Infrastruktura Logistyczna Cz. 3a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Infrastruktura Logistyczna Cz. 3a"

Transkrypt

1 Agenda 1. Pojęcie i zakres infrastruktury magazynowej. Infrastruktura Logistyczna Cz. 3a Systemy technicznego wyposażenia. 1/102 2/102 Infrastruktura magazynowa Pojęcie i zakres infrastruktury magazynowej 3/102 4/102 Pojęcie i zakres infrastruktury magazynowej 1. Magazynowanie materiałów, produktów i towarów oraz nieodłącznie związane z nim procesy manipulacji stanowią obok transportu drugi, podstawowy komponent infrastruktury logistycznej przedsiębiorstwa. 2. Materiały, produkty i towary składowane w magazynach zwane zapasami są obiektem gospodarczej działalności, czyli podstawą prowadzenia gospodarki magazynowej. Pojęcie i zakres infrastruktury magazynowej 1. Centralnym pojęciem gospodarki magazynowej jest pojęcie magazynu, który można zdefiniować jako fizyczną jednostkę organizacyjno-funkcjonalną zajmująca się gromadzeniem, składowaniem i obsługą dóbr materialnych (zapasów) czasowo wyłączonych z użycia. 2. Jednostka ta dysponuje stosowną przestrzenią magazynową specjalistycznym wyposażeniem technicznym i odpowiednią technologią do bezpiecznej funkcjonalnie i efektywnej ekonomicznie obsługi zgromadzonych tam zasobów materiałowych. 3. Ekonomicznym kryterium funkcjonowania obiektów magazynowych jest postulat minimalizacji globalnych kosztów magazynowania. 5/102 6/102 1

2 Pojęcie i zakres infrastruktury magazynowej 1. Operacje magazynowania i manipulacji realizowane są na chwilowo zatrzymanych fizycznych procesach przepływów materiałowych, które występują jako szczególny rodzą zasobów zwanych zapasami. 2. Procesy magazynowania i manipulacji występuj praktycznie we wszystkich przedsiębiorstwach, bez względu na charakter prowadzonej działalności gospodarczej jej skalę i wielkość. Pojęcie i zakres infrastruktury magazynowej 1. Magazynowanie i manipulacje magazynowe należą do podstawowych funkcji logistycznych każdego przedsiębiorstwa. 2. Każdy rodzaj surowca, materiału czy produktu jest składowany lub magazynowany przynajmniej raz w trakcie swojego biznesowego cyklu życiowego - od wydobycia, poprzez produkcję aż po konsumpcję. 7/102 8/102 Pojęcie i zakres infrastruktury magazynowej Pojęcie zapasu magazynowego definiują według dwóch różnych kryteriów. 1. W ujęciu przedmiotowym zapas magazynowy -to dobro materialne przyjęte do magazynu i tam zaewidencjonowane w późniejszego wydania, tzn., dobro materialne w procesie magazynowania. 2. W aspekcie ilościowym przez pojęcie zapas magazynowy należy rozumieć taką ilość dóbr materialnych, które gromadzone w magazynie zapewniają prawidłową i rytmiczną działalność handlową usługową czy produkcyjną. Pojęcie i zakres infrastruktury magazynowej Z fizycznymi procesami magazynowania wiążą się dwie grupy operacji technologicznych: 1.fizyczne utrzymanie zapasów w magazynach, 2.obsługa technologiczna zapasów w magazynach Szacuje się, że koszty utrzymania i obsługi zapasów w magazynach stanowią od 16 do 25% kosztów logistycznych a ich wielkość uwarunkowana jest przede wszystkim poziomem mechanizacji i automatyzacji prac manipulacyjnych i obsługowych. 9/102 10/ Fizyczna infrastruktura obiektów magazynowych rozszerzona o stosowane technologie obsługi magazynowej tworzy system gospodarki magazynowej, zwany też systemem magazynowania. 2. System gospodarki magazynowej można ż zdefiniować i ć jako skoordynowaną w czasie i przestrzeni działalność biznesową polegającą na; gromadzeniu zapasów materiałowych, ich składowaniu i przechowywaniu oraz obsłudze manipulacyjnej, zgodnej ze standardami współczesnej gospodarki magazynowej. Gospodarkę magazynową tworzą: 1. elementy statyczne - infrastruktura magazynowa (obiektowa i techniczna), 2. elementy dynamiczne - operacje magazynowania i procesy manipulacyjne, które muszą być prowadzone według ekonomicznego kryterium efektywności, minimalizującego koszty prowadzonej działalności gospodarczej. 11/102 12/102 2

3 Cele i zadania gospodarki magazynowej 1. w sposób naturalny jest powiązana z gospodarką materiałową i gospodarką zapasami. 2. to działalność obejmująca zespól środków, czynności organizacyjnych, technicznych i zadań ekonomicznych związanych z przechowywaniem zapasów magazynowych. 13/102 14/ Gospodarka materiałowa zajmuje się zagwarantowaniem dopływu surowców, materiałów i półproduktów niezbędnych do prowadzenia ciągłej i rytmicznej działalności produkcyjnej i usługowej podmiotów gospodarczych. 2. Gwarantuje ona ciągłość, bezpieczeństwo i stabilność procesów produkcyjno-usługowych w ilościowo-jakościowych aspektach dostępności niezbędnych asortymentów surowców, materiałów i półproduktów. 1. Gospodarka zapasami dotyczy całokształtu złożonych procesów gromadzenia i utrzymania optymalnych z punktu widzenia potrzeb przedsiębiorstwa poziomów zapasów w magazynach, na składach, a także w transporcie (in transit) warunkujących stabilną i rytmiczną działalności gospodarczo produkcyjną i usługową. 15/102 16/ W rozwiniętej gospodarce rynkowej naczelnym kryterium strategii logistycznych jest minimalizacja zapasów, które bardzo ostro rzutują na wtórną wobec koncepcji zarządzania zapasami - gospodarkę materiałową i magazynową. 1. Efektywne funkcjonowanie wzajemnie sprzężonych podsystemów gospodarki zapasami, magazynowej i materiałowej warunkuje infrastruktura magazynowa i manipulacji obejmuje: budynki i budowle magazynowe, infrastrukturę technologiczną, czyli środki manipulacji i transportu wewnętrznego, infrastrukturę techniczną, urządzenia i systemy wyposażenia technicznego 17/102 18/102 3

4 Klasyfikacja systemów magazynowych 1. Budynek - obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach. 2. Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem malej architektury. 3. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi; budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami małej architektury. 4. Budowle magazynowe są konstrukcjami inżynierskimi przeznaczonymi do magazynowania zapasów, uwzględniającymi w maksymalnym stopniu (już przy ich projektowaniu) podatność magazynową zapasów. 19/102 20/ Z punktu widzenia organizacji i technologii procesów magazynowania bardzo ważnym atrybutem składowanych zapasów jest ich podatność magazynowa, którą definiuje się jako stopień odporności ładunku (zapasów) na warunki i czas magazynowania. 2. Wyznacznikiem podatności magazynowej zapasów oprócz uwarunkowań techniczno-organizacyjnych samego procesu składowania jest czynnik czasowy. 3. Praktycznie wszystkie ładunki i towary mogą być transportowane i przemieszczane, ale nie wszystkie z nich mogą być dostatecznie długo magazynowane. Wrażliwość ładunków na czas składowania jest istotnym kryterium klasyfikacji zapasów w aspekcie ich podatności magazynowej, które według tego kryterium dzielą się na: 1. zapasy mało podatne na magazynowanie (do 24 godzin), 2. zapasy średnio podatne na magazynowanie (powyżej 24 godzin), 3. zapasy podatne na magazynowanie (powyżej 1 miesiąca). 21/102 22/ Zasadniczym czynnikiem podatności magazynowej zapasów jest czynnik czasowy, który zależy od własności fizyczno-chemicznych materiałów, a także od tempa fizycznego i ekonomicznego starzenia się zapasów. 2. Biorąc pod uwagę właściwości fizyczne i chemiczne wyrobów, które określają stopień ich szkodliwego oddziaływania (właściwości toksyczne, rakotwórcze, żrące itp), rodzaj stwarzanego niebezpieczeństwa (pożar, wybuch, skażenie środowiska), a także wymagane warunki przechowywania wszystkie wyroby występujące w sferze obrotu towarowego dzielą się na dwie podstawowe grupy: grupa I - wyroby" i grupa II - niebezpieczne substancje chemiczne".. Budynki i budowle magazynowe 23/102 24/102 4

5 Podstawowym elementem infrastruktury magazynowej są różnorodne budynki i budowle magazynowe, a także składy i place postojowe oraz specyficzne systemy magazynowania takie jak: instalacje rurociągowe, kontenery i środki transportu, na których aktualnie przebywają materiały i towary. 1. Budowle magazynowe są specjalistycznymi konstrukcjami inżynierskimi przeznaczonymi do magazynowania zapasów, uwzględniającymi w maksymalnym stopniu podatność magazynową planowanych do składowania materiałów, produktów i towarów. 2. Każdy budynek i budowla magazynowa charakteryzuje się: parametrami konstrukcyjnymi (rodzaj budulca, kształt i gabaryty, wyposażenie techniczne i technologiczne), parametrami użytkowymi (powierzchnia magazynowa, pojemność kubaturowa, przepustowość, systemy obsługi, stopień automatyzacji). 25/102 26/ Magazyn - pomieszczenie do przechowywania towarów, surowców, różnego rodzaju zapasów, sprzętu itp., także skład, składnica. 2. Magazyn jednostka organizacyjno- funkcjonalna zajmująca j się magazynowaniem dóbr materialnych (zapasów) czasowo wyłączonych z użycia, dysponująca wyodrębnioną na ten cel przestrzenią oraz środkami technicznymi przeznaczonymi do ruchu i obsługi zapasów. 1. Budowle i obiekty magazynowe cechuje wielka różnorodność formy, wyposażenia i funkcjonalności, co wynika z ich przeznaczenia i sposobu wykorzystania. 27/102 28/102 Systemy podziału budynków i budowli magazynowych 1. Istnieje wiele różnorodnych kryteriów klasyfikacji budowli magazynowych, a do najbardziej powszechnych należą podziały prowadzone ze względu na: przeznaczenie i funkcje gospodarcze magazynu, rozwiązania konstrukcyjno-techniczne magazynu, poziom zaawansowania i wyposażenia technicznego 29/102 30/102 5

6 1. Każdą budowlę magazynową cechuje zespół parametrów techniczno-konstrukcyjnych, takich jak: położenie geodezyjne w terenie, gabaryty i wymiary przestrzenne, dopuszczalne obciążenia, trasy dojazdowe, układy ramp i doków, systemy komunikacji zewnętrznej, wymagane media i podłączenia, 1. Każdą budowlę magazynową cechuje zespół parametrów i użytkowo-eksploatacyjnych, takich jak: rodzaj i przeznaczenie magazynu, powierzchnia użytkowa, powierzchnia składowa i manipulacyjna, wysokość robocza, pojemność ładunkowa,, przepustowość operacyjna, dopuszczalne obciążenie regałów, promienie skrętu na szlakach komunikacyjnych, wyposażenie standardowe, składowane jednostki ładunkowe, stosowane technologie magazynowe, poziom automatyzacji prac magazynowych, posiadane certyfikaty i poświadczenia 31/102 32/102 Według kryterium funkcjonalności magazyny dzielą się na: 1. specjalistyczne i 2. uniwersalne. Magazyny specjalistyczne przeznaczone są do składowania określonych rodzajów zapasów, np. 1. sypkich (silosy), 2. płynnych i gazowych (zbiorniki), 3. niebezpiecznych (bunkry), 4. asortymentów tó branżowych, ż jak np.: przemysłowych, chemicznych, żywnościowych, farmaceutycznych itp. 33/102 34/ Magazyny uniwersalne służą do składowania różnorodnych towarów ogólnego przeznaczenia zarówno w opakowaniach jak też bez dodatkowych opakowań. 2. W ramach podziału funkcjonalnego występują: magazyny y przemysłowe,,głównie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, magazyny handlowe dla potrzeb hurtu i detalu, magazyny spedycyjne dla potrzeb transportu kombinowanego, głównie jako elementy terminali transportowych i magazyny przedsiębiorstw spedycyjnych. Ze względu na konstrukcyjne kryteria projektowo-budowlane magazyny dzielą się na trzy zasadnicze klasy: 1. magazyny otwarte, 2. magazyny półotwarte, 3. magazyny zamknięte. 35/102 36/102 6

7 Magazyn otwarty 1. Magazyny otwarte występują najczęściej jako ogrodzone place składowe i przeznaczone są do magazynowania zapasów masowych, odpornych na działanie czynników atmosferycznych takich, jak np.: surowce mineralne, materiały budowlane, wyroby hutnicze, konstrukcje stalowe, samochody i mają zazwyczaj charakter tymczasowy, 37/102 38/102 Magazyn półotwarty 1. Magazyny półotwarte reprezentowane są przez popularne wiaty, których głównym elementem konstrukcyjnym jest dach i przynajmniej jedna ściana i służą do przechowywania zapasów odpornych na temperaturę, a wrażliwych na opady atmosferyczne takich, jak: tarcica, produkty rolne, wyroby metalowe i często budowane są z elementów ruchomych jako konstrukcje tymczasowe, 39/102 40/ Magazyny zamknięte mają charakter obiektów stałych o ściśle określonej pełnej konstrukcji budowlanej i najogólniej dzielą się na: Magazyn zamknięty naziemne (parterowe lub wielokondygnacyjne), podziemne (piwnice, bunkry, kopce), służą do przechowywania wszystkich rodzajów materiałów, towarów i zapasów. 41/102 42/102 7

8 Ze względu na poziom wyposażenia i uzbrojenia technicznego magazyny można podzielić na: 1. magazyny nie zmechanizowane, oparte głównie na fizycznej pracy obsługi i prostych maszynach i systemach wyposażenia technicznego, 2. magazyny zmechanizowane dysponują określonym wyposażeniem technicznym, zwłaszcza w zakresie urządzeń rozładawczo-załadowczych i urządzeń manipulacyjnotransportowych, Magazyny wysokiego składowania 3. magazyny zautomatyzowane wyposażone są z reguły w systemy i urządzenia sterowane za pomocą techniki komputerowej, które maksymalnie wspomagają wszystkie procesy transportowo-manipulacyjne i informacyjno-decyzyjne. 43/102 44/ Najbardziej zaawansowany poziom technologii magazynowej reprezentują nowoczesne magazyny wysokiego składowania. 2. Są to z reguły uniwersalne magazyny zamknięte odznaczające się wysokim stopniem automatyzacji wszystkich czynności i operacji magazynowych. 45/102 46/102 Charakterystyka wysokiego składowania Podstawowym wyróżnikiem wysokiego składowania jest: 1. zwarta jednokondygnacyjna konstrukcja o wysokości od 7 do 12 (i więcej) metrów, wykonana z lekkich materiałów budowlanych, najczęściej ś j wyposażona ż w specjalistyczne rampy i fronty przeładunkowe, a niekiedy w odpowiednie bocznice i place manewrowe, 47/102 48/102 8

9 Podstawowym wyróżnikiem wysokiego składowania jest: 2. specjalistyczne wyposażenie techniczne w odpowiednie konstrukcje i urządzenia magazynowe, a w tym wielopoziomowe regały, programowane transportery, przenośniki oraz specjalistyczne układnice i dźwignice regałowe, z reguły należą one do klasy zautomatyzowanych (a niekiedy zrobotyzowanych) o pełnym stopniu automatyzacji wszystkich magazynowych procesów technologicznych, Podstawowym wyróżnikiem wysokiego składowania jest: 3. pracą wszystkich systemów technicznych i urządzeń magazynowych steruje zintegrowany system komputerowy, który automatycznie prowadzi analizę stanów magazynowych, generuje stosowne zlecenia dostaw, a także nadzoruje płynność i rytmiczność procesów magazynowych oraz gwarantuje ich dużą sprawność techniczną i wysokie bezpieczeństwo zgromadzonych zapasów, a także wszelkich procesów transportowo-manipulacyjnych 49/102 50/102 W architekturze wysokiego składowania wyróżnia się cztery podstawowe strefy robocze, przez które przechodzi kolejno każdy rodzaj ładunku: 1. strefę przyjmowania, wydawania ładunków, 2. strefę identyfikacji ładunków i adresatów, 3. strefę przemieszczania i transportu, 4. strefę składowania i magazynowania. odznaczają się dużą koncentracją zapasów na malej powierzchni, co zmniejsza koszty magazynowania poprzez: 1. racjonalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej, 2. szybki i sprawny przepływ zapasów i towarów, 3. ograniczenie personelu obsługi magazynowej, 4. wzrost efektywności procesów magazynowych i manipulacyjnych, 5. zwiększenie bezpieczeństwa zapasów i bezpieczeństwa pracy. 51/102 52/ Magazyny tego typu cechuje najwyższy stopień automatyzacji, a wszystkie procesy magazynowe odbywają się pod nadzorem centralnego programu zarządzającego, który steruje takimi procesami jak: zlecenia magazynowego w sensie przyjęcia lub wydawania towaru, identyfikacja towaru oraz jego podatności magazynowomanipulacyjnej, j, kompletowanie jednostek ładunkowych, np. w pojemnikach, koszach, wybór miejsca składowania w sensie sektora, poziomu, regału, układanie lub pobieranie jednostek ładunkowych z miejsc położenia, przemieszczanie ładunków ze strefy przyjmowania do strefy wydawania Procedura funkcjonowania magazynu wysokiego składowania 53/102 54/102 9

10 1. Wszystkie operacje przeładunkowo-manipulacyjne przeprowadza się za pomocą w pełni zautomatyzowanych przenośników, transporterów i układnie regatowych, dzięki czemu czasy dostępu do poszczególnych jednostek i przestrzeni ładunkowych są bardzo krótkie i zależą bezpośrednio od szybkości pracy i przemieszczania się tych urządzeń. 2. Magazyny tego typu są z reguły wyposażone w komputerowy, graficzny system zarządzania i obserwacji, który pozwala na efektywny dostęp do wszystkich kluczowych obiektów i funkcji. 55/ Ze względu na duży stopień automatyzacji magazyny wysokiego składowania muszą być wyposażone w liczne systemy czujników rejestrujących stan jego urządzeń, stopień wykorzystania powierzchni na regałach i badających określone parametry kontrolno- pomiarowe panujące wewnątrz magazynu. 2. Przykładowo pracę przenośników i układnie regatowych nadzorują czujniki i wyłączniki krańcowe, zderzaki i klamry, urządzenia hamujące, ograniczniki prędkości, ograniczniki udźwigu i inne. 56/102 Czujniki nadzorujące prace w magazynach wysokiego składowania 1. Układanie jednostek ładunkowych na regałach i ich pobieranie odbywa się pod kontrolą czujników wolnych przestrzeni ładunkowych, czujników sprawdzających wymiary i ciężar jednostek ładunków, a także czujników położenia ładunku względem regału oraz identyfikatorów zgodności kodów jednostek ładunkowych z adresami ich położenia. 57/102 58/102 Magazyn wysokiego składowania jest wyposażony w systemy czujników sygnalizujących stan jego wszystkich elementów, w tym: 1. identyfikacja wolnych miejsc na regałach, 2. stan nieobsłużonych jednostek ładunkowych, 3. stan techniczny i parametry operacyjne sprzętu manipulacyjnego, 4. obrazy z monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego. 1. Odpowiedzialną funkcję pełnią czujniki sterujące ruchem układnie regatowych, które zbierają informacje z trzech zasadniczych źródeł: od urządzeń kontrolujących ruch układnicy wzdłuż regałów poprzez wyłączniki krańcowe, zderzaki, klamry i podpory kół jezdnych, od urządzeń nadzorujących podnoszenie i opuszczanie ładunku poprzez: ogranicznik udźwigu, czujnik luźnej liny, wyłączniki krańcowe, ograniczniki prędkości opuszczania ładunku, od urządzeń sterujących układaniem ładunku na regałach i pobieraniem ich z regałów, poprzez: czujnik wolnego miejsca, czujnik położenia ładunku względem regału, czujnik pomiaru masy i wymiarów ładunku, czujnik zgodności kodu ładunku z identyfikatorem miejsca na regale 59/102 60/102 10

11 1. Magazyn wysokiego składowania może funkcjonować w pełni automatycznie pod nadzorem centralnego programu zarządzającego, który dokonuje wyboru wolnych miejsc na regałach dla składowanych jednostek ładunkowych, którymi najczęściej są jednostki paletowe lub znormalizowane pojemniki, skrzynie oraz steruje układaniem i pobieraniem jednostek ładunkowych z miejsc ich dyslokacji. 1. Automatyczne sterowanie jest możliwe dzięki odpowiedniemu oznakowaniu jednostek ładunkowych oraz komputerowemu systemowi dekodowania, umożliwiającemu ich identyfikację podczas układania na regalach i przy pobieraniu z miejsc składowania. Identyczną informacją sterowane jest urządzenie transportujące, czyli właściwe układnice regatowe. 61/102 62/ W magazynach wysokiego składowania wszystkie jednostki ładunkowe są przemieszczane - układane i pobierane z miejsc składowania za pomocą programowo sterowanych układnic magazynowych, które poruszają się albo po szynach ułożonych w podłożu magazynu, albo między systemem czujników ruchu - w przypadku układnie jezdniowych Systemy technicznego wyposażenia 63/102 64/102 Charakterystyka systemów wyposażenia Charakterystyka systemów wyposażenia 1. Techniczne wyposażenie jest czynnikiem warunkującym sprawność i intensywność procesów magazynowych, w tym zwłaszcza szybkość i rytmiczność rotacji zapasów, wydajność procesów manipulacyjnych oraz bezpieczeństwo przemieszczanych zapasów i niezawodność prowadzonych operacji i czynności magazynowych. 65/102 66/102 11

12 Charakterystyka systemów wyposażenia 1. W ogólności poziom technicznego wyposażenia uzależniony jest od takich elementów jak : charakter i skala prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności gospodarczej, wielkość magazynu i intensywność wykonywanych funkcji magazynowych, rodzaj zapasów oraz ich podatność transportowa i magazynowa, stosowane systemy opakowań i jednostki ładunkowe, przyjęte technologie magazynowania i manipulacji zapasami. Determinanty technicznego wyposażenia 67/102 68/102 Charakterystyka systemów wyposażenia 1. Wyposażenie stanowią środki techniczne i organizacyjne, takie jak: maszyny, urządzenia, narzędzia, przyrządy i instalacje, za pomocą których realizowane są następujące funkcje magazynowe: organizacja wewnętrznych przepływów magazynowych, utrzymanie odpowiedniego mikroklimatu, zapewnienie bezpieczeństwa towarów i higieny pracy. Charakterystyka systemów wyposażenia Urządzenia i systemy technicznego wyposażenia dzielą się na dwie podstawowe grupy: 1. wyposażenie technologiczne, 2. wyposażenie instalacyjno-budowlane. 69/102 70/102 Techniczne systemy wyposażenia Charakterystyka systemów wyposażenia 1. Systemy technicznego wyposażenia muszą spełniać określone wymagania technologii magazynowania, przepisów formalno-prawnych, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji i wymagań ochrony przeciw pożarowej i powinny być dostosowane do konkretnych warunków budowlanofunkcjonalnych danego magazynu, a niekiedy sektora czy branży. 2. Wymogi te dotyczą specjalistycznych, np. wyrobów i substancji chemicznych czy materiałów i produktów niebezpiecznych 71/102 72/102 12

13 Wyposażenie technologiczne Systemy wyposażenia technologicznego przeznaczone są do organizacji, wspomagania i usprawnienia złożonych operacji magazynowotransportowych i manipulacyjnych i generalnie dzielą się na trzy kategorie: 1. magazynowe środki manipulacyjno-transportowe transportowe, 2. urządzenia do składowania towarów magazynowych, 3. pomocnicze urządzenia magazynowe. 73/102 74/102 Urządzenia manipulacyjno-transportowe w magazynach 1. Magazynowe środki transportu i manipulacji zwane też środkami transportu bliskiego (wewnętrznego) służą do przemieszczania towarów praktycznie wewnątrz magazynu, polegającego na wykonywaniu czynności transportowych, przeładunkowych, składowania, piętrzenia i kompletacji. 2. Środki manipulacyjno-transportowe wykorzystywane są głównie podczas operacji przyjmowania i wydawania asortymentów magazynowych oraz w trakcie licznych operacji składowania zapasów na regałach, a także podczas ich kompletacji na etapie formowania przesyłek. 3. Do wykonywania magazynowych czynności piętrzenia i kompletacji stosuje się specjalne wózki podnośnikowe kompletacyjne, zwane też wózkami z podnoszoną kabiną operatora". 75/102 76/ Najbardziej popularne urządzenia manipulacyjnomagazynowe to różnego rodzaju wózki kołowe służące od chwilowego przemieszczania ładunków wewnątrz i placów składowych w trakcie wszelkich prac magazynowych. 2. Wózki kołowe najogólniej dzielą się na dwie podstawowe klasy: wózki z napędem własnym (elektrycznym lub spalinowym), wózki bez napędu własnego (pchane, ciągnione). Wózki kołowe pełnią najczęściej dwie funkcje 1. transportu wewnętrznego (magazynowego, międzywydziałowego, międzyoperacyjnego), ę yj 2. wykonują specjalistyczne zadania transportowo-przeładunkowe (podnośnikowe). 77/102 78/102 13

14 1. Najczęściej wózki jezdniowe pracują jako naziemne urządzenia kołowe lub szynowe. 2. Jako wózki podnośnikowe umożliwiają przeprowadzanie przestrzennych operacji ładunkami zarówno w pionie jak też w poziomie. 3. Pozwalają na prowadzenie wysokiego składowania do wysokości 5m i wykonywanie kompleksowych operacji przeładunkowych. 1. Najpopularniejsze z nich to wózki widłowe przystosowane do współpracy z kontenerami, paletami i znormalizowanymi pojemnikami. Mogą być także wyposażone w specjalistyczne ramiona i głowice zaopatrzone w systemy chwytaków. 2. Odznaczają się one wysoką wydajnością wielofunkcyjność jak i bezpieczeństwem tak pracy, jak też przemieszczanego ładunku. 79/102 80/ Wózki transportowe należą do najbardziej popularnego sprzętu, zaliczanego do tzw. transportu wewnętrznego i klasyfikowane są do kategorii pojazdów o ograniczonym zasięgu i przerywanym ruchu, co oznacza konieczność dokonywania przerw między różnymi procesami transportowymi. 2. Najbardziej popularne wózki jezdniowe, poruszające się po wewnętrznych szlakach drogowych służą one do wykonywania transportu: poziomego, wózki bez urządzeń unoszących lub podnośnikowych, pionowego, wózki z urządzeniami unoszącymi lub podnośnikowymi W grupie magazynowych wózków jezdniowych można wyodrębnić trzy podstawowe klasy : 1. wózki platformowe zaopatrzone w stałą platformę transportową, 2. wózki ciągnikowe i pchające, wyposażone w złącza ą zaczepowe służące do ciągnięcia lub pchania specjalnej platformy kołowej z umieszczonym na niej ładunkiem, 3. wózki podnoszące przystosowane jednocześnie do poziomego transportu i pionowego podnoszenia ładunku na pewną wysokość 81/102 82/102 Wózek platformowy Wózek podnoszący 83/102 84/102 14

15 Przykładowa klasyfikacja wózków jezdniowych Wśród uniwersalnych wózków podnoszących najczęściej spotyka się: 1. wózki podnośnikowe czołowe, zaopatrzone na przedzie w widły lub inne urządzenie wymienne umożliwiające pionowe manipulowanie spaletyzowanym ładunkiem na żądaną wysokość składowania, którego ciężar jest równoważony masą wózka, 2. wózki podnośnikowe z masztem wewnętrznym stałym, w których ładunek podnoszony jest na maksymalną wysokość masztu, 85/102 86/ wózki podnośnikowe z masztem wewnętrznym wysuwanym, w którym przemieszczanie ładunku wykonuje się przez ruch ruchomej części masztu, 4. wózki podnośnikowe boczne, które mogą być zaopatrzone albo w karetkę z widłami, albo w system omasztowania stałego lub ruchomego, a obsługa ładunku następuje prostopadle do ruchu wózka z prawej lub lewej burty, wózki podnośnikowe kompletacyjne, w których platforma operatora podnoszona jest wraz z widłami ładunkowymi, co umożliwia wykonywanie czynności kompletacyjnych na wysokości składowego ładunku. 1. Specjalistycznym typem urządzeń transportu wewnętrznego są dźwignice, które służą do pionowego podnoszenia ładunków i poziomego ich przemieszczania na małą odległość. 2. Dźwignice mogą być urządzeniami ruchomymi pracującymi w ograniczonym promieniu działania oraz urządzeniami stacjonarnymi wymagającymi specjalnych konstrukcji technicznych. 87/102 88/102 Dźwignica 1. Do podnoszenia lub przemieszczania ładunków dźwignice wykorzystują specjalny hak lub inne urządzenie chwytające. 2. Jeden z podziałów dzieli dźwignice na: podnośniki, ś suwnice, żurawie. 89/102 90/102 15

16 1. Podnośniki służą do chwilowego uniesienia ładunku i umieszczenia go we wskazanym miejscu. 2. Przykładami urządzeń podnośnikowych mogą być też różnego rodzaju dźwigienki i wyciągi. 3. Suwnice przeznaczone są do przemieszczania pionowo-poziomego największych ładunków (od 3 do 50, a nawet do 1000 ton) po ściśle określonych trajektoriach. 1. Suwnice w zależności od rodzaju urządzenia chwytającego dzielą się na: hakowe, chwytakowe i magnesowe. 2. Urządzenia chwytające są podwieszane do wciągarki lub ruchomego żurawia przemieszczającego się po pomoście. 3. Ze względów konstrukcyjnych suwnice można podzielić na pomostowe, półbramowe i bramowe. 91/102 92/ Żurawie stanowią najbardziej popularne urządzenia przeładunkowe i mogą być zarówno stacjonarne jak też samojezdne. 2. Urządzenia chwytające podwieszane są do wciągarki przemieszczającej się po ramieniu wysięgnika. 1. W grupie żurawi stacjonarnych wyróżniamy żurawie: masztowe, wieżowe i wspornikowe. 2. Wśród żurawi samojezdnych największą grupę tworzą żurawie montowane na podwoziach samochodowych, których udźwig jest wielce zróżnicowany - od kilkuset kilogramów do kilkudziesięciu ton 93/102 94/102 Przykładowa klasyfikacja dźwignic 1. Przenośniki należą do klasy urządzeń transportowych o ograniczonym zasięgu i ruchu ciągłym i służą do przemieszczania w pionie, w poziomie lub pod kątem materiału (nosiwa) jednorodnego, np. różnych opakowań lub ładunków d masowych o specjalnej j podatności transportowej, np. węgla, zboża, a także materiałów i elementów na taśmach produkcyjnych 95/102 96/102 16

17 1. Ze względu na konstrukcję i rodzaj platformy transportowej wyróżnia się przenośniki taśmowe, wałkowe, łańcuchowe, kubełkowe, ślimakowe i inne. 2. Najczęściej przenośniki mają charakter stałych urządzeń konstrukcyjnych, będących na wyposażeniu danej budowli magazynowej lub placu składowego, choć spotyka się także przenośniki ruchome, obsługujące różne gniazda robocze i stanowiska przeładunkowe. Wybór środka transportu Przenośniki są bardzo efektywnymi i uniwersalnymi urządzeniami transportu wewnętrznego, dlatego powszechnie stosowane są zarówno w halach produkcyjnych, jak też w wielu magazynach, np. w sortowniach, rozdzielniach dystrybucyjnych. 97/102 98/102 Przenośniki Przenośniki 99/ /102 Przykładowa klasyfikacja przenośników Dziękuję za uwagę Politechnika Łódzka Wydział Organizacji i Zarządzania 101/ /102 17

Gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja Gospodarka magazynowa Procesy magazynowe Ekonomiczna wielkość zamówienia PROCESY MAGAZYNOWE Gospodarka magazynowa Proces magazynowy Proces

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja wózków jezdniowych według norm polskich i międzynarodowych. Nie wszystkie rodzaje wózków podlegają dozorowi technicznemu.

1. Klasyfikacja wózków jezdniowych według norm polskich i międzynarodowych. Nie wszystkie rodzaje wózków podlegają dozorowi technicznemu. 1. Klasyfikacja wózków jezdniowych według norm polskich i międzynarodowych Nie wszystkie rodzaje wózków podlegają dozorowi technicznemu. Zgodnie z klasyfikacją podaną w PN-ISO 5053 marzec 1999 oraz postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa Gospodarka magazynowa - prezentacja przedmiotu prowadzący: dr Katarzyna Kolasińska Morawska Katedra Marketingu rok akademicki 2009_2010 Zakład Logistyki Prolog przedsiębiorstwo wyodrębniona prawnie, organizacyjnie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa. Definicja magazynu (1) Definicja magazynu (2) 2014-10-06. Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów

Gospodarka magazynowa. Definicja magazynu (1) Definicja magazynu (2) 2014-10-06. Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów Gospodarka magazynowa Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów Definicja magazynu (1) Wyodrębnione: pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszona (wiata), otwarte składowisko

Bardziej szczegółowo

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn def. (I): Wyodrębnione pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszoną

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MARCIN FOLTYŃSKI

PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MARCIN FOLTYŃSKI PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MAGAZYN Jednostka funkcjonalno - organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów) czasowo wyłączonych z użycia w wyodrębnionej przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Grupo Familia Automatyczny magazyn samonośny dla Grupo Familia zrealizowany w Kolumbii przez Mecalux

Przypadek praktyczny: Grupo Familia Automatyczny magazyn samonośny dla Grupo Familia zrealizowany w Kolumbii przez Mecalux Przypadek praktyczny: Grupo Familia Automatyczny magazyn samonośny dla Grupo Familia zrealizowany w Kolumbii przez Mecalux Lokalizacja: Kolumbia Grupo Familia, firma specjalizująca się papierowych artykułach

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ. w w w. p r o m a g. p l

ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ. w w w. p r o m a g. p l Dobór regałów magazynowych i wózków jezdniowych widłowych w projektowaniu i eksploatacji jest istotnie określony przez warunki środowiska pracy. W szczególności środowisko pracy opisane jest przez ustalenie

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Lesław Zieliński. BHP w magazynie

Vademecum BHP. Lesław Zieliński. BHP w magazynie Vademecum BHP Lesław Zieliński BHP w magazynie Lesław Zieliński BHP W MAGAZYNIE Autor: Lesław Zieliński Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Kinga Grodzicka-Lisek Menager

Bardziej szczegółowo

MGR JÓZEF WALUKIEWICZ

MGR JÓZEF WALUKIEWICZ MGR JÓZEF WALUKIEWICZ Jednostka funkcjonalno-organizacyjna, przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów) w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej technologii, wyposażona

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE. Magazynier. www.orent.pl

MATERIAŁY SZKOLENIOWE. Magazynier. www.orent.pl MATERIAŁY SZKOLENIOWE Magazynier www.orent.pl Zapraszamy na szkolenia do naszych oddziałów: Siedziba: Toruń, Rynek Nowomiejski 25 tel./fax: (56) 656 33 67 Oddziały: Aleksandrów Kujawski tel. (54) 282 22

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Trumpler Funkcjonalność i wydajność automatycznego magazynu firmy Trumpler

Przypadek praktyczny: Trumpler Funkcjonalność i wydajność automatycznego magazynu firmy Trumpler Przypadek praktyczny: Trumpler Funkcjonalność i wydajność automatycznego magazynu firmy Trumpler Lokalizacja: Hiszpania Mecalux dostarczył firmie Trumpler automatyczny magazyn składający się z regałów

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy OPERATOR ŻURAWIA. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy OPERATOR ŻURAWIA. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy OPERATOR ŻURAWIA pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: BH Bikes Dwa magazyny automatyczne w nowym centrum logistycznym BH Bikes. Lokalizacja: Hiszpania

Przypadek praktyczny: BH Bikes Dwa magazyny automatyczne w nowym centrum logistycznym BH Bikes. Lokalizacja: Hiszpania Przypadek praktyczny: BH Bikes Dwa magazyny automatyczne w nowym centrum logistycznym BH Bikes Lokalizacja: Hiszpania Dzięki budowie nowego centrum logistycznego, składającego się z automatycznego magazynu

Bardziej szczegółowo

Roczny dopływ europaletowych jednostek ładunkowych do systemu[jł /rok] i = 30

Roczny dopływ europaletowych jednostek ładunkowych do systemu[jł /rok] i = 30 ane do projektu: oczny dopływ europaletowych jednostek ładunkowych do systemu[jł /rok] i = 30 P WE = 102000+i * 5000 dla grupy P1 P WE = 252000[jł /rok] n - ilość dni efektywnej pracy w ciągu roku-280

Bardziej szczegółowo

AutoSAT - system gęstego składowania palet z satelitą półautomatycznym

AutoSAT - system gęstego składowania palet z satelitą półautomatycznym AutoSAT - system gęstego składowania palet z satelitą półautomatycznym Gęste składowanie i automatyczny transport palet System AutoSAT to doskonałe rozwiązanie do gęstego składowania dużej ilości palet

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Amagosa Amagosa automatyzuje swoje centrum logistyczne

Przypadek praktyczny: Amagosa Amagosa automatyzuje swoje centrum logistyczne Przypadek praktyczny: Amagosa Amagosa automatyzuje swoje centrum logistyczne Lokalizacja: Hiszpania Amagosa, firma specjalizująca się w dystrybucji napojów i żywności, w tym produktów dla branży gastronomicznej,

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Definicje. Definicje

LOGISTYKA. Definicje. Definicje LOGISTYKA Magazynowanie Definicje Magazyn: jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej

Bardziej szczegółowo

Technika transportu ładunków / Leon Prochowski, Andrzej Żuchowski. Wyd. 2 uaktualnione. Warszawa, Spis treści

Technika transportu ładunków / Leon Prochowski, Andrzej Żuchowski. Wyd. 2 uaktualnione. Warszawa, Spis treści Technika transportu ładunków / Leon Prochowski, Andrzej Żuchowski. Wyd. 2 uaktualnione. Warszawa, 2016 Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów 9 Rozdział 1. Wprowadzenie 11 Rozdział 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.70.650 2003-05-01 zm. Dz.U.03.65.603 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Bardziej szczegółowo

WANT2LEARN Chcę się uczyć!

WANT2LEARN Chcę się uczyć! PROJEKT WANT2LEARN Chcę się uczyć Materiały szkoleniowe do kursu: Gospodarka magazynowa z obsługą wózków widłowych Autor: Smart Educations Sp. z o. o. www.want2learn.pl Spis treści 1. WSTĘP...3 2. ZASADY

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MAGAZYNOWA

GOSPODARKA MAGAZYNOWA 1 GOSPODARKA MAGAZYNOWA GOSPODARKA MAGAZYNOWA TO Działalność obejmująca zespół środków, czynności organizacyjnych, technicznych i zadań ekonomicznych związanych z przechowywaniem zapasów magazynowych.

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Kern Pharma Kern Pharma rozbudowuje centrum logistyczne w związku z rozwojem firmy

Przypadek praktyczny: Kern Pharma Kern Pharma rozbudowuje centrum logistyczne w związku z rozwojem firmy Przypadek praktyczny: Kern Pharma Kern Pharma rozbudowuje centrum logistyczne w związku z rozwojem firmy Lokalizacja: Hiszpania Nowy automatyczny magazyn samonośny zbudowany dla firmy Kern Pharma w hiszpańskiej

Bardziej szczegółowo

Obsługa wózków jezdniowych

Obsługa wózków jezdniowych Obsługa wózków jezdniowych Ramowy program szkolenia Blok programowy A B C D E F G zagadnienia Minimalna liczba godzin dla poszczególnych rodzajów wózków jezdniowych Naładownych, ciągnikowych, unoszących

Bardziej szczegółowo

Składowanie dynamiczne z użyciem konstrukcji regałowych

Składowanie dynamiczne z użyciem konstrukcji regałowych Składowanie dynamiczne z użyciem konstrukcji regałowych Regały przepływowe - regał jest nieruchomy, natomiast składowane towary przemieszczają się w stosunku do konstrukcji regału. Składowanie w regale

Bardziej szczegółowo

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja def. Operacja w procesie magazynowym polegająca na pobraniu zapasów ze stosów lub urządzeń do składowania

Bardziej szczegółowo

Magazyny Budowle magazynowe

Magazyny Budowle magazynowe Magazyny Budowle magazynowe Magazyny jednostek ładunkowych Magazyny materiałów masowych (sypkich) Magazyny materiałów płynnych (cieczy i gazów) Składowanie statyczne bezregałowe podłogowe Do piętrzenia

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawa i normy zagospodarowania przestrzeni magazynowej Joanna Wojtyś Wanda Niedźwiecka Jurij Jurczyk

Przepisy prawa i normy zagospodarowania przestrzeni magazynowej Joanna Wojtyś Wanda Niedźwiecka Jurij Jurczyk Przepisy prawa i normy zagospodarowania przestrzeni magazynowej Joanna Wojtyś Wanda Niedźwiecka Jurij Jurczyk CELE PROJEKTU Normy Zagospodarowanie przestrzeni magazynowej Przepisy prawa SPRAWNE ZARZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres - możliwe ograniczenia

Szczegółowy zakres - możliwe ograniczenia Grupa Kategoria Zakres uprawnienia do obsługi określony poprzez rodzaj (przeznaczenie ) urządzeń. Szczegółowy zakres - możliwe ograniczenia Przykład urządzenia Cięgniki II W Wciągniki i wciągarki sterowane

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od Autorów Wprowadzenie. Rozdział 1. Planowanie i realizacja potrzeb magazynowych

Spis treści. Od Autorów Wprowadzenie. Rozdział 1. Planowanie i realizacja potrzeb magazynowych Spis treści Od Autorów Wprowadzenie Rozdział 1. Planowanie i realizacja potrzeb magazynowych 1.1. Podstawowe przesłanki tworzenia magazynów 1.2. Przesłanki logistyczne tworzenia magazynów 1.3. Czynniki

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i zakres kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Rodzaje i zakres kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. Arkusz 1 z 5 Rodzaje i zakres kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. Kategorie uprawnień do obsługi urządzeń transportu bliskiego Na jednym wniosku można umieścić urządzenia

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie. Logistyka zaopatrzenia i produkcji. Gospodarka magazynowa LZIP_2_LW. dr inż. L. Wicki

Magazynowanie. Logistyka zaopatrzenia i produkcji. Gospodarka magazynowa LZIP_2_LW. dr inż. L. Wicki Logistyka zaopatrzenia i produkcji Magazynowanie dr inż. L. Wicki LZIP_2_LW Funkcjonalne rozgraniczenie systemów logistycznych Gospodarka magazynowa Zapasy magazynowe przy przepływie towarów Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Lesław Zieliński. BHP w magazynie

Vademecum BHP. Lesław Zieliński. BHP w magazynie Vademecum BHP Lesław Zieliński BHP w magazynie Lesław Zieliński BHP w magazynie Wydanie 2 Autor: Lesław Zieliński Kierownik Grupy Wydawniczej: Julita Lewandowska-Tomasiuk Redaktor: Kinga Grodzicka-Lisek

Bardziej szczegółowo

Prace transportowe z użyciem maszyn

Prace transportowe z użyciem maszyn Prace transportowe z użyciem maszyn 1. Co powinieneś wiedzieć i przygotować przed spotkaniem Przed spotkaniem zapoznaj się z niniejszym skryptem. Przeczytaj go i przemyśl co i jak przekażesz słuchaczom.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI POZNAŃ ĆWICZENIA Z PRZEDMIOTU MAGAZYNOWANIE NAZWISKO IMIĘ ROK STUDIÓW SEMESTR KIERUNEK NUMER GRUPY PROWADZĄCY NUMER ZESTAWU 010 / IV / Z / B15 POZNAŃ, 2010 ROK PROCES TECHNOLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI POZNAŃ ĆWICZENIA Z PRZEDMIOTU MAGAZYNOWANIE NAZWISKO IMIĘ ROK STUDIÓW SEMESTR KIERUNEK NUMER GRUPY PROWADZĄCY NUMER ZESTAWU 010 / IV / D / R11 POZNAŃ, 2010 ROK PROCES TECHNOLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Logistyczna Cz 1

Infrastruktura Logistyczna Cz 1 Cel zajęć Infrastruktura Logistyczna Cz 1 Przedstawienie organizacyjno-funkcjonalnej płaszczyzny integrującej poszczególne ogniwa logistycznego łańcucha dostaw SCM (Supply Chanel Management) jaką jest

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: B. Braun Maksymalna pojemność i wydajność centrum logistycznego B. Braun

Przypadek praktyczny: B. Braun Maksymalna pojemność i wydajność centrum logistycznego B. Braun Przypadek praktyczny: B. Braun Maksymalna pojemność i wydajność centrum logistycznego B. Braun Lokalizacja: Hiszpania Mecalux zbudował automatyczny magazyn samonośny o pojemności 42 116 palet dla firmy

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Granada La Palma Granada La Palma wyposaża swoje centrum produkcyjne w dwa nowe magazyny o wysokiej pojemności składowania

Przypadek praktyczny: Granada La Palma Granada La Palma wyposaża swoje centrum produkcyjne w dwa nowe magazyny o wysokiej pojemności składowania Przypadek praktyczny: Granada La Palma Granada La Palma wyposaża swoje centrum produkcyjne w dwa nowe magazyny o wysokiej pojemności składowania Lokalizacja: Hiszpania Firma Granada La Palma, światowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: SLVA Akumulacyjny system Pallet Shuttle: idealne rozwiązanie do składowania mleka wdrożone w magazynie firmy SLVA

Przypadek praktyczny: SLVA Akumulacyjny system Pallet Shuttle: idealne rozwiązanie do składowania mleka wdrożone w magazynie firmy SLVA Przypadek praktyczny: SLVA Akumulacyjny system Pallet Shuttle: idealne rozwiązanie do składowania mleka wdrożone w magazynie firmy SLVA Lokalizacja: Francja SLVA, francuski producent i dostawca mleka,

Bardziej szczegółowo

1. Harmonogram. Godziny realizacji zajęć od-do. Data realizacji. Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali)

1. Harmonogram. Godziny realizacji zajęć od-do. Data realizacji. Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) Harmonogram 1. Harmonogram Data realizacji Godziny realizacji zajęć od-do Temat zajęć Wykładowca Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) 28.03.2017 08:00-08:45

Bardziej szczegółowo

Kurs obsługi wózków widłowych

Kurs obsługi wózków widłowych Człowiek najlepsza inwestycja "Kalejdoskop wiedzy" POKL, Priorytet IX, Działanie 9.2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kurs obsługi wózków widłowych

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Mega Pharma Mega Pharma w technologicznej czołówce dzięki automatycznemu magazynowi samonośnemu firmy Mecalux

Przypadek praktyczny: Mega Pharma Mega Pharma w technologicznej czołówce dzięki automatycznemu magazynowi samonośnemu firmy Mecalux Przypadek praktyczny: Mega Pharma Mega Pharma w technologicznej czołówce dzięki automatycznemu magazynowi samonośnemu firmy Mecalux Lokalizacja: Urugwaj Mecalux zbudował dla firmy Mega Pharma automatyczny

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI POZNAŃ ĆWICZENIA Z PRZEDMIOTU GOSPODARKA MAGAZYNOWA NAZWISKO IMIĘ ROK STUDIÓW SEMESTR KIERUNEK NUMER GRUPY PROWADZĄCY NUMER ZESTAWU MSP 0009 / V / Z / R6 POZNAŃ, 2009 ROK Faza procesu

Bardziej szczegółowo

Indeks ilustracji Indeks tabel Przepisy dotyczące prac przy składowaniu materiałów Bibliografia

Indeks ilustracji Indeks tabel Przepisy dotyczące prac przy składowaniu materiałów Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Obowiązujące przepisy w zakresie postępowania z towarami niebezpiecznymi 1.1 Umowa Europejska ADR 1.2 Towary niebezpieczne 1.3 Sposób przewozu 1.4 Podstawowe definicje zawarte

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Cogeferm Różnorodne rozwiązania do składowania i kompletacji pojemników i palet

Przypadek praktyczny: Cogeferm Różnorodne rozwiązania do składowania i kompletacji pojemników i palet Przypadek praktyczny: Cogeferm Różnorodne rozwiązania do składowania i kompletacji pojemników i palet Lokalizacja: Francja Cogeferm, francuska firma specjalizująca się w dystrybucji artykułów ślusarskich,

Bardziej szczegółowo

PROMAG S.A. jedna firma, tysiące wyposażonych magazynów

PROMAG S.A. jedna firma, tysiące wyposażonych magazynów PROMAG S.A. jedna firma, tysiące wyposażonych magazynów OD PONAD 30 LAT WYPOSAŻAMY MAGAZYNY Już od ponad 30 lat, optymalizujemy przestrzeń magazynową i produkcyjną Klientów zgodnie z najnowszymi osiągnięciami

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa Gospodarka magazynowa - prezentacja przedmiotu prowadzący: dr Katarzyna Kolasińska Morawska Katedra Marketingu rok akademicki 2011_2012 Zakład Logistyki Prolog otoczenie przedsiebiorstw czynniki demograficzne

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy MAGAZYNIER. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy MAGAZYNIER. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy MAGAZYNIER pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Apymsa Apymsa zainwestowała w nowy magazyn do przygotowywania zamówień

Przypadek praktyczny: Apymsa Apymsa zainwestowała w nowy magazyn do przygotowywania zamówień Przypadek praktyczny: Apymsa Apymsa zainwestowała w nowy magazyn do przygotowywania zamówień Lokalizacja: Meksyk Apymsa, meksykański dystrybutor części samochodowych, posiada duży magazyn w Guadalajarze

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Motoblouz.com Cztery kondygnacje do przygotowywania zamówień w magazynie sklepu internetowego Motoblouz.com

Przypadek praktyczny: Motoblouz.com Cztery kondygnacje do przygotowywania zamówień w magazynie sklepu internetowego Motoblouz.com Przypadek praktyczny: Motoblouz.com Cztery kondygnacje do przygotowywania zamówień w magazynie sklepu internetowego Motoblouz.com Lokalizacja: Francja Motoblouz.com, francuski sklep internetowy oferujący

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Grupo Ramos Połączenie różnych systemów składowania i kompletacji w celu zwiększenia wydajności logistycznej

Przypadek praktyczny: Grupo Ramos Połączenie różnych systemów składowania i kompletacji w celu zwiększenia wydajności logistycznej Przypadek praktyczny: Grupo Ramos Połączenie różnych systemów składowania i kompletacji w celu zwiększenia wydajności logistycznej Lokalizacja: Republika Dominikany Grupo Ramos, lider w sprzedaży detalicznej

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie towarów

Magazynowanie towarów Magazynowanie towarów Logistyka Tomasz Poskrobko Proces magazynowy Magazynowanie Magazynowanie proces (zestaw czynności), które są wykonywane w czasie przepływu towarów przez magazyn, począwszy od rozładunku

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI POZNAŃ ĆWICZENIA Z PRZEDMIOTU MAGAZYNOWANIE NAZWISKO IMIĘ ROK STUDIÓW SEMESTR KIERUNEK NUMER GRUPY PROWADZĄCY NUMER ZESTAWU 0016 / V / Z B - POZNAŃ, 2016 ROK PROCES TECHNOLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja wózków jezdniowych według norm polskich mi dzynarodowych podno nikowe i unosz ce wózki jezdniowe podno nikowe

Klasyfikacja wózków jezdniowych według norm polskich mi dzynarodowych podno nikowe i unosz ce wózki jezdniowe podno nikowe 1. Klasyfikacja wózków jezdniowych według norm polskich i midzynarodowych Norma PN-77/M-78100 dzieli wózki na podnonikowe i unoszce. Nie jest tutaj cile okrelony parametr wysokoci podnoszenia, od którego

Bardziej szczegółowo

Budowa i eksploatacja urządzeń w logistyce. dr inż. Aleksander Niemczyk

Budowa i eksploatacja urządzeń w logistyce. dr inż. Aleksander Niemczyk Budowa i eksploatacja urządzeń w logistyce dr inż. Aleksander Niemczyk Bezpieczeństwo eksploatacji - akty prawne Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Alliance Healthcare Wysoka wydajność kompletacji zamówień w magazynie Alliance Healthcare

Przypadek praktyczny: Alliance Healthcare Wysoka wydajność kompletacji zamówień w magazynie Alliance Healthcare Przypadek praktyczny: Alliance Healthcare Wysoka wydajność kompletacji zamówień w magazynie Alliance Healthcare Lokalizacja: Portugalia Mecalux kompleksowo wyposażył centrum logistyczne Alliance Healthcare

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY MAGAZYNOWANIA

SYSTEMY MAGAZYNOWANIA SYSTEMY MAGAZYNOWANIA Automatyzacja - lepsza wydajność i ergonomia pracy MAGAZYN BLACH MAGAZYN DREWNA MAGAZYN NARZĘDZI KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA Automatyczne składowanie materiałów jest rozwiązaniem o charakterze

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Didactic Pallet Shuttle szybko i sprawnie dostarcza narzędzia i sprzęt medyczny

Przypadek praktyczny: Didactic Pallet Shuttle szybko i sprawnie dostarcza narzędzia i sprzęt medyczny Przypadek praktyczny: Didactic Pallet Shuttle szybko i sprawnie dostarcza narzędzia i sprzęt medyczny Lokalizacja: Francja Mecalux wyposażył magazyn firmy Didactic we Francji w system Pallet Shuttle. Firma

Bardziej szczegółowo

Urządzenia transportu bliskiego w magazynie rodzaje, eksploatacja, naprawa, modernizacja URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Urządzenia transportu bliskiego w magazynie rodzaje, eksploatacja, naprawa, modernizacja URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO Urządzenia transportu bliskiego w magazynie rodzaje, eksploatacja, naprawa, modernizacja URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 1 Ustawa o dozorze technicznym z dn. 21.12.2000 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 963 z późn. zm.

Bardziej szczegółowo

FRENDIX ROZWIA ZANIA DOTYCZA CE MAGAZYNO- WANIA OPON I TRANSPORTU TOWARÓW

FRENDIX ROZWIA ZANIA DOTYCZA CE MAGAZYNO- WANIA OPON I TRANSPORTU TOWARÓW ROZWIA ZANIA DOTYCZA CE MAGAZYNO- WANIA OPON I TRANSPORTU TOWARÓW Regały i podnośniki do magazynowania opon Regały do składowania opon: stacjonarne Regały pojedyncze i podwójne z możliwością składowania

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Unilever Maksymalna pojemność i efektywność centrum dystrybucyjnego Unilever w Brazylii

Przypadek praktyczny: Unilever Maksymalna pojemność i efektywność centrum dystrybucyjnego Unilever w Brazylii Przypadek praktyczny: Unilever Maksymalna pojemność i efektywność centrum dystrybucyjnego Unilever w Brazylii Lokalizacja: Brazylia Mecalux wyposażył zlokalizowany w Brazylii magazyn firmy Unilever w regały

Bardziej szczegółowo

System jednostek ładunkowych

System jednostek ładunkowych System jednostek ładunkowych Proces transportowo-magazynowy: - przechowywanie u nadawcy, - przygotowanie ładunku do przewozu, - załadunek na środek transportowy, - przewóz środkiem transportowym, - przechowywanie

Bardziej szczegółowo

tel. 34 315 80 46 tel. 790 577 121 e-mail: biuro@bimo.com.pl handlowy@bimo.com.pl

tel. 34 315 80 46 tel. 790 577 121 e-mail: biuro@bimo.com.pl handlowy@bimo.com.pl BIMO Sp. z o.o. ul. Partyzantów 4 42-300 Myszków tel. 34 315 80 46 tel. 790 577 121 e-mail: biuro@bimo.com.pl handlowy@bimo.com.pl GŁÓWNĄ DZIAŁALNOŚCIĄ FIRMY BIMO SP. Z O.O. JEST: WYNAJEM SPRZĘTU I MASZYN

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT RĘCZNY I MECHANICZNY NORMY DŹWIGANIA

TRANSPORT RĘCZNY I MECHANICZNY NORMY DŹWIGANIA TRANSPORT RĘCZNY I MECHANICZNY NORMY DŹWIGANIA Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas prac transportowych. UWAGA Prace transportowe wiążą się

Bardziej szczegółowo

Statystyki. Wózki widłowe

Statystyki. Wózki widłowe Statystyki Wózki widłowe Rok 215 Wszystkie oferty Oferty publikowane na portalu notują w każdym roku wzrosty, największe wzrosty były w czasie rozruchu portalu, rok 215 zakończył się również sporym bo

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie nowoczesnego magazynu w urządzenia techniczne. Mariusz Malczewski PROMAG S.A.

Wyposażenie nowoczesnego magazynu w urządzenia techniczne. Mariusz Malczewski PROMAG S.A. Wyposażenie nowoczesnego magazynu w urządzenia techniczne Mariusz Malczewski Magazyn - regały dynamiczne Regały przejezdne Regały przepływowe Regały paletowe przejezdne Nowoczesne systemy magazynowania

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Wyposażenie. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Wyposażenie prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 I. Systemy składowania i transportu w magazynie Wózki Wymagania: wysoka wydajność; niskie koszty eksploatacji; bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Deski. Butelki. Bloczki. Zgrzewki Kanistry Szyby

Deski. Butelki. Bloczki. Zgrzewki Kanistry Szyby manipulatory pneumatyczne manipulatory podciśnieniowe wciągniki wózki manipulacyjne Deski Bloczki Butelki Zgrzewki Kanistry Szyby Wciagniki Wciągniki elektryczne (linowe i łańcuchowe) znajdują swoje

Bardziej szczegółowo

Przenośniki i dozowniki ciał sypkich.

Przenośniki i dozowniki ciał sypkich. Przenośniki i dozowniki ciał sypkich. Transport w zakładach chemicznych możemy podzielić na: transport zewnętrzny transport wewnętrzny Na terenie zakładu w ramach transportu wewnętrznego rozróżniamy: dźwignice

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Eurofirany Optymalna organizacja składowania towarów w nowym magazynie firmy Eurofirany

Przypadek praktyczny: Eurofirany Optymalna organizacja składowania towarów w nowym magazynie firmy Eurofirany Przypadek praktyczny: Eurofirany Optymalna organizacja składowania towarów w nowym magazynie firmy Eurofirany Lokalizacja: Polska Mecalux wyposażył nowy magazyn firmy Eurofirany, zlokalizowany w Żywcu,

Bardziej szczegółowo

Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Łodzi

Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Łodzi Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Łodzi Eksploatacja urządzeń transportu bliskiego na budowie Inspektorzy prowadzący: Dariusz Kwiatkowski, Marek Kamiński Podstawy prawne: - Ustawa o dozorze technicznym

Bardziej szczegółowo

Wózki podnośnikowe w zakładzie wymagania prawne, bezpieczeństwo

Wózki podnośnikowe w zakładzie wymagania prawne, bezpieczeństwo Vademecum BHP Lesław Zieliński Wózki podnośnikowe w zakładzie wymagania prawne, bezpieczeństwo Lesław Zieliński Wózki podnośnikowe w zakładzie wymagania prawne, bezpieczeństwo Autor: Lesław Zieliński Kierownik

Bardziej szczegółowo

Najpopularniejsze rozwiązania automatyczne w polskich magazynach. (studia przypadków)

Najpopularniejsze rozwiązania automatyczne w polskich magazynach. (studia przypadków) Najpopularniejsze rozwiązania automatyczne w polskich magazynach (studia przypadków) NAJPROSTSZA JEDNOSTKA MAGAZYNOWA...PALETA Paleta podniesiona platforma, przeznaczona do przenoszenia i składowania towarów.

Bardziej szczegółowo

Formowanie paletowych jednostek ładunkowych. Zajęcia Nr 3

Formowanie paletowych jednostek ładunkowych. Zajęcia Nr 3 Formowanie paletowych jednostek ładunkowych Zajęcia Nr 3 Jednostka ładunkowa, ładunek Co mamy w magazynie? Jednostka ładunkowa- to ładunek drobnicowo-zbiorczy określonej ilości dóbr materialnych, uformowany

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA DYSTRYBUCJI ćwiczenia 9 ORGANIZACJA POTENCJAŁU MAGAZYNOWEGO W DYSTRYBUCJI. AUTOR: dr inż. ROMAN DOMAŃSKI

LOGISTYKA DYSTRYBUCJI ćwiczenia 9 ORGANIZACJA POTENCJAŁU MAGAZYNOWEGO W DYSTRYBUCJI. AUTOR: dr inż. ROMAN DOMAŃSKI 1 LOGISTYKA DYSTRYBUCJI ćwiczenia 9 ORGANIZACJA POTENCJAŁU MAGAZYNOWEGO W DYSTRYBUCJI AUTOR: dr inż. ROMAN DOMAŃSKI Literatura Piotr Cyplik, Danuta Głowacka-Fertsch, Marek Fertsch Logistyka przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

...Zarządzanie MWS ... 1

...Zarządzanie MWS ... 1 1 Zarządzanie MWS 3 Struktura magazynu 4 Definicja nośników 4 Zlecenie komplementacji 4 Kontrola wysyłki 5 Zlecenie załadunku 5 Obsługa dostaw 5 Operacje wewnętrzne i zewnętrzne 5 Inwentaryzacje 5 Konsolidacja

Bardziej szczegółowo

autor: mgr inż. Adam Kolioski wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych.

autor: mgr inż. Adam Kolioski wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. autor: mgr inż. Adam Kolioski wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. Opracowanie prezentacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Magazyn. Podsystemy logistyki - podział funkcjonalny. Opracowywanie zamówień Zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) Opakowanie Transport

Magazyn. Podsystemy logistyki - podział funkcjonalny. Opracowywanie zamówień Zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) Opakowanie Transport Podsystemy logistyki - podział funkcjonalny Opracowywanie zamówień Zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) Magazyn Opakowanie Transport Podsystemy logistyki - magazyn 1 Rodzaje magazynów Rodzaje i

Bardziej szczegółowo

SiZwMSTiL Charakterystyka zastosowania portowych dźwigów i żurawi kontenerowych w terminalu kontenerowym

SiZwMSTiL Charakterystyka zastosowania portowych dźwigów i żurawi kontenerowych w terminalu kontenerowym Sterowanie i Zarządzanie w Morskich Systemach Transportowych i Logistycznych Charakterystyka zastosowania portowych dźwigów i żurawi kontenerowych prowadzący: dr Adam Salomon stan programu na: poniedziałek,

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie szeregu zagadnień, dotyczących

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Groupe Rand Przygotowywanie zamówień w magazynie Groupe Rand nowe trendy nie tylko w projektowaniu biżuterii

Przypadek praktyczny: Groupe Rand Przygotowywanie zamówień w magazynie Groupe Rand nowe trendy nie tylko w projektowaniu biżuterii Przypadek praktyczny: Groupe Rand Przygotowywanie zamówień w magazynie Groupe Rand nowe trendy nie tylko w projektowaniu biżuterii Lokalizacja: Francja Centrum dystrybucyjne firmy Groupe Rand zlokalizowane

Bardziej szczegółowo

ŁAŃCUCH DYSTRYBUCYJNY

ŁAŃCUCH DYSTRYBUCYJNY działania w logistycznym łańcuchu System wymiarowy Palety Projektowanie jednostek paletowych pozyskiwanie surowców na opakowania projektowanie i produkcja opakowań przepływ opakowanych wyrobów w kanałach

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Logistyczna Cz. 3b. Urządzenia do składowania towarów. magazynowych. dr Konstanty Owczarek

Infrastruktura Logistyczna Cz. 3b. Urządzenia do składowania towarów. magazynowych. dr Konstanty Owczarek Agenda Infrastruktura Logistyczna Cz. 3b 1.. 2.. 3.. 4. Problemy decyzyjne gospodarki magazynowej. Forma własności magazynów i składów 1 2 Urządzenia do składowania towarów 1. Techniczne urządzenia do

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI POZNAŃ ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MSU NAZWISKO IMIĘ NUMER ZESTAWU MSU/03/ 2010 POZNAŃ, 2010 ROK TABLICA W-1. Postać fizyczna asortymentów Lp. Asortyment Wymiary opz [mm] Masa q opz X

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Special Dog Automatyczny magazyn samonośny dla firmy Special Dog

Przypadek praktyczny: Special Dog Automatyczny magazyn samonośny dla firmy Special Dog Przypadek praktyczny: Special Dog Automatyczny magazyn samonośny dla firmy Special Dog Lokalizacja: Brazylia Mecalux zaprojektował i zbudował automatyczny magazyn samonośny dla brazylijskiego producenta

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego Auto Serwis Jerzy Dziduch 32-600 Oświęcim, ul. Wilamowicka 20 tel. (33) 843 16 82, faks Rzeczoznawca: Jerzy Dziduch UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesów logistycznych w przedsiębiorstwie o innowacyjnych technologiach. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.

Uwarunkowania procesów logistycznych w przedsiębiorstwie o innowacyjnych technologiach. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof. Uwarunkowania procesów logistycznych w przedsiębiorstwie o innowacyjnych technologiach prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2015 1 Zagadnienia: 1. Innowacyjne technologie w nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA

I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA 3 Spis treści Wstęp... 9 I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA... 11 1. Określenia stosowane w budownictwie... 11 2. Wymagania stawiane obiektom budowlanym... 11 2.1. Wymagania stawiane obiektom budowlanym przez

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLENIA

HARMONOGRAM SZKOLENIA Nazwa i adres instytucji szkolącej: Nazwa kursu: Miejsce realizacji: HARMONOGRAM SZKOLENIA Grupa CARGO Sp. z o.o. Magazynier z obsługą wózka jezdniowego i kasy fiskalnej Termin realizacji szkolenia: Łódź,

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Petz Kilka rozwiązań magazynowych dla zwiększenia konkurencyjności firmy Petz

Przypadek praktyczny: Petz Kilka rozwiązań magazynowych dla zwiększenia konkurencyjności firmy Petz Przypadek praktyczny: Petz Kilka rozwiązań magazynowych dla zwiększenia konkurencyjności firmy Petz Lokalizacja: Brazylia Mecalux wyposażył nowy magazyn firmy Petz zlokalizowany w brazylijskim São Paulo

Bardziej szczegółowo

Technologie transportowe stosowane w centrach logistycznych

Technologie transportowe stosowane w centrach logistycznych BOROWIAK Jacek 1 JĘDRA Ireneusz 2 Technologie transportowe stosowane w centrach logistycznych WSTĘP Transport związany jest praktycznie z każdą dziedziną działalności gospodarczej prowadzonej przez człowieka.

Bardziej szczegółowo

Magazyn. Podsystemy logistyki - podział funkcjonalny. Opracowywanie zamówień Zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) Opakowanie Transport

Magazyn. Podsystemy logistyki - podział funkcjonalny. Opracowywanie zamówień Zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) Opakowanie Transport Podsystemy logistyki - podział funkcjonalny Opracowywanie zamówień Zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) Magazyn Opakowanie Transport Podsystemy logistyki - magazyn 1 Rodzaje magazynów Rodzaje i

Bardziej szczegółowo

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE. 25/09/2009 - page 1

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE. 25/09/2009 - page 1 25/09/2009 - page 1 BT RADIOSHUTTLE ZAUTOMATYZOWANY SYSTEM GĘSTEGO SKŁADOWANIA 25/09/2009 - page 2 SYSTEMY GĘSTEGO SKŁADOWANIA Możliwości i zalety: Lepsze wykorzystanie przestrzeni Więcej przestrzeni magazynowej

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: JAS-FBG S.A. Dwa systemy magazynowe w centrum logistycznym firmy JAS-FBG S.A.

Przypadek praktyczny: JAS-FBG S.A. Dwa systemy magazynowe w centrum logistycznym firmy JAS-FBG S.A. Przypadek praktyczny: JAS-FBG S.A. Dwa systemy magazynowe w centrum logistycznym firmy JAS-FBG S.A. Lokalizacja: Polska Firma Mecalux dostarczyła regały paletowe oraz regały przesuwne Movirack do zlokalizowanego

Bardziej szczegółowo

5.4. Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych

5.4. Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych 5.4. Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych Istota centrum logistycznego Sieć infrastruktury logistycznej umożliwia przemieszczanie

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Novamed Caso Automatyczny práctico: magazyn samonośny o wysokości 20 m dla firmy Nfarmaceutycznej Novamed

Przypadek praktyczny: Novamed Caso Automatyczny práctico: magazyn samonośny o wysokości 20 m dla firmy Nfarmaceutycznej Novamed Uma empresa do Grupo NC Przypadek praktyczny: Novamed Caso Automatyczny práctico: magazyn samonośny o wysokości 20 m dla firmy Nfarmaceutycznej Novamed Ubicación: Lokalizacja: España Brazylia Mecalux zaprojektował,

Bardziej szczegółowo