TEKSTY PRZYJĘTE. Zjednoczona w róŝnorodności. w trakcie posiedzenia we. wtorek 6 lipca 2010 PARLAMENT EUROPEJSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEKSTY PRZYJĘTE. Zjednoczona w róŝnorodności. w trakcie posiedzenia we. wtorek 6 lipca 2010 PARLAMENT EUROPEJSKI 2010-2011"

Transkrypt

1 PARLAMENT EUROPEJSKI TEKSTY PRZYJĘTE w trakcie posiedzenia we wtorek 6 lipca 2010 P7_TA-PROV(2010)07-06 WYDANIE TYMCZASOWE PE Zjednoczona w róŝnorodności

2

3 SPIS TREŚCI TEKSTY PRZYJĘTE PRZEZ PARLAMENT EUROPEJSKI P7_TA-PROV(2010)0248 Przystąpienie do Konwencji o wystawach międzynarodowych podpisanej w ParyŜu dnia 22 listopada 1928 r. *** (A7-0201/ Sprawozdawca: George Cutaş) Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie projektu decyzji Rady upowaŝniającej państwa członkowskie do przystąpienia do Konwencji o wystawach międzynarodowych podpisanej w ParyŜu dnia 22 listopada 1928 r. i uzupełnionej protokołami z dnia 10 maja 1948 r., 16 listopada 1966 r., 30 listopada 1972 r. oraz zmianą z dnia 24 czerwca 1982 r. i zmianą z dnia 31 maja 1988 r. (08100/2010 C7-0105/ /0015(NLE))... 1 P7_TA-PROV(2010)0249 Podpisanie Protokołu dotyczącego zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeŝną do Konwencji barcelońskiej *** (A7-0191/ Sprawozdawca: Jo Leinen) Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu dotyczącego zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeŝną Morza Śródziemnego do Konwencji o ochronie środowiska morskiego i regionu przybrzeŝnego Morza Śródziemnego (09132/2010 C7-0128/ /0016(NLE))... 2 P7_TA-PROV(2010)0250 Umowa między Unią Europejską a Islandią i Norwegią w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW i 2008/616/WSiSW *** (A7-0173/ Sprawozdawca: Simon Busuttil) Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a Islandią i Norwegią w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, i decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdroŝenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, w tym załącznika do tej decyzji (05309/2010 C7-0031/ /0191(NLE))... 3 P7_TA-PROV(2010)0251 Uczestnictwo Szwajcarii i Liechtensteinu w działaniach agencji FRONTEX *** (A7-0172/ Sprawozdawca: Philip Claeys) PE \ I

4 Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii porozumienia między Unią Europejską z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu z drugiej strony, w sprawie warunków uczestnictwa tych państw w działaniach Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (05707/2010 C7-0217/ /0073(NLE))... 4 P7_TA-PROV(2010)0252 Wniosek o obronę immunitetu poselskiego Waldemara Tomaszewskiego (A7-0214/ Sprawozdawca: Bernhard Rapkay ) Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie wniosku Waldemara Tomaszewskiego o skorzystanie z immunitetu i przywilejów (2010/2047(IMM))... 5 P7_TA-PROV(2010)0253 Jakość danych statystycznych w zakresie jakości danych statystycznych w kontekście procedury nadmiernego deficytu * (A7-0220/ Sprawozdawca: Othmar Karas) Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie wniosku w sprawie rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 479/2009 w zakresie jakości danych statystycznych w kontekście procedury nadmiernego deficytu (COM(2010)0053 C7-0064/ /0035(NLE))... 7 P7_TA-PROV(2010)0254 Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego i rola makroregionów w przyszłej polityce spójności (A7-0202/ Sprawozdawca: Wojciech Michał Olejniczak) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego oraz roli makroregionów w przyszłej polityce spójności (2009/2230(INI)) P7_TA-PROV(2010)0255 Wkład polityki regionalnej UE w walkę z kryzysem finansowym i gospodarczym, ze specjalnym odniesieniem do celu 2 (A7-0206/ Sprawozdawca: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie wkładu polityki regionalnej UE w walkę z kryzysem finansowym i gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem celu 2 (2009/2234 (INI)) P7_TA-PROV(2010)0256 Prawa pasaŝerów w transporcie autobusowym i autokarowym ***II (A7-0174/ Sprawozdawca: Antonio Cancian) Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2010 r. dotyczące stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw pasaŝerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (05218/3/2010 C7-0077/ /0237(COD)) P7_TA-PROV(2010)0257 Prawa pasaŝerów podróŝujących drogą morską i drogą wodną śródlądową ***II (A7-0177/ Sprawozdawca: Inés Ayala Sender) II /PE

5 Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2010 r. dotyczący stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o prawach pasaŝerów podróŝujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (14849/3/2009 C7-0076/ /0246(COD)) A. Szkolenie w zakresie wiedzy na temat niepełnosprawności, w tym instruktaŝ B. Szkolenie w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym, w tym instruktaŝ P7_TA-PROV(2010)0258 Inteligentne systemy transportowe ***II (A7-0211/ Sprawozdawca: Anne E. Jensen) Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2010 r. dotyczącego stanowiska Rady w pierwszym czytaniu mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy wdraŝania inteligentnych systemów transportowych w dziedzinie transportu drogowego oraz ich interfejsów z innymi rodzajami transportu (06103/4/2010 C7-0119/ /0263(COD)) P7_TA-PROV(2010)0259 Formalności sprawozdawcze dla statków wchodzących do lub wychodzących z portów ***I (A7-0064/ Sprawozdawca: Dirk Sterckx) Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2010 r. W sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do lub wychodzących z portów państw członkowskich Wspólnoty i uchylającej dyrektywę 2002/6/WE (COM(2009)0011 C6-0030/ /0005(COD)) P7_TA-PROV(2010)0260 ZrównowaŜona przyszłość transportu (A7-0189/ Sprawozdawca: Mathieu Grosch) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie zrównowaŝonej przyszłości transportu (2009/2096(INI)) P7_TA-PROV(2010)0261 Roczne sprawozdanie dotyczące działalności Komisji Petycji w roku 2009 (A7-0186/ Sprawozdawca: Carlos José Iturgaiz Angulo) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie obrad Komisji Petycji w roku 2009 (2009/2139 (INI)) P7_TA-PROV(2010)0262 Wspieranie dostępu młodzieŝy do rynków pracy, poprawa statusu osób odbywających staŝe i praktyki zawodowe (A7-0197/ Sprawozdawca: Emilie Turunen) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie wspierania dostępu młodzieŝy do rynków pracy, poprawy statusu osób odbywających staŝe i praktyki zawodowe (2009/2221(INI)) P7_TA-PROV(2010)0263 Nietypowe umowy, zabezpieczenie ścieŝek rozwoju zawodowego i nowe formy dialogu społecznego (A7-0193/ Sprawozdawca: Pascale Gruny) PE \ III

6 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie nietypowych umów o pracę, pewnej ścieŝki kariery, flexicurity oraz nowych form dialogu socjalnego (2009/2220(INI)) P7_TA-PROV(2010)0264 Zielona księga Komisji dotycząca gospodarowania bioodpadami w Unii Europejskiej (A7-0203/ Sprawozdawca: José Manuel Fernandes ) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie zielonej księgi Komisji w sprawie gospodarowania bioodpadami w Unii Europejskiej (2009/2153(INI)) IV /PE

7 P7_TA-PROV(2010)0248 Przystąpienie do Konwencji o wystawach międzynarodowych podpisanej w ParyŜu dnia 22 listopada 1928 r. *** Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie projektu decyzji Rady upowaŝniającej państwa członkowskie do przystąpienia do Konwencji o wystawach międzynarodowych podpisanej w ParyŜu dnia 22 listopada 1928 r. i uzupełnionej protokołami z dnia 10 maja 1948 r., 16 listopada 1966 r., 30 listopada 1972 r. oraz zmianą z dnia 24 czerwca 1982 r. i zmianą z dnia 31 maja 1988 r. (08100/2010 C7-0105/ /0015(NLE)) (Zgoda) Parlament Europejski, uwzględniając projekt decyzji Rady (08100/2010), uwzględniając wniosek o wyraŝenie zgody przedstawiony przez Radę na podstawie art. 207 ust. 4 akapit pierwszy oraz art. 218 ust. 6 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0105/2010), uwzględniając art. 81 i 90 Regulaminu, uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A7-0201/2010), 1. wyraŝa zgodę na projekt decyzji Rady; 2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak równieŝ rządom i parlamentom państw członkowskich. PE \ 1

8 P7_TA-PROV(2010)0249 Podpisanie Protokołu dotyczącego zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeŝną do Konwencji barcelońskiej *** Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu dotyczącego zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeŝną Morza Śródziemnego do Konwencji o ochronie środowiska morskiego i regionu przybrzeŝnego Morza Śródziemnego (09132/2010 C7-0128/ /0016(NLE)) (Zgoda) Parlament Europejski, uwzględniając projekt decyzji Rady (09132/2010), uwzględniając wniosek o wyraŝenie zgody przedstawiony przez Radę zgodnie z art. 192 ust. 1 i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając art. 81 i art. 90 ust. 8 Regulaminu, uwzględniając zalecenie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa śywności (A7-0191/2010), 1. wyraŝa zgodę na zawarcie protokołu, 2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak równieŝ rządom i parlamentom państw członkowskich. 2 /PE

9 P7_TA-PROV(2010)0250 Umowa między Unią Europejską a Islandią i Norwegią w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW i 2008/616/WSiSW *** Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a Islandią i Norwegią w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, i decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdroŝenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, w tym załącznika do tej decyzji (05309/2010 C7-0031/ /0191(NLE)) (Zgoda) Parlament Europejski, uwzględniając tekst umowy między Unią Europejską a Islandią i Norwegią w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, i decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdroŝenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, w tym załącznika do tej decyzji (05060/2009), uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (05309/2010), uwzględniając wniosek o wyraŝenie zgody przedstawiony przez Radę na podstawie art. 218 ust. 6 lit. a) w związku z art. 82 ust. 1 lit. d) i art. 87 ust. 2 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0031/2010), uwzględniając art. 81 i art. 90 ust. 8 Regulaminu, uwzględniając zalecenie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7-0173/2010), 1. wyraŝa zgodę na przyjęcie umowy; 2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania swojego stanowiska Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządom i parlamentom Islandii i Norwegii. PE \ 3

10 P7_TA-PROV(2010)0251 Uczestnictwo Szwajcarii i Liechtensteinu w działaniach agencji FRONTEX *** Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii porozumienia między Unią Europejską z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu z drugiej strony, w sprawie warunków uczestnictwa tych państw w działaniach Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (05707/2010 C7-0217/ /0073(NLE)) (Zgoda) Parlament Europejski, uwzględniając projekt porozumienia między Wspólnotą Europejską z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu z drugiej strony, w sprawie warunków uczestnictwa tych państw w działaniach Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (10701/2009), uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2009)0255, uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (05707/2010), uwzględniając art. 62, akapit pierwszy, pkt 2 lit. a) i art. 66 oraz art. 300 ust. 2 i 3 Traktatu WE, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0217/2009), uwzględniając komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady pt. Konsekwencje wejścia w Ŝycie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych (COM(2009)0665), uwzględniając art. 77 ust. 2 lit. b), art. 74 i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) pkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając art. 81 i art. 90 ust. 8 Regulaminu, uwzględniając zalecenie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7-0172/2010), 1. wyraŝa zgodę na zawarcie porozumienia; 2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak równieŝ rządom i parlamentom państw członkowskich, Konfederacji Szwajcarskiej oraz Księstwa Liechtensteinu. 4 /PE

11 P7_TA-PROV(2010)0252 Wniosek o obronę immunitetu poselskiego Waldemara Tomaszewskiego Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie wniosku Waldemara Tomaszewskiego o skorzystanie z immunitetu i przywilejów (2010/2047(IMM)) Parlament Europejski, uwzględniając wniosek Waldemara Tomaszewskiego o skorzystanie z immunitetu przekazany przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego w dniu 2 lutego 2010 r. i ogłoszony na posiedzeniu plenarnym w dniu 24 marca 2010 r., po wysłuchaniu wyjaśnień Waldemara Tomaszewskiego zgodnie z art. 7 ust. 3 Regulaminu, uwzględniając art. 8 i 9 Protokołu (nr 7) w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej załączonego do Traktatów oraz art. 6 ust. 2 Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r., uwzględniając statut posła do Parlamentu Europejskiego przyjęty dnia 28 września 2005 r., uwzględniając art. 6 ust. 2 oraz art. 7 Regulaminu, uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A7-0214/2010), A. mając na uwadze, Ŝe Waldemar Tomaszewski jest posłem do Parlamentu Europejskiego, B. mając na uwadze, Ŝe przeciwko Waldemarowi Tomaszewskiemu nie jest prowadzone dochodzenie sądowe w rozumieniu art. 8 Protokołu, w związku z czym nie chodzi o przypadek dotyczący immunitetu poselskiego, C. mając na uwadze, Ŝe zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania polityków szczebla państwowego (zwanego dalej kodeksem postępowania ), uchwalonego dnia 19 września 2006 r. (N.X-816), którego przestrzeganie gwarantuje Główna Komisja Etyki SłuŜbowej Republiki Litewskiej, organ polityczny powołany uchwałą z dnia 1 lipca 2008 r. (N.X.-1777), ma on równieŝ zastosowanie do posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych na Litwie, D. mając na uwadze, Ŝe w dniu 22 stycznia 2010 r. Główna Komisja Etyki SłuŜbowej Republiki Litewskiej podjęła decyzję o publicznym upomnieniu Waldemara Tomaszewskiego na mocy ww. kodeksu odnośnie do działalności politycznej, którą prowadzi on jako poseł do Parlamentu Europejskiego, E. mając na uwadze, Ŝe zgodnie z postanowieniami art. 2 statutu posła do Parlamentu Europejskiego 1 posłowie są wolni i niezaleŝni, F. mając na uwadze zasadę pierwszeństwa prawa Unii, 1 Dz.U. L 262 z , s. 1. PE \ 5

12 G. mając na uwadze, Ŝe zarówno przedmiotowa decyzja, jak i przepisy Republiki Litewskiej, na których decyzja ta się opiera, pociągają za sobą naruszenie prawa Unii, nie przestrzegając zasady wolności i niezaleŝności posłów do Parlamentu Europejskiego ustanowionej w art. 2 statutu posła, H. mając na uwadze, Ŝe obowiązkiem Komisji Europejskiej, jako straŝniczki Traktatów, jest wszczęcie postępowania w sprawie naruszenia przeciwko Republice Litewskiej na mocy art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 1. zwraca się do Komisji Europejskiej o zobowiązanie władz litewskich do przestrzegania prawa Unii Europejskiej poprzez wszczęcie, w razie konieczności, postępowania w sprawie naruszenia prawa wspólnotowego, przewidzianego w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do niezwłocznego przekazania niniejszej decyzji oraz sprawozdania sporządzonego przez komisję przedmiotowo właściwą Komisji Europejskiej i właściwym władzom Republiki Litewskiej. 6 /PE

13 P7_TA-PROV(2010)0253 Jakość danych statystycznych w zakresie jakości danych statystycznych w kontekście procedury nadmiernego deficytu * Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie wniosku w sprawie rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 479/2009 w zakresie jakości danych statystycznych w kontekście procedury nadmiernego deficytu (COM(2010)0053 C7-0064/ /0035(NLE)) (Konsultacja) Parlament Europejski, uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2010)0053), uwzględniając art. 126 ust. 14 akapit trzeci Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7 0064/2010), uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 marca 2010 r. 1, uwzględniając art. 55 Regulaminu, uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A7 0220/2010), 1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji; 2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 3. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament; 4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji; 5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji. Poprawka 1 Wniosek dotyczący rozporządzenia akt zmieniający Punkt 1 a preambuły (nowy) Tekst proponowany przez Komisję Poprawka (1a) Niestety ani ostrzeŝenia Komisji 1 Dz.U. C 103 z , s. 1. PE \ 7

14 (Eurostatu) z 2004 r., ani inicjatywy Komisji w tej dziedzinie, określone w komunikacie z dnia 22 grudnia 2004 r. zatytułowanym W stronę europejskiej strategii zarządzania statystykami fiskalnymi 1 nie nakłoniły Rady do zreformowania ram zarządzania statystykami fiskalnymi, które były opóźnione juŝ wtedy. Gdyby podjęto działania w odpowiednim czasie, moŝna byłoby znacznie wcześniej wskazać błędy w przekazywanych odpowiednich danych dotyczących deficytu publicznego, dzięki czemu moŝna byłoby co najmniej złagodzić kryzys. W związku z tym niezwykle istotne jest, aby Komisja (Eurostat) otrzymał odpowiednimi ramami uprawnień, właściwy personel i moŝliwie duŝą niezaleŝność. 1 COM(2004)0832. Poprawka 2 Wniosek dotyczący rozporządzenia akt zmieniający Punkt 1 b preambuły (nowy) Tekst proponowany przez Komisję Poprawka (1b) Komisja powinna oceniać sposób, w jaki finansowe dane statystyczne poszczególnych państw członkowskich były gromadzone i oceniane w przeszłości, i wyciągnąć z tego wnioski. Wnioski te naleŝy przedstawić Parlamentowi Europejskiemu. Poprawka 3 Wniosek dotyczący rozporządzenia akt zmieniający Punkt 3 preambuły Tekst proponowany przez Komisję (3) Poprawione ramy zarządzania w zakresie statystyk fiskalnych zasadniczo funkcjonują dobrze i dają zadowalające Poprawka (3) Mimo Ŝe poprawione ramy zarządzania w zakresie statystyk fiskalnych zasadniczo funkcjonują dobrze i dają zadowalające 8 /PE

15 wyniki pod względem przekazywania odpowiednich danych fiskalnych w zakresie deficytu i długu publicznego. W szczególności państwa członkowskie wykazały wolę współpracy w dobrej wierze i operacyjną zdolność do przekazywania danych fiskalnych wysokiej jakości. wyniki pod względem przekazywania odpowiednich danych fiskalnych w zakresie deficytu i długu publicznego, a większość państw członkowskich wykazało wolę współpracy w dobrej wierze i operacyjną zdolność do przekazywania danych fiskalnych wysokiej jakości, to naleŝało wykorzystać istniejące wcześniej moŝliwości zwiększenia jakości i zakresu danych przekazywanych Komisji (Eurostatowi). Poprawka 4 Wniosek dotyczący rozporządzenia akt zmieniający Punkt 4 preambuły Tekst proponowany przez Komisję (4) JednakŜe ostatnie wydarzenia pokazały równieŝ jasno, Ŝe obecne ramy zarządzania w zakresie statystyk fiskalnych nie zmniejszają w wystarczającym stopniu ryzyka celowego przekazania Komisji nieprawidłowych lub niedokładnych danych. Poprawka (4) JednakŜe ostatnie wydarzenia w Unii pokazały równieŝ jasno, Ŝe obecne ramy zarządzania w zakresie statystyk fiskalnych nie zmniejszają w wystarczającym stopniu ryzyka celowego przekazania Komisji nieprawidłowych lub niedokładnych danych. Poprawka 5 Wniosek dotyczący rozporządzenia akt zmieniający Punkt 4 a preambuły (nowy) Tekst proponowany przez Komisję Poprawka (4a) Wiarygodność danych statystycznych udostępnianych przez Komisję (Eurostat) na poziomie Unii zaleŝy bezpośrednio od wiarygodności danych statystycznych gromadzonych przez państwa członkowskie na poziomie krajowym. Poprawka 6 Wniosek dotyczący rozporządzenia akt zmieniający Punkt 4 b preambuły (nowy) PE \ 9

16 Tekst proponowany przez Komisję Poprawka (4b) Zapewnienie niezaleŝności instytucjonalnej wszystkich ustawowych organów statystycznych ma zasadnicze znaczenie dla uniknięcia wszelkich zbędnych nacisków ze strony rządów danych krajów. Poprawka 7 Wniosek dotyczący rozporządzenia akt zmieniający Punkt 5 preambuły Tekst proponowany przez Komisję (5) W związku z powyŝszym Komisja (Eurostat) powinna posiadać dodatkowe uprawnienia dostępu do szerszego zakresu informacji na potrzeby oceny jakości danych. Poprawka (5) W związku z powyŝszym Komisja (Eurostat) powinna posiadać dodatkowe uprawnienia dostępu do szerszego zakresu informacji na potrzeby oceny jakości danych. Istotne jest, aby dane otrzymywane od państw członkowskich były w odpowiednim czasie przekazywane równieŝ Dyrekcji Generalnej Statystyki Europejskiego Banku Centralnego. Poprawka 8 Wniosek dotyczący rozporządzenia akt zmieniający Punkt 5 a preambuły (nowy) Tekst proponowany przez Komisję Poprawka (5a) Porównywanie danych ekonomicznych wymaga stosowania jednolitej metodologii. Komisja powinna zatem wspierać ujednolicanie systemu gromadzenia danych statystycznych. Poprawka 9 10 /PE

17 Wniosek dotyczący rozporządzenia akt zmieniający Punkt 6 preambuły Tekst proponowany przez Komisję (6) Komisja (Eurostat), przeprowadzając wizyty kontrolne w państwach członkowskich, których informacje statystyczne są przedmiotem kontroli, powinna mieć prawo do dostępu do rachunków instytucji rządowych na poziomie centralnym, regionalnym, lokalnym i zabezpieczeń społecznych, w tym do otrzymania szczegółowych informacji rachunkowych będących ich podstawą, odpowiednich badań i kwestionariuszy statystycznych oraz innych istotnych informacji, przestrzegając przepisów z zakresu ochrony danych oraz poufności informacji statystycznych. Poprawka (6) Komisja (Eurostat), przeprowadzając wizyty kontrolne w państwach członkowskich, których informacje statystyczne są przedmiotem kontroli, powinna mieć prawo do dostępu do rachunków instytucji rządowych na poziomie centralnym, regionalnym, lokalnym i zabezpieczeń społecznych, w tym do otrzymania szczegółowych informacji rachunkowych będących ich podstawą, odpowiednich badań i kwestionariuszy statystycznych oraz innych istotnych informacji, w tym o transakcjach pozabilansowych, przestrzegając przepisów z zakresu ochrony danych oraz poufności informacji statystycznych. Poprawka 10 Wniosek dotyczący rozporządzenia akt zmieniający Punkt 6 a preambuły (nowy) Tekst proponowany przez Komisję Poprawka (6a) Aby Komisja (Eurostat) mogła odpowiedzialnie pełnić funkcje nadzorcze w szerszym zakresie, naleŝy zwiększyć liczbę wykwalifikowanych pracowników w odpowiednich działach. Dodatkowe wydatki na personel i inne koszty powinny być pokryte z przesunięć budŝetowych i za pomocą przesunięć pracowników w ramach Komisji. Poprawka 11 Wniosek dotyczący rozporządzenia akt zmieniający Punkt 7 preambuły Tekst proponowany przez Komisję Poprawka (7) Podstawowym przedmiotem kontroli (7) Podstawowym przedmiotem kontroli PE \ 11

18 powinny być rachunki publiczne poszczególnych instytucji rządowych i samorządowych, a takŝe instytucji publicznych zaklasyfikowanych poza sektorem instytucji rządowych i samorządowych, a rachunki te powinny być oceniane pod kątem ich wykorzystania statystycznego. powinny być rachunki publiczne poszczególnych instytucji rządowych i samorządowych, a takŝe instytucji publicznych zaklasyfikowanych poza sektorem instytucji rządowych i samorządowych, a rachunki te powinny być oceniane pod kątem ich wykorzystania statystycznego. Do oceny budŝetowej naleŝy wykorzystywać zarówno analizy średniookresowe, jak i wieloletnie ramy finansowe. Poprawka 12 Wniosek dotyczący rozporządzenia akt zmieniający Punkt 8 a preambuły (nowy) Tekst proponowany przez Komisję Poprawka (8a) Państwa członkowskie powinny przekazywać Komisji (Eurostatowi) wszystkie informacje statystyczne i budŝetowe na podstawie ujednoliconej i uznanej na poziomie międzynarodowym metody rachunkowości. Poprawka 13 Wniosek dotyczący rozporządzenia akt zmieniający Punkt 8 b preambuły (nowy) Tekst proponowany przez Komisję Poprawka (8b) Komisja powinna rozwaŝyć moŝliwość wprowadzenia sankcji w ramach paktu stabilności i wzrostu w przypadku przekazywania przez państwa członkowskie zniekształconych statystyk makroekonomicznych. Komisja powinna rozwaŝyć równieŝ zaostrzenie takich sankcji wobec państw członkowskich, które fałszują statystyki makroekonomiczne dotyczące ich deficytu budŝetowego i długu publicznego. 12 /PE

19 Poprawka 14 Wniosek dotyczący rozporządzenia akt zmieniający Artykuł 1 punkt -1 (nowy) Rozporządzenie (WE) nr 479/2009 Artykuł 2 ustęp 1 Tekst proponowany przez Komisję Poprawka (-1) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Dane określające planowany poziom deficytu publicznego oraz długu publicznego«oznaczają dane ustalone przez państwa członkowskie na rok bieŝący. Stanowią one najnowsze oficjalne prognozy, uwzględniające ostatnio podjęte decyzje budŝetowe oraz najnowsze wydarzenia i perspektywy gospodarcze, a takŝe miesięczne i kwartalne wyniki. Ich przygotowanie następuje moŝliwie najbliŝej terminu przekazania danych. Poprawka 15 Wniosek dotyczący rozporządzenia akt zmieniający Artykuł 1 punkt 2 Rozporządzenie (WE) nr 479/2009 Artykuł 8 ustęp 2 akapit pierwszy Tekst proponowany przez Komisję 2. Państwa członkowskie moŝliwie jak najszybciej zapewniają Komisji (Eurostatowi) dostęp do wszystkich informacji, o które są proszone w związku z oceną jakości danych, w tym informacji statystycznych, takich jak dane z rachunków krajowych, wykazy, tabele notyfikacji procedury nadmiernego deficytu, dodatkowe kwestionariusze i wyjaśnienia związane z notyfikacjami. Poprawka 2. Państwa członkowskie moŝliwie jak najszybciej zapewniają Komisji (Eurostatowi) dostęp do wszystkich informacji statystycznych i budŝetowych, o które są proszone w związku z oceną jakości danych Informacje te opierają się na ujednoliconej i uznanej na poziomie międzynarodowym metodzie rachunkowości określonej w porozumieniu z Komisją (Eurostat). Informacje statystyczne i budŝetowe obejmują w szczególności: a) dane z rachunków narodowych; b) wykazy; c) tabele notyfikacji procedury nadmiernego deficytu; PE \ 13

20 d) dodatkowe kwestionariusze i wyjaśnienia związane z notyfikacjami procedury nadmiernego deficytu; e) informacje z głównego urzędu rachunkowego, ministerstwa finansów lub odpowiedniego organu regionalnego dotyczące wykonania budŝetu danego państwa członkowskiego i budŝetu regionalnego; f) rachunki organów pozabudŝetowych lub organizacji non-profit i podobnych organów, które rządowego w rachunkach narodowych naleŝą do sektora rządowego; g) pełne informacje dotyczące wszelkiego rodzaju organów pozabilansowych; (h) rachunki funduszy ubezpieczeń społecznych; oraz i) badania samorządów terytorialnych. Poprawka 16 Wniosek dotyczący rozporządzenia akt zmieniający Artykuł 1 punkt 3 Rozporządzenie (WE) nr 479/2009 Artykuł 11 ustęp 3 akapit pierwszy Tekst proponowany przez Komisję 3. Inspekcje metodologiczne mają na celu monitorowanie procesów i weryfikowanie rachunków stanowiących uzasadnienie dla przekazywanych rzeczywistych danych oraz wyciągnięcie szczegółowych wniosków na temat jakości przekazywanych danych, w rozumieniu art. 8 ust. 1. Poprawka 3. Inspekcje metodologiczne mogą być niezapowiedziane i mają na celu monitorowanie procesów, w tym niezaleŝności krajowego organu statystycznego od rządu, i weryfikowanie rachunków stanowiących uzasadnienie dla przekazywanych rzeczywistych danych oraz wyciągnięcie szczegółowych wniosków na temat jakości przekazywanych danych, w rozumieniu art. 8 ust /PE

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH SEKRETARZ STANU SEKRETARZ DO SPRAW EUROPEJSKICH Mikołaj DOWGIELEWICZ Pan Bogdan

Bardziej szczegółowo

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA 4.5.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 115/1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA PROGRAM SZTOKHOLMSKI OTWARTA I BEZPIECZNA

Bardziej szczegółowo

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE 28.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/243 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach

Bardziej szczegółowo

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. L 218/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.8.2008 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE 14.8.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 211/55 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DECYZJE

(Akty ustawodawcze) DECYZJE 5.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 293/1 I (Akty ustawodawcze) DECYZJE DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1082/2013/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie poważnych transgranicznych

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 12.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 72/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje 7.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 68 E/63 Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje P7_TA(2012)0359 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 28.4.2015 r. JOIN(2015) 16 final WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Plan

Bardziej szczegółowo

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas"

KOMUNIKAT KOMISJI. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.5.2014 r. COM(2014) 355 final KOMUNIKAT KOMISJI w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas" PL PL 1. WPROWADZENIE Europejska inicjatywa obywatelska

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2004/18/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 31 marca 2004 r. (Dz.U.UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

DYREKTYWA 2004/18/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 31 marca 2004 r. (Dz.U.UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.) DYREKTYWA 2004/18/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U.UE L z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 57. 26 czerwca 2014. Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 57. 26 czerwca 2014. Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187 Wydanie polskie Legislacja Tom 57 26 czerwca 2014 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

ZIELONA KSIĘGA. SEK(2011) 321 wersja ostateczna

ZIELONA KSIĘGA. SEK(2011) 321 wersja ostateczna PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.3.2011 KOM(2011) 128 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA w sprawie gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego SEK(2011) 321 wersja

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13)

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Biuletyn Europejski Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Szanowni Państwo, Biuletyn Europejski zawiera zbiór informacji z zakresu tematyki europejskiej oraz moŝliwości

Bardziej szczegółowo

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2010 r. dotyczące strategii UE dla Kaukazu Południowego (2009/2216 (INI)) (2011/C 161 E/20)

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2010 r. dotyczące strategii UE dla Kaukazu Południowego (2009/2216 (INI)) (2011/C 161 E/20) C 161 E/136 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.5.2011 włączenia organizacji reprezentujących MŚP do grupy ds. współpracy przemysłowej, odpowiedzialnej za wdrożenie europejsko-śródziemnomorskiej karty

Bardziej szczegółowo

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Jak działa Unia Europejska Przewodnik po instytucjach europejskich Unia Europejska ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Niniejsza publikacja jest częścią serii wyjaśniającej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY

STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY 1 Opracowanie zostało przygotowane przez zespół w składzie: Agata Budzyńska Maciej Duszczyk Marcin Gancarz Edyta Gieroczyńska Marcin Jatczak Karolina

Bardziej szczegółowo

Opinia Komitetu Regionów Współpraca terytorialna w regionie Morza Śródziemnego poprzez Instrument makroregionu adriatycko-jońskiego (2012/C 9/03)

Opinia Komitetu Regionów Współpraca terytorialna w regionie Morza Śródziemnego poprzez Instrument makroregionu adriatycko-jońskiego (2012/C 9/03) C 9/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.1.2012 Opinia Komitetu Regionów Współpraca terytorialna w regionie Morza Śródziemnego poprzez Instrument makroregionu adriatycko-jońskiego (2012/C 9/03) KOMITET

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.12.2014 r. C(2014) 9672 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY AKT EUROPEJSKI

JEDNOLITY AKT EUROPEJSKI JEDNOLITY AKT EUROPEJSKI III/PL 1 1 Preambuła JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW, JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA DANII, PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, PREZYDENT REPUBLIKI GRECKIEJ, JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI RADA KOMISJA EUROPEJSKA

PARLAMENT EUROPEJSKI RADA KOMISJA EUROPEJSKA 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 373/1 II (Komunikaty) POROZUMIENIA MIĘDZYINSTYTUCJONALNE PARLAMENT EUROPEJSKI RADA KOMISJA EUROPEJSKA POROZUMIENIE MIĘDZYINSTYTUCJONALNE z dnia 2 grudnia

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 9.8.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 214/3 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art.

Bardziej szczegółowo

RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008

RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008 RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008 WPROWADZENIE STRUKTURA ANALIZY STAN KONWERGENCJI GOSPODARCZEJ PODSUMOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH KRAJÓW PL RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008 WPROWADZENIE W 2008 roku wszystkie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo