Problemy orzecznicze w badaniach profilaktycznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Problemy orzecznicze w badaniach profilaktycznych"

Transkrypt

1 Ewa Wągrowska-Koski Marcin Rybacki Mariola Śliwińska - Kowalska Jolanta Walusiak - Skorupa Magdalena Lewańska Alicja Pas-Wyroślak Dorota Klimecka-Muszyńska Problemy orzecznicze w badaniach profilaktycznych Wydanie sfinansowano ze środków Ministerstwa Zdrowia

2 Spis treści str. 1. Wprowadzenie 3 2. Praca w narażeniu na hałas Prace wymagające odpowiedniej, do rodzaju pracy, sprawności narządów zmysłu Praca personelu medycznego narażonego na materiał biologiczny Prace związane z obsługą stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe Praca w porze nocnej Praca w narażeniu na czynniki o działaniu alergizującym Badania profilaktyczne osób posługujących się bronią

3 Wprowadzenie Zakres i częstotliwość badań profilaktycznych pracowników reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. Zadania te są realizowane poprzez zawarcie umowy (na okres co najmniej jednego roku) między pracodawcą a lekarzem mającym kwalifikacje do wykonywania tych badań. Podstawową grupę lekarzy uprawnionych stanowią specjaliści w dziedzinach: medycyna pracy, medycyna przemysłowa, medycyna morska i tropikalna, medycyna kolejowa, medycyna lotnicza i higiena pracy. Nie jest możliwe rzetelne wykonanie badania profilaktycznego bez wcześniejszej oceny warunków pracy i wynikającego z nich ryzyka dla zdrowia. Informacje o warunkach pracy ma obowiązek przekazać pracodawca kierujący pracownika w celu przeprowadzenia badań profilaktycznych. Pożądane jest poszerzenie tych informacji przez pracowników służby medycyny pracy w drodze wizytacji stanowisk. Wykonanie badań profilaktycznych bez informacji o warunkach pracy może być powodem słusznego zakwestionowania ich merytorycznej poprawności. Zasady ujęte we Wskazówkach metodycznych do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników należy traktować jako standardy określające niezbędne i konieczne minimum zakresu badań profilaktycznych. Lekarz sprawujący opiekę profilaktyczną może poszerzyć ich zakres o dodatkowe specjalistyczne badania lekarskie i badania pomocnicze, a także wyznaczyć krótszy termin następnego badania okresowego, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy i/lub pracownika. Należy zawsze pamiętać, że w toku badania profilaktycznego pracownika muszą być osiągnięte cele dodatkowe (poza indywidualną oceną stanu zdrowia): dokonanie oceny, czy cechy fizyczne i psychiczne pracownika (kandydata na pracownika) umożliwiają mu wykonanie pracy na danym stanowisku, bez ryzyka wystąpienia niekorzystnych zmian w stanie zdrowia, wykluczenie istnienia choroby, która mogłaby stanowić zagrożenie dla współpracowników w toku wykonywania pracy bądź takiej, która w wyniku kontynuowania pracy mogłaby ulec zaawansowaniu, w przypadku badań okresowych ocena dynamiki zmian w stanie zdrowia w porównaniu z wynikami stwierdzonymi w poprzednich badaniach. Zgodnie z ustawą o służbie medycyny pracy, ilekroć jest mowa o profilaktycznej opiece zdrowotnej, której częścią są badania profilaktyczne, należy przez to rozumieć ogół działań zapobiegających powstawaniu i szerzeniu się niekorzystnych skutków zdrowotnych, które w sposób 3

4 bezpośredni lub pośredni mają związek z warunkami albo charakterem pracy. Dlatego też wszelkie badania lekarskie, które mają jedynie ocenić zdolność bądź przydatność pracownika do wykonywania danej pracy zgodnie w wymaganiami stawianymi przez pracodawcę, nie mieszczą się w definicji opieki profilaktycznej. Przykładem może tu być konieczność rozpoznawania barw, która wymagana jest na stanowisku montera różnokolorowych elementów. Stwierdzenie takiej wady może w tym wypadku być jedynie potencjalną przyczyną zakłócenia procesu produkcyjnego (np. na skutek pomyłki kolorów składanych elementów), natomiast w żaden sposób nie będzie miało wpływu na wystąpienie niekorzystnych zmian w stanie zdrowia, progresji choroby czy wystąpienie zagrożenia dla pracownika czy współpracowników w toku wykonywania pracy. Czym innym będzie natomiast wymóg rozpoznawania barw w sytuacji, gdy od tego uzależnione jest bezpieczeństwo pracowników. Dlatego też, działania lekarskie służące rekrutacji pracownika na konkretne stanowisko powinny być traktowane oddzielnie i być szczegółowo opisane w zawartej miedzy zakładem pracy a podstawową jednostką medycyny pracy umowie. Ocena ryzyka zdrowotnego może być często niedoszacowana, dlatego też w czasie każdego badania profilaktycznego lekarz lub pielęgniarka powinni udzielić pracownikowi wskazówek co do sposobu postępowania, które może ograniczyć niekorzystne skutki zdrowotne wynikające zarówno z warunków pracy, sposobu jej wykonywania, jak i stylu życia. Dla potrzeb niniejszej monografii wprowadzono pojęcia czasowego ograniczenia zdolności do pracy na określonym stanowisku oraz długotrwałej niezdolności do pracy na określonym stanowisku. Czasowe ograniczenia zdolności do pracy na określonym stanowisku będą miały zastosowanie, gdy u pracownika wystąpią zmiany w stanie zdrowia, uniemożliwiające wykonywanie dotychczasowej pracy w określonym przedziale czasowym, a które po zastosowanym leczeniu rokują ustąpienie objawów chorobowych i powrót do pracy (np. niemożliwość zastosowania indywidualnych ochronników słuchu z powodu ostrego zapalenia kanału słuchowego czy ucha zewnętrznego). Decyzja o długotrwałej niezdolności do pracy na określonym stanowisku może mieć tylko miejsce w przypadku, gdy w żaden sposób nie można zmienić warunków pracy czy wprowadzić odpowiednich zabezpieczeń czy ograniczeń w wykonywanej pracy, które przeciwdziałałyby wystąpieniu ryzyka pogorszenia stanu zdrowia pracownika. Nie trzeba dodawać, iż taką opinię należy wydać po dogłębnej analizie stanu zdrowia badanej osoby oraz warunków wykonywanej pracy. Decyzja o istnieniu trwałych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia innego stanowiska pracy, adekwatnego do stanu zdrowia pracownika, a w przypadku braku takiej możliwości ww. decyzja będzie wiązała się z utratą pracy. Obowiązujące w Polsce prawo, na zaświadczeniu wydanym przez lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną nad pracownikiem nie przewiduje dodatkowych wpisów, ograniczających w 4

5 pewien sposób zdolność do wykonywania pracy (np. przeciwwskazane dźwiganie czy praca na wysokości). Takie ograniczenia często uniemożliwiają wykonywanie pracy u danego pracodawcy i są najczęstszym powodem odwoływania się pracodawcy od treści zaświadczenia lekarskiego. W przypadku gdy stan zdrowia nie pozwala na wykonywanie nawet jednej czynności nieodłącznie związanej z danym stanowiskiem pracy, a która jest ujęta w treści skierowania na badania profilaktyczne, w rzeczywistości taki pracownik jest niezdolny do pracy. Wydanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku z dodatkowymi wpisami o ograniczeniach zdrowotnych do wykonywania pewnych czynności, powinno być poprzedzone konsultacją z pracodawcą i uzyskaniem potwierdzenia, iż zakład pracy jest w stanie zapewnić odpowiednie, wynikające z ograniczeń zdrowotnych warunki pracy. W przypadku braku takiej możliwości, właściwym jest wydanie zaświadczenia o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy. 5

6 Praca w narażeniu na hałas Mariola Śliwińska Kowalska 1. Wstęp Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi metodycznymi, w przypadku narażenia na hałas, badania profilaktyczne obejmują badanie ogólnolekarskie, laryngologiczne, a z badań pomocniczych należy wykonać audiometrię tonalną. Należy przy tym podkreślić, że obowiązujące przepisy nie uzależniają wykonania powyższych badań od poziomu hałasu, na jakie narażony jest pracownik. Lekarz zdaje się w tym przypadku na informację uzyskaną od pracodawcy (służb bhp) o występowaniu hałasu na stanowisku pracy. Domyślnie za pracę w hałasie można przyjąć wartość górnego progu działania, określoną w Dyrektywie 2003/10/WE Parlamentu Europejskiego, tj. 85 db(a). Dyrektywa 2003/10/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (hałasem) określa trzy graniczne wartości ekspozycji, przy których pracodawca zobowiązany jest podejmować odpowiednie działania. Wartości te zostały określone w następujący sposób: 1) Graniczne wartości ekspozycji: LEx,8h = 87dB oraz pcpeak = 200Pa (LCpeak=140dB w odniesieniu do 20μPa) 2) Górne wartości działania: LEx,8h= 85dB oraz pcpeak = 140Pa (LCpeak=137dB w odniesieniu do 20μPa) 3) Dolne wartości działania: LEx,8h = 80dB oraz pcpeak = 112Pa (LCpeak=135dB w odniesieniu do 20μPa) Po przekroczeniu górnych wartości ekspozycji (LEx,8h= 85dB), pracodawca ma obowiązek opracowania i wprowadzenia w życie programu ochrony słuchu, w tym ograniczania ekspozycji na hałas środkami technicznymi i/lub organizacyjnymi, zalecenia pracownikom obowiązkowego stosowania ochronników słuchu oraz wdrożenia profilaktyki medycznej. Możliwość stosowania ochronników słuchu powinni mieć również pracownicy, dla których ekspozycja na hałas przekracza dolne wartości działania (LEx,8h = 80dB). Zalecenia Dyrektywy Unijnej zostały wprowadzone w Polsce rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 roku. Jednak, jak wspomniano wyżej, zgodnie z prawem krajowym, obligatoryjność badania audiometrycznego, będącego częścią badań profilaktycznych, nie zależy jednak od poziomu hałasu. Przedstawione poniżej wytyczne mają na celu wczesne wykrycie negatywnych zmian w narządzie słuchu spowodowanych hałasem, podjęcie odpowiednich działań profilaktycznych, a tym samym 6

7 zapewnienie jego dalszego prawidłowego funkcjonowania. Wytyczne te nie będą miały zastosowania u osób niesłyszących, u których nie stwierdza się resztek słuchu. Potwierdzona przez lekarza specjalistę otolaryngologii lub audiologii obustronna głuchota z brakiem resztek słuchu nie stanowi przeciwwskazania do pracy w hałasie, pod warunkiem, że ww. dysfunkcja nie będzie stwarzać zwiększonego ryzyka wystąpienia wypadku w pracy, czy niebezpieczeństwa dla innych współpracowników. 2. Badanie lekarskie 2.1 Częstotliwość badań Badanie wstępne Przed podjęciem pracy Badanie okresowe Przez pierwsze 3 lata co rok, następnie co 3 lata Wcześniejsze badania okresowe W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w badaniu audiometrycznym W przypadku zgłoszenia przez pracownika pogorszenia stanu zdrowia w związku z wykonywaną pracą W przypadku pojawienia się zaburzeń słuchu po przebytej chorobie, wypadku (np. urazie mózgowo czaszkowym) czy wystąpieniu szumów usznych* * według obowiązujących przepisów, jest to badanie kontrolne przeprowadzane po 30 dniach czasowej niezdolności do pracy Wykonywanie częstszych badań audiometrycznych w pierwszych latach zatrudnienia ma na celu wczesne wykrycie skutków słuchowych działania hałasu (dynamika uszkodzenia słuchu jest największa w pierwszych latach narażenia na hałas) oraz wykrycie osób ze zwiększoną podatnością narządu słuchu na uszkodzenie przez hałas. 2.2 Schemat badania lekarskiego Badanie podstawowe Badanie laryngologiczne powinno składać się z: wywiadu lekarskiego badania otoskopowego i oceny małżowiny usznej 7

8 audiometrii tonalnej (badanie przewodnictwa powietrznego dla częstotliwości 1 6 khz) wydania zaleceń medycznych Badanie uzupełniające / rozszerzone Rozszerzone badanie laryngologiczne powinno składać się z: szczegółowego wywiadu lekarskiego badania otoskopowego i oceny małżowiny usznej prób stroikowych audiometrii tonalnej (przewodnictwo powietrzne dla częstotliwości 0,5 8 khz i przewodnictwo kostne dla częstotliwości 0,5 4 khz) testu SISI (jeśli istnieją wskazania) audiometrii impedancyjnej (z oceną krzywej tympanometrycznej i odruchów strzemiączkowych przynajmniej dla 4 częstotliwości z zakresu 0,5 4kHz)* zaleceń medycznych ukierunkowanych na indywidualną ochronę słuchu * Uzasadnionymi wskazaniami do audiometrii impedancyjnej są: niejasne wyniki badania audiometrycznego potrzeba obiektywnego wykluczenia, bądź potwierdzenia zaburzeń przewodzenia dźwięku diagnostyka różnicowa uszkodzeń słuchu ślimakowych i pozaślimakowych Wskazaniem do badania uzupełniającego/rozszerzonego są przypadki, gdy: W trakcie badania wstępnego stwierdzono: ubytek słuchu przynajmniej w jednym uchu, dla więcej niż jednej częstotliwości (z zakresu 1 6 khz) większy od wartości progowych podanych w tabeli 1 8

9 Tabela 1. Wartości progowe słuchu w badaniu wstępnym (Poniższe wartości odnoszą się do audiometrii powietrznej, a u osób ze stwierdzonym zaburzeniem przewodzenia dźwięku wartości te odnoszą się do audiometrii kostnej) Wiek badanej osoby w latach (W) Częstotliwość w khz Ubytek słuchu w db W < W < W < W W > W trakcie badania okresowego stwierdzono, że: w porównaniu z wynikami poprzednich badań, przynajmniej w jednym uchu ubytek słuchu na przestrzeni maksymalnie 3 lat, jest większy niż 30 db, określony na podstawie audiometrii powietrznej jako suma ubytków słuchu dla częstotliwości 2, 3 i 4 khz przynajmniej w jednym uchu średni ubytek słuchu dla częstotliwości 1, 2 i 3 khz w audiometrii powietrznej jest równy, bądź większy od 35 db. W trakcie badania wstępnego lub po raz pierwszy w trakcie badań okresowych stwierdzono: przebycie operacji ucha środkowego lub wewnętrznego przebycie w przeszłości nagłej głuchoty zaburzenia słuchu lub szumy uszne współistniejące z napadami zawrotów głowy zapalenie przewodu słuchowego zewnętrznego lub małżowiny usznej uniemożliwiające stosowanie ochronników słuchu W przypadku, gdy w wyniku kontroli badań słuchu zostanie ujawnione uszkodzenie słuchu, które lekarz medycyny pracy (lub specjalista otolaryngolog/audiolog) uzna za mające związek z ekspozycją na hałas, lekarz ma obowiązek poinformowania o tym fakcie badaną osobę. Natomiast pracodawca ma obowiązek uwzględnienia zaleceń medycznych specjalisty medycyny pracy (lub specjalisty otolaryngologa/audiologa) lub właściwych organów, wprowadzając wszelkie środki wymagane w celu 9

10 eliminacji lub zmniejszenia ryzyka progresji uszkodzenia słuchu, łącznie z możliwością przeniesienia pracownika do innej pracy, gdzie nie występuje dalsze narażenie na hałas. 3. Ocena zdolności do pracy 3.1 Długotrwała niezdolność do pracy na określonym stanowisku Decyzja o długotrwałej niezdolności do pracy dotyczy osób, u których wyniki przeprowadzonego badania laryngologicznego i badań dodatkowych wskazują na zwiększone ryzyko utraty słuchu spowodowanej hałasem. Powyższy wniosek można wysnuć, gdy zostaną wykazane przedstawione niżej odchylenia w stanie zdrowia. Badanie wstępne kostno przewodzeniowy ubytek słuchu, stwierdzony przynajmniej w jednym uchu dla więcej niż jednej częstotliwości (w zakresie 1 6 khz), o wielkości większej od wartości progowej podanej w tabeli I. Badania wstępne i okresowe choroba Ménière a, nawet wtedy, gdy nie są przekroczone wartości progowe ubytku słuchu podane w tabeli 1 występujące w przeszłości zaburzenia funkcjonowania ucha wewnętrznego, np. nagła głuchota, nawet wtedy, gdy nie są przekroczone wartości progowe ubytku słuchu podane w tabeli 1 głuchota lub niedosłuch wynikający z uszkodzenia ucha wewnętrznego lub nerwu słuchowego, powstały na skutek urazu czaszkowego (przekroczone wartości progowe uszkodzenia słuchu podane w tabeli 1 i/albo wtórne powypadkowe zwiększenie upośledzenia słuchu) stan po operacji otosklerozy, nawet wtedy, gdy nie są przekroczone wartości progowe ubytku słuchu podane w tabeli I oporne na leczenie zmiany o typie wyprysku skóry przewodu słuchowego zewnętrznego, oporny na leczenie wyciek z ucha środkowego, zapalne zmiany skórne w lub wokół małżowiny usznej, które uniemożliwiają używanie ochronników słuchu. 10

11 Badanie okresowe w sytuacji, gdy nie uwzględniając roli udziału ucha środkowego stwierdza się średni ubytek słuchu dla 1, 2 i 3 khz w audiometrii tonalnej w obu uszach równy lub większy od 35 db HL. 3.2 Czasowe ograniczenia zdolności do pracy na określonym stanowisku Badania wstępne i okresowe Osoby, które nie mogą czasowo stosować ochronników słuchu z powodu przejściowych problemów, takich jak ostre zapalenie przewodu słuchowego zewnętrznego czy małżowiny usznej. 3.3 Warunkowe orzeczenie o zdolności do pracy w hałasie Warunkowe dopuszczenie do pracy w hałasie stosuje się w stosunku do osób, u których: Uszkodzenie słuchu w częstotliwościach 2, 3 i 4 khz zwiększyło się o więcej niż 30 db co najmniej w 1 uchu na przestrzeni okresu 3 lat, Średnia progów słuchu dla częstotliwości 1, 2 i 3 osiągnęła wartość 35 db, ale nie przekroczyła wartości 40 db. Warunkami dopuszczenia tych osób do pracy są: 1. Zwiększenie częstości badań słuchu (co 6 lub 12 miesięcy) 2. Dostarczenie i stosowanie specjalnie dobranych ochronników słuchu 3. Szczególny nadzór nad stosowaniem ochronników słuchu 4. Jeśli konieczne, zastosowanie za zgodą zakładu pracy metod zmniejszających poziom ekspozycji dziennej na hałas 4 Uwagi dodatkowe 4.1 Wymagania dotyczące pomieszczenia, w którym wykonywane jest badanie słuchu Badanie powinno być przeprowadzane w kabinie izolowanej akustycznie, spełniającej wymogi norm ISO 140, UNE EN ISO 11957, ISO 717). Procedura badania powinna być standardowa, techniczne warunki jej wykonania opisuje szczegółowo norma PN EN ISO ,2,3:2005). Zalecane jest 11

12 przeprowadzenie przez każde laboratorium własnej kalibracji z wykonaniem badania u młodych zdrowych otologicznie osób. 4.2 Warunki, jakie musi spełniać badana osoba Przynajmniej na 14 godzin przed wykonaniem badania słuchu, pracownik nie powinien być eksponowany na hałas o średnim poziomie większym niż 80dB(A) (LAeq 80dB). Poziom niższy niż 80 db(a) powinien być zagwarantowany przy prawidłowym stosowaniu ochronników słuchu w trakcie pracy w narażeniu na hałas. Badanie audiometrii tonalnej nie powinno być nigdy wykonywane, gdy poziom hałasu >= 85 db(a), jeśli nie następuje po nim okres odpoczynku co najmniej 30 min. w pomieszczeniu, w którym poziom dźwięku <75 db(a). Powyższe ma na celu uniknięcie czasowych zmian w narządzie słuchu występujących po ekspozycji na hałas. 4.3 Zaburzenia przewodzenia dźwięku Audiometrycznym odzwierciedleniem zaburzeń przewodzenia dźwięku jest sytuacja, gdy różnica między krzywą przewodnictwa powietrznego i kostnego jest większa niż 15 db dla więcej niż jednej częstotliwości. 5. Piśmiennictwo Directive 2003/10/EC of European Parliament and of the Council of 6 February 2003 on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risk s arising from physical agents (noise) (17th individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC) (Official Journal of the European Communities. No L42/38, , Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz.U. z 2005 r., Nr 157, poz. 1318). Śliwińska Kowalska, M.: Uszkodzenia słuchu spowodowane hałasem. W: Audiologia Kliniczna. M.Śliwińska Kowalska (red.). Łódź; Mediton 2005: Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 30 czerwca 2009 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, 12

13 rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz. U. Nr 132, poz. 1115) Guidelines for Occupational Medical Examinations; Prophylaxis in Occupational Medicine; DGUV 2007; 13

14 Prace wymagające odpowiedniej, do rodzaju wykonywanej pracy, sprawności narządów zmysłu Marcin Rybacki Alicja Pas Wyroślak Mariola Śliwińska Kowalska Magdalena Lewańska 1. Wstęp Czynności zawodowe, które zostały zakwalifikowane do grupy prac wymagających odpowiedniej sprawności narządów zmysłu przedstawia poniższa tabela: Rodzaj pracy Kierowanie pojazdem silnikowym, podlegające ustawie o transporcie drogowym Kierowanie pojazdem samochodowym, nie podlegające ustawie o transporcie drogowym Operatorzy wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia (np. wózki widłowe) Obsługa urządzeń podnośnikowych z mechanizmem podnoszącym towary na wysokość do 1,6 metra (niskiego składowania, wózków paletowych) Operatorzy urządzeń podnośnikowych z mechanizmem podnoszącym towary na wysokość powyżej 1,6 metra, (układnic magazynowych, wysokiego składowania) Operatorzy podnośników, ramp hydraulicznych na wysokości > 1,6 metra, żurawi, dźwigów Operatorzy sprzętu drogowego, budowlanego, robót ziemnych Monitoring prac wymagających szczególnej sprawności, np. przy obsłudze pulpitów sterowniczych, sygnalizatorów, w centrach kontroli Praca na wysokości > 3m Praca na wysokości 3m Obsługa maszyn w ruchu i innych urządzeń grożących urazem Obsługa maszyn w ruchu nie grożących urazem (z osłonami, zautomatyzowanych) Praca związana z posługiwaniem się bronią 14

15 W przypadku wykonywania niektórych prac, wymagających dodatkowych uprawnień przy orzekaniu o braku lub istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do pracy, należy korzystać często z kilku przepisów prawa, w których zostały ustanowione minimalne normy predyspozycji fizycznych i psychicznych oraz standardy dotyczące sposobu oceny niektórych układów/narządów. Obowiązek poddawania się badaniom lekarskim przez kierowców wykonujących przewóz drogowy wynika z ustawy o transporcie drogowym, natomiast obowiązek poddawania się badaniom profilaktycznym (wstępnym, okresowym i kontrolnym) przez pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy nie podlegającym przepisom w/w ustawy bądź wykonujących pracę na innych stanowiskach, lecz kierujący w ramach obowiązków zawodowych samochodem służbowym reguluje ustawa Kodeks pracy. Badania profilaktyczne kierowców wykonujących przewóz drogowy regulują przede wszystkim przepisy ustawy z dn. 6 września 2001r. o transporcie drogowym. Omawiana ustawa dotyczy przedsiębiorców wykonujących zarobkowy przewóz osób (niezależnie od ich liczby) oraz ładunków pojazdem lub zespołem pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t. Regulacje dotyczą również tych przedsiębiorców, którzy nie prowadzą działalności zarobkowej w postaci transportu, lecz pojazdami (o dmc > 3,5 t lub liczbie osób > 9) wykonują tzw. przewozy na potrzeby własne przedsiębiorstwa, np. przewóz własnych ładunków własnymi pojazdami do odbiorców, przewóz pracowników własnymi pojazdami do miejsca pracy oraz wykonujący działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. Należy dodać, że kierowcy objęci przepisami ustawy o transporcie drogowym podlegają badaniu lekarskiemu i badaniu psychologicznemu. Przy planowaniu zakresu badań należy uwzględnić zarówno wytyczne dotyczące kierowania pojazdami, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, jak i zalecenia zawarte we Wskazówkach metodycznych w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników będących załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Należy przyjąć, iż praca kierowcy i pracownika używającego samochodu jako narzędzia pracy jest pracą wymagającą pełnej sprawności psychoruchowej. 2. Badanie lekarskie 2.1 Częstotliwość badań 15

16 2.1.1 Częstotliwość badań pracowników kierowców podlegających ustawie o transporcie drogowym Badanie wstępne Przed podjęciem pracy Badanie okresowe Wcześniejsze badania okresowe Do 60 roku życia co 5 lat Powyżej 60 roku życia co 30 miesięcy W przypadku zgłoszenia przez pracownika pogorszenia stanu zdrowia w związku z wykonywaną pracą W przypadku pojawienia się zaburzeń i choroby, które w istotny sposób mogą wpływać na zdolność badanej osoby do kierowania pojazdami* * według obowiązujących przepisów jest to badanie kontrolne przeprowadzane po 30 dniach czasowej niezdolności do pracy Częstotliwość badań pracowników używających samochodu jako narzędzia pracy, nie podlegających ustawie o transporcie drogowym oraz innych pracowników wykonujących prace wymagające pełnej sprawności psychoruchowej, czyli: Operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia (np. wózki widłowe) Operatorów urządzeń podnośnikowych z mechanizmem podnoszącym towary na wysokość powyżej 1,6 metra, (układnic magazynowych, wysokiego składowania) Operatorów podnośników, ramp hydraulicznych na wysokości > 1,6 metra, żurawi, dźwigów Operatorów sprzętu drogowego, budowlanego, robót ziemnych Zatrudnionych przy monitoringu prac wymagających szczególnej sprawności, np. przy obsłudze pulpitów sterowniczych, sygnalizatorów, w centrach kontroli Badanie wstępne Przed podjęciem pracy Badanie okresowe Wcześniejsze badania okresowe Do 50 roku życia co 3 4 lata Powyżej 50 roku życia co 2 lata W przypadku zgłoszenia przez pracownika pogorszenia stanu zdrowia w związku z wykonywaną pracą W przypadku pojawienia się zaburzeń i choroby, które w istotny sposób mogą wpływać na zdolność badanej osoby do kierowania pojazdami lub pracy 16

17 wymagającej pełnej sprawności psychoruchowej* * według obowiązujących przepisów jest to badanie kontrolne przeprowadzane po 30 dniach czasowej niezdolności do pracy Częstotliwość badań pracowników zatrudnionych przy obsłudze urządzeń podnośnikowych z mechanizmem podnoszącym towary na wysokość do 1,6 metra (niskiego składowania, wózków paletowych), maszyn w ruchu oraz innych urządzeń grożących urazem Badanie wstępne Przed podjęciem pracy Badanie okresowe Co 3 4 lata Wcześniejsze badania okresowe W przypadku zgłoszenia przez pracownika pogorszenia stanu zdrowia w związku z wykonywaną pracą W przypadku pojawienia się zaburzeń i choroby, które w istotny sposób mogą wpływać na zdolność badanej osoby do wykonywania pracy* * według obowiązujących przepisów jest to badanie kontrolne przeprowadzane po 30 dniach czasowej niezdolności do pracy Częstotliwość badań osób pracujących na wysokości Badanie wstępne Przed podjęciem pracy Badanie okresowe na wysokości >3m na wysokości 3m Do 50 roku życia co 2 3 lata Powyżej 50 roku życia co 12 miesięcy Co 3 5 lat Wcześniejsze badania okresowe W przypadku zgłoszenia przez pracownika pogorszenia stanu zdrowia w związku z wykonywaną pracą W przypadku pojawienia się zaburzeń i choroby, które w istotny sposób mogą wpływać na zdolność badanej osoby do wykonywania pracy* * według obowiązujących przepisów jest to badanie kontrolne przeprowadzane po 30 dniach czasowej niezdolności do pracy 17

18 2.2 Schemat badania lekarskiego Dodatkowe konsultacje specjalistyczne i badania pomocnicze pracowników kierowców podlegających ustawie o transporcie drogowym okulistyczne, neurologiczne, wskazane badanie laryngologiczne Badanie wstępne badanie audiometryczne tonalne, badanie oceniające widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia, testy sprawności psychoruchowej (może być odpis wyniku badania psychologicznego, które jest badaniem obowiązkowym, niezależnie od badania lekarskiego), w zależności od wskazań EKG, poziom glukozy, inne badania laboratoryjne okulistyczne, w zależności od wskazań neurologiczne, laryngologiczne Badanie okresowe badanie audiometryczne tonalne, badanie oceniające widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia, testy sprawności psychoruchowej (może być odpis wyniku badania psychologicznego, które jest badaniem obowiązkowym, niezależnie od badania lekarskiego), w zależności od wskazań EKG, poziom glukozy, inne badania laboratoryjne Dodatkowe konsultacje specjalistyczne i badania pomocnicze pracowników używających samochodu jako narzędzia pracy, nie podlegających ustawie o transporcie drogowym oraz osób wykonujących prace wymagających pełnej sprawności psychoruchowej okulistyczne, neurologiczne, w zależności od wskazań badanie laryngologiczne Badanie wstępne testy sprawności psychoruchowej (w tym badanie oceniające widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia*); może być to też odpis wyniku badania psychologicznego (gdy badanie takie było wykonywane), niezależnego od badania lekarskiego, w zależności od wskazań EKG, poziom glukozy, inne badania laboratoryjne w zależności od wskazań okulistyczne, neurologiczne, laryngologiczne Badanie okresowe w zależności od wskazań testy sprawności psychoruchowej, EKG, poziom glukozy, inne badania laboratoryjne * dotyczy osób kierujących pojazdami silnikowymi Dodatkowe konsultacje specjalistyczne i badania pomocnicze pracowników zatrudnionych przy obsłudze urządzeń podnośnikowych z mechanizmem podnoszącym towary na wysokość do 1,6 metra (niskiego składowania, wózków paletowych), maszyn w ruchu, a także innych urządzeń grożących urazem 18

19 Badanie wstępne Badanie okresowe okulistyczne, w zależności od wskazań badanie neurologiczne, laryngologiczne badania dodatkowe w zależności od wskazań okulistyczne, w zależności od wskazań badanie neurologiczne, laryngologiczne badania dodatkowe w zależności od wskazań Dodatkowe konsultacje specjalistyczne i badania pomocnicze osób pracujących na wysokości Badanie wstępne Badanie okresowe na wysokości >3m na wysokości 3m na wysokości >3m na wysokości 3m Okulistyczne, neurologiczne, laryngologiczne W zależności od wskazań okulistyczne, neurologiczne, laryngologiczne Okulistyczne, neurologiczne, laryngologiczne W zależności od wskazań okulistyczne, neurologiczne, laryngologiczne 2.3 Uwagi dotyczące badania lekarskiego W trakcie badania lekarskiego należy zwrócić szczególną uwagę na: choroby układu krążenia zaburzenia i odchylenia w układzie nerwowym i psychicznym choroby i zaburzenia narządu wzroku zaburzenia równowagi i słuchu zaburzenia oddychania podczas snu W przypadku pojawienia się wątpliwości w ocenie stanu zdrowia pracownika, należy wykonać wszelkie inne niezbędne konsultacje specjalistyczne czy badania dodatkowe. Badanie okulistyczne i laryngologiczne powinno mieć na celu ocenę następujących parametrów: ostrości wzroku do bliży (bez i z korekcją) ostrości wzroku do dali (bez i z korekcją) obuocznej ostrości wzroku po korekcji widzenia przestrzennego zdolności rozpoznawania barw (tablice Ishihary, lampa Wilczka) pola widzenia (orientacyjne lub perymetr) widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie (parametry te mogą być ocenione w ramach badania psychotechnicznego) 19

20 ocenę układu równowagi ocenę słuchu (badanie szeptem, mową, audiometria ze wskazań) Minimalne kryteria zdrowotne dotyczące narządu wzroku i słuchu zostały przedstawione w tabeli nr 1 i 2. 20

Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny pracy dr n. med. Ewa Wągrowska-Koski. Szanowni Państwo

Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny pracy dr n. med. Ewa Wągrowska-Koski. Szanowni Państwo Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny pracy dr n. med. Ewa Wągrowska-Koski Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera ul. Św. Teresy 8, 91-348 Łódź, KKMP 1 /11 Telefon: (42) 631 47 26

Bardziej szczegółowo

Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny pracy dr n. med. Ewa Wągrowska-Koski. Szanowni Państwo

Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny pracy dr n. med. Ewa Wągrowska-Koski. Szanowni Państwo Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny pracy dr n. med. Ewa Wągrowska-Koski Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera ul. Św. Teresy 8, 91-348 Łódź, KKMP 2 /11 Telefon: (42) 631 47 26

Bardziej szczegółowo

zdrowotne (np. prace przy obsłudze pulpitów sterowniczych, sygnalizatorów, w centrach kontroli), praca na wysokości 3m,

zdrowotne (np. prace przy obsłudze pulpitów sterowniczych, sygnalizatorów, w centrach kontroli), praca na wysokości 3m, 91-348 Łódź, ul. Św. Teresy 8 h t t p : / / w w w. i m p. l o d z. p l t e l. + 4 8 4 2 6 3 1 4 5 0 2 f a x + 4 8 4 2 6 5 6 8 3 3 1 m a i l i m p x @ i m p. l o d z. p l Łódź, 25.04.2016r. W związku z

Bardziej szczegółowo

okulistyczne, neurologiczne, wskazane badanie laryngologiczne

okulistyczne, neurologiczne, wskazane badanie laryngologiczne W dniu 1 października 2010r. odbyło się szkolenie pod tytułem:,,problemy orzecznicze w badaniach profilaktycznych prowadzone przez Pana lek. med. Marcina Rybackiego z IMP w Łodzi. Prace wymagające odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 lutego 2017 r. Poz. 266

Warszawa, dnia 15 lutego 2017 r. Poz. 266 Warszawa, dnia 15 lutego 2017 r. Poz. 266 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych funkcjonariuszy Straży Granicznej

Bardziej szczegółowo

Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny pracy dr n. med. Ewa Wągrowska-Koski

Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny pracy dr n. med. Ewa Wągrowska-Koski Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny pracy dr n. med. Ewa Wągrowska-Koski Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera ul. Św. Teresy 8, 91-348 Łódź, Telefon: (42) 631 47 26 Telefax: (42)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2247

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2247 Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2247 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami z dnia 2004-01-07 (Dz.U. 2004 Nr 2, poz. 15) Na podstawie art. 123 ustawy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI BADANIA LEKARSKIEGO W ZAKRESIE UKŁADU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI BADANIA LEKARSKIEGO W ZAKRESIE UKŁADU Załącznik nr 5 Załącznik nr 5 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI BADANIA LEKARSKIEGO W ZAKRESIE UKŁADU NERWOWEGO, SZCZEGÓŁOWE W WARUNKI TYM PADACZKI BADANIA LEKARSKIEGO W ZAKRESIE UKŁADU NERWOWEGO, W TYM PADACZKI 1.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie orzecznicze wobec kierowców z zaburzeniami tolerancji węglowodanów i cukrzycą

Postępowanie orzecznicze wobec kierowców z zaburzeniami tolerancji węglowodanów i cukrzycą Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę, 2013 Aneks 2 Postępowanie orzecznicze wobec kierowców z zaburzeniami tolerancji węglowodanów i cukrzycą Opracowano we współpracy z dr.

Bardziej szczegółowo

Działania służby medycyny pracy w aspekcie profilaktyki narażenia na hałas w miejscu pracy

Działania służby medycyny pracy w aspekcie profilaktyki narażenia na hałas w miejscu pracy Działania służby medycyny pracy w aspekcie profilaktyki narażenia na hałas w miejscu pracy Katarzyna Skręt Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie Hałas Dźwięk wrażenie słuchowe, spowodowane falą

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO WZÓR... (oznaczenie jednostki przeprowadzającej badanie) KARTA BADANIA LEKARSKIEGO 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Data badania dzień miesiąc rok Imię i nazwisko Data urodzenia Dzień Miesiąc Rok

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO. 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imię i nazwisko Data urodzenia Dzień Miesiąc Rok. Płeć 1)

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO. 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imię i nazwisko Data urodzenia Dzień Miesiąc Rok. Płeć 1) ... (oznaczenie jednostki przeprowadzającej badanie) KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania rok miesiąc rok 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imię i nazwisko Data urodzenia Dzień Miesiąc Rok Płeć 1)

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO ... (oznaczenie jednostki przeprowadzającej badanie) KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania dzień Miesiąc rok 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imiona i nazwisko Data urodzenia Płeć 1) dzień miesiąc

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania. Data urodzenia. Płeć 1) Rok uzyskania uprawnienia do. kierowania pojazdami kod pocztowy.

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania. Data urodzenia. Płeć 1) Rok uzyskania uprawnienia do. kierowania pojazdami kod pocztowy. (oznaczenie jednostki przeprowadzającej badanie) KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania Dzień Miesiąc Rok 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imię i nazwisko Data urodzenia Dzień Miesiąc Rok Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 88 5379 Poz. 503 503 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2015 r. Poz. 522 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 3 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2015 r. Poz. 522 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 3 kwietnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 kwietnia 2015 r. Poz. 522 ROZPORZĄDZENIE MINISTRa infrastruktury i rozwoju 1) z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wymagań zdrowotnych, badań lekarskich

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Tekst pierwotny: Dz.U.2014.949 Wersja z dnia: 2014-10-29 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania i kierowców

Bardziej szczegółowo

13. Profilaktyczne badania lekarskie

13. Profilaktyczne badania lekarskie 13. Profilaktyczne badania lekarskie 13.1. Informacje ogólne 13.2. Zakres i częstotliwość badań profilaktycznych 13.3. Zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej 13.4. Upoważnienie do badań profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

Wzór... SKIEROWANIE NA BADANIE PSYCHOLOGICZNE NR...

Wzór... SKIEROWANIE NA BADANIE PSYCHOLOGICZNE NR... drogowym **)... Załącznik nr 1...... (pieczęć organu kontroli ruchu drogowego) (miejscowość, data) SKIEROWANIE NA BADANIE PSYCHOLOGICZNE NR... Działając na podstawie art. 124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1 Status: Akt obowiązujący Wersja na dzień 1 stycznia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1 z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wymagań zdrowotnych, badań lekarskich i psychologicznych

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB OCENY STANU ZDROWIA OSOBY CHOREJ NA PADACZKĘ W CELU STWIERDZENIA ISTNIENIA LUB BRAKU PRZECIWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI

SPOSÓB OCENY STANU ZDROWIA OSOBY CHOREJ NA PADACZKĘ W CELU STWIERDZENIA ISTNIENIA LUB BRAKU PRZECIWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI Załącznik nr 4 Załącznik nr 4b SPOSÓB OCENY STANU ZDROWIA OSOBY CHOREJ NA PADACZKĘ W CELU STWIERDZENIA ISTNIENIA LUB BRAKU PRZECIWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI 1. Padaczka oznacza chorobę

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 66 4219 Poz. 349 349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie badań niezbędnych do otrzymania świadectwa maszynisty oraz zachowania jego ważności 2)

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB OCENY STANU ZDROWIA OSOBY CHOREJ NA CUKRZYCĘ W CELU STWIERDZENIA ISTNIENIA LUB BRAKU PRZECIWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI

SPOSÓB OCENY STANU ZDROWIA OSOBY CHOREJ NA CUKRZYCĘ W CELU STWIERDZENIA ISTNIENIA LUB BRAKU PRZECIWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI Załącznik nr 3 SPOSÓB OCENY STANU ZDROWIA OSOBY CHOREJ NA CUKRZYCĘ W CELU STWIERDZENIA ISTNIENIA LUB BRAKU PRZECIWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI 1. Określenie: 1) ciężka hipoglikemia oznacza

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ LUB POSIADAJĄCEJ POZWOLENIE NA BROŃ

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ LUB POSIADAJĄCEJ POZWOLENIE NA BROŃ Pieczęć zakładu opieki zdrowotnej albo pieczęć lekarza uprawnionego wykonującego indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską albo pieczęć grupowej praktyki lekarskiej,

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO OSOBY UBIEGAJACEJ SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI I KIEROWCÓW

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO OSOBY UBIEGAJACEJ SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI I KIEROWCÓW Pieczęć zakładu opieki zdrowotnej, albo pieczęć lekarza uprawnionego wykonującego indywidualną praktykę lekarską KARTA BADANIA LEKARSKIEGO OSOBY UBIEGAJACEJ SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI I

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI BADANIA LEKARSKIEGO W ZAKRESIE CUKRZYCY

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI BADANIA LEKARSKIEGO W ZAKRESIE CUKRZYCY Załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI BADANIA LEKARSKIEGO W ZAKRESIE CUKRZYCY 1. Określenie: 1) ciężka hipoglikemia oznacza spadek stężenia glukozy powodujący konieczność pomocy innej osoby w celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

3. BADANIE OGÓLNE STANU ZDROWIA

3. BADANIE OGÓLNE STANU ZDROWIA ... Pieczęć zakładu opieki zdrowotnej albo lekarza uprawnionego wykonującego indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską albo pieczęć grupowej praktyki lekarskiej

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANIE NA BADANIE PROFILAKTYCZNE (WSTĘPNE, OKRESOWE, KONTROLNE *)

SKIEROWANIE NA BADANIE PROFILAKTYCZNE (WSTĘPNE, OKRESOWE, KONTROLNE *) Pieczęć zakładu pracy Załącznik nr 5 (miejscowość, data) SKIEROWANIE NA BADANIE PROFILAKTYCZNE (WSTĘPNE, OKRESOWE, KONTROLNE *) 1. Imię i nazwisko... PESEL. 2. Adres 3. Stanowisko lub stanowiska pracy

Bardziej szczegółowo

d) uzyskiwania uprawnień przez lekarzy przeprowadzających badania lekarskie; 2) dodatkowe kwalifikacje lekarzy przeprowadzających badania lekarskie;

d) uzyskiwania uprawnień przez lekarzy przeprowadzających badania lekarskie; 2) dodatkowe kwalifikacje lekarzy przeprowadzających badania lekarskie; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2004r. Nr 2, poz. 15, ze zmianami Dz.

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO

KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO Pieczęć podmiotu przeprowadzającego badanie profilaktyczne I. Dane identyfikacyjne osoby objętej badaniami Imię i nazwisko KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO (numer kolejny badania...) Rodzaj badania profilaktycznego

Bardziej szczegółowo

... (oznaczenie pracodawcy) SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE (wstępne/okresowe/kontrolne* ) ) ...

... (oznaczenie pracodawcy) SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE (wstępne/okresowe/kontrolne* ) ) ... Załącznik nr 3 do umowy (oznaczenie pracodawcy) SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE (wstępne/okresowe/kontrolne* ) ) Działając na podstawie art. 229 4a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE SŁUŻBY MEDYCYNY PRACY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ ZA ROK 2012

ROCZNE SPRAWOZDANIE SŁUŻBY MEDYCYNY PRACY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ ZA ROK 2012 ROCZNE SPRAWOZDANIE SŁUŻBY MEDYCYNY PRACY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ ZA ROK 2012 Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w. Dział 1. Dane ogólne Nazwa i adres podstawowej jednostki służby medycyny pracy SW (pieczęć

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO .. Oznaczenie podmiotu przeprowadzającego badanie lekarskie KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Zgodnie art. 15f ust. 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z późn. zm.) wyniki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Dz.U.2013.696 z dnia 2013.06.19 Status: Akt

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO

KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO Rodzaj badania profilaktycznego Pozostała działalność profilaktyczna Wstępne (W) Okresowe (O); Kontrolne (K) monitoring stanu zdrowia (M), badanie celowane (C), czynne poradnictwo

Bardziej szczegółowo

Wzór KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO (numer kolejny badania )

Wzór KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO (numer kolejny badania ) Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. Wzór KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO (numer kolejny badania ) Rodzaj badania profilaktycznego Pozostała działalność profilaktyczna Wstępne

Bardziej szczegółowo

PRACE POGLĄDOWE WSKAZÓWKI DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH KIEROWCÓW. Ewa Wągrowska-Koski Marcin Rybacki

PRACE POGLĄDOWE WSKAZÓWKI DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH KIEROWCÓW. Ewa Wągrowska-Koski Marcin Rybacki Medycyna Pracy 2008;59(1):39 47 Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi http://medpr.imp.lodz.pl Ewa Wągrowska-Koski Marcin Rybacki WSKAZÓWKI DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH KIEROWCÓW

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 7 września 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 7 września 2000 r. Dz.U.2000.79.898 2002.06.21 zm. Dz.U.2002.68.630 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 7 stycznia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 7 stycznia 2004 r. Dz.U.04.2.15 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z dnia 9 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja 27 kwiecień 2017r. str. 1 AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja: 27 kwiecień 2017r. Lp. ROZPORZĄDZENIA: NR AKT: 1996 r. 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10/2007 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 08 lutego 2007 r.

Zarządzenie Nr 10/2007 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 08 lutego 2007 r. Zarządzenie Nr 10/2007 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 08 lutego 2007 r. w sprawie: przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Ruch Obywatelski Miłośników Broni romb.org.pl strona 1

Ruch Obywatelski Miłośników Broni romb.org.pl strona 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń. (Dz. U. Nr 79, poz. 898, Dz. U. z 2001r.

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja 17 wrzesień 2015 str. 1 AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja: 17 wrzesień 2015 Lp. ROZPORZĄDZENIA: NR AKT: 1996 r. 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 kwietnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 kwietnia 2005 r. Dz.U.2005.69.622 2007.10.12 zm. Dz.U.2007.178.1264 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 stycznia 2017 r. Poz. 110

Warszawa, dnia 17 stycznia 2017 r. Poz. 110 Warszawa, dnia 17 stycznia 2017 r. Poz. 110 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie badań i kontrolnych policjantów Na podstawie art. 71b ust.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ. z dnia 30 maja 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ. z dnia 30 maja 1996 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Ratownictwo medyczne Kod kierunku: 12.9 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Skierowania na staże i programy staży specjalizacyjnych i kierunkowych

Skierowania na staże i programy staży specjalizacyjnych i kierunkowych Załącznik nr 1 Skierowania na staże i programy staży specjalizacyjnych i kierunkowych realizowanych w ramach specjalizacji w MEDYCYNIE PRACY. Pieczęć jednostki kierującej Skierowanie do.dn..... (nazwa

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja 8 września 2016r. str. 1 AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja: 8 września 2016r. Lp. ROZPORZĄDZENIA: NR AKT: 1996 r. 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Formularz Cenowy - część 1 Bochnia

Formularz Cenowy - część 1 Bochnia PI.TPZKr.600.9.07 Formularz Cenowy - część Bochnia Dyrektorzy poz. nr < praca jednozmianowa lub zmianowa, w niektórych przypadkach praca w porze nocnej Załącznika Nr < praca w wymuszonej pozycji (najczęściej

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy - część 3 Nowy Sącz

Formularz cenowy - część 3 Nowy Sącz PI.TPZKr.2600.9.207 Formularz cenowy - część 3 Nowy Sącz Kwota Dyrektorzy poz. nr < praca jednozmianowa lub zmianowa, w niektórych przypadkach praca w porze nocnej Załącznika Nr 2 < praca w wymuszonej

Bardziej szczegółowo

Formularz Cenowy - część 2 Brzesko

Formularz Cenowy - część 2 Brzesko PI.TPZKr.600.9.07 Formularz Cenowy - część Brzesko ryczałtowa D Dyrektorzy poz. nr < praca jednozmianowa lub zmianowa, w niektórych przypadkach praca w porze nocnej Załącznika Nr < praca w wymuszonej pozycji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE. 1. Imię i nazwisko osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej:...

CZĘŚĆ I ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE. 1. Imię i nazwisko osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej:... CZĘŚĆ I ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE 1. Imię i nazwisko osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej:.. 2. Wiek:. 3. Jest osobą przewlekle chorą i stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego

Bardziej szczegółowo

leczniczego leczniczego

leczniczego leczniczego Nazwa i adres samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej MSW MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-41 Sprawozdanie z działalności profilaktycznej za rok 16 Termin przekazania:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Stan na 01.04.2015 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz. 1955

Warszawa, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz. 1955 Warszawa, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz. 1955 USTAWA z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Bardziej szczegółowo

Występowanie szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy

Występowanie szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy Występowanie szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy W środowisku pracy mogą występować niepożądane czynniki mające bezpośredni wpływ na zdrowie i życie pracowników zatrudnionych w pośrednim

Bardziej szczegółowo

3. Specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, o których mowa w ust. 2, stanowią część badania profilaktycznego.

3. Specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, o których mowa w ust. 2, stanowią część badania profilaktycznego. Zmiany Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 1 Zranienia i zakłucia przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu

Bardziej szczegółowo

Znaki ostrzegawcze: Źródło pola elektromagnetycznego

Znaki ostrzegawcze: Źródło pola elektromagnetycznego Podstawowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla użytkowników urządzeń wytwarzających pole i promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości 0-300 GHz. Podstawy prawne krajowe uregulowania

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE WNIOSKU* (wypełnia osoba ubiegająca się o umieszczenie lub jej przedstawiciel ustawowy)

UZASADNIENIE WNIOSKU* (wypełnia osoba ubiegająca się o umieszczenie lub jej przedstawiciel ustawowy) Miejscowość,... data... W N I O S E K osoby ubiegającej się o umieszczenie w domu pomocy społecznej Imię i nazwisko... Data i miejsce urodzenia... Adres zamieszkania... Nr PESEL... Na podstawie art. 54

Bardziej szczegółowo

Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat

Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Zakład Prawa Medycznego UM we Wrocławiu Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy na badanie kwalifikacyjne do mikropolaryzacji mózgu

Formularz zgłoszeniowy na badanie kwalifikacyjne do mikropolaryzacji mózgu Formularz zgłoszeniowy na badanie kwalifikacyjne do mikropolaryzacji mózgu Data... Poniższe schorzenia zazwyczaj nie stanowią przeciwwskazania do zastosowania mikropolaryzacji. Proszę zatem o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie wymagań dla kandydata na dawcę komórek, tkanek lub narządu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie wymagań dla kandydata na dawcę komórek, tkanek lub narządu Dz.U.06.79.556 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie wymagań dla kandydata na dawcę komórek, tkanek lub narządu Na podstawie art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 1 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 2. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody trzypunktowej

Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 2. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody trzypunktowej Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 2. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody trzypunktowej Szczecin 2013 1 Wprowadzenie Ryzyko zawodowe: prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Kody niepełnosprawności i ich znaczenie

Kody niepełnosprawności i ich znaczenie Kody niepełnosprawności i ich znaczenie Kody niepełnosprawności, będące w istocie symbolami rodzaju schorzenia, mają decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba niepełnosprawna może być kierowana, a do

Bardziej szczegółowo

WZÓR KARTA BADANIA LEKARSKIEGO OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI I KIEROWCÓW

WZÓR KARTA BADANIA LEKARSKIEGO OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI I KIEROWCÓW Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2011 r. Załącznik nr 9 WZÓR... Pieczęć podmiotu leczniczego albo lekarza uprawnionego wykonującego zawód w ramach praktyki zawodowej albo

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BOCHNI

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BOCHNI POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BOCHNI Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bochni orzeka o niepełnosprawności do celów pozarentowych. Orzeczenie wydane

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne w kontekście zagrożenia funkcjonariuszy i pracowników SW ekspozycją na wirusa HIV

Aspekty prawne w kontekście zagrożenia funkcjonariuszy i pracowników SW ekspozycją na wirusa HIV Aspekty prawne w kontekście zagrożenia funkcjonariuszy i pracowników SW ekspozycją na wirusa HIV Zespół Służby Medycyny Pracy i Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Centralny Zarząd Służby Więziennej Ustawa

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Badanie trwa ok. 1,5 godziny. Czas ten jest oczywiście uzależniony od aktualnego stanu zdrowia, samopoczucia oraz wieku.

Badanie trwa ok. 1,5 godziny. Czas ten jest oczywiście uzależniony od aktualnego stanu zdrowia, samopoczucia oraz wieku. Jak długo trwa badanie? Badanie trwa ok. 1,5 godziny. Czas ten jest oczywiście uzależniony od aktualnego stanu zdrowia, samopoczucia oraz wieku. Co należy zabrać ze sobą na badania? - Dokument tożsamości,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób R021121 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (J.t.: Dz. z 2013 r. poz. 1379) Na podstawie art. 237 4 pkt

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

OFERTA USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY www.pro-med.pl OFERTA USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY Dolno l ś ąskie Centrum Medycyny Profilaktycznej i Bezpieczeństwa Pracy PRO-MED sp. z o.o. 50-032 Wrocław, ul. Piłsudskiego 43 Sąd Rejonowy dla Wrocławia

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA KOMISJI 2009/113/WE z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy

DYREKTYWA KOMISJI 2009/113/WE z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy 26.8.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 223/31 DYREKTYWA KOMISJI 2009/113/WE z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy KOMISJA

Bardziej szczegółowo

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Z 2007, Nr 89, 3 13.04.2007 poz. 589ze zmianami)

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Z 2007, Nr 89, 3 13.04.2007 poz. 589ze zmianami) WYKAZ PRZEPISÓW Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTAWA I HIGIENY PRACY ORAZ BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ DLA URZĘDU MIASTA PŁOCKA L.p. Nazwa aktu prawnego Z dnia: Uwagi 1 Ustawa Kodeks pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 1998,

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie procedur medycznych

Zaliczenie procedur medycznych Załącznik nr 2 do Indeksu wykonanych zabiegów i procedur medycznych Zaliczenie procedur medycznych wykonanych przez lekarza w czasie staży specjalizacyjnych i kierunkowych realizowanych w ramach specjalizacji

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANIE NA BADANIA W CELU ROZPOZNANIA CHOROBY ZAWODOWEJ

SKIEROWANIE NA BADANIA W CELU ROZPOZNANIA CHOROBY ZAWODOWEJ Pieczęć zakładu opieki zdrowotnej albo lekarza wykonującego indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską albo pieczęć grupowej praktyki lekarskiej......... (nazwa i

Bardziej szczegółowo

1. Badania lekarskie pracowników

1. Badania lekarskie pracowników 1.1. Zasady kierowania na badania Istotnym elementem profilaktycznej ochrony zdrowia są badania lekarskie pracowników. W tym zakresie pracodawca ściśle współdziała ze służbą medycyny pracy. UWAGA! Pracodawca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/K/2015 z dnia 01.04.2015r.

Zarządzenie Nr 1/K/2015 z dnia 01.04.2015r. Zarządzenie Nr 1/K/2015 z dnia 01.04.2015r. w sprawie wprowadzenia w Zespole Szkół Usługowo Gospodarczych w Pleszewie Procedury przeprowadzania badań lekarskich pracowników w Zespole Szkole Usługowo Gospodarczych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie Dz. U. Nr 79, poz. 898, na broń. 2001-04-01 zm

Bardziej szczegółowo

ROLA MIOGENNYCH PRZEDSIONKOWYCH POTENCJAŁÓW WYWOŁANYCH W DIAGNOSTYCE ZAWROTÓW GŁOWY O RÓŻNEJ ETIOLOGII

ROLA MIOGENNYCH PRZEDSIONKOWYCH POTENCJAŁÓW WYWOŁANYCH W DIAGNOSTYCE ZAWROTÓW GŁOWY O RÓŻNEJ ETIOLOGII Dominik Bień ROLA MIOGENNYCH PRZEDSIONKOWYCH POTENCJAŁÓW WYWOŁANYCH W DIAGNOSTYCE ZAWROTÓW GŁOWY O RÓŻNEJ ETIOLOGII ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH BADANIA WYKONANO W KLINICE OTORYNOLARYNGOLOGII

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PS-VII.431.4.2015 Łódź, dnia 18 grudnia 2015 r. Pani lek. med. Joanna Beata Biernacka ZOZ ELMED 90-718 Łódź, 1 Maja 24/26 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 9 ust. 1 i 3 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

STAN PADACZKOWY. postępowanie

STAN PADACZKOWY. postępowanie STAN PADACZKOWY postępowanie O Wytyczne EFNS dotyczące leczenia stanu padaczkowego u dorosłych 2010; Meierkord H., Boon P., Engelsen B., Shorvon S., Tinuper P., Holtkamp M. O Stany nagłe wydanie 2, red.:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. www.polkard.org 2 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/wroc/assets_08_03_16.pdf

Załącznik nr 1. www.polkard.org 2 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/wroc/assets_08_03_16.pdf Załącznik nr 1 Opis programu zdrowotnego pn. Rozszerzenie dostępu do rehabilitacji kardiologicznej w ramach wtórnej prewencji chorób sercowo-naczyniowych 1. Opis problemu zdrowotnego Pomimo zaznaczającego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp. Wyszczególnienie. 1. Przedmiot zamówienia Usługi zdrowotne świadczone dla firm 3. CPV

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp. Wyszczególnienie. 1. Przedmiot zamówienia Usługi zdrowotne świadczone dla firm 3. CPV 2 Regionalna Baza Logistyczna 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie Dane 1. Przedmiot zamówienia Usługi zdrowotne świadczone dla firm 2. Ilość wg kalkulacji szacunkowej

Bardziej szczegółowo

II. Badania lekarskie

II. Badania lekarskie Załącznik do zarządzenia nr 7 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 8 marca 2017 r. K A S A R O L N I C Z E G O U B E Z P I E C Z E N I A S P O Ł E C Z N E G O Oddział Regionalny / Placówka

Bardziej szczegółowo

C 304 E/234 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ZAŁĄCZNIK III

C 304 E/234 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ZAŁĄCZNIK III C 304 E/234 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ZAŁĄCZNIK III DEFINICJE MINIMALNE STANDARDY ZDOLNOŚĆI FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ DO KIEROWANIA POJAZDAMI O NAPĘDZIE SILNIKOWYM 1. Do celów niniejszego załącznika

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawach chorób zawodowych Choroby zawodowe nauczycieli

Postępowanie w sprawach chorób zawodowych Choroby zawodowe nauczycieli Postępowanie w sprawach chorób zawodowych Choroby zawodowe nauczycieli Opracowanie ZGZNP Choroby zawodowe nauczycieli problem społeczny Według danych Instytutu Medycyny Pracy, przewlekłe choroby narządu

Bardziej szczegółowo

CMC/2015/03/WJ/03. Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca

CMC/2015/03/WJ/03. Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca CMC/2015/03/WJ/03 Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca Dane pacjenta Imię:... Nazwisko:... PESEL:... Rozpoznane choroby: Nadciśnienie tętnicze Choroba wieńcowa Przebyty zawał

Bardziej szczegółowo

Przeciwwskazania zdrowotne ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia

Przeciwwskazania zdrowotne ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia Wybór zawodu a warunki zdrowotne Wkrótce podejmiecie decyzję edukacyjno-zawodową (dotyczącą wyboru szkół ponadgimnazjalnych i zawodu). Ważnym czynnikiem decydującym o tym czy zostaniecie przyjęci do danego

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy na rzecz pracowników ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie.

Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy na rzecz pracowników ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie. CZĘŚĆIII SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy na rzecz pracowników ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie. Numer postępowania: ZGOK 1/ZO/2016

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks Świadczenie usług medycznych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w zakresie medycyny pracy Numer ogłoszenia: 345259-2010; data zamieszczenia: 02.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie procedur medycznych

Zaliczenie procedur medycznych Załącznik nr 2 do Indeksu wykonanych zabiegów i procedur medycznych Zaliczenie procedur medycznych wykonanych przez lekarza w czasie staży specjalizacyjnych i kierunkowych realizowanych w ramach specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Szkolenia okresowe i kwalifikacja wstępna kierowców

Szkolenia okresowe i kwalifikacja wstępna kierowców Szkolenia okresowe i kwalifikacja wstępna kierowców Podstawy prawne Wymagania w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy definiuje Rozdział 7a Ustawy o transporcie drogowym. Zawarte są tu także

Bardziej szczegółowo

Wirus zapalenia wątroby typu B

Wirus zapalenia wątroby typu B Wirus zapalenia wątroby typu B Kliniczne następstwa zakażenia odsetek procentowy wyzdrowienie przewlekłe zakażenie Noworodki: 10% 90% Dzieci 1 5 lat: 70% 30% Dzieci starsze oraz 90% 5% - 10% Dorośli Choroby

Bardziej szczegółowo

Zaświadczenie. 1. Powinien (ma) być skierowany (a) do domu pomocy społecznej na pobyt całodobowy o profilu:

Zaświadczenie. 1. Powinien (ma) być skierowany (a) do domu pomocy społecznej na pobyt całodobowy o profilu: pieczątka zakładu opieki zdrowotnej Zaświadczenie Na podstawie badań lekarskich z dnia. oraz załączonych badań dodatkowych stwierdza się, że.. Pan(i) zam... 1. Powinien (ma) być skierowany (a) do domu

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji przeprowadzania badań lekarskich pracowników oraz osób przyjmowanych do pracy w PK w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej

Zasady organizacji przeprowadzania badań lekarskich pracowników oraz osób przyjmowanych do pracy w PK w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej Załącznik do Zarządzenia nr 19 Rektora PK z dnia 16 kwietnia 2015 r. Zasady organizacji przeprowadzania badań lekarskich pracowników oraz osób przyjmowanych do pracy w PK w ramach profilaktycznej opieki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 7 września 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 7 września 2000 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń. (Dz. U. z dnia 22 września 2000 r.) Na

Bardziej szczegółowo