Infrastruktura Logistyczna Cz. 3a

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Infrastruktura Logistyczna Cz. 3a"

Transkrypt

1 Agenda 1. Pojęcie i zakres infrastruktury magazynowej. Infrastruktura Logistyczna Cz. 3a Systemy technicznego wyposażenia. 1/102 2/102 Infrastruktura magazynowa Pojęcie i zakres infrastruktury magazynowej 3/102 4/102 Pojęcie i zakres infrastruktury magazynowej 1. Magazynowanie materiałów, produktów i towarów oraz nieodłącznie związane z nim procesy manipulacji stanowią obok transportu drugi, podstawowy komponent infrastruktury logistycznej przedsiębiorstwa. 2. Materiały, produkty i towary składowane w magazynach zwane zapasami są obiektem gospodarczej działalności, czyli podstawą prowadzenia gospodarki magazynowej. Pojęcie i zakres infrastruktury magazynowej 1. Centralnym pojęciem gospodarki magazynowej jest pojęcie magazynu, który można zdefiniować jako fizyczną jednostkę organizacyjno-funkcjonalną zajmująca się gromadzeniem, składowaniem i obsługą dóbr materialnych (zapasów) czasowo wyłączonych z użycia. 2. Jednostka ta dysponuje stosowną przestrzenią magazynową specjalistycznym wyposażeniem technicznym i odpowiednią technologią do bezpiecznej funkcjonalnie i efektywnej ekonomicznie obsługi zgromadzonych tam zasobów materiałowych. 3. Ekonomicznym kryterium funkcjonowania obiektów magazynowych jest postulat minimalizacji globalnych kosztów magazynowania. 5/102 6/102 1

2 Pojęcie i zakres infrastruktury magazynowej 1. Operacje magazynowania i manipulacji realizowane są na chwilowo zatrzymanych fizycznych procesach przepływów materiałowych, które występują jako szczególny rodzą zasobów zwanych zapasami. 2. Procesy magazynowania i manipulacji występuj praktycznie we wszystkich przedsiębiorstwach, bez względu na charakter prowadzonej działalności gospodarczej jej skalę i wielkość. Pojęcie i zakres infrastruktury magazynowej 1. Magazynowanie i manipulacje magazynowe należą do podstawowych funkcji logistycznych każdego przedsiębiorstwa. 2. Każdy rodzaj surowca, materiału czy produktu jest składowany lub magazynowany przynajmniej raz w trakcie swojego biznesowego cyklu życiowego - od wydobycia, poprzez produkcję aż po konsumpcję. 7/102 8/102 Pojęcie i zakres infrastruktury magazynowej Pojęcie zapasu magazynowego definiują według dwóch różnych kryteriów. 1. W ujęciu przedmiotowym zapas magazynowy -to dobro materialne przyjęte do magazynu i tam zaewidencjonowane w późniejszego wydania, tzn., dobro materialne w procesie magazynowania. 2. W aspekcie ilościowym przez pojęcie zapas magazynowy należy rozumieć taką ilość dóbr materialnych, które gromadzone w magazynie zapewniają prawidłową i rytmiczną działalność handlową usługową czy produkcyjną. Pojęcie i zakres infrastruktury magazynowej Z fizycznymi procesami magazynowania wiążą się dwie grupy operacji technologicznych: 1.fizyczne utrzymanie zapasów w magazynach, 2.obsługa technologiczna zapasów w magazynach Szacuje się, że koszty utrzymania i obsługi zapasów w magazynach stanowią od 16 do 25% kosztów logistycznych a ich wielkość uwarunkowana jest przede wszystkim poziomem mechanizacji i automatyzacji prac manipulacyjnych i obsługowych. 9/102 10/ Fizyczna infrastruktura obiektów magazynowych rozszerzona o stosowane technologie obsługi magazynowej tworzy system gospodarki magazynowej, zwany też systemem magazynowania. 2. System gospodarki magazynowej można ż zdefiniować i ć jako skoordynowaną w czasie i przestrzeni działalność biznesową polegającą na; gromadzeniu zapasów materiałowych, ich składowaniu i przechowywaniu oraz obsłudze manipulacyjnej, zgodnej ze standardami współczesnej gospodarki magazynowej. Gospodarkę magazynową tworzą: 1. elementy statyczne - infrastruktura magazynowa (obiektowa i techniczna), 2. elementy dynamiczne - operacje magazynowania i procesy manipulacyjne, które muszą być prowadzone według ekonomicznego kryterium efektywności, minimalizującego koszty prowadzonej działalności gospodarczej. 11/102 12/102 2

3 Cele i zadania gospodarki magazynowej 1. w sposób naturalny jest powiązana z gospodarką materiałową i gospodarką zapasami. 2. to działalność obejmująca zespól środków, czynności organizacyjnych, technicznych i zadań ekonomicznych związanych z przechowywaniem zapasów magazynowych. 13/102 14/ Gospodarka materiałowa zajmuje się zagwarantowaniem dopływu surowców, materiałów i półproduktów niezbędnych do prowadzenia ciągłej i rytmicznej działalności produkcyjnej i usługowej podmiotów gospodarczych. 2. Gwarantuje ona ciągłość, bezpieczeństwo i stabilność procesów produkcyjno-usługowych w ilościowo-jakościowych aspektach dostępności niezbędnych asortymentów surowców, materiałów i półproduktów. 1. Gospodarka zapasami dotyczy całokształtu złożonych procesów gromadzenia i utrzymania optymalnych z punktu widzenia potrzeb przedsiębiorstwa poziomów zapasów w magazynach, na składach, a także w transporcie (in transit) warunkujących stabilną i rytmiczną działalności gospodarczo produkcyjną i usługową. 15/102 16/ W rozwiniętej gospodarce rynkowej naczelnym kryterium strategii logistycznych jest minimalizacja zapasów, które bardzo ostro rzutują na wtórną wobec koncepcji zarządzania zapasami - gospodarkę materiałową i magazynową. 1. Efektywne funkcjonowanie wzajemnie sprzężonych podsystemów gospodarki zapasami, magazynowej i materiałowej warunkuje infrastruktura magazynowa i manipulacji obejmuje: budynki i budowle magazynowe, infrastrukturę technologiczną, czyli środki manipulacji i transportu wewnętrznego, infrastrukturę techniczną, urządzenia i systemy wyposażenia technicznego 17/102 18/102 3

4 Klasyfikacja systemów magazynowych 1. Budynek - obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach. 2. Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem malej architektury. 3. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi; budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami małej architektury. 4. Budowle magazynowe są konstrukcjami inżynierskimi przeznaczonymi do magazynowania zapasów, uwzględniającymi w maksymalnym stopniu (już przy ich projektowaniu) podatność magazynową zapasów. 19/102 20/ Z punktu widzenia organizacji i technologii procesów magazynowania bardzo ważnym atrybutem składowanych zapasów jest ich podatność magazynowa, którą definiuje się jako stopień odporności ładunku (zapasów) na warunki i czas magazynowania. 2. Wyznacznikiem podatności magazynowej zapasów oprócz uwarunkowań techniczno-organizacyjnych samego procesu składowania jest czynnik czasowy. 3. Praktycznie wszystkie ładunki i towary mogą być transportowane i przemieszczane, ale nie wszystkie z nich mogą być dostatecznie długo magazynowane. Wrażliwość ładunków na czas składowania jest istotnym kryterium klasyfikacji zapasów w aspekcie ich podatności magazynowej, które według tego kryterium dzielą się na: 1. zapasy mało podatne na magazynowanie (do 24 godzin), 2. zapasy średnio podatne na magazynowanie (powyżej 24 godzin), 3. zapasy podatne na magazynowanie (powyżej 1 miesiąca). 21/102 22/ Zasadniczym czynnikiem podatności magazynowej zapasów jest czynnik czasowy, który zależy od własności fizyczno-chemicznych materiałów, a także od tempa fizycznego i ekonomicznego starzenia się zapasów. 2. Biorąc pod uwagę właściwości fizyczne i chemiczne wyrobów, które określają stopień ich szkodliwego oddziaływania (właściwości toksyczne, rakotwórcze, żrące itp), rodzaj stwarzanego niebezpieczeństwa (pożar, wybuch, skażenie środowiska), a także wymagane warunki przechowywania wszystkie wyroby występujące w sferze obrotu towarowego dzielą się na dwie podstawowe grupy: grupa I - wyroby" i grupa II - niebezpieczne substancje chemiczne".. Budynki i budowle magazynowe 23/102 24/102 4

5 Podstawowym elementem infrastruktury magazynowej są różnorodne budynki i budowle magazynowe, a także składy i place postojowe oraz specyficzne systemy magazynowania takie jak: instalacje rurociągowe, kontenery i środki transportu, na których aktualnie przebywają materiały i towary. 1. Budowle magazynowe są specjalistycznymi konstrukcjami inżynierskimi przeznaczonymi do magazynowania zapasów, uwzględniającymi w maksymalnym stopniu podatność magazynową planowanych do składowania materiałów, produktów i towarów. 2. Każdy budynek i budowla magazynowa charakteryzuje się: parametrami konstrukcyjnymi (rodzaj budulca, kształt i gabaryty, wyposażenie techniczne i technologiczne), parametrami użytkowymi (powierzchnia magazynowa, pojemność kubaturowa, przepustowość, systemy obsługi, stopień automatyzacji). 25/102 26/ Magazyn - pomieszczenie do przechowywania towarów, surowców, różnego rodzaju zapasów, sprzętu itp., także skład, składnica. 2. Magazyn jednostka organizacyjno- funkcjonalna zajmująca j się magazynowaniem dóbr materialnych (zapasów) czasowo wyłączonych z użycia, dysponująca wyodrębnioną na ten cel przestrzenią oraz środkami technicznymi przeznaczonymi do ruchu i obsługi zapasów. 1. Budowle i obiekty magazynowe cechuje wielka różnorodność formy, wyposażenia i funkcjonalności, co wynika z ich przeznaczenia i sposobu wykorzystania. 27/102 28/102 Systemy podziału budynków i budowli magazynowych 1. Istnieje wiele różnorodnych kryteriów klasyfikacji budowli magazynowych, a do najbardziej powszechnych należą podziały prowadzone ze względu na: przeznaczenie i funkcje gospodarcze magazynu, rozwiązania konstrukcyjno-techniczne magazynu, poziom zaawansowania i wyposażenia technicznego 29/102 30/102 5

6 1. Każdą budowlę magazynową cechuje zespół parametrów techniczno-konstrukcyjnych, takich jak: położenie geodezyjne w terenie, gabaryty i wymiary przestrzenne, dopuszczalne obciążenia, trasy dojazdowe, układy ramp i doków, systemy komunikacji zewnętrznej, wymagane media i podłączenia, 1. Każdą budowlę magazynową cechuje zespół parametrów i użytkowo-eksploatacyjnych, takich jak: rodzaj i przeznaczenie magazynu, powierzchnia użytkowa, powierzchnia składowa i manipulacyjna, wysokość robocza, pojemność ładunkowa,, przepustowość operacyjna, dopuszczalne obciążenie regałów, promienie skrętu na szlakach komunikacyjnych, wyposażenie standardowe, składowane jednostki ładunkowe, stosowane technologie magazynowe, poziom automatyzacji prac magazynowych, posiadane certyfikaty i poświadczenia 31/102 32/102 Według kryterium funkcjonalności magazyny dzielą się na: 1. specjalistyczne i 2. uniwersalne. Magazyny specjalistyczne przeznaczone są do składowania określonych rodzajów zapasów, np. 1. sypkich (silosy), 2. płynnych i gazowych (zbiorniki), 3. niebezpiecznych (bunkry), 4. asortymentów tó branżowych, ż jak np.: przemysłowych, chemicznych, żywnościowych, farmaceutycznych itp. 33/102 34/ Magazyny uniwersalne służą do składowania różnorodnych towarów ogólnego przeznaczenia zarówno w opakowaniach jak też bez dodatkowych opakowań. 2. W ramach podziału funkcjonalnego występują: magazyny y przemysłowe,,głównie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, magazyny handlowe dla potrzeb hurtu i detalu, magazyny spedycyjne dla potrzeb transportu kombinowanego, głównie jako elementy terminali transportowych i magazyny przedsiębiorstw spedycyjnych. Ze względu na konstrukcyjne kryteria projektowo-budowlane magazyny dzielą się na trzy zasadnicze klasy: 1. magazyny otwarte, 2. magazyny półotwarte, 3. magazyny zamknięte. 35/102 36/102 6

7 Magazyn otwarty 1. Magazyny otwarte występują najczęściej jako ogrodzone place składowe i przeznaczone są do magazynowania zapasów masowych, odpornych na działanie czynników atmosferycznych takich, jak np.: surowce mineralne, materiały budowlane, wyroby hutnicze, konstrukcje stalowe, samochody i mają zazwyczaj charakter tymczasowy, 37/102 38/102 Magazyn półotwarty 1. Magazyny półotwarte reprezentowane są przez popularne wiaty, których głównym elementem konstrukcyjnym jest dach i przynajmniej jedna ściana i służą do przechowywania zapasów odpornych na temperaturę, a wrażliwych na opady atmosferyczne takich, jak: tarcica, produkty rolne, wyroby metalowe i często budowane są z elementów ruchomych jako konstrukcje tymczasowe, 39/102 40/ Magazyny zamknięte mają charakter obiektów stałych o ściśle określonej pełnej konstrukcji budowlanej i najogólniej dzielą się na: Magazyn zamknięty naziemne (parterowe lub wielokondygnacyjne), podziemne (piwnice, bunkry, kopce), służą do przechowywania wszystkich rodzajów materiałów, towarów i zapasów. 41/102 42/102 7

8 Ze względu na poziom wyposażenia i uzbrojenia technicznego magazyny można podzielić na: 1. magazyny nie zmechanizowane, oparte głównie na fizycznej pracy obsługi i prostych maszynach i systemach wyposażenia technicznego, 2. magazyny zmechanizowane dysponują określonym wyposażeniem technicznym, zwłaszcza w zakresie urządzeń rozładawczo-załadowczych i urządzeń manipulacyjnotransportowych, Magazyny wysokiego składowania 3. magazyny zautomatyzowane wyposażone są z reguły w systemy i urządzenia sterowane za pomocą techniki komputerowej, które maksymalnie wspomagają wszystkie procesy transportowo-manipulacyjne i informacyjno-decyzyjne. 43/102 44/ Najbardziej zaawansowany poziom technologii magazynowej reprezentują nowoczesne magazyny wysokiego składowania. 2. Są to z reguły uniwersalne magazyny zamknięte odznaczające się wysokim stopniem automatyzacji wszystkich czynności i operacji magazynowych. 45/102 46/102 Charakterystyka wysokiego składowania Podstawowym wyróżnikiem wysokiego składowania jest: 1. zwarta jednokondygnacyjna konstrukcja o wysokości od 7 do 12 (i więcej) metrów, wykonana z lekkich materiałów budowlanych, najczęściej ś j wyposażona ż w specjalistyczne rampy i fronty przeładunkowe, a niekiedy w odpowiednie bocznice i place manewrowe, 47/102 48/102 8

9 Podstawowym wyróżnikiem wysokiego składowania jest: 2. specjalistyczne wyposażenie techniczne w odpowiednie konstrukcje i urządzenia magazynowe, a w tym wielopoziomowe regały, programowane transportery, przenośniki oraz specjalistyczne układnice i dźwignice regałowe, z reguły należą one do klasy zautomatyzowanych (a niekiedy zrobotyzowanych) o pełnym stopniu automatyzacji wszystkich magazynowych procesów technologicznych, Podstawowym wyróżnikiem wysokiego składowania jest: 3. pracą wszystkich systemów technicznych i urządzeń magazynowych steruje zintegrowany system komputerowy, który automatycznie prowadzi analizę stanów magazynowych, generuje stosowne zlecenia dostaw, a także nadzoruje płynność i rytmiczność procesów magazynowych oraz gwarantuje ich dużą sprawność techniczną i wysokie bezpieczeństwo zgromadzonych zapasów, a także wszelkich procesów transportowo-manipulacyjnych 49/102 50/102 W architekturze wysokiego składowania wyróżnia się cztery podstawowe strefy robocze, przez które przechodzi kolejno każdy rodzaj ładunku: 1. strefę przyjmowania, wydawania ładunków, 2. strefę identyfikacji ładunków i adresatów, 3. strefę przemieszczania i transportu, 4. strefę składowania i magazynowania. odznaczają się dużą koncentracją zapasów na malej powierzchni, co zmniejsza koszty magazynowania poprzez: 1. racjonalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej, 2. szybki i sprawny przepływ zapasów i towarów, 3. ograniczenie personelu obsługi magazynowej, 4. wzrost efektywności procesów magazynowych i manipulacyjnych, 5. zwiększenie bezpieczeństwa zapasów i bezpieczeństwa pracy. 51/102 52/ Magazyny tego typu cechuje najwyższy stopień automatyzacji, a wszystkie procesy magazynowe odbywają się pod nadzorem centralnego programu zarządzającego, który steruje takimi procesami jak: zlecenia magazynowego w sensie przyjęcia lub wydawania towaru, identyfikacja towaru oraz jego podatności magazynowomanipulacyjnej, j, kompletowanie jednostek ładunkowych, np. w pojemnikach, koszach, wybór miejsca składowania w sensie sektora, poziomu, regału, układanie lub pobieranie jednostek ładunkowych z miejsc położenia, przemieszczanie ładunków ze strefy przyjmowania do strefy wydawania Procedura funkcjonowania magazynu wysokiego składowania 53/102 54/102 9

10 1. Wszystkie operacje przeładunkowo-manipulacyjne przeprowadza się za pomocą w pełni zautomatyzowanych przenośników, transporterów i układnie regatowych, dzięki czemu czasy dostępu do poszczególnych jednostek i przestrzeni ładunkowych są bardzo krótkie i zależą bezpośrednio od szybkości pracy i przemieszczania się tych urządzeń. 2. Magazyny tego typu są z reguły wyposażone w komputerowy, graficzny system zarządzania i obserwacji, który pozwala na efektywny dostęp do wszystkich kluczowych obiektów i funkcji. 55/ Ze względu na duży stopień automatyzacji magazyny wysokiego składowania muszą być wyposażone w liczne systemy czujników rejestrujących stan jego urządzeń, stopień wykorzystania powierzchni na regałach i badających określone parametry kontrolno- pomiarowe panujące wewnątrz magazynu. 2. Przykładowo pracę przenośników i układnie regatowych nadzorują czujniki i wyłączniki krańcowe, zderzaki i klamry, urządzenia hamujące, ograniczniki prędkości, ograniczniki udźwigu i inne. 56/102 Czujniki nadzorujące prace w magazynach wysokiego składowania 1. Układanie jednostek ładunkowych na regałach i ich pobieranie odbywa się pod kontrolą czujników wolnych przestrzeni ładunkowych, czujników sprawdzających wymiary i ciężar jednostek ładunków, a także czujników położenia ładunku względem regału oraz identyfikatorów zgodności kodów jednostek ładunkowych z adresami ich położenia. 57/102 58/102 Magazyn wysokiego składowania jest wyposażony w systemy czujników sygnalizujących stan jego wszystkich elementów, w tym: 1. identyfikacja wolnych miejsc na regałach, 2. stan nieobsłużonych jednostek ładunkowych, 3. stan techniczny i parametry operacyjne sprzętu manipulacyjnego, 4. obrazy z monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego. 1. Odpowiedzialną funkcję pełnią czujniki sterujące ruchem układnie regatowych, które zbierają informacje z trzech zasadniczych źródeł: od urządzeń kontrolujących ruch układnicy wzdłuż regałów poprzez wyłączniki krańcowe, zderzaki, klamry i podpory kół jezdnych, od urządzeń nadzorujących podnoszenie i opuszczanie ładunku poprzez: ogranicznik udźwigu, czujnik luźnej liny, wyłączniki krańcowe, ograniczniki prędkości opuszczania ładunku, od urządzeń sterujących układaniem ładunku na regałach i pobieraniem ich z regałów, poprzez: czujnik wolnego miejsca, czujnik położenia ładunku względem regału, czujnik pomiaru masy i wymiarów ładunku, czujnik zgodności kodu ładunku z identyfikatorem miejsca na regale 59/102 60/102 10

11 1. Magazyn wysokiego składowania może funkcjonować w pełni automatycznie pod nadzorem centralnego programu zarządzającego, który dokonuje wyboru wolnych miejsc na regałach dla składowanych jednostek ładunkowych, którymi najczęściej są jednostki paletowe lub znormalizowane pojemniki, skrzynie oraz steruje układaniem i pobieraniem jednostek ładunkowych z miejsc ich dyslokacji. 1. Automatyczne sterowanie jest możliwe dzięki odpowiedniemu oznakowaniu jednostek ładunkowych oraz komputerowemu systemowi dekodowania, umożliwiającemu ich identyfikację podczas układania na regalach i przy pobieraniu z miejsc składowania. Identyczną informacją sterowane jest urządzenie transportujące, czyli właściwe układnice regatowe. 61/102 62/ W magazynach wysokiego składowania wszystkie jednostki ładunkowe są przemieszczane - układane i pobierane z miejsc składowania za pomocą programowo sterowanych układnic magazynowych, które poruszają się albo po szynach ułożonych w podłożu magazynu, albo między systemem czujników ruchu - w przypadku układnie jezdniowych Systemy technicznego wyposażenia 63/102 64/102 Charakterystyka systemów wyposażenia Charakterystyka systemów wyposażenia 1. Techniczne wyposażenie jest czynnikiem warunkującym sprawność i intensywność procesów magazynowych, w tym zwłaszcza szybkość i rytmiczność rotacji zapasów, wydajność procesów manipulacyjnych oraz bezpieczeństwo przemieszczanych zapasów i niezawodność prowadzonych operacji i czynności magazynowych. 65/102 66/102 11

12 Charakterystyka systemów wyposażenia 1. W ogólności poziom technicznego wyposażenia uzależniony jest od takich elementów jak : charakter i skala prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności gospodarczej, wielkość magazynu i intensywność wykonywanych funkcji magazynowych, rodzaj zapasów oraz ich podatność transportowa i magazynowa, stosowane systemy opakowań i jednostki ładunkowe, przyjęte technologie magazynowania i manipulacji zapasami. Determinanty technicznego wyposażenia 67/102 68/102 Charakterystyka systemów wyposażenia 1. Wyposażenie stanowią środki techniczne i organizacyjne, takie jak: maszyny, urządzenia, narzędzia, przyrządy i instalacje, za pomocą których realizowane są następujące funkcje magazynowe: organizacja wewnętrznych przepływów magazynowych, utrzymanie odpowiedniego mikroklimatu, zapewnienie bezpieczeństwa towarów i higieny pracy. Charakterystyka systemów wyposażenia Urządzenia i systemy technicznego wyposażenia dzielą się na dwie podstawowe grupy: 1. wyposażenie technologiczne, 2. wyposażenie instalacyjno-budowlane. 69/102 70/102 Techniczne systemy wyposażenia Charakterystyka systemów wyposażenia 1. Systemy technicznego wyposażenia muszą spełniać określone wymagania technologii magazynowania, przepisów formalno-prawnych, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji i wymagań ochrony przeciw pożarowej i powinny być dostosowane do konkretnych warunków budowlanofunkcjonalnych danego magazynu, a niekiedy sektora czy branży. 2. Wymogi te dotyczą specjalistycznych, np. wyrobów i substancji chemicznych czy materiałów i produktów niebezpiecznych 71/102 72/102 12

13 Wyposażenie technologiczne Systemy wyposażenia technologicznego przeznaczone są do organizacji, wspomagania i usprawnienia złożonych operacji magazynowotransportowych i manipulacyjnych i generalnie dzielą się na trzy kategorie: 1. magazynowe środki manipulacyjno-transportowe transportowe, 2. urządzenia do składowania towarów magazynowych, 3. pomocnicze urządzenia magazynowe. 73/102 74/102 Urządzenia manipulacyjno-transportowe w magazynach 1. Magazynowe środki transportu i manipulacji zwane też środkami transportu bliskiego (wewnętrznego) służą do przemieszczania towarów praktycznie wewnątrz magazynu, polegającego na wykonywaniu czynności transportowych, przeładunkowych, składowania, piętrzenia i kompletacji. 2. Środki manipulacyjno-transportowe wykorzystywane są głównie podczas operacji przyjmowania i wydawania asortymentów magazynowych oraz w trakcie licznych operacji składowania zapasów na regałach, a także podczas ich kompletacji na etapie formowania przesyłek. 3. Do wykonywania magazynowych czynności piętrzenia i kompletacji stosuje się specjalne wózki podnośnikowe kompletacyjne, zwane też wózkami z podnoszoną kabiną operatora". 75/102 76/ Najbardziej popularne urządzenia manipulacyjnomagazynowe to różnego rodzaju wózki kołowe służące od chwilowego przemieszczania ładunków wewnątrz i placów składowych w trakcie wszelkich prac magazynowych. 2. Wózki kołowe najogólniej dzielą się na dwie podstawowe klasy: wózki z napędem własnym (elektrycznym lub spalinowym), wózki bez napędu własnego (pchane, ciągnione). Wózki kołowe pełnią najczęściej dwie funkcje 1. transportu wewnętrznego (magazynowego, międzywydziałowego, międzyoperacyjnego), ę yj 2. wykonują specjalistyczne zadania transportowo-przeładunkowe (podnośnikowe). 77/102 78/102 13

14 1. Najczęściej wózki jezdniowe pracują jako naziemne urządzenia kołowe lub szynowe. 2. Jako wózki podnośnikowe umożliwiają przeprowadzanie przestrzennych operacji ładunkami zarówno w pionie jak też w poziomie. 3. Pozwalają na prowadzenie wysokiego składowania do wysokości 5m i wykonywanie kompleksowych operacji przeładunkowych. 1. Najpopularniejsze z nich to wózki widłowe przystosowane do współpracy z kontenerami, paletami i znormalizowanymi pojemnikami. Mogą być także wyposażone w specjalistyczne ramiona i głowice zaopatrzone w systemy chwytaków. 2. Odznaczają się one wysoką wydajnością wielofunkcyjność jak i bezpieczeństwem tak pracy, jak też przemieszczanego ładunku. 79/102 80/ Wózki transportowe należą do najbardziej popularnego sprzętu, zaliczanego do tzw. transportu wewnętrznego i klasyfikowane są do kategorii pojazdów o ograniczonym zasięgu i przerywanym ruchu, co oznacza konieczność dokonywania przerw między różnymi procesami transportowymi. 2. Najbardziej popularne wózki jezdniowe, poruszające się po wewnętrznych szlakach drogowych służą one do wykonywania transportu: poziomego, wózki bez urządzeń unoszących lub podnośnikowych, pionowego, wózki z urządzeniami unoszącymi lub podnośnikowymi W grupie magazynowych wózków jezdniowych można wyodrębnić trzy podstawowe klasy : 1. wózki platformowe zaopatrzone w stałą platformę transportową, 2. wózki ciągnikowe i pchające, wyposażone w złącza ą zaczepowe służące do ciągnięcia lub pchania specjalnej platformy kołowej z umieszczonym na niej ładunkiem, 3. wózki podnoszące przystosowane jednocześnie do poziomego transportu i pionowego podnoszenia ładunku na pewną wysokość 81/102 82/102 Wózek platformowy Wózek podnoszący 83/102 84/102 14

15 Przykładowa klasyfikacja wózków jezdniowych Wśród uniwersalnych wózków podnoszących najczęściej spotyka się: 1. wózki podnośnikowe czołowe, zaopatrzone na przedzie w widły lub inne urządzenie wymienne umożliwiające pionowe manipulowanie spaletyzowanym ładunkiem na żądaną wysokość składowania, którego ciężar jest równoważony masą wózka, 2. wózki podnośnikowe z masztem wewnętrznym stałym, w których ładunek podnoszony jest na maksymalną wysokość masztu, 85/102 86/ wózki podnośnikowe z masztem wewnętrznym wysuwanym, w którym przemieszczanie ładunku wykonuje się przez ruch ruchomej części masztu, 4. wózki podnośnikowe boczne, które mogą być zaopatrzone albo w karetkę z widłami, albo w system omasztowania stałego lub ruchomego, a obsługa ładunku następuje prostopadle do ruchu wózka z prawej lub lewej burty, wózki podnośnikowe kompletacyjne, w których platforma operatora podnoszona jest wraz z widłami ładunkowymi, co umożliwia wykonywanie czynności kompletacyjnych na wysokości składowego ładunku. 1. Specjalistycznym typem urządzeń transportu wewnętrznego są dźwignice, które służą do pionowego podnoszenia ładunków i poziomego ich przemieszczania na małą odległość. 2. Dźwignice mogą być urządzeniami ruchomymi pracującymi w ograniczonym promieniu działania oraz urządzeniami stacjonarnymi wymagającymi specjalnych konstrukcji technicznych. 87/102 88/102 Dźwignica 1. Do podnoszenia lub przemieszczania ładunków dźwignice wykorzystują specjalny hak lub inne urządzenie chwytające. 2. Jeden z podziałów dzieli dźwignice na: podnośniki, ś suwnice, żurawie. 89/102 90/102 15

16 1. Podnośniki służą do chwilowego uniesienia ładunku i umieszczenia go we wskazanym miejscu. 2. Przykładami urządzeń podnośnikowych mogą być też różnego rodzaju dźwigienki i wyciągi. 3. Suwnice przeznaczone są do przemieszczania pionowo-poziomego największych ładunków (od 3 do 50, a nawet do 1000 ton) po ściśle określonych trajektoriach. 1. Suwnice w zależności od rodzaju urządzenia chwytającego dzielą się na: hakowe, chwytakowe i magnesowe. 2. Urządzenia chwytające są podwieszane do wciągarki lub ruchomego żurawia przemieszczającego się po pomoście. 3. Ze względów konstrukcyjnych suwnice można podzielić na pomostowe, półbramowe i bramowe. 91/102 92/ Żurawie stanowią najbardziej popularne urządzenia przeładunkowe i mogą być zarówno stacjonarne jak też samojezdne. 2. Urządzenia chwytające podwieszane są do wciągarki przemieszczającej się po ramieniu wysięgnika. 1. W grupie żurawi stacjonarnych wyróżniamy żurawie: masztowe, wieżowe i wspornikowe. 2. Wśród żurawi samojezdnych największą grupę tworzą żurawie montowane na podwoziach samochodowych, których udźwig jest wielce zróżnicowany - od kilkuset kilogramów do kilkudziesięciu ton 93/102 94/102 Przykładowa klasyfikacja dźwignic 1. Przenośniki należą do klasy urządzeń transportowych o ograniczonym zasięgu i ruchu ciągłym i służą do przemieszczania w pionie, w poziomie lub pod kątem materiału (nosiwa) jednorodnego, np. różnych opakowań lub ładunków d masowych o specjalnej j podatności transportowej, np. węgla, zboża, a także materiałów i elementów na taśmach produkcyjnych 95/102 96/102 16

17 1. Ze względu na konstrukcję i rodzaj platformy transportowej wyróżnia się przenośniki taśmowe, wałkowe, łańcuchowe, kubełkowe, ślimakowe i inne. 2. Najczęściej przenośniki mają charakter stałych urządzeń konstrukcyjnych, będących na wyposażeniu danej budowli magazynowej lub placu składowego, choć spotyka się także przenośniki ruchome, obsługujące różne gniazda robocze i stanowiska przeładunkowe. Wybór środka transportu Przenośniki są bardzo efektywnymi i uniwersalnymi urządzeniami transportu wewnętrznego, dlatego powszechnie stosowane są zarówno w halach produkcyjnych, jak też w wielu magazynach, np. w sortowniach, rozdzielniach dystrybucyjnych. 97/102 98/102 Przenośniki Przenośniki 99/ /102 Przykładowa klasyfikacja przenośników Dziękuję za uwagę Politechnika Łódzka Wydział Organizacji i Zarządzania 101/ /102 17

Gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa Gospodarka magazynowa - prezentacja przedmiotu prowadzący: dr Katarzyna Kolasińska Morawska Katedra Marketingu rok akademicki 2009_2010 Zakład Logistyki Prolog przedsiębiorstwo wyodrębniona prawnie, organizacyjnie

Bardziej szczegółowo

06 informatyczny system zarządzania EasyWMS 08 regały paletowe tradycyjne 10 regały paletowe wjezdne 12 regały paletowe przepływowe

06 informatyczny system zarządzania EasyWMS 08 regały paletowe tradycyjne 10 regały paletowe wjezdne 12 regały paletowe przepływowe Spis treści 06 informatyczny system zarządzania EasyWMS system integrujący magazynowanie oraz dystrybucję. 08 regały paletowe tradycyjne uniwersalny system, zapewniający bezpośredni dostęp do każdej palety.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Jolanta KRYSTEK Streszczenie: Praca dotyczy wybranych aspektów gospodarki magazynowej. W artykule omówiono fazy procesu magazynowania z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES.

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. 6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. Obszar funkcjonalny: 1. Produkcja a. Elektroniczne przydzielanie zadań wraz z instrukcjami wykonawczymi (karta technologiczna). b. Raportowanie produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie powierzchnią w magazynie. Elżbieta Szulc. PROMAG S.A. Kierownik Sekcji Marketingu

Zarządzanie powierzchnią w magazynie. Elżbieta Szulc. PROMAG S.A. Kierownik Sekcji Marketingu Zarządzanie powierzchnią w magazynie Elżbieta Szulc PROMAG S.A. Kierownik Sekcji Marketingu PROMAG S.A. Nowoczesne systemy składowania w Składowanie palet Rega y paletowe rzędowe najprostszy w konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Solutions Material Handling. Przestrzeń i czas 2

Solutions Material Handling. Przestrzeń i czas 2 Solutions Material Handling Przestrzeń i czas 2 Już dziś poznaj nowoczesne, dynamiczne systemy magazynowe przyszłości: rozwiązania Kardex Remstar do optymalizacji procesów intralogistycznych. Systemy Kardex

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stanowiskowa BHP

Instrukcja stanowiskowa BHP str. 1 z 23 I. Transport - charakterystyka Transport towarów stanowi bardzo ważny element w działalności każdego przedsiębiorstwa i możemy go podzielić na: transport zewnętrzny i wewnętrzny. Schematycznie

Bardziej szczegółowo

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ UL. Ostrowska 42 63-430 Odolanów Ul. Czechosłowacka 159 60-116 Poznań Tel. +48 (61) 662 33 93 Fax +48 (61) 662 33 31 Zleceniodawca/Inwestor (adres) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

biznes TransitNet Logistyka i transport branży przemysłowej Gabaryty po rewolucji Lotniczy fracht ma przyszłość

biznes TransitNet Logistyka i transport branży przemysłowej Gabaryty po rewolucji Lotniczy fracht ma przyszłość LIPIEC-Sierpień 7-8/2014 (49) biznes Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka Cena 9,90 zł (5% VAT) ISSN 2081 5255 Nakład: 11 000 egzemplarzy Temat numeru: Logistyka i transport

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu)

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) semestr zimowy 2013/2014 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: środy,

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

raport bpc BRANŻA SPOŻYWCZA

raport bpc BRANŻA SPOŻYWCZA raport bpc BRANŻA SPOŻYWCZA Przewodnik po klasach systemów Kluczowe wymagania wobec rozwiązań Korzyści z wdrożenia Opinie użytkowników Katalog stosowanych rozwiązań 150 PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH W GRUPIE

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

więcej na stronie 36 czasopismo o technice magazynowej i logistyce dystrybucji 1/2014 CENA 20,00 zł w tym VAT 5 % ISSN 1898-6420 MAGAZYNOWANIE

więcej na stronie 36 czasopismo o technice magazynowej i logistyce dystrybucji 1/2014 CENA 20,00 zł w tym VAT 5 % ISSN 1898-6420 MAGAZYNOWANIE CENA 20,00 zł w tym VAT 5 % ISSN 1898-6420 MAGAZYNOWANIE czasopismo o technice magazynowej i logistyce dystrybucji 1/2014 ISSN 1898-6420 www.logistyczny.com styczeń luty 1 (37) R. VII więcej na stronie

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Dariusz Stawiarski Warszawa, 7 lutego 2006 PIAP, Warszawa

Mgr inż. Dariusz Stawiarski Warszawa, 7 lutego 2006 PIAP, Warszawa Mgr inż. Dariusz Stawiarski Warszawa, 7 lutego 2006 PIAP, Warszawa Wymagania techniczne i ekologiczne dla stacji demontażu i punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz podstawowe metody

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

KIEDY TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE GAZU PŁYNNEGO, PALIW LOTNICZYCH, MATERIAŁÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH STAJE SIĘ BEZPIECZNE? ADR 2011 W PRAKTYCE

KIEDY TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE GAZU PŁYNNEGO, PALIW LOTNICZYCH, MATERIAŁÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH STAJE SIĘ BEZPIECZNE? ADR 2011 W PRAKTYCE Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie Departament Transportu i Komunikacji Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu KIEDY

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.191.1596 2004-05-01 zm. Dz.U.03.178.1745 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie

Bardziej szczegółowo