POWIATU JAROCIŃSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATU JAROCIŃSKIEGO"

Transkrypt

1 POWIAT JAROCIŃSKI STRATEGIA ROZWOJU POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA

2 - 2 -

3 Spis treści I. Wstęp...4 II. Ludność powiatu jarocińskiego...6 II.1. Demografia...6 II.2. Migracje...10 III. Położenie, warunki naturalne i stan środowiska...11 III.1. Położenie, warunki naturalne obszaru...11 III.2. Stan środowiska naturalnego i elementy jego ochrony...15 IV. Gospodarka lokalna...21 IV.1. Sytuacja na rynku pracy...21 IV.2. Aktywność gospodarcza w powiecie...26 IV.3. Instytucje z otoczenia biznesu...30 V. Rolnictwo i leśnictwo...31 V.1. Rolnictwo...31 V.2. Leśnictwo i gospodarka łowiecka...35 VI. Gospodarka przestrzenna i mieszkalnictwo...37 VI.1. Gospodarka przestrzenna...37 VI.2. Zasoby mieszkaniowe i budowa nowych budynków mieszkalnych...40 VII. Infrastruktura społeczna...44 VII.1. Lecznictwo...44 VII.2. Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna...56 VII.3. Pomoc społeczna...57 VII.4. Oświata...62 VII.5. Kultura...67 VII.6. Sport...72 VII.7. Bezpieczeństwo publiczne i sytuacje kryzysowe...73 VIII. Infrastruktura techniczna...80 VIII.1. Drogownictwo...80 VIII.2. Transport...80 VIII.3. Ciepłownictwo...82 VIII.4. Gazownictwo...82 VIII.5. Energetyka...83 VIII.6. Poczta i telekomunikacja...83 IX. Budżet powiatu w latach X. Informacje ogólne...86 X.1. Współpraca z zagranicą...86 X.2. Członkostwo w stowarzyszeniach i związkach...86 X.3. Wyniki Ankiety Sondażowej przygotowanej dla mieszkańców Powiatu Jarocińskiego...86 XI. Analiza SWOT...92 XII. Analiza problemów i celów XIII. Misja Powiatu XIV. Opis zadań i harmonogram wdrożenia XIV.1. Opis zadań strategii rozwoju powiatu jarocińskiego XIV.2. Harmonogram wdrożenia strategii rozwoju powiatu jarocińskiego XV. Wkład w realizację strategii województwa wielkopolskiego i gmin powiatu jarocińskiego

4 I. WSTĘP Głównym celem działalności samorządów jest tworzenie możliwie jak najlepszych warunków życia dla mieszkańców danej jednostki samorządowej, poprzez efektywne stymulowanie rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego lokalnego środowiska. Z uwagi na bogactwo i różnorodność zagadnień jakimi zajmuje się powiat wszystkie jego działania muszą być dobrze zaplanowane, logicznie rozmieszczone w czasie i skrupulatnie monitorowane. Dzięki temu unika się przypadkowości w działaniu i nie dopuszcza do marnotrawstwa środków. W związku z tym uzasadniona jest potrzeba opracowania spójnej i długofalowej polityki rozwoju powiatu. Jednak z prawnego punktu widzenia powiaty nie są zobligowane przez ustawodawcę do opracowywania planów strategicznych. Niemniej jednak brak obowiązku nie oznacza zakazu. Zwłaszcza, gdy mamy na uwadze poprawienie jakości życia społeczności lokalnej. W tym celu postanowiliśmy skorzystać z nowoczesnych metod zarządzania organizacjami i zdecydowaliśmy się rozpocząć prace nad przygotowaniem strategii rozwoju powiatu jarocińskiego na lata Propozycja ta została zaakceptowana przez Radę Powiatu w Jarocinie. W trosce o zapewnienie powszechnej akceptacji powstającego dokumentu wybraliśmy metodę uspołecznioną (ZOPP - Metoda Planowania Projektów Zorientowana na Osiągnięcie Celu). To metoda oparta na udziale i konsensusie przedstawicieli i liderów lokalnej społeczności. Powszechnie przyjęta i stosowana w krajach Unii Europejskiej, głównie z powodu poparcia społecznego jakie muszą posiadać realizowane tam projekty. Zakłada ona udział w opracowaniu przedstawicieli wszystkich dziedzin życia społecznego i biznesu oraz reprezentantów ugrupowań politycznych. Oparta jest na pracy warsztatowej, która zakłada wizualizację celów z zachowaniem anonimowości i pozwala jednocześnie na swobodną, nieskrępowaną wymianę poglądów oraz forsowanie własnych koncepcji pod warunkiem ich akceptacji przez grupę. Wymaga ona również udziału moderatora koordynującego prace zespołów roboczych. Jest to metoda niskonakładowa. Zgodnie z przyjętymi zasadami metody ZOPP pierwszym krokiem prac przy budowie strategii rozwoju było zorganizowanie Zespołu ds. Opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Jarocińskiego. W jego skład weszli liderzy środowiska samorządowego, gospodarczego, społecznego i kulturalnego powiatu, osoby reprezentujące lokalne stowarzyszenia, instytucje i organizacje działające na terenie Ziemi Jarocińskiej. Zespół ten na swoim pierwszym posiedzeniu powołał do życia następujące Komisje Robocze: Komisję Rozwoju Gospodarczego, Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej, Komisję Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa oraz Komisję Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Do pracy w komisjach zaproszono ekspertów w odpowiednich dziedzinach, ludzi najlepiej zorientowanych w omawianych problemach

5 W ramach I etapu realizacji prac nad budową strategii członkowie Komisji Roboczych zgromadzili pełną dokumentację na temat obecnego stanu powiatu jarocińskiego. To pozwoliło na opracowanie diagnozy stanu powiatu jarocińskiego, obrazującego sytuację demograficzną, stan środowiska przyrodniczego, rolnictwa i leśnictwa, gospodarkę przestrzenną i infrastrukturę techniczną, sytuację lokalnej gospodarki ze strukturą zatrudnienia, ochronę zdrowia i opiekę społeczną, a także rozwój oświaty, kultury, kultury fizycznej i turystyki oraz inne dziedziny życia społeczno-gospodarczego. Na podstawie tych materiałów dokonano analizy SWOT, która podsumowała I etap prac. Kolejne warsztaty dotyczyły analizy problemów i celów rozwoju powiatu jarocińskiego. Dalej zostały opracowane zadania wraz z szacunkowymi kosztami ich realizacji i ze wskazaniem źródeł ich finansowania. Na tym etapie został również ustalony czasowy harmonogram realizacji wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć. Opracowanie strategii rozwoju powiatu jarocińskiego wytycza główne perspektywiczne kierunki rozwoju i dostosowuje planowaną działalność gospodarczospołeczną do zmieniających się warunków ekonomicznych. Słowa podziękowania i uznania pragnę skierować do członków Zespołu ds. Opracowania Strategii Powiatu Jarocińskiego, a zwłaszcza do przewodniczących i członków poszczególnych Komisji za wniesiony trud i wykazane zaangażowanie w kolejnych etapach prac. Szczególne podziękowania należą się moderatorowi wszystkich prac panu Andrzejowi Denisowowi za udzieloną pomoc i konsultacje merytoryczne. Przewodniczący Zespołu ds. Opracowania Strategii Powiatu Jarocińskiego Czesław Robakowski - 5 -

6 II. LUDNOŚĆ POWIATU JAROCIŃSKIEGO II.1. Demografia Demograficznie powiat jarociński można zaliczyć do średnich pod względem liczby ludności. Sytuację demograficzną powiatu na tle województwa wielkopolskiego obrazuje poniższa tabela. Tabela 1 Sytuacja demograficzna powiatu jarocińskiego na tle województwa wielkopolskiego w latach Rok Województwo Udział powiatu w Powiat Jarociński Wielkopolskie województwie w % , ,1 Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu, Stan i ruch ludności w Województwie Wielkopolskim w 1998 i 1999 roku Tabela 2 Ludność w powiecie jarocińskim z rozbiciem na gminy w latach TERYTORIUM POWIAT JAROCIŃSKI OGÓŁEM KOBIETY MĘŻCZYŹNI GMINY MIEJSKO WIEJSKIE Jarocin W tym miasto W tym wieś Żerków W tym miasto W tym wieś GMINY WIEJSKIE Jaraczewo Kotlin Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu, Stan i ruch ludności w Województwie Wielkopolskim w 1998 i 1999 roku Jak wynika z powyższej tabeli ponad połowa (około 62 %) mieszkańców powiatu jarocińskiego mieszka na terenie miejsko wiejskiej gminy Jarocin, a z tej liczby 58 % ludności mieszka w obrębie administracyjnym miasta Jarocin. Drugą pod względem liczby mieszkańców gminą powiatu jest również miejsko wiejska gmina Żerków. Ludność zamieszkująca na jej terenie stanowi 15 % ogólnej liczby ludności powiatu. Odsetek ludności mieszkającej na terenie dwóch wiejskich gmin naszego powiatu tj. Jaraczewa i Kotlina wynosi odpowiednio 12 % i 11 %. Większość ludności naszego powiatu mieszka na wsiach (ponad 60 %). Ponadto można zauważyć, iż na terenie powiatu ogółem, jak i na terenie poszczególnych gmin zamieszkuje nieco wyższa liczba kobiet aniżeli mężczyzn

7 Tabela 3 Struktura ludności w wieku przedprodukcyjnym na terenie powiatu jarocińskiego w latach TERYTORIUM POWIAT JAROCIŃSKI OGÓŁEM WIEK GMINY MIEJSKO WIEJSKIE Jarocin W tym miasto W tym wieś Żerków W tym miasto W tym wieś GMINY WIEJSKIE Jaraczewo Kotlin Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu, Stan i ruch ludności w Województwie Wielkopolskim w 1998 i 1999 roku Tabela 4 Struktura ludności w wieku produkcyjnym na terenie powiatu jarocińskiego w latach TERYTORIUM RAZEM KOBIETY MĘŻCZYŹNI POWIAT JAROCIŃSKI GMINY MIEJSKO WIEJSKIE Jarocin W tym miasto W tym wieś Żerków W tym miasto W tym wieś GMINY WIEJSKIE Jaraczewo Kotlin Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu, Stan i ruch ludności w Województwie Wielkopolskim w 1998 i 1999 roku - 7 -

8 Tabela 5 Struktura ludności w wieku poprodukcyjnym na terenie powiatu jarocińskiego w latach TERYTORIUM RAZEM KOBIETY MĘŻCZYŹNI POWIAT JAROCIŃSKI GMINY MIEJSKO WIEJSKIE Jarocin W tym miasto W tym wieś Żerków W tym Miasto W tym wieś GMINY WIEJSKIE Jaraczewo Kotlin Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu, Stan i ruch ludności w Województwie Wielkopolskim w 1998 i 1999 roku Tabela 6 Podział na ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w % OGÓŁEM LUDNOŚĆ W WIEKU TERYTORIUM PRZED- PO- PRODUKCYJNYM PRODUKCYJNYM PRODUKCYJNUM POWIAT JAROCIŃSKI JAROCIN ŻERKÓW JARACZEWO KOTLIN Źródło: Obliczenia własne na podstawie - Urząd Statystyczny w Poznaniu, Stan i ruch ludności w Województwie Wielkopolskim w 1998 i 1999 roku Analizując sytuację demograficzną można zaobserwować, iż średnio na terenie powiatu 59% ludności to ludność w wieku produkcyjnym. Największy odsetek tej populacji znajduje się w najliczniejszej demograficzne gminie powiatu gminie Jarocin. W pozostałych gminach wskaźnik ten kształtował się w ostatnich dwóch latach na poziomie 57%, jedynie w gminie Żerków w 1999 roku wzrósł do 58 %. W tej grupie wiekowej można zauważyć pewnego rodzaju równowagę pomiędzy liczbą mężczyzn oraz kobiet. Drugą grupę pod względem liczebności stanowi populacja w wieku przedprodukcyjnym czyli dzieci i młodzież. Stanowią oni w latach odpowiednio 28 % i 27 % ogólnej liczby mieszkańców powiatu. Można zauważyć, iż najmłodsza statystycznie jest ludność gminy Kotlin 30 % stanowią mieszkańcy, którzy nie ukończyli 18 roku życia. Najmniejszą liczebnie grupę stanowi ludności w wieku poprodukcyjnym. Należy zauważyć, iż w tej części mieszkańców naszego powiatu, przeważają liczebnie kobiety

9 Tabela 7 Urodzenia zgony i przyrost naturalny w powiecie jarocińskim na tle województwa wielkopolskiego w latach Rok Udział powiatu w województwie Województwo Wielkopolskie Powiat Jarociński w % przyrost przyrost przyrost urodzenia zgony urodzenia zgony urodzenia zgony naturalny naturalny naturalny ,2 2,0 3, ,3 2,2 3,8 Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu, Stan i ruch ludności w Województwie Wielkopolskim w 1998 i 1999 roku Jak wynika z powyższej tabeli przyrost naturalny na terenie naszego powiatu w ostatnich dwóch latach był dodatni i wynosił w 1998 roku 137, a w Spadek przyrostu naturalnego w 1999 roku wynika z faktu, iż w latach liczba urodzeń była taka sama (811), natomiast w 1999 roku wzrosła liczba zgonów. Tabela 8 Urodzenia, zgony i przyrost naturalny w powiecie jarocińskim wg podziału na gminy w latach PRZYROST URODZENIA ZGONY TERYTORIUM NATURALNY POWIAT JAROCIŃSKI GMINY MIEJSKO WIEJSKIE Jarocin Miasto Wieś Żerków Miasto Wieś GMINY WIEJSKIE Jaraczewo Kotlin Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu, Stan i ruch ludności w Województwie Wielkopolskim w 1998 i 1999 roku Urodzenia, zgony oraz przyrost naturalny w rozbiciu na poszczególne gminy obrazuje powyższa tabela. Jak z niej wynika liczbowo najwięcej urodzeń jak i zgonów notuje się na terenie gminy Jarocin tam też największy jest przyrost naturalny. Druga pod względem przyrostu naturalnego jest gmina Kotlin. Na terenie miasta Żerków przyrost naturalny w latach był ujemny podobnie jak w 1999 roku na terenie miasta Jarocin. Ogólnie jednak na terenie wszystkich gmin naszego powiatu liczba urodzeń przewyższa liczbę zgonów

10 II.2. Migracje Saldo migracji, które obrazuje powyższa tabela pokazuje różnicę pomiędzy liczbą ludności przybywającą na dany teren a liczbą ludności opuszczająca, ten obszar. Wskaźnik migracji na terenie naszego powiatu w 1998 roku był ujemny i wynosił 2, natomiast w 1999 roku - dodatni i wynosił 5. Można zaobserwować duże zróżnicowanie na terenie poszczególnych gmin powiatu. W gminie Jaraczewo w latach wskaźnik ten był ujemny i wynosił odpowiednio 24 oraz 45. Można zaobserwować w 1999 roku znaczny napływ migracyjny na teren gminy Jarocin (74), w szczególności na terytorium samego miasta Jarocin (53)

11 III. POŁOŻENIE, WARUNKI NATURALNE I STAN ŚRODOWISKA III.1. III.1.1. Położenie Położenie, warunki naturalne obszaru III Geograficzne Granice powiatu jarocińskiego mieszczą się pomiędzy południkami λ E: a długości geograficznej wschodniej i równoleżnikami φ N: a szerokości geograficznej północnej. W oparciu o fizyczno-geograficzną regionalizację Europy J. Kondrackiego terytorium powiatu, w jego południowo-centralnej części, położone jest w regionie WYSOCZYZNA KALISKA, a niewielkim północno-wschodnim obszarem w regionie RÓWNINA RYCHWALSKA. W części północnej teren powiatu mieści się w regionie WAŁ ŻERKOWSKI, a dalej na północ w regionie KOTLINA ŚREMSKA. Na północy granicę powiatu wyznacza rzeka Warta, na wschodzie część granicy stanowi rzeka Prosna, podobnie jak na zachodzie rzeka Obra. Pozostałe granice ukształtowały się w wyniku historycznych powiązań społecznych, gospodarczych i kulturowych omawianego obszaru. III Administracyjne Powiat jarociński położony jest na południu środkowej części województwa wielkopolskiego. Od północy graniczy z powiatem średzkim, na północnym-wschodzie z wrzesińskim, na wschodzie i południowym-wschodzie z pleszewskim, na południu z krotoszyńskim, a na zachodzie ze śremskim i gostyńskim. Podstawowe jednostki administracyjne wchodzące w skład powiatu to: miasta: Jarocin (podzielone na 14 osiedli) i Żerków oraz gminy: Jaraczewo (podzielona na 22 sołectwa), Jarocin (podzielona na 23 sołectwa), Kotlin (podzielona na 12 sołectw) i Żerków (podzielona na 21 sołectw). Powiat jarociński to jeden z 31 powiatów ziemskich województwa wielkopolskiego, w którym powołano również 4 powiaty grodzkie. Tabela 9 Zestawienie porównawcze jednostek administracyjnych Jednostka administracyjna Powierzchnia Ludność Liczba ludności na 1 km 2 Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców w km 2 udział % w tys. osób udział % Województwo Wielkopolskie , , ,5 Powiat Jarociński 587,7 1,97 70,7 2, ,8 Miasto i Gmina Jarocin 200,2 0,67 44,4 1, ,3 Miasto i Gmina Żerków 170,5 0,57 10,7 0, ,9 Gmina Jaraczewo 132,9 0,45 8,4 0, ,2 Gmina Kotlin 84,1 0,28 7,1 0, ,9-11 -

12 III.1.2. Warunki naturalne III Budowa geologiczna Terytorium powiatu jarocińskiego leży w obrębie monokliny przedsudeckiej. Na utworach piętra podlaramijskiego natrafia się skały czerwonego spągowca, sprzyjające akumulacji gazu ziemnego. Trzeciorzęd, to za wyjątkiem krótkotrwałej transgresji morza oligoceńskiego, obszar lądowy z intensywnymi procesami wietrzenia, erozji i denudacji i dopiero w neogenie, po początkowej mioceńskiej fazie rzeczno-jeziornej, w wyniku obniżenia terenu, powstało zajmujące całą Wielkopolskę wielkie jeziorzysko plioceńskie, po którym pozostały tłuste, plastyczne i bezwapienne pstre iły poznańskie. Czwartorzęd zaznacza się na terenie powiatu zarówno utworami plejstocenu jak i holocenu. Plejstocen budują osady glacjalne w postaci glin piaszczystych z dużą ilością otoczaków, a formy fluwioglacjalne i fluwialne występują tutaj jako różnoziarniste piaski i żwiry, przewarstwione glinami zwałowymi. Holocen reprezentują osady aluwialne o miąższości do kilku metrów oraz warstwa gleby o miąższości 0,1 do 0,5 m, a w lokalnych obniżeniach dolin rzecznych torfy i mady. III Hydrogeologia Podstawowe piętra wodonośne na terytorium powiatu jarocińskiego to zasoby w utworach czwartorzędowych i trzeciorzędowych. Odcinek Pradoliny Warszawsko- Berlińskiej z przepływającą przez nią Wartą zalicza się do głównych czwartorzędowych zbiorników wód podziemnych i podobnie jak zbiornik rzeki Prosna, którego część zlokalizowana jest w dolnym biegu tego cieku, zaliczane są do obszaru wysokiej ochrony (OWO). W sąsiedztwie Jarocina znajduje się ważny czwartorzędowy zbiornik wód podziemnych o długości ponad 5 km i szerokości od 0,3 do 1 km, forma pochodząca z interglacjału wielkiego. W strukturach trzeciorzędowych wyróżnia się mioceński zbiornik wód podziemnych południowo-wschodniej części niecki wielkopolskiej. W konsekwencji nadmiernej eksploatacji poziomu mioceńskiego zaobserwowano rozwój leja depresyjnego w okolicach Jarocina. Poziom jurajski zaznacza się na całym obszarze powiatu. Miąższość warstwy wodonośnej wynosi tutaj kilkadziesiąt metrów i jest ona zasilana przez przesączanie wód mioceńskich. III Geomorfologia. Litologia Czwartorzędowy plejstocen pozostawił na obszarze powiatu dwa rodzaje krajobrazu, tj. staroglacjalny i młodoglacjalny. Granicę między nimi stanowi linia maksymalnego zasięgu zlodowacenia bałtyckiego fazy leszczyńskiej przebiegająca wzdłuż linii Leszno Żerków Konin. Terytorium objęte oddziaływaniem ostatniego zlodowacenia charakteryzuje się urozmaiconym krajobrazem, w formie niespotykanej na Niżu Środkowopolskim rzeźbie terenu, a wybijający się tutaj masyw to Łysa Góra o kulminacji 161 m n.p.m. Na południe od wyniesień moreny czołowej znajduje się pradolina Żerkowska., a dalej ukształtował się krajobraz staroglacjalny, typowo równinny rozcięty gdzieniegdzie dolinami rzecznymi. Budowa podłoża uzależniona jest od wykształconych tutaj form terenowych. Pradoliny wypełniają torfy, namuły i holoceńskie piaski rzeczne oraz plejstoceńskie piaski różnoziarniste zalegające na iłach plioceńskich. Miąższość utworów czwartorzędowych nie przekracza 30 m. Wysoczyzna Żerkowska zbudowana jest głównie z glin zwałowych ułożonych na piaskach fluwioglacjalnych pokrywających iły plioceńskie. Sam Pagór Żerkowski stanowi glacitektonicznie spiętrzoną formę o budowie łuskowej z przewarstwionymi utworami trzecio- i czwartorzędowymi

13 III Hydrografia Terytorium powiatu cechuje niewielka zasobność w wody powierzchniowe. Znaczące zbiorniki wodne omawianego terytorium to zespół rybackich stawów hodowlanych na terenie wsi Podlesie i Raszewy, gm. Żerków o łącznej powierzchni 48,93 ha, zbiornik retencyjny Roszków, gm. Jarocin o pow. 34,2 ha oraz zbiornik w m. Parzęczew o pow. 6,7 ha. Pozostałe akweny to niewielkie oczka wodne powstałe na terenie powyrobiskowym kopalin, zastoiska wodne utworzone w wyniku zmiany biegu koryta cieków wodnych, a także sztuczne obiekty np. stawy na terenach zespołów parkowo-pałacowych czy też osad wiejskich. Największa rzeka powiatu to przepływająca na odcinku 10,6 km przy północnej granicy omawianego terytorium Warta główna rzeka regionu. Drugą co do wielkości jest przepływająca na odcinku 15 km przy północnej części wschodniej granicy powiatu Prosna. Pozostałe cieki podstawowe obszaru to rzeka Lutynia osiowy ciek obszaru, której całkowita długość w granicach powiatu wynosi 44,3 km oraz Obra z Kanałem Obry, Lubieszka, Lubianka, Patoka, Kotlinka i inne o mniejszych przepływach wód. Wszystkie pozostałe cieki to głównie rowy melioracji szczegółowej, których łączna długość wynosi 672,2 km. Z powierzchni ha gruntów zmeliorowanych, ha to tereny zdrenowane. III Klimat Na obszarze powiatu klimat charakteryzuje się przewagą wpływów oceanicznych. Miejscowo, można zaobserwować lokalne zróżnicowania wynikające z danego układu morfologicznego. Doliny rzek charakteryzują: pojawiające się okresowo i zalegające tam dłużej chłodniejsze masy powietrza o zwiększonej wilgotności, a także częściej występujące przygruntowe przymrozki. Swoisty mikroklimat wprowadzają kompleksy leśne cechujące się podwyższoną wilgotnością powietrza, hamowaniem jego przepływu i zacisznością przy wyczuwalnej obecności olejków eterycznych. Lokalne warunki mikroklimatyczne tworzą się także w otoczeniu wód stojących (stawy, oczka wodne).podstawowe cechy klimatyczne obszaru to: średni opad w przedziale od 500 do 550 mm/rok, średnia roczna temperatura powietrza +7,5 C

14 III Gleby Skały macierzyste gleb powiatu jarocińskiego to utwory powstałe w wyniku zlodowacenia środkowopolskiego (tereny południowe i środkowe) oraz bałtyckiego (część północna) o stosunkowo dużym zróżnicowaniu związanym z miejscową budową geomorfologiczną. Doliny rzek zalegają mady piaszczyste. Większą część powierzchni zajmują gleby piaskowe, bielice, szczerki oraz szczerki naglinowe i naiłowe. Całe południe terytorium powiatu to gliny i iły z niewielkimi przewarstwieniami serii piasków. Na terenie gminy Żerków spotykamy najczęściej gleby pseudobielicowe i brunatne wyługowane wytworzone z piasków gliniastych z dużym udziałem, na terenach zalewowych, mad średniozwięzłych. Północno-wschodnią część gminy zalegają bielice i gleby brunatne pyłowe o dobrej przydatności rolniczej. W gminie Jaraczewo dominują bielice właściwe i gleby brunatne właściwe bądź wyługowane oraz lokalnie w obrębie dolin rzecznych mady. Północno-zachodnia część gminy to niskiej jakości wyługowane gleby brunatne powstałe z piasków słabogliniastych podścielonych przeważnie piaskami luźnymi. Północną część gminy Jarocin, poza terenami dolin rzek, gdzie zalegają mady i mursze, pokrywają gleby bielicowe i brunatne w dużej części wyługowane, natomiast południe gminy to gleby brunatne i bielice średnie wytworzone z glin zwałowych oraz piasków gliniastych mocnych i lekkich na glinach. W gminie Kotlin tereny północne oraz północno-wschodnie to kontynuacja pokrycia glebami jak w południowej części gminy Jarocin ze spotykanymi niekiedy czarnymi ziemiami. Część środkowa i południowo-zachodnia gminy to koncentracja słabszych gleb brunatnych i bielic. Doliny rzek wypełniają gleby bagienne oraz niekiedy czarne ziemie właściwe i zdegradowane. III.1.3. Flora i fauna III Szata roślinna 64,72 % powierzchni omawianego obszaru to grunty orne - użytkowane rolniczo. Paranaturalne warunki rozwoju roślinności stwarzają trwałe użytki zielone, tj. łąki i pastwiska zajmujące 7,25 %, a grunty zadrzewione 0,36 % powierzchni powiatu. Nieużytki i tereny inne stanowią na omawianym terytorium niespełna 1% powierzchni. Lasy i tereny leśne powiatu zajmują łącznie ,3 ha powierzchni, co stanowi nieco powyżej 18 % pokrycia całego terytorium. Najwyższym wskaźnikiem lesistości odznacza się teren gminy Jarocin (25,34%), a następnie : Jaraczewo (16,69%), Żerków (14,52%) i Kotlin (11,45%). Z poszczególnych sołectw największym udziałem lasów oznaczają się na terenie gminy Jaraczewo: Bielejewo (29,7%), Brzostów (37,9%), Góra (41,0%), Panienka (30,2%) i Parzęczew (41,5%); gminy Jarocin: Cielcza (47,7%), Hilarów (47,0%), Osiek (52,7%), Roszków (38,6%), Tarce (74,1%) i Witaszyczki (40,4%); na terenie gminy Kotlin: Racendów (25,3%) i Wola Książęca (20,0%), a na terenie gminy Żerków: Brzóstków (35,2%), Lubinia Mała (36,7%) i Żerniki (23,2%)

15 III Świat zwierzęcy Na terenie powiatu w warunkach naturalnych egzystuje zwierzostan typowy dla nizinnych obszarów Polski. Spośród dużych, dziko żyjących ssaków na omawianym obszarze występują: jelenie, dziki, sarny polne i leśne, sporadycznie daniele. Na polach bytuje, nieliczne ostatnio, pogłowie zajęcy. Z drapieżników występują lisy, kuny, rzadziej borsuki i wędrujące jenoty. Mniejsze ssaki reprezentowane są także przez gatunki chronione, jak: ryjówka, kret, jeż, nietoperz, wydra oraz bóbr. Bardzo bogata jest awiofauna. Stwierdzono tutaj występowanie ok. 140 gatunków ptaków. Również wśród gadów, płazów oraz owadów znajdujemy szereg osobników podlegających prawnej ochronie gatunkowej. Ryby, poza stawami hodowlanymi ukierunkowanymi głównie na hodowlę karpia, tołpygi czy amura, reprezentowane są przez gatunki charakterystyczne dla środkowopolskich nizinnych wód słodkowodnych. III.2. Stan środowiska naturalnego i elementy jego ochrony III.2.1. Wody podziemne i powierzchniowe III Eksploatacja wód podziemnych Ujęcia wód podziemnych stanowią na terenie powiatu dominującą formę zaopatrzenia w wodę ludności miast i wsi oraz na potrzeby przemysłu i gospodarstw rolnych. Na koniec 1997 roku łączna długość sieci wodociągowej miasta i gminy Żerków wynosiła 153,6 km i zaopatrywała 95% mieszkańców tego obszaru. Wszystkie miejscowości gminy Kotlin objęte są systemem zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi tutaj ponad 100 km. Długość sieci rozdzielczej w okolicach miasta Jarocin wynosiła na koniec 1996 roku 75,6 km. Wiejskie i komunalne sieci wodociągowe połączone są w większości z wodociągami zakładowymi dla wyrównania występujących okresowo niedoborów wody. III Jakość wód podziemnych W wyniku prowadzonego, w ramach badań regionalnych, monitoringu jakości wód podziemnych uzyskano następujące wyniki: wody z utworów czwartorzędowych w międzyrzeczu Warta Prosna Lutynia i ciągu dolin kopalnych w rejonie Góry i Goliny oznaczały się w większości II klasą czystości; do klasy III kwalifikowały się wody z ujęć w Wilkowyji i Gąsiorowie; poza klasami pozostały wody z ujęć w Komorzu (Cd, mętność), Cielczy (NH 4, fosforany, Cd, siarczki, Fe, Mn, sucha pozostałość), Jaraczewie i Potarzycy (Fe, Mn, Cd); wody z utworów trzeciorzędowych oznaczały się klasą Ib w rejonie na zachód od Jarocina, II klasą w rejonie Jaraczewo Jarocin Witaszyce Kotlin, a klasą III (Fe, NH 4, mętność, utlenialność) w ujęciach Witaszyce i Stęgosz; wody z utworów jurajskich oznaczały się Ib i II klasą czystości. III Stojące wody powierzchniowe Do znaczących zbiorników wodnych powiatu należy zaliczyć: zbiornik retencyjny Roszków o pojemności całkowitej 981 tys. m 3, usytuowany na powierzchni 34,2 ha i zasilany wodami rzeki Lubieszka, zbiornik wodny Parzęczew o powierzchni 6,7 ha i pojemności całkowitej 85,5 tys. m 3, zasilany wodami cieku Czarny Rów, zespół hodowlanych stawów rybackich w gm. Żerków składający się z kompleksu 5 stawów Raszewy zasilanego wodami rzeki Lutynia oraz kompleksu 9 stawów Podlesie zasilanego wodami rzeki Lubieszka

16 Pozostałe zbiorniki wodne, o niewielkiej powierzchni, nie mają istotnego znaczenia gospodarczego. Jakość wód w zbiornikach powierzchniowych stanowi pochodną zasilających je wód. W zbiorniku Roszków istnieje stałe zagrożenie zanieczyszczania, niezorganizowanym spływem powierzchniowym rozpuszczonych nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin z pól przyległych do rzeki Lubieszka oraz z dopływem wód opadowych (w tym również skanalizowanych) zanieczyszczonych ściekami komunalno - bytowymi z terenów miejscowości Borzęcice, Wałków - gm. Koźmin oraz Golina, Siedlemin - gm. Jarocin, a okresowo spływem bezpośrednio do rzeki odcieków z pryzm kiszonkowych. III Płynące wody powierzchniowe Północna i częściowo wschodnia granica powiatu opiera się o rzeki Warta i Prosna. Warta na odcinku od ujścia Prosny do Poznania winna spełniać wymogi I klasy czystości rzek. Wyniki badań z 1988 roku wykazały, że wody ww. rzeki nie spełniały wymogów żadnej z klas czystości. Przeprowadzone w 1975 roku badania jakości wód rzeki Prosna wykazały, że do 11 km biegu cieku spełniał on wymogi III klasy czystości, a dalej płynęły wody pozaklasowe. W 1978 roku stan czystości wód na punkcie poboru w Rudzie Komorskiej spełniał wymogi II klasy. W tym samym punkcie poboru w 1988 roku płynęły wody pozaklasowe. Wg badań z 1978 roku wody rzeki Lutynia spełniały wymogi III klasy czystości. Ostatnio odnotowuje się poprawę jakości wód tego cieku, spowodowaną regulacją gospodarki wodno-ściekowej w cukrowni Witaszyce, ograniczeniem działalności ZPL Lenwit, uruchomieniem części biologicznej oczyszczalni ścieków Cielcza oraz zmianami zachodzącymi w obiektach przemysłu rolnego. Rzeką Lubieszką obecnie płyną wody nie spełniające wymagań jakiejkolwiek klasy. Szczególnie zagrożony jest górny bieg rzeki. Stały odpływ z obiektów przetwórstwa rolnego i rolno-spożywczego gminy Jaraczewo i terenów sąsiednich powoduje, że Obrą płyną wody pozaklasowe. III Stan melioracji szczegółowych Sieć cieków zaliczanych do szczegółówki jest stosukowo gęsta. Stałe mokradła zajmują niewielkie obszary (w dolinie Warty - okolice Szczonowa) i wzdłuż Kanału Obry. W dolinach rzecznych występują miejscami podtopienia okresowe. Źródła związane są głównie z krawędzią doliny Warty i występują jako stałe w okolicy Bieździadowa (wydajność ca 10 dm 3 /s) oraz okresowe pomiędzy Żerkowem, Brzóstkowem i Raszewami. Dla utrzymywania, w tym konserwacji obiektów melioracji szczegółowej powołane są spółki wodne zrzeszone w Związku Spółek Wodnych w Jarocinie. Niektóre gospodarstwa są członkami gminnych spółek jako osoby prawne. Przedsiębiorstwo Rolne Rusko i RSP Kotlin zajmują się utrzymywaniem urządzeń melioracji szczegółowej we własnym zakresie poza strukturami ww. Związku podobnie jak rolnicy wsi Potarzyca, którzy utworzyli samodzielną organizację w oparciu o prawo dot. spółek wodnych. Łącznie powierzchnia gruntów zmeliorowanych w powiecie wynosi ha, a długość rowów przekracza 670 km

17 III Budowle hydrotechniczne, obiekty ochrony wód Największą budowlą hydrotechniczną jest tama na Lubieszce, w m. Roszków o wysokości piętrzenia 7,2 m. Na Lutyni jest 8 jazów regulujących przepływ rzeki, na Lubieszce 2, a na Obrze 3 jazy. Na większości cieków występują liczne zastawki. Obecnie szereg urządzeń regulujących stosunki wodne, zarówno cieków podstawowych, a w szczególności obiektów melioracji szczegółowej wymaga podjęcia działań renowacyjnych, a w wielu wypadkach przebudowy. W powiecie największe zagrożenie zalania wodami powodziowymi ma miejsce na znacznym obszarze gminy Żerków w rejonie tzw. żerkowskiego węzła hydrograficznego u zbiegu rzek Prosna, Lutynia i Warta oraz w mniejszym stopniu na terenach zachodniej części gminy Jaraczewo. Podstawowe obiekty ochrony przeciwpowodziowej w powiecie to: przepompownia w m. Komorze służąca do przejęcia wód z pól o powierzchni 230 ha (bezpośrednio) o zasięgu oddziaływania 1480 ha, lewostronny wał rzeki Warta (km ), lewostronny wał rzeki Prosna (km ), obustronny wał rzeki Lutynia (km ), Na terenie powiatu funkcjonują następujące, większe oczyszczalnie ścieków: komunalne: Lp. Lokalizacja Gmina Przepustowość m 3 /d Typ Odbiornik 1. CIELCZA Jarocin mech-biologiczna Lubieszka 2. WITASZYCE Jarocin 500 mech-biologiczna Lutynia 3. JARACZEWO (osiedle) Jaraczewo 50 mech-biologiczna Obra 4. ŻERKÓW Żerków 750 mech-biologiczna Lutynia 5. RASZEWY Żerków 400 mech-biologiczna Lutynia zakładowe: Lp. Lokalizacja Gmina Przepustowość m 3 /d Typ Odbiornik 1. KPCB Brzostów Jarocin 50 mech-biologiczna Lubieszka 2. ZPL Lenwit Jarocin Witaszyce b.d. mechaniczna Lutynia 3. DPS Zakrzew Jarocin 50 mech-biologiczna Lutynia 4. ZPOW Kotlin Kotlin mechaniczna Kotlinka 5. Gorzelnia Twardów Kotlin 40 mech-biologiczna Lutynia 6. Masarnia Jaraczewo Jaraczewo 50 mech-biologiczna Obra 7. Gorzelnia Radlin Jarocin 100 mech-biologiczna Lubieszka 8. Gorzelnia Żółków Żerków 180 mech-biologiczna Lutynia 9. Cukrownia Witaszyce Jarocin mech-biologiczna Lutynia III.2.2. Powietrze atmosferyczne Na przestrzeni ostatnich lat odnotowuje się spadek wartości wskaźników zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, i tak np. w latach średnioroczne stężenie zanieczyszczeń w µg/m 3 dla terenu Jarocina przedstawiało się następująco: Rodzaj zanieczyszczeń SO 2 NO 2 Pył zawieszony 22,7 24,8 40, ,9 30,7 14,2 31,2 32,6 26,4 28,5 28,6 29,2 11,0 26,3 18,5 9,0 21,0 20,5 Dopuszczalna norma 40,0 40,0 50,0-17 -

18 III.2.3. Promieniowanie, hałas Przez wschodnią i północno-wschodnią część powiatu przebiegają pasy teletransmisyjne, krzyżujące się w m. Żerków (wieża przekaźnikowa). W środkowej części gminy Jaraczewo realizowana jest w układzie południkowym budowa przesyłowej linii energetycznej 400 kv. Cały teren powiatu pokryty jest napowietrzną siecią linii energetycznych średniego i niskiego napięcia. Wszystkie wyżej wymienione obiekty są źródłem promieniowania elektromagnetycznego, ale jego natężenie nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Na tło akustyczne terenu, poza lokalnymi źródłami pochodzenia przemysłowego, w sposób najistotniejszy wpływa hałas wywoływany przez środki transportowe, a jego natężenie wzrasta wraz ze wzrostem ruchu komunikacyjnego. Na terytorium powiatu ośrodkiem najbardziej narażonym na przekroczenie dopuszczalnych norm jest miasto Jarocin. III.2.4. Zasoby kopalin, eksploatacja Z najstarszą epoką geologiczną, tj. z permskim cyklem sedymentacyjnym wiążą się udokumentowane na terenie powiatu i okolic złoża gazu ziemnego.. Wydobycie następuje tutaj poprzez jego samoczynny wypływ z poziomu m p.p.t. a poszczególne otwory przyłączone są do zautomatyzowanej kopalni usytuowanej w Pawłowicach (gm. Żerków). Obecnie w fazie przygotowania do eksploatacji znajdują się dalsze odwierty m.in. w okolicach wsi Wilcza, Tarce oraz Cielcza. Podstawowym surowcem ilastym wydobywanym na terytorium powiatu są trzeciorzędowe iły plioceńskie. Ich złoża charakteryzują się dość dużą miąższością i jako wartościowy surowiec spełniają wymogi do produkcji, wysokiej jakości, wyrobów grubooraz cienkościennych. Największe złoża tych iłów znajdują się w okolicach. Brzostowa i Witaszyc, a mniejsze na terenie m. Kotlin i Góra. W formie rozpoznanych złóż, w szczególności w okolicach wsi Twardów, Orpiszewek i Kurcew gm. Kotlin, Panienka, Zalesie, Brzostów i Gola gm. Jaraczewo, Żółków, Sierszew i Lubinia Mała gm. Żerków oraz Bachorzew, Cząszczew i Roszków gm. Jarocin znajdują się pokłady żwirów i pospółki. III.2.5. Gospodarka odpadami III Odpady komunalne Podstawową metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie powiatu jest ich składowanie na tzw. wysypiskach śmieci. Każda z gmin wchodząca w skład omawianego obszaru posiada własne składowisko odpadów i tak: dla terenu miasta i gminy Jarocin jest ono zlokalizowane w m. Leszczyce - Jarocin. Składowisko to, o pojemności m 3 zostało urządzone w 1980 roku na działce o powierzchni 4,5 ha i ma uregulowaną stronę formalnoprawną.. dla terenu miasta i gminy Żerków składowisko odpadów, ostatnio przebudowane, znajduje się w m. Rozmarynów - Brzóstków. Rozbudowa zwiększyła jego pojemność o m 3. Równocześnie z procesem modernizacji, stopniowo wdrażany jest proces segregacji dostarczanych odpadów. Składowisko posiada uregulowaną stronę formalnoprawną. dla terenu gminy Jaraczewo składowisko odpadów mieści się na działce o powierzchni 0,70 ha, w m. Gola II. Pojemność obiektu wynosi m 3. W 2000 roku podjęto się organizacji selektywnej zbiórki odpadów. Składowisko odpadów posiada uregulowaną stronę formalnoprawną

19 dla terenu gminy Kotlin składowisko odpadów zlokalizowane jest na terenie ZPOW Kotlin (obecnie Kotlin S.A.) i służy do składowania zarówno odpadów przemysłowych jak i odpadów komunalnych. Obiekt posiada uregulowaną stronę formalnoprawną i zajmuje powierzchnię 1,21 ha. W roku 2000 władze miejskie Jarocina podjęły się (na terenie Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Cielczy) urządzenia Kompostowni Osadów Ściekowych. Założenia projektowe tego obiektu przewidują również unieszkodliwianie innych, poza osadami, odpadów organicznych. Na terenie miasta Żerków zlokalizowany jest zakład likwidacji wraków samochodowych. III Odpady inne niż komunalne Terytorium powiatu jarocińskiego charakteryzuje się dużym udziałem rolnictwa w ogólnej działalności produkcyjnej. Obszary wiejskie zamieszkuje tutaj około 60% mieszkańców. Rolnictwo powiatu cechuje stosunkowo intensywna produkcja zwierzęca, wynikiem której jest znaczna ilość powstałych odpadów organicznych. Jedynym, praktykowanym obecnie sposobem zagospodarowania ww. odpadów jest ich wykorzystywanie rolnicze, do nawożenia gruntów uprawnych. Dużym zagrożeniem dla środowiska i zdrowia ludzi jest nieprawidłowe zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku zastosowania chemicznych środków ochrony roślin. Na terenie powiatu znajduje się zlokalizowany w m. Niedźwiady, gm. Jaraczewo mogilnik przeznaczony do składowania przeterminowanych i niewykorzystanych środków chemicznych stosowanych w produkcji rolnej. Obecnie obiekt jest nieczynny i w roku 2003 planuje się jego całkowitą likwidacje. W oparciu o dane zebrane z 11 największych jednostek organizacyjnych powiatu oszacowano, że w 1999 roku wytworzono w nich ok. 152 tys. ton odpadów, z których 140 tys. ton zostało przeznaczonych do wykorzystania. W ogólnej masie ww. odpadów ok. 60 ton stanowiły substancje zaliczane do grupy odpadów niebezpiecznych. Na terytorium powiatu nie ma składowiska przeznaczonego wyłącznie do składowania odpadów przemysłowych. Unieszkodliwianie odpadów powstających w wyniku działalności służb medycznych dokonuje się na terenie szpitala powiatowego w funkcjonującej tam spalarni odpadów medycznych. W m. Witaszyce, gm. Jarocin działa Zakład Przerobu Olejów Przepracowanych na Olej Opałowy, a współpracująca z nim firma prowadzi odbiór od wytwarzających przepracowanych olejów. III.2.6. Obiekty ochrony przyrody Na terytorium powiatu jarocińskiego ustanowiono dotychczas dwie formy ochrony przyrody, tj. utworzono Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy oraz dokonano wpisu 94 obiektów do rejestru pomników przyrody. III Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy Dnia 17 października 1994 roku zarządzeniem Wojewodów Kaliskiego i Poznańskiego ustanowiono Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy. Na obszarze gminy Żerków park zajmuje powierzchnię ha z czego ha to tereny leśne, 755 ha - trwałe użytki zielone, 5,946 ha to grunty orne, a 36 ha znajduje się pod wodami. Łącznie z terenami znajdującymi się w granicach powiatów średzkiego i wrzesińskiego powierzchnia parku wynosi ha

20 III Pomniki przyrody Rejestr pomników przyrody powiatu jarocińskiego zawiera 94 pozycje i obejmuje na terenie: miasta i gminy Jarocin: 27 obiektów, które stanowią: 15 dębów, 2 lipy. 7 sosen, 12 świerków, 5 platanów, 2 klony, 3 jesiony i po jednym grabie oraz miłorzębie, a także aleję dębową i dwa głazy narzutowe, miasta i gminy Żerków: 21 obiektów, które stanowią: 10 jesionów, 4 topole, 15 dębów oraz po jednym grabie i klonie oraz park i lasek bukowy, gminy Jaraczewo: 12 obiektów, które stanowią 6 dębów, 2 lipy, 2 wiązy oraz po jednej sośnie i olszy a także stanowisko bluszczu pospolitego, gminy Kotlin: 34 obiekty, które stanowią: 31 dębów, 9 wiązów, 3 sosny, 7 klonów i po jednym platanie, jesionie, lipie oraz jabłoni a także park wiejski. III Parki miejskie i wiejskie W oparciu o przepisy ustawy o ochronie dóbr kultury, na terytorium powiatu zostały uznane za zabytki i ujęte w rejestrze województwa wielkopolskiego, obszary parkowe zlokalizowane w miejscowościach: Jarocin, Tarce, Witaszyce, Komorze, Przybysław, Raszewy, Śmiełów, Jaraczewo, Rusko, Góra i Kotlin. W spisie parków historycznych zostały odnotowane: parki dworskie w Bielejewie, Goli, Łowęcicach, Panience i Parzęczewie oraz park pałacowy w Cerekwicy z terenu gminy Jaraczewo, parki dworskie w Golinie, Hilarowie, Mieszkowie, Potarzycy i Siedleminie oraz park pałacowy w Zakrzewie z terenu gminy Jarocin, parki dworskie w Kurcewie, Magnuszewicach, Orpiszewku, Sławoszewie, Woli Książęcej i Wyszkach oraz park pałacowy w Słupi z terenu gminy Kotlin, jak i parki dworskie w Brzóstkowie, Lgowie, Mniszewie, Pawłowicach, Prusinowie oraz parki pałacowe w Kretkowie i Żerkowie z terenu gminy Żerków

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2008-2013

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2008-2013 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/180/09 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. POWIAT JAROCIŃSKI STRATEGIA ROZWOJU POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2008-2013 Strategia Rozwoju Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA MIEJSKA SZCZYTNO

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA MIEJSKA SZCZYTNO PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA MIEJSKA SZCZYTNO 2016 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ogólna charakterystyka gminy... 3 2.1. Położenie,

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002 POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole tel. 44 22 929, fax 44 22 928, e-mail: opop@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI Powierzchnia geodezyjna województwa kujawsko-pomorskiego według stanu w dniu 1 I 2011 r. wyniosła 1797,1 tys. ha, co stanowiło 5,7 % ogólnej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015.

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Czerwiec 2015 WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie, działa w oparciu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Sierpień 2006 Wrzesień 2006 2. Lokalne rynki pracy Tabela nr 1. Powiaty

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski Temat (rozumiany jako lekcja w podręczniku) 1. System władzy i podział administracyjny kraju 2. Zmiany liczby ludności Polski 3. Rozmieszczenie ludności Dział: ZAGADNIENIA LUDNOŚCIOWE Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO KONFERENCJA: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego wobec nowych wyzwań rozwojowych Zielona Góra 10 marca 2010 r. 2008 2000 =100 Podział terytorialny

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2000

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2000 POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole tel. 44 22 929, fax 44 22 928, e-mail: opop@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2000

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka zlewni górmej Zgłowiączki (Kanału Głuszyńskiego)

Ogólna charakterystyka zlewni górmej Zgłowiączki (Kanału Głuszyńskiego) Ogólna charakterystyka zlewni górmej Zgłowiączki (Kanału Głuszyńskiego) Zygmunt Miatkowski Karolina Smarzyńska IMUZ Falenty Wielkopolsko-Pomorski Ośrodek Badawczy w Bydgoszczy Projekt finansowany przez

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA

ROLNICZA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA - 131 - Rozdział 8 ROLNICZA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA SPIS TREŚCI: 1. Zasoby rolniczej przestrzeni produkcyjnej ocena stanu istniejącego 2. Zagrożenia dla rolniczej przestrzeni produkcyjnej 3. Cele polityki

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

22 MARZEC ŚWIATOWY DZIEŃ WODY. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach

22 MARZEC ŚWIATOWY DZIEŃ WODY. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach 22 MARZEC ŚWIATOWY DZIEŃ WODY Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach 22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. Święto to ma na celu uświadomienie nam, jak wielką rolę

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r. mld zł GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012

Bardziej szczegółowo

10. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

10. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 10. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 10.1. Struktura podmiotów gospodarczych Na terenie Gminy Bestwina działa łącznie 827 podmiotów gospodarki narodowej 805 podmiotów należy do sektora prywatnego (97 %), 22 podmioty

Bardziej szczegółowo

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa A A 1. Wstęp Prawo ochrony środowiska tworzą akty prawne o różnej randze. Najwyższym z nich jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona w 1997

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA (2004-2015) Łaziska 2004 Autorzy opracowania: dr Witold Wołoszyn mgr Tomasz Furtak Ważniejsze skróty użyte w tekście ARiMR - Agencja Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r.

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzonego Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności realizowane jest

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016 Lokalny 2016 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, sierpień 2016 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu

Bardziej szczegółowo

Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dr Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski

Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dr Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski Ochrona i konserwacja wartości przyrodniczych Polski Wschodniej jako podstawa trwałego rozwoju Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski Dr Sylwia

Bardziej szczegółowo

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu www.sn-pl.eu Cele główne Ochrona i poprawa stanu środowiska, w tym: Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Stworzenie ukierunkowanej

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 29.05.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku nformacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń r. Brzesko, luty r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 I.47. Droga nr 442 m. Chocz. 47 Droga nr 442 m. Chocz Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat pleszewski Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 03 Charakterystyka miasta Katowice W-880.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Źródła informacji

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miłosław (m. Miłosław, Kozubiec, Mikuszewo) Gmina: Kołaczkowo (Budziłowo, Wszembórz, Borzykowo)

Gmina: Miłosław (m. Miłosław, Kozubiec, Mikuszewo) Gmina: Kołaczkowo (Budziłowo, Wszembórz, Borzykowo) I.46. Droga nr 441 odc. Miłosław Borzykowo. 46 Droga nr 441 odc. Miłosław Borzykowo Powiat wrzesiński Lokalizacja przedsięwzięcia Gmina: Miłosław (m. Miłosław, Kozubiec, Mikuszewo) Charakterystyka ogólna

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Świebodzin

Charakterystyka Gminy Świebodzin AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY ŚWIEBODZIN NA LATA 2013-2028 Część 03 Charakterystyka Gminy Świebodzin W 864.03 2/9 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki UNIA EUROPEJSKA Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie ZPORR Pracodawca - Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Bardziej szczegółowo

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032 779

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R.

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. Nakłady inwestycyjne a) są to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w r. OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Szczecin 16 Wprowadzenie... 3 1. Rejestracja bezrobotnych według

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska ZAŁĄCZNIK NR 1 Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008r., Dz. U. z 2008r. Nr

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU

ZAŁĄCZNIK NR 5A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU ZAŁĄCZNIK NR 5A DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot.1. Zabudowa wielorodzinna

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Rys. Lokalizacja miejscowości Cichawa na terenie gminy Gdów. Rys. Mapa poglądowa lokalizacyjna działek inwestycyjnych w m. Cichawa.

Załącznik 1. Rys. Lokalizacja miejscowości Cichawa na terenie gminy Gdów. Rys. Mapa poglądowa lokalizacyjna działek inwestycyjnych w m. Cichawa. Załącznik 1 I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU CICHAWA Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Cichawa.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi. Analiza i ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy w 2000 r. Złotoryja styczeń 2001 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi. Analiza i ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy w 2000 r. Złotoryja styczeń 2001 r. Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi Analiza i ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy w 2000 r. Złotoryja styczeń 2001 r. 1. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE 1.1 Ocena zmian w poziomie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MPZP REZERWAT ŻURAWINIEC W POZNANIU DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot. 1. Lasy komunalne wejście od strony ul. Umultowskiej Fot. 2.

Bardziej szczegółowo

Struktura demograficzna powiatu

Struktura demograficzna powiatu Struktura demograficzna powiatu Gminą o największej ilości mieszkańców w Powiecie Lubelskim są Niemce posiadająca według stanu na dzień 31.12.29 r. ponad 17 tysięcy mieszkańców, co stanowi 12% populacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA ŻUŁAWSKI ZARZAD MELIORACJI I URZADZEN WODNYCH W ELBLĄGU 82-300 Elbląg, ul. Junaków 3, tel. 55 2325725 fax 55 2327118 PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2002 Ludność według płci (w tys.) Razem 1208,6 -mężczyźni 591,2 -kobiety 617,4 W miastach (711,6): -mężczyźni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania październik 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Jan Fryc, Zofia Płoszaj-Witkowicz Urząd Statystyczny w Katowicach, Śląski Ośrodek Badań Regionalnych Katarzyna Kimel, Barbara Zawada Urząd

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU 1. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego w końcu sierpnia 2004 roku wynosiła 100965 osób

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie Załącznik Nr 1 Wykaz najważniejszych aktów prawnych Prawodawstwo polskie Ustawy i Rozporządzenia o charakterze ogólnym Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 6/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 6/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 1893 ROZPORZĄDZENIE NR 6/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 8 kwietnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa pomorskiego na wsi i w mieście przemiany, zróżnicowania, wyzwania. Gdańsk, 3 listopada 2011 r.

Rynek pracy województwa pomorskiego na wsi i w mieście przemiany, zróżnicowania, wyzwania. Gdańsk, 3 listopada 2011 r. Rynek pracy województwa pomorskiego na wsi i w mieście przemiany, zróżnicowania, wyzwania Gdańsk, 3 listopada 2011 r. Ludność zamieszkała na wsi w województwie pomorskim w latach 2009-2010 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

2.4 Infrastruktura społeczna

2.4 Infrastruktura społeczna Fot. Nr 4 Plaża przy polu namiotowym Źródło: Urząd Miejski w Zbąszyniu 2.4 Infrastruktura społeczna Na terenie wsi Nowa Wieś Zbąska funkcjonuje stosunkowo niewiele instytucji służących lokalnej społeczności.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r.

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2011-2015 MAJ 2011 WSTĘP Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXIX/246/06 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 27 lutego 2006 r.

Uchwała nr XXXIX/246/06 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 27 lutego 2006 r. Uchwała nr XXXIX/246/06 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Jarocińskiego Na podstawie art. 4 i art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka 35-114 Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel 605965767 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA (Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego,

Bardziej szczegółowo

POWIAT LIMANOWSKI. Powiat Limanowski

POWIAT LIMANOWSKI. Powiat Limanowski POWIAT LIMANOWSKI Cechy demograficzne Powiatu Obszar 952 km 2 Liczba mieszkańców 120,1 tys. Gęstość zaludnienia 126 osób/km 2 Zalesienie 41% Specyfika: - duży udział ludności w wieku przedprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Instalacja wod-kan i elektryczna

CZĘŚĆ II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Instalacja wod-kan i elektryczna CZĘŚĆ II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Instalacja wod-kan i elektryczna Temat: Adres: Inwestor: Budowa pompowni sieciowej wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą w m.olszanowo gm.rzeczenica dz nr

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

1. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE WOJEWÓDZTWA I POLSKI

1. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE WOJEWÓDZTWA I POLSKI 1. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE WOJEWÓDZTWA I POLSKI Porównanie gminy Bogdaniec z gminami ościennymi pod względem występowania zagrożeń środowiska (stan na 1996 r.) Lp. Gmina PA WP

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w powiecie suwalskim w końcu

Bardziej szczegółowo