KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO"

Transkrypt

1 KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Działając na podstawie art. 14o ust. 4 w związku z ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, biorąc pod uwagę postanowienia: oraz przepisy: 1. Uchwały nr 233 Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2014 r. zatwierdzającej wynegocjowany Kontrakt Terytorialny dla Województwa Mazowieckiego, podjętej na podstawie art. 14o ust. 2 pkt 1 ustawy, 2. Uchwały Zarządu Województwa nr 1553/398/14 z dnia 25 listopada 2014 r. zatwierdzającej wynegocjowany Kontrakt Terytorialny, podjętej na podstawie art. 14o ust. 3 ustawy, 3. Umowy Partnerstwa, zatwierdzonej przez Komisję Europejską w dniu 23 maja 2014 r., zwanej dalej Umową Partnerstwa, 4. Regionalnego u operacyjnego na lata służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, zwanego dalej, 5. Krajowych ów operacyjnych na lata, służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, 6. Strategii Rozwoju Kraju 2020: aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo, przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 25 września 2012 r., 7. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego : Regiony, miasta, obszary wiejskie, przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 13 lipca 2010 r., 8. Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego przyjętej przez Sejmik Województwa w dniu 28 października 2013 r., 9. Komunikatu Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 10. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z , str. 320, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem nr 1303/2013, 11. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z , str. 289), 12. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z , str. 470), 1

2 13. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji ów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej (Dz. U. poz. 1146), zwanej dalej ustawą wdrożeniową, 14. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.), 15. Ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 743, z późn. zm.), 16. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115), 17. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), 18. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.), Maria Wasiak, Minister Infrastruktury i Rozwoju, zwany dalej Ministrem, oraz Województwo Mazowieckie, zwane dalej Stroną samorządową, reprezentowane przez Zarząd Województwa, w imieniu którego działają: Adam Struzik, Marszałek/Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, oraz Wiesław Raboczuk, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, zwane łącznie dalej mi, zawierają niniejszy Kontrakt Terytorialny, zwany dalej Kontraktem. Biorąc pod uwagę potrzebę koordynacji działań z zakresu polityki rozwoju podejmowanych przez stronę rządową i stronę samorządową w województwach w celu zwiększenia skuteczności i efektywności tych działań oraz efektywności wydatkowania środków publicznych, jak również zaangażowanie środków publicznych, europejskich i krajowych, na działania z zakresu polityki rozwoju, które zgodnie z szacunkami w latach w skali całego kraju może wynieść około 400 mld zł, w tym w Województwie Mazowieckim może wynieść około 49,1 mld zł, Strony postanawiają, co następuje: 2

3 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 [Przedmiot Kontraktu] 1. Przedmiotem Kontraktu jest określenie celów i przedsięwzięć priorytetowych o istotnym znaczeniu dla rozwoju kraju oraz Województwa Mazowieckiego, zwanego dalej Województwem, co do których Strony deklarują współpracę w ramach realizacji właściwych ów operacyjnych na lata, służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności oraz innych instrumentów, z których mogą być finansowane przedsięwzięcia priorytetowe przyczyniające się do osiągnięcia celów Kontraktu. 2. Wysokość, sposób i warunki dofinansowania oraz zasady dotyczące rozwiązywania sporów oraz warunków zmiany Kontraktu związanych z realizacją, zostaną określone w Kontrakcie po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską, przy czym: 1) zapewnia, że będzie realizowane zgodnie z Umową Partnerstwa; 2) jest odpowiedzialna za zapewnienie wkładu krajowego w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji. Na wkład krajowy składają się środki: a) instytucji zaangażowanych w realizację : instytucji zarządzającej, instytucji pośredniczącej, b) innych podmiotów niewymienionych w lit. a, w szczególności beneficjentów ; 3) rządowa może zapewnić środki budżetu państwa na pokrycie części wkładu krajowego. Wysokość tych środków określa Minister, w uzgodnieniu z Ministrem Finansów, po zatwierdzeniu przez KE; 4) zobowiązuje się do stosowania w trakcie realizacji wytycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, oraz ich zmian; 5) rządowa zapewnia opracowywanie projektów wytycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, oraz ich zmian, przy poszanowaniu zasady partnerstwa, mając na względzie rolę Strony samorządowej jako instytucji zarządzającej. 1. Kontrakt obowiązuje w latach Art. 2 [Okres obowiązywania Kontraktu] 2. Skrócenie lub wydłużenie okresu obowiązywania Kontraktu wymaga zgody Stron. Art. 3 [Źródła finansowania Kontraktu] 1. Źródłami finansowania Kontraktu są w szczególności: środki przeznaczone na realizację właściwych ów operacyjnych na lata, służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, budżet państwa, budżet Województwa, budżety innych jednostek samorządu terytorialnego, środki pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, środki państwowych funduszy celowych i inne środki publiczne. 2. W realizację Kontraktu mogą być również zaangażowane środki prywatne, zgodnie z zasadami danego źródła finansowania i właściwymi przepisami. 3

4 Art. 4 [Ogólne zasady współpracy] Strony Kontraktu zobowiązują się do: 1) podejmowania w dobrej wierze działań w celu realizacji pełnego zakresu przedmiotowego Kontraktu; 2) podejmowania w dobrej wierze działań w celu pozyskania oraz zaangażowania jak najszerszego grona partnerów do realizacji zakresu przedmiotowego Kontraktu; 3) przekazywania dokładnych i rzetelnych informacji dotyczących realizacji postanowień Kontraktu. ROZDZIAŁ 2 CELE ROZWOJOWE I PRZEDSIĘWZIĘCIA PRIORYTETOWE Art. 5 [Cele rozwojowe i deklaracje stron w zakresie ich realizacji] 1. Strony deklarują wolę współpracy przy realizacji w szczególności następujących celów rozwojowych i kierunków działań na terenie Województwa: 1) poprawa jakości badań oraz wzmocnienie współpracy sektora nauki i gospodarki: a) rozwój infrastruktury B+R, wysokich technologii, oraz innowacji wynikających ze specjalizacji krajowych i regionalnych, b) rozwój międzynarodowej współpracy naukowo-badawczej najsilniejszych placówek i zespołów badawczych, c) rozwój regionalnych sieci kooperacyjnych i przepływu nowoczesnych technologii w oparciu o istniejący potencjał obszaru metropolitalnego Warszawy, d) promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania naukowe, rozwój powiązań między przedsiębiorstwami, centrami B+R i szkołami wyższymi, wspieranie badań technologicznych i stosowanych; 2) poprawa dostępności regionalnej oraz dalsze umacnianie metropolitalnych funkcji Warszawy: a) budowa autostrad oraz dróg ekspresowych wiążących ośrodki regionalne i w korytarzach międzynarodowych, b) rozbudowa układu drogowego, poprawa stanu dróg i bezpieczeństwa ruchu w celu poprawy dostępności wewnątrzregionalnej, a także do krajowego i europejskiego systemów komunikacji drogowej, c) budowa obwodnic miejscowości z dużym natężeniem ruchu tranzytowego (w tym zwłaszcza ruchu ciężkiego), d) przebudowa odcinków dróg stanowiących wąskie gardła w dostępności regionów, e) rozbudowa i modernizacja powiązań kolejowych z sąsiednimi województwami, f) poprawa stanu infrastruktury kolejowej umożliwiającej dostęp do lokalnych rynków pracy; 3) poprawa bezpieczeństwa energetycznego Województwa: a) zwiększenie mocy wytwórczych w Województwie, b) budowa i modernizacja systemów dystrybucyjnych i przesyłowych; 4) lepsze gospodarowanie wodami: a) zmniejszenie dysproporcji w dostępie do usług komunalnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, b) zapobieganie negatywnym skutkom powodzi; 5) lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału przyrodniczego i kulturowego Województwa; 4

5 6) zwiększenie poziomu zatrudnienia w Województwie: a) działania na rzecz aktywnej polityki rynku pracy wobec grup znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, b) rozwój przedsiębiorczości, c) upowszechnianie różnych form opieki nad dziećmi do lat 3, d) poprawa adaptacyjności przedsiębiorstw i pracowników; 7) redukcja poziomu wykluczenia społecznego: a) zwiększenie aktywności społecznej i przeciwdziałanie ubóstwu, b) poprawa dostępu do usług społecznych i inwestycje niezbędne do realizacji usług społecznych i usług aktywnej integracji społecznej, c) rozwój ekonomii społecznej; 8) podniesienie poziomu wykształcenia i kompetencji w regionie: a) upowszechnienie edukacji przedszkolnej, b) podniesienie jakości kształcenia zawodowego, c) wsparcie edukacji ogólnej w zakresie kompetencji kluczowych dla funkcjonowania na rynku pracy, d) upowszechnienie uczestnictwa osób w uczeniu się przez całe życie w powiązaniu z potrzebami rynku pracy; 9) podniesienie jakości i dostępności usług w zakresie ochrony zdrowia, w szczególności: a) rozwój i racjonalizacja bazy ochrony zdrowia - inwestycje w infrastrukturę szpitali oraz innych jednostek świadczących usługi medyczne, inwestycje w ratownictwo medyczne, b) rozwój różnych form opieki skierowanej do osób starszych, w tym opieki długotrwałej i paliatywnej; 10) rozwój miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie oraz miast regionalnych i subregionalnych; 11) kompleksowa rewitalizacja dzielnic i miast o wysokim nasileniu niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych. 2. Mając na uwadze cele rozwojowe i kierunki działań określone w ust. 1, Strony deklarują, że: 1) dla celu poprawa jakości badań oraz wzmocnienie współpracy sektora nauki i gospodarki: a) w zakresie uzupełniania bazy niezbędnej infrastruktury B+R w jednostkach naukowych przy uwzględnieniu istniejącego potencjału: rządowa będzie dążyć do realizacji przedsięwzięć wskazanych na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej, zwanej dalej PMDIB, wyłonionych w konkursie w ramach właściwego krajowego u operacyjnego na lata, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, w ramach dostępnych środków finansowych, pod warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie wymagania formalnoprawne niezbędne do realizacji tych inwestycji, będzie dążyć do realizacji w ramach przedsięwzięć uzgodnionych w Kontrakcie, wskazanych na PMDIB lub innych uzgodnionych przez Strony, w ramach dostępnych środków finansowych, pod warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie wymagania formalnoprawne niezbędne do realizacji tych inwestycji, b) w zakresie wspierania regionalnych agend naukowo-badawczych opartych na regionalnych inteligentnych specjalizacjach i wynikających z nich projektów prowadzonych przez jednostki naukowe i konsorcja jednostek naukowych z przedsiębiorcami, w którym liderem jest jednostka naukowa: 5

6 - rządowa w ramach właściwego krajowego u operacyjnego na lata, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, może przeznaczyć środki na projekty realizowane w ramach regionalnych agend naukowo-badawczych, - może zgłosić propozycję regionalnej agendy naukowo-badawczej, samodzielnie lub wspólnie z innymi województwami, w ramach której będą realizowane projekty badawcze w ramach właściwego krajowego u operacyjnego na lata, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, - rządowa dokona wyboru regionalnych agend naukowo-badawczych spośród propozycji zgłoszonych w tym zakresie przez województwa, w tym Województwo Mazowieckie, - w ramach wybranych przez Stronę rządową regionalnych agend naukowo-badawczych, w ramach właściwego krajowego u operacyjnego na lata, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, konkursowym wyłaniane będą projekty badawcze, w których liderem (koordynatorem) będzie podmiot z województwa objętego regionalną agendą naukowo-badawczą; 2) dla celu poprawa dostępności regionalnej oraz dalsze umacnianie metropolitalnych funkcji Warszawy: a) rządowa będzie dążyć do realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury transportowej zgodnie z Dokumentem Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 24 września 2014 r., zwanym dalej DI, Programem Budowy Dróg Krajowych, zwanym dalej PBDK lub Wieloletnim Programem Inwestycji Kolejowych, zwanym dalej WPIK, w ramach dostępnych środków finansowych, pod warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie wymagania formalnoprawne niezbędne do realizacji tych inwestycji, b) będzie dążyć do realizacji inwestycji w zakresie dróg wojewódzkich zgodnie z opracowanym planem inwestycyjnym w ramach warunkowości ex-ante do, na zasadach określonych w Umowie Partnerstwa, w ramach dostępnych środków finansowych, pod warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie wymagania formalnoprawne niezbędne do realizacji tych inwestycji, c) Strony podejmą starania na rzecz uzyskania dodatkowych środków innych niż źródła dostępne w ramach właściwych ów operacyjnych na lata służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności na finansowanie inwestycji transportowych, d) rządowa podejmie starania na rzecz kontynuacji finansowego wsparcia inwestycji na drogach lokalnych na zasadach określonych dla właściwych źródeł finansowania, pod warunkiem dostępności środków finansowych w ramach tych źródeł; 3) dla celu poprawa bezpieczeństwa energetycznego Województwa: a) rządowa zidentyfikuje najważniejsze inwestycje w zakresie infrastruktury energetycznej w Project pipeline dla sektora energetyki, b) rządowa będzie dążyć, w ramach dostępnych środków finansowych w ramach właściwego krajowego u operacyjnego na lata, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, do zapewnienia wsparcia finansowego dla projektów zidentyfikowanych w Project pipeline dla sektora energetyki, pod warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie wymagania formalnoprawne niezbędne do realizacji tych inwestycji, c) rządowa dokona wyboru projektów spośród inwestycji w zakresie infrastruktury energetycznej ujętych w Project pipeline dla sektora energetyki na zasadach przewidzianych we właściwym krajowym ie operacyjnym na lata, służącym realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, d) będzie dążyć do zapewnienia w ramach dostępnych środków finansowych w ramach wsparcie finansowe dla projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii, pod warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie wymagania formalnoprawne niezbędne do realizacji tych inwestycji; 6

7 4) dla celu lepsze gospodarowanie wodami: a) Strony zapewnią, że ewentualne inwestycje związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym będą wynikać z tzw. masterplanów, stanowiących uzupełnienie planów gospodarowania wodami do czasu ich aktualizacji w 2015 r., a po 2015 r. ze zaktualizowanych planów gospodarowania wodami, zgodnie z dyrektywą 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z , str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 275, z późn. zm.), tzw. Ramową Dyrektywą Wodną, zwaną dalej RDW, b) Strony zapewnią, że ewentualne inwestycje związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym będą uwzględniać opracowane mapy zagrożeń i mapy ryzyka powodziowego oraz będą spójne z planami zarządzania ryzykiem powodziowym, zgodnie z dyrektywą 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dz. Urz. UE L 288 z , str. 27), c) Strony podejmą starania w celu zapewnienia wsparcia finansowego dla inwestycji związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym w ramach dostępnych środków finansowych, pod warunkiem że zostaną spełnione wszystkie wymagania formalnoprawne niezbędne do realizacji tych inwestycji, odpowiednio w ramach właściwego krajowego u operacyjnego na lata, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, i właściwego ; 5) dla celu lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału przyrodniczego i kulturowego Województwa: a) Strony podejmą działania na rzecz uzyskania dodatkowych środków z innych źródeł niż źródła dostępne w ramach właściwych ów operacyjnych na lata służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności na finansowanie inwestycji w kulturę i dziedzictwo narodowe i regionalne, b) rządowa podejmie starania na rzecz kontynuacji finansowego wsparcia inwestycji z zakresu kultury, w szczególności ochrony zabytków, na zasadach określonych dla właściwych źródeł finansowania, pod warunkiem dostępności środków finansowych w ramach tych źródeł; 6) dla celu zwiększenie poziomu zatrudnienia w Województwie: a) rządowa podejmie starania w celu realizacji i dofinansowania w ramach dostępnych środków finansowych w ramach właściwego krajowego u operacyjnego na lata, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, działań w Województwie w obszarze aktywizacji zawodowej osób młodych do ukończenia 29. roku życia, które pozostają bez pracy lub poszukują zatrudnienia. Działania te będą realizowane na podstawie odrębnego porozumienia zawartego pomiędzy instytucją zarządzającą tym em a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie, który będzie pełnił rolę instytucji pośredniczącej w ramach tego u. W porozumieniu tym zostaną określone szczegółowe zasady realizacji działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób młodych do ukończenia 29. roku życia, które pozostają bez pracy lub poszukują zatrudnienia, oraz wysokość środków przeznaczonych na ten cel, b) zobowiązuje się, że w ramach dostępnych środków finansowych w ramach : działania w zakresie aktywizacji zawodowej objęte wsparciem finansowym będą uwzględniać specyfikę wewnątrzregionalną, preferowane będą grupy docelowe znajdujące się w szczególnej sytuacji na regionalnym rynku pracy, działania objęte wsparciem finansowym będą dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektów, wsparcie finansowe będzie obejmować instrumenty i usługi rynku pracy wskazane w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz inne instrumenty i usługi rynku pracy, które przyczyniają się do aktywizacji zawodowej, wsparcie finansowe będzie obejmować aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi do 3. roku życia, 7

8 wsparcie finansowe w zakresie przystosowania pracowników i przedsiębiorstw do zmian będzie realizowane zgodnie z podejściem popytowym oraz będzie skierowane wyłącznie do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw; 7) dla celu redukcja poziomu wykluczenia społecznego: a) rządowa zobowiązuje się, że w ramach dostępnych środków finansowych w ramach właściwego krajowego u operacyjnego na lata, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, wsparciem finansowym w formie instrumentów finansowych, o których mowa w rozporządzeniu nr 1303/2013, zostaną objęte podmioty ekonomii społecznej w Województwie, b) zobowiązuje się, że w ramach dostępnych środków finansowych w ramach : wsparcie finansowe działań na rzecz osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym będzie ukierunkowane na ich aktywizację społeczno-zawodową, a także reintegrację i rehabilitację społeczno-zawodową i będzie odbywać się z wykorzystaniem m.in. instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym czy zdrowotnym, wsparcie finansowe działań na rzecz osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym będzie zindywidualizowane i kompleksowe, wsparcie finansowe będzie skoncentrowane na współpracy publicznych i niepublicznych służb oraz integrowaniu oferowanych przez nie usług, wsparcie finansowe będzie skoncentrowane na procesie deinstytucjonalizacji, preferowane będzie wsparcie finansowe działań dotyczących następujących rodzajów usług: asystenckich i opiekuńczych nad osobami o różnym stopniu niesamodzielności, wsparcia rodzin, usług związanych z pieczą zastępczą, usług w mieszkaniach chronionych i innych formach mieszkań lub domów o charakterze wspomaganym, wsparcie finansowe adresowane do sektora ekonomii społecznej będzie ukierunkowane na tworzenie w nim nowych miejsc pracy; 8) dla celu podniesienie poziomu wykształcenia i kompetencji w regionie: a) rządowa zapewnia, że przedsięwzięcia w zakresie szkolnictwa wyższego odzwierciedlające specyficzne potrzeby regionalne (wynikające z regionalnych inteligentnych specjalizacji) będą wybierane w ramach dostępnych środków finansowych w ramach właściwego krajowego u operacyjnego na lata, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, konkursowym, zapewniającym konkurencyjność międzyregionalną, z zastosowaniem mechanizmu preselekcji projektów na poziomie regionalnym, b) zapewnia, że w ramach dostępnych środków finansowych w ramach : wsparcie finansowe w obszarze kształcenia ogólnego będzie obejmować działania ukierunkowane na podniesienie kompetencji kluczowych oraz postaw lub umiejętności niezbędnych na rynku pracy (kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości) uczniów, wykorzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, stworzenia warunków dla nowoczesnego nauczania oraz indywidualizacji podejścia do ucznia, wsparcie finansowe działań z zakresu doskonalenia umiejętności i kompetencji nauczycieli będzie ograniczone do wskazanych w tiret pierwsze obszarów interwencji EFS oraz obszarów deficytowych, wsparcie finansowe działań na rzecz edukacji przedszkolnej będzie obejmować tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej, rozszerzenie oferty ośrodka wychowania o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, a także podnoszenie kompetencji nauczycieli; budowa nowej bazy lokalowej dla ośrodków wychowania przedszkolnego będzie realizowana w ograniczonym zakresie, w przypadkach uzasadnionych specyfiką lokalną, wsparcie finansowe działań w obszarze kształcenia zawodowego będzie obejmować działania ukierunkowane na inicjowanie i rozwijanie współpracy szkół zawodowych z ich otoczeniem społeczno- 8

9 - gospodarczym, organizację praktycznej nauki zawodu, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, wsparcie świadczenia usług doradztwa w szkołach, wsparcie finansowe działań w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych będzie skoncentrowane na rozwoju kompetencji kluczowych, w szczególności porozumiewaniu się w językach obcych oraz kompetencjach informatycznych; 9) dla celu podniesienie jakości i dostępności usług w zakresie ochrony zdrowia: a) Strony uznają, że dostosowanie systemu opieki zdrowotnej do prognozowanych zmian epidemiologicznych i demograficznych wymaga prowadzenia działań zarówno na poziomie krajowym, regionalnym oraz lokalnym, b) Strony deklarują, że podejmowane w Województwie inwestycje w infrastrukturę podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych będą uwzględniały potrzeby zdrowotne występujące w Województwie, c) Strony deklarują współpracę przy tworzeniu instrumentów badania potrzeb zdrowotnych, d) Strony podejmą starania na rzecz uzyskania dodatkowych środków innych niż źródła dostępne w ramach właściwych ów operacyjnych na lata , służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności na finansowanie inwestycji w infrastrukturę podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, w szczególności dostosowanie infrastruktury podmiotów leczniczych do wymogów wynikających z właściwych przepisów, e) rządowa podejmie starania na rzecz kontynuacji finansowego wsparcia inwestycji w infrastrukturę podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, na zasadach określonych dla właściwych źródeł finansowania, pod warunkiem dostępności środków finansowych w ramach tych źródeł, f) rządowa deklaruje wsparcie utworzenia centrum symulacji medycznej w Województwie w ramach dostępnych środków finansowych w ramach właściwego krajowego u operacyjnego na lata , służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności 1), g) Strony zapewniają, że projekty z zakresu ochrony zdrowia finansowane ze środków właściwych ów operacyjnych na lata służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności będą podlegać ograniczeniom wynikającym z Umowy Partnerstwa, w szczególności, że wsparcie finansowe będzie kierowane na inwestycje z zakresu ochrony zdrowia na zasadach wynikających z Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata Krajowe Ramy Strategiczne oraz Planu działań; 10) dla celu rozwój miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie oraz miast regionalnych i subregionalnych: a) Strony ustalają, że na terenie miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie wsparcie ukierunkowane zostanie poprzez instrument Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, zwany dalej ZIT, realizowanych ze środków i uzupełnianych przez przedsięwzięcia w obszarze niskoemisyjnego transportu publicznego i działań w zakresie efektywności energetycznej ze środków właściwego krajowego u operacyjnego na lata, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, zgodnie z przyjętym podziałem interwencji między ami operacyjnymi na lata, służącymi realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, b) Strony ustalają, że w przypadku miast regionalnych i subregionalnych: miasta: Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce lub właściwe podmioty z tych miast mogą ubiegać się o wsparcie projektów w obszarze niskoemisyjnego transportu publicznego w ramach 1 Działanie uzależnione od ostatecznego kształtu właściwego krajowego u operacyjnego na lata , służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, wynikającego z negocjacji z KE. 9

10 konkursu w ramach właściwego krajowego u operacyjnego na lata, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, pod warunkiem dostępności środków finansowych w ramach tego źródła, wesprze miasta z obszaru Województwa poprzez dofinansowanie realizacji projektów tych miast lub właściwych podmiotów z tych miast, wybranych w konkursach w ramach lub poprzez instrumenty terytorialne w, na zasadach realizacji ; 11) dla celu kompleksowa rewitalizacja dzielnic i miast o wysokim nasileniu niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych: a) rządowa będzie dążyć do opracowania narodowego planu rewitalizacji, b) rządowa podejmie działania na rzecz przygotowania rozwiązań prawnych w zakresie rewitalizacji, c) zapewni odpowiednie mechanizmy finansowania działań z zakresu rewitalizacji w ramach. Art. 6 [Przedsięwzięcia priorytetowe i warunki ich realizacji] 1. Strony ustalają następujące przedsięwzięcia priorytetowe oraz warunki ich realizacji, w tym przewidywane źródła finansowania poszczególnych przedsięwzięć: 1) przedsięwzięcia podstawowe: Nazwa przedsięwzięcia S-7 Warszawa Gdańsk, odcinki: Gdańsk Elbląg, Olsztynek Miłomłyn, Nidzica Płońsk odcinki na terenie województwa mazowieckiego S-7 Warszawa Rabka odcinki: Radom Skarżysko Kamienna, Chęciny granica województwa, Igołomska Christo Botewa, Lubień Rabka odcinki na terenie województwa mazowieckiego S-17 Warszawa Lublin, odcinek: Zakręt Kurów odcinki na terenie województwa mazowieckiego Właściwość Stron ( rządowa / ) rządowa rządowa rządowa Przewidywane źródło finansowania S-2 Puławska - Lubelska rządowa S-8 odcinki Radziejowice Paszków, Wyszków Zambrów, Wiśniewo Jeżewo odcinki na terenie województwa mazowieckiego rządowa Warunki realizacji przedsięwzięcia Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 2) do Strategii Rozwoju Transportu oraz ujęte w załączniku 5 PBDK na lata Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 4) do Strategii Rozwoju Transportu oraz ujęte w załączniku 5 PBDK na lata Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 10) do Strategii Rozwoju Transportu oraz ujęte w załączniku 5 PBDK na lata Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 13) do Strategii Rozwoju Transportu oraz ujęte w załączniku 5 PBDK na lata Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 3) do Strategii Rozwoju Transportu oraz ujęte w załączniku 5 PBDK na lata

11 Obwodnica Góry Kalwarii w ciągu DK 50 i 79 Prace na linii kolejowej Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa Dorohusk na odcinku Warszawa Otwock Dęblin Lublin odcinki na terenie województwa mazowieckiego Prace na linii kolejowej Nr 8, odcinek Warka Radom (Lot: C, D, E) Prace na linii E 75 na odcinku Sadowne Białystok wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów Sadowne odcinki na terenie województwa mazowieckiego Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia Warszawa Zachodnia Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa Kutno, etap I: Prace na linii kolejowej Nr 3 na odcinku Warszawa granica LCS Łowicz odcinki na terenie województwa mazowieckiego Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa Rembertów Mińsk Mazowiecki, etap I: Prace punktowe na posterunkach ruchu. Prace na linii obwodowej w Warszawie (odcinek Warszawa Gołąbki / Warszawa Zachodnia Warszawa Gdańska) Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa Poznań pozostałe roboty, odcinek Sochaczew Swarzędz odcinki na terenie województwa mazowieckiego rządowa rządowa rządowa rządowa Connecting Europe Facility (dalej: CEF) Przedsięwzięcie ujęte w załączniku 6 PBDK na lata Odcinek ujęty w DI (poz. 7) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym. Odcinek ujęty w DI (poz. 6) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym. Odcinek ujęty w DI (poz. 9) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym. rządowa CEF Odcinek ujęty w DI (poz. 12) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym. Realizacja uzależniona od rozstrzygnięć CEF oraz dostępności środków. rządowa rządowa Odcinek ujęty w DI (poz. 20) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym. Realizacja uzależniona od dostępności środków, finalnych uzgodnień z KE oraz negocjacji właściwego krajowego u operacyjnego na lata. Odcinek ujęty w DI (poz. 26) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym. rządowa CEF Odcinek ujęty w DI (poz. 27) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym. W zakresie CEF realizacja uzależniona od rozstrzygnięć w kwestii CEF. rządowa CEF Odcinek ujęty w DI (poz. 30) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym. W zakresie CEF realizacja uzależniona od rozstrzygnięć w kwestii CEF. 11

12 Prace na linii kolejowej Warszawa Włochy Grodzisk Mazowiecki (linia Nr 447) Prace na linii kolejowej C-E 20 odcinek Skierniewice Pilawa Łuków odcinki na terenie województwa mazowieckiego Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 odcinek Warszawa Rembertów Mińsk Maz., etap II: Budowa dodatkowej pary torów na odcinku Warszawa Rembertów Sulejówek Miłosna odcinki na terenie województwa mazowieckiego Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy ami krajowymi i regionalnymi II linia metra - etap II: odcinek zachodni od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza" oraz odcinek wschodni - północny od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2" wraz z zakupem taboru i infrastrukturą towarzyszącą oraz prace przygotowawcze do etapu III rządowa CEF Odcinek ujęty w DI (poz. 33) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym. W zakresie CEF realizacja uzależniona od rozstrzygnięć w kwestii CEF. rządowa CEF Odcinek ujęty w DI (poz. 40) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym. W zakresie CEF realizacja uzależniona od rozstrzygnięć w kwestii CEF. rządowa rządowa/ rządowa/ / / środki JST / / środki JST Odcinek ujęty w DI (poz. 44) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym. Przedsięwzięcia realizowane będą przez projekty wynikające ze Strategii ZIT dla miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie (w opracowaniu). Projekty wyłonione zostaną ustawy wdrożeniowej: uzgodnione pomiędzy Związkiem ZIT, Samorządem Województwa a ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego na podstawie opracowanej Strategii ZIT, pozytywnie zaopiniowane przez Instytucję Zarządzającą (dalej: IZ) oraz , projekt jest przygotowany, a wniosek o dofinansowanie został złożony w terminie wskazanym przez właściwą IZ, zakres rzeczowy projektu i wartość dofinansowania ustalone na podstawie prac nad Strategią ZIT, w zależności od dostępności alokacji. Projekt do realizacji w ramach właściwego krajowego u operacyjnego pozakonkursowym (PI 7.4) 12

13 II linia metra - etap III: kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich" oraz dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego do stacji "Bródno" wraz z zakupem taboru Projekt do realizacji w ramach właściwego krajowego u operacyjnego pozakonkursowym (PI 7.4) Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru W miarę dostępnej alokacji przedsięwzięcia będą mogły ubiegać się o wsparcie w ramach właściwego krajowego u operacyjnego na lata (PI 7.4) w konkursie zamkniętym dla projektów wynikających z Kontraktu. Projekty ujęte w Strategii ZIT będą dodatkowo punktowane. Proponowany projekt obejmuje dwa bloki inwestycyjne: 1. Inwestycje w 3 zaplecza techniczne (Sochaczew, Tłuszcz i Radom) do obsługi taboru wraz z modernizacją 39 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych do przewozów pasażerskich w ruchu regionalnym i w obrębie aglomeracji warszawskiej. 2. Zakup nowego taboru w tym: 55 elektrycznych zespołów trakcyjnych (5 członowych) i 10 szt. dwuczłonowych oraz 26 nowych wagonów środkowych. rządowa w ramach realizacji właściwego krajowego u operacyjnego na lata dedykuje środki z przeznaczeniem na projekty realizowane w ramach regionalnych agend naukowo-badawczych. może zgłosić propozycję regionalnej agendy naukowo-badawczej, samodzielnie lub wspólnie z innymi województwami, w ramach której będą realizowane projekty badawcze we właściwym krajowym ie operacyjnym na lata. rządowa dokona wyboru regionalnych agend naukowo-badawczych spośród propozycji zgłoszonych w tym zakresie przez zarządy województw. W ramach wybranych przez Stronę rządową regionalnych agend naukowo-badawczych, w ramach właściwego krajowego u operacyjnego na lata konkursowym wyłaniane będą projekty badawcze, w których liderem (koordynatorem) będzie podmiot z województwa objętego regionalną agendą naukowobadawczą. Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w województwie mazowieckim rządowa Adaptacja budynku przy ul. Rakowieckiej 21 dla ZPSM Nr 1 w Warszawie Budowa budynku Akademii Sztuk Pięknych dla Wydziału Rzeźby w Warszawie przy ul. Spokojnej 15 w Warszawie rządowa środki budżetu państwa Projekt wieloletni realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dalej: MKiDN) rządowa środki budżetu państwa Projekt wieloletni realizowany przez MKiDN 13

14 Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie mazowieckim rządowa / środki budżetu państwa Projekt wieloletni realizowany przez MKiDN Utworzenie SOR w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim Przedsięwzięcie proponowane na listę projektów strategicznych z zakresu zdrowia do realizacji w ramach właściwego krajowego u operacyjnego na lata. Realizacja uzależniona od ostatecznego kształtu tego u w wyniku negocjacji z KE. Projekt - SOR Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Przedsięwzięcie proponowane na listę projektów strategicznych z zakresu zdrowia do realizacji w ramach właściwego krajowego u operacyjnego na lata. Realizacja uzależniona od ostatecznego kształtu tego u w wyniku negocjacji z KE. Przedsięwzięcie proponowane na listę projektów strategicznych z zakresu zdrowia do realizacji w ramach właściwego krajowego u operacyjnego na lata. Realizacja uzależniona od ostatecznego kształtu tego u w wyniku negocjacji z KE. Szpitalny Oddział Ratunkowy w Lipsku Przebudowa pomieszczeń Izby Przyjęć w budynku "C" dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie. Przedsięwzięcie proponowane na listę projektów strategicznych z zakresu zdrowia do realizacji w ramach właściwego krajowego u operacyjnego na lata. Realizacja uzależniona od ostatecznego kształtu tego u w wyniku negocjacji z KE. Powiązanie systemów elektroenergetycznych Polski i Litwy rządowa Przedsięwzięcie możliwe do realizacji poprzez poszczególne projekty objęte Project pipeline dla sektora energetyki (wybrane odcinki są objęte PP). Realizacja Project pipeline uzależniona od ostatecznego wyniku prac nad dokumentem oraz finalizacji prac nad właściwym krajowym em operacyjnym na lata Pakiet inwestycji z zakresu infrastruktury gazowniczej rządowa Przedsięwzięcie możliwe do realizacji poprzez poszczególne projekty objęte Project pipeline dla sektora energetyki (wybrane odcinki są objęte PP). Realizacja Project pipeline uzależniona od ostatecznego wyniku prac nad dokumentem oraz finalizacji prac nad właściwym krajowym em operacyjnym na lata. Projekt możliwy do realizacji w ramach Polskich Inwestycji Rozwojowych. Projekt w fazie szczegółowej analizy. Budowa Elektrociepłowni Pruszków rządowa Środki Programu Polskie Inwestycje Rozwojowe 2) przedsięwzięcia warunkowe, których realizacja jest uzależniona między innymi od dostępności środków finansowych: Nazwa przedsięwzięcia Właściwość Stron ( rządowa / ) Przewidywane źródło finansowania Warunki realizacji przedsięwzięcia 14

15 Przebudowa drogi krajowej Nr 61 (obejście Ostrołęki) Budowa obwodnicy Płocka w układzie dróg krajowych Przebudowa drogi krajowej Nr 61 (obejście Pułtuska) Przebudowa drogi krajowej Nr 9 - odcinek: Al. Wojska Polskiego i ul. Żółkiewskiego w Radomiu rządowa rządowa rządowa S-19 Białystok Lublin rządowa S-12 Radom Lublin rządowa S-10 Toruń Bydgoszcz, Płońsk - Toruń A2 Mińsk Mazowiecki - Siedlce Budowa drogi wojewódzkiej Paszkowianki łączącej drogę krajową Nr 8 z autostradą A2, od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 719 do autostrady A2. Budowa drogi wojewódzkiej Nr 801 po nowym śladzie na odcinku od granic Warszawy do skrzyżowania z DW 721 (odcinek o długości ok. 4 km) oraz rozbudowa drogi na odcinkach o łącznej długości 67,2 km rządowa W przypadku projektów będących w kompetencji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (dalej: GDDKiA) będzie istniała możliwość współfinansowania ze środków UE w ramach właściwego krajowego u operacyjnego na lata pod warunkiem spełnienia kryteriów wyboru projektów oraz ujęcia w PBDK. W przypadku projektów będących w kompetencji GDDKiA będzie istniała możliwość współfinansowania ze środków UE w ramach właściwego krajowego u operacyjnego na lata pod warunkiem spełnienia kryteriów wyboru projektów oraz ujęcia w PBDK. W zakresie dróg krajowych w miastach będzie istniała możliwość ubiegania się o środki UE konkursowym dla miast na prawach powiatu w ramach właściwego krajowego u operacyjnego na lata. W przypadku projektów będących w kompetencji GDDKiA będzie istniała możliwość współfinansowania ze środków UE w ramach właściwego krajowego u operacyjnego na lata pod warunkiem spełnienia kryteriów wyboru projektów oraz ujęcia w PBDK. W zakresie dróg krajowych w miastach będzie istniała możliwość ubiegania się o środki UE konkursowym dla miast na prawach powiatu w ramach właściwego krajowego u operacyjnego na lata. Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 32). Realizacja uzależniona od dostępności środków oraz ujęcia w PBDK. Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 22). Realizacja uzależniona od dostępności środków oraz ujęcia w PBDK. Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 31). Realizacja uzależniona od dostępności środków oraz ujęcia w PBDK. rządowa Inne Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 13). Realizacja uzależniona od wpisania do PBDK oraz dostępności środków. Realizacja uzależniona od wyników negocjacji z KE. Realizacja uzależniona od wyników negocjacji z KE. 15

16 Rozbudowa DW 637 na odcinku od gr. Warszawy do m. Stanisławów wraz z budową obwodnicy m. Stanisławów Realizacja uzależniona od wyników negocjacji z KE. Rozbudowa DW 634 (odcinek od DW 631 do Wołomina) Realizacja uzależniona od wyników negocjacji z KE. Budowa nowego przebiegu obwodnicy centrum Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 577 relacji Łąck-Ruszki, na terenie m. Gąbin Realizacja uzależniona od wyników negocjacji z KE. Budowa obwodnicy m. Sierpc w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 560 / Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej, od drogi wojewódzkiej Nr 560 do drogi krajowej Nr 10 Realizacja uzależniona od wyników negocjacji z KE. Obwodnica Śródmieścia (Warszawa): Praga Płd. Targówek, etap I: odcinek od ul. Międzyborskiej do ul. Radzymińskiej Realizacja uzależniona od wyników negocjacji z KE. Modernizacja ciągu ulic Marsa Żołnierska, odcinek od ul. Marsa (skrzyżowanie ul. Żołnierska-Rekrucka- Marsa) do granicy miasta Realizacja uzależniona od wyników negocjacji z KE. Obwodnica Grodziska Mazowieckiego w ciągu dw 579 Realizacja uzależniona od wyników negocjacji z KE. Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odcinku od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z trasą S2 /właściwy krajowy Inwestycja poza DI, w takim przypadku, w zakresie dróg krajowych będzie istniała możliwość ubiegania się o środki UE konkursowym dla miast na prawach powiatu/węzłów miejskich sieci bazowej TEN-T w ramach właściwego krajowego u operacyjnego na lata Inwestycja dotycząca drogi wojewódzkiej w ramach. Prace na liniach kolejowych Nr 13, 513 odcinek Krusze / Tłuszcz Pilawa rządowa Odcinek ujęty w DI (poz. 58) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym. Realizacja uzależniona od dostępności środków. Budowa linii kolejowej w relacji Płock-Modlin rządowa / Odcinek ujęty w DI (poz. 56) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym. Realizacja uzależniona od dostępności środków. Przy aktualizacji DI możliwe będzie rozważenie rozszerzenia zakresu rzeczowego przedsięwzięcia. 16

17 Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin Rewitalizacja linii kolejowej Nr 33 Kutno - Płock Prace na linii kolejowej Nr 29 odcinek Mostówka Ostrołęka Prace na linii kolejowej Nr 36 odcinek Ostrołęka - Śniadowo Modernizacja linii kolejowej Nr 35 na odcinku Ostrołęka- Chorzele oraz budowa linii kolejowej łączącej linię Nr 35 z linią Nr 9 na odcinku Ciechanów-Przasnysz- Chorzele Zakup i modernizacja taboru do obsługi kolei metropolitalnej (SKM) wraz z modernizacją Stacji Postojowo-Technicznej Szczęśliwice Polska Platforma Fotoniki Światłowodowej Centrum grafenu i innowacyjnych nanotechnologii ELI Extreme Light Infrastructure / rządowa / rządowa rządowa rządowa rządowa inne / ew. właściwy krajowy (ew. właściwy krajowy (ew. właściwy krajowy (ew. właściwy krajowy Realizacja uzależniona od zapewnienia środków. Brak możliwości finansowania z ów krajowych. Inwestycja bardzo ważna o wymiarze ponadregionalnym. Realizacja umożliwi bezpośrednie połączenie kolejowe dwóch portów lotniczych (Okęcie i Modlin) obsługujących nie tylko stolicę i aglomerację warszawską (lotniska przyjmują pasażerów z terenu całej Polski. Odcinek ujęty w DI (poz. 55) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym. Projekt zgłoszony przez PLK S.A. samorządowi województwa do sfinansowania w ramach. Realizacja uzależniona od wyników negocjacji z KE. Projekt rekomendowany przez samorząd województwa do sfinansowania w ramach. Realizacja uzależniona od wyników negocjacji z KE i dalszych uzgodnień z PLK S.A. Projekt rekomendowany przez samorząd województwa do sfinansowania w ramach. Realizacja uzależniona od wyników negocjacji z KE i dalszych uzgodnień z PLK S.A. Projekt rekomendowany przez samorząd województwa do sfinansowania w ramach. Realizacja uzależniona od wyników negocjacji z KE oraz od wyników uzgodnień z PLK S.A.. Strony będą dążyć do zapewnienia finansowania ze środków UE, ewentualne finansowanie w ramach właściwego krajowego u operacyjnego uzależnione od zmiany DI do Strategii Rozwoju Transportu. W miarę dostępnej alokacji przedsięwzięcia będą mogły ubiegać się o wsparcie w ramach właściwego krajowego u operacyjnego na lata (PI 7.4) w konkursie zamkniętym dla projektów wynikających z Kontraktu. Projekty ujęte w Strategii ZIT będą dodatkowo punktowane. Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwy do realizacji z jeśli zgodny z tym em i inteligentnymi Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwy do realizacji z jeśli zgodny z tym em i inteligentnymi Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwy do realizacji z jeśli zgodny z tym em i inteligentnymi 17

18 EMFL Europejskie Laboratorium Pól Magnetycznych rządowa (ew. właściwy krajowy Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwy do realizacji z jeśli zgodny z tym em i inteligentnymi NLPQT - Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych rządowa (ew. właściwy krajowy Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwy do realizacji z jeśli zgodny z tym em i inteligentnymi Virgo Obserwatorium fal grawitacyjnych rządowa (ew. właściwy krajowy Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwy do realizacji z jeśli zgodny z em i inteligentnymi PolFEL - Polski Laser na Swobodnych Elektronach rządowa (ew. właściwy krajowy w trybie Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwy do realizacji z jeśli zgodny z tym em i inteligentnymi ESS Europejski Sondaż Społeczny rządowa (ew. właściwy krajowy Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwy do realizacji z jeśli zgodny z tym em i inteligentnymi CERAD Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie rządowa (ew. właściwy krajowy Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwy do realizacji z jeśli zgodny z tym em i inteligentnymi ELIXIR System Informacyjny o Złożonych Systemach Biologicznych rządowa (ew. właściwy krajowy Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB Możliwy do realizacji z jeśli zgodny z tym em i inteligentnymi IBMiK Infrastruktura Badawcza Molekuł i Komórek rządowa (ew. właściwy krajowy Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwy do realizacji z jeśli zgodny z tym em i inteligentnymi NEBI Krajowy Ośrodek Badań Obrazowych w naukach biologicznych i biomedycznych rządowa (ew. właściwy krajowy Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwy do realizacji z jeśli zgodny z tym em i inteligentnymi 18

19 SeCuRe Centrum Zasobów Mikrobiologicznych rządowa (ew. właściwy krajowy Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwy do realizacji z jeśli zgodny z tym em i inteligentnymi NLEJ Narodowe Laboratorium Energii Jądrowej rządowa (ew. właściwy krajowy Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwy do realizacji z jeśli zgodny z tym em i inteligentnymi Infrastruktura do badań inteligentnych robotów autonomicznych rządowa (ew. właściwy krajowy Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwy do realizacji z jeśli zgodny z tym em i inteligentnymi KCIKiS Krajowe Centrum Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej rządowa (ew. właściwy krajowy Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwy do realizacji z jeśli zgodny z tym em i inteligentnymi Polska Platforma Fotoniki Światłowodowej rządowa (ew. właściwy krajowy Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwy do realizacji z jeśli zgodny z tym em i inteligentnymi e-infrastruktura Otwartej Nauki i Innowacji rządowa (ew. właściwy krajowy Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwy do realizacji z jeśli zgodny z tym em i inteligentnymi COPAL Samolot Troposferyczny o Dużym Zasięgu rządowa (ew. właściwy krajowy Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwy do realizacji z jeśli zgodny z tym em i inteligentnymi EPOS System Obserwacji Płyty Europejskiej rządowa (ew. właściwy krajowy Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwy do realizacji z jeśli zgodny z tym em i inteligentnymi PolarPOL Polskie Multidyscyplinarne Laboratorium Badań Polarnych rządowa (ew. właściwy krajowy Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwy do realizacji z jeśli zgodny z tym em i inteligentnymi 19

20 ESRF Upgrade - Europejski Ośrodek Synchrotronu Atomowego rządowa (ew. właściwy krajowy Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwy do realizacji z jeśli zgodny z tym em i inteligentnymi Mazowieckie Centrum Funkcjonalnych Materiałów Hybrydowych i energii (EnPol High-Tech) Centrum Nauki im. Marii Skłodowskiej-Curie Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych, Obliczeń Satelitarnych wraz z laboratoriami Testowania/Certyfikacji Produktów Geomatycznych Zaplecze badawcze wytrzymałości i trwałości zmęczeniowej statków powietrznych Centrum Biologii Stosowanej uzależnione od pozytywnej oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dalej: MNiSW) oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (dalej: NCBR) zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi uzależnione od pozytywnej oceny MNiSW oraz NCBR uzależnione od pozytywnej oceny MNiSW oraz NCBR uzależnione od pozytywnej oceny MNiSW oraz NCBR Utworzenie Laboratorium Edukacyjnego Kopernik działającego w ramach Centrum Nauki Kopernik Centrum Transferu Technologii na rzecz Obrony i Bezpieczeństwa 20

KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w ramach realizacji właściwych ów operacyjnych na lata, służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności oraz innych instrumentów,

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Działając na podstawie art. 14o ust. 4 w związku z ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 września 2014 r. Poz. 834 UCHWAŁA NR 189 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 września 2014 r.

Warszawa, dnia 26 września 2014 r. Poz. 834 UCHWAŁA NR 189 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 września 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 września 2014 r. Poz. 834 UCHWAŁA NR 189 RADY MINISTRÓW z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja kontraktu terytorialnego wojewódzywa śląskiego w zakresie zasad realizacji RPO WSL

Aktualizacja kontraktu terytorialnego wojewódzywa śląskiego w zakresie zasad realizacji RPO WSL Aktualizacja kontraktu terytorialnego wojewódzywa śląskiego w zakresie zasad realizacji RPO WSL 2014-2020 Kontrakt Terytorialny Nowy instrument służący: Koordynacji działań administracji rządowej i samorządowej

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZARZ ĄD W OJEWÓDZ TWA LUBELS KIEGO LISTOPAD 2014 KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Działając na podstawie art. 14o ust. 4 w związku z ust.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 - GOTOWOŚĆ PROJEKTÓW DO REALIZACJI - PROJECT PIPELINE

ZAŁĄCZNIK NR 3 - GOTOWOŚĆ PROJEKTÓW DO REALIZACJI - PROJECT PIPELINE ZAŁĄCZNIK NR 3 - GOTOWOŚĆ PROJEKTÓW DO REALIZACJI - PROJECT PIPELINE SPIS TREŚCI... 2 Tabela D TRANSPORT KOLEJOWY... 2 Tabela E TRANSPORT DROGOWY... 6 Tabela F POZOSTAŁE INWESTYCJE... 9 TABELA D TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1065 UCHWAŁA NR 219 RADY MINISTRÓW. z dnia 13 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1065 UCHWAŁA NR 219 RADY MINISTRÓW. z dnia 13 listopada 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1065 UCHWAŁA NR 219 RADY MINISTRÓW z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1070 UCHWAŁA NR 225 RADY MINISTRÓW. z dnia 4 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1070 UCHWAŁA NR 225 RADY MINISTRÓW. z dnia 4 listopada 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1070 UCHWAŁA NR 225 RADY MINISTRÓW z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 - GOTOWOŚĆ DO REALIZACJI PROJEKTÓW - PROJECT PIPELINE

ZAŁĄCZNIK NR 3 - GOTOWOŚĆ DO REALIZACJI PROJEKTÓW - PROJECT PIPELINE SPIS TREŚCI POZIOM REGIONALNY... 2 Tabela D TRANSPORT KOLEJOWY... 2 Tabela E TRANSPORT DROGOWY... 5 Tabela F POZOSTAŁE INWESTYCJE... 8 PERSPEKTYWA 2014-2020 POZIOM REGIONALNY TABELA D TRANSPORT KOLEJOWY

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 RANKINGOWA LISTA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 4 RANKINGOWA LISTA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH SPIS TREŚCI POZIOM REGIONALNY... 2 Tabela D TRANSPORT KOLEJOWY... 2 Tabela E TRANSPORT DROGOWY... 5 Tabela F POZOSTAŁE INWESTYCJE... 7 PERSPEKTYWA 2014-2020 POZIOM REGIONALNY TABELA D TRANSPORT KOLEJOWY

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Działając na podstawie art. 14o ust. 4 w związku z ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Działając na podstawie art. 14o ust. 4 w związku z ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Działając na podstawie art. 14o ust. 4 w związku z ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Działając na podstawie art. 14o ust. 4 w związku z ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 231 RADY MINISTRÓW. z dnia 13 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 231 RADY MINISTRÓW. z dnia 13 listopada 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1068 UCHWAŁA NR 231 RADY MINISTRÓW z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 stycznia 2015 r. Poz. 24. UCHWAŁA Nr 250 RADY MINISTRÓW. z dnia 2 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 2 stycznia 2015 r. Poz. 24. UCHWAŁA Nr 250 RADY MINISTRÓW. z dnia 2 grudnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 stycznia 2015 r. Poz. 24 UCHWAŁA Nr 250 RADY MINISTRÓW z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podkarpackiego. Solina, 19 czerwca 2015 r.

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podkarpackiego. Solina, 19 czerwca 2015 r. dla Województwa Podkarpackiego Solina, 19 czerwca 2015 r. Plan prezentacji: 1. definicja 2. podstawa prawna 3. źródła finansowania 4. dotychczasowe prace 5. aktualnie prowadzone prace 6. działania planowane

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Działając na podstawie art. 14o ust. 4 w związku z ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1066 UCHWAŁA NR 224 RADY MINISTRÓW. z dnia 4 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1066 UCHWAŁA NR 224 RADY MINISTRÓW. z dnia 4 listopada 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1066 UCHWAŁA NR 224 RADY MINISTRÓW z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1069 UCHWAŁA NR 230 RADY MINISTRÓW. z dnia 12 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1069 UCHWAŁA NR 230 RADY MINISTRÓW. z dnia 12 listopada 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1069 UCHWAŁA NR 230 RADY MINISTRÓW z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Działając na podstawie art. 14o ust. 4 w związku z ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 oraz KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 oraz KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 oraz KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Stefania Koczar-Sikora Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Ornontowice,

Bardziej szczegółowo

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej. Regionalny Program Operacyjny Województwo Opolskie 1.Oś Priorytetowa I Innowacje w gospodarce Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie 1.Oś Priorytetowa 1 wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

1) przedsięwzięcia podstawowe:

1) przedsięwzięcia podstawowe: 1) przedsięwzięcia podstawowe: Nazwa przedsięwzięcia S-7 Warszawa Gdańsk, odcinki: Gdańsk Elbląg, Olsztynek Miłomłyn, Nidzica Płońsk odcinki na terenie województwa warmińsko- -mazurskiego S-51 Olsztyn

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Działając na podstawie art. 14o ust. 4 w związku z ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009

Bardziej szczegółowo

Kontrakt terytorialny Miliardy na rozwój Małopolski. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Kontrakt terytorialny Miliardy na rozwój Małopolski. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Kontrakt terytorialny Miliardy na rozwój Małopolski Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Kontrakt terytorialny nowy instrument uzgadniania przedsięwzięć między rządem a samorządem województwa,

Bardziej szczegółowo

Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego.

Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego. Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego Kontrakt Terytorialny założenia Kontrakt Terytorialnyto umowa zawarta pomiędzy rządem a samorządem województwa, w której wskazane zostały cele

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Zwiększone urynkowienie działalności badawczo rozwojowej. Zwiększona działalność B+R przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie 1.Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r.

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Lublin, 26.06.2013 r. Logika procesu programowania RPO WL na lata 2014-2020 Główne założenia wydatkowania środków

Bardziej szczegółowo

Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego. www.wzp.pl

Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego. www.wzp.pl Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego Kontrakt terytorialny założenia Kontrakt terytorialny to umowa zawarta pomiędzy rządem a samorządem województwa, w której wskazane zostaną cele

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego projekt z dnia 8 kwietnia 2014 r.

Załącznik nr 3 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego projekt z dnia 8 kwietnia 2014 r. Obszary komplementarności oraz mechanizmy koordynacji między funduszami polityki spójności, EFRROW, EFMR oraz innymi unijnymi i krajowymi instrumentami finansowania oraz EBI Załącznik nr 3 do Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 Książki Małgorzata Sikora- Gaca, Urszula Kosowska (Fundusze Europejskie w teorii i praktyce, Warszawa 2014 Magdalena Krasuska, Fundusze Unijne w

Bardziej szczegółowo

Instytucja ogłaszająca konkurs ogłoszenia

Instytucja ogłaszająca konkurs ogłoszenia Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na 2018 rok *Harmonogram może ulec zmianie. Dokumenty programowe opublikowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 538/15

Załącznik do Uchwały nr 538/15 Załącznik do Uchwały nr 538/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Zadania wdrożeniowe EFRR WYDZIAŁ ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 48/1720/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój-

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- www.power.gov.pl 1.Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Działając na podstawie art. 14o ust. 4 w zw. z ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r.

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r. Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r. Plan prezentacji 1. Założenia prac 2. Przebieg prac 3. Cele i kierunki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA OŚ PRIORYTETOWA I Innowacyjna Polska Wschodnia Priorytet Inwestycyjny 1.2 Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie B+R. Przykładowe typy projektów: Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Załącznik do Uchwały Nr 7/283/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Numer i nazwa

Bardziej szczegółowo

PO Polska Wschodnia 2014 2020

PO Polska Wschodnia 2014 2020 PO Polska Wschodnia 2014 2020 Cel główny POPW wsparcie MŚP w zakresie działalności innowacyjnej tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu innowacyjnych MŚP w Polsce Wschodniej tworzenie nowych modeli

Bardziej szczegółowo

Plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci TEN-T. Warszawa, 25-26 lutego 2014 r.

Plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci TEN-T. Warszawa, 25-26 lutego 2014 r. Plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci TEN-T Warszawa, 25-26 lutego 2014 r. 1 Uwarunkowania rozwoju kolejowej sieci TEN-T Podstawowy dokument UE dotyczący sieci TEN-T Rozporządzenie Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Transport jako jeden z priorytetów polityki spójności

Transport jako jeden z priorytetów polityki spójności Rozpoczynamy cykl prezentowania zapisów programów operacyjnych funduszy europejskich 20142020, poświęconych sektorowi usług publicznych, jakim jest szeroko rozumiany transport. Zajrzymy do programu krajowego

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY Załącznik do Uchwały nr 1374/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Załącznik do Uchwały Nr 14/611/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Numer i

Bardziej szczegółowo

Z jakich Funduszy Europejskich mogą korzystać samorządy w latach 2014-2020?

Z jakich Funduszy Europejskich mogą korzystać samorządy w latach 2014-2020? Z jakich Funduszy Europejskich mogą korzystać samorządy w latach 2014-2020? 2 PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 3 PRIORYTET I: Wspieranie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Działając na podstawie art. 14o ust. 4 w związku z ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Andrzej Massel Podsekretarz Stanu. Kraków, 16 X 2012 r.

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Andrzej Massel Podsekretarz Stanu. Kraków, 16 X 2012 r. MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Kraków, 16 X 2012 r. Strategiczne podstawy podejmowanych działań sanacyjnych M a s t e r P l a n d l a t r a

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL Kraków, 11 grudnia 2014 r. Harmonogram działań MRPO 2014-2020 04.04.2013

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 września 2014 r. Poz. 828 UCHWAŁA NR 188 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 września 2014 r.

Warszawa, dnia 25 września 2014 r. Poz. 828 UCHWAŁA NR 188 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 września 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 września 2014 r. Poz. 828 UCHWAŁA NR 188 RADY MINISTRÓW z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 grudnia 2014 r. Poz. 1142 UCHWAŁA NR 233 RADY MINISTRÓW. z dnia 14 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 4 grudnia 2014 r. Poz. 1142 UCHWAŁA NR 233 RADY MINISTRÓW. z dnia 14 listopada 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 grudnia 2014 r. Poz. 1142 UCHWAŁA NR 233 RADY MINISTRÓW z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Wyzwania sektora kolejowego na tle Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Warszawa, 10 października 2016 r.

Wyzwania sektora kolejowego na tle Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Warszawa, 10 października 2016 r. Wyzwania sektora kolejowego na tle Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju Warszawa, 10 października 2016 r. Diagnoza stanu obecnego Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - WYZWANIA TRANSPORTOWE, ŚRODOWISKOWE

Bardziej szczegółowo

Monitor Polski 2 Poz. 524

Monitor Polski 2 Poz. 524 Monitor Polski 2 Poz. 524 Załącznik do uchwały nr 58 Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. (poz. 524) ANEKS NR 2 DO KONTRAKTU TERYTORIALNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO zawarty w dniu w..., między Ministrem

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 13.5 STRATEGII ZIT SOM

ZAŁĄCZNIK NR 13.5 STRATEGII ZIT SOM ZAŁĄCZNIK NR 13.5 STRATEGII ZIT SOM LISTA PROPONOWANYCH DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OBJĘTYCH KONTRAKTEM TERYTORIALNYM DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 500/231/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 4 kwietnia 2017 r.

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 500/231/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 4 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz. 3574 UCHWAŁA NR 500/231/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu ów Pozakonkursowych

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Główne założenia i komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. RPO WŁ na lata 2014-2020 Konstrukcja RPO WŁ 2014-2020: LP. WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2016 rok 1 NUMER I NAZWA DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA Działanie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Kryteria zatwierdzone na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin 29 czerwca 2015 r. Osie Priorytetowe przewidziane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Załącznik do Uchwały Nr 47/1861/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Numer

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 46/1826/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Oś priorytetowa 1 Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Oś priorytetowa 1 Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1594/97/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o w trybie owym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCIII/1932/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. z dnia 12 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XCIII/1932/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. z dnia 12 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XCIII/1932/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami Europejskimi JEDNOSTEK NAUKOWYCH

Środa z Funduszami Europejskimi JEDNOSTEK NAUKOWYCH 1 Środa z Funduszami Europejskimi dla JEDNOSTEK NAUKOWYCH 2 3 1. Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Dokumenty na poziomie unijnym Europa 2020 Pakiet Rozporządzeń Wspólne Ramy strategiczne

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Załącznik do Uchwały Nr 40/1884/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2017 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Numer

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 cel główny Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 9 kwietnia 2015 r. Oś priorytetowa Fundusz Wkład UE Udział procentowy w danym funduszu I Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania.

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 założenia do nowego okresu programowania.. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa prawna: - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 58/590/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. Harmonogram o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROJEKT Rozkład alokacji RPO WSL 2014-2020 1 107,8 mln EUR (ZIT/RIT) 2 244,4 mln EUR (RPO) 124,7

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r.

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. DOKUMENTY (1) Umowa Partnerstwa Działania rewitalizacyjne realizowane z EFRR mają na celu włączenie społeczności zamieszkujących

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 37/375/ Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 kwietnia r. Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA LATA

RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA LATA RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 479/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2016 roku Oś priorytetowa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Oś

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA REGIONU RADOMSKIEGO NA TLE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. Radom,

SYTUACJA REGIONU RADOMSKIEGO NA TLE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. Radom, SYTUACJA REGIONU RADOMSKIEGO NA TLE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Radom, 29.10.2013 PKB WG REGIONÓW Z WARSZAWĄ I Z JEJ WYŁĄCZENIEM PKB WG PODREGIONÓW ZRÓśNICOWANIE WEWNĄTRZREGIONALNE PKB WG PARYTETU SIŁY NABYWCZEJ

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Wersja z dn. 26.01.2016r. Nr i nazwa działania Planowany termin Typy projektów

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi System finansowania ochrony środowiska w Polsce 50% 20% 40% 70% 10% 10% Nadwyżka 35% 100% 65% 2 Działalność

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Program Operacyjny Polska Wschodnia Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego Finansowanie:

Bardziej szczegółowo

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Oś priorytetowa 1 Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Oś priorytetowa 1 Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1594/97/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o w trybie owym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Strategii ZIT WOF. II posiedzenie Komitetu Sterującego 30 czerwca 2014 r.

Projekt Strategii ZIT WOF. II posiedzenie Komitetu Sterującego 30 czerwca 2014 r. Projekt Strategii ZIT WOF II posiedzenie Komitetu Sterującego 30 czerwca 2014 r. Etapy prac Delimitacja WOF ZIT Diagnoza Założenia strategii i projektów ZIT Projekt Strategii ZIT WOF Konsultacje społeczne

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r.

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P 2014-2020 Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Obszary strategicznej interwencji określone w Umowie Partnerstwa 2014-2020 UP zawiera zobowiązanie Polski do szczególnego

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 19 listopada 2014 r.

Zielona Góra, 19 listopada 2014 r. Zielona Góra, 19 listopada 2014 r. Wymiar terytorialny: Województwo Lubuskie, podobnie jak pozostałe regiony w Polsce, realizuje nową politykę regionalną z wykorzystaniem tzw. terytorialnego podejścia

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Przeciwdziałanie wykluczeniu 172,3 mln euro 172,3 mln euro Transport

Bardziej szczegółowo