Ocena sytuacji gospodarczej w IV kwartale 2003 r. oraz prognoza na lata IV kwartał 2003 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena sytuacji gospodarczej w IV kwartale 2003 r. oraz prognoza na lata 2004-2005. IV kwartał 2003 r."

Transkrypt

1 Ocena sytuacji gospodarczej w IV kwartale 2003 r. oraz prognoza na lata opracował zespół: Rafał Antczak, Maja Goettig, Małgorzata Jakubiak, Maryla Maliszewska, Małgorzata Markiewicz, Katarzyna Piętka, Łukasz Rawdanowicz, Mateusz Walewski i Przemysław Woźniak Sfera realna IV kwartał 2003 r. Przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego do 4,7% w IV kwartale 2003 r. (z 4,0% w III kwartale) dokonało się w oparciu o dalszą poprawę w handlu zagranicznym i popycie krajowym. Wyższe tempo popytu krajowego wynikało z kolei z wyższej konsumpcji gospodarstw domowych i odbudowy zapasów. Wysoki wzrost gospodarczy nadal nie sprzyja nakładom inwestycyjnym - w IV kwartale wzrost jedynie o 0,1%, a w skali całego roku spadek o 0,9%. Wysokie tempo konsumpcji gospodarstw domowych (3,9% w IV kwartale) wynika z utrzymującej się wysokiej dynamiki dochodów z samozatrudnienia, własności i szarej strefy, ale także świadczeń społecznych (blisko 3% realnie). Szacujemy natomiast, iż dynamika funduszu płac była bliska zeru, co wynika z redukcji zatrudnienia (w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale średnio o 3,3%) przy jednocześnie rosnącej średniej płacy (średnio o 2,5%). Wysoka konsumpcja gospodarstw domowych nie jest finansowana przyrostem kredytów. Odnotowany wzrost zadłużenia gospodarstw domowych związany jest z kredytami hipotecznymi i inwestycyjnymi (o ponad 30% w ujęciu rocznym), w tym zwłaszcza denominowanymi w walutach obcych, co wiąże się z rosnącymi dynamicznie nakładami na budownictwo indywidualne (o ok. 20% według powierzchni mieszkań oddanych do użytku). Wzrost inwestycji w budowę mieszkań kompensuje spadek oszczędności monetarnych, bowiem oprócz zwiększania kredytów ogółem gospodarstwa domowe zmniejszają depozyty. Poprawa salda handlu zagranicznego jest wynikiem wysokiej dynamiki eksportu (11,7%) wobec znacznie niższego tempa importu. Najbardziej dynamicznie rósł eksport do krajów Europy Środkowo- Wschodniej (wyrażony w euro), szczególnie silnie do Czech i na Ukrainę. Tempo eksportu do UE było mniej dynamiczne, nadal jednak utrzymywało się wysokie tempo sprzedaży do Niemiec pomimo recesji w tym kraju. Wpływ osłabienia złotego w stosunku do euro i innych walut w Europie na dobre wyniki w eksporcie wydaje się być ograniczony. Wzrost cen eksportu przewyższał bowiem tempo osłabienia 1

2 złotego w relacji do koszyka walut przez większość 2003 r. Słaby popyt inwestycyjny i osłabienie złotego, a także coraz większa konkurencyjność produkcji krajowej (zwłaszcza żywności) powstrzymują dynamiczny wzrost importu i w efekcie spadek deficytu w handlu zagranicznym wpływa pozytywnie na tempo PKB. W rachunkach bilansu płatniczego, deficyt na rachunku bieżącym zmalał do 1,9% na koniec 2003 r. Silny wzrost konsumpcji i eksportu w IV kwartale i całym 2003 r. przekładał się na wzrost wartości dodanej w przemyśle i usługach rynkowych. Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu przyspieszyła do 14,6% średnio w IV kwartale, dynamicznie rósł wolumen sprzedaży detalicznej i hurtowej, a także przewozu pasażerów w transporcie. Pod koniec IV kwartału 2003 r. spadek produkcji budowlanomontażowej był wolniejszy niż w poprzednich okresach, jednakże w styczniu b.r. ponownie się pogłębił. Rynek pracy Wysokie tempo PKB nadal nie przekłada się na wyraźną poprawę sytuacji na rynku pracy. Do pozytywnych tendencji należy zaliczyć ustabilizowanie się stopy bezrobocia (20% po zmianach metodologicznych GUS, a więc tyle samo co na koniec 2002 r.), spadek liczby bezrobotnych, wzrost liczby ofert pracy i bezrobotnych znajdujących pracę. Jednocześnie jednak nadal malało zatrudnienie (możliwe, że następuje proces wymiany jakościowej kadr); zmniejszał się także wskaźnik aktywności ekonomicznej ludności. Ten ostatni fakt wynika częściowo z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, ale także przechodzenia do pełnej nieaktywności. W IV kwartale, a zwłaszcza w grudniu, przyspieszyła dynamika płac. Jest to uzasadnione wzrostem wydajności pracy (w przemyśle przetwórczym o blisko 13% w 2003 r.), ale także może wynikać z presji związków zawodowych - największe wzrosty wystąpiły w branżach przemysłowych, gdzie są one szczególnie obecne. Kurs i ceny Przyspieszenie inflacji w IV kwartale (do średnio 1,5%) wynikało z czynników podażowych (wzrost cen paliw i żywności, podwyżki cen gazu). Na przyspieszenie cen produkcji sprzedanej przemysłu (średnio 2,7% w kwartale) duży wpływ miał wzrost cen na światowych rynkach surowców (ropy naftowej i miedzi), ale także w górnictwie i kopalnictwie. Wzrost cen w innych branżach przemysłowych odzwierciedlał także osłabienie złotego do euro poprzez wzrost cen eksportowych. W IV kwartale kurs złotego kształtował się pod wpływem kursu dolar/euro (deprecjacja w relacji do euro i aprecjacja do dolara, w porównaniu z poprzednim kwartałem - odpowiednio 4,5% i 1,2%, jak i w ujęciu rocznym - odpowiednio 14,1% i 4,7%). Krótkookresowe wahania kursu złotego wynikały jednak w dużej mierze z czynników politycznych (wyniki debaty publicznej nad planem Hausnera i ocena szansy na jego realizację). Osłabienie kursu złotego następowało w sytuacji znacznej nadwyżki na rachunku finansowym i kapitałowym bilansu płatniczego w 2003 r. i wzroście rezerw walutowych NBP w wyniku zarejestrowanych transakcji o 1,2 mld EUR. W rzeczywistości jednak rezerwy NBP spadły w ciągu kwartału, co prawdopodobnie wynika ze sprzedaży przez bank centralny rządowi walut na spłatę zadłużenia zagranicznego. Budżet i polityka monetarna 2

3 Dochody budżetu państwa w 2003 r. były niższe od planu o 3,5 mld PLN, na co wpłynął niższy od zakładanego wzrost wpływów z podatków pośrednich i PIT. Przyczyną takiej sytuacji była niższa inflacja niż zapisana w budżecie, oraz inna struktura wzrostu gospodarczego (wyższe tempo eksportu obłożonego zerową stawką VAT oraz niższy wzrost popytu krajowego). Pomimo mniejszych wpływów podatkowych deficyt budżetu państwa był niższy od planu o 1,7 mld PLN. Przyczyniły się do tego oszczędności na obsłudze długu publicznego, a także cięcia wydatków na ok. 1,8 mld PLN, w tym niepełne wykorzystanie rezerw celowych. Deficyt na poziomie 4,6% PKB (według starej metodologii, lub 3,3% bez uwzględnienia OFE) był niższy niż w 2002 r. (5,1%). Jednocześnie jednak, według naszych szacunków, wzrósł deficyt w pozostałych segmentach finansów publicznych i wynik sektora finansów publicznych pogorszył się (z -6,0% PKB do -6,3%). Deficyt budżetu państwa w 84% sfinansowano na rynku krajowym. Łączne potrzeby budżetowe doprowadziły do ponad 3-krotnego przekroczenia planu emisji bonów skarbowych, a finansowania ze źródeł zagranicznych - o 0,8 mld PLN. Wzrost oceny ryzyka inwestycyjnego w perspektywie średnio- i długoterminowej, powodowanego pogarszaniem się perspektywy finansów publicznych w 2004 r. i w kolejnych latach, doprowadził do wzrostu stóp procentowych na rynku finansowym (oprocentowanie 52- tygodniowych bonów skarbowych wzrosło z poniżej 5% na koniec III kwartału 2003 r. do nieco poniżej 6% na koniec 2003 r.) i przesunięcia się krzywej rentowności do góry. Jednocześnie nastąpiło skrócenie średniego okresu zapadalności emitowanych papierów rządowych o 0,3 roku (do 2,6 roku) na koniec 2003 r. 3

4 Prognoza sytuacji gospodarczej na lata Sfera realna W latach oczekujemy wzrostu gospodarczego na poziomie odpowiednio 4,2% i 3,8%. Motorem wzrostu pozostanie konsumpcja gospodarstw domowych. Prognozujemy, iż nadal dochody z samozatrudnienia, własności i szarej strefy będą dynamicznie rosły, czemu będzie sprzyjał wzrost w usługach i budownictwie indywidualnym. Przyjmujemy, iż pomimo wysokiej stopy bezrobocia, wzrost przychodów ze sprzedaży firm będzie się w pierwszej kolejności przekładał na wzrost płac niż na liczbę zatrudnionych. Stąd będzie następował wzrost funduszu płac przy jednocześnie dość powolnej odbudowie zatrudnienia (począwszy od II połowy b.r.) i powolnym spadku stopy bezrobocia w ujęciu rocznym (od I kwartału b.r.). Oczekujemy spadku stopy bezrobocia do 19,4% na koniec b.r. i 18,9% na koniec 2005 r. Obserwowana od kilku kwartałów ostrożność firm w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych utwierdza nas w przekonaniu, iż spadek stóp procentowych czy poprawa sytuacji finansowej przedsiębiorstw nie przekładają się wprost proporcjonalnie na wzrost nakładów inwestycyjnych. W warunkach niepewności otoczenia gospodarczego, której źródłem jest zagrożenie kryzysem finansów publicznych i wynikającym stąd wzrostem stóp rynkowych oraz wahaniami kursowymi, odbudowa inwestycji w latach będzie umiarkowana. Jednocześnie zakładamy przyspieszenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do ponad 5 mld EUR rocznie, co będzie się wiązało także z naszym wejściem do UE i wzrostem inwestycji 'green-field'. W efekcie, podtrzymujemy naszą prognozę sprzed trzech miesięcy wzrostu inwestycji w tempie 5-6% rocznie. Deficyt w handlu zagranicznym w 2004 r. nadal będzie realnie malał w wyniku silnego eksportu. Wyższy wzrost gospodarczy na świecie i w UE powinien umożliwić polskim eksporterom zwiększanie sprzedaży zagranicę. Względna stabilność złotego w stosunku do koszyka walut pozbawi eksporterów korzystnego impulsu kursowego z 2002 i 2003 r. Zakładając jednak ograniczony wpływ zmian kursu na eksport, w efekcie nastąpi jedynie niewielkie spowolnienie jego tempa w 2005 r. Jednocześnie rosnąca dynamika popytu krajowego wpłynie na przyspieszenie importu. W efekcie, deficyt w handlu zagranicznym w 2005 r. zwiększy się i tym samym po raz pierwszy od sześciu lat osłabi tempo wzrostu PKB. W ujęciu bilansu płatniczego deficyt na rachunku obrotów bieżących zwiększy się do 2,5% PKB. W 2004 r. oczekujemy stabilizacji kursu złotego do euro na średnim poziomie 4,7 oraz 4,6 w 2005 r. (do dolara odpowiednio 3,8 i 3,9). Prognoza ta zakłada powolną odbudowę pozycji dolara do euro od połowy 2004 r. Może być ona spowodowana oczekiwaniami na wzrost stóp procentowych Fed (w efekcie utrzymywania się wzrostu gospodarczego), lub obniżkę stóp przez EBC (w obronie konkurencyjności towarów europejskich). Krótkoterminowo na poziom kursu będą oddziaływać informacje o politycznym poparciu dla planu Hausnera. W 2004 r. oczekujemy dalszego przyspieszania tempa inflacji (do średnio 2,5%). Częściowo będzie się to wiązało z prognozą rosnącej dynamiki dochodów ludności. Impulsem pro-inflacyjnym mogą się okazać zmiany cen po wejściu do UE, ale ich dodatni bilans netto nie jest pewny. Natomiast podwyżki akcyzy na niektóre dobra konsumpcyjne z pewnością wpłyną na wzrost cen. Szacujemy, iż w okresie ceny produkcji sprzedanej przemysłu nadal będą rosły szybciej niż ceny konsumpcyjne, choć ta różnica będzie się stopniowo zmniejszać. Na tendencję tę wpłynie droga ropa naftowa i miedź, a także wysokie ceny w górnictwie, energetyce i gazownictwie. Od II połowy 2004 r. oczekujemy stabilizacji inflacji - średnioroczny wskaźnik cen konsumpcyjnych spadnie do 2,3%. Przyspieszenie dynamiki konsumpcji i dalszy spadek deficytu w handlu zagranicznym w 2004 r. będą sprzyjały wyższemu wzrostowi produkcji przemysłowej. Jej tempo w 2005 r. zostanie nieco osłabione wskutek niższego wzrostu eksportu. 4

5 Umiarkowane tempo odbudowy inwestycji przełoży się na niewielki wzrost produkcji budowlanomontażowej dopiero w II połowie 2004 r. Uważamy, iż odbudowa inwestycji będzie w pierwszej kolejności dotyczyła maszyn i urządzeń, zwłaszcza w obliczu nakładów na wypełnienie sanitarnych i dotyczących ochrony środowiska wymogów UE. Ceny, kurs i polityka monetarna W 2004 r. oczekujemy stabilizacji kursu złotego do euro na średnim poziomie 4,7 oraz 4,6 w 2005 r. (do dolara odpowiednio 3,8 i 3,9). Prognoza ta zakłada powolną odbudowę pozycji dolara do euro od połowy 2004 r. Może być ona spowodowana oczekiwaniami na wzrost stóp procentowych Fed (w efekcie utrzymywania się wzrostu gospodarczego), lub obniżkę stóp przez EBC (w obronie konkurencyjności towarów europejskich). Krótkoterminowo na poziom kursu będą oddziaływać informacje na temat szans politycznego poparcia dla planu Hausnera. W 2004 r. oczekujemy dalszego przyspieszania tempa inflacji (do średnio 2,5%). Częściowo będzie się to wiązało z prognozą rosnącej dynamiki dochodów ludności. Impulsem pro-inflacyjnym mogą się okazać zmiany cen po wejściu do UE, ale ich dodatni bilans netto nie jest pewny. Natomiast podwyżki akcyzy na niektóre dobra konsumpcyjne z pewnością wpłyną na wzrost cen. Szacujemy, iż w okresie ceny produkcji sprzedanej przemysłu nadal będą rosły szybciej niż ceny konsumpcyjne, choć ta różnica będzie się stopniowo zmniejszać. Wpłynie na to droga ropa naftowa i miedź, a także wysokie ceny w górnictwie, energetyce i gazownictwie. Od II połowy 2004 r. oczekujemy stabilizacji inflacji - średnioroczny wskaźnik cen konsumpcyjnych spadnie do 2,3%. W sytuacji stabilizacji inflacji na poziomie ok. 2,4% na koniec b.r. (i 2005 r.) oraz niższego niż prognozowany przez rząd wzrostu PKB, oczekujemy, iż RPP w nowym składzie będzie skłonna podejmować decyzje o dalszym luzowaniu polityki monetarnej poprzez cięcia stóp procentowych NBP o ok. 100 punktów bazowych w 2004 r. i dalsze 50 punktów bazowych w 2005 r. Budżet W 2005 r. deficyt budżetowy na poziomie z Ustawy budżetowej osiągnie poziom 5,3% PKB, a więc nastąpi ponownie rozluźnienie polityki fiskalnej. Szacujemy, iż tak jak w ub.r., dochody podatkowe będą niższe od planu (o 3,6 mld PLN) i będzie musiało nastąpić dostosowanie wydatków budżetowych do tej sytuacji. Od 2004 r. wprowadzono zmiany w systemie podatkowym. Obniżono podatek od zysku firm do 19%, a podmiotom do tej pory rozliczającym się podatkiem PIT umożliwiono wybór stawki liniowej na poziomie 19%. Jednocześnie podniesiono stawki akcyzy (piwo i wyroby tytoniowe), wprowadzono akcyzę na kosmetyki. Deficyt finansów publicznych ogółem wzrośnie w warunkach porównywalności do 7,8% PKB. Szacujemy także, iż w 2005 r. przekroczona zostanie 55% granica długu do PKB. 5

6 Scenariusz ostrzegawczy Najpoważniejszym zagrożeniem dla gospodarki w ciągu najbliższych 2 lat jest sytuacja fiskalna. Szybkie tempo narastania długu publicznego zagraża jego wzrostem do konstytucyjnego poziomu 60% PKB. Zaproponowany program cięć budżetowych Hausnera, nawet pod warunkiem pełnego wdrożenia, nie rozwiązuje problemu długu. Biorąc ten fakt pod uwagę oraz to, iż znaczną część cięć przesunięto na okres po 2005 r., przewidujemy wariant znacznego spadku zaufania rynków finansowych do polityki rządu i dalszą presję na wzrost stóp rynkowych, a następnie osłabienie kursu złotego. Prawdopodobieństwo spełnienia się takiego scenariusza rośnie - dane odnośnie kursu walutowego za luty oraz WIBOR3M od początku roku były bliższe scenariusza ostrzegawczego niż bazowego. Negatywny wpływ takiego rozwoju wydarzeń na sferę realną następowałby poprzez znaczny wzrost kosztów obsługi zadłużenia krajowego, a zwłaszcza zagranicznego, tak gospodarstw domowych, jak też firm i rządu. To przełożyłoby się na obniżenie tempa popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego. Tabela. Wybrane wskaźniki makroekonomiczne scenariusza ostrzegawczego w porównaniu ze scenariuszem bazowym, bazowy ostrzegawczy bazowy ostrzegawczy PKB (zmiana w %) 3,7 4,2 3,8 3,8 2,6 Popyt krajowy 2,3 3,5 3,0 3,9 2,4 Spożycie indywidualne 3,1 3,5 2,9 4,1 2,7 Inwestycje -0,9 6,2 5,9 5,1 1,9 Stopa bezrobocia (%) * 20,0 19,4 19,4 18,9 19,3 Inflacja rejestrowana (średnia, %) 0,8 2,5 3,6 2,3 4,5 Bilans na rachunku obrotów bieżących (% PKB) -1,9-2,1-2,3-2,5-2,6 Bilans budżetu państwa (% PKB) -3,3-5,3-5,3-5,1-5,3 skorygowany o transfer do OFE (% PKB) -4,6-6,6-6,6 - - Bilans finansów publicznych (% PKB) * -5,0-6,5-6,5 - - skorygowany o transfer do OFE (% PKB) -6,3-7,8-7,8 - - Kurs walutowy (średni) PLN/USD 3,9 3,8 4,1 3,9 4,5 PLN/EUR 4,4 4,7 5,0 4,6 5,2 Podaż M3 (zmiana w %) 5,6 2,5 2,6 4,4 4,7 Stopa procentowa NBP (14-dniowe operacje 5,25 4,25 5,50 3,75 6,75 OR, %) WIBOR 3M (%) 5,7 4,7 6,7 4,4 7,4 * według nowej metodologii Źródło: PG TOP 1/2004 (20) Warszawa, 4 marca 2004 r. [prognozy przygotowano pod koniec stycznia 2004 r.] 6

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji gospodarczej w II kwartale 2003 roku oraz prognoza na lata II kwartał 2003 r.

Ocena sytuacji gospodarczej w II kwartale 2003 roku oraz prognoza na lata II kwartał 2003 r. Ocena sytuacji gospodarczej w II kwartale 2003 roku oraz prognoza na lata 2003-2004 opracował zespół: Rafał Antczak, Maryla Maliszewska, Małgorzata Markiewicz, Anna Myślińska, Katarzyna Piętka, Łukasz

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji gospodarczej w II kwartale 2004 r. oraz prognoza na lata II kwartał 2004 r.

Ocena sytuacji gospodarczej w II kwartale 2004 r. oraz prognoza na lata II kwartał 2004 r. Ocena sytuacji gospodarczej w II kwartale 2004 r. oraz prognoza na lata 2004 2006 opracował zespół: Rafał Antczak, Małgorzata Jakubiak, Małgorzata Markiewicz, Katarzyna Piętka, Jacek Rothert, Mateusz Walewski

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji gospodarczej w IV kwartale 2002 roku oraz prognoza na lata 2003-2004. IV kwartał 2002 r.

Ocena sytuacji gospodarczej w IV kwartale 2002 roku oraz prognoza na lata 2003-2004. IV kwartał 2002 r. Ocena sytuacji gospodarczej w IV kwartale 2002 roku oraz prognoza na lata 2003-2004 opracował zespół: Rafał Antczak, Małgorzata Markiewicz, Anna Myślińska, Anna Orlik, Katarzyna Piętka, Łukasz Rawdanowicz,

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji gospodarczej w III kwartale 2003 r. oraz prognoza na lata III kwartał 2003 r.

Ocena sytuacji gospodarczej w III kwartale 2003 r. oraz prognoza na lata III kwartał 2003 r. Ocena sytuacji gospodarczej w III kwartale 2003 r. oraz prognoza na lata 2003-2005 opracował zespół: Rafał Antczak, Małgorzata Jakubiak, Maryla Maliszewska, Małgorzata Markiewicz, Wojciech Paczyński, Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2011 r.) oraz prognozy na lata 2011 2012 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana założeń

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji gospodarczej w I kwartale 2003 roku oraz prognoza na lata

Ocena sytuacji gospodarczej w I kwartale 2003 roku oraz prognoza na lata Ocena sytuacji gospodarczej w I kwartale 2003 roku oraz prognoza na lata 2003-2004 opracował zespół: Rafał Antczak, Maryla Maliszewska, Małgorzata Markiewicz, Anna Myślińska, Anna Orlik, Katarzyna Piętka,

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja PKB lipiec % 9 8 9% % % proj.centralna 9 8 7 7-8q 9q q q

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2013 2014

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i przyszłej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa Sektor Gospodarstw Domowych Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE Raport nr 12 maj 2008 Warszawa 1 Gospodarka Polski Prognozy i opinie Raport Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej

Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej Rozdział I Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej 1. Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski Otoczenie zewnętrzne Przewiduje się, że w 2012 r. tempo wzrostu światowego

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 9.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana założeń

Bardziej szczegółowo

I. Ocena sytuacji gospodarczej

I. Ocena sytuacji gospodarczej I. Ocena sytuacji gospodarczej W czerwcu i lipcu br. umacniały się oznaki powrotu optymizmu i zaufania na rynkach międzynarodowych. Najwyraźniej sygnalizowały to takie zjawiska jak: zdecydowany wzrost

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035

Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035 Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035 Krynica - Warszawa - Gdynia 5 września 2013 r. Uwagi wstępne 1. W opracowaniu przeanalizowano

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO Eksperci Eurosystemu opracowali projekcje rozwoju sytuacji makroekonomicznej w obszarze euro na podstawie informacji dostępnych na dzień

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat bieżącej i przyszłych decyzji dotyczących polityki

Bardziej szczegółowo

KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI. Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016. Warszawa, lipiec 2015

KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI. Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016. Warszawa, lipiec 2015 KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016 Warszawa, lipiec 2015 Produkt krajowy brutto oraz popyt krajowy (tempo wzrostu w stosunku do analogicznego

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji gospodarczej w III kwartale 2004 r. oraz prognoza na lata 2005 2006. III kwartał 2004 r.

Ocena sytuacji gospodarczej w III kwartale 2004 r. oraz prognoza na lata 2005 2006. III kwartał 2004 r. Ocena sytuacji gospodarczej w III kwartale 2004 r. oraz prognoza na lata 2005 2006 opracował zespół: Rafał Antczak, Małgorzata Jakubiak, Małgorzata Markiewicz, Katarzyna Piętka, Grzegorz Ogonek, Mateusz

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście sytuacji makroekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008

MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008 MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008 INFORMACJA o sytuacji w handlu zagranicznym w maju 2008 roku i po 5 miesiącach b.r. (na podstawie

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Model klasyczny podstawowe założenia Podstawowe założenia modelu są dokładnie takie same jak w modelu klasycznym gospodarki

Bardziej szczegółowo

Niekorzystne nastroje przedsiębiorców w strefie euro. Słaba aktywność gospodarcza w Niemczech. Stabilizacja cen ropy naftowej w kwietniu,

Niekorzystne nastroje przedsiębiorców w strefie euro. Słaba aktywność gospodarcza w Niemczech. Stabilizacja cen ropy naftowej w kwietniu, I. Ocena sytuacji gospodarczej W kwietniu br. nadal pogarszały się nastroje wśród przedsiębiorstw strefy euro; nastąpił spadek indeksów obrazujących kondycję przemysłu i popyt inwestycyjny w tym regionie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Główne wskaźniki. Wybrane wskaźniki gospodarcze r r. newss.pl Słabną notowania ekonomiczne Polski

Główne wskaźniki. Wybrane wskaźniki gospodarcze r r. newss.pl Słabną notowania ekonomiczne Polski Strona 1 z 2Raport analityków Euler Hermes, światowego lidera w ubezpieczaniu należności, przygotowany pod kierunkiem dr. Manfreda Stamera Mimo że polska gospodarka należała w ostatnich miesiącach do najzdrowszych

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

Stabilizacja przed dalszym wzrostem Najnowsze prognozy Instytutu Studiów Ekonomiczno Społecznych *

Stabilizacja przed dalszym wzrostem Najnowsze prognozy Instytutu Studiów Ekonomiczno Społecznych * Stabilizacja przed dalszym wzrostem Najnowsze prognozy Instytutu Studiów Ekonomiczno Społecznych * Karolina Konopczak karolina.konopczak@ises.edu.pl Instytut Studiów Ekonomiczno Społecznych (ISES) Polska

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami Projekcja listopadowa na tle

Bardziej szczegółowo

Maciej Rapkiewicz, Instytut Sobieskiego,

Maciej Rapkiewicz, Instytut Sobieskiego, sektor rządowy (Skarb Państwa, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej z.o.z., państwowe szkoły wyższe) sektor samorządowy (jednostki samorządu terytorialnego, samodzielne publiczne z.o.z., samorządowe

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 3/2017 (96)

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 3/2017 (96) nstytut Prognoz i Analiz Gospodarczych przedstawia dziewięćdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2017 r.) oraz prognozy na lata 2017-2018 Stan i

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 8.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana

Bardziej szczegółowo

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego Warszawa, kwietnia Perspektywy dla gospodarki: Deflator PKB

Bardziej szczegółowo

Projekcje makroekonomiczne ekspertów Eurosystemu dla obszaru euro

Projekcje makroekonomiczne ekspertów Eurosystemu dla obszaru euro Projekcje makroekonomiczne ekspertów Eurosystemu dla obszaru euro Eksperci Eurosystemu opracowali projekcje rozwoju sytuacji makroekonomicznej w obszarze euro na podstawie informacji dostępnych na dzień

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Kursy i rynki walutowe - synteza

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Kursy i rynki walutowe - synteza MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE 2017 Kursy i rynki walutowe - synteza Rodzaje notowań 2 Pośrednie liczba jednostek pieniądza zagranicznego przypadającego na jednostkę pieniądza krajowego 0,257 PLN/EUR

Bardziej szczegółowo

Rozszerzone tabele z tekstu

Rozszerzone tabele z tekstu Rozszerzone tabele z tekstu Tabela III.1. Podstawowe dane o OFE w latach 2001-12. Wyszczególnienie Miara 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Członkowie 1,000 10637 10990 11463 11979

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek

Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Przedsiębiorstwa 2012 wzrost przy wysokim poziomie ryzyka. Warszawa, 18 stycznia 2012 r Warszawa, 18 stycznia 2012 r. Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek mkrzysztoszek@prywatni.pl Dynamika przychodów w

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 lipca 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 lipca 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 lipca 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej sytuacji makroekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 12-19.01.2018 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna dane GUS Według danych GUS, produkcja przemysłowa w grudniu 2017 r. wzrosła o 2,7 % r/r, wobec

Bardziej szczegółowo

OPIS DYSKUSJI NA POSIEDZENIU DECYZYJNYM RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ W DNIU 30 CZERWCA 2010 R.

OPIS DYSKUSJI NA POSIEDZENIU DECYZYJNYM RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ W DNIU 30 CZERWCA 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Rada Polityki Pieniężnej OPIS DYSKUSJI NA POSIEDZENIU DECYZYJNYM RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ W DNIU 30 CZERWCA 2010 R. Rada Polityki Pieniężnej dyskutowała przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Poprawa klimatu inwestycyjnego w USA i strefie euro. Wysokie ceny ropy naftowej na rynkach światowych w sierpniu spadek cen w I połowie września

Poprawa klimatu inwestycyjnego w USA i strefie euro. Wysokie ceny ropy naftowej na rynkach światowych w sierpniu spadek cen w I połowie września I. Ocena sytuacji gospodarczej W sierpniu br. utrzymywały się pozytywne sygnały nadchodzącego ożywienia w koniunkturze międzynarodowej. Potwierdzały to rosnące ceny na światowych rynkach akcji oraz poprawiające

Bardziej szczegółowo

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich PERSPEKTYWY GOSPODARCZE DLA POLSKI Coface Country Risk Conference Warszawa, 27 marca 2014 r. Plan Sytuacja w gospodarce światowej Poprawa koniunktury

Bardziej szczegółowo

Autor: Joanna Nitecka, pracownik Departamentu Integracji Europejskiej i Studiów Porównawczych URE

Autor: Joanna Nitecka, pracownik Departamentu Integracji Europejskiej i Studiów Porównawczych URE CZY ENERGIA JEST DROGA? Autor: Joanna Nitecka, pracownik Departamentu Integracji Europejskiej i Studiów Porównawczych URE ( Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki nr 4/2004) Namacalnym efektem działalności

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 lipca 2016 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 lipca 2016 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 lipca 2016 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście sytuacji makroekonomicznej w

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df nstytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia sześćdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2009 r.) oraz prognozy na lata 2009 2010 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PO POSIEDZENIU RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ w dniach kwietnia 2004 r.

INFORMACJA PO POSIEDZENIU RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ w dniach kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. INFORMACJA PO POSIEDZENIU RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ w dniach 26-27 kwietnia 2004 r. W dniach 26-27 kwietnia 2004 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada zapoznała

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Wahania koniunktury gospodarczej Ożywienie i recesja w gospodarce Dr Joanna Czech-Rogosz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 16.04.2012 1. Co to jest koniunktura gospodarcza?

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII. Bilans płatniczy

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII. Bilans płatniczy Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII Bilans płatniczy Tomasz Białowąs bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej http://msg.umcs.lublin.pl/ Pojęcie

Bardziej szczegółowo

I. Ocena sytuacji gospodarczej

I. Ocena sytuacji gospodarczej I. Ocena sytuacji gospodarczej W listopadzie i grudniu 2002 r. wskaźniki wyprzedzające koniunktury w gospodarce USA były zdecydowanie lepsze niż w strefie euro. Wyraźnie poprawiły się nastroje przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 07-14.07.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Prognozy gospodarcze dla Polski wyniki ankiety NBP NBP opublikował wyniki ankiety makroekonomicznej, którą przeprowadzono w okresie od

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 28 sierpnia W II kw. lekki spadek dynamiki wzrostu PKB

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 28 sierpnia W II kw. lekki spadek dynamiki wzrostu PKB ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 28 sierpnia 2015 W II kw. lekki spadek dynamiki wzrostu W II kw. 2015 r. dynamika wzrostu obniżyła się do 3,3 z 3,6 w I kw. Wynik jest zbieżny z tzw. szacunkiem

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe Otoczenie międzynarodowe Globalne wskaźniki ekonomiczne pokazują, że rok 2008 był kolejnym okresem wzrostu gospodarczego. Jednak charakter tego wzrostu nie był jednolity - już na początku roku wystąpiły

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df nstytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia sześćdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (V kwartał 2009 r.) oraz prognozy na lata 2010 2011 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

światowe ceny surowców, w tym ropy naftowej i żywności, co przyczyniło się do przyspieszenia inflacji w większości krajów. - źródło: www.nbp.

światowe ceny surowców, w tym ropy naftowej i żywności, co przyczyniło się do przyspieszenia inflacji w większości krajów. - źródło: www.nbp. Niniejszy materiał został opracowany wyłącznie w celu informacyjnym i nie może być traktowany jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 427. Uwagi w sprawie polityki kursowej w świetle projektu ustawy budżetowej na 1997 rok

Informacja. Nr 427. Uwagi w sprawie polityki kursowej w świetle projektu ustawy budżetowej na 1997 rok KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Uwagi w sprawie polityki kursowej w świetle projektu ustawy budżetowej na 1997 rok Grudzień 1996 Adam Koronowski Informacja

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015

Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015 Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Obroty w handlu zagranicznym - GUS Według danych GUS, pomimo trudności w handlu z krajami Europy Wschodniej (w I-X 2015 r. wartość polskiego

Bardziej szczegółowo

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Rok 2012 czas stopniowego i umiarkowanego pogorszenia sytuacji na rynku pracy Warunki na

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R.

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 kwietnia 2012 r. BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 30 czerwca 2014

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 30 czerwca 2014 ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 3 czerwca 214 W I kw. 214 r. dalszy spadek deficytu w obrotach bieżących i zadłużenia zagranicznego Polski W I kw. 214 r. na rachunku obrotów bieżących wystąpił

Bardziej szczegółowo

I. Ocena sytuacji gospodarczej

I. Ocena sytuacji gospodarczej I. Ocena sytuacji gospodarczej Rozpoczęcie działań wojennych w Iraku wywołało oczekiwane przez analityków rynkowych reakcje rynków międzynarodowych: spadek cen ropy naftowej oraz innych strategicznych

Bardziej szczegółowo

Poprawa klimatu inwestycyjnego w USA. Obniżenie tempa wzrostu gospodarczego w krajach strefy euro

Poprawa klimatu inwestycyjnego w USA. Obniżenie tempa wzrostu gospodarczego w krajach strefy euro Ocena sytuacji gospodarczej W lipcu br. nadal poprawiały się nastroje inwestorów w USA. Wskaźnik ISM obrazujący popyt przedsiębiorstw wzrósł w lipcu do poziomu 51,8 pkt. wobec 49,8 pkt. w czerwcu br. Poprawie

Bardziej szczegółowo

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Prof. dr hab. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Makrootoczenie: Otoczenie polityczne Otoczenie ekonomiczne Otoczenie społeczne Otoczenie technologiczne

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POLITYKI STABILIZACYJNEJ NA PRZEDSIĘBIORSTWA. Ryszard Rapacki

WPŁYW POLITYKI STABILIZACYJNEJ NA PRZEDSIĘBIORSTWA. Ryszard Rapacki WPŁYW POLITYKI STABILIZACYJNEJ NA PRZEDSIĘBIORSTWA Wpływ polityki stabilizacyjnej na przedsiębiorstwa ZAŁOŻENIA: 1. Mała gospodarka, analizowana w dwóch wariantach: Gospodarka zamknięta, Gospodarka otwarta.

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

I. Ocena sytuacji gospodarczej

I. Ocena sytuacji gospodarczej I. Ocena sytuacji gospodarczej W styczniu i lutym br. ryzyko polityczne nadal kształtowało nastroje konsumentów i podmiotów gospodarczych w USA i krajach strefy euro. Pogorszenie nastrojów dotyczyło przede

Bardziej szczegółowo

Raport Euler Hermes Sytuacja ekonomiczna w Rosji. Czerwiec 2013

Raport Euler Hermes Sytuacja ekonomiczna w Rosji. Czerwiec 2013 Raport Euler Hermes Sytuacja ekonomiczna w Rosji Czerwiec 2013 Wzrost PKB mniejszy niż w 2011 Wzrost PKB jest obecnie o połowę mniejszy niż przed początkiem światowego kryzysu w 2008 roku (+8,5% w 2007

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PO POSIEDZENIU RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ w dniach maja 2004 r.

INFORMACJA PO POSIEDZENIU RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ w dniach maja 2004 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Rada Polityki Pieniężnej Warszawa, 26 maja 2004 r. INFORMACJA PO POSIEDZENIU RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ w dniach 25-26 maja 2004 r. W dniach 25-26 maja 2004 r. odbyło

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach Wzrost gospodarczy. Inflacja. Finanse publiczne. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw

Rozdział 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach Wzrost gospodarczy. Inflacja. Finanse publiczne. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw Rozdział 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach 1998 1999 Wzrost gospodarczy Inflacja Finanse publiczne Sytuacja finansowa przedsiębiorstw Inwestycje Wynagrodzenia Rynek pracy Handel zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku :34:49

Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku :34:49 Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku 2014-03-21 12:34:49 2 Rok 2013 był siódmym rokiem recesji w Grecji. Jednak zauważalna jest poprawa sytuacji gospodarczej Grecji. Następuje

Bardziej szczegółowo

Ocena bieżącej sytuacji i prognoza dla Polski na lata (CASE) oraz Prognozy dla Unii Europejskiej i strefy euro (EUROFRAME EFN)

Ocena bieżącej sytuacji i prognoza dla Polski na lata (CASE) oraz Prognozy dla Unii Europejskiej i strefy euro (EUROFRAME EFN) Ocena bieżącej sytuacji i prognoza dla Polski na lata 2005 2006 (CASE) oraz Prognozy dla Unii Europejskiej i strefy euro (EUROFRAME EFN) opracował zespół: Rafał Antczak, Małgorzata Jakubiak, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 marca 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 marca 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 marca 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat obecnej i przyszłych decyzji dotyczących polityki pieniężnej

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 lutego 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 lutego 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 lutego 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat obecnej i przyszłych decyzji dotyczących polityki pieniężnej

Bardziej szczegółowo

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa Sektor Gospodarstw Domowych Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE Raport nr 13 LIStopad 2008 Warszawa 1 Gospodarka Polski Prognozy i opinie Raport Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro PREZENTACJA WYNIKÓW Wojciech Mroczek Znaczenie strefy euro w światowym handlu 1996-1998 2004-2006 Czy wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

dochodów do dyspozycji, powinno nadal przyczyniać się do wzrostu gospodarczego. Wzrostowi gospodarczemu powinien sprzyjać także wzrost inwestycji.

dochodów do dyspozycji, powinno nadal przyczyniać się do wzrostu gospodarczego. Wzrostowi gospodarczemu powinien sprzyjać także wzrost inwestycji. ARTYKUŁ WSTĘPNY Na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2008 r. Rada Prezesów postanowiła na podstawie prowadzonej regularnie analizy ekonomicznej i monetarnej utrzymać podstawowe stopy procentowe na niezmienionym

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROJEKTU BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2013

ZAŁOŻENIA PROJEKTU BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2013 RADA MINISTRÓW ZAŁOŻENIA PROJEKTU BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2013 Warszawa czerwiec 2012 r. Spis treści WSTĘP... 2 OCENA BIEŻĄCEJ SYTUACJI MAKROEKONOMICZNEJ... 4 ZAŁOŻENIA PROJEKTU BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013

Bardziej szczegółowo