ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA WŁOCŁAWEK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA WŁOCŁAWEK"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Protokołu z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju miasta Włocławek ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA WŁOCŁAWEK ZŁOŻONYCH PODCZAS TRWANIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W OKRESIE OD 14 SIERPNIA 2013 ROKU DO 26 LISTOPADA 2013 ROKU Lp. Osoba/ podmiot Fragment dokumentu do którego odnosi się uwaga/ rozdział/strona 1. osoba prywatna 1) Rewitalizacja terenów poprzemysłowych, powojskowych i przygotowanie nowych terenów pod rozwój działalności produkcyjnousługowej / Cel operacyjny 1.4 / str. 17, 19, 21, 39 Propozycja zmiany Uzasadnienie Zmiana uwzględniona/ nieuwzględnionauzasadnienie Rewitalizacja terenów poprzemysłowych, powojskowych i przygotowanie nowych terenów pod rozwój działalności produkcyjnousługowej, a także kulturalnej. We Włocławku istnieje wiele różnych obszarów wchodzących w zakres tej kategorii. Jednym z najciekawszych pod względem lokalizacji, jest poprzemysłowy teren po zakładach celulozowych. Na etapie planowania strategicznego, ale także planu zagospodarowania przestrzennego, należałoby pamiętać o zapewnieniu tym obszarom funkcji kulturalnych czy to w formie stałych ekspozycji tematycznych, czy też szerszego zakresu w postaci muzeum (np. muzeum celulozy) czy instytucji propagującej kulturę. Kwestia ta jednak nie dotyczy już tak bardzo obszarów np. Wschodu Przemysłowego, ale Zmiana nieuwzględniona Cel operacyjny 1.4 realizuje cel strategiczny związany z gospodarką miasta w brzmieniu Kreowanie silnej pozycji miasta na mapie inwestycyjnej kraju. W nawiązaniu do tradycji miejsca możliwe będzie inicjowanie i wspieranie działań mających na celu zachowanie specyficznego charakteru i historii miejsca. 1

2 już chociażby terenu po jednostce wojskowej na ulicy Kapitulnej czy ulicy Żytniej tak, gdzie można by podkreślić historię tych miejsc, ważnych dla rozwoju miasta w latach poprzednich. 2) W kontekście celów jakie ma spełniać rewitalizacja istotne będzie uwzględnienie jak najszerzej aspektów społecznych (w tym potrzeb osób niepełnosprawnych) i gospodarczych rewitalizowanych obszarów. / Cel operacyjny 4.2 / str. 29,30 W kontekście celów jakie ma spełniać rewitalizacja istotne będzie uwzględnienie jak najszerzej aspektów społecznych (w tym potrzeb osób niepełnosprawnych), kulturalnych i gospodarczych rewitalizowanych obszarów. Szeroki zakres rewitalizacji przestrzeni publicznej powinien dotyczyć również kwestii obecności projektów artystycznych w ramach tejże przestrzeni. Można taką funkcję realizować w formie stałej ekspozycji, wystaw czasowych czy eventów artystycznych. Warto więc wyróżnić ten aspekt zagospodarowywania przestrzeni publicznej, przez co kreować rozwój wydarzeń artystycznych i kulturalnych w ramach przestrzeni publicznej. 2

3 3) Rewitalizacja przestrzeni publicznych / tabela realizacji Strategii według kompetencji / str. 47 Dodanie do tabeli: Inicjowanie: Wydział Kultury, instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe i stowarzyszenia ; Uzasadnienia jak w punkcie powyżej (2). Realizacja: Wydział Kultury, instytucje kultury, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia ; częściowo. Dodano do tabeli Wydział Kultury, instytucje kultury. Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia nie realizują zadań inwestycyjnych gminy. Partnerzy/Współpraca: Wydział Kultury, instytucje kultury, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia częściowo. Dodano do tabeli organizacje pozarządowe i stowarzyszenia. Wydział Kultury i instytucje kultury nie gdyż będą współrealizować zadania inwestycyjne. 4) Za właściwe wskazuje się prowadzenie przez Samorząd systematycznych regulacji własnościowych Za właściwe wskazuje się prowadzenie przez Samorząd systematycznych regulacji własnościowych nieruchomości (kamienic) w Śródmieściu, mających na celu ich komunalizację, W przypadku chęci sprzedaży kamienicy prywatnemu przedsiębiorcy, gotowa inwentaryzacja stanu budynku stanowi szczególne ułatwienie i może znacząco przyspieszyć doprowadzenie obiektu do 3

4 nieruchomości (kamienic) w Śródmieściu, mających na celu ich komunalizację, a następnie rewitalizację / Cel operacyjny 4.2 / str. 29 przeprowadzenie inwentaryzacji, a następnie rewitalizację odpowiedniego stanu technicznego i estetycznego. 5) Przygotowanie programu wykorzystania Wisły z przystanią zlokalizowaną przy ujściu rzeki Zgłowiączki / Cel operacyjny 5.1 / str. 32, 33 Dodanie informacji o zagospodarowaniu brzegu Wisły od przystani przy Zgłowiączce do os. Zazamcze Propozycja ta wygeneruje dodatkowy obszar urządzonej zieleni oraz zapewni atrakcyjny, łatwy i bezpieczny dostęp do przystani mieszkańcom os. Zazamcze. 6) Cel strategiczny 4 / Dążenie do wzmocnienia atrakcyjności miasta jako miejsca zamieszkania / str. 18, 27-31, 45-49, 57, 59 Położenie nacisku na rozwój dróg rowerowych jako elementu ruchu miejskiego, a nie tylko jako formę rekreacji (jak zostało to zawarte w celu operacyjnym 5.2 Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej i rekreacji). Proponuję więc dodanie do opracowania kwestii rozwoju dróg rowerowych jako elementu ruchu miejskiego wraz z niezbędną Brak jednoznacznego nawiązania do konkretnego fragmentu Strategii ze względu na brak odniesienie w opracowaniu do omawianej kwestii. Cel operacyjny 4.1 nie w pełni odzwierciedla proponowaną przeze mnie kwestię pozostawiając wolne pole interpretacji kwestii rowerowej aż do możliwości jej pominięcia. Tak więc, mimo iż infrastruktura rowerowa wpisuje się w cały częściowo Zapis dotyczący dróg rowerowych został uzupełniony w celu operacyjnym 4.1 działanie Rozwój sieci dróg nie jako odrębny cel operacyjny

5 infrastrukturą dot. dróg rowerowych, parkingów, oświetlenia parkingów oraz monitoringu parkingów w kluczowych miejscach w mieście. Proponowałbym więc dodanie do celu strategicznego Dążenie do wzmocnienia atrakcyjności miasta jako miejsca zamieszkania, celu operacyjnego 4.5 o wspomnianej powyżej treści. układ drogowy, to warto by rozważyć wyszczególnienie kwestii rowerowej jako osobny cel operacyjny. Rower coraz częściej staje się pojazdem, którym mieszkańcy jeżdżą do pracy, urzędów czy na zakupy, a uczniowie do szkół. Rozwój infrastruktury rowerowej w centrum miasta powinien być kluczowy z punktu widzenia ruchu drogowego oraz transportu publicznego. Wyznaczenie wygodnych tras dojazdu do kluczowych miejsc w mieście może wpłynąć na zmniejszenie ruchu samochodowego. Wymaga to jednak także odpowiedniego przygotowania infrastruktury, dróg rowerowych, wysokości krawężników, łagodnych zjazdów i łuków oraz przede wszystkim bezpiecznych parkingów rowerowych, których w mieście zdecydowanie brakuje. 7) Dla polepszenia spójności wewnętrznej planuje się również budowę nowego odcinka drogi wzdłuż Wisły jako przedłużenie Dla polepszenia spójności wewnętrznej planuje się również budowę nowego odcinka drogi wzdłuż Wisły jako przedłużenie ul. Bulwary do ul. Barskiej wraz z całą 1. Propozycja wpisuje się we wspomniany wcześniej postulat wyróżnienia w Strategii kwestii infrastruktury rowerowej. Ad.1. Zgodnie ze standardami nowo budowane drogi, realizowane są łącznie z infrastrukturą, w tym, jeśli istnieje taka możliwość terenowa, ze 5

6 ul. Bulwary do ul. Barskiej. / Cel operacyjny 4.1 / str. 28, 49, 59 infrastrukturą rowerową(1)oraz rozbudową bulwaru. (2) 2.Dodatkowo należałoby rozważyć rozbudowę istniejącego bulwaru na tym odcinku (prace mogłyby być realizowane we współpracy z potencjalnym inwestorem na tym obszarze). ścieżkami rowerowymi oraz ciągami pieszymi. Zapis uzupełniony o rozbudowę bulwaru 8) Zakłada się, iż na bazie aktualnie funkcjonujących przewoźników Przewozy Regionalne oraz Kujawsko- Pomorski Transport Samochodowy powstanie centrum komunikacyjne, które łącznie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym i przewoźnikami prywatnymi zapewni komfort usług transportu publicznego. / Cel operacyjny 4.1 / str. 28 9) Rewitalizacja zabudowy przy ul. 3 Zakłada się, iż na bazie ( )powstanie centrum komunikacyjne o wyróżniającej się architekturze i urbanistyce, które łącznie z Miejskim Przedsiębiorstwem... Rewaloryzacja zabudowy przy ul. 3 Maja Położenie terenów dworca PKP/PKS wymaga aby położyć nacisk na proponowaną zmianę. Wspomniany teren leży przy głównej trasie jaka przebiega przez miasto i powinien zostać jak najlepiej zagospodarowany pod względem funkcjonalnym, architektonicznym oraz urbanistycznym. Właściwym określeniem w kontekście zabudowy jest Forma architektoniczna będzie rozstrzygana na etapie opracowywania koncepcji i projektu budowlanego inwestycji w konsultacji ze społecznością lokalną. Rewaloryzacja jest to 6

