DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje: 1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2011 r., sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury, informację o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie z dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia. 2. Sprawozdania, o którym mowa w 1 przekazać Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 3..Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Burmistrz Miasta Piotr Siniakowicz I. Dochody majątkowe 1. Gospodarka mieszkaniowa DOCHODY Wyszczególnienie Dział Rozdział Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 187/12 Burmistrza Miasta Siemiatycze Plan na 2011 r. z dnia 12 marca 2012 r. budżetu za 2011 rok % , ,73 34 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,73 34 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust 1 pkt. 2 i , , , ,01 100

2 2 Wyszczególnienie Dział Rozdział 3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł Plan na 2011 r budżetu za 2011 rok % , ,92 94 II. Dochody bieżące ogółem A. Dochody z podatków i opłat lokalnych mienia komunalnego i pozostałe , ,24 95 Rolnictwo i łowiectwo ,04 69 Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw , , , , , Pozostałe odsetki ,80 - Gospodarka mieszkaniowa ,54 97 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,49 97 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw , , Wpływy z różnych opłat ,01 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,40 94 Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów Wpływy z różnych dochodów ,05 - Administracja publiczna ,96 22 Urzędy gmin , Wpływy z różnych opłat ,60 - Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,30 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,17 10

3 3 Wyszczególnienie Dział Rozdział Plan na 2011 r. budżetu za 2011 rok Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy z Norweskiego Funduszu Finansowego ,69 10 % Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy z budżetu państwa ,48 10 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie- posiadających osobowości prawnej ,58 97 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,52 98 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,52 98 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek ,14 89 Podatek od nieruchomości ,30 90 Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych ,04 96 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat ,80 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,30 98 Podatek od nieruchomości ,84 98 Podatek rolny Podatek leśny , Podatek od śr. transportowych , Podatek od spadków i darowizn ,13 96 Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych ,32 92 Wpływy z różnych opłat , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,33 95 Wpływy z opłaty skarbowej ,08 88 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , Wpływy z różnych opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych , Różne rozliczenia ,64 27

4 4 Wyszczególnienie Dział Rozdział Plan na 2011 r. budżetu za 2011 rok % Różne rozliczenia finansowe ,64 27 Pozostałe odsetki ,64 27 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Pozostałe odsetki , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,17 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t ,08 - Wpływy z różnych dochodów ,90 - Przedszkola , Pozostałe odsetki ,35 - Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień , Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,68 - Gimnazja ,69 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,31 - Pozostałe odsetki ,38 - Szkoły artystyczne ,71 - Pozostałe odsetki ,71 - Pomoc społeczna ,21 96 Domy pomocy społecznej , Wpływy z usług , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,48 48 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,58 99 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,58 99 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , , , ,04 96 Zasiłki stałe ,30 99 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy ,30 99

5 5 Ośrodki Pomocy Społecznej Wyszczególnienie Dział Rozdział Plan na 2011 r. budżetu za 2011 rok , Pozostałe odsetki ,75 76 % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,15 51 Wpływy z usług ,15 51 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,98 88 Żłobki , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , Pozostała działalność ,71 87 Dotacja rozwojowa ,32 87 Dotacja z budżetu państwa ,39 88 Edukacyjna opieka wychowawcza ,91 73 Pomoc materialna dla uczniów ,91 73 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy ,91 73 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,31 78 Gospodarka odpadami ,86 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg ,73 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,42 55 Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów Kultura fizyczna i sport ,36 68 Instytucje kultury fizycznej ,38 67 Wpływy z usług Pozostałe odsetki , ,98 - B. Dotacje celowe na zadania zlecone ,64 99 Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność ,53 100

6 6 Wyszczególnienie Dział Rozdział Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Plan na 2011 r. budżetu za 2011 rok ,53 % 100 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Spis powszechny i inne ,22 99 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , Wybory do sejmu i senatu ,79 99 Pomoc społeczna ,10 99 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,46 95 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie C. Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Dochody ogółem: I + II ,78 95

7 7 Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 187/12 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 12 marca 2012 r. WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Nazwa Działu Rozdziału Plan na 2011 rok za 2011 rok % bieżące Wynagrodzenia i pochodne z tego: związane z realizacją zadań zleconych Dotacje na obsługę długu Rolnictwo , , , Izby rolnicze , , , ,94 Majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych tj. programy art.5 ust.1 pkt.2 i Pozostała działalność , , , , , , Transport i łączność , ,04 31, , Lokalny transport zbiorowy , , , , Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne , ,92 31, , , ,50 31, , ,81

8 8 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Działu Rozdziału Plan na 2011 rok za 2011 rok % bieżące Wynagrodzenia i pochodne z tego: związane z realizacją zadań zleconych Dotacje na obsługę długu , ,50 Majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych tj. programy art.5 ust.1 pkt.2 i , , , , , , Turystyka Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa , ,77 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , , Pozostała działalność , , , , Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , , ,60 90, ,90 3 4,90 4,

9 9 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Działu Rozdziału Plan na 2011 rok za 2011 rok % bieżące Wynagrodzenia i pochodne z tego: związane z realizacją zadań zleconych Dotacje na obsługę długu Majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych tj. programy art.5 ust.1 pkt.2 i Opracowanie geodezyjne i kartograficzne Cmentarze , , , , Informatyka , , , Pozostała działalność , , , , , , Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie Rady gmin , , , ,80

10 10 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Działu Rozdziału Plan na 2011 rok za 2011 rok % bieżące Wynagrodzenia i pochodne z tego: związane z realizacją zadań zleconych Dotacje na obsługę długu Majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych tj. programy art.5 ust.1 pkt.2 i Urzędy gmin , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20

11 11 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Działu Rozdziału Plan na 2011 rok za 2011 rok % bieżące Wynagrodzenia i pochodne z tego: związane z realizacją zadań zleconych Dotacje na obsługę długu , ,55 Majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych tj. programy art.5 ust.1 pkt.2 i ,93-6, , , , , , , Spis powszechny i inne , , , , , , , , , ,26 377,26 377, , ,21 117, , ,20 175, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,

12 12 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Działu Rozdziału Plan na 2011 rok za 2011 rok % bieżące Wynagrodzenia i pochodne z tego: związane z realizacją zadań zleconych Dotacje na obsługę długu , ,18 544,18 Majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych tj. programy art.5 ust.1 pkt.2 i , ,03 96, , ,15 66, , ,70 11, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Pozostała działalność , , , ,

13 13 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Działu Rozdziału Plan na 2011 rok za 2011 rok % bieżące Wynagrodzenia i pochodne z tego: związane z realizacją zadań zleconych Dotacje na obsługę długu Majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych tj. programy art.5 ust.1 pkt.2 i Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory do sejmu i senatu , , , , , ,17 718,17 718, , ,49 94,49 94, , ,63 230, , ,50 107, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe policji , , , , Ochotnicze Straże Pożarne , , , , , , , ,71 14, , , ,38

14 14 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Działu Rozdziału Plan na 2011 rok za 2011 rok % bieżące Wynagrodzenia i pochodne z tego: związane z realizacją zadań zleconych Dotacje na obsługę długu , , , ,54 Majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych tj. programy art.5 ust.1 pkt.2 i , , Obrona cywilna , , , , , , , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Pobór podatków, opłat i niepodatko-wych należności budżetowych , , , , , , , ,70 261, , , , , , , ,

15 15 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Działu Rozdziału Plan na 2011 rok za 2011 rok % bieżące Wynagrodzenia i pochodne z tego: związane z realizacją zadań zleconych Dotacje na obsługę długu Obsługa długu publicznego , , ,45 Majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych tj. programy art.5 ust.1 pkt.2 i Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t , , , , , , Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie , , , , Szkoły Podstawowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60

16 16 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Działu Rozdziału Plan na 2011 rok za 2011 rok % bieżące Wynagrodzenia i pochodne z tego: związane z realizacją zadań zleconych Dotacje na obsługę długu , ,98 Majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych tj. programy art.5 ust.1 pkt.2 i , , , , , , , , , , Przedszkola , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

17 17 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Działu Rozdziału Plan na 2011 rok za 2011 rok % bieżące Wynagrodzenia i pochodne z tego: związane z realizacją zadań zleconych Dotacje na obsługę długu , ,82 Majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych tj. programy art.5 ust.1 pkt.2 i , , , , , , , , , , , , , , Gimnazja , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,45

18 18 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Działu Rozdziału Plan na 2011 rok za 2011 rok % bieżące Wynagrodzenia i pochodne z tego: związane z realizacją zadań zleconych Dotacje na obsługę długu Majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych tj. programy art.5 ust.1 pkt.2 i , , , , , , Dowożenie uczniów do szkoły , , , , Szkoły artystyczne , , , , , , , , , , , , , , , , ,79

19 19 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Działu Rozdziału Plan na 2011 rok za 2011 rok % bieżące Wynagrodzenia i pochodne z tego: związane z realizacją zadań zleconych Dotacje na obsługę długu Majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych tj. programy art.5 ust.1 pkt.2 i , , , , , , , , , , , , , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Pozostała działalność , , , , , , ,50

20 20 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Działu Rozdziału Plan na 2011 rok za 2011 rok % bieżące Wynagrodzenia i pochodne z tego: związane z realizacją zadań zleconych Dotacje na obsługę długu Majątkowe , ,79 na realizację zadań inwestycyjnych tj. programy art.5 ust.1 pkt.2 i , , Ochrona zdrowia , , , Zwalczanie narkomanii , , , , , , , , , , , , , , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , , , , ,10

21 21 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Działu Rozdziału Plan na 2011 rok za 2011 rok % bieżące Wynagrodzenia i pochodne z tego: związane z realizacją zadań zleconych Dotacje na obsługę długu , , ,67 Majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych tj. programy art.5 ust.1 pkt.2 i , ,09 498, , , , , , , , , , , , Pomoc społeczna , , , , Domy pomocy społecznej , , , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , , , , , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , , , , ,67

22 22 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Działu Rozdziału Plan na 2011 rok za 2011 rok % bieżące Wynagrodzenia i pochodne z tego: związane z realizacją zadań zleconych Dotacje na obsługę długu Majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych tj. programy art.5 ust.1 pkt.2 i , , , , , , , , , , , , , ,59 134, , ,60 234, , , , , ,70 676, Składki na ubezpieczenia zdrowotne , , , , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , , Dodatki mieszkaniowe , , , , Zasiłki stałe , , , , Ośrodki pomocy społecznej , , ,74

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Plan wydatków po zmianach za rok 2012 w kwocie 67.404.260,00 zł został wykonany w kwocie 63.627.018,78 zł, to jest w 94,4 % w stosunku rocznym. Na tę kwotę złożyły się wydatki majątkowe w wysokości 9.191.114,20

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok dnia 30 października 2007 r. Nr 236 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ: 2428 Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 2597 Nr XXI/106/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r.

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. SPIS TREŚCI Poz. 514 Uchwała Nr LX/683/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 515 Uchwała Nr LX/684/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2013 rok

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2013 rok SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT za 2013 rok Zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka SZANOWNI PAŃSTWO Rozpoczął się rok 2012, w którym podejmowane działania skierowane są na realizację zadań zmierzających do dalszej poprawy gminnej infrastruktury, gospodarki i życia społeczno - kulturalnego.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE UCHWAŁY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE 2724 Nr 1/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zakazu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK 1 Budżet gminy na 2012 rok został zatwierdzony uchwałą Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 grudnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2014 rok

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2014 rok SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT za 2014 rok Zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA 2010 ROK UCHWALA Nr XI/2011 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2010 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne 2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie w I półroczu 2009r. wykonano w 49,50%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. wynosiło 50,55%.

Bardziej szczegółowo

MIASTO i GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ

MIASTO i GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ MIASTO i GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ kadencja 2014-2018 INFORMACJA BILANS OTWARCIA 2014/2015 BURMISTRZ PIWNICZNEJ-ZDOJU Zbigniew Janeczek MIASTO i GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ powierzchnia miasto 3.830 ha gmina 8.840

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/64 USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁA RADY GMINY CEDRY WILEKIE 1439 Nr XXI/176/09 z dnia 10 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania

Bardziej szczegółowo