PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO"

Transkrypt

1 STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO Janów Lubelski 2003 rok

2 - 2 - Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego

3 Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego SPIS TREŚCI Streszczenie Wprowadzenie Cel opracowania Pojęcia związane z gospodarką odpadami zgodnie z ustawą o odpadach Wymagania prawne dotyczące Planu Gospodarki Odpadami Założenia i dane podstawowe Podział administracyjny i lokalizacja Ludność i struktura zabudowy Infrastruktura techniczna i gospodarka powiatu Opis stanu środowiska Warunki glebowe, geologiczne, geomorfologiczne, hydrograficzne, hydrogeologiczne i przyrodnicze powiatu Charakterystyka powiatu pod kątem możliwości zastosowania kompostów z odpadów do celów nawozowych i rekultywacyjnych Analiza stanu istniejącego w sektorze gospodarki odpadami Odpady powstające w sektorze komunalnym Odpady komunalne Bilans odpadów powstających w sektorze komunalnym Ilość zebranych odpadów komunalnych na terenie powiatu Ilość wytworzonych odpadów komunalnych na terenie powiatu Ilość wytworzonych odpadów domowych na terenie powiatu Odpady powstające w sektorze handlowym i publicznym Istniejący system zbierania, segregacji, odzysku i unieszkodliwiania odpadów w sektorze komunalnym Systemy zbierania odpadów System segregacji i odzysku odpadów Zakłady zajmujące się zbieraniem, przeładunkiem i transportem odpadów na składowiska oraz rodzaj sprzętu wykorzystywanego do gospodarki odpadami Wyposażenie w sprzęt System unieszkodliwiania i przepływu odpadów w poszczególnych gminach Komunalne składowiska odpadów Koszty i opłaty związane z gospodarowaniem odpadami Mocne i słabe strony istniejących rozwiązań organizacyjno - technicznych gospodarki odpadami Ocena postępowania z odpadami niebezpiecznymi w sektorze komunalnym Ocena postępowania z odpadami ulegającymi biodegradacji Ocena zgodności przyjętych rozwiązań z ustawą o odpadach i ustawodawstwem Unii Europejskiej Ocena wpływu na środowisko obiektów unieszkodliwiania odpadów Ocena stanu realizacji obowiązków wytwórców i odbiorców odpadów wynikających z ustawy o odpadach Komunalne osady ściekowe Osady ściekowe powstające w oczyszczalniach ścieków Oczyszczalnie ścieków Odpady powstające w sektorze gospodarczym Bilans odpadów powstających w sektorze gospodarczym

4 Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego Bilans odpadów innych niż niebezpieczne powstających w sektorze gospodarczym Bilans odpadów niebezpiecznych powstających w sektorze gospodarczym Odpady powstające w sektorze przemysłowym Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej Odpady przemysłu spożywczego Odpady powstające w przemyśle drzewnym Odpady powstające w kotłowniach Odpady przemysłu samochodowego Wyeksploatowane samochody Zużyte opony Odpady olejowe i ropopochodne Azbest Akumulatory i baterie Farby i lakiery PCB Zużyte źródła światła zawierające rtęć Odpady powstające w sektorze medycznym i weterynaryjnym Odpady powstające w sektorze medycznym Opady powstające w sektorze weterynaryjnym Instalacje do unieszkodliwiania odpadów z sektora gospodarczego Prognoza zmian Zmiany demograficzne Prognoza zmian w sektorze komunalnym Prognoza zmian w sektorze odpadów komunalnych Prognoza zmian czynników wpływających na wytwarzanie odpadów komunalnych Prognoza ilości wytwarzanych odpadów komunalnych Prognoza zmian w sektorze osadów ściekowych powstających w oczyszczalniach ścieków Prognoza zmian w sektorze gospodarczym Założenia, cele i proponowany system gospodarki odpadami Sektor komunalny Plan działań w sektorze gospodarki odpadami komunalnymi Cele i kierunki działań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Powiatu Janowskiego Założenia do planu działań w sektorze gospodarki odpadami komunalnymi Polityka, cele i zadania zamieszczone w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Założenia do Planu Gospodarki Odpadami na terenie Powiatu Janowskiego Bilans odpadów komunalnych Planowany recykling odpadów biodegradowalnych Zakładane poziomy odzysku odpadów opakowaniowych Zakładane poziomy odzysku odpadów wielkogabarytowych Odpady budowlane Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych Odpady przeznaczone do składowania lub unieszkodliwienia termicznego Działania zmierzające do zapobiegania powstaniu odpadów lub ograniczenia ich ilości Program promocji i edukacji w zakresie gospodarki odpadami

5 Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego Kampanie informacyjne i konkursy Szkolenia Formy przekazu informacji dotyczących gospodarki odpadami Współpraca ze szkołami Współpraca z organizacjami pozarządowymi Działania organizacyjne Działania w zakresie zbierania i transportu odpadów Systemy zbiórki selektywnej odpadów Działanie zachęcające mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów Częstotliwość zbierania odpadów Zbiórka selektywna "u źródła" Kontenery ustawione w sąsiedztwie- centra zbiórki Wiejskie punkty gromadzenia odpadów Systemy zbiórki poszczególnych strumieni odpadów komunalnych Zbiórka odpadów biodegradowalnych Zbiórka odpadów wielkogabarytowych Zbiórka odpadów budowlanych Zbiórka odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych Systemy zbiórki odpadów niebezpiecznych Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych Mobilne Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych Działania w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów Linie do segregacji odpadów Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji Kompostowanie odpadów Fermentacja odpadów Mechaniczno- biologiczne metody przekształcania odpadów Odzysk i unieszkodliwianie odpadów wielkogabarytowych Odzysk i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych Odzysk i unieszkodliwianie odpadów budowlanych Unieszkodliwianie odpadów komunalnych na składowiskach Zakład Zagospodarowania Odpadów ZZO Borownica Organizacja gospodarki odpadami w ramach eksploatacji ZZO Lokalizacja ZZO Odległość poszczególnych gmin od ZZO Mocne i słabe strony usytuowania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Borownicy Zasięg obsługi ZZO Wielkość Zakładu Zagospodarowania Odpadów ZZO Wyposażenie ZZO Kompostownia Selektywna zbiórka odpadów oraz segregowanie odpadów w sortowni ZZO Borownica Unieszkodliwiane odpadów poprzez składowanie Potrzeby ZZO w zakresie zagospodarowania poszczególnych strumieni odpadów

6 Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego Plan działań w zakresie modernizacji, zamykania i rekultywacji składowisk odpadów komunalnych Modernizacja składowisk Zamykanie składowisk Rekultywacja składowisk Monitoring składowisk Likwidacja dzikich składowisk Osady ściekowe Cele i kierunki działań w zakresie gospodarki osadami ściekowymi Sposób postępowania z wytworzonymi osadami ściekowymi Stosowanie osadów ściekowych w rolnictwie oraz w rekultywacji Kompostowanie osadów ściekowych Kompostowanie pryzmowe Kompostowanie komorowe Agrotechniczne przetwarzanie osadów na kompost roślinny Poprawa właściwości osadów przy użyciu wapna nawozowego Biokompostowanie Wykorzystane osadów jako przesypka dzienna na składowisku Wysokotemperaturowe suszenie i spalanie osadów ściekowych Sektor gospodarczy Sektor przemysłowy Cele i kierunki w zakresie gospodarki odpadami z sektora przemysłowego Cele i kierunki w zakresie gospodarki poszczególnych rodzajów odpadów Jednostki służby zdrowia i placówki weterynaryjne Harmonogram, koszty wdrażania i możliwości finansowania Planu Gospodarki Odpadami w Powiecie Janowskim Niezbędne koszty związane z realizacją przedsięwzięć w gospodarce odpadami komunalnymi w Powiecie Janowskim Koszty inwestycyjne Koszty eksploatacyjne Koszt innych działań nieinwestycyjnych Sumaryczne koszty wdrażania PGO w sektorze komunalnym Koszt działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w sektorze gospodarczym w Powiecie Janowskim Zasady finansowania Koszty inwestycyjne Koszty eksploatacyjne Inne źródła finansowania Wybrane źródła finansowania Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

7 Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego Ekofundusz Banki Fundusze inwestycyjne Programy pomocowe Unii Europejskiej Organizacja i zasady monitoringu realizacji Planu Gospodarki Odpadami Zasady zarządzania systemem Ustawowo określone zadania poszczególnych szczebli administracji i samorządów w zakresie gospodarki odpadami Zadania gmin Zadania powiatu Samorząd województwa Opiniowanie Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego Aktualizacja i modyfikacja planów Raportowanie wdrażania planów Raportowanie wdrażania planów Wskaźniki monitorowania efektywności Planu Analiza oddziaływania planu na środowisko Informacja o zawartości, uwarunkowaniach i głównych celach Planu gospodarki odpadami dla Powiatu Janowskiego Ocena zgodności celów Planu Gospodarki Odpadami z celami ochrony środowiska szczebla międzynarodowego, krajowego i regionalnego Analiza i ocena aktualnego stanu środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji PGO Określenie, analiza i ocena przewidywanego znaczącego oddziaływania na środowisko wynikające z realizowanych zadań, przedsięwzięć określonych w projekcie Planu Gospodarki Odpadami Informacja o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko skutków realizacji przedsięwzięć zawartych w projekcie Planu Gospodarki Odpadami Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji strategii Rozwiązania alternatywne do zawartych w projekcie strategii oraz uzasadnienie ich wyboru i metod oceny prowadzącej do tego wyboru Informacja o systemie monitoringu i kontroli realizacji przedsięwzięć określonych w projekcie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego Niedostatki i braki materiałów utrudniające ocenę niekorzystnego oddziaływania na środowisko przedsięwzięć zawartych w projekcie Planu Gospodarki Odpadami Wykaz aktów prawnych stan na r Wykaz nowych aktów prawnych związanych z gospodarką odpadami tzn. wchodzących w życie po dniu 30 września 2001 r Ustawy Rozporządzenia Rozporządzenia wydane na podstawie upoważnień zawartych w ustawie - Prawo ochrony środowiska Rozporządzenia wydane na podstawie upoważnień zawartych w ustawie o odpadach Rozporządzenia wydane na podstawie upoważnień zawartych w ustawie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Rozporządzenia i obwieszczenia wydane na podstawie upoważnień - 7 -

8 Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego zawartych w tzw. ustawie o opłacie produktowej Rozporządzenia wydane na podstawie upoważnień zawartych w ustawie o substancjach i preparatach chemicznych Rozporządzenia i obwieszczenia wydane na podstawie upoważnień zawartych w ustawie o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową Wykaz dotychczasowych aktów prawnych związanych z gospodarką odpadami, które zachowały moc (tj. tych, które weszły w życie przed dniem l października 2001 r.) Ustawy Rozporządzenia Umowy międzynarodowe Wykaz przygotowywanych nowych aktów prawnych związanych z gospodarką odpadami, przewidzianych do wydania w 2003 r Ustawy Rozporządzenia do wydania na podstawie upoważnień zawartych w ustawie Prawo ochrony środowiska Rozporządzenia do wydania na podstawie upoważnień zawartych w ustawie o odpadach Rozporządzenia do wydania na podstawie upoważnień zawartych w ustawie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Rozporządzenia i obwieszczenia wydane na podstawie upoważnień zawartych w tzw. ustawie o opłacie produktowej Prawodawstwo Unii Europejskiej Wykaz obowiązujących aktów prawnych Unii Europejskiej związanych z gospodarką odpadami Wymagania ogólne Spalanie odpadów Składowanie odpadów Międzynarodowy obrót odpadami Sprawozdawczość Wymagania szczegółowe Oleje przepracowane PCB Baterie i akumulatory Komunalne osady ściekowe Odpady opakowaniowe Odpady opakowaniowe Pojazdy wycofane z eksploatacji ("wraki samochodowe") Substancje zubożające warstwę ozonową Azbest Wykaz projektów aktów prawnych Unii Europejskiej związanych z gospodarką odpadami Piśmiennictwo Załączniki SPIS TABEL Tab. 1 Lokalizacja składowisk odpadów komunalnych w Powiecie Janowskim.. 12 Tab. 2 Szacunkowy harmonogram i koszt inwestycji przewidzianych do roku

9 Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego w Powiecie Janowskim (tys. zł)...17 Tab. 3.1 Powierzchnia, liczba miejscowości, liczba sołectw i lokalizacja gmin Tab. 3.2 Liczba ludności w Powiecie Janowskim oraz w poszczególnych gminach w 2001 r. wg danych Urzędu Statystycznego w Lublinie Tab. 3.3 Infrastruktura w gminach Powiatu Janowskiego Tab Lokalizacja składowisk odpadów komunalnych w stosunku do Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.. 37 Tab Ilość zebranych i przyjętych na składowiska odpadów komunalnych, w Mg...40 Tab a Wskaźniki charakterystyki ilościowej odpadów komunalnych w kg/mieszkańca/rok (wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, październik, 2002 r.) Tab b Szacunkowa ilość wytworzonych odpadów komunalnych w poszczególnych gminach Powiatu Janowskiego w roku Tab c Skład morfologiczny odpadów komunalnych dla obszarów miejskich i wiejskich (wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, październik, 2002 r.).. 42 Tab d Szacunkowa ilość poszczególnych strumieni odpadów komunalnych wytworzonych w roku 2002 w Mg w Powiecie Janowskim.. 43 Tab a Ilość wytworzonych odpadów w gospodarstwach domowych Tab b Skład morfologiczny odpadów domowych i z obiektów infrastruktury w % (wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, październik, 2002 r.) Tab Ilość wytworzonych odpadów w sektorze handlowym i publicznym Tab System zbierania odpadów.. 46 Tab System segregacji i odzysku odpadów Tab Zakłady zajmujące się zbieraniem, przeładunkiem i transportem odpadów Tab Wyposażenie w sprzęt. 48 Tab System unieszkodliwiania i przepływu odpadów w poszczególnych gminach Tab a Charakterystyka składowisk komunalnych w Powiecie Janowskim, część I Tab b Charakterystyka składowisk komunalnych w Powiecie Janowskim, część II.. 51 Tab c Charakterystyka składowisk komunalnych w Powiecie Janowskim, część III Tab Koszty i opłaty związane z gospodarowaniem odpadami Tab Ilości wytwarzanych osadów ściekowych oraz sposób postępowania z nimi na terenie poszczególnych gmin Powiatu Janowskiego w roku 2002 (według informacji uzyskanych z poszczególnych gmin) w Mg.. 56 Tab Charakterystyka oczyszczalni ścieków.. 56 Tab a. Ilości odpadów wytworzonych przez zakłady na terenie Powiatu Janowskiego w 2002, wg decyzji wydanych przez starostę oraz złożonych informacji.. 58 Tab b. Ilości odpadów wytworzonych przez zakłady na terenie Powiatu Janowskiego w 2002r., według głównych strumieni odpadów Tab a. Ilości odpadów innych niż niebezpieczne wytworzonych przez zakłady na terenie Powiatu Janowskiego w 2002r., według danych uzyskanych z poszczególnych zakładów w Janowie Lubelskim Tab b. Ilości odpadów innych niż niebezpieczne wg głównych strumieni odpadów wytworzonych przez zakłady na terenie Powiatu Janowskiego w 2002 r...60 Tab a Masa odpadów niebezpiecznych wytworzonych na terenie powiatu janowskiego w 2002r., według Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim..61 Tab b Ilości odpadów niebezpiecznych wg głównych strumieni odpadów wytworzonych przez zakłady na terenie Powiatu Janowskiego w 2002 r...62 Tab a Bilans odpadów z sektora rolno spożywczego w Mg, wytworzonych w 2002 r. na terenie Powiatu Janowskiego (wg GUS).. 63 Tab Bilans odpadów postających w kotłowniach w Mg, wytworzonych w 2002r, - 9 -

10 Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego na terenie Powiatu Janowskiego (wg GUS) Tab Prognozowana liczba mieszkańców Powiatu Janowskiego w latach w tys 70 Tab Prognoza zmian wskaźników emisji w latach 2005, 2010 i 2014 w Polsce w podziale na miasto/wieś (wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, październik, 2002) Tab a Prognozowana masa wytworzonych odpadów komunalnych w Powiecie Janowskim w latach , w tys. Mg Tab b Prognozowana masa poszczególnych strumieni odpadów komunalnych w Powiecie Janowskim w latach , w tys. Mg Tab a Zakładany % masy poszczególnych strumieni odpadów biodegradowalnych poddawanych procesom zbierania, odzysku i unieszkodliwiania. 80 Tab b Planowany recykling odpadów ulegających biodegradacji na obszarze Powiatu Janowskiego (tys. Mg/rok) Tab a Zakładane poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych przez przedsiębiorców wg Rozporządzenia RM z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych 83 Tab b Zakładana masa pozyskanych odpadów opakowaniowych na obszarze Powiatu Janowskiego (tyś. Mg/rok) zgodna z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego Tab Planowany recykling odpadów wielkogabarytowych na obszarze powiatu janowskiego (tys. Mg/rok) oraz zakładane poziomy odzysku odpadów wielkogabarytowych w stosunku do wytwarzanych - zgodne z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego...85 Tab Planowany recykling odpadów budowlanych na obszarze powiatu janowskiego (tys. Mg/rok) oraz zakładane poziomy odzysku odpadów budowlanych w stosunku do wytwarzanych - zgodne z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego.. 86 Tab a Zakładane poziomy odzysku odpadów niebezpiecznych przez przedsiębiorców wg Rozporządzenia RM z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U z dnia 6 lipca 2001r.)...87 Tab b Poziom odzysku odpadów opakowaniowych i poużytkowych w latach , zgodny z tendencjami wzrostu odzysku przedstawionymi w ww. Rozporządzeniu z dnia 30 czerwca 2001 r.87 Tab c Zakładane ilości pozyskanych odpadów niebezpiecznych z masy odpadów komunalnych na obszarze Powiatu Janowskiego (tys. Mg/rok) oraz zakładane poziomy odzysku odpadów niebezpiecznych w stosunku do wytwarzanych - zgodne z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego a Szacunkowa ilość odpadów komunalnych do składowania lub unieszkodliwienia termicznego w latach Tab b Szacunkowy skład morfologiczny odpadów, które należy unieszkodliwić przez składowanie lub unieszkodliwić termicznie w latach (%) - według Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego Tab Tematy szkoleń dobrane do ww. grup przy uwzględnieniu ich specyfiki Tab Opcje zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji poza składowaniem, wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, październik, Tab Informacje dotyczące ilości freonów i olejów w sprzęcie chłodniczym (Tyszkiewicz, 1999)..106 Tab Lokalizacja składowisk komunalnych na terenie Powiatu Janowskiego Tab Średnia odległość poszczególnych gmin od ZZO w Borownicy, w km

11 Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego Tab a Planowany recykling odpadów ulegających biodegradacji na obszarze ZZO Borownica (tys. Mg/rok) Tab b Zakładana masa pozyskanych odpadów opakowaniowych na obszarze ZZO Borownica (tys. Mg/rok) Tab c Planowany recykling odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych z masy odpadów komunalnych na obszarze ZZO Borownica (tys. Mg/rok)..113 Tab d Szacunkowa ilość odpadów komunalnych do składowania na obszarze ZZO Borownica (tys. Mg/rok) Tab a. Dopuszczalna ilość metali ciężkich w osadach ściekowych wykorzystywanych na cele nieprzemysłowe Tab b. Dopuszczalna ilość metali ciężkich w wierzchniej warstwie gruntu (0-20 cm) przy stosowaniu osadów ściekowych w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na potrzeby rolnicze Tab c. Ilość metali ciężkich w wierzchniej warstwie gruntu (0-20 cm) przy stosowaniu osadów ściekowych do rekultywacji gruntów na potrzeby nierolnicze..119 Tab d. Dawki osadów ściekowych stosowanych do rekultywacji gruntów na potrzeby rolnicze i nierolnicze, do roślinnego utrwalania powierzchni gruntów oraz do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu Tab Zakres stopnia wysuszenia osadu jako funkcja ostatecznego jego zagospodarowania (Poradnik, 1999) Tab Przykładowe działania na rzecz ograniczania ilości odpadów oraz toksyczności wybranych odpadów niebezpiecznych Tab Szacunkowy harmonogram i koszt inwestycji przewidzianych w do roku 2015 w Powiecie Janowskim (tys. zł)..132 Tab a Sumaryczne koszty eksploatacyjne zbiórki, transportu, odzysku, unieszkodliwiania odpadów, frakcji organicznej i surowców wtórnych (tys. zł/rok) ZZO Borownica Tab b Szacunkowe koszty eksploatacyjne odzysku i unieszkodliwiania odpadów budowlanych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych (tys. zł) - ZZO Borownica Tab c Średnie szacunkowe koszty eksploatacyjne systemu uwzględniającego wszystkie odpady wytwarzane w obszarze obsługiwanym przez ZZO Borownica Tab Zestawienie i koszt działań nieinwestycyjnych w sektorze komunalnym na lata w Powiecie Janowskim Tab Koszty wdrażania PGO w tys. zł. 136 Tab Zestawienie i koszt działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w sektorze gospodarczym na lata w Powiecie Janowskim Tab Wskaźniki monitorowania Planu Tab Ważniejsze wskaźniki mogące świadczyć o wpływie na wody podziemne poszczególnych rodzajów składowisk.155 Tab.10.8 Wskaźniki monitorowania Planu SPIS RYSUNKÓW Ryc.1 Ilość zebranych odpadów komunalnych w Powiecie Janowskim w 2002 r.w Mg..11,41 Ryc. 2 Procentowy udział wytworzonych odpadów komunalnych w poszczególnych gminach Powiatu Janowskiego w 2002 r ,42 Rys. 3 Prognozowana masa odpadów komunalnych wytworzonych w Powiecie Janowskim.13,72 Ryc. 4 Szacunkowa ilość poszczególnych strumieni odpadów komunalnych wytworzonych

12 Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego w 2002 r. w Powiecie Janowskim Ryc. 5 Planowany recykling odpadów biodegradowalnych dla Powiatu Janowskiego.. 82 Rys. 6 Zakładana masa pozyskanych odpadów opakowaniowych 84 Rys. 7 Planowany recykling odpadów wielkogabarytowych. 85 Rys. 8 Planowany recykling odpadów budowlanych. 86 Rys. 9 Zakładane ilości pozyskanych odpadów niebezpiecznych z masy odpadów komunalnych...88 Ryc. 10 Szacunkowa ilość odpadów komunalnych do składowania..89 Streszczenie Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego powstał jako realizacja ustawy z dnia r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami), która w rozdziale 3, Art wprowadza obowiązek opracowywania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Niniejszy dokument uwzględnia zapisy zawarte w aktualnie obowiązujących aktach prawnych z zakresu gospodarki odpadami oraz wytyczne dokumentów nadrzędnych, czyli Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (M.P. z 2003 r. Nr 11, poz. 159) i Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego. Celem opracowania jest sformułowanie strategii rozwoju gospodarki odpadami - jako elementu ekorozwoju Powiatu Janowskiego oraz wytyczenie programu działań na najbliższe lata. Cele te zrealizowano poprzez: określenie aktualnych i prognozowanych parametrów powstawania odpadów, określenie uwarunkowań społeczno - gospodarczych i środowiskowych postępowania z odpadami. Praca stanowić będzie podstawę planowania gospodarki odpadami w Powiecie Janowskim

13 Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego Odpad to zgodnie z definicją ustawy o odpadach, każda substancja lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do ich pozbycia jest zobowiązany. Ze względu na źródło pochodzenia odpadów, zasadniczo wyodrębnia się dwie podstawowe grupy: - odpady przemysłowe, powstające w wyniku działalności gospodarczej, - odpady komunalne, powstające w wyniku bytowania człowieka. Zgodnie z art. 15 ust.7 ustawy o odpadach Plan Gospodarki Odpadami obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających na terenie danej jednostki administracyjnej oraz przywożonych na jej teren, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady budowlane, wraki samochodowe, opony oraz odpady niebezpieczne, w tym odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory. Plan powiatowy uwzględnia zapisy Krajowego Planu Gospodarki Odpadami oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego. Zgodnie z zapisem art. 14 ust. 7 pkt. 3 ustawy o odpadach plan powiatowy podlega zaopiniowaniu przez Zarząd Województwa oraz przez organy wykonawcze Gmin z terenu Powiatu. Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami powiatu składane są co 2 lata Radzie Powiatu (art ), natomiast ich aktualizację przeprowadza się nie rzadziej niż co 4 lata (art ustawy o odpadach). Odpowiedzialny za aktualizację jest Zarząd Powiatu. Bilans odpadów powstających w sektorze komunalnym Zgodnie z treścią art. 3 ustawy o odpadach, odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Odpady komunalne powstają w: gospodarstwach domowych oraz obiektach infrastruktury takich jak: handel, usługi, szkolnictwo, obiekty turystyczne, obiekty działalności gospodarczej i wytwórczej. W roku 2002 w Powiecie Janowskim zebrano i przyjęto na składowiska Mg, to jest ok m 3 odpadów komunalnych. Ilość wytworzonych odpadów komunalnych (szacunkowa) wynosiła Mg, to jest m 3 ( patrz rozdz ). Ilość zebranych odpadów komunalnych w powiecie stanowi 64% wszystkich wytworzonych odpadów komunalnych. Należy przypuszczać, iż pozostała część spalana jest w paleniskach domowych (wsie), odzyskiwana i bez ewidencji przekazywana indywidualnie przez mieszkańców do punktów skupu poza terenem powiatu ( metale, szkło ), lub wywożona do lasu. Szeroko prowadzona edukacja, oraz organizacja zbiórki odpadów na szczeblu gminnym powinna stopniowo eliminować te zjawiska

14 Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego Miasto i Gmina Janów Lubelski Gmina Batorz 8000 Gmina Chrzanów Gmina Dzwola Gmina Godziszów Gmina Modliborzyce Gmina Potok Wielki Powiat Janowski Ryc.1 Ilość zebranych odpadów komunalnych w Powiecie Janowskim w 2002 r., w Mg Miasto Janów Lubelski 12% 9% Gmina Janów Lubelski bez Miasta Janów Lubelski Gmina Batorz 39% Gmina Chrzanów 11% Gmina Dzwola Gmina Godziszów 11% 5% 6% 7% Gmina Modliborzyce Gmina Potok Wielki Ryc. 2 Procentowy udział wytworzonych odpadów komunalnych w poszczególnych gminach Powiatu Janowskiego w 2002 r. ( patrz rozdz ) System zbierania i segregacji odpadów Na terenie Powiatu Janowskiego dominującym sposobem zbierania odpadów jest zbiórka odpadów zmieszanych, które następnie unieszkodliwiane są poprzez składowanie na składowiskach odpadów komunalnych. Segregacja odpadów nie jest prowadzona. Na terenie Powiatu Janowskiego znajduje się 5 składowisk odpadów komunalnych. Brak jest składowisk odpadów przemysłowych. Składowiska odpadów komunalnych usytuowane są w następujących miejscowościach:

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji 1. Stan gospodarki odpadami 1.1. Odpady komunalne Streszczenie Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik 2010 Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Warszawa 2010 Autor: Hanna Teodorowicz Publikacja została współfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3)

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3) Projekt 05.07.2011r. USTAWA z dnia o odpadach 1)2)3) 1) Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.01.08 14:01:34 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA.go z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. 1), 2), 3) o odpadach Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101. 1322. 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 Załącznik do Uchwały Nr 415/XX/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2012 roku Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 Departament Środowiska i Rolnictwa Referat Polityki

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wydział Inżynierii i Biotechnologii, Politechnika Częstochowska jurand@is.pcz.czest.pl Ustroń - Jaszowiec, 18-19 października 2012 Zakres tematyczny BLOK I BLOK

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Warszawa, czerwiec 2009 r. Spis treści: Str. 1.Wstęp. 5 2.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020 AZYMUT MENADŻERSKIE BIURO ASOCJACYJNE Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020 Jerzy Kwintkiewicz marzec 2010

Bardziej szczegółowo

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030 INSTYTUT SOBIESKIEGO Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030 Tomasz Styś Robert Foks T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I Instytut Sobieskiego ul. Nowy Świat 27 00-029

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia... w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2008 2011, którego częścią jest Plan gospodarki

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2020 ISO 17025 AKREDYTACJA NR AB 1135 ISO 9001 CERTYFIKAT NR 401/2006 ECOPLAN Ryszard KOWALCZYK, 45-010 OPOLE ul. Szpitalna 3/9 tel. / fax 456-65-16 tel. kom. 604 186 539 e-mail: ecoplan@ecoplan.pl, www.ecoplan.pl

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/34 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228, 888. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych Ministerstwo Środowiska Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych Warszawa, grudzień 2003r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. AKTUALNY STAN PRAWNY I ORGANIZACYJNY ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA Gmina Miasto Łęczyca 2014 Opracowanie: Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Biuro: ul. Krakowska 11 43-190 Mikołów Tel/fax: 32 326 78 16 e-mail:

Bardziej szczegółowo