UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 24 października 2012 r. w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chełmek". Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. nr 142, poz z późniejszymi zmianami) oraz art. 19 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 8 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 1059) Rada Miejska w Chełmku uchwala: 1. Aktualizację "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chełmek" do roku 2020, uchwalonych Uchwałą Nr XX/157/2004 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 1 lipca 2004r., jak w załączniku do niniejszej Uchwały. 2. Wykonanie Uchwały powierza sie Burmistrzowi Chełmka. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku Marek Palka Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 1

2 Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Chełmek Zamawiający Autorzy Opracowanie Data opracowania Miasto i Gmina Chełmek Mgr inż. Michał Chabiński Mgr Joanna Sladek Mgr Martyna Bytomska Mgr Paweł Syrek Grupa Doradcza Altima Sp. z o.o. ul. Ligocka 103, budynek Katowice Wrzesień 2012 Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 2

3 Spis treści 1 Podstawa opracowania dokumentu Podstawa prawna i formalna opracowania dokumentu Źródła informacji Charakterystyka Gminy Chełmek Położenie Gminy Chełmek Zagospodarowanie przestrzenne Plany zagospodarowania przestrzennego Powierzchnia gruntów Mieszkalnictwo Infrastruktura transportowa Infrastruktura komunalna Rolnictwo Leśnictwo Środowisko naturalne Warunki klimatyczne Stan wód podziemnych Stan wód powierzchniowych Stan powietrza Obszary prawnie chronione, zabytki zlokalizowane na terenie gminy, zasoby przyrodnicze Demografia Otoczenie gospodarcze Określenie stopnia aktualności dokumentów planistycznych, przewidywanych zmian i zamierzeń Gminy Strategia Rozwoju Gminy Chełmek na lata Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Chełmek Plan Odnowy Bobrka na lata oraz Plan Odnowy Gorzowa na lata Program Ochrony Środowiska w Gminie Chełmek Dokumenty określające warunki zagospodarowania przestrzennego Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Chełmek do roku S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 3

4 3 Charakterystyka systemów energetycznych, szacunek i prognoza zapotrzebowania na nośniki energii System ciepłowniczy Infrastruktura systemu ciepłowniczego Obecne zapotrzebowanie na ciepło Szacowane zmiany zapotrzebowania na ciepło Plany rozwoju Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej System elektroenergetyczny Infrastruktura Obecne zapotrzebowanie na energię elektryczną Szacowane zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną Plany rozwoju Przedsiębiorstwa Dystrybucji Energii Elektrycznej System gazowniczy Infrastruktura Obecne zużycie paliw gazowych Szacowane zmiany zapotrzebowania na paliwa gazowe Plany rozwoju Przedsiębiorstwa Dystrybucji Paliw Gazowych Bezpieczeństwo energetyczne gminy Analiza możliwości rozwoju technologii opartych o odnawialne źródła energii Biomasa Energia słoneczna Energia wiatru Energia spadku wody Energia geotermalna Podsumowanie możliwości wykorzystania technologii opartych o odnawialne źródła energii 70 5 Możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów energii z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych Lokalne nadwyżki energii Lokalne zasoby paliw Energia odpadowa z procesów produkcyjnych Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie paliw i energii na terenie Gminy Chełmek Racjonalizacja użytkowania ciepła S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 4

5 6.2 Racjonalizacja użytkowania energii elektrycznej Racjonalizacja użytkowania paliw gazowych Możliwości finansowania potencjalnych inwestycji i działań określonych w założeniach do planu zaopatrzenia [ ] Środki własne Finansowanie preferencyjne dotacje i pożyczki Finansowanie przez stronę trzecią Umowy z podmiotami ESCO Partnerstwo publiczno-prywatne Zakres współpracy z innymi gminami Zgodność założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe z Polityką energetyczną Polski do Wnioski końcowe Spis ilustracji Spis tabel Załączniki S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 5

6 1 Podstawa opracowania dokumentu 1.1 Podstawa prawna i formalna opracowania dokumentu Podstawą prawną opracowania Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Chełmek jest Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 2010r. Nr 21, poz. 104 i nr 81, poz. 530) przypisująca gminie zadania własne w zakresie: planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy, planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy, finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy Opracowania przez władze gminy Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz Projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (na okres 15 lat z aktualizacją co 3 lata) Podstawą formalną opracowania jest umowa pomiędzy Grupą Doradczą Altima sp. z o.o. i Gminą Chełmek z dnia r. Niniejsze Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chełmek, odpowiadają wymogom Ustawy Prawo Energetyczne tj. zawierają: Ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Propozycje przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, w tym realizujących zapisy ustawy o Efektywności Energetycznej Analizę możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych Zakres współpracy z innymi gminami i obejmują okres 15 lat od daty sporządzenia. Głównymi funkcjami założeń do planu zaopatrzenia [ ] są: Możliwość realizowania własnej polityki energetycznej i ekologicznej gminy Zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie zaopatrzenia w nośniki energii 5 S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 6

7 Zdefiniowanie popytu na energię Minimalizacja kosztów usług energetycznych Zwiększanie poziomu dostępności usług energetycznych Poprawa stanu środowiska naturalnego W niniejszych założeniach uwzględniono wcześniejsze opracowanie dotyczące planowania energetycznego na terenie Gminy Chełmek, a mianowicie Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Chełmek z kwietnia 2004 roku, które stały się podstawą do weryfikacji trendu rozwoju gminy oraz oszacowania tempa zmian przestrzennych i infrastrukturalnych 6 S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 7

8 1.2 Źródła informacji Charakterystyka gminy, analiza obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię oraz plany rozwoju przedsiębiorstw dystrybucji energii określone zostały na podstawie informacji udostępnionych przez: Urząd Miejski w Chełmku, Wydział Architektury Geodezji i Zasobów Komunalnych, ul. Krakowska 11 TAURON Dystrybucja S.A., Departament Rozwoju Sieci, ul. Batorego 17a, Bielsko Biała Górnośląska Spółka Gazownictwa, Biuro Rozwoju Rynku, ul. Szczęść Boże 11, Zabrze Górnośląski Oddział Obrotu Gazem, Gazownia Zabrzańska, ul. Mikulczycka 5, Zabrze ENWOS Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno Ściekowej, Pl. Kilińskiego 1, Chełmek Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Starostwo Powiatowe w Oświęcimu Urząd Statystyczny w Krakowie Główny Urząd Statystyczny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Korespondencja z gminami ościennymi 7 S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 8

9 2 Charakterystyka Gminy Chełmek 2.1 Położenie Gminy Chełmek Gmina Chełmek położona jest w zachodniej części województwa małopolskiego i jednocześnie w północnej części powiatu oświęcimskiego, leży u zbiegu rzek Wisły i Przemszy. Dużym atutem gminy jest jej położenie w trójkącie pomiędzy trzema dużymi aglomeracjami miejskimi, tj. Krakowem (ok. 60 km), Katowicami (ok. 40 km) oraz Bielskiem Białą (ok. 40 km). Rysunek 1 Położenie Gminy Chełmek na tle sąsiednich miejscowości [Źródło: geoportal.gov.pl] 8 S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 9

10 Gmina Chełmek sąsiaduje: od zachodu z Gminami Bieruń, Imielin i Chełm Śląski, od północnego-wschodu z Gminą Jaworzno, od wschodu z Gminą Libiąż, od południa z Gminą Oświęcim. Rysunek 2 Położenie miasta Chełmek i sołectw Bobrek oraz Gorzów na tle gminy [Źródło: geoportal.gov.pl] Gmina Chełmek składa się z trzech jednostek administracyjno-osadniczych: Chełmka stanowiącego miejską część gminy (miasto Chełmek) oraz sołectwa Bobrek i Gorzów, tworzących część wiejską gminy. Zajmuje powierzchnię 2733,0915 ha, z czego miasto 9 S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 10

11 Chełmek zajmuje pow. 831,3484 ha (30,41%), Bobrek: 1502,8289 ha (54,99%) i Gorzów: 398,9142ha (14,6 %). Przez teren gminy przebiega granica dwóch regionów fizyczno-geograficznych: Wyżyny Śląsko-Krakowskiej oraz Kotliny Oświęcimskiej. Na terenie gminy wyróżnić można 3 klasy krajobrazu: wyżynny, równinny oraz dolin i obniżeń. Najwyżej wzniesiony punkt to wierzchołek Wzgórza Skała 291,5 m.n.p.m, najniżej położony punkt to koryto Wisły w miejscowości Bobrek (granica z Gromcem) 224,6 m.n.p.m. 2.2 Zagospodarowanie przestrzenne Plany zagospodarowania przestrzennego Na terenie Gminy obowiązują: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr V/41/99 z dnia 4 marca 1999 r.), Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji: o ul. Dąbrowskiej i ul. Żeromskiego w Chełmku (Uchwała Nr XXXIV/226/97 z dnia 12 czerwca 1997 r.), o ul. Krakowska i ul. Kościuszki w Chełmku (Uchwała NR XXX/202/96 z dnia 30 grudnia 1996 r.), o ul. Krakowska w Bobrku (Uchwała Nr VI/49/2007 z dnia 3 kwietnia 2007 r.), o ul. Leśna i ul. Polna w Chełmku (Uchwała Nr XXX/200/96 z dnia 30 grudnia 1996 r.) o obejście drogowe miasta Oświęcim (XXVI/201/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r.), o ul. Ofiar Faszyzmu w Chełmku (Uchwała Nr XXVIII/231/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r.), o ul. Oświęcimska i ul. Nowowiejska w Gorzowie (Uchwała Nr XXXIV/225/97 z dnia 12 czerwca 1997 r.), o ul. Oświęcimska i ul. Smugowa w Gorzowie (Uchwała Nr XXXIV/224/97 z dnia 12 czerwca 1997 r.), o ul. Oświęcimska w Chełmku (Uchwała Nr XLVII/365/2006 z dnia 24 października 2006 r.), o ul. Piastowska w Chełmku (Uchwała Nr XLV/342/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r.), o ul. Przemysłowa w Chełmku (Uchwała Nr VI/50/2007 z dnia 3 kwietnia 2007 r.), o ul. Słowackiego i ul. Norwida w Chełmku (Uchwała Nr XXX/201/96 z dnia S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 11

12 grudnia 1996 r.), o ul. Słowackiego w Chełmku (Uchwała Nr XLV/343/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r.), o ul. Wrzosowa w Gorzowie (Uchwała Nr XXVIII/229/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r.). Zapisy powyższych dokumentów obowiązują w trybie ciągłym, z uwzględnieniem poszczególnych uszczegółowień opracowywanych na bieżąco w miarę możliwości finansowania dokumentów z budżetu Gminy Powierzchnia gruntów W zakresie struktury przestrzennej, gmina Chełmek cechuje się dużym zróżnicowaniem. Obszar miejski ma charakter typowo przemysłowy z wyraźnie wydzielonym terenem przemysłowym, natomiast tereny sołectw to obszary o charakterze wiejskim. Zgodnie z danymi UM Chełmek i Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu na terenie Gminy wyodrębnić można 2733 ha gruntów. Przyjmując podział ze względu na strukturę własności wyróżnia się: 247 ha gruntów komunalnych, 1096 ha gruntów osób fizycznych, w tym: o o grunty osób fizycznych wchodzące w skład gospodarstw rolnych: 258 ha, grunty osób fizycznych nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych: 838 ha, 1390 ha gruntów osób prawnych. Rysunek 3 Powierzchnia gruntów gminnych w ha [Źródło: UM Chełmek, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu] 1390 grunty komunalne grunty osób fizycznych wchodzące w skład gospodarstw rolnych grunty osób fizycznych nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych grunty osób prawnych 11 S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 12

13 Tabela 1 Struktura powierzchni gruntów prywatnych i komunalnych na terenie Gminy Chełmek (nie obejmuje gruntów osób prawnych) [Źródło: UM Chełmek, stan na , Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, stan na ] grunty orne sady łąki trwałe pastwiska trwałe własność: rodzaj gruntu: mienie komunalne [ha] grunty osób fizycznych [ha] wchodzące w skład gospodarstw rolnych [ha] nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych [ha] grunty rolne zabudowane grunty leśne grunty zadrzewione i zakrzewione tereny mieszkaniowe tereny przemysłowe tereny zabudowane i inne/inne 18 2 tereny zabudowane 0 2 zurbanizowane tereny 27 0 niezabudowane 0 0 tereny rekreacyjno wypoczynkowe tereny komunikacyjne tereny różne wody/grunty pod wodami nieużytki Suma Razem grunty os. fiz. i komunalne 1343 ha Grunty osób prawnych 1390 ha Łącznie wszystkie grunty 2733 ha Mieszkalnictwo Na terenie Gminy Chełmek można wyodrębnić zasoby mieszkaniowe będące własnością: osób prywatnych (budownictwo indywidualne oraz wspólnoty mieszkaniowe), gminy (lokale socjalne i komunalne), spółdzielni mieszkaniowej, 12 S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 13

14 osób prawnych. Największą liczbę mieszkań w gminie stanowi budownictwo indywidualne (ok. 60% ogółu zasobów mieszkaniowych na terenie gminy). Kolejną liczną grupę tworzą mieszkania zarządzane przez Administrację Domów Mieszkalnych sp. z o. o. w Chełmku. Zaliczyć należy do niej mieszkania komunalne, socjalne oraz wspólnoty mieszkaniowe. ADM Sp. z o.o., w której 100% udziałów należy do gminy, zarządza 45 budynkami funkcjonującymi w ramach wspólnot mieszkaniowych. Lokale spółdzielcze położone w gminie Chełmek należą do zasobów Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanka w Oświęcimiu zarządzającej 14 wielorodzinnymi budynkami mieszkalnymi. Z łącznej puli mieszkań spółdzielczych większość stanowią mieszkania własnościowe (wykupione od spółdzielni przez lokatorów). Na terenie gminy dominuje budownictwo jednorodzinne. Budynki wielorodzinne stanowią zaledwie 1 % budynków znajdujących się na terenie gminy. Na terenie Gminy Chełmek funkcjonuje łącznie 3387 gospodarstw domowych: Bobrek: 418, Gorzów: 409 Chełmek: o Stare Miasto: 712 o Nowopole: 299 o Stara Kolonia: 700 o Osiedle: S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 14

15 Struktura wiekowa budynków przedstawiona została na poniższym rysunku. Rysunek 4 Struktura wiekowa budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Chełmek [Źródło: UM Chełmek] 30% 29% 41% budynki wybudowane do 1973 r. budynki wybudowane w latach budynki wybudpwane wybudowane w latach latach W latach wydano 766 pozwoleń na budowę domów mieszkalnych, budynków gospodarczych i garaży dla obszaru gminy. W latach wydano 570 pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz garaży. Dokładne informacje na temat zagospodarowania przestrzennego gminy przedstawione zostały w załączniku nr Infrastruktura transportowa Gmina Chełmek usytuowana jest w połowie drogi między Krakowem a Katowicami, przy autostradzie A4. Pozostałe główne szlaki komunikacyjne przebiegające przez gminę to: Droga wojewódzka 933 z Chrzanowa do Oświęcimia Droga wojewódzka 780 z Krakowa na Śląsk Linia kolejowa Trzebinia-Oświęcim Na terenie gminy zasadniczą rolę komunikacyjną odgrywają drogi wojewódzkie, z których ruch rozprowadzany jest przez sieć dróg powiatowych i gminnych, natomiast na obszarze gminy nie ma dróg krajowych. Obecnie sieć drogowa nie zaspokaja potrzeb mieszkańców i inwestorów. Ze względu na rozwój gminy konieczna jest jej systematyczna rozbudowa i modernizacja. Większość dróg powiatowych kwalifikowanych do modernizacji nie tylko stanowi dojazd do autostrady A4 ale również łączy uprzemysłowione tereny w kierunku Oświęcim-Jaworzno. 14 S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 15

16 Łączna długość dróg w gminie Chełmek wynosi ok. 60,00 km, z czego 11,91 km przypada na drogi gminne. Gęstość tego podstawowego układu drogowego na obszarze gminy wynosi ok. 225 km/100 km² i jest dużo wyższa od wskaźnika gęstości dróg gminnych i powiatowych dla powiatu oświęcimskiego, który wynosi 167 km/100 km². Wskaźnik gminy jest również znacznie wyższy od średniej dla Małopolski, wynoszącej w tej kategorii 128 km/100 km². Duża gęstość dróg podstawowego układu drogowego, składającego się z dróg gminnych oraz powiatowych, determinuje przeznaczanie bardzo dużych nakładów na ich utrzymanie i modernizację przez gminę Chełmek. Przez obszar Gminy Chełmek przebiega główna linia kolejowa (PKP E-65) relacji Zebrzydowice Oświęcim Trzebinia Kraków. Jest to linia dwutorowa, zelektryfikowana, prowadząca ruch towarowo pasażerski. Na terenie gminy znajdują się dwie stacje PKP, Stacja Chełmek oraz Stacja Gorzów Chrzanowski, które zapewniają powiązania lokalne w relacji Oświęcim Trzebinia oraz dalekobieżne Kraków, Bielsko-Biała, Jelenia Góra. Najbliższe stacje dla ruchu pospiesznego i międzynarodowego znajdują się w Oświęcimiu i Trzebini. Na terenie Gminy Chełmek sprawnie funkcjonuje komunikacja autobusowa. Organizacja transportu miejskiego leży po stronie następujących operatorów: Związek Komunalny "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie, Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej i Spedycji Oświęcim S.A., przewoźnicy prywatni (minibusy). Istotne znaczenie dla atrakcyjności gospodarczej gminy ma jej korzystne położenie względem dwóch lotnisk: Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków Balice (około 50 km) i Portu Lotniczego Katowice Pyrzowice (około 70 km). Przez gminę przebiega także szlak wodny tzw. droga wodna Górnej Wisły, który obecnie wykorzystywany jest sporadycznie Infrastruktura komunalna Charakterystykę poszczególnych zasobów komunalnych Gminy Chełmek, zgodnie ze stanem z grudnia 2010 r. (GUS, BDL) przedstawia poniższa tabela. W tabeli przedstawiono również zestawienie porównawcze z zasobami całego powiatu oświęcimskiego wraz ze wskazaniem wartości procentowego udziału zasobów gminy w zasobach powiatu. 15 S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 16

17 Tabela 2 Charakterystyka zasobów komunalnych Gminy Chełmek i Powiatu Oświęcimskiego w roku 2010 [Źródło: GUS, BDL, stan na ] udział zasobów charakterystyka zasobów komunalnych j.m. Gmina Chełmek Powiat Oświęcimski gminy w zasobach powiatu [%] wodociągi długość czynnej sieci rozdzielczej km 62,7 941,2 6,66% połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania woda dostarczona gospodarstwom domowym ludność korzystająca z sieci wodociągowej szt ,97 dam ,2 7,86 osoba ,34 kanalizacja długość czynnej sieci kanalizacyjnej połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania km 14,8 433,8 3,41 szt ,97 ścieki odprowadzone dam ,33 ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej osoba ,54 sieć gazowa długość czynnej sieci ogółem m ,86 16 S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 17

18 długość czynnej sieci rozdzielczej m ,25 czynne przyłącza do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych szt ,73 odbiorcy gazu gosp.dom ,05 odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem gosp.dom ,19 zużycie gazu w tys. m 3 tys.m , ,50 7,41 zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań w tys. m 3 tys.m 3 786,3 9291,0 8,46 ludność korzystająca z sieci gazowej osoba ,06 energia elektryczna w gospodarstwach domowych w miastach odbiorcy energii elektrycznej na niskim napięciu zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu szt ,95 MWh ,39 Zgodnie ze stanem z grudnia 2010 r. (GUS, BDL) w Gminie Chełmek: 95,8 % ludności korzysta z instalacji wodociągowej, 48,7% ludności korzysta z instalacji kanalizacyjnej, 66,4% ludności korzysta z instalacji gazowej, na 100 km 2 powierzchni gminy przypada 229,5 km sieci wodociągowej, na 100 km 2 powierzchni gminy przypada 54,2 km sieci kanalizacyjnej, na 100 km 2 powierzchni gminy przypada 223,9 km sieci gazowej, na 1 mieszkańca gospodarstw domowych przypada 29,1 m 3 zużytej wody z wodociągów, na 1 mieszkańca gospodarstw domowych korzystającego z sieci przypada 30,4 m 3 zużytej wody z wodociągów, 17 S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 18

19 na 1 mieszkańca gospodarstw domowych przypada 107 m 3 zużytego gazu z sieci, na 1 mieszkańca gospodarstw domowych korzystającego z sieci przypada 493,9 m 3 zużytego gazu z sieci Rolnictwo Mimo, iż w skład Gminy Chełmek wchodzą dwa sołectwa wiejskie rolnictwo pełni w Gminie funkcję marginalną. Na terenie całej gminy działa około 200 gospodarstw rolnych, charakteryzujących się znacznym rozdrobnieniem gruntów. Ponad 90% gospodarstw nie przekracza powierzchnią pięciu hektarów, a średnia wielkość gospodarstwa wynosi jedynie ok. 1,6 ha. Struktura użytkowania gruntów przedstawia się następująco: indywidualne gospodarstwa rolne i działki rolne: > 0,10 ha 198 ha indywidualne działki rolne: < 0,10 ha ha pozostałe grunty: ha. Produkcja roślinna na terenie gminy jest wielokierunkowa. Do głównych upraw należą ziemniaki i zboża (w śród których dominują żyto i owies). W produkcji zwierzęcej przeważa chów bydła, trzody chlewnej i drobiu. Przeważająca liczba gospodarstw wytwarzających na potrzeby własne i na zewnętrzne znajduje się w sołectwach Bobrek i Gorzów. Na terenie Gminy możliwy jest jedynie rozwój kierunków nieżywnościowych. Negatywnie na rozwój rolnictwa na terenie gminy wpływa skażenie gleb, wynikające z emisji zanieczyszczeń (głównie przemysłowych), zwłaszcza z terenów gmin ościennych Leśnictwo Gmina zalesiona jest w 38%. Powierzchnia lasów wynosi ogółem 1027 ha. Na terenie gminy występują dwa duże kompleksy leśne, leżące w środkowej części gminy (sołectwo Bobrek) oraz w mieście. Mniejsze kompleksy rozmieszczone są głównie w rejonie doliny Przemszy oraz Gorzowa. Ze względu na niekorzystne warunki (zanieczyszczenia pyłowe, gazowe, podtopienia, przesuszenia) oraz monokulturową strukturę gatunkową - biologiczne, klimatyczne i rekreacyjne znaczenie lasów jest znacznie ograniczone. Występują bory świeże oraz wilgotne, drzewostan stanowi głównie sosna i brzoza. W zatorfionych i zabagnionych dolinach Przemszy i Wisły pojawia się roślinność szuwarowa i torfowiskowa. 18 S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 19

20 2.3 Środowisko naturalne Warunki klimatyczne Gmina Chełmek leży w strefie klimatu umiarkowanego, kontynentalnego. Podstawowe wskaźniki charakteryzujące warunki klimatyczne występujące na terenie gminy prezentuje poniższa tabela. Tabela 3 Charakterystyka warunków klimatycznych panujących na terenie Gminy Chełmek [Źródło: GUS] wskaźnik: jednostka miary wartość - średnia roczna temperatura zewnętrzna 7,7 C - temperatura zewnętrzna obliczeniowa średnia prędkość wiatru m/s 3 - główne kierunki wiatrów nie dotyczy SWW - udział wiatru o prędkości do 3 m/s % 65 - całkowite roczne promieniowanie słoneczne kwh/m roczna suma opadów mm czas trwania sezonu wegetacyjnego dzień 200 Szczegółowy opis wybranych warunków klimatycznych w rozdziale 4 niniejszego opracowania Analiza możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Chełmek. Obszar całego województwa małopolskiego, w tym Gminy Chełmek został zbadany w ramach prac Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie nad raportem o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2010 roku. W ramach raportu zbadano m.in.: stan wód podziemnych stan wód powierzchniowych stan powietrza Stan wód podziemnych W roku 2010 badania wód podziemnych na terenie województwa małopolskiego prowadzono w sieci monitoringu krajowego i regionalnego. Sieć monitoringu krajowego stanowiło 46 punktów monitoringu jakościowego i ilościowego, natomiast sieć regionalną 12 punktów monitoringu badawczego. Ocenę stanu wód przeprowadzono zgodnie 19 S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 20

21 z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143 poz. 896). Zgodnie z przeprowadzoną klasyfikacją jakość wód podziemnych w województwie w roku 2010 przedstawiała się następująco: Wody bardzo dobrej jakości, klasa I - 6,9% Wody dobrej jakości, klasa II 36,2% Wody zadowalającej jakości, klasa III 31,0% Wody niezadowalającej jakości, klasa IV - 13,8% Wody złej jakości, klasa V - 12,1% Powyższe wyniki oznaczają, że: dobry stan chemiczny (klasa I, II, III) stwierdzono w 74,1% badanych wód niski stan chemiczny (klasa IV, V) w 25,9% badanych wód Na terenie gminy Chełmek w miejscowości Bobrek znajduje się punkt krajowej sieci monitoringu wód podziemnych. Zgodnie z klasyfikacją stan chemiczny wód podziemnych w tym punkcie został zakwalifikowany do klasy V. 20 S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 21

22 Rysunek 5 Stan chemiczny wód podziemnych województwa małopolskiego w roku [Źródło: WIOŚ Kraków, Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2010 r.] Stan wód powierzchniowych O poziomie zanieczyszczenia wód świadczy m.in. stan chemiczny określający stężenia substancji priorytetowych i innych substancji stanowiących zagrożenia dla środowiska naturalnego. W przypadku rzek leżących w sąsiedztwie Gminy Chełmek tj. Wisły i Przemszy stan chemiczny określono jako poniżej dobrego, co przedstawia poniższy rysunek. 21 S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 22

23 Rysunek 6 Klasyfikacja stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych w województwie małopolskim. [Źródło: WIOŚ Kraków, Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2010 r.] Dobry stan chemiczny osiąga 30 jednolitych części wód powierzchniowych (60% klasyfikowanych). Stan poniżej dobrego stwierdzono w 20 jcw rzek takich jak: Wisła (w całym biegu przez teren województwa), Biała Przemsza, Sztolnia, Baba, Kanał Dąbrówka, Macocha Poręba, Potok Gromiecki, Chechło (ujście), Bachorz, Potok Spytkowicki, Rudno, Potok Kostrzecki, Rudawa (ujście), Serafa, Ścieklec, Biała (ujście) oraz Jasienianka. Badania substancji priorytetowych wykazały, że zostały przekroczone wartości graniczne dla substancji takich jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, głównie benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)piranu oraz dla kadmu, rtęci i ołowiu. 22 S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 23

24 2.3.4 Stan powietrza System zaopatrzenia w ciepło jest głównym czynnikiem wpływającym na jakość powietrza w Gminie Chełmek. Większość kotłów opalana jest węglem, który w porównaniu z paliwami płynnymi i gazowymi emituje w procesie spalania największą ilość zanieczyszczeń, do których należą: tlenek węgla, CO dwutlenek siarki, SO 2 tlenki azotu NO x amoniak fluor ołów węglowodory aromatyczne Dodatkowo, na ilość substancji emitowanych w procesie spalania węgla mają wpływ takie czynniki jak rodzaj węgla oraz wiek i stan paleniska, które w przypadku nieumiejętnego prowadzenia procesu mogą zwiększyć emisję do poziomów niedopuszczalnych, a wręcz niebezpiecznych dla najbliższego otoczenia. Wpływ spalania paliw gazowych na środowisko ze względu na wysokie sprawności procesu jest znikomy. Ocenę stanu powietrza atmosferycznego w gminie i powiecie określono w oparciu o dane Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie. Zgodnie z wytycznymi ocena przeprowadzana jest dla danej strefy województwa i zaliczana do odpowiednich klas: Klasa A nie przekroczono wartości dopuszczalnych, Klasa B powyżej wartości dopuszczalnej, lecz nie przekracza wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji, Klasa C powyżej wartości dopuszczalnej powiększonej o granice tolerancji. Wg kryterium dla ochrony zdrowia dla SO 2, NO x, CO, benzenu oraz benzo(α)pirenu gmina przydzielona została do klasy A, natomiast w przypadku dla pyłu zawieszonego PM10 do klasy C. Klasyfikacja gminy pod względem jakości powietrza przedstawiona została na poniższym rysunku. Pył zawieszony PM10 to w większości produkt niepełnego spalania paliw kopalnych i drewna, zwłaszcza w źle regulowanych, starszych piecach węglowych. Wysokie stężenie tej substancji w powietrzu spowodowane jest rozproszonymi w gminie i województwie źródłami niskiej emisji takimi jak piece i kotły węglowe oraz innego rodzaju paleniska na paliwa stałe. 23 S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 24

25 Rysunek 7 Wyniki klasyfikacji stref w województwie małopolskim. Niebieski punkt oznacza miasto Chełmek. [Źródło: WIOŚ Kraków, Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2010 r.] 24 S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 25

26 2.3.5 Obszary prawnie chronione, zabytki zlokalizowane na terenie gminy, zasoby przyrodnicze Najcenniejszym obszarem przyrodniczym występującym na terenie gminy jest założenie pałacowo-parkowe w Bobrku powstałe w pierwszej połowie XIX wieku. Teren ma ok. 25 ha powierzchni i należy do największych parków podworskich w kraju. Obszar ma charakter krajobrazowy, naturalistyczny, został uznany za zabytek przyrody już w 1925 roku. W gminie występuje 11 pomników przyrody ożywionej (35 drzew). Pozostałe obszary o dużej wartości przyrodniczej to: dolina Przemszy i Wisły, nieczynny kamieniołom wapienia na Wzgórzu Skała, Kompleks Stawów Leśnych (stawy na Młynach). Na obszarze gminy występuje szereg rzadkich i chronionych gatunków roślin naczyniowych. Najstarsze obiekty zabytkowe gminy Chełmek leżą na terenie sołectwa Bobrek, wśród nich znajduje się: Zespół Pałacowo-Parkowy w Bobrku wraz z Oficyną Spichlerz Kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej w Bobrku Istotne znaczenie dla dziedzictwa kulturowego gminy mają także dwa pomniki zlokalizowane na jej terenie: pomnik Grunwaldzki leżący na wzgórzu Skała, pomnik ofiar Faszyzmu na Paprotniku. Na terenie gminy ochroną konserwatorską objętych jest około 175 obiektów, w tym przede wszystkim kościoły, figury, kapliczki, zabudowy drewniane. Na terenie gminy znajduje się ponadto 12 stanowisk archeologicznych (leżących głównie w rejonie Gorzowa). 2.4 Demografia Zgodnie z danymi GUS na koniec grudnia 2010 r. w Gminie Chełmek liczba mieszkańców wynosiła osób wg faktycznego miejsca zamieszkania. Struktura ludności wg płci wskazuje niewielką przewagę liczby kobiet, stanowiących ponad 50,08% ogółu mieszkańców. Gęstość zaludnienia w gminie wynosi 472 osoby/km 2. Liczba mieszkańców gminy od 2007 r. utrzymuje się zasadniczo na stałym poziomie. 25 S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 26

27 Tabela 4 Liczba mieszkańców Gminy Chełmek w latach [Źródło: GUS, BDL, stan na ] płeć 2007 r r r r. ogółem mężczyźni kobiety Rysunek 8 Liczba mieszkańców Gminy Chełmek w latach [Źródło: GUS, BDL] ogółem mężczyźni kobiety r r r r. Zgodnie z prognozami GUS liczba mieszkańców Powiatu Oświęcimskiego, w tym prawdopodobnie również Gminy Chełmek będzie systematycznie spadać. 26 S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 27

28 Tabela 5 Prognoza liczby mieszkańców Powiatu Oświęcimskiego w latach [Źródło: GUS, Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata , stan na ] 2015 r r r r. prognozowana liczba ludności Od 2007 r. w Gminie utrzymuje się dodatni przyrost liczby mieszkańców, który nieznacznie spadł w roku Dane dotyczące salda migracji są niekorzystne. Liczba mieszkańców opuszczających gminę jest wyższa od liczby mieszkańców osiedlających się na jej terenie, co oznacza, iż tereny gminy postrzegane są w coraz mniejszym stopniu jako atrakcyjne pod względem zamieszkania. Należy podejmować wszelkie działania inwestycyjne i promocyjne, mające na celu poprawę wizerunku gminy. Stosunkowo wysoki spadek ludności zanotowano w roku 2010, kiedy wartość salda migracji spadła z -1 na -8. Tabela 6 Przyrost naturalny w Gminie Chełmek w latach , stan na 31.XII. [Źródło: GUS, BDL, stan na , j.m. osoba] wskaźnik 2007 r r r r. urodzenia żywe zgony ogółem przyrost liczby mieszkańców Tabela 7 Migracje wewnętrzne i zagraniczne w Gminie Chełmek w latach , stan na 31.XII. [Źródło: GUS, BDL, stan na , j.m. osoba] wskaźnik 2007 r r r r. zameldowania ogółem wymeldowania ogółem S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 28

29 saldo migracji Zgodnie z danymi GUS na koniec grudnia 2010 r. w Gminie Chełmek liczba osób w wieku przedprodukcyjnym wynosiła 14%, w wieku produkcyjnym wynosiła 69%, natomiast w wieku poprodukcyjnym 17%. Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym spada w gminie systematycznie w latach , na rzecz wzrastającej liczby osób w wieku poprodukcyjnym. Tabela 8 Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w Gminie Chełmek w latach [Źródło: GUS, BDL, stan na , j.m. osoba] Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym wg płci 2007 r r r r. w wieku przedprodukcyjnym - poniżej 15 lat ogółem mężczyźni kobiety w wieku produkcyjnym: lat kobiety, lata mężczyźni ogółem mężczyźni kobiety w wieku poprodukcyjnym ogółem S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 29

30 mężczyźni kobiety Reasumując należy podkreślić, że liczba mieszkańców Gminy Chełmek utrzymuje się zasadniczo na stałym poziomie, dodatni przyrost naturalny obniżany jest ujemnym saldem migracji. Wg prognoz co najmniej do roku 2030 liczba mieszkańców całego powiatu będzie spadać, można przypuszczać iż trend ten obejmie również gminę. Społeczeństwo co najmniej od roku 2007 systematycznie się starzeje. Podjęcie działań zmierzających do ochrony środowiska, w tym racjonalnego zarządzania wykorzystaniem energii jest szczególnie ważne dla podtrzymania zrównoważonego rozwoju gminy. Działania uatrakcyjniające gminę jako miejsce atrakcyjne pod względem zamieszkania pozwolą na odwrócenie niekorzystnego w chwili obecnej trendu migracji. 2.5 Otoczenie gospodarcze Zgodnie ze stanem na koniec 2011 roku w Gminie Chełmek, wg rejestru REGON, zarejestrowane były 954 podmioty gospodarki narodowej, w tym 46 działało w sektorze publicznym, natomiast 908 w sektorze prywatnym. Tabela 9 Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON w Gminie Chełmek [Źródło: GUS, BDL, stan na ] podmioty gospodarcze wg sektorów własnościowych 2008 r r r r. ogółem sektor publiczny sektor prywatny Liczba podmiotów gospodarczych od 2008 roku systematycznie wzrastała, następnie w roku 2011 nieznacznie spadła. Liczba podmiotów działających w sektorze publicznym jest stała, 29 S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 30

31 sektor prywatny natomiast systematycznie notował wzrost liczby podmiotów, następnie w roku 2011 zanotował nieznaczny spadek. Rysunek 9 Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON w Gminie Chełmek [Źródło: GUS, BDL, stan na ] r r r r. liczba podmiotów ogółem liczba podmiotów działających w sektorze publicznym liczba podmiotów działających w sektorze prywatnym W podziale na sektory własnościowe największą liczbę jednostek zanotowano wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (707 podmiotów). Na terenie gminy działa ponadto 56 spółek handlowych (3 w sektorze publicznym), w tym 11 z udziałem kapitału zagranicznego, 31 państwowych i samorządowych jednostek prawa budżetowego 23 stowarzyszenia i organizacje społeczne oraz 5 spółdzielni i 1 fundacja. Poniższa tabela przedstawia zestawienie podmiotów gospodarczych wg sekcji i działów PKD Tabela 10 Zestawienie podmiotów gospodarczych wg sekcji i działów PKD 2007 w Gminie Chełmek [Źródło: GUS, BDL, stan na ] sekcja PKD r r. A rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo B górnictwo i wydobywanie S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 31

32 C przetwórstwo przemysłowe D wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych E dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją F budownictwo G handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle H transport i gospodarka magazynowa I działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi J informacja i komunikacja K działalność finansowa i ubezpieczeniowa L działalność związana z obsługą rynku nieruchomości M działalność profesjonalna, naukowa i techniczna N działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca O administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne P edukacja Q opieka zdrowotna i pomoc społeczna R działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją S pozostała działalność usługowa S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 32

33 T gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby U organizacje i zespoły eksterytorialne Miasto Chełmek rozwinęło się wokół jednego dużego zakładu przemysłowego - PZPS Chełmek S.A. Struktura przestrzenna, infrastruktura techniczna i społeczna miasta były bezpośrednio powiązane z zakładem przemysłowym, który determinował jego rozwój. Uwarunkowania historyczne przełożyły się na strukturę działalności gospodarczej. Na terenie gminy przeważały firmy z branży obuwniczej. Po nieudanej restrukturyzacji, zakład w roku 2003 przeszedł w stan upadłości. Miało to wpływ na drastyczny wzrost bezrobocia w gminie i konieczność przekształcenia profilu całej gminnej gospodarki. Obecnie największy udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych podmiotów przypada na handel i naprawę pojazdów samochodowych. Natomiast sekcja przetwórstwa przemysłowego obejmuje blisko 15% całkowitej liczby podmiotów. Na poprawę sytuacji gminnej gospodarki i tym samym rynku pracy niewątpliwy wpływ ma działalność Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w Chełmku. Kompleks budynków zbudowany przez czeskiego fabrykanta Tomasza Batę na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych, obecnie stanowi miejsce zatrudnienia ponad 2 tysięcy osób. Na 27 ha strefy funkcjonuje około 150 podmiotów gospodarczych, wśród których dominuje handel stały, usługi materialne oraz transportowe. W chwili obecnej gmina jest w trakcie działań mających na celu poszerzenie strefy o dodatkowych 20 ha powierzchni od strony północnej i zachodniej. Zgodnie ze stanem na koniec grudnia 2011 r. (statystyki PUP Oświęcim) na terenie Gminy Chełmek zarejestrowanych było 507 osób bezrobotnych, co stanowiło 7,6% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych na terenie powiatu oświęcimskiego. Wśród ogółu bezrobotnych przeważały kobiety 314 osób (61,9% ogółu bezrobotnych). ponad 10% spośród ogółu bezrobotnych pozostawało bez pracy powyżej 24 miesięcy. 32 S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 33

34 2.6 Określenie stopnia aktualności dokumentów planistycznych, przewidywanych zmian i zamierzeń Gminy Zgodnie ze stanem z kwietnia 2012 r. Gmina Chełmek dysponuje następującymi dokumentami planistycznymi, w założenia których wpisują się wszelkie działania zmierzające do optymalizacji gospodarki energetycznej gminy: 1. Strategia Rozwoju Gminy Chełmek na lata Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Chełmek 3. Plan Odnowy Bobrka na lata Plan Odnowy Gorzowa na lata Dokumenty określające warunki zagospodarowania przestrzennego 6. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Chełmek 7. Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Chełmek do roku Strategia Rozwoju Gminy Chełmek na lata Strategia Rozwoju Gminy Chełmek na lata przyjęta została uchwałą nr XXXI/245/2005 z dnia 16 czerwca 2005 r. Strategia rozwoju stanowi najważniejsze narzędzie w systemie planowania rozwoju lokalnego. Strategia wyznacza koncepcję funkcjonowania gminy w zakresie długoterminowym, tj. w perspektywie 10 lat. Zawiera wizję rozwoju gminy sformułowaną w postaci misji, obszary strategiczne, główne cele strategiczne, środki prowadzące do ich realizacji, a także sposoby i reguły zachowania podmiotów zaangażowanych w jej realizację. Misja Gminy Chełmek sformułowana w strategii brzmi: Gmina Chełmek prężnym ośrodkiem przemysłowym o strategicznej lokalizacji, czerpiącym z tradycji przedsiębiorczości, zapewniającym mieszkańcom nowoczesne warunki życia oraz chroniącym bogactwo środowiska i krajobrazu. W ujęciu geograficznym zadania wynikające ze Strategii realizowane będą na obszarze całej gminy Chełmek, znaczna ich część (zwłaszcza w zakresie rozwoju gospodarczego) dotyczy obszaru miejskiego. 33 S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 34

35 W oparciu o analizę SWOT przeprowadzoną w Strategii, zdefiniowano podstawowe obszary aktywności gminy. Pięć z nich wybrano jako obszary strategiczne z punktu widzenia jej rozwoju: I. Rozwój gospodarczy, II. Mieszkańcy, III. Ochrona i kształtowanie środowiska naturalnego i kulturowego, IV. Komunikacja, V. Zarządzanie gminą. Wymienione obszary zostały wskazane w Strategii Rozwoju Gminy jako strategiczne. W ramach każdego z obszarów zdefiniowano, następujące cele strategiczne: w ramach obszaru I - stworzenie na terenie gminy korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości generującej miejsca pracy, w ramach obszaru II - zapewnienie wysokiego standardu życia mieszkańcom gminy, w ramach obszaru III - zachowanie walorów środowiska naturalnego, kulturowego oraz krajobrazu gminy, w ramach obszaru IV - zapewnienie skutecznego systemu wewnętrznych i zewnętrznych powiązań komunikacyjnych, w ramach obszaru V - nowocześnie i efektywnie zarządzana gmina. Koncepcja budowy Strategii oparta została na wyznaczeniu celów operacyjnych, działań oraz zadań priorytetowych w ramach pięciu powyżej opisanych obszarów aktywności gminy. Strategia obowiązuje do roku 2015 r., po tym okresie przeprowadzona zostanie weryfikacja osiągniętych założeń strategicznych. Na podstawie wniosków z realizacji Strategii w latach oraz diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej gminy, a także trendów mikro i makroekonomicznych wyznaczone zostaną nowe cele strategiczne rozwoju Gminy. Nie można wykluczyć, iż cele przyjęte w obowiązującym dokumencie będą kontynuowane po roku Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Chełmek Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Chełmek został przyjęty uchwałą nr XXVI/208/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. 34 S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 35

36 LPR jest obowiązkowym dokumentem planistycznym umożliwiającym dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Zadania planowane do realizacji na obszarze rewitalizowanym podzielone zostały, zgodnie z założeniami rewitalizacji, na trzy grupy: A. zadania o charakterze techniczno-materialnym, B. zadania o charakterze gospodarczym, C. zadania o charakterze społecznym. W ramach zadań o charakterze przestrzennym wymienia się konkretne zadania mające wpływ na realizację następujących celów szczegółowych rewitalizacji: I. Powstanie centrum miasta wraz z rozwojem nowoczesnej i zróżnicowanej bazy sportowo-rekreacyjnej II. Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej i komunikacyjnej III. Uporządkowana i przyjazna dla środowiska gospodarka wodno kanalizacyjna, gospodarka odpadami oraz gospodarka cieplna IV. Modernizacja zasobów budownictwa mieszkaniowego W ramach zadań o charakterze gospodarczym wymienia się konkretne zadania mające wpływ na realizację następujących celów szczegółowych rewitalizacji: V. Wspieranie przedsiębiorczości poprzez dalszy rozwój Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej W ramach zadań o charakterze społecznym wymienia się konkretne zadania mające wpływ na realizację następujących celów szczegółowych rewitalizacji: VI. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa publicznego i socjalnego mieszkańców miasta VII. Zwiększenie oferty kulturalnej i sportowej VIII. Zachowanie dziedzictwa Tomasza Baty Termin obowiązywania założeń LPR jest zgodny z obowiązującym okresem programowania i upływa w 2013 r. W zależności od stanu realizacji założeń Programu brana jest pod uwagę możliwość kontynuacji założeń Programu (po jego aktualizacji) ze środków własnych Gminy. 35 S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 36

37 2.9 Plan Odnowy Bobrka na lata oraz Plan Odnowy Gorzowa na lata Plan Odnowy Bobrka na lata przyjęty został uchwałą nr XLVII/330/2010 z dnia 15 lipca 2010 r. Plan Odnowy Bobrka na lata przyjęty został uchwałą nr XLVII/331/2010 z dnia 15 lipca 2010 r. Plany Odnowy Miejscowości są dokumentami powstałymi przy udziale mieszkańców miejscowości, określającymi najpilniejsze zadania do wykonania w celu rozwiązania lokalnych problemów. Podstawowym źródłem finansowania poszczególnych zadań są środki pochodzące z programów pomocowych, głównie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Plany Odnowy Miejscowości zawierają koncepcję odnowy i rozwoju miejscowości, a ich zasadniczym celem jest sformułowanie kierunków rozwoju miejscowości poprzez analizę jej zasobów oraz analizę słabych i mocnych stron a także szans i zagrożeń mogących mieć wpływ na przyszłość mieszkańców, określenie kierunków rozwoju, opracowanie listy projektów, planu ich finansowania oraz harmonogramu działań, które przyczynią się do zrealizowania wizji mieszkańców danej miejscowości. W ramach Planów zaplanowano realizację szeregu zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości (tj. do roku 2017). Zadania te uznane zostały jako niezbędne do realizacji. Plany obowiązują do roku 2017 r. Po tym okresie przeprowadzona zostanie weryfikacja osiągniętych założeń strategicznych. Na podstawie wniosków z realizacji Planów w latach oraz diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej gminy i poszczególnych miejscowości, a także trendów mikro i makroekonomicznych wyznaczone zostaną nowe cele strategiczne rozwoju miejscowości. Nie można wykluczyć, iż cele przyjęte w obowiązujących dokumentach będą kontynuowane po roku Możliwa jest również wcześniejsza aktualizacja Planów polegająca na aktualizacji listy projektów planowanych do realizacji, szczególnie w przypadku pojawienia się nowych możliwości współfinansowania projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (na skutek oszczędności wygenerowanych w programie) lub innych niezidentyfikowanych obecnie źródeł współfinansowania projektów na ternach wiejskich. 36 S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 37

38 2.10 Program Ochrony Środowiska w Gminie Chełmek Program Ochrony Środowiska w Gminie Chełmek przyjęty został uchwałą nr XIX/148/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 maja 2012r. Program ochrony środowiska przedstawia aktualny stan środowiska, określa działania niezbędne zmierzające do poprawy tego stanu, umożliwia koordynację decyzji administracyjnych oraz wybór decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez różne podmioty i instytucje. Cele strategiczne wymienione w Programie: Przywrócenie jakości wód powierzchniowych do wymaganych standardów oraz ochrona jakości i ilości wód podziemnych wraz z racjonalizacją ich wykorzystania. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy do wymaganych standardów. Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców Gminy i spełnienie obowiązujących standardów w zakresie poziomu hałasu. Ograniczanie i monitoring promieniowania elektromagnetycznego. Zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska. Ukształtowanie i ochrona systemu obszarów ochronnych. Racjonalne wykorzystanie gleb wraz z ich ochroną i rekultywacją. Usprawnienie zarządzania środowiskiem. Wyższa świadomość ekologiczna społeczeństwa Dokumenty określające warunki zagospodarowania przestrzennego Na terenie Gminy Chełmek obowiązują: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji: o ul. Dąbrowskiej i ul. Żeromskiego w Chełmku o ul. Krakowskiej i ul. Kościuszki w Chełmku o ul. Krakowskiej w Bobrku o ul. Leśnej i ul. Polnej w Chełmku o obejścia drogowego miasta Oświęcim o ul. Ofiar Faszyzmu w Chełmku o ul. Oświęcimskiej i ul. Nowowiejskiej w Gorzowie o ul. Oświęcimskiej i ul. Smugowej w Gorzowie 37 S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 38

39 o ul. Oświęcimskiej w Chełmku o ul. Piastowskiej w Chełmku o ul. Przemysłowej w Chełmku o ul. Słowackiego i ul. Norwida w Chełmku o ul. Słowackiego w Chełmku o ul. Wrzosowej w Gorzowie Zapisy powyższych dokumentów obowiązują w trybie ciągłym, z uwzględnieniem poszczególnych uszczegółowień opracowywanych na bieżąco w miarę możliwości finansowania dokumentów z budżetu Gminy. Dokumenty określają przede wszystkim: zasady ochrony środowiska przyrody i krajobrazu, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasady rozwoju sieci i urządzeń komunikacji w obszarze planu, zasady uzbrojenia terenu obejmujące cały obszar planu, zasady przeznaczenia poszczególnych terenów na całym obszarze planu, zasady zagospodarowania poszczególnych terenów wg stref polityki. Plany zawierają również ustalenia: dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów, dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, dotyczące terenów rekreacyjno wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych, dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Chełmek do roku 2020 Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Chełmek do roku 2020 przyjęte zostały uchwałą nr XX/157/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. Dokument został opracowany w roku Niniejsze opracowanie stanowi aktualizację Założeń. 38 S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 39

40 2.13 Plan Gospodarki Odpadami Do końca 2011 r. na terenie Gminy Chełmek obowiązywał Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Chełmek. Zgodnie z obowiązującymi przepisami gminy nie są zobowiązane do opracowywania planów gospodarki odpadami, w związku z czym gmina nie przewiduje rozpoczęcia prac nad aktualizacją Planu. Wszelkie działania zmierzające do optymalizacji lokalnej gospodarki energetycznej przyczyniają się do realizacji wszystkich założeń strategicznych Gminy Chełmek poprzez: wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów gminnych, przekładający się na rozwój gospodarczy obszaru i zmniejszenie bezrobocia, racjonalne planowanie inwestycji związanych z budową i rozbudową infrastruktury technicznej, zapewnienie wysokiej jakości środowiska naturalnego, poprawę jakości życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności gminy jako potencjalnego miejsca zamieszkania. 39 S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 40

41 3 Charakterystyka systemów energetycznych, szacunek i prognoza zapotrzebowania na nośniki energii 3.1 System ciepłowniczy Na terenie Gminy zaopatrzenie budynków w ciepło odbywa się z dwóch źródeł: Z sieci ciepłowniczej Z kotłowni lokalnych i prywatnych W przypadku sieci ciepłowniczej dystrybutorem jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej ENWOS Sp. z. o.o.. Przedsiębiorstwo obsługuje 23 budynki wielorodzinne, 16 budynków użyteczności publicznej oraz budynki sektora przemysłu i handlu. W sumie zaopatruje w ciepło 35 odbiorców poprzez 78 aktywnych przyłączy. Zakład posiada niezbędne koncesje na: Wytwarzanie ciepła Przesył i dystrybucję ciepła W chwili obecnej przedsiębiorstwo posiada dwa kotły parowe typu BABCOCK ZIELENIEWSKI S01 o następujących parametrach: Wydajność nominalna 16 t pary/h Moc znamionowa 11,6 MW Sprawność eksploatacyjna % Sprawność projektowana 68 % Na terenie zakładu znajduje się również jeden kocioł wodny WR 10 pozostający w zimnej rezerwie o parametrach: Moc cieplna 11 MW Sprawność eksploatacyjna 76-79% Sprawność projektowana 78% Kotły opalane są węglem kamiennym wydobywanym w pobliskich kopalniach o kaloryczności MJ/kg. W latach kotły parowe przeszły szereg remontów w tym: Wymiana rur ekranowanych i podgrzewacza wody Wymiana rusztu z napędem 40 S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 41

42 Remont kapitalny sklepienia 2011 roku kocioł parowy nr 1 został częściowo zmodernizowany poprzez wymianę pokładu rusztowego i układu podawania paliwa, zabudowania nowych filtrów dostosowanych pod emisję pyłu do wielkości 100 mg/nm 3 Ogólny stan kotłów parowych należy określić jako dobry. Każdy z kotłów wyposażony jest w urządzenie odpylające: Kotły parowe w cyklony o sprawności odpylania 75% Kocioł wodny bateria cyklonów o sprawności odpylania 85% W 2011 roku na kotle parowym nr 1 zabudowane zostały nowe filtry dostosowane pod emisję pyłu do wielkości 100 mg/nm 3 Sieć zaopatruje w ciepło tylko część mieszkańców gminy budynków jednorodzinnych ogrzewanych jest źródłami prywatnymi. Głównym źródłem ciepła w budynkach prywatnych są obecnie kotły i piece węglowe (rysunek poniżej) Rysunek 10 Udział poszczególnych źródeł energii w budynkach prywatnych w województwie [Źródło: GUS] 16% 9% 3% 2% 5% 65% kotły węglowe kotły gazowe kotły na biomasę kotły olejowe ogrzewanie elektryczne inne źródła Instalacje centralnego ogrzewania są w różnym stanie technicznym. Określenie sprawności i stanu układów nie jest możliwe ze względu na konieczność indywidualnego przebadania każdej z instalacji. Wiąże się to z długotrwałą analizą i wysokimi kosztami. Przyjmuje się, że większość prywatnych źródeł ciepła w województwie stanowią kotły węglowe-zasypowe starego typu o średnich sprawnościach poniżej 70%. W przypadku kotłów gazowych osiągane sprawności kształtują się na poziomie 90% zarówno dla instalacji C.O. jak 41 S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 42

43 i C.W.U. W innych przypadkach przyjmuje się następujące średnioroczne sprawności źródeł ciepła: Kotły na biomasę na poziomie 80% Kotły olejowe na poziomie 80% Ogrzewanie elektryczne na poziomie 99% System zaopatrzenia w ciepło oparty o kilka rodzajów zasilania jest rozwiązaniem powszechnie stosowanym w Polsce i na świecie. Związane jest to zwykle z położeniem, rodzajem budynków oraz ekonomicznym uzasadnieniem wykorzystania danego źródła ogrzewania. Zgodnie z rozwiązaniami powszechnie stosowanymi w ciepłownictwie wybór systemu zaopatrzenia w ciepło uzależniony jest przede wszystkim od rodzaju i kubatury budynków. W praktyce w zabudowie jednorodzinnej bardzo rzadko stosuje się ogrzewanie sieciowe. W obiektach wielorodzinnych i sektorze przemysłu i usług najczęściej wykorzystuje się ciepło z sieci ciepłowniczej lub kotłowni lokalnych obsługujących grupy budynków Infrastruktura systemu ciepłowniczego Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej posiada i eksploatuje trzy sieci ciepłownicze: 1) Sieć ciepłownicza parowa: Zlokalizowana na terenie przemysłowym Przesyłająca parę przegrzaną o temperaturze 250 o C i ciśnieniu 1MPa Długość sieci to ok. 700 m 2) Sieć ciepłownicza wodna o wysokich parametrach: Temperatura zasilania/powrotu 110/70 Ciśnienie 0,6/0,4 MPa Główne magistrale mają przekrój DN 200 mm Część sieci wykonana jest w technologii rur preizolowanych pozostała część wykonana jest metodą tradycyjną w kanałach ciepłowniczych Długość sieci ciepłowniczych to 7840 m Sieć dostarcza ciepło grzewcze do odbiorców na terenie miasta i terenie przemysłowym 3) Sieć ciepłownicza wodna o niskich parametrach: Temperatura zasilania/powrotu - 80/60 Ciśnienie 0,25/0,15MPa 42 S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 43

44 Sieci w całości wykonane w technologii rur preizolowanych Długość sieci ciepłowniczych to 1220 m Rozmieszczona na terenie osiedla mieszkaniowego Sieci ciepłownicze wodne działają tylko w okresie sezonu grzewczego. Sieć parowa działa przez cały rok. Ilość budynków i odbiorców ciepła z sieci należącej do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno Ściekowej w ostatnich latach przedstawiona została w tabeli 12. Tabela 11 Ilość budynków i odbiorców ciepła w ciągu ostatnich 3 lat [Źródło: ENWOS] Rok Ilość odbiorców Ilość przyłączy do budynków W przypadku analizowanej Gminy rozproszona zabudowa uniemożliwia wykorzystanie jednego systemu do zaopatrzenia w ciepło wszystkich odbiorców. Dlatego w przypadku budynków jednorodzinnych wykorzystuje się prywatne źródła ciepła. Budynki gminne oraz sektor przemysłu, handlu i usług w większości ogrzewane są z sieci ciepłowniczej. 43 S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 44

45 3.1.2 Obecne zapotrzebowanie na ciepło Obecne zapotrzebowanie na ciepło określone zostało na podstawie danych udostępnionych przez ENWOS Sp. z o.o., oraz na podstawie danych szacunkowych w przypadku budynków prywatnych. Tabela 12 Sprzedaż ciepła przez ENWOS w latach [Źródło: ENWOS] Sprzedaż ciepła GJ/rok Rok Ogółem Gosp. domowe Przemysł Handel Usługi Inne W przypadku budynków prywatnych szacunkowe zapotrzebowanie na ciepło określone zostało na podstawie założeń zamieszczonych w tabeli 13. Tabela 13 Założenia do obliczeń Dane Jednostka Wartość Ilość budynków jednorodzinnych ogrzewanych ze źródeł prywatnych szt Powierzchnia budynków m Zapotrzebowanie na ciepło W/m Ilość dni grzewczych dla temperatury minimalnej według uporządkowanego wykresu temperatur dla woj. małopolskiego - 70 Iloczyn końcowy GJ/rok Szacuje się, że obecne zapotrzebowanie na ciepło budynków jednorodzinnych na terenie gminy Chełmek, wyposażonych w prywatne źródła ciepła wynosi 195,4 TJ/rok. 44 S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 45

46 Zgodnie z danymi Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno Ściekowej w 2011 roku sprzedaż ciepła wyniosła 76,7 TJ. Sumarycznie szacowana ilość ciepła potrzebna do ogrzania budynków na terenie gminy wyniesie więc 272,1 TJ/rok. Dokładne informacje na temat sprzedaży ciepła, taryf oraz wysokości cen i stawek za przesył i dystrybucję zamieszczone zostały w załączniku nr Szacowane zmiany zapotrzebowania na ciepło Zmiany zapotrzebowania na ciepło do roku 2030 wynikać będą z zagospodarowania terenów rozwojowych oraz działań modernizacyjnych istniejącego budownictwa. Zmniejszenie zapotrzebowania na moc cieplną w wyniku działań termomodernizacyjnych będzie prawdopodobnie kompensowane przez wzrost zapotrzebowania wynikający z powstawania nowych budynków oraz rozwoju działalności gospodarczej i usługowej. Szacunkowy wzrost zapotrzebowania na ciepło określony został dla trzech scenariuszy rozwoju: Przetrwania Odniesienia Postępu W scenariuszu odniesienia realna wielkość wzrostu określona została na podstawie zmian zapotrzebowania na ciepło w ostatnich latach dla: Odbiorców ciepła sieciowego w oparciu o dane ENWOS dotyczące wzrostu zużycia w latach na poziomie 2TJ rocznie Budynków z prywatnymi źródłami ciepła w odniesieniu do średniego rocznego przyrostu ilości budynków w latach na poziomie 8 szt. rocznie W scenariuszu przetrwania założono wzrost rocznego zapotrzebowania na ciepło sieciowe na poziomie 50% średnich zmian zapotrzebowania w latach oraz powstawanie tylko 4 budynków rocznie. W scenariuszu postępu przyjęto powstanie 12 budynków rocznie oraz wzrost rocznego zapotrzebowania na ciepło sieciowe na poziomie 150% średnich zmian zapotrzebowania w latach Dodatkowo uwzględniono spadek zapotrzebowania na ciepło istniejących budynków wynikający z przedsięwzięć termomodernizacyjnych i termorenowacyjnych. W przypadku 45 S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 46

47 każdego ze scenariuszy przyjęto spadek zapotrzebowania na ciepło o 1 % rocznie, co jest wartością średnią określoną na podstawie badań GUS. Tabela 14 Szacowane zmiany zapotrzebowania na ciepło sieciowe w latach Wyszczególnienie w latach Scenariusz Wartość Wzrost zapotrzebowania [TJ] Przetrwania Spadek zapotrzebowania (przedsięwzięcia termomodernizacyjne) [%] Zapotrzebowanie na ciepło [TJ] Wzrost zapotrzebowania [TJ] 86,53 87,20 87,88 88,55 89, Odniesienia Spadek zapotrzebowania (przedsięwzięcia termomodernizacyjne) [%] Zapotrzebowanie na ciepło [TJ] Wzrost zapotrzebowania [TJ] 86,53 92,20 97,88 103,55 109, Postępu Spadek zapotrzebowania (przedsięwzięcia termomodernizacyjne) [%] Zapotrzebowanie na ciepło [TJ] 86,53 97,20 107,88 118,55 129,22 46 S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 47

48 Tabela 15 Szacowane zmiany zapotrzebowania na ciepło ze źródeł prywatnych w latach Scenariusz Wartość Wyszczególnienie w latach Wzrost ilości budynków Przetrwania Wzrost zapotrzebowania* [TJ] Spadek zapotrzebowania (termomodernizacje) [%] - 1,16 2,32 3,48 4, Zapotrzebowanie na ciepło [TJ] 195,4 186,79 178,18 166,09 160,96 Wzrost ilości budynków Odniesienia Wzrost zapotrzebowania* [TJ] Spadek zapotrzebowania (termomodernizacje) [%] - 2,32 4,64 6,97 9, Zapotrzebowanie na ciepło [TJ] 195,4 187,95 180,05 173,06 165,61 Wzrost ilości budynków Postępu Wzrost zapotrzebowania* [TJ] Spadek zapotrzebowania (termomodernizacje) [%] - 3,48 6,97 10,45 13, Zapotrzebowanie na ciepło [TJ] 195,4 189,11 182,83 176,54 170,25 *przyjęto średnią powierzchnię domów na poziomie 120 m 2 ocieplonych na poziomie 80 W/m 2 oraz zapotrzebowanie na ciepło dla budynków nowych, 47 S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 48

49 W oparciu o dane zawarte w tabelach 15 i 16, szacowane całkowite zapotrzebowanie na ciepło w Gminie Chełmek do roku 2030 nie powinno przekroczyć: 250,18 TJ scenariusz przetrwania 274,83 TJ scenariusz odniesienia 299,47 TJ scenariusz postępu Prognozowane zapotrzebowanie na energię cieplną można również określić na podstawie dokumentu Ministerstwa Gospodarki z dnia 10 listopada 2009 roku: Prognozy i zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030 załącznik 2 do prognozy energetycznej Polski do 2030 roku. Szacuje się, że do roku 2030 zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzewania budynków w porównaniu z rokiem 2006 wzrośnie o około 50% (zgodnie z tabelą). Tabela 16 Procentowy wzrost zapotrzebowania na energię w Polsce w latach [Źródło: Ministerstwo Gospodarki] Ciepło 105% 117% 130% 143% 150% En. Elektryczna 94% 104% 117% 137% 155% Gaz ziemny Węgiel Wartość wyjściowa 95% 88% 103% 82% 111% 83% 122% 84% 129% 85% Produkty naftowe 102% 105% 110% 120% 127% En. Odnawialna 109% 119% 140% 147% 159% Wartości przyszłego zapotrzebowania na ciepło potrzebne do ogrzewania budynków nie przekraczają prognoz Ministerstwa Gospodarki nawet w przypadku scenariusza postępu. Szacuje się, że zapotrzebowanie na ciepło budynków prywatnych będzie utrzymywać się na stałym poziomie lub nieznacznie spadać ze względu na termomodernizacje obecnych domów jednorodzinnych oraz budowę nowych domów energooszczędnych. Wzrost zapotrzebowania może wystąpić w przypadku ciepła sieciowego. Będzie to spowodowane podłączaniem do sieci nowych odbiorców zarówno w sektorze budownictwa wielorodzinnego jak i przemysłu, handlu i usług. 48 S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 49

50 3.1.4 Plany rozwoju Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej W zakresie rozwoju sieci ciepłowniczej planuje się następujące podłączenia budynków: 2012 rok budynek Powiatowego Zespołu nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących oraz Hala sportowa przy PZ nr rok - nowo powstający budynek zaplecza sportowego za placem targowym 2013 rok budynki niepołączone przy Ul. Klonowej, Topolowej i Głogowej 2014 rok budynki handlowe przy ul. Krakowskiej i ewentualne nowo powstałe budynki na terenie miasta Oprócz powyższych punktów przedsiębiorstwo planuje podłączyć wszystkie budynki na planowanej strefie aktywności gospodarczej za obecnymi terenami przemysłowymi. Na planie miasta (załącznik nr 6) zaznaczono podłączone budynki (ogrzewane) i planowane do podłączenia. Przedsiębiorstwo posiada znaczne rezerwy w mocach przesyłowych jak i wytwórczych, dlatego też, dla potrzeb zaopatrzenia w ciepło należy przyjąć podłączenie ciepła sieciowego dla wszystkich inwestycji w zasięgu i bezpośrednim sąsiedztwie sieci ciepłowniczych. Przedsiębiorstwo posiada również znaczne nadwyżki mocy przesyłowych energii elektrycznej, dlatego w 2013 roku planuje wybudować linie średniego napięcia na terenach przyległych do planowanej strefy aktywności gospodarczej w okolicy obecnych terenów przemysłowych Miasta Chełmek. 3.2 System elektroenergetyczny Dystrybutorem energii elektrycznej na terenie gminy jest TAURON Dystrybucja S.A. wchodzący w skład TAURON Polska Energia S.A Infrastruktura Głównym źródłem zasilania sieci SN gminy Chełmek jest stacja transformatorowa 110/15 kv wyposażona w dwa transformatory 110/15 kv o mocy 25 MVA zasilana liniami 110kV, bezpośrednio lub pośrednio wyprowadzonymi ze stacji 220/110kV Poręba i Komorowice, wyposażonych w autotransformatory 220/110kV o mocy 160 MVA (Załącznik 3 Plan sieci). Odbiorcy energii elektrycznej zasilani są poprzez napowietrzno kablowe i kablowe sieci średniego napięcia oraz stacje transformatorowe SN/nN i linie niskiego napięcia. Na 49 S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 50

51 obszarze gminy nie występują lokalizacje gdzie nie ma możliwości podłączenia do sieci lub podłączenie do sieci byłoby skrajnie utrudnione, bądź wysoce kosztowne. Zasilanie stacji SN/nN na terenie gminy Chełmek odbywa się z głównych punktów zasilających: GPZ Chełmek (około 85 % stacji), GPZ Klucznikowice (około 15 % stacji) Na terenie gminy znajduje się 56 stacji zasilających SN/nN (Załącznik 4 Stacje SN) Długość linii elektroenergetycznych i ich napięcie na terenie gminy: Dwutorowe linie napowietrzne 110 kv około 7,9 km, relacji: Chełmek-Libiąż i Dwory-Sobieski, Dwory-Libiąż i Dwory-Sobieski, Dwory-Bieruń tor 1 i Dwory-Bieruń tor 2 Linie napowietrzne 15 kv około 22,8 km Linia kablowe 15 kv około 21,7 km Struktura sieci SN na terenie Chełmka ukształtowana jest przez kilka układów pętlowych, rozciętych w odpowiednich punktach. Stwarza to możliwość awaryjnego zasilania przy wypadnięciu z ruchu jednej z półpętli. Na pozostałym obszarze gminy sieci nie są wykonane jako promieniste i nie zapewniają dwustronnego zasilania, co jest jednak zrozumiałe ze względu na gęstość zabudowy. Istotnym elementem infrastruktury elektroenergetycznej jest również system oświetlenia drogowego. W gminie Chełmek oświetlenie w zdecydowanej większości wykonane jest w oparciu o oprawy OUS ze źródłami sodowymi o mocy 70 i 150 W. Większość lamp jest w dobrym stanie technicznym, a źródła rtęciowe występują w znikomej ilości (tylko na Majątku TAURON Dystrybucja S.A.). Na terenie gminy zainstalowanych jest 1209 opraw oświetleniowych, z czego: 279 źródeł światła należy do gminy Chełmek 930 źródeł stanowi własność TAURON Dystrybucja S.A. 50 S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 51

52 3.2.2 Obecne zapotrzebowanie na energię elektryczną Zużycie energii elektrycznej na terenie Miasta i Gminy Chełmek za okres ostatnich trzech lat przedstawione zostało w tabeli poniżej. Tabela 17 Zużycie energii elektrycznej w gminie Chełmek z podziałem na grupy odbiorców [Źródło: TAURON Dystrybucja S.A.] Wyszczególnienie w latach Ogółem Gospodarstwa domowe Zużycie energii elektrycznej w MWh/rok Przemysł Handel Usługi Oświetlenie ulic i placów Tabele stawek opłat za usługi dystrybucji dla poszczególnych grup taryfowych zamieszczone zostały w załączniku nr 5. Obecne zapotrzebowanie na energię elektryczną w Mieście i Gminie Chełmek jest zgodne z informacjami udostępnionymi przez TAURON Dystrybucja S.A., i wynosi: 24,74 GWh/rok Ponad 42% energii elektrycznej wykorzystuje się na potrzeby gospodarstw domowych (mieszkań i domów jednorodzinnych), reszta trafia do odbiorców przemysłowych, handlu, usług oraz wykorzystywana jest do oświetlenia ulic. Udział poszczególnych odbiorców w całkowitym zużyciu energii w Mieście i Gminie Chełmek przedstawiony został na rysunku. Rysunek 11 Udziały zużycia energii elektrycznej przez grupy odbiorców w 2011 roku 3% 15% 40% 42% Gospodarstwa domowe Przemysł Oświetlenie Handel i usługi 51 S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 52

53 3.2.3 Szacowane zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną Podobnie jak w przypadku zmian zapotrzebowania na ciepło, wzrost zapotrzebowania na energie elektryczną wynikać będzie z zagospodarowania terenów rozwojowych oraz działań modernizacyjnych istniejącego budownictwa. Prognozuje się również spadek zapotrzebowania na energię elektryczną związany z racjonalizacją użytkowania energii, w tym działaniami energooszczędnymi. Wzrost zapotrzebowania na energie elektryczną w określony został dla trzech scenariuszy rozwoju: Przetrwania Odniesienia Postępu W scenariuszu odniesienia realna wielkość wzrostu określona została na podstawie zmian zapotrzebowania na energię elektryczną w latach Średni roczny przyrost zapotrzebowania na energię elektryczną w Chełmku w tym okresie wyniósł 348 MWh. W scenariuszu przetrwania przyjęto 50% średniego rocznego przyrostu zapotrzebowania na energię elektryczną natomiast scenariusz postępu zakłada 150% średniego rocznego przyrostu zapotrzebowania na energie elektryczną. Dodatkowo uwzględniono spadek zapotrzebowania na energię elektryczną w gospodarstwach domowych, wynikający z przedsięwzięć energooszczędnych. W przypadku każdego ze scenariuszy przyjęto spadek zapotrzebowania na energię elektryczną o 1% rocznie od momentu wyjściowego, co jest szacowaną wartością średnią określoną na podstawie badań GUS. Tabela 18 Szacowane zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną w Mieście i Gminie Chełmek Scenariusz Wartość Wyszczególnienie w latach Przetrwania Wzrost zapotrzebowania [MWh] Spadek zapotrzebowania (energooszczędność)[%] Zapotrzebowanie na en. elektryczną [MWh] S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 53

54 Odniesienia Wzrost zapotrzebowania [MWh] Spadek zapotrzebowania (energooszczędność)[%] Zapotrzebowanie na en. elektryczną [MWh] Wzrost zapotrzebowania [MWh] Postępu Spadek zapotrzebowania (energooszczędność)[%] Zapotrzebowanie na en. elektryczną [MWh] Na podstawie danych zawartych w tabeli 18 można oszacować, ze sumaryczne zapotrzebowanie na energie elektryczną na terenie Miasta i Gminy Chełmek do roku 2030 nie przekroczy: 22,88 GWh - scenariusz przetrwania 26,36 GWh - scenariusz odniesienia 29,84 GWh - scenariusz postępu Na podstawie dokumentu Ministerstwa Gospodarki z dnia 10 listopada 2009 roku: Prognozy i zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030 załącznik 2 do prognozy energetycznej Polski do 2030 roku, szacuje się, że do roku 2030 zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrośnie o 55% (w stosunku do roku 2006). Tabela 19 Szacunkowe zmiany zużycia energii elektrycznej do roku 2030 [Źródło: Ministerstwo Gospodarki] En. Elektryczna Wartość wyjściowa 94% 104% 117% 137% 155% 53 S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 54

55 W przypadku analizowanej gminy oznacza to wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną do wartości prawie 40 MWh w roku Nawet w przypadku scenariusza postępu zapotrzebowanie Miasta i Gminy Chełmek nie powinno przekroczyć prognoz Ministerstwa Gospodarki dla Polski Plany rozwoju Przedsiębiorstwa Dystrybucji Energii Elektrycznej Przyłączanie podmiotów do sieci dystrybucyjnej jest i będzie realizowane sukcesywnie w miarę wydawania warunków przyłączenia i zawartych umów przyłączeniowych. Inwestycje i modernizacje, które będą realizowane w ramach planu rozwoju TAURON Dystrybucja S.A. na terenie gminy w latach przedstawia tabela. Tabela 20 Lista projektów inwestycyjnych związana z przyłączeniem nowych odbiorców oraz modernizacją i odtworzeniem majątku [Źródło: TAURON Dystrybucja S.A.] Okres Rodzaj projektu inwestycyjnego Moc przyłączeniowa [kw] Informacje /stan Zakres rzeczowy Przyłączenie zakładu stolarskiego, budowa złącza kablowego 15 kv oraz linii 1300 Podpisano umowę 1 złącze wraz z liniami SN kablowych SN Przyłączenia w grupie III 280 Podpisano umowę Rozłącznik SN Przyłączenie nowych obiektów do sieci nn (grupa IV-VI) 408 Podpisano umowę Budowa przyłączy napowietrznych i kablowych nn oraz budowa linii i urządzeń nn Budowa przyłączy Przyłączenie nowych Wydano napowietrznych i obiektów do sieci nn (grupa 524 warunki kablowych nn oraz IV-VI) przyłączenia budowa linii i urządzeń nn 2011 Przyłączenie nowych Modernizacja sieci SN i nn Przebudowa linii SN i - obiektów do sieci nn na terenie gminy nn 54 S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 55

56 System gazowniczy Gmina zaopatrywana jest w gaz przez Górnośląską Spółkę Gazownictwa wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej PGNiG. Dzięki posiadanej sieci gazociągów paliwo dostarczane jest m.in. do 41 gmin województwa małopolskiego w tym do gminy Chełmek. Istniejąca sieć spełnia techniczne uwarunkowania dla przyłączeń odbiorców o poborze gazu do 65 nm 3 /h. W przypadku większych odbiorców źródłem jest przebiegający przez gminę gazociąg wysokoprężny. Klienci zaopatrywani są w gaz ziemny wysokometanowy o wartości opałowej nie mniejszej niż 31 MJ/m 3 i cieple spalania nie mniejszym niż 34 MJ/m Infrastruktura Przez teren Gminy przebiegają w kierunku NNW-SSE dwie nitki gazociągu wysokiego ciśnienia od granicy z Gm. Chełmek do granicy z Gm. Oświęcim. Źródłem zaopatrzenia w gaz dla Miasta i Gminy Chełmek są dwie stacje redukcyjno-pomiarowe wysokiego ciśnienia oraz sieci gazowe średniego ciśnienia znajdujące się w Gorzowie przy ul. Oświęcimskiej oraz w miejscowości Bobrek przy ul. Spacerowej. W Chełmku na ul. Brzozowej znajduje się sieć rozdzielcza niskiego ciśnienia zasilająca główną część miasta w zabudowie wielorodzinnej oraz część budynków mieszkalnych jednorodzinnych i usługowych. Pozostała część miasta jest zasilana z sieci gazowej średniego ciśnienia. Obecnie eksploatowana sieć gazowa jest w dobrym stanie technicznym. Remonty i modernizacje gazociągów i stacji redukcyjno pomiarowych wykonywane są na bieżąco. W ciągu ostatnich czterech lat wykonany został remont sieci gazowej s/c wzdłuż ulicy Krakowskiej i Brzozowej, remont awaryjny sieci na ul. Wojska Polskiego i Powstańców Śląskich oraz modernizacja SRP średniego ciśnienia w Chełmku na ul. Brzozowej. Ilość czynnych przyłączy gazowych oraz długość czynnych gazociągów na terenie gminy przedstawiona została w tabelach. 55 S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 56

57 Tabela 21 Ilość czynnych przyłączy gazu na terenie gminy Chełmek w latach Ilość czynnych przyłączy gazu [szt.] Wyszczególnienie Według ciśnienia w latach Ogółem niskie średnie średnie podwyższ. wysokie Tabela 22 Długość czynnych gazociągów na terenie gminy Chełmek w latach Długość gazociągów bez przyłączy [m] Wyszczególnienie Według ciśnienia w latach Ogółem niskie średnie średnie podwyższ. wysokie Obecne zużycie paliw gazowych Zużycie gazu na terenie Miasta i Gminy Chełmek za okres ostatnich 3 lat przedstawione zostało w tabelach poniżej [Źródło: Górnośląski Oddział Obrotu Gazem]. Tabela 23 Zużycie paliwa gazowego na terenie Miasta Chełmek w tysiącach m3 Sprzedaż paliwa gazowego Wyszczególnienie Gospodarstwa domowe w latach Ogółem Przemysł Handel Usługi Ogółem Ogrzewanie S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 57

58 Tabela 24 Ilość użytkowników paliwa gazowego na terenie Miasta Chełmek Wyszczególnienie w latach Ogółem Ilość użytkowników Gospodarstwa domowe Przemysł Handel Usługi Ogółem Ogrzewanie Tabela 25 Zużycie paliwa gazowego na terenie Gminy Chełmek w tysiącach m3 Sprzedaż paliwa gazowego Wyszczególnienie Gospodarstwa domowe w latach Ogółem Przemysł Handel Usługi Ogółem Ogrzewanie , , ,7 209 Tabela 26 Ilość użytkowników paliwa gazowego na terenie Gminy Chełmek Wyszczególnienie w latach Ogółem Ilość użytkowników Gospodarstwa domowe Przemysł Handel Usługi Ogółem Ogrzewanie Tabela 27 Całkowite zapotrzebowanie na paliwa gazowe w Mieście i Gminie Chełmek w 2011 roku Sprzedaż paliwa gazowego tyś. m 3 Ogółem Gospodarstwa domowe Ogółem Ogrzewanie Przemysł Handel Usługi S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 58

59 3.3.3 Szacowane zmiany zapotrzebowania na paliwa gazowe Zmiany zapotrzebowania na paliwa gazowe, wynikać będą z zagospodarowania terenów rozwojowych. Wzrost zapotrzebowania będzie wynikał z powstawania nowych budynków oraz rozwoju działalności gospodarczej i usługowej i przemysłu. Ze względu na obecną, wysoką sprawność instalacji wykorzystujących paliwa gazowe, spadek zapotrzebowania na paliwa związany z przedsięwzięciami energooszczędnymi będzie niewielki. Zmiany zapotrzebowania na paliwa gazowe określone został dla trzech scenariuszy rozwoju: Przetrwania Odniesienia Postępu W scenariuszu odniesienia realna wielkość wzrostu dla gospodarstw domowych określona została na podstawie wzrostu średniego zużycia w latach , które ukształtowało się na poziomie 52 tyś. m 3 /rok. W przypadku scenariusza przetrwania założono wzrost średniego zużycia na poziomie 50% średniego wzrostu zapotrzebowania, a w scenariuszu postępu 150%. Zmniejszenie zużycia wynikające z przedsięwzięć energooszczędnych założono na poziomie 1% rocznie w przypadku każdego z 3 scenariuszy rozwoju. Tabela 28 Szacowane zmiany zapotrzebowania na paliwa gazowe w Mieście i Gminie Chełmek Scenariusz Wartość Wzrost zapotrzebowania* [tyś. m 3 ] Wyszczególnienie w latach Przetrwania Spadek zużycia [%] (energooszczędność) Zapotrzebowanie na paliwa gazowe [tyś. m 3 ] S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 59

60 Odniesienia Wzrost zapotrzebowania* [tyś. m 3 ] Spadek zużycia [%] (energooszczędność) Zapotrzebowanie na paliwa gazowe [tyś. m 3 ] Wzrost zapotrzebowania* [tyś. m 3 ] Postępu Spadek zużycia [%] (energooszczędność) Zapotrzebowanie na paliwa gazowe [tyś. m 3 ] Na podstawie danych zawartych w tabeli 28 można oszacować, że sumaryczne zapotrzebowanie na paliwa gazowe na terenie Miasta i Gminy Chełmek do roku 2030 nie przekroczy: 4339 tyś. m 3 - scenariusz przetrwania 4859 tyś. m 3 - scenariusz odniesienia 5379 tyś. m 3 - scenariusz postępu Wartości przyszłego zapotrzebowania nie przekraczają prognoz Ministerstwa Gospodarki dotyczących zużycia paliwa gazowego dla Polski. Tabela 29 Szacowane zmiany zużycie gazu do roku 2030[Źródło: Ministerstwo Gospodarki] Gaz ziemny Wartość wyjściowa 95% 103% 111% 122% 129% 59 S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 60

61 3.3.4 Plany rozwoju Przedsiębiorstwa Dystrybucji Paliw Gazowych Górnośląska Spółka Gazownictwa posiada plan rozwoju zatwierdzony przez Urząd Regulacji Energetyki dla PGNiG S.A. Projekt planu nie obejmuje w sposób szczegółowy gminy Chełmek. Przewiduje się zwiększenie efektywności wykorzystania obecnej sieci gazowej na terenie gminy. Decyzja o jej dalszej rozbudowie może zostać podjęta po zbadaniu zainteresowania potencjalnych odbiorców gazu, oraz po wykonaniu analizy technicznej i ekonomicznej. Istniejąca sieć spełnia techniczne uwarunkowania dla przyłączeń nowych odbiorców o poborze gazu do 65 nm3/h. W przypadku większych odbiorców źródłem gazu może być przebiegający przez gminę gazociąg wysokoprężny. 60 S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 61

62 3.4 Bezpieczeństwo energetyczne gminy W chwili obecnej ani w perspektywie najbliższych kilkunastu lat nie istnieje realne zagrożenie związane z ograniczeniem dostaw energii cieplnej, elektrycznej oraz paliw gazowych do odbiorców na terenie Miasta i Gminy Chełmek. Zarówno Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, TAURON Dystrybucja S.A. jak i Górnośląska Spółka Gazownictwa posiadają rezerwy wystarczające by wypełnić zapotrzebowanie obecnych i przyszłych odbiorców. Przedsiębiorstwa posiadają również plany rozwoju i rozbudowy sieci zgodne ze wzrastającym zapotrzebowaniem na energię. W przypadku zapotrzebowanie na paliwa potrzebne do zasilania prywatnych źródeł ciepła w domach, na terenie Miasta i Gminy Chełmek również nie stwierdzono zagrożenia w ograniczeniu dostaw węgla, biomasy, oleju opałowego czy gazu. 61 S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 62

63 4 Analiza możliwości rozwoju technologii opartych o odnawialne źródła energii 4.1 Biomasa Biomasa stanowi trzecie, co do wielkości na świecie, naturalne źródło energii. Według definicji Unii Europejskiej biomasa oznacza podatne na rozkład biologiczny produkty oraz ich frakcje, odpady i pozostałości przemysłu rolnego (łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych z nim gałęzi gospodarki, jak również podatne na rozkład biologiczny frakcje odpadów przemysłowych i miejskich. Ze względu na zerową emisję CO 2 (przyjmuje się, że ilość CO 2 zaabsorbowanego przez rośliny w procesie fotosyntezy jest równa ilości dwutlenku węgla wyemitowanego w czasie spalania biomasy), w dobie ograniczania emisji, paliwo to zdobywa coraz większą popularność zarówno w małej jak i dużej energetyce. Powszechne obecnie jest: Dodawanie biomasy do węgla kamiennego w kotłach ciepłowni i elektrowni Budowa dużych bloków energetycznych opalanych słomą Wymiana kotłów węglowych na kominki i kotły opalane peletami z biomasy Za biomasę uznaje się: Drewno o niskiej jakości technologicznej oraz odpadowe Odchody zwierząt oraz osady ściekowe Słomę, makuchy i inne odpady produkcji rolniczej Odpady organiczne takie jak wysłodki buraczane, łodygi kukurydzy, trawy, lucerny Szybko rosnące rośliny energetyczne takie jak wierzba wiciowa, topinambur, rdest sachaliński Trawy wieloletnie takie jak miskant olbrzymi czy proso rózgowe Biomasa wykorzystywana jest zarówno w małych kotłach domowych na potrzeby centralnego ogrzewania i c.w.u. jak i w dużych obiektach energetycznych o mocy kilkudziesięciu MW. Zasoby biomasy w Polsce przedstawione zostały na rysunku. Województwo Małopolskie, w którym znajduje się analizowana gmina posiada niewielki potencjał w zakresie możliwości wykorzystania biomasy leśnej. W przypadku możliwości wykorzystania słomy oraz upraw energetycznych potencjał można określić jako niedostateczny. Nie ma również możliwości pozyskania biogazu z osadów ściekowych, ze względu na brak miejskiej oczyszczalni ścieków. Na terenie Gminy znajduje się jedynie przepompownia 62 S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 63

64 ścieków zlokalizowana przy ul. Jaworznickiej. Przepompownia ta, wraz z kolektorami tłocznymi, obsługuje spływ ścieków z obszaru Miasta Chełmek. Ścieki z przepompowni trafiają do oczyszczalni ścieków w Jaworznie Dąb, będącej własnością MPWiK Jaworzno. Potencjał wykorzystania biomasy w postaci odchodów zwierząt w biogazowniach rolniczych można określić jako znikomy ze względu na niewielką ilość bydła i trzody chlewnej w gospodarstwach na terenie gminy. Rysunek 12 Zasoby biomasy. Zasoby słomy na cele energetyczne - kolor żółty. Zasoby biomasy pozyskiwanej z lasów - kolor zielony. Zasoby biomasy z upraw energetycznych kolor czerwony 63 S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 64

65 4.2 Energia słoneczna Możliwość wykorzystania energii promieniowania Polsce są zróżnicowane, ze względu na warunki klimatyczne związane z położeniem geograficznym. Średni okres nasłonecznienia dla Polski wynosi 1600 godzin, przy czym maksymalna liczba godzin słonecznych w roku występuje nad morzem, a wartość minimalna na Dolnym Śląsku. Według zamieszczonej poniżej mapy (rysunek) obszar gminy leży w strefie umiarkowanego nasłonecznienia. Koszt produkcji energii z ogniw fotowoltaicznych jest w tym wypadku ekonomicznie nieuzasadniony. W przypadku gminy znacznie bardziej opłacalne jest wykorzystanie energii słonecznej do ogrzewania wody użytkowej. Gmina wykorzystuje takie możliwości. Na terenie gminy Chełmek znajduje się kilkanaście instalacji wykorzystujących kolektory słoneczne. Zainstalowane są na: Zespole Szkół Powiatowych nr 8 w Chełmku W hali sportowej przy Zespole Szkół nr 8 (ogrzewanie hybrydowe, wykorzystujące także instalację solarną) Budynku socjalno-biurowym wraz z osadnikiem na ul. Jarzębinowej w Bobrku Budynku socjalno-biurowym przy ul. Sportowej 2 w Gorzowie W kompleksie sportowym (pod pozycją szatnia dla sportowców na stadionie) Na nielicznych budynkach prywatnych Wspomaganie instalacji c.w.u. kolektorami słonecznymi jest przykładem dobrych praktyk w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy. Rozwiązania tego typu są powszechnie stosowane w budownictwie w Polsce i na świecie. Ze względu na znaczne zmniejszenie zużycia energii wykorzystywanej do podgrzewania wody użytkowej oraz możliwości pozyskania dopłat na budowę tego typu instalacji, sugeruje się rozbudowę systemu kolektorów na terenie gminy. 64 S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 65

66 Rysunek 13 Średnie całkowite promieniowanie słoneczne w roku [Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego] 65 S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 66

67 4.3 Energia wiatru Energetyka wiatrowa to obecnie jeden z najszybciej rozwijających się sektorów w obrębie źródeł odnawialnych. Szczególnie w rejonach o korzystnych warunkach wiatrowych powstają pojedyncze instalacje lub grupy instalacji (tzw. farmy wiatrowe). Kluczowym parametrem decydującym o ilości energii elektrycznej produkowanej w elektrowni wiatrowej jest prędkość wiatru na wysokości wirnika turbiny. Moc turbiny jest w tym wypadku wprost proporcjonalna do sześcianu prędkości wiatru. Rysunek 14 Strefy energetyczne wiatru na lądzie [Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego] 66 S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 67

68 Turbiny najczęściej spotykane w energetyce mogą pracować przy prędkościach wiatru od 3 do 30 m/s. Przyjmuje się, że dla turbiny o mocy około 1 MW granicą opłacalności jest średnioroczna prędkość wiatru wynosząca 5 m/s. Dokładne określenie opłacalności inwestycji wymaga dużo dokładniejszych danych na temat wiatru w danej lokalizacji. Według podziału kraju na strefy (rysunek), gmina leży w IV-mało korzystnej strefie dla lokalizacji siłowni wiatrowych. W związku z tym turbiny wiatrowe nie mogą stanowić opłacalnej formy produkcji energii elektrycznej na badanym obszarze. 4.4 Energia spadku wody Energetyka wodna w Polsce rozwija się głównie w oparciu o istniejące wcześniej obiekty hydrotechniczne. Dotyczy to w większości małych elektrowni wodnych o mocach poniżej 1MW. Możliwości rozwoju dużej energetyki w tym zakresie zostały już wykorzystane. Rozwój elektrowni wodnych jest ograniczony warunkami prawnymi, lokalizacyjnymi, wymogami terenowymi i geomorfologicznymi oraz potencjałem kapitałowym inwestora. Charakterystyczne dla elektrowni wodnych są wysokie koszty budowy oraz równoczesne znikome koszty eksploatacji (wynoszące średnio około 0,5 1% łącznych nakładów inwestycyjnych rocznie) oraz wysoka sprawność energetyczna (90 95%). Warunki do rozwoju małej energetyki wodnej na terenie województwa małopolskiego są zróżnicowane. O potencjalnych możliwościach energetycznych cieków decydują duże spadki podłużne rzek i potoków. Obecnie na terenie gminy nie wykorzystuje się potencjału energetycznego przepływających tam rzek i potoków. Spadki na Wiśle i Przemszy na terenie gminy są jednak relatywnie nieduże, brak również większych zbiorników wodnych. Konieczna jest dalsza wnikliwa analiza możliwości budowy małych elektrowni wodnych na terenie gminy. Z punktu widzenia skali nakładów inwestycyjnych i efektywności finansowej takiej inwestycji (sprzedaż energii, zielone certyfikaty) nie ma uzasadnienia dla realizacji tego typu inwestycji. 67 S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 68

69 Rysunek 15 Średni rzeczny odpływ jednostkowy w Polsce [Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego] 4.5 Energia geotermalna W przypadku wód geotermalnych proces badań i określenia realnych możliwości wykorzystania jest bardzo długi i obciążony szeregiem przepisów związanych z ochroną środowiska naturalnego. Poważnym problemem jest również sposób finansowania takich badań i analiz. Należy nadmienić, że koszt inwestycji polegającej na wykonaniu odwiertów eksploatacyjnych wraz z urządzeniami do ich obsługi jest wysoki. W Polsce wody geotermalne mają na ogół temperatury, które nie przekraczają 100 stopni Celsjusza. Wynika to z tzw. stopnia geotermicznego, który waha się od 10 do 110 m, a na przeważającym obszarze kraju mieści się w granicach m. Generalnie zasoby cieplne wód geotermalnych na terenie Polski oszacowane zostały na około 4 miliardy ton paliwa 68 S t r o n a Id: AA8A35FF-A800-4F50-B980-8D71B7F52A5B. Podpisany Strona 69

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 1, 31 429 Kraków

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R.

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. Nakłady inwestycyjne a) są to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa,

Bardziej szczegółowo

Bilans potrzeb grzewczych

Bilans potrzeb grzewczych AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 04 Bilans potrzeb grzewczych W 854.04 2/9 SPIS TREŚCI 4.1 Bilans potrzeb grzewczych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 4 Bilans potrzeb grzewczych W-588.04

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 03 Charakterystyka miasta Katowice W-880.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Źródła informacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie i wnioski

Podsumowanie i wnioski AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 16 Podsumowanie i wnioski W 880.16 2/6 I. Podstawowym zadaniem aktualizacji Założeń

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Mamy energię,

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w Aglomeracji Krakowskiej na przykładzie Gminy Zabierzów

Jakość powietrza w Aglomeracji Krakowskiej na przykładzie Gminy Zabierzów Jakość powietrza w Aglomeracji Krakowskiej na przykładzie Gminy Zabierzów Anetta Kucharska Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urząd Gminy Zabierzów Gmina Zabierzów Liczba mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ

ZAGADNIENIA GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ - 153 - Rozdział 11 ZAGADNIENIA GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ SPIS TREŚCI: 1. Elektroenergetyka 1.1. Opis stanu istniejącego 1.2. Kierunki rozwoju 2. Gazownictwo 2.1. Opis stanu istniejącego 2.2. Ocena stanu

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

Elementy do wykorzystania w założeniach i planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz

Elementy do wykorzystania w założeniach i planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Elementy do wykorzystania w założeniach i planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz GMINA KRZĘCIN POWIAT CHOSZCZEŃSKI WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju gminy

Uwarunkowania rozwoju gminy AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 05 Uwarunkowania rozwoju gminy W 854.05 2/8 SPIS TREŚCI 5.1 Główne czynniki decydujące

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie i wnioski

Podsumowanie i wnioski AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA Część 13 Podsumowanie i wnioski W 755.13 2/7 I. Podstawowe zadania Aktualizacji założeń

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q <

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q < 2 00 8 r O CS k o. ł _J z O z as X U $ os K Z 11 1 ULI U» u UJ ry Q X OS o o U 5: i2.... ANOWI ITALI BIBLIOGRAFIA SPIS TABEL SPIS PLANSZ OO i UJ I Q > 236 BIBLIOGRAFIA MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 1. Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie

Bardziej szczegółowo

Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim

Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim AT GROUP S.A. Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim Analiza dla Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej Krupski Młyn, 7 stycznia 2011 roku 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI...2 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI POMIARU CELÓW WDRAŻANEJ STRATEGII ROZWOJU MIASTA TCZEWA do 2011

WSKAŹNIKI POMIARU CELÓW WDRAŻANEJ STRATEGII ROZWOJU MIASTA TCZEWA do 2011 WSKAŹNIKI POMIARU CELÓW WDRAŻANEJ STRATEGII ROZWOJU MIASTA TCZEWA - 0 do 0 (I.) liczba podmiotów gospodarki narodowej na 000 gminy Podmioty gospodarki narodowej (miasto Tczew) / liczba / 000) 570/5970*000

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju gminy

Uwarunkowania rozwoju gminy AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 05 Uwarunkowania rozwoju gminy W 835.05 2/8 SPIS TREŚCI 5.1 Główne czynniki decydujące

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE

OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE 2 z 5 Szanowni Państwo, Urzędy gmin i miast będąc gospodarzami na swoim terenie, poprzez

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. Gospodarka niskoemisyjna co to takiego? Gospodarka niskoemisyjna (ang. low emission economy)

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w r. OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Szczecin 16 Wprowadzenie... 3 1. Rejestracja bezrobotnych według

Bardziej szczegółowo

Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko

Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko Departament Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Program

Bardziej szczegółowo

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Nasza działalność skupia się na zagadnieniach z dziedziny energetyki, w szczególności efektywności energetycznej, zarządzania energią oraz ochrony środowiska.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Rys. Lokalizacja miejscowości Cichawa na terenie gminy Gdów. Rys. Mapa poglądowa lokalizacyjna działek inwestycyjnych w m. Cichawa.

Załącznik 1. Rys. Lokalizacja miejscowości Cichawa na terenie gminy Gdów. Rys. Mapa poglądowa lokalizacyjna działek inwestycyjnych w m. Cichawa. Załącznik 1 I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU CICHAWA Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Cichawa.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM SONDAŻ WŚRÓD PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno zawodowym. Badanie zrealizowane w

Bardziej szczegółowo

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która przenosi działalność czasowo na terytorium innego Państwa

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

z Programu ochrony powietrza

z Programu ochrony powietrza Obowiązki gmin wynikające z Programu ochrony powietrza Karolina Laszczak Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 1919 UCHWAŁA NR XVII/372/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/wroc INFORMACJA SYGNALNA nr 1/2014 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE - środki regionalne

Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE - środki regionalne Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE - środki regionalne Michał Leszczyński Gdańsk, 14.09.2017 r. Plan prezentacji 1. Regionalny Program Operacyjny WP 2014-2020

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie *t. j. fragmentu ustawy (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn zm. - art. 10, art. 15) uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Załącznik 2 Numer karty BAS Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów Sandomierski" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ATMOSFERY. WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r.

OCHRONA ATMOSFERY. WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r. OCHRONA ATMOSFERY WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r. LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH WFOŚiGW W ZIELONEJ GÓRZE NA 2016 ROK KOMPONENT OCHRONA ATMOSFERY Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

Bardziej szczegółowo

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA :

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA : Śląski Park Przemysłowo Technologiczny stworzony dla przedsiębiorców i z myślą o gospodarczym i społecznym ożywieniu, posiada w swojej ofercie atrakcyjne, bardzo dobrze skomunikowane i położone w centrum

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

2. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE, REMONTOWE I MODERNIZACYJNE PODEJMOWANE PRZEZ OPERATORÓW W ROKU

2. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE, REMONTOWE I MODERNIZACYJNE PODEJMOWANE PRZEZ OPERATORÓW W ROKU Sprawozdanie z badania zgodności planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych działających na terenie gminy z ZałoŜeniami do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/71/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 września 2015r.

Uchwała Nr IX/71/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 września 2015r. Uchwała Nr IX/71/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 września 2015r. w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 755.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki decydujące

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie Niepołomice, 17 czerwca 2010 Prezes URE jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały nr Rady Miasta Krakowa z dnia

Załącznik Nr 2 do uchwały nr Rady Miasta Krakowa z dnia Załącznik Nr 2 do uchwały nr Rady Miasta Krakowa z dnia Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Żory" I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA :

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA : Śląski Park Przemysłowo Technologiczny stworzony dla przedsiębiorców i z myślą o gospodarczym i społecznym ożywieniu, posiada w swojej ofercie atrakcyjne, bardzo dobrze skomunikowane i położone w centrum

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. Po 9 miesiącach 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS rozpoczęło działalność 5349 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. W całym 2016 r. powinno być ich nie mniej

Bardziej szczegółowo

04. Bilans potrzeb grzewczych

04. Bilans potrzeb grzewczych W-551.04 1 /7 04. Bilans potrzeb grzewczych W-551.04 2 /7 Spis treści: 4.1 Bilans potrzeb grzewczych i sposobu ich pokrycia... 3 4.2 Struktura paliwowa pokrycia potrzeb cieplnych... 4 4.3 Gęstość cieplna

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu

Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Katowice, 31 marca 2015 r. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II GDAŃSK, SIERPIEŃ 2014 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata (Załącznik 1)

Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata (Załącznik 1) Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata 2015 2025 (Załącznik 1) Kwiecień 2015 Spis treści Wstęp... 3 I. Uwarunkowania przestrzenno-środowiskowe... 4 II. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ I INWENTARYZACJA EMISJI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ I INWENTARYZACJA EMISJI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ I INWENTARYZACJA EMISJI 1. ZAKRES PLANU 2. INWENTARYZACJA BAZOWA 3. CELE PLANU Bytom, 23 grudnia 2014 r. 1 Zakres PGN 1. Stan obecny - ocena sektorów, opracowanie bazy danych

Bardziej szczegółowo

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego"

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Prognoza popytu na pracę według sekcji PKD oraz

Bardziej szczegółowo

Budowanie pozytywnych relacji gmina - przedsiębiorstwa energetyczne kluczowym elementem dobrego gospodarowania energią

Budowanie pozytywnych relacji gmina - przedsiębiorstwa energetyczne kluczowym elementem dobrego gospodarowania energią Budowanie pozytywnych relacji gmina - przedsiębiorstwa energetyczne kluczowym elementem dobrego gospodarowania energią Konferencja Zarządzanie kosztami energii jako ważny element budżetu samorządu terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat

Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat 2008-2009 Cele Wskaźniki Stan w 2007 r. Lata 2008-2009 1 2 3 5 I. OCHRONA I RACJONALNE

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. W 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS działalność rozpoczęły 7122 spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to najlepszy wynik w historii i wzrost o 6,2 %

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA (2004-2015) Łaziska 2004 Autorzy opracowania: dr Witold Wołoszyn mgr Tomasz Furtak Ważniejsze skróty użyte w tekście ARiMR - Agencja Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Jan Fryc, Zofia Płoszaj-Witkowicz Urząd Statystyczny w Katowicach, Śląski Ośrodek Badań Regionalnych Katarzyna Kimel, Barbara Zawada Urząd

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach RAPORT Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach PRZYGOTOWANY PRZEZ: Spis treści PORZĄDEK I... 6 Zakupy it: SME i CMA ZAKUPY IT: SME I CMA... 7 Charakterystyka firm i budżetowania

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna CZA Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Czarnkowa" oraz "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

DANE GUS - CHORZÓW 2012 r.

DANE GUS - CHORZÓW 2012 r. Jednostka miary 2012 PODZIAŁ TERYTORIALNY (STAN W DNIU 31 XII) Miejscowości podstawowe ogółem jd 0 Sołectwa jd 0 Powierzchnia* ha 3324 LUDNOŚĆ (STAN W DNIU 31 XII) * Ludność faktycznie zamieszkała ogółem

Bardziej szczegółowo

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09 Inwestorzy zagraniczni w I połowie 2015 r. W I połowie 2015 r. zostało zarejestrowanych 3292 spółek z udziałem kapitału zagranicznego wśród nowo rejestrowo firm w KRS. Jeśli ta tendencja w drugiej połowie

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania dla opracowania programu inwestycji komunikacyjnych i inżynieryjnych

Nowe wyzwania dla opracowania programu inwestycji komunikacyjnych i inżynieryjnych Nowe wyzwania dla opracowania programu inwestycji komunikacyjnych i inżynieryjnych Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urząd m.st. Warszawy Warszawa, 20 kwietnia 2016 r. sieć wodociągowa sieć

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE z dnia... 2016 r. w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji oraz odnawialnymi źródłami energii

Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji oraz odnawialnymi źródłami energii Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji oraz odnawialnymi źródłami energii ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Wojewódzki Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza Dział III Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z póź. zm.) Polityka

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 2426/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 07.09.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Planu gospodarki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r. Wielk.2006.36.1003 UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las, na terenie części działki

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. 1. Wstęp Niniejsze uzasadnienie dotyczy rozwiązań przyjętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój"

Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności

Bardziej szczegółowo

2. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE, REMONTOWE I MODERNIZACYJNE PODEJMOWANE PRZEZ OPERATORÓW W ROKU 2013.

2. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE, REMONTOWE I MODERNIZACYJNE PODEJMOWANE PRZEZ OPERATORÓW W ROKU 2013. Sprawozdanie z badania zgodności planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych działających na terenie gminy z ZałoŜeniami do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie i wnioski

Podsumowanie i wnioski AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 11 Podsumowanie i wnioski W 869.11 2/6 I. Podstawowym zadaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW INNOWACYJNOSCI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

KATALOG WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW INNOWACYJNOSCI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KATALOG WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW INNOWACYJNOSCI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO l.p WSKAŹNIK 28 29 2 2 22 Średnie roczne tempo wzrostu PKB. dynamika produktu krajowego brutto ogółem, rok poprzedni= 6,4 PKD 2

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU Projekt z dnia 29 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA BUDŻETOWA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo