LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi"

Transkrypt

1 LOGISTYKA Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

2 Podstawowe treści przedmiotu definicje logistyki procesy i procedury logistyczne, rodzaje logistyki (mikro, mezo, makro, eurologistyka, logistyka globalna) koncepcje zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie i w grupach współpracujących firm (ujęcie systemowe i zasada przepływów) zarządzanie procesami logistycznymi integracja procesów logistycznych organizacja logistyki w przedsiębiorstwie

3 Istota logistyki Logistyka to całość ogólnej wiedzy o zasadach, metodach i technikach kształtowania: przepływu materiałów i wyrobów gotowych (lub towarów) oraz związanych z nim informacji w systemach i między systemami logistycznymi. [Sołtysik 2000, s.7] Logistyka jest też traktowana jako: przepływ fizyczny zarządzanie logistyczne Wybrane definicje logistyki szerzej w: [Jokiel 2008,s.11].

4 Różne znaczenia logistyki logistyka (jako nauka), zarządzanie logistyczne (jako działanie praktyczne) i systemy logistyczne (jako przestrzeń, w której dzieją się procesy logistyczne, ujęta całościowo w obrębie danego układu gospodarczego) Charakterystyczne jest zamienne posługiwanie się pojęciami logistyki i zarządzania logistycznego. Źródlo: Abt S., Zarządzanie Logistyczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1998, s. 21.

5 Przyczyny rozwoju logistycznego Wyczerpywanie się możliwości wzrostu efektywności w sferze produkcji, techniki i technologii. Zmiana podejścia do zapasów, zapas to rezerwa na wszelki wypadek, pozwala przetrwać trudne czasy, Zapas to koszt związany z jego przechowywaniem, ukrywa niesprawności występujące w procesie. Globalizacja działań przedsiębiorstw. Szersze możliwości pojawiające się przed zarządzaniem logistycznym dzięki postępowi technicznemu, szczególnie związany z przetwarzaniem danych przy zastosowaniu technik komputerowych. S. Krawczyk, Zarządzanie procesami logistycznymi, PWE, Warszawa 2001, s. 103

6 Różne pojęcia logistyki 1. Logistyka jako przepływ materiałowy Przemieszczanie fizyczne towarów i towarzyszące mu czynności w punktach pośrednich składowania, dzięki którym towar z miejsca dostawy dostarczany jest do nabywcy końcowego [Gołembska 2001, s. 49]. 2. Logistyka jako zarządzanie Zarządzanie działaniami przemieszczania i składowania, które mają ułatwić przepływ produktów z miejsc pochodzenia do miejsc finalnej konsumpcji, jak również związaną z nimi informacją, w celu zaoferowania klientowi odpowiedniego poziomu obsługi po rozsądnych kosztach [Beier,Rutkowski 2003,s.16].

7 Istota logistyki definicja najczęściej przytaczana Logistyka jest procesem: planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu i składowania surowców, materiałów, zapasów produkcji w toku, wyrobów gotowych i związanych z tym usług oraz odpowiednich informacji z miejsca pochodzenia do miejsc konsumpcji (łącznie z przemieszczeniem do i poza oraz wewnątrz i na zewnątrz organizacji) w celu zaspokojenia wymagań klientów. Źrodło:Definicja Council of Logistics Management (1992) za: Coyle J. J., Bardi E. J., Langley Jr. J. C., Zarządzanie Logistyczne, PWE, Warszawa 2002, s

8 Istota logistyki 7W Czynności logistyczne, których celem jest zapewnienie: 1) właściwych produktów 2) właściwemu klientowi 3) we właściwej ilości 4) o właściwym stanie (jakości) 5) we właściwym miejscu 6) we właściwym czasie 7) po właściwych kosztach Źródło: T. Szczepaniak (red.), Transport i spedycja w handlu zagranicznym, PWE, Warszawa 2002, s. 344

9 Cele logistyki (cele zarządzania logistycznego) Głównym celem zarządzania logistycznego jest zapewnienie sprawnego i efektywnego przepływu produktów (materiałów i wyrobów gotowych, towarów) w określonych systemach logistycznych. W istocie chodzi o wzajemne dostosowanie procesów i czynności logistycznych poprzez ich właściwą koordynację, przy jednoczesnym scalaniu funkcji i komórek realizujących określone działania. Źródło: Sołtysik M., Zarządzanie logistyczne. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2000, s.8,49

10 Podstawowe cele logistyki Zapewnienie wysokiej gotowości dostaw. Maksymalne skrócenie cyklu przepływu. Utrzymanie niskiego poziomu zapasów. Wypracowanie wysokich wskaźników wykorzystania (posiadanego personelu, stosowanej techniki, użytkowanej powierzchni). Gotowość informacyjną na wysokim poziomie. Źródło: M. Ciesielski, Zarządzanie logistyczne, AE, Poznań 2004, s. 137

11 Zarządzanie logistyczne dwie fazy Zarządzanie logistyczne jest złożonym procesem decyzyjnym (dwie fazy). Obejmuje ono ciąg czynności składających się na: proces tworzenia koncepcji działań logistycznych w przedsiębiorstwie, w oparciu o plan logistyczny (faza projektowania logistyki) oraz proces jej realizacji w odpowiednio ukształtowanych formach organizacyjnych, przy zastosowaniu właściwych systemów sterowania i kontroli (faza właściwego zarządzania logistyką ZL). Zarządzanie logistyczne powinno zapewnić realizację przyjętych celów logistycznych przedsiębiorstwa (strategicznych i operacyjnych). Źródło: Sołtysik M., Zarządzanie logistyczne. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2000, s.8

12 Projektowanie logistyki podstawowe pytania Czy logistyka jest nam potrzebna? analiza zasadności Co jest potrzebne? struktura (podsystemy) logistyki, system logistyczny Jak to ma działać? wykaz procesów, które trzeba uruchomić Kto to ma obsługiwać? zestawienie pracowników wg zawodów, stanowisk Jak wkomponować to w strukturę organizacyjną? jaka komórka (dział) organizacyjna i komu podlega? Jakie techniki przetwarzania danych? ręcznie czy komputerowo? Etapy projektowania Określenie misji i celów logistyki Określenie systemu logistycznego i jego elementów Określenie infrastruktury logistycznej Określenie systemu informatycznego (dla potrzeb) logistyki

13 Czy logistyka jest zawsze potrzebna? Nie w każdym przypadku konieczne jest stosowanie logistyki. Wykorzystanie "logistycznego" podejścia do sterowania procesami przepływu materiałów uzależnić można od stopnia skomplikowania tych faz: im bardziej skomplikowane tym bardziej konieczna logistyka. Im więcej jest pionów i komórek, przez które przebiegają nasze produkty, tym bardziej konieczna logistyka. Im wyższe koszty czynności logistycznych, tym bardziej konieczna logistyka. Im bardziej niezadowolony jest klient finalny z naszej obsługi, tym bardziej konieczna logistyka.

14 Przykładowe elementy projektowanego systemu logistycznego Planowanie lokalizacji (miejsc) magazynów (Z,P,S) Planowanie procesów i środków magazynowania (Z,P,S) Planowanie metod obsługi zapasów (Z,P,S) Planowanie gałęzi i środków transportu (Z,P,S) Planowanie procesów transportowych (Z,P,S) Planowanie wewnętrznych dróg transportowych Planowanie kanałów dystrybucji (S) Planowanie zakresu logistyki zewnętrznej Projektowanie sieci logistycznej Z Zaopatrzenie, P Produkcja, S Sprzedaż

15 Infrastruktura procesów logistycznych System techniczno organizacyjny, służący zapewnieniu sprawności i niezawodności procesów logistycznych. Są to: środki transportu i manipulacji do przemieszczania produktów między przedsiębiorstwami, a także wewnątrz tych poziomów, budynki i budowle magazynowe umożliwiające składowanie i ochronę zapasów oraz niezbędne wyposażenie magazynów umożliwiające realizację ich podstawowych funkcji, opakowania stanowiące ochronę produktów, ale często także służące do transportu i manipulacji, środki przetwarzania informacji (urządzenia i ich systemy oraz programy użytkowe). Źródło: E. Gołembska (red.), Kompedium wiedzy o logistyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, Poznań 2001 s

16 Istota zarządzania logistycznego (ZL) Zarządzanie logistyczne to planowanie i kontrolowanie przepływu i składowania dóbr i materiałów, począwszy od źródła ich pozyskania do punktu ich ostatecznej konsumpcji (zużycia) oraz związanego z nim przepływu informacji. Zarządzanie logistyczne to także sterowanie (regulowanie) tym przepływem, w sytuacji gdy następują odchylenia od założeń przyjętych w planie, które zostały stwierdzone w trakcie kontroli. Zarządzanie logistyczne to także koordynacja i integracja. Koordynacja ma zapewnić wzajemne dostosowanie się procesów logistycznych i innych procesów z nimi związanych, które są realizowane w innych obszarach (podsystemach )przedsiębiorstwa oraz we współpracujących z nimi przedsiębiorstwach. Integracja z kolei prowadzi do scalenia (połączenia) funkcji i komórek organizacyjnych realizujących określone zadania logistyczne. Źrodło: m.in. Sołtysik M., Zarządzanie logistyczne. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2000, s.8.

17 Rodzaje zarządzania logistycznego 1. Kryterium liczby podmiotów: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem (każdym innym podmiotem) jako samodzielną organizacją gospodarczą, które jest oparte na sformalizowanych zależnościach strukturalnych Zarządzanie logistyczne łańcuchem logistycznym, obejmującym kilka lub kilkanaście przedsiębiorstw (zarządzanie ponadorganizacyjne, oparte na umowach handlowych (zwane też zarządzaniem łańcuchem dostaw supply chang management) Źrodło: Sołtysik M., Zarządzanie logistyczne. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2000, s.8.

18 Rodzaje zarządzania logistycznego 2. Kryterium znaczenia logistyki (współcześnie) Strategiczne: cele i zakres działań związanych z logistyką wpisane są w strategię przedsiębiorstwa związaną z jej rozwojem i wzrostem znaczenia na rynku. W praktyce zarządzanie logistyczne jest realizowane tylko na poziomie operacyjnym (pojedyncze przedsiębiorstwo). Interfunkcyjne: na to zarządzanie składają się działające współbieżnie trzy funkcje: marketingowa (w tym informacyjna), finansowa oraz operacyjna. Oznacza to, że procesami logistycznymi zarządza się systemowo (całościowo w poprzek organizacji) (pojedyncze przedsiębiorstwo). Interorganizacyjne: zarządza się grupą przedsiębiorstw powiązanych pionowo, funkcjonujących samodzielnie, ale z wydzielonym jednym obszarem dla podejmowania decyzji, takich jak polityka zaopatrzeniowa czy polityka cenowa (łańcuchy, sieci). Źrodło: [G. Jokiel 2008, s.32] [Gołembska 1999, s.20 22].

19 Funkcje zarządzania logistyką Planowanie i kontrola, oraz sterowanie i koordynacja przebiegu procesów realnych, których organizacja jest uczestnikiem, w celu osiągania celów tej organizacji. Chodzi o przestrzenne i czasowe rozmieszczenie, stanu i przepływu dóbr będących składowymi tych procesów, a więc ludzi, dóbr materialnych, informacji oraz środków finansowych. W przypadku gdy organizacja jest przedsiębiorstwem produkcyjnym te funkcje dotyczą przepływu materiałów i produktów. Chodzi również o stworzenie efektywnego przepływu informacji umożliwiającego zaspokajanie oczekiwań klientów. Żródło: S.Krawczyk: Zarządzanie procesami logistycznymi. PWE, Warszawa 2001, s.41

20 Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne, wraz z kontrolą, jest podstawową funkcją zarządzania logistycznego. Podejmuje się tu decyzje dotyczące wielu powiązanych obszarów, począwszy od zaopatrzenia, poprzez wytworzenie produktów (świadczenie usług) i dystrybucję produktów na docelowy rynek. Decyzje trzeba podporządkować wymaganiom klientów (jak najlepszej ich obsłudze ) oraz celom przedsiębiorstwa. W planowaniu procesów logistycznych chodzi o to, aby kompleksowo (całościowo) spojrzeć na naszą firmę inaszych kontrahentów (dostawców i odbiorców), powiązać decyzje planistyczne, dotyczące różnych obszarów funkcjonalnych (skoordynować zadania), ocenić ryzyko z nimi związane oraz konsekwencje kosztowe i finansowe.

21 Podstawowe decyzje logistyczne w planowaniu zaopatrzenia i dystrybucji Jakich i ile materiałów (surowców, towarów) zakupić? (planowanie potrzeb materiałowych (PPM, MRP) decyzja wspólna z produkcją i sprzedażą) Od jakich dostawców (wybór źródła zakupów)? Jaka liczba dostawców? (jeden czy wielu?) Jaką wybrać jednorazową wielkość zakupów? (wielkość dostawy) Jaka będzie częstotliwość zakupów? (jak często będą dostawy materiałów?) Czy wszystko będziemy robili sami w zaopatrzeniu, czy zlecimy na zewnątrz? (zakres outsourcingu w logistyce zaopatrzenia) Jakie środki transportu dobrać dla celów dystrybucji? Jakie rodzaje, liczba i lokalizacja magazynów? Jaka ma być minimalna wielkość dostawy produktów do klienta? Jaki rodzaj opakowania dobrać? Jakie przyjąć w firmie standardy obsługi klientów? Czy wszystko będziemy robili sami w dystrybucji, czy zlecimy na zewnątrz? (zakres outsourcingu w logistyce dystrybucji)

22 Istota procesów logistycznych Procesy (działania) logistyczne to ciągi czynności, uporządkowane chronologicznie, które wspierają (wspomagają) procesy (działania) podstawowe organizacji. Każdy proces ma początek i koniec, cel, do którego został powołany i efekt (produkt) adresowany do klienta (wewnętrznego lub zewnętrznego) i jest powtarzalny w czasie, w odróżnieniu od projektów. Przykładowe (makro)procesy logistyczne to: obsługa klientów, planowanie i kontrola zapasów, realizowanie zamówienia klienta, określanie lokalizacji magazynów, zaopatrywanie się w materiały.

23 Proces logistyczny Proces uzyskuje miano procesu logistycznego jeśli rozmieszczenie, stan i przepływy jego składowych wymagają koordynacji z innymi procesami, ze względu na kryteria lokalizacji, czasu, kosztów i efektywności spełniania pożądanych celów organizacji. Proces staje się procesem logistycznym, kiedy pojawia się potrzeba skoordynowania go z innymi procesami. Logistyka wiąże się bowiem z procesami realizowanymi przez jednostki mające różne centra zarządzania. Źródło: Krawczyk S.: Zarządzanie procesami logistycznymi. PWE Warszawa 2001, s

24 Katalog funkcji (makroprocesów) logistyki Zaopatrzenie (zakupy) Planowanie produkcji Magazynowanie Ewidencja materiałowa Obsługa klientów Dystrybucja Transport Fakturowanie Obsługa reklamacji Obsługa celna Wdrażanie nowych produktów Gospodarowanie opakowaniami Gospodarowanie odpadami Projektowanie rozwoju infrastruktury logistycznej Źródło: Logistyka w biznesie. Pod red. M. Ciesielskiego. PWE. Warszawa 2006,.s.40

25 Procesy w różnych orientacjach W organizacji (orientacji) funkcjonalnej: Przedsiębiorstwo stanowi zbiór statycznych funkcji Procesy są realizowane w ramach poszczególnych funkcji (w obszarze funkcjonalnym, np. w zaopatrzeniu, dystrybucji, administracji). Ich wykonanie, w celu sprawnej obsługi klienta, wymaga znacznego wysiłku kooordynacji (integracji). Funkcje są ważniejsze od procesów. Pracownicy nie identyfikują się z problemami klientów. W organizacji (orientacji) procesowej: Przedsiębiorstwo stanowi sieć dynamicznych procesów tworzących wartość dodaną dla klienta Procesy są realizowane przekrojowo (poziomo) względem wyodrębnionych funkcji. Ich wykonanie powierza się jednemu zespołowi, który prowadzi kompleksową obsługę klienta (odpowiedzialność jest skoncentrowania w jednym ręku (właściciela procesu), nie ma potrzeby koordynacji rozproszonych zadań) Procesy są ważniejsze od funkcji, a przynajmniej równorzędne. Pracownicy identyfikują się z problemami klientów.

26 Rodzaje procesów logistycznych Procesy opracowywania (składania) zamówień Procesy transportu oraz przeładunku manipulacyjnego: powodują zmianę pod względem przestrzeni Procesy magazynowania: powodują zmianę pod względem czasu Procesy przeładunku (łączenie lub rozdział dóbr) powodujące zmianę pod względem ilości Procesy przeładunku (sortowanie towarów) powodujące zmianę pod względem gatunku Procesy pakowania i znakowania powodujące zmianę pod względem właściwości transportowych, przeładunkowych i magazynowych.

27 Procesy a tworzenie wartości dodanej Tworzące wartość dodaną (najważniejsze z punktu widzenia klienta i przedsiębiorstwa). Trzy kategorie procesów wpływających na wzrost wartości dodanej, tj: 1. procesy i czynności zwiększające bezpośrednio wartość dodaną (np. proces realizacji zleceń, proces obsługi klienta), 2. procesy i czynności zwiększające pośrednio wartość dodaną (np. procesy zabezpieczania jakości zakupu i przyjęcia towarów, procesy prognozowania rynkowych sytuacji logistycznych), 3. procesy i czynności relatywnie związane z wartością dodaną, stanowiące ogólne uwarunkowania jej wzrostu (np. proces badania i rozwoju, proces kształtowania związków z otoczeniem). Źródło: P. Blaik, R. Matwiejczuk, Logistyczny łańcuch tworzenia wartości, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, s Nietworzące wartości dodanej ( stanowią potencjalne przejawy marnotrawstwa, np. reklamacje, dokonywanie poprawek, postoje i oczekiwania takie procesy trzeba eliminować)

28 Od procesów do procedur logistycznych Procedury są formalnym opisem przebiegu procesów, w którym szczegółowo przedstawia się kolejne czynności oraz uprawnienia i odpowiedzialność wykonawców. Procedura zawiera: cele procesu, wskaźniki, wejścia,wyjścia zagrożenia, opis procesu, zestawienie zadań, uprawnień i odpowiedzialności, zapisy i załączniki. Procedury ułatwiają (wymuszają) przestrzeganie procesów logistycznych oraz działanie użytkowników w ramach swoich kompetencji. Tworzy się i wdraża: procedury logistyczne, reklamacyjne, serwisowe, instrukcje do procedur, dokumenty na potrzeby logistyki, magazynu, obsługi klienta, raporty.

29 Proces integracji w logistyce (element procedury) 1. Wyodrębnienie procesów (czynności) logistycznych 2. Integracja procesów (czynności) logistycznych wewnątrz fazy zaopatrzenia, produkcji i zbytu 3. Pełna integracja czynności i procesów logistycznych w skali przedsiębiorstwa 4. Integracja logistyki z pozostałymi funkcjami przedsiębiorstwa (marketingiem, produkcją, finansami) 5. Integracja systemów logistycznych dostawców i odbiorców (systemy meta i makrologistyczne) Źrodło: Witkowski J., Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd.AE we Wrocławiu, Wrocław 2002; Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw. PWE, Warszawa 2003

30 Rodzaje logistyki Makrologistyka (poza przedsiębiorstwem) 1. Metalogistyka 2. Mezologistyka 3. Eurologistyka 4. Logistyka globalna Mikrologistyka (w przedsiębiorstwie) 1. Logistyka zaopatrzenia 2. Logistyka produkcji 3. Logistyka sprzedaży (dystrybucji) 4. Logistyka powtórnego zagospodarowania 5. Logistyka części zamiennych

31 Makrologistyka i mikrologistyka Mikrologistyka obejmuje procesy logistyczne przebiegające w poszczególnych podmiotach (przedsiębiorstwach) Metalogistyka związana jest z procesami kooperacji przedsiębiorstw Mezologistyka powstaje w wyniku pionowej integracji systemów metalogistycznych, obejmuje branże i działy gospodarki narodowej. Makrologistyka odnosi się do procesów logistycznych realizowanych w skali kraju Eurologistyka rozpatruje procesy logistyczne w skali Europy. Logistyka globalna rozpatruje procesy logistyczne w skali całego świata. Źródło: [Matwiejczuk 2006, s.24 25, Nowicka Skowron 2000,s.28 52]

32 Fazy działalności podsystemy mikrologistyki Z punktu widzenia procesów zachodzących w podmiocie gospodarczym wyróżnić można nastepujące fazy: faza zaopatrzenia przedsiębiorstwa tj. pozyskanie surowców, transport, magazynowanie (logistyka zaopatrzenia), faza produkcji tj. przepływ materiałów i półproduktów w trakcie procesów produkcyjnych (logistyka produkcji), faza sprzedaży (dystrybucji) tj. magazynowanie wyrobów gotowych, przekazanie wyrobów gotowych, transport, pakowanie itp. (logistyka dystrybucji). faza zaopatrzenia odbiorców w części zamienne (logistyka części zamiennych) faza zagospodarowania pozostałości po produktach i ich opakowaniach (logistyka powtórnego zagospodarowania, logistyka zwrotna)

33 Zadania stawiane mikrologistyce Takie planowanie i kontrolowanie i koordynowanie przepływu ( w tym przez magazyny) surowców i materiałów (produktów) niezbędnych do działalności podstawowej danej organizacji (np.przedsiębiorstwa) przez różne fazy tej organizacji oraz gotowych produktów do klientów (konsumentów), aby koszty tych przepływów i magazynowania były jak najniższe, a jednocześnie spełnione zostały wymagania stawiane przez klientów. Zadania te są równoważne.

34 Procesy logistyczne w zaopatrzeniu określenie lub powtórna ocena potrzeb (planowanie potrzeb materiałowych) zdefiniowanie i ocena wymagań użytkownika podjęcie decyzji, czy produkować we własnym zakresie, czy dokonać zakupy (make or buy) określenie typu zakupu przeprowadzenie analizy rynku określenie wszystkich możliwych dostawców wstępna selekcja wszystkich możliwych źródeł zaopatrzenia ocena pozostałych dostawców wybór konkretnego dostawcy przyjecie dostawy produktu lub usługi ocena wykonania dostawy Źródło: Coyle J.J., Bardi E.J., Langley Jr C.J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002

35 Procesy logistyczne w dystrybucji Dystrybucja oznacza złożony proces przemieszczania wyrobów, czy towarów od ich wytwórców aż do finalnych odbiorców. Logistyka dystrybucji jest nieodłącznie związana z marketingiem Procesy dystrybucyjne to m.in. kompletowanie i pakowanie, transportowanie, gospodarowanie opakowaniami, magazynowanie, zamawianie towarów i kształtowanie ich zapasów, obsługiwanie klientów. To również: promocja produktów, poszukiwanie i zgłaszanie ofert kupna sprzedaży, nawiązywanie kontaktów handlowych oraz negocjowanie warunków umów do przemieszczanych produktów.

36 Charakterystyki procesu Właściciel procesu Dos tawca Nakłady Struktura procesu Efekty Od biorca Nazwa, parametry, cele i mierniki procesu Źródlo: Schmelzer H.J., Sesselman W., Geschäftsprozessmanagement in der Praxis. Hanser Wien

37 Nazwa procesu Charakter procesu Cel procesu ogólny Cel procesu szczegółowy Przyjmowanie zamówienia od klienta zewnętrznego Podstawowy, zarządczy, międzyfunkcyjny Utrzymanie wszystkich dotychczasowych i pozyskanie nowych Załatwienie zamówienia w ciągu 8 godzin Właściciel procesu Struktura procesu (podprocesy i czynności) Wejście procesu Wyjście procesu Dostawcy Odbiorcy Monitorowane cechy (parametry procesu) Mierniki procesu Kierownik działu sprzedaży 1. Przyjęcie zamówienia i jego rejestracja 2. Analiza możliwości i opłacalności wykonania zamówienia 3. Potwierdzenie przyjęcia lub odrzucenie zamówienia 4. Przekazanie informacji do klienta Zapytanie klienta Odpowiedź udzielona klientowi Klient zewnętrzny Klient zewnętrzny Czas realizacji procesu przyjęcia zamówienia Jakość obsługi klienta Zadowolenie klienta Odstęp czasu od wpłynięcia zamówienia do jego załatwienia Wskaźnik pozyskania/utrzymania klientów (liczba nowych klientów w relacji do liczby stałych klientów)

38 Metody zarządzania procesami (doskonalenia procesów Podejścia Obiekty Metody podstawowe Metody wspomagające Rewolucyjne (odnawianie, restrukturyzacja procesów) Procesy gospodar cze Business Process Reengineering (BPR) Benchmarking Outsourcing Insourcing Ewolucyjne (ciągłe doskonalenie procesów, optymalizacja procesów) Podprocesy czynności Kaizen KVP Six Sigma Benchmarking 5S FMEA SMED Źródło: opracowanie własne na pdst. Schmelzer H.J., Sesselman W., Geschäftsprozessmanagement in der Praxis. Hanser Wien 2003

39 Różnice między podejściem rewolucyjnym a ewolucyjnym Zasadnicze kryterium wyboru jednego z tych dwóch podejść: jeśli ciągłe doskonalenie istniejącego procesu (podejście ewolucyjne) nie jest wystarczające do osiągnięcia zakładanych wartości parametrów danego procesu, lub firma jest w trudnej sytuacji, to należy zastosować podejście rewolucyjne. Istotne różnice między tymi dwoma sposobami: W sposobie rewolucyjnym chodzi o nowy proces, gdy w ewolucyjnym o istniejący. Wpodejściu rewolucyjnym zmiany mają charakter nieciągły (dyskretny), a w ewolucyjnym ciągły. W sposobie rewolucyjnym wykorzystuje się zarządzanie projektami, w sposobie ewolucyjnym permanentne usprawnianie. Źródło: Nowosielski S. (red.), Procesy i projekty logistyczne, UE, Wrocław 2008, s.77 i n.

40 Korzyści w usprawnianiu procesu zamówień wyższy poziom obsługi klienta, a przy tym: redukcja zapasów, szybsze inkasowanie należności, mniej rozdrobniony proces realizacji zamówień na etapie przesyłki, niższe koszty składowe, większa precyzja w prognozowaniu i planowaniu produkcji, poprawa wskaźnika rentowności aktywów oraz cash flow. Źrodło: H. Mokrzyszczak, Logistyka, Podstawy procesów logistycznych, WSZiF w Białymstoku 2004, s. 84

41 Czynniki determinujące sprawność procesów logistycznych Sprawność procesów logistycznych odnosi się do: zasobów (pracowników, zapasów, informacji i pieniędzy) oraz klientów. Pracownicy: właściwy dobór pracowników, kwalifikacje i doświadczenie, jasny zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności, organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, system motywacyjny, struktura organizacyjna Zapasy: rodzaj działalności, charakter dostawców i odbiorców (siły przetargowe), planowanie w przedsiębiorstwie, metody sterowania zapasami, informatyczne wspomaganie Informacje: właściwy ich przepływ, dbałość o jakość i terminowość informacji, rodzaj dokumentacji, stosowanie systemów zintegrowanych. Pieniądze: dostęp do środków pieniężnych (płynność), niezbędnych na realizację procesów

42 Sprawność obsługi klienta Na sprawność procesów logistycznych związanych z obsługą klienta (satysfakcję klientów) ma wpływ wiele czynników: W fazie przedtransakcyjnej: dostępność informacji o polityce firmy (strona internetowa), instrukcje i szkolenia pracowników w zakresie obsługi klientów, wrażliwa na klienta struktura organizacyjna, elastyczny system obsługi klienta. W fazie transakcyjnej: dogodność składania zamówienia, jakość i złożoność dokumentacji, kultura obsługi Czas, elastyczność, częstotliwość, niezawodność, kompletność, dokładność dostaw, dostępność produktów z zapasu, dostępność substytutu, W fazie potransakcyjnej: Czas obsługi posprzedażowej z tytułu reklamacji, zwrotów, dostępność serwisu, części zamiennych.

43 Efektywność szerokie i wąskie ujęcie Źródło: Opracowanie własne

44 Formuły badania efektywności procesów logistycznych Wskaźnikowa: stosuje się wskaźniki o charakterze mierzalnym (ilościowym; oszczędności) i niemierzalnym (jakościowym: wyższa przejrzystość zasobów) Kosztowa: oparta na kosztach logistycznych, kosztach stałych i zmiennych, czy Wynikowa: zestawienie przychodów i kosztów i na tej podstawie (różnica) określenie wyniku Obok dominującego jeszcze wymiaru kosztowo finansowego, coraz częściej zalecane jest dokonywanie oceny efektywności w oparciu o różne mierniki niefinansowe, np. czas trwania czy terminowość realizacji procesu. [Nowicka Skowron 2000, s. 80 i n.] zob. też [Matwiejczuk 2006, s.77 i n.] Pomiar sprawności i efektywności łańcuchów dostaw w: Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw. PWE, Warszawa 2003, s.117 i n.

45 Formuła kosztowa zasady Wanalizie kosztówlogistycznychważne są trzy zasady: 1. Zasada łącznego ujęcia kosztów logistycznych: Podejmując jakiekolwiek zadania z zakresu logistyki musimy jednocześnie traktować wszystkie koszty cząstkowe (koszty transportu,utrzymania zapasów, wynajmu powierzchni składowych, realizacji procesów zaopatrzenia itd.) 2. Zasada współzależności kosztów: Podejmując jakąkolwiek decyzje trzeba mieć świadomość, że gdy jeden koszt maleje to drugi (inny) rośnie. 3. Zasada przeciwdziałania suboptymalizacji kosztów logistyki: nie jest ona spełniona, jeśli pomimo najlepszych wyników części składowych systemu, nie uzyskujemy optymalnego rezultatu z punktu widzenia systemu jako całości.

46 Zarządzanie procesami parametry Do najważniejszych parametrów (kryteriów oceny) procesu zalicza się: zadowolenie klienta, czas procesu, terminowość realizacji, jakość procesu i koszt procesu. Umożliwiają one całościową ocenę procesu. Zadowolenie klienta odpowiada na pytanie czy produkty procesu spełniają oczekiwania klienta (ocena skuteczności). Oprócz wymienionych są również: elastyczność, niezawodność, kompletność wykonania i inne. Źródło: Nowosielski S. (red.), Procesy i projekty logistyczne, UE, Wrocław 2008, s.72 i n.

47 Filozofia logistyki dwie zasady Myślenie o całości czyli podejście systemowe: wszystkie działania przedsiębiorstwa zachodzące w fizycznym przepływie produktów powinny być traktowane jako całość, a nie indywidualnie. Zasada przepływów: podstawową kwestią jest sprawne i efektywne zarządzanie łańcuchem logistycznym, tj. dynamicznym ciągiem (procesem) produktów i informacji od dostawców przez producenta do odbiorców. Myślenie o całości jest nieodzownym warunkiem stosowania zasady przepływu. Celem logistyki jest znalezienie takiego wariantu przepływu z najniższymi kosztami globalnymi (całościowymi), aby osiągnąć określony poziom obsługi klienta. Źródło: M. Sołtysik: Zarządzanie logistyczne. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2000, s.18.

48 Podejście systemowe Podejście systemowe traktuje przedsiębiorstwo kompleksowo, jako jednorodny celowo system składający się z wzajemnie powiązanych części. Koncentruje się na oddziaływaniach między elementami. Oznacza to, że do zrozumienia całości nie wystarczy objaśnienie jej elementów, lecz także wyjaśnienie zależności między nimi. Identyfikacja współzależności to pierwszy warunek analizy istniejących oraz tworzenia nowych systemów logistycznych. Drugim warunkiem jest uwzględnienie zjawiska synergii (wynik współdziałania elementów to więcej niż suma skutków działania tych elementów). Źródło: M. Sołtysik,Zarządzanie logistyczne,ae w Katowicach, Katowice 2000, s.18 i n.

49 Podejście systemowe Wymaga całościowego rozwiązywania problemów logistycznych i dlatego jest niezbędne: 1. Wszechstronne poszukiwanie przyczyn zakłóceń (np. zbyt długi czas przepływu nie koniecznie musi być spowodowany przyczyną w danym podsystemie). 2. Decyzje dotyczące danego elementu systemu (np. transportu) muszą uwzględniać jego wpływ na sprawność całego systemu. 3. Rozwiązywanie problemów logistycznych wymaga jednoczesnej integracji czasowych i przestrzennych elementów systemu.

50 Podejście systemowe system logistyczny Celowo zorganizowany i zintegrowany przepływ produktów (materiałów, półproduktów, wyrobów, towarów) Określają go: 1. Sposób, w jaki przebiegają procesy logistyczne (np. między dostawcą a producentem, między producentem a odbiorcą) 2. Techniki sterowania procesami logistycznymi (np. transportem, magazynowaniem) 3. Środki realizacji procesów logistycznych (techniczne, kadrowe, finansowe). 4. Organizacja, czyli podział zadań, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych osób (komórek)

51 Zasada przepływów Wszystko to, co się przemieszcza (w czasie i przestrzeni) powinno odbywać się w sposób płynny (ciągły). Wszelkie zatrzymania i przerwy w przebiegu każdej działalności powinny być: identyfikowane, analizowane powody ich występowania oraz podejmowane działania dla ich wyeliminowania lub co najmniej zminimalizowania. Każda zmiana miejsca materiałów i wyrobów gotowych (w handlutowarów) oraz związanych z nimi informacji w łańcuchu logistycznym wymaga przezwyciężenia czasu i przestrzeni Aspekt czasowy: chodzi o to, aby produkty jak najkrócej przepływały przez poszczególne ogniwa łańcucha i w całym łańcuchu. Aspekt przestrzenny: to (tylko) niezbędne czynności przemieszczania produktów od jednego ogniwa łańcucha (miejsca) do następnego ogniwa (miejsca). Źródło: M. Sołtysik, Zarządzanie logistyczne. AE w Katowicach, s.27 i n.

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski LOGISTKA (wg Council of Logistics Management) to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawności i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie PROCESY WYTWÓRCZE I LOGISTYCZNE. Definicja procesu. Rodzaje procesów. Rodzaje procesów. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski

Wprowadzenie PROCESY WYTWÓRCZE I LOGISTYCZNE. Definicja procesu. Rodzaje procesów. Rodzaje procesów. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Wprowadzenie PROCESY WYTWÓRCZE I LOGISTYCZNE Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Każda organizacja (przedsiębiorstwo, instytucja) jest zbiorem procesów. Procesy te wzajemnie się przeplatają. Ich identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Cele szkolenia Założeniem treningu menedżerskiego jest: - zapoznanie uczestników z

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia. 16 października

Studia stacjonarne I stopnia. 16 października Studia stacjonarne I stopnia 16 października 2016 1 Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 1 16 października 2016 2 Literatura Red. S. Krawczyk: Logistyka. Teoria i praktyka. Tom 1 i Tom 2 Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn def. (I): Wyodrębnione pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszoną

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie. Logistyka zaopatrzenia i produkcji. Gospodarka magazynowa LZIP_2_LW. dr inż. L. Wicki

Magazynowanie. Logistyka zaopatrzenia i produkcji. Gospodarka magazynowa LZIP_2_LW. dr inż. L. Wicki Logistyka zaopatrzenia i produkcji Magazynowanie dr inż. L. Wicki LZIP_2_LW Funkcjonalne rozgraniczenie systemów logistycznych Gospodarka magazynowa Zapasy magazynowe przy przepływie towarów Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 2 Literatura Red. M. Fertsch: Logistyka produkcji Biblioteka Logistyka ILiM Poznań 2003 M. Fertsch: Podstawy zarządzania przepływem

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 1. Wymienić etapy rozwoju logistyki. 2. Podaj definicje logistyki. 3. Jakie wnioski wypływają z definicji określającej, co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik logistyk 333107 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie informatyki w logistyce

Zastosowanie informatyki w logistyce Zastosowanie informatyki w logistyce Literatura Beier F.J., Rutkowski K.: Logistyka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1999 Pfohl H.-Ch. Systemy logistyczne, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2001

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym TEMAT: Pojęcie logistyki,,logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej SZYMONIK http://www.gen-prof.pl/ Łódź 2015 1. Geneza i pojęcie logistyki Geneza

Bardziej szczegółowo

Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Procesy gospodarcze Projekty gospodarcze PiPL Logistyka Definicja procesu Proces

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012. Wykład

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012. Wykład Gospodarka zapasami Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012 Wykład 1 9.02.2012 Program wykładów: Przedmiot Gospodarka zapasami obejmuje następujące zagadnienia: Podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW Dr Mariusz Maciejczak. www.maciejczak.pl LOGISTYKA

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW Dr Mariusz Maciejczak. www.maciejczak.pl LOGISTYKA Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW Dr Mariusz Maciejczak www.maciejczak.pl LOGISTYKA Podręcznik Logistyka Wybrane zagadnienia Baran Joanna, Maciejczak Mariusz, Pietrzak Miachał, Rokicki Tomasz, Wicki Ludwik

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MARCIN FOLTYŃSKI

PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MARCIN FOLTYŃSKI PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MAGAZYN Jednostka funkcjonalno - organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów) czasowo wyłączonych z użycia w wyodrębnionej przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana podejścia procesowego

Wartość dodana podejścia procesowego Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Wartość dodana podejścia procesowego www.maciejczak.pl Wartość dodana w ujęciu ekonomicznym Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu

Bardziej szczegółowo

PROCESY I SYSTEMY LOGISTYCZNE

PROCESY I SYSTEMY LOGISTYCZNE 1. PROCESY I SYSTEMY LOGISTYCZNE 3. Plan zaopatrzenia 2. Plan produkcji 1. Plan dystrybucji Prognoza potrzeb rynkowych Rynek zakupów System zaopatrzenia System produkcji System dystrybucji Rynek sprzedaży

Bardziej szczegółowo

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH 5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH Praktyka działania udowadnia, że funkcjonowanie organizacji w sektorze publicznym, jak i poza nim, oparte jest o jej zasoby. Logistyka organizacji wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA,

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA, WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA, zawód: Technik logistyk numer programu: 333107 klasa: I, II,

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach TYTUŁ PREZENTACJI Podejście systemowe w zarządzaniu logistyką Zarządzanie łańcuchem dostaw w pionowo zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka. (dla roku akademickiego 2012/2013)

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka. (dla roku akademickiego 2012/2013) Zagadnienia na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2012/2013) Specjalność: Logistyka handlu i dystrybucji 1. Jakiego rodzaju kryteria uwzględniane są

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE CEL PODYSTEMU LOGISTYCZNEGO OKREŚLANIE 2 zapewnienie wymaganego poziomu obsługi (...kogo?) w zakresie (...jakim?)

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Prowadzący. Doc. dr inż. Jakub Szymon SZPON. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prowadzący. Doc. dr inż. Jakub Szymon SZPON. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA studia podyplomowe dla czynnych zawodowo nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne Tabela efektów kształcenia Tabela przyporządkowania poszczególnym przedmiotom efektów kształcenia dla zawodu: Nazwa zawodu Technik logistyk; symbol: 333107 Nazwa przedmiotu / pracowni Podstawy logistyki

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i planowanie dostaw

Dystrybucja i planowanie dostaw Terminy szkolenia 15-16 październik 2015r., Kraków - Hotel Aspel*** Dystrybucja i planowanie dostaw 7-8 kwiecień 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** Opis Efektywna dystrybucja produktów

Bardziej szczegółowo

METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH Efektywna gospodarka materiałowo-narzędziowa Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, którego celem jest zapoznanie specjalistów

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyczne w ujęciu teoretycznym

Zarządzanie logistyczne w ujęciu teoretycznym SPOŁECZEŃSTWO I EDUKACJA Międzynarodowe Studia Humanistyczne Nr 2/2012 [s. 457-464] Rafał Grupa A theoretical presentation of logistics management Keywords: logistics, management, organization, planning

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Logistyka. Materiały dydaktyczne do zajęć. A. Klimek

Logistyka. Materiały dydaktyczne do zajęć. A. Klimek Logistyka Materiały dydaktyczne do zajęć A. Klimek Logistyka literatura podstawowa H.Ch. Pfohl: Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania Biblioteka Logistyka ILiM Poznań 1998 i następne

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingowe

Zarządzanie marketingowe Zarządzanie marketingowe 1. Pojęcie i wymiary zarządzania. 2. Struktura zarządzania przedsiębiorstwem (rys.). 3. Przedmiot i funkcje marketingu. 4. Naczelne zasady i główne zadanie marketingu. 5. Proces

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA

LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA 1.1.1 Logistyczne koncepcje zarządzania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZL_PS3 Wydział

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY STUDENT..................................................................................................................... ( imię i nazwisko) (grupa szkolna)

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności działań logistycznych

Ocena efektywności działań logistycznych Wydział Ekonomiczno-Rolniczy - SGGW Dr Mariusz Maciejczak LOGISTYKA Ocena efektywności działań logistycznych Opracowanie na podstawie: materiałów z konferencji Zarządzanie Dystrybucją i Magazynowaniem,

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA I-go STOPNIA

LOGISTYKA I-go STOPNIA Lp. LOGISTYKA I-go STOPNIA Przedmioty ogólne 1 Podstawy zarządzania 2 Podstawy ekonomii 3 Inżynieria systemów i analiza systemowa 4 Elementy prawa 5 Etyka zawodowa 6 Matematyka 7 Podstawy marketingu 8

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia stacjonarne II stopnia Kierunek Zarządzanie Specjalność LOGISTYKA W BIZNESIE

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia stacjonarne II stopnia Kierunek Zarządzanie Specjalność LOGISTYKA W BIZNESIE Kierunek Zarządzanie Specjalność LOGISTYKA W BIZNESIE Profil Absolwenta zna podstawowe pojęcia, metody i techniki z zakresu logistyki potrafi identyfikować, analizować i diagnozować istniejące rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP LOGISTYKA PRODUKCJI C3 PREZENTACJA PRZYKŁADOWYCH, PODSTAWOWYCH OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP 2 Logistyka materiałowa Logistyka zaopatrzenia Logistyka dystrybucji Magazyn Pośrednictwo Magazyn Surowce

Bardziej szczegółowo

2015-03-05. dr Magdalena Klimczuk-Kochańska PODSTAWY ZARZĄDZANIA WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU

2015-03-05. dr Magdalena Klimczuk-Kochańska PODSTAWY ZARZĄDZANIA WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU dr Magdalena Klimczuk-Kochańska PODSTAWY ZARZĄDZANIA WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU 1 WYMIAR PRZEDMIOTU 30 godzin ćwiczeń ZAKRES TEMATYCZNY ĆWICZEŃ 1. Wprowadzenie do zajęć. Zarządzanie procesowe 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA II STOPNIA kierunek LOGISTYKA w roku akademickim 2012-2013

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA II STOPNIA kierunek LOGISTYKA w roku akademickim 2012-2013 PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA II STOPNIA kierunek LOGISTYKA w roku akademickim 2012-2013 1. ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE - prof. dr hab. R. Mańkowski 1. Scharakteryzuj przedmiot zarządzania logistycznego.

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik logistyk; symbol 333107 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 4. PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1.Ogólna charakterystyka koncepcji zarządzania jakością i kierunki ich zmian w czasie: W historycznym podejściu do zarządzania jako- ścią można wyróżnić

Bardziej szczegółowo

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców Sprawy organizacyjne Literatura B. Żurawik, W. Żurawik: Marketing usług finansowych, PWN, Warszawa, 2001 M. Pluta-Olearnik: Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa, 2001 Marketing na rynku usług finansowych

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DEFINICJA Dystrybucja - proces transferu dóbr i usług ze sfery wytwarzania do sfery finalnej konsumpcji lub finalnego zużycia poprzez kolejne szczeble i etapy kanałów dystrybucyjnych.

Bardziej szczegółowo

Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill

Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill Spis treści Wstęp Zarządzanie bazą nagród i materiałów promocyjnych Obsługa zamówień Zakup produktów Magazynowanie Dystrybucja nagród Logistyka dokumentacji IT

Bardziej szczegółowo

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 2. MODEL DOSKONAŁOŚCI ORGANIZACJI I ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1. Systematyka zarządzania jakością w organizacji: Systematyka zarządzania jakością jest rozumiana jako: system pojęć składających

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ sem. IV, rok akademicki 2008/2009 WYśSZA SZKOŁA L O G I S T Y K I ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE TREŚĆ PROJEKTU TREŚĆ PROJEKTU TREŚĆ PROJEKTU 4. TREŚĆ PROJEKTU 5. Analiza SWOT 6. 7. 8. ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 2 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Łańcuch dostaw - definicja Łańcuch

Bardziej szczegółowo

Temat: Procesy logistyczne. prof. PO dr hab. inż. A. Szymonik

Temat: Procesy logistyczne. prof. PO dr hab. inż. A. Szymonik Temat: Procesy logistyczne prof. PO dr hab. inż. A. Szymonik www.gen-prof.pl 2012 1 Istota procesu logistycznego 2 def. procesu: proces to wszelkiego rodzaju czynności w ramach, których dodaje się wartość

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

Szybkie mierzenie efektywności zoptymalizowania procesów. Korzyści w wariancie idealistycznym

Szybkie mierzenie efektywności zoptymalizowania procesów. Korzyści w wariancie idealistycznym 2012 Szybkie mierzenie efektywności zoptymalizowania procesów. Korzyści w wariancie idealistycznym Maciej Mikulski Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 wersja robocza Proces biznesowy

Bardziej szczegółowo

BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI

BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI Koszalin 2008 ISBN 978-83-7365-154-8 Przewodniczący Uczelnianej Rady Wydawniczej Bronisław Słowiński Recenzja Zbigniew Banaszak Redakcja Alina Leszczyńska

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania i kierunki rozwoju systemów kontroli w administracji publicznej

Uwarunkowania i kierunki rozwoju systemów kontroli w administracji publicznej Uwarunkowania i kierunki rozwoju systemów kontroli w administracji publicznej Prof AE dr hab. Wojciech Czakon Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Akademia Ekonomiczna w Katowicach Program wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa Gospodarka magazynowa - prezentacja przedmiotu prowadzący: dr Katarzyna Kolasińska Morawska Katedra Marketingu rok akademicki 2009_2010 Zakład Logistyki Prolog przedsiębiorstwo wyodrębniona prawnie, organizacyjnie

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

Pracownia Inżynierii Procesowej Proszę o wyciszenie. Państwa telefonów komórkowych

Pracownia Inżynierii Procesowej Proszę o wyciszenie. Państwa telefonów komórkowych Pracownia Inżynierii Procesowej Proszę o wyciszenie Państwa telefonów komórkowych Pracownia Inżynierii Procesowej dr Grzegorz Wróbel Katedra Inżynierii Procesowej Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność

Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność A leading automotive logistics company A leading automotive logistics company Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność Prezentacja CAT Cargo Logistics Polska Michał Sierański 2014-05-28 Agenda

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. 1. Przedsiębiorstwo

Spis treści: Wstęp. 1. Przedsiębiorstwo Logistyka. Teoria i praktyka. Tom 1. redaktor naukowy Stanisław Krawczyk Książka stanowi połączenie dorobku pracowników uczelni politechnicznej, ekonomicznej oraz specjalizującej się w logistyce. Atutem

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA KOSZTÓW PRZEMIESZCZANIA ŁADUNKÓW, SPOSOBY PŁATNOŚCI I FORMY ROZLICZEO W MIĘDZYNARODOWYCH TRANSAKCJACH HANDLOWYCH

KALKULACJA KOSZTÓW PRZEMIESZCZANIA ŁADUNKÓW, SPOSOBY PŁATNOŚCI I FORMY ROZLICZEO W MIĘDZYNARODOWYCH TRANSAKCJACH HANDLOWYCH KALKULACJA KOSZTÓW PRZEMIESZCZANIA ŁADUNKÓW, SPOSOBY PŁATNOŚCI I FORMY ROZLICZEO W MIĘDZYNARODOWYCH TRANSAKCJACH HANDLOWYCH mgr inż. Katarzyna Grochowska 1 Koszty działalności usługowej Wysokośd i struktura

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Agenda 1. Oferta dla przemysłu 2. Oferta w ramach Lean Mining 3. Potencjalne korzyści 4. Kierunki

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie szeregu zagadnień, dotyczących

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system gospodarki odpadami w oparciu o zasady logistyki

Zintegrowany system gospodarki odpadami w oparciu o zasady logistyki III Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów Zagospodarowanie odpadów w świetle nowych przepisów prawnych Zintegrowany system gospodarki odpadami w oparciu

Bardziej szczegółowo

Logistyka dystrybucji - opis przedmiotu

Logistyka dystrybucji - opis przedmiotu Logistyka dystrybucji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Logistyka dystrybucji Kod przedmiotu 04.9-WZ-LogP-LD-W-S15_pNadGenE82WX Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Logistyka

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Dystrybucja - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Funkcje dystrybucji: Koordynacyjne polegające na: określeniu długości,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KLASY SCM - CZYNNIK PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ W ŁAŃCUCHU DOSTAW. Piotr Piorunkiewicz

SYSTEMY KLASY SCM - CZYNNIK PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ W ŁAŃCUCHU DOSTAW. Piotr Piorunkiewicz SYSTEMY KLASY SCM - CZYNNIK PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ W ŁAŃCUCHU DOSTAW Piotr Piorunkiewicz Wprowadzenie W środowisku biznesowym na przestrzeni ostatnich kilku lat wyraźnie rysuje się tendencja ciążenia

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

LOGISTYKA W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Ewa STANIEWSKA * LOGISTYKA W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie W referacie zaprezentowano wyniki badań ankietowych dotyczące uwarunkowań logistyki w działalności przedsiębiorstw. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu

Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu 1 Cel oraz agenda Cel Zaprezentowanie rzeczywistych korzyści wynikających ze współpracy firm w grupowej konsolidacji usług transportowych

Bardziej szczegółowo

ROLA KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W KREOWANIU JAKOŚCI TOWARÓW W PROCESACH LOGISTYCZNYCH

ROLA KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W KREOWANIU JAKOŚCI TOWARÓW W PROCESACH LOGISTYCZNYCH Dominik Zimon Politechnika Rzeszowska Łucja Gawron-Zimon Ośrodek Kształcenia Lotniczego w Rzeszowie ROLA KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W KREOWANIU JAKOŚCI TOWARÓW W PROCESACH LOGISTYCZNYCH Wdrażanie systemów

Bardziej szczegółowo

Formy zaliczenia seminarium: ZALICZENIE - Uczestnictwo (20%); Aktywność (30%); Prezentacja/Esej (50%)

Formy zaliczenia seminarium: ZALICZENIE - Uczestnictwo (20%); Aktywność (30%); Prezentacja/Esej (50%) Roman Pietroń, dr inż. 01.10.2006. Inst. Org. i Zarz. (I-23) PWr. e-mail: roman.pietron@pwr.wroc.pl Internet: www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/pietron Nazwa kursu: ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ (Logistics/Logistik/Logistique)

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1. Literatura: Zasady uzyskania zaliczenia. Pytania? Tematyka zajęć 2010-11-21.

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1. Literatura: Zasady uzyskania zaliczenia. Pytania? Tematyka zajęć 2010-11-21. konsultacje Dr inż. Bartłomiej Stopczyński stopczyński.bartek@wp.pl ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1 Poniedziałki g. 11:00-12:15 Niedziele zjazdowe 15-16 (prośba o wcześniejsze poinformowanie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zagadnienia procesu produkcyjnego i jego przepływu Zarządzanie produkcją i usługami

Podstawowe zagadnienia procesu produkcyjnego i jego przepływu Zarządzanie produkcją i usługami Podstawowe zagadnienia procesu produkcyjnego i jego przepływu Zarządzanie produkcją i usługami Materiały szkoleniowe. Część 1 Zagadnienia Część 1. Produkty i systemy produkcyjne Część 2. produkcyjne i

Bardziej szczegółowo