PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008"

Transkrypt

1 BURMISTRZ MIASTA I GMINY KROBIA PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA Krobia, sierpień 2004 opracowany przez: Stowarzyszenie Partnerzy dla Samorządu Puszczykowo, ul. Jasna 10 STOWARZYSZENIE zespół ekspertów: mgr inż. Marian Walny mgr Maciej Soska dr Agnieszka Byczyńska

2 Spis treści 1. Wstęp Położenie geograficzne Ludność Działalność przemysłowa i handlowa Wytwarzane odpady Aktualny stan gospodarki odpadami w Gminie Krobia Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów, w tym komunalnych Źródła danych Oszacowanie aktualnie powstającej ilości odpadów komunalnych Analiza ilości odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych obliczona według wskaźników nagromadzenia dla roku Dane dotyczące ilości odpadów wytwarzanych w obiektach infrastruktury obliczona według wskaźników nagromadzenia dla roku Oszacowanie ilości odpadów wielkogabarytowych powstających na terenie Gminy Krobia obliczone według wskaźników nagromadzenia dla roku Oszacowanie ilości odpadów budowlanych i poremontowych powstających na terenie Gminy Krobia obliczone według wskaźników nagromadzenia dla roku Oszacowanie ilości odpadów z ogrodów i parków obliczone według wskaźników nagromadzenia dla roku Oszacowanie ilości zmiotek ulicznych powstających na terenie Gminy Krobia obliczone według wskaźników nagromadzenia dla roku Oszacowanie ilości odpadów niebezpiecznych powstających w grupie odpadów komunalnych na terenie Gminy Krobia obliczone według wskaźników nagromadzenia dla roku Zbiorcze zestawienie ilości odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Krobia obliczone dla roku 2000 według wskaźników nagromadzenia z KPGO Odpady opakowaniowe Oszacowanie ilości odpadów opakowaniowych powstających na terenie Gminy Krobia (dla roku 2000) Analiza sytuacji w Gminie Krobia w odniesieniu do odpadów opakowaniowych Komunalne osady ściekowe Odpady przemysłowe Przemysłowe odpady niebezpieczne Inne odpady niebezpieczne Odpady medyczne i weterynaryjne Odpady zawierające azbest Pojazdy wycofane z eksploatacji Pestycydy Oleje odpadowe Baterie i akumulatory Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne Odpady zawierające PCB Odpady z innych źródeł Import i eksport odpadów Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania Istniejące systemy zbierania wszystkich odpadów, w tym komunalnych Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w szczególności odpadów komunalnych Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych, Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych Zmiany spowodowane rozwojem gospodarczym i czynnikami ekonomicznymi Zmiany demograficzne Skład morfologiczny odpadów i jego zmiany Wskaźniki nagromadzenia odpadów i ich zmiany Zmiany w ilości odpadów komunalnych Wyznaczenie ilości surowców wtórnych do wyselekcjonowania Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów Działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko...48

3 4.3. Działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów Założone cele i projektowany system gospodarki odpadami, w tym odpadami komunalnymi i opakowaniowymi, uwzględniający ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie, ze wskazaniem miejsca unieszkodliwiania odpadów Założone cele Polityka Ekologiczna Państwa na lata z uwzględnieniem perspektywy na lata Krajowy Plan Gospodarki Odpadami Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego Polityka i cele na poziomie Powiatu Założone cele i przyjęty system gospodarki odpadami dla regionu leszczyńskiego Proponowany system gospodarki odpadami Założenia organizacyjne Koordynacja funkcjonowania systemu logistycznego Platforma elektroniczna systemu logistycznego Założenia i ramy organizacyjne Ramy organizacyjno - prawno - finansowe funkcjonowania ZUO Szczegółowa analiza wariantów rozwiązań Zasady wyposażenia gospodarstw domowych w urządzenia do zbierania odpadów komunalnych i surowców, częstotliwość zbiórki Zasady zbiórki pozostałych odpadów Analiza finansowa proponowanych wariantów Koszty funkcjonowania systemu Koszty inwestycyjne Instalacje odzysku i unieszkodliwiania odpadów Dostępność finansowa dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Opis sposobu postępowania z poszczególnymi frakcjami odpadów w ZUO WYTYCZNE DO REALIZACJI RÓWNOLEGLE Z ROZWIJANIEM KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU Zadania strategiczne obejmujące okres co najmniej 8 lat Zmiany w strukturze organizacyjnej Zmiany w systemy gromadzenia i zbierania odpadów Harmonogramy realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizację Zadania obejmujące okres najbliższych 4 lat Założenia ogólne Harmonogram działań Nowe instalacje odzysku i unieszkodliwiania odpadów Analiza oddziaływania projektu planu na środowisko oraz wnioski z analizy i sposób ich uwzględnienia w planie Wnioski z analizy System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów (wdrażania) pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości Wdrożenie Prawo lokalne (regulaminy) Ewidencja i monitoring zasady ogólne Monitoring i ocena realizacji zamierzonych celów w gminie Informacja, edukacja i konsultacje Doskonalenie kadr Streszczenie w języku niespecjalistycznym Spis tabel Spis rysunków Aneks I. Ramy prawne gospodarki odpadami i kompetencje gmin w tym zakresie a. Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( ) b. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska ( ) c. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw ( ) d. Ustawa z dnia o odpadach ( ) e. Ustawy z dnia 11 maja 2001 O opakowaniach i odpadach opakowaniowych...119

4 f. Ustawa z dnia 11 maja 2001 O obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej g. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane ( ) h. Ustawa z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 o gospodarce komunalnej ( ) II. Program azbestowy III. Prognozowane ilości odpadów w poszczególnych sołectwach...134

5 1. WSTĘP Nowa ustawa o odpadach określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasadami zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczania ich ilości i negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku, wykorzystywania, recyklingu i unieszkodliwiania. Opracowanie planu gospodarki odpadami na szczeblu gminy jest obowiązkiem określonym w rozdziale 3 ustawy o odpadach. Zgodnie z tymi przepisami organy administracji samorządowej są zobowiązane do opracowania planów gospodarki odpadami dla właściwego sobie obszaru. Rolą tych planów jest objęcie zagadnień w zakresie m.in. zapobiegania powstawaniu odpadów, bezpiecznego nimi gospodarowania, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i komunalnymi oraz ograniczenia ilości składowanych odpadów. Ich głównym zadaniem i celem jest doprowadzenie do ograniczania składowania odpadów, głównie poprzez odzysk surowców wtórnych i zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych. Będzie to możliwe dzięki uwzględnieniu potrzeby utworzenia oraz utrzymania zintegrowanej i wystarczającej w skali kraju sieci instalacji do unieszkodliwiania odpadów. Będzie to wymagało koordynacji działań pomiędzy organami administracji publicznej różnych szczebli a w szczególności sąsiadujących ze sobą gmin oraz współpracy między administracją i przedsiębiorcami. Sporządzanie gminnego planu gospodarki odpadami jest procesem wieloetapowym i cyklicznie ponawianym, obejmującym: 1. zaplanowanie procesu planowania i wybór zespołu opracowującego projekt planu gospodarki odpadami 2. ocenę realizacji obowiązującego planu gospodarki odpadami 3. zebranie podstawowych informacji charakteryzujących obszar, dla którego sporządzany lub aktualizowany jest plan gospodarki odpadami, w tym określenie: a) położenia obszaru, z ewentualnym jego podziałem na rejony pomocnicze (w szczególności: sołectwa, strefy przemysłowe czy rejony obsługi) b) sytuacji demograficznej i gospodarczej, w tym przedstawienie informacji o ilości i rozmieszczeniu ludności, z uwzględnieniem zabudowy zagrodowej oraz jedno- i wielorodzinnej, rodzaju i zakresu działalności, wskutek której są wytwarzane odpady, obiektach infrastruktury, terenach zieleni i zadrzewień c) danych dotyczących działalności przemysłowej, w tym przedstawienie informacji o liczbie podmiotów wraz z rodzajem ich produkcji lub działalności oraz określeniem wielkości podmiotów - w podziale na małych, średnich i dużych przedsiębiorców 4. określenie aktualnego stanu gospodarki odpadami 5. ustalenie przewidywanych zmian czynników związanych z gospodarką odpadami 6. wariantowe przedstawienie strategii oraz celów i zadań 7. wybór strategii oraz celów i zadań po przeprowadzeniu konsultacji z zainteresowanymi podmiotami 8. ustalenie długoterminowego programu strategicznego obejmującego okres co najmniej 8 lat 9. ustalenie krótkoterminowego planu działań obejmującego okres 4 lat; 10. przeprowadzenie analizy oddziaływania projektu planu na środowisko; 1

6 11. opracowanie projektu planu gospodarki odpadami 12. przeprowadzenie procesu konsultacji i opiniowania 13. uchwalenie planu Oczywiście ocena realizacji obowiązującego planu gospodarki odpadami nie dotyczy sporządzania pierwszego projektu gminnego planu gospodarki odpadami. Jeżeli dla danego obszaru zostały wyznaczone określone cele lub zadania w planie gospodarki odpadami wyższego szczebla, to sposób realizacji tych celów i zadań powinien zostać zawarty również w planie gospodarki odpadami, który dotyczy danego obszaru. Propozycje lokalizacji dla obiektów gospodarki odpadami zawarte w planach gospodarki odpadami uwzględniają ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub wskazują konieczność zmiany tych ustaleń. Gminny plan gospodarki odpadami jest sporządzany w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych oraz w formie pisemnej. Rozmieszczenie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów w gminnym planie gospodarki odpadami przedstawia się graficznie przy pomocy dowolnej techniki. Plan Gospodarki Odpadami Województwa Wielkopolskiego nie przewiduje na terenie powiatu gostyńskiego budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO). Powiat Gostyński został podzielony na dwie części. Pięć gmin (Gostyń, Borek Wlkp., Krobia, Piaski, Poniec) przypisane zostały do obszaru Leszno, dwie gminy (Pępowo i Pogorzela) przypisane zostały do obszaru Sulmierzyce (Krotoszyn) Ostrów Wielkopolski. Taka sama koncepcja została przyjęta w Planie Gospodarki Odpadami Powiatu Gostyńskiego opracowanym przez firmę EKO-EFEKT z Warszawy. Pogłębiona analiza gospodarki odpadami dla rejonu Leszna zaowocowała powstaniem koncepcji utworzenia jednolitego programu dla całego subregionu obejmującego 20 gmin z czterech sąsiadujących powiatów w oparciu o ZZO w Trzebani ( gmina Osieczna) koło Leszna. Opracowany został także Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Leszna i subregionu leszczyńskiego prze firmę EKOSYSTEM z Zielonej Góry. Ponieważ gmina Krobia przystąpiła do tego przedsięwzięcia, niniejszy Plan opiera się na założeniach przyjętych w planie dla subregionu ( jego założenia przedstawione są w osobnym rozdziale). 2

7 1.1. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE Gmina wiejska Krobia zajmuje obszar o powierzchni 129,6 km 2, należący administracyjnie do powiatu gostyńskiego w województwie wielkopolskim. Od zachodu sąsiaduje z gminą Poniec, od wschodu z gminą Pępowo, od północy z gminą Gostyń, a od południa z gminą Miejska Górka. Miasto Krobia leży na trasie Poznań-Gostyń-Rawicz w odległości 13 kilometrów na południe od siedziby powiatu Gostynia. Cała gmina leży w pradolinie Rowu Polskiego, która to rzeka jest bazą drenażu dla wód powierzchniowych dla gminy ( jedynie południowy skrawek gminy odwadnia się do rzeki Dąbroczni). Dno pradoliny położone jest na wysokości m. n.p.m. Rzeźba terenu wyjątkowo mało urozmaicona. Większość obszaru gminy to użytki rolne (wyjątkowo dobre gleby są podstawowym zasobem środowiska). Lasy zajmują niewielką powierzchnię, bo zaledwie 4 % powierzchni całej gminy. Pod względem administracyjnym gmina podzielona jest na 22 sołectwa (tabela 1). Największe z nich to Niepart, Gogolewo i Chwałkowo. Tabela 1. Podział administracyjny gminy Krobia (dane własne gminy). Lp. MIEJSCOWOŚĆ (sołectwo) Powierzchnia 1. Krobia 7,017 km² 2. Bukownica 3,409 km² 3. Chumiętki 2,798 km² 4. Chwałkowo 9,825 km² 5. Ciołkowo 5,139 km² 6. Domachowo 7,299 km² 7. Gogolewo 8,802 km² 8. Grabianowo 2,619 km² 9. Karzec 6,530 km² 10. Kuczyna 5,059 km² 11. Kuczynka 4,600 km² 12. Niepart 6,093 km² 13. Pijanowice 3,435 km² 14. Posadowo 4,569 km² 15. Potarzyca 5,313 km² 16. Przyborowo 5,555 km² 17. Pudliszki 8,959 km² 18. Rogowo 3,798 km² 19. Stara Krobia 6,900 km² 20. Sułkowice 7,808 km² 21. Wymysłowo 2,991 km² 22. Ziemlin 4,446 km² 23. Żychlewo 5,807 km² Razem: 129,6 km² 3

8 1.2. LUDNOŚĆ Liczba mieszkańców w podziale na sołectwa w latach wynosiła: Tabela 2. Liczba ludności w gminie Krobia w latach Lp. Miejscowość Krobia Bukownica Chumiętki Chwałkowo Ciołkowo Domachowo Gogolewo Grabianowo Karzec Kuczyna Kuczynka Niepart Pijanowice Posadowo Potarzyca Przyborowo Pudliszki Rogowo Stara Krobia Sułkowice Wymysłowo Ziemlin Żychlewo Razem: miasto wieś W okresie minionych pięciu lat liczba mieszkańców utrzymywała się na bardzo zbliżonym poziomie i to zarówno w mieście jak i na terenach wiejskich. Obserwowany bardzo niewielki przyrost wynika z dodatniego salda migracji, a przyrost naturalny jak w wielu wiejskich gminach w Polsce jest ujemny. Taka też tendencja została przyjęta w prognozie liczby ludności na lata następne. Na terenie gminy mieszka 279 stałych mieszkańców w trzech Domach Pomocy Społecznej DZIAŁALNOŚĆ PRZEMYSŁOWA I HANDLOWA Na terenie gminy dominuje gospodarka rolna. W gmninie w roku 2003 zarejestrowane były 734 podmioty gospodarcze (w tym 273 handlowych, 255 usługowych i tylko 29 przemysłowych i wytwórczych) i 1130 gospodarstw rolnych. Mimo że stopa bezrobocia w gminie w latach wzrosła z 5,8% do 7,7%, to nadal jest o połowę mniejsza niż średnia dla całego powiatu. Gmina Krobia nie stanowi wprawdzie atrakcyjnego miejsce lokalizacji dla firm, lecz mimo to charakteryzuje się dużą dynamiką gospodarczą. 4

9 Do największych przedsiębiorstw na terenie gminy należą: Zakłady PUDLISZKI S.A. (przetwórstwo owocowo-warzywne), PPH Sorel-Pol Sp.z o.o. w Chwałkowie (producent przyczep samochodowych i pieców gazowych), tartak ARDI w Karcu, cegielnia w Pudliszkach WYTWARZANE ODPADY Wszystkie odpady komunalne zbierane na terenie gminy Krobia gromadzone są na wysypisku gminnym w Karcu (jego charakterystyka przedstawiona jest w dalszej części opracowania). Ponieważ systemem zbiórki nie są objęci wszyscy mieszkańcy gminy ilości odpadów rejestrowane na wysypisku nie mogą być podstawą do obliczania ilości wytwarzanych odpadów. Według danych zawartych w powiatowym Planie Gospodarki Odpadami dla powiatu gostyńskiego stopień obsługi mieszkańców objętych zorganizowanym systemem wywozu w poszczególnych typach zabudowy przedstawia się następująco: - zabudowa wielorodzinne posesji 100% - zabudowa jednorodzinna posesji 26 % - zabudowa rolnicza 0 % ( średnio dla gminy 45 %) Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że wysypisko nie jest wyposażone w wagę (ilości są szacowane przez pracownika wysypiska i podawane w m³), oraz to, że mieszkańcy mogą sami dowozić odpady na wysypisko. Wszystkie te przesłanki powodują, że do ustalenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych na terenie gminy w dalszej części opracowania przyjęto metodę wskaźnikową, opierając się na wskaźnikach nagromadzenia odpadów określonych w KPGO oddzielnie dla terenów miejskich i wiejskich. Rysunek. 1. Łączne ilości odpadów gromadzonych na wysypisku w Karcu w latach (dane własne gminy)*. m , , , , ,00 0, rok * dane z lat pochodzą z Programu gospodarki odpadami komunalnymi dla gminy Krobia 2000 Łączna ilość odpadów komunalnych w ostatnich latach systematycznie rosła (rys1), Przy czym bardzo wyraźnie widać różnicę w ostatnich trzech latach. W roku 2002 wprowadzona została opłata za korzystanie ze środowiska oraz rozpoczęły działalność firmy wywozowe. W związku z tym ewidencja prowadzona była w sposób bardziej 5

10 szczegółowy, także odpadów dowożonych indywidualnie przez mieszkańców. Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gminy dopuszcza taką możliwość, pomimo że zapis taki sprzeczny jest z ustawą o odpadach. Powyższe dane świadczą o tym, że w latach poprzednich ogromna ilość odpadów w ogóle nie trafiała na wysypisko. Także dziś nie wszyscy mieszkańcy objęci są systemem odbioru odpadów komunalnych. O ile w Krobi, szczególnie w zabudowie wielorodzinnej umowami objęte są wszystkie gospodarstwa domowe, o tyle jeśli chodzi o zabudowę jednorodzinną ( w szczególności na terenach wiejskich) odsetek ten szacowany jest średnio zaledwie na ok. 30 %. Jeśli chodzi o wytwarzanie odpadów przemysłowych autorzy nie dysponują żadnymi danymi w tym zakresie. Nie ma ich w wojewódzkiej bazie danych Urzędu Marszałkowskiego oraz w WIOŚ. Jedyna informacja z tej dziedziny to wykaz podmiotów posiadających decyzję na wytwarzanie odpadów (tabela 3). Na terenie gminy wydano 3 takie decyzje. Tabela 3. Wykaz podmiotów z gminy Krobia posiadających decyzję na wytwarzanie odpadów przemysłowych (w tym niebezpiecznych) Lp. Nazwa i adres ARDI Tartak Andrzej Radzimski, ul. Poniecka 2, Krobia Pudliszki S.A. Pudliszki ul. Fabryczna Pudliszki SORELPOL Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny Włostowo Chwałkowo 50, Krobia kod * * * * * * * * * * * * Rodzaj odpadów Ilość [Mg/rok] Odpady kory - 50 Mg Trociny, wióry, ścinki, drewno inne niż w Mg Odpadowy toner druk. inny niż w ,03 Mg Popioły lotne z drewna niepoddane obróbce chemicznej 1,20 Mg Inne oleje hydrauliczne 1,000 Mg Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 2,500 Mg Opakowania z tworzyw sztucznych 1,00 Mg Opakowania zaw. pozostałości substancji. niebezp. 1,000 Mg Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny. do wycier. itp. 0,50 Mg Zużyte opony 1,00 Mg Zużyte urządzenia zawierające rtęć 0,015 Mg Baterie i akumulatory ołowiowe 0,100 Mg Odpadowa masa roślinna Mg Surowce i produkty nie do spożycia poch. Zwierzęcego 1,00Mg Surowce i produkty nie do spożycia poch. Roślinnego Mg Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 2,000 Mg Opakowania z papieru i tektury 120,00 Mg Opakowania z tworzyw sztucznych 70,00 Mg Opakowania z drewna 35,00 Mg Opakowania wielomateriałowe 10,00 Mg Opakowania za szkła 90,00 Mg Opakowania zaw. Pozostałości subst. Niebezpiecz. - 0,010 Mg Zmieszane odpady opakowaniowe 1,00 Mg Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycier. itd. 0,11 Mg Zużyte opony 0,80 Mg Zużyte urządzenia zawierające rtęć 0,30 Mg Chemikalia laboratoryjne i analityczne 0,010 Mg Baterie i akumulatory ołowiowe 1,000 Mg Miedź, brąz, mosiądz 0,20 Mg Aluminium 0,10 Mg Żelazo i stal 100,00 Mg Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali 138,1 Mg Zawiesiny wodne farb lub lakierów 1,0 Mg Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów 4,5 Mg Popioły lotne z węgla 2,0 Mg Zmieszane odpady opakowaniowe0,5 Mg 6

11 2. AKTUALNY STAN GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE KROBIA 2.1 RODZAJ, ILOŚĆ I ŹRÓDŁA POWSTAWANIA ODPADÓW, W TYM KOMUNALNYCH Źródła danych Przy realizacji Planu Gospodarki Odpadami w szczególności analizie stanu istniejącego w sektorze gospodarki odpadami posłużono się danymi z następujących źródeł: Krajowy Plan Gospodarki Odpadami Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami Wielkopolska opracowany przez Arcadis Plan Gospodarki Odpadami Powiatu Gostyńskiego opracowany prze EKO- EFEKT Dane pozyskane z gminy i jednostek gminy Prace zostały wykonane zgodnie z zaleceniami Poradnika powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami i treścią rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami Do odpadów komunalnych nie zalicza się odpadów przemysłowych oraz odpadów z laboratoriów i innych źródeł, które ze względu na masowość lub szkodliwość wymagają odrębnego postępowania. Odpady komunalne są mieszaniną wielu materiałów zużytych w wyniku konsumpcji. Źródłami wytwarzanych odpadów komunalnych są: gospodarstwa domowe; obiekty infrastrukturalne; usuwane z domostw odpady wielkogabarytowe takie jak meble, pralki, lodówki; budowy, remonty, demontaże obiektów budowlanych; obszary ogrodów, parków, cmentarzy, targowisk; czyszczone ulice i place; elementy niebezpieczne zawarte w odpadach komunalnych. Zarówno ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, wskaźnik ich nagromadzenia, jak struktura oraz skład są uzależnione od poziomu rozwoju gospodarczego, zamożności społeczeństwa jak i sposobu życia, gospodarowania zasobami i konsumpcji dóbr materialnych, a nawet od bardzo subiektywnych cech charakterologicznych mieszkańców. Wiedza o tym jest istotną informacją w projektowaniu systemów zagospodarowania odpadów. Należy, bowiem brać pod uwagę fakt, że w zależności od lokalizacji, stopnia rozwoju gospodarczego, dostawy gazu bądź jej braku, rodzaju mieszkalnictwa itp. rozbieżności jakościowe i ilościowe we wskaźnikach nagromadzenia i morfologii odpadów mogą być bardzo duże. Projektując system dobrze jest posługiwać się danymi rzeczywistymi zebranymi w terenie, którego dotyczyć będzie dany projekt. Niestety jak już wspomniano dane rzeczywiste są najczęściej niekompletne lub w ogóle ich brakuje. Gminy nie mają pełnej informacji na temat ilości i składu morfologicznego odpadów powstających na ich terenie. Dlatego też w niniejszym dokumencie dane na temat ilości i jakości odpadów komunalnych (podziału odpadów na poszczególne frakcje), obliczone na podstawie wskaźników zawartych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, starano się skonfrontować z danymi GUS i innych dostępnych źródeł Oszacowanie aktualnie powstającej ilości odpadów komunalnych W związku z tym, że nie wszyscy mieszkańcy gminy objęci są systemem wywozu odpadów komunalnych, oraz faktem, że nie wszystkie odpady komunalne powstające na 7

12 terenie gminy składowane są na wysypisku gminnym, ilość odpadów faktycznie powstającą w gminie można tylko oszacować w oparciu o wskaźniki nagromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów dla terenów wiejskich i miejskich. Jest to także istotne, ze względu na to, że propozycje niniejszego planu dotyczą wszystkich ilości wytworzonych w gminie, co ma kolosalne znaczenie do obliczania kosztów szczególnie w odniesieniu do okresów przyszłych. Ponieważ PGO dla Leszna i subregionu w przypadku gminy Krobia także posługuje się szacunkami tym ważniejsze jest dokonanie dokładnych obliczeń dla wszystkich sołectw gminy. Oszacowanie ilości wytworzonych odpadów dla roku 2000 będzie podstawą do dalszych obliczeń ilości prognozowanych dla lat przyszłych Analiza ilości odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych obliczona według wskaźników nagromadzenia dla roku 2000 Analiza ilości powstających w gospodarstwach domowych odpadów komunalnych ogółem oraz w poszczególnych frakcjach wg składu morfologicznego oszacowana została metodą wskaźnikową. Zastosowano wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz procentowe udziały poszczególnych frakcji odpadów w ich ogólnej masie zgodnie z przyjętymi dla Polski założeniami w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami. Plan ten przyjmował rok 2000 jako rok bazowy. Tabela 4. Wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych na terenach miejskich i wiejskich. (wg KPGO) Miasto Wieś Wskaźnik nagromadzenia kg/m/rok Tabela 5. Skład morfologiczny odpadów z gospodarstw domowych (wg KPGO) Frakcja odpadów Miasto Wieś udział % udział % organiczne papier i tektura tworzywa sztuczne szkło 8 8 metale 4 4 tekstylia 4 3 mineralne i frakcja drobna Oszacowania ilości odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych odwołują się do liczby mieszkańców w poszczególnych miejscowościach. Przedstawione w tabelach poniżej dane uwzględniają informacje otrzymane w pierwszej kolejności z Urzędu Gminy, w przypadku braku danych wykorzystano opracowania GUS. 8

13 Tabela 6. Szacowana ilość odpadów komunalnych z gospodarstw domowych powstająca na terenie Gminy Krobia obliczona według wskaźników dla roku 2000 Sołectwo Liczba ludności Odpady ogółem Odpady organiczne papier i tektura Odpady podatne na segregację szkło tworzywa sztuczne metale tekstylia Pozostałe odpady mineralne i frakcja drobna [0,224 Mg/M/rok] [0.36] [0.19] [0.14] [0.08] [0.04] [0.04] [0.15] Krobia ,95 169,39 124,81 71,32 35,66 35,66 133,73 Bukownica ,40 2,78 2,26 2,26 1,39 0,70 0,52 7,48 Chumiętki ,60 5,22 4,24 4,24 2,61 1,30 0,98 14,02 Chwałkowo ,44 12,23 9,94 9,94 6,12 3,06 2,29 32,87 Ciołkowo ,94 5,27 4,28 4,28 2,64 1,32 0,99 14,17 Domachowo ,82 8,61 7,00 7,00 4,31 2,15 1,61 23,14 Gogolewo ,48 9,84 7,99 7,99 4,92 2,46 1,84 26,44 Grabianowo 79 9,16 1,47 1,19 1,19 0,73 0,37 0,27 3,94 Karzec ,64 4,10 3,33 3,33 2,05 1,03 0,77 11,02 Kuczyna ,34 5,49 4,46 4,46 2,75 1,37 1,03 14,76 Kuczynka 91 10,56 1,69 1,37 1,37 0,84 0,42 0,32 4,54 Niepart ,04 9,45 7,68 7,68 4,72 2,36 1,77 25,39 Pijanowice ,56 2,97 2,41 2,41 1,48 0,74 0,56 7,98 Posadowo ,09 4,97 4,04 4,04 2,49 1,24 0,93 13,37 Potarzyca ,19 5,79 4,70 4,70 2,90 1,45 1,09 15,56 Przyborowo ,28 2,77 2,25 2,25 1,38 0,69 0,52 7,43 Pudliszki ,56 43,45 35,30 35,30 21,72 10,86 8,15 116,77 Rogowo ,00 4,64 3,77 3,77 2,32 1,16 0,87 12,47 Stara Krobia ,78 9,73 7,90 7,90 4,86 2,43 1,82 26,14 Sułkowice ,46 11,43 9,29 9,29 5,72 2,86 2,14 30,73 Wymysłowo ,49 3,12 2,53 2,53 1,56 0,78 0,58 8,38 Ziemlin ,98 4,16 3,38 3,38 2,08 1,04 0,78 11,17 Żychlewo ,79 7,65 6,21 6,21 3,82 1,91 1,43 20,55 Razem gmina ,13 487,76 304,93 260,35 154,73 77,37 66,94 582, Dane dotyczące ilości odpadów wytwarzanych w obiektach infrastruktury obliczona według wskaźników nagromadzenia dla roku 2000 Kolejnym ze sposobów powstawania odpadów komunalnych są obiekty infrastruktury takie jak handel, usługi i rzemiosło, szkolnictwo, obiekty turystyczne, targowiska. 9

14 Tabela 7. Wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych z obiektów infrastruktury na terenach miejskich i wiejskich. ( wg KPGO) miasto Wskaźnik nagromadzenia kg/m/rok wieś Tabela 8. Skład morfologiczny odpadów komunalnych z obiektów infrastruktury Frakcja odpadów Udział w % organiczne 10 papier i tektura 30 tworzywa sztuczne 30 Szkło 10 Metale 5 Tekstylia 3 mineralne i frakcja drobna 12 Tabela 9. Szacowana ilość odpadów z infrastruktury powstająca na terenie Gminy Krobia obliczona według wskaźników dla roku 2000 Sołectwo Liczba ludności Odpady ogółem Odpady organiczne 10 Odpady podatne na segregację papier i tworzywa tektura meta- sztuczne szkło le tekstylia Pozostałe odpady mineralne i frakcja drobna [0,110 Mg/M/rok] [0.10] [0.30] [0.30] [0.10] [0.05] [0.03] [0.12] Krobia ,78 131,34 131,34 43,78 21,89 13,13 52,54 Bukownica 150 6,75 0,68 2,03 2,03 0,68 0,34 0,20 0,81 Chumiętki ,65 1,26 3,79 3,79 1,26 0,63 0,38 1,52 Chwałkowo ,66 2,97 8,90 8,90 2,97 1,48 0,89 3,56 Ciołkowo ,78 1,28 3,83 3,83 1,28 0,64 0,38 1,53 Domachowo ,88 2,09 6,26 6,26 2,09 1,04 0,63 2,51 Gogolewo ,85 2,39 7,16 7,16 2,39 1,19 0,72 2,86 Grabianowo 79 3,56 0,36 1,07 1,07 0,36 0,18 0,11 0,43 Karzec 221 9,95 0,99 2,98 2,98 0,99 0,50 0,30 1,19 Kuczyna ,32 1,33 4,00 4,00 1,33 0,67 0,40 1,60 Kuczynka 91 4,10 0,41 1,23 1,23 0,41 0,20 0,12 0,49 Niepart ,91 2,29 6,87 6,87 2,29 1,15 0,69 2,75 Pijanowice 160 7,20 0,72 2,16 2,16 0,72 0,36 0,22 0,86 Posadowo ,06 1,21 3,62 3,62 1,21 0,60 0,36 1,45 Potarzyca ,04 1,40 4,21 4,21 1,40 0,70 0,42 1,68 Przyborowo 149 6,71 0,67 2,01 2,01 0,67 0,34 0,20 0,80 Pudliszki ,35 10,53 31,60 31,60 10,53 5,27 3,16 12,64 Rogowo ,25 1,13 3,38 3,38 1,13 0,56 0,34 1,35 Stara Krobia ,58 2,36 7,07 7,07 2,36 1,18 0,71 2,83 Sułkowice ,72 2,77 8,32 8,32 2,77 1,39 0,83 3,33 Wymysłowo 168 7,56 0,76 2,27 2,27 0,76 0,38 0,23 0,91 Ziemlin ,08 1,01 3,02 3,02 1,01 0,50 0,30 1,21 Żychlewo ,54 1,85 5,56 5,56 1,85 0,93 0,56 2,22 Gmina razem ,26 84,23 252,68 252,68 84,23 42,11 25,27 101,07

15 Oszacowanie ilości odpadów wielkogabarytowych powstających na terenie Gminy Krobia obliczone według wskaźników nagromadzenia dla roku 2000 Odpady wielkogabarytowe są to odpady z gospodarstw domowych, które ze względu na postać i duże rozmiary (nie mieszczą się do standartowych pojemników na odpady) wymagają odrębnego traktowania. Tabela 10. Wskaźniki nagromadzenia odpadów wielkogabarytowych na terenach miejskich i wiejskich ( wg KPGO) miasto wieś Wskaźnik nagromadzenia kg/m/rok Tabela 11. Szacowana ilość odpadów wielkogabarytowych powstająca na terenie Gminy Krobia obliczona według wskaźników nagromadzenia dla roku 2000 Pozostałe odpady Odpady podatne na segregację balastowe, mineralne, Sołectwo frakcja drobna, Liczba Odpady Odpady organiczne (drewno) metale materace, plastyk ludności ogółem 0,020 Mg/M/rok] [0.60] [0.30] [0.10] Krobia ,76 23,88 7,96 Bukownica 150 2,25 1,35 0,68 0,23 Chumiętki 281 4,22 2,53 1,26 0,42 Chwałkowo 659 9,89 5,93 2,97 0,99 Ciołkowo 284 4,26 2,56 1,28 0,43 Domachowo 464 6,96 4,18 2,09 0,70 Gogolewo 530 7,95 4,77 2,39 0,80 Grabianowo 79 1,19 0,71 0,36 0,12 Karzec 221 3,32 1,99 0,99 0,33 Kuczyna 296 4,44 2,66 1,33 0,44 Kuczynka 91 1,37 0,82 0,41 0,14 Niepart 509 7,64 4,58 2,29 0,76 Pijanowice 160 2,40 1,44 0,72 0,24 Posadowo 268 4,02 2,41 1,21 0,40 Potarzyca 312 4,68 2,81 1,40 0,47 Przyborowo 149 2,24 1,34 0,67 0,22 Pudliszki ,12 21,07 10,53 3,51 Rogowo 250 3,75 2,25 1,13 0,38 Stara Krobia 524 7,86 4,72 2,36 0,79 Sułkowice 616 9,24 5,54 2,77 0,92 Wymysłowo 168 2,52 1,51 0,76 0,25 Ziemlin 224 3,36 2,02 1,01 0,34 Żychlewo 412 6,18 3,71 1,85 0,62 Gmina Razem ,42 128,65 64,33 21, Oszacowanie ilości odpadów budowlanych i poremontowych powstających na terenie Gminy Krobia obliczone według wskaźników nagromadzenia dla roku 2000 Odpady budowlane pochodzą zarówno z sektora odpadów komunalnych jak i ze źródeł poza nim. Dla obliczenia ilości odpadów budowlanych w odpadach komunalnych możemy posłużyć się wskaźnikami z KGPO przedstawionymi w poniższej tabeli. 11

16 Tabela 12. Wskaźniki nagromadzenia odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych na terenach miejskich i wiejskich oszacowane w KPGO dla roku 2000 miasto wieś Wskaźnik nagromadzenia kg/m/rok Tabela 13. Średni skład odpadów budowlanych i poremontowych ( wg KPGO) Frakcja odpadów udział % cegła 40 beton 20 tworzywo sztuczne 1 bitumiczna powierzchnia dróg 8 drewno 7 metale 5 piasek 15 inne 4 Tabela 14. Szacowana ilość odpadów budowlanych i poremontowych powstających na terenie Gminy Krobia obliczona według wskaźników nagromadzenia dla roku 2000 Sołectwo Liczba ludności Odpady ogółem Odpady organiczne - cegła beton Odpady podatne na segregację 12 tworzywo sztuczne Bitumiczna powierzchnia dróg metale piasek Pozostałe - inne 0,040 Mg/M/rok] [0,07] [0,40] [0,20] [0,01] [0,08] [0,05] [0,15] [0,04] Krobia ,14 63,68 31,84 1,59 12,74 7,96 23,88 6,37 Bukownica 150 6,00 0,42 2,40 1,20 0,06 0,48 0,30 0,90 0,24 Chumiętki ,24 0,79 4,50 2,25 0,11 0,90 0,56 1,69 0,45 Chwałkowo ,36 1,85 10,54 5,27 0,26 2,11 1,32 3,95 1,05 Ciołkowo ,36 0,80 4,54 2,27 0,11 0,91 0,57 1,70 0,45 Domachowo ,56 1,30 7,42 3,71 0,19 1,48 0,93 2,78 0,74 Gogolewo ,20 1,48 8,48 4,24 0,21 1,70 1,06 3,18 0,85 Grabianowo 79 3,16 0,22 1,26 0,63 0,03 0,25 0,16 0,47 0,13 Karzec 221 8,84 0,62 3,54 1,77 0,09 0,71 0,44 1,33 0,35 Kuczyna ,84 0,83 4,74 2,37 0,12 0,95 0,59 1,78 0,47 Kuczynka 91 3,64 0,25 1,46 0,73 0,04 0,29 0,18 0,55 0,15 Niepart ,36 1,43 8,14 4,07 0,20 1,63 1,02 3,05 0,81 Pijanowice 160 6,40 0,45 2,56 1,28 0,06 0,51 0,32 0,96 0,26 Posadowo ,72 0,75 4,29 2,14 0,11 0,86 0,54 1,61 0,43 Potarzyca ,48 0,87 4,99 2,50 0,12 1,00 0,62 1,87 0,50 Przyborowo 149 5,96 0,42 2,38 1,19 0,06 0,48 0,30 0,89 0,24 Pudliszki ,64 6,55 37,46 18,73 0,94 7,49 4,68 14,05 3,75 Rogowo ,00 0,70 4,00 2,00 0,10 0,80 0,50 1,50 0,40 Stara Krobia ,96 1,47 8,38 4,19 0,21 1,68 1,05 3,14 0,84 Sułkowice ,64 1,72 9,86 4,93 0,25 1,97 1,23 3,70 0,99 Wymysłowo 168 6,72 0,47 2,69 1,34 0,07 0,54 0,34 1,01 0,27 Ziemlin 224 8,96 0,63 3,58 1,79 0,09 0,72 0,45 1,34 0,36 Żychlewo ,48 1,15 6,59 3,30 0,16 1,32 0,82 2,47 0,66 Razem ,72 36,31 207,4 103,74 5,19 41,50 25,94 77,81 20,75

17 Oszacowanie ilości odpadów z ogrodów i parków obliczone według wskaźników nagromadzenia dla roku 2000 Tabela 15. Wskaźniki nagromadzenia odpadów zielonych z ogrodów i parków na terenachmiejskich i wiejskich oszacowane w KPGO dla roku 2000 miasto wieś Wskaźnik nagromadzenia kg/m/rok 12 5 Tabela 16. Średni skład odpadów z ogrodów i parków ( wg KPGO) Frakcja odpadów udział % odpady organiczne 80 odpady mineralne 20 Tabela17. Szacowana ilość odpadów z ogrodów i parków powstających na terenie Gminy Krobia obliczona według wskaźników dla roku 2000 Sołectwo Liczba ludności Odpady ogółem Odpady organiczne podatne na segregację Odpady pozostałe, mineralne [0,012] Mg/M/rok] [0,80] [0,20] Krobia ,21 9,55 Bukownica 150 0,75 0,60 0,15 Chumiętki 281 1,41 1,12 0,28 Chwałkowo 659 3,30 2,64 0,66 Ciołkowo 284 1,42 1,14 0,28 Domachowo 464 2,32 1,86 0,46 Gogolewo 530 2,65 2,12 0,53 Grabianowo 79 0,40 0,32 0,08 Karzec 221 1,11 0,88 0,22 Kuczyna 296 1,48 1,18 0,30 Kuczynka 91 0,46 0,36 0,09 Niepart 509 2,55 2,04 0,51 Pijanowice 160 0,80 0,64 0,16 Posadowo 268 1,34 1,07 0,27 Potarzyca 312 1,56 1,25 0,31 Przyborowo 149 0,75 0,60 0,15 Pudliszki ,71 9,36 2,34 Rogowo 250 1,25 1,00 0,25 Stara Krobia 524 2,62 2,10 0,52 Sułkowice 616 3,08 2,46 0,62 Wymysłowo 168 0,84 0,67 0,17 Ziemlin 224 1,12 0,90 0,22 Żychlewo 412 2,06 1,65 0,41 Razem gmina ,70 74,16 18,54 13

18 Oszacowanie ilości zmiotek ulicznych powstających na terenie Gminy Krobia obliczone według wskaźników nagromadzenia dla roku 2000 Tabela 18. Wskaźniki nagromadzenia odpadów z czyszczenia placów i ulic na terenach miejskich i wiejskich oszacowane w KPGO miasto wieś Wskaźnik nagromadzenia kg/m/rok 15 0 Tabela 19. Średni skład odpadów z czyszczenia placów i ulic Frakcja odpadów udział % odpady mineralne 100 Tabela 20. Szacowana ilość odpadów z czyszczenia placów i ulic powstających na terenie Gminy Krobia obliczona według wskaźników dla roku 2000 Miasto Liczba ludności Odpady ogółem Odpady mineralne [0,015] Mg/M/rok] Krobia ,70 59, Oszacowanie ilości odpadów niebezpiecznych powstających w grupie odpadów komunalnych na terenie Gminy Krobia obliczone według wskaźników nagromadzenia dla roku 2000 Odpady niebezpieczne generuje głównie przemysł, ale pewne ich ilości powstają w sektorze komunalnym. Pod pojęciem odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych rozumie się wszystkie odpady niebezpieczne, powstające w małych ilościach w gospodarstwach domowych lub małych zakładach rzemieślniczych i pozostałych przedsiębiorstwach lub instytucjach publicznych, których ilość u danego wytwórcy w skali roku nie przekracza 100 kg, a które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny i inne właściwości i okoliczności stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi albo dla środowiska. Tabela 21. Wskaźnik nagromadzenia odpadów niebezpiecznych w odpadach komunalnych (wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami) oszacowany dla roku 2000 miasto wieś Wskaźnik nagromadzenia kg/m/rok 3 2 Tabela 22. Szacowana ilość odpadów niebezpiecznych powstających w grupie odpadów komunalnych na terenie Gminy Krobia obliczona według wskaźników KPGO dla roku 2000 Sołectwo Liczba ludności 14 Odpady ogółem [0,003] Mg/M/rok] Krobia

19 [0,002] Mg/M/rok] Bukownica 150 0,30 Chumiętki 281 0,56 Chwałkowo 659 1,32 Ciołkowo 284 0,57 Domachowo 464 0,93 Gogolewo 530 1,06 Grabianowo 79 0,16 Karzec 221 0,44 Kuczyna 296 0,59 Kuczynka 91 0,18 Niepart 509 1,02 Pijanowice 160 0,32 Posadowo 268 0,54 Potarzyca 312 0,62 Przyborowo 149 0,30 Pudliszki ,68 Rogowo 250 0,50 Stara Krobia 524 1,05 Sułkowice 616 1,23 Wymysłowo 168 0,34 Ziemlin 224 0,45 Żychlewo 412 0,82 Gmina razem ,92 Znacząca część frakcji odpadów niebezpiecznych w odpadach komunalnych (według szacunków WIOŚ, publikowanych m.in. w projekcie PGO dla powiatu gostyńskiego, zawartość odpadów niebezpiecznych w odpadach komunalnych waha się od 0,71 % w miastach do 0,9 % na wsi) jest "utylizowanych przez mieszkańców we własnym zakresie. W przypadku Gminy Krobia chodzi o około 30 ton odpadów, które mieszkańcy utylizują na własną rękę, głównie poprzez: składowanie na wysypiskach "dzikich", spalanie w piecach domowych lub kotłowniach, zrzut do kanalizacji, zrzut do wód powierzchniowych lub gruntu lub, w najlepszym przypadku, trafia na składowisko komunalne. Problem ten nie jest w ogóle dostrzegany, gdyż na co dzień nie zwraca się uwagi na pojedyncze przedmioty o które tu chodzi (np. baterie, medyczny sprzęt jednorazowy, przeterminowane lekarstwa, opakowania po środkach chemicznych). Właściwe zutylizowanie takiego pojedynczego przedmiotu jest kłopotliwe, szczególnie w warunkach wiejskich, dlatego odpady tego typu znajdują się wśród zwykłych odpadów komunalnych na zasadzie : jedna bateria jeszcze nikomu nie zaszkodziła. 15

20 Zbiorcze zestawienie ilości odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Krobia obliczone dla roku 2000 według wskaźników nagromadzenia z KPGO Tabela 23. Zestawienie oszacowanej ilości odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Krobia w Mg obliczone dla roku 2000 według wskaźników KPGO Rodzaj odpadów Ilość w Mg/rok odpady komunalne z gospodarstw domowych 1934,13 odpady komunalne z obiektów infrastruktury 842,26 odpady wielkogabarytowe 214,42 odpady budowlane i poremontowe 518,72 odpady zielone z ogrodów i parków 92,70 odpady z czyszczenia placów i ulic 59,70 odpady niebezpieczne 29,92 RAZEM 3691,84 Otrzymana wielkość znacznie przewyższa ilość odpadów, jakie były składowane na wysypisku gminnym w roku Jest także wyższa od całkowitej ilości odpadów przyjętych fizycznie na składowisko w roku 2003 (przyjęto 9950 m³, co przy średniej gęstości nasypowej odpadów z terenów wiejskich wynoszącej 220 kg/m³ daje ok Mg) Jest także dwukrotnie wyższa od ilości jaka została przyjęta do obliczeń w PGO dla subregionu leszczyńskiego dla wariantu realnego. Ponieważ dane obliczane na podstawie wskaźników wielokrotnie potwierdziły się, należy przyjąć, że są bliskie stanowi faktycznemu, a to oznacza, że na terenie gminy Krobia ok Mg odpadów rocznie unieszkodliwianych jest w sposób niewłaściwy (np. spalanie w paleniskach domowych, porzucanie na dzikich wysypiskach). W kolejnej tabeli przedstawiono podział tak oszacowanej ilości ze względu na miejsce powstawania odpadów tzn. dla każdego sołectwa oddzielnie. Tabela 24. Zestawienie szacowanej ilości odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Krobia w Mg obliczone dla roku 2000 według KPGO w podziale na strumienie i miejsca powstania Sołectwo Liczba ludności Odpady komunalne ogółem Odpady organiczne cegła beton papier i tektura Odpady podatne na segregację Tworzywa sztuczne Bitumiczna powierzchnia dróg szkło metale piasek tekstylia niebezpieczne Pozostałe odpady mineralne i frakcja drobna Krobia ,5 461,84 63,68 31,84 300,73 204,25 12,74 168,59 89,39 23,88 48,79 11,94 269,84 Bukownica ,45 5,83 2,40 1,20 4,29 3,48 0,48 2,94 2,01 0,90 0,72 0,30 8,91 Chumiętki ,66 10,92 4,50 2,25 8,03 6,51 0,90 5,50 3,76 1,69 1,36 0,56 16,69 Chwałkowo ,96 25,61 10,54 5,27 18,83 15,28 2,11 12,90 8,82 3,95 3,18 1,32 39,13 Ciołkowo ,33 11,04 4,54 2,27 8,12 6,58 0,91 5,56 3,80 1,70 1,37 0,57 16,86 Domachowo ,47 18,03 7,42 3,71 13,26 10,76 1,48 9,09 6,21 2,78 2,24 0,93 27,55 Gogolewo ,19 20,60 8,48 4,24 15,15 12,29 1,70 10,38 7,10 3,18 2,56 1,06 31,47 Grabianowo 79 17,62 3,07 1,26 0,63 2,26 1,83 0,25 1,55 1,06 0,47 0,38 0,16 4,69 Karzec ,28 8,59 3,54 1,77 6,32 5,12 0,71 4,33 2,96 1,33 1,07 0,44 13,12 Kuczyna ,01 11,50 4,74 2,37 8,46 6,86 0,95 5,80 3,96 1,78 1,43 0,59 17,58 Kuczynka 91 20,29 3,54 1,46 0,73 2,60 2,11 0,29 1,78 1,22 0,55 0,44 0,18 5,40 Niepart ,5 19,78 8,14 4,07 14,55 11,80 1,63 9,97 6,82 3,05 2,46 1,02 30,22 Pijanowice ,68 6,22 2,56 1,28 4,57 3,71 0,51 3,13 2,14 0,96 0,77 0,32 9,50 16

5. PROGNOZOWANE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI

5. PROGNOZOWANE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI 5. PROGNOZOWANE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI 5.1. PROGNOZY ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Przewidywane zmiany ilości odpadów dla gminy Włoszczowa opracowano na podstawie przyjętych

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Gospodarki Odpadami

Krajowy Program Gospodarki Odpadami Krajowy Program Gospodarki Odpadami KPGO został sporządzony jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK SUWAŁKI, KWIECIEŃ 2015 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie.. 3 1.1 Ramy prawne... 3 1.2 Kształt systemu odbioru

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r.

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r. ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Czerwiec 2013 r. I. Kluczowe regulacje prawne. 1. Frakcje odpadów, 2. Zasady gospodarki odpadami, 3. Hierarchia postępowania z odpadami,

Bardziej szczegółowo

5.3. PROGNOZA WYTWARZANIA ODPADÓW W SEKTORZE KOMUNALNYM w latach z podziałem na sektory

5.3. PROGNOZA WYTWARZANIA ODPADÓW W SEKTORZE KOMUNALNYM w latach z podziałem na sektory 5.3. PROGNOZA WYTWARZANIA ODPADÓW W SEKTORZE KOMUNALNYM w latach 2011 2019 z podziałem na sektory Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych została przedstawiona z podziałem na 6 sektorów miasta Białegostoku.

Bardziej szczegółowo

4.3. PROGNOZA WYTWARZANIA ODPADÓW W SEKTORZE KOMUNALNYM w latach

4.3. PROGNOZA WYTWARZANIA ODPADÓW W SEKTORZE KOMUNALNYM w latach 4.3. PROGNOZA WYTWARZANIA ODPADÓW W SEKTORZE KOMUNALNYM w latach 2011-2019 Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych została przedstawiona ogółem dla całego obszaru miasta Białegostoku. Prognoza została

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Rydułtowy za rok Wprowadzenie

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Rydułtowy za rok Wprowadzenie 1. Wprowadzenie 1.1. Podstawa prawna. Podstawę prawną analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi stanowi art. 3 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 Spis treści I. Cel i zakres opracowania... 3 1. Cel opracowania... 3 2. Zakres opracowania... 3 II. Informacje podstawowe... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Gmina Wierzbinek Pl. Powstańców Styczniowych 110 62-619 Sadlno Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Wierzbinek 2014-1 - 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 1016 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Przeciszów, dn. 30.04.2015 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Przeciszów, dn. 28.04.2016 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Doc dr Lidia Sieja INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH Katowice Bilans odpadów wytworzonych w 2004r Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Gmina Krzepice ul. Częstochowska Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok

Gmina Krzepice ul. Częstochowska Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok Gmina Krzepice ul. Częstochowska 13 42-160 Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok Krzepice, dn. 29 kwietnia 2015 r. 1 1. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 1. Cel przygotowania analizy Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R. Urząd Gminy Rokiciny ul. Tomaszowska 9 97-221 Rokiciny ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R. Rokiciny kwiecień 2015 r. Spis treści 1. Wstęp. 3 2. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012 Zarząd Województwa Łódzkiego Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 Łódź, lipiec 2012 1 Podstawy formalne Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2015R.

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2015R. ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2015R. RUTKI KOSSAKI Kwiecień 2016 1 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE RUTKI ZA 2015R Spis treści : 1.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Pilzno, 27.04.2015 r. I. Wstęp 1.1 Cel przygotowania analizy Zgodnie z zapisem art.3 ust.2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za terenie Gminy Drelów od r. do r.

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za terenie Gminy Drelów od r. do r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DRELÓW ZA ROK 2014. 1. Wstęp Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona została zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10, w związku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KONSORCJUM: IETU Katowice IMBiGS CGO Katowice 1 Sektor gospodarczy Ilość wytworzonych odpadów innych niż niebezpieczne i komunalne

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Plan krajowy w gospodarce

Bardziej szczegółowo

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 IŚ.6232.16.2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 Kwiecień 2016 1 I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi 1. Dlaczego zmieniają się zasady gospodarowania odpadami? Wprowadzane zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

7. Długoterminowy program strategiczny.

7. Długoterminowy program strategiczny. 7. Długoterminowy program strategiczny. 7.1. Założenia ogólne...2 7.2. Przyszła struktura organizacyjna w gospodarce odpadami...2 7.3. Systemy gromadzenia i zbierania odpadów...5 7.4. Nowe instalacje do

Bardziej szczegółowo

Cz. 4 Dział V. Dr inż. Paweł Szyszkowski STROBILUS Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Zielona Góra, r.

Cz. 4 Dział V. Dr inż. Paweł Szyszkowski STROBILUS Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Zielona Góra, r. Sporządzanie sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Cz. 4 Dział V Dr inż. Paweł Szyszkowski

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 URZĄD GMINY W RZEKUNIU Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 Kwiecień 2015 adres: ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń telefon: 29 761 73 01 29 761 73 02 faks: 29

Bardziej szczegółowo

GMINA KRASNYSTAW (KOREKTA )

GMINA KRASNYSTAW (KOREKTA ) SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ. za rok 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ. za rok 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE za rok 2013 GOLUB-DOBRZYŃ 2014 I. WPROWADZENIE 1. CEL PRZYGOTOWANIA ANALIZY Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Niesegregowane odpady komunalne Gruz ceglany 8,2 R12. Zmieszane odpady z budowy. Odpady wielkogabarytowe Tworzywa sztuczne 54,2 R12

Niesegregowane odpady komunalne Gruz ceglany 8,2 R12. Zmieszane odpady z budowy. Odpady wielkogabarytowe Tworzywa sztuczne 54,2 R12 WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

Celem strategicznym gospodarki odpadami dla Południowo Mazurskiego Rejonu Gospodarki Odpadami jest:

Celem strategicznym gospodarki odpadami dla Południowo Mazurskiego Rejonu Gospodarki Odpadami jest: V. CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ 5.1. Cele i kierunki działań w sektorze komunalnym Celem strategicznym gospodarki odpadami dla Południowo Mazurskiego Rejonu Gospodarki Odpadami jest: minimalizacja ilości odpadów

Bardziej szczegółowo

AKTUALNY STAN I NIEZBĘDNE DZIAŁANIA WYZNACZONE W PLANACH GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE

AKTUALNY STAN I NIEZBĘDNE DZIAŁANIA WYZNACZONE W PLANACH GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Lidia SIEJA Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ul. Kossutha 6, 4-843 Katowice AKTUALNY STAN I NIEZBĘDNE DZIAŁANIA WYZNACZONE W PLANACH GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE 1. Wprowadzenie Trwa aktualnie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Głuchołazy 2015 1. Wprowadzenie 1.1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tomice za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tomice za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tomice za 2015 rok I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kłecko za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kłecko za 2014 rok URZĄD MIEJSKI GMINY KŁECKO Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kłecko za 2014 rok Sandra Maciejewska Dokument zawiera analizę weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r. Opracowanie: Anna Wróblewska-Czubek Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami i Ochrony Środowiska str.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zadań krótkookresowych dla powiatu rawickiego na lata T a b e l a 17 Cel strategiczny Przedsięwzięcie Zadania Realizacja

Harmonogram zadań krótkookresowych dla powiatu rawickiego na lata T a b e l a 17 Cel strategiczny Przedsięwzięcie Zadania Realizacja Harmonogram zadań krótkookresowych dla powiatu rawickiego na lata 2004 2007 T a b e l a 17 Cel strategiczny Przedsięwzięcie Zadania Realizacja Odpowiedzialny Unikanie powstawania Uświadomienie społeczeństwu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata 2007-2008

Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata 2007-2008 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata 2007-2008 Katowice, listopad 2009 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI ZA 2014 ROK URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI ZA 2014 ROK JANÓW LUBELSKI, LUTY 2015 ROK Sporządził: Krzysztof Kołtyś-Referat Ochrony

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok 1. Wstęp Obowiązek sporządzenia analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości

Bardziej szczegółowo

1. Ceny przyjęcia odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Barycz w Krakowie.

1. Ceny przyjęcia odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Barycz w Krakowie. . Ceny przyjęcia odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Barycz w Krakowie. L.p. Rodzaje odpadów Kod Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Cena za tonę odpadów

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Orla, dnia 30 kwietnia 2015r. Spis treści: 1. Cel i założenia analizy...3 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarki odpadami...3

Bardziej szczegółowo

Dlaczego zmieniono ustawę?

Dlaczego zmieniono ustawę? Dlaczego zmieniono ustawę? Nowe zapisy ustawy mają na celu dostosować gospodarkę odpadami komunalnymi do wymogów Unii Europejskiej. Głównym celem wprowadzanych zmian jest: uszczelnienie systemu wszyscy

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r. Postomino 2015 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Podstawa prawna... 3 3. Zagadnienia ogólne... 4 4. Możliwości przetwarzania

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: listopad 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464-23-15 faks 22 846-76-67

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i koszt realizacji programów inwestycyjnych w gospodarce odpadami w Mieście i Gminie Żerków.

Harmonogram i koszt realizacji programów inwestycyjnych w gospodarce odpadami w Mieście i Gminie Żerków. Załącznik nr 1 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Żerków Harmonogram i koszt realizacji programów inwestycyjnych w gospodarce odpadami w Mieście i Gminie Żerków. Tabela nr 1: Koszt

Bardziej szczegółowo

5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 5.1. OBECNIE REALIZOWANY SYSTEM ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU POWIATU GLIWICKIEGO W Planie gospodarki odpadami dla powiatu gliwickiego,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami województwa lubelskiego za lata

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami województwa lubelskiego za lata WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami województwa lubelskiego za lata 2011-2013 Lublin, październik 2014 Wykonawca: Arcadis Sp. z o.o. ul. Wołoska 22A 02-675 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: PROJEKT Uchwała Nr..... z dnia... w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 3239 UCHWAŁA NR XIX/160/16 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2013 Brenna, kwiecień 2013 Spis treści I. Wstęp. II. Zagadnienia ogólne. III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Pojazdy wycofane z eksploatacji

Pojazdy wycofane z eksploatacji Gospodarka pojazdami wycofanymi z eksploatacji, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytymi bateriami i akumulatorami w świetle Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 2007 r. Pojazdy

Bardziej szczegółowo

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK GOSPODARKA ODPADAMI Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Damnica nie obejmuje właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstw, warsztatów, szkół, sklepów, budynków

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Gmina Papowo Biskupie

Gmina Papowo Biskupie SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK I. NAZWA GMINY (MIASTA) Gmina Papowo Biskupie ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Miasto Żyrardów. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Miasto Żyrardów. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Miasto Żyrardów Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1 Rewolucja odpadowa Gmina organizatorem całego systemu Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok Lipnica Murowana 2014r. I. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

M-09 Sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych

M-09 Sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej M-09 Sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych Numer identyfikacyjny - REGON Portal

Bardziej szczegółowo

WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej

2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej KOMPLEKSOWY PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI W REGIONIE POLSKI POŁUDNIOWEJ 16 2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej 2.1. Analiza ilościowo-jakościowa zinwentaryzowanych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 Opracowanie: Magdalena Stobienia Zatwierdził: Marzec 2014 I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW

7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW 19 7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Ustawa o odpadach nakłada obowiązek aktualizowania planu nie rzadziej niŝ raz na 4 lata. Pod koniec 7 roku naleŝy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK Bałtów, 8 marca 2016 1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Sanoka za 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Sanoka za 2014r. 2015 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Sanoka za 2014r. mgr inż. Anna Kwolek Gmina Miasta Sanoka 2015-04-23 1. Wstęp Niniejsze opracowanie stanowi jedno z zadań Gminy

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie lubelskim w 2015 roku

Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie lubelskim w 2015 roku URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, lipiec 2016 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, Fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl Gospodarka odpadami

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Dąbie

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Dąbie Wójt Gminy Dąbie ul.szeroka 4, 66-615 Dąbie, woj.lubuskie Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Dąbie Dąbie, dnia 22 kwietnia 2013 roku Numer rejestrowy

Bardziej szczegółowo

RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI BIODEGRADOWALNYMI. Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska

RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI BIODEGRADOWALNYMI. Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI KOMUNALNYMI ODPADAMI BIODEGRADOWALNYMI Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska W Krajowym planie gospodarki odpadami zgodnie z Dyrektywą składowiskową

Bardziej szczegółowo

Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład

Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład Dobre praktyki NFOŚiGW Warszawa 26 01 2012 Obowiązki Gminy Zapewnianie warunków ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada

Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Zakład Wielobranżowy WIĄZAR Wiesław Menard, 86-160 Warlubie, Wielki Komorsk, ul. Warlubska 17 Numer identyfikacji podatkowej

Bardziej szczegółowo

ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BYTNICA

ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BYTNICA REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ DLA PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BYTNICA Numer wpisu Data wpisu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK Horyniec-Zdrój, 2014 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi Celem wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEWINO ZA ROK 2015.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEWINO ZA ROK 2015. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEWINO ZA ROK 2015. Gniewino, Maj 2016r. Wprowadzenie Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzana jest zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON o ile przedsiębiorca taki numer posiada

Numer identyfikacyjny REGON o ile przedsiębiorca taki numer posiada Lp. Data dokonania wpisu do rejestru Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji podatkowej NIP o ile przedsiębiorca taki numer posiada Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Spytkowice za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Spytkowice za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Spytkowice za 2014 rok I. Wstęp 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WZÓR KARTY EWIDENCJI ODPADU. KARTA EWIDENCJI ODPADU 1) Nr karty Rok kalendarzowy

Załącznik nr 1 WZÓR KARTY EWIDENCJI ODPADU. KARTA EWIDENCJI ODPADU 1) Nr karty Rok kalendarzowy WZÓR KARTY EWIDENCJI ODPADU Załącznik nr 1 Kod odpadu 2) Rodzaj odpadu 2) Procentowa zawartość PCB w odpadzie 3) Posiadacz 4) KARTA EWIDENCJI ODPADU 1) Nr karty Rok kalendarzowy Adres posiadacza 5) Miejsce

Bardziej szczegółowo

KOREKTA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA BURMISTRZA ŚWIECIA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

KOREKTA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA BURMISTRZA ŚWIECIA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI KOREKTA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA BURMISTRZA ŚWIECIA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI KOREKTA SPRAWOZDANIA BURMISTRZA ŚWIECIA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINY ZBICZNO

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINY ZBICZNO WÓJT GMINY ZBICZNO Urząd Gminy w Zbiczno Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno tel./fax. (56) 49 393 17 gmina@zbiczno.pl REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI

Bardziej szczegółowo

Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych reguluje jedynie kilka przepisów prawa. Brak reglamentacji w tym zakresie daje gminom dużą swobodę w

Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych reguluje jedynie kilka przepisów prawa. Brak reglamentacji w tym zakresie daje gminom dużą swobodę w Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych reguluje jedynie kilka przepisów prawa. Brak reglamentacji w tym zakresie daje gminom dużą swobodę w kształtowaniu PSZOK-ów. tworzą punkty selektywnego zbierania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowe Miasto za 2014 rok. Nowe Miasto, 17 kwietnia 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowe Miasto za 2014 rok. Nowe Miasto, 17 kwietnia 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowe Miasto za 2014 rok Nowe Miasto, 17 kwietnia 2015 r. 1 Cel przygotowania Analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę gospodarki

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny podatnika (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada. Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada

Numer identyfikacyjny podatnika (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada. Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Krynicy-Zdroju Lp. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/143/2016 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 10 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/143/2016 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 10 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/143/2016 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w Gminie Miejskiej Kraków. Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r.

Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w Gminie Miejskiej Kraków. Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r. Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w Gminie Miejskiej Kraków Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r. W 1906 roku władze Miasta Krakowa powołały Miejski Zakład Oczyszczania, który dał

Bardziej szczegółowo

WZÓR ROCZNE SPRAWOZDANIE O PRODUKTACH W OPAKOWANIACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI ZA ROK 2015 I ZA ROK 2016

WZÓR ROCZNE SPRAWOZDANIE O PRODUKTACH W OPAKOWANIACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI ZA ROK 2015 I ZA ROK 2016 Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. (poz. ) WZÓR ROCZNE SPRAWOZDANIE O PRODUKTACH W OPAKOWANIACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI ROCZNE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

NOWY MODEL GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE. - ILE ZAPLACIMY ZA NASZE ODPADY OD 2013 r. Warszawa, październik 2012 Krzysztof Kawczyński - KIG

NOWY MODEL GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE. - ILE ZAPLACIMY ZA NASZE ODPADY OD 2013 r. Warszawa, październik 2012 Krzysztof Kawczyński - KIG NOWY MODEL GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE - ILE ZAPLACIMY ZA NASZE ODPADY OD 2013 r. Warszawa, październik 2012 Krzysztof Kawczyński - KIG Polska gospodarka odpadami w 2011 r. Proponowany tekst

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada 896-000-00-26 931623022 Podano poniżej

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada 896-000-00-26 931623022 Podano poniżej Nr rejestrowy/ Data dokonania wpisu ID/WPIS/K/1/2013 25 stycznia 2013r Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA 53-238

Bardziej szczegółowo

Rodzaj. odpadów komunalnych. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Rodzaj. odpadów komunalnych. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne SPRAWOZDANIE O ODEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH, ODEBRANYCH NIECZYSTOŚCIACH CIEKŁYCH ORAZ REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI za 2014 r. Ozimek, 2015 r. SPRAWOZDANIE BURMISTRZA

Bardziej szczegółowo

4.1. Szacowana ilość odpadów powstających na terenie powiatu

4.1. Szacowana ilość odpadów powstających na terenie powiatu Przystępując do porządkowania systemu gospodarki odpadami należy uwzględnić zmiany, które będą następować w kolejnych latach a dotyczących ilości i składu odpadów powstających na danym terenie. Głównymi

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Wrocław, marzec 2012 Dyrektywa ramowa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE ZABÓR ZA ROK 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE ZABÓR ZA ROK 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE ZABÓR ZA ROK 2015 Sporządziła: Urszula Mróz Młodszy referent ds. gospodarowania odpadami komunalnymi ZABÓR 2016 Spis treści 1. Cel i podstawowe zadania

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 6.1. Stan realizacji zadań wynikających z krajowego planu gospodarki odpadami dla przedsiębiorców na dzień 1 września 2004 r.

Tabela nr 6.1. Stan realizacji zadań wynikających z krajowego planu gospodarki odpadami dla przedsiębiorców na dzień 1 września 2004 r. Załącznik 6 STAN REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (na podstawie informacji przekazanych przez przedsiębiorców) Tabela nr 6.1. Stan realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - KOREKTA ADRESAT 1)

ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - KOREKTA ADRESAT 1) ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - KOREKTA SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

Sulejówek, lipiec 2012 r.

Sulejówek, lipiec 2012 r. Zadania i obowiązki wynikające ze zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Co jest dla nas ważne? 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/38/2011 RADY GMINY RĘCZNO. z dnia 27 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR VI/38/2011 RADY GMINY RĘCZNO. z dnia 27 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR VI/38/2011 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Planu gospodarki odpadami dla Gminy Ręczno" Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt.15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 1. Cel opracowania planów inwestycyjnych Informacje o konieczności sporządzania planów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo