I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 WPROWADZENIE Podstawa prawna Struktura dokumentu... 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 WPROWADZENIE...3. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Struktura dokumentu... 3"

Transkrypt

1 1 I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 II. WPROWADZENIE Podstawa prawna Struktura dokumentu Metody opracowania programu ochrony środowiska... 3 III. DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA GMINY Informacje ogólne Położenie Ludność Rolnictwo i przemysł Infrastruktura techniczna elementów środowiska Zapotrzebowanie w wodę Gospodarka Ściekowa Gospodarka odpadami Infrastruktura energetyczna i promieniowanie elektromagnetyczne Infrastruktura komunikacyjna Hałas i wibracje Stan środowiska w gminie Święciechowa Podstawowe dane fizjograficzne Budowa geologiczna Użytkowanie surowców mineralnych Uwarunkowania glebowe Wody powierzchniowe Wody podziemne Jakość powietrza Ochrona przyrody, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego - formy ochrony przyrody Zabytki kultury IV. CELE I PRZEDSIĘWZIĘCIA PRIORYTETOWE RACJONALNEGO UŻYTKOWANIA ZASOBÓW NATURALNYCH ORAZ POPRAWY JAKOŚCI ŚRODOWISKA Priorytety krótkoterminowe polityki ekologicznej gminy Święciechowa: Priorytety perspektywiczne polityki ekologicznej gminy Święciechowa: Cele i priorytety programu zestawienie zadań... 56

2 2 V. NARZĘDZIA I INSTRUMENTY REALIZACJI PROGRAMU Instrumenty prawne Instrumenty finansowe Instrumenty społeczne Instrumenty strukturalne VI. ZARZĄDZANIE PROGRAMEM OCHRONY ŚRODOWISKA Uczestnicy wdrażania programu Zarządzanie programem VII. OSZACOWANIE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PROGRAMU...78 VIII. MONITORING REALIZACJI CELÓW ŚRODOWISKOWYCH GMINY Mierniki efektywności Programu IX. WYKAZ MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH...81 X. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM...82 XI. SPIS TABEL I WYKRESÓW Spis tabel Spis wykresów XII. SPIS MAP...84

3 3 II. Wprowadzenie 1. Podstawa prawna Program Ochrony Środowiska określa cele i zadania administracji państwowej oraz samorządów w zakresie ochrony środowiska i racjonalnej gospodarki jego zasobami. Obowiązek jego opracowania wynika z artykułu 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, który zobowiązuje zarządy województw, powiatów i gmin do opracowania programów ochrony środowiska, mających na celu realizację polityki ekologicznej państwa. Częścią Programu Ochrony Środowiska dla gminy Święciechowa jest Plan gospodarki odpadami opracowany, jako odrębny dokument, zgodnie z wymaganiami określonymi w artykule 14 i 15 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach oraz Program Gospodarki Ściekowej dla gminy opracowany w celu włączenie gminy do Krajowego Programu Odprowadzania Ścieków Komunalnych. 2. Struktura dokumentu Naczelną zasadą przyjętą w programie jest zasada zrównoważonego rozwoju, umożliwiająca harmonizację rozwoju gospodarczego i społecznego gminy Święciechowa z ochroną jej walorów środowiskowych. Przedstawione cele i zadania są zgodne ze Programem Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego, celem którego jest dążenie do stworzenia regionu realizującego podstawowe zasady zrównoważonego rozwoju, czystego we wszystkich wymiarach środowiska naturalnego i o kompletnej infrastrukturze ochrony środowiska, radzącego sobie z problemami zanieczyszczenia pochodzącego z różnych źródeł oraz odtwarzającego wartości środowiska naturalnego i powiększającego różnorodność biologiczną obszarów. W niniejszej pracy opisano aktualny stan środowiska oraz zasobów naturalnych, zagrożenia środowiska wynikające z rozwoju gospodarczego, długoterminową i krótkoterminową politykę ochrony środowiska dla poszczególnych elementów środowiska oraz szacunkowe koszty wdrożenia działań na rzecz ochrony środowiska. 3. Metody opracowania programu ochrony środowiska Zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo ochrony środowiska i rządowymi Wytycznymi do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym duży nacisk położono na proces opracowania programu i na elastyczność jego treści. Generalną zasadą procesu jest włączanie społeczności gminy zarówno w przygotowanie programu jak i jego wdrażanie. Dlatego już w początkowych etapach prac nad Programem zwrócono szczególną uwagę na wymianę informacji i konsultacje pomiędzy przedstawicielami instytucji rządowych, samorządowych i przedsiębiorstw komunalnych włączonych w zagadnienie ochrony środowiska i rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Święciechowa.

4 4 Cele i priorytety Programu Ochrony Środowiska są zgodne z celami i priorytetami zawartymi w następujących dokumentach: Polityka Ekologiczna państwa na lata z uwzględnieniem perspektyw na Rada Ministrów, Warszawa, grudzień, 2002 Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa na lata Rada Ministrów Warszawa, listopad, 2002 Narodowa strategia ochrony środowiska na lata ; Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2000 Strategia rozwoju energetyki odnawialnej; Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2000 Polityka leśna państwa (wraz z dokumentami uzupełniającymi, takimi jak Krajowy program zwiększenia lesistości, Strategia ochrony leśnej różnorodności biologicznej i in.); Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 1999 Narodowa strategia edukacji ekologicznej; Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 1998 Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju Polska 2025; rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa, 2000 Narodowa strategia rozwoju regionalnego; Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2000 Założenia polityki energetycznej Polski do 2020 roku; Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2000 Polityka transportowa państwa na lata dla zrównoważonego rozwoju kraju; Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, 2001 Średniookresowa strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, 1999 Strategia rozwoju turystyki w latach ; Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2001 Narodowy program przygotowania do członkostwa w Unii Europejskiej; Komitet Integracji Europejskiej, Warszawa, 1998 (ze zmianami) Program Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego; Krajowy Program Rolno Środowiskowy; Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych; Program Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego; Program Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leszczyńskiego.

5 5 1. Informacje ogólne 1.1. Położenie III. Diagnoza stanu środowiska gminy Gmina Święciechowa wchodzi w skład Powiatu leszczyńskiego położonego w południowej części województwa wielkopolskiego. Graniczy z sześcioma gminami. Idąc od północnego wschodu są to gminy: Lipno, Leszno, Rydzyna, Góra, Wschowa, Włoszakowice. Powierzchnia gminy Święciechowa wynosi km 2. Gminę zamieszkuje 7067 mieszkańców. Strukturę osadniczą gminy tworzy: ośrodek gminny Święciechowa, wsie sołeckie Gołanice, Henrykowo, Długie Nowe, Długie Stare, Krzycko Małe, Lasocice, Niechłód, Piotrowice, Przybyszewo, Trzebiny, Strzyżewice. przysiółek Ogrody, osada leśna Henrykowo i leśniczówka Książęcy Las Dobra jakość gleb determinuje rolniczy charakter gminy. Grunty orne zajmują 49 % powierzchni, łąki i pastwiska -12 %, grunty leśne 29 %, nieużytki stanowią 10 %. W gminie dominuje rolnictwo. Rolnicy z powodzeniem uprawiają zboża paszowe i hodują trzodę chlewną. Święciechowa może poszczycić się wieloma cennymi zabytkami. Atrakcją dla turystów jest Jezioro Krzyckie o powierzchni 75 hektarów Ludność Gminę Święciechowa zamieszkuje 7067 osób rozlokowanych w 14 jednostkach osadniczych. Od roku 1988 ogólny wzrost liczby mieszkańców wyniósł ponad 300 osób i dalej rośnie. Migracje stałe mają niski poziom, lecz od lat 60-tych wskazują stale saldo dodatnie co wywołane jest przez stabilny rozwój gospodarczy gminy, znaczący ruch budowlany na nowych terenach zabudowy jednorodzinnej oraz bliskość Leszna. Ze względu na brak precyzyjnych danych demograficznych w dostępnych opracowaniach (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy) dla określenia liczby ludności w okresie perspektywicznym przyjęto: 10 % wzrost liczby mieszkańców w ośrodku gminnym i wsiach położonych w pobliżu miasta Leszna Święciechowa oraz Lasocice, Przybyszewo, Strzyżewice, 5 % wzrost liczby ludności w pozostałych jednostkach osadniczych (bez osad).

6 6 Założenia te są zgodne z przyjętymi w innych opracowaniach a także z obserwowaną w ostatnich latach tendencją do osiedlania się mieszkańców Leszna w okolicznych wsiach. Tabela 1. Liczba mieszkańców w miejscowościach gminy Święciechowa L.p. Miejscowość Liczba mieszkańców Perspektywiczna liczba mieszkańców Długie Nowe Długie Stare Gołanice Henrykowo Krzycko Małe Książęcy Las Lasocice Niechłód Ogrody Piotrowice Przybyszewo Strzyżewice Święciechowa Trzebiny Razem: W ostatnich latach zarysowały się zmiany w strukturze wieku i płci ludności: maleje udział grupy przedprodukcyjnej, rośnie udział grupy produkcyjnej natomiast udział grupy poprodukcyjnej jest stabilny. Struktura wieku Przedprodukcyjnym Produkcyjnym Poprodykcyjnym Wykres 1. Struktura wiekowa ludności Gminy Święciechowa (wg GUS 2002)

7 7 Tabela 2. Struktura wiekowa ludności Gminy Święciechowa (wg GUS 2002) Ludność w wieku przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym Tendencje ludnościowe wynikające z prognozy perspektywicznej na rok 2010 uwzględnione w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ilustruje poniższe zestawienie: Ludność ogółem 7067 (do 7624 w 2020 r. wg założeń POŚ) Ludność w wieku przedprodukcyjnym 1884 Ludność w wieku poprodukcyjnym -910 Ludność w wieku produkcyjnym 4270 Ludność aktywna zawodowo 3160 Powyższe liczby wskazują na utrzymywanie się korzystnych tendencji ludnościowych i dobrej kondycji gospodarczej gminy Rolnictwo i przemysł Rolnictwo Region leszczyński zajmuje ogółem ha gruntów. Udział użytków rolnych wynosi średnio 73% a w powiecie leszczyńskim w skład, którego wchodzi gmina Święciechowa 64,8%. W gminie Święciechowa na ha gruntów, 60% przypada na grunty rolne w tym 45% to grunty orne i 14 % łąki i pastwiska. Stosunkowo duża jest powierzchnia lasów na terenie gminy i wynosi ona 31,9%. Dominującym kierunkiem produkcji rolniczej jest tucz trzody chlewnej. Obsada trzody chlewnej na 100 ha GO w gospodarce całkowitej wynosi 381 sztuk. Obsada bydła w gospodarce całkowitej wynosi 52 sztuki na 100 hektarów UR (powiat). W strukturze zasiewów dominują zboża zajmujące około 60 % powierzchni całkowitej gruntów ornych. Liczba gospodarstw rolnych utrzymujących bydło i trzodę chlewną w gminie Święciechowa przedstawia się następująco:

8 8 liczba gospodarstw-bydło liczba gospodarstw-bydło bydło ogółem krowy opasy Wykres 2. Liczba gospodarstw utrzymujących bydło liczba gospodarstw -trzoda trzoda ogółem stada z lochami stada powyżej 100 szt 50 liczba gospodarstw -trzoda Wykres 3. Liczba gospodarstw utrzymujących trzodę Obsada inwentarza wynosi w gminie ogółem sztuk (trzoda + bydło) z czego trzoda osiąga wskaźnik 404 szt/ha UR a bydło 38 szt/ha UR. Średnia wielkość gospodarstwa rolnego wynosi w powiecie leszczyńskim 8,2 ha UR. Strukturę obszarową gospodarstw rolnych w gminie zobrazowano na poniższym wykresie.

9 Gospodarstwa gospodarstwa szt ha 2-3 ha 3-4 ha 4-5 ha 5-7 ha 7-10 ha ha ha ha ha ponad 50 ha Wykres 4. Struktura obszarowa gospodarstw rolnych na terenie gminy Święciechowa Do znaczących producentów rolnych na terenie gminy należy spółka Gospodarstwo Rolne Długie Stare, posiada ono zakłady i fermy zlokalizowane na terenie całej gminy. Gospodarstwo prowadzi chów trzody chlewnej i bydła oraz owiec. Strukturę Gospodarstwa przedstawia diagram: GOSPODARSTWO ROLNE DŁUGIE STARE ZAKŁAD STRZYŻEWICE ZAKŁAD TRZEBINY ZAKŁAD KRZYCKO MAŁE ZAKŁAD NIECHŁÓD ZAKŁAD ŚWIĘCIECHOWA FOLWARK PIOTROWICE FOLWARK OGRODY W większości obiektów inwentarskich Gospodarstwa prowadzony jest chów ściołowy gdzie wyeliminowano uciążliwą dla środowiska gnojowicę na rzecz obornika i gnojówki. Zakład obecnie nie prowadzi działalności w zakresie przetwórstwa płodów rolnych.

10 Przemysł W Święciechowie nie ma dużych zakładów przemysłowych, dominują średnie przedsiębiorstwa związane z sektorem rolno spożywczym. W ostatnich 5 latach nastąpił przyrost niewielkich podmiotów gospodarczych, przede wszystkim takich dziedzinach jak handel i usługi. Nie obserwuje się powstawania dużych firm produkcyjnych. Według prawnej formy działalności (GUS Poznań) dominuje sektor prywatny firmy osób fizycznych oraz cywilne spółki handlowe. Tabela 3. Podział podmiotów gospodarczych wg prawnej formy działalności Forma prawna działalności rok Przedsiębiorstwa państwowe 18 Spółki prawa handlowego 21 Spółki cywilne 38 Spółdzielnie 5 Inne (fundacje, stowarzyszenia) - Podmioty osób fizycznych 456 Ogółem podmioty gospodarki narodowej 538 W 2002 roku zarejestrowanych było 538 podmiotów gospodarczych, z czego 456 stanowiły podmioty będące własnością osób fizycznych. W latach można zaobserwować stały rosnący trend w liczbie podmiotów gospodarczych państwowe spółki p-h spółki cywilne spóldzielnie osoby fizyczne Wykres 5. Wykaz podmiotów gospodarczych na terenie gminy Święciechowa

11 11 Do znaczących podmiotów gospodarczych na terenie gminy Święciechowa należą: Fermy Drobiu Woźniak Gorażdże Cement S.A Zakład Mięsno Wędliniarski Kaminiarz MIĘS-POL Piotrowice Spółka Turkowiak Gminna Spółdzielnia AGRA Ubojnia Sieletycki Zakład Stolarski Bartkowiak Zakład Chemiczny Paprocki Gospodarstwo Rolne Długie Stare Spółka z.o.o. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna 2. Infrastruktura techniczna elementów środowiska 2.1. Zapotrzebowanie w wodę Zasoby wodne Gmina Święciechowa położona jest na następujących wydzielonych czwartorzędowych obszarach zasobowych: Sandr Leszczyński obejmujący południowo wschodnią część gminy System wodonośny Smyczyna Święciechowa obejmujący środkową i północną część gminy. Na bazie zasobów sandru leszczyńskiego (2 studnie) funkcjonuje ujęcie Strzyżewice Przybyszewo, które oprócz miasta Leszna, zaopatruje w wodę wieś Strzyżewice i Henrykowo. Zatwierdzone zasoby wody w kat. B dla studni czwartorzędowych wynoszą 330,0 m 3 /h, natomiast dla studni trzeciorzędowych (2 studnie) 160,0 m 3 /h. Zasoby sandru stanowiły również podstawę działania, nie eksploatowanego obecnie ujęcia zakładowego w Henrykowie. Zatwierdzone zasoby wody w kat. B dla tego ujęcia wynosiły 60,0 m 3 /h. Całkowite zasoby sandru leszczyńskiego określone zostały na 2068,0 m 3 /h. W ramach systemu wodonośnego Smyczyna Święciechowa wydzielono dwa podsystemy: podsystem Święciechowa, podsystem Smyczyna Z ww. podsystemów znaczenie dla zaopatrzenia gminy w wodę ma jedynie podsystem Święciechowa. Jego łączne, zatwierdzone w kat. "B", zasoby wodne, wynoszą 414,0 m 3 /h, w tym: ujęcie Święciechowa Las - 300,0 m 3 /h ujęcie Święciechowa - 60,0 m 3 /h ujęcie Lasocice (elewator zbożowy i skład cementu) - 6,0 m 3 /h ujęcie zakładowe Maryszewice i Gronówko,gm. Lipno - 48,0 m 3 /h

12 12 Z podsystemu Święciechowa, na terenie gminy, zaopatrywane w wodę są wsie: Święciechowa, Lasocice, Przybyszewo i Ogrody. Natomiast pozostałe ujęcia korzystają z zasobów czwartorzędowej struktury międzymorenowej Leszno Wschowa Włoszakowice lub struktur trzeciorzędowych. Należą do nich ujęcia w Piotrowicach, Długich Starych i Gołanicach. Ogółem na terenie gminy Święciechowa zatwierdzone zasoby wody w kat. B wynoszą: dla poziomu wodonośnego czwartorzędowego - 882,0 m 3 /h. dla poziomu wodonośnego trzeciorzędowego - 57,0 m 3 /h. Zasoby te w pełni zaspokajają obecne i perspektywiczne zapotrzebowanie na wodę na terenie gminy. 1. Organizacja zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Gmina Święciechowa jest zwodociągowana w 100 %. Wszystkie jednostki osadnicze zaopatrywane są w wodę z systemów wodociągowych, składających się ze studni głębinowych, stacji uzdatniania wody i z sieci wodociągowych. Na terenie gminy działają 4 wodociągi komunalne i 1 wodociąg zakładowy. Ich eksploatatorami są: Zakład Usług Wodnych we Wschowie (wodociągi: Święciechowa, Piotrowice, Gołanice), Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie (wodociąg: Strzyżewice Przybyszewo), Zakład Rolny Długie Stare (wodociąg: Długie Stare). Wodociąg komunalny Święciechowa obejmuje swym zasięgiem: wieś Święciechowa, wieś Lasocice, wieś Przybyszewo, przysiółek Ogrody. Wodociąg komunalny Piotrowice obejmuje swym zasięgiem: wieś Piotrowice, wieś Niechłód, wieś Trzebiny, wieś Jezierzyce Kościelne i Zbarzewo, gm. Włoszakowice. Wodociąg komunalny Gołanice zaopatruje w wodę: wieś Gołanice, Wodociąg zakładowy Długie Stare obejmuje swym zasięgiem: wieś Długie Stare, wieś Długie Nowe. Wodociąg komunalny "Strzyżewice Przybyszewo" zaopatruje w wodę: miasto Leszno, wieś Strzyżewice, wieś Henrykowo.

13 13 Natomiast Krzycko Małe zaopatrywane jest w wodę z wodociągu komunalnego Krzycko Wielkie w gm. Włoszakowice. Na terenie gminy nw. zespoły zabudowy nie posiadają systemów wodociągowych: osada Książęcy Las, leśniczówka Książęcy Las. Mieszkańcy tych miejscowości zaopatrują się w wodę pitną ze studni wierconych, z których woda dostarczana jest za pośrednictwem hydroforu do wszystkich zabudowań Charakterystyka systemów wodociągowych 1). System wodociągowy "Święciechowa" Ujęcie wody stanowią dwie studnie wiercone ujmujące wodę z poziomu czwartorzędowego: studnia nr 2 o głębokości 43,0m i wydajności maksymalnej 85 m 3 /h przy depresji 4,0m, studnia nr 3 - o głębokości 57,0m i wydajności maksymalnej 75 m 3 /h przy depresji 4,0m. Zgodnie z Decyzja zatwierdzającą nr KDH/013/5765/93 z dnia w ramach systemu wodonośnego Leszna zatwierdzone zasoby ujęcia w kat. "B" wynoszą 60,0 m 3 /h. Ujęcie ma wyznaczoną strefę ochrony sanitarnej bezpośrednią, strefy pośredniej nie wyznaczono. Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostę Leszczyńskiego nr OS.II /2001 z dnia ważne do dnia Pobór wody określono w pozwoleniu na Q śrd = 750 m 3 /d, Q d max = 1500 m 3 /d. Stacja uzdatniania wyposażona jest w: 3 zbiorniki hydroforowe Ø1400 mm, 2 odżelaziacze Ø1400 mm, 1 odżelaziacz Ø1500, 1 odżelaziacz Ø1800, 2 sprężarki typu WAN-CE. Woda uzdatniona magazynowana jest w 4 zbiornikach wyrównawczych o pojemności łącznej 300 m 3. Na terenie stacji zlokalizowano osadnik wód popłucznych. Jakość wody wg badań Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej nie budzi zastrzeżeń wodociąg ten otrzymał dobrą ocenę sanitarną. Sieć wodociągowa składa się z: wodociągu z rur PCW Ø160 90mm we wsi Święciechowa o łącznej długości m, wodociągu z rur PCW Ø110 90mm zasilającego wieś Przybyszewo o łącznej długości 3800m, wodociągu z rur PCW Ø110 90mm dla wsi Lasocice i przysiółka Ogrodów o długości 5900m i 2000m. Całkowita długość sieci wodociągowej wynosi 22,8 km.

14 14 2). System wodociągowy Piotrowice W skład ujęcia wchodzą 2 studnie wiercone ujmujące wodę z poziomu czwartorzędowego: studnia nr 2 o głębokości 42,0m i wydajności maksymalnej 57,0 m 3 /h przy depresji 8,4m, studnia nr 1a o głębokości 30,0 m i wydajności maksymalnej 57,0 m 3 /h przy depresji 8,4 m Zgodnie z decyzją MOSZNiL z dnia nr KDH/013/5475/90 zatwierdzone zasoby wody w kat. B wynoszą 57,0 m 3 /h. Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostę Leszczyńskiego z dnia r. OS.II /2000 jest ważne do dnia r. Pobór określony w pozwoleniu wynosi 57,0 m 3 /h. Ujęcie posiada wyznaczoną strefę ochrony bezpośredniej i strefy ochrony pośredniej. Wielkość i zasady zagospodarowania stref określa decyzja UW Leszno z dnia r. nr ROS-IV-7523/46/98. Stacja uzdatniania wyposażona jest w: zbiornik hydroforowy o pojemności 4,0m 3, 4 odżelaziacze Ø1200 mm, 2 sprężarki typu WAN-CE, chlorator C-52. Woda uzdatniona magazynowana jest w 3 zbiornikach wyrównawczych o pojemności po 50 m 3 każdy. Stacja posiada osadnik wód popłucznych. Jakość wody wg badań Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej nie budziła zastrzeżeń wodociąg ten otrzymał dobrą ocenę sanitarną. Sieć wodociągowa składa się z: wodociągu tranzytowego dla wsi Niechłód z rur PCW Ø300mm o łącznej długości 1000m, wodociągu dla wsi Piotrowice z rur PCW Ø90 i Ø315mm o łącznej długości 3180m, wodociągu dla wsi Trzebiny z rur PCW Ø160mm o łącznej długości 4810m, oraz sieci wodociągowej dla wsi Jezierzyce Kościelne i Zbarzewo. Całkowita długość sieci wodociągu Piotrowice w granicach gminy wynosi m. 3). System wodociągowy Gołanice Ujęcie stanowią trzy studnie wiercone ujmujące wodę z poziomu trzeciorzędowego: studnia nr 1 o głębokości 134,0 m i wydajności maksymalnej 25,5 m 3 /h przy depresji 25,0 m (obecnie nieczynna); studnia nr 2 o głębokości 140,0 m i wydajności maksymalnej 25,5 m 3 /h przy depresji 24,4 m (obecnie nieczynna); studnia nr 3a o głębokości 137,5 m i wydajności maksymalnej 23,5 m 3 /h przy depresji 18,5 m; studnia nr 3 o głębokości 136m i wydajności maksymalnej 47 m3/h przy depresji 19,6 21,3m.

15 15 Ujęcie ma wyznaczoną strefę ochrony bezpośredniej, nie posiada wyznaczonej strefy ochrony pośredniej. Zgodnie z decyzją Nr GT-IV-8530/75/80 z dnia r. zatwierdzone zasoby ujęcia w kat B wynoszą 47,0 m 3 /h, przy depresji 19,6-21,3m. Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostę Leszczyńskiego z dnia r. OS.II /2002 ważne jest do 2012 r. Ilość wody określona w pozwoleniu Q śrd = 100 m 3 /d, Q d max = 198 m 3 /d, Q śr rocz. = m 3 /r. Stacja uzdatniania wyposażona jest w: zbiorniki hydroforowe: Ø1500mm o poj. 4,5 m 3 i Ø1200mm o poj. 2,5 m 3, 3 odżelaziacze Ø1200 mm, 1 odmanganiacz Ø1400 mm o wydajności 39,5 m 3 /h, 1 sprężarkę: A-25 i WAN-CE, chlorator C-52. Jakość wody wg badań Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej nie budzi zastrzeżeń. Sieć wodociągowa zaopatrująca w wodę wieś Gołanice zbudowana została w 1972 r. a zmodernizowana w 1985 r. Wykonano ją z rur PCW Ø40 90mm oraz z rur A-C Ø100. 4). System wodociągowy Długie Stare Ujęcie stanowią 2 studnie wiercone ujmujące wodę z poziomu czwartorzędowego: studnia nr 1 o głębokości 55,0m i wydajności maksymalnej 54 m 3 /h przy depresji 7,9m, studnia nr 2 o głębokości 55,0m i wydajności maksymalnej 30 m 3 /h przy depresji 7,5m Ujęcie posiada wyznaczoną strefę ochrony bezpośredniej, brak wyznaczonej strefy ochrony pośredniej. Zgodnie z decyzją Nr GT-IV-8530/50/86 z dnia r. zatwierdzone zasoby ujęcia w kat B wynoszą 64,5 m 3 /h przy depresji 8,2 m; 47,0 m 3 /h przy depresji 19,6-21,3m. Stacja uzdatniania wyposażona jest w: 4 zbiorniki hydroforowe Ø1500 mm o łącznej pojemności 18,0 m 3, 4 odżelaziacze Ø1500 mm o wydajności 20,0 m 3 /h, sprężarkę typu WAN-CE i chlorator C-51. Woda uzdatniona magazynowana jest w 4 betonowych zbiornikach wyrównawczych o pojemności po 50m 3 każdy, a następnie poprzez 5 pomp II typu S 40 tłoczona jest do sieci wodociągowej. Jakość wody wg badań Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej nie budzi zastrzeżeń wodociąg ten otrzymał dobrą ocenę sanitarną. Sieć wodociągową dla wsi Długie Stare i Długie Nowe wykonano z rur A-C Ø100mm

16 16 5). System wodociągowy Strzyżewice Przybyszewo W skład ujęcia wchodzą: 4 studnie w rejonie wsi Przybyszewo studnie nr 12, 13, 14, 15 wykonane w latach , czerpiące wodę z poziomu czwartorzędowego o łącznych zasobach określonych decyzją MOSZNiL z dnia nr KDH/013/5765/93 wynoszących 330 m 3 /h 4 studnie w rejonie wsi Strzyżewice: - 3 studnie nr M-1, M-2, M-3 wykonane w 1990 roku, czerpiące z poziomu trzeciorzędowego, o głębokości odpowiednio 140 m, 134 m i 130 m. Łączne zasoby studni ustalone decyzją z dnia nr OS-IV- 8530/11/91 wynoszą 160 m 3 /h. - czwartorzędowa studnia nr 1Pd wybudowana w 1990 r. posiadająca zasoby wody w kat. B zatwierdzone decyzją MOSZNiL nr KDH/013/5765/93 z dnia r. wynoszące 20 m 3 \h Faktyczny pobór wody z tych ujęć jest mniejszy i wynosi obecnie 354,0 m 3 /h. Ujęcie ma zatwierdzoną zewnętrzną strefę ochronną oraz strefy wewnętrzne dla poszczególnych studni, Zakład Uzdatniania Wody jest obiektem nowoczesnym, spełniającym wymogi stawiane tego rodzaju inwestycjom. Wszystkie ujęcia i SUW posiadają rezerwy wydajności w stosunku do obecnego zapotrzebowania wody. Oprócz wymienionych ujęć wody, na terenie gminy istnieją również nie użytkowane studnie posiadające zatwierdzone zasoby wody w kat. "B" Są to m.in.: ujęcie Święciechowa Las Jest to perspektywiczne ujęcie dla miasta Leszna, na które składają się trzy studnie wiercone o głębokościach: 79,0m, 69,0m i 68,5m czerpiące wodę z poziomu czwartorzędowego, podglinowego. Obecnie ujęcie jest jeszcze niezagospodarowane. Decyzją MOSZNiL z dnia r. nr KDH/013/5765/93 zatwierdzone zasoby wody w kat. B wynoszą Q = 300 m 3 /h przy depresji S = 6,9-9,4m; ujęcie i SUW Henrykowo Jest to studnia wiercona o głębokości 23,0m i wydajności 60,0 m 3 /h przy depresji 15,0m. Zatwierdzone w kat. B zasoby ujęcia wynoszą 60,0 m 3 /h. Ujęcie i stacja uzdatniania wyłączone zostały z eksploatacji po doprowadzeniu do wsi wody z ujęcia Strzyżewice; ujęcie Henrykowo PGR, na które składają się dwie studnie o łącznych zasobach 115 m 3 /h ujmujące wodę z poziomu czwartorzędowego; ujęcie Strzyżewice Polmos (studnia nr 4) wykonane w 1988 roku o zasobach określonych na 36,6 m 3 /h, ujmujące wodę z poziomu trzeciorzędowego;

17 17 ujęcie we wsi Niechłód (studnia nr 1A) z roku 1972 o wydajności 12 m 3 / h, ujmujące wodę z poziomu czwartorzędowego; ujęcie we wsi Krzycko Małe (studnia nr 2) wykonane w roku 1969, o wydajności 21 m 3 /h, ujmujące wodę z poziomu czwartorzędowego ujęcie we wsi Długie Nowe wybudowane dla potrzeb wytwórni wód gazowanych: 3 studnie czwartorzędowe o wydajności 6,0 m 3 /h i 1 studnia trzeciorzędowa o wydajności 10,0 m 3 /h Zużycie wody Na podstawie wielkości sprzedaży wody w 2003 roku dla potrzeb poszczególnych wsi gminy Święciechowa, przyjeto średnie dobowe zużycie wody na jednego mieszkańca. Wyniki obliczeń ilustruje poniższa tabela. Tabela 4. Zużycie wody w poszczególnych wsiach gminy Święciechowa. miejscowość liczba Zużycie wody mieszkańców [m 3 /rok] [m 3 /d] [m 3 /d M] Gołanice ,126 Henrykowo ,084 Krzycko Małe ,142 Lasocice ,116 Ogrody ,129 Niechłód ,159 Długie Nowe ,173 Piotrowice 1) ,145 Przybyszewo ,098 Długie Stare 2) ,183 Strzyżewice 3) ,067 Święciechowa ,123 Trzebiny 4) ,299 Książęcy Las 13 b.d b.d Ogółem: Dobowe zużycie umniejszono o pobór wody przez ubojnie 2. W tym woda na potrzeby hodowlane GR Długie Stare. 3. W tym woda na potrzeby mieszkańców ul. Kosmonautów, Szybowników, Dożynkowej w Lesznie oraz ogródków działkowych przy ul. Kosmonautów. 4. W tym woda na potrzeby hodowlane Zakładu Trzebiny GR Długie Stare Gospodarka Ściekowa Charakterystyka systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych Pełne zwodociągowanie gminy Święciechowa pociąga za sobą wysoki standard wyposażenia mieszkań w urządzenia sanitarne a w związku z tym pojawił się problem odprowadzania i oczyszczania ścieków.

18 18 Rozwój sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy był w latach bardzo intensywny. W tym czasie wybudowano: kolektor święciechowski łączący wieś Święciechowa z istn. kanalizacją miasta Leszna, kanalizację sanitarną na terenie osiedla domów jednorodzinnych w Święciechowie, obejmującą 300 posesji, kanalizację sanitarną na terenie wsi Henrykowo, kanalizację sanitarną na terenie wsi Strzyżewice, stację zlewną ścieków obsługującą teren całej gminy Święciechowa i część gminy Lipno. Wszystkie nowobudowane sieci odprowadzają ścieki do oczyszczalni w Henrykowie bezpośrednio (wieś Henrykowo) lub za pośrednictwem systemu kanalizacyjnego miasta Leszna (wieś Święciechowa i Strzyżewice). Również ścieki ze stacji zlewnej w Święciechowie trafiają do oczyszczalni, poprzez kolektor święciechowski i kolektor zachodni K-7. Natomiast wieś Długie Stare jest objęta systemem odprowadzania i oczyszczania ścieków realizowanym w latach wcześniejszych. Skanalizowana została południowa część miejscowości. Sieć kanalizacyjną o łącznej długości 2100m wykonano z rur betonowych Dn 300mm. Z systemu kanalizacji sanitarnej korzystają: szkoła, bloki spółdzielni mieszkaniowej i zagrody wiejskie. Oczyszczalnia Długie Stare obsługuje ok. 55 procent zabudowy mieszkalnej na terenie wsi. Jej właścicielem jest Gmina Święciechowa, a eksploatatorem zakład Usług Wodnych we Wschowie. Podstawowe parametry oczyszczalni przedstawiają się następująco: a) Oczyszczalnia ścieków Długie Stare Typu KOS - 50 Przepustowość oczyszczalni: - Q dśr = 102 m 3 /d - Q dmax = 200 m 3 /d Urządzenia technologiczne: - przepompownia ścieków z kratą koszową V cz = 31m 3 - kontenery KOS 50 4 sztuki V = 200m 3 - komora dawkowania ścieków V cz = 20m 3 - kwatery filtra piaskowego F = 529m 3 - zbiornik magazynowania osadu nadmiernego V = 9m 3 Oczyszczalnia funkcjonuje w oparciu o wykorzystanie metody złóż biologicznych. Ścieki po oczyszczeniu trafiają do rowu melioracyjnego. Gospodarka osadowa oczyszczalni opiera się na magazynowaniu osadu powstałego w kontenerach KOS w specjalnym zbiorniku a następnie stamtąd osad wywożony jest na inne oczyszczalnie w celu odwodnienia. Problemem eksploatacyjnym oczyszczalni jest znaczna ilość wód infiltracyjnych przedostających się przez nieszczelną sieć kanalizacyjną powodując okresowe

19 19 przeciążenia hydrauliczne. Zanotowano także nielegalne wpięcia do kanalizacji sanitarnej sieci drenarskiej, co również utrudnia eksploatację oczyszczalni. Głównym odbiornikiem ścieków z terenu gminy Święciechowa jest zlokalizowana na gruntach wsi Henrykowo oczyszczalnia ścieków dla miasta Leszna. Do oczyszczalni ścieki doprowadzane są z Leszna kolektorem grawitacyjnym DN 1800 mm o długości ok. 6.0 km i spadku 0.6%. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest Rów Polski. Właścicielem i eksploatatorem oczyszczalni jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie. b) Oczyszczalnia ścieków Henrykowo W 1996 r. uruchomiono część mechaniczną oczyszczalni o przepustowości: - Q d.śr = m 3 /d - Q d.max = m 3 /d Urządzenia technologiczne części mechanicznej: - pompownia główna oczyszczalni - zespół krat i piaskowników - rozdzielacz ścieków - osadniki wstępne - pompownia osadów przy osadnikach - pomocnicza pompownia osadów - zbiorniki osadów - wydzielona komora fermentacji otwarta - prasa osadowa W 2000 r. oddano do użytku część biologiczną oczyszczalni o przepustowości: - Q d.nom = m 3 /d - Q d.max = m 3 /d Urządzenia technologiczne części biologicznej: - reaktory biologiczne - pompownie osadu powrotnego i nadmiernego - instalacja defosfatacji ścieków - osadniki wtórne - kolektor ścieków oczyszczonych - stacja dmuchaw - urządzenia wydzielające osad nadmierny z bloku biologicznego - stacja odwadniania mechanicznego osadu nadmiernego W III etapie przewiduje się rozbudowę oczyszczalni o obiekty gospodarki osadowej i odzysku biogazu. Obecnie oczyszczalnia przyjmuje od m 3 /d do m 3 /d. Jest, więc wykorzystana w ok. 50%. Jej technologia umożliwia oczyszczanie ścieków surowych oraz dowożonych (zagniwających).

20 20 Oczyszczalnia Henrykowo posiada rezerwę przepustowości umożliwiającą przyjmowanie ścieków nie tylko z miasta Leszna lecz również z terenu gminy Święciechowa i innych okolicznych gmin m.in. z Lipna, Rydzyny, Góry. W 2004 roku gmina Święciechowa wraz z miastem Lesznem, gminami: Lipno, Góra, Śmigiel, Niechlów i Rydzyna utworzyły tzw. aglomerację leszczyńską. W jej skład wchodzą gminy odprowadzające ścieki do oczyszczalni w Henrykowie. Przy czym 100% ścieków z terenu miasta Leszna, gminy Święciechowa i gminy Lipno ma być oczyszczane w Henrykowie. Natomiast w pozostałych gminach tylko niektóre jednostki osadnicze włączone zostały w ten system. Na obszarach wsi pozbawionych obecnie systemów kanalizacji sanitarnej ścieki komunalne gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych. Usuwanie ścieków odbywa się: poprzez wywóz do stacji zlewnej przy ul. Leszczyńskiej w Święciechowie lub bezpośrednio do oczyszczalni ścieków w Henrykowie. Dotyczy to terenów objętych zorganizowanym systemem wywozu ścieków przez firmy koncesjonowane a więc przede wszystkim wsi Święciechowa i jednostek gospodarczych; poprzez wywóz na pola uprawne w ramach tzw. zwykłego korzystania z wód (Prawo wodne) lub w miejsca przypadkowe np. rowy przydrożne; poprzez nielegalne podłączenie zbiorników bezodpływowych do istniejących kanalizacji deszczowych. Dotyczy to wszystkich wsi posiadających systemy odprowadzania wód opadowych. Wywóz ścieków z gospodarstw indywidualnych odbywa się po części w sposób niekontrolowany. Mimo wprowadzenia obowiązku koncesjonowania wywozu ścieków komunalnych, brak pełnych danych na temat rzeczywistych ilości ścieków zagospodarowywanych rolniczo przez indywidualne gospodarstwa Oczyszczanie ścieków poprodukcyjnych Na terenie gminy Święciechowa istnieją dwie nieczynne obecnie przyzakładowe oczyszczalnie ścieków w Lasocicach i w Długich Nowych. a) Oczyszczalnia w Lasocicach wybudowana została w celu utylizacji ścieków socjalno bytowych pochodzących z budynków administracyjnych obsługi elewatora. Jest to mechaniczno biologiczna oczyszczalnia typu BIOBLOK Mut 50 o przepustowości 50 m 3 /d. Układ technologiczny wygląda następująco: Oczyszczalnia ścieków Elewator Lasocice - przepompownia V cz = 4m 3 - reaktor biologiczny typu BIOBLOK 50 Mut - kolektor odprowadzający ścieki oczyszczone Brak elementów zagospodarowania osadów. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków był rów melioracyjny.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO NA LATA 2004-2011 Autor opracowania: JERZY KOZŁOWSKI Konsultanci: mgr inż. Karolina Kładko mgr inż. Jolanta Pawlak mgr inż. Paweł Pytel mgr Danuta Ilasz mgr Marek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

POWIAT KOŁOBRZESKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA LATA 2014 2017 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018 2021 AKTUALIZACJA II

POWIAT KOŁOBRZESKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA LATA 2014 2017 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018 2021 AKTUALIZACJA II POWIAT KOŁOBRZESKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA LATA 2014 2017 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018 2021 AKTUALIZACJA II Sierpień 2014 r. - 2 - Zamawiający Powiat Kołobrzeski Plac Ratuszowy

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 Temat opracowania: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Bolesławiec STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BOLESŁAWIEC

Bolesławiec STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BOLESŁAWIEC Bolesławiec STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BOLESŁAWIEC Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../.../... Rady Miasta Bolesławiec z dnia... czerwca 2014 r. Bolesławiec 2014

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 KONIN, LISTOPAD 2010-1 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SPIS RYSUNKÓW... 3 SPIS TABEL... 3 WSTĘP... 5 I. CHARAKTERYSTYKA /DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Mielcu z dnia.. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA MIELCA (AKTUALIZACJA) Mielec 2011 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 5 A. Istota rewitalizacji... 5 B. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Września na lata 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Września na lata 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006 LISTOPAD 2004 1 SPIS TREŚCI Wstęp...3 I Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego... 5 II. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice Wykonawcy: Piotr Kukla prowadzący Łukasz Polakowski Agata Zielińska Styczeń 2011 SPIS TREŚCI 1

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji 1. Stan gospodarki odpadami 1.1. Odpady komunalne Streszczenie Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość

Bardziej szczegółowo

Gmina. Krupski Młyn Tworóg Zbrosławice

Gmina. Krupski Młyn Tworóg Zbrosławice SEMPER POWER Sp. z o.o. 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 7 tel. 693 399 332 Gmina Krupski Młyn Tworóg Zbrosławice PROGRAM EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DLA GMIN

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Blizocin

Plan Odnowy Miejscowości Blizocin Załącznik do Uchwały nr.../.../09 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia... 2009 roku Gmina Trzebnica Plan Odnowy Miejscowości Blizocin Wrocław, luty 2008r. 2 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Krótka charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY 2 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 9 1.1 Podstawa prawna opracowania... 9 1.2 Cel, charakter i uwarunkowania Programu... 10 1.3 Zasady ogólne tworzenia Programu...

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG Olsztyn, sierpień 2012 Wykonanie: WARMIŃSKO MAZURSKA AGENCJA ENERGETYCZNA Sp. z o.o. ul. Kopernika 46A 10-513

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel

Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel Autorzy: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Urząd Miasta i Gminy Chociwel Mieszkańcy Gminy Chociwel Chociwel 2005 1 SPIS TREŚCI MIESZKAŃCY GMINY CHOCIWEL...1

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA Gmina Miasto Łęczyca 2014 Opracowanie: Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Biuro: ul. Krakowska 11 43-190 Mikołów Tel/fax: 32 326 78 16 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 + STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 Urząd Gminy Bestwina ul. Krakowska 111 43-512 Bestwina tel. /032/ 215 77 00 fax. /032/ 215 77 12 www.bestwina.pl info@bestwina.pl IR CONSULTING S.C.

Bardziej szczegółowo

Miasto Pruszcz Gdański

Miasto Pruszcz Gdański Miasto Pruszcz Gdański Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Pruszcz Gdański na lata 24 27 z uwzględnieniem perspektywy na lata 28-211 Część 2. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 202 205 Z PERSPEKTYWĄ DO 209 R. Otwock, 202 r. Zespół autorski: Magdalena Żurawska Robert Belina SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4. Założenia, cel,

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020 AZYMUT MENADŻERSKIE BIURO ASOCJACYJNE Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020 Jerzy Kwintkiewicz marzec 2010

Bardziej szczegółowo

źródło: http://sompolno.pl/wp-content/uploads/2014/06/gmina1200x1029.jpg Rysunek V Mapa powiatu konińskiego

źródło: http://sompolno.pl/wp-content/uploads/2014/06/gmina1200x1029.jpg Rysunek V Mapa powiatu konińskiego źródło: http://sompolno.pl/wp-content/uploads/2014/06/gmina1200x1029.jpg Rysunek V Mapa powiatu konińskiego źródło: https://www.osp.org.pl/hosting/katalog.php?id_w=16&id_p=316&id_g=2343 683 W podziale

Bardziej szczegółowo

I. Zagadnienia wstępne. I.1. Podstawa prawna opracowania Programu. I.2. Podstawy metodyczne i struktura Programu

I. Zagadnienia wstępne. I.1. Podstawa prawna opracowania Programu. I.2. Podstawy metodyczne i struktura Programu I. Zagadnienia wstępne I.1. Podstawa prawna opracowania Programu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łaziska (dalej zwany Programem) opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Streszczenie w języku niespecjalistycznym Streszczenie w języku niespecjalistycznym 1. Przedmiot opracowania i cel realizacji inwestycji Przedmiotem niniejszego raportu było określenie oddziaływania na środowisko i ludzi planowanego przedsięwzięcia,

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo