AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA Z PERSPEKTYWĄ NA LATA (PROJEKT)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT)"

Transkrypt

1 WÓJT GMINY KLESZCZEWO AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA Z PERSPEKTYWĄ NA LATA (PROJEKT) OPRACOWANIE WYKONAŁ: Abrys Sp. z.. ul. Daleka Pznań Autrzy: mgr Igr Szymkwiak mgr inż. Wjciech Przybycin mgr Janna Witkwska inż. Ewelina Sergiel Andrzej Twrkwski Lipiec 2010 r.

2 Aktualizacja Planu Gspdarki Odpadami Gminy Kleszczew na lata z perspektywą na (Prjekt) 2

3 Aktualizacja Planu Gspdarki Odpadami Gminy Kleszczew na lata z perspektywą na (Prjekt) 1. Wstęp Pdstawy prawne gspdarki dpadami Płżenie gegraficzne Liczba ludnści Gspdarka Rlnictw Przemysł Ochrna dziedzictwa przyrdniczeg Ochrna i zróżnicwany rzwój lasów Wdy pdziemne Wdy pwierzchniwe Ochrna pwierzchni ziemi Aktualny stan gspdarki dpadami Źródła danych Rdzaj i ilść dpadów pddawanych pszczególnym prcesm unieszkdliwiania i dzysku Źródła pwstawania dpadów kmunalnych w gminie Kleszczew Przyjęta metdlgia Ilść i skład mrflgiczny dpadów kmunalnych na terenie gminy Kleszczew Odpady pakwaniwe Odpady bidegradwalne Odpady wielkgabarytwe Kmunalne sady ściekwe Identyfikacja aktualnych prblemów w zakresie gspdarwania dpadami kmunalnymi Odpady niebezpieczne Odpady medyczne i weterynaryjne Pjazdy wycfane z eksplatacji Zużyte pny Pestycydy Oleje dpadwe Baterie i akumulatry Odpady zawierające azbest PCB Zużyte urządzenia elektryczne i elektrniczne Istniejące systemy zbierania dpadów kmunalnych Odpady kmunalne niesegregwane (zmieszane) Selektywna zbiórka dpadów Wykaz pdmitów prwadzących działalnść w zakresie gspdarki dpadami Prgnzwane zmiany w zakresie gspdarki dpadami, w tym również wynikające ze zmian demgraficznych i gspdarczych Zmiany demgraficzne Skład mrflgiczny dpadów kmunalnych i jeg zmiany Wskaźniki nagrmadzenia dpadów i ich zmiany Prgnza pwstawania dpadów bidegradwalnych Prgnza pwstawania dpadów pakwaniwych Prgnza pwstawania dpadów niebezpiecznych Oleje dpadwe Zużyte baterie i akumulatry Pjazdy wycfane z eksplatacji Zużyty sprzęt elektryczny i elektrniczny Zużyte pny Prgnza pwstawania pzstałych grup dpadów Odpady z budwy, remntów i demntażu biektów budwlanych raz infrastruktury drgwej Kmunalne sady ściekwe Działania zmierzające d pprawy sytuacji w zakresie gspdarki dpadami Działania zmierzające d zapbiegania pwstawaniu dpadów Działania zmierzające d redukcji ilści dpadów kmunalnych ulegaj ących bidegradacji, kierwanych na składwiska dpadów Edukacja eklgiczna

4 Aktualizacja Planu Gspdarki Odpadami Gminy Kleszczew na lata z perspektywą na (Prjekt) 5. Załżne cele gspdarki dpadami Cele gspdarwania dpadami w kntekście chrny śrdwiska prawa wspólntweg Zakładane cele i prpnwany system gspdarki dpadami wed ług prawdawstwa krajweg dla gminy Kleszczew Organizacja pnadgminnych systemów w gspdarce dpadami kmunalnymi Prjektwany system gspdarki dpadami (zbieranie, transprt, dzysk i unieszkdliwianie) Prjektwany system zbiórki dpadów Prpnwane załżenia dnśnie segregacji dpadów w gminie Kleszczew Odpady pakwaniwe Odpady ulegające bidegradacji Odpady budwlane Odpady niebezpieczne Rdzaje pjemników i kntenerów przeznacznych d zbierania dpadów kmunalnych Harmngram realizacji przedsięwzięć i kszty wdrażania PGO Źródła finanswania zadań w zakresie chrny śrdwiska i gspdarki dpadami Analiza ddziaływania prjektu planu na śrdwisk raz wniski z analizy i spsób ich uwzględnienia w planie System mnitringu i ceny realizacji zamierznych celów (wdrażania) pzwalający na kreślenie spsbu raz stpnia realizacji celów i zada ń zdefiniwanych w planie gspdarki dpadami, z uwzględnieniem ich jakści i ilści Wdrżenie Mnitring i cena realizacji zamierznych celów Streszczenie w języku niespecjalistycznym Literatura SPIS TABEL Tab. 1. Liczba mieszkańców w pszczególnych miejscwściach gminy Kleszczew (stan na 31 grudnia 2008r.) Tab. 2. Liczba gspdarstw rlnych pd względem pwierzchni raz w ujęciu % Tab. 3. Struktura użytkwania gruntów na terenie gminy Kleszczew wed ług infrmacji z gminy (stan na 2008 r.) Tab. 4. Zachwane parki pdwrskie w gminie Kleszczew Tab. 5. Wykaz biektów wpisanych d rejestru zabytków w gminie Kleszczew Tab. 6. Ilści i rdzaje dpadów kmunalnych zebranych z Gminy Kleszczew pddanych pszczególnym prcesm unieszkdliwiania lub dzysku w latach Tab. 7. Ilści i rdzaje dpadów (z wyłączeniem dpadów kmunalnych) z terenu Gminy Kleszczew, pddanych pszczególnym prcesm unieszkdliwiania lub dzysku w latach Tab. 8. Skład mrflgiczny niesegregwanych (zmieszanych) dpadów kmunalnych (według Sprawzdania kńcweg z badań składu i właściwści dpadów kmunalnych wytwarzanych na terenie pwiatu pznańskieg w kresie maj-listpad 2009r. ) Tab. 9. Ilść i skład mrflgiczny dpadów kmunalnych wytwarzanych przez 1 mieszkańca gminy Kleszczew Tab. 10. Ilść i skład mrflgiczny dpadów kmunalnych wytwarzanych przez mieszka ńców gminy Kleszczew Tab. 11. Odpady pakwaniwe wysegregwane w gminie Kleszczew w latach r Tab. 12. Odpady bidegradwalne wytwrzne w gminie Kleszczew w 1995 r Tab. 13. Maksymalna ilść dpadów bidegradwalnych mżliwa d składwania w gminie Kleszczew w pszczególnych latach Tab. 14. Ilść kmunalnych sadów ściekwymi w gminie Kleszczew w pszczególnych latach Tab. 15. Ilści i rdzaje zużytych urządzeń elektrycznych i elektrnicznych zebranych na terenie gminy Kleszczew Tab. 16. Pjemniki i wrki stswane d selektywnej zbiórki na terenie gminy Kleszczew Tab. 17. Pdmity prwadzące działalnść w zakresie dbierania dpadów kmunalnych na ter enie gminy Kleszczew (stan na r.) Tab. 18. Prgnza liczby ludnści d rku Tab. 19. Ilść i skład mrflgiczny dpadów kmunalnych wytwarzanych przez 1 mieszka ńca gminy w latach 2010 i