7 Maja / tabela realizacji Strategii według kompetencji / str. 50 ; dot. również: str. 29, 59 rewaloryzacja. Rewitalizacją jest raczej ogółem procesów zachodzących na większym obszarze w różnych dziedzinach: gospodarczej, społecznej, kulturowej. Stąd w kontekście poprawy stanu technicznego zabudowy należałoby użyć określenia rewaloryzacja. działanie konserwatorskie mające na celu przywrócenie wartości użytkowych i ekspozycję dziedzictwa kulturowego zarówno zabytków architektury jaki i zespołów urbanistycznych. Rewaloryzacja w połączeniu z całokształtem działań gospodarczych i społecznych związanych z poprawą funkcjonalną i użytkową nazywana jest rewitalizacją. Zakłada się, iż ul. 3 Maja wymaga działań nie tylko rewaloryzacji ale i ożywienia gospodarczego. 10) Rewitalizacja Palcu Wolności / tabela realizacji Strategii według kompetencji / str. 51 ; dot. również: str W tabeli Partnerzy/Współpraca: Wydział Kultury, miejscowi przedsiębiorcy 1.Projekt przebudowy Placu Wolności powinien zakładać również nadanie mu kulturalnego znaczenia jak we wcześniej przytoczonych propozycjach dot. obecności kultury w przestrzeni publicznej. Ponadto jego realizacja powinna być realizowana we współpracy z funkcjonującymi tam przedsiębiorstwami. Ad dodanie do tego projektu informacji o przebudowie 2.Dodatkowo warto rozważyć połączenie tego projektu z Ad. 2. Uwaga nieuwzględniona 7

8 ulicy 3 Maja wraz z ulicami poprzecznymi 3.dodanie informacji o konkursie architektonicznym projektem przebudowy ulicy 3 Maja oraz ulic poprzecznych, którego brakuje w opracowanej Strategii. Cenne byłoby zawarcie już na etapie opracowania strategicznego informacji o formie wyłonienia projektu przebudowy Placu Wolności (lub Placu Wolności wraz z ul. 3 Maja i ulicami sąsiednimi) w drodze ogłoszonego konkursu architektonicznego. Informacja ta, w przypadku problemów z realizacją projektu w perspektywie najbliższych kilku lat może zapewnić zachowanie w/w formy wyłonienia projektu, co może znacząco przełożyć się również na jakość wyłonionego projektu tego kluczowego punktu miasta (którym Plac Wolności powinien się stać w 100 % w drodze przeprowadzonych prac, jako naturalne centrum miasta). Modernizacja Placu Wolności i Rewitalizacja zabudowy przy ul. 3 Maja to dwa oddzielne zadania, chociaż komplementarne, jak inne zrealizowane bądź planowane do realizacji w obszarze Śródmieścia. Ad. 3 Uwaga nieuwzględniona Strategia nie jest dokumentem, w którym zapisuje się formy realizacji poszczególnych działań. Bedzie to uwzględnione na poziomie operacyjnym i realizacyjnym przedsięwzięcia. 11) Dążenie do wzmocnienia atrakcyjności miasta Brak kilku zasadniczych miejsc, które wymagają kompleksowego Dziś te miejsca pod względem architektonicznym i urbanistycznym stanowią 8

9 jako miejsca zamieszkania zagospodarowania: 1.Pofabryczny teren zakładów celulozowych: w perspektywie budowy nowej drogi należałoby dopełnić wszelkich starań aby w/w teren został funkcjonalnie i estetycznie zagospodarowany, z poszanowaniem historii zakładu, a nawet rozważyć próby odtworzenia części zabudowań. negatywny obraz miasta. Warto by więc zwrócić uwagę na te obszary i zaznaczyć potrzebę ich zagospodarowania w dokumencie strategicznym, a także zwracać na to uwagę przy opracowywaniu planów zagospodarowania dla tych miejsc, które go nie posiadają. Ad.1. Uwaga nieuwzględniona. W celu operacyjnym 1.4. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych, powojskowych i przygotowanie nowych terenów pod rozwój działalności produkcyjnousługowej w działaniu Wyznaczenie i przygotowanie planistyczne terenów inwestycyjnych jest zapis dotyczący Wschodu Przemysłowego, który na poziomie operacyjnym i realizacyjnym pozwoli na zagospodarowanie tego terenu z poszanowaniem jego historii. Ponadto, na teren pofabryczny zakładów celulozowych sporządzany jest (także przy udziale społeczeństwa w ramach konsultacji społecznych) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który określa funkcje terenów, standardy zagospodarowania oraz układ 9

10 komunikacyjny. 2.Kwartał ulic: Kilińskiego, Bauera, Okrzei, Wojska Polskiego brak planu zagospodarowania, zabudowa strasznie zróżnicowana 3.Osiedle Kokoszka: należałoby rozważyć zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego i powrót do niektórych ustaleń z planu z 2000 rok (m.in. wprowadzenie większej liczby obowiązujących linii zabudowy dziś takich brak nawet przy ul. Długiej; odsunięcie zabudowy od ulic, itp.). 4.Teren stadionu pomiędzy ulicami Chopina i Okrzei (ze szczególnym uwzględnieniem pierzei ulicy Chopina). Ad.2., Ad. 3 i Ad.4. Uwagi nieuwzględnione. W celu operacyjnym 1.4. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych, powojskowych i przygotowanie nowych terenów pod rozwój działalności produkcyjnousługowej w działaniu Wyznaczenie i przygotowanie planistyczne terenów inwestycyjnych jest zapis, iż zakłada się systematyczne sporządzanie planów miejscowych. Aktualnie dla kwartału ulic: Kilińskiego, Bauera, Okrzei, Wojska Polskiego sporządzany jest nowy plan miejscowy. Osiedle Kokoszka posiada plan miejscowy z 2011r i aktualnie brak wniosków do podjęcia zmiany. Dla terenu stadionu sporządzana jest aktualnie zmiana planu miejscowego. Wszystkim prowadzonym pracom w zakresie sporządzania nowego bądź 10

11 zmiany istniejącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego towarzyszą konsultacje społeczne. 2. osoba prywatna Podłączenie do MPEC całej ulicy Św. Antoniego. Ulica ta znajduje się w ścisłym centrum, obok Urzędu Miasta a jednak została zapomniana przy podłączaniu ulic do ciepłociągu. Działania związane z możliwością modernizacji i rozbudowy infrastruktury technicznej są zawarte w celu operacyjnym 4.2. Wniosek jako szczegółowy został przekazany do MPEC. 3. osoba prywatna Zadania o znaczeniu kluczowym Przebudowa al. Jana Pawła II Wzrastająca liczba mieszkańców osiedla Leśnego powoduje znaczny wzrost liczby pojazdów. Na znaczącej długości alei nie ma żadnych zabudowań (las lub tereny po kolejce wąskotorowej) więc związane z poszerzeniem koszty nie powinny być wysokie, a ranga imprez organizowanych na lotnisku rośnie! Same plusy dla mieszkańców, hotelarstwa, turystyki, gastronomii itp.. Do działania Rozwój sieci dróg w celu operacyjnym 4.1. dodano nowe zapisy. Zadanie nie zostało ujęte jako kluczowe. 11

12 A w przyszłości może dla portu lotniczego? 4. organizacja pozarządowa CEL 5 Umacnianie znaczenia turystyki i rekreacji w rozwoju miasta/ str Zagospodarować prawobrzeżną część zapory na cele turystyczne, w tym budowa przystani dla statków rejsowych z zapleczem hotelowym. 2. Wybudować z infrastrukturą zaplecze sportowe oraz plażowe i rekreacyjne na stokach gór na Zawiślu między jednym, a drugim mostem (hotel, zjeżdżalnie, wyciągi narciarskie, sztuczne plaże, baseny kolejki linowe itp. ) - wizytówka miasta 3. Zagospodarować na cele lądowiska dla lekkich samolotów lub helikopterów wysepki na Wiśle na przeciw Bulwarów w tym wybudowanie pomostu łączącego tę wysepkę z miastem, 4. Włocławek miasto sportu i rekreacji, należy zatem utworzyć ośrodki zdrowego trybu życia- centra odchudzania i utrzymywania Promocja miasta, miejsca pracy, zwiększenie wpływów do budżetu miasta Strategia zawiera cel operacyjny 5.1. Opracowanie i wdrożenie programu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego Zalewu Włocławskiego i Wisły. Ponieważ temat ten znalazł swoje miejsce również w Strategii rozwoju województwa kujawskopomorskiego na lata w kwietniu br. Urząd Marszałkowski wspólnie z Kujawsko Pomorskim Biurem Planowania Przestrzennego i Regionalnego w konsultacji z gminami położonymi wokół Zbiornika podjął szczegółowe prace projektowe i przygotował Koncepcję rozwoju i zagospodarowania przestrzennego terenów wokół Zbiornika Włocławskiego (dostępna na stronie która obejmuje kompleksowo 12

13 szczupłej sylwetki tutaj można włączyć Nordic wolking, jazdy na rowerach, spacery po górach, po lasach itp. wykorzystać walory terenów zawiśla i zbiornika wodnego. 5. Wesprzeć budowę sanktuarium ks. Jerzego Popiełuszki. propozycje ożywienia i rozwoju Zalewu Włocławskiego. W związku z tym iż prace projektowe w tym zakresie będą kontynuowane, propozycje Pana przekazane zostały do zespołu projektowego. Cel operacyjny 3.3. Stworzenie oferty edukacyjnej spójnej z potrzebami rynku pracy i zwiększenie umiejętności praktycznych absolwentów/ str Należy maksymalnie wykorzystać dodatkowe fundusze, które proponuje Unia Europejska i utworzyć europejskie centrum kadr mające na celu kształcenie przyszłych i obecnych polsko- europejskich przedsiębiorców, przygotowywanie bezrobotnych z UE do praktycznego wykonywania konkretnych zawodów, a w efekcie stworzyć warunki do zakładania wspólnych włocławsko- europejskich przedsiębiorstw, Powstawanie nowych miejsc pracy, Kadry dla przyszłego rozwoju włocławsko-europejskiej przedsiębiorczości we Włocławku, Mnożenie lokalnych przedsiębiorców. W Strategii przewiduje się m. in. utworzenie we Włocławku ośrodka politechnicznego oraz rozwój kierunków technicznych na włocławskich uczelniach, co pozwoli na kształcenie kadr zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy. Kształceniem przedsiębiorców, pracodawców, pracowników, ogólnie kadr zajmują się szkoły, szczególnie techniczne, uczelnie wyższe, instytucje edukacji pozaszkolnej we Włocławku ale przede wszystkim w renomowane uczelnie np. warszawskie, wrocławskie, toruńskie o dużej tradycji, 13

14 wyposażone już aktualnie w pracownie i laboratoria do kształcenia praktycznego, a także współpracujące z przedsiębiorcami. Nieuzasadnionym wydaje się zatem tworzenie nowej jednostki. 2. Dokonywać komercyjnego naboru na uczelnie we Włocławku studentów z zagranicy, 3. Dokonać zmiany w sposobie zarządzania inkubatora, tak aby stał się on krótko-okresową wylęgarnią prężnie i długo działających nowych firm, 4. Wykup i zagospodarowanie na działalność nowego inkubatora, budynku na Zielonym Rynku, który usytuowany jest na przeciwko Hali Targowej. Ad. 2.Uwaga nieuwzględniona. Dokument strategiczny nie może narzucać sposobu funkcjonowania szkół wyższych, a szczególnie szkół niepublicznych. Ad. 3. Uwaga nieuwzględniona. Dokładnie w oparciu o taką zasadę działa obecny Inkubator regulamin dostępny na stronie: Ad. 4 Uwaga nieuwzględniona Nie sprecyzowano o jaki budynek chodzi. Aktualnie funkcjonuje Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości przy ul 14

15 Toruńskiej i na bieżąco zaspakaja potrzeby w zakresie inkubacji nowych przedsięwzięć. Cel operacyjny 4.1. Usprawnienie układu drogowego miasta oraz poprawa organizacji transportu publicznego/ str Kolej na terenie miasta - zaniżenie położenia torów, tak aby można zbudować pomosty przejazdowe na ulicach: Wienieckiej, Hutniczej i innych.- docelowo wybudowanie dworca podziemnego. 2. Przebudowa ulicy Wojska Polskiego i uruchomienie na niej ruchu dwukierunkowego, 3. Przebudowa skrzyżowania ulicy Wojska Polskiego z ulicą Brzeską. 4. Przebudowa skrzyżowania przy katedrze dobudowanie nowego pasa ruchu pojazdów kosztem jednego przejścia schodowego, lub kosztem budynku po dawnym Cezasie, chociaż wpisany jest on w rejestr zabytków. Udrożnienie przejezdności ulic, Bez przeszkodowe połączenie komunikacyjne dzielnic Włocławka, Rozwiązanie trefiku szczególnie w godzinach szczytu, Bezpieczeństwo jazdy Ad. 1 Uwaga nieuwzględniona Ad. 1. Ad. 2, A.3., Ad4.; Wnioski dotyczące konkretnych rozwiązań komunikacyjnych będą analizowane podczas sporządzania opracowania pn. Studium komunikacyjne dla Miasta Włocławek i jego obszaru funkcjonalnego w 2014r., któremu towarzyszyć będą konsultacje społeczne. Wnioski ze Studium będą mogły stanowić podstawę do zmiany Strategii Ad.5 Uwaga 15

16 5. Przebudowa drogi nr. 67 zmiana kąta nachylenia zakrętu przy zjeździe na tamę między ulicą Dobrzyńską a tamą. nieuwzględniona Przebudowa drogi nr 67.Jest już ujęta w Strategii w Działaniu Rozwój sieci dróg w celu operacyjnym osoba prywatna Obszar funkcjonalny Włocławka (między innymi str. 7, str. 14) Włączenie powiatów spoza terenów woj. kujawskopomorskiego. Obszar funkcjonalny nie powinien być ograniczony ze względu na granice administracyjne województwa. Powinien być wytyczony na podstawie powiązań funkcjonalnych, a w tym przypadku należy uwzględnić dojazdy osób np.: z powiatu kutnowskiego. Miasto musi uwzględniać w swojej strategii współprace także z jednostkami administracyjnymi z innych województw. Ważne jest dbanie o dobrą ofertę dla osób z tych powiatów (np.: monitorowanie i reagowanie na ilość połączeń transportu zbiorowego). Szczególnie jest to istotne dla handlu, szkół (niż demograficzny), firm (kadry z odpowiednimi kwalifikacjami). Obszar funkcjonalny Włocławka został określony w oparciu o wnioski z opracowania Z. Brendy, E. Birek Regionalny charakter Włocławka wzajemne wpływy miasta na otaczający obszar funkcjonalny Obecnie Gmina Miasto Włocławek przystąpiła do realizacji projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz wsparcie ich rozwoju poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno strategicznych, w ramach którego zostanie określony obszar funkcjonalny Włocławka. Po wykonaniu delimitacji ww. obszaru metodą zalecaną przez 16

17 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, wyniki prac zespołu badawczego zostaną uwzględnione przy aktualizacji dokumentu Strategii. Budżet miasta (str. 9) W analizie SWOT należy uwzględnić politykę budżetową oraz nową perspektywę finansową UE Ze względu na nową perspektywę finansową i budżet miasta zagrożeniem są trudności w przesunięciu środków konsumpcyjnych na cele inwestycyjne. Zapisy dotyczące nowej perspektywy finansowej zostały zapisane jako Szansa w analizie SWOT Strategii. Silne strony miasta (str. 11) Infrastruktura przemysłowa, zwłaszcza branży chemicznej jest bardziej rozwinięta od większości miast, a zlokalizowanie na terenie dużego miasta pozwala na dobry dostęp komunikacyjny i do kadr wysoko wykwalifikowanych. Silne strony obecnie pokrywają się z silnymi stronami większości miast. Należy zidentyfikować bardziej zindywidualizowane cechy. Zaproponowana zmiana wymaga dopracowania. UNIKATOWYM ELEMENTEM MOŻE BYĆ ZAPEWNIENIE ALTERNATYWY W POSTACI DOSTAWCY PRĄDU (elektrownia gazowa).. Branża chemiczna jest branżą wyróżniającą Włocławek na tle innych ośrodków miejskich. Podany przykład alternatywnego dostawcy prądu nie jest zgodny z prawem energetycznym w zakresie produkcji i dystrybucji energii elektrycznej. Szanse dla Włocławka (str. 12) Trasy komunikacyjne muszą być filarem budowy wyjątkowej w skali kraju usługi. Bliskość autostrady jest atutem wielu miast, dlatego w celach powinno się nakreślić zadania wyróżniające miasto na tle innych ośrodków (np. przygotowanie Strategia przywołuje specyfikę tradycji przemysłu włocławskiego - branża chemiczna, spożywcza, 17

18 unikalnej w skali kraju oferty dla magazynów logistycznych, możliwość przeładunku na transport kolejowy). Miasto musi oferować usługi bardziej konkurencyjne względem innych miast. Sam dostęp do dróg nie jest już szansą. precyzyjna, wskazując je jako wiodące kierunki rozwoju miasta Powyższe ma odzwierciedlenie w celach strategicznych 1, 2 i 4. Dogodne trasy komunikacyjne stanowią w tym układzie element uzupełniający, dający stabilne oparcie wyróżniającym miasto atrybutom. Wizja miasta (str. 14) Zaproponowana wizja powinna być bardziej unikalna w skali kraju, np. większa specjalizacja ośrodka politechnicznego. Tylko unikalność pozwoli zrobić krok więcej niż pozostałe miasta, np. ośrodek politechniczny mógłby być budowany we współpracy z płockim i nastawiony na przemysł bazujący na azocie i ropie (unikalność branży i połączenie szkolnictwa z biznesem). Współpraca obu jednostek pozwoli zbudować bardziej znaczący ośrodek w skali kraju (lepsze dofinansowanie z UE, większe przyciąganie studentów). Specjalizacja ośrodka politechnicznego będzie dostosowana do potrzeb rynku pracy na etapie jego organizacji i funkcjonowania. Cele (str. 16) Podkreślenie przygotowania oferty pozwalającej uzupełniać metropolię bydgosko-toruńską, a także wykorzystywanie słabych W celach większy nacisk powinien być na przygotowanie oferty uzupełniającej metropolię, np.: poprzez budowanie bardziej sprzyjających. Ofertą uzupełniającą do oferty metropolii zapisaną w Strategii jest chociażby utworzenie ośrodka 18

19 cech metropolii (dwa duże ośrodki centralne). Obecnie jest to traktowane tylko jako zagrożenie. warunków dla przemysłu i wykorzystujących specjalizację Włocławka. politechnicznego czy zapis dotyczący zagospodarowania Zbiornika Włocławskiego. Szczegółowa oferta zostanie opracowana na poziomie operacyjnym, co jest również zapisane w Strategii. Doskonalenie pracy Centrum Obsługi Inwestora (str. 20) COI powinno wykorzystywać najlepsze praktyki w obsłudze inwestorów w UE, a także tworzyć unikatowe usługi, jak np. dojazd urzędnika do inwestora, prowadzenie i załatwianie spraw w imieniu klienta etc. Wytworzenie unikatowych usług pozwoli rywalizować z innymi miastami, w przeciwnym razie Włocławek nie będzie miał nic więcej do zaoferowania niż inne miasta (przegra walkę). Strategia nie może być kopią dokumentów z innych miast. Miasto to producent (oferta inwestycyjna), który walczy na rynku (UE) o klientów (inwestorów). Kopiując pomysły z innych miast Włocławek przegra z lepiej doświadczonymi. Oferta działania COI jest na bieżąco aktualizowana i wzbogacana wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców. Ponadto, Strategia zakłada dalsze doskonalenie pracy Centrum Obsługi Inwestora (cel operacyjny 1.2.) Stworzenie korzystnych warunków do inwestowania (str. 20) Brakuje oferty dla obecnych już inwestorów Strategia musi pamiętać o firmach, które już zainwestowały, w przeciwnym razie czeka nas dalszy odpływ firm (fabryka przetworów warzywnych, fabryka farb i lakierów). Musi być pewna równowaga, ciekawym przykładem jest Strategia rozwoju Wrocławia. Obecne firmy muszą. Cały Cel strategiczny 1. Kreowanie silnej pozycji miasta na mapie inwestycyjnej kraju, w ramach określonych celów operacyjnych i działań, skierowany jest zarówno na pozyskiwanie i obsługę 19

20 być priorytetem dla miasta. Trzeba zwiększyć zaangażowanie obecnych firm (ulgi to dobry instrument). inwestorów zewnętrznych, jak i tworzenie warunków dla inwestorów funkcjonujących na włocławskim rynku gospodarczym (np. nowe uzbrojone tereny inwestycyjne, z których skorzystała firma WIKA Polska Sp. z o.o., istniejąca już na włocławskim rynku czy ulgi w podatkach od nieruchomości). Utworzenie ośrodka politechnicznego (str. 25) Kampus akademickich powinien być skupiony w jednym miejscu, jest to kluczowe dla rozwoju. Pozwoli to na powstanie usług dla studentów (lokale gastronomiczne, nieruchomości, ksero), ale przede wszystkim stworzy klimat miasteczka akademickiego i pozytywnie przełoży się na postrzeganie miasta. Obecnie budynki akademickie są na ul. Chmielnej, Łęgskiej, Okrzei, 3 Maja, Hutniczej, Prymasa Stanisława Karnkowskiego, Chełmickiej. Najlepszym rozwiązaniem jest Zazamcze (największa ilość dużych budynków akademickich). Propozycja ciekawa, ale Włocławek jest miastem średniej wielkości i usprawniając usługi transportu zbiorowego zapewnić można dobrą dostępność do budynków akademickich oraz usług społecznych. Aktualnie zmodernizowane obiekty włocławskich uczelni tworzą dobre warunki edukacyjne i okołoedukacyjne, a przemieszczanie się studentów w obrębie obiektów uczelni nie stanowi istotnego problemu. 20

21 Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej (str. 34) Budowa boisk do koszykówki. We Włocławku brakuje boisk do koszykówki, ten popularny sport obecnie nie może się rozwijać amatorsko. Cel operacyjny 5.3 mówi o budowie, rozbudowie i modernizacji infrastruktury sportowej, a więc daje w przyszłości możliwość budowy boisk do koszykówki. We Włocławku obecnie funkcjonuje 7 Orlików oraz 10 boisk wielofunkcyjnych. W skład ich infrastruktury wchodzą m.in. boiska do gry w koszykówkę, w okresie od marca do listopada zatrudniani są animatorzy, którzy m.in. prowadzą naukę gry w piłkę koszykową. Kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego Brakuje celu w postaci budowy pozytywnego nastawienia, opartego na szacunku do miasta. W analizie SWOT jest wymienione negatywne nastawienie, ale brakuje instrumentów do pracy nad tym problem. Warto zastanowić się nad wprowadzeniem takich elementów jak: - karta Włocławianina (plastikowa karta, która może posłużyć jako bilet miesięczny, a także podstawa do elektronicznego zapisywania się na usługi [lekarz, teatr, muzeum, urząd], uprawniająca do Dodano Cel operacyjny 6.3 Budowanie tożsamości lokalnej 21

22 zniżek ). Byłby to element zachęcający do płacenia PIT-ów we Włocławku (uciekające podatki na przedmieścia); - lekcja i zajęcia na temat Włocławka (budowanie tożsamości w ośrodkach kultury i szkołach); - spotkania dla start upówców i uczniów ze znanymi w Polsce młodymi biznesmenami (np. Kamil Cybulski). Nauczenie dzieci prowadzenia biznesu i postawy, że tylko od nas zależy nasza przyszłość; - budowa lokalnego patriotyzmu, dumy, idei, hasła przewodniego na wzór strategii rozwoju Wrocławia (np. Włocławek Stolica Kujaw). Miasto musi być sprzedawane jak produkt, a co za tym idzie musi być budowana świadomość i marka. Wrocław jest promowany jako miasto spotkań (słowa JP II). Transport publiczny (str. 29) Modernizacja jakości świadczonych usług przez przewoźnika miejskiego. Posłużę się przykładem: w Warszawie za 250 zł można podróżować przez 3 miesiące metrem, autobusem, tramwajem, pociągami (bez żadnych ograniczeń co do linii), część 22

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r.

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r. Gmina Miasta Toruń Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 Toruń 2010 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. OBECNA WERSJA DOKUMENTU WOBEC STRATEGII ROZWOJU MIASTA TORUNIA Z 2002 R... 4 1.2. METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 OPRACOWANA PRZEZ MAJ 2015 Spis treści 1 Wprowadzenie.... 2 2 Diagnoza stanu społeczno- gospodarczego Ziemi Dzierżoniowskiej.... 5 3 Analiza SWOT...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni?

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni? Strona1 Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ul. Św. Wojciech 22/24 m. 7, 61-749 Poznań tel.: 609/ 499 230, 603/ 933 732, e-mail: dsig@dsig.pl NIP: 766-123-54-71 Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

Bardziej szczegółowo

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji Raport z konsultacji społecznych Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego, które odbyły się w dniach 06-20 marca 2014r. w Gorzowie Wlkp.,

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej?

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej? Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Jak planować proces Aleksandra Czyżewska Forum Rewitalizacji 1 Opracowanie powstało w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej realizowanego

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ W ramach działań na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 Załącznik do Uchwały Nr LXV/614/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2010 roku STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 JAROCIN 2010 Projekt Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Miasta Otwocka na lata 2012 2022. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KLUCZBORSKIEGO na lata 2014 2022 Kluczbork 2014 Autorem grafik wykorzystanych na okładce jest dr Kazimierz Stefańczyk

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015

Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 58/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 10 kwietnia 2014 r. Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 Warszawa, listopad 2007 Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 16/150/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020)

Bardziej szczegółowo

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7 Spis treści 1. Wstęp...5 2. Proces strategiczny...5 3. Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 4. Diagnoza...7 4.1. Diagnoza ogólna... 7 4.1.1. Infrastruktura społeczna... 10 Kielce na tle

Bardziej szczegółowo

www.szklarskaporeba.pl

www.szklarskaporeba.pl STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORÊBA NA LATA 2010-2020 www.szklarskaporeba.pl STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORĘBA NA LATA 2010 2020 Dr Andrzej Raszkowski Szklarska Poręba 2010 Spis treści

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO Rzeszów, 2015 dr Paweł Kretowicz (kierownik) Cezary Gołębiowski Sylwia Łękawska Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 DOKUMENT STRATEGICZNY III ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa, marzec 2012 Spis treści I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo