które umożliwiają szybkie i łatwe wyszukiwanie towarów znajdujących się na stanie w magazynie. Funkcje te są używane w połączeniu z pobieraniem, pakowaniem, inwentaryzacj ą oraz podczas przesunięć towarów. Wymiary magazynowe Poziom szczegółów wymagany w transakcjach magazynowych, zdefiniowany w procesie konfiguracji, uzależniony jest od wielkości zapasów oraz ich typu. Zapis danych, związanych między innymi z położeniem towaru w magazynie, realizowany jest w oparciu o mechanizm wymiarów magazynowych. Dla poszczególnych grup indeksów magazynowych definiowane są odrębne ustawienia uwzględniające śledzenie wybranych spośród dostępnych wymiarów. Wymiary obejmują: Magazyn, Numer partii (identyfikacja określonej partii towaru), Lokację (półka, pojemnik, itd.), Identyfikator palety (numer palety, na której towary są składowane) oraz Numer seryjny (unikalny identyfikator jednostki towaru). Wymiary magazynowe umożliwiają określenie dokładnego położenia towaru w magazynie. Są one również skutecznym narzędziem do śledzenia numerów partii oraz numerów seryjnych. Microsoft Business Solutions Navision wyposażony jest w elastyczny mechanizm prezentowania ich w formularzach. Na przykład, przegląd ilości dostępnej dla danego indeksu może zostać rozbity na dowolną kombinację wymiarów. Podczas wprowadzania zamówienia sprzedaży można zarezerwować towar z określonej lokacji lub z wybranej partii. Taka rezerwacja respektowana jest przez wszystkie funkcje systemu Microsoft Business Solutions Navision, np: spisy inwetaryzacyjne, planowanie produkcji itd. Szybsze pobieranie i pakowanie Zarządzanie Magazynem umożliwia obsługę przesunięć wewnętrznych, oraz wysyłek zewnętrznych. Wysyłki można zdefiniować jako zestaw pozycji magazynowych, które mają być zapakowane na tej samej palecie lub wysłane w tym samym czasie. Funkcjonalność wysyłek pozwala również na obsługę specyfikacji struktur wyrobów (BOM), dzięki czemu materiały i półprodukty mogą być wysyłane bezpośrednio z magazynu na produkcję. Zawansowane pobieranie towarów Pobieranie z magazynu ilości mniejszych niż ilość na palecie realizowane jest przez mechanizm ścieżki pobrania. System automatycznie układa kolejność towarów w ścieżce tak, by droga magazyniera była najkrótsza. Budując ścieżki pobrania system uwzględnia szereg parametrów, np. strefy, wysokość lokacji nad podłogą, sprzęt konieczny do transportu, reguły 151

10 wspólnego pakowania itd. Podczas tworzenia ścieżki pobrania system pozwala na uwzględnianie w jednej ścieżce wielu zamówień (pobieranie zbiorcze). Umożliwia to lepsze wykorzystanie miejsca na paletach oraz ekonomiczne zarządzanie magazynem.zorganizowanie elementów menu zarządzania magazynem odzwierciedla procedury pracy typowego magazynu. Menu odpowiada przychodzącym, wychodzącym i wewnętrznym przepływom zapasów w magazynie, udostępnia także kilka nowych funkcji. Jest to standardowe menu dla wszystkich magazynów, jednak dostępne elementy menu będą zależeć od zakresu określonego w licencji. Ten obszar aplikacji przeznaczony jest do wspomagania procesów magazynowych dotyczących przyjmowania, odkładania, przydzielania, pobierania i wydawania zapasów. Przepływy zapasów Drogę danego zapasu przez magazyn można opisać za pomocą dokonywanych czynności z udziałem tego zapasu. W menu dotyczącym zarządzania magazynem znajduje się pięć punktów reprezentujących pięć głównych czynności magazynowych: Opcja Przyjęcie stosowana jest do rejestrowania przyjęć zapasów na magazyn. Przy księgowaniu stosownego przyjęcia magazynowego, zapasy podlegają rejestrowaniu w ewidencji magazynowej. Opcja Odłożenie służy planowaniu zadania polegającego na odkładaniu przyjętych i zaewidencjonowanych zapasów. Po odłożeniu i zaksięgowaniu zapasów, można je przydzielić. Opcja Przydział wykorzystywana jest do przydzielania do konkretnych użytkowników zapasów do pobrania z magazynu (dzięki zastosowaniu filtrów do wierszy przydziału można optymalizować pobrania). Opcja Pobranie służy do lokalizowania pobieranych zapasów i sortowania ich w razie konieczności, na przykład według nabywcy, terminu realizacji dostawy, numeru półki/pojemnika, czy według innych kryteriów. Opcję Wydanie stosuje się do organizowania wydań zapasów z magazynu. Można tu zastosować kilka filtrów, na przykład według spedytora, metody dostawy czy terminu realizacji Ustawienia zarządzania magazynem Obszar aplikacji Magazyn może być wykorzystywany dopiero po określeniu pewnych kryteriów w oknie Ustawienia zarządzania magazynem, dostępnym pod menu Magazyn Ustawienia Ustawienia magazynu. Aby można było zastosować funkcję Wielu Lokalizacji, należy także zdefiniować Lokalizacje. W tym celu należy wybrać Magazyn Ustawienia Lokalizacje. 152

11 Zadanie: Zdefiniować lokalizację dla nowego magazynu ZIELONY (Magazyn zielony); przyjmując następujące zasady obsługi magazynu: wymagane przyjecie TAK wymagane wydanie TAK wymagane odłożenie TAK wymagane pobranie NIE. Informacje ogólne dotyczące magazynu oraz dane teleadresowe podobnie jak dla magazynu NIEBIESKI: kod ZIELONY nazwa Magazyn zielony adres Kochanowskiego 9 kod pocztowy/miasto Jelenia Góra kod kraju PL nr telefonu nr faksu adres strona główna Rozwiązanie: Wybrać Magazyn Ustawienia Lokalizacje, okno Kartoteka lokalizacji 153

12 Lista innych dostępnych lokalizacji: Lokalizacja -> Lista 154

13 Dokumenty źródłowe Z dokumentów źródłowych (na przykład zamówień sprzedaży, zamówień zakupu, zleceń przesunięcia czy zleceń produkcyjnych) pobierane są przez program wiersze czynności magazynowych. W momencie zwolnienia dokumentu źródłowego tworzona jest czynność magazynowa do realizacji dla każdej lokalizacji zawartej w wierszach tego dokumentu. W momencie rozpoczęcia operacji magazynowych, obszar aplikacji Magazyn przejmuje kontrolę nad księgowaniem wierszy uruchamiających daną czynność magazynową do realizacji. Oznacza to, że znajdujące się w obszarze aplikacji Magazyn informacje dotyczące ilości do wydania oraz śledzenia zapasów mają pierwszeństwo przed tymi samymi informacjami pochodzącymi z dokumentu źródłowego. Próba zmiany w dokumencie źródłowym ilości do wydania czy danych dotyczących śledzenia zapasu spowoduje wyświetlenie przez program ostrzeżenia. Czynności magazynowe do realizacji Każda czynność magazynowa do realizacji powiązana jest z leżącym u jej podstaw dokumentem źródłowym. Czynności magazynowe do realizacji są etapem pośrednim w programie między dokumentami źródłowymi a czynnościami magazynowymi. Czynności magazynowe do realizacji nie są bezpośrednio widoczne dla użytkownika. Uwaga: Dokumenty źródłowe dla modułu Magazyn to w naszym przypadku przede wszystkim (jeśli nie wyłącznie) zamówienia zakupu i zamówienia sprzedaży; te dokumenty są podstawą czynności magazynowych, więc w uproszczeniu: zanim przyjmiemy towar do magazynu musimy towar kupić (zamówienie zakupu), zanim wydamy towar z magazynu musimy go sprzedać (zamówienie sprzedaży (musza być zdefiniowani kontrahenci: dostawcy i nabywcy oraz musza być przygotowane kartoteki zapasu). Poniżej zamieszczono kartoteki dostawców sprzętu, który będzie przyjmowany do magazynu. 155

14 Dostawcy Kartoteka dostawcy1: Kartoteka dostawcy 2: Zapasy Kartoteka zapasu1 (dysk twardy Hitachi 250 GB, dostawca: firma Shift ): 156

15 157

16 158

17 Kartoteka zapasu2 (dysk twardy Seagate 500 GB, dostawca: firma EnterEK): 159

18 160

19 Pobieranie wierszy dla celów przyjęcia lub przydziału zapasów Informacje niezbędne do odłożenia czy pobrania zapasów odczytuje się za pomocą funkcji Pobierz dokumenty źródłowe albo Pobierz wybrane dokumenty źródłowe w oknach Przyjęcie magazynowe i Przydział magazynowy. Polecenie Pobierz dokumenty źródłowe pobiera wszystkie dostępne dokumenty źródłowe, ale możliwe jest tu zastosowanie filtrów wybierających, na przykład, tylko te dokumenty, w 161

20 których wierszach zawarte są określone zapasy czy lokalizacje. Filtry można zapisywać do powtórnego wykorzystania, nadając im odnośny kod. Za pomocą funkcji Pobierz wybrane dokumenty źródłowe można w oknie Wybór dokumentu źródłowego wybrać dokumenty do pobrania, zaznaczając je klawiszami Ctrl + F1. W razie niewybrania żadnego wiersza w ten sposób, program wybierze wiersz, w którym aktualnie znajduje się kursor. Księgowanie Podczas księgowania z okien Przyjęcie magazynowe lub Wiersze wydania z magazynu, program aktualizuje i księguje przyjęcia i wydania w dokumentach źródłowych. Program wykorzystuje przy tym zwykłą procedurę księgowania typową dla danego dokumentu źródłowego. Na przykład, przy księgowaniu przyjęcia magazynowego, program aktualizuje zamówienie zakupu i uruchamia dotyczącą tego zamówienia funkcję Księguj Przyjęcie. W przypadku księgowania z okna Pobranie magazynowe za pomocą polecenia Księguj Pobranie i Wydanie, program aktualizuje zamówienie sprzedaży i uruchamia dotyczącą tego zamówienia funkcję Księguj wydanie. Przyspieszanie czynności magazynowych w stosunku do określonych wierszy Istnieje możliwość przyspieszenia realizacji zamówienia zakupu lub sprzedaży czy zlecenia przesunięcia poprzez ominięcie zwykłych procedur magazynowych dotyczących objętych nimi zapasów. Dokonuje się tego poprzez bezpośrednie utworzenie przyjęcia lub przydziału magazynowego z danego zamówienia czy zlecenia. Funkcje uruchamiające te skróty dla przyspieszanych zamówień czy zleceń to Utwórz przyjęcie i Utwórz przydział, i dostępne są z danego zamówienia sprzedaży lub zakupu bądź ze zlecenia przesunięcia poprzez kliknięcie przycisku Funkcja i wybranie odpowiedniej opcji. Wybranie jednego z tych skrótów powoduje, że program umieszcza wiersze danego zlecenia czy zamówienia w oknie Przyjęcie magazynowe lub, odpowiednio, Przydział magazynowy dotyczącym stosownego magazynu, zgodnie z kodem lokalizacji znajdującym się w zamówieniu/zleceniu. W trakcie definiowania magazynu podejmowane są decyzje dotyczące sposobu funkcjonowania danego magazynu oraz żądanego poziomu szczegółowości i złożoności. Podjęte decyzje mają wpływ na sposób wykonywania operacji w programie (większość opisu dotyczy sytuacji, jak w poprzednim zadaniu) Przyjmowanie zapasów Po dostarczeniu zapasów do magazynu, dla którego zdefiniowano przetwarzanie przyjęć magazynowych, należy pobrać wiersze zwolnionego dokumentu źródłowego, który wyzwolił przyjęcie. Następnie należy wprowadzić ilości otrzymanych zapasów i zaksięgować przyjęcie. Dokumentem źródłowym dla przyjęcia może być zamówienie zakupu, zamówienie zwrotu sprzedaży lub zlecenie przesunięcia dla zapasów przychodzących. 162

21 Aby przyjąć zapasy: 1. Otwórz okno Przyjęcie magazynowe i wypełnij przynajmniej pola po lewej stronie nagłówka przyjęcia. Przy pobieraniu wierszy dokumentu źródłowego program kopiuje do każdego wiersza informacje z nagłówka. 2. Kliknij kolejno pozycje Funkcje i Pobierz dokumenty źródłowe. Zostanie wyświetlone okno Dokumenty źródłowe. 3. Wybierz dokumenty źródłowe, dla których mają zostać przyjęte zapasy, i kliknij przycisk OK. Spowoduje to wyświetlenie wierszy dokumentu źródłowego w oknie Przyjęcie magazynowe. Program już wypełnił pole Ilość do przyjęcia ilością pozostałą dla każdego wiersza, jednak ilość tę można w miarę potrzeby zmienić. W przypadku usunięcia zawartości pola Kod pojemnika w nagłówku przed pobraniem wierszy należy w każdym wierszu przyjęcia wprowadzić odpowiedni kod pojemnika. Uwaga: Aby wypełnić to pole we wszystkich wierszach wartością zero, można kliknąć kolejno pozycje Funkcje i Usuń ilość do przyjęcia. Aby wypełnić je jeszcze raz pozostałą ilością, wystarczy kliknąć pozycje Wprowadź autom. ilość do przyjęcia. Uwaga: Ilość przyjmowanych zapasów nie może przekraczać wartości określonej w polu Ilość pozostała w wierszu dokumentu źródłowego. Aby przyjąć takie dodatkowe zapasy, należy pobrać inny dokument źródłowy zawierający wiersz dla tego zapasu, używając funkcji filtru w celu pobrania dokumentów źródłowych z danym zapasem. 4. Zaksięguj przyjęcie magazynowe. Program zaktualizuje pola ilości w dokumentach źródłowych i zarejestruje zapasy jako część zapasów firmy. W momencie dotarcia zapasów do magazynu należy zarejestrować ich ilość w stosownym dokumencie przyjęcia. Przyjęcie można potem zaksięgować, dzięki czemu program zarejestruje objęte nim zapasy w ewidencji magazynowej firmy. Dzięki temu zapasy można później przydzielić do odłożenia (zapasy, chociaż zostały już przyjęte, nie mogą zostać pobrane do momentu ich odłożenia). Przyjęcie może objąć nie więcej zapasów niż ilość zawarta w dokumencie źródłowym (zamówieniu). Przed przyjęciem dodatkowych zapasów trzeba dokonać aktualizacji dokumentu źródłowego Odkładanie zapasów Przed odłożeniem zapasu należy zaksięgować obejmujące go przyjęcie magazynowe. Spowoduje to automatyczne wyświetlenie wierszy z zaksięgowanego przyjęcia w oknie 163

22 Jeśli informacje dotyczące odkładania mają być organizowane i rejestrowane w programie przy użyciu dokumentów, należy zaznaczyć pole wyboru Wymagane odłożenie w kartotece lokalizacji. Wskazuje to, że ewentualne odłożenie zapasów przychodzących do danej lokalizacji magazynowej na podstawie przychodzących dokumentów źródłowych ma zostać obsłużone przez system i w nim zarejestrowane. Przychodzącym dokumentem źródłowym może być zamówienie zakupu, zamówienie zwrotu sprzedaży, zlecenie przesunięcia dotyczące zapasów przychodzących lub zlecenie produkcyjne, dla którego powinna zostać odłożona produkcja. Jeśli daną lokalizację zdefiniowano w ten sposób, że wymagane jest przetwarzanie odłożeń, ale nie jest wymagane przetwarzanie przyjęć, dokument Odłożenie zapasu służy do organizowania i drukowania informacji dotyczących odłożenia, wprowadzania wyników odłożenia oraz księgowania informacji o odłożeniach, które powoduje także księgowanie informacji o przyjęciach dla dokumentu źródłowego. W przypadku zlecenia produkcyjnego w procesie księgowania księgowana jest produkcja dla zlecenia i zlecenie to zostaje zakończone. Informacje o zaksięgowanym odłożeniu można przejrzeć w oknie Zaksięgowane odłożenia zapasów. Jeśli daną lokalizację zdefiniowano w ten sposób, że wymagane jest przetwarzanie przyjęć i odłożeń, czyli zaznaczone zostały pola wyboru Wymagane przyjęcie i Wymagane odłożenie na karcie lokalizacji, proces odkładania zapasów jest nieco inny. W tym przypadku odłożenia są obsługiwane za pomocą dokumentu Odłożenie magazynowe. Funkcja Odłożenie magazynowe działa podobnie do funkcji Odłożenie zapasów. Jedyna różnica polega na tym, że zamiast księgowania informacji dotyczących odłożenia jest ono rejestrowane. Przyjęcie może zostać zaksięgowane przed zarejestrowaniem odłożenia, jednak w przypadku niezaksięgowania przyjęcia zarejestrowanie odłożenia nie powoduje zaksięgowania przyjęcia zapasów. Zarejestrowane informacje dotyczące odłożeń można przejrzeć w oknie Zarejestrowane odłożenia Odkładanie zapasów przy użyciu funkcji odłożenie magazynowe Jeśli lokalizacja została zdefiniowana w taki sposób, że jest wymagane przetwarzanie odłożeń i pobrań magazynowych, do sterowania odkładaniem zapasów należy użyć dokumentów odłożeń magazynowych. Podczas księgowania przyjęcia magazynowego program aktualizuje dokumenty źródłowe (zamówienie zakupu, zlecenie przesunięcia dla zapasów przychodzących lub zamówienie 164

23 zwrotu sprzedaży), księguje przyjętą ilość w księdze zapasów i wysyła wiersze dotyczące przyjętych zapasów do funkcji odłożeń w magazynie. Jeśli stosowane są wewnętrzne odłożenia i pobrania, funkcja wewnętrznego pobierania może także tworzyć wiersze dla odłożenia. W zależności od sposobu zdefiniowania magazynu program albo udostępnia wiersze w arkuszu odłożenia, albo natychmiast tworzy instrukcje odłożenia. Wszystkie wiersze przyjętych zapasów, w tym także te połączone i posortowane w arkuszu, stają się ostatecznie wierszami odłożenia. Wiersze odłożenia zawierają sugestie utworzone przez program bądź pracownika na wyższym stanowisku dotyczące określonego rozmieszczenia zapasów w pojemnikach. Odkładanie zapasu: 1. Otwórz okno Odłożenie magazynowe (Magazyn Obsługa towarów-wiele zamówień Odłożenia) i naciśnij klawisz F5, aby wyświetlić listę wszystkich utworzonych dokumentów odłożenia. Po wybraniu żądanego dokumentu można posortować wiersze według różnych kryteriów, na przykład według zapasu, numeru półki lub terminu realizacji, i w ten sposób zoptymalizować proces odłożenia. 2. W polu Ilość do realizacji wprowadź ilość, która ma zostać odłożona. 3. Po odłożeniu zapasów kliknij kolejno pozycje Rejestrowanie oraz Rejestruj odłożenie, aby zarejestrować wykonanie czynności i udostępnić zapasy do pobrania Wydania Jeśli magazyn został zdefiniowany w taki sposób, że wymagane jest przetwarzanie wydań na podstawie dokumentów magazynowych, funkcja ta służy do przygotowywania wydań wymaganych przez dokumenty źródłowe. Jeżeli lokalizacja wymaga przetwarzania pobrań, można tworzyć instrukcje pobrania dla każdego wydania lub zwalniać wiersze wydania do arkusza pobrania, który pozwala zaplanować bardziej wydajną serię pobrań dla wielu wydań. Po pobraniu wszystkich zapasów przez pracowników można zakończyć przygotowywanie wydania, a następnie je zaksięgować. Jeżeli magazyn został zdefiniowany w taki sposób, że wymagane jest przetwarzanie wydań magazynowych, zapasy można wydawać tylko na podstawie dokumentów źródłowych zwolnionych do magazynu przez inne jednostki firmy w celu wykonania czynności. Dokumenty źródłowe w przypadku wydań to miedzy innymi zamówienia sprzedaży, zamówienia zwrotu zakupu i przesunięcia dotyczące zapasów wychodzących. Przed wydaniem dowolnych zapasów należy najpierw otworzyć dokument wydania oczekujący na przeprowadzenie czynności lub utworzyć nowe wydanie z zamówień, które zostały 165

24 zwolnione do magazynu i prawdopodobnie wymagają jedynie standardowej szybkości wysyłki. Aby otworzyć już utworzone wydanie: 1. Otwórz okno Wydanie magazynowe i naciśnij klawisz F5 w celu wyświetlenia okna Lista wydań magazynowych. 2. Wybierz jeden z dokumentów wydania dla danej lokalizacji. Niektóre z tych wydań mogły zostać utworzone poza magazynem (w dziale sprzedaży lub w innym miejscu).. Aby utworzyć nowe wydanie: a) Otwórz okno Wydanie magazynowe. b) Wypełnij pola w każdym wierszu dziennika. c) Wypełnij nagłówek wydania. Aby utworzyć pusty nagłówek, naciśnij klawisz F3, wprowadź kod lokalizacji oraz, jeżeli używane są pojemniki, określ pojemnik. Jeśli używane są bezpośrednie odłożenia i pobrania, wprowadź kod strefy (o ile program nie zrobi tego automatycznie). 3. Kliknij kolejno pozycje Funkcje i Pobierz dokumenty źródłowe, a następnie wybierz jeden lub kilka dokumentów źródłowych. Możesz też kliknąć kolejno pozycje Funkcje i Użyj filtrów do pobrania dok. źródł., aby pobrać określone wiersze wydania, na przykład dla wybranego nabywcy lub spedytora. Możliwe jest tworzenie dokumentów wydania zawierających wiersze z kilku zamówień sprzedaży. 4. zaksięguj wydanie magazynowe Księgowanie -> Księguj wydanie. Zadanie: Utworzyć przyjęcie magazynowe dla 40 sztuk dysków Hitachi po 170 zł (koszt bezpośredni) wykorzystując okno Zamówienie zakupu 166

25 Rozwiązanie: 1. po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych informacji w oknie zamówienie zakupu zwolnic dokument do następnego etapu przetwarzania (Funkcje -> Zwolnij) 2. utworzyć przyjecie magazynowe: a) Funkcje -> Utwórz przyjecie magazynowe 167

26 b) pobrać odpowiedni dokument źródłowy zamówienie zakupu: wybrać Funkcje -> Pobierz dokumenty źródłowe c) zaksięgować dokument: Księgowanie -> Księguj przyjęcie 168

27 Aby zaksięgować przyjecie z poziomu zamówienia zakupu, należy otworzyć ponownie dokument: Zamówienie zakupu-> Funkcje -> Otwórz ponownie dopiero wtedy można dokonać księgowania: Księgowanie -> Księguj (Faktura) Po zaksięgowaniu mamy następującą sytuację (zakładamy 12% zysk): Zapasy zostały przyjęte, jednak nie mogą zostać pobrane/wydane, zanim nie zostaną odłożone. Zadanie samodzielne: Wykorzystując okno Zamówienie zakupu utworzyć przyjecie magazynowe na 30 szt. dysków Seagate (400zł/szt, dostawca: EnterEK). Zadanie: Wykorzystując moduł Magazyn utworzyć przyjecie magazynowe na 10 szt. dysków Hitachi (firma Shift, 180 zł/szt.) Magazyn-> Planowanie i wykonywanie -> Przyjęcia Rozwiązanie: a) okno Przyjęcie magazynowe: nowe przyjęcie magazynowe (F3) magazyn Zielony b) pobrać odpowiedni dokument źródłowy zamówienie zakupu: Funkcje -> Pobierz dokumenty źródłowe. 169

28 otrzymujemy: c) zaksięgować dokument: Księgowanie -> Księguj przyjęcie kartoteka zapasu wygląda następująco: 170

29 Zadanie: Odłożyć zapas Dysk twardy Hitachi 250 GB przyjęty w ilości 40 sztuk w cenie 170 zł. Rozwiązanie: 1. Wybrać Magazyn Obsługa towarów - wiele zamówień Odłożenia 2. z listy odłożeń magazynowych wybrać magazyn ZIELONY 171

30 3. zarejestrować odłożenie Rejestrowanie -> Rejestruj odłożenie Odłożone zapasy można już pobierać i wydawać. Zadanie samodzielne: Odłożyć wszystkie zapasy przyjęte wcześniej do magazynu. Zadanie: 1. przygotować zamówienie sprzedaży na 15 sztuk dysków Hitachi (nabywca: Break ); zwolnić dokument do następnego etapu przetwarzania 2. przygotować dokument wydania dla zamówionego towaru Rozwiązanie (pkt 2): a) wybrać Magazyn Planowanie i wykonywanie Wydania b) przygotować nowe wydanie (F3) z magazynu ZIELONY c) pobrać dokument źródłowy zamówienie sprzedaży (wybrać Funkcje -> Pobierz dokumenty źródłowe) 172

31 d) zaksięgować wydanie Księgowanie -> Księguj wydanie Warto teraz sprawdzić kartotekę zapasu: po dokonaniu sprzedaży i wydaniu z magazynu 15 szt. dysków Hitachi na stanie magazynu pozostało 35 szt. dysków. 173

32 Uwaga: po ponownym otwarciu (Funkcje -> Otwórz ponownie) można zaksięgować zamówienia zakupu i zamówienia sprzedaży. 8. MAGAZYN Magazynowanie i obsługa zapasów Przebieg procesu magazynowania Materiały Zarządzanie magazynem w programie Microsoft Business Solutions Navision Ustawienia zarządzania magazynem Dokumenty źródłowe Przyjmowanie zapasów Odkładanie zapasów Odkładanie zapasów przy użyciu funkcji odłożenie magazynowe Wydania

LOGISTYKA. Definicje. Definicje

LOGISTYKA. Definicje. Definicje LOGISTYKA Magazynowanie Definicje Magazyn: jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej

Bardziej szczegółowo

kontrolowane przez jednostkę rzeczowe zasoby majątkowe, które powinny w przyszłości spowodować wpływ korzyści do jednostki

kontrolowane przez jednostkę rzeczowe zasoby majątkowe, które powinny w przyszłości spowodować wpływ korzyści do jednostki MATERIAŁY TOWARY Materiały kontrolowane przez jednostkę rzeczowe zasoby majątkowe, które powinny w przyszłości spowodować wpływ korzyści do jednostki zużywają się jednorazowo w danym cyklu produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn def. (I): Wyodrębnione pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszoną

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 5

Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 5 Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 5 1. Charakterystyka i funkcje systemu klasy WMS 2. Funkcje systemu WMS 3. Elementy (moduły) systemu WMS 3.1. Operacje magazynowe 3.2. Transport i spedycja

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Magazyn

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Magazyn Magazyn Spis treści Ogólne dane... 2 Kilka magazynów (Pakiet Pro)... 2 Operacje magazynowe... 2 Wprowadzenie transakcji zakupu materiałów i towarów na magazyn... 3 Bilans otwarcia towarów na magazynie....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Do zapasów zaliczyć należy: (1) materiały, czyli przedmioty pracy nabyte w celu całkowitego zużycia w jednym cyklu produkcyjnym lub zużycia na inne potrzeby, na przykład konserwacji

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI POZNAŃ ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MSU NAZWISKO IMIĘ NUMER ZESTAWU MSU/03/ 2010 POZNAŃ, 2010 ROK TABLICA W-1. Postać fizyczna asortymentów Lp. Asortyment Wymiary opz [mm] Masa q opz X

Bardziej szczegółowo

Kod Nazwa Prefiks dokumentu przyjęcia do magazynu, wydania z magazynu oraz przesunięć międzymagazynowych Kolejne przyjęcie, rozchód, przesunięcie nr

Kod Nazwa Prefiks dokumentu przyjęcia do magazynu, wydania z magazynu oraz przesunięć międzymagazynowych Kolejne przyjęcie, rozchód, przesunięcie nr Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Magazyn Wprowadź bilanse otwarcia, transakcje magazynowe bez faktur (przychodzące, wychodzące, przesunięcia międzymagazynowe) oraz generuj różnego rodzaju raporty

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MAGAZYNOWA

GOSPODARKA MAGAZYNOWA Projekt A 0211d2 Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości Romów KXETANES-RAZEM Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Witold Zych GOSPODARKA MAGAZYNOWA Szkolenie dla społeczności

Bardziej szczegółowo

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja def. Operacja w procesie magazynowym polegająca na pobraniu zapasów ze stosów lub urządzeń do składowania

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja Gospodarka magazynowa Procesy magazynowe Ekonomiczna wielkość zamówienia PROCESY MAGAZYNOWE Gospodarka magazynowa Proces magazynowy Proces

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa. Definicja magazynu (1) Definicja magazynu (2) 2014-10-06. Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów

Gospodarka magazynowa. Definicja magazynu (1) Definicja magazynu (2) 2014-10-06. Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów Gospodarka magazynowa Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów Definicja magazynu (1) Wyodrębnione: pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszona (wiata), otwarte składowisko

Bardziej szczegółowo

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Wstęp Jednym z powodów utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa jest utrzymywanie zbyt wysokich poziomów zapasów,

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MARCIN FOLTYŃSKI

PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MARCIN FOLTYŃSKI PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MAGAZYN Jednostka funkcjonalno - organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów) czasowo wyłączonych z użycia w wyodrębnionej przestrzeni

Bardziej szczegółowo

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 HERMESEDI System elektronicznej wymiany dokumentów w systemie EDI/ECOD wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2008 SPIS TREŚCI: 1. Przeznaczenie... 3 2. Schemat pracy...

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Produkcją Opis funkcjonalny

System Zarządzania Produkcją Opis funkcjonalny System Zarządzania Produkcją to rozwiązanie przygotowane przez Grupę Dr IT, rozwijające standardową funkcjonalność modułu enova365 Produkcja o następujące elementy: operacje wzorcowe, operacje do indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie. Logistyka zaopatrzenia i produkcji. Gospodarka magazynowa LZIP_2_LW. dr inż. L. Wicki

Magazynowanie. Logistyka zaopatrzenia i produkcji. Gospodarka magazynowa LZIP_2_LW. dr inż. L. Wicki Logistyka zaopatrzenia i produkcji Magazynowanie dr inż. L. Wicki LZIP_2_LW Funkcjonalne rozgraniczenie systemów logistycznych Gospodarka magazynowa Zapasy magazynowe przy przepływie towarów Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

1. Opakowania wielokrotnego użytku: 2. Logistyczny łańcuch opakowań zawiera między innymi następujące elementy: 3. Które zdanie jest prawdziwe?

1. Opakowania wielokrotnego użytku: 2. Logistyczny łańcuch opakowań zawiera między innymi następujące elementy: 3. Które zdanie jest prawdziwe? 1. Opakowania wielokrotnego użytku: A. Są to zwykle opakowania jednostkowe nieulegające zniszczeniu po jednokrotnym użyciu (opróżnieniu), które podlegają dalszemu skupowi. B. Do opakowań wielokrotnego

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI POZNAŃ ĆWICZENIA Z PRZEDMIOTU MAGAZYNOWANIE NAZWISKO IMIĘ ROK STUDIÓW SEMESTR KIERUNEK NUMER GRUPY PROWADZĄCY NUMER ZESTAWU 010 / IV / Z / B15 POZNAŃ, 2010 ROK PROCES TECHNOLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

ZAKUPY. Pozostałe pola nie są wymagane, choć pól Nazwa, adres, czy NIP nie należy raczej zostawiać pustych.

ZAKUPY. Pozostałe pola nie są wymagane, choć pól Nazwa, adres, czy NIP nie należy raczej zostawiać pustych. ZAKUPY Funkcje modułu Zakupy wykorzystuje się do zarządzania zakupami. Poprzez ustawienie odpowiednich grup księgowych moduł ten współpracuje z księgą główną, księgując automatycznie wszystkie operacje

Bardziej szczegółowo

Rejestracja dokumentu PZ. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja dokumentu PZ. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja dokumentu PZ Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją

Bardziej szczegółowo

Nowości w logistyce Elementy SCM w wersji 9.0

Nowości w logistyce Elementy SCM w wersji 9.0 Nowości w logistyce Elementy SCM w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Ustalanie terminów realizacji zamówień... 3 1. Kalendarze dostaw i wysyłek... 3 2. Ustalanie terminu

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe. Bilans otwarcia (Ustawienia > Ustawienia Finansów > Bilans Otwarcia) Faktury zakupu (Zakupy > Faktury i inne dowody zakupu) Zaznacz

Środki Trwałe. Bilans otwarcia (Ustawienia > Ustawienia Finansów > Bilans Otwarcia) Faktury zakupu (Zakupy > Faktury i inne dowody zakupu) Zaznacz Środki Trwałe W 360 Księgowość możesz obliczyć amortyzację, odpisywać środki trwałe, dokonać rewaluacji, zreklasyfikować środki trwałe, dodawać karty środków trwałych oraz generować różnego rodzaju raporty.

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Biblioteką SOWA2/MARC21 OBSŁUGA CZASOPISM

Zintegrowany System Zarządzania Biblioteką SOWA2/MARC21 OBSŁUGA CZASOPISM Zintegrowany System Zarządzania Biblioteką SOWA2/MARC21 OBSŁUGA CZASOPISM Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Tworzenie informacji o zasobach czasopisma...4 3. Rekord karty wpływu...5 4. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

ŚCIĄGAWKA. Jak najprościej zarejestrować ciąg zdarzeń: od zamówienia odbiorcy, poprzez zaopatrzenie, produkcję do sprzedaży w systemie Clear-Pro?

ŚCIĄGAWKA. Jak najprościej zarejestrować ciąg zdarzeń: od zamówienia odbiorcy, poprzez zaopatrzenie, produkcję do sprzedaży w systemie Clear-Pro? ŚCIĄGAWKA Jak najprościej zarejestrować ciąg zdarzeń: od zamówienia odbiorcy, poprzez zaopatrzenie, produkcję do sprzedaży w systemie Clear-Pro? Spis treści 1. IKONY SZYBKIEGO WYBORU 2 2. REJESTRACJA CIĄGU

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Cogeferm Różnorodne rozwiązania do składowania i kompletacji pojemników i palet

Przypadek praktyczny: Cogeferm Różnorodne rozwiązania do składowania i kompletacji pojemników i palet Przypadek praktyczny: Cogeferm Różnorodne rozwiązania do składowania i kompletacji pojemników i palet Lokalizacja: Francja Cogeferm, francuska firma specjalizująca się w dystrybucji artykułów ślusarskich,

Bardziej szczegółowo

Magazyn zdefiniowany w systemie nie może zostać usunięty, jeżeli zostały na nim wykonane jakiekolwiek operacje.

Magazyn zdefiniowany w systemie nie może zostać usunięty, jeżeli zostały na nim wykonane jakiekolwiek operacje. Załącznik nr 2 Opis systemu Struktura magazynów: W firmie będą funkcjonować strefy: - Strefa przyjęć -Strefa główna Adresy magazynowe: Strefy zostanie oznaczona kolorami Uwagi: Magazyn zdefiniowany w systemie

Bardziej szczegółowo

IFS Applications 2003 Instrukcja V PRODUKCJA na ZAMÓWIENIE Planowanie potrzeb materiałowych, zakupy

IFS Applications 2003 Instrukcja V PRODUKCJA na ZAMÓWIENIE Planowanie potrzeb materiałowych, zakupy IFS Applications 2003 Instrukcja V PRODUKCJA na ZAMÓWIENIE Planowanie potrzeb materiałowych, zakupy PRODUKCJA NA ZAMÓWIENIE FABRYKA CZĘŚCI ROWEROWYCH Produkcja na zamówienie - ogólny model procesu Planowanie

Bardziej szczegółowo

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 Podstawowa zmiana to wprowadzenie możliwości pracy na wielu magazynach. Można zdefiniować dowolną ilość filii przedsiębiorstwa, gdzie każda z nich dysponuje własnym

Bardziej szczegółowo

Zwykły magazyn. Centralny magazyn

Zwykły magazyn. Centralny magazyn Zwykły magazyn Centralny magazyn Celem mojej pracy jest zaprezentowanie i przedstawienie w formie pisemnej zasad prawidłowego funkcjonowania magazynów zarówno w przemyśle jak i handlu oraz zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja towarów i wyrobów

Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów w firmie produkcyjnej jest kluczowa pod kątem profesjonalnej obsługi Klienta. Firma chcąc zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów musi być

Bardziej szczegółowo

Sterownik. zasady obsługi. moduł programu Madar 7

Sterownik. zasady obsługi. moduł programu Madar 7 Sterownik zasady obsługi moduł programu Madar 7 MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Przemysław Bartoszek www.goldensoft.pl pbartoszek@goldensoft.pl tel. 697-695-662 Cel prezentacji Prezentowane

Bardziej szczegółowo

...Zarządzanie MWS ... 1

...Zarządzanie MWS ... 1 1 Zarządzanie MWS 3 Struktura magazynu 4 Definicja nośników 4 Zlecenie komplementacji 4 Kontrola wysyłki 5 Zlecenie załadunku 5 Obsługa dostaw 5 Operacje wewnętrzne i zewnętrzne 5 Inwentaryzacje 5 Konsolidacja

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 III. Dane podstawowe definiowanie organizacji 1.1.1 Kartoteka kodów statusów zapasów Kod statusu zapasów określa parametry statusu zapasów w zakresie: Dostępne

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: BH Bikes Dwa magazyny automatyczne w nowym centrum logistycznym BH Bikes. Lokalizacja: Hiszpania

Przypadek praktyczny: BH Bikes Dwa magazyny automatyczne w nowym centrum logistycznym BH Bikes. Lokalizacja: Hiszpania Przypadek praktyczny: BH Bikes Dwa magazyny automatyczne w nowym centrum logistycznym BH Bikes Lokalizacja: Hiszpania Dzięki budowie nowego centrum logistycznego, składającego się z automatycznego magazynu

Bardziej szczegółowo

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk.

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk. Zakupy i kooperacje Wstęp Niewątpliwie, planowanie i kontrola procesów logistycznych, to nie lada wyzwanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Podejmowanie trafnych decyzji zależy od bardzo wielu czynników.

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie. Grzegorz Jokiel

Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie. Grzegorz Jokiel Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie Grzegorz Jokiel Architektura SAP ERP Struktura organizacji w systemie R/3 Podstawowe zadania modułu SD nawiązywanie kontaktów przetwarzanie zapytań ofertowych

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

System Zamówienia i Kontrola Dostaw

System Zamówienia i Kontrola Dostaw System Zamówienia i Kontrola Dostaw System składa się z następujących modułów: 1. Zamówienia od Odbiorców 2. Zamówienia do Dostawców 3. Zestawienia Analityczne 4. Specyfikacja Wysyłkowa 5. Budżet Odbiorców

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY. dr Marek Masztalerz KLASYFIKACJA MATERIAŁÓW. Marek Masztalerz

MATERIAŁY. dr Marek Masztalerz KLASYFIKACJA MATERIAŁÓW. Marek Masztalerz dr Marek Masztalerz KLASYFIKACJA MATERIAŁÓW PODSTAWOWE POMOCNICZE PALIWA CZĘŚCI ZAPASOWE OPAKOWANIA ODPADKI INWENTARZ śywy materiały bezpośrednie przeznaczone do zuŝycia w produkcji (surowce, komponenty,

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009 1. Opcje globalne programu. a. Dodano możliwość określenia minimalnej długości hasła, sprawdzania, czy hasło ma duże litery i cyfry oraz jak często hasło ma być zmieniane. Odpowiednie opcje znajdują się

Bardziej szczegółowo

Rejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja dokumentu WZ Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI POZNAŃ ĆWICZENIA Z PRZEDMIOTU MAGAZYNOWANIE NAZWISKO IMIĘ ROK STUDIÓW SEMESTR KIERUNEK NUMER GRUPY PROWADZĄCY NUMER ZESTAWU 010 / IV / D / R11 POZNAŃ, 2010 ROK PROCES TECHNOLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT DYNAMICS NAV

MICROSOFT DYNAMICS NAV Zarządzanie ŁAŃCUCHEM DOSTAW MICROSOFT DYNAMICS NAV SYSTEM ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM Dzięki systemowi zarządzania magazynem w Microsoft Dynamics NAV oszczędzasz czas i pieniądze poprzez efektywne realizowanie

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy System zamówień oraz mechanizm rezerwacji

Moduł Handlowo-Magazynowy System zamówień oraz mechanizm rezerwacji Moduł Handlowo-Magazynowy System zamówień oraz mechanizm rezerwacji Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. W module Handlowo-Magazynowym zmodyfikowano system zamówień oraz mechanizm rezerwacji stanu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Sage ERP X3 dla dystrybucji

Sage ERP X3 dla dystrybucji Wstęp Sage ERP X3 jest systemem oferującym szeroką gamę rozwiązań dla firm z branży dystrybucyjnej. Poprzez szerokie możliwości parametryzacji system można dopasować do konkretnych potrzeb w zależności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmiany stawki VAT oraz innych informacji dodatkowych dotyczących kartoteki asortymentowej oraz cenników w systemie MAAT

Instrukcja zmiany stawki VAT oraz innych informacji dodatkowych dotyczących kartoteki asortymentowej oraz cenników w systemie MAAT 1. Zmiany w kartotece asortymentowej W celu ułatwienia przeprowadzania zmian w kartotece asortymentowej została przygotowana formatka tppzmienpa01, umożliwiająca grupową zmianę takich informacji jak: stawka

Bardziej szczegółowo

humansoft HERMES SQL

humansoft HERMES SQL Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HERMES SQL MODUŁ OPAKOWANIA ZWROTNE Radom, sierpień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU Pracownia logistyki w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania DLA KWALIFIKACJI AU.22 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU Pracownia logistyki w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania DLA KWALIFIKACJI AU.22 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK zawód: Technik logistyk WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU Pracownia logistyki w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania DLA KWALIFIKACJI AU.22 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK numer programu: 333107 klasa:

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ŁAŃCUCHEM DOSTAW

Zarządzanie ŁAŃCUCHEM DOSTAW MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Zarządzanie ŁAŃCUCHEM DOSTAW SYSTEM ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM Dzięki systemowi zarządzania magazynem w Microsoft Business Solutions Navision oszczędzasz czas i pieniądze

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość

Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Artykuły Artykuły są niezbędne do wprowadzania faktur sprzedaży oraz zakupu, a także w transakcjach magazynowych. Lista artykułów może być taka sama dla faktur sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Rejestracja dokumentu MMW i MMP. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja dokumentu MMW i MMP. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja MMW i MMP Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin teoria praktyka. Lp. Termin realizacji Przedmiot Wykładowca. Marcin Lipiński r. Godz

Liczba godzin teoria praktyka. Lp. Termin realizacji Przedmiot Wykładowca. Marcin Lipiński r. Godz HARMONOGRAM Kursu magazynier z obsługą wózka jezdniowego (150 godzin) Część I kurs magazynier Miejsce szkolenia: Dom Technika NOT w Łomży, ul. Polowa 45, 18-400 Łomża Lp. Termin realizacji Przedmiot Wykładowca

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy z programem.

Rozpoczęcie pracy z programem. Rozpoczęcie pracy z programem. Po zainstalowaniu programu należy przygotować program do wykonywania kopii zapasowej baz danych. W tym celu należy uruchomić z menu start Panel sterowania a następnie wybrać

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja okresowa w systemie ToyDMS

Inwentaryzacja okresowa w systemie ToyDMS Inwentaryzacja okresowa w systemie ToyDMS Proszę o zapoznanie się z całością opisu oraz schematu jeszcze przed rozpoczęciem inwentaryzacji. UWAGA: Po ustaleniu terminu inwentaryzacji należy skontaktować

Bardziej szczegółowo

Część 3 - Konfiguracja

Część 3 - Konfiguracja Spis treści Część 3 - Konfiguracja... 3 Konfiguracja kont użytkowników... 4 Konfiguracja pól dodatkowych... 5 Konfiguracja kont email... 6 Konfiguracja szablonów dokumentów... 8 Konfiguracja czynności

Bardziej szczegółowo

Moduł wspomaga proces produkcyjny automatyzując prowadzenie ewidencji zdarzeń związanych z kolejnymi etapami produkcyjnymi.

Moduł wspomaga proces produkcyjny automatyzując prowadzenie ewidencji zdarzeń związanych z kolejnymi etapami produkcyjnymi. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Produkcja Moduł wspomaga proces produkcyjny automatyzując prowadzenie ewidencji zdarzeń związanych z kolejnymi etapami produkcyjnymi. Program dostarcza szczegółowych informacji

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z INŻYNIERII ZARZĄDZANIA- MRP II

LABORATORIUM Z INŻYNIERII ZARZĄDZANIA- MRP II LABORATORIUM Z INŻYNIERII ZARZĄDZANIA- MRP II Ćwiczenie 4 Temat: Wprowadzanie struktury produkcyjnej i marszrut technologicznych. Opracowali: Sitek Paweł Jarosław Wikarek Kielce 2004 Wydziały produkcyjne

Bardziej szczegółowo

KS-APTEKA Windows. KAMSOFT S.A. Katowice 2013 KS-AOW. (Wielomagazynowość) Instrukcja WIELOMAGAZYNOWOŚĆ Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90

KS-APTEKA Windows. KAMSOFT S.A. Katowice 2013 KS-AOW. (Wielomagazynowość) Instrukcja WIELOMAGAZYNOWOŚĆ Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90 KS-APTEKA Windows (Wielomagazynowość) KAMSOFT S.A. Katowice 2013 Strona 1 z 10 1. Koncepcja wielomagazynowości w System umożliwia zdefiniowanie hierarchicznej struktury przedsiębiorstwa. Elementy struktury

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

www.soot.pl Transport pod pełną kontrolą

www.soot.pl Transport pod pełną kontrolą Transport pod pełną kontrolą System Obsługi Ofert Transportowych SOOT to aplikacja umożliwiająca firmie usprawnienie, optymalizację i pełną kontrolę procesów logistycznych w obszarze transportu na każdym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie gospodarki magazynowej w Urzędzie Gminy Mściwojów

INSTRUKCJA w sprawie gospodarki magazynowej w Urzędzie Gminy Mściwojów INSTRUKCJA w sprawie gospodarki magazynowej w Urzędzie Gminy Mściwojów Grudzień 2006 r. Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Wójta Gminy Mściwojów Nr 3/F/06 z dnia 12.12.2006 r. INSTRUKCJA w sprawie gospodarki

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie szeregu zagadnień, dotyczących

Bardziej szczegółowo

Kontakt: mags1@ilim.poznan.pl

Kontakt: mags1@ilim.poznan.pl www.ilim.poznan.pl www.gs1pl.org www.epcglobal.pl Dlaczego wg standardów GS1? Żaden magazyn nie działa w oderwaniu od otoczenia. Materiały są do niego dostarczane z zewnątrz i są z niego ekspediowane na

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI POZNAŃ ĆWICZENIA Z PRZEDMIOTU MAGAZYNOWANIE NAZWISKO IMIĘ ROK STUDIÓW SEMESTR KIERUNEK NUMER GRUPY PROWADZĄCY NUMER ZESTAWU 0016 / V / Z B - POZNAŃ, 2016 ROK PROCES TECHNOLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Mega Pharma Mega Pharma w technologicznej czołówce dzięki automatycznemu magazynowi samonośnemu firmy Mecalux

Przypadek praktyczny: Mega Pharma Mega Pharma w technologicznej czołówce dzięki automatycznemu magazynowi samonośnemu firmy Mecalux Przypadek praktyczny: Mega Pharma Mega Pharma w technologicznej czołówce dzięki automatycznemu magazynowi samonośnemu firmy Mecalux Lokalizacja: Urugwaj Mecalux zbudował dla firmy Mega Pharma automatyczny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA,

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA, WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA, zawód: Technik logistyk numer programu: 333107 klasa: I, II,

Bardziej szczegółowo

TAG RADIOWY W MAGAZYNIE

TAG RADIOWY W MAGAZYNIE Tomasz Pisarek Jantar sp. z o.o. Elżbieta Hałas Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska TAG RADIOWY W MAGAZYNIE Technologia zwana często EPC/RFID wykorzystuje identyfikację za pomocą fal radiowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08 Spis treści Wstęp... 2 1. System KS-EWD... 2 1.1. Instalacja KS-EWD... 2 2. Aktualizacja plików repozytorium Dokumentów... 4 2.1.1. Instalacja KS-EDE... 7 3. Integracja systemów... 8 4. Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI Radom, listopad 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI POZNAŃ ĆWICZENIA Z PRZEDMIOTU GOSPODARKA MAGAZYNOWA NAZWISKO IMIĘ ROK STUDIÓW SEMESTR KIERUNEK NUMER GRUPY PROWADZĄCY NUMER ZESTAWU MSP 0009 / V / Z / R6 POZNAŃ, 2009 ROK Faza procesu

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD dla Subiekt GT

Kurier DPD dla Subiekt GT Dane aktualne na dzień: 20-01-2018 12:11 Link do produktu: http://www.strefalicencji.pl/kurier-dpd-dla-subiekt-gt-p-123.html Kurier DPD dla Subiekt GT Cena Dostępność 199,00 zł Dostępny Numer katalogowy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści: S Obniżenie kosztów magazynowych i podniesienie poziomu obsługi klienta dzięki przyspieszeniu procesów zarządzania zamówieniami.

Kluczowe korzyści: S Obniżenie kosztów magazynowych i podniesienie poziomu obsługi klienta dzięki przyspieszeniu procesów zarządzania zamówieniami. MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM Oszczędność czasu i pieniędzy Twojej firmy dzięki efektywnym procesom gospodarki magazynowej. Kluczowe korzyści: S Obniżenie kosztów magazynowych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Okno umożliwiające tworzenie oraz obsługę już utworzonych reklamacji znajduje się w module Zakupy programu Aptecznego KS-AOW.

Szanowni Państwo. Okno umożliwiające tworzenie oraz obsługę już utworzonych reklamacji znajduje się w module Zakupy programu Aptecznego KS-AOW. Szanowni Państwo W ramach trwających prac nad ciągłym ulepszaniem komunikacji pomiędzy naszą hurtownią a aptekami, chcielibyśmy zaprosić państwa do czynnego korzystania z modułu reklamacji aptecznych i

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE PRODUKCJI

ROZLICZENIE PRODUKCJI ROZLICZENIE PRODUKCJI Instrukcja Użytkownika do systemu mrp711 Wrocław 2012 rok Produkcja - kooperacja Spis treści Produkcja - kooperacja... 2 Zlecenie produkcyjne zlecenie kooperacji... 3 1. Zlecenie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Seminarium firmowe FS I, część 2

Seminarium firmowe FS I, część 2 Seminarium firmowe FS I, część 2 Wprowadzenie do przepływów wartości w systemie proalpha , dn. 1. Wstęp... 1 1.1. Cel ćwiczenia... 1 1.2. Wymagania... 1 1.3. Przebieg ćwiczenia... 1 2. Dane

Bardziej szczegółowo

10 Płatności [ Płatności ] 69

10 Płatności [ Płatności ] 69 10 Płatności [ Płatności ] 69 Ostatnia zakładka w oknie modułu Płatności pozwala na podgląd stanu konkretnego konta. Dodatkowo, możemy także filtrować te informacje, prosząc o wyświetlenie interesującego

Bardziej szczegółowo