5 Aktualizacja Planu Gspdarki Odpadami Gminy Kleszczew na lata z perspektywą na (Prjekt) Tab. 20. Ilść i skład mrflgiczny dpadów kmunalnych wytwarzanych na terenie gminy Kleszczew w latach 2010 i Tab. 21. Ilść i skład mrflgiczny dpadów bidegradwalnych wytwrznych przez statystyczneg mieszkańca terenów wiejskich w Plsce w 2010 i 2015 r Tab. 22. Prgnza ilści i składu mrflgiczny dpadów bidegradwalnych wytwrznych na terenie gminy Kleszczew w 2010 i 2015 r Tab. 23. Ilść i skład mrflgiczny dpadów pakwaniwych wytwrznych przez statystyczneg mieszkańca terenów wiejskich w Plsce w 2010 i 2015 r Tab. 24. Prgnza ilści i składu mrflgiczneg dpadów pakwaniwych wytwrznych na terenie gminy Kleszczew w 2010 i 2015 r Tab. 25. Prgnza ilści dpadów niebezpiecznych wytwarzanych na terenie gminy Kles zczew w 2010 i 2015 r Tab. 26. Harmngram najważniejszych przedsięwzięć na lata raz instytucje dpwiedzialne za ich realizację raz ptencjalne źródła ich finanswania Tab. 27. Skala cen w mnitringu realizacji zada ń zaplanwanych d realizacji przez gminę Tab. 28. Pwierzchnia wyrbów azbestwych na terenie miejscwści gminy Kleszczew Tab. 29. Ilść usuniętych wyrbów azbestwych raz nakłady z tym związane, z terenu gminy Kleszczew w latach SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Płżenie gminy Kleszczew (Źródł: 10 Rys. 2. Gmina Kleszczew (Źródł: Urząd Gminy w Kleszczewie) Rys. 3. Planwany pdział Wjewództwa Wielkplskieg na bszary bsługiwane przez pszczególne ZZO (według WPGO 2010 dla Wjewództwa Wielkplskieg) SPIS WYKRESÓW Wyk. 1. Skład mrflgiczny dpadów wytwrznych na terenach wiejskich wed ług Sprawzdania kńcweg z badań składu i właściwści dpadów kmunalnych wytwarzanych na terenie pwiatu pznańskieg w kresie maj-listpad 2009r Wyk. 2 Graficzne przedstawienie pwierzchni wyrbów azbestwych na terenie miejscw ści gminy Kleszczew (Źródł: Urząd Gminy w Kleszczewie) Wyk. 3. Prcentwy pdział mieszkańców pd względem ilści występwania wyrbów azbestwych (Źródł: Urząd Gminy w Kleszczewie) SPIS ZAŁĄCZNIKÓW Zał. 1. Usuwanie azbestu i wyrbów zawierających azbest z terenu gminy Kleszczew Zał. 2. Wykaz firm wywzwych na terenie gminy Kleszczew LEGENDA SKRÓTÓW: ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa GUS Główny Urząd Statystyczny GFOŚiGW Gminny Fundusz Ochrny Śrdwiska i Gspdarki Wdnej GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajwych i Autstrad GPGO Gminny Plan Gspdarwania Odpadami GPZON Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych IMiGW Instytut Meterlgii i Gspdar ki Wdnej KPGO 2010 Krajwy Plan Gspdarki Odpadami 2010 NFOŚiGW Nardwy Fundusz Ochrny Śrdwiska i Gspdarki Wdnej POKA - Prgram Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata PPGO - Pwiatwy Plan Gspdarki Odpadami PFOŚiGW Pwiatwy Fundusz Ochrny Śrdwiska i Gspdarki Wdnej PZD Pwiatwy Zarząd Dróg RCEE Reginalne Centrum Edukacji Eklgicznej RZGW Reginalny Zarząd Gspdarki Wdnej 5

6 Aktualizacja Planu Gspdarki Odpadami Gminy Kleszczew na lata z perspektywą na (Prjekt) WPI Wielletni Plan Inwestycyjny WPGO Wjewódzki Plan Gspdarki Odpadami WFOŚiGW - Wjewódzki Fundusz Ochrny Śrdwiska i Gspdarki Wdnej WIOŚ Wjewódzki Inspektrat Ochrny Śrdwiska WSO Wjewódzki System Odpadwy ZZO Zakład Zagspdarwania Odpadów 6

7 Aktualizacja Planu Gspdarki Odpadami Gminy Kleszczew na lata z perspektywą na (Prjekt) 1. Wstęp Uchwalna w rku 2001 ustawa dpadach kreśla zasady pstępwania z dpadami w spsób zapewniający chrnę życia i zdrwia ludzi raz chrnę śrdwiska, zgdnie z zasadą zrównważneg rzwju, a w szczególnści z zasadami zapbiegania pwstawaniu dpadów, graniczania ich ilści i negatywneg ddziaływania na śrdwisk, a także dzysku, wykrzystywania, recyklingu i unieszkdliwiania. Znwelizwana ustawa dpadach wprwadza m. in. zmiany dtyczące sprządzania planów gspdarki dpadami (art. 14 ust. 2). W związku z tym zaistniała kniecznść aktualizacji Planu Gspdarki Odpadami dla Gminy Kleszczew zgdnie z nwym brzmieniem niektórych przepisów ustawy. Niniejsze pracwanie jest dkumentem znaczeniu strategicznym, uwzględniającym gólne ramy dla prgramwania i rzwju gspdarki dpadami na terenie gminy. Pdstawwym celem pracwania dkumentu jest wytyczenie gólnych kierunków działań realizwanych pprzez knkretne zadania w kreślnej perspektywie czaswej. Aktualizacja planu gspdarki dpadami dla gminy Kleszczew jest zgdna z bwiązującym rzprządzeniem Ministra Śrdwiska z dnia 13 marca 2006r. zmieniaj ącym rzprządzenie w sprawie sprządzania planów gspdarki dpadami. Niniejszy dkument uwzględnia zapisy zawarte w innych aktualnie bwi ązujących aktach prawnych, w tym pstulaty dtyczące gspdarki dpadami zawarte w Plityce Eklgicznej Państwa, w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Praw chrny śrdwiska raz w Krajwym Planie Gspdarki Odpadami 2010 (KPGO 2010), Wjewódzkim Planie Gspdarki Odpadami (WPGO) dla Wjewództwa Wielkplskieg i Pwiatwym Planie Gspdarki Odpadami (PPGO) dla Pwiatu Pznańskieg. Zgdnie z ustawą dpadach, Plan Gspdarki Odpadami dla Gminy Kleszczew bejmuje wszystkie rdzaje dpadów pwstających na terenie tej jednstki administracyjnej raz przywżnych na jej teren, a w szczególnści: dpady kmunalne z uwzględnieniem dpadów ulegających bidegradacji, dpady pakwaniwe, dpady budwlane, dpady wielkgabarytwe, pny raz dpady niebezpieczne, w tym pjazdy wycfane z eksplatacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektrniczny, PCB, azbest, dpady medyczne i weterynaryjne, leje dpadwe, baterie i akumulatry. Prjekt gminneg planu jest piniwany przez zarząd wjewództwa raz przez zarząd pwiatu. Nie udzielenie pinii w terminie dwu miesięcy uznaje się za pinię pzytywną. W niniejszym planie pisan spsób realizacji celów i zada ń dla Gminy Kleszczew, które wynikają bezpśredni z celów i zadań kreślnych dla teg bszaru, a zapisanych w Planach Gspdarki Odpadami dla Pwiatu Pznańskieg i Wjewództwa Wielkplskieg. Zakres czaswy niniejszeg pracwania bejmuje kres traktwany jak kres strategiczny ze szczególnym uwzględnieniem lat , dla których ustala się krótkterminwy plan działań. 7

8 Aktualizacja Planu Gspdarki Odpadami Gminy Kleszczew na lata z perspektywą na (Prjekt) 1.1. Pdstawy prawne gspdarki dpadami Pdstawwymi dkumentami regulującymi gspdarwanie dpadami w Plsce są: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Praw chrny śrdwiska (tekst jednlity Dz.U. z 2008 Nr 25, pz.150 ze zm.), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. dpadach (tekst jednlity Dz.U. z 2007 r. Nr 39, pz.251 ze zm.), D aktów prawnych, które należy traktwać jak uzupełniające w tym zakresie należą: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. utrzymaniu czyst ści i prządku w gminach (tekst jednlity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, pz ze zm.), Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. pakwaniach i dpadach pakwaniwych (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, pz. 638 ze zm.), Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. bwiązkach przedsiębirców w zakresie gspdarwania niektórymi dpadami raz płacie prduktwej (tekst jednlity Dz. U. z 2007 r. Nr 90, pz. 607 ze zm.), Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. międzynardwym przemieszczaniu dpadów (Dz. U. z 2007r. Nr 124, pz. 859), Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. zmianie ustawy recyklingu pjazdów wycfanych z eksplatacji (Dz. U. z 2007 Nr 176, pz. 1236), Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. zu żytym sprzęcie elektrycznym i elektrnicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, pz ze zm.), Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. bateriach i akumulatrach (Dz. U. z 2009 r. Nr 79, pz. 666), Ustawa z dnia 3 października 2008 r. udstępnianiu infrmacji śrdwisku i jeg chrnie, udziale spłeczeństwa w chrnie śrdwiska raz cenach ddziaływania na śrdwisk (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, pz ze zm.). Ddatkw: Krajwy Plan Gspdarki Odpadami 2010 (KPGO 2010), przyjęty Uchwałą Rady Ministrów Nr 233 z dnia 29 grudnia 2006 r. (M. P. Nr 90, pz. 946) bwi ązujący d 1 stycznia 2007 r. i stanwiący aktualizację Krajweg Planu Gspdarki Odpadami przyjęteg Uchwałą Rady Ministrów Nr 219 z dnia 29 października 2002 r. (M. P. Nr 11, pz. 159). Przepisy dtyczące gspdarki dpadami w krajach Unii Eurpejskiej m żna pdzielić na następujące grupy: 1. Wymagania gólne Dyrektywa 2006/12/WE w sprawie dpadów raz dyrektywa 91/689/EWG w sprawie dpadów niebezpiecznych, kreślające pdstawwe instytucjnalne i prceduralne wymgi, które pzwalają kntrlwać systemy gspdarwania dpadami w państwach człnkwskich. Dyrektywy dtyczące kreślnych spsbów przetwarzania i usuwania dpadów, spalania dpadów 2007/76/WE. 2. W zakresie spsbów gspdarwania dpadami 8

9 Aktualizacja Planu Gspdarki Odpadami Gminy Kleszczew na lata z perspektywą na (Prjekt) Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie sk ładwania dpadów (OJ L p.1), Dyrektywa Rady 94/67/WE z dnia 16 grudnia 1994r. w sprawie spalania dpadów niebezpiecznych (OJ L p.34), Dyrektywa Parlamentu Eurpejskieg i Rady 2000/76/WE z 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania dpadów (OJ L p. 91). 3. Dyrektywy dtyczące pszczególnych rdzajów dpadów: leje dpadwe - 75/439/EWG, plichlrwane dwufenyle i trójfenyle PCB/PCT - 76/403/EWG i 96/59/WE, dpady pchdzące z przemysłweg wykrzystania dwutlenku tytanu - 78/176/EWG, 82/883/EWG, 92/112/EWG, azbest 87/217/EWG, rlnicze wykrzystanie sadów ściekwych - 86/278/EWG, baterie i akumulatry - 91/157/EWG, pakwania i dpady pakwaniwe - 94/62/WE, w sprawie pjazdów wycfanych z eksplatacji /53/WE, dpady sprzętu elektryczneg i elektrniczneg 2002/95/WE Płżenie gegraficzne Gmina Kleszczew leży w pwiecie pznańskim, w śrdkwej części wjewództwa wielkplskieg. Z miastem Pznaniem graniczy pprzez jeg pó łncn wschdnią granicę. Od półncy graniczy z gminą Swarzędz, d wschdu z gminą Kstrzyn, d płudniweg-wschdu z gminą Śrda Wielkplska, a d płudnia z gminą Kórnik. 9

10 Aktualizacja Planu Gspdarki Odpadami Gminy Kleszczew na lata z perspektywą na (Prjekt) Rys. 1. Płżenie gminy Kleszczew (Źródł: Kleszczew ma bardz krzystne płżenie gegraficzne przesądza tym przede wszystkim sąsiedztw Pznania. Niewątpliwie dużym atutem gminy jest przebiegaj ąca przez jej teren transeurpejska autstrada A-2 Wschód Zachód (becnie najbliższy węzeł Krzesiny ). Rzpczęła się także budwa drgi ekspreswej S-5 łączącej Pznań z Gdańskiem i Wrcławiem. Węzeł Kleszczew na autstradzie A-2 raz węzeł Kleszczew II na trasie S-5 zapewnią bezpśredni dstęp z terenu gminy d tych tras. Przez teren gminy przebiegają także drgi wjewódzkie nr 433 Swarzędz węzeł Knink na trasie S-11 raz drga nr 434 Łubw Rawicz. Drgi pwiatwe przebiegające przez gminę Kleszczew t nr: 2410P Swarzędz Śrda, 2429P Tulce Kstrzyn, 2438P Pznań Tulce, 2440P Tulce Bugaj, 2441P Kstrzyn Kleszczew, 2442P Czerlejn Markwice, 2446P Krerw Węgierskie, 2447P Śródka Krerw raz 2479P Krerw Krmlice. Gmina psiada bezpśrednie płączenia kmunikacyjne z takimi śrdkami, jak Pznań (Kmunikacja Gminy Kleszczew, PKS), Swarzędz (Kmunikacja Gminy Swarzędz), Śrda Wielkplska (PKS). 10

11 Aktualizacja Planu Gspdarki Odpadami Gminy Kleszczew na lata z perspektywą na (Prjekt) 1.3. Liczba ludnści Pwierzchnia gminy wynsi 74,5 km 2. W jej skład wchdzi 12 słectw. Liczba ludnści gminy Kleszczew wynsiła 5616 mieszkańców stałych i czaswych (stan na dzień 31 grudnia 2009 r.). Liczbę mieszkańców w miejscwściach gminy przedstawia tabela nr 1. Atutem gminy jest duży udział sób w wieku prdukcyjnym w strukturze wiekwej ludnści. Udział ten wynsi kł 63%, pdczas gdy średnia krajwa ludnści w wieku prdukcyjnym nie przekracza 61%. Wart pdkreślić, że kł 62% ludnści w wieku prdukcyjnym zaliczane jest d tzw. ludn ści mbilnej, zdlnej d zmiany miejsca zamieszkania i wyknywaneg zawdu. Liczba ludn ści w statnich latach szybk rśnie, c jest związane głównie z intensywnym rzwjem budwnictwa mieszkaniweg, zwłaszcza w zachdniej części gminy 1. Tab. 1. Liczba mieszkańców w pszczególnych miejscwściach gminy Kleszczew (stan na 31 grudnia 2009 r.) Miejscwść Mieszkańcy Stali Czaswi Razem Bugaj 8-8 Bylin Gwarzew Kleszczew Kmrniki Krerw Krzyżwniki Lipwiec Markwice Nagradwice Pklatki Szewce Śródka Tanibórz Tulce Zimin Ogółem (Źródł: Urząd Gminy w Kleszczewie) 1 Źródł: na pdstawie danych GUS 11

12 Aktualizacja Planu Gspdarki Odpadami Gminy Kleszczew na lata z perspektywą na (Prjekt) Rys. 2. Gmina Kleszczew (Źródł: Urząd Gminy w Kleszczewie) 12

13 Aktualizacja Planu Gspdarki Odpadami Gminy Kleszczew na lata z perspektywą na (Prjekt) Na terenie gminy występuje 16 miejscwści, natmiast w ramach pdziału administracyjneg wydzielnych zstał 12 jednstek pmcniczych słectw, a mianwicie: Bylin, Gwarzew, Kleszczew, Kmrniki, Krerw, Krzyżwniki, Markwice, Nagradwice, Pklatki, Śródka, Tulce, Zimin. W większści przypadków słectw bejmuje jedną miejscwść, inaczej jest jedynie w przypadku Gwarzewa, gdzie w skład teg słectwa wchdzą również Tanibórz i Szewce raz Kleszczewa, gdzie d słectwa należą także Bugaj i Lipwiec Gspdarka Rlnictw Gmina Kleszczew ma charakter typw rlniczy - pnad 91,32% pwierzchni zajmują użytki rlne, sady stanwią 0,3%, pastwiska 0,6%, natmiast łąki 1,3%. W gminie Kleszczew dminują gspdarstwa małe areale d 1 d 5 ha. Gspdarstwa te stanwią kł 30% liczby gspdarstw, ale zajmują zaledwie kł 4% łącznej pwierzchni gspdarstw. Dużych gspdarstw, pwierzchni pwyżej 25,0 ha, jest w gminie 77. Ich łączna pwierzchnia wynsi kł 57% pwierzchni wszystkich gspdarstw. Średnia pwierzchnia gspdarstwa rlneg w gminie wynsi 15,9 ha, pdczas gdy średnia dla wjewództwa wielkplskieg kształtuje się na pzimie kł 10 ha. Tab. 2. Liczba gspdarstw rlnych pd względem pwierzchni raz w ujęciu % Pwierzchnia gspdarstw rlnych Liczba gspdarstw Udział % d 5 hektarów ,48% 5-15 hektarów ,38% hektarów ,03% hektarów 3 0,67% > 150 hektarów 2 0,44% SUMA ,00% (Źródł: Dane Główneg Urzędu Statystyczneg) Tab. 3. Struktura użytkwania gruntów na terenie gminy Kleszczew według infrmacji z gminy (stan na 2008 r.) Struktura użytkwania gruntów w 2008 r. Pwierzchnia Udział % Pwierzchnia gminy Użytki rlne ,32 Lasy 164 2,20 Grunty zadrzewine i zakrzewine 6 0,08 Grunty zabudwane i zurbanizwane, w tym: 451 6,06 Tereny mieszkaniwe 43 0,58 Tereny przemysłwe 6 0,08 [ha] 13

14 Aktualizacja Planu Gspdarki Odpadami Gminy Kleszczew na lata z perspektywą na (Prjekt) Inne tereny zabudwane 11 0,15 Tereny rekreacyjne - wypczynkwe 26 0,35 Tereny kmunikacyjne 356 4,81 Użytki kpalne - - Wdy, w tym: 9 0,12 Wdy pwierzchniwe płynące 7 0,09 Wdy pwierzchniwe stjące 2 0,03 Nieużytki 16 0,22 Użytki eklgiczne - - Tereny różne - - (Źródł: Urząd Gminy w Kleszczewie) W gminie Kleszczew zdecydwanie najwi ększą pwierzchnią gminy zajmują użytki rlne - 91,32%, następnie grunty zabudwane 6,06% lasy 2,2%, nieużytki 0,22%, wdy 0,12% raz grunty zadrzewine i zakrzewine 0,08% pwierzchni gminy Przemysł W gminie nie występują duże zakłady przemysłwe, jest natmiast pnad 433 pdmitów gspdarczych (stan na 31 grudnia 2009 r.) zajmujących się m.in. handlem, usługami i prdukcją. Stanwią ne pdstawwe miejsce zatrudnienia dla mieszka ńców gminy raz znaczące źródł dchdów gminy. Władze gminy preferują inwestycje nieuciążliwe eklgicznie, umiarkwanej kncentracji zabudwań prdukcyjn-handlwych Ochrna dziedzictwa przyrdniczeg Najcenniejszymi w krajbrazie gminy są zachwane parki pdwrskie, wszystkie załżeniach krajbrazwych. Tab. 4. Zachwane parki pdwrskie w gminie Kleszczew Miejscwść Pwierzchnia [ha] Okres pwstania Gwarzew 1,28 pczątek XIX w. Kleszczew 2,29 kniec XIX w. Kmrniki 2,73 I płwa XIX w. Krerw 2,30 I płwa XIX w. Nagradwice 2,32 I płwa XIX w. Pklatki 2,40 I plwa XIX w. Śródka 1,90 XIX/XX w. Tulce 2,74 I płwa XIX w. (Źródł: Rejestr parków i grdów w Pwiecie Pznańskim) 2 Źródł: Prgram Ochrny Śrdwiska dla Gminy Kleszczew, 2004 r. 14

15 Aktualizacja Planu Gspdarki Odpadami Gminy Kleszczew na lata z perspektywą na (Prjekt) Kleszczew. W tabeli pniżej przedstawin wykaz biektów wpisanych d rejestru zabytków w gminie Tab. 5. Wykaz biektów wpisanych d rejestru zabytków w gminie Kleszczew Miejscwść Obiekt Gwarzew Gwarzew Kleszczew Kleszczew Kmrniki Krerw Krerw Krerw Krerw Nagradwice Nagradwice Tulce Tulce Tulce Tulce (Źródł: Urząd Gminy w Kleszczewie) Park Park Kściół Wypsażenie Park Dwór Dzwnnica Kściół Wypsażenie kściła 10 pzycji Dwór Park Dwór, ficyna Figura męki Pańskiej w frmie kapliczki Kściół Rzeźba Matki Bskiej z Dzieciątkiem Na terenie gminy znajduj ą się dwa pmniki przyrdy. Dwa drzewa, rsnące w Śródce, zaliczne zstały d pmników przyrdy żywinej: nr kasztanwiec zwyczajny bwdzie 370 cm, nr kln bwdzie 350 cm Ochrna i zróżnicwany rzwój lasów Lesistść terenu gminy Kleszczew wynsi tylk 2,20% gólnej pwierzchni, c stanwi k ł 164 ha. Lasami stanwiącymi własnść Skarbu Państwa zarządza zgdnie z ustawą lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, pz. 435 ze zm.) Państwwe Gspdarstw Leśne Lasy Państwwe (nie dtyczy t jednak lasów wchdzących w skład Zasbu Własnści Rlnej Skarbu Państwa raz lasów będących w użytkwaniu wieczystym na mcy drębnych przepisów). Pdstawwą jednstką rganizacyjną w strukturze zarządzania Lasów Państwwych jest Nadleśnictw, którym kieruje Nadleśniczy. Lasami na terenie gminy zarządza Nadleśnictw Babki. 1 stycznia 1995 r. d chwili becnej Nadleśnictw Babki jest nadleśnictwem pdzielnym na dwa bręby (Obręb Babki i Obręb Kórnik) pwierzchni ha w tym pwierzchnia le śna ha pdzielnym na 10 leśnictw. 3 3 Źródł: Prgram Ochrny Śrdwiska dla Gminy Kleszczew

16 Aktualizacja Planu Gspdarki Odpadami Gminy Kleszczew na lata z perspektywą na (Prjekt) 1.7. Wdy pdziemne Hydrgelgiczny pdział kraju kwalifikuje gminę Kleszczew w makrreginie zachdnim Niżu Plskieg reginie wielkplskim. Zbirniki wód pdziemnych wyst ępują tu w utwrach czwartrzędwych i trzecirzędwych. Wdy piętra czwartrzędweg występują w kilku pzimach: pzim gruntwy, międzyglinwy śrdkwy (pzim wielkplskiej dliny kpalnej), pdglinwy (międzyglinwy dlny, znikmym znaczeniu gspda rczym). Wdy pdziemne wielkplskiej dliny kpalnej nie zsta ły zanieczyszczne. Sprzyja temu m.in. zalegająca pd pwierzchnią terenu warstwa izlacyjna z gruntów spistych. W utwrach trzecirzędwych występują dwa pzimy wdnśne: ligceński i miceński, przy czym znaczenie gspdarcze ma tylk ten pierwszy. Wdy gruntwe swym charakterem i głębkścią występwania dzwierciedlaj ą cechy knfiguracyjne terenu raz budwę gelgiczną jeg pdłża. Olbrzymie płacie gminy t bszary pzadlinne nieciągłym zwierciadle wdy. Wda gruntwa występuje tu w pdglinwych utwrach piaszczyst-żwirwych i śródglinwych sczewach piasków i żwirów. Zwierciadł ma charakter napięty lub bserwuje się jedynie ślady wdy w pstaci sączeń. Okresw p intensywnych padach raz w czasie wisennych rztpów bardz prawdpdbne jest utrzymywanie si ę wdy na strpie słab przepuszczalneg pdłża, w skrajnych przypadkach nawet na pwierzchni terenu. Generalnie jednak wdy pdziemne du żych, wysczyznwych płaci gminy charakteryzują się znacznymi wahaniami zwierciadła wdy, c wiąże się z małą pjemnścią retencyjną warstw wdnśnych. Latem, w warunkach dłużej utrzymująceg się braku padów, następuje kreswy zanik wdy. Przy istniejących niedbrach, jednym ze spsbów zwiększenia zasbów dyspzycyjnych będzie budwa zbirnika retencyjneg w rejnie Tulec Wdy pwierzchniwe Gmina Kleszczew w całści płżna jest w drzeczu rzeki Warty. Zachdni ą część terenu dwadnia rzeka Kpla wraz z dpływami: Michałówką wyznaczającą zachdnią granicę gminy raz Męciną dwadniającą jej centralne płacie. Z płudniwej części gminy zbiera wdy inny dpływ Kpli Średzka Struga. Zasby wód w tych ciekach są niewielkie, największe przepływy występują w kresie jesienn zimwym, przy minimalnym w kresach letnich. Wyżej wymienine cieki charakteryzują się śnieżn-deszczwym reżimem zasilania, z jednym maksimum w ciągu rku. P siągnięciu wisenneg maksimum (marzec) stany wdy i przepływy w ciekach wyraźnie się zmniejszają. Cały bszar charakteryzują niskie wartści dpływu wynikające z niedbru padów raz małej zdlnści retencyjnej zlewni. 4 Źródł: Studium Uwarunkwań i Kierunków Zagspdarwania Przestrzenneg Gminy Kleszczew, 2000 r. 16

17 Aktualizacja Planu Gspdarki Odpadami Gminy Kleszczew na lata z perspektywą na (Prjekt) Rzeka Kpla (Kpel) stanwi prawbrzeżny dpływ rzeki Warty, uchdzący d niej w 254,6 km, w pbliżu płudniwej granicy miasta Pznania. Jej długść wynsi 30,2 km (licząc d źródeł dawneg praweg ramienia źródłweg w klicy Sklnik Gwiazdwskich aż d ujścia d rzeki Warty) i pwierzchni zlewni 386,8 km 2. Lewbrzeżny dpływ rzeka Kaminka długści 21,6 km przepływa rynną kórnick-zaniemyską przez 18-kilmetrwy ciąg jezir. Pd względem administracyjnym zlewnia rzeki Kpli stanwi w pwiecie pznańskim fragment gminy Kórnik, Msina, Kleszczew, Kstrzyn i Swarzędz Ochrna pwierzchni ziemi Obszar gminy Kleszczew leży w brębie mnkliny przedsudeckiej. Głębkie pdłże twrzy tzw. platfrma paleziczna, na której zalega pkry wa mezzicznych skał sadwych z kresu triasu, jury i kredy. Przykrywający wyżej wymienine frmacje gelgiczne trzecirz ęd reprezentwany jest przez sady ligcenu, micenu i plicenu łącznej miąższści rzędu m. Strp pdłża pdczwartrzędweg, wykształcneg w pstaci iłów pliceńskich znajduje się na rzędnej m n.p.m. Utwry czwartrzędwe związane są z akumulacyjną działalnścią ldwca raz erzyjną i akumulacyjną działalnścią wód ldwcwych w kresach glacjalnych i rzecznych w kresach interglacjalnych. Utwry zldwacenia p łudniwplskieg występują spradycznie. Interglacjał mazwiecki stanwią piaszczyst-żwirwe sady dlin rzecznych, z których największą jest wielkplska dlina kpalna ( szerkści ca 3,5 20 km) Zldwacenie śrdkwplskie reprezentuje jeden, lkalnie dwa pzimy glin mrenwych miąższści kilkudziesięciu metrów rzdzielne zmiennej grubści serią sadów fluwiglacjalnych. Interglacjał eemski charakteryzuje się zmienną miąższścią rzędu 5 10 m. Od pwierzchni terenu zalega kilku-kilkunastmetrwa warstwa glin zwałwych z kresu zldwacenia bałtyckieg, rzdzielna przez zmiennej miąższści sady wód płynących. Utwry hlceńskie dznaczają się niewielką: kilkunast-, kilkudziesięcicentymetrwą miąższścią i z reguły reprezentwane są przez piaski próchniczne, rzadziej namuły rganiczne. Warunki gruntwe są mał urzmaicne. W pdłżu rzległych bszarów wysczyznwych niemal pwszechnie występują: gliny, gliny piaszczyste i piaski gliniaste, najczęściej knsystencji twardplastycznej i półzwartej (częst z kł 1 2 metrwą warstwą gruntów plastycznych i miękkplastycznych w strefie występwania wdy gruntwej), lkalnie tylk przykryte cienka warstw ą piasków. Wyjątkiem jest rynna rzeki Michałówki w zachdniej części gminy, gdzie miąższść sadów piaszczyst-żwirwych jest większa, rzędu kilku metrów. Dn rynny raz licznych rzci ęć erzyjndenudacyjnych pwierzchni wysczyznwej wyścielają luźne piaski próchniczne i namuły rganiczne. 6 5 Źródł: Studium Uwarunkwań i Kierunków Zagspdarwania Przestrzenneg Gminy Kleszczew, 2000 r. 6 Źródł: Studium Uwarunkwań i Kierunków Zagspdarwania Przestrzenneg Gminy Kleszczew, 2000 r. 17

18 Aktualizacja Planu Gspdarki Odpadami Gminy Kleszczew na lata z perspektywą na (Prjekt) 2. Aktualny stan gspdarki dpadami 2.1. Źródła danych Przy twrzeniu niniejszeg Planu Gspdarki Odpadami, w szczególn ści analizie stanu istniejąceg, w sektrze gspdarki dpadami wykrzystan następujące źródła danych: KPGO 2010; WPGO 2011; PPGO dla Pwiatu Pznańskieg; PGO dla gminy Kleszczew, który zstał przyjęty Uchwałą Nr XXV/119/2004 Rady Gminy Kleszczew z dnia r.; Sprawzdania z realizacji Gminneg Planu Gspdarki Odpadami na lata i ; Dane Główneg Urzędu Statystyczneg; Dane WIOŚ; Infrmacje udzielne przez Urząd Gminy Rdzaj i ilść dpadów pddawanych pszczególnym prcesm unieszkdliwiania i dzysku Pniżej w tabelach 6 i 7 przedstawin dpady kmunalne raz pzstałe zebrane na terenie gminy Kleszczew i pddawane pszczególnym prcesm unieszkdliwiania i dzysku. W 2007 rku unieszkdliwin lub pddan dzyskwi - 584,464 Mg dpadów kmunalnych, natmiast w 2008 r. 572,63 Mg. W przypadku pzstałych dpadów (z wyłączeniem kmunalnych) w 2007 r. unieszkdliwin lub pddan dzyskwi 74,904 Mg dpadów, natmiast w 2008 r. 128,51 Mg. Należy zaznaczyć, iż stpień bjęcia mieszkańców gminy zrganizwaną zbiórką dpadów kmunalnych wynsił pnad 96 % (stan na r.). Tab. 6. Ilści i rdzaje dpadów kmunalnych zebranych z Gminy Kleszczew pddanych pszczególnym prcesm unieszkdliwiania lub dzysku w latach Kd Rdzaj dpadu dpadu Masa [Mg] 2007r. Oznaczenie prcesu unieszkdliwiania lub dzysku Masa [Mg] 2008r. Oznaczenie prcesu unieszkdliwia nia lub dzysku Papier i tektura 19,49 R14 25,08 R Szkł 47,23 R14 55,83 R * Urządzenia zawierające freny R14 15,575 R14 18

19 Aktualizacja Planu Gspdarki Odpadami Gminy Kleszczew na lata z perspektywą na (Prjekt) * Baterie i akumulatry łącznie 0,068 R14 R14 z bateriami i akumulatrami wymieninymi w , lub raz niesrtwalne baterie i akumulatry zawierające te baterie * Zużyte urządzenia 1,85 R14 elektryczne i elektrniczne inne niż wymienine w i zawierające niebezpieczne składniki Zużyte urządzenia 2,925 R14 elektryczne i elektrniczne inne niż wymienine w i zawierające niebezpieczne składniki i Twrzywa sztuczne 21,08 R14 38,74 R Odpady ulegające bidegradacji 0,2 R10, D Niesegregwane 494,296 D5 432,43 D5 (zmieszane) dpady kmunalne Odpady ze studzienek 2,3 D5 kanalizacyjnych RAZEM 584, ,63 - (Źródł: Sprawzdanie z realizacji Planu gspdarki dpadami dla gminy Kleszczew za lata ) R14 - Inne działania plegające na wykrzystaniu dpadów w całści lub w części R10 - Rzprwadzanie na pwierzchni ziemi w celu nawżenia lub ulepszania gleby D5 - Składwanie na składwiskach dpadów niebezpiecznych lub na składwiskach dpadów innych niż niebezpieczne W 2009 r. zebranych zstał 865,591 Mg dpadów, z teg wysegregwanych zsta ł 88,28 Mg dpadów kmunalnych. Tab. 7. Ilści i rdzaje dpadów (z wyłączeniem dpadów kmunalnych) z terenu Gminy Kleszczew, pddanych pszczególnym prcesm unieszkdliwiania lub dzysku w latach Kd dpadu Rdzaj dpadu Masa [Mg] 2007r. Oznaczenie prcesu unieszkdliwiania lub dzysku Masa [Mg] 2008r. Oznaczenie prcesu unieszkdliwiani a lub dzysku Zużyte pny 21,3 R * Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienine w d ,244 R Zużyte urządzenia inne niż wymienine w d ,901 R14 19

20 Aktualizacja Planu Gspdarki Odpadami Gminy Kleszczew na lata z perspektywą na (Prjekt) Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienine w * Materiały knstrukcyjne zawierające azbest 0,008 R14 16,864 D5 41,657 D Ustabilizwane 58,04 D5 64,4 D5 kmunalne sady ściekwe RAZEM 74, ,51 - (Źródł: Sprawzdanie z realizacji Planu gspdarki dpadami dla gminy Kleszczew za lata ) R14 - Inne działania plegające na wykrzystaniu dpadów w całści lub w części D5 - Składwanie na składwiskach dpadów niebezpiecznych lub na składwiskach dpadów innych niż niebezpieczne 2.3. Źródła pwstawania dpadów kmunalnych w gminie Kleszczew Źródłami wytwarzanych dpadów kmunalnych są: gspdarstwa dmwe (w których pwstają między innymi takie dpady jak: wielkgabarytwe raz dpady niebezpieczne), biekty infrastruktury, bszary grdów, parków, cmentarzy, ulice i place. D dpadów kmunalnych nie zalicza się dpadów przemysłwych raz dpadów z labratriów i innych źródeł, które ze względu na maswść lub szkdliwść wymagają drębneg pstępwania. Odpady kmunalne są mieszaniną wielu materiałów zużytych w wyniku knsumpcji. Zarówn ilść wytwarzanych dpadów kmunalnych, wskaźnik ich nagrmadzenia, jak struktura raz skład są uzależnine d pzimu rzwju gspdarczeg, zam żnści spłeczeństwa jak i spsbu życia, gspdarwania zasbami i knsumpcji dóbr materialnych, a nawet d bardz subiektywnych cech charakterlgicznych mieszkańców Przyjęta metdlgia Na terenie bjętym pracwaniem przeprwadzn szczegółwe badania dtyczące dkładnej mrflgii pwstających dpadów kmunalnych. Na pdstawie Sprawzdania kńcweg z badań składu i właściwści dpadów kmunalnych wytwarzanych na terenie pwiatu pzna ńskieg w kresie maj-listpad 2009r. ustaln skład mrflgiczny dpadów kmunalnych wraz z źródłami wytwarzania, który przedstawia tabela pniżej. 20

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia finansowego dla układów OZE przegląd możliwości kredytowych / dofinansowania

Instrumenty wsparcia finansowego dla układów OZE przegląd możliwości kredytowych / dofinansowania Instrumenty wsparcia finansweg dla układów OZE przegląd mżliwści kredytwych / dfinanswania Imię i nazwisk prezentera: mgr Janna Kawa - NEXUM Data prezentacji: 19-04-2013 r. Plityka Państwa w zakresie finanswania

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem Nie wystarczy już działać dla bywateli, ale należy znaleźć spsób na działanie razem Jerzy Ksanwski ECRD Biur Dradztwa Gspdarczeg i Rzwju Obszarów Wiejskich w Sandmierzu Knferencja pdsumwująca w ramach

Bardziej szczegółowo

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

Finansowanie PPP z wykorzystaniem obligacji projektowych Zagadnienia, na które zamawiający powinni zwrócić uwagę

Finansowanie PPP z wykorzystaniem obligacji projektowych Zagadnienia, na które zamawiający powinni zwrócić uwagę Finanswanie PPP z wykrzystaniem bligacji prjektwych Zagadnienia, na które zamawiający pwinni zwrócić uwagę Listpad 2012 r. Warunki krzystania z niniejszej publikacji Publikacja zstała pracwana w celu wzbgacenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Akademia Pedaggiki Specjalnej im. Marii Grzegrzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedaggicznych Raprt samceny załącznik nr 5 Plany i prgramy studiów PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) - Studia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji 1. Stan gospodarki odpadami 1.1. Odpady komunalne Streszczenie Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. (Wszystkie kwty prezentwane są w tys. złtych, ile nie pdan inaczej) Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y AKUMULATOR SPOŁECZNY t przyjazny, trwały i innwacyjny fundusz, mający na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS System bsługi sprawzdawczści Instrukcja pmcnicza d przygtwania sprawzdania LE ITS wersja 5.13.1 Autrzy: Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany

Bardziej szczegółowo