PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008"

Transkrypt

1 BURMISTRZ MIASTA I GMINY KROBIA PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA Krobia, sierpień 2004 opracowany przez: Stowarzyszenie Partnerzy dla Samorządu Puszczykowo, ul. Jasna 10 STOWARZYSZENIE zespół ekspertów: mgr inż. Marian Walny mgr Maciej Soska dr Agnieszka Byczyńska

2 Spis treści 1. Wstęp Położenie geograficzne Ludność Działalność przemysłowa i handlowa Wytwarzane odpady Aktualny stan gospodarki odpadami w Gminie Krobia Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów, w tym komunalnych Źródła danych Oszacowanie aktualnie powstającej ilości odpadów komunalnych Analiza ilości odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych obliczona według wskaźników nagromadzenia dla roku Dane dotyczące ilości odpadów wytwarzanych w obiektach infrastruktury obliczona według wskaźników nagromadzenia dla roku Oszacowanie ilości odpadów wielkogabarytowych powstających na terenie Gminy Krobia obliczone według wskaźników nagromadzenia dla roku Oszacowanie ilości odpadów budowlanych i poremontowych powstających na terenie Gminy Krobia obliczone według wskaźników nagromadzenia dla roku Oszacowanie ilości odpadów z ogrodów i parków obliczone według wskaźników nagromadzenia dla roku Oszacowanie ilości zmiotek ulicznych powstających na terenie Gminy Krobia obliczone według wskaźników nagromadzenia dla roku Oszacowanie ilości odpadów niebezpiecznych powstających w grupie odpadów komunalnych na terenie Gminy Krobia obliczone według wskaźników nagromadzenia dla roku Zbiorcze zestawienie ilości odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Krobia obliczone dla roku 2000 według wskaźników nagromadzenia z KPGO Odpady opakowaniowe Oszacowanie ilości odpadów opakowaniowych powstających na terenie Gminy Krobia (dla roku 2000) Analiza sytuacji w Gminie Krobia w odniesieniu do odpadów opakowaniowych Komunalne osady ściekowe Odpady przemysłowe Przemysłowe odpady niebezpieczne Inne odpady niebezpieczne Odpady medyczne i weterynaryjne Odpady zawierające azbest Pojazdy wycofane z eksploatacji Pestycydy Oleje odpadowe Baterie i akumulatory Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne Odpady zawierające PCB Odpady z innych źródeł Import i eksport odpadów Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania Istniejące systemy zbierania wszystkich odpadów, w tym komunalnych Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w szczególności odpadów komunalnych Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych, Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych Zmiany spowodowane rozwojem gospodarczym i czynnikami ekonomicznymi Zmiany demograficzne Skład morfologiczny odpadów i jego zmiany Wskaźniki nagromadzenia odpadów i ich zmiany Zmiany w ilości odpadów komunalnych Wyznaczenie ilości surowców wtórnych do wyselekcjonowania Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów Działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko...48

3 4.3. Działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów Założone cele i projektowany system gospodarki odpadami, w tym odpadami komunalnymi i opakowaniowymi, uwzględniający ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie, ze wskazaniem miejsca unieszkodliwiania odpadów Założone cele Polityka Ekologiczna Państwa na lata z uwzględnieniem perspektywy na lata Krajowy Plan Gospodarki Odpadami Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego Polityka i cele na poziomie Powiatu Założone cele i przyjęty system gospodarki odpadami dla regionu leszczyńskiego Proponowany system gospodarki odpadami Założenia organizacyjne Koordynacja funkcjonowania systemu logistycznego Platforma elektroniczna systemu logistycznego Założenia i ramy organizacyjne Ramy organizacyjno - prawno - finansowe funkcjonowania ZUO Szczegółowa analiza wariantów rozwiązań Zasady wyposażenia gospodarstw domowych w urządzenia do zbierania odpadów komunalnych i surowców, częstotliwość zbiórki Zasady zbiórki pozostałych odpadów Analiza finansowa proponowanych wariantów Koszty funkcjonowania systemu Koszty inwestycyjne Instalacje odzysku i unieszkodliwiania odpadów Dostępność finansowa dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Opis sposobu postępowania z poszczególnymi frakcjami odpadów w ZUO WYTYCZNE DO REALIZACJI RÓWNOLEGLE Z ROZWIJANIEM KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU Zadania strategiczne obejmujące okres co najmniej 8 lat Zmiany w strukturze organizacyjnej Zmiany w systemy gromadzenia i zbierania odpadów Harmonogramy realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizację Zadania obejmujące okres najbliższych 4 lat Założenia ogólne Harmonogram działań Nowe instalacje odzysku i unieszkodliwiania odpadów Analiza oddziaływania projektu planu na środowisko oraz wnioski z analizy i sposób ich uwzględnienia w planie Wnioski z analizy System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów (wdrażania) pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości Wdrożenie Prawo lokalne (regulaminy) Ewidencja i monitoring zasady ogólne Monitoring i ocena realizacji zamierzonych celów w gminie Informacja, edukacja i konsultacje Doskonalenie kadr Streszczenie w języku niespecjalistycznym Spis tabel Spis rysunków Aneks I. Ramy prawne gospodarki odpadami i kompetencje gmin w tym zakresie a. Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( ) b. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska ( ) c. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw ( ) d. Ustawa z dnia o odpadach ( ) e. Ustawy z dnia 11 maja 2001 O opakowaniach i odpadach opakowaniowych...119

4 f. Ustawa z dnia 11 maja 2001 O obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej g. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane ( ) h. Ustawa z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 o gospodarce komunalnej ( ) II. Program azbestowy III. Prognozowane ilości odpadów w poszczególnych sołectwach...134

5 1. WSTĘP Nowa ustawa o odpadach określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasadami zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczania ich ilości i negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku, wykorzystywania, recyklingu i unieszkodliwiania. Opracowanie planu gospodarki odpadami na szczeblu gminy jest obowiązkiem określonym w rozdziale 3 ustawy o odpadach. Zgodnie z tymi przepisami organy administracji samorządowej są zobowiązane do opracowania planów gospodarki odpadami dla właściwego sobie obszaru. Rolą tych planów jest objęcie zagadnień w zakresie m.in. zapobiegania powstawaniu odpadów, bezpiecznego nimi gospodarowania, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i komunalnymi oraz ograniczenia ilości składowanych odpadów. Ich głównym zadaniem i celem jest doprowadzenie do ograniczania składowania odpadów, głównie poprzez odzysk surowców wtórnych i zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych. Będzie to możliwe dzięki uwzględnieniu potrzeby utworzenia oraz utrzymania zintegrowanej i wystarczającej w skali kraju sieci instalacji do unieszkodliwiania odpadów. Będzie to wymagało koordynacji działań pomiędzy organami administracji publicznej różnych szczebli a w szczególności sąsiadujących ze sobą gmin oraz współpracy między administracją i przedsiębiorcami. Sporządzanie gminnego planu gospodarki odpadami jest procesem wieloetapowym i cyklicznie ponawianym, obejmującym: 1. zaplanowanie procesu planowania i wybór zespołu opracowującego projekt planu gospodarki odpadami 2. ocenę realizacji obowiązującego planu gospodarki odpadami 3. zebranie podstawowych informacji charakteryzujących obszar, dla którego sporządzany lub aktualizowany jest plan gospodarki odpadami, w tym określenie: a) położenia obszaru, z ewentualnym jego podziałem na rejony pomocnicze (w szczególności: sołectwa, strefy przemysłowe czy rejony obsługi) b) sytuacji demograficznej i gospodarczej, w tym przedstawienie informacji o ilości i rozmieszczeniu ludności, z uwzględnieniem zabudowy zagrodowej oraz jedno- i wielorodzinnej, rodzaju i zakresu działalności, wskutek której są wytwarzane odpady, obiektach infrastruktury, terenach zieleni i zadrzewień c) danych dotyczących działalności przemysłowej, w tym przedstawienie informacji o liczbie podmiotów wraz z rodzajem ich produkcji lub działalności oraz określeniem wielkości podmiotów - w podziale na małych, średnich i dużych przedsiębiorców 4. określenie aktualnego stanu gospodarki odpadami 5. ustalenie przewidywanych zmian czynników związanych z gospodarką odpadami 6. wariantowe przedstawienie strategii oraz celów i zadań 7. wybór strategii oraz celów i zadań po przeprowadzeniu konsultacji z zainteresowanymi podmiotami 8. ustalenie długoterminowego programu strategicznego obejmującego okres co najmniej 8 lat 9. ustalenie krótkoterminowego planu działań obejmującego okres 4 lat; 10. przeprowadzenie analizy oddziaływania projektu planu na środowisko; 1

6 11. opracowanie projektu planu gospodarki odpadami 12. przeprowadzenie procesu konsultacji i opiniowania 13. uchwalenie planu Oczywiście ocena realizacji obowiązującego planu gospodarki odpadami nie dotyczy sporządzania pierwszego projektu gminnego planu gospodarki odpadami. Jeżeli dla danego obszaru zostały wyznaczone określone cele lub zadania w planie gospodarki odpadami wyższego szczebla, to sposób realizacji tych celów i zadań powinien zostać zawarty również w planie gospodarki odpadami, który dotyczy danego obszaru. Propozycje lokalizacji dla obiektów gospodarki odpadami zawarte w planach gospodarki odpadami uwzględniają ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub wskazują konieczność zmiany tych ustaleń. Gminny plan gospodarki odpadami jest sporządzany w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych oraz w formie pisemnej. Rozmieszczenie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów w gminnym planie gospodarki odpadami przedstawia się graficznie przy pomocy dowolnej techniki. Plan Gospodarki Odpadami Województwa Wielkopolskiego nie przewiduje na terenie powiatu gostyńskiego budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO). Powiat Gostyński został podzielony na dwie części. Pięć gmin (Gostyń, Borek Wlkp., Krobia, Piaski, Poniec) przypisane zostały do obszaru Leszno, dwie gminy (Pępowo i Pogorzela) przypisane zostały do obszaru Sulmierzyce (Krotoszyn) Ostrów Wielkopolski. Taka sama koncepcja została przyjęta w Planie Gospodarki Odpadami Powiatu Gostyńskiego opracowanym przez firmę EKO-EFEKT z Warszawy. Pogłębiona analiza gospodarki odpadami dla rejonu Leszna zaowocowała powstaniem koncepcji utworzenia jednolitego programu dla całego subregionu obejmującego 20 gmin z czterech sąsiadujących powiatów w oparciu o ZZO w Trzebani ( gmina Osieczna) koło Leszna. Opracowany został także Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Leszna i subregionu leszczyńskiego prze firmę EKOSYSTEM z Zielonej Góry. Ponieważ gmina Krobia przystąpiła do tego przedsięwzięcia, niniejszy Plan opiera się na założeniach przyjętych w planie dla subregionu ( jego założenia przedstawione są w osobnym rozdziale). 2

7 1.1. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE Gmina wiejska Krobia zajmuje obszar o powierzchni 129,6 km 2, należący administracyjnie do powiatu gostyńskiego w województwie wielkopolskim. Od zachodu sąsiaduje z gminą Poniec, od wschodu z gminą Pępowo, od północy z gminą Gostyń, a od południa z gminą Miejska Górka. Miasto Krobia leży na trasie Poznań-Gostyń-Rawicz w odległości 13 kilometrów na południe od siedziby powiatu Gostynia. Cała gmina leży w pradolinie Rowu Polskiego, która to rzeka jest bazą drenażu dla wód powierzchniowych dla gminy ( jedynie południowy skrawek gminy odwadnia się do rzeki Dąbroczni). Dno pradoliny położone jest na wysokości m. n.p.m. Rzeźba terenu wyjątkowo mało urozmaicona. Większość obszaru gminy to użytki rolne (wyjątkowo dobre gleby są podstawowym zasobem środowiska). Lasy zajmują niewielką powierzchnię, bo zaledwie 4 % powierzchni całej gminy. Pod względem administracyjnym gmina podzielona jest na 22 sołectwa (tabela 1). Największe z nich to Niepart, Gogolewo i Chwałkowo. Tabela 1. Podział administracyjny gminy Krobia (dane własne gminy). Lp. MIEJSCOWOŚĆ (sołectwo) Powierzchnia 1. Krobia 7,017 km² 2. Bukownica 3,409 km² 3. Chumiętki 2,798 km² 4. Chwałkowo 9,825 km² 5. Ciołkowo 5,139 km² 6. Domachowo 7,299 km² 7. Gogolewo 8,802 km² 8. Grabianowo 2,619 km² 9. Karzec 6,530 km² 10. Kuczyna 5,059 km² 11. Kuczynka 4,600 km² 12. Niepart 6,093 km² 13. Pijanowice 3,435 km² 14. Posadowo 4,569 km² 15. Potarzyca 5,313 km² 16. Przyborowo 5,555 km² 17. Pudliszki 8,959 km² 18. Rogowo 3,798 km² 19. Stara Krobia 6,900 km² 20. Sułkowice 7,808 km² 21. Wymysłowo 2,991 km² 22. Ziemlin 4,446 km² 23. Żychlewo 5,807 km² Razem: 129,6 km² 3

8 1.2. LUDNOŚĆ Liczba mieszkańców w podziale na sołectwa w latach wynosiła: Tabela 2. Liczba ludności w gminie Krobia w latach Lp. Miejscowość Krobia Bukownica Chumiętki Chwałkowo Ciołkowo Domachowo Gogolewo Grabianowo Karzec Kuczyna Kuczynka Niepart Pijanowice Posadowo Potarzyca Przyborowo Pudliszki Rogowo Stara Krobia Sułkowice Wymysłowo Ziemlin Żychlewo Razem: miasto wieś W okresie minionych pięciu lat liczba mieszkańców utrzymywała się na bardzo zbliżonym poziomie i to zarówno w mieście jak i na terenach wiejskich. Obserwowany bardzo niewielki przyrost wynika z dodatniego salda migracji, a przyrost naturalny jak w wielu wiejskich gminach w Polsce jest ujemny. Taka też tendencja została przyjęta w prognozie liczby ludności na lata następne. Na terenie gminy mieszka 279 stałych mieszkańców w trzech Domach Pomocy Społecznej DZIAŁALNOŚĆ PRZEMYSŁOWA I HANDLOWA Na terenie gminy dominuje gospodarka rolna. W gmninie w roku 2003 zarejestrowane były 734 podmioty gospodarcze (w tym 273 handlowych, 255 usługowych i tylko 29 przemysłowych i wytwórczych) i 1130 gospodarstw rolnych. Mimo że stopa bezrobocia w gminie w latach wzrosła z 5,8% do 7,7%, to nadal jest o połowę mniejsza niż średnia dla całego powiatu. Gmina Krobia nie stanowi wprawdzie atrakcyjnego miejsce lokalizacji dla firm, lecz mimo to charakteryzuje się dużą dynamiką gospodarczą. 4

9 Do największych przedsiębiorstw na terenie gminy należą: Zakłady PUDLISZKI S.A. (przetwórstwo owocowo-warzywne), PPH Sorel-Pol Sp.z o.o. w Chwałkowie (producent przyczep samochodowych i pieców gazowych), tartak ARDI w Karcu, cegielnia w Pudliszkach WYTWARZANE ODPADY Wszystkie odpady komunalne zbierane na terenie gminy Krobia gromadzone są na wysypisku gminnym w Karcu (jego charakterystyka przedstawiona jest w dalszej części opracowania). Ponieważ systemem zbiórki nie są objęci wszyscy mieszkańcy gminy ilości odpadów rejestrowane na wysypisku nie mogą być podstawą do obliczania ilości wytwarzanych odpadów. Według danych zawartych w powiatowym Planie Gospodarki Odpadami dla powiatu gostyńskiego stopień obsługi mieszkańców objętych zorganizowanym systemem wywozu w poszczególnych typach zabudowy przedstawia się następująco: - zabudowa wielorodzinne posesji 100% - zabudowa jednorodzinna posesji 26 % - zabudowa rolnicza 0 % ( średnio dla gminy 45 %) Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że wysypisko nie jest wyposażone w wagę (ilości są szacowane przez pracownika wysypiska i podawane w m³), oraz to, że mieszkańcy mogą sami dowozić odpady na wysypisko. Wszystkie te przesłanki powodują, że do ustalenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych na terenie gminy w dalszej części opracowania przyjęto metodę wskaźnikową, opierając się na wskaźnikach nagromadzenia odpadów określonych w KPGO oddzielnie dla terenów miejskich i wiejskich. Rysunek. 1. Łączne ilości odpadów gromadzonych na wysypisku w Karcu w latach (dane własne gminy)*. m , , , , ,00 0, rok * dane z lat pochodzą z Programu gospodarki odpadami komunalnymi dla gminy Krobia 2000 Łączna ilość odpadów komunalnych w ostatnich latach systematycznie rosła (rys1), Przy czym bardzo wyraźnie widać różnicę w ostatnich trzech latach. W roku 2002 wprowadzona została opłata za korzystanie ze środowiska oraz rozpoczęły działalność firmy wywozowe. W związku z tym ewidencja prowadzona była w sposób bardziej 5

10 szczegółowy, także odpadów dowożonych indywidualnie przez mieszkańców. Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gminy dopuszcza taką możliwość, pomimo że zapis taki sprzeczny jest z ustawą o odpadach. Powyższe dane świadczą o tym, że w latach poprzednich ogromna ilość odpadów w ogóle nie trafiała na wysypisko. Także dziś nie wszyscy mieszkańcy objęci są systemem odbioru odpadów komunalnych. O ile w Krobi, szczególnie w zabudowie wielorodzinnej umowami objęte są wszystkie gospodarstwa domowe, o tyle jeśli chodzi o zabudowę jednorodzinną ( w szczególności na terenach wiejskich) odsetek ten szacowany jest średnio zaledwie na ok. 30 %. Jeśli chodzi o wytwarzanie odpadów przemysłowych autorzy nie dysponują żadnymi danymi w tym zakresie. Nie ma ich w wojewódzkiej bazie danych Urzędu Marszałkowskiego oraz w WIOŚ. Jedyna informacja z tej dziedziny to wykaz podmiotów posiadających decyzję na wytwarzanie odpadów (tabela 3). Na terenie gminy wydano 3 takie decyzje. Tabela 3. Wykaz podmiotów z gminy Krobia posiadających decyzję na wytwarzanie odpadów przemysłowych (w tym niebezpiecznych) Lp. Nazwa i adres ARDI Tartak Andrzej Radzimski, ul. Poniecka 2, Krobia Pudliszki S.A. Pudliszki ul. Fabryczna Pudliszki SORELPOL Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny Włostowo Chwałkowo 50, Krobia kod * * * * * * * * * * * * Rodzaj odpadów Ilość [Mg/rok] Odpady kory - 50 Mg Trociny, wióry, ścinki, drewno inne niż w Mg Odpadowy toner druk. inny niż w ,03 Mg Popioły lotne z drewna niepoddane obróbce chemicznej 1,20 Mg Inne oleje hydrauliczne 1,000 Mg Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 2,500 Mg Opakowania z tworzyw sztucznych 1,00 Mg Opakowania zaw. pozostałości substancji. niebezp. 1,000 Mg Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny. do wycier. itp. 0,50 Mg Zużyte opony 1,00 Mg Zużyte urządzenia zawierające rtęć 0,015 Mg Baterie i akumulatory ołowiowe 0,100 Mg Odpadowa masa roślinna Mg Surowce i produkty nie do spożycia poch. Zwierzęcego 1,00Mg Surowce i produkty nie do spożycia poch. Roślinnego Mg Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 2,000 Mg Opakowania z papieru i tektury 120,00 Mg Opakowania z tworzyw sztucznych 70,00 Mg Opakowania z drewna 35,00 Mg Opakowania wielomateriałowe 10,00 Mg Opakowania za szkła 90,00 Mg Opakowania zaw. Pozostałości subst. Niebezpiecz. - 0,010 Mg Zmieszane odpady opakowaniowe 1,00 Mg Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycier. itd. 0,11 Mg Zużyte opony 0,80 Mg Zużyte urządzenia zawierające rtęć 0,30 Mg Chemikalia laboratoryjne i analityczne 0,010 Mg Baterie i akumulatory ołowiowe 1,000 Mg Miedź, brąz, mosiądz 0,20 Mg Aluminium 0,10 Mg Żelazo i stal 100,00 Mg Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali 138,1 Mg Zawiesiny wodne farb lub lakierów 1,0 Mg Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów 4,5 Mg Popioły lotne z węgla 2,0 Mg Zmieszane odpady opakowaniowe0,5 Mg 6

11 2. AKTUALNY STAN GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE KROBIA 2.1 RODZAJ, ILOŚĆ I ŹRÓDŁA POWSTAWANIA ODPADÓW, W TYM KOMUNALNYCH Źródła danych Przy realizacji Planu Gospodarki Odpadami w szczególności analizie stanu istniejącego w sektorze gospodarki odpadami posłużono się danymi z następujących źródeł: Krajowy Plan Gospodarki Odpadami Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami Wielkopolska opracowany przez Arcadis Plan Gospodarki Odpadami Powiatu Gostyńskiego opracowany prze EKO- EFEKT Dane pozyskane z gminy i jednostek gminy Prace zostały wykonane zgodnie z zaleceniami Poradnika powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami i treścią rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami Do odpadów komunalnych nie zalicza się odpadów przemysłowych oraz odpadów z laboratoriów i innych źródeł, które ze względu na masowość lub szkodliwość wymagają odrębnego postępowania. Odpady komunalne są mieszaniną wielu materiałów zużytych w wyniku konsumpcji. Źródłami wytwarzanych odpadów komunalnych są: gospodarstwa domowe; obiekty infrastrukturalne; usuwane z domostw odpady wielkogabarytowe takie jak meble, pralki, lodówki; budowy, remonty, demontaże obiektów budowlanych; obszary ogrodów, parków, cmentarzy, targowisk; czyszczone ulice i place; elementy niebezpieczne zawarte w odpadach komunalnych. Zarówno ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, wskaźnik ich nagromadzenia, jak struktura oraz skład są uzależnione od poziomu rozwoju gospodarczego, zamożności społeczeństwa jak i sposobu życia, gospodarowania zasobami i konsumpcji dóbr materialnych, a nawet od bardzo subiektywnych cech charakterologicznych mieszkańców. Wiedza o tym jest istotną informacją w projektowaniu systemów zagospodarowania odpadów. Należy, bowiem brać pod uwagę fakt, że w zależności od lokalizacji, stopnia rozwoju gospodarczego, dostawy gazu bądź jej braku, rodzaju mieszkalnictwa itp. rozbieżności jakościowe i ilościowe we wskaźnikach nagromadzenia i morfologii odpadów mogą być bardzo duże. Projektując system dobrze jest posługiwać się danymi rzeczywistymi zebranymi w terenie, którego dotyczyć będzie dany projekt. Niestety jak już wspomniano dane rzeczywiste są najczęściej niekompletne lub w ogóle ich brakuje. Gminy nie mają pełnej informacji na temat ilości i składu morfologicznego odpadów powstających na ich terenie. Dlatego też w niniejszym dokumencie dane na temat ilości i jakości odpadów komunalnych (podziału odpadów na poszczególne frakcje), obliczone na podstawie wskaźników zawartych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, starano się skonfrontować z danymi GUS i innych dostępnych źródeł Oszacowanie aktualnie powstającej ilości odpadów komunalnych W związku z tym, że nie wszyscy mieszkańcy gminy objęci są systemem wywozu odpadów komunalnych, oraz faktem, że nie wszystkie odpady komunalne powstające na 7

12 terenie gminy składowane są na wysypisku gminnym, ilość odpadów faktycznie powstającą w gminie można tylko oszacować w oparciu o wskaźniki nagromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów dla terenów wiejskich i miejskich. Jest to także istotne, ze względu na to, że propozycje niniejszego planu dotyczą wszystkich ilości wytworzonych w gminie, co ma kolosalne znaczenie do obliczania kosztów szczególnie w odniesieniu do okresów przyszłych. Ponieważ PGO dla Leszna i subregionu w przypadku gminy Krobia także posługuje się szacunkami tym ważniejsze jest dokonanie dokładnych obliczeń dla wszystkich sołectw gminy. Oszacowanie ilości wytworzonych odpadów dla roku 2000 będzie podstawą do dalszych obliczeń ilości prognozowanych dla lat przyszłych Analiza ilości odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych obliczona według wskaźników nagromadzenia dla roku 2000 Analiza ilości powstających w gospodarstwach domowych odpadów komunalnych ogółem oraz w poszczególnych frakcjach wg składu morfologicznego oszacowana została metodą wskaźnikową. Zastosowano wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz procentowe udziały poszczególnych frakcji odpadów w ich ogólnej masie zgodnie z przyjętymi dla Polski założeniami w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami. Plan ten przyjmował rok 2000 jako rok bazowy. Tabela 4. Wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych na terenach miejskich i wiejskich. (wg KPGO) Miasto Wieś Wskaźnik nagromadzenia kg/m/rok Tabela 5. Skład morfologiczny odpadów z gospodarstw domowych (wg KPGO) Frakcja odpadów Miasto Wieś udział % udział % organiczne papier i tektura tworzywa sztuczne szkło 8 8 metale 4 4 tekstylia 4 3 mineralne i frakcja drobna Oszacowania ilości odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych odwołują się do liczby mieszkańców w poszczególnych miejscowościach. Przedstawione w tabelach poniżej dane uwzględniają informacje otrzymane w pierwszej kolejności z Urzędu Gminy, w przypadku braku danych wykorzystano opracowania GUS. 8

13 Tabela 6. Szacowana ilość odpadów komunalnych z gospodarstw domowych powstająca na terenie Gminy Krobia obliczona według wskaźników dla roku 2000 Sołectwo Liczba ludności Odpady ogółem Odpady organiczne papier i tektura Odpady podatne na segregację szkło tworzywa sztuczne metale tekstylia Pozostałe odpady mineralne i frakcja drobna [0,224 Mg/M/rok] [0.36] [0.19] [0.14] [0.08] [0.04] [0.04] [0.15] Krobia ,95 169,39 124,81 71,32 35,66 35,66 133,73 Bukownica ,40 2,78 2,26 2,26 1,39 0,70 0,52 7,48 Chumiętki ,60 5,22 4,24 4,24 2,61 1,30 0,98 14,02 Chwałkowo ,44 12,23 9,94 9,94 6,12 3,06 2,29 32,87 Ciołkowo ,94 5,27 4,28 4,28 2,64 1,32 0,99 14,17 Domachowo ,82 8,61 7,00 7,00 4,31 2,15 1,61 23,14 Gogolewo ,48 9,84 7,99 7,99 4,92 2,46 1,84 26,44 Grabianowo 79 9,16 1,47 1,19 1,19 0,73 0,37 0,27 3,94 Karzec ,64 4,10 3,33 3,33 2,05 1,03 0,77 11,02 Kuczyna ,34 5,49 4,46 4,46 2,75 1,37 1,03 14,76 Kuczynka 91 10,56 1,69 1,37 1,37 0,84 0,42 0,32 4,54 Niepart ,04 9,45 7,68 7,68 4,72 2,36 1,77 25,39 Pijanowice ,56 2,97 2,41 2,41 1,48 0,74 0,56 7,98 Posadowo ,09 4,97 4,04 4,04 2,49 1,24 0,93 13,37 Potarzyca ,19 5,79 4,70 4,70 2,90 1,45 1,09 15,56 Przyborowo ,28 2,77 2,25 2,25 1,38 0,69 0,52 7,43 Pudliszki ,56 43,45 35,30 35,30 21,72 10,86 8,15 116,77 Rogowo ,00 4,64 3,77 3,77 2,32 1,16 0,87 12,47 Stara Krobia ,78 9,73 7,90 7,90 4,86 2,43 1,82 26,14 Sułkowice ,46 11,43 9,29 9,29 5,72 2,86 2,14 30,73 Wymysłowo ,49 3,12 2,53 2,53 1,56 0,78 0,58 8,38 Ziemlin ,98 4,16 3,38 3,38 2,08 1,04 0,78 11,17 Żychlewo ,79 7,65 6,21 6,21 3,82 1,91 1,43 20,55 Razem gmina ,13 487,76 304,93 260,35 154,73 77,37 66,94 582, Dane dotyczące ilości odpadów wytwarzanych w obiektach infrastruktury obliczona według wskaźników nagromadzenia dla roku 2000 Kolejnym ze sposobów powstawania odpadów komunalnych są obiekty infrastruktury takie jak handel, usługi i rzemiosło, szkolnictwo, obiekty turystyczne, targowiska. 9

14 Tabela 7. Wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych z obiektów infrastruktury na terenach miejskich i wiejskich. ( wg KPGO) miasto Wskaźnik nagromadzenia kg/m/rok wieś Tabela 8. Skład morfologiczny odpadów komunalnych z obiektów infrastruktury Frakcja odpadów Udział w % organiczne 10 papier i tektura 30 tworzywa sztuczne 30 Szkło 10 Metale 5 Tekstylia 3 mineralne i frakcja drobna 12 Tabela 9. Szacowana ilość odpadów z infrastruktury powstająca na terenie Gminy Krobia obliczona według wskaźników dla roku 2000 Sołectwo Liczba ludności Odpady ogółem Odpady organiczne 10 Odpady podatne na segregację papier i tworzywa tektura meta- sztuczne szkło le tekstylia Pozostałe odpady mineralne i frakcja drobna [0,110 Mg/M/rok] [0.10] [0.30] [0.30] [0.10] [0.05] [0.03] [0.12] Krobia ,78 131,34 131,34 43,78 21,89 13,13 52,54 Bukownica 150 6,75 0,68 2,03 2,03 0,68 0,34 0,20 0,81 Chumiętki ,65 1,26 3,79 3,79 1,26 0,63 0,38 1,52 Chwałkowo ,66 2,97 8,90 8,90 2,97 1,48 0,89 3,56 Ciołkowo ,78 1,28 3,83 3,83 1,28 0,64 0,38 1,53 Domachowo ,88 2,09 6,26 6,26 2,09 1,04 0,63 2,51 Gogolewo ,85 2,39 7,16 7,16 2,39 1,19 0,72 2,86 Grabianowo 79 3,56 0,36 1,07 1,07 0,36 0,18 0,11 0,43 Karzec 221 9,95 0,99 2,98 2,98 0,99 0,50 0,30 1,19 Kuczyna ,32 1,33 4,00 4,00 1,33 0,67 0,40 1,60 Kuczynka 91 4,10 0,41 1,23 1,23 0,41 0,20 0,12 0,49 Niepart ,91 2,29 6,87 6,87 2,29 1,15 0,69 2,75 Pijanowice 160 7,20 0,72 2,16 2,16 0,72 0,36 0,22 0,86 Posadowo ,06 1,21 3,62 3,62 1,21 0,60 0,36 1,45 Potarzyca ,04 1,40 4,21 4,21 1,40 0,70 0,42 1,68 Przyborowo 149 6,71 0,67 2,01 2,01 0,67 0,34 0,20 0,80 Pudliszki ,35 10,53 31,60 31,60 10,53 5,27 3,16 12,64 Rogowo ,25 1,13 3,38 3,38 1,13 0,56 0,34 1,35 Stara Krobia ,58 2,36 7,07 7,07 2,36 1,18 0,71 2,83 Sułkowice ,72 2,77 8,32 8,32 2,77 1,39 0,83 3,33 Wymysłowo 168 7,56 0,76 2,27 2,27 0,76 0,38 0,23 0,91 Ziemlin ,08 1,01 3,02 3,02 1,01 0,50 0,30 1,21 Żychlewo ,54 1,85 5,56 5,56 1,85 0,93 0,56 2,22 Gmina razem ,26 84,23 252,68 252,68 84,23 42,11 25,27 101,07

15 Oszacowanie ilości odpadów wielkogabarytowych powstających na terenie Gminy Krobia obliczone według wskaźników nagromadzenia dla roku 2000 Odpady wielkogabarytowe są to odpady z gospodarstw domowych, które ze względu na postać i duże rozmiary (nie mieszczą się do standartowych pojemników na odpady) wymagają odrębnego traktowania. Tabela 10. Wskaźniki nagromadzenia odpadów wielkogabarytowych na terenach miejskich i wiejskich ( wg KPGO) miasto wieś Wskaźnik nagromadzenia kg/m/rok Tabela 11. Szacowana ilość odpadów wielkogabarytowych powstająca na terenie Gminy Krobia obliczona według wskaźników nagromadzenia dla roku 2000 Pozostałe odpady Odpady podatne na segregację balastowe, mineralne, Sołectwo frakcja drobna, Liczba Odpady Odpady organiczne (drewno) metale materace, plastyk ludności ogółem 0,020 Mg/M/rok] [0.60] [0.30] [0.10] Krobia ,76 23,88 7,96 Bukownica 150 2,25 1,35 0,68 0,23 Chumiętki 281 4,22 2,53 1,26 0,42 Chwałkowo 659 9,89 5,93 2,97 0,99 Ciołkowo 284 4,26 2,56 1,28 0,43 Domachowo 464 6,96 4,18 2,09 0,70 Gogolewo 530 7,95 4,77 2,39 0,80 Grabianowo 79 1,19 0,71 0,36 0,12 Karzec 221 3,32 1,99 0,99 0,33 Kuczyna 296 4,44 2,66 1,33 0,44 Kuczynka 91 1,37 0,82 0,41 0,14 Niepart 509 7,64 4,58 2,29 0,76 Pijanowice 160 2,40 1,44 0,72 0,24 Posadowo 268 4,02 2,41 1,21 0,40 Potarzyca 312 4,68 2,81 1,40 0,47 Przyborowo 149 2,24 1,34 0,67 0,22 Pudliszki ,12 21,07 10,53 3,51 Rogowo 250 3,75 2,25 1,13 0,38 Stara Krobia 524 7,86 4,72 2,36 0,79 Sułkowice 616 9,24 5,54 2,77 0,92 Wymysłowo 168 2,52 1,51 0,76 0,25 Ziemlin 224 3,36 2,02 1,01 0,34 Żychlewo 412 6,18 3,71 1,85 0,62 Gmina Razem ,42 128,65 64,33 21, Oszacowanie ilości odpadów budowlanych i poremontowych powstających na terenie Gminy Krobia obliczone według wskaźników nagromadzenia dla roku 2000 Odpady budowlane pochodzą zarówno z sektora odpadów komunalnych jak i ze źródeł poza nim. Dla obliczenia ilości odpadów budowlanych w odpadach komunalnych możemy posłużyć się wskaźnikami z KGPO przedstawionymi w poniższej tabeli. 11

16 Tabela 12. Wskaźniki nagromadzenia odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych na terenach miejskich i wiejskich oszacowane w KPGO dla roku 2000 miasto wieś Wskaźnik nagromadzenia kg/m/rok Tabela 13. Średni skład odpadów budowlanych i poremontowych ( wg KPGO) Frakcja odpadów udział % cegła 40 beton 20 tworzywo sztuczne 1 bitumiczna powierzchnia dróg 8 drewno 7 metale 5 piasek 15 inne 4 Tabela 14. Szacowana ilość odpadów budowlanych i poremontowych powstających na terenie Gminy Krobia obliczona według wskaźników nagromadzenia dla roku 2000 Sołectwo Liczba ludności Odpady ogółem Odpady organiczne - cegła beton Odpady podatne na segregację 12 tworzywo sztuczne Bitumiczna powierzchnia dróg metale piasek Pozostałe - inne 0,040 Mg/M/rok] [0,07] [0,40] [0,20] [0,01] [0,08] [0,05] [0,15] [0,04] Krobia ,14 63,68 31,84 1,59 12,74 7,96 23,88 6,37 Bukownica 150 6,00 0,42 2,40 1,20 0,06 0,48 0,30 0,90 0,24 Chumiętki ,24 0,79 4,50 2,25 0,11 0,90 0,56 1,69 0,45 Chwałkowo ,36 1,85 10,54 5,27 0,26 2,11 1,32 3,95 1,05 Ciołkowo ,36 0,80 4,54 2,27 0,11 0,91 0,57 1,70 0,45 Domachowo ,56 1,30 7,42 3,71 0,19 1,48 0,93 2,78 0,74 Gogolewo ,20 1,48 8,48 4,24 0,21 1,70 1,06 3,18 0,85 Grabianowo 79 3,16 0,22 1,26 0,63 0,03 0,25 0,16 0,47 0,13 Karzec 221 8,84 0,62 3,54 1,77 0,09 0,71 0,44 1,33 0,35 Kuczyna ,84 0,83 4,74 2,37 0,12 0,95 0,59 1,78 0,47 Kuczynka 91 3,64 0,25 1,46 0,73 0,04 0,29 0,18 0,55 0,15 Niepart ,36 1,43 8,14 4,07 0,20 1,63 1,02 3,05 0,81 Pijanowice 160 6,40 0,45 2,56 1,28 0,06 0,51 0,32 0,96 0,26 Posadowo ,72 0,75 4,29 2,14 0,11 0,86 0,54 1,61 0,43 Potarzyca ,48 0,87 4,99 2,50 0,12 1,00 0,62 1,87 0,50 Przyborowo 149 5,96 0,42 2,38 1,19 0,06 0,48 0,30 0,89 0,24 Pudliszki ,64 6,55 37,46 18,73 0,94 7,49 4,68 14,05 3,75 Rogowo ,00 0,70 4,00 2,00 0,10 0,80 0,50 1,50 0,40 Stara Krobia ,96 1,47 8,38 4,19 0,21 1,68 1,05 3,14 0,84 Sułkowice ,64 1,72 9,86 4,93 0,25 1,97 1,23 3,70 0,99 Wymysłowo 168 6,72 0,47 2,69 1,34 0,07 0,54 0,34 1,01 0,27 Ziemlin 224 8,96 0,63 3,58 1,79 0,09 0,72 0,45 1,34 0,36 Żychlewo ,48 1,15 6,59 3,30 0,16 1,32 0,82 2,47 0,66 Razem ,72 36,31 207,4 103,74 5,19 41,50 25,94 77,81 20,75

17 Oszacowanie ilości odpadów z ogrodów i parków obliczone według wskaźników nagromadzenia dla roku 2000 Tabela 15. Wskaźniki nagromadzenia odpadów zielonych z ogrodów i parków na terenachmiejskich i wiejskich oszacowane w KPGO dla roku 2000 miasto wieś Wskaźnik nagromadzenia kg/m/rok 12 5 Tabela 16. Średni skład odpadów z ogrodów i parków ( wg KPGO) Frakcja odpadów udział % odpady organiczne 80 odpady mineralne 20 Tabela17. Szacowana ilość odpadów z ogrodów i parków powstających na terenie Gminy Krobia obliczona według wskaźników dla roku 2000 Sołectwo Liczba ludności Odpady ogółem Odpady organiczne podatne na segregację Odpady pozostałe, mineralne [0,012] Mg/M/rok] [0,80] [0,20] Krobia ,21 9,55 Bukownica 150 0,75 0,60 0,15 Chumiętki 281 1,41 1,12 0,28 Chwałkowo 659 3,30 2,64 0,66 Ciołkowo 284 1,42 1,14 0,28 Domachowo 464 2,32 1,86 0,46 Gogolewo 530 2,65 2,12 0,53 Grabianowo 79 0,40 0,32 0,08 Karzec 221 1,11 0,88 0,22 Kuczyna 296 1,48 1,18 0,30 Kuczynka 91 0,46 0,36 0,09 Niepart 509 2,55 2,04 0,51 Pijanowice 160 0,80 0,64 0,16 Posadowo 268 1,34 1,07 0,27 Potarzyca 312 1,56 1,25 0,31 Przyborowo 149 0,75 0,60 0,15 Pudliszki ,71 9,36 2,34 Rogowo 250 1,25 1,00 0,25 Stara Krobia 524 2,62 2,10 0,52 Sułkowice 616 3,08 2,46 0,62 Wymysłowo 168 0,84 0,67 0,17 Ziemlin 224 1,12 0,90 0,22 Żychlewo 412 2,06 1,65 0,41 Razem gmina ,70 74,16 18,54 13

18 Oszacowanie ilości zmiotek ulicznych powstających na terenie Gminy Krobia obliczone według wskaźników nagromadzenia dla roku 2000 Tabela 18. Wskaźniki nagromadzenia odpadów z czyszczenia placów i ulic na terenach miejskich i wiejskich oszacowane w KPGO miasto wieś Wskaźnik nagromadzenia kg/m/rok 15 0 Tabela 19. Średni skład odpadów z czyszczenia placów i ulic Frakcja odpadów udział % odpady mineralne 100 Tabela 20. Szacowana ilość odpadów z czyszczenia placów i ulic powstających na terenie Gminy Krobia obliczona według wskaźników dla roku 2000 Miasto Liczba ludności Odpady ogółem Odpady mineralne [0,015] Mg/M/rok] Krobia ,70 59, Oszacowanie ilości odpadów niebezpiecznych powstających w grupie odpadów komunalnych na terenie Gminy Krobia obliczone według wskaźników nagromadzenia dla roku 2000 Odpady niebezpieczne generuje głównie przemysł, ale pewne ich ilości powstają w sektorze komunalnym. Pod pojęciem odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych rozumie się wszystkie odpady niebezpieczne, powstające w małych ilościach w gospodarstwach domowych lub małych zakładach rzemieślniczych i pozostałych przedsiębiorstwach lub instytucjach publicznych, których ilość u danego wytwórcy w skali roku nie przekracza 100 kg, a które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny i inne właściwości i okoliczności stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi albo dla środowiska. Tabela 21. Wskaźnik nagromadzenia odpadów niebezpiecznych w odpadach komunalnych (wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami) oszacowany dla roku 2000 miasto wieś Wskaźnik nagromadzenia kg/m/rok 3 2 Tabela 22. Szacowana ilość odpadów niebezpiecznych powstających w grupie odpadów komunalnych na terenie Gminy Krobia obliczona według wskaźników KPGO dla roku 2000 Sołectwo Liczba ludności 14 Odpady ogółem [0,003] Mg/M/rok] Krobia

19 [0,002] Mg/M/rok] Bukownica 150 0,30 Chumiętki 281 0,56 Chwałkowo 659 1,32 Ciołkowo 284 0,57 Domachowo 464 0,93 Gogolewo 530 1,06 Grabianowo 79 0,16 Karzec 221 0,44 Kuczyna 296 0,59 Kuczynka 91 0,18 Niepart 509 1,02 Pijanowice 160 0,32 Posadowo 268 0,54 Potarzyca 312 0,62 Przyborowo 149 0,30 Pudliszki ,68 Rogowo 250 0,50 Stara Krobia 524 1,05 Sułkowice 616 1,23 Wymysłowo 168 0,34 Ziemlin 224 0,45 Żychlewo 412 0,82 Gmina razem ,92 Znacząca część frakcji odpadów niebezpiecznych w odpadach komunalnych (według szacunków WIOŚ, publikowanych m.in. w projekcie PGO dla powiatu gostyńskiego, zawartość odpadów niebezpiecznych w odpadach komunalnych waha się od 0,71 % w miastach do 0,9 % na wsi) jest "utylizowanych przez mieszkańców we własnym zakresie. W przypadku Gminy Krobia chodzi o około 30 ton odpadów, które mieszkańcy utylizują na własną rękę, głównie poprzez: składowanie na wysypiskach "dzikich", spalanie w piecach domowych lub kotłowniach, zrzut do kanalizacji, zrzut do wód powierzchniowych lub gruntu lub, w najlepszym przypadku, trafia na składowisko komunalne. Problem ten nie jest w ogóle dostrzegany, gdyż na co dzień nie zwraca się uwagi na pojedyncze przedmioty o które tu chodzi (np. baterie, medyczny sprzęt jednorazowy, przeterminowane lekarstwa, opakowania po środkach chemicznych). Właściwe zutylizowanie takiego pojedynczego przedmiotu jest kłopotliwe, szczególnie w warunkach wiejskich, dlatego odpady tego typu znajdują się wśród zwykłych odpadów komunalnych na zasadzie : jedna bateria jeszcze nikomu nie zaszkodziła. 15

20 Zbiorcze zestawienie ilości odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Krobia obliczone dla roku 2000 według wskaźników nagromadzenia z KPGO Tabela 23. Zestawienie oszacowanej ilości odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Krobia w Mg obliczone dla roku 2000 według wskaźników KPGO Rodzaj odpadów Ilość w Mg/rok odpady komunalne z gospodarstw domowych 1934,13 odpady komunalne z obiektów infrastruktury 842,26 odpady wielkogabarytowe 214,42 odpady budowlane i poremontowe 518,72 odpady zielone z ogrodów i parków 92,70 odpady z czyszczenia placów i ulic 59,70 odpady niebezpieczne 29,92 RAZEM 3691,84 Otrzymana wielkość znacznie przewyższa ilość odpadów, jakie były składowane na wysypisku gminnym w roku Jest także wyższa od całkowitej ilości odpadów przyjętych fizycznie na składowisko w roku 2003 (przyjęto 9950 m³, co przy średniej gęstości nasypowej odpadów z terenów wiejskich wynoszącej 220 kg/m³ daje ok Mg) Jest także dwukrotnie wyższa od ilości jaka została przyjęta do obliczeń w PGO dla subregionu leszczyńskiego dla wariantu realnego. Ponieważ dane obliczane na podstawie wskaźników wielokrotnie potwierdziły się, należy przyjąć, że są bliskie stanowi faktycznemu, a to oznacza, że na terenie gminy Krobia ok Mg odpadów rocznie unieszkodliwianych jest w sposób niewłaściwy (np. spalanie w paleniskach domowych, porzucanie na dzikich wysypiskach). W kolejnej tabeli przedstawiono podział tak oszacowanej ilości ze względu na miejsce powstawania odpadów tzn. dla każdego sołectwa oddzielnie. Tabela 24. Zestawienie szacowanej ilości odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Krobia w Mg obliczone dla roku 2000 według KPGO w podziale na strumienie i miejsca powstania Sołectwo Liczba ludności Odpady komunalne ogółem Odpady organiczne cegła beton papier i tektura Odpady podatne na segregację Tworzywa sztuczne Bitumiczna powierzchnia dróg szkło metale piasek tekstylia niebezpieczne Pozostałe odpady mineralne i frakcja drobna Krobia ,5 461,84 63,68 31,84 300,73 204,25 12,74 168,59 89,39 23,88 48,79 11,94 269,84 Bukownica ,45 5,83 2,40 1,20 4,29 3,48 0,48 2,94 2,01 0,90 0,72 0,30 8,91 Chumiętki ,66 10,92 4,50 2,25 8,03 6,51 0,90 5,50 3,76 1,69 1,36 0,56 16,69 Chwałkowo ,96 25,61 10,54 5,27 18,83 15,28 2,11 12,90 8,82 3,95 3,18 1,32 39,13 Ciołkowo ,33 11,04 4,54 2,27 8,12 6,58 0,91 5,56 3,80 1,70 1,37 0,57 16,86 Domachowo ,47 18,03 7,42 3,71 13,26 10,76 1,48 9,09 6,21 2,78 2,24 0,93 27,55 Gogolewo ,19 20,60 8,48 4,24 15,15 12,29 1,70 10,38 7,10 3,18 2,56 1,06 31,47 Grabianowo 79 17,62 3,07 1,26 0,63 2,26 1,83 0,25 1,55 1,06 0,47 0,38 0,16 4,69 Karzec ,28 8,59 3,54 1,77 6,32 5,12 0,71 4,33 2,96 1,33 1,07 0,44 13,12 Kuczyna ,01 11,50 4,74 2,37 8,46 6,86 0,95 5,80 3,96 1,78 1,43 0,59 17,58 Kuczynka 91 20,29 3,54 1,46 0,73 2,60 2,11 0,29 1,78 1,22 0,55 0,44 0,18 5,40 Niepart ,5 19,78 8,14 4,07 14,55 11,80 1,63 9,97 6,82 3,05 2,46 1,02 30,22 Pijanowice ,68 6,22 2,56 1,28 4,57 3,71 0,51 3,13 2,14 0,96 0,77 0,32 9,50 16

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji 1. Stan gospodarki odpadami 1.1. Odpady komunalne Streszczenie Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik 2010 Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Warszawa 2010 Autor: Hanna Teodorowicz Publikacja została współfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 Załącznik do Uchwały Nr 415/XX/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2012 roku Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 Departament Środowiska i Rolnictwa Referat Polityki

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wydział Inżynierii i Biotechnologii, Politechnika Częstochowska jurand@is.pcz.czest.pl Ustroń - Jaszowiec, 18-19 października 2012 Zakres tematyczny BLOK I BLOK

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Warszawa, czerwiec 2009 r. Spis treści: Str. 1.Wstęp. 5 2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.01.08 14:01:34 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA.go z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. 1), 2), 3) o odpadach Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101. 1322. 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA Gmina Miasto Łęczyca 2014 Opracowanie: Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Biuro: ul. Krakowska 11 43-190 Mikołów Tel/fax: 32 326 78 16 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030 INSTYTUT SOBIESKIEGO Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030 Tomasz Styś Robert Foks T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I Instytut Sobieskiego ul. Nowy Świat 27 00-029

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3)

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3) Projekt 05.07.2011r. USTAWA z dnia o odpadach 1)2)3) 1) Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

źródło: http://sompolno.pl/wp-content/uploads/2014/06/gmina1200x1029.jpg Rysunek V Mapa powiatu konińskiego

źródło: http://sompolno.pl/wp-content/uploads/2014/06/gmina1200x1029.jpg Rysunek V Mapa powiatu konińskiego źródło: http://sompolno.pl/wp-content/uploads/2014/06/gmina1200x1029.jpg Rysunek V Mapa powiatu konińskiego źródło: https://www.osp.org.pl/hosting/katalog.php?id_w=16&id_p=316&id_g=2343 683 W podziale

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG Olsztyn, sierpień 2012 Wykonanie: WARMIŃSKO MAZURSKA AGENCJA ENERGETYCZNA Sp. z o.o. ul. Kopernika 46A 10-513

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [nr CCI 2014PL16M2OP002] Załącznik do Uchwały Nr 1/1/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

SZACOWANA A RZECZYWISTA ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH ZBIERANYCH W GMINACH WIEJSKICH

SZACOWANA A RZECZYWISTA ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH ZBIERANYCH W GMINACH WIEJSKICH INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH Nr 3/2/2006, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 5 16 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Tomasz Bergel, Grzegorz Kaczor SZACOWANA A RZECZYWISTA

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice Wykonawcy: Piotr Kukla prowadzący Łukasz Polakowski Agata Zielińska Styczeń 2011 SPIS TREŚCI 1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI Załącznik do Uchwały Nr X/102/07 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 28 grudnia 2007 r. Janów Podlaski grudzień 2007 roku 1. Wstęp Od

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020 AZYMUT MENADŻERSKIE BIURO ASOCJACYJNE Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020 Jerzy Kwintkiewicz marzec 2010

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych Ministerstwo Środowiska Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych Warszawa, grudzień 2003r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. AKTUALNY STAN PRAWNY I ORGANIZACYJNY ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo