Nr procedury 22/PN/2010 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr procedury 22/PN/2010 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Nr procedury 22/PN/2010 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dane Ubezpieczającego: 21Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo Rehabilitacyjny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Rzewuskiego 8, Busko - Zdrój NIP: REGON: KRS: I. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dobrowolne i obowiązkowe 1.1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością oraz posiadanym mieniem dobrowolne: Przedmiot ubezpieczenia: dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) związanej z prowadzoną przez zakład opieki zdrowotnej działalnością (w szczególności udzielaniem świadczeń zdrowotnych) i posiadanym mieniem. Suma gwarancyjna: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna (deliktowa i kontraktowa) związana z prowadzoną przez zakład opieki zdrowotnej działalnością (w szczególności za udzielenie lub za zaniechanie udzielania świadczeń przez osoby przez siebie zatrudnione lub udzielające świadczeń w jego imieniu na innej podstawie niŝ umowa o pracę, a takŝe osoby, którym udzielanie świadczeń powierzył, oraz odpowiada za szkody powstałe takŝe u osób trzecich, w związku z udzielaniem lub zaniechaniem udzielania świadczeń zdrowotnych) i posiadanym mieniem, z włączeniem następujących ryzyk: a) związanych z przeniesieniem chorób zakaźnych i zakaŝeń, w tym zaraŝenia wirusem HIV (AIDS) i wirusami hepatotropowymi powodującymi WZW- A, B, C, - do wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia podstawowego. b) polegających na zaraŝeniu salmonellą, czerwonką lub związanych z innym zatruciem drogą pokarmową do wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia podstawowego (OC za produkt wprowadzony do obrotu) c) spowodowanych wadą dostarczonych towarów (środków i materiałów medycznych), np. leków itp. lub wadliwie wykonanymi robotami i usługami - do wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia podstawowego. d) wyrządzonych wskutek uchybień natury organizacyjnej, administracyjnej i porządkowej, w tym związanych z zarządzaniem jednostką słuŝby zdrowia oraz w związku z posiadaną aparaturą medyczną lub techniczną- do wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia podstawowego. e) szkody w mieniu kuracjuszy polegające na ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie poddanym nadzorowi lub kontroli - limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. f) OC Pracodawcy - SG PLN na jedno i wszystkie zdarzenia g) szkody wyrządzone przy wykonywaniu świadczeń medycznych lub innych czynności przez osoby nie będące pracownikami 21WSzUR do wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia podstawowego. h) Szkody rzeczowe spowodowane działalnością o charakterze hotelarskim - limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. i) Opcja nadwyŝkowe ponad minimalną sumę gwarancyjną określoną w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej. Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczający ma prawo nie skorzystać z tego ubezpieczenia, gdy koszt ubezpieczenia będzie za wysoki. Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody będące następstwem przewidzianych w umowie zdarzeń, które miały miejsce w okresie ubezpieczenia, zgłoszonych przez poszkodowanych przed okresem przedawnienia, Franszyza integralna: dla szkód rzeczowych 200 PLN, dla szkód osobowych zniesiona. 1

2 Klauzule dodatkowe mające zastosowanie w umowie ubezpieczenia: 1. Klauzula raŝącego niedbalstwa - rozszerza się zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody wyrządzone wskutek raŝącego niedbalstwa ubezpieczającego dla reŝimu odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej. 2. Klauzula 72 godzin - ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody kolejne powstałe z tej samej przyczyny w tym samym miejscu do upływu 72 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody pod warunkiem, iŝ w momencie powstania zdarzenia powodującego szkodę Ubezpieczający zobowiązany jest zapobiec zwiększaniu się szkody w miarę posiadanych środków i moŝliwości. 3. Klauzula regresowa regres ubezpieczeniowy jaki przysługuje Ubezpieczycielowi po wypłacie odszkodowania nie ma zastosowania gdy sprawcą szkody jest pracownik Ubezpieczającego oraz osoba wykonująca prace na podstawie umów cywilno-prawnych za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność na podstawie art. 430 KC. z wyjątkiem szkody spowodowanej z winy umyślnej. Brak szkód i roszczeń w przeciągu ostatnich 5 lat. Okres ubezpieczenia od do rok 1.2. Ubezpieczenie OC obowiązkowe: Ubezpieczenie zostanie zawarte na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124 z r. poz ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC wynosi równowartość w złotych zgodnie z 4.1 punkt Euro na jedno zdarzenie i Euro na wszystkie zdarzenia, których skutki objęte są umową ubezpieczenia OC. Dane do oceny ryzyka jak na wstępie: W latach brak roszczeń, 1 roszczenie oddalone jako bezzasadne w roku Data szkody Data zgłoszenia Rodzaj szkody Numer szkody Liczba szkód Suma szacunkowa Szkoda osobowa , ,00 Okres ubezpieczenia od do rok II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK System ubezpieczenia: SUMY STAŁE dla budynków, instalacji inŝynieryjno technicznych oraz pozostałych środków trwałych w tym wyposaŝenia i nisko-cennych składników majątku PIERWSZE RYZYKO dla podlimitów odpowiedzialności na poszczególne ryzyka Udział własny w szkodzie (warunkowy): Franszyza integralna 50 PLN (szkody w oszkleniu, ryzykach kradzieŝowych oraz dewastacji/wandalizmu) Franszyza integralna 200 PLN (pozostałe szkody) Zamawiający nie dopuszcza wyŝszego niŝ wymienionego powyŝej udziału własnego (kwotowego lub procentowego) w szkodzie. Płatność składki: jednorazowo lub w dwóch równych półrocznych ratach (do wyboru przez Ubezpieczającego). Okres ubezpieczenia od do r. Zakres ubezpieczenia ALL RISKS obejmuje szkody majątkowe polegające na fizycznym zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie ubezpieczonego mienia będące bezpośrednim następstwem zdarzeń losowych nie wyłączonych na podstawie zapisów OWU Ubezpieczyciela z zastrzeŝeniem postanowień zawartych w Zapytaniu oraz ofercie Zakładu Ubezpieczeń na wykonanie niniejszego zapytania. Ubezpieczone mienie w ramach sumy ubezpieczenia objęte jest takŝe ochroną od szkód powstałych wskutek: a. Akcji gaśniczej, ratowniczej, wyburzenia lub odgruzowania prowadzonej w związku z wystąpieniem szkody objętej zakresem ochrony ubezpieczeniowej, b. Zanieczyszczenia lub skaŝenia spowodowanego zdarzeniami objętymi ochroną ubezpieczeniową. 2

3 W granicach sumy ubezpieczenia, ubezpieczenie pokrywa takŝe koszty działań zapobiegawczych, słuŝących zminimalizowaniu skutków szkody oraz koszty poniesione przez ubezpieczającego w celu zabezpieczenia mienia przed szkodą obejmujące między innymi koszty demontaŝu i montaŝu, transportu, przechowania oraz inne w zaleŝności od sytuacji nawet gdyby okazały się one nieskuteczne. Przy akcji ratowniczej prowadzonej zgodnie z art. 826 K.C. Ubezpieczający nie musi uzyskać zgody Ubezpieczyciela na udział osób trzecich biorących odpłatnie udział w akcji ratowniczej na zlecenie Ubezpieczającego Suma ubezpieczenia / Metoda wyceny wartości do ubezpieczenia / system ubezpieczenia Środki trwałe i wyposaŝenie wg wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej/ sumy stałe, Gotówka wg wartości nominalnej / pierwsze ryzyko, Wypłata odszkodowania: Dla mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto w systemie na sumy stałe wg kosztów zakupu lub odtworzenia tego samego typu mienia lub o najbardziej zbliŝonych parametrach technicznych, niezaleŝnie od stopnia technicznego lub faktycznego zuŝycia mienia lub wysokości amortyzacji księgowej maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia uszkodzonego, zniszczonego lub utraconego mienia. Zasada proporcji ma zastosowanie jedynie w przypadku nieubezpieczenia mienia, dla mienia ubezpieczonego wg wartości odtworzeniowej j/w- zasada proporcji nie ma zastosowania gdy niedoubezpieczenie przekracza 20% sumy ubezpieczenia Dla mienia ubezpieczonego wg wartości nominalnej w gotówce. Dla ryzyk i mienia ubezpieczonego w systemie na pierwsze ryzyko wg wartości początkowej (księgowej brutto lub nabycia zapasy magazynowe) ZastrzeŜenia do OWU mienia od wszystkich ryzyk niezaleŝnie od zapisów w OWU Ubezpieczyciela ochronie ubezpieczeniowej podlegają następujące składniki mienia lub ryzyka: Nadziemne i podziemne sieci przesyłowe wszelkiego typu (instalacje energetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne, wodno kanalizacyjne lub centralnego ogrzewania) zlokalizowane zarówno w miejscu jak i poza miejscem ubezpieczenia (do 100 m) w którym Zamawiający prowadzi działalność w tym równieŝ za szkody wyrządzone przez podmioty zewnętrzne w trakcie prowadzonych prac budowlanych (ziemnych), Szkody w urządzeniach elektrycznych, sieciach elektrycznych, maszynach, urządzeniach, transformatorach, urządzeniach klimatyzacyjnych, sieciach komputerowych oraz innym mieniu podlegającemu ochronie spowodowanych pośrednim (do kwoty PLN na jedno i wszystkie zdarzenia) lub bezpośrednim wyładowaniem atmosferycznym (do wysokości sumy ubezpieczenia) niezaleŝnie od faktu, czy mienie to znajduje się na terenie lokalizacji objętej ochroną czy poza lokalizacjami wskazanymi w dokumencie ubezpieczenia maksymalnie jednak do 100 m od ubezpieczanej lokalizacji, Szkody spowodowane wybuchem gazu ziemnego, gazów technicznych lub innych substancji, PoŜar/ogień powstały wskutek działania prądu elektrycznego w jakiejkolwiek postaci lub innych przyczyn niezaleŝnie od innych wyłączeń odpowiedzialności zawartych w OWU Ubezpieczyciela za wyjątkiem nieprzestrzegania przez Ubezpieczającego ogólnie obowiązujących przepisów prawa (ustawa prawo budowlane, ustawa o ochronie przeciw poŝarowej). Wybuch, uderzenia pojazdu lądowego w tym spowodowanego przez pracowników Zamawiającego, upadek statku powietrznego jego części lub ładunku, silny wiatr, deszcz nawalny, grad, cięŝar śniegu i lodu oraz zalanie na wskutek roztopów śniegu lub lodu, trzęsienie ziemi, zapadanie i osuwanie się ziemi, lawina, zalanie: (awaria lub wadliwe działanie urządzeń wodno kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeń znajdujących się wewnątrz lub na zewnątrz ubezpieczonych budynków, cofnięcie się ścieków z własnej lub publicznej kanalizacji, zalanie mienia przez osoby trzecie, nieumyślne pozostawienie otwartych zaworów urządzeń wodno kanalizacyjnych), dym i sadza (niezaleŝnie od miejsca ich powstania), uderzenie fali dźwiękowej, powodzi (rozumianej min. jako szkoda spowodowana przez wody stojące lub płynące, deszcz nawalny, gwałtowne roztopy śniegu, zalanie mienia wskutek zamroŝenia rynien lub poszycia dachowego którego zamawiający nie mógł usunąć bez ryzyka ich uszkodzenia), nieumyślne uszkodzenie lub zniszczenie mienia przez osoby trzecie, zalanie wskutek zamarznięcia instalacji. PowyŜsze ryzyka podlegają włączeniu do zakresu ochrony jako ryzyka nienazwane(bez definicji określającej szczegółowo ryzyko) oraz do wysokości sumy ubezpieczenia niezaleŝnie od innych wyłączeń odpowiedzialności z wyjątkiem nieprzestrzegania przez zamawiającego ogólnie obowiązujących przepisów prawa. Szkody spowodowane w oszkleniu budynków i elementach szklanych stanowiących wyposaŝenie budynków, neonach, tablicach powstałe w skutek stłuczenia - podlimit odpowiedzialności w systemie na pierwsze ryzyko w wysokości PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Podlimit na koszt ustawienia rusztowań wynosi PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 3

4 KradzieŜ z włamaniem, rabunek, dewastacja/wandalizm (celowe zniszczenie lub uszkodzenie mienia przez osoby trzecie) limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, dla ryzyka dewastacji PLN. Pokryte ochroną ubezpieczeniową bezwzględnie wymagane koszty dodatkowe: Koszty określone w art. 826 KC do wysokości sumy ubezpieczenia. Koszty usunięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami wywozu części niezdatnych do uŝytku, składowania, utylizacji itp. do 10 % sumy ubezpieczenia zniszczonego lub uszkodzonego mienia nie więcej jednak niŝ PLN. Zamarznięcie przewodów instalacji wodno kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania lub innych urządzeń oraz instalacji w budynkach lub na terenie posesji objętej ubezpieczeniem. Ubezpieczeniem objęte są koszty wymiany uszkodzonych części wraz z kosztami robocizny oraz kosztami rozmroŝenia. Limit odpowiedzialności zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (limit ten nie ma zastosowania gdy OWU przewidują korzystniejsze dla Zamawiającego warunki ochrony lub ryzyko nie podlega wyłączeniu w OWU ), Koszty odtworzenia dokumentacji zakładowej (akt, faktur, dokumentacji archiwalnej, itp.) uszkodzonej, zniszczonej bądź utraconej wskutek realizacji ryzyk objętych ochroną w zakresie kosztów robocizny i materiałów na ich odtworzenie i kosztów restytucji. Limit odpowiedzialności zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie trwania 12 miesięcznego okresu ochrony. Koszty sporządzenia dokumentacji oraz nadzoru- autorskiego, budowlanego, inwestorskiego jeŝeli wymagane są przez prawo budowlane lub inne przepisy prawa w ramach SU. Inne wg OWU Wykonawcy Przedmiot ubezpieczania: 21 WOJSKOWY SZPITAL UZDROWISKOWO REHABILITACYJNY Rodzaj mienia lub podlimit odpowiedzialności Suma ubezpieczenia w PLN Wartość System ubezpieczenia Uwagi Budynki i instalacje inŝynieryjno techniczne Odtworzeniowa Księgowa Brutto Sumy Stałe Maszyny, urządzenia Księgowa brutto Sumy Stałe WyposaŜenie i niskocenne środki trwałe Księgowa brutto Pierwsze Ryzyko Własne i oddane w trwały zarząd przez SP KŚT gr. I oraz II (wg wykazu) Wszystkie pozycje z gr. 3, 4, 5, 6 oraz 8 w tym sprzęt elektroniczny nie ubezpieczony jako elektronika Melex z gr. 7(wg wykazu) Zapasy magazynowe Nabycia Sumy Stałe Gotówka w lokalu od kradzieŝy z włamaniem Gotówka w lokalu od rabunku Gotówka w transporcie od rabunek Nominalna Pierwsze Ryzyko Pierwsze Ryzyko Pierwsze Ryzyko Nominalna Nominalna KradzieŜ z włamaniem, rabunek, Odtworzeniowa Pierwsze Ryzyko Dotyczy wszystkich składników majątku ubezpieczonych jako mienie od wszystkich ryzyk Dotyczy wszystkich składników majątku ubezpieczonych jako mienie od wszystkich dewastacja lub wandalizm Odtworzeniowa Pierwsze Ryzyko 4

5 ryzyk Inne szkody elektryczne nie będące następstwem elektryczności atmosferycznej Księgowa brutto Pierwsze Ryzyko OPCJA Księgowa brutto Sumy stałe Budynki oraz maszyny i urządzenia techniczne które mogą być nabyte w okresie od do OPCJA - Wartość środków trwałych dotyczy stanu na dzień r. Ubezpieczyciel obejmie ochroną mienie zakupione w okresie od do Składka za udzieloną ochronę dla wszystkich składników majątku nabytych w powyŝszym okresie zostanie rozliczona do wg stawki z oferty za faktycznie nabyte w tym okresie środki trwałe. Przewidywana wartość mienia do ubezpieczenia w powyŝszym okresie : budynki, maszyny i urządzenia techniczne PLN. W listopadzie br. zostanie oddana do uŝytku nowa inwestycja pod nazwą System energetyczny w skład którego wchodzi budynek kotłowni z wyposaŝeniem. Wartość inwestycji ok PLN. Liczba szkód i roszczeń: Rok szkody rodzaj ubezpieczenia ilość szkód Kwota odszkodowania 2008 Mienie od wszystkich ryzyk 1,00 503, Mienie od wszystkich ryzyk 1, ,00 Klauzule dodatkowe: Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie dokumentu ubezpieczenia obejmuje automatycznie nieruchomości i ruchomości, zakupione wybudowane lub przejęte przez Ubezpieczającego lub znajdujące się pod jego kontrolą, w miejscu ubezpieczenia do limitu rocznego w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody rozpoczyna z chwilą przejścia ryzyka na ubezpieczającego. Rozliczenie składki- składka za mienie zgłoszone do ubezpieczenia będzie naliczana wg stawki z oferty przy zastosowaniu zasady pro rata temporis liczonej w dniach udzielanej ochrony. Rozliczenie składki za udzielaną ochronę ubezpieczeniową nastąpi w ciągu 30 dni od zakończenia 12 miesięcznej umowy ubezpieczenia. Klauzula regresowa regres ubezpieczeniowy jaki przysługuje Ubezpieczycielowi po wypłacie odszkodowania nie ma zastosowania gdy sprawcą szkody jest pracownik Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego z wyjątkiem szkód wyrządzonych umyślnie Klauzula ubezpieczenia innych szkód elektrycznych nie będących następstwem elektryczności atmosferycznej. Limit odpowiedzialności: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Szkodami elektrycznymi (nie powstałymi na wskutek bezpośrednich lub pośrednich wyładowań atmosferycznych) są zwarcia, przepięcia wzrost lub obniŝenie napięcia lub inne nie wymienione, powstałe w odbiornikach prądu, transformatorach, sieciach teleinformatycznych oraz elektrycznych umiejscowionych w budynkach. Franszyza redukcyjna 500 PLN. Klauzula rozmroŝenia: Z zastrzeŝeniem ogólnych warunków ubezpieczenia, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w zapasach magazynowych lub środkach obrotowych wskutek rozmroŝenia lub zwiększenia temperatury w której zapasy te mają być przechowywane powodujące utratę ich właściwości, uniemoŝliwiający ich uŝycie lub sprzedaŝ w obrocie handlowym. Ochroną objęte są szkody spowodowane wzrostem temperatury, będącym następstwem awarii sieci energetycznej lub innymi czynnikami nie wynikającymi z błędów eksploatacyjnych pod warunkiem, iŝ zdarzenia te wystąpiły w sposób nagły, nieprzewidziany, a ubezpieczający nie mógł wpłynąć na wyeliminowanie lub ograniczenie negatywnego ich działania. 5

6 Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte zapasy magazynowe lub towary handlowe, których okres waŝności upływa na dzień przed data szkody oraz przeterminowane. W przypadku wystąpienia awarii lub/i braku zasilania urządzenia chłodzącego ubezpieczony jest zobowiązany: - Niezwłocznie powiadomić odpowiednie słuŝby techniczne zobowiązane do usunięcia awarii. - Niezwłocznie, nie później niŝ w dniu awarii lub w dniu otrzymania od niej informacji powiadomić zakład ubezpieczeń o niej podając: czas wystąpienia awarii, rodzaj towarów przechowywanych w urządzeniach chłodzących, wysokość spodziewanych strat, uzgodniony termin naprawy. - Dokonać spisu uszkodzonego mienia z podaniem w miarę moŝliwości datę przydatności do spoŝycia i źródła pochodzenia Limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Franszyza redukcyjna 1000 PLN. Dopuszczalna jest treść Klauzuli w brzmieniu nadanym przez wykonawcę. Klauzula budowlano-remontowa - Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialności za wszystkie szkody objęte zakresem ubezpieczenia, powstałe w okresie i na skutek prowadzenia prac remontowo-budowlanych w ubezpieczonych budynkach, z prawem regresu do sprawcy szkody, gdy prace remontowo budowlane wykonuje podmiot zewnętrzny na podstawie umowy. Ustala się limit odpowiedzialności w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Klauzula rzeczoznawców W granicach limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciel pokryje poniesione przez Ubezpieczającego konieczne i uzasadnione koszty ekspertyz rzeczoznawców z wiązane z ustaleniem przyczyny, zakresu i rozmiaru szkody. Powołany ekspert nie moŝe pozostawać w stosunku słuŝbowym, kapitałowym lub innej zaleŝności ze stronami umowy. Limit Ubezpieczyciela z tytułu udziału w kosztach wynosi zł w okresie trwania 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia. Dopuszczalne jest zamieszczenie przez Wykonawcę własnych klauzul, z limitami j/w. Klauzula prolongacyjna, III. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych: Zakres ubezpieczenia - ALL RISKS ( utrata, uszkodzenie, zniszczenie na wskutek zdarzeń losowych nie wyłączonych w OWU z zastrzeŝeniem jednak, Ŝe ryzyko huraganu oraz trzęsienia podlega włączeniu do zakresu ochrony jeŝeli OWU przewidują ich wyłączenie - do wysokości sumy ubezpieczenia mienia objętego ochroną). Franszyza redukcyjna dla sprzętu stacjonarnego i przenośnego: 2 % wartości szkody, nie mniej niŝ 250 PLN - 2 % wartości szkody nie mniej niŝ PLN dla stacjonarnego sprzętu medycznego o wartości jednostkowej powyŝej PLN. Przedmiot ubezpieczenia - stacjonarny sprzęt komputerowy, komputery przenośne, drukarki komputerowe, kserokopiarki, telefaksy, serwery, urządzenia sieciowe Catalyst, przełączniki sieciowe, centrale telefoniczne, oprogramowanie, monitoring itp. Urządzenia, aparatura medyczna np. laser skanerowy, systemy rejestracji, urządzenie do krioterapii. Płatność składki jednorazowo lub w II ratach (do wyboru przez Ubezpieczającego) Ubezpieczone koszty: a) Koszty określone w art. 826 KC do wysokości sumy ubezpieczenia, b) Koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie do 10 % sumy ubezpieczenia uszkodzonego bądź zniszczonego mienia, c) Koszty pracy w godzinach nadliczbowych, godzinach nocnych, w dni wolne od pracy, ekspresowego transportu (w tym frachtu lotniczego na terenie RP oraz Zagranicy), przyjazdu techników oraz ekspertów z RP. Limit odpowiedzialności zł w okresie trwania 12 miesięcznego okresu ochrony (podlimit ten nie ma zastosowania gdy OWU przewidują korzystniejsze dla Zamawiającego warunki ochrony). Ubezpieczający ma prawo uzupełnić sumę ubezpieczenia podlimitu w trakcie trwania 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia wg stawki z oferty oraz proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia, gdy wskutek wypłaty odszkodowania uległ on zmniejszeniu lub całkowitemu wyczerpaniu. d) Koszty transportu, cła, podatku w tym VAT, opłat celnych, uruchomienia, oprogramowania w sumie ubezpieczenia Suma ubezpieczenia - Elektronika stacjonarna i przenośna: Rodzaj sprzętu Suma Ubezpieczenia w PLN Sprzęt komputerowy stacjonarny

7 Sprzęt komputerowy przenośny Sprzęt stacjonarny medyczny OPCJA Sprzęt stacjonarny który moŝe być nabyty w okresie od do ŁĄCZNIE Uwagi: SU z VAT, odszkodowanie wypłacane z VAT. Okres ubezpieczenia od do r. OPCJA - Wartość środków trwałych dotyczy stanu na dzień r. Ubezpieczyciel obejmie ochroną mienie zakupione w okresie od do Składka za udzieloną ochronę dla wszystkich składników majątku nabytych w powyŝszym okresie zostanie rozliczona do za faktycznie nabyte w powyŝszym okresie składniki majątki wg stawki z oferty. Dodatkowe ustalenia: Podstawą ustalenia sumy ubezpieczenia oraz wypłaty odszkodowań dla stacjonarnego oraz przenośnego sprzętu elektronicznego wymienionego w SIWZ jest wartość odtworzeniowa. Wartość odtworzeniowa definicja jest to cena zakupu sprzętu będącego bezpośrednim zamiennikiem utraconego lub uszkodzonego tj. o takich samych lub podobnych parametrach technicznych, tego samego lub podobnego rodzaju i wydajności (przywrócenie stanu przed szkodą bez uwzględniania stopnia zuŝycia), powiększona o koszty transportu, cła, montaŝu, innych opłat oraz oprogramowania. PowyŜsza definicja ma zastosowanie dla sprzętu, którego wiek w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia nie przekroczył 6 lat. Wartość rzeczywista wartość rynkowa sprzętu w dniu szkody, Klauzula sprzętu przenośnego - Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej na szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym uŝytkowanym do celów słuŝbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie. Ubezpieczenie obejmuje równieŝ upadek sprzętu. W przypadku kradzieŝy z włamaniem ubezpieczonego sprzętu z pojazdu, odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje tylko wtedy gdy: pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita trwała konstrukcja) w trakcie postoju pojazdu został on prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki oraz włączony został sprawnie działający system alarmowy, sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz np. w bagaŝniku. W przypadku utraty lub uszkodzenia sprzętu w trakcie przenoszenia bądź jego transportu w wyniku kradzieŝy z włamaniem bądź rabunku, Zamawiający ponosi udział własny w wysokości 20% wartości szkody, nie mniej jednak niŝ ustalona franszyza redukcyjna. W przypadku utraty sprzętu w wyniku kradzieŝy z włamaniem bądź rabunku z zamkniętych pomieszczeń zabezpieczonych zgodnie z klauzulą istniejących zabezpieczeń antykradzieŝowych, wypłacone odszkodowanie pomniejsza się jedynie o uzgodnioną w umowie franszyzę redukcyjną w wysokości 5 % wartości szkody nie mniej 250 PLN Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie polisy obejmuje automatycznie sprzęt elektroniczny, zakupiony lub przejęty przez Ubezpieczającego i Ubezpieczonego lub znajdujący się pod jego kontrolą, w miejscu ubezpieczenia do limitu rocznego w wysokości 20 % łącznej sumy ubezpieczenia. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody rozpoczyna z chwilą przejścia ryzyka na ubezpieczającego. Rozliczenie składki - składka za mienie zgłoszone do ubezpieczenia będzie naliczana wg stawki z oferty przy zastosowaniu zasady pro rata temporis liczonej w dniach udzielanej ochrony. Rozliczenie składki za udzielaną ochronę ubezpieczeniową nastąpi w ciągu 30 dni od zakończenia 12 miesięcznej umowy ubezpieczenia. Klauzula regresowa regres ubezpieczeniowy jaki przysługuje Ubezpieczycielowi po wypłacie odszkodowania nie ma zastosowania gdy sprawcą szkody jest pracownik Ubezpieczającego z wyjątkiem szkody spowodowanej umyślnie. Klauzula rzeczoznawców W granicach limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciel pokryje poniesione przez Ubezpieczającego konieczne i uzasadnione koszty ekspertyz rzeczoznawców z wiązane z ustaleniem przyczyny, zakresu i rozmiaru szkody. Powołany ekspert nie moŝe pozostawać w stosunku słuŝbowym, kapitałowym lub innej zaleŝności ze stronami umowy. Limit Ubezpieczyciela z tytułu udziału w kosztach wynosi zł w okresie trwania 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia. Włączenie do zakresu ochrony 10 punktów, brak włączenia 0 punktów Dane do oceny ryzyka: Szkodowość w ciągu ostatnich 3 lat brak szkód 7

8 Obsługa własna i podmiotów zewnętrznych w zakresie obsługi bieŝącej i generalnej sprzętu (Ubezpieczyciel nie ma prawa tym samym narzucać Ubezpieczającemu podpisania dodatkowej umowy z podmiotami zewnętrznymi na konserwację sprzętu). Zasilanie sprzęt komputerowy posiada osobne zabezpieczenie anty przepięciowe sieci komputerowej. Instalacje wodociągowe oraz kanalizacyjne w pionach (część równieŝ w poziomie). Instalacja CO pionowa i pozioma. Zabezpieczenia anty kradzieŝowe zgodnie z obowiązującymi przepisami Zabezpieczenia poŝarowe gaśnice proszkowe ilość zgodna z zaleceniami PSP, wewnętrzna sieć hydrantowa w części budynków. Monitoring W kasie zamontowany alarm, kraty, szyba oddzielająca klienta od kasjerki. Hydranty, drzwi antypoŝarowe. IV. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH Ubezpieczenie zawarte będzie na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124 z r. poz ze zm.). Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wszystkie pojazdy, będące w posiadaniu Ubezpieczającego, wymienione w załączniku nr 4 do Zapytania bez dodatkowego zgłoszenia (obowiązek wystawienia w terminie polisy ubezpieczenia OC ciąŝy na Ubezpieczycielu) oraz pojazdy nowo zakupione, pod warunkiem zgłoszenia ich do ubezpieczenia najpóźniej w dniu rejestracji. Dla nowych pojazdów zakupionych w czasie obowiązywania niniejszej umowy, w przypadku, jeŝeli warunki ubezpieczenia oferowane przez dealera będą korzystniejsze niŝ określone w niniejszym postępowaniu, zamawiający ma prawo zawrzeć umowę ubezpieczenia na warunkach dla niego korzystniejszych i nie będzie naruszać to warunków umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania. Pojazdy uŝytkowane przez Ubezpieczającego zostały ujęte w załączniku nr 1 do Zapytania. Suma gwarancyjna: Minimalna suma gwarancyjna zostanie ustalona w oparciu o aktualnie obowiązującą sumę gwarancyjną określoną na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Okres ubezpieczenia: wg załącznika nr 1 Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu zostanie zawarte na okres 12 miesięcy od daty wygaśnięcia dotychczasowych polis OC lub od daty zarejestrowania pojazdu na Ubezpieczającego, pod warunkiem zgłoszenia go do ubezpieczenia. Ubezpieczyciel wystawi polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC w odniesieniu do kaŝdego pojazdu oddzielnie. Na wniosek Ubezpieczającego, Towarzystwo Ubezpieczeń wystawi dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta). Z tego tytułu Ubezpieczyciel nie pobierze Ŝadnych dodatkowych składek. W przypadku nabycia nowych pojazdów przez Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel udzieli ochrony ubezpieczeniowej w zakresie OC posiadacza pojazdu z dniem przejścia własności pojazdu na Ubezpieczającego lub rejestracji pojazdu. Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić powyŝszy fakt do zakładu ubezpieczeń w terminie do 3 dni roboczych liczonych od dnia zawarcia umowy kupna sprzedaŝy pojazdu lub rejestracji pojazdu. Składka zostanie określona kwotowo w odniesieniu do wszystkich pojazdów wymienionych w załączniku nr 1 do Zapytania oraz dla kaŝdego pojazdu oddzielnie. Brak szkód i roszczeń w przeciągu ostatnich 5 lat. V. UBEZPIECZENIE NNW KIEROWCY I PASAERÓW Suma ubezpieczenia: zł na kaŝde miejsce wg dowodu rejestracyjnego wszystkie pojazdy z załącznika nr 1, Zakres ochrony minimalny: trwały uszczerbek na zdrowiu (za 1 % uszczerbku 1 % SU), śmierć wskutek NW 100 % SU, inne świadczenia wg OWU Umowa ubezpieczenia obowiązuje dla pojazdów wymienionych w Załączniku nr 1 do Zapytania, Pojazdy objęte ubezpieczeniem oraz koniec aktualnego okres ubezpieczenia wg załącznika nr 1, Ubezpieczyciel w załączniku nr 2 wpisuje łączną kwotę za 12 miesięczny okres ubezpieczenia dla wszystkich pojazdów wymienionych w załączniku nr 1. Brak szkód i roszczeń w przeciągu ostatnich 5 lat. VI. UBEZPIECZENIE AUTO CASCO Ubezpieczenie wg następujących załoŝeń: 8

9 Zakres ubezpieczenia: PEŁNY obejmuje min. (ryzyka elementarne + kradzieŝ z kaŝdego miejsca). PoniŜszy zakres ubezpieczenia jest zakresem minimalnym, OWU mogą przewidywać korzystniejszy dla Ubezpieczającego zakres ochrony ubezpieczeniowej, Uszkodzenie pojazdu w związku z ruchem i postojem wskutek: a) nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innymi pojazdami, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, b) działania osób trzecich, w tym równieŝ włamania i dewastacji. Uszkodzenie lub utrata pojazdu wskutek min. następujących zdarzeń losowych: powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, poŝaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego, uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był udzielenia pomocy medycznej, kradzieŝ pojazdu z kaŝdego miejsca, jego części lub wyposaŝenia, uszkodzenie pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego uŝycia, kradzieŝy pojazdu, jego części lub wyposaŝenia, rabunku pojazdu bądź jego części, Składki płatne jednorazowo w ciągu 14 od początku ubezpieczenia Sposób ustalenia sumy ubezpieczenia: a) Pojazdy fabrycznie nowe: wartość brutto z faktury VAT. Przyjęta w ten sposób suma ubezpieczenia obowiązuje przez okres 12 miesięcy od początku ubezpieczenia, b) Pojazdy uŝywane: suma ubezpieczenia będzie ustalana na podstawie katalogu INFO ERSPERT z dnia wystawienia polisy ubezpieczenia dla danego pojazdu jako wartość rynkowa pojazdu w sumie ubezpieczenia uwzględnia się równieŝ wartość wyposaŝenia dodatkowego stanowiącego wyposaŝenie karetki.. Ustalenie rozmiaru szkód częściowych w pojazdach następuje w wariancie serwisowym lub wg. kosztorysu do wyboru Ubezpieczającego, Suma ubezpieczenia zawiera podatek VAT, odszkodowanie płatne z podatkiem VAT, równieŝ w sytuacji gdy szkoda została zlikwidowana na podstawie kosztorysu (dla wszystkiego typu szkód). Ubezpieczenie bez amortyzacji części przy szkodach częściowych niezaleŝnie od wieku pojazdu (roku produkcji) dotyczy równieŝ wymiany nadwozia. Zakres terytorialny - RP Franszyza integralna we wszystkiego rodzaju szkodach 500 zł (udział własny warunkowy). Ubezpieczający nie dopuszcza innego udziału własnego w szkodach częściowych czy całkowitych bądź to przez określenie udziału własnego w formie procentowej czy w formie franszyzy redukcyjnej. Ubezpieczenie bez konsumpcji sumy ubezpieczenia Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy wg załącznika nr 1 Ubezpieczający przed zawarciem umowy ubezpieczenia ma prawo skorygować podane w załączniku nr 1 do Zapytania Sumy Ubezpieczenia do aktualnej wartości rynkowej. Bezgotówkowa likwidacja szkód w wariancie serwisowym (po uprzednim uzgodnieniu z warsztatem naprawczym kosztów i sposobu naprawy uszkodzonego pojazdu). Pojazdy objęte ubezpieczeniem oraz koniec aktualnego okresu ubezpieczenia wg załącznika nr 1 do Zapytania Składka za ubezpieczenie dla kaŝdego pojazdu objętego ubezpieczeniem w trakcie trwania umowy zostaje ustalona w następujący sposób: SU ustalona wg wartości zakupu lub wartości rynkowej razy stawka w % od SU podana przez Ubezpieczyciela w ofercie. Ubezpieczyciel w załączniku nr 2 wpisuje łączną kwotę za 12 miesięczny okres ubezpieczenia dla pojazdu wymienionego w załączniku nr 1 VII. Ubezpieczenie ASISTANCE: Zakres: Minimalny dla pojazdów nr 1, 2 oraz 3 z załącznika nr 1 Pełny ( maksymalny wg OWU ASS Ubezpieczyciela ) dla pojazdu nr 4 z załącznika nr 1. Zakres: teren RP. Ubezpieczyciel w załączniku nr 2 wpisuje łączną kwotę za 12 miesięczny okres ubezpieczenia dla pojazdów wymienionych w załączniku nr 1 Szkodowość brak w ciągu 3 ostatnich lat W przypadku zakupu lub przejęcia przez Ubezpieczającego nowych środków transportu, podlegają one ubezpieczeniu na warunkach oraz wg stawek Ubezpieczyciela jakie złoŝy w ofercie na wykonanie niniejszego zadania. ZastrzeŜenie do OWU AC Ubezpieczyciel niezaleŝnie do zapisów OWU AC zobowiązany jest zaakceptować jako zgodne z OWU AC istniejące zabezpieczenia antykradzieŝowe w pojazdach Ubezpieczającego wymienionych w załączniku nr 1 do Zapytania. 9

10 Dane do oceny ryzyka Rok rozpoczęcia działalności r. Zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej utworzono 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (w ramach reformy słuŝby zdrowia). W 2000 r. utworzono odział wczesnej rehabilitacji dla chorych po przebytych operacjach, urazach narządu ruchu. W latach r. oddano do uŝytku nową gazową kotłownię, windy, systematycznie modernizowano Zakład Przyrodoleczniczy, pokoje mieszkalne, zlikwidowano bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych. SZPITAL ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEGO LECZENIA UZDROWISKOWEGO I REHABILITACJI Głównym wskazaniem do rehabilitacji w 21 WSzU-R są choroby narządu ruchu pochodzenia: -reumatoidalnego (choroba zwyrodnieniowa stawów, reumatoidalne zapalenie stawów i inne) -neurologicznego (zespoły bólowe kręgosłupa w przebiegu dyskopatii i choroby zwyrodnieniowej, stany po udarach mózgu z zachowaną zdolnością do samoobsługi) -ortopedycznego (zespoły pourazowe narządu ruchu, choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa i stawów) -choroby mataboliczne (cukrzyca, dna moczowa, otyłość). Specyfiką 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjnego jest profesjonalna kinezyterapia wykonywana przez zespół 14 doświadczonych rehabilitantek. Podstawowym naturalnym tworzywem leczniczym są specyficzne buskie wody siarczkowosiarkowodorowe słone. Korzystne działanie w w/w wodach potwierdza tysiące kuracjuszy korzystających z leczenia w Busku Zdroju. Kuracjusze leczący się w szpitalu mogą skorzystać odpłatnie z kompleksowego leczenia stomatologicznego. Na terenie szpitala znajduje się: basen rehabilitacyjny, laboratorium analityczne, gabinet stomatologiczny, solarium, gabinet psychoterapii, biblioteka, kaplica p.w. Miłosierdzia BoŜego, kawiarnia, gabinet kosmetycznofryzjerski, parking, własny park ze ścieŝką zdrowia, miejsce na imprezy plenerowo-rekreacyjne. Rodzaje świadczonych zabiegów: balneoterapia (kąpiel siarczkowa, natryski, zawijania borowinowe), kinezyterapia (basen rehabilitacyjny, gimnastyka indywidualna i grupowa, BMS), krioterapia, światłolecznictwo (lampa PUVA, Bioptron, lampa Solaris, laser-skaner, Solux, solarium, magnetoterapia (magnetronie, MRS, Unittron), elektroterapia (prądy Nemeca, galwanizacje, ultradźwięki, inhalacje, jonoforeza, jonoforeza, tens, elektrostymulacje), masaŝe (klasyczny, podwodny, Adua-med., hydro-jet, wirowy, wibracyjny, limfatyczny). W szpitalu działa laboratorium w którym robione są badania krwi i moczu. Liczba miejsc: 310 W pokojach: radio, TV, telefon, czajnik bezprzewodowy, chłodziarka, łącza internetowe, w większości balkony Obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych, gabinet fryzjersko-kosmetyczny, biblioteka. Najwięcej z komercyjnych świadczeń wykonywanych jest w turnusach rehabilitacyjnych. Wykaz realizowanych świadczeń w ramach rehabilitacji leczniczej według Załącznika. Schemat organizacyjny według Załącznika. Świadczenia jednodniowe: stomatologia i podstawowa opieka zdrowotna. Wykaz oddziałów 4 oddziały, 320 łóŝek. Od personelu zatrudnionego na kontraktach wymagane jest ubezpieczenie OC. Liczba hospitalizacji: 3 lata temu lata temu W ostatnim roku kalendarzowym W tym Ŝołnierze po powrocie z misji- rehabilitowanych na zlecenie MON około 112 osób. W roku 2011 planowanych jest 150 osób Lp. Wyszczególnienie Personel wojskowy 1) Plan Zatrudnienie na dzień Personel cywilny SUMA PLAN Personel wojskowy 1) Faktyczne Personel cywilny SUMA FAKTYCZNE PRACOWNICY I. MEDYCZNI 2) zatrudnieni na umowę o pracę 0,00 124,75 124,75 0,00 124,75 124,75 10

11 oraz Ŝołnierze słuŝby czynnej 1.1 lekarze medycyny 10,75 10,75 10,75 10, lekarze dentyści 1,50 1,50 1,50 1, lekarze staŝyści 0,00 0, farmaceuci 0,50 0,50 0,50 0, inni z wyŝszym wykształceniem 30,00 30,00 30,00 30,00 Razem 0,00 42,75 42,75 0,00 42,75 42, połoŝne 0,00 0, pielęgniarki 22,00 22,00 22,00 22, pielęgniarki staŝystki 0,00 0,00 Razem 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 22, ratownicy medyczni 0,00 0, średni i pomocniczy personel medyczny, w tym m. in.: 60,00 60,00 60,00 60, technicy 21,00 21,00 17,00 17, salowe 19,00 19,00 18,00 18, sanitariusze 0,00 0,00 II. PRACOWNICY NIEMEDYCZNI 2) zatrudnieni na umowę o pracę 86,55 86,55 86,55 86,55 oraz Ŝołnierze słuŝby czynnej OGÓŁEM pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę oraz Ŝołnierze słuŝby 0,00 211,30 211,30 0,00 211,30 211,30 czynnej PRACOWNICY III.1 MEDYCZNI 3) zatrudnieni w 6,00 6,00 ramach kontraktów 1.1 lekarze medycyny 3,00 3, lekarze dentyści 1.3 farmaceuci 1.4 inni z wyŝszym wykształceniem Razem 3,00 3, połoŝne 1.6 pielęgniarki Razem 0,00 0, ratownicy medyczni 1.8 średni i pomocniczy personel medyczny PRACOWNICY III.2 MEDYCZNI 3) zatrudnieni na umowę zlecenie 2.1 lekarze medycyny 2.2 lekarze dentyści 3,00 3,00 3,00 3, farmaceuci 2.4 inni z wyŝszym wykształceniem 2,00 2,00 Razem 2,00 2, połoŝne 2.6 pielęgniarki 1,00 1,00 Razem 1,00 1,00 11

12 2.7 ratownicy medyczni średni i pomocniczy 2.8 personel medyczny PRACOWNICY MEDYCZNI 3) III.3 zatrudnieni na podstawie innych umów III.4 PRACOWNICY NIEMEDYCZNI 3) 3,00 3,00 OGÓŁEM pracownicy zatrudnieni na podstawie innych umów niŝ umowa o pracę Przychody: 12,00 12,00 Według stanu na dzień: 30 września 2010 Wyszczególnienie r r. Plan na 2010 r. Przychody , , ,00 Opis stanu budynków i ich konstrukcji Stan techniczny bardzo dobry Teren ogrodzony, oświetlony Wszystkie obiekty szpitala są po modernizacji. Budynki nr 1, 2, 19 i 21 połączone są ze sobą co ułatwia przemieszczanie się pacjentom pomiędzy obiektami szpitala. W zachodniej części kompleksu szpitala znajdują się garaŝe, budynek kotłowni i administracyjny oraz dwa budynki szpitalne przeznaczone na bazę hotelową dla pacjentów szpitala. W południowej części znajduje się parking dla pacjentów szpitala oraz budynek administracyjny nr 20 przeznaczony dla sekcji dozoru i ochrony obiektów. W kompleksie szpitala znajduje się park rekreacyjny z alejkami z kostki brukowej, ścieŝką zdrowia oraz plac plenerowy z wiatą, gdzie odbywają się imprezy okolicznościowe dla kuracjuszy. Budynek nr 1 Konstrukcja- budynek dwuskrzydłowy podpiwniczony o dwóch kondygnacjach nadziemnych, skrzydło zachodnie dwutraktowe ze ścianami nośnymi z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cemwap, zewnętrznymi gr. 60 cm i wewnętrznymi gr. 45 cm. Skrzydło zachodnie dwutraktowe ze ścianami nośnymi zewnętrznymi i wewnętrznymi jak wyŝej. Fundamenty ławy Ŝelbetowe. Ściany nośne i działowe w obu skrzydłach z cegły pełnej gr. 60 i 45 cm pokryte tynkiem kat. III. Konstrukcja stropów Ŝelbetowa, ścianki działowe murowane z cegły gr. 10 i 15 cm. Stolarka okienna z tworzyw sztucznych pcv, stolarka drzwiowa drewniana (PORTA). Dach więźba dachowa drewniana, ustrój płatwiowo- krokwiowy, pokrycie z blachy stalowej oc. płaskiej na rąbek stojący. W celu podniesienia standardu szpitala budynek w latach został poddany gruntownej modernizacji. W ramach tego zadania wykonano nowy podział na pokoje jedno i dwuosobowe. KaŜdy pokój posiada własną łazienkę z umywalką, natryskiem i wc. Na przełomie 2006 i 2007 dokonano modernizacji kuchni i pomieszczeń zaplecza kuchennego. Budynek nr 2 Konstrukcja- budynek dwutraktowy ze ścianami nośnymi zewnętrznymi i jedną ścianą nośną wewnętrzną w układzie podłuŝnym. Fundamenty ławy Ŝelbetowe. Ściany nośne i działowe murowane z cegły na zaprawie cem-wap, tynkowane. Stolarka okienna z tworzyw sztucznych pcv, drzwiowa drewniana, drzwi na klatkę schodową od strony północnej stalowe EI 30. Dach stropodach o konstrukcji Ŝelbetowej, pokryty papą termozgrzewalną. Na przełomie roku 2003 i 2004 przebudowano i uporządkowano przestrzennie poziom parteru budynku część administracyjną o zespół pomieszczeń zarządzania szpitalem oraz segmenty mieszkalne. Poziom I piętra w całości przystosowano na potrzeby mieszkalne dla pacjentów szpitala. Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymienioną stolarkę okienna i drzwiową na parterze i I piętrze, a takŝe wykonano konstrukcje stalową wraz z balkonami dla poszczególnych pokoi i elewację budynku. Budynek nr 3 Konstrukcja- budynek nr 3 jest budynkiem parterowym nie podpiwniczonym, wzniesiony 12

13 w układzie dwunawowym. Fundamenty z cegły pełnej na zaprawie cementowej. Ściany i filary nośne z cegły pełnej na zaprawie cementowej. gr. 55 cm. Stropodach płyta Ŝelbetowa na belkach stalowych dwuteownik np. 220 mm w rozstawie co 1m, oparty na ścianach zewnętrznych i na podciągu przebiegający wzdłuŝ osi podłuŝnej. W celu podniesienia standardu szpitala w 2003 roku budynek uległ przebudowie z budynku magazynowego na budynek administracyjno-hotelowy. Ponadto wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz elewację budynku. Budynek nr 11 Konstrukcja- budynek nr 11 jest budynkiem parterowym nie podpiwniczonym, układ konstrukcyjny dwunawowy ze ścianami nośnymi po obwodzie i ścianą wewnętrzną na osi wschódzachód. Konstrukcja budynku tradycyjna. Fundamenty z cegły pełnej na zaprawie cementowej. Stolarka okienna z tworzyw sztucznych pcv, stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana, zewnętrzna z pcv. Stropodach, strop Akermana o wysokości pustaka 20 cm z wylewką kryty papa. W 2002 roku budynek został poddany gruntownej przebudowie z budynku magazynowego na biurowy. Ocieplono ściany zewnętrzne i stropodach oraz wykonano elewację budynku. Budynek nr 16 Konstrukcja- budynek nr 16 jest budynkiem parterowym nie podpiwniczonym zaprojektowanym w konstrukcji stalowej, złoŝonej z prefabrykowanych elementów. Dach płyty Ŝelbetowe korytkowe 210x60x10 pokryty papą. Funkcja- przedmiotowy budynek składa się z 4 części: magazynów hali parkowania pojazdów punktu obsługi technicznej z kanałem rewizyjnym warsztatów działu LDI i LDT Budynek nr 19 Konstrukcja- wielkoblokowa, układ ścian poprzeczny. Ławy fundamentowe Ŝelbetowe. Ściany piwnic z bloczków betonowych gr. 25 cm. Ściany parteru i pięter : e) ściany szczytowe jak wyŝej lecz ocieplone gazobetonem, f) ściany poprzeczne nośne i usztywniające prefabrykowane, g) ściany podłuŝne (osłonowe) zewnętrzne bloczki gazobetonowe gr. 24 cm, Ścianki działowe- z cegły dziurawki i kratówki gr. 12 cm. Stropy- nad wszystkimi kondygnacjami płyty wielkokanałowe typu śerań. Dach- płyty korytkowe na ściankach aŝurowych z cegły dziurawki, kryty papą. Schody Ŝelbetowe. Funkcja- w piwnicach znajdują się pomieszczenia techniczne, na parterze i piętrach pokoje z węzłami sanitarnymi dla pacjentów szpitala, gabinety lekarskie. W celu podniesienia standardu szpitala w roku 2005 poddano budynek modernizacji polegającej na dociepleniu ścian zewnętrznych styropianem gr. 15 cm i przestrzeni stropodachu oraz zmieniono przekrycie dachowe na dach dwuspadowy kryty blacho dachówką. Budynek nr 20 Konstrukcja- budynek o konstrukcji murowanej w technologii tradycyjnej. Ławy fundamentowe betonowe. Ściany konstrukcyjne gr. 38 cm i działowe z cegły ceramicznej gr. 12 cm pokryte tynkiem. Stropodach jako płyta Ŝelbetowa krzyŝowo zbrojona gr. 10 cm. Warstwę stropodachu stanowi gruz PGS w spadku, wylewka cementowa gr. 3 cm, kryty papą. Zadaszenie nad rampą płyta Ŝelbetowa gr. 10 cm wspornikowa. Funkcja- budynek usytuowany jest wjeździe na posesję szpitala z ul. Starkiewicza. Stanowi on kontrolę wjazdu i wyjazdu z terenu szpitala. W 2003 roku budynek poddano gruntownej modernizacji polegającej na dociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachu styropianem, wykonano elewacje budynku, przeprowadzono remont pomieszczeń wewnątrz obiektu. Budynek nr 21 Konstrukcja-słupowo-ryglowa z wypełnieniem bloczkami z gazobetonu gr. 24 cm. Fundamenty- ruszt fundamentowy Ŝelbetowy. Ściany piwnic- Ŝelbetowe gr. 20 cm. Słupy- Ŝelbetowe. Stropy- Ŝelbetowy Ŝebrowy gr. 10 cm nad piwnicami, Akermana gr. 26 cm nad parterem i piętrem. Ściany zewnętrzne wypełniające z bloczków z gazobetonu gr. 24 cm. Ścianki działowe z cegły kratówki gr. 12 cm. Klatka schodowa- Ŝelbetowa. 13

14 Konstrukcja basenu- Ŝelbetowa wylewana na mokro. Stropodach- wentylowany- ścianki aŝurowe z cegły dziurawki, płyty korytkowe prefabrykowane gr. 10 cm, kryty papą. Funkcja- na parterze i I piętrze są zespoły zabiegowe z podziałem zasadniczym na mokre umieszczone na parterze i suche na I piętrze. Piwnice przeznaczone są na zaplecze dla basenu, wentylatorownię, salę uprawiania ruchu, krioterapię miejscową i ogólnoustrojową. Budynek nr 22 Konstrukcja- budynek o konstrukcji murowanej w technologii tradycyjnej o podłuŝnym układzie ścian konstrukcyjnych. Ławy fundamentowe betonowe. Ściny fundamentowe betonowe gr. 30 cm ocieplone ekstrudowanym Ściany konstrukcyjne murowane z kształtek ceramicznych MAX gr. 25 cm ocieplone styropianem gr. 10 cm. Ściany usztywnione wieńcami i rdzeniami Ŝelbetowymi. Dach jednospadowy. Konstrukcję nośną dachu stanowi płyta Ŝelbetowa oparta na belkach Ŝelbetowych. Na płycie paroizolacja, wełna mineralna gr. 15 cm (ROCKWOOL). Dach kryty papą termozgrzewalną. Funkcja- przedmiotowy budynek przeznaczony na kotłownię gazową i agregatorownię i stację trafo. W 2009 roku budynek został przebudowany i rozbudowany z powodu modernizacji gospodarki energetycznego w 21 WSzU-R. W wyniku tych działań budynek został wydłuŝony i dostosowany do nowej funkcji. Budynek nr 26 Konstrukcja- budynek o konstrukcji murowanej w technologii tradycyjnej. Fundamenty w formie ław Ŝelbetowych wylewanych na budowie. Ściany zewnętrzne warstwowe z elementów ceramicznych gr. 25 cm z warstwą termoizolacji ze styropianu gr. 12 cm. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne z elementów ceramicznych gr. 25 cm. Ścianki działowe gr. 12 cm z bloczków z gazobetonu i elementów ceramicznych. Basen niecka ze stali nierdzewnej. Stropy Ŝelbetowe wylewane. Dach o konstrukcji drewnianej, płatwiowo- kleszczowej oraz w części basenowej pulpitowy o nachyleniu 10 %, pokrycie z blachy trapezowej i płaskiej. Funkcja- podstawowe załoŝenia funkcjonalne to : basen rehabilitacyjny wraz z zespołem szatniowo- sanitarnym, zapleczem technicznotechnologicznym, grota solna, sauny, zespół sali wielofunkcyjnej, konferencyjno- szkoleniowej z zapleczem, część administracyjna, część gościnna, Wg załączonego planu sytuacyjnego budynków widać, iŝ jest moŝliwy dojazd do budynków zgodnie z przepisami p.poŝ. W budynkach nie ma zainstalowanych urządzeń do usuwania dymów i gazów. Zainstalowany jest monitoring w postaci kamer wewnętrznych oraz zewnętrznych. Istnienie zamontowany system sygnalizacji napadu. Teren jest dozorowany 24 h na dobę przez pracownika szpitala. Nie ma zamontowanego wyposaŝenia słuŝącego zabezpieczeniu przedmiotów wartościowych. StraŜ PoŜarna znajduje się w odległości 2 km, czas dojazdu 3 min zgodnie z zestawieniem sił i środków państwowej straŝy poŝarnej Hydranty wewnętrzne usytuowane są na wszystkich piętrach, przy kaŝdej klatce schodowej i przy wejściach głównych, 34 szt. Hydranty zewnętrzne- 7 szt. hydrantów podziemnych, usytuowane przy głównych budynkach Szyba w kasie posiada odporność antywłamaniową. Opracowanie: Aleksander Romanowski Broker Ubezpieczeniowy Kancelaria Brokerska Progres 14

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

liczba pracowników ok. 260 osób

liczba pracowników ok. 260 osób Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr 5 do SIWZ ul. Karasia 15, Leszno; ul. Przemysłowa 10, Leszno; ul. Wałowa 5, Leszno; ul. Lipowa 32, Leszno; Al. Jana Pawła II 21, Leszno; Al. Jana Pawła II 23, Leszno;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 84/2014 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2014 r. 28.02.2015 r. tj.12 miesięcy I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2014 r. 28.02.2015 r. tj.12 miesięcy I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 5 Wrocław, dnia 17.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Rydzyna, dnia 15.03.2012 r. Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzenie następującej zmiany

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącymi postępowania p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE:

ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na usługę ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce Spółka Akcyjna ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE: Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 6 Wrocław, dnia 12.02.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia- Ubezpieczenia CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK

Załącznik nr 1A do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia- Ubezpieczenia CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK I. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE postanowienia wspólne dla części od 02 do 17 Zamówienia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE- wszystkie postanowienia

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4342474, 4343826 fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak: PO-II-370/ZZP-3/28/09 Szczecin, dnia 28.10.2009r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Ubezpieczający / Ubezpieczony: ratownik medyczny Ubezpieczający w ramach programu dla ratowników medycznych zobligowany jest

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ I - mienie od wszystkich ryzyk I PRZEDSZKOLA 1. Budynki wraz z infrastrukturą techniczną ALR SS O 33 011

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 8 do SIWZ znak OR.I.271.2.2013 Urząd Gminy Gnojno

załącznik nr 8 do SIWZ znak OR.I.271.2.2013 Urząd Gminy Gnojno załącznik nr 8 do SIWZ znak OR.I.271.2.2013 Urząd Gminy Gnojno i adres ubezpieczanej lokalizacji Suma ubezpieczenia WartośćKB (księgowa brutto),wo (wartość odtworzeniowa) Konstrukcja budynku Budynek administracyjny

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych A. Informacje ogólne nazwa jednostki Urząd Miejski - Wydział Infrastruktury Miejskiej, Inwestycji i Remontów adres jednostki Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 1 kierownik / dyrektor jednostki Burmistrz Miasta

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F 063-01

SUPRA BROKERS F 063-01 Strona 1 z 6 F 063-01 Data:.. ANKIETA DO PRZETARGU NA UBEZPIECZENIE: Nazwa podmiotu:. Adres:... telefon:... faks:... e-mail:... Dyrektor/Prezes:.. Osoba do kontaktów:... tel.:... Przedmiot działalności:...

Bardziej szczegółowo

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Sejny, dn. 07 grudnia 2011 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę, jaką jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SPZOZ w Sejnach (sprawa: ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Celestynów, 08.04.2013r. FZP.271.11.2013 INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Nr ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym.

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Warunkiem zawarcia kompleksowej umowy ubezpieczenia jest objęcie ochroną ryzyka ognio wego, które

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój Strona 1 z 7 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia. Dodatek do SIWZ I. Określenie przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest wykonanie usługi polegającej na ubezpieczeniu mienia

Bardziej szczegółowo

S L I P B R O K E R S K I

S L I P B R O K E R S K I Szczecin, 08-10-2009r. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I FLOTY KOMUNIKACYJNEJ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZWIĄZANEJ Z FUNKCJONOWANIEM WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Sprawa: IK.271.37.2013 Mosina, dnia 06.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

UAKTUALNIENIE DANYCH DO UBEZPIECZENIA OC ORAZ MAJĄTKOWEGO W ROKU 2009

UAKTUALNIENIE DANYCH DO UBEZPIECZENIA OC ORAZ MAJĄTKOWEGO W ROKU 2009 Załącznik nr 3 UAKTUALNIENIE DANYCH DO UBEZPIECZENIA OC ORAZ MAJĄTKOWEGO W ROKU 2009 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Ubezpieczający: Nazwa firmy: Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy Adres siedziby: 43-360

Bardziej szczegółowo

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych A. Informacje ogólne nazwa jednostki Gimnazjum nr 3 im. "Przyjaciół Ziemi" adres jednostki ul. Powstańców 6 43-173 Łaziska Górne kierownik / dyrektor jednostki Ewa Wieczorek nr telefonu 32 7370117 nr faksu

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Dane ogólne 1. Ubezpieczenia komunikacyjne będą zawarte w formie umowy flotowej - umowy generalnej, natomiast do kaŝdego pojazdu zostanie wystawiony certyfikat. 2. Okresy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013 Zapytanie ofertowe Dotyczące świadczenia usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. Znak sprawy: ZO/12/2013 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/109/02/2010 Warszawa, dnia 16.02.2010 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługi

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2010 r. RI.SD.3431-14/10. Uczestnicy postępowania wszyscy

Gryfino, dnia 17 września 2010 r. RI.SD.3431-14/10. Uczestnicy postępowania wszyscy RI.SD.3431-14/10 Gryfino, dnia 17 września 2010 r. Uczestnicy postępowania wszyscy Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej:

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 96/2016/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec NIP575-16-53-596

Bardziej szczegółowo

NR SPRAWY: 8/ZP/2016 Warszawa, dnia r.

NR SPRAWY: 8/ZP/2016 Warszawa, dnia r. NR SPRAWY: 8/ZP/2016 Warszawa, dnia 08.03.2016 r. Nr ogłoszenia w BZP: 47102-2016; data zamieszczenia: 02.03.2016, Dotyczy: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Zamówienie sektorowe - zapytanie ofertowe pn: OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁKI Postępowanie nr ZO 1/PKS/2016 I. ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu, odpowiada na pytania do w/w zamówienia publicznego:

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu, odpowiada na pytania do w/w zamówienia publicznego: ZP/p/2375-32-264/10 Poznań, dnia 23 listopada 2010 r. Do wszystkich Wykonawców Nr post. ZP/p/32/10 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. Zapytanie ofertowe Godkowo, 22.10.2014 r. Zapytanie ofertowe Ubezpieczenie sprzętu teleinformatycznego Gmina Godkowo Godkowo 14 14-407 Godkowo Tel. 055-249 72 10, fax 055-249 72 57 e-mail sekretariat@uggodkowo.bip.doc.pl

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

COMPENSA RODZINA (19034) KLAUZULA NR 11 PAKIET DLA LEKARZA

COMPENSA RODZINA (19034) KLAUZULA NR 11 PAKIET DLA LEKARZA COMPENSA RODZINA (19034) KLAUZULA NR 11 PAKIET DLA LEKARZA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ustala się, Ŝe z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 107/2016/N/Wałcz

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 107/2016/N/Wałcz Strona 1 z 5 Wrocław, 22.09.2016 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wałczu

Bardziej szczegółowo

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03 Wrocław, 19 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr WAD.2601.310.2014 DANE PODSTAWOWE: Ubezpieczony: (Zamawiający) Ubezpieczający: Broker:. Opis działalności: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:. Siedziba:. nr tel./faksu:.. OFERTA

Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:. Siedziba:. nr tel./faksu:.. OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 1 DLA ZADANIA I Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:. Siedziba:. nr tel./faksu:.. e-mail: NIP REGON.. OFERTA SKŁADAJĄC OFERTĘ W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r.

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln 170979195 Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia Strona 1 z 6 Wrocław, 08.09.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpitala Powiatowego im. Bł.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej: 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 1. zakres ubezpieczenia: pełny (podstawowy rozszerzony

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC) Załącznik nr 5c SIWZ Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY (PAKIET III) INFORMACJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 192233-2011; data zamieszczenia: 13.07.2011 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Program Ubezpieczenia

Program Ubezpieczenia Załącznik nr 3 A do SIWZ Program Ubezpieczenia System i zakres ubezpieczenia: 1) Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych System ubezpieczenia: na sumy stałe (ubezpieczenie w wartości księgowej

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny Znak sprawy: SZP/380/20/2011 9122.ZESP ISO 9001:2000 Łańcut dnia 10.06.2011r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW: Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

ZADANIE B UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

ZADANIE B UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ZADANIE B UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO WNIOSEK UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO Ubezpieczający Ubezpieczony, miejsca ubezpieczenia GMINA TARNÓW OPOLSKI Gmina Tarnów Opolski reprezentowana

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych oraz emerytowanych pracowników i funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo