I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 WPROWADZENIE Podstawa prawna Struktura dokumentu... 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 WPROWADZENIE...3. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Struktura dokumentu... 3"

Transkrypt

1 1 I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 II. WPROWADZENIE Podstawa prawna Struktura dokumentu Metody opracowania programu ochrony środowiska... 3 III. DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA GMINY Informacje ogólne Położenie Ludność Rolnictwo i przemysł Infrastruktura techniczna elementów środowiska Zapotrzebowanie w wodę Gospodarka Ściekowa Gospodarka odpadami Infrastruktura energetyczna i promieniowanie elektromagnetyczne Infrastruktura komunikacyjna Hałas i wibracje Stan środowiska w gminie Święciechowa Podstawowe dane fizjograficzne Budowa geologiczna Użytkowanie surowców mineralnych Uwarunkowania glebowe Wody powierzchniowe Wody podziemne Jakość powietrza Ochrona przyrody, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego - formy ochrony przyrody Zabytki kultury IV. CELE I PRZEDSIĘWZIĘCIA PRIORYTETOWE RACJONALNEGO UŻYTKOWANIA ZASOBÓW NATURALNYCH ORAZ POPRAWY JAKOŚCI ŚRODOWISKA Priorytety krótkoterminowe polityki ekologicznej gminy Święciechowa: Priorytety perspektywiczne polityki ekologicznej gminy Święciechowa: Cele i priorytety programu zestawienie zadań... 56

2 2 V. NARZĘDZIA I INSTRUMENTY REALIZACJI PROGRAMU Instrumenty prawne Instrumenty finansowe Instrumenty społeczne Instrumenty strukturalne VI. ZARZĄDZANIE PROGRAMEM OCHRONY ŚRODOWISKA Uczestnicy wdrażania programu Zarządzanie programem VII. OSZACOWANIE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PROGRAMU...78 VIII. MONITORING REALIZACJI CELÓW ŚRODOWISKOWYCH GMINY Mierniki efektywności Programu IX. WYKAZ MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH...81 X. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM...82 XI. SPIS TABEL I WYKRESÓW Spis tabel Spis wykresów XII. SPIS MAP...84

3 3 II. Wprowadzenie 1. Podstawa prawna Program Ochrony Środowiska określa cele i zadania administracji państwowej oraz samorządów w zakresie ochrony środowiska i racjonalnej gospodarki jego zasobami. Obowiązek jego opracowania wynika z artykułu 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, który zobowiązuje zarządy województw, powiatów i gmin do opracowania programów ochrony środowiska, mających na celu realizację polityki ekologicznej państwa. Częścią Programu Ochrony Środowiska dla gminy Święciechowa jest Plan gospodarki odpadami opracowany, jako odrębny dokument, zgodnie z wymaganiami określonymi w artykule 14 i 15 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach oraz Program Gospodarki Ściekowej dla gminy opracowany w celu włączenie gminy do Krajowego Programu Odprowadzania Ścieków Komunalnych. 2. Struktura dokumentu Naczelną zasadą przyjętą w programie jest zasada zrównoważonego rozwoju, umożliwiająca harmonizację rozwoju gospodarczego i społecznego gminy Święciechowa z ochroną jej walorów środowiskowych. Przedstawione cele i zadania są zgodne ze Programem Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego, celem którego jest dążenie do stworzenia regionu realizującego podstawowe zasady zrównoważonego rozwoju, czystego we wszystkich wymiarach środowiska naturalnego i o kompletnej infrastrukturze ochrony środowiska, radzącego sobie z problemami zanieczyszczenia pochodzącego z różnych źródeł oraz odtwarzającego wartości środowiska naturalnego i powiększającego różnorodność biologiczną obszarów. W niniejszej pracy opisano aktualny stan środowiska oraz zasobów naturalnych, zagrożenia środowiska wynikające z rozwoju gospodarczego, długoterminową i krótkoterminową politykę ochrony środowiska dla poszczególnych elementów środowiska oraz szacunkowe koszty wdrożenia działań na rzecz ochrony środowiska. 3. Metody opracowania programu ochrony środowiska Zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo ochrony środowiska i rządowymi Wytycznymi do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym duży nacisk położono na proces opracowania programu i na elastyczność jego treści. Generalną zasadą procesu jest włączanie społeczności gminy zarówno w przygotowanie programu jak i jego wdrażanie. Dlatego już w początkowych etapach prac nad Programem zwrócono szczególną uwagę na wymianę informacji i konsultacje pomiędzy przedstawicielami instytucji rządowych, samorządowych i przedsiębiorstw komunalnych włączonych w zagadnienie ochrony środowiska i rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Święciechowa.

4 4 Cele i priorytety Programu Ochrony Środowiska są zgodne z celami i priorytetami zawartymi w następujących dokumentach: Polityka Ekologiczna państwa na lata z uwzględnieniem perspektyw na Rada Ministrów, Warszawa, grudzień, 2002 Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa na lata Rada Ministrów Warszawa, listopad, 2002 Narodowa strategia ochrony środowiska na lata ; Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2000 Strategia rozwoju energetyki odnawialnej; Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2000 Polityka leśna państwa (wraz z dokumentami uzupełniającymi, takimi jak Krajowy program zwiększenia lesistości, Strategia ochrony leśnej różnorodności biologicznej i in.); Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 1999 Narodowa strategia edukacji ekologicznej; Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 1998 Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju Polska 2025; rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa, 2000 Narodowa strategia rozwoju regionalnego; Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2000 Założenia polityki energetycznej Polski do 2020 roku; Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2000 Polityka transportowa państwa na lata dla zrównoważonego rozwoju kraju; Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, 2001 Średniookresowa strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, 1999 Strategia rozwoju turystyki w latach ; Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2001 Narodowy program przygotowania do członkostwa w Unii Europejskiej; Komitet Integracji Europejskiej, Warszawa, 1998 (ze zmianami) Program Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego; Krajowy Program Rolno Środowiskowy; Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych; Program Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego; Program Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leszczyńskiego.

5 5 1. Informacje ogólne 1.1. Położenie III. Diagnoza stanu środowiska gminy Gmina Święciechowa wchodzi w skład Powiatu leszczyńskiego położonego w południowej części województwa wielkopolskiego. Graniczy z sześcioma gminami. Idąc od północnego wschodu są to gminy: Lipno, Leszno, Rydzyna, Góra, Wschowa, Włoszakowice. Powierzchnia gminy Święciechowa wynosi km 2. Gminę zamieszkuje 7067 mieszkańców. Strukturę osadniczą gminy tworzy: ośrodek gminny Święciechowa, wsie sołeckie Gołanice, Henrykowo, Długie Nowe, Długie Stare, Krzycko Małe, Lasocice, Niechłód, Piotrowice, Przybyszewo, Trzebiny, Strzyżewice. przysiółek Ogrody, osada leśna Henrykowo i leśniczówka Książęcy Las Dobra jakość gleb determinuje rolniczy charakter gminy. Grunty orne zajmują 49 % powierzchni, łąki i pastwiska -12 %, grunty leśne 29 %, nieużytki stanowią 10 %. W gminie dominuje rolnictwo. Rolnicy z powodzeniem uprawiają zboża paszowe i hodują trzodę chlewną. Święciechowa może poszczycić się wieloma cennymi zabytkami. Atrakcją dla turystów jest Jezioro Krzyckie o powierzchni 75 hektarów Ludność Gminę Święciechowa zamieszkuje 7067 osób rozlokowanych w 14 jednostkach osadniczych. Od roku 1988 ogólny wzrost liczby mieszkańców wyniósł ponad 300 osób i dalej rośnie. Migracje stałe mają niski poziom, lecz od lat 60-tych wskazują stale saldo dodatnie co wywołane jest przez stabilny rozwój gospodarczy gminy, znaczący ruch budowlany na nowych terenach zabudowy jednorodzinnej oraz bliskość Leszna. Ze względu na brak precyzyjnych danych demograficznych w dostępnych opracowaniach (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy) dla określenia liczby ludności w okresie perspektywicznym przyjęto: 10 % wzrost liczby mieszkańców w ośrodku gminnym i wsiach położonych w pobliżu miasta Leszna Święciechowa oraz Lasocice, Przybyszewo, Strzyżewice, 5 % wzrost liczby ludności w pozostałych jednostkach osadniczych (bez osad).

6 6 Założenia te są zgodne z przyjętymi w innych opracowaniach a także z obserwowaną w ostatnich latach tendencją do osiedlania się mieszkańców Leszna w okolicznych wsiach. Tabela 1. Liczba mieszkańców w miejscowościach gminy Święciechowa L.p. Miejscowość Liczba mieszkańców Perspektywiczna liczba mieszkańców Długie Nowe Długie Stare Gołanice Henrykowo Krzycko Małe Książęcy Las Lasocice Niechłód Ogrody Piotrowice Przybyszewo Strzyżewice Święciechowa Trzebiny Razem: W ostatnich latach zarysowały się zmiany w strukturze wieku i płci ludności: maleje udział grupy przedprodukcyjnej, rośnie udział grupy produkcyjnej natomiast udział grupy poprodukcyjnej jest stabilny. Struktura wieku Przedprodukcyjnym Produkcyjnym Poprodykcyjnym Wykres 1. Struktura wiekowa ludności Gminy Święciechowa (wg GUS 2002)

7 7 Tabela 2. Struktura wiekowa ludności Gminy Święciechowa (wg GUS 2002) Ludność w wieku przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym Tendencje ludnościowe wynikające z prognozy perspektywicznej na rok 2010 uwzględnione w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ilustruje poniższe zestawienie: Ludność ogółem 7067 (do 7624 w 2020 r. wg założeń POŚ) Ludność w wieku przedprodukcyjnym 1884 Ludność w wieku poprodukcyjnym -910 Ludność w wieku produkcyjnym 4270 Ludność aktywna zawodowo 3160 Powyższe liczby wskazują na utrzymywanie się korzystnych tendencji ludnościowych i dobrej kondycji gospodarczej gminy Rolnictwo i przemysł Rolnictwo Region leszczyński zajmuje ogółem ha gruntów. Udział użytków rolnych wynosi średnio 73% a w powiecie leszczyńskim w skład, którego wchodzi gmina Święciechowa 64,8%. W gminie Święciechowa na ha gruntów, 60% przypada na grunty rolne w tym 45% to grunty orne i 14 % łąki i pastwiska. Stosunkowo duża jest powierzchnia lasów na terenie gminy i wynosi ona 31,9%. Dominującym kierunkiem produkcji rolniczej jest tucz trzody chlewnej. Obsada trzody chlewnej na 100 ha GO w gospodarce całkowitej wynosi 381 sztuk. Obsada bydła w gospodarce całkowitej wynosi 52 sztuki na 100 hektarów UR (powiat). W strukturze zasiewów dominują zboża zajmujące około 60 % powierzchni całkowitej gruntów ornych. Liczba gospodarstw rolnych utrzymujących bydło i trzodę chlewną w gminie Święciechowa przedstawia się następująco:

8 8 liczba gospodarstw-bydło liczba gospodarstw-bydło bydło ogółem krowy opasy Wykres 2. Liczba gospodarstw utrzymujących bydło liczba gospodarstw -trzoda trzoda ogółem stada z lochami stada powyżej 100 szt 50 liczba gospodarstw -trzoda Wykres 3. Liczba gospodarstw utrzymujących trzodę Obsada inwentarza wynosi w gminie ogółem sztuk (trzoda + bydło) z czego trzoda osiąga wskaźnik 404 szt/ha UR a bydło 38 szt/ha UR. Średnia wielkość gospodarstwa rolnego wynosi w powiecie leszczyńskim 8,2 ha UR. Strukturę obszarową gospodarstw rolnych w gminie zobrazowano na poniższym wykresie.

9 Gospodarstwa gospodarstwa szt ha 2-3 ha 3-4 ha 4-5 ha 5-7 ha 7-10 ha ha ha ha ha ponad 50 ha Wykres 4. Struktura obszarowa gospodarstw rolnych na terenie gminy Święciechowa Do znaczących producentów rolnych na terenie gminy należy spółka Gospodarstwo Rolne Długie Stare, posiada ono zakłady i fermy zlokalizowane na terenie całej gminy. Gospodarstwo prowadzi chów trzody chlewnej i bydła oraz owiec. Strukturę Gospodarstwa przedstawia diagram: GOSPODARSTWO ROLNE DŁUGIE STARE ZAKŁAD STRZYŻEWICE ZAKŁAD TRZEBINY ZAKŁAD KRZYCKO MAŁE ZAKŁAD NIECHŁÓD ZAKŁAD ŚWIĘCIECHOWA FOLWARK PIOTROWICE FOLWARK OGRODY W większości obiektów inwentarskich Gospodarstwa prowadzony jest chów ściołowy gdzie wyeliminowano uciążliwą dla środowiska gnojowicę na rzecz obornika i gnojówki. Zakład obecnie nie prowadzi działalności w zakresie przetwórstwa płodów rolnych.

10 Przemysł W Święciechowie nie ma dużych zakładów przemysłowych, dominują średnie przedsiębiorstwa związane z sektorem rolno spożywczym. W ostatnich 5 latach nastąpił przyrost niewielkich podmiotów gospodarczych, przede wszystkim takich dziedzinach jak handel i usługi. Nie obserwuje się powstawania dużych firm produkcyjnych. Według prawnej formy działalności (GUS Poznań) dominuje sektor prywatny firmy osób fizycznych oraz cywilne spółki handlowe. Tabela 3. Podział podmiotów gospodarczych wg prawnej formy działalności Forma prawna działalności rok Przedsiębiorstwa państwowe 18 Spółki prawa handlowego 21 Spółki cywilne 38 Spółdzielnie 5 Inne (fundacje, stowarzyszenia) - Podmioty osób fizycznych 456 Ogółem podmioty gospodarki narodowej 538 W 2002 roku zarejestrowanych było 538 podmiotów gospodarczych, z czego 456 stanowiły podmioty będące własnością osób fizycznych. W latach można zaobserwować stały rosnący trend w liczbie podmiotów gospodarczych państwowe spółki p-h spółki cywilne spóldzielnie osoby fizyczne Wykres 5. Wykaz podmiotów gospodarczych na terenie gminy Święciechowa

11 11 Do znaczących podmiotów gospodarczych na terenie gminy Święciechowa należą: Fermy Drobiu Woźniak Gorażdże Cement S.A Zakład Mięsno Wędliniarski Kaminiarz MIĘS-POL Piotrowice Spółka Turkowiak Gminna Spółdzielnia AGRA Ubojnia Sieletycki Zakład Stolarski Bartkowiak Zakład Chemiczny Paprocki Gospodarstwo Rolne Długie Stare Spółka z.o.o. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna 2. Infrastruktura techniczna elementów środowiska 2.1. Zapotrzebowanie w wodę Zasoby wodne Gmina Święciechowa położona jest na następujących wydzielonych czwartorzędowych obszarach zasobowych: Sandr Leszczyński obejmujący południowo wschodnią część gminy System wodonośny Smyczyna Święciechowa obejmujący środkową i północną część gminy. Na bazie zasobów sandru leszczyńskiego (2 studnie) funkcjonuje ujęcie Strzyżewice Przybyszewo, które oprócz miasta Leszna, zaopatruje w wodę wieś Strzyżewice i Henrykowo. Zatwierdzone zasoby wody w kat. B dla studni czwartorzędowych wynoszą 330,0 m 3 /h, natomiast dla studni trzeciorzędowych (2 studnie) 160,0 m 3 /h. Zasoby sandru stanowiły również podstawę działania, nie eksploatowanego obecnie ujęcia zakładowego w Henrykowie. Zatwierdzone zasoby wody w kat. B dla tego ujęcia wynosiły 60,0 m 3 /h. Całkowite zasoby sandru leszczyńskiego określone zostały na 2068,0 m 3 /h. W ramach systemu wodonośnego Smyczyna Święciechowa wydzielono dwa podsystemy: podsystem Święciechowa, podsystem Smyczyna Z ww. podsystemów znaczenie dla zaopatrzenia gminy w wodę ma jedynie podsystem Święciechowa. Jego łączne, zatwierdzone w kat. "B", zasoby wodne, wynoszą 414,0 m 3 /h, w tym: ujęcie Święciechowa Las - 300,0 m 3 /h ujęcie Święciechowa - 60,0 m 3 /h ujęcie Lasocice (elewator zbożowy i skład cementu) - 6,0 m 3 /h ujęcie zakładowe Maryszewice i Gronówko,gm. Lipno - 48,0 m 3 /h

12 12 Z podsystemu Święciechowa, na terenie gminy, zaopatrywane w wodę są wsie: Święciechowa, Lasocice, Przybyszewo i Ogrody. Natomiast pozostałe ujęcia korzystają z zasobów czwartorzędowej struktury międzymorenowej Leszno Wschowa Włoszakowice lub struktur trzeciorzędowych. Należą do nich ujęcia w Piotrowicach, Długich Starych i Gołanicach. Ogółem na terenie gminy Święciechowa zatwierdzone zasoby wody w kat. B wynoszą: dla poziomu wodonośnego czwartorzędowego - 882,0 m 3 /h. dla poziomu wodonośnego trzeciorzędowego - 57,0 m 3 /h. Zasoby te w pełni zaspokajają obecne i perspektywiczne zapotrzebowanie na wodę na terenie gminy. 1. Organizacja zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Gmina Święciechowa jest zwodociągowana w 100 %. Wszystkie jednostki osadnicze zaopatrywane są w wodę z systemów wodociągowych, składających się ze studni głębinowych, stacji uzdatniania wody i z sieci wodociągowych. Na terenie gminy działają 4 wodociągi komunalne i 1 wodociąg zakładowy. Ich eksploatatorami są: Zakład Usług Wodnych we Wschowie (wodociągi: Święciechowa, Piotrowice, Gołanice), Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie (wodociąg: Strzyżewice Przybyszewo), Zakład Rolny Długie Stare (wodociąg: Długie Stare). Wodociąg komunalny Święciechowa obejmuje swym zasięgiem: wieś Święciechowa, wieś Lasocice, wieś Przybyszewo, przysiółek Ogrody. Wodociąg komunalny Piotrowice obejmuje swym zasięgiem: wieś Piotrowice, wieś Niechłód, wieś Trzebiny, wieś Jezierzyce Kościelne i Zbarzewo, gm. Włoszakowice. Wodociąg komunalny Gołanice zaopatruje w wodę: wieś Gołanice, Wodociąg zakładowy Długie Stare obejmuje swym zasięgiem: wieś Długie Stare, wieś Długie Nowe. Wodociąg komunalny "Strzyżewice Przybyszewo" zaopatruje w wodę: miasto Leszno, wieś Strzyżewice, wieś Henrykowo.

13 13 Natomiast Krzycko Małe zaopatrywane jest w wodę z wodociągu komunalnego Krzycko Wielkie w gm. Włoszakowice. Na terenie gminy nw. zespoły zabudowy nie posiadają systemów wodociągowych: osada Książęcy Las, leśniczówka Książęcy Las. Mieszkańcy tych miejscowości zaopatrują się w wodę pitną ze studni wierconych, z których woda dostarczana jest za pośrednictwem hydroforu do wszystkich zabudowań Charakterystyka systemów wodociągowych 1). System wodociągowy "Święciechowa" Ujęcie wody stanowią dwie studnie wiercone ujmujące wodę z poziomu czwartorzędowego: studnia nr 2 o głębokości 43,0m i wydajności maksymalnej 85 m 3 /h przy depresji 4,0m, studnia nr 3 - o głębokości 57,0m i wydajności maksymalnej 75 m 3 /h przy depresji 4,0m. Zgodnie z Decyzja zatwierdzającą nr KDH/013/5765/93 z dnia w ramach systemu wodonośnego Leszna zatwierdzone zasoby ujęcia w kat. "B" wynoszą 60,0 m 3 /h. Ujęcie ma wyznaczoną strefę ochrony sanitarnej bezpośrednią, strefy pośredniej nie wyznaczono. Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostę Leszczyńskiego nr OS.II /2001 z dnia ważne do dnia Pobór wody określono w pozwoleniu na Q śrd = 750 m 3 /d, Q d max = 1500 m 3 /d. Stacja uzdatniania wyposażona jest w: 3 zbiorniki hydroforowe Ø1400 mm, 2 odżelaziacze Ø1400 mm, 1 odżelaziacz Ø1500, 1 odżelaziacz Ø1800, 2 sprężarki typu WAN-CE. Woda uzdatniona magazynowana jest w 4 zbiornikach wyrównawczych o pojemności łącznej 300 m 3. Na terenie stacji zlokalizowano osadnik wód popłucznych. Jakość wody wg badań Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej nie budzi zastrzeżeń wodociąg ten otrzymał dobrą ocenę sanitarną. Sieć wodociągowa składa się z: wodociągu z rur PCW Ø160 90mm we wsi Święciechowa o łącznej długości m, wodociągu z rur PCW Ø110 90mm zasilającego wieś Przybyszewo o łącznej długości 3800m, wodociągu z rur PCW Ø110 90mm dla wsi Lasocice i przysiółka Ogrodów o długości 5900m i 2000m. Całkowita długość sieci wodociągowej wynosi 22,8 km.

14 14 2). System wodociągowy Piotrowice W skład ujęcia wchodzą 2 studnie wiercone ujmujące wodę z poziomu czwartorzędowego: studnia nr 2 o głębokości 42,0m i wydajności maksymalnej 57,0 m 3 /h przy depresji 8,4m, studnia nr 1a o głębokości 30,0 m i wydajności maksymalnej 57,0 m 3 /h przy depresji 8,4 m Zgodnie z decyzją MOSZNiL z dnia nr KDH/013/5475/90 zatwierdzone zasoby wody w kat. B wynoszą 57,0 m 3 /h. Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostę Leszczyńskiego z dnia r. OS.II /2000 jest ważne do dnia r. Pobór określony w pozwoleniu wynosi 57,0 m 3 /h. Ujęcie posiada wyznaczoną strefę ochrony bezpośredniej i strefy ochrony pośredniej. Wielkość i zasady zagospodarowania stref określa decyzja UW Leszno z dnia r. nr ROS-IV-7523/46/98. Stacja uzdatniania wyposażona jest w: zbiornik hydroforowy o pojemności 4,0m 3, 4 odżelaziacze Ø1200 mm, 2 sprężarki typu WAN-CE, chlorator C-52. Woda uzdatniona magazynowana jest w 3 zbiornikach wyrównawczych o pojemności po 50 m 3 każdy. Stacja posiada osadnik wód popłucznych. Jakość wody wg badań Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej nie budziła zastrzeżeń wodociąg ten otrzymał dobrą ocenę sanitarną. Sieć wodociągowa składa się z: wodociągu tranzytowego dla wsi Niechłód z rur PCW Ø300mm o łącznej długości 1000m, wodociągu dla wsi Piotrowice z rur PCW Ø90 i Ø315mm o łącznej długości 3180m, wodociągu dla wsi Trzebiny z rur PCW Ø160mm o łącznej długości 4810m, oraz sieci wodociągowej dla wsi Jezierzyce Kościelne i Zbarzewo. Całkowita długość sieci wodociągu Piotrowice w granicach gminy wynosi m. 3). System wodociągowy Gołanice Ujęcie stanowią trzy studnie wiercone ujmujące wodę z poziomu trzeciorzędowego: studnia nr 1 o głębokości 134,0 m i wydajności maksymalnej 25,5 m 3 /h przy depresji 25,0 m (obecnie nieczynna); studnia nr 2 o głębokości 140,0 m i wydajności maksymalnej 25,5 m 3 /h przy depresji 24,4 m (obecnie nieczynna); studnia nr 3a o głębokości 137,5 m i wydajności maksymalnej 23,5 m 3 /h przy depresji 18,5 m; studnia nr 3 o głębokości 136m i wydajności maksymalnej 47 m3/h przy depresji 19,6 21,3m.

15 15 Ujęcie ma wyznaczoną strefę ochrony bezpośredniej, nie posiada wyznaczonej strefy ochrony pośredniej. Zgodnie z decyzją Nr GT-IV-8530/75/80 z dnia r. zatwierdzone zasoby ujęcia w kat B wynoszą 47,0 m 3 /h, przy depresji 19,6-21,3m. Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostę Leszczyńskiego z dnia r. OS.II /2002 ważne jest do 2012 r. Ilość wody określona w pozwoleniu Q śrd = 100 m 3 /d, Q d max = 198 m 3 /d, Q śr rocz. = m 3 /r. Stacja uzdatniania wyposażona jest w: zbiorniki hydroforowe: Ø1500mm o poj. 4,5 m 3 i Ø1200mm o poj. 2,5 m 3, 3 odżelaziacze Ø1200 mm, 1 odmanganiacz Ø1400 mm o wydajności 39,5 m 3 /h, 1 sprężarkę: A-25 i WAN-CE, chlorator C-52. Jakość wody wg badań Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej nie budzi zastrzeżeń. Sieć wodociągowa zaopatrująca w wodę wieś Gołanice zbudowana została w 1972 r. a zmodernizowana w 1985 r. Wykonano ją z rur PCW Ø40 90mm oraz z rur A-C Ø100. 4). System wodociągowy Długie Stare Ujęcie stanowią 2 studnie wiercone ujmujące wodę z poziomu czwartorzędowego: studnia nr 1 o głębokości 55,0m i wydajności maksymalnej 54 m 3 /h przy depresji 7,9m, studnia nr 2 o głębokości 55,0m i wydajności maksymalnej 30 m 3 /h przy depresji 7,5m Ujęcie posiada wyznaczoną strefę ochrony bezpośredniej, brak wyznaczonej strefy ochrony pośredniej. Zgodnie z decyzją Nr GT-IV-8530/50/86 z dnia r. zatwierdzone zasoby ujęcia w kat B wynoszą 64,5 m 3 /h przy depresji 8,2 m; 47,0 m 3 /h przy depresji 19,6-21,3m. Stacja uzdatniania wyposażona jest w: 4 zbiorniki hydroforowe Ø1500 mm o łącznej pojemności 18,0 m 3, 4 odżelaziacze Ø1500 mm o wydajności 20,0 m 3 /h, sprężarkę typu WAN-CE i chlorator C-51. Woda uzdatniona magazynowana jest w 4 betonowych zbiornikach wyrównawczych o pojemności po 50m 3 każdy, a następnie poprzez 5 pomp II typu S 40 tłoczona jest do sieci wodociągowej. Jakość wody wg badań Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej nie budzi zastrzeżeń wodociąg ten otrzymał dobrą ocenę sanitarną. Sieć wodociągową dla wsi Długie Stare i Długie Nowe wykonano z rur A-C Ø100mm

16 16 5). System wodociągowy Strzyżewice Przybyszewo W skład ujęcia wchodzą: 4 studnie w rejonie wsi Przybyszewo studnie nr 12, 13, 14, 15 wykonane w latach , czerpiące wodę z poziomu czwartorzędowego o łącznych zasobach określonych decyzją MOSZNiL z dnia nr KDH/013/5765/93 wynoszących 330 m 3 /h 4 studnie w rejonie wsi Strzyżewice: - 3 studnie nr M-1, M-2, M-3 wykonane w 1990 roku, czerpiące z poziomu trzeciorzędowego, o głębokości odpowiednio 140 m, 134 m i 130 m. Łączne zasoby studni ustalone decyzją z dnia nr OS-IV- 8530/11/91 wynoszą 160 m 3 /h. - czwartorzędowa studnia nr 1Pd wybudowana w 1990 r. posiadająca zasoby wody w kat. B zatwierdzone decyzją MOSZNiL nr KDH/013/5765/93 z dnia r. wynoszące 20 m 3 \h Faktyczny pobór wody z tych ujęć jest mniejszy i wynosi obecnie 354,0 m 3 /h. Ujęcie ma zatwierdzoną zewnętrzną strefę ochronną oraz strefy wewnętrzne dla poszczególnych studni, Zakład Uzdatniania Wody jest obiektem nowoczesnym, spełniającym wymogi stawiane tego rodzaju inwestycjom. Wszystkie ujęcia i SUW posiadają rezerwy wydajności w stosunku do obecnego zapotrzebowania wody. Oprócz wymienionych ujęć wody, na terenie gminy istnieją również nie użytkowane studnie posiadające zatwierdzone zasoby wody w kat. "B" Są to m.in.: ujęcie Święciechowa Las Jest to perspektywiczne ujęcie dla miasta Leszna, na które składają się trzy studnie wiercone o głębokościach: 79,0m, 69,0m i 68,5m czerpiące wodę z poziomu czwartorzędowego, podglinowego. Obecnie ujęcie jest jeszcze niezagospodarowane. Decyzją MOSZNiL z dnia r. nr KDH/013/5765/93 zatwierdzone zasoby wody w kat. B wynoszą Q = 300 m 3 /h przy depresji S = 6,9-9,4m; ujęcie i SUW Henrykowo Jest to studnia wiercona o głębokości 23,0m i wydajności 60,0 m 3 /h przy depresji 15,0m. Zatwierdzone w kat. B zasoby ujęcia wynoszą 60,0 m 3 /h. Ujęcie i stacja uzdatniania wyłączone zostały z eksploatacji po doprowadzeniu do wsi wody z ujęcia Strzyżewice; ujęcie Henrykowo PGR, na które składają się dwie studnie o łącznych zasobach 115 m 3 /h ujmujące wodę z poziomu czwartorzędowego; ujęcie Strzyżewice Polmos (studnia nr 4) wykonane w 1988 roku o zasobach określonych na 36,6 m 3 /h, ujmujące wodę z poziomu trzeciorzędowego;

17 17 ujęcie we wsi Niechłód (studnia nr 1A) z roku 1972 o wydajności 12 m 3 / h, ujmujące wodę z poziomu czwartorzędowego; ujęcie we wsi Krzycko Małe (studnia nr 2) wykonane w roku 1969, o wydajności 21 m 3 /h, ujmujące wodę z poziomu czwartorzędowego ujęcie we wsi Długie Nowe wybudowane dla potrzeb wytwórni wód gazowanych: 3 studnie czwartorzędowe o wydajności 6,0 m 3 /h i 1 studnia trzeciorzędowa o wydajności 10,0 m 3 /h Zużycie wody Na podstawie wielkości sprzedaży wody w 2003 roku dla potrzeb poszczególnych wsi gminy Święciechowa, przyjeto średnie dobowe zużycie wody na jednego mieszkańca. Wyniki obliczeń ilustruje poniższa tabela. Tabela 4. Zużycie wody w poszczególnych wsiach gminy Święciechowa. miejscowość liczba Zużycie wody mieszkańców [m 3 /rok] [m 3 /d] [m 3 /d M] Gołanice ,126 Henrykowo ,084 Krzycko Małe ,142 Lasocice ,116 Ogrody ,129 Niechłód ,159 Długie Nowe ,173 Piotrowice 1) ,145 Przybyszewo ,098 Długie Stare 2) ,183 Strzyżewice 3) ,067 Święciechowa ,123 Trzebiny 4) ,299 Książęcy Las 13 b.d b.d Ogółem: Dobowe zużycie umniejszono o pobór wody przez ubojnie 2. W tym woda na potrzeby hodowlane GR Długie Stare. 3. W tym woda na potrzeby mieszkańców ul. Kosmonautów, Szybowników, Dożynkowej w Lesznie oraz ogródków działkowych przy ul. Kosmonautów. 4. W tym woda na potrzeby hodowlane Zakładu Trzebiny GR Długie Stare Gospodarka Ściekowa Charakterystyka systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych Pełne zwodociągowanie gminy Święciechowa pociąga za sobą wysoki standard wyposażenia mieszkań w urządzenia sanitarne a w związku z tym pojawił się problem odprowadzania i oczyszczania ścieków.

18 18 Rozwój sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy był w latach bardzo intensywny. W tym czasie wybudowano: kolektor święciechowski łączący wieś Święciechowa z istn. kanalizacją miasta Leszna, kanalizację sanitarną na terenie osiedla domów jednorodzinnych w Święciechowie, obejmującą 300 posesji, kanalizację sanitarną na terenie wsi Henrykowo, kanalizację sanitarną na terenie wsi Strzyżewice, stację zlewną ścieków obsługującą teren całej gminy Święciechowa i część gminy Lipno. Wszystkie nowobudowane sieci odprowadzają ścieki do oczyszczalni w Henrykowie bezpośrednio (wieś Henrykowo) lub za pośrednictwem systemu kanalizacyjnego miasta Leszna (wieś Święciechowa i Strzyżewice). Również ścieki ze stacji zlewnej w Święciechowie trafiają do oczyszczalni, poprzez kolektor święciechowski i kolektor zachodni K-7. Natomiast wieś Długie Stare jest objęta systemem odprowadzania i oczyszczania ścieków realizowanym w latach wcześniejszych. Skanalizowana została południowa część miejscowości. Sieć kanalizacyjną o łącznej długości 2100m wykonano z rur betonowych Dn 300mm. Z systemu kanalizacji sanitarnej korzystają: szkoła, bloki spółdzielni mieszkaniowej i zagrody wiejskie. Oczyszczalnia Długie Stare obsługuje ok. 55 procent zabudowy mieszkalnej na terenie wsi. Jej właścicielem jest Gmina Święciechowa, a eksploatatorem zakład Usług Wodnych we Wschowie. Podstawowe parametry oczyszczalni przedstawiają się następująco: a) Oczyszczalnia ścieków Długie Stare Typu KOS - 50 Przepustowość oczyszczalni: - Q dśr = 102 m 3 /d - Q dmax = 200 m 3 /d Urządzenia technologiczne: - przepompownia ścieków z kratą koszową V cz = 31m 3 - kontenery KOS 50 4 sztuki V = 200m 3 - komora dawkowania ścieków V cz = 20m 3 - kwatery filtra piaskowego F = 529m 3 - zbiornik magazynowania osadu nadmiernego V = 9m 3 Oczyszczalnia funkcjonuje w oparciu o wykorzystanie metody złóż biologicznych. Ścieki po oczyszczeniu trafiają do rowu melioracyjnego. Gospodarka osadowa oczyszczalni opiera się na magazynowaniu osadu powstałego w kontenerach KOS w specjalnym zbiorniku a następnie stamtąd osad wywożony jest na inne oczyszczalnie w celu odwodnienia. Problemem eksploatacyjnym oczyszczalni jest znaczna ilość wód infiltracyjnych przedostających się przez nieszczelną sieć kanalizacyjną powodując okresowe

19 19 przeciążenia hydrauliczne. Zanotowano także nielegalne wpięcia do kanalizacji sanitarnej sieci drenarskiej, co również utrudnia eksploatację oczyszczalni. Głównym odbiornikiem ścieków z terenu gminy Święciechowa jest zlokalizowana na gruntach wsi Henrykowo oczyszczalnia ścieków dla miasta Leszna. Do oczyszczalni ścieki doprowadzane są z Leszna kolektorem grawitacyjnym DN 1800 mm o długości ok. 6.0 km i spadku 0.6%. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest Rów Polski. Właścicielem i eksploatatorem oczyszczalni jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie. b) Oczyszczalnia ścieków Henrykowo W 1996 r. uruchomiono część mechaniczną oczyszczalni o przepustowości: - Q d.śr = m 3 /d - Q d.max = m 3 /d Urządzenia technologiczne części mechanicznej: - pompownia główna oczyszczalni - zespół krat i piaskowników - rozdzielacz ścieków - osadniki wstępne - pompownia osadów przy osadnikach - pomocnicza pompownia osadów - zbiorniki osadów - wydzielona komora fermentacji otwarta - prasa osadowa W 2000 r. oddano do użytku część biologiczną oczyszczalni o przepustowości: - Q d.nom = m 3 /d - Q d.max = m 3 /d Urządzenia technologiczne części biologicznej: - reaktory biologiczne - pompownie osadu powrotnego i nadmiernego - instalacja defosfatacji ścieków - osadniki wtórne - kolektor ścieków oczyszczonych - stacja dmuchaw - urządzenia wydzielające osad nadmierny z bloku biologicznego - stacja odwadniania mechanicznego osadu nadmiernego W III etapie przewiduje się rozbudowę oczyszczalni o obiekty gospodarki osadowej i odzysku biogazu. Obecnie oczyszczalnia przyjmuje od m 3 /d do m 3 /d. Jest, więc wykorzystana w ok. 50%. Jej technologia umożliwia oczyszczanie ścieków surowych oraz dowożonych (zagniwających).

20 20 Oczyszczalnia Henrykowo posiada rezerwę przepustowości umożliwiającą przyjmowanie ścieków nie tylko z miasta Leszna lecz również z terenu gminy Święciechowa i innych okolicznych gmin m.in. z Lipna, Rydzyny, Góry. W 2004 roku gmina Święciechowa wraz z miastem Lesznem, gminami: Lipno, Góra, Śmigiel, Niechlów i Rydzyna utworzyły tzw. aglomerację leszczyńską. W jej skład wchodzą gminy odprowadzające ścieki do oczyszczalni w Henrykowie. Przy czym 100% ścieków z terenu miasta Leszna, gminy Święciechowa i gminy Lipno ma być oczyszczane w Henrykowie. Natomiast w pozostałych gminach tylko niektóre jednostki osadnicze włączone zostały w ten system. Na obszarach wsi pozbawionych obecnie systemów kanalizacji sanitarnej ścieki komunalne gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych. Usuwanie ścieków odbywa się: poprzez wywóz do stacji zlewnej przy ul. Leszczyńskiej w Święciechowie lub bezpośrednio do oczyszczalni ścieków w Henrykowie. Dotyczy to terenów objętych zorganizowanym systemem wywozu ścieków przez firmy koncesjonowane a więc przede wszystkim wsi Święciechowa i jednostek gospodarczych; poprzez wywóz na pola uprawne w ramach tzw. zwykłego korzystania z wód (Prawo wodne) lub w miejsca przypadkowe np. rowy przydrożne; poprzez nielegalne podłączenie zbiorników bezodpływowych do istniejących kanalizacji deszczowych. Dotyczy to wszystkich wsi posiadających systemy odprowadzania wód opadowych. Wywóz ścieków z gospodarstw indywidualnych odbywa się po części w sposób niekontrolowany. Mimo wprowadzenia obowiązku koncesjonowania wywozu ścieków komunalnych, brak pełnych danych na temat rzeczywistych ilości ścieków zagospodarowywanych rolniczo przez indywidualne gospodarstwa Oczyszczanie ścieków poprodukcyjnych Na terenie gminy Święciechowa istnieją dwie nieczynne obecnie przyzakładowe oczyszczalnie ścieków w Lasocicach i w Długich Nowych. a) Oczyszczalnia w Lasocicach wybudowana została w celu utylizacji ścieków socjalno bytowych pochodzących z budynków administracyjnych obsługi elewatora. Jest to mechaniczno biologiczna oczyszczalnia typu BIOBLOK Mut 50 o przepustowości 50 m 3 /d. Układ technologiczny wygląda następująco: Oczyszczalnia ścieków Elewator Lasocice - przepompownia V cz = 4m 3 - reaktor biologiczny typu BIOBLOK 50 Mut - kolektor odprowadzający ścieki oczyszczone Brak elementów zagospodarowania osadów. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków był rów melioracyjny.

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

5. PROGNOZOWANE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI

5. PROGNOZOWANE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI 5. PROGNOZOWANE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI 5.1. PROGNOZY ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Przewidywane zmiany ilości odpadów dla gminy Włoszczowa opracowano na podstawie przyjętych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowa Wieś Wielka Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz. 5028 ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 18 września 2013

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej

2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej KOMPLEKSOWY PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI W REGIONIE POLSKI POŁUDNIOWEJ 16 2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej 2.1. Analiza ilościowo-jakościowa zinwentaryzowanych

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca gospodarki wodno-ściekowej w 2006 r.

Ankieta dotycząca gospodarki wodno-ściekowej w 2006 r. ... Data wypełnienia ankiety Ankieta dotycząca gospodarki wodno-ściekowej w 2006 r. Nazwa zakładu: Adres: Gmina: Powiat: REGON: Branża (wg EKD): Gospodarka wodna w roku 2006 r. I. Pobór wody z ujęć własnych:

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Brzozowie Brzozów ul. Legionistów10

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Brzozowie Brzozów ul. Legionistów10 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Brzozowie 36-200 Brzozów ul. Legionistów10 PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2010-2012 Plan rozwoju i modernizacji

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Babice Sp. z o. o Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice Stare Babice, wrzesień 2015r. KANALIZACJA SANITARNA W GMINIE STARE BABICE KANALIZACJA SANITARNA

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego

Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego Dr Aleksandra Ziemińska-Stolarska Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Smardzewice,

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWISKO ODPADÓW W JASKÓŁOWIE

SKŁADOWISKO ODPADÓW W JASKÓŁOWIE Karta składowiska w Jaskółowie Załącznik II Tabela 1: Karta składowiska innych niż niebezpieczne i obojętne w Jaskółowie L.p. 1. Ogólne informacje o obiekcie 1.1. Nazwa i adres składowiska Międzygminne

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa i adres obiektu budowlanego Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ WĄGROWIEC ZA ROK 2016

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ WĄGROWIEC ZA ROK 2016 BURMISTRZ MIASTA WĄGROWCA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ WĄGROWIEC ZA ROK 2016 Opracował: Wydział Infrastruktury, Architektury i Ekologii Wągrowiec, kwiecień 2017

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 5

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 5 Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 5 opracowanie: Kierownik DAOR OSChR mgr inż. Krzysztof Skowronek Starszy Specjalista DAOR OSChR mgr inż.. Grażyna Sroka Program szkolenia Blok 5. Zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2014 r. Poz. 7961 ROZPORZĄDZENIE NR 15/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2014 r. Poz. 7961 ROZPORZĄDZENIE NR 15/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 sierpnia 2014 r. Poz. 7961 ROZPORZĄDZENIE NR 15/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE w sprawie ustanowienia strefy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 URBIS Sp. z o.o. ul. Chrobrego 24/25; 62-200 Gniezno POLSKA tel. +48 061 424 58 00 fax +48 061 426 35 67 e-mail urbis@urbis.gniezno.pl www.urbis.gniezno.pl Nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Dla: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Łukanowicach - BUDOWA DWUKOMOROWEGO OSADNIKA POKOAGULACYJNEGO WRAZ Z INSTALACJAMI TECHNOLOGICZNYMI I ELEKTRYCZNYMI NA DZ. NR 386/16

Bardziej szczegółowo

7. Długoterminowy program strategiczny.

7. Długoterminowy program strategiczny. 7. Długoterminowy program strategiczny. 7.1. Założenia ogólne...2 7.2. Przyszła struktura organizacyjna w gospodarce odpadami...2 7.3. Systemy gromadzenia i zbierania odpadów...5 7.4. Nowe instalacje do

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Rys. Lokalizacja miejscowości Cichawa na terenie gminy Gdów. Rys. Mapa poglądowa lokalizacyjna działek inwestycyjnych w m. Cichawa.

Załącznik 1. Rys. Lokalizacja miejscowości Cichawa na terenie gminy Gdów. Rys. Mapa poglądowa lokalizacyjna działek inwestycyjnych w m. Cichawa. Załącznik 1 I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU CICHAWA Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Cichawa.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

WYZNACZENIE OBSZARU I GRANIC AGLOMERACJI DOBRZEŃ WIELKI zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, z dnia 1 lipca 2010r.

WYZNACZENIE OBSZARU I GRANIC AGLOMERACJI DOBRZEŃ WIELKI zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, z dnia 1 lipca 2010r. WYZNACZENIE OBSZARU I GRANIC AGLOMERACJI DOBRZEŃ WIELKI zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, z dnia 1 lipca 2010r. Zamawiający: Gmina Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki Lipiec

Bardziej szczegółowo

GMINA ZAWIERCIE. Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Zawiercie założenia na podstawie Gminnego Planu Gospodarki Odpadami

GMINA ZAWIERCIE. Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Zawiercie założenia na podstawie Gminnego Planu Gospodarki Odpadami GMINA ZAWIERCIE Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Zawiercie założenia na podstawie Gminnego Planu Gospodarki Odpadami Mgr inż. Marta Majka IGO Sp. z o.o. Instytut Gospodarowania Odpadami GMINA ZAWIERCIE

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 11/08 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji CZARNOCIN

ROZPORZĄDZENIE NR 11/08 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji CZARNOCIN ROZPORZĄDZENIE NR 11/08 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji CZARNOCIN Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr

Bardziej szczegółowo

NOWE STUDIUM POLITYKA INFRASTRUKTURALNA

NOWE STUDIUM POLITYKA INFRASTRUKTURALNA NOWE STUDIUM POLITYKA INFRASTRUKTURALNA ZAŁOŻENIA NOWEJ POLITYKI PRZESTRZENNEJ m zamieszkiwanie g gospodarka i usługi z zieleń bez granic w rzeki woda p przestrzenie publiczne k kompozycja d dziedzictwo

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne. Dz. U. Nr 115, poz. 1229; 3. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz. 2713 UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zadań krótkookresowych dla powiatu rawickiego na lata T a b e l a 17 Cel strategiczny Przedsięwzięcie Zadania Realizacja

Harmonogram zadań krótkookresowych dla powiatu rawickiego na lata T a b e l a 17 Cel strategiczny Przedsięwzięcie Zadania Realizacja Harmonogram zadań krótkookresowych dla powiatu rawickiego na lata 2004 2007 T a b e l a 17 Cel strategiczny Przedsięwzięcie Zadania Realizacja Odpowiedzialny Unikanie powstawania Uświadomienie społeczeństwu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z1 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIE TERENU: 1. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU str. Z2 2. OPIS DO PROJEKTU str. Z3 -Z6 3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 str. Z7 Z/01 Z2 OPIS

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO: SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO: 1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO WRAZ Z ZAŚWIADCZENIEM O PRZYNALEŻNOŚCI DO OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 2. OPINIA ZUD 3. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Przeciszów, dn. 28.04.2016 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Organizator Konkursu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach KARTA ZGŁOSZENIA Ankietę wypełnić należy rzetelnie i dokładnie uwzględniając

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KONSORCJUM: IETU Katowice IMBiGS CGO Katowice GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Plan z 2003r zakładał że do do roku 2010 na terenie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Szanowni Państwo Proszę o wypełnienie ankiety i przesłanie jej do 15.07.2005r. na adres Departamentu Ochrony Środowiska : dos@umwo.opole.

ANKIETA. Szanowni Państwo Proszę o wypełnienie ankiety i przesłanie jej do 15.07.2005r. na adres Departamentu Ochrony Środowiska : dos@umwo.opole. ANKIETA Dotyczy wykonania Programu ochrony środowiska dla województwa opolskiego na lata 2003-2006 oraz sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego Szanowni Państwo Proszę

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Przeciszów, dn. 30.04.2015 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVIII/211/2017 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 27 lutego 2017 r.

UCHWAŁA Nr XVIII/211/2017 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 27 lutego 2017 r. UCHWAŁA Nr XVIII/211/2017 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2017 i 2018. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rekultywacja składowiska odpadów w Sośnicy

Rekultywacja składowiska odpadów w Sośnicy Rekultywacja składowiska odpadów w Sośnicy Właściciela - użytkownik składowiska: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. 1-go Maja 26B, 55-080 Wrocław Składowisko odpadów stan prawny-posiadane decyzje:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj CPV: 71.32.00.00-7 usługi inżynieryjne

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska 7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska Podstawową zasadą realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pińczowskiego powinna być zasada wykonywania

Bardziej szczegółowo

7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW

7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW 19 7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Ustawa o odpadach nakłada obowiązek aktualizowania planu nie rzadziej niŝ raz na 4 lata. Pod koniec 7 roku naleŝy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2011 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. z dnia 6 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2011 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. z dnia 6 lipca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE NR 1/2011 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Rudawy na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

System Informacji o Środowisku

System Informacji o Środowisku System Informacji o Środowisku Nr karty Rodzaj / temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja 327/2014 pozwolenie wodnoprawne pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wód opadowych

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz. 2764 UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha.

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha. Położenie azwa lokalizacji Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Środa Śląska (1) Miękinia (2) Obręb: (1) Komorniki, Święte, Juszczyn (2) - Kadłub, Źródła Miasto / Gmina (1) Gmina Środa Śląska (2)

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Babice Sp. z o. o Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice Stare Babice, dnia 14 kwietnia 2015r. Główne elementy gospodarki wodno ściekowej Obiekty: SUW w Starych

Bardziej szczegółowo

ZWYKŁA DOBRA PRAKTYKA ROLNICZA IRENA DUER

ZWYKŁA DOBRA PRAKTYKA ROLNICZA IRENA DUER ZWYKŁA DOBRA PRAKTYKA ROLNICZA IRENA DUER Zakres prezentacji Definicja ZDPR Podstawy prawne ZDPR Jaki jest cel upowszechniania ZDPR Kto ma obowiązek przestrzegać ZDPR Zakres ZDPR Kto kontroluje ZDPR Definicja

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Gospodarki Odpadami

Krajowy Program Gospodarki Odpadami Krajowy Program Gospodarki Odpadami KPGO został sporządzony jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 6/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 6/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 1893 ROZPORZĄDZENIE NR 6/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 8 kwietnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Dobry klimat dla powiatów Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna

Dobry klimat dla powiatów Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna Sabina Kowalska Magda Kozak Konsulting Inwestycyjny i Środowiskowy Sabina Kowalska Projekt realizowany przy wsparciu finansowym instrumentu finansowego LIFE+ Komisji

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015 Przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Segreguj odpady według nowej zasady!

Segreguj odpady według nowej zasady! Segreguj odpady według nowej zasady! 1 Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA (2004-2015) Łaziska 2004 Autorzy opracowania: dr Witold Wołoszyn mgr Tomasz Furtak Ważniejsze skróty użyte w tekście ARiMR - Agencja Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/298/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Choceń

UCHWAŁA NR XIV/298/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Choceń UCHWAŁA NR XIV/298/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Choceń Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XIV/101/11 Rady Miasta Międzyrzeca Podlaskiego z dnia 27 września 2011r.

Załącznik do Uchwały Nr XIV/101/11 Rady Miasta Międzyrzeca Podlaskiego z dnia 27 września 2011r. Załącznik do Uchwały Nr XIV/0/ Rady Miasta Międzyrzeca Podlaskiego z dnia 7 września 0r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

PRZECIWDZIAŁANIE UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ POWIETRZA

PRZECIWDZIAŁANIE UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ POWIETRZA PRZECIWDZIAŁANIE UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ POWIETRZA Jest tak 2 Problem z uciążliwością zapachową w kraju Ilość skarg wpływających do WIOŚ i GIOŚ: 2010 r. - 1134 z zakresu zanieczyszczenia powietrza, w tym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Rozporządzenie Nr 3 /2005 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 15.03.2005 r. (Dz.Urz.Woj.Zach. Nr 25, poz. 498 z dnia 29.03.2005r.) w sprawie ustanowienia strefy ochronnej

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska

Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska Katarzyna Kurowska Ścieki komunalne - definicja Istotnym warunkiem prawidłowej oceny wymagań, jakim

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU NAZWA OBIEKTU: ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O PRZEDSZKOLE NA DZIAŁCE NR 1003 W MIEJSCOWOŚCI TOMASZÓW BOLESŁAWIECKI. ADRES OBIEKTU: DZ. NR 1003,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz z dnia 17 grudnia 2012 rok

Kraków, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz z dnia 17 grudnia 2012 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 7450 ROZPORZĄDZENIE NR 17/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 17 grudnia 2012 rok w

Bardziej szczegółowo

Program wodno-środowiskowy kraju

Program wodno-środowiskowy kraju Program wodno-środowiskowy kraju Art. 113 ustawy Prawo wodne Dokumenty planistyczne w gospodarowaniu wodami: 1. plan gospodarowania wodami 2. program wodno-środowiskowy kraju 3. plan zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2015-2017,

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 6.1. Stan realizacji zadań wynikających z krajowego planu gospodarki odpadami dla przedsiębiorców na dzień 1 września 2004 r.

Tabela nr 6.1. Stan realizacji zadań wynikających z krajowego planu gospodarki odpadami dla przedsiębiorców na dzień 1 września 2004 r. Załącznik 6 STAN REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (na podstawie informacji przekazanych przez przedsiębiorców) Tabela nr 6.1. Stan realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/279/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/279/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 września 2015 r. UCHWAŁA NR XII/279/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kamień Krajeński Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.6.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.5.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Plan krajowy w gospodarce

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU GOSPODARKI NIECZYSTOŚCIAMI CIEKŁYMI

ORGANIZACJA SYSTEMU GOSPODARKI NIECZYSTOŚCIAMI CIEKŁYMI ORGANIZACJA SYSTEMU GOSPODARKI NIECZYSTOŚCIAMI CIEKŁYMI Warszawa, dnia 26 października 2015 r. Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. ul. Mickiewicza 14 60-834 Poznań www.jerzmanowski.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY. z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY. z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 R.

STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 R. Urząd Statystyczny w ie STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 214 R., wrzesień 215 r. Podstawowe tendencje W województwie lubelskim w 214 roku: w porównaniu z rokiem poprzednim ZIEMIA zmniejszyła

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOŚCIACH:

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOŚCIACH: MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOŚCIACH: Budy Obrębskie, Ciepielin, Dzierżenin, Łubienica Superunki, Obręb, Pokrzywnica, Strzyże, Trzepowo gmina Pokrzywnica powiat pułtuski Uchwała

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LESZNO W ROKU 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LESZNO W ROKU 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LESZNO W ROKU 2015 1. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 192 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

Rzeszów, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 192 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 192 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 13 stycznia 2016 r. w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r. Wielk.2006.36.1003 UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las, na terenie części działki

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi. na terenie Gminy Jabłonna Lacka za 2016r. Jabłonna Lacka r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi. na terenie Gminy Jabłonna Lacka za 2016r. Jabłonna Lacka r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jabłonna Lacka za 2016r. Jabłonna Lacka 28.03.2017 r. Spis treści: 1. Cel przygotowania analizy. 2. Podstawa prawna sporządzenia analizy.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 2/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. z dnia 26 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE Nr 2/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. z dnia 26 marca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE Nr 2/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Szybowicach, gmina Prudnik, powiat prudnicki, województwo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia...

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 20, 23, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30, Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. od 2010 roku rozpoczęła realizację Projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura obszarów wiejskich

Infrastruktura obszarów wiejskich Infrastruktura obszarów wiejskich G G Obszary wiejskie zajmują 92% powierzchni kraju i charakteryzują się zróżnicowanymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi. Rozkład przestrzenny zasobów środowiska przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 13 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 24/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 13 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 24/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 sierpnia 2015 r. Poz. 3453 ROZPORZĄDZENIE NR 24/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU w sprawie ustanowienia strefy

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego. - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry. 11 czerwca 2015 r.

Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego. - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry. 11 czerwca 2015 r. Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego kraju - - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry 11 czerwca 2015 r. Wałbrzych PLAN PREZENTACJI 1. Aktualizacja Programu Wodno-środowiskowego

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Zmiany prawne dotyczące aglomeracji

Zmiany prawne dotyczące aglomeracji Zmiany prawne dotyczące aglomeracji Warszawa, 6 marca 2015 r. Marta Barszczewska Departament Zasobów Wodnych Ministerstwo Środowiska Zmiany w Prawie wodnym w zakresie aglomeracji art. 42 ust. 4 Prawa wodnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 15 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia... 2015 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK Wstęp Cel przygotowania analizy

ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK Wstęp Cel przygotowania analizy ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK 2015 Wstęp Cel przygotowania analizy Niniejsze opracowanie stanowi analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA. Część III - Ochrona Środowiska. Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej. Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**...

LISTA KONTROLNA. Część III - Ochrona Środowiska. Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej. Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**... LISTA KONTROLNA Część III - Ochrona Środowiska Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**... przeprowadzona w dniach:... 1. Sprawy dokumentacyjne 1.1 Czy Zakład/Baza

Bardziej szczegółowo

Wymagania prawno-administracyjne związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków

Wymagania prawno-administracyjne związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków Wymagania prawno-administracyjne związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków Przed przystąpieniem do przedsięwzięcia jakim jest zabudowa przydomowej oczyszczalni ścieków dobrze jest (jako inwestor)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI. z dnia 29 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI. z dnia 29 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 6414 UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 39 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 15 października 2008 roku

Zarządzenie Nr 39 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 15 października 2008 roku Zarządzenie Nr 39 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 15 października 2008 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: listopad 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464-23-15 faks 22 846-76-67

Bardziej szczegółowo

Jeżewo, dnia r. Z A W I A D O M I E N I E. zawiadamiam

Jeżewo, dnia r. Z A W I A D O M I E N I E. zawiadamiam Jeżewo, dnia 01.12.2015 r. UG. 6220.5.2015 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 28 i art. 61 4, w związku z art.35 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Regionalna struktura nowego systemu gospodarowania odpadami

Regionalna struktura nowego systemu gospodarowania odpadami Regionalna struktura nowego systemu gospodarowania odpadami Podstawy prawne, założenia i praktyka. Mateusz Richert Polskie prawodawstwo Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I.Załączniki.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I.Załączniki. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I.Załączniki. 1. Kserokopie zaświadczeń o przynależności do Ł.O.I.I.B. i uprawnień projektantów branży technologicznej, budowlanej, elektrycznej, drogowej. 2. Oświadczenie projektantów.

Bardziej szczegółowo