POWIATU JAROCIŃSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATU JAROCIŃSKIEGO"

Transkrypt

1 POWIAT JAROCIŃSKI STRATEGIA ROZWOJU POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA

2 - 2 -

3 Spis treści I. Wstęp...4 II. Ludność powiatu jarocińskiego...6 II.1. Demografia...6 II.2. Migracje...10 III. Położenie, warunki naturalne i stan środowiska...11 III.1. Położenie, warunki naturalne obszaru...11 III.2. Stan środowiska naturalnego i elementy jego ochrony...15 IV. Gospodarka lokalna...21 IV.1. Sytuacja na rynku pracy...21 IV.2. Aktywność gospodarcza w powiecie...26 IV.3. Instytucje z otoczenia biznesu...30 V. Rolnictwo i leśnictwo...31 V.1. Rolnictwo...31 V.2. Leśnictwo i gospodarka łowiecka...35 VI. Gospodarka przestrzenna i mieszkalnictwo...37 VI.1. Gospodarka przestrzenna...37 VI.2. Zasoby mieszkaniowe i budowa nowych budynków mieszkalnych...40 VII. Infrastruktura społeczna...44 VII.1. Lecznictwo...44 VII.2. Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna...56 VII.3. Pomoc społeczna...57 VII.4. Oświata...62 VII.5. Kultura...67 VII.6. Sport...72 VII.7. Bezpieczeństwo publiczne i sytuacje kryzysowe...73 VIII. Infrastruktura techniczna...80 VIII.1. Drogownictwo...80 VIII.2. Transport...80 VIII.3. Ciepłownictwo...82 VIII.4. Gazownictwo...82 VIII.5. Energetyka...83 VIII.6. Poczta i telekomunikacja...83 IX. Budżet powiatu w latach X. Informacje ogólne...86 X.1. Współpraca z zagranicą...86 X.2. Członkostwo w stowarzyszeniach i związkach...86 X.3. Wyniki Ankiety Sondażowej przygotowanej dla mieszkańców Powiatu Jarocińskiego...86 XI. Analiza SWOT...92 XII. Analiza problemów i celów XIII. Misja Powiatu XIV. Opis zadań i harmonogram wdrożenia XIV.1. Opis zadań strategii rozwoju powiatu jarocińskiego XIV.2. Harmonogram wdrożenia strategii rozwoju powiatu jarocińskiego XV. Wkład w realizację strategii województwa wielkopolskiego i gmin powiatu jarocińskiego

4 I. WSTĘP Głównym celem działalności samorządów jest tworzenie możliwie jak najlepszych warunków życia dla mieszkańców danej jednostki samorządowej, poprzez efektywne stymulowanie rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego lokalnego środowiska. Z uwagi na bogactwo i różnorodność zagadnień jakimi zajmuje się powiat wszystkie jego działania muszą być dobrze zaplanowane, logicznie rozmieszczone w czasie i skrupulatnie monitorowane. Dzięki temu unika się przypadkowości w działaniu i nie dopuszcza do marnotrawstwa środków. W związku z tym uzasadniona jest potrzeba opracowania spójnej i długofalowej polityki rozwoju powiatu. Jednak z prawnego punktu widzenia powiaty nie są zobligowane przez ustawodawcę do opracowywania planów strategicznych. Niemniej jednak brak obowiązku nie oznacza zakazu. Zwłaszcza, gdy mamy na uwadze poprawienie jakości życia społeczności lokalnej. W tym celu postanowiliśmy skorzystać z nowoczesnych metod zarządzania organizacjami i zdecydowaliśmy się rozpocząć prace nad przygotowaniem strategii rozwoju powiatu jarocińskiego na lata Propozycja ta została zaakceptowana przez Radę Powiatu w Jarocinie. W trosce o zapewnienie powszechnej akceptacji powstającego dokumentu wybraliśmy metodę uspołecznioną (ZOPP - Metoda Planowania Projektów Zorientowana na Osiągnięcie Celu). To metoda oparta na udziale i konsensusie przedstawicieli i liderów lokalnej społeczności. Powszechnie przyjęta i stosowana w krajach Unii Europejskiej, głównie z powodu poparcia społecznego jakie muszą posiadać realizowane tam projekty. Zakłada ona udział w opracowaniu przedstawicieli wszystkich dziedzin życia społecznego i biznesu oraz reprezentantów ugrupowań politycznych. Oparta jest na pracy warsztatowej, która zakłada wizualizację celów z zachowaniem anonimowości i pozwala jednocześnie na swobodną, nieskrępowaną wymianę poglądów oraz forsowanie własnych koncepcji pod warunkiem ich akceptacji przez grupę. Wymaga ona również udziału moderatora koordynującego prace zespołów roboczych. Jest to metoda niskonakładowa. Zgodnie z przyjętymi zasadami metody ZOPP pierwszym krokiem prac przy budowie strategii rozwoju było zorganizowanie Zespołu ds. Opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Jarocińskiego. W jego skład weszli liderzy środowiska samorządowego, gospodarczego, społecznego i kulturalnego powiatu, osoby reprezentujące lokalne stowarzyszenia, instytucje i organizacje działające na terenie Ziemi Jarocińskiej. Zespół ten na swoim pierwszym posiedzeniu powołał do życia następujące Komisje Robocze: Komisję Rozwoju Gospodarczego, Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej, Komisję Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa oraz Komisję Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Do pracy w komisjach zaproszono ekspertów w odpowiednich dziedzinach, ludzi najlepiej zorientowanych w omawianych problemach

5 W ramach I etapu realizacji prac nad budową strategii członkowie Komisji Roboczych zgromadzili pełną dokumentację na temat obecnego stanu powiatu jarocińskiego. To pozwoliło na opracowanie diagnozy stanu powiatu jarocińskiego, obrazującego sytuację demograficzną, stan środowiska przyrodniczego, rolnictwa i leśnictwa, gospodarkę przestrzenną i infrastrukturę techniczną, sytuację lokalnej gospodarki ze strukturą zatrudnienia, ochronę zdrowia i opiekę społeczną, a także rozwój oświaty, kultury, kultury fizycznej i turystyki oraz inne dziedziny życia społeczno-gospodarczego. Na podstawie tych materiałów dokonano analizy SWOT, która podsumowała I etap prac. Kolejne warsztaty dotyczyły analizy problemów i celów rozwoju powiatu jarocińskiego. Dalej zostały opracowane zadania wraz z szacunkowymi kosztami ich realizacji i ze wskazaniem źródeł ich finansowania. Na tym etapie został również ustalony czasowy harmonogram realizacji wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć. Opracowanie strategii rozwoju powiatu jarocińskiego wytycza główne perspektywiczne kierunki rozwoju i dostosowuje planowaną działalność gospodarczospołeczną do zmieniających się warunków ekonomicznych. Słowa podziękowania i uznania pragnę skierować do członków Zespołu ds. Opracowania Strategii Powiatu Jarocińskiego, a zwłaszcza do przewodniczących i członków poszczególnych Komisji za wniesiony trud i wykazane zaangażowanie w kolejnych etapach prac. Szczególne podziękowania należą się moderatorowi wszystkich prac panu Andrzejowi Denisowowi za udzieloną pomoc i konsultacje merytoryczne. Przewodniczący Zespołu ds. Opracowania Strategii Powiatu Jarocińskiego Czesław Robakowski - 5 -

6 II. LUDNOŚĆ POWIATU JAROCIŃSKIEGO II.1. Demografia Demograficznie powiat jarociński można zaliczyć do średnich pod względem liczby ludności. Sytuację demograficzną powiatu na tle województwa wielkopolskiego obrazuje poniższa tabela. Tabela 1 Sytuacja demograficzna powiatu jarocińskiego na tle województwa wielkopolskiego w latach Rok Województwo Udział powiatu w Powiat Jarociński Wielkopolskie województwie w % , ,1 Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu, Stan i ruch ludności w Województwie Wielkopolskim w 1998 i 1999 roku Tabela 2 Ludność w powiecie jarocińskim z rozbiciem na gminy w latach TERYTORIUM POWIAT JAROCIŃSKI OGÓŁEM KOBIETY MĘŻCZYŹNI GMINY MIEJSKO WIEJSKIE Jarocin W tym miasto W tym wieś Żerków W tym miasto W tym wieś GMINY WIEJSKIE Jaraczewo Kotlin Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu, Stan i ruch ludności w Województwie Wielkopolskim w 1998 i 1999 roku Jak wynika z powyższej tabeli ponad połowa (około 62 %) mieszkańców powiatu jarocińskiego mieszka na terenie miejsko wiejskiej gminy Jarocin, a z tej liczby 58 % ludności mieszka w obrębie administracyjnym miasta Jarocin. Drugą pod względem liczby mieszkańców gminą powiatu jest również miejsko wiejska gmina Żerków. Ludność zamieszkująca na jej terenie stanowi 15 % ogólnej liczby ludności powiatu. Odsetek ludności mieszkającej na terenie dwóch wiejskich gmin naszego powiatu tj. Jaraczewa i Kotlina wynosi odpowiednio 12 % i 11 %. Większość ludności naszego powiatu mieszka na wsiach (ponad 60 %). Ponadto można zauważyć, iż na terenie powiatu ogółem, jak i na terenie poszczególnych gmin zamieszkuje nieco wyższa liczba kobiet aniżeli mężczyzn

7 Tabela 3 Struktura ludności w wieku przedprodukcyjnym na terenie powiatu jarocińskiego w latach TERYTORIUM POWIAT JAROCIŃSKI OGÓŁEM WIEK GMINY MIEJSKO WIEJSKIE Jarocin W tym miasto W tym wieś Żerków W tym miasto W tym wieś GMINY WIEJSKIE Jaraczewo Kotlin Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu, Stan i ruch ludności w Województwie Wielkopolskim w 1998 i 1999 roku Tabela 4 Struktura ludności w wieku produkcyjnym na terenie powiatu jarocińskiego w latach TERYTORIUM RAZEM KOBIETY MĘŻCZYŹNI POWIAT JAROCIŃSKI GMINY MIEJSKO WIEJSKIE Jarocin W tym miasto W tym wieś Żerków W tym miasto W tym wieś GMINY WIEJSKIE Jaraczewo Kotlin Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu, Stan i ruch ludności w Województwie Wielkopolskim w 1998 i 1999 roku - 7 -

8 Tabela 5 Struktura ludności w wieku poprodukcyjnym na terenie powiatu jarocińskiego w latach TERYTORIUM RAZEM KOBIETY MĘŻCZYŹNI POWIAT JAROCIŃSKI GMINY MIEJSKO WIEJSKIE Jarocin W tym miasto W tym wieś Żerków W tym Miasto W tym wieś GMINY WIEJSKIE Jaraczewo Kotlin Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu, Stan i ruch ludności w Województwie Wielkopolskim w 1998 i 1999 roku Tabela 6 Podział na ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w % OGÓŁEM LUDNOŚĆ W WIEKU TERYTORIUM PRZED- PO- PRODUKCYJNYM PRODUKCYJNYM PRODUKCYJNUM POWIAT JAROCIŃSKI JAROCIN ŻERKÓW JARACZEWO KOTLIN Źródło: Obliczenia własne na podstawie - Urząd Statystyczny w Poznaniu, Stan i ruch ludności w Województwie Wielkopolskim w 1998 i 1999 roku Analizując sytuację demograficzną można zaobserwować, iż średnio na terenie powiatu 59% ludności to ludność w wieku produkcyjnym. Największy odsetek tej populacji znajduje się w najliczniejszej demograficzne gminie powiatu gminie Jarocin. W pozostałych gminach wskaźnik ten kształtował się w ostatnich dwóch latach na poziomie 57%, jedynie w gminie Żerków w 1999 roku wzrósł do 58 %. W tej grupie wiekowej można zauważyć pewnego rodzaju równowagę pomiędzy liczbą mężczyzn oraz kobiet. Drugą grupę pod względem liczebności stanowi populacja w wieku przedprodukcyjnym czyli dzieci i młodzież. Stanowią oni w latach odpowiednio 28 % i 27 % ogólnej liczby mieszkańców powiatu. Można zauważyć, iż najmłodsza statystycznie jest ludność gminy Kotlin 30 % stanowią mieszkańcy, którzy nie ukończyli 18 roku życia. Najmniejszą liczebnie grupę stanowi ludności w wieku poprodukcyjnym. Należy zauważyć, iż w tej części mieszkańców naszego powiatu, przeważają liczebnie kobiety

9 Tabela 7 Urodzenia zgony i przyrost naturalny w powiecie jarocińskim na tle województwa wielkopolskiego w latach Rok Udział powiatu w województwie Województwo Wielkopolskie Powiat Jarociński w % przyrost przyrost przyrost urodzenia zgony urodzenia zgony urodzenia zgony naturalny naturalny naturalny ,2 2,0 3, ,3 2,2 3,8 Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu, Stan i ruch ludności w Województwie Wielkopolskim w 1998 i 1999 roku Jak wynika z powyższej tabeli przyrost naturalny na terenie naszego powiatu w ostatnich dwóch latach był dodatni i wynosił w 1998 roku 137, a w Spadek przyrostu naturalnego w 1999 roku wynika z faktu, iż w latach liczba urodzeń była taka sama (811), natomiast w 1999 roku wzrosła liczba zgonów. Tabela 8 Urodzenia, zgony i przyrost naturalny w powiecie jarocińskim wg podziału na gminy w latach PRZYROST URODZENIA ZGONY TERYTORIUM NATURALNY POWIAT JAROCIŃSKI GMINY MIEJSKO WIEJSKIE Jarocin Miasto Wieś Żerków Miasto Wieś GMINY WIEJSKIE Jaraczewo Kotlin Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu, Stan i ruch ludności w Województwie Wielkopolskim w 1998 i 1999 roku Urodzenia, zgony oraz przyrost naturalny w rozbiciu na poszczególne gminy obrazuje powyższa tabela. Jak z niej wynika liczbowo najwięcej urodzeń jak i zgonów notuje się na terenie gminy Jarocin tam też największy jest przyrost naturalny. Druga pod względem przyrostu naturalnego jest gmina Kotlin. Na terenie miasta Żerków przyrost naturalny w latach był ujemny podobnie jak w 1999 roku na terenie miasta Jarocin. Ogólnie jednak na terenie wszystkich gmin naszego powiatu liczba urodzeń przewyższa liczbę zgonów

10 II.2. Migracje Saldo migracji, które obrazuje powyższa tabela pokazuje różnicę pomiędzy liczbą ludności przybywającą na dany teren a liczbą ludności opuszczająca, ten obszar. Wskaźnik migracji na terenie naszego powiatu w 1998 roku był ujemny i wynosił 2, natomiast w 1999 roku - dodatni i wynosił 5. Można zaobserwować duże zróżnicowanie na terenie poszczególnych gmin powiatu. W gminie Jaraczewo w latach wskaźnik ten był ujemny i wynosił odpowiednio 24 oraz 45. Można zaobserwować w 1999 roku znaczny napływ migracyjny na teren gminy Jarocin (74), w szczególności na terytorium samego miasta Jarocin (53)

11 III. POŁOŻENIE, WARUNKI NATURALNE I STAN ŚRODOWISKA III.1. III.1.1. Położenie Położenie, warunki naturalne obszaru III Geograficzne Granice powiatu jarocińskiego mieszczą się pomiędzy południkami λ E: a długości geograficznej wschodniej i równoleżnikami φ N: a szerokości geograficznej północnej. W oparciu o fizyczno-geograficzną regionalizację Europy J. Kondrackiego terytorium powiatu, w jego południowo-centralnej części, położone jest w regionie WYSOCZYZNA KALISKA, a niewielkim północno-wschodnim obszarem w regionie RÓWNINA RYCHWALSKA. W części północnej teren powiatu mieści się w regionie WAŁ ŻERKOWSKI, a dalej na północ w regionie KOTLINA ŚREMSKA. Na północy granicę powiatu wyznacza rzeka Warta, na wschodzie część granicy stanowi rzeka Prosna, podobnie jak na zachodzie rzeka Obra. Pozostałe granice ukształtowały się w wyniku historycznych powiązań społecznych, gospodarczych i kulturowych omawianego obszaru. III Administracyjne Powiat jarociński położony jest na południu środkowej części województwa wielkopolskiego. Od północy graniczy z powiatem średzkim, na północnym-wschodzie z wrzesińskim, na wschodzie i południowym-wschodzie z pleszewskim, na południu z krotoszyńskim, a na zachodzie ze śremskim i gostyńskim. Podstawowe jednostki administracyjne wchodzące w skład powiatu to: miasta: Jarocin (podzielone na 14 osiedli) i Żerków oraz gminy: Jaraczewo (podzielona na 22 sołectwa), Jarocin (podzielona na 23 sołectwa), Kotlin (podzielona na 12 sołectw) i Żerków (podzielona na 21 sołectw). Powiat jarociński to jeden z 31 powiatów ziemskich województwa wielkopolskiego, w którym powołano również 4 powiaty grodzkie. Tabela 9 Zestawienie porównawcze jednostek administracyjnych Jednostka administracyjna Powierzchnia Ludność Liczba ludności na 1 km 2 Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców w km 2 udział % w tys. osób udział % Województwo Wielkopolskie , , ,5 Powiat Jarociński 587,7 1,97 70,7 2, ,8 Miasto i Gmina Jarocin 200,2 0,67 44,4 1, ,3 Miasto i Gmina Żerków 170,5 0,57 10,7 0, ,9 Gmina Jaraczewo 132,9 0,45 8,4 0, ,2 Gmina Kotlin 84,1 0,28 7,1 0, ,9-11 -

12 III.1.2. Warunki naturalne III Budowa geologiczna Terytorium powiatu jarocińskiego leży w obrębie monokliny przedsudeckiej. Na utworach piętra podlaramijskiego natrafia się skały czerwonego spągowca, sprzyjające akumulacji gazu ziemnego. Trzeciorzęd, to za wyjątkiem krótkotrwałej transgresji morza oligoceńskiego, obszar lądowy z intensywnymi procesami wietrzenia, erozji i denudacji i dopiero w neogenie, po początkowej mioceńskiej fazie rzeczno-jeziornej, w wyniku obniżenia terenu, powstało zajmujące całą Wielkopolskę wielkie jeziorzysko plioceńskie, po którym pozostały tłuste, plastyczne i bezwapienne pstre iły poznańskie. Czwartorzęd zaznacza się na terenie powiatu zarówno utworami plejstocenu jak i holocenu. Plejstocen budują osady glacjalne w postaci glin piaszczystych z dużą ilością otoczaków, a formy fluwioglacjalne i fluwialne występują tutaj jako różnoziarniste piaski i żwiry, przewarstwione glinami zwałowymi. Holocen reprezentują osady aluwialne o miąższości do kilku metrów oraz warstwa gleby o miąższości 0,1 do 0,5 m, a w lokalnych obniżeniach dolin rzecznych torfy i mady. III Hydrogeologia Podstawowe piętra wodonośne na terytorium powiatu jarocińskiego to zasoby w utworach czwartorzędowych i trzeciorzędowych. Odcinek Pradoliny Warszawsko- Berlińskiej z przepływającą przez nią Wartą zalicza się do głównych czwartorzędowych zbiorników wód podziemnych i podobnie jak zbiornik rzeki Prosna, którego część zlokalizowana jest w dolnym biegu tego cieku, zaliczane są do obszaru wysokiej ochrony (OWO). W sąsiedztwie Jarocina znajduje się ważny czwartorzędowy zbiornik wód podziemnych o długości ponad 5 km i szerokości od 0,3 do 1 km, forma pochodząca z interglacjału wielkiego. W strukturach trzeciorzędowych wyróżnia się mioceński zbiornik wód podziemnych południowo-wschodniej części niecki wielkopolskiej. W konsekwencji nadmiernej eksploatacji poziomu mioceńskiego zaobserwowano rozwój leja depresyjnego w okolicach Jarocina. Poziom jurajski zaznacza się na całym obszarze powiatu. Miąższość warstwy wodonośnej wynosi tutaj kilkadziesiąt metrów i jest ona zasilana przez przesączanie wód mioceńskich. III Geomorfologia. Litologia Czwartorzędowy plejstocen pozostawił na obszarze powiatu dwa rodzaje krajobrazu, tj. staroglacjalny i młodoglacjalny. Granicę między nimi stanowi linia maksymalnego zasięgu zlodowacenia bałtyckiego fazy leszczyńskiej przebiegająca wzdłuż linii Leszno Żerków Konin. Terytorium objęte oddziaływaniem ostatniego zlodowacenia charakteryzuje się urozmaiconym krajobrazem, w formie niespotykanej na Niżu Środkowopolskim rzeźbie terenu, a wybijający się tutaj masyw to Łysa Góra o kulminacji 161 m n.p.m. Na południe od wyniesień moreny czołowej znajduje się pradolina Żerkowska., a dalej ukształtował się krajobraz staroglacjalny, typowo równinny rozcięty gdzieniegdzie dolinami rzecznymi. Budowa podłoża uzależniona jest od wykształconych tutaj form terenowych. Pradoliny wypełniają torfy, namuły i holoceńskie piaski rzeczne oraz plejstoceńskie piaski różnoziarniste zalegające na iłach plioceńskich. Miąższość utworów czwartorzędowych nie przekracza 30 m. Wysoczyzna Żerkowska zbudowana jest głównie z glin zwałowych ułożonych na piaskach fluwioglacjalnych pokrywających iły plioceńskie. Sam Pagór Żerkowski stanowi glacitektonicznie spiętrzoną formę o budowie łuskowej z przewarstwionymi utworami trzecio- i czwartorzędowymi

13 III Hydrografia Terytorium powiatu cechuje niewielka zasobność w wody powierzchniowe. Znaczące zbiorniki wodne omawianego terytorium to zespół rybackich stawów hodowlanych na terenie wsi Podlesie i Raszewy, gm. Żerków o łącznej powierzchni 48,93 ha, zbiornik retencyjny Roszków, gm. Jarocin o pow. 34,2 ha oraz zbiornik w m. Parzęczew o pow. 6,7 ha. Pozostałe akweny to niewielkie oczka wodne powstałe na terenie powyrobiskowym kopalin, zastoiska wodne utworzone w wyniku zmiany biegu koryta cieków wodnych, a także sztuczne obiekty np. stawy na terenach zespołów parkowo-pałacowych czy też osad wiejskich. Największa rzeka powiatu to przepływająca na odcinku 10,6 km przy północnej granicy omawianego terytorium Warta główna rzeka regionu. Drugą co do wielkości jest przepływająca na odcinku 15 km przy północnej części wschodniej granicy powiatu Prosna. Pozostałe cieki podstawowe obszaru to rzeka Lutynia osiowy ciek obszaru, której całkowita długość w granicach powiatu wynosi 44,3 km oraz Obra z Kanałem Obry, Lubieszka, Lubianka, Patoka, Kotlinka i inne o mniejszych przepływach wód. Wszystkie pozostałe cieki to głównie rowy melioracji szczegółowej, których łączna długość wynosi 672,2 km. Z powierzchni ha gruntów zmeliorowanych, ha to tereny zdrenowane. III Klimat Na obszarze powiatu klimat charakteryzuje się przewagą wpływów oceanicznych. Miejscowo, można zaobserwować lokalne zróżnicowania wynikające z danego układu morfologicznego. Doliny rzek charakteryzują: pojawiające się okresowo i zalegające tam dłużej chłodniejsze masy powietrza o zwiększonej wilgotności, a także częściej występujące przygruntowe przymrozki. Swoisty mikroklimat wprowadzają kompleksy leśne cechujące się podwyższoną wilgotnością powietrza, hamowaniem jego przepływu i zacisznością przy wyczuwalnej obecności olejków eterycznych. Lokalne warunki mikroklimatyczne tworzą się także w otoczeniu wód stojących (stawy, oczka wodne).podstawowe cechy klimatyczne obszaru to: średni opad w przedziale od 500 do 550 mm/rok, średnia roczna temperatura powietrza +7,5 C

14 III Gleby Skały macierzyste gleb powiatu jarocińskiego to utwory powstałe w wyniku zlodowacenia środkowopolskiego (tereny południowe i środkowe) oraz bałtyckiego (część północna) o stosunkowo dużym zróżnicowaniu związanym z miejscową budową geomorfologiczną. Doliny rzek zalegają mady piaszczyste. Większą część powierzchni zajmują gleby piaskowe, bielice, szczerki oraz szczerki naglinowe i naiłowe. Całe południe terytorium powiatu to gliny i iły z niewielkimi przewarstwieniami serii piasków. Na terenie gminy Żerków spotykamy najczęściej gleby pseudobielicowe i brunatne wyługowane wytworzone z piasków gliniastych z dużym udziałem, na terenach zalewowych, mad średniozwięzłych. Północno-wschodnią część gminy zalegają bielice i gleby brunatne pyłowe o dobrej przydatności rolniczej. W gminie Jaraczewo dominują bielice właściwe i gleby brunatne właściwe bądź wyługowane oraz lokalnie w obrębie dolin rzecznych mady. Północno-zachodnia część gminy to niskiej jakości wyługowane gleby brunatne powstałe z piasków słabogliniastych podścielonych przeważnie piaskami luźnymi. Północną część gminy Jarocin, poza terenami dolin rzek, gdzie zalegają mady i mursze, pokrywają gleby bielicowe i brunatne w dużej części wyługowane, natomiast południe gminy to gleby brunatne i bielice średnie wytworzone z glin zwałowych oraz piasków gliniastych mocnych i lekkich na glinach. W gminie Kotlin tereny północne oraz północno-wschodnie to kontynuacja pokrycia glebami jak w południowej części gminy Jarocin ze spotykanymi niekiedy czarnymi ziemiami. Część środkowa i południowo-zachodnia gminy to koncentracja słabszych gleb brunatnych i bielic. Doliny rzek wypełniają gleby bagienne oraz niekiedy czarne ziemie właściwe i zdegradowane. III.1.3. Flora i fauna III Szata roślinna 64,72 % powierzchni omawianego obszaru to grunty orne - użytkowane rolniczo. Paranaturalne warunki rozwoju roślinności stwarzają trwałe użytki zielone, tj. łąki i pastwiska zajmujące 7,25 %, a grunty zadrzewione 0,36 % powierzchni powiatu. Nieużytki i tereny inne stanowią na omawianym terytorium niespełna 1% powierzchni. Lasy i tereny leśne powiatu zajmują łącznie ,3 ha powierzchni, co stanowi nieco powyżej 18 % pokrycia całego terytorium. Najwyższym wskaźnikiem lesistości odznacza się teren gminy Jarocin (25,34%), a następnie : Jaraczewo (16,69%), Żerków (14,52%) i Kotlin (11,45%). Z poszczególnych sołectw największym udziałem lasów oznaczają się na terenie gminy Jaraczewo: Bielejewo (29,7%), Brzostów (37,9%), Góra (41,0%), Panienka (30,2%) i Parzęczew (41,5%); gminy Jarocin: Cielcza (47,7%), Hilarów (47,0%), Osiek (52,7%), Roszków (38,6%), Tarce (74,1%) i Witaszyczki (40,4%); na terenie gminy Kotlin: Racendów (25,3%) i Wola Książęca (20,0%), a na terenie gminy Żerków: Brzóstków (35,2%), Lubinia Mała (36,7%) i Żerniki (23,2%)

15 III Świat zwierzęcy Na terenie powiatu w warunkach naturalnych egzystuje zwierzostan typowy dla nizinnych obszarów Polski. Spośród dużych, dziko żyjących ssaków na omawianym obszarze występują: jelenie, dziki, sarny polne i leśne, sporadycznie daniele. Na polach bytuje, nieliczne ostatnio, pogłowie zajęcy. Z drapieżników występują lisy, kuny, rzadziej borsuki i wędrujące jenoty. Mniejsze ssaki reprezentowane są także przez gatunki chronione, jak: ryjówka, kret, jeż, nietoperz, wydra oraz bóbr. Bardzo bogata jest awiofauna. Stwierdzono tutaj występowanie ok. 140 gatunków ptaków. Również wśród gadów, płazów oraz owadów znajdujemy szereg osobników podlegających prawnej ochronie gatunkowej. Ryby, poza stawami hodowlanymi ukierunkowanymi głównie na hodowlę karpia, tołpygi czy amura, reprezentowane są przez gatunki charakterystyczne dla środkowopolskich nizinnych wód słodkowodnych. III.2. Stan środowiska naturalnego i elementy jego ochrony III.2.1. Wody podziemne i powierzchniowe III Eksploatacja wód podziemnych Ujęcia wód podziemnych stanowią na terenie powiatu dominującą formę zaopatrzenia w wodę ludności miast i wsi oraz na potrzeby przemysłu i gospodarstw rolnych. Na koniec 1997 roku łączna długość sieci wodociągowej miasta i gminy Żerków wynosiła 153,6 km i zaopatrywała 95% mieszkańców tego obszaru. Wszystkie miejscowości gminy Kotlin objęte są systemem zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi tutaj ponad 100 km. Długość sieci rozdzielczej w okolicach miasta Jarocin wynosiła na koniec 1996 roku 75,6 km. Wiejskie i komunalne sieci wodociągowe połączone są w większości z wodociągami zakładowymi dla wyrównania występujących okresowo niedoborów wody. III Jakość wód podziemnych W wyniku prowadzonego, w ramach badań regionalnych, monitoringu jakości wód podziemnych uzyskano następujące wyniki: wody z utworów czwartorzędowych w międzyrzeczu Warta Prosna Lutynia i ciągu dolin kopalnych w rejonie Góry i Goliny oznaczały się w większości II klasą czystości; do klasy III kwalifikowały się wody z ujęć w Wilkowyji i Gąsiorowie; poza klasami pozostały wody z ujęć w Komorzu (Cd, mętność), Cielczy (NH 4, fosforany, Cd, siarczki, Fe, Mn, sucha pozostałość), Jaraczewie i Potarzycy (Fe, Mn, Cd); wody z utworów trzeciorzędowych oznaczały się klasą Ib w rejonie na zachód od Jarocina, II klasą w rejonie Jaraczewo Jarocin Witaszyce Kotlin, a klasą III (Fe, NH 4, mętność, utlenialność) w ujęciach Witaszyce i Stęgosz; wody z utworów jurajskich oznaczały się Ib i II klasą czystości. III Stojące wody powierzchniowe Do znaczących zbiorników wodnych powiatu należy zaliczyć: zbiornik retencyjny Roszków o pojemności całkowitej 981 tys. m 3, usytuowany na powierzchni 34,2 ha i zasilany wodami rzeki Lubieszka, zbiornik wodny Parzęczew o powierzchni 6,7 ha i pojemności całkowitej 85,5 tys. m 3, zasilany wodami cieku Czarny Rów, zespół hodowlanych stawów rybackich w gm. Żerków składający się z kompleksu 5 stawów Raszewy zasilanego wodami rzeki Lutynia oraz kompleksu 9 stawów Podlesie zasilanego wodami rzeki Lubieszka

16 Pozostałe zbiorniki wodne, o niewielkiej powierzchni, nie mają istotnego znaczenia gospodarczego. Jakość wód w zbiornikach powierzchniowych stanowi pochodną zasilających je wód. W zbiorniku Roszków istnieje stałe zagrożenie zanieczyszczania, niezorganizowanym spływem powierzchniowym rozpuszczonych nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin z pól przyległych do rzeki Lubieszka oraz z dopływem wód opadowych (w tym również skanalizowanych) zanieczyszczonych ściekami komunalno - bytowymi z terenów miejscowości Borzęcice, Wałków - gm. Koźmin oraz Golina, Siedlemin - gm. Jarocin, a okresowo spływem bezpośrednio do rzeki odcieków z pryzm kiszonkowych. III Płynące wody powierzchniowe Północna i częściowo wschodnia granica powiatu opiera się o rzeki Warta i Prosna. Warta na odcinku od ujścia Prosny do Poznania winna spełniać wymogi I klasy czystości rzek. Wyniki badań z 1988 roku wykazały, że wody ww. rzeki nie spełniały wymogów żadnej z klas czystości. Przeprowadzone w 1975 roku badania jakości wód rzeki Prosna wykazały, że do 11 km biegu cieku spełniał on wymogi III klasy czystości, a dalej płynęły wody pozaklasowe. W 1978 roku stan czystości wód na punkcie poboru w Rudzie Komorskiej spełniał wymogi II klasy. W tym samym punkcie poboru w 1988 roku płynęły wody pozaklasowe. Wg badań z 1978 roku wody rzeki Lutynia spełniały wymogi III klasy czystości. Ostatnio odnotowuje się poprawę jakości wód tego cieku, spowodowaną regulacją gospodarki wodno-ściekowej w cukrowni Witaszyce, ograniczeniem działalności ZPL Lenwit, uruchomieniem części biologicznej oczyszczalni ścieków Cielcza oraz zmianami zachodzącymi w obiektach przemysłu rolnego. Rzeką Lubieszką obecnie płyną wody nie spełniające wymagań jakiejkolwiek klasy. Szczególnie zagrożony jest górny bieg rzeki. Stały odpływ z obiektów przetwórstwa rolnego i rolno-spożywczego gminy Jaraczewo i terenów sąsiednich powoduje, że Obrą płyną wody pozaklasowe. III Stan melioracji szczegółowych Sieć cieków zaliczanych do szczegółówki jest stosukowo gęsta. Stałe mokradła zajmują niewielkie obszary (w dolinie Warty - okolice Szczonowa) i wzdłuż Kanału Obry. W dolinach rzecznych występują miejscami podtopienia okresowe. Źródła związane są głównie z krawędzią doliny Warty i występują jako stałe w okolicy Bieździadowa (wydajność ca 10 dm 3 /s) oraz okresowe pomiędzy Żerkowem, Brzóstkowem i Raszewami. Dla utrzymywania, w tym konserwacji obiektów melioracji szczegółowej powołane są spółki wodne zrzeszone w Związku Spółek Wodnych w Jarocinie. Niektóre gospodarstwa są członkami gminnych spółek jako osoby prawne. Przedsiębiorstwo Rolne Rusko i RSP Kotlin zajmują się utrzymywaniem urządzeń melioracji szczegółowej we własnym zakresie poza strukturami ww. Związku podobnie jak rolnicy wsi Potarzyca, którzy utworzyli samodzielną organizację w oparciu o prawo dot. spółek wodnych. Łącznie powierzchnia gruntów zmeliorowanych w powiecie wynosi ha, a długość rowów przekracza 670 km

17 III Budowle hydrotechniczne, obiekty ochrony wód Największą budowlą hydrotechniczną jest tama na Lubieszce, w m. Roszków o wysokości piętrzenia 7,2 m. Na Lutyni jest 8 jazów regulujących przepływ rzeki, na Lubieszce 2, a na Obrze 3 jazy. Na większości cieków występują liczne zastawki. Obecnie szereg urządzeń regulujących stosunki wodne, zarówno cieków podstawowych, a w szczególności obiektów melioracji szczegółowej wymaga podjęcia działań renowacyjnych, a w wielu wypadkach przebudowy. W powiecie największe zagrożenie zalania wodami powodziowymi ma miejsce na znacznym obszarze gminy Żerków w rejonie tzw. żerkowskiego węzła hydrograficznego u zbiegu rzek Prosna, Lutynia i Warta oraz w mniejszym stopniu na terenach zachodniej części gminy Jaraczewo. Podstawowe obiekty ochrony przeciwpowodziowej w powiecie to: przepompownia w m. Komorze służąca do przejęcia wód z pól o powierzchni 230 ha (bezpośrednio) o zasięgu oddziaływania 1480 ha, lewostronny wał rzeki Warta (km ), lewostronny wał rzeki Prosna (km ), obustronny wał rzeki Lutynia (km ), Na terenie powiatu funkcjonują następujące, większe oczyszczalnie ścieków: komunalne: Lp. Lokalizacja Gmina Przepustowość m 3 /d Typ Odbiornik 1. CIELCZA Jarocin mech-biologiczna Lubieszka 2. WITASZYCE Jarocin 500 mech-biologiczna Lutynia 3. JARACZEWO (osiedle) Jaraczewo 50 mech-biologiczna Obra 4. ŻERKÓW Żerków 750 mech-biologiczna Lutynia 5. RASZEWY Żerków 400 mech-biologiczna Lutynia zakładowe: Lp. Lokalizacja Gmina Przepustowość m 3 /d Typ Odbiornik 1. KPCB Brzostów Jarocin 50 mech-biologiczna Lubieszka 2. ZPL Lenwit Jarocin Witaszyce b.d. mechaniczna Lutynia 3. DPS Zakrzew Jarocin 50 mech-biologiczna Lutynia 4. ZPOW Kotlin Kotlin mechaniczna Kotlinka 5. Gorzelnia Twardów Kotlin 40 mech-biologiczna Lutynia 6. Masarnia Jaraczewo Jaraczewo 50 mech-biologiczna Obra 7. Gorzelnia Radlin Jarocin 100 mech-biologiczna Lubieszka 8. Gorzelnia Żółków Żerków 180 mech-biologiczna Lutynia 9. Cukrownia Witaszyce Jarocin mech-biologiczna Lutynia III.2.2. Powietrze atmosferyczne Na przestrzeni ostatnich lat odnotowuje się spadek wartości wskaźników zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, i tak np. w latach średnioroczne stężenie zanieczyszczeń w µg/m 3 dla terenu Jarocina przedstawiało się następująco: Rodzaj zanieczyszczeń SO 2 NO 2 Pył zawieszony 22,7 24,8 40, ,9 30,7 14,2 31,2 32,6 26,4 28,5 28,6 29,2 11,0 26,3 18,5 9,0 21,0 20,5 Dopuszczalna norma 40,0 40,0 50,0-17 -

18 III.2.3. Promieniowanie, hałas Przez wschodnią i północno-wschodnią część powiatu przebiegają pasy teletransmisyjne, krzyżujące się w m. Żerków (wieża przekaźnikowa). W środkowej części gminy Jaraczewo realizowana jest w układzie południkowym budowa przesyłowej linii energetycznej 400 kv. Cały teren powiatu pokryty jest napowietrzną siecią linii energetycznych średniego i niskiego napięcia. Wszystkie wyżej wymienione obiekty są źródłem promieniowania elektromagnetycznego, ale jego natężenie nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Na tło akustyczne terenu, poza lokalnymi źródłami pochodzenia przemysłowego, w sposób najistotniejszy wpływa hałas wywoływany przez środki transportowe, a jego natężenie wzrasta wraz ze wzrostem ruchu komunikacyjnego. Na terytorium powiatu ośrodkiem najbardziej narażonym na przekroczenie dopuszczalnych norm jest miasto Jarocin. III.2.4. Zasoby kopalin, eksploatacja Z najstarszą epoką geologiczną, tj. z permskim cyklem sedymentacyjnym wiążą się udokumentowane na terenie powiatu i okolic złoża gazu ziemnego.. Wydobycie następuje tutaj poprzez jego samoczynny wypływ z poziomu m p.p.t. a poszczególne otwory przyłączone są do zautomatyzowanej kopalni usytuowanej w Pawłowicach (gm. Żerków). Obecnie w fazie przygotowania do eksploatacji znajdują się dalsze odwierty m.in. w okolicach wsi Wilcza, Tarce oraz Cielcza. Podstawowym surowcem ilastym wydobywanym na terytorium powiatu są trzeciorzędowe iły plioceńskie. Ich złoża charakteryzują się dość dużą miąższością i jako wartościowy surowiec spełniają wymogi do produkcji, wysokiej jakości, wyrobów grubooraz cienkościennych. Największe złoża tych iłów znajdują się w okolicach. Brzostowa i Witaszyc, a mniejsze na terenie m. Kotlin i Góra. W formie rozpoznanych złóż, w szczególności w okolicach wsi Twardów, Orpiszewek i Kurcew gm. Kotlin, Panienka, Zalesie, Brzostów i Gola gm. Jaraczewo, Żółków, Sierszew i Lubinia Mała gm. Żerków oraz Bachorzew, Cząszczew i Roszków gm. Jarocin znajdują się pokłady żwirów i pospółki. III.2.5. Gospodarka odpadami III Odpady komunalne Podstawową metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie powiatu jest ich składowanie na tzw. wysypiskach śmieci. Każda z gmin wchodząca w skład omawianego obszaru posiada własne składowisko odpadów i tak: dla terenu miasta i gminy Jarocin jest ono zlokalizowane w m. Leszczyce - Jarocin. Składowisko to, o pojemności m 3 zostało urządzone w 1980 roku na działce o powierzchni 4,5 ha i ma uregulowaną stronę formalnoprawną.. dla terenu miasta i gminy Żerków składowisko odpadów, ostatnio przebudowane, znajduje się w m. Rozmarynów - Brzóstków. Rozbudowa zwiększyła jego pojemność o m 3. Równocześnie z procesem modernizacji, stopniowo wdrażany jest proces segregacji dostarczanych odpadów. Składowisko posiada uregulowaną stronę formalnoprawną. dla terenu gminy Jaraczewo składowisko odpadów mieści się na działce o powierzchni 0,70 ha, w m. Gola II. Pojemność obiektu wynosi m 3. W 2000 roku podjęto się organizacji selektywnej zbiórki odpadów. Składowisko odpadów posiada uregulowaną stronę formalnoprawną

19 dla terenu gminy Kotlin składowisko odpadów zlokalizowane jest na terenie ZPOW Kotlin (obecnie Kotlin S.A.) i służy do składowania zarówno odpadów przemysłowych jak i odpadów komunalnych. Obiekt posiada uregulowaną stronę formalnoprawną i zajmuje powierzchnię 1,21 ha. W roku 2000 władze miejskie Jarocina podjęły się (na terenie Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Cielczy) urządzenia Kompostowni Osadów Ściekowych. Założenia projektowe tego obiektu przewidują również unieszkodliwianie innych, poza osadami, odpadów organicznych. Na terenie miasta Żerków zlokalizowany jest zakład likwidacji wraków samochodowych. III Odpady inne niż komunalne Terytorium powiatu jarocińskiego charakteryzuje się dużym udziałem rolnictwa w ogólnej działalności produkcyjnej. Obszary wiejskie zamieszkuje tutaj około 60% mieszkańców. Rolnictwo powiatu cechuje stosunkowo intensywna produkcja zwierzęca, wynikiem której jest znaczna ilość powstałych odpadów organicznych. Jedynym, praktykowanym obecnie sposobem zagospodarowania ww. odpadów jest ich wykorzystywanie rolnicze, do nawożenia gruntów uprawnych. Dużym zagrożeniem dla środowiska i zdrowia ludzi jest nieprawidłowe zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku zastosowania chemicznych środków ochrony roślin. Na terenie powiatu znajduje się zlokalizowany w m. Niedźwiady, gm. Jaraczewo mogilnik przeznaczony do składowania przeterminowanych i niewykorzystanych środków chemicznych stosowanych w produkcji rolnej. Obecnie obiekt jest nieczynny i w roku 2003 planuje się jego całkowitą likwidacje. W oparciu o dane zebrane z 11 największych jednostek organizacyjnych powiatu oszacowano, że w 1999 roku wytworzono w nich ok. 152 tys. ton odpadów, z których 140 tys. ton zostało przeznaczonych do wykorzystania. W ogólnej masie ww. odpadów ok. 60 ton stanowiły substancje zaliczane do grupy odpadów niebezpiecznych. Na terytorium powiatu nie ma składowiska przeznaczonego wyłącznie do składowania odpadów przemysłowych. Unieszkodliwianie odpadów powstających w wyniku działalności służb medycznych dokonuje się na terenie szpitala powiatowego w funkcjonującej tam spalarni odpadów medycznych. W m. Witaszyce, gm. Jarocin działa Zakład Przerobu Olejów Przepracowanych na Olej Opałowy, a współpracująca z nim firma prowadzi odbiór od wytwarzających przepracowanych olejów. III.2.6. Obiekty ochrony przyrody Na terytorium powiatu jarocińskiego ustanowiono dotychczas dwie formy ochrony przyrody, tj. utworzono Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy oraz dokonano wpisu 94 obiektów do rejestru pomników przyrody. III Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy Dnia 17 października 1994 roku zarządzeniem Wojewodów Kaliskiego i Poznańskiego ustanowiono Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy. Na obszarze gminy Żerków park zajmuje powierzchnię ha z czego ha to tereny leśne, 755 ha - trwałe użytki zielone, 5,946 ha to grunty orne, a 36 ha znajduje się pod wodami. Łącznie z terenami znajdującymi się w granicach powiatów średzkiego i wrzesińskiego powierzchnia parku wynosi ha

20 III Pomniki przyrody Rejestr pomników przyrody powiatu jarocińskiego zawiera 94 pozycje i obejmuje na terenie: miasta i gminy Jarocin: 27 obiektów, które stanowią: 15 dębów, 2 lipy. 7 sosen, 12 świerków, 5 platanów, 2 klony, 3 jesiony i po jednym grabie oraz miłorzębie, a także aleję dębową i dwa głazy narzutowe, miasta i gminy Żerków: 21 obiektów, które stanowią: 10 jesionów, 4 topole, 15 dębów oraz po jednym grabie i klonie oraz park i lasek bukowy, gminy Jaraczewo: 12 obiektów, które stanowią 6 dębów, 2 lipy, 2 wiązy oraz po jednej sośnie i olszy a także stanowisko bluszczu pospolitego, gminy Kotlin: 34 obiekty, które stanowią: 31 dębów, 9 wiązów, 3 sosny, 7 klonów i po jednym platanie, jesionie, lipie oraz jabłoni a także park wiejski. III Parki miejskie i wiejskie W oparciu o przepisy ustawy o ochronie dóbr kultury, na terytorium powiatu zostały uznane za zabytki i ujęte w rejestrze województwa wielkopolskiego, obszary parkowe zlokalizowane w miejscowościach: Jarocin, Tarce, Witaszyce, Komorze, Przybysław, Raszewy, Śmiełów, Jaraczewo, Rusko, Góra i Kotlin. W spisie parków historycznych zostały odnotowane: parki dworskie w Bielejewie, Goli, Łowęcicach, Panience i Parzęczewie oraz park pałacowy w Cerekwicy z terenu gminy Jaraczewo, parki dworskie w Golinie, Hilarowie, Mieszkowie, Potarzycy i Siedleminie oraz park pałacowy w Zakrzewie z terenu gminy Jarocin, parki dworskie w Kurcewie, Magnuszewicach, Orpiszewku, Sławoszewie, Woli Książęcej i Wyszkach oraz park pałacowy w Słupi z terenu gminy Kotlin, jak i parki dworskie w Brzóstkowie, Lgowie, Mniszewie, Pawłowicach, Prusinowie oraz parki pałacowe w Kretkowie i Żerkowie z terenu gminy Żerków

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2008-2013

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2008-2013 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/180/09 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. POWIAT JAROCIŃSKI STRATEGIA ROZWOJU POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2008-2013 Strategia Rozwoju Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI Powierzchnia geodezyjna województwa kujawsko-pomorskiego według stanu w dniu 1 I 2011 r. wyniosła 1797,1 tys. ha, co stanowiło 5,7 % ogólnej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015.

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Czerwiec 2015 WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie, działa w oparciu

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

10. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

10. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 10. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 10.1. Struktura podmiotów gospodarczych Na terenie Gminy Bestwina działa łącznie 827 podmiotów gospodarki narodowej 805 podmiotów należy do sektora prywatnego (97 %), 22 podmioty

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r. mld zł GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012

Bardziej szczegółowo

Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki UNIA EUROPEJSKA Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie ZPORR Pracodawca - Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Bardziej szczegółowo

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa A A 1. Wstęp Prawo ochrony środowiska tworzą akty prawne o różnej randze. Najwyższym z nich jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona w 1997

Bardziej szczegółowo

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu www.sn-pl.eu Cele główne Ochrona i poprawa stanu środowiska, w tym: Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Stworzenie ukierunkowanej

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R.

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. Nakłady inwestycyjne a) są to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa,

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Jan Fryc, Zofia Płoszaj-Witkowicz Urząd Statystyczny w Katowicach, Śląski Ośrodek Badań Regionalnych Katarzyna Kimel, Barbara Zawada Urząd

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

POWIAT LIMANOWSKI. Powiat Limanowski

POWIAT LIMANOWSKI. Powiat Limanowski POWIAT LIMANOWSKI Cechy demograficzne Powiatu Obszar 952 km 2 Liczba mieszkańców 120,1 tys. Gęstość zaludnienia 126 osób/km 2 Zalesienie 41% Specyfika: - duży udział ludności w wieku przedprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 03 Charakterystyka miasta Katowice W-880.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Źródła informacji

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032 779

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE do Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Puławy na lata 2007-2015 PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE I. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO MIASTA I.1. Planowanie zagospodarowania przestrzennego Miasta

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne. Dz. U. Nr 115, poz. 1229; 3. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM

MOŻLIWOŚCI SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM MOŻLIWOŚCI SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM Dr inż. Anna Żornaczuk-Łuba Zastępca dyrektora Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody Ministerstwo Środowiska Polanica Zdrój 23 maja 2014 r.

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2014 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: czerwiec 2015 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: listopad 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464-23-15 faks 22 846-76-67

Bardziej szczegółowo

Struktura demograficzna powiatu

Struktura demograficzna powiatu Struktura demograficzna powiatu Gminą o największej ilości mieszkańców w Powiecie Lubelskim są Niemce posiadająca według stanu na dzień 31.12.29 r. ponad 17 tysięcy mieszkańców, co stanowi 12% populacji

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji społecznogospodarczej powiatu. chełmskiego na przestrzeni ostatnich lat. Ryszard Boguszewski

Analiza sytuacji społecznogospodarczej powiatu. chełmskiego na przestrzeni ostatnich lat. Ryszard Boguszewski Analiza sytuacji społecznogospodarczej powiatu chełmskiego na przestrzeni ostatnich lat Ryszard Boguszewski Analizowane obszary Przestrzeń i środowisko Sfera społeczna Sfera gospodarcza Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Urząd Statystyczny we Wrocławiu 50-950 Wrocław, ul. Oławska 31, tel. 71 371 63 00, fax 71 371 63 60 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Województwo

Bardziej szczegółowo

6. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI

6. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI 6. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI Główne czynniki mające wpływ na powierzchnię ziemi to m.in. mechaniczne niszczenie pokrywy glebowej wskutek procesów urbanizacji, działalności górniczej i niewłaściwie prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Program wodno-środowiskowy kraju

Program wodno-środowiskowy kraju Program wodno-środowiskowy kraju Art. 113 ustawy Prawo wodne Dokumenty planistyczne w gospodarowaniu wodami: 1. plan gospodarowania wodami 2. program wodno-środowiskowy kraju 3. plan zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA. Opracowała: mgr inż. Joanna Depta- Ładak

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA. Opracowała: mgr inż. Joanna Depta- Ładak TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA Opracowała: mgr inż. Joanna Depta- Ładak Charakterystyka zawodu Technik ochrony środowiska koordynuje pracę w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Na ocenę dostateczną uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Środowisko przyrodnicze Polski

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012.

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012. Płeć jest jedną z kluczowych cech stosowanych w analizie rynku pracy. Wiele zjawisk przedstawionych jest w podziale na mężczyzn i kobiety. Także indywidualne możliwości oraz decyzje pracowników i osób

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE.

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE. Przetarg IX Wersja archiwalna Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na: Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Leśna. OGŁOSZENIE Gmina Leśna

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/181/13 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 27 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/181/13 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 27 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/181/13 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Powiatowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2011-2014" za 2012

Bardziej szczegółowo

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r.

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. Stan i główne g wyzwania rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. 1 Cele konferencji Ocena stanu i głównych wyzwań rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Ocena wpływu reform

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Krakowie

Urząd Statystyczny w Krakowie Województwo małopolskie jest jednym z mniejszych regionów Polski, za to czwartym pod względem liczby mieszkańców. Należy do największych w kraju ośrodków edukacji, kultury i turystyki. Jego południowa

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: maj 2014 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Aneks tabelaryczny (potencjał demograficzny i gospodarczy LGD PB )

Aneks tabelaryczny (potencjał demograficzny i gospodarczy LGD PB ) Aneks tabelaryczny (potencjał demograficzny i gospodarczy LGD PB ) 1.1. Ludność Tabela 1.1. Powierzchnia i ludność w 2003 r. Powierzchnia (km 2 ) Liczba sołectw Ludność w tym: kobiety /100 mężcz. Gęstość

Bardziej szczegółowo

7. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE POWIATU I WOJEWÓDZTWA

7. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE POWIATU I WOJEWÓDZTWA 7. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE POWIATU I WOJEWÓDZTWA Porównanie gminy Krzeszyce z gminami ościennymi pod względem występowania zagrożeń środowiska (stan na 1996 r.) Lp. Gmina PA

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna analiza uwarunkowań sozologicznych zagospodarowania i użytkowania terenu czyli stan i ochrona środowiska, formy, obiekty

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania kwiecień 2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

Bardziej szczegółowo

Warszawa- środowisko przyrodnicze Jak środowisko przyrodnicze determinowało rozwój miasta? Agnieszka Chrząstowska-Wachtel

Warszawa- środowisko przyrodnicze Jak środowisko przyrodnicze determinowało rozwój miasta? Agnieszka Chrząstowska-Wachtel Warszawa- środowisko przyrodnicze Jak środowisko przyrodnicze determinowało rozwój miasta? Agnieszka Chrząstowska-Wachtel http://www.varsovia.pl/varsovia/ - Co już wiemy? Gdzie leży Warszawa? http://www.batorz.gmina.pl/img/zdjecia/_big/eu_location_pol.png&imgrefurl

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2011 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Warszawa, 03.09.2012 Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej

Bardziej szczegółowo

Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020

Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020 Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020 Augustów, 3-4 września 2015 r. 1 mgr Małgorzata Fiedorczuk mgr Maciej Muczyński Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia Budowa zakładu ślusarsko-kowalskiego w miejscowości Celestynów, gm. Borek Wlkp. SPIS TREŚCI

Karta informacyjna przedsięwzięcia Budowa zakładu ślusarsko-kowalskiego w miejscowości Celestynów, gm. Borek Wlkp. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia... 2 2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK Projekt Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Łask jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. Według stanu z końca grudnia 2007 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w powiecie jarocińskim w latach 2006-2010

Rynek pracy w powiecie jarocińskim w latach 2006-2010 Autor: Michał Ginter Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział: Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Rynek pracy w powiecie jarocińskim w latach 2006-2010 Charakterystyka powiatu jarocińskiego Powiat

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo