RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO"

Transkrypt

1 Ł 0o RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Pogórze, Rewa, Suchy Dwór Nr 2/2010 Kosakowo, luty 2010 roku egzemplarz bezpłatny ISDN Zabawa karnawałowa w Pierwoszynie W ostatni dzień karnawału, 16 lutego 2010 r. w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie tut. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zorganizował dla najmłodszych Bal Karnawałowy. Przez krainę Bajlandii, w której kaŝda stacja oznacza jedną bajkę dzieci prowadził bajkowy pociąg. Kierownikiem pociągu był wyśmienicie bawiący się wśród dzieci Wójt Jerzy Włudzik. Na poszczególnych stacjach odbywały się konkursy, np. na stacji Brzydkiego Kaczątka odbyły się wyścigi kaczek, na stacji Calineczki - dzieci sadziły kwiatki, na stacji Nowe szaty cesarza wybrano króla i królową balu. Koronacji dokonali Radni Gminy Kosakowo: pani Wiktoria Śliwińska z Pierwoszyna oraz pan Dariusz Godlewski z Pogórza. Stację Wiecznej zimy przygotowały: właścicielka Dagmara Tajerle i ElŜbieta Wiśniewska Dyrektor Niepublicznego Przedszkola w Kosakowie Podniebny Raj (dziękujemy za nagrody na tej stacji). Podczas zabawy nie zabrakło tańców i konkursów z nagrodami od naszych sponsorów. Na balu gościła równieŝ sołtys wsi Kazimierz pani Jadwiga Wrzałek. Ostatnią stacją w Bajlandii była stacja Knoppers na której wszystkie dzieci obdarowano łakociami. Na zakończenie zaprezentował się krakowski teatr Art-Re ze spektaklem Latający kufer. W tym miejscu pragniemy podziękować sponsorom, bez których tegoroczna zabawa nie mogła by się odbyć: Spartan Development, Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskiemu o/dębogórze, Spółdzielni Usług WielobranŜowych w Rumi, Firmie Handlowo-Usługowej Wiki, Auto-Narloch, Biuru Ochrony Fortis Security. Specjalne podziękowania dla pani Ewy Narloch-Kerszka za piękne makijaŝe i kolorowe buŝki naszych milusińskich. Ferie z GOKiS-em Od 15 do 26 lutego 2010 r. w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie, w ramach Ferii z GOKiS-em odbywają się dla dzieci i młodzieŝy: zajęcia plastyczne, teatralne, ruchowe, Ŝeglarskie oraz: gry, quizy i spotkania z ciekawymi ludźmi. Hasłem przewodnim tegorocznych ferii są Spotkania z Azją. Cieszy zainteresowanie naszych dzieci zaproponowanymi przez GOKiS formami spędzenia wolnego czasu.

2 SPRAWOZDANIE z prac Wójta Gminy Kosakowo w okresie od r. do r. I. SPRAWY ORGANIZACYJNE 1. Zarządzeniem Nr 109/2009 ogłosiłem wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kosakowo przeznaczonych do wydzierŝawienia w trybie bezprzetargowym na okres powyŝej 3 miesięcy. Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy przez okres 21 dni, tj. od dnia do r. 2. Zarządzeniem Nr 113/2009 zarządziłem przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej składników majątkowych Gminy 3. Zarządzeniem Nr 1/2010 ogłosiłem wykaz i ustaliłem czynsz dzierŝawny za nieruchomości stanowiące własność Gminy Kosakowo przeznaczone do wydzierŝawienia w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku. Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy przez okres 21 dni, tj. od dnia 4 stycznia do r. 4. Zarządzeniem Nr 3/2010 zatwierdziłem Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. II. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 1. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na Usługi geodezyjne na rzecz gminy Kosakowo r. zawarto umowę z firmą Usługi Geodezyjno-kartograficzne Andrzej Roeske z Gdyni z ceną ,20 zł. brutto 2. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na Budową chodnika wzdłuŝ ul. M. Dąbrowskiej m. Suchy Dwór gm. Kosakowo r. zawarto umowę z firmą GMM Marzena Gaffka Tyłowo Dąbrowa /Leśniewo z ceną ,74 zł. Małe zamówienia nr umowy data zawarcia wykonawca wartość brutto przedmiot umowy GKOŚ/49/2009/DI FRODROG Firma drogowa Puck ul. Kolejowa 3a remont nawierzchni drogi tymczasowej ul ,43 zł Olimpijskiej w Mostach, utwardzenie nawierzchni wykonanie oświetlenia w Kazimierzu, gm. Kosakowo, DI/117/ PEKO ,58 zł ul. Św. Marka i Kwietniowa DI/116/ opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego: Budowa sieci kanalizacji ,00 zł sanitarnej w rejonie ul. Sieciowej, m. Rewa nowo zabudowane III. SPOTKANIA I NARADY WÓJTA PROJTEX II Zakład usług Technicznych Kazimierz MoŜdŜanowski Ŝyczenia i spotkanie z jubilatami, którzy ukończyli 90 rok Ŝycia, p. B. Głowienke i A. Markowc udział w Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki, narada budŝetowa z kierownikami tut. urzędu spotkanie z Radcą Prawnym spółki PEKO w sprawie budŝetu na bieŝący rok przyjęcia interesantów wyjazd do notariusza - podpisywanie aktów notarialnych, rozmowa z dyrygentem Chóru Morzanie p. Przemysławem Stanisławskim na temat dalszej współpracy oraz planów działania chóru przyjęcia interesantów pierwsze z cyklicznych, codwutygodniowych spotkań roboczych z Dyrektorami szkół, Dyrektor GOKiS oraz Dyrektor Biblioteki Gminnej, spotkanie z przedstawicielem Zarządu Dróg Rejonowych celem uzgodnienia wjazdu na nowoprojektowane tereny budowlane udział w naradzie poświęconej budowie pomnika Józefa Piłsudskiego w Gdyni, spotkanie z nauczycielami biorącymi udział w projekcie Superprzedszkolak udział w spotkaniu Lokalnej Grupy Rybackiej w Pucku, udział w spotkaniach opłatkowych wsi Rewa, Mosty oraz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego narada robocza z kierownikami tut. urzędu, spotkanie z Prezesem PEWIK Gdynia w sprawie inwestycji INVESTGAS udział z komendantem OSP Kosakowo p. Michałem Kuligiem w naradzie Wojewódzkiej Ochotniczej StraŜy PoŜarnej, udział w sesji nadzwyczajnej Rady Gminy przyjmowanie interesantów, udział w spotkaniu z przedstawicielami firmy INVESTGAS spotkanie z mieszkańcami wsi Mosty w celu omówienia inicjatywy zorganizowania nowego klubu piłkarskiego, udział w Radzie Programowej GOKiS spotkanie z prezydentem Gdyni Wojciechem Szczurkiem na temat dalszych relacji Miasta Gdynia i Gminy Kosakowo, wyjazd do Urzędu Wojewódzkiego na spotkanie z Dyrektorem Departamentu ds. sportu p. Kowalczukiem na rozmowę o moŝliwości udzielenia pomocy finansowej w realizacji nowych zadań przekazanie samochodu OSP dla StraŜy Gminnej, udział w spotkaniu opłatkowym samorządowców u Metropolity Gdańskiego Abp. Sławoja Leszka Głódzia udział w podsumowaniu audytu z kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Gminy (szkoły, GOPS, GOKIS), udział w Komisji Samorządowej Rady Gminy przyjęcia interesantów, wizytacja terenowa gminy - starego budynku S.P. w Dębogórzu oraz budowy sali gimnastycznej udział w uroczystościach z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka w Szkole Podstawowej w Pogórzu wyjazd z chórem młodzieŝowym działającym przy GOKiS na Festiwal Kolęd i Pastorałek do Jastarni, udział w Komisji Rewizyjnej spotkanie w Redzikowie z Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Słupsk na temat działalności i doświadczeń w pracy ośrodka narada robocza z kierownikami tut. urzędu, udział w Komisji Rolnictwa Rady Gminy wyjazd na uroczyste podpisanie umowy o dofinansowaniu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dębogórzu /na kwotę ,20 zł. /, pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego, udział w Komisji BudŜetowej Rady Gminy spotkanie z Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mostach na temat działalności Dziecięcego Zespołu Regionalnego i planowanego wyjazdu dzieci na Cypr, Olimpiady Zimowej i innych bieŝących spraw szkoły, przyjęcia interesantów.

3 Uchwały podjęte przez Radę Gminy Kosakowo na XLVIII Nadzwyczajnej Sesji w dniu 12 stycznia 2010 roku : Uchwała Nr XLVIII/1/2010 w sprawie w sprawie : zmiany Uchwały Nr XLV/95/2009 Rady Gminy Kosakowo z dnia 7 grudnia 2009 roku w sprawie wyraŝenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kosakowo. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Kosakowo na XIX Zwyczajnej Sesji w dniu 27 stycznia 2010 roku : 1. Uchwała Nr XLIX/2/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 114/5, 114/59, 114/60, 114/62,114/63, 114/64, 114/131, 114/228, 114/229, 114/128 i cz. dz. 114/130, 114/58, 118 i 265 w Pogórzu gm. Kosakowo przy ul. Słowackiego, 2. Uchwała Nr XLIX/3/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działek połoŝonych w rejonie ulicy Szkolnej, Wiejskiej i Kołłątaja w Pogórzu gm. Kosakowo, 3. Uchwała Nr XLIX/4/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości nr 997 i 996/2 w Mostach gm. Kosakowo, 4. Uchwała Nr XLIX/5/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Mechelinki gm. Kosakowo 5. Uchwała Nr XLIX/6/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 171/1, 171/2, 171/3, 171/4, 171/7, 171/9, 171/10, 176/4 oraz części działki nr 171/8 w Pogórzu gm. Kosakowo, 6. Uchwała Nr XLIX/7/2010 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIII/76/2009 z dnia 28 października 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego obejmującego część działek nr 15, 11, 555, 556, 557, 10/2, 157, 212, 213, 251/2, 18/ L w Dębogórzu oraz części działki nr 1079 w Pogórzu gmina Kosakowo, 7. Nr XLIX/8/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego obejmującego część działek nr 15, 11, 95, 555, 556, 557, 10/2, 157, 212, 213, 251/2, 1/8 L w Dębogórzu oraz części działki nr 1079 w Pogórzu gmina Kosakowo, 8. Nr XLIX/9/2010 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosakowo w gminie Kosakowo, 9. Uchwała Nr XLIX/10/2010 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr XLIII/38/06 z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie nadania nazw dla ulic połoŝonych w obrębie geodezyjnym Pogórze na terenie Gminy Kosakowo, 10. Uchwała Nr XLIX/11/2010 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kosakowo na rok 2010, 11. Uchwała Nr XLIX/12/2010 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Koordynacji i Współpracy w Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2010, 12. Uchwała Nr XLIX/13/2010 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kosakowo miejsc sprzedaŝy i podawania napojów alkoholowych, 13. Uchwała Nr XLIX/14/2010 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaŝy napojów alkoholowych powyŝej 4,5 % alkoholu na terenie Gminy Kosakowo, 14. Uchwała Nr XLIX/15/2010 w sprawie programu współpracy Gminy Kosakowo z organizacjami pozarządowymi w roku 2010, 15. Uchwała Nr XLIX/16/2010 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Uchwała Nr XLIX/15/2010 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie: programu współpracy Gminy Kosakowo z organizacjami pozarządowymi w roku 2010 Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz ze zmianami), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje: 1 Ustala się Program Współpracy w roku 2010 Gminy Kosakowo z organizacjami pozarządowymi na terenie Gminy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji w Biuletynie Rady i Wójta Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo /-/ Adam Miklasiewicz

4 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KOSAKOWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA JEJ TERENIE załącznik do Uchwały Nr XLIX/15/2010 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 stycznia 2010 roku Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Program współpracy Gminy Kosakowo z organizacjami pozarządowymi, działającymi na jej terenie, zwanym w dalszej części Programem, stanowi element polityki społeczno finansowej Gminy. 2 Ilekroć Programie jest mowa o: 1) Gminie naleŝy przez to rozumieć Gminę Kosakowo 2) Radzie Gminy naleŝy przez to rozumieć Radę Gminy Kosakowo 3) Wójcie naleŝy przez to rozumieć Wójta Gminy Kosakowo 4) organizacjach pozarządowych naleŝy przez to rozumieć podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysków, 5) celach priorytetowych naleŝy przez to rozumieć wybrane zadania z zakresu zadań własnych Gminy, określane corocznie przez Wójta dla poszczególnych edycji konkursów dla organizacji pozarządowych. 6) grantach naleŝy przez to rozumieć dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na projekty realizowane w ciągu roku budŝetowego, przyznawane w trybie Gminnego Konkursu Grantowego 7) konkursie naleŝy przez to rozumieć Gminny Konkurs Grantowy 3 1. Współpraca między władzami samorządowymi a organizacjami pozarządowymi, dotyczy zadań własnych Gminy, a w szczególności następujących dziedzin: 1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 2) upowszechniania kultury fizycznej i sportu 3) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 4) działań na rzecz osób niepełnosprawnych 5) ochrony i promocji zdrowia. 2. Wójt ustala corocznie cele priorytetowe z zakresu zadań określonych w ust. 1, dla poszczególnych edycji konkursów dla organizacji pozarządowych. Wójt moŝe równieŝ określić procentowy udział środków finansowych przeznaczonych na poszczególne priorytety w ogólnej kwocie przewidzianej dla danej edycji Konkursu. 4 Gmina moŝe wspierać organizacje pozarządowe w szczególności poprzez: a) współdziałanie, w tym powierzanie lub wspieranie zadań dotyczących realizacji projektów stanowiących zadanie własne gminy b) udzielanie wsparcia przy staraniu się o środki z innych źródeł, niŝ budŝet gminy, m.in. poprzez udzielanie rekomendacji itp. c) doradztwo i udzielanie pomocy w przygotowywaniu projektów a) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym b) prowadzenie wykazu organizacji pozarządowych na stronach internetowych urzędu c) popularyzację działalności organizacji pozarządowych d) informowanie o udziale organizacji pozarządowej w pracach na rzecz Gminy e) pomoc w nawiązywaniu współpracy z gminami partnerskimi f) wsparcie działań integrujących lokalne organizacje pozarządowe i ich liderów wokół zadań waŝnych dla lokalnego środowiska j) pomoc w dotarciu z informacjami do mediów k) promowanie wolontariatu l) udostępnianie lokali. 5 W celu eliminacji zjawisk uznaniowości, dofinansowanie w formie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ujętego w 3 ust. 1 odbywa się w szczególności w trybie otwartych konkursów organizowanych dla organizacji pozarządowych tj.: Gminnych Konkursów Grantowych. 6 Wysokość środków przeznaczonych na dotacje w konkursach, o których mowa w 5 określa corocznie Rada Gminy w uchwale budŝetowej. Rozdział II Zasady współpracy Gminy Kosakowo z organizacjami pozarządowymi 7 Współpraca Gminy, z organizacjami pozarządowymi odbywa się w oparciu o zasady jawności, partnerstwa, pomocniczości i efektywności, zarówno na etapie udzielania jak i rozliczania dotacji Powierzanie, bądź wspieranie zadań publicznych łączy się z udzielaniem dotacji, a nie dofinansowywaniem. 2. Dotacje nie będą przyznawane na: a. budowę, inwestycje, remonty, wyposaŝenie b. zakup gruntów c. działalność gospodarczą d. pokrycie kosztów nie związanych realizacją projektu e. działalność zarządu organizacji pozarządowej. f. pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji pozarządowej. Rozdział III Postanowienia końcowe 9 Z organizacjami pozarządowymi współpracują w szczególności: pełnomocnik Wójta ds. organizacji pozarządowych, mający za zadanie utrzymywanie bieŝących kontaktów i dbanie o płynny przepływ informacji pomiędzy władzami samorządowymi a organizacjami

5 pozarządowymi oraz jednostki organizacyjne Gminy, w tym Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, szkoły gminne Uchwała Nr XLIX/14/2010 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie : ustalenia liczby punktów sprzedaŝy napojów alkoholowych powyŝej 4,5% alkoholu na terenie Gminy Kosakowo. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm 1.) i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm. 2 ) Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje : Ustala się dla terenu Gminy Kosakowo 60 limit punktów sprzedaŝy napojów alkoholowych, zawierających powyŝej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa). 1. Przeznaczonych do spoŝycia poza punktem sprzedaŝy - trzydzieści pięć. 2. Przeznaczonych do spoŝycia w miejscu sprzedaŝy - dwadzieścia pięć. 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3 Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz Biuletynie Rady i Wójta Gminy Kosakowo. 1. Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo /-/ Adam Miklaszewicz Uzasadnienie W związku z 12.ust 1. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Rada Gminy ustala liczbę punktów sprzedaŝy napojów alkoholowych, zawierających powyŝej 4,5% alkoholu(z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spoŝycia poza miejscem sprzedaŝy jak i w miejscu sprzedaŝy. W związku ze zmniejszeniem liczby podmiotów korzystających z koncesji na ich sprzedaŝ, zaistniała potrzeba zmniejszenia limitu punktów. Obecnie na terenie gminy znajduje się 23 punktów sklepowych, w których sprzedaje się alkohol oraz 12 barów całorocznych. Zatem wprowadzenie limitu 60 punktów sprzedaŝy w Ŝaden sposób nie ogranicza potencjalnych przedsiębiorców. Uchwała nie powoduje skutków finansowych a jest czynnikiem określającym kierunek polityki Samorządu wobec alkoholu i problemów jakie jego naduŝywanie często powoduje. Zatem podjęcie uchwały jest uzasadnione. Uchwała Nr XLIX/13/2010 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie : ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kosakowo miejsc sprzedaŝy i podawania napojów alkoholowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm 1.) i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm. 2 ) Rada Gminy Kosakowo uchwala co następuje : 1 Ustala się następujące zasady usytuowania na terenie Gminy Kosakowo miejsc sprzedaŝy i podawania napojów alkoholowych, stanowiąc, Ŝe: 1. Punkt sprzedaŝy napojów alkoholowych przeznaczonych do spoŝycia poza miejscem sprzedaŝy moŝe być usytuowany w odległości nie mniejszej niŝ 50 m od: 1) placów zabaw stanowiących miejsca edukacji szkolnej, 2) szkół, 3) obiektów i miejsc kultu religijnego, 4) obiektów zajmowanych przez jednostkę wojskową, 5) cmentarzy, 1.Wprowadza się zakaz sprzedaŝy i spoŝywania napojów alkoholowych w następujących miejscach: a) na plaŝach, b) na terenie obiektów sportowych, c) na terenach rekreacyjnych przeznaczonych dla dzieci i młodzieŝy stanowiących miejsca edukacji szkolnej, d) w czasie odbywających się zgromadzeń religijnych, 3 1. Odległość, o której mowa w 1 mierzona jest najkrótszą drogą dojścia od ogólnodostępnego wejścia do punktu sprzedaŝy do: a) najbliŝszego ogólnodostępnego wejścia do przedszkola, szkół, obiektu i miejsca kultu religijnego, w tym kościoła, placu zabaw nie stanowiącego miejsca edukacji szkolnej, znajdującego się na terenie ogrodzonym (naleŝy przez to rozumieć najbliŝsze ogólnodostępne wejście znajdujące się w ogrodzeniu tego terenu). b) granicy obiektu zajmowanego przez jednostkę wojskową 2

6 c) granicy cmentarza, d) najkrótsza droga oznacza dojście po terenie dopuszczonym dla ruchu pieszego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z2005r. Nr 108,poz 908 z późn.zm. 3 ) Zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych przeznaczonych do spoŝycia poza miejscem sprzedaŝy lub w miejscu sprzedaŝy wydane na podstawie dotychczasowych przepisów pozostają w mocy. 2. Przepisy uchwały mają zastosowanie do wszczętych i nie zakończonych przed jej wejściem w Ŝycie postępowań o wydanie zezwoleń, o których mowa w ust.1. 5 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 6 Traci moc Uchwała Rady Gminy Kosakowo Nr II/18/2002 z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaŝy napojów alkoholowych powyŝej 4,5% alkoholu i zasad usytuowania miejsc sprzedaŝy napojów alkoholowych. 7 Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz Biuletynie Rady i Wójta Gminy Kosakowo. Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo /-/ Adam Miklaszewicz U Z A S A D N I E N I E Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 z późn. zmianami, nakłada na Samorząd obowiązek podejmowania działań ograniczających spoŝycie napojów alkoholowych. Zgodnie z art. 12 pkt. 2 ustawy, Rada Gminy ustala zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaŝy i podawania napojów alkoholowych. Uchwała ma w sposób znaczący przyczynić się do wprowadzenia zasady ograniczania dostępności do alkoholu. Uwzględnia się tu cel ustawy zawarty w art. 1 i 2 art. ustawy, wprowadza się zapis zakazujący spoŝywania alkoholu na plaŝach i w innych określonych miejscach. Zakaz sprzedaŝy i spoŝywania alkoholu na plaŝach znacząco zwiększy poczucie bezpieczeństwa i komfort osób wypoczywających, wpłynie teŝ na poprawę porządku i bezpieczeństwa publicznego. Co w konsekwencji spowoduje postrzeganie Gminy jako atrakcyjnego, bezpiecznego miejsca wypoczynku i podniesienie standardu usług turystycznych gminy. Uchwała zawiera równieŝ zapis porządkujący zasady usytuowania miejsc sprzedaŝy podawania napojów alkoholowych. Podjęcie uchwały nie powoduje skutków finansowych Uchwała Nr XLIX/12/2010 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie : przyjęcia Gminnego Programu Koordynacji i Współpracy w Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok Na podstawie art. 18ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. z 2001r. Nr 142, poz 1591 z późniejszymi zmianami, w związku z art.10 ust.3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, (Dz.U.Nr 179 poz z późn. zm) Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje: 1 Przyjmuje się Gminny Program Koordynacji i Współpracy w Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2010, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem uchwalenia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz Biuletynie Rady i Wójta Gminy Kosakowo. Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo /-/ Adam Miklaszewicz Załącznik do Uchwały Nr XLIX/12/2010 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 stycznia 2010 roku Gminny Program Koordynacji i Współpracy w Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Kosakowo na rok 2010 Realizacja zadań zawartych w Gminnym Programie Koordynacji i Współpracy w Profilaktyce Narkotykowej jest procesem, oddziaływanie na całą społeczność gminną. Coraz powszechniejsza postawa uznania i akceptacji dla korzystania z substancji odurzających, stanowiących wzbogacanie form rekreacji i łagodzenia bólu Ŝycia, nie moŝe być wyznacznikiem stylu bycia i Ŝycia młodzieŝowej społeczności naszej Gminy. Konsekwencją ulegania sile uŝywek są problemy zdrowotne młodych ludzi odziedziczone od dorosłych, a czasem wręcz przez nich spowodowane. Pozyskiwanie wiedzy o skutkach uŝywania środków psychoaktywnych moŝe znacząco umniejszyć ich niszczącą moc. Ograniczanie ich uŝywania, ogranicza równieŝ destrukcyjne, naruszające prawo zachowania młodych ludzi. Aktywne korzystanie z zajęć edukacyjnych, sportowych i szkoleniowych, obejmujące wszystkie grupy społeczne, stanowi szansę na ograniczanie zachowań zagraŝających zdrowiu i Ŝyciu dzieci, młodzieŝy i dorosłych. Niezbędne jest w tym celu uczestniczenie wychowawców i opiekunów w kursach i szkoleniach podnoszących zakres posiadanej wiedzy o zagroŝeniu narkomanią. ROZDZIAŁ I Celem głównym programu jest ograniczenie zjawisk związanych z uŝywaniem narkotyków. I Cele szczegółowe: 1.Zwiększenie zaangaŝowania społeczności lokalnej w pozyskiwaniu wiedzy i umiejętności w zapobieganiu uŝywaniu środków psychoaktywnych. 2. Pogłębienie i podniesienie poziomu wiedzy na temat psychospołecznych uwarunkowań narkomanii. 3. Poprawa współdziałania słuŝb w ograniczaniu dostępności narkotyków dla indywidualnych uŝytkowników. 4. Wykonanie diagnozy rozmiaru zjawiska i wzorów uŝywania. ROZDZIAŁ II Zadania 1. Zwiększenie dostępności do świadczeń psychoterapeutycznych dla uzaleŝnionych i współuzaleŝnionych od narkotyków. 2. Konsultacje i pomoc rehabilitacyjna dla uzaleŝnionych.

7 3. Zwiększenie pomocy dla rodzin poprzez koordynacje działań z przedstawicielami słuŝb realizującymi program. 3. Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w zakresie narkomanii. Realizacja programu profilaktycznego w oparciu o materiały z kampanii edukacyjnej Zachowaj Trzeźwy umysł. 4. Organizowanie i finansowanie szkoleń dla nauczycieli, rodziców i opiekunów z zakresu wiedzy o narkomanii. 5. Współpraca z instytucjami i osobami fizycznymi posiadającymi wiedzę i kompetencje do rozwiązywania problemów narkomanii i przeciwdziałania im. ROZDZIAŁ III ZałoŜenia realizacyjne programu: 1. Czynnikami zagroŝeń uzaleŝnieniem od substancji psychoaktywnych są: 1. Wczesne zachowania antysocjalne. 2. Wczesne stadia eksperymentowania z narkotykami. 3. Rodzina dysfunkcyjna. 4. Indywidualne czynniki psychologiczne. - niska samoocena - wysoki poziom lęku i frustracji - funkcjonowanie na szukanie sensacji 5. Brak umiejętności interpersonalnych. 6. Patologiczna grupa rówieśnicza m.in. - koledzy i znajomi uŝywający substancji psychoaktywnych - grupy subkulturowe ( panki, skiny ) 7. Czynniki związane ze środowiskiem lokalnym: - ubóstwo - bezrobocie - dostępność środków odurzających - dezintegracja środowiska lokalnego 2. Cele realizacyjne w przeciwdziałaniu narkomanii: W celu dotarcia do zagroŝonej młodzieŝy konieczne jest prowadzenie skutecznych działań profilaktycznych, opartych na trzech podstawowych elementach: 1. Identyfikacji odbiorców programu i określeniu czynników ryzyka. 2. Dotarciu do grupy zagroŝonej uzaleŝnieniem. 3. Stworzeniu lokalnej sieci kooperantów. Osiągnięcie tych celów jest moŝliwe w sytuacji: - zaangaŝowania całego środowiska wychowawczego (w szczególności realizatorów programów profilaktycznych w szkołach) w profilaktykę uzaleŝnień od narkotyków. - realizowanie programów aktywizacji środowiska szkolnego i środowiska zamieszkania, polegającej na pracy edukacyjnej z całymi zasobami nauczycieli, wychowawców, kierownictwa i administracji szkolnej oraz równoległej pracy z grupami dzieci i młodzieŝy uwzględniającej zaangaŝowanie rodziców w szkole i poza szkołą (w ramach współorganizowanych imprez plenerowych i sportowych). - zaangaŝowanie w realizacje programu słuŝby zdrowia, Policji, StraŜy Gminnej - aktywne zaangaŝowanie środowisk wiejskich ( Sołtysów i Rad Sołeckich) w realizacje przedsięwzięć promujących styl Ŝycia bez uŝywek 3. Przyczyny problemu uzaleŝnień: Brak wiedzy i umiejętności u rodziców i wychowawców na temat: - uzaleŝnień - środków uzaleŝniających - metod profilaktycznych - przyczyn i skutków naduŝywania środków psychoaktywnych ROZDZIAŁ IV Realizacja zadań. 3. Ograniczanie zapotrzebowania młodzieŝy na narkotyki wśród młodzieŝy szkolnej, poprzez wyrobienie nawyku uczestniczenia w alternatywnych formach spędzania czasu. 4. Wyrobienie wśród rodziców i nauczycieli umiejętności wspierania dziecka i właściwej pomocy w przypadku inicjacji narkotycznej. 5. Wyrobienie wśród rodziców i wychowawców umiejętności tworzenia warunków do zmiany zachowań przez dziecko oraz moŝliwości korzystania z pomocy psychologicznej. 6. Udzielanie rodzicom i wychowawcom pomocy psychologicznej, prawnej i doradztwa w kierowaniu dzieci do odpowiednich placówek pomocy, w celu prowadzenia terapii i leczenia. 5. Uczestniczenie w prowadzonych działaniach edukacyjnych, profilaktycznych i informacyjnych, kierowanych do następujących odbiorców: - społeczności gminnej - młodzieŝy gimnazjalnej - młodzieŝy szkolnej - słuŝb społecznych - władz lokalnych Środki na realizacje zadań pochodzić będą z Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, budŝetów szkół na zadania wynikające z realizacji Rozporządzenia MEN i S z dnia 31 stycznia 2002r. nakładającego na szkoły obowiązek realizacji szkolnych programów profilaktycznych oraz ze źródeł pozabudŝetowych. Program będzie realizowany przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kosakowie. U Z A S A D N I E N I E Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. Nr 179, poz ze zm.) przeciwdziałanie narkomani naleŝy do zadań własnych gminy. Realizacja zadań odbywa się współpracy ze szkołami i z wszystkimi podmiotami i instytucjami Ŝycia społecznego mogącymi w swoich działaniach wpływać na umniejszanie zagroŝeń narkomanią.realizatorem jest Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki na realizację pochodzą z wpłat za koncesję na sprzedaŝ napojów alkoholowych. Podjęcie uchwały nie powoduje skutków finansowych Uchwała Nr XLIX/11/2010

8 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie : Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kosakowo na rok 2010 Na podstawie art. 18ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.z 2001r.Nr 142, poz 1591 z późniejszymi zmianami, w związku z art. 4 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r, O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231) Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje: 1 Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem uchwalenia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz Biuletynie Rady i Wójta Gminy Kosakowo. Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo /-/ Adam Miklaszewicz Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/11/2010 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 stycznia 2010 roku Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kosakowo na rok Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzaleŝnionych od alkoholu naleŝy do zadań własnych gmin. zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi art Realizując wymieniony zapis ustawowy, opierając się na zebranych doświadczeniach w rozwiązywaniu problemów, we współpracy z przedstawicielami instytucji działających na terenie gminy w rozwiązywaniu problemów lokalnych, dokonuje się analizy wyników pracy, moŝliwości i potrzeb środowiska. Rozwiązywanie problemów wynikających z nadmiernego spoŝywania alkoholu, uŝywania środków psychoaktywnych, stosowania przemocy, jest przedmiotem pracy i zainteresowania wykonawców polityki społecznej Samorządu Kosakowa. WyraŜa się to przekonaniem, Ŝe alkohol jest specyficznym, odmiennym od innych produktów towarem, powodującym sytuacje problemowe. Działania są prowadzone w oparciu o akty prawne: -ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 147 poz z 2002r. z późn. zm.) - Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata Strategia Integracji i Rozwoju Problemów Społecznych Gminy Kosakowo na lata Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych opiera się współdziałaniu wielu środowisk lokalnych, współtworzących spójną strategie przeciwdziałania alkoholizmowi. REALIZATORAMI GMINNEGO PROGRAMU SĄ: Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Posterunek Policji w Kosakowie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie StraŜ Gminna w Kosakowie Szkoły Podstawowe i Gimnazjum Punkt Konsultacyjny - psycholog Parafie NZOZ w Kosakowie GOK i S w Kosakowie Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Pucku DIAGNOZA Informacje ogólne uzyskane od współrealizatorów Gminnego Programu na terenie Gminy, w ostatnim roku, nie obrazują znaczącego wzrostu liczby zachowań ryzykownych, związanych z uŝywaniem środków psychoaktywnych, przez młodzieŝ naszej Gminy. Liczba zgłoszeń moŝe świadczyć o wzroście świadomości szkodliwości naduŝywania alkoholu i szkodliwości podejmowania wczesnej inicjacji alkoholowej, co znajduje potwierdzenie w informacjach pozyskanych od słuŝb. Wiarygodną informacją potwierdzającą ten stan winna być przeprowadzona diagnoza. Porównanie wyników badań z 2006r. 1 kolejnymi, powinno dać odpowiedź na pytanie: o ile wzrósł poziom wczesnej inicjacji alkoholowej i jaki to ma wpływ na korzystanie z tych środków po upływie 3-4 lat. Niepokojącym zjawiskiem we wcześniejszych badaniach było stwierdzenie, Ŝe 50% gimnazjalistów juŝ w wieku lat, miało pierwszy świadomy kontakt z alkoholem. AŜ 68,5% badanych po raz pierwszy wypiło alkohol wśród kolegów i koleŝanek., 12,6% z ojcem, 4,5% z matką, 16% wśród dalszych krewnych, 10,5% z rodzeństwem. W świetle tych danych widać wyraźnie skalę odpowiedzialności osób dorosłych wobec postaw dzieci i młodzieŝy. Wyniki badań ogólnopolskich w 2007r 2 wykazały, Ŝe najczęściej substancją uzaleŝniającą, spoŝywaną przez młodzieŝ jest alkohol. Wśród gimnazjalistów z klas trzecich próby picia ma za sobą 90,2% i 94,8% uczniów drugich klas szkół ponadgimnazjalnych. Z diagnozy sporządzonej wśród dzieci i młodzieŝy szkolnej Gminy Kosakowo wynika, Ŝe przekonanie o szkodliwości środków psychoaktywnych wyraŝa 2/3 badanych. Jednak inicjacja alkoholowa odbywa się najczęściej wśród osób dorosłych, rodziców lub opiekunów dzieci. Oddziaływanie dorosłych w działaniach profilaktycznych wobec dzieci i młodzieŝy ma bardzo znaczący wymiar. Posiadanie dobrych wzorców do naśladowania sprzyja tak w rodzinie jak i w społeczności uczniowskiej, młodzieŝowej, budowaniu otwartej komunikacji. W badaniu postaw, zdecydowana większość uczniów odpowiedziała, Ŝe wiedzę czerpie głównie ze szkoły, od rodziców, z telewizji., internetu, kościoła. O tym, Ŝe wczesna inicjacja alkoholowa jest jednym z najwaŝniejszych (obok dostępności) czynników, powodujących uzaleŝnienie w przyszłości, powinna zmienić podejście dorosłych wobec zachowań związanych z alkoholem i ich postawą wobec dzieci i młodzieŝy. Zmianę zachowań adolescentów, realizując programy profilaktyczne, próbuje się równowaŝyć poprzez bogatą ofertą zajęć pozaszkolnych, aktywizujących znaczną część dzieci i młodocianej społeczności gminy. Bogata jest równieŝ oferta programowa dla dorosłych, mająca minimalizować negatywne wpływy uŝywania i naduŝywania alkoholu. Zainteresowanie realizatorów programu, skupia się równieŝ na oddziaływaniach socjoterapeutycznych, co znajduje swój wymiar w pracy 10 grup tematycznych w szkołach i we współpracy ze środowiskami lokalnymi (3 grupy profilaktyczno-sportowe) pedagogami i specjalistami współpracującymi z Gminną Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Funkcjonowanie grupami samopomocowymi AA i AL - Anon, wraz z pracą psychologa w Punkcie Konsultacyjnym, co stanowi waŝne wzmocnienie działań profilaktycznych.

9 Wśród rodzin objętych opieką GOPS w Kosakowie w 2008r. było 64 rodzin (w nich 173 osoby), w których zdiagnozowano problem alkoholowy, w 9 ciu rodzinach problem przemocy (w nich 43 osoby), oraz 1 rodzinę z problemem narkomanii. Stosowane strategie mają na celu zwiększać skuteczność działań zapobiegawczych i zmianę postrzegania profilaktyki i problemów alkoholowych, równieŝ przez sprzedawców. Niezbędne jest w tym zakresie wsparcie wszystkich dorosłych odbiorców programu w lokalnym środowisku. Kontekst kulturowy wydaje się mieć tu większe znaczenie niŝ procedury prawne. To klienci wybierając sklepy, gdzie nie ma przyzwolenia na pijaństwo pod chmurka, stanowią potencjał sprzyjający sukcesom działań profilaktycznych, ograniczaniu szkód i przestrzeganiu prawa w tym zakresie. W statystykach słuŝb naruszenia prawa w zakresie realizacji programu, w 2009r kształtowały się następująco: 1 RAPORT Badania i analiza społeczna. Postawy i zachowania MłodzieŜy- Gmina Kosakowo 2006r. 2 Janusz Sierosławski, UŜywanie alkoholu i narkotyków przez młodzieŝ szkolną. Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2007r, Instytut Psychiatrii Neurologii Warszawa 2007r. DANE LOKALNE: Dane: od Policji / StraŜy Gminnej POLICJA/ 1. Ilość interwencji domowych dot. przemocy w rodzinie - 3 / - - ilość sprawców pod wpływem alkoholu - 1 / Ilość interwencji domowych dot. przemocy w rodzinie - ilość sprawców pod wpływem narkotyków - - / - Ad 1. Ilość interwencji domowych dot. przemocy w rodzinie (narkotyki) - ilość sprawców młodocianych pod wpływem alkoholu - - / - - Ad 2. Ilość interwencji domowych dot. przemocy w rodzinie - 3 / - - ilość sprawców młodocianych pod wpływem narkotyków - - / - 3. Ilość postępowań wszczętych w związku z ujawnionymi przypadkami prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Art.178A 1 13 / - i Art.178A 2 kk dot. dorosłych : 10 / - dot. młodocianych : - / - 4. Ilość postępowań wszczętych w związku z ujawnionymi przypadkami prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po spoŝyciu innych środków psychoaktywnych Art.178A 1 i 2 kk dot. dorosłych : dot. młodocianych - / - 5. Liczba dorosłych odwiezionych do izby zatrzymań : 2 / - - do miejsca zamieszkania: 1 / 6 Liczba młodocianych odwiezionych do izby zatrzymań : - / - - do miejsca zamieszkania: - / 4 6. Liczba złoŝonych wniosków o cofnięcie koncesji na sprzedaŝ napojów alkoholowych; 1 / - 7. Liczba skontrolowanych miejsc sprzedaŝy napojów alkoholowych: 18 / Liczba mandatów i upomnień nałoŝonych w związku z kontrolą. - / - 9. Liczba interwencji wykonanych we współpracy z GKPiRPA. - / - WYKAZ OSÓB KORZYSTAJĄCYCH W 2009r. Z POMOCY SŁUśB: 1. Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2. Punktu Konsultacyjnego. 3. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ad. 1. Nowe zgłoszenia Łącznie 12 W tym kobiety 2 Liczba wezwań na Komisje Łącznie 50 W tym kobiety 8 Prowadzone rozmowy na posiedzeniu Komisji Łącznie 29 W tym kobiety 6 Skierowane wnioski do sądu o nakaz leczenia z GKPiRPA Łącznie 10 W tym kobiety 1 Osoby uczestniczące w leczeniu niestacjonarnym Łącznie 5 Leczenie zamknięte bez skier. sądowego W tym kobiety 2 1 Łącznie w GKP i RPA znajduje się aktualnie 148 zgłoszeń w tym 20% osób stanowią kobiety. Ad. 2. Liczba korzystających z pomocy psychologicznej Punkt Konsultacyjny Zgłoszenia do GKPiRPA z Posterunku Policji w Kosakowie Liczba korzystających z pomocy psychologicznej Punkt Konsultacyjny Osoby uzaleŝnione 4 Łącznie 35 Dzieci 2 Łącznie 8 Przemoc w rodzinie 19 Sprawcy przemocy 4 Ad. 3. Liczba rodzin z problemem alkoholowym korzystających z pomocy GOPS-u Liczba osób w rodzinach z problemem alkoholowym Liczba rodzin, w których występuje przemoc Liczba osób w rodzinach, w których występuje przemoc Liczba osób z problemem narkomani Liczba osób Ŝyjących w rodzinach, w których występuje problem narkomani W Kosakowie znajdują się najwaŝniejsze dla mieszkańców Gminy (10 Sołectw) instytucje Ŝycia publicznego w tym Urząd Gminy. Na terenie Gminy znajdują się obiekty o charakterze specjalnym: lotnisko, bazy przeładunkowe paliw płynnych, jednostki wojskowe, Posterunek Policji, siedziba StraŜy Gminnej i StraŜy PoŜarnej. Bogate walory środowiskowe gminy przyciągają mieszkańców aglomeracji

10 trójmiejskiej. To powoduje przyrost liczby ludności napływowej, równieŝ tej generującej problemy społeczne. Rosnąca anonimowość wywiera wpływ na osłabienie więzi społecznych i oddziaływań wychowawczych. ZauwaŜalne jest to szczególnie w rodzinach, w których zuboŝenie materialne, wzmaga niewydolność systemu rodzinnego, skłonność do postaw i zachowań destrukcyjnych. Oddziaływania realizatorów Gminnego Programu, szkół i parafii skupiają się na zapobieganiu i ograniczaniu negatywnych skutków wymienionych zjawisk. Działania profilaktyczne i zdrowotne są przedmiotem działania Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która jest równieŝ realizatorem Gminnego Programu Koordynacji i Współpracy w Przeciwdziałaniu Narkomanii. Podmiotem działania Komisji Profilaktyki Alkoholowej są osoby uzaleŝnione i współuzaleŝnione od środków psychoaktywnych, doznające przemocy bądź szkód na skutek wymienionych zjawisk i ich skutków oraz członkowie ich rodzin. Odbiorcami działań profilaktycznych prowadzonych we współpracy z wymienionymi instytucjami są wszyscy mieszkańcy Gminy Kosakowo. I. Zamierzenia długofalowe programu: 4. Ograniczanie spoŝywania napojów alkoholowych poprzez propagowanie przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie spoŝywania napojów alkoholowych. 5. Zapobieganie następstwom naduŝywania napojów alkoholowych. 6. Zwiększenie dostępności terapii uzaleŝnienia od alkoholu i współuzaleŝnienia dla mieszkańców Gminy. 7. Podnoszenie kwalifikacji kadry współpracującej w udzielaniu pomocy psychologicznej, terapeutycznej, prawnej, słuŝącej ochronie przed negatywnymi skutkami uzaleŝnień i przemocy. 8. Wspomaganie działalności instytucji, placówek, stowarzyszeń, klubów i osób fizycznych słuŝących rozwiązywaniu problemów alkoholowych. II. Zamierzenia krótkofalowe programu: 1. Podejmowanie i finansowanie działań podnoszących świadomość uzaleŝnień, szkodliwości i skutków zbyt wczesnego kontaktu z alkoholem. 2. Podnoszenie świadomości osób dorosłych o konieczności podwyŝszenia granicy wieku pierwszego kontaktu z alkoholem. 3. Podejmowanie działań zapobiegających wczesnej inicjacji alkoholowej. 4. Prowadzenie działań informujących i edukujących o nieodwracalnych i długofalowych skutkach kontaktów ze środkami zmieniającymi świadomość. 5. Działania ograniczające liczbę przypadków uzaleŝnień. 6. Podejmowanie działań we współpracy z Policją i StraŜą Gminną w związku z naruszaniem przepisów określonych w art.13 1 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarŝyciela publicznego. 7. Objęcie opieką psychoterapeutyczną i prawną rodzin i osób poszkodowanych na skutek występowania uzaleŝnień i przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dzieci. III. Formy realizacji programu: 1. Działania zwiększające dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleŝnionych i ich rodzin. a) zatrudnienie wykwalifikowanych psychologów, terapeutów i prawników, na podstawie umów cywilno-prawnych, do prowadzenia terapii i doradztwa w prowadzeniu spraw związanych z występowaniem uzaleŝnień i przemocy. b) prowadzenie Punktu Konsultacyjnego udzielającego pomocy osobom uzaleŝnionym, współuzaleŝnionym i doświadczającym przemocy. c) finansowanie kosztów wykonania obdukcji lekarskiej. d) zawarcie porozumienia z miastem Gdynia o współfinansowaniu leczenia osób kierowanych do placówek lecznictwa odwykowego 2. Świadczenie pomocy dla rodzin w których występują problemy uzaleŝnień. a) pomoc psychologiczna dla osób uzaleŝnionych i współuzaleŝnionych poprzez kierowanie do Punktu Konsultacyjnego, do grup psychoedukacyjnych i zadaniowych. b) planowane uruchomienie dyŝuru telefonicznego dla osób w sytuacji kryzysowej. c) współpraca z organizatorami wypoczynku letniego i zimowego dla podopiecznych GKPiRPA. d) inicjowanie działań słuŝących rozwijaniu środowiska wsparcia dla rodzin objętych programem profilaktyki. e) kierowanie przez GKPiRPA, na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzaleŝnienia od alkoholu, osób które w związku z naduŝywaniem alkoholu powodują rozkład Ŝycia rodzinnego, demoralizują małoletnich, uchylają się od pracy, łoŝenia na rodzinę albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny. f) kierowanie do sądu wniosków o wydanie nakazu przymusowego leczenia odwykowego. 3. Prowadzenie działalności profilaktycznej, edukacyjnej i informacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. 7. współorganizowanie i finansowanie realizacji szkolnych programów profilaktycznych 8. prowadzenie działalności profilaktycznej w szkołach. 9. prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. 10. współfinansowanie działalności świetlic wiejskich i środowiskowych grup samopomocowych. 11. prowadzenie grupy psychoedukacyjnej dla dzieci i rodziców z rodzin, w których występują uzaleŝnienia i przemoc. 12. organizowanie, finansowanie i kierowanie na szkolenia: nauczycieli, instruktorów, opiekunów grup socjoterapeutycznych i pracujących w świetlicach wiejskich. 13. propagowanie wśród personelu słuŝby zdrowia i słuŝb współpracujących z GKPiRPA metod wczesnego wykrywania i rozpoznawania uzaleŝnień oraz róŝnych form przemocy. 14. organizowanie szkoleń dla słuŝb pomocowych i osób mających kontakt ze zjawiskami uzaleŝnień i przemocy. 15. finansowanie kosztów wyjazdów osób uwikłanych w uzaleŝnienia i przemoc do placówek lecznictwa odwykowego i terapeutycznego (przy czym nie zwraca się kosztów pokrywanych przez NFZ). 16. finansowanie zakupu środków i sprzętów słuŝących prowadzeniu działalności informacyjnej, propagandowej i kontrolnej w zakresie realizacji GPPiRPA, dla podmiotów i instytucji współpracujących w realizacji zadań programu. 17. organizowanie i finansowanie przedsięwzięć, współfinansowanie imprez rekreacyjno-sportowych i zajęć profilaktycznosportowych, propagujących zdrowy styl Ŝycia bez uŝywek i przemocy. 18. pogłębianie treści profilaktycznych poprzez organizowanie i finansowanie róŝnorodnych form działalności teatralnej, muzycznej i sportowej dla dzieci i młodzieŝy z terenu Gminy Kosakowo. 19. finansowanie zadań profilaktycznych i terapeutycznych wykonywanych we współpracy ze szkołami, parafiami, sołectwami i innymi instytucjami, które prowadzą działalność eliminującą spoŝywanie alkoholu. 4. Wspomaganie od strony merytorycznej i współfinansowanie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a) wspomaganie od strony merytorycznej i współfinansowanie zadań określonych w GPPiRPA w realizacji zadań propagujące trzeźwe obyczaje poprzez min. wyposaŝanie i zabezpieczanie obiektów i lokali na ich działalność, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów znajdujących się na terenie Gminy. b) współpraca z podmiotami realizującymi programy szkoleniowe, profilaktyczne, terapeutyczne i współfinansowanie wykonywanych działań.

11 IV. Zasady wynagradzania pracy członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kosakowie : 1. Za pracę w Komisji członkowie otrzymują ryczałt miesięczny w wysokości łącznej 150,00zł, odpowiednio za uczestniczenie w dwóch spotkaniach (jednym posiedzeniu plenarnym i jednym posiedzeniu zespołu). 2. Potrącenia 50% wynagrodzenia dokonuje się na podstawie listy obecności członków Komisji na posiedzeniu. 3. Potrącenia nie stosuje się w przypadku nieobecności związanej z wykonywaniem w tym czasie innych czynności związanych z pełnioną funkcją członka Gminnej Komisji Profilaktyk i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 4. Szczegółowy zakres pracy Komisji i zasady wynagradzania zawiera Regulamin pracy GKPiRPA. V. Sposób finansowania programu: Środki finansowe pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŝ i podawanie napojów alkoholowych, wnoszonych do Urzędu Gminy, przez posiadaczy koncesji na sprzedaŝ i podawanie napojów alkoholowych, działających na terenie Gminy oraz z dotacji zewnętrznych. Program będzie realizowany przez Pełnomocnika i członków GKPiRPA, w ciągu całego roku, we współpracy z Wójtem, Radą Gminy, szkołami, parafiami, sołectwami, Policją, StraŜą Gminną, słuŝbą zdrowia, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu oraz innymi instytucjami powołanymi przez ustawodawcę do realizacji zadań zawartych w załoŝeniach Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo /-/ Adam Miklaszewicz UZASADNIENIE Zgodnie z art. 1.ust 1. ustawy z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz..473 z późn. zm. 2 ) który stanowi, Ŝe Organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczania spoŝycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spoŝywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spoŝywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałaniu powstawaniu i usuwania następstw naduŝywania alkoholu, a takŝe wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy. Wyszczególnione zadania jakie winna realizować gmina w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zawiera zapis art. 4 ust.1 ustawy; 1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzaleŝnionych od alkoholu; 2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; 3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii a w szczególności dla dzieci i młodzieŝy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a takŝe działań na rzecz doŝywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; 4. (uchylony) 5. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, słuŝącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych; 6. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13 1 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarŝyciela publicznego; Realizacja zadań, o których mowa (art.4 ust. 2 ustawy z dnia 26października 1982r.) prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanego corocznie przez radę gminy ( DZ.U. z 2007r.Nr 70, poz 473 z póŝn. zm.). Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, został sporządzony w oparciu o potrzeby i zasoby istniejące na terenie gminy oraz moŝliwości jakie daje nam bliskość ośrodków świadczących usługi specjalistyczne Audit ISO w Urzędzie Gminy Informujemy, Ŝe 2 lutego br. odbył się w Urzędzie Gminy Kosakowo audit nadzoru nad systemem zarządzania jakością. Wyniki auditu umoŝliwiły podjęcie decyzji o utrzymaniu certyfikacji, potwierdzającej zgodność naszego systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2008. Analiza ankiet dot. jakości pracy Urzędu Gminy Kosakowo ROK 2009 Badania zadowolenia klientów przeprowadzano w miesiącach czerwcu i grudniu. CZERWIEC 2009r. do skrzynki w hallu urzędu wrzucono 65 ankiet, w tym 38 od mieszkańców Gminy /58,5%/. Czas oczekiwania klienta na załatwienie: natychmiast 46 osób, do 5 minut 16 osób, 10 minut -1 osoba, 20 minut 1 osoba Zadowolenie z pracy urzędników - tak odpowiedziało 58 osób, raczej tak 6, nie 1 osoba. Zadowolonych 89,2%. GRUDZIEŃ 2009r. - wpłynęło 77 ankiet, w tym od mieszkańców Gminy 48 ankiet /62,3%/. Czas oczekiwania na załatwienie: natychmiast 46 osób, do 5 minut 8 osób, minut 11osób, dłuŝej 12 osób Zadowolenie z pracy urzędników - tak odpowiedziało 65 osób, raczej tak 3, nie 9 osób. Zadowolonych 85,7%. Bardzo nas cieszą i dopingują do jeszcze lepszej pracy dopiski zamieszczane w rubryce ankiety: Co naleŝałoby poprawić w obsłudze klientów Urzędu Gminy?, pośród których znalazło się wiele pochwał. Dziękujemy. Przedstawiamy nową politykę jakości i misję Urzędu Gminy Kosakowo, zobowiązujące cały personel Urzędu do zaangaŝowania w sprawy jakości.

12 Urząd Gminy w Kosakowie pełni słuŝbę publiczną, zapewniając wykonywanie przez Wójta Gminy zadań, wynikających ze sprawowanych przez niego funkcji. Misją Urzędu Gminy jest uzyskanie zadowolenia mieszkańców Gminy i innych klientów Urzędu z poziomu obsługi oraz kształtowanie jak najlepszego wizerunku organizacji. Polityka jakości wspierająca przyjętą misję: polega na starannej i profesjonalnej obsłudze klientów oraz dąŝeniu do osiągnięcia przyjętych celów jakościowych, określonych w kartach procesów przez: kompetentną kadrę urzędniczą, mającą poczucie współodpowiedzialności za wdroŝoną politykę jakości, której zapewnia się odpowiednie warunki pracy oraz wyposaŝenie techniczne satysfakcję pracowników z pracy w Urzędzie stałe usprawnianie komunikacji, m.in. poprzez wykorzystanie i doskonalenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów oraz rozwój platformy internetowej monitorowanie i identyfikację obszarów do poprawy prowadzenie otwartej polityki informacyjnej Gminy utrwalanie dobrego wizerunku Urzędu. Dla realizacji polityki jakości opracowano i wdroŝono w urzędzie system zarządzania jakością, potwierdzony certyfikatem, dostosowany do wymagań normy ISO 9001:2008. System ten jest doskonalony przez kompetentny personel i nadzorowany przez pełnomocnika ds. jakości. Ocena realizacji polityki jakości dokonywana jest przez najwyŝsze kierownictwo urzędu podczas corocznych przeglądów zarządzania. Nasze hasło: Urząd Gminy Kosakowo przyjazny dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów Kosakowo, dnia r. Wójt Gminy Kosakowo /-/ Jerzy Włudzik KONSULTACJE SPOŁECZNE w sprawie budowy Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo W dniach 28 stycznia oraz 5 lutego 2010 roku w Domu Kultury w Pierwoszynie przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące inwestycji powstania lotniska cywilnego Gdynia-Kosakowo. Spotkania miały na celu przybliŝenie kształtu planowanej inwestycji, przedstawienie wpływu inwestycji na środowisko, zapoznanie się z opinią lokalnej społeczności oraz przeprowadzenie dyskusji na tematy nurtujące mieszkańców. W spotkaniu z mieszkańcami udział wzięli: p. Janusz Stateczny - Prezes Zarządu Lotniska Gdynia Kosakowo, p. Przemysław Kaleta oraz p. Mariusz Lewczuk autorzy opracowywanego Raportu oddziaływania na środowisko, p. Andrzej Tyszecki konsultant, specjalista ds. ochrony środowiska Biuro Projektowo- Doradcze Ekokonsult Gdańsk. Ze strony władz samorządowych w konsultacjach uczestniczyli Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik oraz Zastępca Wójta Zdzisław Miszewski. Podczas spotkań omówiono wszystkie aspekty związane z planowanymi inwestycjami oraz wpływem tych inwestycji na otoczenie. Szczególnym zainteresowaniem ze strony mieszkańców cieszyły się zagadnienia związane z zakresem oddziaływania hałasu lotniczego, oraz zanieczyszczeniem środowiska od silników lotniczych. Prowadzący starali się wyczerpująco zapoznać zgromadzonych z planowanymi inwestycjami, prognozą ruchu lotniczego, ilością planowanych operacji lotniczych na dobę oraz rodzajem ruchu lotniczego planowanego na lotnisku Gdynia- Kosakowo. Omówiono zasady ewentualnego utworzenia obszaru ograniczonego uŝytkowania i związane z tym procedury odszkodowawcze. Poza tym, zapoznano mieszkańców z zakresem opracowanych przez naukowców UG na zlecenie Spółki inwentaryzacji przyrodniczych terenów planowanych inwestycji oraz otoczenia lotniska. Szczególnie podkreślono brak istotnych kolizji planowanego ruchu lotniczego z obszarami Natura 2000 oraz istniejącymi obszarami chronionymi. W trakcie spotkań mieszkańcy postulowali m. in. o: kompleksowe rozwiązania komunikacyjne dojazdu do lotniska, a szczególnie poszerzenie Estakady Kwiatkowskiego, ul. Płk. Dąbka oraz budowy ul. Derdowskiego. ograniczenie do minimum lub całkowite wyłączenie lotniska z lotów nocnych - zapewnienie pierwszeństwa dla mieszkańców gminy Kosakowo w zatrudnianiu w nowo tworzonych firmach obsługujących lotnisko wykonanie monitoringu proinwestycyjnego, określającego faktyczny zasięg hałasu lotniczego przeanalizowanie i ewentualne włączenie do projektu kolei metropolitalnej połączenia kolejowego miejscowości Kosakowo. Spotkanie zakończyło się po wyczerpaniu pytań od zgromadzonych w Domu Kultury Pierwoszyno mieszkańców. Prowadzący zobowiązali się do uwzględnienia wszystkich postulatów i uwag w w/w Raporcie, który będzie złoŝony do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wraz z wnioskiem o wydanie opinii. Raport oddziaływania na środowisko sporządzany jest zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

13 ODŚNIEśANIE Ze względu na nie wywiązywanie się z umowy na odśnieŝanie dróg w gminie Kosakowo; Zastępca Wójta rozwiązał umowę z wykonawcą, wyłonionym w przetargu nieograniczonym, jakim było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Rumi. W tej chwili do br. odśnieŝanie zabezpieczono w trybie awaryjnym - telefon kontaktowy do obecnego wykonawcy otrzymali sołtysi gmin. Osobami do kontaktu słuŝbowego z ramienia gminy są: Podinspektor ds. Ochrony Środowiska. Ewa Raczkowska-tel , z-ca Wójta - Zdzisław Miszewski -tel ; 606/ Pod koniec lutego zostanie wybrany wykonawca w trybie przetargu nieograniczonym. Jakość Wody PEWiK informuje PEWiK Gdynia sp. z o.o. prowadzi stały monitoring jakości wody we współpracy z powiatowymi organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Gdyni, Wejherowie i Pucku, które wydają w jego następstwie oceny przydatności wody do spoŝycia przez ludzi z wodociągów publicznych systemu wodociągowego PEWiK. Badania i kontrole wykazały, Ŝe mieszkańcy klienci korzystają z wody dobrej jakości, odpowiadającej wymaganiom sanitarnym. PEWiK sp. z o.o. w Gdyni informuje Ŝe woda dostarczana jego Klientom spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi. Zestawienie parametrów jakościowych wody upubliczniono do wiadomości klientom na stronie internetowej pod adresem NARADA W SPRAWIE KANALIZACJI BURZOWEJ W GMINIE KOSAKOWO Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na naradę w sprawie zamierzeń inwestycyjnych kanalizacji burzowej /deszczowej/ w Gminie Kosakowo, która odbędzie się w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie w dniu 22 marca br. /poniedziałek/, o godz. 16,00. BEZPŁATNE BADANIE STAWÓW BIODROWYCH U NIEMOWLĄT (badania USG stawów biodrowych u niemowląt powyŝej 2 m-c Ŝycia ) Wójt Gminy Kosakowo informuje, Ŝe został ponownie przedłuŝony na rok 2010 program profilaktyczny badań ultrasonograficznych stawów biodrowych u niemowląt powyŝej 2 m-ca Ŝycia. Bardzo waŝne jest, by dysplazję u niemowląt jak najszybciej wykryć. Bardzo prawdopodobne, Ŝe im wcześniej się o niej dowiemy i zaczniemy leczyć, tym szybciej o niej zapomnimy. Po za tym nie wykryta, albo do końca niewyleczona choroba w późniejszym wieku moŝe wywołać chorobę zwyrodnieniową stawów biodrowych. Pierwsze badanie stawów biodrowych przeprowadza lekarz neonatolog zaraz po urodzeniu dziecka. Jeśli nie zauwaŝy nic niepokojącego, na pierwszą wizytę u ortopedy powinniśmy się udać, gdy maluch skończy 6 tygodni (ale przed ukończeniem 12 tygodni). Lekarz dokładnie zbada stawy biodrowe, oceniając czy nie ma ograniczeń w odwodzeniu nóŝek, objawów niestabilności stawów, czy uda malucha są równej długości. Rodziców często niepokoi asymetria fałdów skórnych na udach i w pachwinach, jednak wcale nie musi ona wskazywać na chorobę. Zdarza się, Ŝe po prostu taka jest uroda dziecka. Nie zapomnij i udaj się do ortopedy na bezpłatne badanie stawów biodrowych Twojego dziecka. BEZPŁATNE PRZEJAZDY UCZNIÓW Informacja o uprawnieniach uczniów do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Kosakowo Od dnia 1 stycznia 2010r. do 30 czerwca 2010 r. oraz od 1 września 2010r. do 31 grudnia 2010r, uczniowie zamieszkali na terenie gminy Kosakowo, a uczęszczający do: 1. Szkoły Podstawowej w Mostach, 2. Szkoły Podstawowej w Pogórzu, 3. Szkoły Podstawowej w Dębogórzu 4. Gimnazjum w Mostach oraz uczniowie 5. Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi 6. Gimnazjów Nr 1 w Rumi, uprawnieni są do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Kosakowo od poniedziałku do soboty, w godzinach Podstawą bezpłatnego przejazdu ucznia jest legitymacja szkolna zawierająca dane o miejscu zamieszkania ucznia. W przypadku uczniów spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego do w/w przejazdów uprawnia zaświadczenie opublikowane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a takŝe zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz.U. 2005r. Nr 58, poz. 504 z późn.zm) i zatwierdzone przez gminną szkołę do której dziecko uczęszcza.

14 Upiór w operze - tego jeszcze nie było w naszej gminie W sobotę, 6 marca 2010 r. o godz w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie wystawiony zostanie musical w wykonaniu młodzieŝowego Chóru Gminy Kosakowo w reŝyserii pani Magdaleny Stenka - Upiór w operze Andrewa Lloyda Webbera i Richarda Stilgoe. Jest to historia człowieka o nienaturalnej twarzy, znanego jako Upiór, który zamieszkuje piwnice paryskiej opery. Pewnej nocy bohater słyszy piękny śpiew dochodzący z sali, wkrótce potem dostrzega śpiewaczkę Christine Daaé. Reszty dowiemy się po obejrzeniu musicalu, na który serdecznie zapraszamy. WernisaŜ wystawy malarskiej w gminnej bibliotece W piątek 29 stycznia w Bibliotece odbył się wernisaŝ wystawy malarskiej mieszkanki Rewy Katarzyny Marciniak. Autorka jest męŝatką i matką dwójki dzieci. Kiedy wszyscy śpią oddaje się swojej pasji, czyli malowaniu. Ukończyła Technikum Budowlane. Pracowała w róŝnych zawodach m. in. jako stolarz czy uwaga! operator suwnicy w stoczni gdyńskiej. Jest kobietą, która Ŝadnej pracy się nie boi. JeŜeli chodzi o malarstwo Katarzyna jest samoukiem. Wystawę moŝna oglądać do 12 marca w godzinach otwarcia Biblioteki. Biblioteka - ogłoszenia Poza wystawą obrazów zachęcamy do obejrzenia kolejnej wystawy tematycznej zatytułowanej "Świat jest piękny". Wystawa jest czynna od 11 lutego i składa się z pocztówek - widokówek z róŝnych zakątków świata oraz z oryginalnych rzeźb pochodzących m. in. z Wietnamu i Bangkoku (zbiory Pana Tadeusza Krzysztofa). Natomiast w dniach od 15 marca do 30 kwietnia serdecznie zapraszamy na wystawę świąteczną, na którą będą się składały: rzeźbione jajka (strusie, gęsie i kurze) wykonane przez Panią Renatę Parzuchowską oraz dekoracyjne przedmioty ozdobione techniką decoupage'u autorstwa Pani Teresy Węsierskiej. JuŜ teraz serdecznie zapraszamy! Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo informuje, Ŝe w miesiącach lutym i marcu nasza młodzieŝ będzie odwiedzała mieszkańców gminy Kosakowo (zwłaszcza starszych) w celu przeprowadzenia ankiety na temat dawnych obrzędów i wierzeń. Młodzi będą równieŝ zbierać stare fotografie dotyczące naszej gminy (zdjęcia zostaną zeskanowane w bibliotece i oddane właścicielom). W związku z tym zwracam się z gorącą prośbą o przychylny stosunek do młodzieŝy. Materiały te są im niezbędne do realizacji projektu "Kosakowo - historia i przyszłość", którego organizatorem jest biblioteka. JeŜeli macie Państwo jakieś zdjęcia np. z widokiem starych domów, restauracji, kościoła, miejsc publicznych lub innych, które Państwa zdaniem są interesujące, proszę o ich udostępnienie i dostarczenie do biblioteki. Z góry serdecznie dziękuję. Akcja Uwolnij ksiąŝkę Akcja, którą organizuje Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo, polega na przyniesieniu do biblioteki ksiąŝki, która jest na tyle interesująca, Ŝe chcielibyśmy się nią podzielić z innymi. KsiąŜka, którą chcemy uwolnić, trafi na specjalny regał ksiąŝek uwolnionych. Z regału kolejne osoby zabierają ze sobą wybrane pozycje. KsiąŜki do uwolnienia moŝna przynosić do biblioteki w godzinach pracy instytucji. Uwaga! Prosimy o przynoszenie jednej, maksymalnie dwóch pozycji, poniewaŝ regał ma ograniczoną ilość miejsc, a chodzi teŝ o to, Ŝeby jak najwięcej osób mogło wziąć udział w akcji. Przy okazji tematu ksiąŝek przypominamy naszym czytelnikom, Ŝe wypoŝyczone pozycje ksiąŝkowe naleŝy zwrócić najpóźniej po upływie miesiąca. Prosimy o oddawanie ksiąŝek w terminie. Dziękujemy! Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik zaprasza wszystkich zainteresowanych i chcących wziąć udział w dyskusji na Gminną konferencję dotyczącą rozwoju sieci internetowej i sieci telewizji kablowych która odbędzie się 4 marca 2010r. (czwartek) w godzinach w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie Plan spotkania: prezentacje, dyskusja panelowa

15 Z Ŝycia sołectw Z okazji 91 urodzin Pani Janiny Krasowskiej z Dębogórza, 97 lat Pani Marii Brodalskiej z Dębogórza obecnie Pierwoszyna, 90 lat Pani Marianny Kasperczyk i 99 lat Pani Jadwigi Horyd z Mostów, sędziwe solenizantki odwiedzili Wójt Gminy oraz radna Wiktoria Śliwińska i sołtysi Alina Merchel i Józef Melzer. Prosimy przyjąć i od nas najlepsze Ŝyczenia zdrowia i jak najwięcej powodów do radości. I do zobaczenia za rok. Sołtys Józef Melcer informuje mieszkańców Dębogórza, Ŝe przyjmuje wpłaty na podatek od nieruchomości w dniu /sobota/ do godziny 16 oraz w dniu 14 i od 12-21, pod adresem: ul. Roślinna 9. Kaszubskie spotkania W styczniu w Domu Kaszubskim w Dębogórzu odbyła się doroczna zabawa karnawałowa, zorganizowana przez Zarząd Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Mimo zimna, atmosfera była gorąca i bardzo swojska, a jedzenie pyszne. W czasie zabawy przeprowadzono licytację, z której środki powiększą finanse na budowę nowego domu kaszubskiego w Kosakowie. Kolejne spotkanie członków zrzeszenia, które odbyło się 11 lutego połączono z tłustym czwartkiem i walentynkami. Tym razem równieŝ humory dopisały. Pani Lucyna Sorn zainicjowała opowiadanie wicy w języku kaszubskim, których następnie posypała się lawina. Było wiele radości i uśmiechu, który jest najlepszym lekarstwem na codzienne kłopoty. Na spotkaniu zaplanowano termin wycieczki, która ma się odbyć od 3 do 6 czerwca. Dziękujemy wszystkim za udział we wspólnej zabawie. śyczyliśmy sobie i wszystkim obecnym następnej zabawy karnawałowej juŝ w nowej siedzibie. Termin następnego spotkania - 8 marca o godz. 16,30 w Domu Kultury w Pierwoszynie. Zapraszamy. Prezes ZKP Danuta Tocke Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Dębogórzu informuje o wynikach zbiórki publicznej na budowę Domu Kaszubskiego Do tej pory zebraliśmy zł., w tym z: - cegiełek po 10 zł zł /107 cegiełek/, cegiełek po 20 zł zł. /115/, cegiełek po 50 zł zł. /71/ oraz po 100 zł zł /20/. Uprzejmie informujemy, Ŝe na podstawie decyzji Wójta Gminy Kosakowo Nr OO-KS.5022/1/10 z dnia 2 lutego br. zbiórka publiczna w formie sprzedaŝy cegiełek o nominałach 20, 50, 100 i 200 zł. moŝe być prowadzona jeszcze do r. Zarząd ZKP O/Dębogórze informuje, Ŝe budowa Domu Kaszubskiego w Kosakowie, mającego się równieŝ stać siedzibą Zrzeszenia rozpoczyna się juŝ w tym roku. Liczymy na to, Ŝe dzięki wsparciu równieŝ tut. mieszkańców uda się budowę zakończyć w niezbyt długim czasie. Korzystajmy z okazji, aby kupić cegiełkę i mieć swój mały wkład w to przedsięwzięcie, tak potrzebne dla kultywowania tradycji i regionalizmu kaszubskiego na terenie naszej Gminy i nie tylko. Przypominamy, Ŝe tut. władze w 2008r. wyraziły zgodę na sprzedaŝ Zrzeszeniu gruntu gminnego pod budowę Domu Kaszubskiego z 95 % bonifikatą. Podajemy nr konta, na które moŝna przekazywać na ZKP O/Dębogórze 1% podatku od dochodu KRS nr konta

16 Prawo moŝe być Twoim sprzymierzeńcem sprawdź czy tak jest!? W związku z obchodzonym Tygodniem Pomocy Ofiarom Przestępstw, w całym kraju, udzielana będzie pomoc. Ofiary przestępstw będą mogły uzyskać bezpłatne porady prawne i psychologiczne oraz zapoznać się z ofertą pomocy organizacji pozarządowych. RównieŜ Komenda Powiatowa Policji w Pucku włączy się w realizację idei pomocy ofiarom przestępstw. Przez cały tydzień od lutego, udzielana będzie pomoc w Komendzie Powiatowej Policji w Pucku. 22 lutego od , 23 lutego od , 24 lutego , 25 lutego , 26 lutego W Kosakowie Posterunek Policji będzie udzielał pomocy w godzinach otwarcia. Kto chciałby podkreślić dobrą pracę któregoś z Policjantów z Kosakowa, moŝe poprzez stronę internetową Ogólnopolskiego Pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie NIEBIESKA LINIA, w konkursie o takim tytule: Policjant, który mi pomógł wybierając formularz zgłoszeniowy, oddać na tego Policjanta swój głos. Dlaczego klaps skierowany przeciwko dziecku nie jest dobrą metodą wychowawczą? Bo poprzez dyscyplinę moŝna skutecznie oddziaływać tylko na osoby, które potrafią odczuć i zrozumieć w pełni sens takiego działania. A nie są to dzieci. Pozornie nieszkodliwy klaps, wymierzony w intencji ukarania jest groźny bo: - uczy dziecko przemocy, podwaŝa wiarę dziecka, Ŝe jest rozumiane i kochane - wzbudza lęk przed kolejnym uderzeniem, udaje metodę wychowawczą a jest często rozładowaniem gniewu rodzica - niszczy w dziecku wraŝliwość i współczucie, dla siebie i dla innych, wzbudza gniew i chęć odwetu - uczy tłumienia uczuć, które w konsekwencji mogą prowadzić do głębokich zaburzeń Czego uczy się dziecko otrzymujące klapsy : - Ŝe nie zasługuje na szacunek, Ŝe bicie to dobry sposób na rozwiązanie problemów, Ŝe bicie to przejaw miłości - okazywanie cierpienia nie jest właściwe i nie warto okazywać własnych uczuć Jak dzieci otrzymujące klapsy wyraŝają tłumione uczucia: - drwią i wyśmiewają słabość innych, często biją innych w przekonaniu, Ŝe wyrównują sprawiedliwie doznaną krzywdę - negują i podwaŝają autorytet dorosłych - poprzez nagromadzone uczucia gniewu i wściekłości identyfikują się z postaciami stosującymi przemoc ( telewizja, gry wideo) KaŜdy z nas dzieckiem był. Ale tylko nieliczni rozumieją związek pomiędzy wcześniej doznawaną przemocą a przemocą aktualnie stosowaną. KaŜdy z nas ma wpływ na to, Ŝeby tego pozornego środka wychowawczego, jakim jest klaps nie stosować. By w przyszłości nie stał się własnym, odebranym przejawem odwetu potencjalnego sprawcy za doznane cierpienia. Akcja podziel się posiłkiem Z przyjemnością informujemy, Ŝe w serwisie społecznościowym Facebook, ruszyła specjalna aplikacja Zagłosuj i podaruj posiłki, dzięki której jest szansa na zdobycie dofinansowania na dodatkowe posiłki dla podopiecznych. W efekcie głosowania firma Danone przekaŝe organizacjom - proporcjonalnie do uzyskanych głosów - środki na zapewnienie łącznie posiłków. Zachęcamy do klikania na swoją organizację oraz informowania innych o takiej moŝliwości. Dzięki temu mają Państwo szanse na wydanie posiłków dla większej liczby dzieci. Przypominamy, Ŝe GOKiS jest grantobiorcą wyŝej wymienionego programu. Liczymy na Państwa głosy, przez co zwiększy się suma, jaką otrzymamy w programie Wilk Morski dobrze zje STYPENDIA DLA UTALENTOWANYCH Mija trzeci rok od powstania stowarzyszenia wspierającego finansowo młodych uzdolnionych artystycznie mieszkańców gminy. Stypendia wypłacane są co miesiąc przez okres trwania roku szkolnego. Wiemy, Ŝe są wykorzystywane na szlifowanie warsztatu młodych artystów- nie tylko uzdolnionych muzycznie, ale równieŝ plastycznie. W roku szkolnym 2009/2010 miesięczne stypendium przyznano 19-stu uczniom: Marcinowi Molendowskiemu, Korolinie Mazur, Mariuszowi Mazur, Hannie Nawrot, Joannie Gruszczyńskiej, Julii STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI ARTYSTYCZNIE UZDOLNIONYCH GMINY KOSAKOWO Gołuńskiej, Sylwii Chrabąszczewskiej, Agacie Marszał, Joannie Cichosz, Agnieszce, Wodniak Adriannie Sikora, Wiktorowi Gabor, Sarze Kaleta, Sławinie i Zwinisławie Stryczek, Paulinie Dobrowolskiej, Paulinie Kaleta, Przemysławowi Nowickiemu, Natalii Szczygieł. Jednorazowe stypendium otrzymali: Pagórka Agata, Kaleta Monika, Tkaczyk Agnieszka, Pietroń Julita, Stoiska Aleksandra. Gratulujemy i Ŝyczymy wielu sukcesów artystycznych! Działalność stowarzyszenia opiera się na składkach członkowskich oraz jednorazowych wpłatach darczyńców- dziękujemy za nie, a wszystkich chętnych do wsparcia jego działania zapraszamy! KRS nr SGB Bank Rumia Spółdzielczy oddz. Kosakowo

17 Halowa Liga Piłki NoŜnej Podajemy wyniki ostatnich meczów Halowej Ligi Piłki NoŜnej: 10. kolejka (7-II): Mosty - Suchy Dwór 13:5 (6:3), Sztorm Mosty - Rewa 1:9 (1:6), Pogórze - Pierwoszyno 4:1 (1:0); 9. kolejka (30-I): Mosty - Pierwoszyno 3:3 (1:0), Kosakowo - Suchy Dwór 8:2 (2:1), Pogórze - Rewa 2:6 (1:4), Sztorm Mosty - Dębogórze 3:5 (0:2); 8. kolejka (24-I): Rewa - Mosty 0:3 (0:1), Sztorm Mosty - Kazimierz 14:1 (8:0), Dębogórze - Pogórze 3:7 (1:4), Pierwoszyno - Kosakowo 4:6 (0:3). Po pierwszej rundzie pierwsze dwa miejsca zajmowały zespoły Kosakowa i Mostów. DruŜyny te w najbliŝszą sobotę (20 lutego) będą reprezentować naszą gminę na V Mistrzostwach Powiatu Puckiego Kibol-Cup o puchar Starosty Puckiego w Helu. Powodzenia! W sobotę 30 stycznia piłkarze UKS-u Sztorm Mosty, wzięli udział w dwóch turniejach piłki noŝnej halowej. Zawodnicy z roczników '96 i '97 pod opieką trenera Andrzeja Zawadzkiego pojechali do śukowa by wziąć udział w Sulim-Cup W grupie i półfinale bezkonkurencyjni, ostatecznie drudzy, swojego pogromcę znaleźli dopiero w finale. Po rzutach karnych ulegli Gedani Gdańsk. Dodatkowo najlepszym zawodnikiem uznano Sebastiana Gleske. Trochę młodsi z rocznika 99 pod opieką asystenta trenera, Michała Michalskiego wzięli udział w Turnieju Przyjaciół UKS 1 Reda 98. W rywalizacji z druŝynami głównie złoŝonymi z zawodników urodzonych w 1998 roku, nasi chłopcy zajęli siódme miejsce z dziesięciu zespołów. Ponadto Bartek Nowicki został uznany za najlepszego napastnika turnieju. Więcej informacji o UKS Sztorm Mosty oraz wszystkie wyniki, na stronie: Cykl wykładów otwartych W ramach wykładów otwartych zapraszamy, zwłaszcza Panie, na cykl wykładów Zdrowie i uroda - podpowiedzi, konsultacje indywidualne: I. Przygotuj się na wiosnę. - Jak być piękną od pierwszego dnia wiosny; - Wykład na temat pielęgnacji twarzy; - Dobór kosmetyków; - Pokaz wykonania zabiegu pielęgnacyjnego; - Konsultacje indywidualne. Wykład poprowadzi przedstawiciel firmy Cantus dnia 8 marca 2010 r. o godz w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie. CZAT Z WÓJTEM GMINY Zapraszamy mieszkańców gminy na kolejny czat z Wójtem gminy Jerzym Włudzikiem Czat odbędzie we czwartek o godzinie na stronie gminy Kosakowo. - Uwaga - SZKOLENIA Z ZAKRESU TURYSTYKI Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Małe Morze w Pucku informuje o szkoleniach w ramach Projektu UE LOKALNIE - LEPIEJ. Tematy szkoleń: Przewodnik terenowy po Kaszubach (zakończony egzaminem państwowym), Animator przedsięwzięć turystycznych, Kultura i obyczaje Kaszubów, Pilot wycieczek (zakończony egzaminem państwowym), Manager turystyki. KaŜdy z uczestników wybiera dwa dowolnie wybrane bloki tematyczne.. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską. Udział w wybranych szkoleniach jest bezpłatny. Przedsięwzięcie skierowane jest do osób dorosłych, zamieszkałych w powiecie puckim, wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę, bądź umowy zlecenia. Priorytetowo traktowane będą osoby, które ukończyły 45 rok Ŝycia. Zajęcia teoretyczne będą się odbywały na co 2 tygodniowych sesjach (poza godzinami pracy) w zakresie 5 godzin w piątek i 10 godzin w sobotę w salach szkoleniowych na terenie Pucka. Udział w szkoleniach moŝna wziąć po uprzednim wypełnieniu Deklaracji uczestnictwa w Projekcie oraz podpisaniu regulaminu rekrutacji, które dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Małe Morze, bądź bezpośrednio w biurze stowarzyszenia w Pucku, przy ul. Judyckiego 2 (wymagane jest zaświadczenie o zatrudnieniu). Zgłoszenia do końca lutego. Kontakt od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 20:00 pod numerem , bądź na adres Szczegóły na

18 Wieczór Mozartowski w Pierwoszynie W czwartkowy wieczór, 28 stycznia 2010 r. w 254. rocznicę urodzin Wolfganga Amadeusza Mozarta, w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie odbył się Wieczór Muzyczny. Spotkanie muzyczne otwarte zostało słynnym Rondem alla Turca z sonaty fortepianowej A-dur KV 331 w wykonaniu Karola Dettlaffa. Następnie Magdalena Molendowska przedstawiła Krótki wykład dla kaŝdego - małego, średniaka i starszego. Po wykładzie zabrzmiała muzyka w wykonaniu młodych i najmłodszych artystów z gminy Kosakowo. Przed publicznością zaprezentowali się: Kacper Wierzbicki, Agata Wierzbicka, Aleksandra Stoińska, Honorata Stromska, Aleksander Brzózka, Tymon Kolubiński, Anna KrzyŜanek i Sara Kaleta. Po występach usłyszeliśmy sonatę fortepianową c-moll Karola Dettlaffa. Pragniemy złoŝyć serdeczne podziękowania rodzicom i pedagogom, którzy przygotowali dzieci do występów. Olimpiada Zimowa Szkół Podstawowych Gminy Kosakowo 11 lutego 2010 r., w Hali Sportowej w Mostach odbyła się IV Olimpiada Zimowa Szkół Podstawowych Gminy Kosakowo. Rywalizacje w konkurencjach sprawnościowych i umysłowych, na pierwszym miejscu ukończyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Mostach. Gratulujemy! Drugie miejsce przyznano ex aequo: Szkole Podstawowej w Dębogórzu oraz Szkole Podstawowej w Pogórzu, które zdobyły jednakową liczbę punktów. Brawo! Z JASEŁKAMI W HOSPICJUM Cud BoŜego Narodzenia i związane z przyjściem Mesjasza rozterki światłych Mędrców, strach i dezorientację prostych pasterzy, lęk o władzę i własną potęgę okrutnego króla Heroda przedstawili w pięknych jasełkach uczniowie z Koła Teatralnego PROSTO Z MOSTÓW ze Szkoły Podstawowej w Mostach. Panie Teresa Jachimowska i Anna Klimczyk, jak zawsze, bardzo profesjonalnie przygotowały młodych artystów i nie ma w tym określeniu ani krzty przesady! Dzieci występowały m.in. w śelistrzewie na powiatowym Przeglądzie Zespołów Kolędniczych i w tym roku zajęły III miejsce. Te same jasełka znalazły uznanie mieszkańców w kościele w Pierwoszynie, a 28 stycznia zawitały w Hospicjum św. Wawrzyńca w Gdyni. Gościliśmy tam po raz pierwszy. Zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci. Treść jasełek w tym miejscu nabrała szczególnego znaczenia. Pacjenci i personel hospicjum nie kryli wzruszenia. Zachwycali się grą naszych dzieci, ich zaangaŝowaniem w kreowane role, podziwiali talenty aktorskie! Zostaliśmy bardzo serdecznie zaproszeni do kolejnych odwiedzin! Po spektaklu na dzieci czekały słodkości, soczki, kalendarze; na nas kawa, herbatka, takŝe piękne, ścienne kalendarze i podziękowania, których lektura i wzruszyła nas i onieśmieliła. Nie sądziliśmy jak wielką wagę mogą stanowić takie spotkania i dla pacjentów i dla nas samych. Firma transportowa Dobrucki nieodpłatnie zajęła się przewiezieniem naszych dzieci, za co składamy serdeczne podziękowanie! Uczniowie SP Mosty Biuletyn - bezpłatny miesięcznik Rady i Wójta Gminy Kosakowo Redakcja: Krystyna Schmidt (Red. Naczelny), Ewelina Paszke ( Sekr. Redakcji) Adres: Kosakowo ul. śeromskiego 69, tel , fax Ukazuje się między 20 a 25 dniem kaŝdego miesiąca. Nakład 2800 egz.

19 Szkoła Podstawowa im Piotra Dunina w Mostach przystąpiła do ogólnopolskiego programu Zielony Certyfikat i podjęła się realizacji przedsięwzięcia Śladami pomników przyrody w gminie Kosakowo. Wybraliśmy to zadanie, poniewaŝ na terenie gminy znajduje się wiele cennych, ciekawych i unikatowych obiektów przyrodniczych, które naszym zdaniem warto i naleŝałoby chronić. Chcemy przybliŝyć uczniom i mieszkańcom juŝ istniejące pomniki przyrody oraz odszukać przynajmniej pięć obiektów przyrodniczych spełniających warunki potrzebne do uzyskania przez nie miana pomnika przyrody. Na terenie naszej gminy znajdują się drzewa wpisane do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Są to: 1. Aleja Lipowa, w miejscowości Mosty, która występuje w WKP pod numerem rej.1147 od r. 2. Grupa drzew jesion wyniosły, w miejscowości Mechelinki, nr rej. w WKP 1148, data aktu r. Są to dwa drzewa, których obwód wynosi 4,15m i 3,30m. 3. Drzewo kasztanowiec biały o obwodzie 4,45m i liczący ok. 300 lat, znajdujący się w miejscowości Mosty, przy zabudowie dworku; nr rej WKP 1149, data aktu r. Przedsięwzięcie to realizowane będzie na terenie naszej gminy przez uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Mostach, we współpracy z Urzędem Gminy Kosakowo, Nadleśnictwem, społecznością lokalną. Strony internetowe naszej szkoły i gminy, prasa lokalna będą systematycznie informowały o przebiegu prac dzieci. Przez pierwsze trzy miesiące roku szkolnego sporo udało się juŝ zrobić: - odbyły się lekcje tematyczne ( w szkole i plenerze) zapoznające uczniów z kryteriami nadawania aktu pomnika przyrody; - uczniowie spotkali się z pracownikami Nadleśnictwa Gdańsk, którzy przedstawili dzieciom gatunki drzew i zasady ich rozpoznawania. - uczniowie zaprojektowali i rozpowszechnili ulotkę informującą o istniejących w naszej gminie pomnikach przyrody i o planowanym przedsięwzięciu;.- spotkanie uczniów z Panem Zygmuntem Miszewskim, autorem m.in. ksiąŝki "Goście rewskiego strądu" odsłoniło przed dziećmi walory przyrodniczo-historyczne naszej okolicy. Tematem prelekcji i prezentacji były teŝ pomniki przyrody. - jak co roku wzięliśmy udział w akcji Sprzątanie Świata, podczas której porządkowano teren wokół pomników przyrody znajdujących się w Mostach i Mechelinkach; - w Dzień Edukacji Narodowej - dzień wolny od zajęć dydaktycznych -przygotowywaliśmy się do udziału w akcji Klubu Gaja Pomagamy koniom. - został ogłoszony konkurs fotograficzny Rok z Ŝycia drzewa jest to zaproszenie do uwaŝnej obserwacji jednego, wybranego drzewa i fotografowania go w róŝnych porach roku, w kolejnych odsłonach jego rozwoju; - tegoroczna edycja konkursu regionalnego Znam swój region tematycznie związana była z projektem, do którego przystąpiliśmy. Motywem przewodnim zadań konkursowych, scenografii, nagród -było drzewo. Dzieci zaprezentowały drzewa, które ich zdaniem zasługują na otrzymanie miana pomnika przyrody. Dalsze, nie mniej ciekawe przedsięwzięcia opiszemy w następnym biuletynie. Uczniowie i koordynatorzy projektu Zielony Certyfikat Otwarcie wystawy malarskiej W środę, 3 marca 2010 r. na godz zapraszamy do Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie na otwarcie wystawy malarskiej pani Czesławy Kaczmarczyk. Św. pamięci Maria Dzirzyńska z Kazimierza, lat 75 Teresa Borska z Mechelinek, lat 62 Alfons Socha z Kazimierza, lat 74

20 JEśELI SPALAĆ TO NIE INDYWIDUALNIE! Odpady to powaŝny problem współczesnej cywilizacji. Ich masa rośnie wraz ze wzrostem konsumpcji. W ślad za tym rosną teŝ koszty transportu naszych śmieci odbieranych przez firmy przewozowe. Co moŝemy zrobić aby śmieci było mniej? W tym miejscu wielu mieszkańców odpowie: To proste! Odpady moŝna spalać w domowym piecu bądź w rozpalonym w ogródku ognisku i w ten sposób zmniejszać ich objętość!. Oczywiście jest to błędne i bardzo naganne myślenie! Spalanie śmieci, we własnym piecu domowym jest niezgodne z przepisami prawa - w tym prawa lokalnego tzw. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kosakowo. Mało tego, takie postępowanie podlega karze, w tym karze grzywny. Jest to teŝ niebezpieczne ze względu na bardzo toksyczne substancje zawarte w dymie, które prowadzą do skaŝenia środowiska i naraŝają ludzi na utratę zdrowia. Prawidłową odpowiedzią na postawione pytanie jest umiejętne gospodarowanie odpadami. Przede wszystkim odpady naleŝy dokładnie segregować. Pozwoli to zmniejszać objętość naszych śmieci nawet o 45%. Mniejszy pojemnik to mniejszy rachunek wystawiony przez firmę przewozową. Ale decyzja, choć prosta i oczywista, naleŝy do nas. W tym względzie opór Polaków jest niezrozumiały, ale trzeba przyznać bardzo konsekwentny. A musimy pamiętać, Ŝe dzięki segregacji odpadów moŝna z nich później odzyskać surowce wtórne tj. papier, szkło, plastik. Jak pokazują statystyki, od wielu lat w Polsce udaje się odzyskiwać tylko 5 10% wytworzonych w domach odpadów. Wyjątkiem są niektóre regiony kraju, do których moŝemy z dumą zaliczyć gminy Związku. Jednak wynik teŝ nie jest oszałamiający. Na terenie gmin Związku wynosi on 20 30%. Na tle innych krajów Unii Europejskiej wszyscy razem wypadamy w tej kwestii, takŝe bardzo blado. Na przykład w Danii czy Szwecji odzyskiwanych jest około 50% odpadów. Ale na tym nie koniec. Kraje wysokorozwinięte stworzyły i wdroŝyły technologie, które łączą w sobie róŝne metody utylizacji odpadów w tym odzysk zawartej w nich energii. Pozwoliło to w jeszcze większym stopniu wtórnie zagospodarować i wykorzystywać odpady. Specjalne instalacje są w stanie przekształcać termicznie odpady odzyskując zgromadzoną w nich energię. Poziom emitowanych przez takie urządzenia zanieczyszczeń jest wręcz śladowy i nieporównywalnie mniejszy w stosunku do innych dziedzin ludzkiej działalności. Istotne jest takŝe, Ŝe za sprawą tych bezpiecznych technologii moŝliwe jest wytworzenie z odpadów energii elektrycznej lub cieplnej. Tutaj dobrych przykładów jest wiele. Szwecja, kraje Europy Zachodniej. Na przykład w ParyŜu, w którym tak chętnie chcemy spędzać wakacje, udział energii wyprodukowanej z odpadów w bilansie cieplnym miasta stanowi ponad 50%! NaleŜy podkreślić, Ŝe termicznie przekształcane są tylko te odpady, które nie są poddawane obowiązkowemu odzyskowi i recyklingowi surowcowemu. Pamiętajmy teŝ, Ŝe technologia zezwalająca na termiczne przekształcanie frakcji energetycznej odpadów z wytworzeniem energii, jest tylko jednym z elementów kompleksowej i zintegrowanej gospodarki odpadami zapewniającą ochronę środowiska, w którym wszyscy musimy brać czynny udział między innymi poprzez selektywną zbiórkę odpadów. Zastosowanie kilku wzajemnie połączonych metod gospodarki odpadami komunalnymi, tj. segregacji i selektywnej zbiórki, recyklingu, kompostowania odpadów organicznych, bezpiecznej utylizacji odpadów niebezpiecznych oraz termicznego przekształcania części odpadów, a takŝe bezpiecznego składowania pozostałości, pozwala skutecznie likwidować góry śmieci, które codziennie wytwarzamy. W niedalekiej przyszłości na Pomorzu powstanie nowoczesna instalacja do termicznego przetwarzania odpadów, co z pewnością przyczyni się do jeszcze lepszego gospodarowania odpadami w tej części naszego kraju. Domowy piec nie jest przystosowany do termicznej utylizacji odpadów. Natomiast przekształcanie śmieci w specjalnie przeznaczonych do tego miejscach, gdzie cały proces jest kontrolowany i ekologiczny, to technologia bezpieczna. Dlatego pamiętajmy jeŝeli spalać to nie indywidualne! KONTAKT Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki (Rok załoŝenia 1991), ul. Konwaliowa 1, Gdynia, strona: - gospodarka odpadami: tel , mail: - ochrona środowiska i edukacja ekologiczna: tel ,

UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku

UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych na rok 2015 Problemów Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Uchwała Nr XXVIII/176/20 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia 28 stycznia 20 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 20 r. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/11/2014 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr V/11/2014 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 grudnia 2014 roku Uchwała Nr V/11/2014 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/32/2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 5 kwietnia 2011 roku

Uchwała Nr VIII/32/2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 5 kwietnia 2011 roku Uchwała Nr VIII/32/2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 5 kwietnia 2011 roku w sprawie : Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kosakowo na rok 2011 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2013 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2013 rok Załącznik do Uchwały Nr XXI/130/2013 Rady Miejskiej w RóŜanie z dnia 8 lutego 2013 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2013 rok Jednym z istotnych problemów społecznych,

Bardziej szczegółowo

Projekt U C H W A Ł Y Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

Projekt U C H W A Ł Y Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku Projekt U C H W A Ł Y Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/2/2016 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 stycznia 2016 roku

Uchwała Nr XX/2/2016 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 stycznia 2016 roku Uchwała Nr XX/2/2016 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 UCHWAŁA NR 31/V/VI/2011 RADY GMINY LINIA z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/55/07 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 grudnia 2007r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Świdnica 2008 rok GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/228/2012 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE. z dnia 26 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXII/228/2012 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE. z dnia 26 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXXII/228/2012 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE z dnia 26 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Szprotawa

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 rok Załącznik do uchwały Nr IV/24/14 Rady Gminy Wilczęta z dnia 19 grudnia 2014 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 rok. Podstawą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na 2012 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na 2012 rok Załącznik do uchwały Nr XIII/86/11 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 grudnia 2011 roku Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania I. Postanowienia ogólne Problemów Alkoholowych na 2012 rok Gminny Program

Bardziej szczegółowo

Gminny. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok Postanowienia ogólne

Gminny. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok Postanowienia ogólne Gminny Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/290/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010 1. Postanowienia ogólne 1. Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVI/272/2009 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej. z dnia 29 grudnia 2009r.

U C H W A Ł A Nr XXXVI/272/2009 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej. z dnia 29 grudnia 2009r. U C H W A Ł A Nr XXXVI/272/2009 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w gminie

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecinek na rok 2013

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecinek na rok 2013 Załącznik do uchwały Nr XXX/280/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2012 roku Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecinek

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK. Załącznik do Uchwały Nr XLIII/215/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 stycznia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK. Na samorządy gminne został

Bardziej szczegółowo

1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006 w treści określonej w załączniku do uchwały.

1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006 w treści określonej w załączniku do uchwały. UCHWAŁA NR 182/ XXX /05 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... Załącznik nr 1 do uchwały

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... Załącznik nr 1 do uchwały Projekt z dn.1 grudnia 2014 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 83/2014 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 01 grudnia 2014 r. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... w sprawie: przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV / 122 / 2008 Rady Gminy Szemud z dnia 14 lutego 2008 roku

Uchwała Nr XV / 122 / 2008 Rady Gminy Szemud z dnia 14 lutego 2008 roku Uchwała Nr XV / 122 / 2008 Rady Gminy Szemud z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA. na 2013 rok

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA. na 2013 rok Załącznik do uchwały Nr XXIV/156/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 listopada 2012 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2013 rok Sulęcin WPROWADZENIE Podstawą prawną działań samorządu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/2/2017 Rady Gminy Kosakowo z dnia 17 stycznia 2017 roku

Uchwała Nr XXXVI/2/2017 Rady Gminy Kosakowo z dnia 17 stycznia 2017 roku Uchwała Nr XXXVI/2/2017 Rady Gminy Kosakowo z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r.

Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r. Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie śabno na rok 2008 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy śórawina. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy śórawina. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Uchwała nr IV/28/11 Rady Gminy śórawina z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy śórawina na rok 2011 oraz Gminnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/172/2008 Rady Gminy Malbork z dnia 12 grudnia 2008 roku

Uchwała Nr XXIV/172/2008 Rady Gminy Malbork z dnia 12 grudnia 2008 roku Uchwała Nr XXIV/172/2008 Rady Gminy Malbork z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

USTAWA NR XIX/122/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 15 grudnia 2015 r.

USTAWA NR XIX/122/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 15 grudnia 2015 r. USTAWA NR XIX/122/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii dla gminy Trąbki Wielkie na rok

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/16/15. Rady Gminy Kamienna Góra. z dnia 25 lutego 2015 r.

Uchwała Nr V/16/15. Rady Gminy Kamienna Góra. z dnia 25 lutego 2015 r. Uchwała Nr V/16/15 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamienna

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014 1 Załącznik do Uchwały Nr XXX/147 /13 Rady Gminy Firlej z dnia 10 grudnia 2013r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014 Firlej

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK Załącznik do uchwały Nr XL/401/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27 stycznia 2006 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XVI / 127 /2015 R A D Y M I E J S K I E J w A L W E R N I z dnia 18 grudnia 2015 roku

U C H W A Ł A Nr XVI / 127 /2015 R A D Y M I E J S K I E J w A L W E R N I z dnia 18 grudnia 2015 roku U C H W A Ł A Nr XVI / 127 /2015 R A D Y M I E J S K I E J w A L W E R N I z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie : Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/7/2010 RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR III/7/2010 RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR III/7/2010 RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 oraz Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO Projekt z dnia 16 grudnia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2007r

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2007r Zał. Nr 1 do Uchwały nr IV/18/07 z dnia 23 lutego 2007r Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2007r Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp Załącznik do uchwały Nr./2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015 Wstęp 1. Podstawę opracowania Gminnego

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016 Załącznik do Uchwały Nr XIII/90/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 18 grudnia 2015 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r." Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na rok

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH CELE PROFILAKTYKI ALKOHOLOWYCH I W ROZWIĄZYWANIA PABIANICACH 2004 roku PROBLEMÓW I. II. MIEJSKIEGO Zwiększenie dla osób uzaleŝnionych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/240/2009 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 18 grudnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXXVII/240/2009 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 18 grudnia 2009 roku UCHWAŁA Nr XXXVII/240/2009 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok w Gminie Parchowo. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Załącznik nr 1 do uchwały 17/III/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2014r. Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok

Bardziej szczegółowo

w sprawie: przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r. UCHWAŁA Nr XVI/ 80/2012 RADY GMINY W OKSIE z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie: przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia... 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok Załącznik do uchwały Nr II/8/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia r. Projekt z dnia 8 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI.63.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR XI.63.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR XI.63.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia na rok 2015 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r. UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 4¹ ust. 1, 2

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2010

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2010 Za łącznik nr 1 do Uchwa ły nr XXXIX/268/2009 Rady Gminy w D ębnicy Kaszubskiej z dnia 29 grudnia 2009 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2010 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWA ŁA NR III/17/2006 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 11 grudnia 2006 roku

UCHWA ŁA NR III/17/2006 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 11 grudnia 2006 roku UCHWA ŁA NR III/17/2006 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok. Na podstawie art. 4 1 ust.2

Bardziej szczegółowo

z dnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

z dnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC z dnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na 2008 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/ /2016 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 29 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/ /2016 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 29 listopada 2016 r. Projekt z dnia 21 listopada 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXVII/ /2016 RADY GMINY GNIEZNO z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. UCHWAŁA Nr XXI/105/2012 Rady Gminy Podedwórze z dnia 30 kwietnia 2012 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Na podstawie: art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku.

Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku. Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku. w sprawie :przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2008 w Gminie Rawa Mazowiecka. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII / 355 / 2005 Rady Gminy Szemud z dnia 29 grudnia 2005 roku

Uchwała Nr XLIII / 355 / 2005 Rady Gminy Szemud z dnia 29 grudnia 2005 roku Uchwała Nr XLIII / 355 / 2005 Rady Gminy Szemud z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014 rok Załącznik do uchwały Nr XVIII/176/13 Rady Gminy Wilczęta z dnia 20 listopada 2013 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014 rok. Podstawą

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/146/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 listopada 2012 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 WSTĘP Kluczową

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015" Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2017 1 Załącznik do Uchwały Nr XXVI/140/16 Rady Gminy Firlej z dnia 29.12.2016 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2017 Firlej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Stawiguda z dnia 22 grudnia 2014 r.

Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Stawiguda z dnia 22 grudnia 2014 r. Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Stawiguda z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XXIII/199/ 2008 z dnia 11 grudnia 2008r Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVI/206/05

UCHWAŁA Nr XXXVI/206/05 UCHWAŁA Nr XXXVI/206/05 Rady Miejskiej w z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie przyjęcia Programu i harmonogramu rzeczowo - finansowego profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Leśna

Bardziej szczegółowo

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Cedynia na rok 2010

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Cedynia na rok 2010 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI z dnia w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Cedynia na rok 2010 Na podstawie art.4 1 ust.2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVII/231/2014 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 6 listopada 2014 r.

Uchwała Nr LVII/231/2014 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 6 listopada 2014 r. Uchwała Nr LVII/231/2014 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na rok 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 169/XXXV/2013 RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 12 grudnia 2013 roku

UCHWAŁA NR 169/XXXV/2013 RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 12 grudnia 2013 roku UCHWAŁA NR 169/XXXV/2013 RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na 2014

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr IV/20/07 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 24 lutego 2007 roku

U c h w a ł a Nr IV/20/07 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 24 lutego 2007 roku U c h w a ł a Nr IV/20/07 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 24 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2008 ROK.

GMINNY PROGRAM KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2008 ROK. GMINNY PROGRAM KOMISJI ROZWIĄZYWANIA Załącznik nr 1, do Uchwały nr XVIII/129/07 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2007 r. PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2008 ROK. Gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

2. Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r.

2. Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świdnicy w składzie: 1. Bronisława Wziętek przewodnicząca 2. Wanda Wojtkowiak członek 3. Anna Mierzwa - członek powołana przez Wójta Gminy Świdnica

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/118/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 2013 r.

Uchwała Nr XIX/118/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 2013 r. Uchwała Nr XIX/118/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 425/XLVII/2005. Rady Miejskiej w Ostrołęce. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.

Uchwała Nr 425/XLVII/2005. Rady Miejskiej w Ostrołęce. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok. Uchwała Nr 425/XLVII/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok. Na podstawie art.4¹ ust. 2

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2017 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2017 rok Projekt GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2017 rok 1. Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ I Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 8 listopada 2010r.

UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 8 listopada 2010r. UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bobrowice na rok 2011 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Rady Gminy Zarszyn GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015 I. WPROWADZENIE Zgodnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII / 65 /11 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA NR XIII / 65 /11 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 grudnia 2011 roku UCHWAŁA NR XIII / 65 /11 RADY GMINY HAJNÓWKA w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 Na podstawie art.4 1 ust.1,2 i 5 ustawy z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KONARZYNACH. z dnia 18 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KONARZYNACH. z dnia 18 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KONARZYNACH w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz planu wydatków na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Gmina Sławatycze Załącznik do Uchwały Nr XV /94/ 08 Rady Gminy Sławatycze z dnia 30 grudnia 2008 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok Sławatycze - 2008 Podstawą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 16 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 16 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVII/338/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 20 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXVII/338/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 20 grudnia 2012 r. UCHWAŁA Nr XXVII/338/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2013.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r.

Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r. Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Krasnystaw z Organizacjami Pozarządowymi w 2006 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r.

RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r. U C H WA Ł A RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r. p r o j e k t w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

w sprawie: przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.

w sprawie: przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok. UCHWAŁA Nr IV/14/2011 RADY GMINY W OKSIE z dnia 31.01.2011 roku w sprawie: przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Dziemiany. z dnia 29 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Dziemiany. z dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Dziemiany z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dziemiany na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwala Nr -.1.1 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia.^..^.v..t?..:. k 2009 r. u w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na lata 2009-2012.

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV / 191 /07 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 20 grudnia 2007 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 I. WSTĘP Ustawa o wychowaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/82/2015 RADY GMINY TYMBARK. z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/82/2015 RADY GMINY TYMBARK. z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/82/2015 RADY GMINY TYMBARK z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Narkomanii na terenie Gminy Tymbark na rok 2016

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25.03.2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych na rok 2015." Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo