Nr procedury 22/PN/2010 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr procedury 22/PN/2010 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Nr procedury 22/PN/2010 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dane Ubezpieczającego: 21Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo Rehabilitacyjny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Rzewuskiego 8, Busko - Zdrój NIP: REGON: KRS: I. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dobrowolne i obowiązkowe 1.1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością oraz posiadanym mieniem dobrowolne: Przedmiot ubezpieczenia: dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) związanej z prowadzoną przez zakład opieki zdrowotnej działalnością (w szczególności udzielaniem świadczeń zdrowotnych) i posiadanym mieniem. Suma gwarancyjna: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna (deliktowa i kontraktowa) związana z prowadzoną przez zakład opieki zdrowotnej działalnością (w szczególności za udzielenie lub za zaniechanie udzielania świadczeń przez osoby przez siebie zatrudnione lub udzielające świadczeń w jego imieniu na innej podstawie niŝ umowa o pracę, a takŝe osoby, którym udzielanie świadczeń powierzył, oraz odpowiada za szkody powstałe takŝe u osób trzecich, w związku z udzielaniem lub zaniechaniem udzielania świadczeń zdrowotnych) i posiadanym mieniem, z włączeniem następujących ryzyk: a) związanych z przeniesieniem chorób zakaźnych i zakaŝeń, w tym zaraŝenia wirusem HIV (AIDS) i wirusami hepatotropowymi powodującymi WZW- A, B, C, - do wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia podstawowego. b) polegających na zaraŝeniu salmonellą, czerwonką lub związanych z innym zatruciem drogą pokarmową do wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia podstawowego (OC za produkt wprowadzony do obrotu) c) spowodowanych wadą dostarczonych towarów (środków i materiałów medycznych), np. leków itp. lub wadliwie wykonanymi robotami i usługami - do wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia podstawowego. d) wyrządzonych wskutek uchybień natury organizacyjnej, administracyjnej i porządkowej, w tym związanych z zarządzaniem jednostką słuŝby zdrowia oraz w związku z posiadaną aparaturą medyczną lub techniczną- do wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia podstawowego. e) szkody w mieniu kuracjuszy polegające na ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie poddanym nadzorowi lub kontroli - limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. f) OC Pracodawcy - SG PLN na jedno i wszystkie zdarzenia g) szkody wyrządzone przy wykonywaniu świadczeń medycznych lub innych czynności przez osoby nie będące pracownikami 21WSzUR do wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia podstawowego. h) Szkody rzeczowe spowodowane działalnością o charakterze hotelarskim - limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. i) Opcja nadwyŝkowe ponad minimalną sumę gwarancyjną określoną w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej. Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczający ma prawo nie skorzystać z tego ubezpieczenia, gdy koszt ubezpieczenia będzie za wysoki. Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody będące następstwem przewidzianych w umowie zdarzeń, które miały miejsce w okresie ubezpieczenia, zgłoszonych przez poszkodowanych przed okresem przedawnienia, Franszyza integralna: dla szkód rzeczowych 200 PLN, dla szkód osobowych zniesiona. 1

2 Klauzule dodatkowe mające zastosowanie w umowie ubezpieczenia: 1. Klauzula raŝącego niedbalstwa - rozszerza się zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody wyrządzone wskutek raŝącego niedbalstwa ubezpieczającego dla reŝimu odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej. 2. Klauzula 72 godzin - ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody kolejne powstałe z tej samej przyczyny w tym samym miejscu do upływu 72 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody pod warunkiem, iŝ w momencie powstania zdarzenia powodującego szkodę Ubezpieczający zobowiązany jest zapobiec zwiększaniu się szkody w miarę posiadanych środków i moŝliwości. 3. Klauzula regresowa regres ubezpieczeniowy jaki przysługuje Ubezpieczycielowi po wypłacie odszkodowania nie ma zastosowania gdy sprawcą szkody jest pracownik Ubezpieczającego oraz osoba wykonująca prace na podstawie umów cywilno-prawnych za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność na podstawie art. 430 KC. z wyjątkiem szkody spowodowanej z winy umyślnej. Brak szkód i roszczeń w przeciągu ostatnich 5 lat. Okres ubezpieczenia od do rok 1.2. Ubezpieczenie OC obowiązkowe: Ubezpieczenie zostanie zawarte na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124 z r. poz ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC wynosi równowartość w złotych zgodnie z 4.1 punkt Euro na jedno zdarzenie i Euro na wszystkie zdarzenia, których skutki objęte są umową ubezpieczenia OC. Dane do oceny ryzyka jak na wstępie: W latach brak roszczeń, 1 roszczenie oddalone jako bezzasadne w roku Data szkody Data zgłoszenia Rodzaj szkody Numer szkody Liczba szkód Suma szacunkowa Szkoda osobowa , ,00 Okres ubezpieczenia od do rok II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK System ubezpieczenia: SUMY STAŁE dla budynków, instalacji inŝynieryjno technicznych oraz pozostałych środków trwałych w tym wyposaŝenia i nisko-cennych składników majątku PIERWSZE RYZYKO dla podlimitów odpowiedzialności na poszczególne ryzyka Udział własny w szkodzie (warunkowy): Franszyza integralna 50 PLN (szkody w oszkleniu, ryzykach kradzieŝowych oraz dewastacji/wandalizmu) Franszyza integralna 200 PLN (pozostałe szkody) Zamawiający nie dopuszcza wyŝszego niŝ wymienionego powyŝej udziału własnego (kwotowego lub procentowego) w szkodzie. Płatność składki: jednorazowo lub w dwóch równych półrocznych ratach (do wyboru przez Ubezpieczającego). Okres ubezpieczenia od do r. Zakres ubezpieczenia ALL RISKS obejmuje szkody majątkowe polegające na fizycznym zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie ubezpieczonego mienia będące bezpośrednim następstwem zdarzeń losowych nie wyłączonych na podstawie zapisów OWU Ubezpieczyciela z zastrzeŝeniem postanowień zawartych w Zapytaniu oraz ofercie Zakładu Ubezpieczeń na wykonanie niniejszego zapytania. Ubezpieczone mienie w ramach sumy ubezpieczenia objęte jest takŝe ochroną od szkód powstałych wskutek: a. Akcji gaśniczej, ratowniczej, wyburzenia lub odgruzowania prowadzonej w związku z wystąpieniem szkody objętej zakresem ochrony ubezpieczeniowej, b. Zanieczyszczenia lub skaŝenia spowodowanego zdarzeniami objętymi ochroną ubezpieczeniową. 2

3 W granicach sumy ubezpieczenia, ubezpieczenie pokrywa takŝe koszty działań zapobiegawczych, słuŝących zminimalizowaniu skutków szkody oraz koszty poniesione przez ubezpieczającego w celu zabezpieczenia mienia przed szkodą obejmujące między innymi koszty demontaŝu i montaŝu, transportu, przechowania oraz inne w zaleŝności od sytuacji nawet gdyby okazały się one nieskuteczne. Przy akcji ratowniczej prowadzonej zgodnie z art. 826 K.C. Ubezpieczający nie musi uzyskać zgody Ubezpieczyciela na udział osób trzecich biorących odpłatnie udział w akcji ratowniczej na zlecenie Ubezpieczającego Suma ubezpieczenia / Metoda wyceny wartości do ubezpieczenia / system ubezpieczenia Środki trwałe i wyposaŝenie wg wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej/ sumy stałe, Gotówka wg wartości nominalnej / pierwsze ryzyko, Wypłata odszkodowania: Dla mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto w systemie na sumy stałe wg kosztów zakupu lub odtworzenia tego samego typu mienia lub o najbardziej zbliŝonych parametrach technicznych, niezaleŝnie od stopnia technicznego lub faktycznego zuŝycia mienia lub wysokości amortyzacji księgowej maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia uszkodzonego, zniszczonego lub utraconego mienia. Zasada proporcji ma zastosowanie jedynie w przypadku nieubezpieczenia mienia, dla mienia ubezpieczonego wg wartości odtworzeniowej j/w- zasada proporcji nie ma zastosowania gdy niedoubezpieczenie przekracza 20% sumy ubezpieczenia Dla mienia ubezpieczonego wg wartości nominalnej w gotówce. Dla ryzyk i mienia ubezpieczonego w systemie na pierwsze ryzyko wg wartości początkowej (księgowej brutto lub nabycia zapasy magazynowe) ZastrzeŜenia do OWU mienia od wszystkich ryzyk niezaleŝnie od zapisów w OWU Ubezpieczyciela ochronie ubezpieczeniowej podlegają następujące składniki mienia lub ryzyka: Nadziemne i podziemne sieci przesyłowe wszelkiego typu (instalacje energetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne, wodno kanalizacyjne lub centralnego ogrzewania) zlokalizowane zarówno w miejscu jak i poza miejscem ubezpieczenia (do 100 m) w którym Zamawiający prowadzi działalność w tym równieŝ za szkody wyrządzone przez podmioty zewnętrzne w trakcie prowadzonych prac budowlanych (ziemnych), Szkody w urządzeniach elektrycznych, sieciach elektrycznych, maszynach, urządzeniach, transformatorach, urządzeniach klimatyzacyjnych, sieciach komputerowych oraz innym mieniu podlegającemu ochronie spowodowanych pośrednim (do kwoty PLN na jedno i wszystkie zdarzenia) lub bezpośrednim wyładowaniem atmosferycznym (do wysokości sumy ubezpieczenia) niezaleŝnie od faktu, czy mienie to znajduje się na terenie lokalizacji objętej ochroną czy poza lokalizacjami wskazanymi w dokumencie ubezpieczenia maksymalnie jednak do 100 m od ubezpieczanej lokalizacji, Szkody spowodowane wybuchem gazu ziemnego, gazów technicznych lub innych substancji, PoŜar/ogień powstały wskutek działania prądu elektrycznego w jakiejkolwiek postaci lub innych przyczyn niezaleŝnie od innych wyłączeń odpowiedzialności zawartych w OWU Ubezpieczyciela za wyjątkiem nieprzestrzegania przez Ubezpieczającego ogólnie obowiązujących przepisów prawa (ustawa prawo budowlane, ustawa o ochronie przeciw poŝarowej). Wybuch, uderzenia pojazdu lądowego w tym spowodowanego przez pracowników Zamawiającego, upadek statku powietrznego jego części lub ładunku, silny wiatr, deszcz nawalny, grad, cięŝar śniegu i lodu oraz zalanie na wskutek roztopów śniegu lub lodu, trzęsienie ziemi, zapadanie i osuwanie się ziemi, lawina, zalanie: (awaria lub wadliwe działanie urządzeń wodno kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeń znajdujących się wewnątrz lub na zewnątrz ubezpieczonych budynków, cofnięcie się ścieków z własnej lub publicznej kanalizacji, zalanie mienia przez osoby trzecie, nieumyślne pozostawienie otwartych zaworów urządzeń wodno kanalizacyjnych), dym i sadza (niezaleŝnie od miejsca ich powstania), uderzenie fali dźwiękowej, powodzi (rozumianej min. jako szkoda spowodowana przez wody stojące lub płynące, deszcz nawalny, gwałtowne roztopy śniegu, zalanie mienia wskutek zamroŝenia rynien lub poszycia dachowego którego zamawiający nie mógł usunąć bez ryzyka ich uszkodzenia), nieumyślne uszkodzenie lub zniszczenie mienia przez osoby trzecie, zalanie wskutek zamarznięcia instalacji. PowyŜsze ryzyka podlegają włączeniu do zakresu ochrony jako ryzyka nienazwane(bez definicji określającej szczegółowo ryzyko) oraz do wysokości sumy ubezpieczenia niezaleŝnie od innych wyłączeń odpowiedzialności z wyjątkiem nieprzestrzegania przez zamawiającego ogólnie obowiązujących przepisów prawa. Szkody spowodowane w oszkleniu budynków i elementach szklanych stanowiących wyposaŝenie budynków, neonach, tablicach powstałe w skutek stłuczenia - podlimit odpowiedzialności w systemie na pierwsze ryzyko w wysokości PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Podlimit na koszt ustawienia rusztowań wynosi PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 3

4 KradzieŜ z włamaniem, rabunek, dewastacja/wandalizm (celowe zniszczenie lub uszkodzenie mienia przez osoby trzecie) limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, dla ryzyka dewastacji PLN. Pokryte ochroną ubezpieczeniową bezwzględnie wymagane koszty dodatkowe: Koszty określone w art. 826 KC do wysokości sumy ubezpieczenia. Koszty usunięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami wywozu części niezdatnych do uŝytku, składowania, utylizacji itp. do 10 % sumy ubezpieczenia zniszczonego lub uszkodzonego mienia nie więcej jednak niŝ PLN. Zamarznięcie przewodów instalacji wodno kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania lub innych urządzeń oraz instalacji w budynkach lub na terenie posesji objętej ubezpieczeniem. Ubezpieczeniem objęte są koszty wymiany uszkodzonych części wraz z kosztami robocizny oraz kosztami rozmroŝenia. Limit odpowiedzialności zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (limit ten nie ma zastosowania gdy OWU przewidują korzystniejsze dla Zamawiającego warunki ochrony lub ryzyko nie podlega wyłączeniu w OWU ), Koszty odtworzenia dokumentacji zakładowej (akt, faktur, dokumentacji archiwalnej, itp.) uszkodzonej, zniszczonej bądź utraconej wskutek realizacji ryzyk objętych ochroną w zakresie kosztów robocizny i materiałów na ich odtworzenie i kosztów restytucji. Limit odpowiedzialności zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie trwania 12 miesięcznego okresu ochrony. Koszty sporządzenia dokumentacji oraz nadzoru- autorskiego, budowlanego, inwestorskiego jeŝeli wymagane są przez prawo budowlane lub inne przepisy prawa w ramach SU. Inne wg OWU Wykonawcy Przedmiot ubezpieczania: 21 WOJSKOWY SZPITAL UZDROWISKOWO REHABILITACYJNY Rodzaj mienia lub podlimit odpowiedzialności Suma ubezpieczenia w PLN Wartość System ubezpieczenia Uwagi Budynki i instalacje inŝynieryjno techniczne Odtworzeniowa Księgowa Brutto Sumy Stałe Maszyny, urządzenia Księgowa brutto Sumy Stałe WyposaŜenie i niskocenne środki trwałe Księgowa brutto Pierwsze Ryzyko Własne i oddane w trwały zarząd przez SP KŚT gr. I oraz II (wg wykazu) Wszystkie pozycje z gr. 3, 4, 5, 6 oraz 8 w tym sprzęt elektroniczny nie ubezpieczony jako elektronika Melex z gr. 7(wg wykazu) Zapasy magazynowe Nabycia Sumy Stałe Gotówka w lokalu od kradzieŝy z włamaniem Gotówka w lokalu od rabunku Gotówka w transporcie od rabunek Nominalna Pierwsze Ryzyko Pierwsze Ryzyko Pierwsze Ryzyko Nominalna Nominalna KradzieŜ z włamaniem, rabunek, Odtworzeniowa Pierwsze Ryzyko Dotyczy wszystkich składników majątku ubezpieczonych jako mienie od wszystkich ryzyk Dotyczy wszystkich składników majątku ubezpieczonych jako mienie od wszystkich dewastacja lub wandalizm Odtworzeniowa Pierwsze Ryzyko 4

5 ryzyk Inne szkody elektryczne nie będące następstwem elektryczności atmosferycznej Księgowa brutto Pierwsze Ryzyko OPCJA Księgowa brutto Sumy stałe Budynki oraz maszyny i urządzenia techniczne które mogą być nabyte w okresie od do OPCJA - Wartość środków trwałych dotyczy stanu na dzień r. Ubezpieczyciel obejmie ochroną mienie zakupione w okresie od do Składka za udzieloną ochronę dla wszystkich składników majątku nabytych w powyŝszym okresie zostanie rozliczona do wg stawki z oferty za faktycznie nabyte w tym okresie środki trwałe. Przewidywana wartość mienia do ubezpieczenia w powyŝszym okresie : budynki, maszyny i urządzenia techniczne PLN. W listopadzie br. zostanie oddana do uŝytku nowa inwestycja pod nazwą System energetyczny w skład którego wchodzi budynek kotłowni z wyposaŝeniem. Wartość inwestycji ok PLN. Liczba szkód i roszczeń: Rok szkody rodzaj ubezpieczenia ilość szkód Kwota odszkodowania 2008 Mienie od wszystkich ryzyk 1,00 503, Mienie od wszystkich ryzyk 1, ,00 Klauzule dodatkowe: Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie dokumentu ubezpieczenia obejmuje automatycznie nieruchomości i ruchomości, zakupione wybudowane lub przejęte przez Ubezpieczającego lub znajdujące się pod jego kontrolą, w miejscu ubezpieczenia do limitu rocznego w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody rozpoczyna z chwilą przejścia ryzyka na ubezpieczającego. Rozliczenie składki- składka za mienie zgłoszone do ubezpieczenia będzie naliczana wg stawki z oferty przy zastosowaniu zasady pro rata temporis liczonej w dniach udzielanej ochrony. Rozliczenie składki za udzielaną ochronę ubezpieczeniową nastąpi w ciągu 30 dni od zakończenia 12 miesięcznej umowy ubezpieczenia. Klauzula regresowa regres ubezpieczeniowy jaki przysługuje Ubezpieczycielowi po wypłacie odszkodowania nie ma zastosowania gdy sprawcą szkody jest pracownik Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego z wyjątkiem szkód wyrządzonych umyślnie Klauzula ubezpieczenia innych szkód elektrycznych nie będących następstwem elektryczności atmosferycznej. Limit odpowiedzialności: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Szkodami elektrycznymi (nie powstałymi na wskutek bezpośrednich lub pośrednich wyładowań atmosferycznych) są zwarcia, przepięcia wzrost lub obniŝenie napięcia lub inne nie wymienione, powstałe w odbiornikach prądu, transformatorach, sieciach teleinformatycznych oraz elektrycznych umiejscowionych w budynkach. Franszyza redukcyjna 500 PLN. Klauzula rozmroŝenia: Z zastrzeŝeniem ogólnych warunków ubezpieczenia, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w zapasach magazynowych lub środkach obrotowych wskutek rozmroŝenia lub zwiększenia temperatury w której zapasy te mają być przechowywane powodujące utratę ich właściwości, uniemoŝliwiający ich uŝycie lub sprzedaŝ w obrocie handlowym. Ochroną objęte są szkody spowodowane wzrostem temperatury, będącym następstwem awarii sieci energetycznej lub innymi czynnikami nie wynikającymi z błędów eksploatacyjnych pod warunkiem, iŝ zdarzenia te wystąpiły w sposób nagły, nieprzewidziany, a ubezpieczający nie mógł wpłynąć na wyeliminowanie lub ograniczenie negatywnego ich działania. 5

6 Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte zapasy magazynowe lub towary handlowe, których okres waŝności upływa na dzień przed data szkody oraz przeterminowane. W przypadku wystąpienia awarii lub/i braku zasilania urządzenia chłodzącego ubezpieczony jest zobowiązany: - Niezwłocznie powiadomić odpowiednie słuŝby techniczne zobowiązane do usunięcia awarii. - Niezwłocznie, nie później niŝ w dniu awarii lub w dniu otrzymania od niej informacji powiadomić zakład ubezpieczeń o niej podając: czas wystąpienia awarii, rodzaj towarów przechowywanych w urządzeniach chłodzących, wysokość spodziewanych strat, uzgodniony termin naprawy. - Dokonać spisu uszkodzonego mienia z podaniem w miarę moŝliwości datę przydatności do spoŝycia i źródła pochodzenia Limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Franszyza redukcyjna 1000 PLN. Dopuszczalna jest treść Klauzuli w brzmieniu nadanym przez wykonawcę. Klauzula budowlano-remontowa - Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialności za wszystkie szkody objęte zakresem ubezpieczenia, powstałe w okresie i na skutek prowadzenia prac remontowo-budowlanych w ubezpieczonych budynkach, z prawem regresu do sprawcy szkody, gdy prace remontowo budowlane wykonuje podmiot zewnętrzny na podstawie umowy. Ustala się limit odpowiedzialności w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Klauzula rzeczoznawców W granicach limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciel pokryje poniesione przez Ubezpieczającego konieczne i uzasadnione koszty ekspertyz rzeczoznawców z wiązane z ustaleniem przyczyny, zakresu i rozmiaru szkody. Powołany ekspert nie moŝe pozostawać w stosunku słuŝbowym, kapitałowym lub innej zaleŝności ze stronami umowy. Limit Ubezpieczyciela z tytułu udziału w kosztach wynosi zł w okresie trwania 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia. Dopuszczalne jest zamieszczenie przez Wykonawcę własnych klauzul, z limitami j/w. Klauzula prolongacyjna, III. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych: Zakres ubezpieczenia - ALL RISKS ( utrata, uszkodzenie, zniszczenie na wskutek zdarzeń losowych nie wyłączonych w OWU z zastrzeŝeniem jednak, Ŝe ryzyko huraganu oraz trzęsienia podlega włączeniu do zakresu ochrony jeŝeli OWU przewidują ich wyłączenie - do wysokości sumy ubezpieczenia mienia objętego ochroną). Franszyza redukcyjna dla sprzętu stacjonarnego i przenośnego: 2 % wartości szkody, nie mniej niŝ 250 PLN - 2 % wartości szkody nie mniej niŝ PLN dla stacjonarnego sprzętu medycznego o wartości jednostkowej powyŝej PLN. Przedmiot ubezpieczenia - stacjonarny sprzęt komputerowy, komputery przenośne, drukarki komputerowe, kserokopiarki, telefaksy, serwery, urządzenia sieciowe Catalyst, przełączniki sieciowe, centrale telefoniczne, oprogramowanie, monitoring itp. Urządzenia, aparatura medyczna np. laser skanerowy, systemy rejestracji, urządzenie do krioterapii. Płatność składki jednorazowo lub w II ratach (do wyboru przez Ubezpieczającego) Ubezpieczone koszty: a) Koszty określone w art. 826 KC do wysokości sumy ubezpieczenia, b) Koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie do 10 % sumy ubezpieczenia uszkodzonego bądź zniszczonego mienia, c) Koszty pracy w godzinach nadliczbowych, godzinach nocnych, w dni wolne od pracy, ekspresowego transportu (w tym frachtu lotniczego na terenie RP oraz Zagranicy), przyjazdu techników oraz ekspertów z RP. Limit odpowiedzialności zł w okresie trwania 12 miesięcznego okresu ochrony (podlimit ten nie ma zastosowania gdy OWU przewidują korzystniejsze dla Zamawiającego warunki ochrony). Ubezpieczający ma prawo uzupełnić sumę ubezpieczenia podlimitu w trakcie trwania 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia wg stawki z oferty oraz proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia, gdy wskutek wypłaty odszkodowania uległ on zmniejszeniu lub całkowitemu wyczerpaniu. d) Koszty transportu, cła, podatku w tym VAT, opłat celnych, uruchomienia, oprogramowania w sumie ubezpieczenia Suma ubezpieczenia - Elektronika stacjonarna i przenośna: Rodzaj sprzętu Suma Ubezpieczenia w PLN Sprzęt komputerowy stacjonarny

7 Sprzęt komputerowy przenośny Sprzęt stacjonarny medyczny OPCJA Sprzęt stacjonarny który moŝe być nabyty w okresie od do ŁĄCZNIE Uwagi: SU z VAT, odszkodowanie wypłacane z VAT. Okres ubezpieczenia od do r. OPCJA - Wartość środków trwałych dotyczy stanu na dzień r. Ubezpieczyciel obejmie ochroną mienie zakupione w okresie od do Składka za udzieloną ochronę dla wszystkich składników majątku nabytych w powyŝszym okresie zostanie rozliczona do za faktycznie nabyte w powyŝszym okresie składniki majątki wg stawki z oferty. Dodatkowe ustalenia: Podstawą ustalenia sumy ubezpieczenia oraz wypłaty odszkodowań dla stacjonarnego oraz przenośnego sprzętu elektronicznego wymienionego w SIWZ jest wartość odtworzeniowa. Wartość odtworzeniowa definicja jest to cena zakupu sprzętu będącego bezpośrednim zamiennikiem utraconego lub uszkodzonego tj. o takich samych lub podobnych parametrach technicznych, tego samego lub podobnego rodzaju i wydajności (przywrócenie stanu przed szkodą bez uwzględniania stopnia zuŝycia), powiększona o koszty transportu, cła, montaŝu, innych opłat oraz oprogramowania. PowyŜsza definicja ma zastosowanie dla sprzętu, którego wiek w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia nie przekroczył 6 lat. Wartość rzeczywista wartość rynkowa sprzętu w dniu szkody, Klauzula sprzętu przenośnego - Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej na szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym uŝytkowanym do celów słuŝbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie. Ubezpieczenie obejmuje równieŝ upadek sprzętu. W przypadku kradzieŝy z włamaniem ubezpieczonego sprzętu z pojazdu, odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje tylko wtedy gdy: pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita trwała konstrukcja) w trakcie postoju pojazdu został on prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki oraz włączony został sprawnie działający system alarmowy, sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz np. w bagaŝniku. W przypadku utraty lub uszkodzenia sprzętu w trakcie przenoszenia bądź jego transportu w wyniku kradzieŝy z włamaniem bądź rabunku, Zamawiający ponosi udział własny w wysokości 20% wartości szkody, nie mniej jednak niŝ ustalona franszyza redukcyjna. W przypadku utraty sprzętu w wyniku kradzieŝy z włamaniem bądź rabunku z zamkniętych pomieszczeń zabezpieczonych zgodnie z klauzulą istniejących zabezpieczeń antykradzieŝowych, wypłacone odszkodowanie pomniejsza się jedynie o uzgodnioną w umowie franszyzę redukcyjną w wysokości 5 % wartości szkody nie mniej 250 PLN Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie polisy obejmuje automatycznie sprzęt elektroniczny, zakupiony lub przejęty przez Ubezpieczającego i Ubezpieczonego lub znajdujący się pod jego kontrolą, w miejscu ubezpieczenia do limitu rocznego w wysokości 20 % łącznej sumy ubezpieczenia. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody rozpoczyna z chwilą przejścia ryzyka na ubezpieczającego. Rozliczenie składki - składka za mienie zgłoszone do ubezpieczenia będzie naliczana wg stawki z oferty przy zastosowaniu zasady pro rata temporis liczonej w dniach udzielanej ochrony. Rozliczenie składki za udzielaną ochronę ubezpieczeniową nastąpi w ciągu 30 dni od zakończenia 12 miesięcznej umowy ubezpieczenia. Klauzula regresowa regres ubezpieczeniowy jaki przysługuje Ubezpieczycielowi po wypłacie odszkodowania nie ma zastosowania gdy sprawcą szkody jest pracownik Ubezpieczającego z wyjątkiem szkody spowodowanej umyślnie. Klauzula rzeczoznawców W granicach limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciel pokryje poniesione przez Ubezpieczającego konieczne i uzasadnione koszty ekspertyz rzeczoznawców z wiązane z ustaleniem przyczyny, zakresu i rozmiaru szkody. Powołany ekspert nie moŝe pozostawać w stosunku słuŝbowym, kapitałowym lub innej zaleŝności ze stronami umowy. Limit Ubezpieczyciela z tytułu udziału w kosztach wynosi zł w okresie trwania 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia. Włączenie do zakresu ochrony 10 punktów, brak włączenia 0 punktów Dane do oceny ryzyka: Szkodowość w ciągu ostatnich 3 lat brak szkód 7

8 Obsługa własna i podmiotów zewnętrznych w zakresie obsługi bieŝącej i generalnej sprzętu (Ubezpieczyciel nie ma prawa tym samym narzucać Ubezpieczającemu podpisania dodatkowej umowy z podmiotami zewnętrznymi na konserwację sprzętu). Zasilanie sprzęt komputerowy posiada osobne zabezpieczenie anty przepięciowe sieci komputerowej. Instalacje wodociągowe oraz kanalizacyjne w pionach (część równieŝ w poziomie). Instalacja CO pionowa i pozioma. Zabezpieczenia anty kradzieŝowe zgodnie z obowiązującymi przepisami Zabezpieczenia poŝarowe gaśnice proszkowe ilość zgodna z zaleceniami PSP, wewnętrzna sieć hydrantowa w części budynków. Monitoring W kasie zamontowany alarm, kraty, szyba oddzielająca klienta od kasjerki. Hydranty, drzwi antypoŝarowe. IV. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH Ubezpieczenie zawarte będzie na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124 z r. poz ze zm.). Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wszystkie pojazdy, będące w posiadaniu Ubezpieczającego, wymienione w załączniku nr 4 do Zapytania bez dodatkowego zgłoszenia (obowiązek wystawienia w terminie polisy ubezpieczenia OC ciąŝy na Ubezpieczycielu) oraz pojazdy nowo zakupione, pod warunkiem zgłoszenia ich do ubezpieczenia najpóźniej w dniu rejestracji. Dla nowych pojazdów zakupionych w czasie obowiązywania niniejszej umowy, w przypadku, jeŝeli warunki ubezpieczenia oferowane przez dealera będą korzystniejsze niŝ określone w niniejszym postępowaniu, zamawiający ma prawo zawrzeć umowę ubezpieczenia na warunkach dla niego korzystniejszych i nie będzie naruszać to warunków umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania. Pojazdy uŝytkowane przez Ubezpieczającego zostały ujęte w załączniku nr 1 do Zapytania. Suma gwarancyjna: Minimalna suma gwarancyjna zostanie ustalona w oparciu o aktualnie obowiązującą sumę gwarancyjną określoną na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Okres ubezpieczenia: wg załącznika nr 1 Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu zostanie zawarte na okres 12 miesięcy od daty wygaśnięcia dotychczasowych polis OC lub od daty zarejestrowania pojazdu na Ubezpieczającego, pod warunkiem zgłoszenia go do ubezpieczenia. Ubezpieczyciel wystawi polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC w odniesieniu do kaŝdego pojazdu oddzielnie. Na wniosek Ubezpieczającego, Towarzystwo Ubezpieczeń wystawi dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta). Z tego tytułu Ubezpieczyciel nie pobierze Ŝadnych dodatkowych składek. W przypadku nabycia nowych pojazdów przez Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel udzieli ochrony ubezpieczeniowej w zakresie OC posiadacza pojazdu z dniem przejścia własności pojazdu na Ubezpieczającego lub rejestracji pojazdu. Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić powyŝszy fakt do zakładu ubezpieczeń w terminie do 3 dni roboczych liczonych od dnia zawarcia umowy kupna sprzedaŝy pojazdu lub rejestracji pojazdu. Składka zostanie określona kwotowo w odniesieniu do wszystkich pojazdów wymienionych w załączniku nr 1 do Zapytania oraz dla kaŝdego pojazdu oddzielnie. Brak szkód i roszczeń w przeciągu ostatnich 5 lat. V. UBEZPIECZENIE NNW KIEROWCY I PASAERÓW Suma ubezpieczenia: zł na kaŝde miejsce wg dowodu rejestracyjnego wszystkie pojazdy z załącznika nr 1, Zakres ochrony minimalny: trwały uszczerbek na zdrowiu (za 1 % uszczerbku 1 % SU), śmierć wskutek NW 100 % SU, inne świadczenia wg OWU Umowa ubezpieczenia obowiązuje dla pojazdów wymienionych w Załączniku nr 1 do Zapytania, Pojazdy objęte ubezpieczeniem oraz koniec aktualnego okres ubezpieczenia wg załącznika nr 1, Ubezpieczyciel w załączniku nr 2 wpisuje łączną kwotę za 12 miesięczny okres ubezpieczenia dla wszystkich pojazdów wymienionych w załączniku nr 1. Brak szkód i roszczeń w przeciągu ostatnich 5 lat. VI. UBEZPIECZENIE AUTO CASCO Ubezpieczenie wg następujących załoŝeń: 8

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

PZU Doradca. UbeZPiecZenie Dla małych i średnich PrZeDsiębiOrstw. Ogólne warunki UbeZPiecZenia OraZ PODstawOwe informacje O UbeZPiecZeniU

PZU Doradca. UbeZPiecZenie Dla małych i średnich PrZeDsiębiOrstw. Ogólne warunki UbeZPiecZenia OraZ PODstawOwe informacje O UbeZPiecZeniU UbeZPiecZenie Dla małych i średnich PrZeDsiębiOrstw PZU Doradca Ogólne warunki UbeZPiecZenia OraZ PODstawOwe informacje O UbeZPiecZeniU Koniec okresu ubezpieczenia: PZU Doradca najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. ul. Nowohucka 1, 31 580 Kraków, tel. +48 12 64 62 202, e-mail: mpo@mpo.krakow.pl (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (o wartości szacunkowej przekraczającej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES PLUS z dnia 13 lutego 2012 UWAGA: WYRAZ OZNACZONE W NINIEJSZYM OWU TŁUSTYM DRUKIEM (ZA WYJĄTKIEM NAGŁOWKÓW) OTRZYMUJĄ ZNACZENIE OKREŚLONE W 2 ALBO 45 TEKST

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I OC, NNW. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A.

CZĘŚĆ I OC, NNW. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A. PIECZĘĆ WYKONAWCY CZĘŚĆ I OC, NNW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A. I. UWAGI OGÓLNE ZAMAWIAJĄCEGO 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. 1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma 1 2 Spis treści POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 Zasady ogólne... 5 Definicje... 7 ROZDZIAŁ II... 13 UBEZPIECZENIE MIENIA... 13 Zasady ogólne... 13 Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021) SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 Definicje 3 Przedmiot ubezpieczenia 6 Wyłączenia generalne 6 Suma ubezpieczenia 7 Składka ubezpieczeniowa 7

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA

OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA ustalone uchwałą nr UZ/326/2014 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 24 listopada 2014 r. SPIS TREŚCI Postanowienia wstępne...........

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 11.09.2014 r.

Łódź, dnia 11.09.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: PORT LOTNICZY ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA SP. Z O.O. UL. GEN. S. MACZKA 35 94-328 ŁÓDŹ PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "MAXIMA FIDES" SP. Z O.O. UL. GDAŃSKA 91 90-058

Bardziej szczegółowo

jak w dniu poprzedzającym wydarzenie się szkody, przy uwzględnieniu faktycznego stopnia zużycia, powiększona o koszty zwykłego transportu

jak w dniu poprzedzającym wydarzenie się szkody, przy uwzględnieniu faktycznego stopnia zużycia, powiększona o koszty zwykłego transportu Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań i domów Mój Apartament nr 4/12 Witamy w AVIVie Dziękujemy za wybranie ubezpieczenia w Avivie. Obok ubezpieczeń mieszkaniowych oferujemy również ubezpieczenia komunikacyjne,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ą ó Ś ś ó ó ą ś ó ó ł SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Krótki opis przedmiotu zamówienia 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia 5. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA SIEDZIBA: 02-793 Warszawa, ul. H. Raabego 13 Regon 012114579, NIP 5261033426, www.tuw.pl, e-mail:tuw@tuw.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA Spis treści Postanowienia ogólne 1 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima MF Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima B-MF-01/11 SPIS TREŚCI: POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 UMOWA UBEZPIECZENIA NA cudzy rachunek 3 DEFINICJE wspólne 3 UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNY DOM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia "Bezpieczny Dom" zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma

Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Firma Ogólne warunki ubezpieczenia Firma Assistance Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Firma Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE TWOJA INWESTYCJA (883) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia inwestycji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA FIRMA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA FIRMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA FIRMA SPIS treści POSTANOWIENIA OGÓLNE 5 DEFINICJE 5 ZAKRES UBEZPIECZENIA 9 UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 9 Przedmiot i miejsce ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

OWU. Dom & Szczêœcie. Ubezpieczenie Twój DOM Plus. Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE WSPÓLNE

OWU. Dom & Szczêœcie. Ubezpieczenie Twój DOM Plus. Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE WSPÓLNE UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA MÓJ DOM (19050)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA MÓJ DOM (19050) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA MÓJ DOM (19050) SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 17 Definicje 17 Przedmiot ubezpieczenia 20 Zakres ubezpieczenia 20 Wyłączenia odpowiedzialności 21 Koszty dodatkowe

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 34/2005 Zarządu T.U. Compensa S.A. z dnia 15 czerwca 2005 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo