Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011"

Transkrypt

1 Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku 2011 BNP Paribas Bank Plska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrwany w Sądzie Rejnwym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gspdarczy, KRS pd numerem 6421, NIP: , kapitał zakładwy zł, w całści wpłacny

2 Spis treści: 1. PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI BNP PARIBAS BANKU POLSKA SA W 2011 ROKU Czynniki i zdarzenia, które miały największy wpływ na wyniki finanswe Banku siągnięte w Czynniki zewnętrzne mające wpływ na działalnść i rzwój Banku w Sytuacja gspdarcza i rynkwa za granicą Plska gspdarka w 2011 rku Sektr bankwy w 2011 rku NOTOWANIA AKCJI NA GPW OFERTA PRODUKTÓW I USŁUG ORAZ ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU Retail Banking Crprate and Transactin Banking Pzstała działalnść bankwa Usługi pwiernicze Działalnść rzliczeniwa ANALIZA WYNIKÓW FINANSOWYCH BNP PARIBAS BANKU POLSKA SA W 2011 ROKU Rachunek zysków i strat Przychdy nett Kszty Bilans Aktywa Pasywa Średnie prcentwanie depzytów i kredytów Zbwiązania warunkwe zbwiązania pzabilanswe Pdstawwe wskaźniki Tytuły egzekucyjne i wartść zabezpieczeń Zarządzanie zasbami finanswymi PERSPEKTYWY ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI BNP PARIBAS BANKU POLSKA SA SPONSORING OPIS PODSTAWOWYCH RODZAJÓW RYZYKA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Ryzyk kredytwe Ryzyk kntrahenta Ryzyk płynnści i ryzyk rynkwe (stpy prcentwej, walutwe) Ryzyk peracyjne Plityka Bezpieczeństwa Pstępwania tczące się przed sądem, rganem właściwym dla pstępwania arbitraŝweg lub rganem administracji publicznej POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE I KAPITAŁOWE Z INNYMI PODMIOTAMI Charakterystyka Akcjnariuszy psiadających pwyŝej 5% głsów na Walnym Zgrmadzeniu BNP Paribas SA BNP Paribas Frtis Dminet SA Pdmity zaleŝne Twarzystw Funduszy Inwestycyjnych BNP Paribas Plska SA (TFI BNP) Frtis Lease Plska Sp. z Udziały mniejszściwe UMOWY ZNACZĄCE DLA DZIAŁALNOŚCI BANKU NajwaŜniejsze umwy zawarte z pdmitami z grupy BNP Paribas SA Umwa nabycia Frtis Lease Plska Sp. z Umwa z TFI BNP Paribas Plska SA Umwa z Arval Service Lease Plska Sp. z Umwy z instytucjami międzynardwymi Umwa kredytwa z Eurpejskim Bankiem Odbudwy i Rzwju Umwy kredytwe z Eurpejskim Bankiem Inwestycyjnym Umwa z Eurpejskim Funduszem Inwestycyjnym Zawarcie umów znaczących z klientami niebędącymi pdmitami pwiązanymi z Bankiem Gwarancje i pręczenia Wykup bligacji Umwy ubezpieczeniwe Umwy z bankiem centralnym i rganami nadzru Umwa z audytrem SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRUKTURA ORGANIZACYJNA Struktura rganów Banku Piny bizneswe i placówki peracyjne Pracwnicy RAPORT CORPORATE GOVERNANCE Wskazanie zbiru zasad ładu krpracyjneg, któremu pdlega Bank Wskazanie zasad ładu krpracyjneg, które nie były stswane przez Bank z wyjaśnieniami Opis pdstawwych cech stswanych w Banku systemów kntrli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, w dniesieniu d prcesu sprządzania sprawzdań finanswych i sknslidwanych sprawzdań finanswych Opis spsbu działania Walneg Zgrmadzenia i jeg zasadniczych uprawnień raz praw akcjnariuszy i spsbu ich wyknywania: Wskazanie akcjnariuszy psiadających znaczące pakiety akcji raz uprawnień i graniczeń dtyczących papierów wartściwych Banku Opis zasad zmiany Statutu Banku Skład sbwy i zasady działania rganów zarządzających i nadzrczych raz ich kmitetów: BNP Paribas Bank Plska SA Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku

3 Skład sbwy i zasady działania Zarządu Skład sbwy i zasady działania Rady Nadzrczej Infrmacja akcjach Banku będących w psiadaniu człnków Zarządu i Rady Nadzrczej Infrmacja wynagrdzeniach człnków Zarządu i Rady Nadzrczej Skład sbwy i zasady działania Kmitetu Audytu: Skład sbwy i zasady działania Kmitetu ds. wynagrdzeń człnków Zarządu OŚWIADCZENIA ZARZĄDU BNP Paribas Bank Plska SA Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku

4 1. PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI BNP PARIBAS BANKU POLSKA SA W 2011 ROKU BNP Paribas Bank Plska SA (dalej: Bank ) jest częścią międzynardwej instytucji finanswej BNP Paribas SA z siedzibą w ParyŜu. W dniu 29 kwietnia 2011 rku nastąpiła rejestracja w Krajwym Rejestrze Sądwym zmiany nazwy Banku z Frtis Bank Plska SA na BNP Paribas Bank Plska SA.. Jedncześnie Bank dknał zmiany marki, pd którą feruje prdukty i usługi raz lg z BNP Paribas Frtis na BNP Paribas Czynniki i zdarzenia, które miały największy wpływ na wyniki finanswe Banku siągnięte w 2011 Rk 2011 BNP Paribas Bank Plska zakńczył zyskiem brutt w wyskści 49 mln PLN, czyli 17% wyŝszym w prównaniu z wynikiem za rk Zysk nett Banku wyniósł 21 mln PLN. Rzwój działalnści Banku i jeg uwarunkwania: Misja Odpwiedzialna bankwść dla zmieniająceg się świata 12% wzrst sumy bilanswej Banku d mln PLN na kniec rku 2011; 13% wzrst naleŝnści d klientów nett d mln PLN na kniec 2011 jest związany ze zwiększeniem sprzedaŝy kredytów przez Bank (największą dynamiką wzrstu charakteryzwały się kredyty brtwe dla przedsiębirstw raz złtówkwe kredyty hipteczne) raz wzrstem kursów walut; 9% wzrst zbwiązań wbec klientów d mln PLN na kniec rku 2011 spwdwany głównie wzrstem sald depzytów bieŝących, w tym knt szczędnściwych, jak równieŝ złtówkwych depzytów terminwych klientów firmwych; Stabilna sytuacja kapitałwa Banku współczynnik wypłacalnści na pzimie 12,01%; 6% wzrst liczby klientów Banku, w tym 7% wzrst liczby klientów krpracyjnych linii bizneswej Crprate and Transactin Banking raz 6% wzrst liczby klientów linii bizneswej Retail Banking; 7% spadek przychdów nett Banku związany przede wszystkim ze wzrstem ksztów finanswania w PLN, któreg udział w strukturze finanswania wzrósł znacząc, niŝszymi przychdami prwizyjnymi z tytułu sprzedaŝy prduktów ubezpieczeniwych raz niŝszym wynikiem na peracjach instrumentami finanswymi przeznacznymi d brtu w prównaniu d wyniku rku 2010, który zawierał wyskie przychdy z rzwiązania krekt wartści gdziwej z tytułu ryzyka kredytweg transakcji pchdnych zawartych z klientami Banku; 14% wzrst ksztów sbwych Banku w 2011 rku związany z przekształceniami ddziałów partnerskich na własne raz rzwjem bszaru Persnal Finance; 14% spadek ksztów amrtyzacji; 1% wzrst pzstałych ksztów Banku; Kntynuacja strŝnej plityki zarządzania ryzykiem - w 2011 rku kszty ryzyka były niŝsze 36% w prównaniu d 2010 rku główne przyczyny spadku t kntynuacja działań restrukturyzacyjnych pdjętych przez Bank raz knsekwentne realizwanie bardziej strŝnej plityki udzielania nwych kredytów; Pprawa jakści prtfela kredytweg - spadek udziału kredytów nieregularnych w całści prtfela kredytów Banku z 15,5% na kniec 2010 rku d 12,7% na kniec rku 2011; Otwarcie 12 nwych ddziałów peracyjnych działających w parciu kncepcję Nweg Mdelu Oddziału (NMO) Czynniki zewnętrzne mające wpływ na działalnść i rzwój Banku w Sytuacja gspdarcza i rynkwa za granicą W 2011 rku utrzymywała się niestabilna sytuacja na międzynardwych rynkach finanswych. W tym kresie głównym czynnikiem ryzyka stał się nadmierne zadłuŝenie krajów płudnia Eurpy, a szczególnie bawy przed bankructwem Grecji. Utrzymujące się prblemy na eurpejskim rynku długu zwiększyły równieŝ bawy inwestrów przed rzpadem strefy eur. W efekcie utrzymywała się pdwyŝszna zmiennść na rynkach finanswych, a d drugieg kwartału 2011 rku mŝna był zabserwwać wyraźną tendencję d słabiania się wspólnej eurpejskiej waluty. W 2011 rku gspdarka światwa pkazała grsze wyniki niŝ rk wcześniej. Zgdnie z szacunkami Międzynardweg Funduszu Walutweg w tym kresie gspdarka światwa wzrsła 3,8%, czyli wyraźnie wlniej niŝ rk wcześniej, kiedy t zantwan wzrst 5,2%. Znaczące pgrszenie kniunktury zantwan w grupie gspdarek rzwiniętych, gdzie temp wzrstu gspdarczeg spwlnił d 1,6% z 3,2% rk wcześniej. NaleŜy jedncześnie pdkreślić, Ŝe w ciągu 2011 rku narastały czekiwania na dalsze pgrszenie kniunktury w rku klejnym. Znalazł t swe dzwierciedlenie w prgnzach MFW na 2012 rk, zgdnie z którymi w tym kresie gspdarka światwa wa wzrśnie jedynie 1,2%, zaś najsłabsza dynamika wzrstu gspdarczeg będzie miała miejsce w krajach strefy eur, gdzie przewiduje się spadek teg wskaźnika -0,5% Plska gspdarka w 2011 rku PKB dynamika i kmpnenty W 2011 rku plska gspdarka wciąŝ znajdwała się w fazie Ŝywienia. Prdukt krajwy brutt wzrósł w tym kresie 4,3%, c był wynikiem niec lepszym niŝ rk wcześniej (3,9%). Ppyt krajwy pzstał głównym mtrem wzrstu gspdarczeg. NaleŜy jednak pdkreślić, Ŝe pszczególne zególne kmpnenty ppytu krajweg pkazały zróŝnicwane wyniki. BNP Paribas Bank Plska SA Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku

5 Knsumpcja indywidualna wzrsła w mawianym kresie 3,1%, c znacza, ze dynamika wzrstu teg wskaźnika ukształtwała na pzimie zbliŝnym d rku pprzednieg (3,2%). Jedncześnie, trwała pprawa sytuacji gspdarczej wyraźnie zwiększyła skłnnść d inwestycji. W 2011 rku nakłady brutt na śrdki trwałe zwiększyły się 8,7% (wzrst z -0.2% zantwanych w 2010 rku). W 2011 rku wśród głównych sektrów gspdarki najlepsze wyniki pkazał budwnictw, gdzie dynamika wartści ddanej brutt przyspieszyła d 11,8% z 6,4% rk wcześniej. Zdecydwanie słabsze wyniki miały miejsce natmiast w przypadku przemysłu i handlu (wzrst dpwiedni 6,3% i 4,6%). Wykres 1. Dynamika prduktu krajweg brutt i ppytu krajweg (Źródł: GUS) Ppyt krajwy PKB Źródł: GUS 98 Rynek pracy W 2011 rku stabilizacja sytuacji gspdarczej przełŝyła się na wzrst ppytu na pracę. Zatrudnienie w sektrze przedsiębirstw wzrsł w tym kresie 3,2%, c znaczał znaczną pprawę w prównaniu d rku pprzednieg, kiedy t wskaźnik ten wzrósł jedynie 0,8%. Pprawa na rynku pracy pzstawała jednak zbyt słaba, by przełŝyć się na wzrst presji płacwej. W całym 2011 rku średni nminalny wzrst wynagrdzeń w sektrze przedsiębirstw zwiększył się wprawdzie d 5% z 3,3% zantwanych w 2010 rku, jednak p uwzględnieniu inflacji dynamika wynagrdzeń w sektrze przedsiębirstw wynisła jedynie 0,9% i była zbliŝna d wyniku z rku pprzednieg (0,8%). Inflacja Presja inflacyjna w gspdarce pzstawała wyska. W całym 2011 rku główny wskaźnik inflacji kształtwał się znacznie pwyŝej celu inflacyjneg NBP (2,5%) - średnirczny wskaźnik inflacji wyniósł w tym kresie 4,1%. Główne źródła inflacji plaswały się p strnie pdaŝwej. Największy wpływ na wskaźnik inflacji miały w mawianym kresie ceny twarów i usług związanych z mieszkaniem raz ceny Ŝywnści i napjów bezalkhlwych, które dłŝyły d dynamiki inflacji dpwiedni 1,4 raz 1,31 punktu prcentweg. Jedncześnie dbra sytuacja gspdarcza przyczyniała się d stpniweg narastania presji cenwej ze strny ppytwej. Wskaźnik inflacji nett (czyli wskaźnik wyłączający z kszyka inflacyjneg ceny Ŝywnści i energii) wyniósł w grudniu 2011 rku 3,1% RDR i tym samym był prawie dwukrtnie wyŝszy niŝ rk wcześniej (1,6%). Wykres 2. Dynamika inflacji raz inflacji nett (bez cen Ŝywnści i energii) (Źródł: GUS, NBP) 105,0 104,0 103,0 102,0 Inflacja 101,0 Inflacja nett 100,0 sty 10 lut 10 mar kwi maj cze lip 10 sie 10 wrz paź lis 10 gru 10 sty 11 lut 11 mar kwi maj cze lip 11 sie 11 wrz paź lis 11 gru 11 99,0 Źródł: GUS, NBP. Bilans płatniczy W 2011 rku miał miejsce wyraźne pgrszenie sytuacji płatniczej plskiej gspdarki. Pmim teg, Ŝe bilans brtów bieŝących pkazał stabilne wyniki (w listpadzie 2011 rku 12-miesięczny skumulwany deficyt na rachunku brtów bieŝących wyniósł mld EUR i był zbliŝny d wyniku z analgiczneg kresu rku pprzednieg), pgrszenie salda na rachunku finanswym przełŝył się na znaczny spadek salda bilansu płatniczeg. W listpadzie 2011 rku skumulwane, 12-miesięczne sald bilansu płatniczeg wynisł -0,27 mld EUR pdczas gdy w analgicznym kresie rku pprzednieg sald t kształtwał się na pzimie +12,8 miliardów EUR. P strnie finansującej największy napływ kapitału zagraniczneg miał miejsce w inwestycjach prtfelwych na rynku długu raz inwestycjach bezpśrednich (dpwiedni 10,3 raz 10 miliardów EUR 12-mies., dane skumulwane). Finanse publiczne Sytuacja plskieg sektra fiskalneg była pzytywna. BieŜące wyknanie budŝetu kształtwał się znacznie lepiej niŝ załŝny plan. W listpadzie 2011 rku deficyt budŝetu centralneg wynsił -21,5 mld PLN i był tym samym prawie BNP Paribas Bank Plska SA Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku

6 dwukrtnie mniejszy niŝ pzim załŝny w ustawie budŝetwej (-40,2 mld PLN). Dbre wyniki budŝetu centralneg wraz z strŝną plityką zarządzania długiem były w 2011 rku isttnym czynnikiem kształtującym pzytywną pinię inwestrów zagranicznych plskiej gspdarce, a tym samym stabilizującym sytuację na krajwych rynkach finanswych. Zgdnie z danymi Ministerstwa Finansów w całym 2011 rku prtfel plskich papierów skarbwych będących w psiadaniu inwestrów zagranicznych wzrósł 26 miliardów PLN. Kurs walutwy W 2011 rku krajwy rynek walutwy pzstawał pd dminującym wpływem wahań sentymentu na rynkach międzynardwych. W efekcie eskalacji prblemów na eurpejskim rynku długu d płwy rku plska waluta systematycznie traciła na wartści. Na kniec rku złty kwtwany był na pzimie 4,4168 w relacji d eur i 3,4174 w relacji d dlara. W bu przypadkach znaczał t znaczną deprecjację w prównaniu d pzimów zantwanych w płwie 2011 rku (dpwiedni 10,8% i 24,2%). W drugiej płwie 2011 rku utrzymała się aktywnść BGK i banku centralneg na rynku walutwym jednak działania te ukierunkwane były głównie na stabilizację krótkkreswych wahań rynkwych, nie zaś na ukształtwanie trwalszej tendencji kurswej. W mawianym kresie utrzymywał się wyski pzim kursu CHF/PLN związany ze znaczną aprecjacją franka szwajcarskieg w stsunku d głównych walut światwych. Pmim ustanwienia przez bank centralny Szwajcarii dpuszczalnej granicy aprecjacji kursu EUR/CHF na pzimie 1,20, na kniec 2011 rku złty był pnad 15% słabszy w relacji d franka szwajcarskieg w prównaniu d analgiczneg kresu rku pprzednieg. Wykres 3. Kursy walut USD/PLN raz EUR/PLN w 2011 rku (Źródł: NBP) 5 4,5 USD/PLN EUR/PLN 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 sty-11 lut-11 mar-11 kwi-11 maj-11 cze-11 lip-11 sie-11 wrz-11 paź-11 lis-11 gru-11 źródł: NBP Stpa prcentwa P znacznym zacieśnieniu plityki pienięŝnej, które miał miejsce w pierwszej płwie rku (w tym kresie miał miejsce wzrst stpy referencyjnej NBP z 3,50% d 4,50%), druga płwa rku przynisła stabilizację stóp banku centralneg. NaleŜy jednak pdkreślić, Ŝe w drugiej płwie 2011 rku stabilnemu pzimwi stóp banku centralneg twarzyszyły rynkwe czekiwania na pluzwanie plityki pienięŝnej wynikające z prgnzwaneg przez rynki znaczneg spwlnienia plskiej gspdarki. Jednak bieŝące wyniki gspdarcze, wyraźnie lepsze d prgnz rynkwych, raz systematycznie pwtarzany p kaŝdym ze sptkań RPP umiarkwanie jastrzębi tn kmunikatu sprawiły, Ŝe czekiwania na bniŝki stóp prcentwych systematycznie dsuwały się w czasie. Pnadt statnie miesiące 2011 rku przynisły wzrst stawek rynku międzybankweg. Na kniec rku spread pmiędzy 3-miesięczą stawką WIBOR a stawką OIS wynsił 60 punktów bazwych. Na rynku bligacji skarbwych d marca d pczątku września 2011 rku miał miejsce spadek rentwnści związany z utrzymującym się ppytem na plskie papiery skarbwe. Jednak d trzecieg kwartału 2011 eskalacja prblemów na eurpejskich rynkach finanswych przełŝyła się równieŝ na wycenę plskich bligacji. Ddatkwym czynnikiem, który wzmcnił pwyŝszy wzrst rentwnści był wzrst inflacji zantwany pd kniec 2011 rku. W efekcie na kniec rku rentwnści 5-letnich bligacji kształtwały się na pzimie 5,34% (wzrst z wrześniwych minimów na pzimie 4,86%) Sektr bankwy w 2011 rku W 2011 rku nie zmieniły się główne uwarunkwania działalnści sektra bankweg. Utrzymywała się znaczna skala nadpłynnści sektra. Na kniec 2011 rku sald bnów pienięŝnych NBP wynsił 93,4 mld PLN i tym samym był 25% wyŝsze niŝ rk wcześniej. Rk 2011 nie przyniósł większych zmian w tendencjach dnśnie depzytów i kredytów sektra gspdarstw dmwych. Depzyty teg sektra wzrsły w 2011 rku 11,1%, c był wynikiem umiarkwanie wyŝszym w prównaniu d danych za pprzedni rk (10,1%). Umiarkwaną pprawę zantwan p strnie kredytów teg sektra (wzrst średnircznej dynamiki d 12,8% z 10,9% w 2010 rku). Znaczniejsze zmiany miały natmiast miejsce w przypadku depzytów i kredytów sektra przedsiębirstw. Wlniejszemu wzrstwi depzytów (8,7% w prównaniu d 11,7% w 2010 rku) twarzyszył przyspieszenie dynamiki kredytów (d 8,8% z -4,2% w 2010 rku). PwyŜsze tendencje dzwierciedlają w duŝej mierze wyskie zaptrzebwanie na finanswanie bieŝącej działalnści przedsiębirstw raz wyŝe wydatki inwestycyjne. Wyniki finanswe banków W 2011 rku sektr bankwy wciąŝ pkazywał dbre wyniki finanswe. P pierwszych jedenastu miesiącach 2011 rku zysk nett sektra wynsił 14,5 mld PLN i był tym samym 37,6% wyŝszy niŝ w analgicznym kresie rku pprzednieg. Wynik sektra pchdził głównie z marŝy dsetkwej raz płat i prwizji. BNP Paribas Bank Plska SA Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku

7 Wykres 4. Kredyty i depzyty gspdarstw dmwych i przedsiębirstw (Źródł: NBP) 25,0% 20,0% Depzyty gspdarstw dmwych Kredyty gspdarstw dmwych Depzyty przedsiębirstw Kredyty przedsiębirstw 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% sty 2010 lut mar kwi 2010 maj 2010 cze 2010 lip 2010 sie 2010 wrz 2010 paź 2010 lis 2010 gru 2010 sty 2011 lut mar kwi 2011 maj 2011 cze 2011 lip 2011 sie 2011 wrz 2011 paź 2011 lis 2011 gru ,0% -10,0% 2. NOTOWANIA AKCJI NA GPW Akcje Banku znaczne kdem ISIN: PLPPAB są ntwane na Giełdzie Papierów Wartściwych w Warszawie SA (GPW) d 9 listpada 1994 rku. P zmianie nazwy Banku, d maja 2011 rku akcje Banku ntwane są pd nazwą skrócną: BNPPL raz znaczeniem BNP. Akcje Banku klasyfikwane są d segmentu 250 PLUS, jednak ze względu na znikmą płynnść nie wchdzą w skład Ŝadneg z indeksów. Na pierwszej styczniwej sesji w 2011 rku, kurs akcji Banku wynsił 128 PLN. Kurs akcji Banku spadł d pzimu 84,75 PLN na 30 grudnia 2011 rku, czyli 34%. NajwyŜszy kurs akcji Banku w rku 2011 zantwan w dniu 4 i 5 kwietnia 2011 rku, kiedy siągnął pzim 155 PLN. NajniŜej walry Banku były wyceniane w dniu 28 grudnia 2011 rku, gdy kurs akcji wynsił 72,10 PLN. Średni kurs akcji Banku w rku 2011 wynsił 131 PLN w prównaniu d kursu średnieg 152 PLN w rku Średni wlumen brtu akcjami Banku wyniósł prawie 18 akcji na sesję w rku 2011 i był wyŝszy d średnieg wlumenu brtu akcjami w rku 2010 (pnad 7 akcji na sesję). Natmiast średnia wartść brtu akcjami Banku na sesję wynsiła 2,10 tys. PLN w rku 2011 i była wyŝsza d średniej wartści brtu akcjami w rku 2010 w wyskści 1,08 tys. PLN na sesję. Wykres 5. Ntwania akcji Banku d d rku (Źródł: blmberg.pl) Indeks giełdwy WIG spadł z pzimu ,74 pkt w dniu 3 stycznia 2011 rku d ,44 pkt na 31 grudnia 2011 rku (spadek prawie 22%). Subindeks sektrwy WIG-Banki równieŝ dntwał spadek w rku 2011 z pzimu 6 965,24 pkt na 3 stycznia 2011 rku d 5 421,04 pkt na 31 grudnia 2011 rku (czyli pnad 22%). BNP Paribas Bank Plska SA Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku

8 3. OFERTA PRODUKTÓW I USŁUG ORAZ ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU BNP Paribas Bank Plska SA jest bankiem uniwersalnym, ferującym usługi w pdziale na trzy główne segmenty: Retail Banking; Crprate and Transactin Banking; Pzstała działalnść bankwa. Wykres 6. Przychdy nett w pdziale na segmenty działalnści w 2010 i 2011 rku (w tys. PLN) Przychdy nett Retail Banking Crprate and Transactin Banking Pzstała Ogółem Działalnść Bankwa Retail Banking Retail Banking bsługuje klientów indywidualnych raz małe i średnie przedsiębirstwa rcznych brtach d 30 mln PLN 229 ddziałów własnych i partnerskich 358 tysięcy klientów indywidualnych i 28 tysięcy firm 1617 etatów Retail Banking,, czyli bszar bsługi małych przedsiębirstw, klientów indywidualnych raz bankwści prywatnej, specjalizuje się w kmplekswej bsłudze klientów indywidualnych, w tym segmentu klientów zamŝnych raz przedsiębirstw spełniających kryterium rczneg brtu nieprzekraczająceg 30 milinów PLN. W szczególnści Bank kieruje swją fertę d następujących segmentów dcelwych: Segment Klientów Indywidualnych Maswych (Mass Retail) klienci miesięcznych dchdach nett niŝszych niŝ PLN, w ramach któreg zstał wydzielny subsegment Klientów Indywidualnych Maswych Aspirujących z dchdami pwyŝej PLN; Segment Klientów Indywidualnych (Mass Affluent) klienci miesięcznych dchdach nett minimum PLN i/lub lkujący za pśrednictwem Banku aktywa w wyskści minimum 100 tys. PLN, nie więcej niŝ 1 mln PLN; Segment Bankwści Prywatnej (Private Banking) Klienci lkujący za pśrednictwem BNP Paribas Bank Plska SA aktywa w wyskści minimum 1 mln PLN, w tym grupa Ultra-HNWI klientów aktywach pwyŝej 5 mln PLN; Segment Mikrprzedsiębirstw (MICRO) pdmity gspdarcze przychdach rcznych pniŝej 500 tys. PLN; Segment Małych i Średnich Przedsiębirstw (SME) - pdmity gspdarcze brtach rcznych minimum 500 tys. PLN i nie większych niŝ 30 mln PLN. Linia bizneswa Persnal Finance zapewnia kmplekswą bsługę Segmentu Klientów Indywidualnych Maswych (Mass Retail) w zakresie kredytów samchdwych, gtówkwych i kart kredytwych. I. Oferta prduktów i usług dla klientów indywidualnych Segment Klientów Indywidualnych Maswych (Mass Retail) i Segment Klientów Indywidualnych (Mass Affluent) W 2011 rku ferta prduktwa dla klientów indywidualnych była rzwijana zgdnie z przyjętą strategią, tak by pzwalała twrzyć bezpieczne relacje klientów z Bankiem raz by była kmplekswa i dpaswana wana d ptrzeb klientów, głównie w segmentach dcelwych. Relacje z klientami pierają się na czterech pdstawwych kntach sbistych z pakietem prduktów i usług: Knt z Pakietem S dedykwane klientm d pierwszeg kntaktu z bankiem np.: małletnim, rzpczynającym aktywnść zawdwą i senirm; BNP Paribas Bank Plska SA Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku

9 Knt z Pakietem M któreg pdstawą jest standardwy rachunek bankwy psiadający pełną funkcjnalnść transakcyjną; Knt z Pakietem L - dla bardziej wymagających klientów; Knt z Pakietem XL dedykwane głównie klientm Mass Affluent. W ramach pakietów, prócz rachunku szczędnściw rzliczeniweg i knt szczędnściwych, dstępne są następujące prdukty i usługi: kredyt w rachunku szczędnściw-rzliczeniwym i dpuszczalne sald debetwe; usługi rzliczeniwe: zlecenia stałe, plecenia zapłaty, przelewy krajwe i zagraniczne; karty debetwe: Visa i MasterCard; system bankwści internetwej centrum telefniczne; ubezpieczenia assistance (z wyjątkiem Pakietu S). Pnadt d dyspzycji psiadaczy pakietów są: lkaty vernight (nadwyŝka śrdków autmatycznie depnwana na lkacie ncnej); rachunki walutwe: w EUR raz w USD; depzyty zróŝnicwanych terminach umwnych, zmiennej lub stałej stpie prcentwej, standardwe i negcjwane w PLN, EUR i USD. Rzwój ferty dla klientów indywidualnych w 2011 rku: kntynuwan rzwój knt szczędnściwych - psiadaczm knt sbistych ferwan rachunki szczędnściwe Bardz raz prmcyjne rachunki szczędnściwe Więcej" - z gwarancją utrzymania prmcyjneg prcentwania na niezmieninym pzimie, pczątkw przez kres 12, a następnie 6 miesięcy d twarcia rachunku. Knta te psiadają mechanizm kapitalizacji dsetek w dni rbcze; knt Więcej szczędnściwe zajmwał pierwsze miejsce w rankingu knt szczędnściwych Ttal Mney raz w rankingu Bankier.pl; w kwietniu 2011 wprwadzn depzyt terminwy Silna Lkata z prmcyjnym prcentwaniem w pierwszym 6-miesięcznym kresie jeg trwania; we wrześniu i listpadzie 2011 wprwadzn depzyty terminwe Lkata 6/6 i Lkata 6/3, czyli depzyty na 6 i 3 miesiące z prmcyjnym prcentwaniem; w ramach kampanii rebrandingwej realizwanej w maju 2011 pd nwą marką BNP Paribas Bank Plska SA, Bank wprwadził d ferty Knt Witalne, które prócz knta sbisteg z pakietem usług assistance bejmwał nieprcentwaną pŝyczkę witalną d wyskści miesięczneg wynagrdzenia nett (d PLN) raz knt Więcej szczędnściwe z prcentwaniem 5,8% p.a. d kwty PLN. Głównym celem kampanii był pzyskanie nwych klientów raz pdnszenie świadmści marki BNP Paribas; uzupełnieniem ferty depzytwej były prdukty inwestycyjne pzwalające na średnikreswe lkwanie śrdków, gdzie kapitał pdlega 100% chrnie na zakńczenie kresu inwestycji: WIBOR PROFIT ferwany w kwietniu 2011 rku - 2-letni prdukt strukturyzwany w frmie ubezpieczenia grupweg na Ŝycie i dŝycie TUnś Cardif SA party stpę referencyjną WIBOR 3M; Eur Prfit+ i Eur Prfit+ II ferwane w czerwcu i lipcu 2011 rku - 2-letnie prdukty strukturyzwane w frmie ubezpieczenia grupweg na Ŝycie i dŝycie TUnś Cardif SA parte kurs EUR/PLN; Planet Prfit III i IV - ferwane w listpadzie i grudniu 2011 rku - 2-letnie prdukty strukturyzwane w frmie ubezpieczenia grupweg na Ŝycie i dŝycie AXA śycie TU SA parte indeks BNP Paribas Millenium Lng Shrt Cmmdities, w skład ktreg wchdzą surwce najwyŝszym przewidywanym pzimie zwrtu. prdukty bancassurance wprwadzne w 2011 rku: nwe warianty ubezpieczeń sbwych dstswane d nwej ferty raz prmcji kredytów samchdwych i gtówkwych; ubezpieczenie na Ŝycie i d utraty pracy dla kredytów hiptecznych pdwyŝsznym LTV ferwane w listpadzie i grudniu 2011 rku wyselekcjnwanej grupie klientów psiadających w Banku kredyt hipteczny. d stycznia 2011 rku wszystkie karty płatnicze MasterCard wydawane są w technlgii PayPass, która umŝliwia realizację płatnści zbliŝeniw. W 2011 rku Bank dknał mdyfikacji ferty prduktów hiptecznych dedykwanych klientm indywidualnym. Obecnie ferta bejmuje: kredyt hipteczny Rdzina na Swim udzielany w ramach rządweg prgramu wprwadzneg ustawą z dnia 8 września 2006 rku finanswym wsparciu rdzin w nabywaniu własneg mieszkania; kredyt mieszkaniwy przeznaczny na finanswanie celów mieszkaniwych raz w granicznym zakresie knslidację zbwiązań; pŝyczkę hipteczną - finanswanie dwlneg celu niezwiązaneg z prwadzną przez pŝyczkbircę działalnścią gspdarczą i rlniczą. Bank skupia się na budwaniu i rzwijaniu długfalwych relacji z klientami krzystającymi z ferty prduktów hiptecznych, zachęcając ich d aktywneg krzystania z pzstałych prduktów, w szczególnści knt sbistych z pakietem raz ubezpieczeń sbwych. BNP Paribas Bank Plska SA Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku

10 Segment Bankwści Prywatnej W ramach Bankwści Prywatnej, Bank feruje zintegrwane usługi i rzwiązania w zakresie zarządzania aktywami dla zamŝnych klientów indywidualnych, jak równieŝ wszystkie prdukty i usługi dstępne dla klientów indywidualnych Banku. Wśród nich mŝna wyróŝnić: prdukty depzytwe i inwestycyjne; prdukty kredytwe; prdukty związane z bieŝącą bsługą. Klienci Bankwści Prywatnej mają równieŝ dstęp d usług i prduktów ferwanych w ramach międzynardwej sieci BNP Paribas. Bank feruje następujące prdukty inwestycyjne i depzytwe dla klientów bankwści prywatnej: depzyty (złtwe i w walutach bcych, na róŝne kresy, lkaty vernight z negcjwanym prcentwaniem); knta szczędnściwe; szerki wybór krajwych i zagranicznych zewnętrznych funduszy inwestycyjnych (211 funduszy); zagraniczne fundusze BNP Paribas L1; kreswe subskrypcje na zagraniczne fundusze inwestycyjne BNP Paribas L Fix, czyli fundusze terminwe, głównie z chrną kapitału, których zyski pwiązane są z rynkami akcji lub innych instrumentów; fertę zarządzania aktywami TFI BNP Paribas Plska SA bejmującą: prtfele mdelwe i strategie inwestycyjne dstswane d indywidualnych ptrzeb klienta w zakresie akceptwalneg ryzyka, czekiwanej stpy zwrtu z inwestycji raz hryzntu inwestycyjneg; prtfele funduszy inwestycyjnych aktywnie zarządzane przez dradców inwestycyjnych, dstswujących strukturę prtfela pprzez selekcję najlepszych w ich cenie funduszy. W ramach prtfeli funduszy pdjęt współpracę ze znanymi firmami inwestycyjnymi; Indywidualne Knt Emerytalne - IKE BNP Paribas FIO; fundusze BNP Paribas FIO; lkatę PrfitPlus, czyli płączenie 6-miesięcznej lkaty z wybranym subfunduszem BNP Paribas FIO Akcji lub Stabilneg Wzrstu; prdukty strukturyzwane przygtwywane wewnątrz i na zewnątrz Banku, w tym knstruwane indywidualnie dla klientów. Bank feruje następujące prdukty kredytwe klientm bankwści prywatnej: hipteczne kredyty długterminwe na zakup mieszkania lub dmu zarówn na rynku pierwtnym, jak i wtórnym, na budwę lub remnt nieruchmści raz na zakup działki; gtówkwe krótk lub średniterminwe kredyty na dwlny cel; linię kredytwą w rachunku maksymalny kres trwania linii t 1 rk z mŝliwścią dnwienia; inne rdzaje kredytów dstswane d indywidualnych ptrzeb klienta. Klienci Bankwści Prywatnej mają dstęp d następujących prduktów i usług związanych z bieŝącą bsługą: rachunków złtwych i w głównych walutach wymienialnych; transakcji wymiany walut p negcjwanych kursach; systemu bankwści internetwej ubezpieczenia assistance i ubezpieczenia medyczneg AXA MED; centrum telefniczneg; kart płatniczych Visa i MasterCard; kart kredytwych (Visa, MasterCard), w szczególnści kart Złtych i Platynwych w ramach tych kart ferwane są usługi ubezpieczeniwe, assistance, cncierge raz Pakiet PdróŜnika; kart typu charge (American Express) najlepsi klienci mgą ubiegać się kartę tytanwą Centurin. Psiadacze tej karty mgą krzystać z takich usług jak: cncierge, ubezpieczenie, przywileje pdczas pbytu w htelach róŝnych sieci raz wielu innych usług ddatkwych. Persnal Finance Persnal Finance kredyty knsumenckie: gtówkwe i samchdwe, karty kredytwe windykacja 348 etatów Linia bizneswa Persnal Finance pwstała jak wyspecjalizwane centrum kmpetencyjne dpwiedzialne za przygtwanie i wprwadzanie ferty kredytów knsumenckich raz zarządzanie prtfelami tych kredytów. Głównymi prduktami ferwanymi przez Persnal Finance są: kredyty gtówkwe: kredyt Classic; kredyt Extra; kredyty samchdwe - na zakup samchdów nwych i uŝywanych: kredyt elastyczny na zakup nwych lub BNP Paribas Bank Plska SA Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku

11 uŝywanych śrdków transprtu (na ptrzeby własne raz na ptrzeby prwadznej działalnści gspdarczej; kredyt na zakup pjazdu u autryzwaneg dealera samchdweg. Persnal Finance prwadzi dystrybucję prduktów przede wszystkim pprzez sieć ddziałów Banku raz bezpśredni pprzez zewnętrzne kanały dystrybucji takie jak: kmisy samchdwe, dealerzy samchdwi i niezaleŝni partnerzy finanswi. Pzstałe kanały dystrybucji t: internet, call center, instytucje ubezpieczeniwe, brkerzy finanswi. Kredyty gtówkwe: W 2011 rku w ramach działań wspierających sprzedaŝ kredytów dla klientów indywidualnych przeprwadzn dwie kampanie prmcyjne pd wspólnym hasłem Zrealizuj swój plan W lutym 2011 rku rzpczęła się prmcja kredytów gtówkwych z atrakcyjnymi warunkami: bniŝną prwizją za udzielenie kredytu, prcentwaniem nminalnym na pzimie 9,9% raz bwiązkwym ubezpieczeniem kredytbircy. W sierpniu 2011 rku uruchmin klejną edycję prmcji kredytów gtówkwych. Parametry cenwe ferty uzaleŝnin d kresu kredytwania raz kwty kredytu. Oprcentwanie kredytu prmcyjneg wynsił d 9,9% d 11,9%, natmiast wyskść prwizji w zaleŝnści d rdzaju knta sbisteg wybraneg przez klienta wynsił 0%, 2% lub 3%. Warunkiem skrzystania z ferty prmcyjnej był przystąpienie kredytbircy d ubezpieczenia grupweg ferwaneg przez Bank. Od listpada 2011 rku funkcjnuje w Banku ferta Happy Day, pzwalająca nwym Oddziałm Banku na sprzedaŝ kredytu gtówkweg na warunkach preferencyjnych (prcentwanie bniŝne 1 p.p. w stsunku d ferty prmcyjneg kredytu gtówkweg). Rzpczęt prace nad rzszerzeniem ferty prduktwej kredyt knslidacyjny. WdrŜenie nweg prduktu planwane jest w pierwszej płwie 2012 rku. Kredyty samchdwe: wprwadzna zstała pcja kredytu samchdweg przeznaczneg na refinanswanie zakupu pjazdu lub refinanswanie kredytu samchdweg udzielneg przez inny bank; zmienin warunki cenwe dla standardwej ferty kredytwej na pjazdy nwe raz uŝywane; zmdyfikwan fertę kredytwą na zakup pjazdów z przeznaczeniem na prwadzenie gspdarstwa rlneg; przeprwadzane były akcje prmcyjne pd wspólnym hasłem Zrealizuj swój plan : wisenna trwająca d kńca czerwca 2011 rku z fertą prcentwania kredytu samchdweg w wyskści 7,9% na pjazdy nwe raz 8,9% na pjazdy uŝywane, ddatkw bniŝaneg w przypadku twarcia rachunku sbisteg. jesienna trwająca d 25 sierpnia 2011 rku, przedłuŝna d 29 luteg 2012 rku, z fertą prcentwania kredytu w wyskści d 7,9% d 11,9%, ddatkw bniŝaneg w przypadku twarcia rachunku sbisteg dla kredytów spłacanych maksymalnie w 48 miesięcy. W ramach bu fert prmcyjnych ferwan dwa miesiące karencji w spłacie kredytu na pjazdy uŝywane d 8 lat raz ferty specjalne dla wybranych autryzwanych dealerów samchdwych. Kredyty gtówkwe i samchdwe zajmwały pierwsze miejsca w rankingach prtali Cmperia.pl i TtalMney.pl Z pczątkiem 2011 rku pracwan fertę retencyjną kredytu gtówkweg dla klientów, którzy spłacili bądź kńczą spłatę kredytu gtówkweg lub samchdweg w Banku. W sierpniu 2011 rku uruchmina zstała nwa aplikacja windykacyjna dla klientów indywidualnych nazwie Tallyman. Sknslidwan w jednym miejscu prcesy windykacyjne dla klientów indywidualnych (PF i RB) raz zautmatyzwan prces windykacyjny. II. Oferta prduktów i usług dla przedsiębirstw Segmenty małych i średnich przedsiębirstw raz mikrprzedsiębirstw (SME, MIKRO) W ramach linii bizneswej Retail Banking prwadzna jest bsługa mikr, małych i średnich przedsiębirstw rcznych brtach pniŝej 30 mln PLN. Oferta Banku dla tych segmentów bejmuje: rachunki i pakiety; lkaty, rachunek lkacyjny; karty płatnicze; prdukty kredytwe; zarządzanie płynnścią bankwść transakcyjną; finanswanie handlu; zarządzanie ryzykiem walutwym i stpy prcentwej; inne usługi finanswe (leasing, inkas gtówki, umwę finanswanie, skup/sprzedaŝ walut); fertę kredytwą pwiązaną z finanswaniem z Unii Eurpejskiej. We wrześniu 2011 Bank zajął pierwsze miejsce w rankingu miesięcznika Frbes i uzyskał tytuł Najlepszeg banku dla firm. Rzwój ferty dla mikr, małych i średnich przedsiębirstw (SME) w 2011 rku: W marcu 2011 rku wprwadzn kredyt pd brty, stanwiący dstępną w trzech wariantach dmianę kredytu w rachunku bieŝącym. Maksymalna kwta kredytu uzaleŝnina jest d średnimiesięczneg przychdu z prwadznej przez klienta działalnści gspdarczej raz deklarwanej kwty brtów przeprwadzanych BNP Paribas Bank Plska SA Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku

12 przez rachunki w Banku. W ramach prmcji zferwan mŝliwść testwania prduktu bez pnszenia ddatkwych ksztów w pstaci prwizji, marŝy lub innych płat przez 4 miesiące. Pd kniec marca 2011 rku Bank wprwadził d ferty kredyt energszczędny, ferwany we współpracy z Eurpejskim Bankiem Odbudwy i Rzwju (dalej EBOiR ) na finanswanie prjektów inwestycyjnych małych i średnich przedsiębirstw w ramach Prgramu Finanswania Energii ZrównwaŜnej (PlSEFF) Kredytem energszczędnym mŝna sfinanswać prjekty inwestycyjne redukujące zuŝycie energii w przedsiębirstwie. Finanswaniu pdlegają inwestycje parte szerkie spektrum technlgii energszczędnych takich jak: systemy dstawy energii dnawialnej d budynków, technlgie grzewcze i chłdnicze, zintegrwane systemy zarządzania energią, systemy term-mdernizacyjne mdernizacyjne budynków, energszczędne systemy świetleniwe raz wiele innych dstępnych rdzajów technlgii. Dzięki współpracy z EBOiR przedsiębircy krzystający z kredytu energszczędneg trzymują finanswaną przez UE premię inwestycyjną w wyskści 10% kwty uruchmineg kredytu p pmyślnym ukńczeniu inwestycji. W fercie Banku znajduje się równieŝ kredyt inwestycyjny EBI dla małych i średnich firm. Dzięki współpracy z Eurpejskim Bankiem Inwestycyjnym, kredyt ten charakteryzuje się niŝszą marŝą dla klienta i dłuŝszym kresem kredytwania (d 10 lat). Dzięki współpracy z Bankiem Gspdarstwa Krajweg, w parciu Prgram Operacyjny Innwacyjna Gspdarka, pd kniec września 2011 Bank wzbgacił fertę kredytwą nwy prdukt - kredyt technlgiczny.. Jest t kredyt inwestycyjny charakterze niednawialnym, przeznaczny na sfinanswanie inwestycji plegającej na wdrŝeniu nwej technlgii. Z kredytem związana jest premia technlgiczna w maksymalnej wyskści 4 mln PLN. RównieŜ pd kniec września 2011, dzięki współpracy z Eurpejskim Funduszem uszem Inwestycyjnym (EFI), w parciu prgram ramwy na rzecz knkurencyjnści i innwacji, Bank pszerzył fertę prduktwą pręczenie EFI. Pręczenie EFI stanwi bezpłatną frmę zabezpieczenia dla małych i średnich przedsiębirstw, którym mŝe zstać bjęte finanswanie w PLN lub w EUR w frmie kredytu inwestycyjneg, w tym kredytu EBI, kredytu hipteczneg czy finanswanie kntraktów realizwanych w parciu niednawialny kredyt brtwy. Bank kntynuwał współpracę z firmami dradczymi zajmującymi się, między innymi, przygtwywaniem wnisków dla klientów zaintereswanych pzyskaniem finanswania z funduszy unijnych. W ramach tej współpracy przeprwadzn warsztaty dla dradców klienta słuŝące pgłębieniu wiedzy z prblematyki unijnej, jak równieŝ mówieniu mdelu współpracy firm z Bankiem. Zrganizwany zstał równieŝ cykl knferencji, w których udział wzięli dtychczaswi i ptencjalni klienci Banku. W kwietniu 2011 rku w Banku wdrŝne zstały isttne zmiany w prcesie udzielania kredytów. Narzędzie wrkflw umŝliwia sprawniejsze udzielanie finanswania klientm, natmiast zatrudnienie ddatkwych ekspertów kredytwych stanwi część prgramu wsparcia dradców klienta w szybszej i sprawniejszej bsłudze wnisków kredytwych. Uzupełnieniem ferty kredytwej jest szerki wachlarz lkat pzwalający na efektywne gspdarwanie nadwyŝkami finanswymi. Bank feruje róŝnrdne rdzaje lkat zarówn złtwych jak i walutwych atrakcyjnym prcentwaniu i terminach dpaswanych d ptrzeb firmy. W styczniu 2011 rku d ferty wprwadzny zstał rachunek lkacyjny,, który umŝliwia bezpłatne przelewy na rachunek bieŝący w nielimitwanej liczbie pprzez system bankwści internetwej, w ddziałach i za pśrednictwem centrum telefniczneg. W ramach współpracy z Frtis Lease Plska Sp. z.. Bank feruje usługę leasingu: leasing finanswy, leasing peracyjny raz leasing zwrtny. Leasingiem mgą zstać bjęte śrdki transprtu, maszyny i urządzenia, jak równieŝ nieruchmści. W 2011 rku d ferty Banku zstała wprwadzna nwa karta kredytwa MasterCard Business, która dla przedsiębirców mŝe być alternatywnym źródłem finanswania krótkterminweg. Termin spłaty zadłuŝenia na karcie wynsi 28 dni, c pzwala firmm na krzystanie z nieprcentwaneg kredytu d 58 dni. Z pczątkiem grudnia 2011 Bank uruchmił nwą funkcjnalnść dla klientów firmwych w systemie bankwści Biznes - zaktualizwaną platfrmę wymiany walut Deal n która umŝliwia klientwi pdgląd ntwań par walutwych w czasie prawie rzeczywistym raz daje mŝliwść składania zleceń bez kniecznści stałeg kntrlwania kursów. W II kwartale 2011 rku Bank zintensyfikwał działalnść lkalną, między innymi nawiązując współpracę z rganizacjami zrzeszającymi przedsiębirców. W ramach prmcji ferty kredytwej, a w szczególnści kredytu energszczędneg Bank wziął udział w targach i knferencjach branŝwych Crprate and Transactin Banking Crprate and Transactin Banking bsługuje duże i średnie przedsiębirstwa rcznych brtach pwyżej 30 mln PLN raz wchdzące wskład międzynardwych grup kapitałwych 8 centrów bizneswych 2700 klientów krpracyjnych 172 etaty Obszar bsługi przedsiębirstw i bankwści transakcyjnej (Crprate and Transactin Banking, CTB) specjalizuje się w kmplekswej bsłudze średnich i duŝych przedsiębirstw pprzez sieć Centrów Obsługi Średnich i DuŜych Przedsiębirstw (ang. business centers). Adresuje swją fertę d przedsiębirstw rcznych brtach pwyŝej 30 mln PLN. Kncentruje takŝe swje działania na przedsiębirstwach wchdzących w skład międzynardwych grup kapitałwych niezaleŝnie d wyskści brtu. Dzięki współpracy w ramach międzynardwej grupy BNP Paribas feruje klientm dstęp d bgatej ferty prduktów i usług. Oferta prduktwa dla średnich i duŝych przedsiębirstw raz międzynardwych grup kapitałwych BNP Paribas Bank Plska SA Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku

13 P płączeniu z grupą BNP Paribas, ferta prduktwa CTB w latach wzbgaciła się szereg specjalistycznych rzwiązań wprwadznych i rzwijanych dzięki wsparciu z grupy. W 2011 rku w ramach CTB pwstały nwe centra kmpetencyjne d finanswania nieruchmści, finanswania strukturyzwaneg raz bsługi sektra publiczneg i instytucji. CTB wznwił aktywnść międzynardwą, rganizując rad shw p Eurpie w ramach prgramu grupy BNP Paribas skierwaneg d klientów krpracyjnych One Bank fr Crprates in Eurpe. Cash Management ferta bejmuje szerki zakres usług, pcząwszy d rachunków bankwych, a kńcząc na skmplikwanych rzwiązaniach plingwych pzwalających na zarządzanie płynnścią firm na skalę międzynardwą: rachunki bieŝące, walutwe i pmcnicze dla firm będących rezydentami jak i nierezydentami; rachunki escrw i pwiernicze; rachunki płacwe; przelewy krajwe, zagraniczne, SEPA, plecenie zapłaty; system bankwści internetwej BiznesPlanet raz Cnnexis; karty płatnicze Visa Business debetwa i bciąŝeniwa, MasterCard Business - debetwa i kredytwa; MBR/RPI swiftwy system pzwalający zarządzać kntami za pśrednictwem bcych systemów bankwści elektrnicznej; cash pl krajwy i zagraniczny; Autmatyczna Identyfikacja Płatnści. Finanswanie krótk, średni i długterminwe Dzięki umwm z Eurpejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) raz Eurpejskim Bankiem Odbudwy i Rzwju (EBOiR), Bank feruje finanswanie inwestycji średnich przedsiębirstw. W 2011 rku Bank wprwadził d ferty pręczenie z Eurpejskieg Funduszu Inwestycyjneg (EFI), dzięki któremu klienci mają mŝliwść uzyskania tańszeg finanswania inwestycyjneg z zabezpieczeniem w pstaci gwarancji EFI. Pza kredytami ze wsparciem unijnym, Bank psiada pełną fertę finanswania inwestycyjneg raz bieŝąceg (brtweg): kredyt w rachunku bieŝącym; kredyt dnawialny; kredyt inwestycyjny (równieŝ we współpracy z EBI raz EBOiR); wielcelwa linia kredytwa; linia gwarancji bankwych; straight lan; kredyt stałej stpie prcentwej; umwa finanswanie. Finanswanie handlu Indywidualne pdejście d klienta wraz z nieustannym rzwjem ferty dla eksprterów raz imprterów gwarantuje bsługę na najwyŝszym pzimie. Bank feruje następujące frmy międzynardwej współpracy: inkas dkumentwe (dcumentary cllectin); akredytywy; wykup wierzytelnści w parciu faktury/weksle traswane; kredyt dla nabywcy z plisą ubezpieczeniwą KUKE SA; prgram DOKE (Dpłat d Oprcentwania Kredytów Eksprtwych). Nastąpił wzrst wlumenu i liczby realizwanych akredytyw eksprtwych. Trend ten zawdzięczamy w duŝej mierze transakcjm realizwanym w ramach grupy BNP Paribas. Krzystanie z usług banków naleŝących d grupy BNP Paribas jest krzystne dla bu strn transakcji, gdyŝ pzwala na lepszy przepływ infrmacji, szybsze uzyskanie śrdków raz ptymalizację ksztów. Finanswanie strukturyzwane i bankwść inwestycyjna W 2011 rku pwstała w Banku nwa jednstka rganizacyjna reprezentująca wiedzę i umiejętnści grupy BNP Paribas w zakresie finaswania strukturyzwaneg (ang. structured finance). Bankwść inwestycyjna bejmuje: Rynki finanswe finanswanie przejęć spółek; strukturyzwane linie inwestycyjne raz finanswanie bieŝące; rganizację i syndykację linii, łącznie z mŝliwścią dgrywania rli Agenta kredytów; inwestycje w mniejszściwe pakiety (d 40%) w spółkach. W reakcji na kryzys finanswy w latach , grupa BNP Paribas wprwadziła rzwiązania, które gwarantują bezpieczeństw zawartych transakcji raz najwyŝszy pzim bsługi: transakcje natychmiastwej wymiany walut; transakcje frward, FX swap; pcje walutwe i na stpę prcentwą (cap, flr); IRS, FRA, CIRS; prdukty strukturyzwane. Leasing Oferta leasingwa bejmuje pełny zakres najppularniejszych rzwiązań: leasing peracyjny, finanswy, sales & leaseback raz leasing aktywów. Finanswanie nieruchmści (ang. Real Estate Finance) BNP Paribas Bank Plska SA Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku

14 Bank feruje rzwiązania z zakresu finanswania duŝych prjektów inwestycyjnych: biekty biurwe, handlwe, centra lgistyczne. Finanswanie z regresem i bez regresu d inwestra lub spnsra prjektu, w ramach kredytu lub leasingu Pzstała działalnść bankwa Pzstała działalnść bankwa bejmuje bieŝącą gspdarkę pienięŝną (Treasury), fertę prduktów rynków finanswych (Fixed Incme) raz zarządzanie aktywami i pasywami (ALM). Pzstała działalnść bankwa Treasury Fixed Incme ALM Oferta prduktów i usług Pinu Gspdarki PienięŜnej i Fixed Incme Pin Gspdarki PienięŜnej i Fixed Incme t linia bizneswa działająca na rynkach finanswych, specjalizująca się w bsłudze banków i innych instytucji finanswych. Przeprwadza n peracje na rynku pienięŝnym i walutwym raz uczestniczy w brcie papierami wartściwymi. Pin Gspdarki PienięŜnej i Fixed Incme wspiera inne linie bizneswe, ferując wybranej grupie klientów prdukty rynków finanswych pprzez zawieranie transakcji standardwych i pzabilanswych. Prdukty te ferwane są równieŝ przez Department SprzedaŜy Prduktów Rynków Finanswych w CTB. Bank feruje swim klientm transakcje wymiany walut, a takŝe transakcje zmierzające d zabezpieczenia ryzyka walutweg raz ryzyka stpy prcentwej. Transakcje walutwe bejmują w szczególnści: transakcje spt; transakcje terminwe frward; pcje walutwe; struktury zerksztwe. Wśród transakcji związanych z ryzykiem stpy prcentwej wyróŝnia się: transakcje Frward Rate Agreement (FRA) - transakcje terminwe na stpę prcentwą; transakcje Interest Rate Swap (IRS) transakcje zamiany prcentwania pasywów lub aktywów ze zmienneg na stałe lub dwrtnie; pcje na stpę prcentwą - Interest Rate Optins (IRO) - CAP / FLOOR; Currency Interest Rate Swap (CIRS) transakcje zamiany waluty aktywów lub pasywów wraz z zamianą prcentwania zmienneg na stałe lub dwrtnie. W ramach lkwania nadwyŝek dla klientów Banku dstępne są następujące prdukty: bny skarbwe na rynku pierwtnym i wtórnym; transakcje typu "buy sell back" i "sell buy back"; bligacje Skarbu Państwa. Operacje na rynku pienięŝnym i rynku papierów dłuŝnych Aktywnść Banku na rynku pienięŝnym i rynku papierów dłuŝnych pdzielić mŝna na trzy kategrie: aktywnść wynikająca z zarządzania płynnścią; aktywnść wynikająca z zarządzania ryzykiem stpy prcentwej; aktywnść wynikająca z plityki inwestycyjnej Banku, dtyczącej śrdków pchdzących z kapitału. Plityka inwestycyjna Banku jest ustalana przez Kmitet Zarządzania Aktywami i Pasywami. Kapitał jest inwestwany przede wszystkim w papiery dłuŝne, emitwane przez Skarb Państwa lub NBP Usługi pwiernicze Bank świadczy usługi pwiernicze plegające na prwadzeniu rachunków papierów wartściwych, przechwywaniu aktywów klientów, rzliczaniu transakcji zawieranych na rynkach krajwych i zagranicznych. Działalnść pwiernicza prwadzna jest na mcy decyzji Kmisji Papierów Wartściwych i Giełd z dnia 14 lipca 2000 rku (KPWiG /2000), w ramach wydzielneg ze struktur Banku Zespłu Usług Pwierniczych. W związku z pełnieniem przez Bank bwiązków Agenta Serwisweg i Agenta Płatnści na rzecz zagranicznych funduszy inwestycyjnych: BNP Paribas L Fix, BNP Paribas L1 zarządzanych przez BNP Paribas Investment Partners Luxemburg, Zespół Usług Pwierniczych krdynuje prces dystrybucji tytułów uczestnictwa w Plsce Działalnść rzliczeniwa Rzliczenia płatnści krajwych w złtych wysyłanych d banków krajwych realizwane są wyłącznie w frmie elektrnicznej pprzez systemy ELIXIR raz SORBNET. Bank jest uczestnikiem systemu EurELIXIR dla zleceń krajwych w eur. Udstępnia swim klientm usługę plecenia przelewu SEPA (w zakresie przelewów przychdzących i wychdzących). Bank jest takŝe uczestnikiem pśrednim systemu TARGET2. W rku 2011 w wyniku zakńczenia kresu dstswawczeg w NBP nastąpiła zmiana agenta pśrednicząceg z NBP na Frtis Bank SA/NV z siedzibą w Brukseli raz uległ wygaszeniu uczestnictw w systemie Srbnet EURO. BNP Paribas Bank Plska SA Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku

15 4. ANALIZA WYNIKÓW FINANSOWYCH BNP PARIBAS BANKU POLSKA SA W 2011 ROKU 4.1. Rachunek zysków i strat W 2011 rku Bank dntwał zysk brutt w wyskści 49 mln PLN, czyli 10 mln PLN niŝszy w prównaniu z wynikiem za rk NiŜsza niŝ czekiwana skala działalnści przełŝyła się na spadek przychdów ze stałych źródeł działalnści Banku. Jedncześnie kszty ryzyka były isttnie niŝsze niŝ w analgicznym kresie 2010 rku. PniŜej zstała przedstawina dynamika pdstawwych wielkści rachunku zysków i strat: w mln PLN /2010 Razem przychdy nett Razem kszty Odpisy nett z tytułu utraty wartści Zysk brutt Pdatek dchdwy Zysk nett % 4% -37% -17% 75% -51% Przychdy nett PniŜszy wykres przedstawia strukturę pdstawwych pzycji przychdów w prównywanych kresach: Wykres 7. Struktura przychdów nett w 2010 i 2011 rku (w mln PLN) 846-7% Pzstałe przychdy * Wynik na peracjach instrumentami finanswymi przeznacznymi d brtu Wynik z tytułu prwizji Wynik z tytułu dsetek *Pzstałe przychdy zawierają: Wynik na peracjach aktywami finanswymi dstępnymi d sprzedaŝy, dywidendy i inne przychdy z tytułu inwestycji, raz pzstałe przychdy. Wynik z tytułu dsetek W strukturze rachunku zysków i strat dminującą pzycję stanwi wynik z tytułu dsetek. PniŜej zstała przedstawina struktura przychdów z tytułu dsetek w latach 2010 raz 2011: Wykres 8. Struktura przychdów z tytułu dsetek w 2010 i 2011 rku (w mln PLN) % Pzstałe źródła Inwestycje dstępne d sprzedaży Należnści d klientów Odsetki d naleŝnści d klientów Banku spadły 2%. Średnie wlumeny kredytów wzrsły 6% w prównaniu d rku 2010, przede wszystkim za sprawą działań sprzedaŝwych i kampanii prmcyjnych, jak równieŝ wzrstu kursu walut. Na wzrst ten złŝył się 3% wzrst średnich wlumenów kredytów linii bizneswej Crprate and Transactin Banking raz 8% wzrst w przypadku linii Retail Banking. Pmim wzrstu średnich wlumenów kredytów atrakcyjne warunki cenwe ferwane przez Bank w tym kresie wraz z wyŝszym pkryciem kredytów nieregularnych rezerwami celwymi wpłynęły jednak na spadek marŝy i w knsekwencji przychdów dsetkwych d kredytów. Przychdy dsetkwe d inwestycji dstępnych d sprzedaŝy wzrsły 60% w prównaniu d rku Wzrst ten wynika z wyŝszej średniej wartści prtfela inwestycyjneg Banku, na który składają się głównie bligacje skarbwe i bny pienięŝne NBP. BNP Paribas Bank Plska SA Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku

16 Kszty z tytułu dsetek wzrsły 83 mln PLN. PniŜej zstała przedstawina struktura ksztów z tytułu dsetek w rku 2011: Wykres 9. Struktura ksztów z tytułu dsetek w 2010 i 2011 rku (w mln PLN) % Pzstałe Zbwiązania wbec banków Kredyty i pżyczki trzymane Na wzrst ksztów z tytułu dsetek wpłynęły przede wszystkim wyŝsze kszty dsetek d kredytów i pŝyczek trzymanych (głównie z grupy BNP Paribas raz z EBI i EBOiR w ramach finanswania prgramów dla średnich i małych przedsiębirstw). Na wzrst tej pzycji złŝyły się: wzrst ksztów dsetek d kredytów trzymanych d grupy BNP Paribas, w efekcie zastąpienia części pŝyczek walutwych kredytami w PLN. W rku 2011 uruchmin równieŝ ddatkwe śrdki z EBI w kwcie 119 mln PLN raz z EBOiR w kwcie 30 mln EUR, przeznaczne na finanswanie prjektów inwestycyjnych małych i średnich przedsiębirstw. Jedncześnie wzrsły kszty dsetek d depzytów innych banków, w związku ze wzrstem wlumenów tych depzytów. Kszty dsetek z tytułu zbwiązań wbec klientów, które w rku 2011 stanwiły 56% gółu ksztów dsetkwych Banku wzrsły 2% w prównaniu z rkiem Jedncześnie średnie wlumeny depzytów klientwskich Banku w 2011 rku były 2% wyŝsze w prównaniu d 2010 rku. Ddatkw Bank dntwał w 2011 rku wynik z tytułu dsetek d instrumentów pchdnych zabezpieczających w wyskści 3 mln PLN będący efektem wprwadzenia w bieŝącym rku rachunkwści zabezpieczeń dla prtfela zbwiązań z tytułu rachunków bieŝących w walutach. Wynik z tytułu prwizji Drugą pd względem wielkści pzycją przychdów nett Banku był wynik z tytułu prwizji, który w rku 2011 stanwił 19% przychdów nett. Wynik z tytułu prwizji w rku 2011 był 8 mln PLN niŝszy w prównaniu z wynikiem w rku Struktura przychdów z tytułu prwizji w latach 2010 raz 2011 zstała przedstawina pniŝej: Wykres 10. Struktura przychdów z tytułu prwizji w 2010 i 2011 rku (w mln PLN) % Głównymi źródłami przychdów z tytułu prwizji w Banku są: prwizje dtyczące usług z tytułu rzliczeń pienięŝnych, prwizje związane ze sprzedaŝą prduktów ubezpieczeniwych, udzielaniem kredytów i gwarancji raz prwizje związane z kartami. Spadek przychdów z tytułu prwizji w prównaniu z 2010 rkiem jest przede wszystkim rezultatem niŝszych przychdów ze sprzedaŝy ubezpieczeń kredytów samchdwych i gtówkwych klientm indywidualnym linii bizneswej Retail Banking (przychdy ze sprzedaŝy prduktów ubezpieczeniwych spadły 19 mln PLN) raz 17% spadkiem prwizji związanych z udzielaniem kredytów. Jedncześnie 8 mln PLN wzrsły prwizje związane z transakcjami kupna i sprzedaŝy instrumentów pchdnych raz 2 mln PLN wzrsły prwizje z tytułu udzielnych gwarancji i zbwiązań warunkwych pzycje te dtyczą głównie klientów krpracyjnych linii bizneswej Crprate and Transactin Banking. Kszty z tytułu prwizji wynisły w 2011 rku 41 mln PLN i były 26% niŝsze w prównaniu d rku Spadek tych ksztów spwdwany jest przede wszystkim niŝszymi ksztami prwizji zapłacnych partnerm w związku z graniczeniem liczby placówek franczyzwych. PniŜej przedstawina zstała struktura pdmitwa wyniku z tytułu prwizji: Pzstałe Zbwiązania wbec klientów Gwarancje i zbwiązania warunkwe Przychdy związane z kartami Prwizje związanie z udzielaniem kredytów Przychdy ze sprzedaży prduktów ubezpieczeniwych Usługi z tytułu rzliczeń pieniężnych Wykres 11. Struktura wyniku z tytułu prwizji w pdziale na segmenty w 2010 i 2011 rku (w mln PLN) BNP Paribas Bank Plska SA Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku

17 % +16% -16% Pzstała działalnść bankwa Crprate and Transactin Banking Retail Banking Wynik na peracjach instrumentami finanswymi przeznacznymi d brtu W 2011 rku Bank dntwał zysk na peracjach instrumentami finanswymi przeznacznymi d brtu w wyskści 56 mln PLN, tj. 26% niŝszy niŝ w 2010 rku. Na pzycję tą składają się: zyski z tytułu róŝnic kurswych i rewaluacji, wynik z tytułu transakcji pcyjnych, CIRS, IRS, FRA, OIS raz krekty wartści gdziwej pcji walutwych. Zyski z tytułu róŝnic kurswych i rewaluacji bez uwzględnienia wyniku z transakcji FX swap wynisły 86 mln PLN w rku 2011 i były 1% wyŝsze niŝ w rku Wynik z tytułu transakcji pcyjnych, CIRS, IRS, FRA, OIS z uwzględnieniem wyniku z transakcji FX swap wyniósł w rku mln PLN i był wyŝszy d rezultatu za 2011 rk 3 mln PLN. Krekta wyceny wartści gdziwej z tytułu ryzyka kredytweg transakcji pchdnych zawartych z klientami Banku w pprzednich latach wynisła 5 mln PLN w rku 2011 w prównaniu d 26 mln PLN w rku Znacząca część transakcji, których dtyczyły krekty, zstała juŝ rzliczna lub zrestrukturyzwana w pprzednich kresach w knsekwencji Bank dntwał mniejsze 21 mln PLN przychdy z tytułu rzwiązania tych krekt w prównaniu z 2010 rkiem. Pzstałe przychdy* Wartść pzstałych przychdów za rk 2011 wynisła 34 mln PLN i wzrsła w prównaniu d rku ubiegłeg 12%. Na wzrst ten złŝyły się przede wszystkim: wzrst wyniku na peracjach aktywami finanswymi dstępnymi d sprzedaŝy 9 mln PLN w związku z zyskami uzyskanymi ze sprzedaŝy papierów wartściwych. Z drugiej strny pzstałe przychdy w rku 2010 zawierały ddatkwy przychód z tytułu rzliczenia transferu klientów z Oddziału BNP Paribas S.A. w wyskści 12 mln PLN. * Pzstałe przychdy zawierają: Wynik na peracjach aktywami finanswymi dstępnymi d sprzedaŝy, dywidendy i inne przychdy z tytułu inwestycji, raz pzstałe przychdy Kszty Pszczególne kategrie ksztów kształtwały się w prównywanych kresach następując: Wykres 12. Struktura ksztów w 2010 i 2011 rku (w mln PLN) 595 4% 618 Pzstałe kszty Amrtyzacja śrdków trwałych i wartści niematerialnych Kszty sbwe Kszty sbwe Banku w 2011 rku były 14% wyŝsze d ksztów pniesinych w rku Na wzrst ksztów sbwych Banku złŝyły się: zwiększenie zatrudnienia w linii bizneswej Retail Banking związane z przekształceniami ddziałów partnerskich na własne raz rzwój bszaru Persnal Finance. Ddatkw kszty sbwe 2010 rku były niŝsze ze względu na rzwiązanie rezerwy na restrukturyzację (zawiązanej w 2009 rku) przewyŝszające wyskść ksztów dpraw pniesinych w tym kresie. Kszty amrtyzacji śrdków trwałych raz wartści niematerialnych były 14% niŝsze w prównaniu z rkiem ubiegłym. Pzstałe kszty Banku były 1% wyŝsze d ksztów pniesinych w rku Jedncześnie wzrósł udział ksztów marketingu w całści ksztów Banku z 9% w rku 2010 d 14% w rku Wzrst ten jest związany z przeprwadzeniem kampanii marketingwych prmujących markę BNP Paribas na rynku plskim. NajwaŜniejsze pzycje pzstałych ksztów w 2011 rku t: czynsze (69 mln PLN), marketing i reklama (41 mln PLN), kszty IT (38 mln PLN), raz usługi pcztwe i telekmunikacyjne (21 mln PLN). Odpisy nett z tytułu utraty wartści W 2011 rku dpisy nett z tytułu utraty wartści spadły 70 mln PLN w prównaniu d rku Spadek ksztów ryzyka wynika ze zwiększenia efektywnści działań restrukturyzacyjnych i windykacyjnych pdjętych przez Bank raz knsekwentnie realizwanej bardziej strŝnej plityki udzielania nwych kredytów. Ddatkw w grudniu 2011 rku dknan sprzedaŝy części prtfela nieściągalnych kredytów knsumpcyjnych dla klientów indywidualnych ( wartści kapitału 109 mln PLN). Przychód ze sprzedaŝy w wyskści prawie 14 mln PLN wpłynął pzytywnie na dpisy nett BNP Paribas Bank Plska SA Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku

18 z tytułu utraty wartści. PwyŜsze działania skutkwały pprawą jakści prtfela wyraŝającą się w spadku udziału kredytów nieregularnych w całści prtfela kredytów Banku z 15,5% na kniec 2010 rku d 12,7% na kniec rku % ksztu dpisów nett z tytułu utraty wartści naleŝnści kredytwych w 2011 rku dtyczył klientów linii bizneswej Retail Banking. Pzstałe 7% dtyczy klientów krpracyjnych linii bizneswej Crprate and Transactin Banking Bilans Aktywa Aktywa gółem Banku na dzień 31 grudnia 2011 rku były wyŝsze d stanu na kniec grudnia 2010 rku mln PLN, tj. 12%. Jedną z głównych przyczyn wzrstu sumy bilanswej rk d rku był wzrst naleŝnści d klientów. Struktura aktywów Banku przedstawia się następując: Wykres 13. Struktura aktywów w latach (w mln PLN) mln PLN % 3% 3% 4% 3% 3% 3% 11% 12% 7% 2% 3% 5% 7% 13% 17% 19% 22% 22% 17% 19% 75% 68% 71% 72% 72% 74% 72% PniŜsza tabela przedstawia strukturę i dynamikę wybranych składników aktywów Banku. AKTYWA *Pzstałe składniki aktywów zawierają: aktywa z tytułu pdatku drczneg, rzrachunki z tytułu pdatku dchdweg, instrumenty zabezpieczające, aktywa trwałe przeznaczne d sprzedaŝy i pzstałe aktywa NaleŜnści d klientów - charakterystyka prtfela kredytweg Banku Pdstawwą pzycję w strukturze aktywów Banku stanwią naleŝnści d klientów nett, które dntwały wzrst mln PLN (13%) w prównaniu d kńca grudnia 2010 rku. Na wzrst ten złŝyły się: w mln PLN Pzstałe składniki aktywów Śrdki pieniężne i należnści d banków Aktywa finanswe - inwestycje i przeznaczne d brtu Należnści d klientów % udział % udział zwiększenie sprzedaŝy kredytów przez Bank, przy czym największą dynamiką wzrstu charakteryzwały się kredyty brtwe dla przedsiębirstw, jak równieŝ złtówkwe kredyty hipteczne, raz słabienie złtówki względem walut, w których denminwany jest walutwy prtfel kredytwy, które dpwiada za 7% wzrst prtfela kredytweg gółem. Udział naleŝnści d klientów nett w strukturze aktywów gółem wzrósł z 71% na kniec grudnia 2010 rku d 72%. Struktura i dynamika prtfela kredytweg Banku przedstawia się następując: 2011/2010 NaleŜnści d klientów % % 13% Inwestycje dstępne d sprzedaŝy i pzstałe % % 14% Śrdki pienięŝne i ich ekwiwalenty % % -10% NaleŜnści d banków 159 1% 359 2% 126% Aktywa finanswe przeznaczne d brtu 194 1% 175 1% -10% Rzeczwy majątek trwały i wartści niematerialne 181 1% 178 1% -2% Pzstałe składniki aktywów * 432 2% 391 2% -10% RAZEM AKTYWA % % 12% w mln PLN % udział % udział 2011/2010 Kredyty kmercyjne % % 10% Kredyty hipteczne % % 19% Kredyty i pŝyczki knsumpcyjne % % -1% Pzstałe naleŝnści * 10 0% 8 0% -23% Razem naleŝnści d klientów brutt % % 11% Odpisy z tyt. utraty wartści i IBNR % Razem naleŝnści d klientów nett % *Pzstałe naleŝnści zawierają: kredyty dla jednstek budŝetwych, naleŝnści z tytułu rzpznawania instrumentów finanswych (transakcje typu fx spt i fx swap) w dacie zawarcia transakcji i inne naleŝnści BNP Paribas Bank Plska SA Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku

19 Największy udział w strukturze naleŝnści d klientów brutt mają kredyty kmercyjne dla pdmitów gspdarczych. Wzrst kredytów dla pdmitów gspdarczych zstał siągnięty przede wszystkim dzięki wyŝszej sprzedaŝy kredytów brtwych (głównie linii dnawialnych dla duŝych przedsiębirstw - klientów linii Crprate and Transactin Banking), jak równieŝ w efekcie przyrstu sald kredytów w rachunku bieŝącym ( 25% w prównaniu z kńcem grudnia 2010). W prtfelu kredytów dla klientów firmwych linii Retail Banking wyską dynamiką wzrstu charakteryzwały się takŝe kredyty samchdwe (wzrst 65% rk d rku). Wśród kredytów kmercyjnych spadek dntwały tylk kredyty inwestycyjne, których sald zmniejszył się w prównaniu d grudnia 2010 rku 7%, na skutek nadal graniczneg ppytu w sferze przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębirstw. Wpływ wzrstu kursów walut na prtfel kredytów walutwych przyczynił się d zwiększenia salda kredytów kmercyjnych blisk 4%. Sald kredytów dla klientów indywidualnych dntwał wzrst 919 mln PLN, tj. 13% w prównaniu z kńcem grudnia 2010 rku, siągając pzim mln PLN. W prtfelu kredytów dla klientów indywidualnych wzrst wlumenu kredytów hiptecznych był w duŝej mierze efektem wpływu wzrstu kursów walut, zwłaszcza CHF (słabnący złty spwdwał wzrst wartści walutwych kredytów hiptecznych 607 mln PLN, c dpwiada wzrstwi prtfela hipteczneg gółem 12%). Pmijając wpływ zmian kursów walut sald walutwych kredytów hiptecznych spadł 5% w prównaniu d grudnia 2010 rku. Jedncześnie atrakcyjna ferta Banku, skutkująca wyŝszą sprzedaŝą kredytów hiptecznych w PLN zwłaszcza w II i III kwartale 2011 rku, zawcwała przyrstem salda złtówkwych kredytów hiptecznych 530 mln PLN tj. 72%. W knsekwencji ich udział w całści prtfela kredytów hiptecznych wzrósł z 15% na kniec grudnia 2010 rku d 21%, a sald na kniec grudnia 2011 rku siągnęł pzim mln PLN. Kredyty i pŝyczki knsumpcyjne w kńcu grudnia 2011 rku siągnęły pzim zbliŝny d pzimu sprzed rku. Niewielki spadek salda kredytów gtówkwych i samchdwych dla klientów indywidualnych na kniec grudnia 2011 rku, mim wyŝszej ich sprzedaŝy w ciągu rku będącej efektem wprwadzenia atrakcyjnej ferty tych prduktów i intensywnych działań prmcyjnych, wynikał ze sprzedaŝy części prtfela naleŝnści nieściągalnych wartści kapitału 109 mln PLN w grudniu 2011 rku. Struktura naleŝnści brutt d klientów Banku na dzień i : Wykres 14. Struktura naleŝnści d klientów brutt na i (w %) Kredyty knsumpcyjne 16% Kredyty kmercyjne 49% Kredyty knsumpcyjne 14% Kredyty kmercyjne 48% Kredyty hipteczne 35% Kredyty hipteczne 37% Struktura walutwa prtfela naleŝnści d klientów brutt kształtwała się w prównywanych kresach następując: Wykres 15. Struktura walutwa naleŝnści d klientów brutt na i (w mln PLN) % 14% 31% % 14% 30% 54% 54% Pzstałe waluty EUR CHF PLN Jakść prtfela kredytweg Na kniec grudnia 2011 rku wartść prtfela naleŝnści d klientów brutt z rzpznaną utratą wartści wynsiła mln PLN, tj. 12,7% prtfela gółem. Obserwwana jest stała tendencja spadku wskaźnika udziału naleŝnści z utratą wartści (nieregularnych) w prtfelu gółem zarówn dzięki pprawie jakści prtfela, jak równieŝ lepszej efektywnści działań restrukturyzacyjnych i windykacyjnych raz sprzedaŝy części prtfela nieściągalnych kredytów knsumpcyjnych dla klientów indywidualnych ( wartści kapitału 109 mln PLN). Zmiany wskaźnika udziału kredytów z utratą wartści raz wskaźnika pkrycia tych naleŝnści dpisami aktualizującymi z tytułu utraty wartści przedstawia pniŝszy wykres: Wykres Zmiany wskaźnika udziału kredytów z utratą wartści raz wskaźnika pkrycia tych naleŝnści dpisami aktualizacyjnymi na i w 2011 rku (w %) 16% 12% 8% 4% 0% 15,5% 15,4% 14,2% 13,6% 12,7% 52% 53% 54% 56% 55% wskaźnik udziału należnści z utratą wartści wskaźnik pkrycia należnści z utratą wartści rezerwami celwymi 100% 80% 60% 40% 20% 0% BNP Paribas Bank Plska SA Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku

20 Spadek wartści dpisów z tytułu utraty wartści i IBNR był w duŝej mierze efektem sprzedaŝy części prtfela naleŝnści nieregularnych z najwyŝszym pkryciem rezerwami, jak równieŝ isttnych spłat kredytów nieregularnych przez duŝych klientów firmwych. Prtfel kredytwy według branŝ ZaangaŜwanie Banku (ekspzycje kredytwe bilanswe i pzabilanswe), które na kniec grudnia 2011 rku siągnęł pzim 21,4 mld PLN, kncentrwał się głównie na finanswaniu sób fizycznych raz następujących branŝ: handel hurtwy, budwnictw gspdarcze i inŝynieria, świata i pieka medyczna raz maszyny. Prtfel kredytwy według branŝ w prównywanych kresach kształtwał się następując: Wykres 17. Prtfel kredytwy według branŝ na i (w %) Pzstałe Instytucje finanswe Łącznść Drewn, wyrby z drewna Pjazdy mechaniczne Sprt, turystyka, kultura Statki Przemysł meblwy i elektr. Chemikalia i tw. sztuczne Żywnść, tytń, napje Handel detaliczny Inne usługi Maszyny Oświata, pieka medyczna Budwnictw gsp. Handel hurtwy Osby fizyczne 5,7% 1,1% 1,4% 1,6% 1,6% 1,8% 1,9% 2,0% 2,2% 3,2% 4,3% 4,6% 5,3% 6,6% 6,8% 9,5% 40,4% 7,7% 2,6% 0,9% 1,4% 1,8% 1,5% 1,5% 2,0% 2,4% 2,6% 3,6% 4,3% 4,9% 6,3% 7,2% 9,6% 39,7% Największe wzrsty udziału i pzimu zaangaŝwania dntwan w branŝach: budwnictw gspdarcze i inŝynieria (wzrst wlumenu rk d rku 21%), handel hurtwy (wzrst 15%), raz chemikalia i twrzywa sztuczne ( 25%). Isttnie wzrsł takŝe zaangaŝwanie wbec instytucji finanswych ( 163%) raz sób fizycznych ( 13%). Inwestycje dstępne d sprzedaŝy Inwestycje dstępne d sprzedaŝy wzrsły przede wszystkim w efekcie zwiększenia inwestycji w bny pienięŝne NBP charakteryzujące się krótszym terminem wykupu, tym samym niŝszym ryzykiem w sytuacji dynamicznych zmian na rynku, którymi zastąpin inwestycje w długterminwe bny skarbwe. Na kniec grudnia 2011 rku największy udział w prtfelu inwestycyjnym Banku dstępnym d sprzedaŝy miały bligacje skarbwe (52%), które pzstawały na pzimie zbliŝnym d rku pprzednieg raz bny pienięŝne NBP (43%). Jedncześnie pzstałe inwestycje dntwały wzrst w rezultacie zakupu Frtis Lease Plska Sp. z.. w dniu 1 lipca 2011 rku (wartść inwestycji 95 mln PLN). Śrdki pienięŝne i ich ekwiwalenty Spadek śrdków pienięŝnych i ekwiwalentów wynikał głównie ze spadku naleŝnści d banku centralneg Pasywa Struktura pasywów Banku przedstawia się następując: Wykres 18. Struktura pasywów w latach (w mln PLN) mln PLN % 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 3% 3% 2% 2% 3% 3% 10% 4% 9% 11% 11% 9% 5% 43% 35% 42% 41% 41% 44% 42% 32% 46% 44% 40% 39% 38% 43% Kapitały własne Zbwiązania wbec banków Depzyty klientów Pzstałe składniki pasywów Kredyty trzymane i zbwiązania pdprządkwane PniŜsza tabela przedstawia strukturę i dynamikę wybranych składników pasywów Banku: BNP Paribas Bank Plska SA Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Infrmacje firmie IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. wchdzi w skład międzynardwej grupy finanswej IMPULS-LEASING Internatinal z siedzibą w Szwajcarii. Pza Plską d Hldingu

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Akcji SANWIL S.A. zatwierdzonego Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Nr DEM/410/54/9/08

Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Akcji SANWIL S.A. zatwierdzonego Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Nr DEM/410/54/9/08 Przemyśl, dnia 14 luteg 2008 rku Kmisja Nadzru Finansweg 00-950 Warszawa Pl. Pwstańców Warszawy 1 Aneks nr 1 d Prspektu Emisyjneg Akcji SANWIL S.A. zatwierdzneg Decyzją Kmisji Nadzru Finansweg Nr DEM/410/54/9/08

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A.

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wrcław, 15.10.2010r. ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wstęp Blue Tax Grup S.A. działa na rynku usług dradcz-finanswych d 1992 rku. Spółka specjalizuje się w dradztwie bizneswym w takich

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-Q 1/2011 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2010

INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2010 INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2010 BZ WBK Asset Management S.A., pl. Wlnści 16, 61-739 Pznań, telefn: (+48) 61 855 73 77 BZ WBK Asset Management

Bardziej szczegółowo

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo

ABS Investment S.A. Aktywność Bezpieczeństwo Solidność

ABS Investment S.A. Aktywność Bezpieczeństwo Solidność ABS Investment S.A. Aktywnść Bezpieczeństw Slidnść Pierwsze ntwanie akcji spółki na rynku NewCnnect Warszawa, 01.02.2011 r. O nas Działalnść ABS Investment S.A. piera się na czterech głównych liniach bizneswych:

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 FUNDACJA SMA Sprawzdanie finanswe za kres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE O FUNDACJI SMA BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJA DODATKOWA 2 OŚWIADCZENIE Stswnie d artykułu 52 ustawy rachunkwści

Bardziej szczegółowo

Grupa Integer.pl wyniki po czterech kwartałach 2012 roku. Przychody i zyski Grupy Integer.pl (mln zł)

Grupa Integer.pl wyniki po czterech kwartałach 2012 roku. Przychody i zyski Grupy Integer.pl (mln zł) Infrmacja praswa Kraków, 1 marca 2013 Grupa Integer.pl wyniki p czterech kwartałach 2012 rku Grupa Integer.pl niezależny peratr pcztw-finanswy raz dstawca innwacyjnych rzwiązań dla sektra e-cmmerce dntwała

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wdrażają zaktualizowaną strategię

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wdrażają zaktualizowaną strategię Infrmacja Praswa Knstancin Jezirna, 23 stycznia 2014 r. Plskie Sieci Elektrenergetyczne wdrażają zaktualizwaną strategię Od stycznia 2014 r. PSE realizują zaktualizwaną Strategię Spółki. W dkumencie, zatwierdznym

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 08.08.2013 31.12.2013

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 08.08.2013 31.12.2013 FUNDACJA SMA Sprawzdanie finanswe za kres 08.08.2013 31.12.2013 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE O FUNDACJI SMA BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJA DODATKOWA OŚWIADCZENIE Stswnie d artykułu 52 ustawy rachunkwści

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERBUD RAPORT ZA DRUGI KWARTAŁ 2008 R.

GRUPA ERBUD RAPORT ZA DRUGI KWARTAŁ 2008 R. GRUPA ERBUD RAPORT ZA DRUGI KWARTAŁ 2008 R. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA DRUGI KWARTAŁ 2008 R... - 3 - I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE GRUPY w II Kw. 2008

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Uchwała Nr XXXII/183/2012 w sprawie uchwalenia Wielletniej Prgnzy Finanswej Pwiatu Średzkieg na lata 2013-2025 zstała pdjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2014 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2014 roku. Sprawzdanie z działalnści Rady Nadzrczej TESGAS S.A. w 2014 rku. Rada Nadzrcza zgdnie z treścią Statutu spółki TESGAS S.A. składa się z nie mniej niż 5 nie więcej niż z 9 Człnków pwływanych przez Walne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Rydzyna: Ubezpieczenie majątku raz interesu majątkweg Gminy Rydzyna w latach 2015-2018

Bardziej szczegółowo

Możliwości korzystania ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego przez hodowców i producentów trzody. Agencja Rynku Rolnego

Możliwości korzystania ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego przez hodowców i producentów trzody. Agencja Rynku Rolnego Mżliwści krzystania ze śrdków Funduszu Prmcji Mięsa Wieprzweg przez hdwców i prducentów trzdy Agencja Rynku Rlneg Pdstawy prawne Fundusz Prmcji Mięsa Wieprzweg zstał pwłany 1 lipca 2009 r., a jeg twrzenie,

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Top Medica

Karta informacyjna grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Top Medica Karta infrmacyjna grupweg ubezpieczenia na życie i dżycie Tp Medica Inwestycja w spółki z sektra farmaceutyczneg: silna branża zapewniająca wyskie i stabilne zyski duży ptencjał wzrstu ze względu na starzejące

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q1-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q1-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-Q1-2015 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q4-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q4-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-Q4-2015 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA IV KWARTAŁ 2015 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

Kunice: Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 2.850.000,00 zł na pokrycie planowanego

Kunice: Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 2.850.000,00 zł na pokrycie planowanego Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kunice.pl Kunice: Udzielenie długterminweg kredytu w kwcie 2.850.000,00 zł na pkrycie planwaneg deficytu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wce.cm.pl Warszawa: Druk i dstawa Krniki Wjska Plskieg 2013 rk pstępwanie ZP_30_2014 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bielsk-Biała, dnia 8 czerwca 2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Bielsk-Biała: Przygtwanie kwatery 3 sektra 2-g pd zamknięcie i rekultywację pprzez ukształtwanie pwierzchni zgdnie z pmiarami

Bardziej szczegółowo

NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znowu w grze 2018 ) - BiG 2018

NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znowu w grze 2018 ) - BiG 2018 BELVÉDÈRE Kmunikat praswy Beaucaire, 16 grudnia 2014 r. NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znwu w grze 2018 ) - BiG 2018 1 unikatwe pzycjnwanie pretendent d człweg miejsca na rynku win i alkhli

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczucin: Zaciągnięcie kredytu długterminweg w wyskści 1 860 000,00 zł na sfinanswanie planwaneg deficytu budżetu Numer głszenia: 169960-2015; data zamieszczenia: 08.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

Gniewino: Zakup samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Gniewino: Zakup samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Gniewin: Zakup samchdu sbweg typu mikrbus, przystswaneg d przewzu sób niepełnsprawnych Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakw.pl Kraków: Organizacja knferencji Annual Business in Małplska Meeting 2012 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl Kielce: Ubezpieczenia mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz pjazdów Pwiatweg Zarządu Dróg

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FORTIS BANK POLSKA S.A. ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FORTIS BANK POLSKA S.A. ZA ROK 2008 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FORTIS BANK POLSKA S.A. ZA ROK 2008 Ocena działalnści Banku w rku 2008 Rada Nadzrcza ma przyjemnść pinfrmwać, iż Frtis Bank Plska S.A. (Bank) w 2008 rku, pdążając zgdnie z

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Numer ogłoszenia: 388090-2014; data zamieszczenia: 26.11.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Numer ogłoszenia: 388090-2014; data zamieszczenia: 26.11.2014 RPORiI 271.26.2014 Ciepielów, dnia 26 listpada 2014 rku. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Wybór banku d bsługi bankwej budżetu Gminy Ciepielów w latach 2015 2017 Numer głszenia: 388090-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawę dwumanuałweg klawesynu francuskieg dla Nardweg Frum Muzyki we Wrcławiu,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pgkim.konin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pgkim.konin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pgkim.knin.pl Knin: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Zamawiająceg. Numer głszenia: 305760-2015;

Bardziej szczegółowo

Jawor: Remont cząstkowy dróg gminnych Numer ogłoszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Jawor: Remont cząstkowy dróg gminnych Numer ogłoszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Jawr: Remnt cząstkwy dróg gminnych Numer głszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. (Wszystkie kwty prezentwane są w tys. złtych, ile nie pdan inaczej) Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pgkim.konin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pgkim.konin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pgkim.knin.pl Knin: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Zamawiająceg Numer głszenia: 458452-2012;

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Prmcja prjektu. Numer głszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla europejskiego sektora energetycznego

Wyzwania dla europejskiego sektora energetycznego Frum Zmieniamy Plski Przemysł Wyzwania dla eurpejskieg sektra energetyczneg Sesja tematyczna: Energetyka 3 luteg 2011, Warszawa Htel Sheratn dr Matthias Jchem Wiceprezes Hitachi Pwer Eurpe GmbH Nwe kncepcje

Bardziej szczegółowo

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa,

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa, Kncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO wraz z przygtwaniem dkumentacji prawnej partnerstwa, wytycznych strategicznych i prgramów peracyjnych Cel główny i pdstawwe załżenia Kncepcji Celem głównym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski,

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, Bielsk Pdlaski: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Sądu Rejnweg w Bielsku Pdlaskim Numer głszenia: 28137-2014; data zamieszczenia: 12.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie Regulamin Prmcji Kieruj się na szczędzanie 1. Organizatr Prmcji Organizatrem Prmcji Kieruj się na szczędzanie jest Tyta Bank Plska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pstępu 18B, 02-676 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Jarosław: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Numer ogłoszenia: 373722-2014; data zamieszczenia: 13.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Jarosław: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Numer ogłoszenia: 373722-2014; data zamieszczenia: 13.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jarslaw.itl.pl Jarsław: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Numer głszenia: 373722-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminabraniewo.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminabraniewo.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gminabraniew.pl Braniew: Wypsażenie Śrdwiskweg Dmu Sampmcy w miejscwści Żelazna Góra, gmina Braniew

Bardziej szczegółowo

Łowicz: Przebudowa ulicy Dolnej w Łowiczu Numer ogłoszenia: 136603-2015; data zamieszczenia: 16.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Łowicz: Przebudowa ulicy Dolnej w Łowiczu Numer ogłoszenia: 136603-2015; data zamieszczenia: 16.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lwicz.eu/bip/ Łwicz: Przebudwa ulicy Dlnej w Łwiczu Numer głszenia: 136603-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Budwa parku aktywnści fizycznej przy ul. Druskiennickiej w Pznaniu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne PILAWA Eugeniusz Pilawa, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne PILAWA Eugeniusz Pilawa, ul. Kłbrzeg: Autmatyczna linia d prdukcji elementów knstrukcyjnych Numer głszenia: 213683-2013; data zamieszczenia: 14.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: niebwiązkwe Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Udzielenie kredytu długterminweg inwestycyjneg w kwcie 1 990 000 zł Numer głszenia: 338570-2011; data zamieszczenia: 17.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Grupa Michelin publikuje wyniki za 2014 rok

Grupa Michelin publikuje wyniki za 2014 rok INFORMACJA PRASOWA 11 luteg 2015 r. Grupa Michelin publikuje wyniki za 2014 rk Grupa Michelin dntwała w 2014 rku zysk peracyjny z wyłączeniem zdarzeń jednrazwych na pzimie 2,17 mld eur. Zgdnie z czekiwaniami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.grczanskipark.pl Niedźwiedź: Mdernizacja szlaku w Grczańskim Parku Nardwym, tj. Przebudwa szlaku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: rot.swietokrzyskie.travel/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: rot.swietokrzyskie.travel/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: rt.swietkrzyskie.travel/ Kielce: Budwa biektów małej architektury, jakimi są przestrzenne elementy rzpznawcze

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Wojska

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Wojska Jastrwie: Budwa układu kgeneracyjneg w istniejącej ktłwni wdnej przy ul. Wjska Plskieg w Jastrwiu Numer głszenia: 358732-2011; data zamieszczenia: 31.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Sokółce, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 7, 16-100. Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolka.sr.gov.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Sokółce, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 7, 16-100. Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolka.sr.gov. Skółka: Rbty budwlane bejmujące remnt elewacji i dachu raz dstawę i instalację pdnśnika dla niepełnsprawnych w budynku Sądu Rejnweg w Skółce Numer głszenia: 97143-2014; data zamieszczenia: 06.05.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne Gminy Miasta Rzeszów wraz z jednstkami rganizacyjnymi Numer głszenia: 350131-2010; data zamieszczenia: 07.12.2010

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Kmplekswa rganizacja raz bsługa imprezy plenerwej prmującej Reginalny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krd-ig.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krd-ig.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.krd-ig.cm.pl Warszawa: Przedmit zamówienia - dstawy na zasadach leasingu peracyjneg dwóch fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/michow

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/michow Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/michw Michów: Przedmitem zamówienia jest usługa udzielenia długterminweg kredytu bankweg,

Bardziej szczegółowo

dres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: gotechnology.pl/

dres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: gotechnology.pl/ dres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: gtechnlgy.pl/ Grzów Wlkp.: Udzielenie kredytu długterminweg na refinanswanie zadania inwestycyjneg. Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem d 6 samchdów słuŝbwych wraz z kierwcą na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Gdańsk: Przetarg niegraniczny na świadczenie usług htelarskich w zakresie sptkań i knferencji, plegających na rezerwacji i udstępnieniu sal szkleniwych wraz z usługą gastrnmiczną i nclegwą dla Plitechniki

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q3-2013. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q3-2013. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-Q3-2013 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2013 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097. Gózd: INTERNET dla wszystkich - umżliwienie dstępu d szerkpasmweg internetu mieszkańcm z terenu gminy Gózd Numer głszenia: 187552-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ POLNORD W GDAŃSKU

WSTĘP DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ POLNORD W GDAŃSKU WSTĘP DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ POLNORD W GDAŃSKU 1. Nazwa (firma) i siedziba, wskazanie właściweg sądu rejestrweg i numeru

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pumgubin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pumgubin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pumgubin.pl Gubin: Dstawa fabrycznie nwej kpark-ładwarki w frmie leasingu peracyjneg z pcją wykupu.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ms.gv.pl Warszawa: Publikacje głszeń prmujących Prgram Infrastruktura i Śrdwisk raz fundusze EOG

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lwicz.eu/bip/ Łwicz: Udzielenie Miastu Łwicz długterminweg kredytu w wyskści 4.655.376,00 zł (słwnie:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kmpspldz.pl Łódź: Usługa dstępu d internetu dla biektów Kmendy Miejskiej Państwwej Straży Pżarnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wyknanie usługi plegającej na rganizacji stacjnarnych szkleń zawdwych dla kadry

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatjanowski.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatjanowski.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiatjanwski.pl/bip Janów Lubelski: Przedmitem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów: Leasing peracyjny samchdu na ptrzeby bieżącej bsługi inwestra typu bus (7 sbwy) bez pcji wykupu. Numer głszenia: 24215-2011; data zamieszczenia: 20.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA 2010 ROKU

GRUPA ROBYG S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA 2010 ROKU ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA 2010 ROKU 2 GRUPA ROBYG S.A. za kres zakńczny dnia ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczecin: Przeprwadzenie szkleń i egzaminów IPMA na pzimie C i D dla beneficjentów statecznych prjektu Prfesjnalny Zachdnipmrski Manager - szklenia IPMA, realizwaneg przez Szczecińską Fundację Edukacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Druk wydawnictw prmujących wjewództw pdkarpackie. Numer głszenia: 234885-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzzmc.pl Międzyrzec Pdlaski: Usługi kmpleksweg ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Prjekt, budwa, dstawa i mntaż fasady rganów piszczałkwych dla Nardweg Frum

Bardziej szczegółowo

wg cen nabycia; skutki finansowe wzrostu lub obniżenia ich wartości zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych

wg cen nabycia; skutki finansowe wzrostu lub obniżenia ich wartości zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2013 Wykazane w bilansie aktywa i pasywa wycenin następującymi metdami Przyjęte metdy wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.apodatkowa.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.apodatkowa.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bialystk.apdatkwa.gv.pl Białystk: Prwadzenie bsługi kaswej urzędów skarbwych wjewództwa pdlaskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Podkarpackie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Podkarpackie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Wyknanie zabudwy stiska wystawienniczeg na targach Berlin Air Shw 2014.

Bardziej szczegółowo

Łekno: Remont Biblioteki Publicznej w Łeknie - Filia w Wiatrowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Łekno: Remont Biblioteki Publicznej w Łeknie - Filia w Wiatrowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Łekn: Remnt Bibliteki Publicznej w Łeknie - Filia w Wiatrwie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Numer głszenia: 328576-2014; data zamieszczenia: 03.10.2014 Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Łwicz: Organizacja i bsługa zagranicznych wyjazdów na praktyki uczniwskie raz wizyt studyjnych dla nauczycieli w ramach prjektu pn. PWP Wykrzystanie eurpejskich dświadczeń z dziedziny rlnictwa i gastrnmii

Bardziej szczegółowo

Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta Bielska-Białej

Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta Bielska-Białej Bielsk-Biała, dnia 31.07.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Budwa gminneg punktu selektywnej zbiórki dpadów kmunalnych dla mieszkańców miasta Bielska-Białej Numer głszenia w BZP: 195066-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia finansowego dla układów OZE przegląd możliwości kredytowych / dofinansowania

Instrumenty wsparcia finansowego dla układów OZE przegląd możliwości kredytowych / dofinansowania Instrumenty wsparcia finansweg dla układów OZE przegląd mżliwści kredytwych / dfinanswania Imię i nazwisk prezentera: mgr Janna Kawa - NEXUM Data prezentacji: 19-04-2013 r. Plityka Państwa w zakresie finanswania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy raz legalizacja ciepłmierzy zamntwanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Rydzyna: Ubezpieczenie majątku raz interesu majątkweg Gminy Rydzyna Numer głszenia: 73908-2012;

Bardziej szczegółowo

Projekty rozwojowe. Numer ogłoszenia: 281417-2010; data zamieszczenia: 11.10.2010. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Projekty rozwojowe. Numer ogłoszenia: 281417-2010; data zamieszczenia: 11.10.2010. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Gdańsk: dstawa aparatury d pmiarów EKG w warunkach stacjnarnych i mbilnych, tj. aparatu EKG raz zestawu hlterwskieg w ramach Prjektu Dmwy asystent sób starszych i chrych, współfinanswaneg ze śrdków Unii

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursu gtwania dla cudzziemców - uczestników realizwaneg przez Zamawiająceg prjektu Integracja dla samdzielnści współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szczuczyn, Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, woj. podlaskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szczuczyn, Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, woj. podlaskie, Szczuczyn: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 2 000 000 PLN Numer głszenia: 135822-2015; data zamieszczenia: 08.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wyknanie, hsting, bsługa techniczna i redakcyjna strny internetwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wrh.pl Wałbrzych: Budwa piętra nad częścią Hali nr 2 Wałbrzyskieg Rynku Hurtweg S.A. przy ul. Wysckieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie wraz z wyżywieniem na ptrzeby Prjektu Akademia Chóralna Numer

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Bielsk-Biała, dnia 19 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Bielsk-Biała: Dstawa leju napędweg dla Zakładu Gspdarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej na kres 1.07.2015 rku d 30.06.2016 rku Numer głszenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Zaplanwanie i realizacja kampanii twierającej Reginalny Prgram Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jaroslaw.itl.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jaroslaw.itl.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jarslaw.itl.pl Jarsław: KOMPLEKSOWA DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO DLA POTRZEB GMINY JAROSŁAW I JEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo