Strategia Rozwoju Miasta Torunia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia Rozwoju Miasta Torunia"

Transkrypt

1 Urząd Miasta Torunia Strategia Rozwoju Miasta Torunia na lata Projekt Toruń 2010 r.

2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP OBECNA WERSJA DOKUMENTU WOBEC STRATEGII ROZWOJU MIASTA TORUNIA Z 2002 R METODOLOGIA PRZEPROWADZENIA AKTUALIZACJI STRUKTURA DOKUMENTU WIZJA MIASTA W 2020 R MISJA SAMORZĄDU ANALIZA SWOT ZREALIZOWANE I KONTYNUOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ŚWIETLE STRATEGII WYZWANIA TORUŃ 2020 R WYZWANIA CYWILIZACYJNE WYZWANIA DEMOGRAFICZNE WYZWANIA GOSPODARCZE WYZWANIA INFRASTRUKTURALNE WYZWANIA KULTURALNE WYZWANIA SPOŁECZNE WYZWANIA EKOLOGICZNE WYZWANIA REWITALIZACYJNE WYZWANIA METROPOLITALNE PRIORYTETOWE KIERUNKI ROZWOJU MIASTA TORUNIA TORUŃ EUROPEJSKĄ STOLICĄ KULTURY...30 TORUŃ MIASTEM TURYSTYKI...31 TORUŃ OŚRODKIEM AKADEMICKIM I MIASTEM INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW...32 TORUŃ OŚRODKIEM METROPOLITALNYM CELE STRATEGICZNE, CELE OPERACYJNE, OCZEKIWANE REZULTATY I PRIORYTETOWE INSTRUMENTY Rozwój licznych i aktywnych organizacji pozarządowych oraz ich działalności Aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społecznej i zawodowej Poprawa stanu technicznego i wyposażenia miejskich, publicznych placówek opieki zdrowotnej Rozwój sportu szkolnego, kwalifikowanego oraz miejskiej rekreacji Poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście Rozwój lokalnych instytucji otoczenia biznesu Promocja gospodarcza Torunia aktywne pozyskiwanie inwestorów Wsparcie innowacyjnych działań na rzecz gospodarki opartej na wiedzy Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie miasta Poprawa warunków komunikacyjnych w układzie przestrzennym miasta Rozwój budownictwa mieszkaniowego Umacnianie pozycji Torunia jako regionalnego ośrodka edukacji młodzieży Podwyższanie jakości świadczonych usług edukacyjnych na szczeblu przedszkolnym, podstawowym i gimnazjalnym Kształtowanie międzynarodowego wymiaru Uniwersytetu Toruń miastem międzynarodowych spotkań naukowców Wzmacnianie instytucjonalne działalności w sferze kultury Kontynuacja dotychczasowych oraz inicjowanie nowych przedsięwzięć kulturalnych o lokalnym, regionalnym i międzynarodowym znaczeniu Rewitalizacja obiektów zabytkowych i terenów zdegradowanych Rozwój marki i konkurencyjnych produktów turystycznych Przygotowanie społecznych podstaw do rozwoju turystyki w Toruniu Toruń miastem międzynarodowych spotkań biznesmenów

3 9. SYSTEM WDRAŻANIA STRATEGII ROZWOJU SYSTEM MONITOROWANIA I EWALUACJI STRATEGII ROZWOJU

4 1. Wstęp 1.1. Obecna wersja dokumentu wobec Strategii Rozwoju Miasta Torunia z 2002 r. Strategia Rozwoju Miasta Torunia na lata powstała w ramach aktualizacji Strategii opracowanej w 2002 r. Zapisano wówczas, że Strategia jest dokumentem otwartym. Wraz ze zmieniającymi się zewnętrznymi i wewnętrznymi uwarunkowaniami rozwoju miasta będzie następowała aktualizacja dokumentu i poszerzanie go o nowe elementy. W samej Uchwale w sprawie Strategii Rozwoju Miasta Torunia określono, że nie częściej niż raz w roku Zarząd Miasta (obecnie Prezydent Miasta Torunia) przedstawi projekt zmian w Uchwale. Takie zapisy otworzyły możliwość modyfikowania zapisów Strategii, a właściwie nawet narzuciły konieczność odniesienia się do jej aktualności każdego roku od momentu uchwalenia. Trudno sobie wyobrazić, aby co roku Prezydent przedkładał, a Rada Miasta Torunia uchwalała, zmiany w zapisach celów strategicznych, misji, czy też wizji. Od 2002 r. minęło osiem lat. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. zmieniło znacznie podejście do inwestycji i realizacji projektów przez samorządy. Zarówno czas, jaki minął od uchwalenia pierwotnego dokumentu, jak i wpływ środków pomocowych i integracja z UE to główne przesłanki do tego, aby Strategia została poddana aktualizacji. Zmiany, które zostały dokonane w odniesieniu do Strategii z 2002 r., są znaczne. Toruń otrzymał inną misję oraz wizję. Zmieniły się zapisy na poziomie celów strategicznych oraz operacyjnych. Także sama struktura dokumentu i propozycja metodologii jej wdrażania są zmodyfikowane. Strategia nie wymienia już z nazwy (poza wyjątkami) zadań, które będą podejmowane, temu służą lokalne programy operacyjne (np. Lokalny Program Rewitalizacji, Wieloletni Plan Inwestycyjny, Program Ochrony Środowiska, itd.), ale wskazuje typy (rodzaje) projektów uznanych za priorytetowe w realizacji założonych celów. Strategia w przedstawionym kształcie jest zbiorem wytycznych do kształtowania planów inwestycyjnych i podejmowania kluczowych decyzji dla rozwoju. Perspektywa czasowa obecnej Strategii została określona do 2020 r. Z punktu widzenia założonych celów strategicznych, jest to perspektywa która urealnia możliwości ich realizacji. Nie ulega jednak wątpliwości, że i ten dokument będzie poddawany procedurze uaktualnienia, choć ze względu na wspomniany już rodzaj podejścia metodologicznego (które narzuca także określony sposób zarządzania strategicznego), obecna Strategia nie wymaga aktualizowania każdego roku Metodologia przeprowadzenia aktualizacji Aktualizacja Strategii z 2002 r. w wielu obszarach prac oznaczała napisanie jej od podstaw (choćby uwzględnienie nowych celów strategicznych i operacyjnych, czy też spisanie wizji miasta), dlatego też podejście do przeprowadzenia aktualizacji musiało uwzględniać konieczność przeprowadzenia prac analogicznych do opracowania pierwotnego dokumentu, w tym także konsultacji społecznych. 4

5 Prace nad dokumentem rozpoczęły się w roku 2006, wraz z pracami nad Lokalnym Programem Rewitalizacji miasta. Przygotowywany był pakiet dokumentów programowych w postaci strategii oraz programu rewitalizacji wraz z pełną diagnozą miasta. Przygotowanie aktualnej diagnozy stanu miasta poprzedzało opracowanie Strategii. Diagnoza uwzględniła w wielu obszarach zjawiska społeczne i gospodarcze, które dokonywały się w okresie lat Wyniki diagnozy znalazły swoje odzwierciedlenie w rozdziałach: Wyzwania Toruń 2020 r., Analiza SWOT oraz w zapisach samych celów strategicznych i operacyjnych. Pierwszy projekt aktualizacji Strategii został przedstawiony podczas otwartej debaty, na którą zostali zaproszeni przedstawiciele zarówno magistratu, jednostek organizacyjnych, spółek komunalnych, jak i organizacji oraz podmiotów niezwiązanych z Urzędem, w tym: przedstawiciele organizacji pozarządowych, zrzeszeń przedsiębiorców, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, przedsiębiorcy. Zaproszenie zamieszczone w prasie pozwalało na uczestnictwo w obradach nad Strategią wszystkim mieszkańcom Torunia. Debata otworzyła proces konsultacji społecznych aktualizacji Strategii, który był prowadzony zarówno w ramach oficjalnej korespondencji, jak i uruchomionego forum internetowego. Wszystkie wnioski, które wpłynęły, zostały przeanalizowane i w znacznej części uwzględnione. Dalsze prace nad Strategią, prowadzone w roku 2007, przebiegały w gronie ekspertów Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. (realizatora zlecenia wykonania aktualizacji) oraz magistratu, głównie pracowników Wydziału Rozwoju i Programowania Europejskiego Urzędu Miasta Torunia (WRiPE). Ze względu na rozpoczęcie się nowego okresu programowania środków unijnych, liczne nowe przepisy z tym związane, ciągłe zmiany przepisów istniejących, brak licznych wytycznych i przesądzeń w wielu aspektach rozwoju samorządów i wynikającą z tego niepewność co do podstaw legislacyjnych i merytorycznych programowania strategicznego, prace nad Strategią zostały wstrzymane. Wobec braku wielu przesądzeń na poziomie krajowym oraz wojewódzkim, opracowanie skutecznej strategii było po prostu niemożliwe. Wraz z kolejnymi ustaleniami i zatwierdzanymi regulacjami, prace zostały wznowione w roku Zaktualizowana została diagnoza, ukończono prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Torunia na lata i przebudowano ówczesny projekt Strategii. Zmiany dotknęły niemal wszystkich jej elementów: najwięcej zmian wprowadzono w najważniejszym elemencie jakim są cele operacyjne. Zostały one dostosowane do obecnych realiów, bardziej sprecyzowane i nastawione na realizację konkretnych zadań. Zaktualizowana została także znacząco sfera priorytetowych narzędzi realizacji poszczególnych celów, co wynikało m.in. z dynamicznie zmieniającej się sytuacji na polu inwestycji miejskich Struktura dokumentu Generalną zmianą w strukturze Strategii jest usunięcie, tzw. Kart Programów Operacyjnych oraz Banku Pomysłów. Wynika to przede wszystkim ze zmiany podejścia metodologicznego do opracowania 5

6 Strategii. Podobnie jak w dokumencie z 2002 r. celom strategicznym zostały przyporządkowane cele operacyjne. Każdy cel operacyjny otrzymał opis, listę spodziewanych rezultatów jego realizacji, głównych partnerów oraz priorytetowe instrumenty realizacji celów Strategii. Struktura całego dokumentu przedstawia się następująco: Wizja miasta w 2020 r. zawiera wyjaśnienie, czym jest wizja, jakie przesłanki zostały zdefiniowane do jej określenia oraz samo sformułowanie wizji; Misja samorządu zawiera wyjaśnienie, czym jest misja oraz sformułowanie misji; Analiza SWOT zawiera wyjaśnienie, czym jest analiza SWOT, tabelaryczne przedstawienie wyników analizy oraz podsumowanie; Zrealizowane i kontynuowane przedsięwzięcia w świetle Strategii zawiera przegląd największych i najważniejszych przedsięwzięć ostatnich lat, jakie przeprowadzono (bądź nadal się realizuje) w Toruniu; Wyzwania Toruń 2020 r. zawiera opis wyzwań jakie miasto stawia przed sobą i do których deklaruje się dążyć w okresie czasu określonym przez Strategię; Priorytetowe kierunki rozwoju Miasta zawiera sformułowania priorytetowych kierunków rozwoju oraz ich opisy; Cele strategiczne, operacyjne, oczekiwane rezultaty i priorytetowe instrumenty realizacji celów Strategii zawiera sformułowane cele strategiczne i operacyjne wraz z ich opisami, listę spodziewanych rezultatów do osiągnięcia, głównych partnerów w realizacji celów oraz priorytetowych instrumentów (najczęściej typów projektów lub wprost zdefiniowanych przedsięwzięć); System wdrażania Strategii Rozwoju zawiera opis systemu wdrażania Strategii i systemu zarządzania strategicznego; System monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju zawiera opis systemu prowadzenia ewaluacji Strategii i monitorowania lokalnych programów operacyjnych. 6

7 2. Wizja miasta w 2020 r. Sformułowanie wizji tylko częściowo może opierać się o analizy sytuacji społeczno-gospodarczej miasta, czy też na zidentyfikowaniu mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń. Jej treść powinna wynikać przede wszystkim z wyrażonych przez społeczność lokalną oczekiwań wobec przyszłości miasta. Wizję można określić jako prospekcję sytuacji społeczno-gospodarczej i poziomu rozwoju miasta w roku, do jakiego sięga Strategia, a zatem do 2020 r. Tak zdefiniowana wizja niemal całkowicie pokrywa się z misją określoną w dokumencie z 2002 r. W toku przeprowadzenia aktualizacji Strategii Rozwoju zrewidowano między innymi podejście do określenia wizji oraz misji. Przyjęto, że treść wcześniej określonej misji stanie się w zasadniczej części wizją miasta. W oparciu o wypracowaną wizję określone zostały cele strategiczne i operacyjne podejmowane w ramach Strategii, które stanowiąc narzędzie kreacji sytuacji społeczno-gospodarczej miasta, mają służyć osiągnięciu sformułowanej wizji. Toruń jest miastem o bardzo bogatej historii, tradycji i kulturze, w którym zachowały się jedne z najważniejszych dla kraju zabytków. Potwierdzeniem tego faktu jest uzyskanie przez Toruń w 1997 r. wpisu Zespołu Staromiejskiego na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Społeczność lokalna pragnie jednak być pewna, że pozostawione przez przodków dziedzictwo jest chronione, właściwie eksponowane i wykorzystywane dla rozwoju turystyki, która jest i będzie jedną z ważniejszych gałęzi gospodarki Torunia. Już dziś miasto należy do jednych z najchętniej odwiedzanych przez turystów polskich i zagranicznych. Zdając sobie sprawę ze wszystkich tego konsekwencji, społeczność lokalna Torunia pragnie widzieć swoje miasto w 2020 r. jako tętniące życiem turystycznym w zgodzie z innymi celami. Jednak aby atrakcyjność turystyczna mogła przełożyć się na rozwój gospodarczy, czyli inaczej mówiąc, aby rozwój turystyki został skojarzony z rozwojem gospodarki turystycznej, przed samorządem, lokalnym biznesem i licznymi organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze turystycznej, stoi wiele zadań do wykonania. Widzieć w przyszłości Toruń jako miasto o rozwiniętej gospodarce turystycznej, znaczy tyle, co widzieć, że wszystko, co należy do dziedzictwa miasta i jego walorów przyrodniczych, przekłada się na bogacenie się społeczeństwa i wzrost pozycji rynkowej lokalnych przedsiębiorstw. Toruń jest jednak zbyt dużym miastem i zbyt duża jest jego rola dla poprawnego rozwoju całego regionu, aby jego gospodarkę oprzeć jedynie na turystyce. W mieście tkwi tak znaczny potencjał rozwojowy, że społeczność lokalna może mieć ambicję, aby to miasto było w 2020 r. jednym z liderów gospodarczych Polski Północnej. Z pewnością miasto takie jak Toruń musi konsekwentnie starać się oprzeć gospodarkę o rozwój sektora usługowego, częściowo tylko związanego ściśle z branżą turystyczną. Być jednym z liderów gospodarczych w 2020 r. będzie oznaczać, m.in. że Toruń przyciąga inwestycje, koncentruje zakłady pracy oparte o wysokie technologie, oddziałuje na regiony Polski Północnej, odznaczając się przy tym wysokimi wskaźnikami ekonomicznymi. 7

8 We współczesnym świecie rozwój gospodarczy warunkuje dobrze ukierunkowany i dynamiczny rozwój zasobów ludzkich, za który przede wszystkim odpowiedzialne są wyższe uczelnie. Dlatego też społeczność lokalna pragnie widzieć Toruń w 2020 r. jako ośrodek akademicki o międzynarodowym znaczeniu. Społeczność lokalna miasta stawia sobie za cel, że w 2020 r. sama siebie będzie mogła scharakteryzować jako społeczność aktywną, solidarną i gościnną. To z pewnością cechy społeczności, która może wiele dokonać. Podsumowaniem powyższych wniosków jest wizja miasta Torunia w 2020 r., którą można streścić w następującej formule: Toruń nowoczesnym miastem europejskiej przestrzeni rozwoju Powyższą formułę można sprecyzować: Toruń jest: miastem o nowoczesnej infrastrukturze, miastem współtworzącym nowoczesną metropolię, ośrodkiem promieniowania kultury posiadającym właściwie chronione i eksponowane dziedzictwo o najwyższej światowej wartości, ośrodkiem promieniowania edukacji ze znanym ośrodkiem akademickim o międzynarodowym znaczeniu, ośrodkiem turystycznym regionu i kraju rozpoznawalnym w Europie oraz na świecie, miastem otwartym na inwestycje, nowoczesne technologie, wspierającym przedsiębiorczość, aspirującym do funkcji jednego z liderów gospodarczych Polski Północnej, miastem społeczności otwartej, aktywnej, solidarnej i gościnnej. 8

9 3. Misja samorządu Misję można rozumieć literalnie jako posłannictwo, którym społeczność lokalna charakteryzuje swoje działania związane z rozwojem miasta dla potrzeb własnych, kolejnych pokoleń oraz gości przybywających do miasta. Zatem można powiedzieć, że misja określa postawę mieszkańców miasta w odniesieniu do podejmowanych działań, za pomocą których realizowane będą poszczególne cele. Działania to czysto operacyjna część realizacji celów strategicznych, misja jest odzwierciedleniem głębszych intencji związanych z podejmowaniem trudnych zadań. Głównym wykonawcą celów postawionych w Strategii będzie samorząd, który z mocy Ustawy o samorządzie gminnym odpowiedzialny jest za zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, którą reprezentuje. W związku z tym misja będzie odnosić się faktycznie do poczynań samorządu, choć można równocześnie powiedzieć, że określa ją cała społeczność. Misję samorządu miasta Torunia zdefiniowano w sposób następujący: Misją samorządu jest to, aby uczynić Toruń miastem społeczności otwartej i przedsiębiorczej, która pamięta o dziedzictwie swoich przodków i wykorzystuje je do zbudowania nowoczesnego ośrodka kultury, nauki, gospodarki i turystyki, pełniącego rolę ośrodka metropolitalnego. 9

10 4. Analiza SWOT Analiza silnych i słabych stron Miasta oraz szans i zagrożeń dla jego rozwoju towarzyszy opracowaniom analitycznym dotyczącym diagnozy stanu Torunia, ale jest także częścią konsultacji społecznych prowadzonych w ramach opracowania Strategii. Część wniosków wynika bowiem bezpośrednio z badań prowadzonych na wszelkiego rodzaju źródłach danych lub badań opinii społecznych, natomiast wiele wniosków można wyprowadzić z rozmów prowadzonych w gronie tzw. liderów lokalnych podczas spotkań konsultacyjnych. Wnioski z przeprowadzonej analizy SWOT ujęto poniżej w formie tabelarycznej. Silne i słabe strony można rozumieć jako cechy charakteryzujące obecnie Miasto i odnoszą się przede wszystkim do jego wewnętrznego potencjału. Mocne strony Mieszkańcy Słabe strony Wysoki udział mieszkańców w wieku produkcyjnym wśród ludności ogółem Stosunkowo wysoki udział mieszkańców z wykształceniem średnim i wyższym Przedsiębiorczość mieszkańców Wysoki udział mieszkańców zaangażowanych w działalność organizacji pozarządowych Pogłębiające się różnicowanie mieszkańców miasta na tle ekonomicznym Stan patologii społecznych stwarzający poczucie zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego występujący w niektórych rejonach (głównie centralnych) miasta Słabo rozwinięty lokalny system pomocy wzajemnej, sąsiedzkiej Zróżnicowana struktura gospodarki na terenie miasta, z rosnącym udziałem sfery usługowej Rosnące znaczenie samorządu gospodarczego w mieście Toruńskie firmy w czołówce krajowych liderów przedsiębiorczości Gospodarka Infrastruktura społeczna Niski, niezadowalający poziom inwestycji (nakładów kapitałowych) w gospodarce na terenie miasta Stosunkowo niski udział firm stosujących technologie najnowszych generacji Niezadowalający stan związków toruńskobydgoskich środowisk naukowo-technicznych i lokalnej gospodarki Uniwersytet Mikołaja Kopernika, jedna z czołowych uczelni w kraju Bogata oferta pozostałych szkół wyższych Aktywność kulturalna w mieście postrzegana w kraju i poza jego granicami Dobrze rozwinięte instytucje o funkcji informacyjnej, zwłaszcza rozgłośnie radiowe Zróżnicowana, bogata oferta kształcenia na poziomie średnim i kształcenia dorosłych Rozwój instytucji ekonomii społecznej (m.in. Centrum Integracji Społecznej) Niedostatek powszechnie dostępnych obiektów i urządzeń dla czynnej rekreacji mieszkańców, aktywności kulturalnej dzieci i młodzieży w środowiskach zamieszkania Brak własnego studia telewizji regionalnej 10

11 Mocne strony Słabe strony Infrastruktura techniczna i komunikacja Dobre uzbrojenie miasta w sieci infrastruktury technicznej (m.in. wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, gazowe, energetyczne, telefoniczne) Dobry poziom usług komunalnych Bezpieczeństwo energetyczne miasta Położenie w węźle dróg krajowych o znaczeniu międzynarodowym Uciążliwa przejezdność miasta, brak dróg średnicowych Obciążenie miasta ruchem tranzytowym Nierozwiązany dotąd problem parkowania samochodów w centrum miasta Niedostateczny rozwój systemu dróg rowerowych Niedobory systemu kanalizacji obszarów peryferyjnych miasta Niedostateczny system linii tramwajowych oraz brak nowoczesnej zajezdni Brak tzw. zielonej fali na wszystkich głównych ciągach komunikacyjnych miasta oraz brak zintegrowanego systemu transportu publicznego Brak rozdziału kanalizacji sanitarnej i deszczowej, na części obszaru miasta Układ urbanistyczny, architektura, środowisko przyrodnicze Układ urbanistyczny, zabytki architektury miasta wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO Duży udział terenów zielonych w granicach miasta i w jego bezpośrednim otoczeniu Bliskie sąsiedztwo z Bydgoszczą Centralne położenie w województwie Częściowo wykształcone już funkcje metropolitalne Wykształcony obszar obsługiwanego zaplecza (miasta subregionalne i mniejsze) Metropolitalność Niedostateczne, z punktu widzenia sprawnego funkcjonowania miasta, połączenie jego części rozdzielonych rzeką brak drugiego mostu miejskiego Niedostatek terenów uzbrojonych dla budownictwa mieszkaniowego oraz dla inwestycji o charakterze gospodarczym Niedostatecznie rozwiązany problem likwidacji barier architektonicznych Zbyt słabe powiązania infrastrukturalne z Bydgoszczą Zbyt słabe powiązania funkcjonalne z Bydgoszczą Braki w infrastrukturze sieciowej miasta na obszarach peryferyjnych Zbyt niski rozwój niektórych funkcji metropolitalnych (głównie gospodarka oparta na wiedzy i kultura) 11

12 Szanse i zagrożenia definiują w odróżnieniu od słabych i mocnych stron zjawiska, które mają lub będą miały w najbliższej przyszłości wpływ na ukształtowanie trwałych cech charakteryzujących Miasto poziom jego rozwoju. Zjawiska te mogą mieć pochodzenie zarówno w czynnikach zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Szanse Bogate dziedzictwo kulturowe miasta, Ziemi Chełmińskiej i Kujaw Walory rzeki Wisły Atrakcyjność osiedleńcza Czynniki wewnętrzne Zagrożenia Czynniki zewnętrzne bliskie (uwarunkowania sąsiedztwa) Kształtowanie wespół z miastem Bydgoszczą dwurdzeniowego obszaru metropolitalnego Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego (BTOM) Specjalna Strefa Ekonomiczna w Łysomicach Atrakcyjne środowisko w otoczeniu miasta, zalesiona dolina Wisły, uzdrowisko Ciechocinek, Pojezierze Brodnickie Wzrost znaczenia miasta jako węzła komunikacyjnego w następstwie realizacji autostrady, dróg ekspresowych, modernizacji dróg krajowych i szlaków kolejowych Ograniczenie możliwości przestrzennego rozwoju miasta wynikające z położenia poligonu artyleryjskiego Ograniczona liczba terenów uzbrojonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz inwestycje komercyjne Zbyt mało wspólnych przedsięwzięć z Bydgoszczą, zbyt niski stopień współpracy obu samorządów Brak północnej obwodnicy miasta Czynniki zewnętrzne dalsze (uwarunkowania ogólnokrajowe i ponad krajowe) Dostępność transportowa i komunikacyjna, możliwości prezentacji, promocji, czerpania wzorców i idei z zewnątrz Konkurencja zagraniczna wymuszająca poprawę jakości, osiąganie standardów świata zachodniego Dostępność środków w ramach programów pomocy UE Opóźnienia w realizacji zamierzonych inwestycji komunikacyjnych Konkurencja innych kształtujących się ośrodków metropolitalnych w województwach sąsiednich (szczególnie Poznań i Trójmiasto) Konkurencyjność rynkowa podmiotów obcych, które znajdą się w naszym obszarze gospodarczym Wśród uwarunkowań rozwoju w bezpośrednim sąsiedztwie Torunia występują takie, które mogą być interpretowane jako czynniki go wzmacniające czyli szanse, jak i takie które mogą być interpretowane jako zagrożenia. Pomyślny rozwój najbliżej położonego względem Torunia dużego miasta Bydgoszczy, jest pośrednio czynnikiem wspomagającym jego rozwój. W ramach współpracy miasto to może stymulować rozwój Torunia, zwłaszcza w zakresie brakujących, nie w pełni rozwiniętych funkcji metropolitalnych. Uzupełniający się rozwój obu miast, wspieranie się w staraniach o środki na inwestycje skali regionalnej (drogi ekspresowe, modernizacja kolei itp.), przy partnerskiej rywalizacji winien stymulować ich rozwój 12

13 w stronę Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego, gdyż tylko razem mogą w krótkim czasie stać się zespołem miejskim o znaczeniu europejskim. Współpraca w ramach budowy przyszłego układu metropolitalnego nie może jednak zdominować działań miasta w zakresie polityki regionalnej na poziomie województwa. Konieczne jest rozwijanie partnerskich stosunków z pozostałymi miastami regionu: Włocławkiem, Inowrocławiem czy Grudziądzem. Toruń ma bardzo atrakcyjne otoczenie. W bezpośrednim jego sąsiedztwie występują jeziora, duże kompleksy leśne, które ze względu na swe walory przyrodnicze objęto częściowo ochroną prawną. Ponadto niedaleko położone jest także jedno z największych polskich uzdrowisk. Ograniczeniem jest natomiast znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie teren dziś niedostępny czynny poligon artyleryjski, uniemożliwiający rozwój miasta w kierunku południowym. Dużym zagrożeniem dla rozwoju Torunia może być zagospodarowywanie przestrzenne gmin z nim sąsiadujących, nie uwzględniające, m.in. zachowania odpowiednich terenów pod budowę przez nie nowoczesnych arterii drogowych łączących miasto ze światem zewnętrznym. Zagrożenie to związane jest z brakiem aktualnej koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju oraz odpowiednich programów rządowych, a w efekcie brakiem inwestycji np. w planie zagospodarowania przestrzennego województwa. Wiąże się to z kwestią nie tylko finansowania kosztów sporządzenia planów miejscowych przez budżet państwa, województwa czy inwestora realizującego inwestycję celu publicznego, ale również ze skutkami ekonomicznymi ponoszonymi po uchwaleniu takiego planu (m.in. odszkodowań za rzeczywiste szkody lub wykupów nieruchomości, lub ich części, itd). Niewykorzystywaniem w pełni szans określić należy dotychczasowe współdziałanie samorządu miasta i samorządu województwa na rzecz kreowania regionalnej stołeczności Torunia. Szansą dla tego miasta jest niewątpliwie przyszły wzrost jego znaczenia jako węzła komunikacyjnego. Kontynuacja budowy autostrady A1, modernizacja drogi krajowej nr 10 do klasy drogi ekspresowej, budowa nowej przeprawy mostowej wraz z realizacją głównego szkieletowego układu komunikacyjnego miasta (Trasa Staromostowa, Trasa Średnicowa Północna) sprawi, że Toruń może stać się ważnym węzłem na skrzyżowaniu dróg z krajów skandynawskich do Europy Południowo-Wschodniej i z Europy Zachodniej do państw Europy Północno-Wschodniej. Zagrożeniem może stać się opóźnienie realizacji tych projektów lub ograniczenie ich zakresu. Szans, ale również zagrożeń, należy upatrywać w przynależności do struktur Unii Europejskiej. Te pierwsze wypływają choćby z możliwości pozyskiwania środków finansowych, drugie natomiast z ewentualnego złego ich wykorzystania. Zakłada się, że bilans korzyści i kosztów dla naszego miasta, regionu i kraju będzie pozytywny. Doceniając znaczenie dla rozwoju miasta uwarunkowań zewnętrznych, należy konsekwentnie poszukiwać wśród nich szans, maksymalizować korzyści, których mogą być źródłem, ale również w porę identyfikować i minimalizować zagrożenia rozwoju. 13

14 5. Zrealizowane i kontynuowane przedsięwzięcia w świetle Strategii Przy opracowywaniu dokumentu strategicznego, będącego wynikiem i bezpośrednią kontynuacją poprzedniego, ważne jest spojrzenie z perspektywy czasu na jego znaczenie i wpływ, jaki miał na funkcjonowanie miasta. Analiza ta dostarcza wniosków przy konstruowaniu nowych celów i zadań, tak aby zmaksymalizować szansę ich powodzenia. Dostarcza ona także informacji, czy działania prowadzone w mieście wynikały z planowania strategicznego, nakreślonego w długofalowej strategii, czy były wynikiem bieżących, doraźnych potrzeb. Dokonując przeglądu największych i najważniejszych przedsięwzięć ostatnich lat, jakie przeprowadzono (bądź nadal się realizuje) w Toruniu, odniesiono je do celów zapisanych w Strategii z 2002 r. Analiza informacji zawartych w poniższej tabeli pozwala na wysunięcie następujących wniosków: 1. Miasto niezwykle aktywnie realizuje zapisy Strategii, 2. Miasto działa we wszystkich obszarach wyznaczonych przez Strategię, 3. Miasto bardzo aktywnie wykorzystuje do tych celów środki europejskie, 4. Największy nacisk położony został na infrastrukturę drogową (cele operacyjne 2.8 i 2.9) oraz działania kulturalne i turystyczne ( cele operacyjne 4.4, 4.5, 5.2, 5.3, 5.5). Oznacza to, że poprzez rozwój infrastruktury technicznej, głównie drogowej, miasto odrabia zaległości cywilizacyjne oraz otwiera się dla inwestorów i turystów, a także, świadome swoich walorów i potencjału (głównie Starówka wpisana na listę UNESCO), konsekwentnie buduje swoją pozycję kulturalną i turystyczną. Oczywiście równocześnie uwzględniane są potrzeby mieszkańców i ich codziennego funkcjonowania. Ze względu na jego sformułowanie, trudno odnieść się do ostatniego celu operacyjnego. Jest on zbyt ogólny i można stwierdzić, że wszystkie pozostałe cele służą przygotowaniu społeczności miasta do pełnienia roli goszczących międzynarodowe i wielokulturowe grono odwiedzających. Pewnymi brakami odznacza się, w kontekście tworzenia Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego, zbyt wąski zakres wspólnych przedsięwzięć z Bydgoszczą. W formułowaniu wizji, misji, celów oraz kierunków niniejszej Strategii, należy zaakcentować taką potrzebę. Wzmocnieniu należy także poddać cele związane ze wspieraniem przedsiębiorczości, innowacyjności gospodarki i aktywnej współpracy z Uniwersytetem. Ogólnie z przedstawionego zestawienia wyłania się obraz miasta aktywnego, dbającego o społeczność lokalną, jednocześnie pewnego swej niezaprzeczalnej atrakcyjności i celowo ją wykorzystujące. 14

15 Tab.1. Inwestycje miejskie w świetle Strategii Rozwoju Miasta Torunia L.p. Cel strategiczny Cel operacyjny Nazwa przedsięwzięcia 1.1 Liczne i aktywne organizacje pozarządowe i niepubliczne 1. Forum Organizacji Pozarządowych 2. Zadania realizowane w sposób ciągły i w postaci miejskich dotacji 1.2 Zorganizowany system wspierania samopomocy osób starszych, niepełnosprawnych i niedostosowanych Zadania realizowane w sposób ciągły i w postaci projektów dofinansowanych z EFS przez: MOPR, CISTOR, Urząd Miasta i in. 1.3 Zintegrowany, efektywny system pomocy społecznej Zadania realizowane w sposób ciągły i w postaci projektów dofinansowanych z EFS przez: MOPR, CISTOR, PUP, Urząd Miasta i in. 1 Toruń miastem społeczności aktywnej, solidarnej i gościnnej 1.4 Promowanie wśród mieszkańców zdrowego stylu życia 1.5 Poprawa stanu technicznego i organizacji miejskiej, publicznej służby ochrony zdrowia 1. Zagospodarowanie Osady Leśnej Barbarka 2. Rozbudowa Toruńskiego Ośrodka Sportu przy ul. Bema/Szosa Chełmińska, w tym budowa hali widowiskowo-sportowej 3. Budowa 23 kompleksów sportowo-rekreacyjnych w ramach programu rządowosamorządowego Moje Boisko ORLIK 2012 w latach Budowa kompleksu sportowego przy ul. Przy Skarpie 5. Modernizacja i rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Armii Ludowej Zadania realizowane w sposób ciągły 1.6 Rozwój sportu kwalifikowanego 1. Motoarena stadion żużlowy 2. Rozbudowa Toruńskiego Ośrodka Sportu przy ul. Bema/Szosa Chełmińska, w tym budowa hali widowiskowo-sportowej 3. Modernizacja i rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Armii Ludowej 1.7 Poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście 1. Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń etap I i II 2. Monitoring wizyjny Zespołu Staromiejskiego w Toruniu wpisanego na listę UNESCO 3. Budowa Trasy Średnicowej Podgórza 4. Odnowa infrastruktury transportu publicznego w Toruniu w latach Gospodarka odpadami komunalnymi 6. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej GMT (w tym oświatowych) oraz budynków mieszkalnych 7. Rewitalizacja Rynku Nowomiejskiego 8. Toruńska Starówka ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO 15

16 2.1 Opracowanie i konsekwentna realizacja samorządowej polityki rozwoju gospodarki na terenie miasta Torunia 1. Budowa mostu drogowego wraz z drogami dojazdowymi 2. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego 3. Toruń Hanza nad Wisłą 4. Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City oraz integracja systemów transportu miejskiego 5. Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi obszaru inwestycyjnego zlokalizowanego w Toruniu przy ul. Odległej i ul. Przelot 6. Starania o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 7. Powołanie Biura Toruńskiego Centrum Miasta 8. Powołanie Biura Obsługi Inwestora 9. Budowa systemu przepływu informacji o rynku pracy w Toruniu 2 Toruń jednym z liderów gospodarczych Polski Północnej 2.2 Rozwój instytucjonalnego i kapitałowego wspierania lokalnej przedsiębiorczości 2.3 Przygotowanie przestrzeni miejskiej do aktywnego inwestowania 1. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 2. Powołanie Biura Toruńskiego Centrum Miasta 3. Powołanie Biura Obsługi Inwestora 4. Toruński Inkubator Technologiczny 1. Budowa mostu drogowego wraz z drogami dojazdowymi 2. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego 3. Toruński Park Technologiczny 4. Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń etap I i II 5. Budowa Trasy Średnicowej Podgórza 6. Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi obszaru inwestycyjnego zlokalizowanego w Toruniu przy ul. Odległej i ul. Przelot 7. Powołanie Biura Toruńskiego Centrum Miasta 8. Powołanie Biura Obsługi Inwestora 9. Toruński Inkubator Technologiczny 2.4 Otwarcie miasta dla inwestycji, aktywna promocja gospodarcza 1. Budowa mostu drogowego wraz z drogami dojazdowymi 2. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego 3. Toruński Park Technologiczny 4. Budowa Trasy Średnicowej Podgórza 5. Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi obszaru inwestycyjnego zlokalizowanego w Toruniu przy ul. Odległej i ul. Przelot 6. Powołanie Biura Obsługi Inwestora 7. Toruński Inkubator Technologiczny 16

17 2.5 Stworzenie miejskiego systemu wspierania innowacji i transferu technologii 2.6 Partnerskie współdziałanie w dziedzinie rozwoju gospodarki samorządów miast Torunia i Bydgoszczy oraz gmin ościennych 2.7 Poprawa stanu środowiska na terenie miasta 2.8 Poprawa warunków komunikacyjnych w układzie przestrzennym miasta, wspieranie rozbudowy toruńskiego węzła drogowego 1. Toruński Park Technologiczny 2. Centrum Transferu Technologii w Toruńskim Parku Technologicznym 1. Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City oraz integracja systemów transportu miejskiego 2. Budowa zakładu Termicznej Utylizacji Odpadów dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego 3. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna w Łysomicach 1. Budowa mostu drogowego wraz z drogami dojazdowymi 2. Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń etap I i II 4. Budowa Trasy Średnicowej Podgórza 5. Odnowa infrastruktury transportu publicznego w Toruniu w latach Gospodarka odpadami komunalnymi 7. Budowa zakładu Termicznej Utylizacji Odpadów dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego 8. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej GMT (w tym oświatowych) oraz budynków mieszkalnych 1. Budowa mostu drogowego wraz z drogami dojazdowymi 2. Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego 4. Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City oraz integracja systemów transportu miejskiego 5. Budowa ul. Ligi Polskiej 6. Budowa Trasy Średnicowej Podgórza 7. Odnowa infrastruktury transportu publicznego w Toruniu w latach Modernizacja ul. Szosa Lubicka 9. Modernizacja ul. Szosa Bydgoska 10. Przebudowa ul. Olsztyńskiej 11. Budowa Trasy Średnicowej Północnej 12. Budowa Trasy Staromostowej w tym połączenia z drogą ekspresową S-10 17

18 2.9 Usprawnienie infrastruktury komunalnej 1. Budowa mostu drogowego wraz z drogami dojazdowymi oraz połączenie z autostradą A1 2. Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego 4. Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń etap I i II 5. Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City oraz integracja systemów transportu miejskiego 6. Odnowa infrastruktury transportu publicznego w Toruniu w latach Gospodarka odpadami komunalnymi 8. Budowa zakładu Termicznej Utylizacji Odpadów dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego 9. Modernizacja stadionu miejskiego 10. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej GMT (w tym oświatowych) oraz budynków mieszkalnych 3.1 Współdziałanie środowiska akademickiego z samorządami miasta i regionu oraz przedsiębiorcami 1. Centrum Transferu Technologii w Toruńskim Parku Technologicznym 3.2 Rozszerzenie międzynarodowej współpracy organizacji studenckich 1. Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży 3 Toruń ośrodkiem akademickim o międzynarodowym znaczeniu 3.3 Kształtowanie międzynarodowego wymiaru uniwersytetu Zadanie realizowane we współpracy z Uniwersytetem bądź samodzielnie przez Uniwersytet (Program ERASMUS, "Uczenie się przez całe życie", LEONARDO da VINCI, TEMPUS, Erasmus Mundus, Erasmus Mundus External Co-operation Window, Comenius, Grundtvig, Programy Ramowe, CULTURE , NATURE 2000, MEDIA+, e-contentplus, DAPHNE, stypendia MARIE-CURIE, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, System Transferu i Akumulacji Punktów Zaliczeniowych, umowy i porozumienia o współpracy naukowej z uczelniami i instytucjami zagranicznymi i in.). 3.4 Toruń miejscem międzynarodowych spotkań naukowców i biznesmenów 1. Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe 4 Toruń ośrodkiem promieniowania kultury i edukacji 4.1 Umacnianie pozycji Torunia jako regionalnego ośrodka innowacji w dziedzinie edukacji młodzieży i dorosłych 1. Centrum Nowoczesności 2. Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży 3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej GMT (w tym oświatowych) oraz budynków mieszkalnych 4. Centrum Sztuki Współczesnej 18

19 4.2 Dobra, bezpieczna szkoła 1. Budowa boisk sportowych z zapleczami przy ul. Chełmińskiej Budowa basenu w lewobrzeżnej części miasta przy SP nr Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej GMT (w tym oświatowych) oraz budynków mieszkalnych 4.3 Renowacja i restauracja substancji zabytkowej miasta 1. Centrum Nowoczesności 2. Toruń Hanza nad Wisłą 3. Rewitalizacja Rynku Nowomiejskiego 4. Powołanie Biura Toruńskiego Centrum Miasta 5. Toruńska Starówka ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO 4.4 Kontynuacja dotychczasowych, inicjowanie nowych przedsięwzięć kulturalnych rangi międzynarodowej 1. Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe 2. Centrum Nowoczesności 3. Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży 4. Toruń Hanza nad Wisłą 5. Modernizacja i rozbudowa Teatru Baj Pomorski 6. Powstanie Centrum Sztuki Współczesnej 7. Starania o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 8. Powołanie Biura Toruńskiego Centrum Miasta 9. Toruńska Starówka ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO 4.5 Wzmocnienie instytucjonalne działalności w sferze kultury 1. Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe 2. Centrum Nowoczesności 3. Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży 4. Toruń Hanza nad Wisłą 5. Modernizacja i rozbudowa Teatru Baj Pomorski 6. Powstanie Centrum Sztuki Współczesnej 7. Starania o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 8. Powołanie Biura Toruńskiego Centrum Miasta 9. Toruńska Starówka ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO 5 Toruń miastem o rozwiniętej gospodarce turystycznej 5.1 Ustalenie koncepcji gospodarki turystycznej na terenie miasta (przyjętej przez jego samorząd i podmioty nią zainteresowane) 1. Toruń Hanza nad Wisłą 2. Modernizacja i rozbudowa Teatru Baj Pomorski 3. Powstanie Centrum Sztuki Współczesnej 4. Starania o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 5. Powołanie Biura Toruńskiego Centrum Miasta 6. Toruńska Starówka ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO 19

20 Źródło: opracowanie własne 5.2 Ochrona walorów i atrakcyjności turystycznej miasta, pochodnych dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego 5.3 Zwiększenie ilości współczesnych atrakcji turystycznych Torunia 5.4 Ofensywna promocja walorów turystycznych miasta 5.5 Przygotowanie mieszkańców do roli zapraszających 1. Budowa mostu drogowego z drogami dojazdowymi 2. Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach Toruń Hanza nad Wisłą 4. Monitoring wizyjny Zespołu Staromiejskiego w Toruniu wpisanego na listę UNESCO 5. Powołanie Biura Toruńskiego Centrum Miasta 6. Toruńska Starówka ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO 1. Centrum Nowoczesności 2. Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży 3. Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe 4. Toruń Hanza nad Wisłą 5. Zagospodarowania Osady Leśnej Barbarka 6. Modernizacja i rozbudowa Teatru Baj Pomorski 7. Powstanie Centrum Sztuki Współczesnej 8. Starania o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 9. Toruńska Starówka ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO 1. Toruń Hanza nad Wisłą 2. Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe 3. Modernizacja i rozbudowa Teatru Baj Pomorski 4. Powstanie Centrum Sztuki Współczesnej 5. Starania o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 6. Powołanie Biura Toruńskiego Centrum Miasta 7. Toruńska Starówka ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO 1. Toruń Hanza nad Wisłą 2. Powstanie Centrum Sztuki Współczesnej 3. Toruńska Starówka ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO 4. Motoarena stadion żużlowy 20

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.)

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.) STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO (zarys prognoz do 2015r.) "Żeglarz, który nie wie dokąd płynie, nigdy nie będzie miał pomyślnych wiatrów" Seneka STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z PUŁAWY,

Strategia Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z PUŁAWY, Strategia Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. PUŁAWY, 07.10.2014 Plan prezentacji Metodyka prac nad Strategią Struktura dokumentu Horyzont czasowy Strategii Wizja rozwoju Puław

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju miasta Piekary Śląskie Piekary Śląskie, listopad 2011

Strategia rozwoju miasta Piekary Śląskie Piekary Śląskie, listopad 2011 Strategia rozwoju miasta Piekary Śląskie 2020 Piekary Śląskie, listopad 2011 Struktura zaktualizowanej strategii Założenia do aktualizacji. Diagnoza strategiczna miasta pozytywne wyróżniki miasta, procesy

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA 2014-2020 PROJEKT Opracowano: dr inż. Marcin Duda Kwidzyn 2014 Spis treści Wprowadzenie... 4 Metodologia prac... 5 Harmonogram prac...

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+ będzie: odpowiedzią na długookresowe wyzwania rozwojowe, narzędziem planowania działań i inwestycji miejskich,

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA KALISZA KONSULTACJE SPOŁECZNE

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA KALISZA KONSULTACJE SPOŁECZNE GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA KALISZA KONSULTACJE SPOŁECZNE Zespół opracowujący GPR składający się z pracowników UAM oraz Biura Rewitalizacji UMK PLAN PREZENTACJI 1. Wstęp 2. Przebieg procesu

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sieraków na lata spotkanie z mieszkańcami

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sieraków na lata spotkanie z mieszkańcami Sieraków, dn. 25.04.2017 Lokalny Program Rewitalizacji spotkanie z mieszkańcami prof. UAM dr hab. inż. Sylwia Staszewska POTENCJAŁYGMINY SIERAKÓW poprawiające się warunki zamieszkania dominacja małych

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023 Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka 1 Agenda Wprowadzenie o GPR Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych Obszar zdegradowany

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r.

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r. Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r. Plan prezentacji 1. Założenia prac 2. Przebieg prac 3. Cele i kierunki

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Rady Strategii Rozwoju Chojnic Chojnice 08.05.2013. Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020

Posiedzenie Rady Strategii Rozwoju Chojnic Chojnice 08.05.2013. Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020 Posiedzenie Rady Strategii Rozwoju Chojnic Chojnice 08.05.2013 Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020 Monitoring realizacji strategii to system systematycznego i sformalizowanego zbierania

Bardziej szczegółowo

Obszar strategiczny Metropolia Poznań

Obszar strategiczny Metropolia Poznań Obszar strategiczny Metropolia Poznań Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Ocena aktualności wyzwań strategicznych w kontekście uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Poznania Rada Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA PABIANICE

STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA PABIANICE STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA PABIANICE 2007-2015 METODYKA AKTUALIZACJI STRATEGII Etap 1: Diagnoza stanu miasta Etap 2: Analiza strategiczna Etap 3: Opracowanie założeń dla rozwoju miasta 2 METODYKA

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla mieszkańców rewitalizacja

Ankieta dla mieszkańców rewitalizacja Ankieta dla mieszkańców rewitalizacja 1. Czy Pani/Pana zdaniem Gminie Siedliszcze potrzebny jest program ożywienia społecznego, gospodarczego i przestrzenno-środowiskowego w postaci Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU 151 KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Nazwa programu: Kulturalny Poznań nr programu: 7 Kontynuacja Planu Rozwoju Miasta Poznania Cele strategiczne: Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury,

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata Konferencja Rewitalizacja szansą rozwoju miasta Warszawy 30 czerwca 2006r Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013 1. Czy Państwa zdaniem Warszawa

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Programu

Streszczenie Programu Streszczenie Programu Wykonując zadania Samorządu Miasta w zakresie polityki rynku pracy, zespół powołany przez Prezydenta Miasta Torunia opracował Miejski program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów na lata

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów na lata Projekt Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 2020 Celem pracy jest opracowanie dokumentu,

Bardziej szczegółowo

Budowa i wdrażanie strategii rozwoju gminy. Dr Piotr Szamrowski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Budowa i wdrażanie strategii rozwoju gminy. Dr Piotr Szamrowski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Budowa i wdrażanie strategii rozwoju gminy Dr Piotr Szamrowski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Czym jest strategia? Strategia jest to kierunek i zakres działania,

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Jakie są wyniki dotychczasowych analiz bilansu otwarcia do zmiany Studium?

Jakie są wyniki dotychczasowych analiz bilansu otwarcia do zmiany Studium? Łódź, dnia 6 maja 2014 r. Materiał prasowy przygotowany przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Łodzi w związku z prezentacją 29 kwietnia 2014 r. na sesji Rady Miejskiej w Łodzi materiału dotyczącego prac

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski Wrocław, 13 maja 2010 Prospects in Dolnośląskie Inwestycje infrastrukturalne aglomeracji jako impuls do dalszego rozwoju gospodarczego nowe kierunki na regionalnym rynku Dariusz Ostrowski Czy inwestycje

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030

STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 Dlaczego jej potrzebujemy? * Strategia rozwoju Poznania jest nam niezbędna ponieważ musimy: określić pozycję Poznania w związku ze zmieniającą się sytuacją

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030)

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA 2015-2020 2020 (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) Michał Romanowski 5 wrzesień 2014 r. 375 km² 75,5 tys. mieszkańców Horyzont

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie 1.Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Jacek F. Nowak Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej UEP Związek Miast

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata Konsultacje społeczne

ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata Konsultacje społeczne ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2015-2022 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo! W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na okres programowania PROW

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na okres programowania PROW Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na okres programowania PROW 2014-2020 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Poleska Dolina Bugu Grudzień 2015 Rozdział IV Analiza SWOT Analiza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ. Autor: Agnieszka Wojciechowska

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ. Autor: Agnieszka Wojciechowska ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ Autor: Agnieszka Wojciechowska Istota zarządzania zmianą gospodarczą Czemu i komu służy Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą na poziomie lokalnym? Istota zarządzania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ IV: PROPONOWANE PROJEKTY I PROGRAMY ROZWOJOWE

STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ IV: PROPONOWANE PROJEKTY I PROGRAMY ROZWOJOWE 1 STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ IV: PROPONOWANE PROJEKTY I PROGRAMY ROZWOJOWE W prezentacji proponowanych działań i realizacji, przyjęto następującą konstrukcję. Do wymienionych we wcześniejszym

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA projekt

STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA projekt STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA 2030 projekt Strategia Rozwoju Krakowa 2030 (projekt) wizja i misja Nowa Wizja rozwoju Krakowa Kraków nowoczesna metropolia tętniąca kulturą, otwarta, bogata, bezpieczna i przyjazna,

Bardziej szczegółowo

Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju

Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju Olsztyn 2013-09-23 Regionalny Program Operacyjny Warmia

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej SCHEMAT RPO 2014-2020: DWUFUNDUSZOWY I ZINTEGROWANY 1. WARUNKI DLA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie 1.Oś Priorytetowa 1 wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej. Regionalny Program Operacyjny Województwo Opolskie 1.Oś Priorytetowa I Innowacje w gospodarce Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność największych polskich miast. Michał Jabłoński

Konkurencyjność największych polskich miast. Michał Jabłoński Konkurencyjność największych polskich miast Michał Jabłoński 1 Definicja Konkurencyjność zdolność do wytwarzania trwałego wzrostu wartości dodanej i wynikającego stąd wzrostu regionalnego dobrobytu Konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SIERADZKIEGO NA LATA dr Marek Chrzanowski

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SIERADZKIEGO NA LATA dr Marek Chrzanowski STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SIERADZKIEGO NA LATA 2015-2020 dr Marek Chrzanowski PROCES OPRACOWANIA STRATEGII Analiza danych źródłowych CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Spotkania warsztatowe Zespołu Ankieta przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji zadania. Łączne nakłady

Okres realizacji zadania. Łączne nakłady Nr zad. Nazwa zadania i cel programu Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny pn: Poprawa stanu infrastruktury społecznej i technicznej oraz naukowo-dydaktyczno-gospodarczej w Gminie Stalowa Wola

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SWOT. położenia oraz potencjał przyrodniczokulturowy; Certyfikat miasta Najlepszy Produkt

ANALIZA SWOT. położenia oraz potencjał przyrodniczokulturowy; Certyfikat miasta Najlepszy Produkt ANALIZA SWOT MOCNE STRONY SŁABE STRONY Intensywna promocja marki Miasto Nieefektywnie wykorzystany potencjał Zakochanych położenia oraz potencjał przyrodniczokulturowy; Certyfikat miasta Najlepszy Produkt

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI www.bilgoraj21.pl MIASTO NA SZLAKU KULTUR KRESOWYCH KRESOWYCH 2 KIM JESTEŚMY? lipca 2005 roku ustanowiona została aktem notarialnym Fundacja Obywatelska Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów

Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów Obszary mieszkaniowe obszary o dominującej funkcji mieszkaniowej ( blokowiska ) obszary z przeważającą funkcją mieszkaniową

Bardziej szczegółowo

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych.

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego Głównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego jest

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wolbrom na lata 2008-2020

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wolbrom na lata 2008-2020 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (MRPO) zakłada, że Lokalne Programy Rewitalizacji (LPR) powinny dotyczyć wyselekcjonowanych obszarów miejskich, za wyjątkiem miast o liczbie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Priorytety i działania Priorytet 1 Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 Łódź, 18 grudnia 2013 roku. Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. STRUKTURA PLANU

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Konferencja pt. Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego jako kluczowe czynniki wdrażania polityki strukturalnej w latach 2007-2013 26

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój-

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- www.power.gov.pl 1.Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA LATA

RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA LATA RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 479/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2016 roku Oś priorytetowa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Oś

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XII. Monitoring i ewaluacja lokalnego programu rewitalizacji

ROZDZIAŁ XII. Monitoring i ewaluacja lokalnego programu rewitalizacji ROZDZIAŁ XII Monitoring i ewaluacja lokalnego programu rewitalizacji 12.1. Istota monitoringu i ewaluacji Monitoring i ewaluacja Programu Rewitalizacji są ściśle związane z procedura wdrożeniową. Władze

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Wydatki strukturalne klasyfikowane są i wykazywane w sprawozdaniu według oznaczonych cyfrą rzymską obszarów tematycznych oraz oznaczonych cyframi arabskimi Kodów interwencji funduszy strukturalnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

Ankieta konsultacyjna

Ankieta konsultacyjna Szanowni Mieszkańcy! Ankieta konsultacyjna Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim przystąpił do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Ostrów Lubelski na lata 2015-2025. Strategia sprecyzuje i zweryfikuje najważniejsze

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

Rola samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w rozwoju Bydgoszczy Konferencja Decydujmy razem. Bydgoszcz 2030 strategia 2.0

Rola samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w rozwoju Bydgoszczy Konferencja Decydujmy razem. Bydgoszcz 2030 strategia 2.0 Bydgoszcz, 9 października 2017 r. Rola samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w rozwoju Bydgoszczy Konferencja Decydujmy razem. Bydgoszcz 2030 strategia 2.0 Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/494/2017 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Elbląga 2020+

UCHWAŁA NR XXVI/494/2017 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Elbląga 2020+ UCHWAŁA NR XXVI/494/2017 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Elbląga 2020+ Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego OBSZARY OBJĘTE WSPÓŁPRACĄ W RAMACH OIOF Zagadnienia z zakresu: zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska Plan spotkania 2 Prezentacja:

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Lokalnego programu rewitalizacji miasta Przemyśla na lata

Opracowanie Lokalnego programu rewitalizacji miasta Przemyśla na lata Opracowanie Lokalnego programu rewitalizacji miasta Przemyśla na lata 2016-2023 Konsultacje społeczne 31.01.2017 Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE I POPRZEMYSŁOWE

ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE I POPRZEMYSŁOWE Skutki DRZEWO PROBLEMÓW Negatywny odbiór społeczny Ograniczone rozwoju Nieład urbanistyczny Niewykorzystany potencjał Patologie Mała konkurencyjność Brak zagospodarowania Brak zainteresowania ze strony

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

Witamy w Collegium Geographicum Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

Witamy w Collegium Geographicum Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań Witamy w Collegium Geographicum Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM CENTRUM BADAŃ METROPOLITALNYCH Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie.

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania 2014-2020. Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Plan spotkania: 1. Rewitalizacja - definicja 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Zwiększone urynkowienie działalności badawczo rozwojowej. Zwiększona działalność B+R przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DIAGNOZA OBSZARU INFRASTRUKTURA I ZAGOSPODAROWA- NIE PRZESTRZENNE

PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DIAGNOZA OBSZARU INFRASTRUKTURA I ZAGOSPODAROWA- NIE PRZESTRZENNE PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DIAGNOZA OBSZARU INFRASTRUKTURA I ZAGOSPODAROWA- NIE PRZESTRZENNE 1. Uwarunkowania europejskiej 2. Uwarunkowania krajowe 3. Uwarunkowania regionalne 4. Uwarunkowania wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ /2016 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU Z DNIA MARCA 2016 R.

UCHWAŁA NR XVIII/ /2016 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU Z DNIA MARCA 2016 R. UCHWAŁA NR XVIII/ /2016 PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU Z DNIA MARCA 2016 R. zmieniająca: uchwałę nr XIV/73/2011 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA BROSZURA INFORMACYJNA

BROSZURA INFORMACYJNA BROSZURA INFORMACYJNA S t r o n a 1 BROSZURA INFORMACYJNA BROSZURA INFORMACYJNA S t r o n a 2 1. Wprowadzenie Przemiany społeczno-gospodarcze na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza wywołane procesem globalizacji oraz transformacją

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE

FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE WYDZIAŁ TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GMINY JEDLNIA- LETNISKO W RAMACH MARKI GMINY FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE dr Ewa Ferensztajn-Galardos ZAKŁAD LOGISTYKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 37/375/ Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 kwietnia r. Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo