ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA WŁOCŁAWEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA WŁOCŁAWEK"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Protokołu z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju miasta Włocławek ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA WŁOCŁAWEK ZŁOŻONYCH PODCZAS TRWANIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W OKRESIE OD 14 SIERPNIA 2013 ROKU DO 26 LISTOPADA 2013 ROKU Lp. Osoba/ podmiot Fragment dokumentu do którego odnosi się uwaga/ rozdział/strona 1. osoba prywatna 1) Rewitalizacja terenów poprzemysłowych, powojskowych i przygotowanie nowych terenów pod rozwój działalności produkcyjnousługowej / Cel operacyjny 1.4 / str. 17, 19, 21, 39 Propozycja zmiany Uzasadnienie Zmiana uwzględniona/ nieuwzględnionauzasadnienie Rewitalizacja terenów poprzemysłowych, powojskowych i przygotowanie nowych terenów pod rozwój działalności produkcyjnousługowej, a także kulturalnej. We Włocławku istnieje wiele różnych obszarów wchodzących w zakres tej kategorii. Jednym z najciekawszych pod względem lokalizacji, jest poprzemysłowy teren po zakładach celulozowych. Na etapie planowania strategicznego, ale także planu zagospodarowania przestrzennego, należałoby pamiętać o zapewnieniu tym obszarom funkcji kulturalnych czy to w formie stałych ekspozycji tematycznych, czy też szerszego zakresu w postaci muzeum (np. muzeum celulozy) czy instytucji propagującej kulturę. Kwestia ta jednak nie dotyczy już tak bardzo obszarów np. Wschodu Przemysłowego, ale Zmiana nieuwzględniona Cel operacyjny 1.4 realizuje cel strategiczny związany z gospodarką miasta w brzmieniu Kreowanie silnej pozycji miasta na mapie inwestycyjnej kraju. W nawiązaniu do tradycji miejsca możliwe będzie inicjowanie i wspieranie działań mających na celu zachowanie specyficznego charakteru i historii miejsca. 1

2 już chociażby terenu po jednostce wojskowej na ulicy Kapitulnej czy ulicy Żytniej tak, gdzie można by podkreślić historię tych miejsc, ważnych dla rozwoju miasta w latach poprzednich. 2) W kontekście celów jakie ma spełniać rewitalizacja istotne będzie uwzględnienie jak najszerzej aspektów społecznych (w tym potrzeb osób niepełnosprawnych) i gospodarczych rewitalizowanych obszarów. / Cel operacyjny 4.2 / str. 29,30 W kontekście celów jakie ma spełniać rewitalizacja istotne będzie uwzględnienie jak najszerzej aspektów społecznych (w tym potrzeb osób niepełnosprawnych), kulturalnych i gospodarczych rewitalizowanych obszarów. Szeroki zakres rewitalizacji przestrzeni publicznej powinien dotyczyć również kwestii obecności projektów artystycznych w ramach tejże przestrzeni. Można taką funkcję realizować w formie stałej ekspozycji, wystaw czasowych czy eventów artystycznych. Warto więc wyróżnić ten aspekt zagospodarowywania przestrzeni publicznej, przez co kreować rozwój wydarzeń artystycznych i kulturalnych w ramach przestrzeni publicznej. 2

3 3) Rewitalizacja przestrzeni publicznych / tabela realizacji Strategii według kompetencji / str. 47 Dodanie do tabeli: Inicjowanie: Wydział Kultury, instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe i stowarzyszenia ; Uzasadnienia jak w punkcie powyżej (2). Realizacja: Wydział Kultury, instytucje kultury, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia ; częściowo. Dodano do tabeli Wydział Kultury, instytucje kultury. Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia nie realizują zadań inwestycyjnych gminy. Partnerzy/Współpraca: Wydział Kultury, instytucje kultury, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia częściowo. Dodano do tabeli organizacje pozarządowe i stowarzyszenia. Wydział Kultury i instytucje kultury nie gdyż będą współrealizować zadania inwestycyjne. 4) Za właściwe wskazuje się prowadzenie przez Samorząd systematycznych regulacji własnościowych Za właściwe wskazuje się prowadzenie przez Samorząd systematycznych regulacji własnościowych nieruchomości (kamienic) w Śródmieściu, mających na celu ich komunalizację, W przypadku chęci sprzedaży kamienicy prywatnemu przedsiębiorcy, gotowa inwentaryzacja stanu budynku stanowi szczególne ułatwienie i może znacząco przyspieszyć doprowadzenie obiektu do 3

4 nieruchomości (kamienic) w Śródmieściu, mających na celu ich komunalizację, a następnie rewitalizację / Cel operacyjny 4.2 / str. 29 przeprowadzenie inwentaryzacji, a następnie rewitalizację odpowiedniego stanu technicznego i estetycznego. 5) Przygotowanie programu wykorzystania Wisły z przystanią zlokalizowaną przy ujściu rzeki Zgłowiączki / Cel operacyjny 5.1 / str. 32, 33 Dodanie informacji o zagospodarowaniu brzegu Wisły od przystani przy Zgłowiączce do os. Zazamcze Propozycja ta wygeneruje dodatkowy obszar urządzonej zieleni oraz zapewni atrakcyjny, łatwy i bezpieczny dostęp do przystani mieszkańcom os. Zazamcze. 6) Cel strategiczny 4 / Dążenie do wzmocnienia atrakcyjności miasta jako miejsca zamieszkania / str. 18, 27-31, 45-49, 57, 59 Położenie nacisku na rozwój dróg rowerowych jako elementu ruchu miejskiego, a nie tylko jako formę rekreacji (jak zostało to zawarte w celu operacyjnym 5.2 Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej i rekreacji). Proponuję więc dodanie do opracowania kwestii rozwoju dróg rowerowych jako elementu ruchu miejskiego wraz z niezbędną Brak jednoznacznego nawiązania do konkretnego fragmentu Strategii ze względu na brak odniesienie w opracowaniu do omawianej kwestii. Cel operacyjny 4.1 nie w pełni odzwierciedla proponowaną przeze mnie kwestię pozostawiając wolne pole interpretacji kwestii rowerowej aż do możliwości jej pominięcia. Tak więc, mimo iż infrastruktura rowerowa wpisuje się w cały częściowo Zapis dotyczący dróg rowerowych został uzupełniony w celu operacyjnym 4.1 działanie Rozwój sieci dróg nie jako odrębny cel operacyjny

5 infrastrukturą dot. dróg rowerowych, parkingów, oświetlenia parkingów oraz monitoringu parkingów w kluczowych miejscach w mieście. Proponowałbym więc dodanie do celu strategicznego Dążenie do wzmocnienia atrakcyjności miasta jako miejsca zamieszkania, celu operacyjnego 4.5 o wspomnianej powyżej treści. układ drogowy, to warto by rozważyć wyszczególnienie kwestii rowerowej jako osobny cel operacyjny. Rower coraz częściej staje się pojazdem, którym mieszkańcy jeżdżą do pracy, urzędów czy na zakupy, a uczniowie do szkół. Rozwój infrastruktury rowerowej w centrum miasta powinien być kluczowy z punktu widzenia ruchu drogowego oraz transportu publicznego. Wyznaczenie wygodnych tras dojazdu do kluczowych miejsc w mieście może wpłynąć na zmniejszenie ruchu samochodowego. Wymaga to jednak także odpowiedniego przygotowania infrastruktury, dróg rowerowych, wysokości krawężników, łagodnych zjazdów i łuków oraz przede wszystkim bezpiecznych parkingów rowerowych, których w mieście zdecydowanie brakuje. 7) Dla polepszenia spójności wewnętrznej planuje się również budowę nowego odcinka drogi wzdłuż Wisły jako przedłużenie Dla polepszenia spójności wewnętrznej planuje się również budowę nowego odcinka drogi wzdłuż Wisły jako przedłużenie ul. Bulwary do ul. Barskiej wraz z całą 1. Propozycja wpisuje się we wspomniany wcześniej postulat wyróżnienia w Strategii kwestii infrastruktury rowerowej. Ad.1. Zgodnie ze standardami nowo budowane drogi, realizowane są łącznie z infrastrukturą, w tym, jeśli istnieje taka możliwość terenowa, ze 5

6 ul. Bulwary do ul. Barskiej. / Cel operacyjny 4.1 / str. 28, 49, 59 infrastrukturą rowerową(1)oraz rozbudową bulwaru. (2) 2.Dodatkowo należałoby rozważyć rozbudowę istniejącego bulwaru na tym odcinku (prace mogłyby być realizowane we współpracy z potencjalnym inwestorem na tym obszarze). ścieżkami rowerowymi oraz ciągami pieszymi. Zapis uzupełniony o rozbudowę bulwaru 8) Zakłada się, iż na bazie aktualnie funkcjonujących przewoźników Przewozy Regionalne oraz Kujawsko- Pomorski Transport Samochodowy powstanie centrum komunikacyjne, które łącznie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym i przewoźnikami prywatnymi zapewni komfort usług transportu publicznego. / Cel operacyjny 4.1 / str. 28 9) Rewitalizacja zabudowy przy ul. 3 Zakłada się, iż na bazie ( )powstanie centrum komunikacyjne o wyróżniającej się architekturze i urbanistyce, które łącznie z Miejskim Przedsiębiorstwem... Rewaloryzacja zabudowy przy ul. 3 Maja Położenie terenów dworca PKP/PKS wymaga aby położyć nacisk na proponowaną zmianę. Wspomniany teren leży przy głównej trasie jaka przebiega przez miasto i powinien zostać jak najlepiej zagospodarowany pod względem funkcjonalnym, architektonicznym oraz urbanistycznym. Właściwym określeniem w kontekście zabudowy jest Forma architektoniczna będzie rozstrzygana na etapie opracowywania koncepcji i projektu budowlanego inwestycji w konsultacji ze społecznością lokalną. Rewaloryzacja jest to 6

7 Maja / tabela realizacji Strategii według kompetencji / str. 50 ; dot. również: str. 29, 59 rewaloryzacja. Rewitalizacją jest raczej ogółem procesów zachodzących na większym obszarze w różnych dziedzinach: gospodarczej, społecznej, kulturowej. Stąd w kontekście poprawy stanu technicznego zabudowy należałoby użyć określenia rewaloryzacja. działanie konserwatorskie mające na celu przywrócenie wartości użytkowych i ekspozycję dziedzictwa kulturowego zarówno zabytków architektury jaki i zespołów urbanistycznych. Rewaloryzacja w połączeniu z całokształtem działań gospodarczych i społecznych związanych z poprawą funkcjonalną i użytkową nazywana jest rewitalizacją. Zakłada się, iż ul. 3 Maja wymaga działań nie tylko rewaloryzacji ale i ożywienia gospodarczego. 10) Rewitalizacja Palcu Wolności / tabela realizacji Strategii według kompetencji / str. 51 ; dot. również: str W tabeli Partnerzy/Współpraca: Wydział Kultury, miejscowi przedsiębiorcy 1.Projekt przebudowy Placu Wolności powinien zakładać również nadanie mu kulturalnego znaczenia jak we wcześniej przytoczonych propozycjach dot. obecności kultury w przestrzeni publicznej. Ponadto jego realizacja powinna być realizowana we współpracy z funkcjonującymi tam przedsiębiorstwami. Ad dodanie do tego projektu informacji o przebudowie 2.Dodatkowo warto rozważyć połączenie tego projektu z Ad. 2. Uwaga nieuwzględniona 7

8 ulicy 3 Maja wraz z ulicami poprzecznymi 3.dodanie informacji o konkursie architektonicznym projektem przebudowy ulicy 3 Maja oraz ulic poprzecznych, którego brakuje w opracowanej Strategii. Cenne byłoby zawarcie już na etapie opracowania strategicznego informacji o formie wyłonienia projektu przebudowy Placu Wolności (lub Placu Wolności wraz z ul. 3 Maja i ulicami sąsiednimi) w drodze ogłoszonego konkursu architektonicznego. Informacja ta, w przypadku problemów z realizacją projektu w perspektywie najbliższych kilku lat może zapewnić zachowanie w/w formy wyłonienia projektu, co może znacząco przełożyć się również na jakość wyłonionego projektu tego kluczowego punktu miasta (którym Plac Wolności powinien się stać w 100 % w drodze przeprowadzonych prac, jako naturalne centrum miasta). Modernizacja Placu Wolności i Rewitalizacja zabudowy przy ul. 3 Maja to dwa oddzielne zadania, chociaż komplementarne, jak inne zrealizowane bądź planowane do realizacji w obszarze Śródmieścia. Ad. 3 Uwaga nieuwzględniona Strategia nie jest dokumentem, w którym zapisuje się formy realizacji poszczególnych działań. Bedzie to uwzględnione na poziomie operacyjnym i realizacyjnym przedsięwzięcia. 11) Dążenie do wzmocnienia atrakcyjności miasta Brak kilku zasadniczych miejsc, które wymagają kompleksowego Dziś te miejsca pod względem architektonicznym i urbanistycznym stanowią 8

9 jako miejsca zamieszkania zagospodarowania: 1.Pofabryczny teren zakładów celulozowych: w perspektywie budowy nowej drogi należałoby dopełnić wszelkich starań aby w/w teren został funkcjonalnie i estetycznie zagospodarowany, z poszanowaniem historii zakładu, a nawet rozważyć próby odtworzenia części zabudowań. negatywny obraz miasta. Warto by więc zwrócić uwagę na te obszary i zaznaczyć potrzebę ich zagospodarowania w dokumencie strategicznym, a także zwracać na to uwagę przy opracowywaniu planów zagospodarowania dla tych miejsc, które go nie posiadają. Ad.1. Uwaga nieuwzględniona. W celu operacyjnym 1.4. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych, powojskowych i przygotowanie nowych terenów pod rozwój działalności produkcyjnousługowej w działaniu Wyznaczenie i przygotowanie planistyczne terenów inwestycyjnych jest zapis dotyczący Wschodu Przemysłowego, który na poziomie operacyjnym i realizacyjnym pozwoli na zagospodarowanie tego terenu z poszanowaniem jego historii. Ponadto, na teren pofabryczny zakładów celulozowych sporządzany jest (także przy udziale społeczeństwa w ramach konsultacji społecznych) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który określa funkcje terenów, standardy zagospodarowania oraz układ 9

10 komunikacyjny. 2.Kwartał ulic: Kilińskiego, Bauera, Okrzei, Wojska Polskiego brak planu zagospodarowania, zabudowa strasznie zróżnicowana 3.Osiedle Kokoszka: należałoby rozważyć zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego i powrót do niektórych ustaleń z planu z 2000 rok (m.in. wprowadzenie większej liczby obowiązujących linii zabudowy dziś takich brak nawet przy ul. Długiej; odsunięcie zabudowy od ulic, itp.). 4.Teren stadionu pomiędzy ulicami Chopina i Okrzei (ze szczególnym uwzględnieniem pierzei ulicy Chopina). Ad.2., Ad. 3 i Ad.4. Uwagi nieuwzględnione. W celu operacyjnym 1.4. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych, powojskowych i przygotowanie nowych terenów pod rozwój działalności produkcyjnousługowej w działaniu Wyznaczenie i przygotowanie planistyczne terenów inwestycyjnych jest zapis, iż zakłada się systematyczne sporządzanie planów miejscowych. Aktualnie dla kwartału ulic: Kilińskiego, Bauera, Okrzei, Wojska Polskiego sporządzany jest nowy plan miejscowy. Osiedle Kokoszka posiada plan miejscowy z 2011r i aktualnie brak wniosków do podjęcia zmiany. Dla terenu stadionu sporządzana jest aktualnie zmiana planu miejscowego. Wszystkim prowadzonym pracom w zakresie sporządzania nowego bądź 10

11 zmiany istniejącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego towarzyszą konsultacje społeczne. 2. osoba prywatna Podłączenie do MPEC całej ulicy Św. Antoniego. Ulica ta znajduje się w ścisłym centrum, obok Urzędu Miasta a jednak została zapomniana przy podłączaniu ulic do ciepłociągu. Działania związane z możliwością modernizacji i rozbudowy infrastruktury technicznej są zawarte w celu operacyjnym 4.2. Wniosek jako szczegółowy został przekazany do MPEC. 3. osoba prywatna Zadania o znaczeniu kluczowym Przebudowa al. Jana Pawła II Wzrastająca liczba mieszkańców osiedla Leśnego powoduje znaczny wzrost liczby pojazdów. Na znaczącej długości alei nie ma żadnych zabudowań (las lub tereny po kolejce wąskotorowej) więc związane z poszerzeniem koszty nie powinny być wysokie, a ranga imprez organizowanych na lotnisku rośnie! Same plusy dla mieszkańców, hotelarstwa, turystyki, gastronomii itp.. Do działania Rozwój sieci dróg w celu operacyjnym 4.1. dodano nowe zapisy. Zadanie nie zostało ujęte jako kluczowe. 11

12 A w przyszłości może dla portu lotniczego? 4. organizacja pozarządowa CEL 5 Umacnianie znaczenia turystyki i rekreacji w rozwoju miasta/ str Zagospodarować prawobrzeżną część zapory na cele turystyczne, w tym budowa przystani dla statków rejsowych z zapleczem hotelowym. 2. Wybudować z infrastrukturą zaplecze sportowe oraz plażowe i rekreacyjne na stokach gór na Zawiślu między jednym, a drugim mostem (hotel, zjeżdżalnie, wyciągi narciarskie, sztuczne plaże, baseny kolejki linowe itp. ) - wizytówka miasta 3. Zagospodarować na cele lądowiska dla lekkich samolotów lub helikopterów wysepki na Wiśle na przeciw Bulwarów w tym wybudowanie pomostu łączącego tę wysepkę z miastem, 4. Włocławek miasto sportu i rekreacji, należy zatem utworzyć ośrodki zdrowego trybu życia- centra odchudzania i utrzymywania Promocja miasta, miejsca pracy, zwiększenie wpływów do budżetu miasta Strategia zawiera cel operacyjny 5.1. Opracowanie i wdrożenie programu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego Zalewu Włocławskiego i Wisły. Ponieważ temat ten znalazł swoje miejsce również w Strategii rozwoju województwa kujawskopomorskiego na lata w kwietniu br. Urząd Marszałkowski wspólnie z Kujawsko Pomorskim Biurem Planowania Przestrzennego i Regionalnego w konsultacji z gminami położonymi wokół Zbiornika podjął szczegółowe prace projektowe i przygotował Koncepcję rozwoju i zagospodarowania przestrzennego terenów wokół Zbiornika Włocławskiego (dostępna na stronie która obejmuje kompleksowo 12

13 szczupłej sylwetki tutaj można włączyć Nordic wolking, jazdy na rowerach, spacery po górach, po lasach itp. wykorzystać walory terenów zawiśla i zbiornika wodnego. 5. Wesprzeć budowę sanktuarium ks. Jerzego Popiełuszki. propozycje ożywienia i rozwoju Zalewu Włocławskiego. W związku z tym iż prace projektowe w tym zakresie będą kontynuowane, propozycje Pana przekazane zostały do zespołu projektowego. Cel operacyjny 3.3. Stworzenie oferty edukacyjnej spójnej z potrzebami rynku pracy i zwiększenie umiejętności praktycznych absolwentów/ str Należy maksymalnie wykorzystać dodatkowe fundusze, które proponuje Unia Europejska i utworzyć europejskie centrum kadr mające na celu kształcenie przyszłych i obecnych polsko- europejskich przedsiębiorców, przygotowywanie bezrobotnych z UE do praktycznego wykonywania konkretnych zawodów, a w efekcie stworzyć warunki do zakładania wspólnych włocławsko- europejskich przedsiębiorstw, Powstawanie nowych miejsc pracy, Kadry dla przyszłego rozwoju włocławsko-europejskiej przedsiębiorczości we Włocławku, Mnożenie lokalnych przedsiębiorców. W Strategii przewiduje się m. in. utworzenie we Włocławku ośrodka politechnicznego oraz rozwój kierunków technicznych na włocławskich uczelniach, co pozwoli na kształcenie kadr zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy. Kształceniem przedsiębiorców, pracodawców, pracowników, ogólnie kadr zajmują się szkoły, szczególnie techniczne, uczelnie wyższe, instytucje edukacji pozaszkolnej we Włocławku ale przede wszystkim w renomowane uczelnie np. warszawskie, wrocławskie, toruńskie o dużej tradycji, 13

14 wyposażone już aktualnie w pracownie i laboratoria do kształcenia praktycznego, a także współpracujące z przedsiębiorcami. Nieuzasadnionym wydaje się zatem tworzenie nowej jednostki. 2. Dokonywać komercyjnego naboru na uczelnie we Włocławku studentów z zagranicy, 3. Dokonać zmiany w sposobie zarządzania inkubatora, tak aby stał się on krótko-okresową wylęgarnią prężnie i długo działających nowych firm, 4. Wykup i zagospodarowanie na działalność nowego inkubatora, budynku na Zielonym Rynku, który usytuowany jest na przeciwko Hali Targowej. Ad. 2.Uwaga nieuwzględniona. Dokument strategiczny nie może narzucać sposobu funkcjonowania szkół wyższych, a szczególnie szkół niepublicznych. Ad. 3. Uwaga nieuwzględniona. Dokładnie w oparciu o taką zasadę działa obecny Inkubator regulamin dostępny na stronie: Ad. 4 Uwaga nieuwzględniona Nie sprecyzowano o jaki budynek chodzi. Aktualnie funkcjonuje Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości przy ul 14

15 Toruńskiej i na bieżąco zaspakaja potrzeby w zakresie inkubacji nowych przedsięwzięć. Cel operacyjny 4.1. Usprawnienie układu drogowego miasta oraz poprawa organizacji transportu publicznego/ str Kolej na terenie miasta - zaniżenie położenia torów, tak aby można zbudować pomosty przejazdowe na ulicach: Wienieckiej, Hutniczej i innych.- docelowo wybudowanie dworca podziemnego. 2. Przebudowa ulicy Wojska Polskiego i uruchomienie na niej ruchu dwukierunkowego, 3. Przebudowa skrzyżowania ulicy Wojska Polskiego z ulicą Brzeską. 4. Przebudowa skrzyżowania przy katedrze dobudowanie nowego pasa ruchu pojazdów kosztem jednego przejścia schodowego, lub kosztem budynku po dawnym Cezasie, chociaż wpisany jest on w rejestr zabytków. Udrożnienie przejezdności ulic, Bez przeszkodowe połączenie komunikacyjne dzielnic Włocławka, Rozwiązanie trefiku szczególnie w godzinach szczytu, Bezpieczeństwo jazdy Ad. 1 Uwaga nieuwzględniona Ad. 1. Ad. 2, A.3., Ad4.; Wnioski dotyczące konkretnych rozwiązań komunikacyjnych będą analizowane podczas sporządzania opracowania pn. Studium komunikacyjne dla Miasta Włocławek i jego obszaru funkcjonalnego w 2014r., któremu towarzyszyć będą konsultacje społeczne. Wnioski ze Studium będą mogły stanowić podstawę do zmiany Strategii Ad.5 Uwaga 15

16 5. Przebudowa drogi nr. 67 zmiana kąta nachylenia zakrętu przy zjeździe na tamę między ulicą Dobrzyńską a tamą. nieuwzględniona Przebudowa drogi nr 67.Jest już ujęta w Strategii w Działaniu Rozwój sieci dróg w celu operacyjnym osoba prywatna Obszar funkcjonalny Włocławka (między innymi str. 7, str. 14) Włączenie powiatów spoza terenów woj. kujawskopomorskiego. Obszar funkcjonalny nie powinien być ograniczony ze względu na granice administracyjne województwa. Powinien być wytyczony na podstawie powiązań funkcjonalnych, a w tym przypadku należy uwzględnić dojazdy osób np.: z powiatu kutnowskiego. Miasto musi uwzględniać w swojej strategii współprace także z jednostkami administracyjnymi z innych województw. Ważne jest dbanie o dobrą ofertę dla osób z tych powiatów (np.: monitorowanie i reagowanie na ilość połączeń transportu zbiorowego). Szczególnie jest to istotne dla handlu, szkół (niż demograficzny), firm (kadry z odpowiednimi kwalifikacjami). Obszar funkcjonalny Włocławka został określony w oparciu o wnioski z opracowania Z. Brendy, E. Birek Regionalny charakter Włocławka wzajemne wpływy miasta na otaczający obszar funkcjonalny Obecnie Gmina Miasto Włocławek przystąpiła do realizacji projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz wsparcie ich rozwoju poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno strategicznych, w ramach którego zostanie określony obszar funkcjonalny Włocławka. Po wykonaniu delimitacji ww. obszaru metodą zalecaną przez 16

17 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, wyniki prac zespołu badawczego zostaną uwzględnione przy aktualizacji dokumentu Strategii. Budżet miasta (str. 9) W analizie SWOT należy uwzględnić politykę budżetową oraz nową perspektywę finansową UE Ze względu na nową perspektywę finansową i budżet miasta zagrożeniem są trudności w przesunięciu środków konsumpcyjnych na cele inwestycyjne. Zapisy dotyczące nowej perspektywy finansowej zostały zapisane jako Szansa w analizie SWOT Strategii. Silne strony miasta (str. 11) Infrastruktura przemysłowa, zwłaszcza branży chemicznej jest bardziej rozwinięta od większości miast, a zlokalizowanie na terenie dużego miasta pozwala na dobry dostęp komunikacyjny i do kadr wysoko wykwalifikowanych. Silne strony obecnie pokrywają się z silnymi stronami większości miast. Należy zidentyfikować bardziej zindywidualizowane cechy. Zaproponowana zmiana wymaga dopracowania. UNIKATOWYM ELEMENTEM MOŻE BYĆ ZAPEWNIENIE ALTERNATYWY W POSTACI DOSTAWCY PRĄDU (elektrownia gazowa).. Branża chemiczna jest branżą wyróżniającą Włocławek na tle innych ośrodków miejskich. Podany przykład alternatywnego dostawcy prądu nie jest zgodny z prawem energetycznym w zakresie produkcji i dystrybucji energii elektrycznej. Szanse dla Włocławka (str. 12) Trasy komunikacyjne muszą być filarem budowy wyjątkowej w skali kraju usługi. Bliskość autostrady jest atutem wielu miast, dlatego w celach powinno się nakreślić zadania wyróżniające miasto na tle innych ośrodków (np. przygotowanie Strategia przywołuje specyfikę tradycji przemysłu włocławskiego - branża chemiczna, spożywcza, 17

18 unikalnej w skali kraju oferty dla magazynów logistycznych, możliwość przeładunku na transport kolejowy). Miasto musi oferować usługi bardziej konkurencyjne względem innych miast. Sam dostęp do dróg nie jest już szansą. precyzyjna, wskazując je jako wiodące kierunki rozwoju miasta Powyższe ma odzwierciedlenie w celach strategicznych 1, 2 i 4. Dogodne trasy komunikacyjne stanowią w tym układzie element uzupełniający, dający stabilne oparcie wyróżniającym miasto atrybutom. Wizja miasta (str. 14) Zaproponowana wizja powinna być bardziej unikalna w skali kraju, np. większa specjalizacja ośrodka politechnicznego. Tylko unikalność pozwoli zrobić krok więcej niż pozostałe miasta, np. ośrodek politechniczny mógłby być budowany we współpracy z płockim i nastawiony na przemysł bazujący na azocie i ropie (unikalność branży i połączenie szkolnictwa z biznesem). Współpraca obu jednostek pozwoli zbudować bardziej znaczący ośrodek w skali kraju (lepsze dofinansowanie z UE, większe przyciąganie studentów). Specjalizacja ośrodka politechnicznego będzie dostosowana do potrzeb rynku pracy na etapie jego organizacji i funkcjonowania. Cele (str. 16) Podkreślenie przygotowania oferty pozwalającej uzupełniać metropolię bydgosko-toruńską, a także wykorzystywanie słabych W celach większy nacisk powinien być na przygotowanie oferty uzupełniającej metropolię, np.: poprzez budowanie bardziej sprzyjających. Ofertą uzupełniającą do oferty metropolii zapisaną w Strategii jest chociażby utworzenie ośrodka 18

19 cech metropolii (dwa duże ośrodki centralne). Obecnie jest to traktowane tylko jako zagrożenie. warunków dla przemysłu i wykorzystujących specjalizację Włocławka. politechnicznego czy zapis dotyczący zagospodarowania Zbiornika Włocławskiego. Szczegółowa oferta zostanie opracowana na poziomie operacyjnym, co jest również zapisane w Strategii. Doskonalenie pracy Centrum Obsługi Inwestora (str. 20) COI powinno wykorzystywać najlepsze praktyki w obsłudze inwestorów w UE, a także tworzyć unikatowe usługi, jak np. dojazd urzędnika do inwestora, prowadzenie i załatwianie spraw w imieniu klienta etc. Wytworzenie unikatowych usług pozwoli rywalizować z innymi miastami, w przeciwnym razie Włocławek nie będzie miał nic więcej do zaoferowania niż inne miasta (przegra walkę). Strategia nie może być kopią dokumentów z innych miast. Miasto to producent (oferta inwestycyjna), który walczy na rynku (UE) o klientów (inwestorów). Kopiując pomysły z innych miast Włocławek przegra z lepiej doświadczonymi. Oferta działania COI jest na bieżąco aktualizowana i wzbogacana wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców. Ponadto, Strategia zakłada dalsze doskonalenie pracy Centrum Obsługi Inwestora (cel operacyjny 1.2.) Stworzenie korzystnych warunków do inwestowania (str. 20) Brakuje oferty dla obecnych już inwestorów Strategia musi pamiętać o firmach, które już zainwestowały, w przeciwnym razie czeka nas dalszy odpływ firm (fabryka przetworów warzywnych, fabryka farb i lakierów). Musi być pewna równowaga, ciekawym przykładem jest Strategia rozwoju Wrocławia. Obecne firmy muszą. Cały Cel strategiczny 1. Kreowanie silnej pozycji miasta na mapie inwestycyjnej kraju, w ramach określonych celów operacyjnych i działań, skierowany jest zarówno na pozyskiwanie i obsługę 19

20 być priorytetem dla miasta. Trzeba zwiększyć zaangażowanie obecnych firm (ulgi to dobry instrument). inwestorów zewnętrznych, jak i tworzenie warunków dla inwestorów funkcjonujących na włocławskim rynku gospodarczym (np. nowe uzbrojone tereny inwestycyjne, z których skorzystała firma WIKA Polska Sp. z o.o., istniejąca już na włocławskim rynku czy ulgi w podatkach od nieruchomości). Utworzenie ośrodka politechnicznego (str. 25) Kampus akademickich powinien być skupiony w jednym miejscu, jest to kluczowe dla rozwoju. Pozwoli to na powstanie usług dla studentów (lokale gastronomiczne, nieruchomości, ksero), ale przede wszystkim stworzy klimat miasteczka akademickiego i pozytywnie przełoży się na postrzeganie miasta. Obecnie budynki akademickie są na ul. Chmielnej, Łęgskiej, Okrzei, 3 Maja, Hutniczej, Prymasa Stanisława Karnkowskiego, Chełmickiej. Najlepszym rozwiązaniem jest Zazamcze (największa ilość dużych budynków akademickich). Propozycja ciekawa, ale Włocławek jest miastem średniej wielkości i usprawniając usługi transportu zbiorowego zapewnić można dobrą dostępność do budynków akademickich oraz usług społecznych. Aktualnie zmodernizowane obiekty włocławskich uczelni tworzą dobre warunki edukacyjne i okołoedukacyjne, a przemieszczanie się studentów w obrębie obiektów uczelni nie stanowi istotnego problemu. 20

21 Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej (str. 34) Budowa boisk do koszykówki. We Włocławku brakuje boisk do koszykówki, ten popularny sport obecnie nie może się rozwijać amatorsko. Cel operacyjny 5.3 mówi o budowie, rozbudowie i modernizacji infrastruktury sportowej, a więc daje w przyszłości możliwość budowy boisk do koszykówki. We Włocławku obecnie funkcjonuje 7 Orlików oraz 10 boisk wielofunkcyjnych. W skład ich infrastruktury wchodzą m.in. boiska do gry w koszykówkę, w okresie od marca do listopada zatrudniani są animatorzy, którzy m.in. prowadzą naukę gry w piłkę koszykową. Kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego Brakuje celu w postaci budowy pozytywnego nastawienia, opartego na szacunku do miasta. W analizie SWOT jest wymienione negatywne nastawienie, ale brakuje instrumentów do pracy nad tym problem. Warto zastanowić się nad wprowadzeniem takich elementów jak: - karta Włocławianina (plastikowa karta, która może posłużyć jako bilet miesięczny, a także podstawa do elektronicznego zapisywania się na usługi [lekarz, teatr, muzeum, urząd], uprawniająca do Dodano Cel operacyjny 6.3 Budowanie tożsamości lokalnej 21

22 zniżek ). Byłby to element zachęcający do płacenia PIT-ów we Włocławku (uciekające podatki na przedmieścia); - lekcja i zajęcia na temat Włocławka (budowanie tożsamości w ośrodkach kultury i szkołach); - spotkania dla start upówców i uczniów ze znanymi w Polsce młodymi biznesmenami (np. Kamil Cybulski). Nauczenie dzieci prowadzenia biznesu i postawy, że tylko od nas zależy nasza przyszłość; - budowa lokalnego patriotyzmu, dumy, idei, hasła przewodniego na wzór strategii rozwoju Wrocławia (np. Włocławek Stolica Kujaw). Miasto musi być sprzedawane jak produkt, a co za tym idzie musi być budowana świadomość i marka. Wrocław jest promowany jako miasto spotkań (słowa JP II). Transport publiczny (str. 29) Modernizacja jakości świadczonych usług przez przewoźnika miejskiego. Posłużę się przykładem: w Warszawie za 250 zł można podróżować przez 3 miesiące metrem, autobusem, tramwajem, pociągami (bez żadnych ograniczeń co do linii), część 22

ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA WŁOCŁAWEK

ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA WŁOCŁAWEK Załącznik nr 2 do Protokołu z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju miasta Włocławek 2020+ ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA WŁOCŁAWEK 2020+

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU 151 KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Nazwa programu: Kulturalny Poznań nr programu: 7 Kontynuacja Planu Rozwoju Miasta Poznania Cele strategiczne: Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030

STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 Dlaczego jej potrzebujemy? * Strategia rozwoju Poznania jest nam niezbędna ponieważ musimy: określić pozycję Poznania w związku ze zmieniającą się sytuacją

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.)

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.) STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO (zarys prognoz do 2015r.) "Żeglarz, który nie wie dokąd płynie, nigdy nie będzie miał pomyślnych wiatrów" Seneka STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn _ TEREN D Strzelnica wojskowa w Lesie Miejskim 1. Identyfikacja obszaru Położenie w mieście Teren leży w południowej części miasta wewnątrz Lasu Miejskiego. Dojazd do terenu aleją Wojska Polskiego. Związki

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Rady Strategii Rozwoju Chojnic Chojnice 08.05.2013. Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020

Posiedzenie Rady Strategii Rozwoju Chojnic Chojnice 08.05.2013. Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020 Posiedzenie Rady Strategii Rozwoju Chojnic Chojnice 08.05.2013 Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020 Monitoring realizacji strategii to system systematycznego i sformalizowanego zbierania

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

II Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Kwiecień, 2010

II Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Kwiecień, 2010 II Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Kwiecień, 2010 Wizją Tczewa jest miasto, które będzie rozwijać się jako silny gospodarczo ośrodek subregionalny, dogodnie skomunikowany

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenu przy ul. Kolejowej - PKP Przedmiotowa

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów na lata

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów na lata Projekt Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 2020 Celem pracy jest opracowanie dokumentu,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, obejmujące różne sfery życia. Sama definicja

Bardziej szczegółowo

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Środki RPO WK-P na lata 2014-2020 jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Toruń, luty 2016 r. Definicja Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE I POPRZEMYSŁOWE

ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE I POPRZEMYSŁOWE Skutki DRZEWO PROBLEMÓW Negatywny odbiór społeczny Ograniczone rozwoju Nieład urbanistyczny Niewykorzystany potencjał Patologie Mała konkurencyjność Brak zagospodarowania Brak zainteresowania ze strony

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce dla zmiany życia

Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce dla zmiany życia Załącznik nr 5 Analiza zgodności endogenicznych dokumentów strategicznych ze Strategią Marki Rzeszów. Wizja Cele strategiczne Rdzeń i Submarki Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata Konferencja Rewitalizacja szansą rozwoju miasta Warszawy 30 czerwca 2006r Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013 1. Czy Państwa zdaniem Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju miasta Piekary Śląskie Piekary Śląskie, listopad 2011

Strategia rozwoju miasta Piekary Śląskie Piekary Śląskie, listopad 2011 Strategia rozwoju miasta Piekary Śląskie 2020 Piekary Śląskie, listopad 2011 Struktura zaktualizowanej strategii Założenia do aktualizacji. Diagnoza strategiczna miasta pozytywne wyróżniki miasta, procesy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Kryteria merytoryczno-techniczne dopuszczające szczególne L.p. Kryterium tak nie nie dotyczy 1 Trwałość prowadzonej działalności z zakresu innowacji

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Diagnoza najważniejszych aspektów funkcjonowania kultury w gminie Biały Dunajec

Diagnoza najważniejszych aspektów funkcjonowania kultury w gminie Biały Dunajec Diagnoza najważniejszych aspektów funkcjonowania kultury w gminie Biały Dunajec Czy istnieją w Gminie dokumenty kształtujące jej politykę kulturalną? Czy Gmina stworzyła warunki dla rozwoju kultury oraz

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020

Strategia Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020 Strategia Rozwoju Kultury Miasta do roku 2020 Dokument przygotowany na zlecenie Urzędu Miasta 1 WIZJA STRATEGICZNA KULTURY W TORUNIU Toruń miejscem narodzin gwiazd na miarę miar Mikołaja Kopernika. Toruń

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/494/2017 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Elbląga 2020+

UCHWAŁA NR XXVI/494/2017 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Elbląga 2020+ UCHWAŁA NR XXVI/494/2017 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Elbląga 2020+ Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Płock, grudzień 2009 Działy opracowania: I. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+ będzie: odpowiedzią na długookresowe wyzwania rozwojowe, narzędziem planowania działań i inwestycji miejskich,

Bardziej szczegółowo

MIASTO WŁOCŁAWEK INFORMACJA O FUNDUSZACH UNIJNYCH W OKRESIE PROGRAMOWANIA stan na dzień 30 czerwca 2010 r.

MIASTO WŁOCŁAWEK INFORMACJA O FUNDUSZACH UNIJNYCH W OKRESIE PROGRAMOWANIA stan na dzień 30 czerwca 2010 r. MIASTO WŁOCŁAWEK INFORMACJA O FUNDUSZACH UNIJNYCH W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2007 2013 stan na dzień 30 czerwca 2010 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007 2013 Projekty

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Opolska. obszar funkcjonalny Opola. Wspólnie osiągniemy więcej. Opole, 19 lutego 2015r.

Aglomeracja Opolska. obszar funkcjonalny Opola. Wspólnie osiągniemy więcej. Opole, 19 lutego 2015r. Aglomeracja Opolska obszar funkcjonalny Opola Wspólnie osiągniemy więcej Opole, 19 lutego 2015r. Aglomeracja Opolska: płaszczyzna współpracy jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego powstała:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Pierwszy Obszar Rewitalizacji Warsztat 2 1 Opr. Dr hab. Piotr Lorens na bazie materiałów Urzędu Miasta Płocka Program spotkania Krótkie przypomnienie celów warsztatów

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚ PRIORYTETOWA 1.Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur PODDZIAŁANIE 1.2.1. Działalność B+R przedsiębiorstw Rodzaje projektów: Czynniki sukcesu: Poziom wsparcia: Terminy naboru: Alokacja środków: programie

Bardziej szczegółowo

Karta Oceny Programu Rewitalizacji

Karta Oceny Programu Rewitalizacji Karta Oceny Programu Rewitalizacji Tytuł dokumentu i właściwa uchwała Rady Gminy: (wypełnia Urząd Marszałkowski).. Podstawa prawna opracowania programu rewitalizacji 1 : art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r. W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030 zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu oraz potencjału Gminy Cedry Wielkie. Dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Spotkania konsultacyjne Proces

Bardziej szczegółowo

Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020

Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020 Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020 Biuro Strategii Miasta / Luty 2015 Metryczka Osoba wypełniająca Wiek 1,01

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH Fundusze Europejskie na sport Sport odgrywa coraz ważniejszą rolę ze względu na jego znaczenie w aspekcie społecznym, edukacyjnym i kulturowym. Dlatego Fundusze Europejskie zaplanowane w narodowej Strategii

Bardziej szczegółowo

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH Sport odgrywa coraz ważniejszą rolę ze względu na jego znaczenie w aspekcie społecznym, edukacyjnym i kulturowym. Dlatego Fundusze Europejskie zaplanowane w narodowej Strategii Spójności 2007-2013 sprzyjają

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA TRANSGRANICZNEJ STRATEGII ROZWOJU EUROREGIONU POMERANIA NA LATA 2014-2020 CZĘŚĆ POLSKA

AKTUALIZACJA TRANSGRANICZNEJ STRATEGII ROZWOJU EUROREGIONU POMERANIA NA LATA 2014-2020 CZĘŚĆ POLSKA AKTUALIZACJA TRANSGRANICZNEJ STRATEGII ROZWOJU EUROREGIONU POMERANIA NA LATA 2014-2020 CZĘŚĆ POLSKA Ocena procesów zachodzących na obszarze Euroregionu Negatywne zmiany demograficzne; Spadek liczby mieszkańców;

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata Pyzdry, 2015 r.

Strategia rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata Pyzdry, 2015 r. Strategia rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2015-2020 Pyzdry, 2015 r. Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy i miasta Pyzdry Ankieta dla mieszkańców wyniki Obszary wymagające najpilniejszej interwencji

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. / w zł

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. / w zł Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 138/XXIV/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 grudnia 2007 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. /

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Programu

Streszczenie Programu Streszczenie Programu Wykonując zadania Samorządu Miasta w zakresie polityki rynku pracy, zespół powołany przez Prezydenta Miasta Torunia opracował Miejski program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO TRENDY Od kilku lat na polskim rynku handlu zachodzą bardzo dynamiczne zmiany. Klienci cenią wygodę i szybkość zakupów dokonywanych blisko domu oraz

Bardziej szczegółowo

Witamy w Collegium Geographicum Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

Witamy w Collegium Geographicum Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań Witamy w Collegium Geographicum Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM CENTRUM BADAŃ METROPOLITALNYCH Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Raport z debaty klimatycznej w Radomiu

Raport z debaty klimatycznej w Radomiu Raport z debaty klimatycznej w Radomiu Społeczne założenia do powiatowego programu niskowęglowego rozwoju Materiał opracowany przez uczestników debaty zebrały: Dominika Dzwonkowska Elwira Rycaj Ekspert:

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bukowsko na lata

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bukowsko na lata Projekt Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bukowsko realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 2020 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 DRZEWO CELÓW CELE STRATEGICZNE Prężna gospodarczo gmina ukierunkowana na tworzenie innowacyjnych klastrów

Bardziej szczegółowo

KROSNO. Jeden z najważniejszych i najlepiej rozwijających się ośrodków gospodarczych w południowo wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim.

KROSNO. Jeden z najważniejszych i najlepiej rozwijających się ośrodków gospodarczych w południowo wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim. 1 KROSNO Jeden z najważniejszych i najlepiej rozwijających się ośrodków gospodarczych w południowo wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim. Największe atuty: kapitał ludzki dostępność wykwalifikowanych

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla mieszkańców rewitalizacja

Ankieta dla mieszkańców rewitalizacja Ankieta dla mieszkańców rewitalizacja 1. Czy Pani/Pana zdaniem Gminie Siedliszcze potrzebny jest program ożywienia społecznego, gospodarczego i przestrzenno-środowiskowego w postaci Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI POMIARU CELÓW WDRAŻANEJ STRATEGII ROZWOJU MIASTA TCZEWA do 2011

WSKAŹNIKI POMIARU CELÓW WDRAŻANEJ STRATEGII ROZWOJU MIASTA TCZEWA do 2011 WSKAŹNIKI POMIARU CELÓW WDRAŻANEJ STRATEGII ROZWOJU MIASTA TCZEWA - 0 do 0 (I.) liczba podmiotów gospodarki narodowej na 000 gminy Podmioty gospodarki narodowej (miasto Tczew) / liczba / 000) 570/5970*000

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie S t r o n a 1 ANKIETA Dotycząca konsultacji prowadzonych w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Słupia na Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Załącznik nr 3 do Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Załącznik do uchwały nr 2/14/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 stycznia r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju pn. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SMART METROPOLIA LISTOPADA (ŚRODA)

PROGRAM SMART METROPOLIA LISTOPADA (ŚRODA) PROGRAM SMART METROPOLIA 2016 23 LISTOPADA (ŚRODA) 9:30 9:45 Uroczyste otwarcie Smart Metropolia 2016 9:45 10:15 10:15 11:00 11:00 11:45 Wykład wprowadzający do sesji plenarnej: Dlaczego metropolie? Silne

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Cieszyn, Październik 2006 r.

Cieszyn, Październik 2006 r. Cieszyn, Październik 2006 r. Struktura finansowania projektu : Całkowity koszt projektu 208 tys. złotych Dofinansowanie z EFRR 156 tys. złotych (75%) Budżet miasta Cieszyn 52 tys. złotych (25%) Cele projektu

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie.

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania 2014-2020. Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Plan spotkania: 1. Rewitalizacja - definicja 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój-

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- www.power.gov.pl 1.Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych

Raport z konsultacji społecznych Kęty, 05.04.2017 r. Raport z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kęty na lata 2016-2023. 1. Przedmiot i podmiot konsultacji Przedmiotem przeprowadzonych konsultacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata

Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata 2007 2013 Obszar strategiczny: Gospodarka i infrastruktura Cel Strategiczny: Rozwinięta gospodarka Gminy Nowy Targ Ulgi podatkowe dla rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 1. Zgłaszane uwagi, postulaty, propozycje wraz z uzasadnieniem Lp. 1. 2. - 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Czy i jakie korzyści przyniesie przekształcenie ZPR w gminny program rewitalizacji?

Czy i jakie korzyści przyniesie przekształcenie ZPR w gminny program rewitalizacji? Czy i jakie korzyści przyniesie przekształcenie ZPR w gminny program rewitalizacji? dr Aleksandra Jadach-Sepioło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Instytut Rozwoju Miast Plan prezentacji Narzędzia ZPR

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Wytyczne do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji

Załącznik nr 4. Wytyczne do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji Załącznik nr 4 Wytyczne do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, czerwiec 2008

Bardziej szczegółowo

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Cel badania Główny: Identyfikacja kierunków i czynników rozwoju województwa śląskiego w kontekście zachodzących

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1809/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 czerwca 2012 roku

Zarządzenie Nr 1809/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 czerwca 2012 roku Zarządzenie Nr 1809/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie: zasadności przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trzepowo w Płocku Na

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wolbrom na lata 2008-2020

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wolbrom na lata 2008-2020 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (MRPO) zakłada, że Lokalne Programy Rewitalizacji (LPR) powinny dotyczyć wyselekcjonowanych obszarów miejskich, za wyjątkiem miast o liczbie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubsko na lata Marek Karłowski Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubsko na lata Marek Karłowski Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubsko na lata 2017 2023 Marek Karłowski Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. REWITALIZACJA - definicja Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie na lata

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie na lata Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o następujące dokumenty: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

1.Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Krajna Złotowska do 2023 roku

1.Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Krajna Złotowska do 2023 roku Załącznik nr 6 Regulaminu Rady CEL OGÓLNY NUMER 1 : CEL SZCZEGÓŁOWY NUMER 1.1 PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Krajna Złotowska do 2023 roku 1.1 Zwiększenie aktywności

Bardziej szczegółowo