Zamawiający: Wykonawca:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamawiający: Wykonawca:"

Transkrypt

1 Gdańsk, maj 2015

2 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie Gdańsk Strona 2 z 150

3 Spis treści 1. WYKAZ SKRÓTÓW WPROWADZENIE PRZEDMIOT BADANIA METODOLOGIA BADAŃ ANALIZA DANYCH ZASTANYCH DOKUMENTY PODDANE ANALIZIE ZAKRES ANALIZY ANALIZA SWOT SPOTKANIA INFORMACYJNE SPOTKANIA PODSUMOWUJĄCE, KONSULTACJE SPOŁECZNE SYSTEM WDRAŻANIA, MONITOROWANIA i EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU LOKALNEGO POWIĄZANIA PLANU Z PROGRAMAMI NAKREŚLAJĄCYMI KIERUNKI ROZWOJU ANALIZA DESK RESEARCH PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO SFERA SPOŁECZNA SFERA GOSPODARCZA INFRASTRUKTURA KOMUNALNA I TECHNICZNA INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA ZARZĄDZANIE PLANOWANE INWESTYCJE W OKRESIE W OBSZARZE MIASTA OPIS BADANIA EWALUACYJNEGO BADANIE CAWI Próba badawcza badania CAWI Wyniki badania CAWI Podsumowanie i wnioski BADANIE PAPI Próba badawcza badania PAPI Wyniki badania PAPI Podsumowanie i wnioski BADANIE CATI Próba badawcza badania CATI Wyniki badania CATI Podsumowanie i wnioski ANALIZY SWOT CELE GŁÓWNE I SZCZEGÓŁOWE ROZWOJU MIASTA OBSZARY PRIORYTETOWE DLA CELU SZCZEGÓŁOWEGO NR 1 INTEGRACJA LOKALNA OBSZARY PRIORYTETOWE DLA CELU SZCZEGÓŁOWEGO NR 2 ROZWÓJ GOSPODARCZY Strona 3 z 150

4 9.3 OBSZARY PRIORYTETOWE DLA CELU SZCZEGÓŁOWEGO NR 3 POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA/STOPNIA REALIZACJI CELÓW SPÓJNOŚĆ CELÓW ZE STRATEGICZNYMI WYTYCZNYMI W DOKUMENTACH EUROPEJSKICH, KRAJOWYCH, WOJEWÓDZKICH, POWIATOWYCH ORAZ MIEJSKICH FINANSOWANIE WDRAŻANIE PLANU ROZWOJU LOKALNEGO SPOSOBY MONITOROWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO ANEKSY BIBLIOGRAFIA SPIS TABEL, WYKRESÓW I RYSUNKÓW ZESTAW NARZĘDZI BADAWCZYCH Strona 4 z 150

5 1. WYKAZ SKRÓTÓW BDL Bank Danych Lokalnych; BIP Biuletyn Informacji Publicznej; CAPI ankieta internetowa nadzorowana przez system komputerowy; CATI wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo; CAWI - wspomagany komputerowo wywiad przy użyciu strony Web; Działalność B+R Działalność badawcza i rozwojowa; EWT Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej; GUS, GOV Główny Urząd Statystyczny; KOKiS Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu; OZE Odnawialne Źródła Energii; PAPI badanie bezpośrednie w wykorzystaniem kwestionariusza ankiety; PECiGWŚ Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej I Gospodarki Wodno- Ściekowej Spółka z o.o.; PES Przedsiębiorstwa Ekonomii Społecznej; PKS Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej; PO IiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; PO WER Program Wiedza i Edukacja, Rozwój; PLR Plan Rozwoju Lokalnego; PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych; P.W. św Pod Wezwaniem Świętej/Świętego; REGON Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej; RPO Regionalny Program Operacyjny; RPOWP Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Podlaskiego na lata ; S.A. Spółka Akcyjna; S.C. Spółka Cywilna; SM Spółdzielnia Mleczarska; SP Szkoła Podstawowa; Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; S.j. Spółka jawna; UE Unia Europejska; UM Urząd Miasta; TEN-T - Transeuropejska sieć transportowa. Strona 5 z 150

6 2. WPROWADZENIE Plan Rozwoju Lokalnego stanowi opracowanie, które w sposób kompleksowy diagnozuje aktualną sytuację miasta, pokazuje słabe i moce strony regionu oraz wskazuje możliwości i zagrożenia. Nadrzędnym celem Planu jest pokazanie wieloletniej perspektywy priorytetów rozwoju miasta oraz wskazanie instrumentów pozwalających te priorytety realizować. Dokument konkretyzuje postanowienia strategii rozwoju. W budowaniu Planu Rozwoju Lokalnego uczestniczy środowisko lokalnych przedsiębiorców, władze samorządowe oraz mieszkańcy. Plan Rozwoju Lokalnego to kluczowe narzędzie wspierające proces zarządzania miastem. Ukierunkowuje zmiany w jednostce samorządu terytorialnego, by poprawić jakość środowiska przestrzennego i poziom życia mieszkańców, wskazuje cele i kierunki zaangażowania środków z funduszy strukturalnych oraz własnych. Plan Rozwoju Lokalnego miasta Kolno określa cele strategiczne i szczegółowe rozwoju miasta, przede wszystkim przedstawia konkretne zadania do realizacji. Stwarza możliwości decyzyjne w sprawach dotyczących podejmowania przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie rzeczowym i finansowym w dłuższej perspektywie czasu. Decyzje te pozwolą na wcześniejsze podjęcie prac przygotowawczych dla planowanych procesów inwestycyjnych (np.: przygotowanie dokumentacji projektowej). Umożliwia także pozyskiwanie środków finansowych dla planowanych zadań z odpowiednim wyprzedzeniem. Przygotowany plan to zbiór konkretnych, realnych i niezbędnych dla rozwoju społeczności lokalnej działań, a jego realizacja leży we wspólnym interesie władz i wszystkich mieszkańców. Strona 6 z 150

7 3. PRZEDMIOT BADANIA Przedmiotem zamówienia było kompleksowe opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego miasta Kolno na lata , z zachowaniem jego uspołecznionej formy. Głównym celem opracowania było wskazanie zamierzeń samorządu miejskiego względem działań planowanych za miejskie środki finansowe oraz wspieranych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Plan Rozwoju Lokalnego, jako nakreślenie kierunków wieloletniego rozwoju, pozwala wykazać zasadność i celowość aplikowania o źródła finansowania z funduszy Unii Europejskiej. Strategia została opracowana do roku Do Planu Rozwoju Lokalnego wykonano analizę identyfikującą dostępne źródła dofinansowania dla zakładanych przedsięwzięć w mieście Kolno w latach ZAKRES PROJEKTU OBJĄŁ NASTĘPUJĄCE ETAPY: ETAP 1. CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Etap I objął, w pierwszej kolejności, opracowanie aktualnej sytuacji społeczno - gospodarczej miasta Kolno. Na tej podstawie wykonano analizę: Sfery gospodarczej: o główni pracodawcy, przedsiębiorstwa; o struktura podstawowych branż gospodarki (rolnictwo, usługi, turystyka, itd.); o liczba podmiotów gospodarczych i osób zatrudnionych w poszczególnych sektorach; Infrastruktury komunalnej i technicznej: o mieszkalnictwo; o sieć komunikacyjna, drogowa; o sieć wodociągowa; o sieć kanalizacyjna, gospodarowanie odpadami; o sieć energetyczna. Strona 7 z 150

8 Infrastruktury społecznej: o edukacyjna, o zdrowotna, o sportowa, o kultury, sztuki i ochrony zabytków; o bezpieczeństwo publiczne. Zarządzania: o możliwości budżetowe miasta; o planowanie strategiczne i promocja miasta; o ekonomia społeczna. Tabela 1. Zakres analizy - część diagnostyczna - umiejscowienie miasta Kolno w województwie i kraju; PRZESTRZEŃ I - charakterystyka sieci osadniczej; ŚRODOWISKO - opis zasobów naturalnych oraz warunków przyrodniczych miasta; - opis zasobów kulturowych. - demografia (liczba ludności, przyrost naturalny, migracje, struktura wiekowa ludności); SFERA SPOŁECZNA - rynek pracy (liczba i struktura pracujących, poziom bezrobocia, źródła utrzymania, dochody gospodarstw domowych). - główni pracodawcy; SFERA - struktura podstawowych branż gospodarki (rolnictwo, usługi, turystyka, itd.); GOSPODARCZA - liczba podmiotów gospodarczych i osób zatrudnionych w poszczególnych sektorach; - mieszkalnictwo; INFRASTRUKTURA - sieć komunikacyjna, drogowa; KOMUNALNA I - sieć wodociągowa; TECHNICZNA - sieć kanalizacyjna, gospodarowanie odpadami; - sieć energetyczna. - edukacyjna, - zdrowotna, INFRASTRUKTURA - sportowa, SPOŁECZNA - kultury, sztuki i ochrony zabytków; - bezpieczeństwo publiczne. - możliwości budżetowe powiatu; ZARZĄDZANIE - planowanie strategiczne i promocja powiatu; - kapitał społeczny. Źródło: Opracowanie własne. Strona 8 z 150

9 Na podstawie aktualnej sytuacji społeczno- gospodarczej miasta opracowano: Najważniejsze problemy występujące w obszarze miasta m.in. wykaz najistotniejszych problemów w sferze społecznej, ekonomicznej, zagospodarowania przestrzennego; analiza SWOT (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia; Cele ogólne i szczegółowe rozwoju miasta diagnoza uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych rozwoju miasta Kolno celem zespolenia ich z założonymi celami; Zadania zmierzające do realizacji założonych celów mających na celu poprawę w zakresie: o przestrzeni i środowiska; o sfery społecznej; o sfery gospodarczej; o infrastruktury komunalnej i technicznej; o infrastruktury społecznej; o zarządzania. Realizacja zadań: o Planowania zadania inwestycyjne w okresie ; o Zadania planowane do realizacji po roku Powiązania zadań realizowanych w ramach Planu Rozwoju Lokalnego z dokumentami programowymi wyższego szczebla t.j.: o dokumentami programowymi Unii Europejskiej; o dokumentami programowymi krajowe; o dokumentami regionalnymi. Plan finansowy na lata : o budżet jednostki samorządu terytorialnego; o budżet państwa; o środki prywatne; o środki Unii Europejskiej System wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej Planu Rozwoju Lokalnego. Strona 9 z 150

10 ETAP 2. CZĘŚĆ STRATEGICZNA Etap II ma charakter strategiczny, uwzględnił przeprowadzenie badań terenowych o charakterze ilościowym. Uzyskane wyniki zostały poddane analizie statystycznej, na podstawie której opracowano podstawowe wnioski, uwagi zgłaszane przez respondentów w badaniach. Opracowane wyniki posłużyły także do wykonania analizy SWOT- określenie głównych problemów i uwarunkowań. Na tym etapie zostało zorganizowane i przeprowadzone spotkanie informacyjne z Radnymi Rady miasta Kolno i pracownikami Urzędu Miasta w Kolnie. Celem spotkania na etapie konstruowania celów oraz planów rozwojowych miasta Kolno było przedstawienie wyników pomiaru terenowego. Końcowym stadium II etapu było przygotowanie systemu wdrażania, monitorowania i ewaluacji realizacji Strategii oraz wszelkich niezbędnych dokumentów wykonawczych. Wszystkie zadania, systemy wdrażania oraz sposoby monitoringu zostały opracowane z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych, kadrowych oraz finansowych miasta. ETAP 3. CZĘŚĆ KONSULTACYJNA Etap III zakładała opracowanie ostatecznej wersji dokumentu Planu Rozwoju Lokalnego w kontekście możliwości budżetu miasta, planów działania i kierunków rozwojowych oraz wyników badań terenowych. Raport stanowił przedmiot omówienia podczas przeprowadzanych konsultacji społecznych. Celem spotkania było ustalenie wersji raportu pokonsultacyjnej. Strona 10 z 150

11 4. METODOLOGIA BADAŃ 4.1 ANALIZA DANYCH ZASTANYCH Analiza desk research zakładała szczegółową analizę oraz przetwarzanie danych z rozmaitych źródeł. Omawiana technika badawcza jest wolna od większości obciążeń charakterystycznych dla badań reaktywnych, takich jak chociażby, efekt ankieterski. Pozwala, tym samym, na uzyskanie wysoce obiektywnych informacji. Ponadto stanowi doskonały wstęp do dalszych badań, ponieważ nakierowuje zespół badawczy na pewne konkretne problemy, które można pogłębić i wyjaśnić w wyniku realizacji badań reaktywnych. Wieloaspektowa, krytyczna analiza przedstawionych dokumentów stanowi podstawę do oceny poprawności prowadzonych działań oraz punkt wyjścia w całym procesie badawczym. Desk research został przeprowadzony w kilku etapach i objął: gromadzenie oraz analizę danych, a także opracowanie i przedstawienie wyników badania. Rysunek 1. Schemat analizy desk research GROMADZENIE DANYCH Pozyskanie danych wtórnych, niezbędnych do realizacji badania ANALIZA DANYCH Jakościowa analiza zgromadzonych danych szczegółowych Uzupełnianie analizy o dane pozyskane w trakcie trwania procesu badawczego PRZEDSTAWIENIE WYNIKÓW Ocena i selekcja wstępnych wniosków Konstrukcja ostatecznych wyników Źródło: Opracowanie własne. Analiza desk research pozwoliła, zarówno, na zebranie informacji potrzebnych do sporządzenia diagnozy społeczno- gospodarczej analizowanego regionu, jak i określenie zbieżności i wzajemnych relacji opracowywanego dokumentu z unijnymi, krajowymi, wojewódzkimi oraz lokalnymi dokumentami strategicznymi. Strona 11 z 150

12 4.1.1 DOKUMENTY PODDANE ANALIZIE Analizę desk research przeprowadzono w oparciu m.in. o: Uchwałę XIX Rady Miasta Kolno z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Lokalnego Miasta Kolno na lata ; Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Kolneńskiego na lata ; Strategię Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku; Strategię Rozwoju Kraju do 2020 roku; Program Infrastruktura i Środowisko ; Program Inteligentny Rozwój na lata ; Program Wiedza, Edukacja, Rozwój; Program Polska Cyfrowa do 2020 roku; Program Polska Wschodnia; Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej; Program Pomoc Techniczna; Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata ; Program Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Kolno; Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Podlaskiego na lata ; Raport Polska 2030; Raport Europa 2020; Umowa Partnerstwa- Programowanie perspektywy finansowej na lata ; Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata ; Program Rozwoju Lokalnego Miasta Kolno na lata ; Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kolno; Przygotowanie terenów pod inwestycje z zakresu produkcji i nowoczesnych usług w Kolnie na lata ; Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kolno; Oficjalną Strona Internetowa Urzędu Miasta Kolno; Dane statystyczne dostępne w ramach statystyki publicznej i innych źródeł. Strona 12 z 150

13 4.1.2 ZAKRES ANALIZY Tabela 2. Zakres analizy desk research ZAKRES ANALIZY DESK RESEARCH PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO SFERA SPOŁECZNA - umiejscowienie powiatu w województwie i kraju; - demografia; - charakterystyka sieci osadniczej; - rynek pracy. - opis zasobów naturalnych oraz warunków przyrodniczych powiatu; - opis zasobów kulturowych. SFERA GOSPODARCZA INFRASTRUKTURA KOMUNALNA I TECHNICZNA - główni pracodawcy; - struktura podstawowych branż gospodarki (rolnictwo, usługi, turystyka, itd.); - liczba podmiotów gospodarczych i osób zatrudnionych w poszczególnych sektorach. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA - edukacyjna, - zdrowotna, - sportowa, - kultury, sztuki i ochrony zabytków; - ochrony zdrowia i opieki społecznej; - bezpieczeństwo publiczne. Źródło: opracowanie własne. - mieszkalnictwo; - sieć komunikacyjna, drogowa; - sieć wodociągowa; - sieć kanalizacyjna, gospodarki odpadami; - sieć energetyczna. ZARZĄDZANIE - możliwości budżetowe powiatu; - planowanie strategiczne i promocja powiatu; - kapitał społeczny. 4.2 ANALIZA SWOT Jest to ocena silnych i słabych stron danego aspektu na tle szans i zagrożeń ze strony otoczenia. Jej nazwa pochodzi od pierwszych liter rozpatrywanych grup czynników: strengths silne strony, weaknesses - słabości, opportunities - szanse, threats zagrożenia. Punkt wyjścia dla analizy stanowią atuty i słabości, które bada się w odniesieniu do szans. Jest to metoda kompleksowa, pozwalająca na łatwe przejście od etapu analizy strategicznej do etapu planowania strategicznego. Zastosowanie analizy SWOT pozwoliło na określenie potencjału realizowanych projektów i na obranie najlepszej strategii działania podczas realizowania przyszłych projektów systemowych. Analizie zostały poddane następujące aspekty miasta Kolno: przestrzeń i środowisko, sfera społeczna, sfera gospodarcza, infrastruktura komunalna i techniczna, infrastruktura społeczna, zarządzanie. Strona 13 z 150

14 4.3 SPOTKANIA INFORMACYJNE W ramach realizacji projektu zostało przeprowadzone spotkanie informacyjne w dniu 29 czerwca 2015 roku mające na celu przedstawienie wyników badań terenowych. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym dokonał wyboru terminu i miejsca realizacji konsultacji społecznych odbytych w dniu 7 lipca 2015 roku. Na spotkanie informacyjne zostali zaproszeni wszyscy członkowie Rady Miasta oraz pracownicy Urzędu Miasta. Dodatkowo, informacja o wynikach badania terenowego została zamieszczona na stronie Urzędu Miasta Kolno oraz na portalu informacyjnym powiatu kolneńskiego- Celem spotkania informacyjnego było przedstawienie wyników pomiarów terenowych w kontekście tworzenia Planu Rozwoju Lokalnego miasta Kolno na lata BADANIA ILOŚCIOWE CATI, PAPI, CAWI Badania opinii mieszkańców oraz Radnych miasta Kolno realizowane były metodami badań ankietowych: PAPI - badanie bezpośrednie z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety jest najbardziej popularną techniką zbierania danych wśród metod ilościowych. Polega na zbieraniu informacji przy pomocy standaryzowanego kwestionariusza ankiety. Pytania zawarte w kwestionariuszu są opracowane na podstawie problemów badawczych. Badanie ankietowe charakteryzuje się dużym wskaźnikiem responsu, niskimi kosztami przeprowadzenia i dużą szybkością analizowania danych. Badanie PAPI charakteryzuje się dużym wskaźnikiem responsu, bowiem ankieter kontaktuje się z respondentem osobiście, dzięki czemu łatwiej jest mu uzyskać zgodę na udzielenie wywiadu, niskimi kosztami przeprowadzenia i dużą szybkością analizowania danych. CATI - wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo to doskonała technika służąca do realizacji badań ankietowych. Pozwala w krótkim czasie dotrzeć do dużej liczby respondentów i uzyskać od nich niezbędne informacje. Jej główną przewagą nad osobistym wywiadem kwestionariuszowym jest znacznie ułatwiony kontakt Strona 14 z 150

15 z respondentem, który może być nieobecny w swoim mieszkaniu w danym terminie. Wywiad telefoniczny można przeprowadzić z respondentem bez względu na porę i miejsce jego pobytu. Technika ta nie absorbuje czasu ani respondenta ani ankietera. Prowadzenie wywiadów za pomocą telefonu znacznie niweluje również efekt ankieterski, który może negatywnie wpływać na wiarygodność uzyskiwanych informacji. CAWI (z ang. Computer-Assisted Web Interviewing) ankieta internetowa nadzorowana przez system komputerowy to popularyzująca się technika badań ilościowych, w której pytania kwestionariuszowe pobierane są ze strony internetowej organizatora badania i przekazywane za pośrednictwem sieci do dowolnego punktu, w którym znajduje się respondent wraz z komputerem podłączonym do Internetu. Osoba badana w systemie CAWI, samodzielnie lub w asyście ankietera, odczytuje z ekranu treść pytań i udziela odpowiedzi, które rejestrowane są na docelowym serwerze. Oprogramowanie komputerowe obsługujące ankietę internetową dba o zachowanie właściwej kolejności pytań przesyłanych respondentowi, weryfikuje poprawność logiczną wprowadzanych odpowiedzi. Technika CAWI ułatwia ankietowanie niektórych grup respondentów (zbiorowości trudno dostępnych, rozproszonych geograficznie), pozwala na jednoczesne prowadzenie dużej liczby niezależnych pomiarów. ZAKRES BADAŃ CATI, PAPI, CAWI Opinie mieszkańców na temat: Zasobów naturalnych oraz warunków przyrodniczych w obszarze miasta; zasobów kulturowych; rynku pracy, mieszkalnictwa; sieci komunikacyjnej, drogowej; sieci wodociągowej; sieci kanalizacyjnej, gospodarowania odpadami; sieci energetycznej; infrastruktury edukacyjnej; infrastruktury sportowej; infrastruktury kultury, sztuki i ochrony zabytków; ochrony zdrowia i opieki społecznej; bezpieczeństwa publicznego; aktywności mieszkańców; działalności organizacji pozarządowych. Strona 15 z 150

16 POPULACJA BADAŃ PAPI, CATI Zgodnie z danymi GUS według stanu na dzień 31 grudnia 2013 miasto Kolno liczyło mieszkańców. Tabela 3. Ludność w mieście Kolno w 2013 roku GMINA LUDNOŚĆ LUDNOŚĆ NA 1 KM 2 OGÓŁEM MĘŻCZYŹNI KOBIETY Miasto Kolno Źródło: GUS Ludność w województwie podlaskim w 2013r. Próba została dobrana w sposób kwotowo losowy, który zapewnił reprezentatywność przedmiotową pod względem wieku i płci. Łączna suma ankiet PAPI oraz CATI z mieszkańcami miasta, wyniosła 198 sztuk. Tabela 4. Struktura próby CATI PAPI Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Do i więcej RAZEM Źródło: Opracowanie własne. POPULACJA BADAŃ CAWI Badanie CAWI zostało przeprowadzone z pracownikami Urzędu Miasta oraz Radą Miasta. Zrealizowano 13 wywiadów, w analizie uwzględniono 11 ankiet spełniających kryterium celowości próby. Strona 16 z 150

17 4.5 SPOTKANIA PODSUMOWUJĄCE, KONSULTACJE SPOŁECZNE Konsultacje społeczne to sposób uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od instytucji i osób, których w pewien sposób dotkną, bezpośrednio lub pośrednio, skutki proponowanych przez administrację działań. W ramach badania przeprowadzono konsultacje społeczne dokumentu w formie debaty publicznej. W dniu 7 lipca 2015 roku odbyły się 3 spotkania: Tabela 5. Charakterystyka spotkań podsumowujących SPOTKANIA Spotkanie nr 1 Spotkanie nr 2 Spotkanie nr 3 Źródło: Opracowanie własne. CHARAKTERYSTYKA SPOTKANIA Konsultacje społeczne z przedsiębiorcami, przy udziale przedstawicieli Urzędu Miasta i Rady Gminy. Konsultacje społeczne z przedstawicielami organizacji pozarządowych, przy udziale przedstawicieli Urzędu Miasta i Rady Gminy. Konsultacje społeczne z mieszkańcami. Proces konsultacji społecznych składał się z następujących etapów: informowanie o zamierzenia/planach, prezentacja poglądów na sposoby rozwiązania problemu, wymiana opinii, znajdowanie rozwiązań, informowanie o finalnej decyzji 1. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym dokonał wyboru terminów i miejsc realizacji konsultacji społecznych. Informacja o planowanych konsultacjach społecznych została przekazana przed przeprowadzeniem konsultacji w formie debaty publicznej. Informowanie o konsultacjach społecznych odbywało się w następujący sposób: na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kolnie została zamieszczona informacja określająca przedmiot i cel konsultacji, ich termin, miejsce oraz formę, 1 [data dostępu: ]. Strona 17 z 150

18 na stronie internetowej portalu miasta Kolno została zamieszczona informacja określająca przedmiot i cel konsultacji, ich termin, miejsce oraz formę; w urzędzie miasta, a także w innych zwyczajowo przyjętych miejscach, rozwieszono informacje o konsultacjach społecznych. Na stronie internetowej: https://www.ankietka.pl/ankieta/196264/prl-miastokolno-konsultacje-spoleczne.html w portalu www. ankietka.pl przygotowano narzędzie do zbierania uwag dotyczących Projektu Planu Rozwoju Lokalnego. Treść przygotowywanego Planu Rozwoju miasta zostanie skorygowana o uwagi i wnioski pozyskane w trakcie realizowanych konsultacji społecznych, tak aby stworzony dokument uwzględniał oczekiwania grup, których dotyczy. Uczestnikami spotkań byli: mieszkańcy miasta Kolno; organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Kolno; przedstawiciele Urzędu Miasta Kolno; przedstawiciele Rady Miasta Kolno; przedstawiciele jednostek organizacyjnych miasta; oraz przedsiębiorcy i przedstawiciele otoczenia biznesu w mieście Kolno. 4.6 SYSTEM WDRAŻANIA, MONITOROWANIA i EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU LOKALNEGO Najbardziej znanym i powszechnie stosowanym przez samorządy mechanizmem weryfikacji postępów wdrażania planów jest ich monitoring. Istota monitoringu polega na prowadzeniu stałych obserwacji i dokonywaniu systematycznych pomiarów przebiegu realizacji celów strategii. Z uwagi na charakter Programów Rozwoju Lokalnego, które stanowią zarówno narzedzie planowania, jak i wsparcie systemu rozwoju powiatu zasadnym jest wyróżnienie dwóch płaszczyzn obserwacji i oceny. Strona 18 z 150

19 Pierwszą płaszczyzną monitoringu jest obserwacja Strategii jako dokumentu planowania działań wspomagających rozwój z całą logiką uzasadnienia tych działań. W tej płaszczyźnie pożądana jest obserwacja trzech stref: - zmieniającej się rzeczywistości w zakresie obszaru diagnozy; - identyfikacji problemów; - planowania rozwoju lokalnego. Wskazane aspekty są ściśle powiązane z analizą stopnia spójności rzeczywistości z uwarunkowaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Obserwacja Planu Rozwoju Lokalnego miasta Kolno na lata jako dokumentu planowania działań wspomagająych rozwój miasta powinna być przeprowadzana, co najmniej raz na rok. Drugą płaszczyzną monitoringu jest obserwacja i ocena wdrażania zadań lub programów operacyjnych w życie, w tym obserwacja realizacji zadań w sferze materialnej inwestycyjnej. Z planowaniem strategicznym nierozerwalnie winien być związany system pomiaru efektów w formie wskaźników obrazujacych miarę postępu i skuteczności wdrażania celów zawartych w strategii. W metodologii planowania strategicznego stosuje się najczęściej wskaźniki na poziomach: - produktu (materialny efekt przedsięwzięcia); - rezultatu (bezpośredni wpływ zrealizowanego produktu na otoczenie); - oddziaływania (długofalowe konsekwencje zrealizowanego produktu). Pomiar efektów wdrażania strategii mierzony był poprzez zestaw wskaźników obrazujących miarę postępu i skuteczności realizacji celów zawartch w strategii. Strona 19 z 150

20 5. POWIĄZANIA PLANU Z PROGRAMAMI NAKREŚLAJĄCYMI KIERUNKI ROZWOJU DOKUMENTY NAKREŚLAJĄCE KIERUNKI ROZWOJU STRATEGIA ROZWOJU KRAJU DO 2020 ROKU 2 Strategia Rozwoju Kraju jest dokumentem o charakterze planistycznym, którego celem jest wyznaczenie ram rozwoju społeczno- gospodarczego kraju. W dokumencie wyznaczono priorytetowe cele, w których koncentrowane będą działania państwa. Celem głównym Strategii jest: wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności. Dokument zakłada cele działania w zakresie 3 obszarów: SPRAWNE I EFEKTYWNE PAŃSTWO KONKURENCYJNA GOSPODARKA SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA I TERYTORIALNA Cel 1: Przejście od administrowania do zarządzania rozwojem; Cel 2: Zapewnienie środków na działania rozwojowe; Cel 3: Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji; indywidualnych potrzeb i aktywności obywatela; Cel 1: Wzmocnienie stabilności makroekonomicznej; Cel 2: Wzrost wydajności gospodarki; Cel 3: Zwiększenie innowacyjności gospodarki; Cel 4: Rozwój kapitału ludzkiego; Cel 5: Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych; Cel 6: Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko; Cel 7: Zwiększenie efektywności transportu; Cel 1: Integracja społeczna; Cel 2: Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych; Cel 3: Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju oraz integracja przestrzenna dla rozwijania pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych; RAPORT POLSKA Raport powstał w 2009 roku, został opracowany przez Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. Celem opracowania była diagnoza obecnej sytuacji oraz przedstawienie problemów. Raport stanowi narzędzie, które pozwala na: Identyfikację wyzwań-szans i zagrożeń w kontekście najbliższych 20 lat; Diagnozę sytuacji Polski; Określenie ścieżek rozwoju, które nie są zagrożone zjawiskiem dryfu rozwojowego; Rekomendację kierunków prowadzenia polityki państwa w kontekście zdiagnozowanych wyzwań. W dokumencie określono także miary sukcesu rozwoju Polski w 2030 roku. 2 Strategia Rozwoju Kraju do 2020 roku. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo; Warszawa, wrzesień 2012; Monitor Polski, pozycja Raport Polska 2030, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów; Al. Ujazdowskie 1/3, Warszawa; lipiec Strona 20 z 150

21 DOKUMENTY NAKREŚLAJĄCE KIERUNKI ROZWOJU STRATEGIA EUROPA Europa 2020 to unijna strategia wzrostu na okres od 2010 do 2020 roku. Obejmuje ona o wiele więcej niż samo wyjście z kryzysu, z którym nadal boryka się wiele europejskich krajów. Strategia wyznacza 3 priorytety: 1. Zwiększenie roli wiedzy, innowacji, edukacji i społeczeństwa cyfrowego; 2. Produkcja maksymalnie najbardziej efektywna, zwiększenie konkurencyjności; 3. Zwiększenie aktywności zawodowej, podnoszenie kwalifikacji, walka z ubóstwem. Efektem realizacji priorytetów strategii Europa 2020 będzie osiągnięcie 5 wymiernych, współzależnych od siebie celów: 1. Wzrost wydatków na działalność B+R; 2. Wzrost wskaźnika zatrudnienia; 3. Wzrost udziału osób z wyższym wykształceniem w społeczeństwie oraz zmniejszeniu odsetka osób wcześnie kończących naukę; 4. Ograniczenia emisji CO 2 i osiągnięcia celów 20/20/20 w zakresie klimatu i energii; 5. Ograniczenia liczby osób żyjących w ubóstwie. PROGRAM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO W największym pod względem alokacji programie na lata , podobnie jak w jego poprzedniku, dostępne będą największe fundusze wzmacniające zrównoważony rozwój kraju. Zostaną przeznaczone m.in. na wsparcie gospodarki niskoemisyjnej, ochronę środowiska, w tym przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport, bezpieczeństwo energetyczne, ochronę zdrowia i kulturę. Na znaczeniu zyskają także energetyka i służba zdrowia, szczególnie systemy ratownictwa medycznego. Większy, niż obecnie, nacisk położymy na redukcję emisji oraz wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z dostępnych zasobów, przez co, sprzyjającej środowisku i jednocześnie bardziej konkurencyjnej. Beneficjentami PO IiŚ będą zarówno podmioty publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, jak i przedsiębiorstwa. Rozbudowa dróg krajowych i kolei w sieci TEN-T i poza nią. Drogi krajowe w miastach, obwodnice i trasy wylotowe. Ekologiczny transport miejski- tabor szynowy, trolejbusowy i autobusowy, kolej aglomeracyjna. Lepsza infrastruktura śródlądowa i portowa. Nowoczesne szpitale ponadregionalne i laboratoria medyczne, w tym diagnostyka chorób aktywności zawodowej. Ratownictwo medyczne: nowe oddziały ratunkowe w szpitalach, lotniska lub lądowiska, bazy lotniczego pogotowia ratunkowego. Odnawialne źródła energii- elektrownie wodne, wiatrowe, biopaliwa. Energooszczędna gospodarka w miastach i przedsiębiorstwach, w tym kompleksowa termomodernizacja budynków. Rozbudowa i modernizacja przesyłania, magazynowania i dystrybucji gazu ziemnego. Rozbudowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Zmniejszanie ryzyka powodzi i suszy. Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury. 4 [data dostępu: ]. 5 [data dostępu: ]. Strona 21 z 150

22 DOKUMENTY NAKREŚLAJĄCE KIERUNKI ROZWOJU PROGRAM INTELIGENY ROZWÓJ 6 PO IR jest drugim pod względem budżetu programem na lata i największym w Unii Europejskiej programem finansujący badania, rozwój oraz innowacje. Najważniejszym jego założeniem jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorców samodzielnie lub we współpracy z sektorem nauki oraz wdrożenia ich wyników na rynek. Program pomoże skutecznie przekształcić pomysły w innowacyjne produkty, usługi i technologie, czyli przejść od pomysłu do rynku. Z jego funduszy wsparcie otrzymają także przedsiębiorcy chcący rozwijać swoją działalności poza granicami Polski oraz korzystający z usług instytucji otoczenia biznesu. Część środków zostanie przeznaczona na podniesienie pozycji polskiej nauki na arenie międzynarodowej. Finansowane będą głównie przedsięwzięcia wpisujące się w tzw. inteligentne specjalizacje, tj. wybrane dziedziny gospodarki i nauki, stanowiące potencjał rozwojowy kraju i regionów. Współpraca biznesu i nauki. Wsparcie przedsiębiorstw w ich działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej, w tym bony dla przedsiębiorców. Wsparcie badań o wysokim, międzynarodowym potencjale. Innowacyjne technologie w ochronie środowiska. Wsparcie w zakresie internacjonalizacji krajowych klastrów kluczowych. Wsparcie firm korzystających z usług instytucji otoczenia biznesu. Coraz większy udział środków zwrotnych lepszy dostęp do rynku kapitałowego dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wsparcie kierowane tam, gdzie potencjał rozwojowy jest najwyższy (inteligentne specjalizacje). PROGRAM WIEDZA I EDUKACJA ROZWÓJ 7 PO WER powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, adaptacyjności, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Wspierane będą też innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w wymienionych dziedzinach. W programie, oprócz środków Europejskiego Funduszu Społecznego, będą dostępne także fundusze Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. Wsparcie PO WER uzupełni działania na poziomie regionalnym w ramach RPO, z których bezpośrednią pomoc uzyskają osoby pozostające bez pracy, wykluczone bądź zagrożone wykluczeniem społecznym, czy też chcące podnieść swoje kwalifikacje. Pomoc osobom młodym: - w podjęciu zatrudnienia (np. staże, praktyki zawodowe, szkolenia, dopłaty dla firm na zatrudnienie osób młodych), - wsparcie przedsiębiorczości osób młodych (dotacje na założenie własnej firmy). Kształcenie studentów i doktorantów: - realizacja studiów we współpracy z pracodawcami, - rozwój kompetencji kluczowych, najważniejszych z punktu widzenia pracodawców, - rozszerzanie oferty studiów w językach obcych. Reformy w obszarze zatrudnienia, pomocy społecznej i edukacji. Indywidualizacja pomocy dla osób bezrobotnych. Szerszy wachlarz usług zdrowotnych (np. standardy usług opieki dla osób starszych). Modernizacja programów nauczania np. w zakresie wykorzystania ICT oraz kompetencji technicznych i ścisłych. Lepsze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej uproszczenia prawa, usprawnienia w sądach gospodarczych, lepsze usługi publiczne dla firm. 6 [data dostępu: ]. 7 [data dostępu: ]. Strona 22 z 150

23 DOKUMENTY NAKREŚLAJĄCE KIERUNKI ROZWOJU PROGRAM POLSKA CYFROWA 8 To nowy program, skupiający się wyłącznie w obszarze cyfryzacji i technologii informacyjnokomunikacyjnych. Ma wzmocnić cyfrowe fundamenty dla społeczno- gospodarczego rozwoju kraju. Jego celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do szybkiego Internetu, nowoczesnych i przyjaznych e - usług publicznych oraz rozwoju cyfrowych umiejętności społeczeństwa. Odbiorcami wsparcia będą przede wszystkim przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, administracja publiczna i samorządy, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, jednostki naukowe. Dostęp do szybkiego Internetu: - do 2020 r. mieszkańcy Polski będą mieć dostęp do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s, - zakładamy, że ponad 2 mln osób, głównie mieszkańców obszarów wiejskich i małych miast, uzyska możliwość dostępu do szybkiego Internetu. Sprawy administracyjne dostępne dla każdego online: - planujemy do 2023 roku wdrożenie nowych e-usług publicznych dla obywateli oraz przedsiębiorców, - możliwość korzystania z usług elektronicznej administracji w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie, - dostęp do elektronicznych usług z zakresu zdrowia, edukacji, zamówień publicznych, sądownictwa itp. Większy dostęp do zasobów dziedzictwa kulturowego czy nauki poprzez upublicznienie wybranych zbiorów w Internecie; Zachęcenie ludzi do korzystania z Internetu: - zakładamy, że wsparcie z zakresu rozwoju cyfrowych umiejętności zostanie skierowane do mieszkańców ponad tysiąca gmin w całym kraju, głównie na obszarach wiejskich i małych miast; - przyjmujemy, że ponad 400 tys. osób nabędzie kompetencje, które pozwolą im na świadome korzystać z treści dostępnych w Internecie oraz dostępnych nowoczesnych e-usług publicznych. Większa konkurencyjność rynku telekomunikacyjnego; Nowa jakość funkcjonowania nowoczesnej administracji publicznej. PROGRAM POLSKA WSCHODNIA 9 Jest dodatkowym instrumentem wsparcia rozwoju gospodarczego i społecznego dla 5 województw Polski Wschodniej. Podejmowane w ramach programu działania, przyczynią się do trwałego zdynamizowania procesów rozwojowych makroregionu, wzmocnienia jego konkurencyjności i atrakcyjności, a w konsekwencji do zwiększenia zamożności jego mieszkańców i poprawy jakości ich życia. Najważniejsze cele programu to wzrost konkurencyjności i innowacyjności firm działających w Polsce Wschodniej, rozwój połączeń drogowych miast wojewódzkich z otaczającymi je obszarami, a także większe wykorzystanie transportu miejskiego oraz dostępność makroregionu w zakresie infrastruktury kolejowej. Powstawanie innowacyjnych przedsiębiorstw start-ip; Rozwój międzynarodowej działalności małych i średnich firm; Wsparcie firm w zakresie tworzenia innowacyjnych produktów lub usług oraz ponadregionalnych produktów turystycznych; Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez umiejętne zarządzanie wzornictwem; Inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej i kolejowej; Wsparcie ekologicznych zintegrowanych sieci transportu miejskiego. 8 [data dostępu: ]. 9 [data dostępu: ]. Strona 23 z 150

24 DOKUMENTY NAKREŚLAJĄCE KIERUNKI ROZWOJU PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ 10 Programy EWT mają charakter międzynarodowy. Wszystkie projekty realizowane są wspólnie przez beneficjentów, z co najmniej 2 państw. Polska będzie uczestniczyć w 7 programach transgranicznych (Południowy Bałtyk, Polska-Saksonia, Polska-Słowacja, Czechy-Polska, Brandenburgia-Polska, Meklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia-Polska, Litwa-Polska), 2 transnarodowych (Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego) oraz w programie międzyregionalnym (Interreg Europa). W programach nie wyróżnia się środków zarezerwowanych dla instytucji z poszczególnych krajów. Łączna kwota, jaką wykorzystają polscy beneficjenci, zależeć będzie od ich aktywności. Programy transgraniczne służą przede wszystkim budowaniu więzi łączących społeczności po obu stronach granicy. Ich realizacja służy wzmocnieniu współpracy w zakresie ochrony środowiska, rozbudowy infrastruktury, wymiany kulturalnej, czy wzajemnych kontaktów młodzieży. Programy transnarodowe umożliwiają współpracę w ramach określonych obszarów geograficznych i pozwalają przezwyciężać wyzwania o znaczeniu ponadregionalnym oraz lepiej wykorzystywać potencjał współpracujących regionów. Program międzyregionalny pozwala instytucjom z całej Europy współpracować nad wybraną dziedziną polityki regionalnej. PROGRAM POMOC TECHNICZNA 11 Zapewni efektywne funkcjonowanie systemu wdrażania środków unijnych w Polsce. Jego fundusze będą wspierać instytucje w wykonywaniu obowiązków nałożonych przez nowe przepisy unijne obszarze m.in. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Prowadzone będą też działania edukacyjne, szkoleniowe oraz promocyjne skierowane do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich. PROGRAM OCZYSZCZANIA KRAJU Z AZBESTU NA LATA GOSPODARKA ODPADAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Zidentyfikowane w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami obszary problematyczne w kontekście gospodarki odpadami niebezpiecznymi odnoszą się do problemów: - brak pełnej inwentaryzacji dotyczącej liczby obiektów zawierających azbest w regionie; - mała świadomość mieszkańców województwa w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania produktów azbestowych; - wysokie koszty wymiany produktów azbestowych, na produkty pozbawione azbestu; - brak mechanizmów dofinansowania usuwania azbestu w indywidualnych gospodarstwach domowych; - brak składowisk do składowania azbestu w regionie. 10 [data dostępu: ]. 11 [data dostępu: ]. 12 Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata Załącznik. Strona 24 z 150

25 DOKUMENTY NAKREŚLAJĄCE KIERUNKI ROZWOJU PROGRAMOWANIE PERSPEKTYWY FINANSOWEJ W strategii określono 11 celów tematycznych, w ramach których określono działania priorytetowe: CEL TEMATYCZNY 1 Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji; Transfer wiedzy, innowacji oraz wyników prac B+R do gospodarki, Ulepszanie systemu transferu technologii i wiedzy, Podniesienie zdolności do tworzenia doskonałości w zakresie badań i innowacji CEL TEMATYCZNY 2 Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno- komunikacyjnych; Zapewnienie dostępu do sieci szerokopasmowych, Wzmocnienie zastosowania TIK w usługach publicznych; Wzrost korzystania z TIK, w tym w grupach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym; CEL TEMATYCZNY 3 Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego; Zwiększenie inwestycji rozwojowych przedsiębiorstw, Rozwój efektywnego otoczenia inwestycyjnego, infrastrukturalnego, finansowego, doradczego i szkoleniowego, Dywersyfikacja działalności i nowe modele biznesowe, CEL TEMATYCZNY 4 - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach; Zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki. Zakres pilnych do podjęcia interwencji w tym zakresie jest bardzo szeroki i obejmuje; Obniżenie emisji generowanych przez transport w aglomeracjach miejskich; Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, CEL TEMATYCZNY 5 - Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem Zmniejszenie wrażliwości obszarów i sektorów wrażliwych na zmiany klimatu, Rozwój systemów zarządzania zagrożeniami, CEL TEMATYCZNY 6 - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami; Zmniejszenie presji na środowisko naturalne- rozwój gospodarki wodno-ściekowej, rozwój gospodarki odpadami, poprawa stanu środowiska w miastach i terenach zdegradowanych, w szczególności rekultywacja gleb na terenach przemysłowych; zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów, CEL TEMATYCZNY 7 - Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej; Zwiększenie dostępności transportowej kraju w układzie europejskim, Zwiększenie dostępności transportowej w układzie krajowym, Podniesienie poziomu bezpieczeństwa sytemu transportowego, Rozwój alternatywnych form transportu, Usprawnienie infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej energii elektrycznej i gazu ziemnego (w tym budowa i rozbudowa terminala LNG), Poprawa zdolności do magazynowania energii elektrycznej i gazu ziemnego; CEL TEMATYCZNY 8 - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników; Poprawa szans na zatrudnienie osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy; Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3, Poprawa zdrowia zasobów pracy, Poprawa adaptacyjności osób aktywnych zawodowo i pracodawców przedsiębiorstw sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw; Poprawa warunków sprzyjających wzrostowi zatrudnienia poprzez rozwój endogenicznych potencjałów) 13 Umowa Partnerstwa- Programowanie perspektywy finansowej na lata , Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 23 maja 2014 rok. Strona 25 z 150

26 DOKUMENTY NAKREŚLAJĄCE KIERUNKI ROZWOJU CEL TEMATYCZNY 9 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją; wzrost szans na zatrudnienie dla osób dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym- Aktywna integracja społeczna, Integracja usług różnych służb publicznych na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, Wsparcie ekonomii społecznej i miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych; ograniczenie ryzyka wykluczenia społecznego spowodowanego dysproporcjami w dostępie do usług publicznych- Wsparcie jakości i dostępu do niedrogich usług publicznych, Wsparcie infrastruktury zdrowotnej i społecznej w celu poprawy jakości i dostępu do usług zdrowotnych i społecznych, Wsparcie osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z wykorzystaniem usług niestacjonarnych; włączenie społeczności zamieszkujących obszary peryferyjne i zdegradowane- kompleksową rewitalizację zdegradowanych obszarów CEL TEMATYCZNY 10 - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie; Zwiększenie powiązania systemu edukacji i umiejętności osób z potrzebami rynku pracy; Lepszy dostęp do wysokiej jakości usług edukacyjnych dostarczanych na rzecz grup o specjalnych potrzebach; Poprawa jakości kształcenia (w tym poprawa dostępności, efektywności i innowacyjności edukacji). CEL TEMATYCZNY 11 - Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej; Poprawa istniejącego prawa poprzez zmniejszanie obciążeń biurokratycznych, deregulacje, Usprawnienie procesu legislacyjnego, Poprawa dostępu i podniesienie efektywności wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych i gospodarczych, Poprawa jakości usług świadczonych przez administrację publiczną, Poprawa jakości planowania przestrzennego oraz usprawnienie procesu inwestycyjno budowlanego. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DO 2020 ROKU 14 Celem Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego jest zwiększenie spójności społeczno-ekonomicznej i konkurencyjności regionu poprzez stworzenie warunków do pełniejszego wykorzystania jego potencjału. W dokumencie zostały określone następujące cele strategiczne: Cel 1: Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa; Cel 2: Rozwój zasobów ludzkich zgodnie z potrzebami rynku pracy; Cel 3: Podniesienie konkurencyjności podlaskich firm; Cel 4: Ochrona środowiska naturalnego; Cel 5: Rozwój turystyki z wykorzystaniem walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego; Cel 6: Wykorzystanie przygranicznego i transgranicznego położenia województwa; Cel 7: Rozwój rolnictwa i tworzenie warunków wielofunkcyjnego rozwoju wsi. 14 Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020; Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego; Projekt w wersji z dnia 19 marca 2013 roku; Załącznik nr 1 do Uchwały nr 150/2157/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 marca 2013 r., Białystok. Strona 26 z 150

27 DOKUMENTY NAKREŚLAJĄCE KIERUNKI ROZWOJU Dodatkowo, w dokumencie określono działania priorytetowe w zakresie infrastruktury technicznej, społecznej i bazy ekonomicznej województwa: Priorytet I - rozwój systemu transportowego województwa; - rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego; - rozwój systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz usuwania i unieszkodliwiania odpadów stałych; Priorytet II - rozwój kultury i ochrona dziedzictwa kulturowego; - rozwój sportu i rekreacji; - rozwój szkolnictwa Priorytet III - rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich; - rozwój turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego ( ) jest jednym z instrumentów realizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku Głównym celem RPOWP jest wzrost konkurencyjności gospodarki kształtowanej w oparciu o regionalne specjalizacje. Celem pobocznym jest realizacja strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. RPOWP jest programem, który obejmuje 33 priorytety inwestycyjne w ramach 9 celów tematycznych, które zostały ujęte w 10 osiach priorytetowych. Wskazane osie priorytetowe: Oś 1: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu; Oś 2: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa; Oś 3: Kompetencje i kwalifikacje; Oś 4: Poprawa dostępności transportowej; Oś 5: Gospodarka niskoemisyjna; Oś 6: Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami; Oś 7: Poprawa spójności społecznej; Oś 8: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej; Oś 9: Rozwój lokalny; Oś 10: Pomoc techniczna. W ramach RPOWP dokonano wyboru inteligentnych specjalizacji branż, które będą traktowane priorytetowo w zakresie przydzielania wsparcia finansowego. Dla Województwa podlaskiego inteligentne specjalizacje to: - przemysł zielony; - specjalizacja na rynku wschodnim. 15 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego ; Projekt z dnia 8 kwietnia 2014 r. uwzględniający wnioski z konsultacji społecznych, ewaluacji ex ante i uzgodnień międzyresortowych; Załącznik nr 1 do Uchwały nr 227/3202/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 kwietnia 2014 r. Strona 27 z 150

28 DOKUMENTY NAKREŚLAJĄCE KIERUNKI ROZWOJU DOKUMENT SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA Celem projektu jest ułatwienie wnioskodawcom prawidłowego przygotowania wniosków o dofinansowanie oraz wskazanie trybu postępowania przy składaniu wniosku o wsparcie. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata określa zakres działań i poddziałań realizowanych w ramach poszczególnych osi priorytetowych oraz podstawowe warunki realizacji Programu. Stanowi kompendium wiedzy dla beneficjentów na temat typów projektów, listy potencjalnych beneficjentów oraz systemu wyboru projektu w ramach poszczególnych osi priorytetowych określonych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KOLNEŃSKIEGO NA LATA Głównym celem opracowania Planu Rozwoju Lokalnego powiatu kolneńskiego było wskazanie zamierzeń własnych samorządu powiatowego, planowanych do realizacji za powiatowe środki finansowe oraz przy wsparciu z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Plan Rozwoju Lokalnego objął zasięgiem obszar powiatu kolneńskiego, na którym zaplanowano realizację zadań powiatowych. Na podstawie kompetencji samorządu powiatowego wytypowano 3 główne obszary wsparcia rozwoju: - obszar rozwoju społecznego; - obszar rozwoju infrastrukturalnego; - obszar rozwoju ekologicznego. Priorytety działania: Transport, Ochrona zdrowia, Edukacja, Ochrona środowiska, Polityka społeczna, Administracja. PROGRAM KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ MIASTA KOLNO 18 CEL PROJEKTU: Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w mieście Kolno cele: - zapewnienie spełnienia przez miasto Kolno wymagań zawartych w dyrektywach UE, - wykorzystanie pomocy finansowej z Funduszu Spójności w celu stworzenia efektywnych warunków systemu gospodarki wodno-ściekowej - poprawa jakości życia; - wzmocnienie potencjału inwestycyjnego; - podniesienie atrakcyjności miasta Kolno i okolicznych terenów dla mieszkańców i przyjezdnych; - poprawa stanu środowiska naturalnego; - poprawa stanu zdrowia publicznego redukcja skażenia gleb, podniesienie jakości wód podziemnych; - koncentracja na zapewnieniu odpowiedniej ilości zasobów wodnych na potrzeby ludności i gospodarki. 16 Dokument Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata ; Wersja projektu: ; Instytucja Zarządzająca RPOWP Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. 17 Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu kolneńskiego na lata ; Załącznik do uchwały nr XVII/89/08 Rady Powiatu kolneńskiego z dnia r.; Kolno, marzec [data dostępu: ]. Strona 28 z 150

29 DOKUMENTY NAKREŚLAJĄCE KIERUNKI ROZWOJU ZAKRES PRAC: - budowa sieci sanitarnej 27,4 km; - budowa sieci wodociągowej 2,2 km; - budowa sieci deszczowej 3,5 km. EFEKTY: nowa kanalizacja sanitarna, wodociągowa i deszczowa; 950 gospodarstw domowych podłączonych do infrastruktury kanalizacyjnej; 109 gospodarstw domowych podłączonych do infrastruktury wodociągowej; 30 podmiotów gospodarczych podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej; 6 budynków użyteczności publicznej podłączonych sieci kanalizacji sanitarnej; osób podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej; 111 osób podłączonych do sieci wodociągowej; zmniejszenie opłat dla odbiorców indywidualnych za odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych łącznie; ok. 7,6 mln zł (wartość zdyskontowana na przestrzeni 30 letniego okresu objętego analizą); efekt ekologiczny w postaci ok. 1,75 mln metrów sześciennych oczyszczonych ścieków w okresie 30 lat, co daje istotne korzyści w postaci znacząco zmniejszonego ładunku zanieczyszczeń przedostających się do gleb i wód podziemnych. PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA KOLNO NA LATA W ramach dokumentu zrealizowano następujące zadania: analiza aktualnej sytuacja społeczno-gospodarczej; analiza uwarunkowań i problemów rozwoju miasta; określenie zadań polegających na poprawie sytuacji w obszarze miasta; określenie oczekiwanych wskaźników osiągnięć planu rozwoju lokalnego; określenie źródeł finansowania; określenie planu wdrożenia projektu rozwoju lokalnego; określenie sposobów monitorowania rezultatów wprowadzania programu; Zdefiniowano następujące uwarunkowania miasta Kolno: KRYTERIUM MOCNE STRONY I MOŻLIWOŚCI SŁABE STRONY I ZAGROŻENIA Powiązania z systemem transportu krajowego i międzynarodowego Poziom telekomunikacji Dostępność, standard i koszt usług komunalnych - położenie na szlaku turystycznym wiodącym z centrum i południa Polski na Pojezierze Mazurskie Zmodernizowana i rozbudowana centrala telefoniczna - Wysoka dostępność usług komunalnych, - ceny niskie, konkurencyjne w stosunku do większych ośrodków - położenie z dala od tras międzynarodowych Komunikacja - Istniejąca sieć ulic miejskich utwardzonych - brak utwardzonych ulic na wielu osiedlach mieszkaniowych zabudowy 19 Załącznik do uchwały Nr XIX/103/08 Rady Miasta Kolno z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie przyjęcia PROGRAMU ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA KOLNO NA LATA Strona 29 z 150

30 DOKUMENTY NAKREŚLAJĄCE KIERUNKI ROZWOJU jednorodzinnej Wodociągi Gazownictwo Kanalizacja - Wystarczający potencjał zasobów wodnych, - pełne zaspokojenie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę, - dobra jakość wody - nowoczesna oczyszczalnia ścieków z rezerwą do odbioru - niedostateczny rozwój urządzeń związanych z uzdatnianiem wody, - dość znaczne straty wody w sieci. - brak gazyfikacji sieciowej - niedostateczny rozwój sieci kanalizacyjnej Ciepłownictwo - wystarczająca ilość ciepła - potrzeba modernizacji ciepłowni oraz rozbudowa sieci Oczyszczanie -dobre wskaźniki usuwania odpadów stałych, - podjęta selektywna zbiórka odpadów stałych Infrastruktura ekonomiczna (instytucje i organizacje z tzw. otoczenia biznesu) Dostępność i standard urządzeń infrastruktury społecznej - trzy banki, - instytucje ubezpieczeniowe, - aktywna działalność niektórych instytucji, a zwłaszcza Powiatowego Urzędu Pracy (sfera pośrednictwa, - brak wyraźnych efektów działalności wielu instytucji, - słaba współpraca między poszczególnymi instytucjami i Urzędem Miasta - brak dostatecznej liczby obiektów dla funkcjonowania instytucji oświaty, służby zdrowia, kultury i kultury fizycznej, Oświata Ochrona zdrowia Kultura Kultura fizyczna - możliwość zawodowego kształcenia młodzieży, próby dostosowania profilu kształcenia do nowych potrzeb - duża liczba prywatnych gabinetów lekarskich i stomatologicznych, wspomagających publiczną służbę zdrowia - zaplecze Miejski Dom Kultury, biblioteki - aktywność i szeroki zakres działalności instytucji kultury, - edukacja młodzieży w różnych dziedzinach kultury - kryty basen sportowy, - stadion miejski: płyta główna boiska, boisko treningowe, boisko do piłki ręcznej, kort tenisowy - istniejące obiekty nie są dostatecznie wyposażone - brak dostatecznej liczby obiektów do funkcjonowania instytucji oświaty, szkół podstawowych i gimnazjum - placówki państwowe są słabo wyposażone w urządzenia medyczne w stosunku do potrzeb i możliwości lecznictwa, potrzeba restrukturyzacji służby zdrowia - możliwości finansowe - mała dostępność szkolnych sal gimnastycznych i sprzętu sportowego dla ogółu mieszkańców, - brak zbiorników wodnych do rekreacji i sportu, - brak urządzonych większych Strona 30 z 150

31 DOKUMENTY NAKREŚLAJĄCE KIERUNKI ROZWOJU kompleksów zieleni Dostępność nieruchomości na cele przedsiębiorczości Zasoby dla produkcji Rynek pracy Zaplecze badawcze Jakość środowiska przyrodniczego Jakość środowiska kulturowego - duże rezerwy różnego rodzaju obiektów do zagospodarowania - zasoby glebowe o wysokiej wartości produkcji w otoczeniu miasta ( podstawa rozwoju przemysłu rolno spożywczego), - zasoby wód podziemnych o odpowiedniej jakości -relatywnie duże zasoby pracy w wieku zawodowo mobilnym i o wykształceniu dającym podstawy do szybkiego przekwalifikowania i adaptacji do potrzeb rynku pracy, - rozwijające się zatrudnienie w sektorze usługowym, w tym w bankach i instytucjach ubezpieczeniowych - potencjalna duża aktywność ekonomiczna ludności ( obecnie działającej w tzw. szarej strefie i na emigracji - bliskość instytutów naukowo badawczych i wyższych uczelni w Białymstoku, Warszawie i Olsztynie -położenie w obszarze o najwyższych w kraju walorach przyrodniczych (tzw. Zielone Płuca Polski), - korzystne warunki klimatyczne, hydrologiczne i biologiczne w otoczeniu miasta, - bliskość korytarza ekologicznego doliny Narwi o randze europejskiej ( naturalne zbiorowisko wodolubne, ostoje ptaków wodnych i błotnych) -duża liczba obiektów objętych ochroną konserwatorską zabytkowych i kulturowych, w dużej mierze decydujących o wizerunku miasta, - posiadanie uszczegółowionych podstaw ochrony zabytków ( w ustaleniach Strona 31 z brak ukierunkowanej gospodarki zasobami nieruchomości, - brak wyceny majątku nieruchomego miasta, - małe rezerwy terenów w obrębie obszaru zainwestowania miejskiego - zła jakość wód powierzchniowych - system kształcenia słabo dostosowany do potrzeb rozwoju zatrudnienia w nowych warunkach gospodarki rynkowej, - niedostateczna liczba organizacji pracodawców, - słabo wykrystalizowana struktura instytucjonalna w sferze pracy - brak własnego zaplecza badawczego, - niedostateczna współpraca z placówkami naukowo - badawczymi -zanieczyszczenie powietrza i hałas związane z tranzytowym ruchem samochodowym przez centrum miasta, licznymi paleniskami indywidualnymi z tendencją do poprawy, - zanieczyszczenie wód powierzchniowych ( rzeka Łabna prowadzi wody pozaklasowe z uwagi na zanieczyszczenia komunalne i przemysłowe) z tendencją do poprawy, - zanik drobnych mokradeł i cieków wywołany obniżaniem się zwierciadła płytkich wód gruntowych, - niedostateczna powierzchnia atrakcyjnych, urządzonych terenów zieleni wewnątrz i w bezpośrednim sąsiedztwie miasta - mało efektowne utrzymanie wnętrza miasta, szczególnie śródmieścia, - zły stan większości obiektów zabytkowych i kulturowych, niewłaściwe eksploatowanie, zaniedbania w zakresie remontów i

32 DOKUMENTY NAKREŚLAJĄCE KIERUNKI ROZWOJU miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, stanowiących prawo miejscowe) ochrony konserwatorskiej Warunki mieszkaniowe - korzystne tendencje w rozwoju budownictwa mieszkaniowego, - wzrost standardu mieszkań ( wyposażenia w instalacje i wielkości powierzchni, - prywatyzacja mieszkań komunalnych, - odstąpienie od budownictwa wznoszonego z wielkiej płyty na rzecz budowy w technologii tradycyjnej i zabudowy jednorodzinnej - zły stan techniczny starych zasobów mieszkaniowych, zwłaszcza w centrum miasta, - relatywnie wysokie koszty nowego budownictwa Warunki dla rekreacji i turystyki - kryty basen sportowy - brak większych kompleksów leśnych w bliskim sąsiedztwie miasta i niedostateczna ilość terenów zieleni miejskiej, - brak jezior i nieodpowiednia jakość wód powierzchniowych, - brak bazy turystycznej. W wyniku przeanalizowania przedstawionych powyżej kryteriów lista większości problemów i kierunków dla których trzeba będzie znaleźć pozytywne rozwiązanie przedstawiała się następująco: rozwój i poprawa wydajności urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz ich modernizacja, ukierunkowana na poprawę jakości usług komunalnych i niezawodności ich działania, promowanie istniejącej przedsiębiorczości, współpracy z instytucjami wspomagającymi rozwój miasta i przedsiębiorczości w zakresie rozwiązywania problemu bezrobocia i pobudzania przedsiębiorczości, zmian w strukturze zatrudnienia, stymulacji na rzecz rozwoju przedsiębiorczości prywatnej i warunków przyśpieszenia tego rozwoju, analizy stanu i możliwości rozwoju turystyki, oszacowanie majątku nieruchomego miasta oraz ustalenie celów i zasad polityki w obrocie nieruchomościami, poprawa warunków mieszkaniowych poprzez stymulowanie korzystnych dla miasta kierunków rozwoju nowego budownictwa mieszkaniowego i renowację starych zasobów, rozwój urządzeń i obiektów infrastruktury społecznej, poprawa jakości i ochrona środowiska przyrodniczego w mieście, ukształtowanie prawidłowo funkcjonującego systemu przyrodniczego miasta, zwiększenie powierzchni bogactwa, kolorystyki i estetyki przyrodniczej terenów miejskiej, wyeksponowanie szczególnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych naszego miasta, weryfikacji planu zagospodarowania przestrzennego w kierunku zabezpieczenia terenów pod rozwój miasta. Strona 32 z 150

33 DOKUMENTY NAKREŚLAJĄCE KIERUNKI ROZWOJU PRZYGOTOWANIE TERENÓW POD INWESTYCJE Z ZAKRESU PRODUKCJI I NOWOCZESNYCH USŁUG W KOLNIE 20 Projekt związany był z przygotowaniem terenów pod inwestycje dla przedsiębiorstw z zakresu produkcji i nowoczesnych usług. Był on zrealizowany pomiędzy ulicami Wojska Polskiego i Kolejową z przeznaczeniem pod działalność usługową i przemysłową. Obejmował obszar 12,4907 ha, stanowiący wcześniej użytki rolne, położony bezpośrednio przy drodze krajowej 63. Realizacja była I etapem większego przedsięwzięcia, które zakładało uzbrojenie ok. 37 ha terenów pod inwestycje. CELE I REZULTATY: Istotą projektu było przygotowanie terenów pod inwestycje z zakresu produkcji i nowoczesnych usług w Kolnie. Przygotowanie oferty dla inwestorów umożliwiło rozwój przedsiębiorczości (firm wdrażających innowacje oraz prowadzących B+R), tym samym zainicjowało rozwiązanie problemów społecznych regionu jakimi są bezrobocie i niski poziom życia mieszkańców. W rezultacie projekt przyczynia się do stymulowania rozwoju konkurencyjnej gospodarki regionu podlaskiego, a także i całej Polski Wschodniej. PROJEKT PRZYCZYNIA SIĘ DO: wyrównania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez przygotowanie terenów pod inwestycje przedsiębiorstw wdrażających rozwiązania innowacyjne, które są podstawą rozwoju i zaawansowania gospodarczego, stworzenia możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy dla mieszkańców Kolna i sąsiadujących powiatów, stworzenia podstaw do wykorzystania potencjału naukowego województwa (uczelni wyższych, pracowników naukowych) we współpracy z przedsiębiorstwami i wdrażania przedsięwzięć innowacyjnych, stworzenia warunków do podwyższenia poziomu życia społeczności lokalnej. KTO KORZYSTA DZIĘKI PROJEKTOWI? 1. Mieszkańcy zachodniej części województwa podlaskiego, 2. Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie kraju i za granicą prowadzące prace badawcze oraz innowacyjne przedsięwzięcia w ramach prowadzonej działalności, 3. Organizacje i instytucje naukowo-badawcze współpracujące z przedsiębiorstwami innowacyjnymi. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ 21 Cele strategiczne realizowane w ramach PGN gminy uwzględniają więc zapisy określone w pakiecie klimatyczno-energetycznym dotyczące: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej. Cel strategiczny 1 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z obiektów i instalacji znajdujących się na terenie gminy modernizacja energetyczna i termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz budynków mieszkaniowych gminy; 20 [data dostępu: ]. 21 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kolno. Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Toruń, maj 2015 r. Strona 33 z 150

34 DOKUMENTY NAKREŚLAJĄCE KIERUNKI ROZWOJU działania na rzecz zmiany układów zasilania w ciepło na niskoemisyjne w budownictwie wielorodzinnym; wymiana oświetlenia wewnętrznego oraz sprzętu elektronicznego; niskoenergetyczna i efektywna ekonomicznie infrastruktura oświetlenia ulicznego. Cel strategiczny 2 Intensyfikacja wykorzystania OZE do produkcji energii zastosowanie efektywnych ekonomicznie rozwiązań OZE w obiektach użyteczności publicznej; popularyzacja w budownictwie mieszkaniowym rozwiązań OZE poprzez; wdrożenie systemu zachęt dla mieszkańców; popularyzacja rozwiązań OZE w przedsiębiorstwach i obiektach usługowych; działania edukacyjne w zakresie OZE; Cel strategiczny 3 Efektywna produkcja i dystrybucja energii zastosowanie efektywnych ekonomicznie systemów energetycznych; wzrost udziału ciepła sieciowego w bilansie energetycznym gminy; wymiana źródeł ciepła na bardziej efektywne energetycznie; Cel strategiczny 4 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z transportu wykreowanie alternatywy dla komunikacji samochodowej w postaci utworzenia; ciągów pieszo-rowerowych; promocja komunikacji zbiorowej, jako zamiennika indywidualnego systemu przemieszczania się; stworzenie floty pojazdów niskoemisyjnych zarządzanych przez jednostki gminne; modernizacja ciągów drogowych; zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie możliwości redukcji emisji; zanieczyszczeń dzięki zastosowaniu ekologicznych form lokomocji; Cel strategiczny 5 Zwiększenie świadomości mieszkańców odnoszącej się do wpływu ich działań na jakość powietrza społeczeństwo świadome korzyści i efektów gospodarki niskoemisyjnej jako rezultat przeprowadzonej akcji edukacyjnej; promocja niskoemisyjności poprzez realizację kampanii społecznych oraz utworzenie tematycznej strony internetowej; Cel strategiczny 6 Ekologiczna gospodarka odpadami wdrożenie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych jako środek zmniejszenia zanieczyszczeń przedostających się do atmosfery; intensyfikacji odzysku, recyklingu odpadów i ich unieszkodliwiania w procesach odmiennych od składowania; Strona 34 z 150

35 6. ANALIZA DESK RESEARCH 6.1 PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO Miasto Kolno położone jest w północno- zachodniej części województwa podlaskiego, w powiecie kolneńskim, nad rzeką Łabną, w regionie Wysoczyzny Kolneńskiej. Zajmuje powierzchnię 25 km 2/22, stanowi siedzibę powiatu kolneńskiego. W bezpośrednim sąsiedztwie położone są: - gmina Kolno, - gmina i miasto Stawiski, - gmina Mały Płock, - gmina Turośl, - gmina Grabowo. Rysunek 2. Położenie miasta Kolno w powiecie kolneńskim. Plan miasta Kolno Źródło: Program Rozwoju Lokalnego Miasta Kolno na lata r. 23 Źródło: Wysoczyzna Kolneńska zlokalizowana jest między Kotliną Biebrzańską- od wschodu, doliną Dolnej Narwii- od południa, Równiną Kurpiowską- od zachodu oraz Pojezierzem 22 Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS. 23 Program Rozwoju Lokalnego Miasta Kolno na lata r., Załącznik do uchwały Nr XIX/103/08 Rady Miasta Kolno z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie przyjęcia PROGRAMU ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA KOLNO NA LATA Strona 35 z 150

36 Ełckim- od północy. Obszar stanowi zwarty teren wysoczyzny polodowcowej rozciągającej się na przedpolu zlodowacenia Wisły. W budowie geologicznej, w przeważającej części, dominują piaski, gliny zwałowe, które pokrywają region, ale także piaski i żwiry- budujące część sandrową wysoczyzny oraz naturalne torfy, namuły, które wypełniają zespoły form szczelinowych i dna dolin. Z uwagi na geologię obszaru, miasto Kolno położone jest w zasięgu prekambryjskiej platformy wschodnioeuropejskiej- Wyniesienie Mazursko- Suwalskie, której fundament stanowią skały krystaliczne. Wyniesienie Mazursko- Suwalskie uznawane jest za część płyty euroazjatyckiej 24. W obszarze administracyjnym miasta Kolno występują niewielkie złoża kruszywa naturalnego, w tym: piasku, żwiru, kredy. Obszar zlokalizowany jest na terenie zlewni rzeki Pisy, która jest prawobrzeżnym dopływem Narwi 25. Ważnym elementem krajobrazu miasta Kolno jest rzeka Łabna, prawobrzeżny dopływ Skrody. Łabna przepływa przez gminy powiatu kolneńskiego- miasto Kolno i gminę Kolno; przecina obszar miasta z północnego- wschodu na południowy- zachód. Rzeka ze względu na duże zanieczyszczenie klasyfikowana jest jako struga- NON- ponad normę w III klasie czystości. Wody gruntowe wykazują dużą zależność od budowy geologicznej i morfologii regionu. Użytkowy poziom wodonośny występuje pod warstwą osadów piaszczystych i żwirowych na głębokości 40 m poniżej poziomu terenu. Poziom ten umożliwia czerpanie wód gruntowych i zasilanie sieci miejskiej i ujęć zakładowych 26. Zróżnicowanie typów i gatunków gleb w regionie administracyjnym miasta Kolno jest duże. Obszar zawdzięcza swą różnorodność stosunkom wodnym gleb oraz różnemu składowi mechanicznemu. Na Wysoczyźnie Kolneńskiej dominują gleby bielicowe i brunatne i czarne ziemie. W dolinach i zagłębieniach znajdują się gleby torfowe, 24 Program Rozwoju Lokalnego Miasta Kolno na lata r., Załącznik do uchwały Nr XIX/103/08 Rady Miasta Kolno z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie przyjęcia PROGRAMU ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA KOLNO NA LATA Program Rozwoju Lokalnego Miasta Kolno na lata r., Załącznik do uchwały Nr XIX/103/08 Rady Miasta Kolno z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie przyjęcia PROGRAMU ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA KOLNO NA LATA Program Rozwoju Lokalnego Miasta Kolno na lata r., Załącznik do uchwały Nr XIX/103/08 Rady Miasta Kolno z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie przyjęcia PROGRAMU ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA KOLNO NA LATA Strona 36 z 150

37 torfowo- mułowe, mady oraz mursze. W obszarze miasta Kolno dominują gleby o jakości średniej i słabej. Lasy w ogólnej powierzchni miasta Kolno zajmują 74 ha, co stanowi 0,4% powierzchni gruntów leśnych w powiecie. Dominują lasy w siedliskach boru świeżego, boru mieszanego świeżego oraz lasu mieszanego. Przeważają sosny w różnych klasach wiekowych. Lesistość obszaru w 2013 roku osiągnęła poziom 4,9% 27. W mieście Kolno od wielu lat trwa proces zalesiania obszaru oraz wyrównywania ubytków w strukturze leśnej regionu. W latach dokonano nasadzenia 510 drzew względem 432 ubytków odnotowanych w tym okresie. Proces zalesiania obszaru miasta Kolno przyczynia się do zwiększenia areału terenów zielonych w obszarze oraz podniesienia atrakcyjności regionu. Wykres 1. Liczba nasadzonych drzew względem ubytków drzew w mieście Kolno w latach nasadzenia ubytki Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS. W mieście Kolno w 2013 roku znajdowały się 2 zieleńce- o powierzchni 2,2 km 2 ; powierzchnia zieleni ulicznej nasadzonej w mieście wyniosła 6 km 2 ; powierzchnia terenów zieleni osiedlowej osiągnęła 5,6 km 2. Na terenie miasta Kolno zlokalizowane są 2 cmentarze o powierzchni 10,7 km 2/28. Miasto Kolno podejmuje szereg inicjatyw środowiskowych. W mieście funkcjonuje kompleks ekologiczny składający się oczyszczalni ścieków komunalnych oraz wysypiska śmieci. Oczyszczalnia ścieków funkcjonuje od 2003 roku, natomiast składowisko śmieci posiada uregulowany stan prawny oraz spełnia wymagania stawiane obiektom o takim charakterze. W kwietniu 2007 roku miasto Kolno przystąpiło do programu 27 Opracowanie własne na podstawie danych ze Statystycznego Vademecum Samorządowca. Gmina miejska Kolno, Białystok 2013 rok. 28 Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS. Strona 37 z 150

38 porozumiewawczego z miastem Łomża celem utworzenia wspólnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym budowy Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w mieście Czartoria na terenie gminy Miastkowo. W ramach projektu funkcjonują 2 kwatery składowania odpadów: 2 kwatery składowania odpadów, kwatera do składowania odpadów zawierających azbest, zbiornik i przepompownia odcieków składowiskowych, plac przetwarzania odpadów budowlanych, pryzmowa kompostownia odpadów wraz z placem przygotowania kompostu, 2 wagi samochodowe. Polityka ekologiczna miasta Kolno kierunkuje działania na projekty budowy oraz rozbudowy kanalizacji w mieście. W latach realizowano program Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Kolno. Projekt zakładał 6 etapów, które ukończono w październiku 2011 roku 29. Rysunek 3. Plan Kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej miasta Kolno Źródło: 29 [data dostępu: ]. Strona 38 z 150

39 Efektem podjętych działań było: zagwarantowanie nowej kanalizacji sanitarnej (27,4 km), wodociągowej (2,2 km) i deszczowej (3,5 km); podłączenie 950 gospodarstw domowych do infrastruktury kanalizacyjnej; podłączenie 109 gospodarstw domowych, 111 osób do infrastruktury wodociągowej; podłączenie 30 podmiotów gospodarczych, 6 budynków, osób do sieci kanalizacji sanitarnej; zmniejszenie opłat dla odbiorców indywidualnych za odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych; osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci 1,75 mln m 3 oczyszczonych ścieków. W zakresie ochrony środowiska realizowane były także działania w ramach budowy i naprawy kanalizacji deszczowej ( ), likwidacji nielegalnych składowisk śmieci ( ) oraz zadrzewiania i pielęgnacji zieleni miejskiej. Priorytetem w zakresie podejmowanych inicjatyw jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży. Do najważniejszych kampanii informacyjno- edukacyjnych zaliczyć można, m.in.- Rady na odpady, Akcja Sprzątanie świata, Europejski dzień bez samochodu [data dostępu: ]. Strona 39 z 150

40 6.2 SFERA SPOŁECZNA W mieście Kolno w 2014 roku zamieszkiwało osób. Na przełomie lat odnotowano znaczny wzrost liczby ludności- o 229 osób (z wartości na ). Natomiast od roku 2010 występuje tendencja spadkowa w liczbie osób zamieszkujących obszar miasta Kolno (wykres poniżej). Wykres 2. Stan ludności w mieście Kolno w latach Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS. Gęstość zaludnienia w mieście Kolno w 2014 roku wyniosła 421 osób/km 2. Względem roku poprzedniego (2013) liczba ludności na mieszkańców zmalała o 1,1. Gęstość zaludnienia miasta Kolno jest wskaźnikiem wprost proporcjonalnym wobec liczby zamieszkałych w tym obszarze- wraz ze spadkiem liczby mieszkańców maleje wskaźnik gęstości regionu. Stała tendencja spadkowa w stanie ludności zamieszkującej miasto Kolno jest głównie wynikiem migracji ludności do większych ośrodków miejskich. Wskaźnik salda migracji wewnętrznych w mieście Kolno w 2013 roku wyniósł: -93, natomiast zewnętrznych: Na przestrzeni lat wystąpiła tendencja spadkowa salda migracji względem wzrostu liczby zameldowanych w mieście Kolno (wzrost liczby zameldowanych notowany jest od roku 2011) Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS. 32 Opracowanie własne na podstawie danych ze Statystycznego Vademecum Samorządowca. Gmina miejska Kolno, Białystok 2013 rok. Strona 40 z 150

41 W mieście Kolno panuje ogólna tendencja spadkowa wartości wskaźnika obciążenia demograficznego, z nieznacznym wzrostem w okresie (wykres poniżej). Wykres 3. Obciążenie demograficzne w mieście Kolno w latach ,0 60,0 62,3 59,5 56,3 54,2 52,6 50,8 48,6 47,0 45,9 45,4 46,0 46,1 47,1 40,0 20,0 0, ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS. W strukturze płci mieszkańców miasta Kolno przeważają kobiety kobiet i mężczyzn w 2014 roku. Na przestrzeni kilku lat udział kobiet i mężczyzn w ogóle ludności zasadniczo się nie zmienia - wskaźnik feminizacji od roku 2012 utrzymuje się na stałym poziomie 105 kobiet na 100 mężczyzn 33. W roku 2014 w mieście Kolno zawarto 5,3 małżeństwa na mieszkańców obszaru 34. W 2013 roku odnotowano 342 urodzenia żywe, 445 zgonów, tym samym przyrost naturalny został określony na poziomie Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS. 34 Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS. 35 Opracowanie własne na podstawie danych ze Statystycznego Vademecum Samorządowca. Gmina miejska Kolno, Białystok 2013 rok. Strona 41 z 150

42 6.3 SFERA GOSPODARCZA Miasto Kolno należy do obszarów umiarkowanie uprzemysłowionych. Okolica regionu pozbawiona jest naturalnych złóż. Występują tu głównie kopaliny dla budownictwa oraz zasoby leśne. W roku 2014 na terenie miasta Kolno funkcjonowało 98 przedsiębiorstw zarejestrowanych w rejestrze REGON. Jest to wartość przewyższająca liczbę przedsiębiorstw w województwie podlaskim- 83 podmioty w rejestrze REGON. Odnotowano także 77 osób prowadzących indywidualną działalność oraz 3 instytucje aktywne społecznie- fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne. Do największych zakładów produkcyjnych działających na terenie miasta Kolno można zaliczyć: Agrocentrum Sp. z o.o.- producent pasz i koncentratów; SM Mlekpol- ZPM Kurpianka spółdzielnia mleczarska; ZM Kolno S.A.- fabryka przyrządów i uchwytów; Hetman Sp. J. - producent odzieży roboczej; Tartak. Zakłady funkcjonujące w obszarze miasta Kolno charakteryzują się produkcją w przemyśle mleczarskim, metalowym oraz w przetwórstwie rolno- spożywczym i drzewnym. W sektorze małych i średnich przedsiębiorstw dominują wytwórnie produkujące odzież i meble. W dniu 27 czerwca 2014 roku odbyły się obrady Rady Nadzorczej SM Mlekpol w Grajewie. Zgodnie z danymi, Mlekpol jest liderem w skupie i przetwórstwie mleka. Grajewska spółdzielnia w 2013 roku skupiła od swoich dostawców prawie 1,4 mld litrów mleka, czyli 14,6% krajowego skupu. Rekordowo wysokie były także ceny płacone rolnikom za dostarczone mleko. W grudniu 2013 Mlekpol płacił 2,11 zł/l, a w tym samym czasie średnia dla kraju wyniosła 1,60 zł/l. W 2013 roku obroty SM Mlekpol przekroczyły 3,5 mld zł. Dziś Mlekpol na eksport produkuje 30% wyrobów o wartości sprzedażowej 650 mln zł Gazeta Gminna 6-7 (71)/2014, str. 7. Strona 42 z 150

43 W 2009 roku miasto Kolno pozyskało dotacje na stworzenie specjalnych gruntów pod inwestycję w ramach projektu Przygotowanie terenów pod inwestycję z zakresu produkcji i nowoczesnych usług w Kolnie. Program dofinansowano z planu Rozwój Polski Wschodniej kwotą ponad 8,7 miliona zł. Specjalna strefa została utworzona w mieście Kolno w obszarze o powierzchni 12,49 ha. Projekt objął uzbrojenie działek pod zabudowę oraz inwestycje w zakresie budowy nowych dróg dojazdowych. Program miał na celu: wyrównanie poziomu społeczno- gospodarczego poprzez przygotowanie terenów pod inwestycje przedsiębiorstw wdrażających rozwiązania innowacyjne, które są podstawą rozwoju i zaawansowania gospodarczego; stworzenie możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy dla mieszkańców miasta Kolno i sąsiadujących powiatów; stworzenia podstaw do wykorzystania potencjału naukowego województwa; stworzenia warunków do podwyższenia poziomu życia społeczności lokalnej 37. W 2014 roku zarejestrowanych w rejestrze REGON w mieście Kolno było przedsiębiorstw prowadzących działalność w różnych branżach: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo; przemysł i budownictwo; pozostała działalność, która obejmuje zasięgiem działalność usługową niesklasyfikowaną, w tym np. działalność organizacji członkowskich. W mieście Kolno dominowały ostatnie z wymienionych, jedynie 14 przedsiębiorstw zarejestrowanych w sektorze rolniczym prowadziło działalność w mieście, przy czym w gminach wiejskich powiatu kolneńskiego Natomiast aż 205 przedsiębiorstw w roku 2014 w wyznaczonym obszarze przynależało do gałęzi przemysłu i budownictwa 38. W roku 2010 powierzchnia gospodarstw rolnych wyniosła 1 449,54 km 2, z czego 1 260,82 km 2 stanowiły użytki rolne. Ponad połowa gruntów ornych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta to grunty charakteryzujące się niską jakością użytkową- grunty klasy V-VI z. Użytki rolne otaczają miasto od północy, południa i zachodu. Od strony wschodniej obszar zabudowy dochodzi do granic administracyjnych miasta. Użytki zielone obejmują teren wzdłuż rzeki Łabnianki. Warunki glebowe użytków zielonych charakteryzują się także niską jakością użytkową - 75,1% powierzchni stanowią kl. V-VI z. W zakresie systematyki gospodarstw i zakresu 37 [data dostępu: ]. 38 Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS. Strona 43 z 150

44 przedmiotowego ich działalności wszelkie zarejestrowane gospodarstwa miały charakter indywidualny. Jedynie 110, ze wskazanych gospodarstw, dysponowało ciągnikami rolniczymi. Zgodnie z wynikami badań, prowadzonymi przez Urząd Statystyczny w Białymstoku, wśród podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekraczała 9 osób, bez uwzględniania pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, w 2013 roku w mieście Kolno zarejestrowanych było bezrobotnych. Kobiety, wśród zarejestrowanych osób pozostających bez pracy, stanowiły 34%. W 2013 roku w mieście Kolno udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym stanowił 16,1%, natomiast w 2014 roku- 12,5%. Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w 2014 roku w powiecie kolneńskim dominującą grupę stanowiły osoby w wieku lata, tendencja ta również była widoczna w mieście Kolno. Na podstawie powyższych danych można sądzić, że następuje poprawa sytuacji rynkowej w mieście Kolno w odniesieniu do spadku udziału osób bezrobotnych w ogóle mieszkańców w wieku produkcyjnym. Miasto Kolno jest położone na szlaku prowadzącym do Krainy Wielkich Jezior Mazurskich oraz w sąsiedztwie terenów Puszczy Kurpiowskiej oraz Piskiej. Dodatkowo, posiada wiele zabytków dziedzictwa historycznego i kulturowego. Mimo to, obszar nie zachęca turystów i mieszkańców do wypoczynku w regionie, z uwagi na brak infrastruktury turystycznej w zakresie gospodarki regionu. Tabela 6. Zabytki kulturowe miasta Kolno Klasycystyczny kościół p.w. św. Anny wzniesiony w latach wg proj. Chrystiana Piotra Aignera, rozbudowany w latach o 2 kaplice boczne, w ołtarzu gł. barokowy krucyfiks z XVIII w. i obraz Patronki, organy z 1893 r.; dzwonnica wzniesiona w 1862 r. wg proj. A. Majewskiego; plebania z 1883 r.; Cmentarz komunalny (dawny parafialny), rzymskokatolicki, 1809 r.: Grób Nieznanego Żołnierza, zbiorowa mogiła poległych dn r. we wsi Leman obrońców ojczyzny (wojna polsko-bolszewicka); ogrodzenie i brama cmentarza; Cmentarz komunalny, rzymskokatolicki: mogiła zbiorowa z I wojny światowej; Synagoga z 1803 r., spalona w 1939 r. przez Niemców, odbudowana po II wojnie św. na dom towarowy, obecnie w remoncie z przeznaczeniem na działalność gastronomiczno - hotelarską; Cmentarz żydowski założony w 1817 r., pozostałości ok. 100 macew, najstarsza z 1824 r. Układ urbanistyczny miasta; Źródło: Strona 44 z 150

45 Mimo bogatych walorów środowiska przyrodniczego i architektonicznego miasta Kolno brakuje dobrze wykształconej infrastruktury turystycznej oraz informacji turystycznej w obszarze. Względem poprzednich lat, w 2014 roku otworzono pierwszy i jedyny w mieście Turystyczny Obiekt Noclegowy 39. Z większych obiektów noclegowych można wyróżnić także: Hotel Kozioł, Hotel Colnus, Motel Ramatowski oraz Bursę Szkolna. Jedną z inicjatyw, aktualnie podejmowanych na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej będzie odrestaurowanie zabytkowego parowozu z wagonikiem, który zlokalizowany jest przy ulicy Wojska Polskiego w okolicy dworca PKS w Kolnie. Inwestycja pochłonie około zł. Inicjatorem przywrócenia pamięci tego zabytku jest burmistrz miasta Andrzej Duda 40. Kolej wąskotorowa, która jest fragmentem jednej z najdłuższych tego typu linii kolejowych w kraju, działała w Kolnie od 1972 roku. Kolneński odcinek stanowił odcinek Myszynieckiej Kolei Wąskotorowej. Zawieszenie kursów oraz likwidacja kolei wąskotorowej spowodowały spadek opłacalności przewozów na początku lat 70. ubiegłego wieku. Lokomotywa za zgodą Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie od 2010 roku znajduje się w Kolnie i jest dostępna dla turystów 41. Rysunek 4. Zabytkowy parowóz z wagonikiem, własność Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie Źródło: 39 Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS. 40 [data dostępu: ]. 41 [data dostępu: ]. Strona 45 z 150

46 6.4 INFRASTRUKTURA KOMUNALNA I TECHNICZNA Na system komunikacyjno- transportowy miasta Kolno składa się układ drogowy złożony z następujących elementów: 1. droga krajowa nr 63; 2. droga wojewódzka nr 647; 3. drogi powiatowe; 4. drogi publiczne gminne; 5. drogi wewnętrzne; drogi osiedlowe- obsługujące osiedla mieszkaniowe wielorodzinne, obiekty handlowe oraz drogi zakładowe; 6. ścieżki rowerowe (4 km). Drogami w mieście Kolno zarządzają 4 przedsiębiorstwa transportowe: Tabela 7. Zarządcy dróg w mieście Kolno RODZAJ DROGI GMINNE - MIEJSKIE DROGI POWIATOWE DROGI WOJEWÓDZKIE DROGI KRAJOWE ZARZADCA Urząd Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego Kolno tel. (86) fax (86) Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie ul. Wojska Polskiego Kolno tel. (86) Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży ul. Poligonowa Łomża tel. (86) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białystok Rejon Łomża ul. W. Sikorskiego Łomża tel. (86) Źródło: Program Rozwoju Lokalnego Miasta Kolno na lata r. DŁUGOŚĆ [w km] 18 km 10,7 km 4,1 km 5,6 km W roku 2014 w mieście Kolno zrealizowano projekt Przebudowa i rozbudowa drogi nr B- ul. Wincentego Witosa- łączącej drogę krajową nr 63 i drogę wojewódzką nr 647 finansowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój. Realizacja przypadała na okres Strona 46 z 150

47 6 maja września Realizacja inwestycji zakładała podniesienie parametrów technicznych zapewniających zwiększenie i poprawę ciągłości komunikacyjnej, zwiększenie komfortu przemieszczania się mieszkańców miasta oraz innych użytkowników, dostosowanie parametrów ulicy do wielkości przepływu pojazdów. Nawierzchnia jezdni dróg wojewódzkich jest w 100% twarda i ulepszona, natomiast w przypadku dróg o charakterze gminnym- miejskim- jedynie 60% z nich posiada nawierzchnię utwardzoną i ulepszoną. Większość dróg administracyjnie przynależnych do miasta Kolno wymaga dalszej przebudowy. Stan techniczny dróg- szczególnie nawierzchnia- wymaga natychmiastowych działań 42. Konieczna jest również poprawa w zakresie bezpieczeństwa na drogach, ponieważ liczba ofiar wypadków w powiecie kolneńskim w roku 2013 (25,17), względem roku 2012 (12,53), wzrosła niemal dwukrotnie. W tym okresie zmniejszyła się liczba osób rannych i poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych na drogach, co może świadczyć o dużej liczbie wypadków śmiertelnych 43. W mieście Kolno w 2013 roku użytkowano 3 kotłownie ciepłownicze, długość sieci cieplnej przesyłowej w mieście Kolno wyniosła 8,8 km, co stanowi niecałe 2% ogólnej długości sieci w województwie podlaskim. W obszarze miasta nie istnieje sieć gazowa 44. W roku 2008 dokonano termomodernizacji budynków użyteczności publicznej miasta Kolno w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Zakres prac objął: docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu i piwnic, odnowienie elewacji, obróbkę okien, gzymsu, systemu deszczówki, wymianę drewnianych okien, modernizację instalacji centralnego ogrzewania. Termomodernizacją objęto 7 obiektów: - Urząd Miasta, Kolneński Dom Kultury, budynek socjalny Stadionu Miejskiego, Szkołę Podstawową nr 1, Szkołę Podstawową nr 2, Budynek administracyjno-biurowy, Przedszkole nr Program Rozwoju Lokalnego Miasta Kolno na lata r., Załącznik do uchwały Nr XIX/103/08 Rady Miasta Kolno z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie przyjęcia PROGRAMU ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA KOLNO NA LATA Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS. 44 Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS. 45 [data dostępu: ]. Strona 47 z 150

48 Rysunek 5. Urząd Miasta Kolno przed remontem Rysunek 6. Urząd Miasta Kolno po remoncie Źródło: We wrześniu 2013 roku rozpoczęto przedsięwzięcie w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego miasta Kolno poprzez montaż układu kogeneracyjnego wytwarzającego energię elektryczną i cieplną z paliw odnawialnych i termomodernizacja budynków ciepłowni. Przedsięwzięcie polegało na modernizacji systemu ciepłowniczego Kolna- przebudowie istniejącej ciepłowni węglowej na źródło ciepła bazujące na skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej opartej na paliwie odnawialnym (biomasa) 46. Rysunek 7. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-ściekowej w Kolnie Źródło: W ostatnim kwartale 2013 roku rozpoczęto przedsięwzięcie w zakresie rozwoju lokalnej infrastruktury ochrony środowiska w mieście Kolno. Celem podstawowym projektu było zachowanie dziedzictwa naturalnego poprzez wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii. 46 [data dostępu: ]. Strona 48 z 150

49 Projekt zrealizowało miasto Kolno, polegał on na montażu elektrowni słonecznych zlokalizowanych na dachach 6 budynków użyteczności publicznej: Urząd Miasta Kolno instalacja o mocy 40kW; Przedszkole Miejskie nr 4 w Kolnie- instalacja o mocy 20kW; Szkoła Podstawowa Nr 2 im. H. Sienkiewicza w Kolnie instalacja o mocy 30kW; Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolbie- instalacja o mocy 40kW; Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu Basen w Kolnie instalacja o mocy 40kW; Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie instalacja o mocy 20kW. Rysunek 8. Budynki objęte programem Energia słoneczna pracuje dla Miasta Kolno- instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej Źródło: W latach realizowany jest projekt,,plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kolno 47, który zakłada: redukcję emisji gazów cieplarnianych; zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; redukcję zużycia energii finalnej; podniesienie świadomości i zdobycie wiedzy przez pracowników beneficjenta w tematyce klimatycznej; popularyzacja nowoczesnych rozwiązań sprzyjających oszczędnemu zużyciu energii. 47 [data dostępu: ]. Strona 49 z 150

50 W roku 2014 zrealizowano inwestycję Podlasie Solar Park w Kolnie. W rolniczej okolicy, na terenach wyjałowionych powstała największa w Polsce farma solarna. Zamontowano 7 tysięcy paneli fotowoltaicznych, które mają za zadanie przerabiać światło na prąd elektryczny. Moc instalacji Kolno II wynosi 1,84 MWp. Projekt docelowo składa się z 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 5 MWp, które będą zajmować powierzchnię około 10 ha. Wszystkie inwestycje planowane są na terenie województwa podlaskiego, w gminach: Lipsk, Jedwabne, Kolno i Zambrów. Budowę Podlasie Solar Park rozpoczęto w 2013 roku. Pierwszym etapem inwestycji było wykonanie pilotażowej farmy fotowoltaicznej w Lipsku nad Biebrzą. W roku 2014 uruchomiono 3 z 4 farm fotowoltaicznych, w roku 2015 planowane jest zakończenie inwestycji. Rysunek 9. Farma fotowoltaiczna Kolno II o mocy 1,84 MWp Źródło: W roku 2013 na terenie miasta Kolno odnotowano odbiorów energii elektrycznej o niskim napięciu, których zużycie energii wyniosło MWh (1,78 MWh/odbiorca). Zasilanie odbywa się poprzez sieć transformatorową 110/15 KvGPZ w Kolnie. Odbiorcy energii obsługiwani się przez stacje dystrybucyjne zlokalizowane w Kolnie i Stawiskach. Z roku na rok można zaobserwować zjawisko zwiększającej się liczby nowych odbiorców energii elektrycznej 48. W 2013 roku długość sieci rozdzielczej wodociągowej w mieście Kolno wyniosła 26,6 km. W tym samym roku dostarczono do gospodarstw domowych 236,6 dm 3 wody, z wody tej korzystało osób. Natomiast zużycie wody na 1 mieszkańca w gospodarstwie domowym w roku 2013 wyniosło 22,3 m 3 wody. W mieście Kolno 48 Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS. Strona 50 z 150

51 w powiecie kolneńskim znajduje się Stacja Uzdatniania Wody o wydajności ponad m 3 na dobę. Niepokojący jest fakt, że produktywność stacji znacznie przewyższa potrzeby odbiorców oraz że stopień zwodociągowania jest większy niż stopień skanalizowania w regionie. Szczególnie duże niedoinwestowanie istnieje w mieście Kolno w zakresie ochrony środowiska związanej bezpośrednio z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków sanitarnych. Gospodarka wodno- ściekowa na trenie powiatu kolneńskiego jest prowadzona głównie przez samorządy gminne, wyjątkiem jest gmina miejska Kolno, gdzie działalność od 1964 roku prowadzi Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno- Ściekowej Spółka z o.o. w Kolnie 49. Znaczące próby rozwiązania problemu braku komunalnej oczyszczalni ścieków zostały podjęte w latach 70. ubiegłego wieku. Jednakże trudności finansowe na szczeblach samorządowych uniemożliwiły realizację planów programowych i projektowych. Dopiero lata 90. ubiegłego wieku kojarzone są ze skutecznym działaniem podjętym na rzecz naprawy obecnej sytuacji komunalnej. W Kolnie została wybudowana oczyszczalnia ścieków wraz z niezbędnymi obiektami towarzyszącymi: przepompownia, kanalizacja doprowadzająca ścieki surowe do oczyszczalni ścieków i odcinek sieci wodociągowej łączący wodociąg miejski w oczyszczalnią. Należy dodać, że poza wybudowaniem samej oczyszczalni ścieków istnieje pilna potrzeba generalnej rozbudowy ulicznej kanalizacji sanitarnej na terenie miasta. Obecne działania samorządów przyczyniły się do sukcesywnego, aczkolwiek powolnego, rozrostu sieci kanalizacyjnej w obszarze powiatu. Na przełomie lat długość sieci komunalnej ściekowej w mieście Kolno wzrosła o 26,5 km (wykres poniżej). W 2013 roku w mieście Kolno osób korzystało z istniejącej sieci kanalizacyjnej w mieście, która odprowadziła 277 dm 3 ścieków [data dostępu: ]. 50 Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS. Strona 51 z 150

52 Wykres 4. Długość sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Kolno w okresie ,0 36,3 36,7 30,0 20,0 10,0 10,2 10,2 0, Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS. W latach w mieście Kolno realizowano projekt pn. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej miasta w ramach Funduszu Spójności. Celem programu była rozbudowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej: sieć sanitarna- 27,4 km, wodociągowa- 2,2 km, deszczowa- 3,5 km. Etap II projektu, przypadający na lata , stanowił największą inwestycję w historii miasta Kolno. Projekt objął następujące inwestycje: budowa nowej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz budowę i rozbudowę sieci wodociągowej. Efektem końcowym był rozrost sieci kanalizacji sanitarnej o 27,7 km z odprowadzeniem ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków w Kolnie. W ramach projektu zmodernizowano także Stację Uzdatniania Wody oraz wybudowano 2,2 km sieci wodociągowej i 3,5 km sieci kanalizacji deszczowej. W lipcu 2013 roku miasto Kolno przejęło obowiązki związane z odbiorem, transportem, odzyskiwaniem i unieszkodliwianiem wszystkich odpadów komunalnych, zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw- Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm. W nowym systemie gospodarki odpadami właścicielem stały się władze lokalne. Właściciele budynków jednorodzinnych rozliczają się bezpośrednio z samorządem miasta. Natomiast dla mieszkańca zabudowy wielorodzinnej sytuacja nie ulegnie zmianieopłata jest wnoszona na rzecz wspólnoty lub spółdzielni, a ta rozlicza się z miastem [data dostępu: ]. Strona 52 z 150

53 W 2014 roku na trenie miasta Kolno funkcjonowało 9 podmiotów, które prowadziły działalność w zakresie: zbierania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów: Tabela 8. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów na terenie miasta Kolno [2014] L.P PRZEDSIĘBIORSTWA W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE MIASTA KOLNO [2014] FIRMA HANDLOWA KOLMET Krystyna Syrowik ul. Kolejowa 3B Kolno PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ SP. Z O.O. ul. Witosa Kolno SKLEP OGRODNICZO-PRZEMYSŁOWY Andrzej Dąbkowski ul. Wojska Polskiego Kolno CENTRUM HANDLOWE ATOS Dorota Kotowska i Ireneusz Ł. Kotowski Sp.J. ul. Kolejowa 1J Kolno FIRMA HANDLOWA RAMOTOWSKI Sp.J. ul. Wojska Polskiego Kolno AUTO-ZŁOM MECHANIKA POJAZDOWA 52 Kazimierz Piekarski ul. Kolejowa 8D Kolno OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW 53 Adam Kukliński ul. Targowa Kolno RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W zakresie zbierania i transportu odpadów W zakresie odzysku odpadów oraz zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi W zakresie zbierania odpadów W zakresie zbierania odpadów W zakresie zbierania odpadów W zakresie odzysku odpadów oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne W zakresie odzysku odpadów oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne 52 Przedsiębiorstwo funkcjonujące obecnie, termin wygaśnięcia decyzji: r. 53 Przedsiębiorstwo funkcjonujące obecnie, termin wygaśnięcia decyzji: r. Strona 53 z 150

54 L.P. 8 PRZEDSIĘBIORSTWA W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE MIASTA KOLNO [2014] ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KOLNIE 54 ul. Kolejowa Kolno RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W zakresie unieszkodliwiania i transportu odpadów USŁUGI TRASPORTOWE 55 Alfred Święczkowski 9 ul. Gromadzyn Stary Kolno Źródło: W zakresie zbierania odpadów Głównym przedsiębiorstwem świadczącym usługi w zakresie gospodarowania odpadami na terenie miasta Kolno jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp.z o.o., powstałe z inicjatywy miasta Kolno w dniu 1 czerwca 2009 roku. Głównym przedmiotem działalności jest świadczenie usług w zakresie: administrowania budynkami komunalnymi, oczyszczania terenu miasta, konserwacji zieleni miejskiej oraz cmentarzy komunalnych. W przedsiębiorstwie działa Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych- PSZOK, które utylizuje odpady: ulegające biodegradacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony. Na terenie miasta Kolno prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, która obejmuje takie odpady, jak: makulatura, szkło, opakowania z metali, opakowania z tworzyw sztucznych. Pojemniki w 3 kolorach rozstawiane są na terenach osiedli mieszkaniowych. W zabudowie jednorodzinnej dominuje selektywna zbiórka odpadów u źródła - polegająca na rozdawaniu mieszkańcom osiedli zabudowy jednorodzinnej worków do selektywnej zbiórki odpadów. Na terenie miasta Kolno istnieją instalacje do przerobu i unieszkodliwiania odpadów: składowisko odpadów komunalnych- właścicielem jest miasto Kolno, Zarządcą- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej; kompostownia- do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych. 54 Przedsiębiorstwo funkcjonujące obecnie, termin wygaśnięcia decyzji: r. 55 Przedsiębiorstwo funkcjonujące obecnie, termin wygaśnięcia decyzji: r. Strona 54 z 150

55 Odpady komunalne, to w największej mierze, odpady wytworzone w gospodarstwach domowych, które nie zawierają czynnika niebezpiecznego. W ramach tej grupy odpadów wyróżnić można: odpady domowe, uliczne, z budynków użyteczności publicznej, odpady z terenów zieleni zorganizowanej i związane z pielęgnacją tej zieleni, rozbiórki budynków itp. Ilość odpadów jest zależna od wielu czynników- standardu życia mieszkańców, rodzaju zabudowy, liczby obiektów użyteczności publicznej, handlu oraz drobnego przemysłu, ale także funkcjonowania sektora budowlanego. W 2013 roku mieszkańcy miasta Kolno wytworzyli 4 092,91 ton śmieci zmieszanych (niesegregowanych) o charakterze komunalnym. Ogółem w mieście Kolno, w tym samym roku, zostało wytworzonych 13,7 tysiąca ton odpadów, które poddano odzyskowi. W ogólnej tendencji zauważyć można wzrost w kierunku wytwarzania większej ilości odpadów 56. Wykres 5. Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku w mieście Kolno dla lat , , , , , , , ,00 0,00 275,8 305,5 386, ogółem [w tonach] ogółem na 1 mieszkańca [w kilogramach] Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS. Na terenie miasta Kolno występują 4 zakłady, w których występują odpady niebezpieczne: Fabryka Przyrządów i Uchwytów w Kolnie- denaturat, soda kaustyczna, węglan sodowy, kwas solny; Zakład Mleczarski Kurpianka w Kolnie amoniak, soda kaustyczna, kwas azotowy, howilith, oksamina, urnasil, Corrosil; 56 Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS. Strona 55 z 150

56 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kolnie gaz propanbutan; Szpital Ogólny w Kolnie- alkohol, kwas solny, kwas siarkowy, tlen. Dodatkowo, potencjalnym źródłem powstawania zagrożeń są odpady niebezpieczne z wypadków - trasy drogowe, którymi transportowane są materiały. Przez miasto Kolno przebiega droga o charakterze krajowym, którą przewozi się: amoniak, chlor, etylinę, olej napędowy, gaz propan- butan. Zagrożenia chemiczne i ekologiczne związane są również z obrotem paliw i gazów technicznych w mieście Kolno. W obszarze miasta funkcjonuje 5 stacji benzynowych- stacji tankowania paliw; 6 punktów dystrybucji gazu gaz butelkowany, 4 stacje auto- gaz 57. Kolejnym z materiałów niebezpiecznych, jaki występuje na terenie miasta Kolno, jest azbest. Władze miasta, na przełomie listopada i grudnia 2006 roku, prowadziły działania inwetaryzacyjne mające na celu zlokalizowanie miejsc występowania azbestu. Badania ankietowe stanowiły sposób pozyskiwania danych. Zebrane informacje posłużyły do opracowania w 2007 roku Planu ochrony przed szkodliwością azbestu i programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kolno na lata Inwentaryzacja objęła obiektów zawierających azbest na terenie miasta. Sumarycznie stwierdzono około 324,63 m 2 azbestu, głównie w formie płyt dachowych. W kwietniu 2015 roku opublikowano aktualne wyniki ponownie przeprowadzonej ankietyzacji obiektów w mieście Kolno. Z danych pomiarowych wynika, że na terenie miasta znajduje się około m 2 wyrobów azbestowych, które przeznaczone są do unieszkodliwienia 58. Dawniej w powiecie kolneńskim istniało 6 składowisk odpadów, innych niż niebezpieczne i obojętne, które miały uregulowany stan formalno- prawny: Składowisko odpadów w miejscowości Górskie, gmina Kolno; Składowisko odpadów w mieście Kolno, gmina Kolno; Składowisko odpadów w mieście Stawiski, gmina Stawiski; Składowisko odpadów w miejscowości Turośl, gmina Turośl; Składowisko odpadów w miejscowości Mściwuje, gmina Mały Płock; Składowisko odpadów w miejscowości Golanki, gmina Grabowo. Niestety, z uwagi na brak możliwości dostosowania składowisk do obowiązujących przepisów na przełomie roku zamknięto 57 [data dostępu: ]. 58 [data dostępu: ]. Strona 56 z 150

57 5 z nich, do 2009 roku na ich terenach prowadzona była rekultywacja. Obecnie funkcjonuje wyłącznie jedno składowisko zlokalizowane w mieście Kolno. Rekultywacja większości składowisk na terenie powiatu wzmaga zjawisko powstawania nielegalnych miejsc składowania śmieci zlokalizowanych na gruntach gminnych i prywatnych. W 2012 roku w powiecie kolneńskim istniało 13 obiektów nielegalnie zorganizowanych wysypisk śmieci, na których zdeponowano ponad 48 tys. m 2 odpadów. Interwencja Starostwa Powiatowego w Kolnie w 2008 roku spowodowała nałożenie na gminy obowiązku wykonywania przeglądów ekologicznych gruntów gminnych zanieczyszczonych odpadami, dodatkowo realizację działań naprawczych, w które zaangażowane zostało nadleśnictwo Łomża, które informowało o nowopowstałych miejscach zanieczyszczonych. Jednak od 2010 roku problem dzikich wysypisk nie został rozwiązywany. W dniu 31 grudnia 2013 roku powierzchnia nielegalnych składowisk śmieci w mieście Kolno wyniosła 350 m 2. Z danych GUS wynika, że w obszarze 100 km 2 powierzchni miasta zlokalizowanych było 12 składowisk śmieci bez nadzoru i zezwoleń. W 2015 roku na terenie 9 składowisk gminach w województwie podlaskim zostanie przeprowadzona rekultywacja obszarów składowania odpadów- Filipów, Grabowo, Hajnówka, Kolno, Krypno, Kulesze, Kościelne, Nowogród, Radziłów, Zbójna. Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego, przywrócenia terenom wyjałowionym wartości przyrodniczych oraz zmiana klasyfikacji charakteru tych terenów na obszary turystyczne, na których powstaną ścieżki edukacyjne. Inwestycja dofinansowana jest z Funduszu Spójności rekultywacji gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego. Liderem przedsięwzięcia jest miasto Kolno. Rekultywacja będzie dotyczyć powierzchni 6,11 ha. W ramach zadań projektowych planowane są: ukształtowanie terenu, odtworzenie gleby, uregulowanie właściwych stosunków wodnych, wprowadzenie lub uzyskanie w wyniku naturalnej sukcesji trwałej pokrywy roślinnej, rewitalizację gleby raz działania na rzecz odgazowania gleby. Realizację zadania rozpoczęto w marcu 2015 roku, zakończenie projektu powinno nastąpić do końca tego roku www. bialystokonline.pl/podlaskie [data dostępu: ]. Strona 57 z 150

58 W dniu 7 maja 2015 roku Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp.z o.o. ogłosiło przetarg o zamówieniu na roboty budowlane w zakresie wymiany wodomierzy lokalowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych- Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy 11 Listopada 10 w Kolnie oraz Wspólnota Mieszkaniowa przy Placu Wolności 12A w Kolnie. Wykonanie zamówienia zaplanowano na dzień 30 czerwca 2015 roku 60. Miasto Kolno podejmuje szereg inicjatyw w zakresie gospodarowania odpadami. Przykładem jest organizowanie programów selektywnej zbiórki odpadów- Rady na odpady, które mają na celu zapoznanie mieszkańców miasta Kolno z głównymi zasadami selektywnej zbiórki śmieci, z poradami dotyczącymi ograniczenia ilości śmieci w gospodarstwach domowych, wykorzystania odpadów w procesach recyklingu. Informacje są dostępne na stronie Urzędu Miasta Kolno. Rysunek 10. Przykładowe plakaty promujące kampanię "Rady na odpady" w mieście Kolno Źródło: 60 [data dostępu: ]. Strona 58 z 150

59 6.5 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA Zasoby mieszkaniowe miasta Kolno tworzą: - budownictwo komunalne, spółdzielcze, budownictwo osób fizycznych oraz mieszkania zakładowe. Na koniec 2013 roku na terenie miasta było budynków mieszkalnych, a w nich mieszkań o przeciętnej powierzchni 77,41 m 2. Łączna powierzchnia mieszkań w 2013 roku wyniosła m 2. Na terenie miasta, w roku 2013, zarejestrowano istnienie 5 budynków niezamieszkałych, natomiast na terenach gmin wiejskich odnotowano występowanie aż 7 pustostanów. Poniższy wykres wskazuje na stały wzrost liczby budowanych i oddawanych do użytku obiektów mieszkalnych. Wykres 6. Zasoby mieszkaniowe w mieście Kolno w latach mieszkania mieszkania Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS. W 2013 roku mieszkań miało dostęp do ciepłej i zimnej wody z wodociągu; wyposażonych było w ustęp spłukiwany, w łazienkę, w centralne ogrzewanie oraz jedynie 3 lokale- w dostęp do gazu sieciowego, co można tłumaczyć brakiem sieci gazowej na terenie powiatu kolneńskiego oraz wykorzystaniem instalacji gazowej miejscowej- lokalne ciepło gazowe. W okresie odnotowano spadek odsetka osób pobierających dodatki mieszkaniowe, co można konotować z procesem usamodzielniania społeczności lokalnej w mieście Kolno. W roku 2013 średnia wysokość dodatku mieszkaniowego w mieście wyniosła: - 155,13 zł Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS. Strona 59 z 150

60 Wykres 7. Liczba przyznawanych dodatków mieszkaniowych w mieście Kolno na przełomie lat liczba Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS. Najprężniej działającą instytucją mieszkaniową w Kolnie jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Kolnie. Zgodnie z udostępnionymi materiałami przedstawionymi na Walnym Zgromadzeniu 62, w dniu 31 grudnia 2014 roku Spółdzielnia zrzeszała członków, w tym 207 członków oczekujących. Stan zasobów wyniósł m 2 powierzchni użytkowej ogółem, w tym mieszkań o powierzchni użytkowej m 2. W zasobach Spółdzielni można było wyróżnić: mieszkania na prawach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu- 685; mieszkania na prawach odrębnej własności- 832; mieszkania na prawach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu- 51; Liczba budynków mieszkalnych, będących w zasobach Spółdzielni, w dniu 31 grudnia 2014 roku wyniosła 40 obiektów zabudowy wielorodzinnej; garaże- 95; natomiast lokale usługowo-handlowe zajmowały m 2 powierzchni. Całkowita powierzchnia terenów wyniosła 12,3 ha. Spółdzielnia w tym czasie zatrudniała 25,3 etatów 63. Do zasobów mieszkaniowych miasta Kolno zaliczane jest również budownictwo socjalne. W 2014 roku oddano do użytku budynek socjalny przy ulicy Łąkowej w Kolnie z 20 mieszkaniami. Docelowo planowana jest budowa 3 budynków socjalnych na terenach nielegalnie skolonizowanych, które zasiedli około 100 lokatorów w dniu 27 maja 2015 roku. 63 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kolnie za rok 2014, 27 maja 2015 roku. 64 [data dostępu: ]. Strona 60 z 150

61 Obsługę ludności miasta Kolno w zakresie lecznictwa zamkniętego pełni Szpital Ogólny w Kolnie, podlegający pod samorząd powiatowy. Szpital Ogólny w Kolnie posiada Szpitalną Izbę Przyjęć, Laboratorium Analityczne i Blok Operacyjny oraz 7 oddziałów specjalistycznych: Pediatryczny; Wewnętrzny; Położniczo Ginekologiczny; Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu; Blok Operacyjny; Medycyny Paliatywnej; Psychiatryczny Ogólny; Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, Pracownia Fizjoterapii. Liczba łóżek szpitalnych na przestrzeni ostatnich 10 lat ulegała niewielkim oscylacjom. W 2003 roku szpital dysponował 138 łóżkami, w 2006 roku odnotowano wzrost do 170 łóżek, z kolei w 2012 roku odnotowano spadek o 13% do poziomu 148 łóżek, co jest odzwierciedleniem tendencji w ostatnich latach w prawie wszystkich powiatach województwa podlaskiego 65. W 2013 roku w mieście Kolno funkcjonowało 7 aptek ogólnodostępnych; 5 przychodni świadczących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w których udzielono porad, względem roku 2012, to o porad więcej 66. W ramach infrastruktury zdrowotnej miasta wymienić można także: 4 lecznice dla zwierząt oraz 7 gabinetów stomatologicznych 67. W mieście Kolno w 2014 roku znajdowała się jedna placówka stacjonarnej Pomocy Społecznej- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, która nie dysponowała żadnymi filiami zakładowymi, które prowadziłyby działalność w powiecie kolneńskim. 65 Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS. 66 Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS. 67 [data dostępu: ]. Strona 61 z 150

62 Na terenie miasta Kolno działalność prowadzą także: Świetlica Środowiskowa Stokrotka - prowadząca działalność od 1998 roku; Uczestnicy mają do dyspozycji 8 sal, w tym 2 komputerowe wyposażone w 8 komputerów z dostępem do Internetu, salę dydaktyczną, stołówkę, salę do gier i zabaw oraz pokój do nauki gry na instrumentach muzycznych; Placówka jest utrzymywana przez miasto Kolno, środki pochodzą głównie z koncesji na alkohol oraz z programów profilaktycznych 68 ; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie; Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolnie- Prowadzenie- przez Fundację VITA FAMILIAE. Działalność rozpoczęto w 2010 roku. Jest to placówka dziennego pobytu, w której są realizowane działania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów. Mają zapewnioną bezpłatną opiekę specjalistyczną i rehabilitację. Warsztaty do zajęcia, gdzie spotykają się osoby niepełnosprawne z różnymi dysfunkcjami zarówno fizycznymi jak i psychicznymi. Placówka stwarza więc możliwość integracji osób mających podobne problemy oraz nawiązywania i rozszerzania kontaktów osobistych. Warsztat Terapii Zajęciowej przystosowany jest dla 25 uczestników, którzy mają do dyspozycji pięć pracowni 69. Na terenie miasta Kolno funkcjonują także placówki na rzecz pomocy doraźnej 70 : Parafialny Zespół Caritas : Prafia Rzymsko-katolicka pw. Św. Anny w Kolniekuchnia dla bezdomnych i ubogich Caritas; Parafialny Zespół Caritas : Prafia Rzymsko-katolicka pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie- kuchnia dla bezdomnych i ubogich Caritas; Schronisko zorganizowane w ramach Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, które jest prowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie; Liczba miejsc: 10; 68 [data dostępu: ]. 69 [data dostępu: ]. 70 Stan na dzień Strona 62 z 150

63 W mieście Kolno w 2013 roku funkcjonowało przedszkole- Przedszkole Miejskie nr 4; punkt przedszkolny oraz żłobek. W zakresie szkolnictwa na poziomie podstawowym, w tym samym roku, działalność prowadziły 2 szkoły, które kształciły w tym czasie 623 uczniów. W mieście Kolno działały także 2 gimnazja- z liczbą 389 uczniów; 4 szkoły ogólnokształcące- z liczbą 572 uczniów oraz 9 szkół ponadgimnazjalnych- z liczbą 932 uczniów 71. Obecnie w mieście Kolno działalność prowadzą również: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia- filia w Kolnie; Poradnia psychologiczno- pedagogiczna w Kolnie oraz Bursa szkolna w Kolnie. W 2013 roku mieszkańcy miasta Kolno, w zakresie infrastruktury społecznej, mieli również do dyspozycji bibliotekę- Miejska Biblioteka Publiczna w Kolnie z księgozbiorem liczącym pozycji oraz 6 zbiorami w formie elektronicznej, która dysponowała 14 komputerami podłączonymi do Internetu. W obszarze miasta działalność prowadziło także kino Wrzos, funkcjonujące z ramienia Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu. W kinie dostępne było 278 miejsc w sali 72. Zgodnie z danymi zamieszczonymi na oficjalnej stronie Urzędu Miasta w Kolnie, w regionie działalność gastronomiczną obecnie prowadzi 12 jednostek: Restauracja Turystyczna S.C., Restauracja Biznes Klub B&D, Restauracja Markiza, Restauracja Dom Weselny Viva, Pub Champion, Bar Orientalny, U Górala Pizzeria, OPEN Bar, Klub MAKBA, Dom Weselny Casablanca, Gospodarstwo Agroturystyczne Orchidea, Restauracja Hotel "Colnus" 73. Na terenie miasta Kolno funkcjonuje kilka jednostek i organizacji, które zajmują się krzewieniem kultury regionu. Najważniejszą instytucją kulturalną jest Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu, który prowadzi, między innymi: grupy wokalne, koło plastyczne, grupy teatralne, zespoły muzyczne, sekcję szachową oraz grupy tańca towarzyskiego. Do zadań KOKiSu należy także administrowanie obiektami sportowymi. W Kolnie znajdują się m.in.: pełnowymiarowy stadion piłkarski, kryta pływalnia, pełnowymiarowa hala sportowa, sale gimnastyczne, boiska wielofunkcyjne, siłownia, sala fitness, ścianka wspinaczkowa. Przy szkołach znajdują się boiska i sale sportowe. Największym i zarazem najnowocześniejszym obiektem sportowym w mieście jest 71 Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS. 72 Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS. 73 [data dostępu: ]. Strona 63 z 150

64 pełnowymiarowa hala sportowa. Powierzchnia całkowita wynosi 2 222,4 m 2, powierzchnia użytkowa 1 932,7 m 2, a wymiary boiska to 22,5 m x 44,0 m 74. Nad bezpieczeństwem w mieście Kolno czuwa Straż Miejska, która funkcjonuje w strukturze od 28 czerwca 2007 roku, jako Wydział Straż Miejska. Obecnie zatrudnienie, w tej jednostce bezpieczeństwa, znalazło 3 funkcjonariuszy. Dodatkowo, w ramach inicjatyw miejskich, w 2009 roku powołano Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która zajmuje się szeroko pojętą walką z alkoholizmem. 74 [data dostępu: ]. Strona 64 z 150

65 6.6 ZARZĄDZANIE Z danych zawartych w bazie Banku Danych Lokalnych GUS wynika, że w 2012 i 2013 roku kwoty będące wynikiem bogacenia się miasta Kolno były znacznie niższe niż te, które wydatkowano. W 2012 roku miasto Kolno wydało o ponad zł więcej niż przewidywał założony budżet. Jednak, kluczowym dla wsparcia budżetowego były dotacje w wysokości ,07 zł. W 2013 roku różnica między dochodem a wydatkami wyniosła zł. Głównym motorem napędzającym proces wydatkowania w 2013 roku była turystyka, w którą miasto Kolno zainwestowało zł. Wykres 8. Struktura dochodów względem struktury wydatków w mieście Kolno w latach [w zł] , , , ,84 DOCHODY OGÓŁEM WYDATKI OGÓŁEM Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS. Strona 65 z 150

66 Tabela 9. Porównanie struktur dochodów i wydatków dla lat 2012 i 2013 w mieście Kolno DOCHODY WYDATKI DOCHODY OGÓŁEM , ,92 WYDATKI OGÓŁEM , ,03 DOCHODY NA 1 MIESZKAŃCA 2458, ,85 WYDATKI NA 1 MIESZKAŃCA 2492, ,56 DOCHODY W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Rolnictwo i łowiectwo 68776, ,51 Transport i łączność 65413, ,87 Gospodarka mieszkaniowa , ,25 Administracja publiczna , ,16 Bezpieczeństwo publiczne i , ,93 ochrona Oświata i wychowanie , ,19 Pomoc społeczna , ,46 Pozostałe zadania w zakresie polityki , ,14 społecznej Gospodarka komunalna i ochrona , ,5 środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego DOTACJE , ,83 WYDATKI W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Rolnictwo i łowiectwo 70950, ,77 Transport i łączność , ,65 Gospodarka mieszkaniowa , ,19 Administracja publiczna , ,18 Bezpieczeństwo publiczne i , ,15 ochrona Oświata i wychowanie , ,01 Pomoc społeczna , ,36 Pozostałe zadania w zakresie polityki , ,64 społecznej Gospodarka komunalna i ochrona , ,10 środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa , ,00 narodowego Turystyka ,00 Ochrona zdrowia , ,21 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS. Strona 66 z 150

67 W roku 2013 w największym stopniu budżetowe pieniądze wydatkowane były na: Oświatę i wychowanie, Pomoc społeczną, Administrację publiczną, Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Budżet miasta Kolno przeznaczony na Gospodarkę mieszkaniową nie został wykorzystany. Konieczność doinwestowania wystąpiła również w kategorii: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na która nie przyniosła dochodu miastu. Wykres 9. Dochody względem wydatków w mieście Kolno w podziale na działy klasyfikacji budżetowej [2013] DOCHODY WYDATKI Rolnictwo i łowiectwo 74978, ,77 Transport i łączność 67202, ,65 Gospodarka mieszkaniowa , ,19 Administracja publiczna , ,18 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , ,15 Oświata i wychowanie , ,01 Pomoc społeczna , ,36 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS. Strona 67 z 150

68 Na terenie miasta Kolno w 2012 roku działało 7 klubów sportowych, zrzeszających łącznie 371 członków. Obecnie działalność prowadzą również organizacje sportowe: Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kolnie; Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej przy SP nr 1 w Kolnie; Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Kolneński Klub Sportowy Orzeł w Kolnie; Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Kolnie; Uczniowski Klub Sportowy Rekord przy SP Nr 2 w Kolnie; Uczniowski Klub Sportowy Olimpia Gimnazjum w Kolnie; Uczniowski Klub Sportowy Delfin przy Gimnazjum w Kolnie; Uczniowski Klub Sportowy Jedynka przy SP Nr 1 w Kolnie; Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Karate Tradycyjnego Fudokan DRAGON ; Gminne Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe; Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Rekord w Kolnie 75. W ramach działalności pozarządowej, poza działalnością sportową, wyróżnić można następujące organizacje funkcjonujące na terenie miasta Kolno (2015): Polski Związek Niewidomych, Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kolnie, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło w Kolnie, Stowarzyszenie na rzecz Integracji i Promocji Powiatu Kolneńskiego, Kolneńskie Towarzystwo Gospodarcze w Kolnie, Towarzystwo Jan z Kolna, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Rekord w Kolnie, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka z Komendą Hufca w Kolnie, 75 [data dostępu: ]. Strona 68 z 150

69 Kolneńskie Stowarzyszenie Rodzina, Caritas Diecezji Łomżyńskiej Parafialny Zespół Caritas, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Kolnie [data dostępu: ]. Strona 69 z 150

70 6.7 PLANOWANE INWESTYCJE W OKRESIE W OBSZARZE MIASTA L.p. PLANOWANE INWESTYCJE DK63 NA ODCINKU PRZEJŚCIA PRZEZ MIASTO KOLNO Miasto: Kolno Data rozpoczęcia: I kwartał 2016 Data zakończenia: IV kwartał 2016 Planowane zadania: Przebudowa drogi krajowej nr 63 na odcinku przejścia przez miasto Kolno od km do km , długość 2,402 km. 2 S61, WĘZEŁ KOLNO- POCZĄTEK OBWODNICY STAWISK Miasto: Kolno Data rozpoczęcia: IV kwartał 2017 Data zakończenia: IV kwartał 2019 Planowane zadania: Inwestycja przewiduje budowę drogi ekspresowej nr S61: Ostrów Mazowiecka Łomża Stawiski Szczuczyn Ełk Raczki Suwałki Budzisko granica państwa (Kowno) na odcinku węzeł Kolno (dawniej węzeł Giżycko, z węzłem) początek obwodnicy Stawisk od km do km , długości ok. 12,65 [S61]; 2,42 [DK 63, klasy GP]. 3 UKŁAD KOGENERACYJNY W KOLNIE Miasto: Kolno Data rozpoczęcia: II kwartał 2016 Data zakończenia: III kwartał 2017 Planowane zadania: Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na modernizacji systemu ciepłowniczego Kolna, tj. przebudowie istniejącej ciepłowni węglowej na źródło ciepła bazujące na skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej opartej na paliwie odnawialnym (biomasa). Ciepłownia miejska w Kolnie stanie się elektrociepłownią dzięki modernizacji, rozbudowie i dostosowaniu urządzeń do zainstalowania układu kogeneracji. Modernizacja będzie polegała na zainstalowaniu kotła parowego opalanego biomasą oraz agregatu kogeneracyjnego z osprzętem, a także budowę nowych obiektów ciepłowni oraz przebudowę i termomodernizacja obecnie wykorzystywanych obiektów. Dzięki wdrożeniu projektu spółka będzie produkowała w systemie wysokosprawnej kogeneracji 300 kw energii elektrycznej oraz kw ciepła (maksymalnie w ciągu godziny). Energia cieplna wytwarzana w ciepłowni za pomocą sieci cieplnych dostarczana będzie do odbiorców prywatnych i publicznych w Kolnie. Energia elektryczna będzie wykorzystywana na potrzeby własne spółki, nadwyżka będzie natomiast sprzedawana do sieci energetycznej. 4 REKULTYWACJA SKŁADOWISK ŚMIECI W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Miasto: Kolno Data rozpoczęcia: I kwartał 2015 Data zakończenia: III kwartał 2015 Planowane zadania: Rekultywacja składowisk w gminach: Filipów, Grabowo, Hajnówka, Kolno, Krypno, Kulesze Kościelne, Nowogród, Radziłów, Zbójna. Łączna powierzchnia tych nieczynnych składowisk wynosi ponad 6,1 ha. Realizatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach rekultywacji zostaną uporządkowane skarpy oraz tzw. korony wszystkich składowisk. Nastąpi również odtworzenie gleby, nasadzenie roślin. Na terenach byłych wysypisk powstaną ścieżki edukacyjne [data dostępu: ]. Strona 70 z 150

71 L.p. PLANOWANE INWESTYCJE WDRAŻANIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG DLA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO - CZĘŚĆ II, ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA Miasto: Województwo Podlaskie, miasto Kolno Planowane zadania: Etap II wdrażania elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego w administracji samorządowej. Priorytetem programu jest wprowadzenie usług dla obywateli: e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja. Oś priorytetowa: społeczeństwo informacyjne. 6 ENERGIA PRACUJE DLA MIASTA KOLNO- INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE NA BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Miasto: Kolno Planowane zadania: Montowanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w mieście Kolno. Wykonawca RENCRAFT Sp. z o.o. Strona 71 z 150

72 7. OPIS BADANIA EWALUACYJNEGO 7.1 BADANIE CAWI Próba badawcza badania CAWI Badanie kierowane było do grupy celowej: Pracowników Urzędu Miasta w Kolnie oraz Radnych Rady Miasta w Kolnie. Zrealizowano 13 wywiadów, w analizie uwzględniono 11 ankiet spełniających kryterium celowości próby. Uczestnikami badania byli Pracownicy Urzędu Miasta w Kolnie oraz Radni Rady Miasta w Kolnie. Z uwagi na niskie liczebności całkowite wyniki badania CAWI przedstawiono na wykresach liczbowych. Wykres 10. Czy jest Pan/Pani pracownikiem Urzędu Miasta Kolno lub Radną/Radnym Rady miasta Kolno? [w liczbach] 2 Tak Nie 11 Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CAWI. Badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem narzędzia do badania CAWI, które zostało zamieszczone na portalu ankietowym ankietka.pl. Za pomocą wyżej wymienionej witryny zostały zebrane i sklasyfikowane odpowiedzi udzielone przez badanych. Tabela 10. Link do badania CAWI LINK DO BADANIA Źródło: Strona 72 z 150

73 Spośród uczestników badania (11) aż 7 osób pracowało zawodowo, natomiast 4 osoby przynależały do grupy rencistów i emerytów. Wśród osób pracujących zdecydowana większość (4) zatrudniona była w jednostkach budżetowych, pozostałe: zatrudnienie w Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy -1, zatrudnienie w przedsiębiorstwie publicznym- 1, prowadzenie własnej działalności -1. Wykres 11. Miejsce zatrudnienia uczestników badania CAWI Jednostka budżetowa Własna działalność gospodarcza Przedsiębiorstwo publiczne Urząd Miasta/Urząd Gminy Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CAWI Wyniki badania CAWI W badaniu CAWI pozyskano opinię respondentów na temat: zasobów naturalnych oraz warunków przyrodniczych w obszarze miasta; mieszkalnictwa; sieci komunikacyjnej, drogowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej; gospodarowania odpadami; infrastruktury sportowej, edukacyjnej, kulturowej, ochrony zdrowia i opieki społecznej, bezpieczeństwa publicznego, aktywności mieszkańców, aktywności wyborczej, działalności organizacji pozarządowych. Zgodnie ze wskazaniami respondentów, najważniejszymi atutami 78 miasta Kolno są: obiekty sportowo-rekreacyjne w mieście; przyroda; położenie geograficzne; edukacja. 78 Minimalnie 3 wskazania. Strona 73 z 150

74 W mieście Kolno znajdują się 3 większe obiekty o charakterze sportowym: Hala Sportowa ul. M. Dąbrowskiej 4. Kompleks sportowo-rekreacyjny składający się z krytej pływalni z sauną, jakuzzi, siłowni, pełnowymiarowej hali sportowej z salą fitness i ścianką wspinaczkową, ponadto wielofunkcyjne boisko zewnętrzne oraz bieżnia; Stadion Miejski ul. Wojska Polskiego 40; Skatepark przy gimnazjum im. Jana Pawła II. Wykres 12. Jakie atuty Pana/Pani zdaniem posiada miasto Kolno? Obiekty sportowo - rekreacyjne 10 Przyroda 8 Położenie geograficzne 6 Edukacja 3 Warunki życia mieszkańców 1 Wydarzenia kulturalne/sportowe 1 Infrastruktura komunalna 1 Opieka społeczna 1 Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CAWI. Według respondentów aspektami wyróżniającymi miasto Kolno na tle innych miast i regionu są 80 : Piękno otaczającej przyrody, Lokomotywa na dworcu PKS, Pozyskane środki z Unii Europejskiej, Jak z Kolna- obiekty sportowo-rekreacyjne, Usługi handlowe. Uwzględniając powyższe wskazania można stwierdzić, że respondenci zwracają uwagę na kwestie związane z przyrodą, sportem i kulturą, inwestycjami oraz ich rozwojem. 79 Pominięto kategorie, w których nie wystąpiły wskazania respondentów. 80 Pytanie: Co według Pana/Pani najbardziej wyróżnia obszar miasta Kolno?. Pytanie otwarte (wymagające wpisania odpowiedzi samodzielnie), przedstawiono wypowiedzi respondentów. Strona 74 z 150

75 Uczestników badania poproszono również o ocenę zmian, które zaszły w mieście Kolno od 2008 roku. Zdecydowana większość badanych (10) oceniła przeobrażenia środowiska materialnego w granicach miasta w kategoriach pozytywnych. Konstrukcja pytania zawierała również informację odnoszącą się do lat, na które opracowano poprzedzający Plan Rozwoju Lokalnego miasta Kolno ( ). W perspektywie powyższego można ocenić, że opinie uczestników badania wskazują na skuteczne wdrożenie strategii. Wykres 13. Jak ocenia Pan/Pani zmiany, które zaszły w mieście Kolno od 2008 roku? [w liczbach] Zdecydowanie pozytywnie Raczej negatywnie Trudno powiedzieć Raczej pozytywnie Zdecydowanie negatywnie Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CAWI. Uczestniczący w badaniu Pracownicy Urzędu Miasta w Kolnie oraz Radni Rady Miasta w Kolnie zostali także poproszeni o ocenę poszczególnych aspektów miasta w ramach poszczególnych grup: sytuacja gospodarcza i rynek pracy; aktywność mieszkańców i współpraca społeczna; stan infrastruktury społecznej oraz jakość usług społecznych; stan powiązań komunikacyjnych; infrastruktura komunalna oraz jej aspekty; stan zasobów oraz warunków przyrodniczych. Strona 75 z 150

76 W ramach sytuacji gospodarczej i rynku pracy miasta Kolno najlepiej oceniono przychylność samorządów do rozwoju biznesu i współpracę samorządów i przedsiębiorstw oraz atrakcyjność i rozwój stref inwestycyjnych. Powiązania należy upatrywać w realizowanym projekcie pn. Przygotowanie terenów pod inwestycje z zakresu produkcji i nowoczesnych usług w Kolnie, za pomocą którego osiągnięto cel poprawy warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej- rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych. Wśród aspektów najgorzej ocenionych znalazły się: możliwość zatrudnienia oraz instrumenty wsparcia osób bezrobotnych, co stawia zjawisko bezrobocia na pierwszym miejscu w rankingu problemów, z którymi boryka się miasto. Wykres 14. Jak ocenia Pan/Pani sytuację gospodarczą i rynek pracy miasta Kolno? [ w liczbach] Możliwość zatrudnienia Instrumenty wsparcia osób bezrobotnych Atrakcyjność inwestycyjną Współpracę samorządów i przedsiębiorstw Przychylność samorządów do rozwoju biznesu 8 3 Rozwój stref inwestycyjnych Bardzo dobrze Dobrze Średnio Słabo Bardzo słabo Nie mam zdania Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CAWI. W zakresie aspektu Aktywność mieszkańców oraz współpraca społeczna najwyżej sklasyfikowano otwartą postawę władz względem podejmowanych inicjatyw społecznych. Miasto Kolno, w zebranych opiniach, jest obszarem w ramach którego prężnie działają 22 organizacje pozarządowe 81 na rzecz rozwoju lokalnego. Nieco niżej, ale również na wysokim poziomie została oceniona oddolna aktywność mieszkańców. 81 [data dostępu: ]. Strona 76 z 150

77 Wykres 15. Jak ocenia Pan/Pani aktywność mieszkańców i współpracę społeczną w mieście Kolno? [w liczbach] Oddolna aktywność mieszkańców Otwartość władz na inicjatywy społeczne 7 4 Działalność organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju lokalnego Bardzo dobrze Dobrze Średnio Słabo Bardzo słabo Nie mam zdania Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CAWI. Stan infrastruktury społecznej, do której zaliczyć można placówki i instytucje o charakterze społecznym, zdrowotnym, kulturalnym oraz sportowym i edukacyjnym, został oceniony w grupie badanych respondentów jako zadowalający- w klasyfikacji przeważają kategorie pozytywne. Wykres 16. Jak ocenia Pan/Pani stan infrastruktury społecznej oraz jakość usług społecznych w mieście Kolno? [w liczbach] Infrastruktura kulturalna Infrastruktura edukacyjna i wychowawcza Infrastruktura ochrony zdrowia Infrastruktura pomocy społecznej 6 5 Bezpieczeństwo publiczne Bardzo dobrze Dobrze Średnio Słabo Bardzo słabo Nie mam zdania Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CAWI. Strona 77 z 150

78 Najgorzej (suma kategorii bardzo dobrze oraz dobrze ) oszacowano stan infrastruktury ochrony zdrowia. Obsługę ludności miasta Kolno, w zakresie lecznictwa zamkniętego, prowadzi Szpital Ogólny w Kolnie, zarządzany przez Starostwo Powiatowe w Kolnie, który stanowi niewystarczające zaplecze lecznictwa w obszarze powiatu. Dodatkowo, zgodnie z powyższym wykresem, bezpieczeństwo publiczne w mieście zostało ocenione na wysokim poziomie- dominacja kategorii pozytywnych odpowiedzi względem negatywnych w klasyfikacji. Strzeżeniem porządku w mieście Kolno zajmuje się Straż Miejska, funkcjonująca od 2007 roku. Niższa ocena w klasyfikacji, wykres poniżej, odnosi się do bezpieczeństwa na drogach miasta Kolno. W tym aspekcie, konieczna jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ponieważ liczba ofiar wypadków w powiecie kolneńskim wciąż wzrasta. Wykres 17. Jak ocenia Pan/Pani stan powiązań komunikacyjnych w mieście Kolno? [w liczbach] Dostępność usług transportu publicznego Połączenia komunikacyjne 6 5 Ścieżki rowerowe Jakość sieci drogowej Bezpieczeństwo na drogach publicznych Bardzo dobrze Dobrze Średnio Słabo Bardzo słabo Nie mam zdania Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CAWI. W mieście Kolno występuje duża dostępność usług transportu publicznego, wykorzystywane połączenia komunikacyjne, zostały ocenione na poziomie dobrze oraz średnio. Najniższa ocena dotyczy stanu technicznego- jakości sieci drogowej. W tym względzie, występuje konieczność podjęcia natychmiastowych działań Strona 78 z 150

79 naprawczych. Uczestnicy badania wskazali również na braki względem występowania ścieżek rowerowych w obszarze miasta. W ramach infrastruktury komunalnej można wskazać następujące składowe: infrastruktura energetyczna, ciepłownicza, wodociągowo- kanalizacyjna, gospodarowanie odpadami oraz mieszkalnictwo. Najgorzej oceniono kategorie związane z mieszkalnictwem oraz gospodarowaniem odpadami w mieście. Najwyżej w klasyfikacji ocen osadzono infrastrukturę wodno-kanalizacyjną oraz energetyczną. Powiązać to należy z inwestycjami na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii 82 na terenie miasta Kolno oraz rozbudową sieci komunalno-ściekowej w latach Wykres 18. Jak Pan/Pani ocenia infrastrukturę komunalną oraz jej aspekty w mieście Kolno? [ w liczbach] Infrastruktura energetyczna 8 3 Infrastruktura ciepłownicza Infrastruktura wodno-kanalizacyjna Gospodarka odpadami Mieszkalnictwo Bardzo dobrze Dobrze Średnio Słabo Bardzo słabo Nie mam zdania Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CAWI. Wśród ankietowanych zasoby naturalne i kulturowe zostały ocenione na poziomie średnim. Najwyżej sklasyfikowano warunki przyrodnicze, związane z położeniem miasta w leśno-rolniczym obszarze. 82 Podlasie Solar Park w Kolnie. Strona 79 z 150

80 Wykres 19. Jak ocenia Pan/Pani stan zasobów oraz warunków przyrodniczych miasta Kolno? Zasoby naturalne Warunki przyrodnicze Zasoby kulturowe Bardzo dobrze Dobrze Średnio Słabo Bardzo słabo Nie mam zdania Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CAWI. Zgodnie z wynikami pomiaru prowadzonego wśród Pracowników Urzędu Miasta w Kolnie oraz Radnych Rady Miasta w Kolnie, bezrobocie (9), rynek pracy (8) i szeroko ujęte inwestycje stanowią aspekty (8), które wymagają najpilniejszej interwencji władz względem poprawy sytuacji zastanej. Wykres 20. Jakie aspekty Pana/Pani zdaniem wymagają najpilniejszej interwencji w mieście Kolno? [w liczbach] Bezrobocie 9 Rynek pracy Inwestycje 8 8 Opieka zdrowotna 2 Aktywność mieszkańców Kultura i sport Infrastruktura ciepłownicza Gospodarka odpadami Estetyka Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CAWI. 83 Pominięto kategorie, w których nie wystąpiły wskazania respondentów. Strona 80 z 150

81 W ramach odpowiedzi na pytanie Co według Pana/Pani należy poprawić lub zmienić w obszarze miasta Kolno? 84 respondenci najczęściej wskazywali na aspekty komunikacyjne, inwestycyjne oraz estetyczne, w ramach których eksponowano konkretne elementy w środowisku miasta wymagające podjęcia natychmiastowych działań. elementy komunikacyjne wymagające poprawy, m.in.: wizerunek głównej nitki komunikacyjnej, wybudowanie ścieżek rowerowych, wybudowanie dróg, wybudowanie instalacji świetlnej i ronda, remont ulic, poprawa ciągów pieszych ; elementy inwestycyjne wymagające poprawy, m.in.: pozyskanie inwestorów, inwestycje, rozwój inwestycji, dążenie do budowy nowych zakładów pracy, zwiększenie liczby miejsc pracy ; elementy estetyczne wymagające poprawy, m.in.: poprawić estetykę zieleni miejskiej ; czystość i porządek w mieście ; estetyka miasta, czystość miasta 85. Respondenci wskazywali również na konkretne cele, przedsięwzięcia, które powinny zostać podjęte w perspektywie lat W ramach niezbędnych do przyjęcia działań wskazywali na: rozbudowę oraz renowację infrastruktury społecznej remont sali kinowej KOKiS, remont stadionu miejskiego w Kolnie, remont obiektów sportowych, budowa następnego bloku socjalnego, zwiększenie ilości posterunków ; poprawę infrastruktury komunalnej modernizacja ciepłowni miejskiej, uciepłowienie miasta, gospodarka komunalna- rekultywacja wysypisk śmieci ; poprawę sieci drogowej dokończenie najbardziej zaniedbanych dróg i chodników, dokończenie miniobwodnicy miasta, budowa ulic i chodników, rozwój infrastruktury, remont zaniedbanych ulic ; 84 Pytanie otwarte (wymagające wpisania odpowiedzi samodzielnie), przedstawiono wypowiedzi respondentów. 85 Opracowanie własne na podstawie badania CAWI. 86 Pytanie: Jakie konkretne cele, przedsięwzięcia, działania powinny zostać uznane za priorytetowe w perspektywie lat w mieście Kolno?. Pytanie otwarte (wymagające wpisania odpowiedzi samodzielnie), przedstawiono wypowiedzi respondentów. Strona 81 z 150

82 walkę z bezrobociem rozwój inwestycji, zwalczanie bezrobocia, powstanie nowych miejsc pracy, tworzenie miejsc pracy, tworzenie miejsc pracy dla młodych, walka z bezrobociem, ograniczenie bezrobocia, współpraca z przedsiębiorstwami. W badaniu ankietowym poproszono respondentów by na skali 3-stopniowej, gdzie 1 oznacza niska, a 3 wysoka ocenili ważność wskazanych działań w ramach wymienionych aspektów celem rozwoju miasta Kolno. Wykres 21. Proszę ocenić, jak ważne według Pana/Pani jest działanie w ramach wymienionych aspektów celem rozwoju miasta Kolno w perspektywie czasowej [ w liczbach] Bezrobocie Bezpieczeństwo i porządek publiczny Liczba miejsc pracy Czystość i estetyka w mieście Warunki pracy Opieka socjalna i pomoc społeczna Oświata/edukacja Migracje Atrakcyjność inwestycyjna Infrastruktura zdrowotna Sieć kanalizacyjna Gospodarka odpadami Ekologia, ochrona środowiska Sieć wodociągowa Sieć komunikacji drogowej Infrastruktura sportowo-rekreacyjna Sieć komunikacji publicznej Sieć energetyczna Infrastruktura kulturowa Aktywność mieszkańców Działalność organizacji pozarządowych Infrastruktura społeczna Dziedzictwo kulturowe Mieszkalnictwo Niska Średnia Wysoka Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CAWI. Strona 82 z 150

83 Spośród 24 wymienionych zagadnień za najważniejsze 87 zostały uznane: bezrobocie, bezpieczeństwo i porządek publiczny, liczba miejsc pracy, czystość i estetyka w mieście. Za najmniej ważne 88 uznano: infrastrukturę społeczną, dziedzictwo kulturowe i mieszkalnictwo Podsumowanie i wnioski PODSUMOWANIE NAJWAŻNIEJSZE ATUTY MIASTA KOLNO ASPEKTY WYMAGAJĄCE NAJPILNIEJSZEJ INTERWENCJI Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CAWI. obiekty sportowo-rekreacyjne w mieście; przyroda; położenie geograficzne; bezrobocie; rynek pracy; inwestycje; WNIOSKI najważniejszymi atutami miasta wskazanymi przez respondentów są: obiekty sportoworekreacyjne, przyroda, położenie geograficzne oraz edukacja; zdecydowana większość badanych oceniła przeobrażenia środowiska materialnego, następujące od roku 2008 roku, jako pozytywne; uczestnicy badania wskazali na największy priorytet działań w obszarze miasta w zakresie: bezrobocia, rynku pracy oraz inwestycji; sytuacja gospodarcza i rynek pracy najlepiej oceniono przychylność samorządów do rozwoju biznesu i współpracę samorządów i przedsiębiorstw oraz atrakcyjność i rozwój stref inwestycyjnych aktywność mieszkańców i współpraca społeczna najlepiej oceniono otwartą postawę władz względem podejmowanych inicjatyw społecznych stan infrastruktury społecznej oraz jakość usług społecznych najlepiej oceniono infrastrukturę edukacyjną i wychowawczą oraz bezpieczeństwo publiczne stan powiązań komunikacyjnych najlepiej oceniono dostępność usług transportu publicznego infrastruktura komunalna oraz jej aspektach najlepiej oceniono infrastrukturę wodnokanalizacyjną oraz energetyczną stan zasobów oraz warunków przyrodniczych najlepiej oceniono warunki przyrodnicze Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CAWI. 87 Najwięcej wskazań odpowiedzi wysoka. 88 Najwięcej wskazań odpowiedzi niska. Strona 83 z 150

84 7.2 BADANIE PAPI Próba badawcza badania PAPI Próba do badania PAPI dobrana została w sposób kwotowo-losowy, który zapewnił reprezentatywność pod względem wieku i płci. Badanie terenowe prowadzone było w granicach administracyjnych miasta z wykorzystaniem kontaktu bezpośredniego z respondentami. Warunkiem uczestnictwa w pomiarze było zamieszkiwanie miasta Kolno. W procesie ankietowania uczestniczyło 99 mieszkańców miasta Kolno, zakładana metodologicznie struktura próby w pomiarze terenowym została zachowana. Tabela 11. Dobór warstwowy badania PAPI [ w liczbach] PŁEĆ Kobieta Mężczyzna Ogółem Liczebność Liczebność Liczebność WIEK lata lata lata lata lat lat Odmowa Ogółem Źródło: Opracowanie własne na podstawie opracowanej metodologii do badania PAPI. W ramach zrealizowanych wywiadów z mieszkańcami, ponad połowę- 52,5% uczestników stanowiły kobiety. Wykres 22. Płeć uczestników badania PAPI [w %] 47,5% 52,5% Kobieta Mężczyzna Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania PAPI. Strona 84 z 150

85 Najliczniejszą grupą badanych były osoby w wieku (21,2%), najmniej liczną grupą były osoby w kohorcie wieku (10,1%), czyli najmłodsi uczestnicy pomiaru. Wśród respondentów dominowały osoby z wykształceniem średnim (49,5%) i zasadniczym zawodowym (33,3%). Wykres 23. Wiek uczestników badania PAPI [w %] Wykres 24. Wykształcenie uczestników badania PAPI [w%] 17,2% 15,2% 19,2% 10,1% 17,2% 21,2% lata lata lata lata lat 67+ lat 49,5% 9,1% 3,0% 2,0% 33,3% Brak wykształcenia Podstawowe Gimnazjalne Zasadnicze zawodowe Średnie Wyższe Inne Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania PAPI. Ponad połowa (57,6%) uczestników pomiaru należy do grupy osób aktywnych zawodowo. W momencie prowadzenia pomiaru aż 13,6% stanowiły osoby bezrobotne. Wykres 25. Status zawodowy uczestników badania PAPI [w %] Uczeń\student Bezrobotny Emeryt\Rencista 12,1% Zajmuję się domem Pracujący 8,1% 9,1% Przedsiębiorstwo prywatne Własna działalność gospodarcza Przedsiębiorstwo publiczne Jednostka budżetowa 0% 20% 40% 7,0% 19,3% 17,5% 36,8% 13,1% Organizacja pozarządowa Urząd Miasta\Urząd Gminy 5,3% 57,6% Inne 14,0% Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania PAPI. Strona 85 z 150

86 W grupie zatrudnionych najczęściej wskazywanym miejscem pracy jest przedsiębiorstwo prywatne, kolejno- własna działalność gospodarcza oraz przedsiębiorstwo publiczne. W badaniu PAPI nie uczestniczyli pracownicy Urzędu Miasta i Urzędu Gminy Wyniki badania PAPI Za najważniejsze atuty miasta ankietowani uznali: przyrodę (46,5%), położenie geograficzne (31,3%) oraz obiekty sportowo-rekreacyjne (20,2%) 89. W ramach odpowiedzi inne respondenci wskazali także na rolnictwo. Wykres 26. Jakie atuty Pana/Pani zdaniem posiada miasto Kolno? [w %] 90 0% 10% 20% 30% 40% 50% Przyroda 46,5% Położenie geograficzne 31,3% Obiekty sportowo-rekreacyjne 20,2% Dziedzictwo kulturowe 17,2% Zabytki 14,1% Wydarzenia kulturalne\sportowe 9,1% Edukacja 7,1% Rozwój gospodarczy 4,0% Infrastruktura komunalna 3,0% Inne 2,0% Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania PAPI. 89 Podobieństwo do wskazań w badaniu CAWI. 90 Pominięto kategorie, w których nie wystąpiły wskazania respondentów. Strona 86 z 150

87 W odpowiedzi na pytanie Co według Pana/Pani najbardziej wyróżnia obszar miasta Kolno? 91 respondenci wskazywali na następujące aspekty: przyrodnicze świeże powietrze, zielone tereny, cisza, przyroda, lasy, duża ilość lasów, bogactwo lasów, dużo zieleni, gminy są czyste, dużo lasów, piękna przyroda, piękne widoki, przyroda, kurpiowszczyzna, zadbane gminy, rolnicze i przemysłowe rozwój rolnictwa, kraina mlekiem płynąca, producenci mleka, rejon typowo rolniczy, inwestycyjne dużo miejsca na inwestycje, zaczynają się pojawiać nowi inwestorzy, kulturowe kapliczki, utrzymanie tradycji, zabytki, zabytkowe kościoły, kapliczki, sportowe dobrze utrzymane szkoły i hale sportowe, ładne, nowe obiekty sportowe, rozwój ośrodków sportowych, skate park. Ankietowanych poproszono o ocenę zmian, które zaszły w mieście Kolno od 2008 roku. Zdecydowana większość badanych uchyliła się od odpowiedzi zaznaczając kategorię odpowiedzi trudno powiedzieć (44,4%). Aż 41,4% uczestników badania oceniło przeobrażenia w środowisku miasta wybierając na skali odpowiedź raczej pozytywnie. Wykres 27. Jak ocenia Pan/Pani zmiany, które zaszły w mieście Kolno od 2008 roku? [w %] 50% 40% 41,4% 44,4% 30% 20% 10% 0% 3,0% Zdecydowanie pozytywnie Raczej pozytywnie 9,1% Raczej negatywnie 2,0% Zdecydowanie negatywnie Trudno powiedzieć Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania PAPI. 91 Pytanie otwarte (wymagające wpisania odpowiedzi samodzielnie), przedstawiono wypowiedzi respondentów. Strona 87 z 150

88 Respondentów poproszono także o ocenę poszczególnych aspektów miasta w ramach kategorii: sytuacja gospodarcza i rynek pracy; aktywność mieszkańców, stan infrastruktury społecznej oraz jakość usług społecznych, stan powiązań komunikacyjnych, infrastruktura komunalna oraz jej aspekty, stan zasobów oraz warunków przyrodniczych. W celu wykonania analizy stworzono wskaźnik przeciwstawny osadzający wskazania na 2 przeciwległych biegunach pozytywnym i negatywnym. Do odpowiedzi aprobujących zaliczono wskazania bardzo dobrze i dobrze, do pejoratywnych: słabo i bardzo słabo. Kategorie zostały zsumowane, na tej podstawie możliwe było przedstawienie wyników w postaci dwubiegunowej. Tabela 12. Ocena aspektów miasta [w %] ODPOWIEDZI POZYTYWNE ODPOWIEDZI NEGATYWNE SYTUACJA GOSPODARCZA I RYNEK PRACY Możliwość zatrudnienia 6,1% 76,8% Instrumenty wsparcia osób bezrobotnych 4,0% 37,4% Atrakcyjność inwestycyjną 42,4% 22,2% Współpracę samorządów i przedsiębiorców 6,1% 21,2% Przychylność samorządów do rozwoju biznesu 5,1% 22,2% Rozwój stref inwestycyjnych 7,1% 58,6% AKTYWNOŚĆ MIESZKAŃCÓW I WSPÓŁPRACA SPOŁECZNA Oddolna aktywność mieszkańców 8,1% 25,3% Otwartość władz na inicjatywy społeczne 13,1% 20,2% Działalność organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju 9,1% 35,4% lokalnego STAN INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ ORAZ JAKOŚĆ USŁUG SPOŁECZNYCH Infrastruktura kulturalna 45,5% 4,0% Infrastruktura edukacyjna i wychowawcza 64,6% 2,0% Infrastruktura ochrony zdrowia 13,1% 46,5% Infrastruktura pomocy społecznej 19,2% 20,2% Bezpieczeństwo publiczne 18,2% 31,3% Strona 88 z 150

89 ODPOWIEDZI POZYTYWNE ODPOWIEDZI NEGATYWNE STAN POWIĄZAŃ KOMUNIKACYJNYCH Dostępność usług transportu publicznego 58,6% 12,1% Połączenia komunikacyjne 41,4% 18,2% Ścieżki rowerowe 7,1% 49,5% Jakość sieci drogowej 2,0% 81,8% Bezpieczeństwo na drogach publicznych 17,2% 37,4% INFRASTRUKTURA KOMUNALNA ORAZ JEJ ASPEKTY Infrastruktura energetyczna 92,9% 1,0% Infrastruktura ciepłownicza 26,3% 39,4% Infrastruktura wodnokanalizacyjna 26,3% 40,4% Gospodarka odpadami 81,8% 6,1% Mieszkalnictwo 44,4% 18,2% STAN ZASOBÓW ORAZ WARUNKÓW PRZYRODNICZYCH Zasoby naturalne 24,2% 37,4% Warunki przyrodnicze miasta 74,7% 2,0% Zasoby kulturowe 35,4% 19,2% Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania PAPI. Analizując poszczególne pozytywne 92 wartości wskaźnika otrzymano następujące wyniki: sytuacja gospodarcza i rynek pracy najlepiej oceniono atrakcyjność inwestycyjną obszaru miasta; aktywność mieszkańców i współpraca społeczna najlepiej oceniono otwartość władz na inicjatywy społeczne; stan infrastruktury społecznej oraz jakość usług społecznych najlepiej oceniono infrastrukturę edukacyjną i wychowawczą, kolejno- kulturalną; stan powiązań komunikacyjnych najlepiej oceniono dostępność usług transportu publicznego oraz połączenia komunikacyjne; 92 Suma odpowiedzi bardzo dobrze i dobrze. Strona 89 z 150

90 infrastruktura komunalna oraz jej aspekty najlepiej oceniono infrastrukturę energetyczną oraz gospodarkę odpadami; stan zasobów oraz warunków przyrodniczych najlepiej oceniono warunki przyrodnicze miasta. Analizując poszczególne negatywne 93 wartości wskaźnika otrzymano następujące wyniki: sytuacja gospodarcza i rynek pracy najgorzej oceniono możliwość zatrudnienia; aktywność mieszkańców i współpraca społeczna najgorzej oceniono działalność organizacji na rzecz rozwoju lokalnego; stan infrastruktury społecznej oraz jakość usług społecznych najgorzej oceniono infrastrukturę ochrony zdrowia; stan powiązań komunikacyjnych najgorzej oceniono jakość sieci drogowej; infrastruktura komunalna oraz jej aspekty najgorzej oceniono infrastrukturę wodno-kanalizacyjną; stan zasobów oraz warunków przyrodniczych najgorzej oceniono zasoby naturalne miasta. Mieszkańców miasta Kolno poproszono o odpowiedź na pytanie: Jakie aspekty Pana/Pani zdaniem wymagają najpilniejszej interwencji w mieście Kolno?. Zgodnie ze wskazaniami respondentów, zagadnieniami o randze priorytetowej, które wymagają natychmiastowego podjęcia działań są: rynek pracy; inwestycje; bezrobocie. 93 Suma odpowiedzi słabo i bardzo słabo. Strona 90 z 150

91 Wykres 28. Jakie aspekty Pana/Pani zdaniem wymagają najpilniejszej interwencji w mieście Kolno? [w %] 94 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rynek pracy 70,7% Inwestycje Bezrobocie 47,5% 55,6% Opieka zdrowotna Infrastruktura techniczno-komunikacyjna Opieka społeczna Bezpieczeństwo publiczne Infrastruktura wodno-kanalizacyjna Współpraca samorządowa Edukacja Estetyka miast i wsi Aktywność mieszkańców Działalność organizacji pozarządowych Mieszkalnictwo 26,3% 25,3% 13,1% 9,1% 9,1% 5,1% 4,0% 4,0% 2,0% 2,0% 2,0% Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania PAPI. W ramach odpowiedzi na pytanie Co według Pana/Pani należy poprawić lub zmienić w obszarze miasta Kolno? 95 respondenci najczęściej wskazywali na aspekty: rynku pracy powiązane z migracjami, komunikacyjne, inwestycyjne, zubożenia społeczności lokalnej, gerontologiczne, zdrowotne. rynku pracy/ migracji brak perspektyw dla młodych ludzi, brak pracy, praca, brak pracy, młodzi uciekają, duża migracja, brak zakładów pracy, rozbudować rynek pracy, tworzyć miejsca pracy, wysokie bezrobocie, zatrzymać młodych, komunikacyjne drogi, stan dróg, jakość dróg, brak dostępu do sieci internetowej, słaba jakość sieci telekomunikacyjnej, słaby zasięg Internetu, poprawić stan dróg, zrobić ścieżki rowerowe, 94 Pominięto kategorie, w których nie wystąpiły wskazania respondentów. 95 Pytanie otwarte (wymagające wpisania odpowiedzi samodzielnie), przedstawiono wypowiedzi respondentów. Strona 91 z 150

92 inwestycyjne brak inwestorów, brak inwestycji, brak możliwości rozwoju, inwestycje w zakłady pracy, promocja powiatu, przyciągnąć inwestorów, zagospodarować tereny, zubożenia społeczności lokalnej pomoc najbiedniejszym, zubożenie społeczeństwa, duża ilość rodzin biednych, pomoc rodzinom wielodzietnym, gerontologiczne dużo ludzi starszych, przybywa ludzi starszych, starzejące się środowisko, zdrowotne służba zdrowia, służba zdrowia- długie kolejki, wspomóc służbę zdrowia, jakość opieki zdrowotnej. Respondenci wskazywali również na konkretne cele, przedsięwzięcia, które powinny zostać podjęte w perspektywie lat W ramach niezbędnych do przyjęcia działań wskazywali na: zmniejszenie bezrobocia - budowa miejsc pracy, budować zakłady pracy, inwestycja w zakłady pracy, nowe miejsca pracy, poprawę funkcjonowania służby zdrowia brak dobrych specjalistów, długie kolejki do lekarza specjalisty, dofinansować szpital, inwestycje w szpital, pomoc służbie zdrowia, ulepszyć opiekę zdrowotną, podejmowanie inwestycji inwestycje w rynek pracy, korzystne warunki dla inwestorów, reklamować region, przyciągać inwestorów, rozwój gospodarczy miasta, inwestycje, zwiększenie bezpieczeństwa publicznego zwiększyć bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo wieczorami, bezpieczeństwo, poprawa bezpieczeństwa, praca policji, organizacja zajęć dla młodzieży, zajęć kulturalnych zajęcia dla młodzieży, brak atrakcji dla młodzieży, kolneński dom kultury, więcej placów zabaw, zadbać o młodzież, 96 Pytanie: Jakie konkretne cele, przedsięwzięcia, działania powinny zostać uznane za priorytetowe w perspektywie lat w mieście Kolno?. Pytanie otwarte (wymagające wpisania odpowiedzi samodzielnie), przedstawiono wypowiedzi respondentów Strona 92 z 150

93 W badaniu ankietowym poproszono respondentów by na skali 3-stopniowej, gdzie 1 oznacza niska, a 3 wysoka ocenili ważność wskazanych działań w ramach wymienionych aspektów celem rozwoju miasta Kolno. Wykres 29. Proszę ocenić jak ważne według Pana/Pani jest działanie w ramach wymienionych aspektów celem rozwoju miasta Kolno w perspektywie czasowej [w%] 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Warunki pracy Liczba miejsc pracy Bezrobocie Migracje Atrakcyjność inwestycyjna Aktywność mieszkańców Działalność organizacji pozarządowych Opieka socjalna i pomoc społeczna Infrastruktura zdrowotna Oświata\edukacja Sieć wodociągowa Sieć kanalizacyjna Sieć komunikacji drogowej Sieć komunikacji publicznej Sieć energetyczna Gospodarka odpadami Mieszkalnictwo Bezpieczeństwo i porządek publiczny Infrastruktura społeczna Infrastruktura sportowo-rekreacyjna Infrastruktura kulturowa Dziedzictwo kulturowe Ekologia, ochrona środowiska Czystość i estetyka 4,0% 25,3% 70,7% 14,1% 85,9% 19,2% 80,8% 21,2% 31,3% 47,5% 9,1% 33,3% 57,6% 24,2% 23,2% 26,3% 28,3% 36,4% 22,2% 34,3% 14,1% 39,4% 54,5% 39,4% 57,6% 46,5% 19,2% 34,3% 26,3% 27,3% 19,2% 23,2% 25,3% 22,2% 39,4% 46,5% 48,5% 50,5% 41,4% 30,3% 69,7% 69,7% 22,2% 22,2% 8,1% 8,1% 51,5% 33,3% 15,2% 15,2% 30,3% 54,5% 31,3% 38,4% 30,3% 41,4% 48,5% 54,5% 43,4% 35,4% 36,4% 29,3% 24,2% 28,3% 36,4% 22,2% 22,2% 21,2% 28,3% 28,3% Niska Średnia Wysoka Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania PAPI. Strona 93 z 150

94 Spośród 24 wymienionych zagadnień za najważniejsze 97 zostały uznane: liczba miejsc pracy, bezrobocie, warunki pracy. Za najmniej ważne 98 uznano: sieć energetyczną, gospodarowanie odpadami i mieszkalnictwo Podsumowanie i wnioski PODSUMOWANIE NAJWAŻNIEJSZE ATUTY MIASTA KOLNO ASPEKTY WYMAGAJĄCE NAJPILNIEJSZEJ INTERWENCJI Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania PAPI. obiekty sportowo-rekreacyjne w mieście; przyroda; położenie geograficzne; bezrobocie; rynek pracy; inwestycje; WNIOSKI najważniejszymi atutami miasta wskazanymi przez respondentów są: położenie geograficzne (31,3%), przyroda (46,5%), obiekty sportowo-rekreacyjne (20,2%); zdecydowana większość badanych uchyliła się od odpowiedzi zaznaczając kategorię trudno powiedzieć (44,4%). Aż 41,4% uczestników badania oceniło przeobrażenia w środowisku miasta wybierając na skali odpowiedź raczej pozytywnie ; uczestnicy badania wskazali na największy priorytet działań w obszarze miasta w zakresie: rynku pracy (70,7%), inwestycji (55,6%), bezrobocia (47,5%); sytuacja gospodarcza i rynek pracy najlepiej oceniono atrakcyjność inwestycyjną obszaru miasta; najgorzej oceniono możliwość zatrudnienia; aktywność mieszkańców i współpraca społeczna najlepiej oceniono otwartość władz na inicjatywy społeczne; najgorzej oceniono działalność organizacji na rzecz rozwoju lokalnego stan infrastruktury społecznej oraz jakość usług społecznych najlepiej oceniono infrastrukturę edukacyjną i wychowawczą, kolejno- kulturalną; najgorzej oceniono infrastrukturę ochrony zdrowia; stan powiązań komunikacyjnych najlepiej oceniono dostępność usług transportu publicznego oraz połączenia komunikacyjne; najgorzej oceniono jakość sieci drogowej; infrastruktura komunalna oraz jej aspekty najlepiej oceniono infrastrukturę energetyczną oraz gospodarkę odpadami; najgorzej oceniono infrastrukturę wodno-kanalizacyjną; stan zasobów oraz warunków przyrodniczych najlepiej oceniono warunki przyrodnicze miasta; najgorzej oceniono zasoby naturalne miasta. Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania PAPI. 97 Najwięcej wskazań odpowiedzi wysoka. 98 Najwięcej wskazań odpowiedzi niska. Strona 94 z 150

95 7.3 BADANIE CATI Próba badawcza badania CATI Próba do badania CATI dobrana została w sposób kwotowo-losowy, który zapewnił reprezentatywność pod względem wieku i płci. Badanie telefoniczne prowadzone było w ramach bazy numerów telefonów zarejestrowanych w mieście Kolno. Warunkiem uczestnictwa było zamieszkiwanie miasta Kolno. W procesie telefonicznego ankietowania uczestniczyło 99 mieszkańców miasta Kolno, zakładana metodologicznie struktura próby została zachowana w pomiarze telefonicznym. Tabela 13. Dobór warstwowy badania CATI [ w liczbach] PŁEĆ Kobieta Mężczyzna Ogółem Nieważona liczebność Nieważona liczebność Nieważona liczebność WIEK lata lata lata lata lat lat Ogółem Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania opracowanej metodologii do badania CATI. Zgodnie z ustaloną próbą badania CATI, w pomiarze uczestniczyło 50,5% kobiet i 49,5% mężczyzn. Najwięcej spośród badanych stanowiły osoby w wieku (20,2%) oraz (20,2%). Najmniejszy odsetek uczestników badania był w kohorcie wieku lata. W strukturze wykształcenia dominującą kategorią było średnie (37,4%) i zasadnicze zawodowe (27,3%). Nie odnotowano osób bez wykształcenia oraz z wykształceniem gimnazjalnym Opracowanie własne na podstawie badania CATI. Strona 95 z 150

96 Wykres 30. Wiek uczestników badania CATI [w %] Wykres 31. Wykształcenie uczestników badania CATI [w %] 14,1% 11,1% lata lata 18,2% 20,2% 20,2% 16,2% lata lata lat 67+ lat 17,2% 37,4% 3,0% 27,3% Brak wykształcenia Podstawowe Gimnazjalne Zasadnicze zawodowe Średnie Wyższe Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI. Ponad połowa uczestników badania pracuje zawodowo (50,5%). Niespełna 1/10 badanych- 9,1% stanowi tą część respondentów, którzy w momencie badania pozostawali bez pracy. W grupie osób pracujących najczęściej wskazywane, jako zakład pracy, były przedsiębiorstwa prywatne (58,0%). Pracownicy organizacji pozarządowych nie uczestniczyli w badaniach telefonicznych CATI. Tabela 14. Status zawodowy uczestników badania CATI [w %] Uczeń\student Zajmuję się domem 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bezrobotny Pracujący Przedsiębiorstwo prywatne 58,0% Emeryt\rencista Własna działalność gospodarcza 24,0% 3,0% 5,1% Przedsiębiorstwo publiczne 14,0% 32,3% 9,1% Urząd Miasta\Urząd Gminy 2,0% Jednostka budżetowa 2,0% 50,5% Organizacja pozarządowa Inne 2,0% Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI. Strona 96 z 150

97 7.3.2 Wyniki badania CATI Za najważniejsze atuty miasta ankietowani uznali: położenie geograficzne (84,8%) oraz przyrodę (72,7%) 100. W ramach odpowiedzi inne respondenci wskazali także na spokojny charakter miasta. Wykres 32. Jakie atuty Pana/Pani zdaniem posiada miasto Kolno? [w %] 101 0% 20% 40% 60% 80% 100% Położenie geograficzne 84,8% Przyroda 72,7% Warunki życia mieszkańców Opieka zdrowotna Zabytki Edukacja Obiekty sportowo-rekreacyjne Dziedzictwo kulturowe Rozwój gospodarczy Wydarzenia kulturalne\sportowe Infrastruktura komunalna Inne 11,1% 7,1% 6,1% 5,1% 4,0% 2,0% 1,0% 1,0% 1,0% 3,0% Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI. W odpowiedzi na pytanie Co według Pana/Pani najbardziej wyróżnia obszar miasta Kolno? 102 respondenci wskazywali na następujący aspekt: warunki życia/ estetyka miasta bardzo ładne małe miasteczko, zadbane, brak dużych zakładów pracy, ale za to mamy czyste powietrze i wodę, cisza i spokój, czysto i spokój, brak przemysłu, zachodzi bardzo dużo zmian w mieście, burmistrz bardzo dba o miasto. 100 Podobieństwo do wskazań w badaniu CAWI. 101 Pominięto kategorie, w których nie wystąpiły wskazania respondentów. 102 Pytanie otwarte (wymagające wpisania odpowiedzi samodzielnie), przedstawiono wypowiedzi respondentów. Strona 97 z 150

98 Ankietowanych poproszono o ocenę zmian, które zaszły w mieście Kolno od 2008 roku. Zdecydowana większość badanych oceniła przeobrażenia w środowisku miasta raczej pozytywnie (65,7%) oraz zdecydowanie pozytywnie (15,2%). Jedynie 14,1% uchyliło się od bezpośredniej oceny zmian wybierając kategorię odpowiedzi trudno powiedzieć. Wykres 33. Jak ocenia Pan/Pani zmiany, które zaszły w mieście Kolno od 2008 roku? [w %] 70% 65,7% 60% 50% 40% 30% 20% 15,2% 14,1% 10% 3,0% 2,0% 0% Zdecydowanie pozytywne Raczej pozytywne Raczej negatywne Zdecydowanie negatywne Trudno powiedzieć Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI. Respondentów poproszono także o ocenę poszczególnych aspektów miasta w ramach kategorii: sytuacja gospodarcza i rynek pracy; aktywność mieszkańców, stan infrastruktury społecznej oraz jakość usług społecznych, stan powiązań komunikacyjnych, infrastruktura komunalna oraz jej aspekty, stan zasobów oraz warunków przyrodniczych. W celu wykonania analizy stworzono wskaźnik przeciwstawny osadzający wskazania na 2 przeciwległych biegunach pozytywnym i negatywnym. Do odpowiedzi aprobujących zaliczono odpowiedzi bardzo dobrze i dobrze, do pejoratywnych: słabo i bardzo słabo. Kategorie zostały zsumowane, na tej podstawie możliwe było przedstawienie wyników w postaci dwubiegunowej. Strona 98 z 150

99 Analizując poszczególne pozytywne 103 wartości wskaźnika otrzymano następujące wyniki: sytuacja gospodarcza i rynek pracy najlepiej oceniono przychylność samorządów i przedsiębiorców; aktywność mieszkańców i współpraca społeczna najlepiej oceniono działalność organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju lokalnego; stan infrastruktury społecznej oraz jakość usług społecznych najlepiej oceniono bezpieczeństwo publiczne; stan powiązań komunikacyjnych najlepiej oceniono bezpieczeństwo na drogach publicznych i połączenia komunikacyjne; infrastruktura komunalna oraz jej aspekty najlepiej oceniono infrastrukturę wodno-kanalizacyjną; stan zasobów oraz warunków przyrodniczych najlepiej oceniono warunki przyrodnicze miasta. Analizując poszczególne negatywne 104 wartości wskaźnika otrzymano następujące wyniki: sytuacja gospodarcza i rynek pracy najgorzej oceniono możliwość zatrudnienia; aktywność mieszkańców i współpraca społeczna najgorzej oceniono oddolną aktywność mieszkańców; stan infrastruktury społecznej oraz jakość usług społecznych najgorzej oceniono infrastrukturę kulturalną i ochrony zdrowia; stan powiązań komunikacyjnych najgorzej oceniono infrastrukturę ścieżek rowerowych; infrastruktura komunalna oraz jej aspekty najgorzej oceniono mieszkalnictwo w mieście; stan zasobów oraz warunków przyrodniczych najgorzej oceniono zasoby kulturowe miasta. 103 Suma odpowiedzi bardzo dobrze i dobrze. 104 Suma odpowiedzi słabo i bardzo słabo. Strona 99 z 150

100 Tabela 15. Ocena aspektów miasta [w %] ODPOWIEDZI POZYTYWNE ODPOWIEDZI NEGATYWNE SYTUACJA GOSPODARCZA I RYNEK PRACY Możliwość zatrudnienia 1,0% 90,9% Instrumenty wsparcia osób bezrobotnych 5,1% 25,3% Atrakcyjność inwestycyjną 4,0% 35,4% Współpracę samorządów i przedsiębiorców 3,0% 15,2% Przychylność samorządów do rozwoju biznesu 6,1% 13,1% Rozwój stref inwestycyjnych 5,1% 34,3% AKTYWNOŚĆ MIESZKAŃCÓW I WSPÓŁPRACA SPOŁECZNA Oddolna aktywność mieszkańców 27,3% 13,1% Otwartość władz na inicjatywy społeczne 33,3% 10,1% Działalność organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju 35,4% 9,1% lokalnego STAN INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ ORAZ JAKOŚĆ USŁUG SPOŁECZNYCH Infrastruktura kulturalna 30,3% 30,3% Infrastruktura edukacyjna i wychowawcza 37,4% 2,0% Infrastruktura ochrony zdrowia 44,4% 25,3% Infrastruktura pomocy społecznej 27,3% 1,0% Bezpieczeństwo publiczne 72,7% 2,0% STAN POWIĄZAŃ KOMUNIKACYJNYCH Dostępność usług transportu publicznego 38,4% 4,0% Połączenia komunikacyjne 40,4% 3,0% Ścieżki rowerowe 20,2% 23,2% Jakość sieci drogowej 36,4% 10,1% Bezpieczeństwo na drogach publicznych 42,4% 4,0% INFRASTRUKTURA KOMUNALNA ORAZ JEJ ASPEKTY Infrastruktura energetyczna 78,8% 0,0% Infrastruktura ciepłownicza 78,8% 0,0% Infrastruktura wodno- 81,8% 0,0% Strona 100 z 150

101 ODPOWIEDZI POZYTYWNE ODPOWIEDZI NEGATYWNE kanalizacyjna Gospodarka odpadami 65,7% 2,0% Mieszkalnictwo 31,3% 36,4% STAN ZASOBÓW ORAZ WARUNKÓW PRZYRODNICZYCH Zasoby naturalne 61,6% 2,0% Warunki przyrodnicze miasta 88,9% 1,0% Zasoby kulturowe 55,6% 6,1% Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI. Mieszkańców miasta Kolno poproszono o odpowiedź na pytanie: Jakie aspekty Pana/Pani zdaniem wymagają najpilniejszej interwencji w mieście Kolno?. Zgodnie ze wskazaniami respondentów, zagadnieniami o randze priorytetowej, które wymagają natychmiastowego podjęcia działań są: bezrobocie (96,0%), rynek pracy (90,9%), inwestycje (72,7%). Wykres 34. Jakie aspekty Pana/Pani zdaniem wymagają najpilniejszej interwencji w mieście Kolno? [w %] 105 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Bezrobocie Rynek pracy 96,0% 90,9% Inwestycje 72,7% Opieka zdrowotna Mieszkalnictwo Aktywność mieszkańców Bezpieczeństwo publiczne Kultura i sport Gospodarka odpadami Środowisko naturalne 7,1% 3,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI. 105 Pominięto kategorie, w których nie wystąpiły wskazania respondentów. Strona 101 z 150

102 W ramach odpowiedzi na pytanie Co według Pana/Pani należy poprawić lub zmienić w obszarze miasta Kolno? 106 respondenci najczęściej wskazywali na aspekty: rynku pracy, inwestycyjne, turystyczne, społeczne, infrastruktury społecznej, zdrowotne, komunikacyjne. rynku pracy inwestycje zapewniające zatrudnienie mieszkańcom, miejsca pracy, nowe miejsca pracy dla młodych, nowe zakłady pracy, inwestycyjne nowe inwestycje, rozwój sfery ekonomicznej, inwestycje, promować miasto, większe działania w strefie ekonomicznej, turystyczne przechwycenie przyjezdnych turystów, przyciągać turystów, więcej imprez kulturalnych, promować miasto, reklamowanie Kolna, pokazać historię miasta turystom, społeczne angażowanie mieszkańców w różnego rodzaju działania, możliwość spędzenia wolnego czasu, poprawa wypoczynku dorosłychzadbane parki i skwery, umożliwienie spędzania czasu w Kolnie, pokazanie rodzinie ciekawych miejsc, więcej imprez kulturalnych, zapewnienie rozwoju dzieci, więcej patroli straży miejskiej i policji, infrastruktury społecznej - miejsca spotkań młodzieży, mieszkania, otwarcie pawilonu handlowego w mojej dzielnicy, place zabaw dla dzieci, toalety publiczne, żłobki, nowe mieszkania socjalne, basen, kino objazdowe, zdrowotne służba zdrowia- zmniejszenie kolejek i lepsza obsługa przez personel, lekarze specjaliści, komunikacyjne ścieżki rowerowe, nowe ronda, parkingi, polepszenie stanu dróg, przejścia z sygnalizacją świetlną. 106 Pytanie otwarte (wymagające wpisania odpowiedzi samodzielnie), przedstawiono wypowiedzi respondentów. Strona 102 z 150

103 Respondenci wskazywali również na konkretne cele, przedsięwzięcia, które powinny zostać podjęte w perspektywie lat W ramach niezbędnych do przyjęcia działań wskazywali na: rozwój inwestycji inwestor zapewniający pracę mieszkańcom, duży inwestor, nowe inwestycje, inwestycje pozwalające zatrudniać osoby długotrwale bezrobotne, inwestycje typu nowe mieszkania i zakłady pracy, inwestycje w strefie inwestycyjnej, nowi inwestorzy, inwestorzy z kapitałem zagranicznym, inwestycje proekologiczne, sprowadzenie inwestora strategicznego do Kolna ; poprawę sytuacji gospodarczo-rynkowej budowa nowych zakładów pracy, co zapewni rozwój miastu, nowe zakłady pracy, miejsca pracy, nowe miejsca pracy w nowopowstałej strefie inwestycyjnej, nowe zakłady pracy, które zapewnią zatrudnienie, nowy zakład produkcyjny, praca dla mieszkańców Kolna i okolic, praca, nowe zakłady pracy, a nie tylko handel, zapewnienie młodym pracy, aby nie wyjeżdżali za granicę ; poprawę infrastruktury komunikacyjnej ścieżki rowerowe, lepsze drogi, inwestycje drogowe, naprawić drogi, przejścia dla pieszych z sygnalizacją, parkingi, ronda, sygnalizacja świetlna. W badaniu ankietowym poproszono respondentów by na skali 3-stopniowej, gdzie 1 oznacza niska, a 3 wysoka ocenili ważność wskazanych działań w ramach wymienionych aspektów celem rozwoju miasta Kolno. Spośród 24 wymienionych zagadnień za najważniejsze 108 zostało uznane: bezpieczeństwo i porządek publiczny. 107 Pytanie: Jakie konkretne cele, przedsięwzięcia, działania powinny zostać uznane za priorytetowe w perspektywie lat w mieście Kolno. Pytanie otwarte (wymagające wpisania odpowiedzi samodzielnie), przedstawiono wypowiedzi respondentów 108 Najwięcej wskazań odpowiedzi wysoka. Strona 103 z 150

104 Wykres 35. Proszę ocenić jak ważne według Pana/Pani jest działanie w ramach wymienionych aspektów celem rozwoju miasta Kolno w perspektywie czasowej [w%] Warunki pracy Liczba miejsc pracy Bezrobocie Migracje Atrakcyjność inwestycyjna 5,1% 5,1% 5,1% 4,0% Infrastruktura zdrowotna 3,0% 4,0% Aktywność mieszkańców1,0% 5,1% Działalność organizacji pozarządowych Opieka socjalna i pomoc społeczna Oświata\edukacja Sieć wodociągowa Sieć kanalizacyjna Sieć komunikacji drogowej Sieć komunikacji publicznej Sieć energetyczna Gospodarka odpadami 5,1% 5,1% 6,1% 5,1% 5,1% 6,1% 5,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 4,0% 4,0% 2,0% Mieszkalnictwo 4,0% 2,0% Bezpieczeństwo i porządek publiczny 3,0% Infrastruktura społeczna Infrastruktura sportowo-rekreacyjna Infrastruktura kulturowa Dziedzictwo kulturowe Ekologia, ochrona środowiska Czystość i estetyka 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 4,0% 94,9% 94,9% 94,9% 96,0% 96,0% 93,9% 94,9% 94,9% 94,9% 93,9% 94,9% 94,9% 93,9% 94,9% 93,9% 93,9% 93,9% 97,0% 93,9% 96,0% 93,9% 93,9% 96,0% 96,0% Niska Średnia Wysoka Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI. Strona 104 z 150

105 7.3.3 Podsumowanie i wnioski PODSUMOWANIE NAJWAŻNIEJSZE ATUTY MIASTA KOLNO ASPEKTY WYMAGAJĄCE NAJPILNIEJSZEJ INTERWENCJI Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI. położenie geograficzne; przyroda; bezrobocie; rynek pracy; inwestycje; WNIOSKI najważniejszymi atutami miasta wskazanymi przez respondentów są: położenie geograficzne (84,8%) oraz przyroda (72,7%); zdecydowana większość badanych oceniła przeobrażenia w środowisku miasta raczej pozytywnie (65,7%) oraz zdecydowanie pozytywnie (15,2%); uczestnicy badania wskazali na największy priorytet działań w obszarze miasta w zakresie: bezrobocia (96,0%), runku pracy (90,9%), inwestycji (72,7%); sytuacja gospodarcza i rynek pracy najlepiej oceniono przychylność samorządów i przedsiębiorców; najgorzej oceniono możliwość zatrudnienia; aktywność mieszkańców i współpraca społeczna najlepiej oceniono działalność organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju lokalnego; najgorzej oceniono oddolną aktywność mieszkańców; stan infrastruktury społecznej oraz jakość usług społecznych najlepiej oceniono bezpieczeństwo publiczne; najgorzej oceniono infrastrukturę kulturalną i ochrony zdrowia; stan powiązań komunikacyjnych najlepiej oceniono bezpieczeństwo na drogach publicznych i połączenia komunikacyjne; najgorzej oceniono infrastrukturę ścieżek rowerowych; infrastruktura komunalna oraz jej aspekty najlepiej oceniono infrastrukturę wodnokanalizacyjną; najgorzej oceniono mieszkalnictwo w mieście; stan zasobów oraz warunków przyrodniczych najlepiej oceniono warunki przyrodnicze miasta; najgorzej oceniono zasoby kulturowe miasta. Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI. Strona 105 z 150

106 8. ANALIZY SWOT Tabela 16. Analiza SWOT w zakresie przestrzeni i środowiska PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO MOCNE STRONY SŁABE STRONY - położenie na szlaku turystycznym wiodącym z - położenie z dala od tras międzynarodowych i centrum i południa Polski na Pojezierze Mazurskie; między krajowych; - położenie geograficzne; - sezonowa uciążliwość ruchu tranzytowego w - dobry układ sieci transportowej; kierunku Mazur; - istnienie zaplecza historycznego zabytki, - zła jakość wód powierzchniowych; historyczne granice; - brak większych kompleksów leśnych w bliskim - istnienie farmy fotowoltaicznej; sąsiedztwie miasta; - aktywny proces zadrzewiania i pielęgnacja zieleni - niedostateczna ilość terenów zieleni miejskiej; w mieście; - niska świadomość ekologiczna mieszkańców; - współpraca samorządów celem ochrony - istnienie nielegalnych składowisk śmieci; środowiska; - brak zasobów naturalnych. - podejmowanie inicjatyw środowiskowych; - dużo miejsca na inwestycje; SZANSE ZAGROŻENIA - poprawienie estetyki zieleni miejskiej; - zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego - zakończenie inwestycji drogi S61; odpadami i ściekami; - zakończenie inwestycji DK63; - zanieczyszczenie wód powierzchniowych - rozwój transportu zbiorowego; odpadami i ściekami; - poszerzenie wiedzy z zakresu odnawialnych - bliskość znacznych atrakcji turystycznych Mazur. źródeł energii; - wykorzystanie energii OZE; - edukacja ekologiczna; - aktywizacja społeczności lokalnych do działań ekologicznych; - likwidacja nielegalnych składowisk śmieci. Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy desk research oraz wyników badań terenowych. Strona 106 z 150

107 Tabela 17. Analiza SWOT w zakresie sfery gospodarczej SFERA GOSPODARCZA MOCNE STRONY SŁABE STRONY - istnienie terenów przygotowanych pod - niska aktywność inwestycyjna w mieście; inwestycje z zakresu produkcji i nowoczesnych - niska aktywność podmiotów gospodarczych w usług w Kolnie; zakresie działalności gastronomicznej i - możliwość rozwoju rolnictwa ekologicznego; kwaterunkowej; - możliwość rozwoju produkcji energii - wysoki odsetek bezrobocia; odnawialnej; - brak możliwości zatrudnienia; - aktywny proces zalesiania terenów miasta; - brak wysoko wydajnej infrastruktury - współpraca samorządów; teleinformatycznej; - rozwój stref inwestycyjnych; - brak infrastruktury turystycznej. - atrakcyjność terenów inwestycyjnych; SZANSE ZAGROŻENIA - walka z bezrobociem; - przeinwestowanie w zakresie uzbrajania gruntów - budowa nowych zakładów pracy; pod zabudowę inwestycyjną; - rozwój energetyki odnawialnej; - brak zainteresowania inwestorów obszarem - poszerzenie wiedzy z zakresu odnawialnych miasta; źródeł energii; - brak dotacji w zakresie doinwestowania - promowanie inwestycji lokalnych; infrastruktury zaplecza turystycznego. - otwartość na nowe inwestycje; - pozyskanie inwestorów; - dostępność zewnętrznych środków finansowych na rozwój kapitału ludzkiego i społecznego; - przygotowanie odpowiedniej promocji miasta; - popularyzacja miasta w zakresie krajoznawstwa; -przechwycenie przejezdnych turystów; - promocja miasta; - zwiększenie dostępności komunikacyjnej jako skutek budowy planowanej drogi ekspresowej DK61. Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy desk research oraz wyników badań terenowych. Strona 107 z 150

108 Tabela 18. Analiza SWOT w zakresie infrastruktury komunalnej i technicznej INFRASTRUKTURA KOMUNALNA I TECHNICZNA MOCNE STRONY SŁABE STRONY - istniejąca sieć ulic miejskich utwardzonych; - wystarczający potencjał zasobów wodnych; - pełne zaspokojenie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę; - przeprowadzanie termomodernizacji budynków; - poprawa warunków mieszkaniowych; - modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego; - budowa układu kogeneracyjnego; - prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów: - kampanie promujące ekologiczne postawy; - istnienie sieci energetycznej w mieście; - montaż instalacji elektrowni słonecznych; - istnienie farm fotowoltaicznych; - podejmowanie inicjatyw w zakresie gospodarki odpadami. SZANSE - powstanie układu kogeneracyjnego w mieście; - zakończenie inwestycji S61; - poprawa bezpieczeństwa na drogach; - inwestycja w oświetlenie drogowe i uliczne oraz sygnalizatory ruchu; - propagowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpieczeństwa nad wodą, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, - popularyzacja nowoczesnych rozwiązań sprzyjających oszczędnemu zużyciu energii; - zwiększenie udziału odzysku energii z odpadów; - zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowiska śmieci; - eliminacja praktyki nielegalnego składowania odpadów; - rekultywacja i zalesianie terenów byłych składowisk; - rozbudowa ulicznej kanalizacji; - rozbudowa sieci gazowej; - szerzej zakrojona współpraca z innymi jednostkami w zakresie utylizacji odpadów. - brak ulic o nawierzchni utwardzonej na osiedlach domków jednorodzinnych; - stan techniczny sieci drogowej; - zbyt mało ścieżek rowerowych i chodników; - zwiększenie odsetka wypadków drogowych; - brak gazyfikacji sieciowej; - stopień zwodociągowania znacznie przewyższający stopień skanalizowania; - niedostateczna rozbudowa sieci kanalizacyjnej; - konieczność rozbudowy ciepłowni; - istniejące pozostałości azbestowe w mieście; - niedoinwestowanie w zakresie ochrony środowiska związanej z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków sanitarnych; - występowanie odpadów niebezpiecznych. ZAGROŻENIA - niska świadomość ekologiczna i zdrowotna mieszkańców; - wzrost liczby nielegalnych składowisk odpadów; - zagrożenie zanieczyszczeniem środowiska naturalnego; - zagrożenie azbestowe; - niedoinwestowanie w zakresie ochrony środowiska zawiązanej z odprowadzeniem i oczyszczaniem ścieków sanitarnych; - pogarszający się stan dróg przy narastającym ruchu samochodowym; - zwiększenie liczby wypadków powodowanych złym stanem nawierzchni dróg w mieście. Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy desk research oraz wyników badań terenowych. Strona 108 z 150

109 Tabela 19. Analiza SWOT w zakresie sfery i infrastruktury społecznej SFERY i INFRASTRUKTURY SPOŁECZNA MOCNE STRONY SŁABE STRONY - możliwość kształcenia zawodowego młodzieży; - dostępność placówek edukacyjnych; - dostępność zaplecza internatowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych; - istnienie prywatnych gabinetów lekarskich; - duża rezerwa powierzchni do zagospodarowania; - korzystne tendencje w rozwoju budownictwa mieszkaniowego; - polepszanie warunków sanitarnych i energetycznych mieszkań; - organizacja imprez kulturalnych o charakterze lokalnym; - istnienie obiektów sportowo-rekreacyjnych; - rozwój ośrodków sportowych; - szeroko zakrojona działalność KOKISu; - funkcjonowanie internetowych źródeł informacji lokalnej; - funkcjonowanie tradycyjnych mediów lokalnych. SZANSE - promocja oferty kulturalnej; - zwiększenie zainteresowania dziedzictwem kulturowym; - zapewnienie środków finansowych na ochronę dziedzictwa kulturowego; - rewaloryzacja obiektów zabytkowych; - zwiększenie udziału odbiorców kultury; - poprawa warunków mieszkaniowych; - rozwój infrastruktury medyczno- zdrowotnej - rozwój infrastruktury kulturalnej; - rozwój infrastruktury pomocowej- pomoc doraźna; - poprawa warunków mieszkaniowych. - brak dostatecznej liczby obiektów dla funkcjonowania instytucji oświaty, służby zdrowia, kultury; - spadek liczby uczniów; - brak specjalistycznego wyposażenia w placówkach medycznych; - infrastruktura ochrony zdrowia; - małe rezerwy terenów w obrębie obszaru zainwestowania miejskiego - wysokie koszty budownictwa mieszkaniowego; - brak bazy informacyjnej w mieście; - brak promocji miasta; - zły stan zabytków; - lokalna oferta kulturalna. ZAGROŻENIA - proces zamykania placówek oświatowych nauczania z uwagi na zmniejszającą się liczbę uczniów; - obniżenie stanu zdrowia lokalnej społeczności spowodowanej brakiem dostępu do leczenia specjalistycznego; - problemy własnościowe związane z rewaloryzacją obiektów zabytkowych; - niewłaściwa realizacja planów zagospodarowania przestrzennego. Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy desk research oraz wyników badań terenowych. Strona 109 z 150

110 9. CELE GŁÓWNE I SZCZEGÓŁOWE ROZWOJU MIASTA Jako cel główny Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Kolno na lata określono: Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy miasta Kolno Cel główny wyjaśnia w jakim kierunku powinny zmierzać wszystkie podejmowane inicjatywy na rzecz rozwoju. Jego istotą jest aktywna działalność społeczności lokalnej prowadząca do trwałych, długookresowych zmian, które wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców. Cel główny definiuje 3 obszary strategiczne zmian: wielosektorowej współpracy; gospodarczy; społeczny, w ramach których zostały zdefiniowane następujące cele szczegółowe: integracja lokalna, rozwój gospodarczy oraz poprawa warunków życia mieszkańców. Rysunek 11. Określone działania w ramach obszarów zmian w mieście Kolno sfera gospodarcza integracja lokalna współpraca wielosektorowa rozwój gospodarczy poprawa warunków życia mieszkańców sfera społeczna Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy desk research oraz wyników badań terenowych. Strona 110 z 150

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowa 2014-2020

Perspektywa finansowa 2014-2020 Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Perspektywa finansowa 2014-2020 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Europa 2020 1. Inteligentny rozwój budowanie gospodarki opartej

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Zwiększone urynkowienie działalności badawczo rozwojowej. Zwiększona działalność B+R przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 23 stycznia 2014 r. RPO WM 2014-2020 - obszary wsparcia OŚ PRIORYTETOWA

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce

Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce Beneficjent: Towarzystwo Amicus Celem projektu jest też upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 - Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Załącznik 1 - Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Załącznik 1 - Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Oś Priorytetowa 1.1 Działalność badawczo - rozwojowa jednostek naukowych 1a Udoskonalanie infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej. Regionalny Program Operacyjny Województwo Opolskie 1.Oś Priorytetowa I Innowacje w gospodarce Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Wydatki strukturalne klasyfikowane są i wykazywane w sprawozdaniu według oznaczonych cyfrą rzymską obszarów tematycznych oraz oznaczonych cyframi arabskimi Kodów interwencji funduszy strukturalnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój-

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- www.power.gov.pl 1.Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 projekt Projekt przyjęty Uchwałą nr 196/2816/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 listopada 2013 r. Minimalne poziomy koncentracji

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego projekt z dnia 8 kwietnia 2014 r.

Załącznik nr 3 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego projekt z dnia 8 kwietnia 2014 r. Obszary komplementarności oraz mechanizmy koordynacji między funduszami polityki spójności, EFRROW, EFMR oraz innymi unijnymi i krajowymi instrumentami finansowania oraz EBI Załącznik nr 3 do Regionalnego

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020

FUNDUSZE EUROPEJSKIE PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 FUNDUSZE EUROPEJSKIE PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 Ewa Sobiecka Bielsko-Biała, 20.03.2014 Plan prezentacji Wprowadzenie Umowa partnerska (08.01.2014) Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowa

Perspektywa finansowa Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Perspektywa finansowa 2014-2020 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Europa 2020 1. Inteligentny rozwój budowanie gospodarki opartej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie 1.Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r.

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. PRZEGLĄD REGULACJI UE Zestawienie aktualnych dokumentów Strategia Europa 2020

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR XIX Forum Ciepłowników Polskich Międzyzdroje, 13-16 września

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Zadania wdrożeniowe EFRR WYDZIAŁ ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Środki RPO WK-P na lata 2014-2020 jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Toruń, luty 2016 r. Definicja Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w świetle przeprowadzonych badań i nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020

Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w świetle przeprowadzonych badań i nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w świetle przeprowadzonych badań i nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 EuroCompass Sp. z o.o., ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin KRS: 0000425862

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie 1.Oś Priorytetowa 1 wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami Europejskimi JEDNOSTEK NAUKOWYCH

Środa z Funduszami Europejskimi JEDNOSTEK NAUKOWYCH 1 Środa z Funduszami Europejskimi dla JEDNOSTEK NAUKOWYCH 2 3 1. Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Dokumenty na poziomie unijnym Europa 2020 Pakiet Rozporządzeń Wspólne Ramy strategiczne

Bardziej szczegółowo

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 12.08.2014, Łódź Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 12.08.2014, Łódź PLAN PREZENTACJI 1. Opis Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Środki unijne - Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę?

Środki unijne - Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę? Środki unijne - Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę? Magdalena Bednarska - Wajerowska Dyrektor Wydziału Koordynacji Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Budżet Unii

Bardziej szczegółowo

Z jakich Funduszy Europejskich mogą korzystać samorządy w latach 2014-2020?

Z jakich Funduszy Europejskich mogą korzystać samorządy w latach 2014-2020? Z jakich Funduszy Europejskich mogą korzystać samorządy w latach 2014-2020? 2 PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 3 PRIORYTET I: Wspieranie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 58/590/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. Harmonogram o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE Frankfurt nad Odrą, 6 czerwca 2013 r..

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE Frankfurt nad Odrą, 6 czerwca 2013 r.. Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 Frankfurt nad Odrą, 6 czerwca 2013 r.. Strategia Europa 2020 Realizacja polityki spójności w perspektywie na lata 2014-2020 opiera się o Priorytety

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE Możliwości finansowania inwestycji w biomasę DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW PRZYCHODY Przychody statutowe WF - ogółem Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 SRWP Dokument implementacyjny w obszarze B+R Strategia Transportu RPOWP POWER POIR BP, JST Główne uwarunkowania kształtu projektu

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie 2014-2020

Fundusze Europejskie 2014-2020 Piotr Puczek Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Legnica, 14.10.2014 r. Podstawowe dokumenty Poziom unijny: 1. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 37/375/ Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 kwietnia r. Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego NOWY PROGRAM REGIONALNY NIEMAL 3 MLD EUR NA ROZWÓJ MAŁOPOLSKI Alokacja: 2 878 215

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce dla zmiany życia

Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce dla zmiany życia Załącznik nr 5 Analiza zgodności endogenicznych dokumentów strategicznych ze Strategią Marki Rzeszów. Wizja Cele strategiczne Rdzeń i Submarki Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ( 2014-2020) Numer SzOOP 1.1 EFRR 1.2 EFRR 1.3 EFRR 1.4 EFRR 1.5 EFRR 2.1

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 48/1720/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Strategia rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 i założeń regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020 a wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju Marta Wiśniewska Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa KRZYSZTOF MĄCZEWSKI ANETA STANIEWSKA BIURO GEODETY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa

Nowa perspektywa finansowa Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 Polityka terytorialna w K-PRPO 2014-2020 Propozycje przedsięwzięć Toruń, styczeń 2014 r. Polityka terytorialna - proponowany zakres wsparcia EFRR PI 4.3 efektywność

Bardziej szczegółowo

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska jest kontynuacją współpracy rozpoczętej wraz z Programem Współpracy

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA LATA

RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA LATA RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 479/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2016 roku Oś priorytetowa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Oś

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego /projekt / Bielsko-Biała,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego /projekt / Bielsko-Biała, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 2020 /projekt 06.2013/ Bielsko-Biała, 04.07.2013 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r.

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Lublin, 26.06.2013 r. Logika procesu programowania RPO WL na lata 2014-2020 Główne założenia wydatkowania środków

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 2 Opis metodyki programowania RPO WM 2014-2020 Spotkanie cel Statystyki spotkań Terminy spotkań Liczba spotkań Spotkania w

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 Książki Małgorzata Sikora- Gaca, Urszula Kosowska (Fundusze Europejskie w teorii i praktyce, Warszawa 2014 Magdalena Krasuska, Fundusze Unijne w

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r.

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Wejherowo, 9 październik 2013 r. Strategia 6 RPS RPO 2014-2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (wrzesień 2012)

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Istebna, 13 lutego 2014 roku

Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Istebna, 13 lutego 2014 roku Możliwości dofinansowania przedsięwzięć infrastrukturalnych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich województwa śląskiego w świetle projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12, Warszawa

MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12, Warszawa MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres Adresat Rb-WSa jednostki sprawozdawczej roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia)

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji województwa lubuskiego. Dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030)

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA 2015-2020 2020 (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) Michał Romanowski 5 wrzesień 2014 r. 375 km² 75,5 tys. mieszkańców Horyzont

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Marek Orszewski Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego UMWZ Europa 2020 Unia Europejska wyznaczyła wizję społecznej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu

Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu Programy INTERREG 2014-2020 Transgraniczne INTERREG VA Transnarodowe - INTERREG VB (Program Europa Środkowa

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, 14 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, 14 marca 2014 r. Gorzów Wielkopolski, 14 marca 2014 r. Założenia RPO-L2020 Konsultacje społeczne etap I Pierwszy projekt RPO - L2020 Konsultacje społeczne etap II Drugi projekt RPO - L2020 Trzeci projekt RPO - L2020 9

Bardziej szczegółowo

Konsultacje RPO na lata Dolnośląskie Forum Gospodarcze i Polityczne 2013

Konsultacje RPO na lata Dolnośląskie Forum Gospodarcze i Polityczne 2013 Konsultacje RPO na lata 2014-2020 Dolnośląskie Forum Gospodarcze i Polityczne 2013 Wyniki konsultacji N=76 Podstawowe informacje Badanie zostało zaprojektowane z uwagi na toczące się konsultacje społeczne

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Program Operacyjny Polska Wschodnia Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego Finansowanie:

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 4 października 2013 roku

Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 4 października 2013 roku Wsparcie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz gospodarki odpadami w Projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Posiedzenie Konwentu Burmistrzów

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA OSI PRIORYTETOWYCH Z CELAMI STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE UE, KRAJU, REGIONU RPO WO 2014-2020

POWIĄZANIA OSI PRIORYTETOWYCH Z CELAMI STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE UE, KRAJU, REGIONU RPO WO 2014-2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO POWIĄZANIA OSI OWYCH Z CELAMI STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE UE, KRAJU, REGIONU RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1] Opole, kwiecień 2014 r. 2 Załącznik nr 2 do projektu RPO WO 2014-2020

Bardziej szczegółowo

8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ

8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ Welling ton PR Program Ochrony Środowiska 8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ Po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA PO IiŚ 2014-2020 stan prac Joanna Miniewicz WFOŚiGW w Gdańsku Fundusze polityki spójności 2014-2020 Infrastruktura i Środowisko 27 513,90 Inteligentny Rozwój 8 614,10 Wiedza,

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Główne założenia i komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. RPO WŁ na lata 2014-2020 Konstrukcja RPO WŁ 2014-2020: LP. WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Podstawowa dokumentacja konkursowa Podstawowa dokumentacja konkursowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów RPO WZ Przewodnik do

Bardziej szczegółowo

2014-2020. Program. Infrastruktura i Środowisko. Wsparcie projektów z zakresu efektywności energetycznej w perspektywie programowej 2014-2020

2014-2020. Program. Infrastruktura i Środowisko. Wsparcie projektów z zakresu efektywności energetycznej w perspektywie programowej 2014-2020 Program 2014-2020 Infrastruktura i Środowisko Wsparcie projektów z zakresu efektywności energetycznej w perspektywie programowej 2014-2020 Warszawa, 23 kwietnia 2014 r. CELE TEMATYCZNE CELE TEMATYCZNE

Bardziej szczegółowo

Dziedzictwo kulturowe i zasoby naturalne w programach Interreg

Dziedzictwo kulturowe i zasoby naturalne w programach Interreg Dziedzictwo kulturowe i zasoby naturalne w programach Interreg Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wspólne zasady programów Interreg dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA OŚ PRIORYTETOWA I Innowacyjna Polska Wschodnia Priorytet Inwestycyjny 1.2 Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie B+R. Przykładowe typy projektów: Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011 Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku Zespół ds. opracowania ramowego zintegrowanego programu regionalnego, 7 listopada, 2011 Cele bieżącej i przyszłej polityki: Nowa Polityka

Bardziej szczegółowo

w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 1 w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 2 Fundusze zewnętrzne 2014 2020, (projekty programów operacyjnych) 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 Łódź, 18 grudnia 2013 roku. Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. STRUKTURA PLANU

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami Europejskimi ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Środa z Funduszami Europejskimi ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 1 Środa z Funduszami Europejskimi dla ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 2 Środa z FE dla organizacji pozarządowych 1. Wprowadzenie do FE 2014-2020 2. Fundusze Europejskie dla NGO i wsparcia procesu stanowienia

Bardziej szczegółowo

Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata

Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata 2014-2020 Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego Mielec, 30.05.2014

Bardziej szczegółowo