Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A."

Transkrypt

1 Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. KOD: KHMSP-RF 01/13 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminom użytym w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia, zwanych warunkami ubezpieczenia nadano następujące znaczenia: 1) Deklaracja zgody - oświadczenie Kredytobiorcy o zgodzie na objęcie Ubezpieczeniem, składane Ubezpieczającemu w związku z zawartą Umową kredytu; złożenie Deklaracji zgody jest warunkiem niezbędnym dla objęcia Kredytobiorcy Ochroną ubezpieczeniową; 2) Harmonogram spłat kredytu - dokument, określający na potrzeby ustalenia sumy ubezpieczenia wysokość zadłużenia w kolejnych miesiącach trwania Umowy kredytu; 3) Inna umowa ubezpieczenia - Umowa ubezpieczenia zawarta pomiędzy Ubezpieczającym a Ubezpieczycielem na rachunek osób trzecich, inna niż Umowa ubezpieczenia zdefiniowana w pkt 22 poniżej; 4) Kolejny okres ubezpieczenia - każdy kolejny okres, w którym Ubezpieczony jest objęty Ochroną ubezpieczeniową udzielaną przez Ubezpieczyciela, trwający 12 miesięcy, następujący po pierwszym okresie ubezpieczenia; 5) Kredyt - kredyt udzielony przez Bank Kredytobiorcy na podstawie umowy kredytu ratalnego; 6) Kredytobiorca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, z którą Bank zawarł Umowę kredytu lub poszczególni wspólnicy spółki cywilnej, o ile wspólnicy występują łącznie jako strona Umowy kredytu zawartej z Bankiem; 7) Kwota kredytu - wyrażona w złotych Kwota kredytu ustalona dla danej Umowy kredytu na dzień zawierania Umowy kredytu; 8) Kwota podwyższenia - kwota, o jaką wzrosła Kwota kredytu na podstawie aneksu do Umowy kredytu; 9) Łączna suma ubezpieczenia - suma: a) aktualnych sum ubezpieczenia wynikających z Ochrony ubezpieczeniowej udzielanej Kredytobiorcy w ramach Umowy ubezpieczenia określonej w pkt 24), w związku ze wszystkimi zawartymi i obowiązującymi Umowami kredytu oraz b) sum ubezpieczenia z tytułu ochrony ubezpieczeniowej udzielanej Kredytobiorcy w ramach innych umów ubezpieczenia; 10) Nieszczęśliwy wypadek - nagłe, niezależne od woli Ubezpieczonego i gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, będące bezpośrednią i wyłączną przyczyną zaistnienia Zdarzenia ubezpieczeniowego; 11) Odsetki - odsetki (według przewidzianej Umową kredytu stopy procentowej) od nieprzeterminowanych należności (kapitału); 12) Okres ubezpieczenia - odpowiednio Pierwszy okres ubezpieczenia albo Kolejny okres ubezpieczenia, w którym Ubezpieczony objęty jest Ochroną ubezpieczeniową; 13) Pierwszy okres ubezpieczenia - okres, w którym Ubezpieczony jest objęty Ochroną ubezpieczeniową udzielaną przez Ubezpieczyciela trwający, w zależności od wyboru dokonanego przez Ubezpieczonego w Deklaracji zgody i trwający: 12 miesięcy, 24 miesiące albo 36 miesięcy, począwszy od daty rozpoczęcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela określonej w 10 ust. 1; 14) Saldo zadłużenia - kapitał Kredytu wraz z naliczonymi i należnymi Odsetkami pozostający do spłaty, ewidencjonowany na rachunku kredytowym; 15) Składka ubezpieczeniowa - kwota należna za czas trwania Umowy kredytu, obliczana za czas trwania Ochrony ubezpieczeniowej, płatna przez Ubezpieczającego; 16) Suma ubezpieczenia - kwota wyrażona w złotych polskich stanowiąca górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela dla danego zdarzenia objętego Ochroną ubezpieczeniową w Okresie ubezpieczenia; 17) Ubezpieczający / Bank - Raiffeisen Bank Polska S.A.; 18) Ubezpieczenie / Ochrona ubezpieczeniowa - odpowiedzialność Ubezpieczyciela względem Ubezpieczonego polegająca na zobowiązaniu do zapłaty określonego w Warunkach Ubezpieczenia świadczenia w razie wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w 8-9 Warunków Ubezpieczenia; 19) Ubezpieczony - Kredytobiorca objęty Ochroną ubezpieczeniową w ramach Umowy ubezpieczenia; 20) Ubezpieczyciel - Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia Spółka Akcyjna; z siedzibą w Sopocie przy ul. Hestii 1, Sopot, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , o kapitale zakładowym zł, który został opłacony w całości; 21) Umowa kredytu - umowa o kredyt zawarta przez Ubezpieczonego z Ubezpieczającym; 22) Umowa ubezpieczenia - zawarta pomiędzy Ubezpieczycielem i Bankiem Umowa grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców kredytów firmowych udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska SA [kod: KHMSP-POL]; 23) Uposażony - podmiot wskazany przez Ubezpieczającego za uprzednią zgodą Ubezpieczonego, uprawniony do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu zgonu Ubezpieczonego innego niż dodatkowe świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu zgonu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, o którym mowa w 7 ust. 3; 1

2 24) Uprawniony - osoba uprawniona do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu zgonu Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku, o którym mowa w 7 ust. 3; 25) Wariant ubezpieczenia - wybrany i wskazany przez Kredytobiorcę w Deklaracji zgody zakres ubezpieczenia: Kredyt z Ochroną 24 lub Bezpieczny Biznes 24 ; 26) Zdarzenie ubezpieczeniowe - odpowiednio zgon Ubezpieczonego lub zgon Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku. II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 2 1. Przedmiotem ubezpieczenia, w zakresie określonym w dalszej części niniejszych warunków ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. 2. Zakres ubezpieczenia w zależności od wyboru i wskazania Kredytobiorcy w Deklaracji zgody: 1) w wariancie Kredyt z Ochroną 24 obejmuje zgon Ubezpieczonego, 2) w wariancie Bezpieczny Biznes 24 obejmuje: a) zgon Ubezpieczonego oraz b) zgon Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku, w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności wskazanych odpowiednio w 8 oraz 9 warunków ubezpieczenia. III. OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ 3 1. Warunkiem niezbędnym dla objęcia Kredytobiorcy Ochroną ubezpieczeniową jest złożenie przez Kredytobiorcę Deklaracji zgody. Ubezpieczeniem może zostać objęty Kredytobiorca, który w dacie składania Deklaracji zgody będzie miał ukończony 18 rok życia i jednocześnie nie będzie miał ukończonego 65 roku życia. 2. Kredytobiorca obejmowany jest Ochroną ubezpieczeniową w ramach Umowy ubezpieczenia począwszy od daty rozpoczęcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela określonej w 10 ust. 1, na podstawie podpisanej Deklaracji zgody, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 oraz Kredytobiorca obejmowany jest Ochroną ubezpieczeniową zgodnie z wybranym i wskazanym przez Kredytobiorcę w Deklaracji zgody Wariantem ubezpieczenia Ubezpieczeniem obejmowani są Kredytobiorcy: 1) którzy spełniają kryteria wskazane w niniejszych warunkach ubezpieczenia, 2) którzy wyrażą zgodę na objęcie Ochroną ubezpieczeniową, składając Ubezpieczającemu Deklarację zgody, 3) którzy dopełnili procedur oceny ryzyka określonych poniżej w ust W przypadku gdy Suma ubezpieczenia w odniesieniu do Kredytobiorcy wyznaczona na dzień sporządzania przez Ubezpieczającego Deklaracji zgody, w celu przedstawienia jej Kredytobiorcy do akceptacji, przekracza kwotę zł (słownie: siedemset tysięcy złotych), Kredytobiorca może zostać objęty Ubezpieczeniem wyłącznie na podstawie indywidualnej decyzji Ubezpieczyciela podjętej po analizie ryzyka ubezpieczeniowego dokonanej na podstawie oceny kwestionariusza medycznego lub analizy wyników badań lekarskich, którym poddał się Kredytobiorca na zlecenie Ubezpieczyciela, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4-5 poniżej. 3. Badania lekarskie przeprowadzane są w placówce medycznej wskazanej przez Ubezpieczyciela oraz na koszt Ubezpieczyciela. 4. W okolicznościach, o których mowa w ust. 2 i w przypadku stwierdzenia podwyższonego poziomu ryzyka ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do odmowy objęcia danego Kredytobiorcy Ochroną ubezpieczeniową na wnioskowanych zasadach lub zaproponowania Kredytobiorcy objęcia Ochroną ubezpieczeniową na zasadach odbiegających od określonych w Umowie ubezpieczenia oraz warunkach ubezpieczenia, w tym do zamiany wysokości Składki ubezpieczeniowej. 5. Propozycja objęcia Kredytobiorcy Ochroną ubezpieczeniową na zasadach odbiegających od określonych w Umowie ubezpieczenia, o której mowa w ust. 4 (dalej: propozycja Ubezpieczyciela ), zostanie przekazana Ubezpieczającemu oraz Kredytobiorcy (za pośrednictwem Ubezpieczającego) w terminie do 3 dni roboczych od daty doręczenia Ubezpieczycielowi wszystkich wymaganych dokumentów niezbędnych do dokonania przez Ubezpieczyciela oceny ryzyka ubezpieczeniowego. 6. Akceptacja propozycji Ubezpieczyciela w terminie 7 dni roboczych od daty jej doręczenia Ubezpieczającemu, dokonywana poprzez złożenie przez Kredytobiorcę oświadczenia o zgodzie na objęcie Ochroną ubezpieczeniową na dokumencie propozycji Ubezpieczyciela, skutkuje rozpoczęciem odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia wskazanego w 10 ust. 1 lub w propozycji Ubezpieczyciela, na warunkach wskazanych w propozycji Ubezpieczyciela. 7. Kredytobiorca będący stroną więcej niż jednej Umowy kredytu, może zostać objęty Ochroną ubezpieczeniową z tytułu każdej Umowy kredytu, o ile zawarcie nowej Umowy kredytu nastąpiło w okresie obowiązywania Umowy ubezpieczenia. W sytuacji określonej w zdaniu pierwszym stosuje się postanowienia ust. 2-6, przy czym o konieczności wypełnienia kwestionariusza medycznego lub poddania się przez Kredytobiorcę badaniom medycznym decyduje kwota stanowiąca sumę Łącznej sumy ubezpieczenia określonej w 1 pkt 9) oraz sumy ubezpieczenia wynikającej z Umowy kredytu, w związku z którą Kredytobiorca ubiega się o objęcie Ochroną ubezpieczeniową. Ewentualna odmowa objęcia Kredytobiorcy Ubezpieczeniem w związku z kolejną Umową kredytu (po dokonaniu oceny ryzyka ubezpieczeniowego) pozostaje bez wpływu na ochronę ubezpieczeniową świadczoną już w stosunku do tego Kredytobiorcy. 8. Jeżeli o objęcie Ochroną ubezpieczeniową w związku z jedną Umową kredytu ubiega się tylko część z Kredytobiorców spełniających warunek, o którym mowa w 3 ust. 1, to do objęcia Ubezpieczeniem tych Kredytobiorców wymagana jest indywidualna zgoda Ubezpieczyciela. 2

3 Infolinia *, * opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora IV. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA V. SUMA UBEZPIECZENIA I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 5 1. Składka ubezpieczeniowa z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej płatna jest przez Ubezpieczającego w następujący sposób: 1) w przypadku Składki ubezpieczeniowej należnej za Pierwszy okres ubezpieczenia, o którym mowa w 10 ust. 1 - jednorazowo z góry (składka jednorazowa), 2) w przypadku Składek ubezpieczeniowych, należnych za Kolejne okresy ubezpieczenia - z częstotliwością miesięczną (składka miesięczna). 2. Wysokość składek ubezpieczeniowych należnych z tytułu objęcia Kredytobiorcy Ochroną ubezpieczeniową, o których mowa w ust. 1, obliczana jest na zasadach określonych w Umowie ubezpieczenia i ustalana jest w oparciu o: Wariant ubezpieczenia, stawkę określoną w Umowie ubezpieczenia, długość trwania Okresu ubezpieczenia oraz: 1) w Pierwszym okresie ubezpieczenia: a) Kwotę kredytu - w przypadku Kredytobiorców przystępujących do ubezpieczenia w chwili zawierania Umowy kredytu, b) Saldo zadłużenia ustalone na dzień sporządzenia Deklaracji zgody - w przypadku Kredytobiorców przystępujących do ubezpieczenia po dniu zawarcia Umowy kredytu, 3. W Kolejnych okresach ubezpieczenia - Saldo zadłużenia ustalane na 16 dzień miesiąca następującego przed miesiącem w którym rozpoczyna się kolejny okres ubezpieczenia - w sytuacji gdy 16 dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, saldo ustalane jest na ostatni dzień roboczy przypadający przed 16 dniem miesiąca. W przypadku Kredytobiorców odpowiedzialnych solidarnie za zobowiązania z tytułu jednej Umowy kredytu, każdy z Kredytobiorców obejmowany jest Ochroną ubezpieczeniową, a Składka ubezpieczeniowa z tytułu obejmowania Ochroną ubezpieczeniową jednego z nich równa jest składce wyliczonej zgodnie z ust. 2 powyżej podzielonej przez liczbę wszystkich Kredytobiorców objętych Ochroną ubezpieczeniową w związku z daną Umową kredytu, z zastrzeżeniem 4 ust Podwyższenie Kwoty kredytu na podstawie aneksu do Umowy kredytu skutkuje podwyższeniem wskazanej w 6 Sumy ubezpieczenia oraz obowiązkiem opłacenia dodatkowej Składki ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem postanowień 4 ust Wysokość dodatkowej Składki ubezpieczeniowej wynikającej z Kwoty podwyższenia Kredytu obliczana jest na zasadach określonych w Umowie ubezpieczenia w oparciu o Wariant ubezpieczenia, stawkę określoną w Umowie ubezpieczenia i przedłużony czas trwania Okresu ubezpieczenia od dnia podwyższenia Kwoty kredytu w stosunku do dotychczasowego Okresu ubezpieczenia, za który opłacono Składkę ubezpieczeniową oraz Kwotę podwyższenia. 6. Za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej przysługuje zwrot Składki ubezpieczeniowej. 7. W sytuacji opisanej w 10 ust. 3 Ubezpieczyciel dokona zwrotu Ubezpieczającemu Składki ubezpieczeniowej za niewykorzystany okres Ochrony ubezpieczeniowej W przypadku zgonu Ubezpieczonego zaistniałego w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, Ubezpieczyciel wypłaci Uposażonemu świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości Sumy ubezpieczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu. 2. Suma ubezpieczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego, równa jest Saldu zadłużenia określonemu w Harmonogramie spłat kredytu na dzień zaistnienia Zdarzenia ubezpieczeniowego, lecz nie więcej niż zł (słownie: dwa miliony złotych) z zastrzeżeniem ust W przypadku Ubezpieczonych będących odpowiedzialnymi solidarnie za zobowiązania z tytułu jednej Umowy kredytu oraz spełniających kryteria wieku określone w 3 ust. 1 powyżej, każdy z nich obejmowany jest Ochroną ubezpieczeniową na zasadach określonych w niniejszych warunkach ubezpieczenia, a Suma ubezpieczenia dla każdego Kredytobiorcy jest jednakowa (zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku) i wynika z podzielenia sumy ubezpieczenia przez liczbę Kredytobiorców objętych Ubezpieczeniem, odpowiedzialnych solidarnie za zobowiązania z tytułu jednej Umowy kredytu, z zastrzeżeniem ust. 4-5 oraz 4 ust W przypadku gdy liczba Ubezpieczonych będących odpowiedzialnymi solidarnie za zobowiązania z tytułu jednej Umowy kredytu równa jest trzy, udział procentowy jednego z Ubezpieczonych wynosi 33,4%, natomiast pozostałych Ubezpieczonych będących odpowiedzialnymi solidarnie za zobowiązania z tytułu tej samej Umowy kredytu po 33,3%. Suma udziałów procentowych Sumy Ubezpieczenia wszystkich Kredytobiorców Ubezpieczonych będących odpowiedzialnymi solidarnie za zobowiązania z tytułu jednej Umowy kredytu wynosi 100%. 5. W przypadku zgonu Ubezpieczonego Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty Uposażonemu jednorazowego świadczenia równego Sumie ubezpieczenia wskazanej w ust. 2, z zastrzeżeniem ust W przypadku zgonu Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku zaistniałego w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, Ubezpieczyciel wypłaci Uprawnionemu świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości Sumy ubezpieczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku, wskazanej w ust. 3 niniejszego paragrafu. 2. Świadczenie określone w ust. 1, wypłacane jest dodatkowo, niezależnie od świadczenia, o którym mowa w Suma ubezpieczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku równa jest 50% Sumy ubezpieczenia z tytułu zgonu, o której mowa w 6 w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 4-5, jednak nie więcej niż zł (słownie: sto tysięcy złotych). 4. Pomiędzy Nieszczęśliwym wypadkiem a zgonem musi istnieć związek przyczynowy. 5. Świadczenie ubezpieczeniowe zostanie wypłacone jeżeli zgon 3

4 nastąpi przed upływem 90 dni od daty Nieszczęśliwego wypadku. 6. W przypadku zgonu Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty Uprawnionemu jednorazowego świadczenia równego Sumie ubezpieczenia wskazanej w ust Suma ubezpieczenia, o której mowa w 6 ust. 2 oraz w ust. 2 powyżej, w zakresie ryzyka, do którego się odnosi, stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu udzielanej w związku z daną Umową kredytu Ochrony ubezpieczeniowej, zarówno w odniesieniu do jednego jak i do wszystkich zdarzeń ubezpieczeniowych, jakie wystąpią w trakcie trwania tej Ochrony ubezpieczeniowej i świadczeń należnych z tytułu tych Zdarzeń ubezpieczeniowych, niezależnie od liczby Ubezpieczonych objętych Ochroną ubezpieczeniową w związku z daną Umową kredytu. VI. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 8 1. Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia, jeżeli zgon Ubezpieczonego nastąpi w wyniku: 1) samobójstwa popełnionego przez Ubezpieczonego w okresie pierwszych dwóch lat od rozpoczęcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do Ubezpieczonego, 2) aktów wojny (w tym wojny domowej), uczestnictwa w zamieszkach, przestępstwach, aktach terroryzmu lub sabotażu oraz czynnego udziału Ubezpieczonego w aktach przemocy, 3) popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa z winy umyślnej, 4) następstw i konsekwencji wypadków zaistniałych przed dniem objęcia Ochroną ubezpieczeniową. 2. W okresie 24 miesięcy od daty objęcia Ubezpieczonego Ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli zgon Ubezpieczonego był spowodowany chorobą, która była zdiagnozowana, leczona lub której objawy występowały w okresie 12 miesięcy przed datą przystąpienia Ubezpieczonego do ubezpieczenia. Za objawy choroby uważa się takie objawy, których występowanie potwierdzono na postawie dokumentacji medycznej w procesie rozpatrywania roszczenia i które, zgodnie z wiedzą medyczną, okażą się charakterystyczne dla danego rodzaju choroby. 3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się, jeżeli objęcie Ubezpieczeniem nastąpiło w trybie opisanym w 4 ust. 2-7 powyżej. 4. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki znanych Kredytobiorcy okoliczności, o które zapytywał przy obejmowaniu Kredytobiorcy Ochroną ubezpieczeniową, jeżeli w odpowiedzi uzyskał informacje nieprawdziwe lub niepełne (w szczególności w sytuacji, gdy została zatajona choroba Kredytobiorcy obejmowanego odpowiedzialnością Ubezpieczyciela). Jeżeli do podania nieprawdy lub zatajenia informacji doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że Zdarzenie ubezpieczeniowe i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Ubezpieczyciel nie może powoływać się na postanowienia zdań wcześniejszych, jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe miało miejsce po upływie 3 lat od daty objęcia Kredytobiorcy Ochroną ubezpieczeniową. 9 Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia, z tytułu zgonu Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku, jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpi w wyniku: 1) samobójstwa popełnionego przez Ubezpieczonego w okresie pierwszych dwóch lat od rozpoczęcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do Ubezpieczonego, 2) aktów wojny (w tym wojny domowej), uczestnictwa w zamieszkach, przestępstwach, aktach terroryzmu lub sabotażu oraz czynnego udziału Ubezpieczonego w aktach przemocy, 3) popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa z winy umyślnej, 4) następstw i konsekwencji wypadków zaistniałych przed dniem objęcia Ochroną ubezpieczeniową, 5) w wyniku udziału przez Ubezpieczonego w zajęciach rekreacyjnych lub sportowych o wysokim stopniu ryzyka oraz w przygotowaniach do nich, przy czym za zajęcia rekreacyjne lub sportowe o wysokim stopniu ryzyka uważa się: spadochroniarstwo, wspinaczkę górską w górach wysokich powyżej 1500 m n.p.m. (z wyjątkiem wspinaczki skalnej oraz zorganizowanego pobytu w górach wysokich powyżej 1500 m n.p.m. pod kierunkiem przewodnika turystycznego posiadającego uprawnienia przewodnika górskiego dla określonego obszaru górskiego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (j. t. Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz ze zm.) lub pobytu organizowanego przez przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych wpisanego do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych z wykorzystaniem atestowanego sprzętu wspinaczkowego, przy zachowaniu powszechnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa), speleologię, żeglarstwo morskie, rafting, nurkowanie (z wyjątkiem nurkowania do głębokości 25 metrów przy zachowaniu zasad dobrego nurkowania oraz powszechnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz szczególnych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w nurkowaniu oraz przy posiadaniu uprawnień nurkowych wydawanych przez organizacje nurkowe i przy wykorzystaniu atestowanego sprzętu), jak również kaskaderstwo, parkour, sporty lotnicze; zajęciem rekreacyjnym lub sportowym o wysokim stopniu ryzyka nie jest m.in. rekreacyjne uprawianie windsurfingu, jazda na rowerze, gra w piłkę nożną, siatkówka lub koszykówka, żeglarstwo śródlądowe, pływanie rekreacyjne, narciarstwo i snowboard, 6) działania Ubezpieczonego po spożyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości, po zażyciu narkotyków lub innych środków odurzających, za wyjątkiem sytuacji, gdy spożycie lub zażycie tych środków nastąpiło zgodnie z zaleceniami lekarza; przez pozostawanie w stanie po spożyciu alkoholu rozumie się stan powstały w wyniku wprowadzenia do organizmu Ubezpieczonego takiej ilości alkoholu, że jego zawartość wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,2 alkoholu albo do obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,1 mg alkoholu w 1 dm 3 ; przez stan nietrzeźwości rozumie się stan powstały w wyniku wprowadzenia do organizmu Ubezpieczonego takiej ilości alkoholu, że jego zawartość wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5 albo do obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm 3, 4

5 Infolinia *, * opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora 7) katastrof, w wyniku których nastąpiło skażenie jądrowe, chemiczne, biologiczne bądź napromieniowanie oraz napromieniowania (za wyjątkiem pojedynczych przypadków nie związanych z aktywnością zawodową), 8) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez wymaganych uprawnień (prawo jazdy, dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym), 9) poddania się przez Ubezpieczonego zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarską lub uprawnionych do tego osób, chyba że miały bezpośredni związek z wystąpieniem Zdarzenia ubezpieczeniowego lub Nieszczęśliwego wypadku będącego przyczyną Zdarzenia ubezpieczeniowego, 10) uczestnictwa Ubezpieczonego w ruchu powietrznym samolotu wojskowego lub prywatnego nie posiadającego licencji na przewóz pasażerów, w charakterze pilota, członka załogi lub pasażera, 11) choroby AIDS Ubezpieczonego lub zarażenia wirusem HIV bądź pochodnymi. VII. CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA Z zastrzeżeniem ust. 3, Pierwszy okres ubezpieczenia a tym samym odpowiedzialność Ubezpieczyciela w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego rozpoczyna się z dniem następnym po dniu złożenia przez Ubezpieczonego Deklaracji zgody, jednak nie wcześniej niż w dniu uruchomienia kredytu i trwa 12 miesięcy albo 24 miesiące albo 36 miesięcy zgodnie ze wskazaniem w Deklaracji zgody. 2. Przedłużenie Ochrony ubezpieczeniowej na Kolejne okresy ubezpieczenia będzie odbywało się na zasadach wskazanych w 12 i Ubezpieczony może w każdym czasie złożyć rezygnację z Ubezpieczenia poprzez złożenie Ubezpieczycielowi oświadczenia w tym przedmiocie. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym może być złożone Ubezpieczycielowi za pośrednictwem Ubezpieczającego Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w odniesieniu do poszczególnych Ubezpieczonych kończy się: 1) z końcem okresu za który zapłacono ostatnią Składkę ubezpieczeniową a w którym Ubezpieczony kończy 70 rok życia, 2) w dacie zgonu Ubezpieczonego, z zachowaniem odpowiedzialności Ubezpieczyciela za zgon Ubezpieczonego, 3) z końcem Okresu ubezpieczenia, za który opłacono Składkę ubezpieczeniową, w przypadku nieprzedłużenia Ochrony ubezpieczeniowej na Kolejny okres ubezpieczenia - zgodnie z postanowieniami 12, 4) z końcem Okresu ubezpieczenia - w przypadku nieodnowienia Umowy ubezpieczenia, o którym mowa w 13, 5) z dniem, w którym nastąpiło rozwiązanie z Kredytobiorcą Umowy kredytu na skutek innych okoliczności niż wypowiedzenie, 6) z dniem, w którym nastąpiło wypowiedzenie Umowy kredytu przez Ubezpieczającego, 7) z końcem miesiąca, za który opłacono ostatnią składkę miesięczną, 8) dniem upływu Okresu ubezpieczenia, wliczając również okres wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia, za który zostanie opłacona ostatnia Składka ubezpieczeniowa w przypadku rozwiązania Umowy ubezpieczenia łączącej Ubezpieczającego z Ubezpieczycielem, 9) z końcem miesiąca w którym Ubezpieczony złożył Ubezpieczycielowi za pośrednictwem Ubezpieczającego pisemne oświadczenie o rezygnacji z Ochrony ubezpieczeniowej. 2. W przypadku Ubezpieczonych będących odpowiedzialnymi solidarnie za zobowiązania z tytułu jednej Umowy kredytu - zakończenie Ochrony ubezpieczeniowej udzielanej jednemu z nich, nie powoduje zakończenia Ochrony ubezpieczeniowej udzielanej pozostałym Ubezpieczonym. W sytuacji określonej w zdaniu pierwszym Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest na zasadach określonych w niniejszych warunkach ubezpieczenia a wysokość sum ubezpieczenia określonych w 6 i 7 jest niezmienna do dnia zakończenie Okresu ubezpieczenia. VIII. PRZEDŁUŻENIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do poszczególnych Ubezpieczonych będzie przedłużana automatycznie na Kolejne roczne okresy ubezpieczenia, o ile w czasie trwania poprzedniego Okresu ubezpieczenia nie doszło do ustania Ochrony ubezpieczeniowej z przyczyn określonych w 11 powyżej lub rozwiązania Umowy ubezpieczenia pomiędzy Ubezpieczającym a Ubezpieczycielem. 2. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do poszczególnych Ubezpieczonych będzie przedłużana w wariancie ubezpieczenia wskazanym przez Ubezpieczonego w Deklaracji zgody. 3. W przypadku rozwiązania Umowy ubezpieczenia Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do Ubezpieczonego kończy się z dniem wskazanym w 11 ust. 1 pkt 8) Umowa ubezpieczenia zawarta jest na okres jednego roku. 2. Ubezpieczający i Ubezpieczyciel mogą odnawiać Umowę ubezpieczenia na Kolejne roczne okresy ubezpieczenia. 3. Odnowienie Umowy ubezpieczenia na zmienionych warunkach pozostaje bez wpływu na zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczonemu w Okresie ubezpieczenia, który rozpoczął się przed odnowieniem Umowy ubezpieczenia na zmienionych warunkach. 4. Dla objęcia Ubezpieczonego Ochroną ubezpieczeniową na Kolejny okres ubezpieczenia, rozpoczynający się po dniu, w którym doszło do odnowienia Umowy ubezpieczenia na zmienionych warunkach, wymagana jest jego zgoda. W razie braku zgody Ubezpieczonego, Ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do niego kończy się z ostatnim dniem Okresu ubezpieczenia, w którym doszło do odnowienia Umowy ubezpieczenia na zmienionych warunkach. X. ROZPATRYWANIE ROSZCZENIA W przypadku zgonu Ubezpieczonego dokumenty potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia to: 1) wypełniony formularz Ubezpieczyciela Zgłoszenie roszczenia (formularze dostępne są w placówkach Ubezpieczającego), 2) skrócony odpis aktu zgonu Ubezpieczonego (do wglądu), 5

6 3) zaświadczenie stwierdzające przyczynę zgonu, wystawione przez lekarza lub właściwe władze, 4) dokumentacja dotycząca Nieszczęśliwego wypadku. 2. W uzasadnionych przypadkach Ubezpieczyciel uprawniony jest do zażądania przedłożenia innych dokumentów niż wskazane w ust. 1, o ile będzie to potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia. 3. Ubezpieczyciel, informuje osobę zgłaszającą roszczenie o dokumentach, o których mowa w ust. 1-2 powyżej, pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę. 4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1-2 powyżej winny być dostarczone do siedziby lub listem na adres siedziby Ubezpieczyciela. XI. WYPŁATA ŚWIADCZEŃ 7. Wypłata świadczenia jest dokonywana na koszt Ubezpieczyciela, z zastrzeżeniem 18 ust Świadczenie należne uprawnionemu z Umowy ubezpieczenia uważa się za wypłacone w dacie uznania rachunku uprawnionego z Umowy ubezpieczenia pełną należną kwotą świadczenia. 9. W metodach kalkulacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych nie ma czynników, które mogą mieć wpływ na wysokość świadczenia ubezpieczeniowego. XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 16 Wszelkie rozliczenia wynikające z Umowy ubezpieczenia, w tym wypłaty wszelkich świadczeń ubezpieczeniowych dokonywane są w złotych polskich Świadczenie z tytułu zgonu Ubezpieczonego wypłacane jest Uposażonemu, o którym mowa w 1 pkt 23), a świadczenie z tytułu, zgonu Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku wypłacane jest Uprawnionemu, o którym mowa w ust Świadczenie z tytułu zgonu Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku wypłacane jest Uprawnionemu wskazanemu przez Ubezpieczonego, a jeśli Uprawnionemu świadczenie nie przysługuje, Uprawniony nie żyje lub Ubezpieczony nie wyznaczył Uprawnionego, świadczenie przysługuje członkom rodziny Ubezpieczonego, w następującej kolejności: 1) małżonkowi - w całości, 2) dzieciom - w równych częściach, jeżeli świadczenie nie może być wypłacone małżonkowi, 3) rodzicom - w równych częściach, jeżeli świadczenie nie może być wypłacone małżonkowi ani dzieciom, 4) innym spadkobiercom Ubezpieczonego - w częściach wskazanych w postanowieniu sądu lub akcie notarialnym o stwierdzeniu nabycia spadku. 3. Świadczenie nie może zostać wypłacone osobie, która umyślnie przyczyniła się do śmierci Ubezpieczonego. 4. Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym, na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z Umowy ubezpieczenia, w wyniku własnych ustaleń dokonanych w postępowaniu dotyczącym ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności roszczenia i wysokości świadczenia, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu. 5. Gdyby wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia w terminie określonym w ust. 4, okazało się niemożliwe, świadczenie zostanie wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, przy czym bezsporną część świadczenia Ubezpieczyciel wypłaca w terminie określonym w ust Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje o tym osobę występującą z roszczeniem na piśmie w terminie określonym odpowiednio w ust. 4 lub w ust. 5, podając okoliczności i podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty. 17 Wypowiedzenia, odstąpienia oraz wszelkie inne zawiadomienia, oświadczenia i wnioski Ubezpieczającego, Ubezpieczonego i uprawnionego oraz Ubezpieczyciela, powinny być dostarczane na piśmie Na moment przystąpienia Ubezpieczonego do Umowy ubezpieczenia, do wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych, znajdują zastosowanie przepisy: 1) w odniesieniu do podatku dochodowego: a) w przypadku osób fizycznych - art. 21 ust. 1 pkt 4 oraz art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), b) w przypadku osób prawnych - art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 394 z późn. zm.), 2) w odniesieniu do podatku od spadków i darowizn - art. 1 ust. 1 pkt 1, art. 4a oraz art. 14 i 15 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768, z późn. zm.), z zastrzeżeniem postanowień art Kodeksu cywilnego. 2. Podatki i opłaty związane z otrzymaniem świadczenia ubezpieczeniowego nie obciążają Ubezpieczyciela. 3. Opłaty związane z płatnością Składek ubezpieczeniowych obciążają Ubezpieczającego. 19 W przypadku zmiany systemu monetarnego w Rzeczpospolitej Polskiej lub denominacji polskiej waluty, zobowiązania finansowe wynikające z Umowy ubezpieczenia będą odpowiednio zmienione, zgodnie z kursem wymiany złotego ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski. 20 W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Ubezpieczenia mają zastosowanie odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 6

7 Infolinia *, * opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora Skargi i zażalenia Ubezpieczonego lub innego uprawnionego z Umowy ubezpieczenia rozpatrywane są niezwłocznie przez Zarząd Ubezpieczyciela lub upełnomocnionego pracownika Ubezpieczyciela, w terminie 30 dni, po przesłaniu ich w formie pisemnej do Ubezpieczyciela na adres: Sopot, ul. Hestii 1, lub mailem na adres: bądź też mogą być kierowane do Miejskiego i Powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz do Rzecznika Ubezpieczonych. 2. Po rozpatrzeniu skarg i zażaleń, o których mowa w ust. 1 powyżej, stanowisko Ubezpieczyciela przesyłane jest pisemnie lub w innej uzgodnionej formie na adres wskazany w treści skargi lub zażalenia. 3. Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 4. Powództwo o roszczenia wynikające z Umowy ubezpieczenia, można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej, albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego, Uprawnionego lub innego uprawnionego z Umowy ubezpieczenia. 5. Spory wynikające z Umowy ubezpieczenia mogą zostać poddane pozasądowemu rozstrzygnięciu w sądzie polubownym, utworzonym przy Rzeczniku Ubezpieczonych, działającym zgodnie z jego regulaminem. 22 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia obowiązują od dnia 1 lipca 2013 roku. 7

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców T-Mobile Usługi Bankowe Oddziału Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców T-Mobile Usługi Bankowe Oddziału Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców T-Mobile Usługi Bankowe Oddziału Alior Bank S.A. KOD: PGL-TM 02/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia, zwanych warunkami

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Posiadających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Posiadających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Posiadających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. KOD: KHL-DNB 01/11 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Leasingobiorców i Pożyczkobiorców Impuls - Leasing Polska Sp. z o.o.

Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Leasingobiorców i Pożyczkobiorców Impuls - Leasing Polska Sp. z o.o. Infolinia: 58 555 61 00* *opłata jak za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.ergohestia.pl Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Leasingobiorców i Pożyczkobiorców Impuls - Leasing Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. (kod khnl-dnb 01/10) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. KOD: KHNL-DNB 01/10 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II (kod: WU/UFk/Złota InWestycja II/VI-2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce KOD: WU/UFK/ZAINWESTUJ W SUROWCE/I-2013 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE KOD: PGNL-BOŚ 01/12 OS/OW118/1210

POSTANOWIENIA OGÓLNE KOD: PGNL-BOŚ 01/12 OS/OW118/1210 Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy albo Śmierci w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy dla Kredytobiorców Alior Banku S.A.

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy dla Kredytobiorców Alior Banku S.A. Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy dla Kredytobiorców Alior Banku S.A. KOD: KHNL-ALR 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminy użyte w niniejszych

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia:

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia: WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY POŻYCZKI NA WYPADEK UTRATY PRACY ALBO CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ALBO ZGONU W NASTĘPSTWIE NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU DLA POŻYCZKOBIORCÓW ALIOR BANK S.A. ZAWIERAJĄCYCH UMOWY

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Rachunków Kart Kredytowych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Rachunków Kart Kredytowych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Rachunków Kart Kredytowych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej KOD: KKL-PKO 01/12 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminom użytym w niniejszych

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia na Życie dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A.

Karta Produktu Ubezpieczenia na Życie dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Karta Produktu Ubezpieczenia na Życie dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części indywidualnej Umowy Ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

KOD: KKNL-TM 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: KKNL-TM 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Spłaty Salda Zadłużenia na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy albo Zgonu w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE POSIADACZY RACHUNKÓW KART KREDYTOWYCH POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (kod: KKL-PKO 01/14) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminom użytym w niniejszych

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Rachunków Kart Kredytowych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Rachunków Kart Kredytowych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Rachunków Kart Kredytowych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej KOD: KKL-PKO 01/13 I. Postanowienia ogólne 1 Terminom użytym w niniejszych

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Bezpieczna Praca na Wypadek Utraty Pracy i Pobytu w Szpitalu dla Klientów Oney Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Bezpieczna Praca na Wypadek Utraty Pracy i Pobytu w Szpitalu dla Klientów Oney Polska S.A. Infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.ergohestia.pl Warunki Ubezpieczenia Bezpieczna Praca na Wypadek Utraty Pracy i Pobytu w Szpitalu dla Klientów

Bardziej szczegółowo

KOD: KK-ALRN 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: KK-ALRN 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Spłaty Salda Zadłużenia na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy albo Zgonu w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank SA

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank SA

Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank SA Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank SA KOD: KK-ALR 01/12 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminy użyte w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia oznaczają: 1) całkowita trwała niezdolność

Bardziej szczegółowo

KOD: PGNL-TM 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: PGNL-TM 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy albo Zgonu W Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców T-Mobile Usługi Bankowe Oddziału Alior

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Spółki Medyczne

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Spółki Medyczne Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Spółki Medyczne OWU/SPÓŁKIMEDYCZNE/I-2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A.

Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia:

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia: WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE POŻYCZKOBIORCÓW ALIOR BANK S.A. ZAWIERAJĄCYCH UMOWY POŻYCZKI ZA POMOCĄ ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ LUB PISEMNIE (kod: PGCCL-ALR 01/12) POSTANOWIENIA OGÓLNE Terminom

Bardziej szczegółowo

KM 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KM 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Spłaty Salda Zadłużenia na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy Albo Zgonu w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Zawierających Umowy Pożyczki za Pośrednictwem Bankowości Internetowej

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Zawierających Umowy Pożyczki za Pośrednictwem Bankowości Internetowej Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Zawierających Umowy Pożyczki za Pośrednictwem Bankowości Internetowej kod: PGEL-ALR 01/13 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminom użytym w niniejszych

Bardziej szczegółowo

kod: KKNL-PKO BP 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE

kod: KKNL-PKO BP 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy albo Trwałego Inwalidztwa Posiadaczy Kart Kredytowych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej kod: KKNL-PKO BP 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Altima

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Altima Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Altima KOD: AL 01/11 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE uprawniony do otrzymania świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego w sytuacjach wskazanych

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank S.A. K 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia, zwanych warunkami ubezpieczenia, nadano

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OSÓB ZAWIERAJĄCYCH UMOWY O KREDYT NA ZAKUP TOWARÓW/USŁUG Z ALIOR BANK S.A. WARIANT STANDARD

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OSÓB ZAWIERAJĄCYCH UMOWY O KREDYT NA ZAKUP TOWARÓW/USŁUG Z ALIOR BANK S.A. WARIANT STANDARD WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OSÓB ZAWIERAJĄCYCH UMOWY O KREDYT NA ZAKUP TOWARÓW/USŁUG Z ALIOR BANK S.A. WARIANT STANDARD KOD: R01 Informacja dotycząca zapisów warunków ubezpieczenia Rodzaj informacji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mistrzowska Inwestycja 4 KOD: OWU/MISIN/01/1407 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE 1. Dla kogo? Kredytobiorca : Jednoosobowa działalność gospodarcza Wspólnik spółki cywilnej Rolnik Kredyt: Kredyt w rachunku bieżącym (zawierane na okres 6 36 miesięcy),

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy Posiadaczy Kart Kredytowych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Warunki Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy Posiadaczy Kart Kredytowych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Warunki Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy Posiadaczy Kart Kredytowych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej KOD: KK-PKO BP NL 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

kod: KK-PKO BP NL 01/13 POSTANOWIENIA OGÓLNE

kod: KK-PKO BP NL 01/13 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy albo Trwałego Inwalidztwa Posiadaczy Kart Kredytowych Powszechnej Kasy Oszczedności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej kod: KK-PKO BP NL 01/13 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A.

Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Wydanych przez Volkswagen Bank Polska S.A. - Pakiet Srebrny

Karta Produktu Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Wydanych przez Volkswagen Bank Polska S.A. - Pakiet Srebrny Karta Produktu Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Wydanych przez Volkswagen Bank Polska S.A. - Pakiet Srebrny Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części grupowej

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Niemieckie Spółki 4 KOD: OWU/NSP/004/1506 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE (informacje, o których mowa w art. 39 ustawy z dnia 30 maja

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Inwestycja w Spółki Detaliczne KOD: OWU/ISD/001/1505 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE (informacje, o których mowa w art. Informacje,

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Niemieckie Spółki 2 KOD: OWU/NSP/002/1411 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE (informacje, o których mowa w art. 16b Ustawy o ochronie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY Generali Życie T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel. 22 543 05 43 fax 22 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub 22 543 0 543 www.generali.pl SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Kod: KRATGOTCA1/07/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Dochodu i Trwałego Inwalidztwa

Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Dochodu i Trwałego Inwalidztwa Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Dochodu i Trwałego Inwalidztwa Wskutek Nieszczęśliwego Wypadku dla Kredytobiorców Posiadających Kredyty Aurum/Platinium w PKO BP SA Karta Produktu jest materiałem informacyjnym

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Bezpieczna Praca na Wypadek Utraty Pracy oraz Pobytu w Szpitalu dla Klientów Oney Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Bezpieczna Praca na Wypadek Utraty Pracy oraz Pobytu w Szpitalu dla Klientów Oney Polska S.A. Warunki Ubezpieczenia Bezpieczna Praca na Wypadek Utraty Pracy oraz Pobytu w Szpitalu dla Klientów Oney Polska S.A. KOD: ONL-01/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA (STU Ergo Hestia SA) UBEZPIECZONY/UBEZPIECZAJĄCY

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA (STU Ergo Hestia SA) UBEZPIECZONY/UBEZPIECZAJĄCY Karta Produktu Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Hipotecznego/Pożyczki Hipotecznej dla Klientów Posiadających Kredyty lub Pożyczki Hipoteczne Udzielone przez PKO BP SA albo PKO Bank Hipoteczny SA Karta Produktu

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa

Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank S.A. Wydanych przez T-Mobile Usługi Bankowe Oddział Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank S.A. Wydanych przez T-Mobile Usługi Bankowe Oddział Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank S.A. Wydanych przez T-Mobile Usługi Bankowe Oddział Alior Bank S.A. KOD: KKL-TM 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminom użytym w niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. Załącznik nr 11 do Instrukcji wprowadzonej Zarządzeniem nr 9/2006 z dnia 14.02.2006 r. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów

Bardziej szczegółowo

Umowa indywidualnego ubezpieczenia z Pożyczkobiorcami posiadającymi Pożyczki Gotówkowe w PKO BP SA.

Umowa indywidualnego ubezpieczenia z Pożyczkobiorcami posiadającymi Pożyczki Gotówkowe w PKO BP SA. Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Dochodu i Trwałego Inwalidztwa w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Posiadających Pożyczki Gotówkowe w PKO BP SA Karta Produktu jest materiałem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie na życie kredytobiorców Szczególne Warunki Ubezpieczenia zakres: zgon ubezpieczonego, trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego (grudzień 2011) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02)

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02) WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Ubezpieczającego POLISOLOKATA MERITUM zwane dalej Warunki Ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie OGÓLNE WARUNKI TYMCZASOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OTG/JT/1/2006 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Leasingobiorców i Pożyczkobiorców Ubezpieczenie Spłaty Raty

Warunki Ubezpieczenia na Życie Leasingobiorców i Pożyczkobiorców Ubezpieczenie Spłaty Raty Warunki Ubezpieczenia na Życie Leasingobiorców i Pożyczkobiorców Ubezpieczenie Spłaty Raty KOD: IDL 01/16 Informacja dotycząca zapisów Warunków ubezpieczenia na życie Leasingobiorców i Pożyczkobiorców

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Deutsche Bank Polska S.A. db Gwarancja TOP 30_III Kod: GSDB01/06/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Technologie Medyczne KOD: OWU/TM/001/1510 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE (informacje, o których mowa w art. 39 ustawy z dnia 30 maja

Bardziej szczegółowo

KOD: KH-PEKAO 01/13 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: KH-PEKAO 01/13 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy, Czasowej Niezdolności do Pracy lub Śmierci w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Kredytobiorców Kredytów Mieszkaniowych Udzielonych przez Bank

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ING Bank Śląski S.A. WŁAŚCICIEL POLISY/

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Altima

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Altima Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Altima KOD: AL 01/12 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na Życie Altima, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5 WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie Europa S.A. ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT na wypadek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Pogromca Rachunków

Załącznik nr 3 Pogromca Rachunków Załącznik nr 3 Pogromca Rachunków Warunki ubezpieczenia dla klientów ENERGA-OBRÓT SA [kod ENERGA-BP01/15] POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze warunki ubezpieczenia (dalej zwane WU ) regulują zasady, zakres

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM OGÓLNE WARUNKI NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU 1. Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku w ruchu

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia Rentowego z Jednorazową Składką Ubezpieczeniową Sjesta

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia Rentowego z Jednorazową Składką Ubezpieczeniową Sjesta Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia Rentowego z Jednorazową Składką Ubezpieczeniową Sjesta KOD ORJ 01/09 I. Postanowienia ogólne POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. KOD: KHL-DNB 02/11 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel

Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel Szczególne Warunki Ubezpieczenia - zakres: zgon ubezpieczonego oraz trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego powstała na

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na Wypadek Choroby Śmiertelnej Ubezpieczonego mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Wydanych przez Volkswagen Bank Polska S.A. - Pakiet Złoty

Karta Produktu Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Wydanych przez Volkswagen Bank Polska S.A. - Pakiet Złoty Karta Produktu Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Wydanych przez Volkswagen Bank Polska S.A. - Pakiet Złoty Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części grupowej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia dla Klientów ENERGA-OBRÓT [kod ENERGA-BP 01/16]

Warunki ubezpieczenia dla Klientów ENERGA-OBRÓT [kod ENERGA-BP 01/16] Załącznik nr 1 Pogromca Rachunków Warunki ubezpieczenia dla Klientów ENERGA-OBRÓT [kod ENERGA-BP 01/16] Informacja zamieszczana w stosowanym wzorcu umów w Warunkach ubezpieczenia POGROMCA RACHUNKÓW dla

Bardziej szczegółowo

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA RENTA/ZU/2012/01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA (STU ERGO Hestia SA) UBEZPIECZONY/UBEZPIECZAJĄCY

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA (STU ERGO Hestia SA) UBEZPIECZONY/UBEZPIECZAJĄCY Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Dochodu i Trwałego Inwalidztwa Wskutek Nieszczęśliwego Wypadku dla Kredytobiorców Posiadających Kredyty Aurum/Platinium w PKO BP SA Karta Produktu jest materiałem informacyjnym

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Altima

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Altima Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Altima KOD: AL 02/12 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na Życie Altima, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Warunki Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. KOD: PGNL-BOŚ 01/16 Informacja dotycząca zapisów Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. KOD: KHL-DNB 02/11 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA BGŻOptima (kod: 2012_BGZPLBII_v.03)

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA BGŻOptima (kod: 2012_BGZPLBII_v.03) WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA BGŻOptima (kod: 2012_BGZPLBII_v.03) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Ubezpieczającego Polisolokata BGŻOptima regulują zasady, na

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Aspira

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Aspira Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Aspira KOD: AT 02/12 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Warunki Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. KOD: PGNL-BOŚ 03/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Asas/Multiportfel Protekt Skandia Życie TU S.A. data wejścia w życie - 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE Atuty Dożywotnia ochrona na życie ze stałą składką Brak badań lekarskich Prosta forma zawarcia umowy Atrakcyjna prowizja dla Agenta Możliwość gromadzenia środków

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego ubezpieczenia na Wypadek Straty Finansowej

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCE WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU PAKIET VIP

KARTA PRODUKTU PAKIET VIP KARTA PRODUKTU Ubezpieczenie na Życie, na Wypadek Trwałej i Całkowitej Niezdolności do pracy oraz Poważnego Zachorowania Kredytobiorców Kredytów Hipotecznych udzielanych przez Bank Zachodni WBK S.A. PAKIET

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Kod: PGN-ALR 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów dodatkowych

Bardziej szczegółowo