PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji , odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Koszarski, który powitał zaproszonych gości. W sesji udział wzięło 13 Radnych, co stanowi kworum. Nieobecny usprawiedliwieni radny Michał Kuligowski i radny Tadeusz Szczepański. Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1. W sesji udział wzięli: 1. Pełniąca funkcję Burmistrza - T. Substyk 2. Sekretarz Miasta i Gminy - B. Grzona-Górna 3. Skarbnik Miasta i Gminy - A. Kowalska 4. Pełnomocnik Burmistrza - B. Białkowska 5. Przewodniczący ZOS - A. Saternus 6. Przewodniczący ZOL - B. Kołota 7. Prezes ZGK Sp z.o.o. J. Gapski 8. Księgowa ZGK Sp. zo.o. B. Madurajska 9. Dyrektor MGOPS - H. Stamm 10. Naczelnik OSP - Z. Wiśniewski 11. Prezes RCP - P. Kubiak 12. Dyrektor Muzeum Solca - R. Kubiak 13. G. Ciemniak - V-ce Prezydent Bydgoszczy 14. Dyrektor WGKiOŚ UM Bydgoszcz - H. Pawlikowska 15. PRO NATURA - specjalista - M. Redes 16. Kierownik Jednostki Realizującej Projekt-ProNatura) - W. Zawistowski 17. Prezes Spółki Pro-Natura - Lech Głowacki 18. ZGK Sp. z o.o. - Sebastian Wrycza - załącznik nr 2 Przewodniczący RM - zgodnie ze Statutem Gminy, porządek obrad wraz z materiałami na sesję zostały przekazane Radnym oraz jednostkom pomocniczym Gminy - w wyznaczonym terminie. Informacja o sesji wraz z porządkiem obrad, została również podana do publicznej wiadomości. 1

2 Przewodniczący RM Czy są uwagi do porządku obrad? Radni nie zgłosili. Porządek obrad: 1. Sprawy proceduralne: otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokółu z XV sesji Rady Miejskiej. 2. Składanie interpelacji i wniosków. 3. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszcz zadania własnego polegającego na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2012 rok. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości, położonych w Solcu Kujawskim na terenie Parku Przemysłowego II. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski, opracowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Solcu Kujawskim. 10. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania węzła cieplnego usytuowanego w budynku przy ul. 23 Stycznia 14 A w Solcu Kujawskim. 11. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2013 rok. 12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. 13. Wolne głosy i wnioski. 14. Zamknięcie sesji. - załącznik nr 3 Przewodniczący RM - Czy są uwagi do zapisów protokołu z XV sesji RM? Nie zgłoszono. 2

3 Przewodniczący RM Kto jest za przyjęciem protokołu z XV sesji RM? 13 głosów za, Ad. 2. Składanie interpelacji i wniosków. Radny Józef Pietrzak mieszkańcy dopytują, kiedy zostanie wybudowana wiata autobusowa na końcowym przystanku przy ul. Bydgoskiej. Przy wiatach autobusowych często nie ma rozkładów jazdy. Wiele kursów autobusów i busów wypada z rozkładu jazdy, lub też jeżdżą w tym samym czasie i autobus i bus. Radna Beata Pietruszyńska w związku z nieotrzymaniem informacji, ponowiła interpelację z poprzedniej sesji dot. wykonania bezpiecznego przejścia przez drogę w kierunku przystanku autobusowego w drodze powiatowej we wsi Otorowo. Ścieżka rowerowa biegnąca wzdłuż w/w drogi jest nie odśnieżona, a w dniu dzisiejszym została odśnieżona tylko na odcinku na wysokości posesji Sołtysa. Piesi poruszają się jezdnią. Jest niebezpiecznie. W godzinach porannych droga wojewódzka w kierunku Bydgoszczy jest kompletnie nie odśnieżona i trudno przejezdna. Prośba do ZDW i Starostwa Powiatowego o odśnieżanie na bieżąco tej drogi. Radna Alina Faleńczyk na jakim etapie rozpatrywania jest wniosek, który Gmina złożyła o dofinansowanie w kwocie 30 mln zł ze środków pochodzących z UE projektu związanego z rekultywacją terenów po Nasycalni? Czy Gmina jest w trakcie składania jakichkolwiek innych wniosków o dofinansowanie, czy staramy się pozyskać inne środki finansowe? Radna Alicja Żaguń ponowiła prośbę o dostarczenie dodatkowych materiałów związanych z ewentualną zamianą szkół, żeby te które zostały już przygotowane dostarczyć Radnym w jak najszybszym terminie, ponieważ planowane jest spotkanie komisji Edukacji Kultury i Sportu i Radni chcieliby zapoznać się z częścią materiałów. Zwróciła się także z prośbą o przekazanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Solec Kujawski w 2012 roku w celu zapoznania się z jej treścią na komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Jest to jeden z tematów planu pracy Komisji, stąd tez Radni chcieliby się z tym programem zapoznać jak najszybciej. Przypomniała, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt do 1 lutego w/w projekt podlega zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, Koła 3

4 Łowieckiego działającego na terenie Gminy i przez organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na terenie Gminy. Radny Maciej Kuligowski w 2011 r. NFZ odrzucił oferty Miejsko Gminnej Przychodni Zdrowia dotyczący prowadzenia gabinetów okulistycznych i dermatologicznych, czy w związku z tym w 2012 r. Przychodnia złożyła w/w oferty, a jeśli tak to czy zostały one rozpatrzone przez NFZ. Radny Lucjan Jelita Rydel zwrócił uwagę na aktualizacje strony BIP, Radny nie mógł otworzyć na stronie BIP dokumentu związanego ze Strategią MiG Solec Kujawski. Ponadto zauważył, że na stronie nie są publikowane zakresy czynności pracowników na kierowniczych stanowiskach UMiG. Solecka strona internetowa posiada również nieaktualną mapę miasta. Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszcz zadania własnego polegającego na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. G. Ciemniak V-ce Prezydent Bydgoszczy podziękowała za zaproszenia na obrady sesji w związku ze sprawą dotyczącą w/w projektu uchwały. Wyjaśniła, że wymóg NFOŚiGW nakłada na miasto Bydgoszcz obowiązek zawarcia stosownych porozumień z Gminami. Budowa spalarni finansowana będzie ze środków unijnych w wysokości 330 mln zł oraz pożyczki w kwocie 180 mln zł z NFOŚiGW. Związek Gmin Bydgoskich nie funkcjonował w praktyce, zgodnie ze statutem w listopadzie 2011 r. został rozwiązany. Stąd niezbędne jest podjęcie m.in. z Gminą Solec Kujawski ponownego porozumienia, co wymaga zgody Rady Miejskiej. Przedstawiona została prezentacja dotycząca projektu budowy Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy przez Pana W. Zawistowskiego, kierownika jednostki realizującej ten projekt, a zatrudnionego w spółce ProNatura, która jest spółką Miasta Bydgoszcz ze 100 % udziałem. Prezentacja oddała istotę zadań Gminy, szczególnie po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach. Ustawa ta jest stopniowo wdrażana, tak aby 1 lipca 2013 r. w pełni już funkcjonował nowy system, a którego integralną częścią będzie Zakład Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych (spalarnia) i Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, którym zarządza spółka ProNatura. Radni RM przed sesją otrzymali materiały dot. budowy Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów, które zostały zaprezentowane przez spółkę ProNatura. 4

5 W. Zawistowski w postaci wizualnej zaprezentował zebranym istotę w/w projektu, którego beneficjentem jest Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. w Bydgoszczy, którego jedynym udziałowcem jest Miasto Bydgoszcz. Zakład Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych ma powstać na terenie istniejącego Parku Przemysłowego w Bydgoszczy. Ustawa o odpadach, wyraźnie mówi o obowiązkach, które powinny być przez gminy realizowane w zakresie zbiórki odpadów jaki i budowy instalacji i ograniczania składowania odpadów biodegradowalnych. W Krajowym planie gospodarki odpadami 2014 zaleca się, aby w przypadku aglomeracji lub regionów powyżej 300 tys. mieszkańców preferowaną metodą zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych było ich termiczne przekształcenie. W Programie Ochrony Środowiska z Plan Gospodarki Odpadami Woj. Kujawsko Pomorskiego na lata z perspektywą na lata w wojewódzkich planach gospodarki odpadami wyznacza się regiony gospodarki odpadami komunalnymi, a gminy wchodzące w skład regionów zobowiązane są do prowadzenia wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi oraz do zapewnienia wybudowania i utrzymania infrastruktury gospodarki odpadami. Podstawą gospodarki odpadami komunalnymi w województwie winno być 5 Regionów Gospodarki Odpadami Komunalnymi, w ramach których funkcjonować powinny wszelkie niezbędne urządzenia i instalacje. Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi I obejmuje Miasto Bydgoszcz, Miasto Toruń, gminy powiatu bydgoskiego oraz gminy powiatu toruńskiego i nakielskiego miasto Mrocze. Łącznie jest to tys. mieszkańców. W myśli znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy zostały zobowiązane do wprowadzenia szeregu zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi m.in. organizacji odbioru i transportu odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli, pobierania opłaty za ich zagospodarowanie tzw. opłaty śmieciowej, (część z tej opłaty przekazują do instalacji regionalnych wskazanych w planie). Nowy systemem gospodarowania odpadami powinien zostać zorganizowany przez gminy nie później niż 18 miesięcy od dnia wejścia ustawy. W w/w ustawie istnieje też bardzo ważny zapis, który mówi o tym że uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami jest aktem prawa miejscowego. Nowelizacja ustawy nakłada na gminy dodatkowy obowiązek zapewnienia budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Jest to jeden z głównych zapisów przygotowanego projektu uchwały, dot. porozumienia międzygminnego. W projekcie uchwały zapisano również, że Gmina Solec Kujawski zachowuje pozostałe zadania własne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 5

6 gminach. W/w ustawa wskazuje również na kary i sankcje nakładane na gminy, które nie będą realizowały w/w obowiązków. Obecnie funkcjonuje sortownia odpadów przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy, do której przekazywane są odpady m.in. z terenu Gminy Solec Kujawski. W stacji segregacji odpadów znajduje się linia sortownicza wydajność sortowni 60 tys. Mg/rok na 1 zmianę. Maksymalna wydajność to 180 tys. Mg/rok przy założeniu pracy na 3 zmiany. Kopiec podzielony jest na 5 sektorów. Planowana pojemność kopca wynosi m 3. Z odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytwarzany zostaje gaz, który jest kierowany do małej elektrowni gazowej i tam przetwarzany na energię elektryczną (tzw. gaz wysypiskowy). Obecna moc nominalna elektrowni 1,1 MW. Istnieje też składowisko BALAST-u, na którym składowane są odpady, z którego nie można po sortowaniu wytworzyć biogazu. Maksymalna masa odpadów ok. 350 tys. Mg/1 kwatera. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia r. został zatwierdzony Regulamin świadczenia usług publicznych przez Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. siedzibą z Bydgoszczy, który określa zakres świadczonych usług, zasady przyjmowania odpadów, m.in. opłaty, godz. przyjmowania itp. Regulamin jest istotny dla przedsiębiorców, którzy m.in. na terenie naszej Gminy świadczą usługi związane z wywozem odpadów. W przyszłości, zgodnie z nowelizacją ustawy dąży się do nie składowania odpadów, ale do ich przetwarzania w energię elektryczną i cieplną, stąd też powstał projekt budowy Zakład Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Projekt ten obejmuje budowę zakładu, w którym będzie przetwarzane ok. 180 tys. Mg odpadów rocznie. Z tego będzie wytwarzana energia elektryczna i cieplna. Będą 2 niezależne linie technologiczne, o zdolności 90 tys. każda i instalacje do waloryzacji żużla. W ramach tego projektu zostanie wybudowana kompostownia selektywnie zebranych odpadków ulegających biodegradacji o wydajności 4 tys. Mg/ rok (wyłącznie odpady zielone), stacja przeładunkowa odpadów w Toruniu docelowa wydajność stacji Mg/rok oraz sieć przesyłowa wyprowadzenie energii cieplnej i elektrycznej z ZTPOK wraz z infrastrukturą. Wartość netto całego projektu to zł (bez VAT). Projekt obejmuje zasięgiem: Miasto Bydgoszcz i jej gminy ościenne, Miasto Toruń i jego gminy ościenne łącznie ok. 710 tys. mieszkańców, ponad 305 tys. ton odpadów komunalnych rocznie. Pan Zawistowski przedstawił graficzną mapkę lokalizacji ZTPOK, kompostowni i stacji przeładunkowej w Toruniu oraz przedstawił lokalizacje istniejących spalarni w większych miastach Europy. Dodał, że 3 marca 2011 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów 6

7 Komunalnych dla Bydgosko Toruńskiego Obszaru Metropolitarnego pomiędzy Spółką ProNatura a NFOŚiGW. Była to pierwsza umowa spalarniana w kraju. Po uzyskaniu pozytywnej oceny projektu na poziomie krajowym Beneficjent dużego projektu (powyżej 25 mln euro) zobowiązany jest przedłożyć wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego wraz z notą końcową dla projektu JASPERS. Eksperci dokonali ocenę projektu, a Komisja Europejska ją zaakceptowała. W dniu r. wpłynęła pozytywna Nota Końcowa dla Projektu, a r. do NFOŚiGW złożony został Wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego dla w/w Projektu. Realizacja harmonogramu dochodzenia Projektu do zgodności z Wytycznymi MRR przebiega następująco: 1. Rozwiązanie Metropolitarnego Związku Gmin Bydgoskich rozwiązany z dniem r., 2. Złożenie deklaracji Prezydenta Miasta Bydgoszcz zawarcie przez Miasto Bydgoszcz porozumień międzygminnych z Gminami powiatu toruńskiego i zmiany porozumienia międzygminnego Miasta Bydgoszcz z Miastem Toruń wysłane do NFOŚiGW dnia r., 3. Negocjacje w NFOŚiGW nowej umowy wykonawczej w dniu r., podpisano nową umowę wykonawczą między Miastem Bydgoszcz a ProNatura podpisana r. 4. Złożenie deklaracji Prezydenta Miasta Bydgoszcz zawarcia przez Miasto Bydgoszcz porozumień międzygminnych z Gminami powiatu bydgoskiego i gm. Mrocza wysłano do NFOŚiGW dnia r. 5. Zawarcie porozumień międzygminnych gminami wchodzącymi w skład obszaru objętego projektem w toku. Na koniec prezentacji porównał szacowane ceny za unieszkodliwienie odpadów poprzez składowanie i termiczne przekształcanie. Z prezentacji wynika, że składowanie odpadów stanie się nieopłacalne. Zaproponował, aby pytania dotyczące spalarni kierować do p. M. Redes eksperta od spraw termicznego przekształcania. Przewodniczący RM dalsze składowanie tak dużych ilości odpadów na składowisku w Wypaleniskach nie może trwać. Życie nas zmusza do tego, aby coś w tym kierunku zmienić, żeby uniknąć dalszego składowania coraz większej ilości odpadów. Czy są uwagi, pytania do przedstawionego projektu uchwały? Radna Beata Pietruszyńska na stronie internetowej Radna przeczytała aktualną informację, że Bydgoskie Forum Ekologiczne (BFE) mocno przeciwstawia się projektowi budowy ZTPOK, przedstawia dwie alternatywne możliwości dla utylizacji tych odpadów, w związku z tym zwróciła się z pytaniem czy przedstawiony projekt na dzisiejszej sesji jest projektem ostatecznym? 7

8 Czy nie ma obawy, że BFE zablokuje dalsze działania z tym związane i powstaną problemy natury formalnej? Czy Miasto Bydgoszcz rozmawia w tej kwestii z BFE, czy bierze pod uwagę proponowane przez nich alternatywne rozwiązania? G. Ciemniak V-ce Prezydent Bydgoszczy BFE w ostatnich 2 miesiącach się bardzo uaktywniło w swoich działaniach. BFE reprezentowane jest przez bardzo młodych ludzi, do tego weszła w to jeszcze polityka. Decyzja o budowie ZTPOK dla Bydgosko Toruńskiego Obszaru Metropolitarnego zapadła już w 2006 r. Procedura dotycząca konsultacji społecznych w zakresie projektu została zakończona w momencie kiedy wydana została prawomocna decyzja środowiskowa. Decyzja ta była zaskarżana przez BFE, (wówczas nie mieli osobowości prawnej), jednak Sąd Administracyjny odrzucił ich skargę. Umowa o dofinansowanie została podpisana 3 marca 2011 r. Nie mogłaby zostać ona podpisana, gdyby nie było prawomocnej decyzji środowiskowej. Przestawiony projekt jest zgodny z prawem i wszelkimi zasadami, zaakceptowany przez wszystkie instytucje które powinny były to uczynić m.in. przez NFOŚiGW, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Przyznano dofinansowanie w wysokości 330 mln zł. Wykonawca odpowiedzialny za wykonanie projektu i budowę spalarni odpadów został wyłoniony w drodze przetargu r. Zostało nim konsorcjum włoskie Astaldi S.p.A i TM.E Termomeccanica Ekologia, którzy złożyli najtańszą ofertę i uzyskali najwięcej punktów, tj. 96. Konsorcjum Mostostal Warszawa firma, która złożyła jako druga ofertę, odwołała się do Krajowej Izby Odwoławczej. Znalazła słaby punkt w ofercie włoskiej i wydała wyrok taki, że zobowiązało spółkę ProNatura, będącą beneficjentem projektu do ponownej analizy i oceny ofert. Trwa procedura ponownej analizy. Ile potrzeba środków finansowych? Z obliczeń spółki ProNatura wynika, że 38 mln zł, ponieważ są oszczędności z innych kontraktów, poza tym ProNatura zarezerwowała środki w wysokości 25 mln zł w postaci rezerwy. W rezultacie brakuje 38 mln zł, dlatego Miasto Bydgoszcz zwróciło się do Ministerstwa Środowiska i NFOŚiGW o pełną dotację tej kwoty z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 24 lutego br zaplanowano w tej sprawie spotkanie z Ministerstwie Środowiska. Jest szansa na jej otrzymanie, gdyż bydgoski projekt jest najbardziej zaawansowany i ma szansę zostać zrealizowany w terminie. Termin zakończenia budowy i rozliczenie projektu to r. Wykonawca ma 1100 dni na wykonanie spalarni zgodnie z umową, którą zawrze. Wszystko jest realizowane tak szybko jak jest to możliwe, są pouzgadniane umowy z NFOŚiGW, uzgodnione są też porozumienia międzygminne z gminami ościennymi. Wyraziła nadzieję, że projekt uda się do końca zrealizować. Dodała, że w Polsce tylko 8 % odpadów komunalnych jest segregowanych, natomiast w Europie jest to średnio 80 %. Żeby dorównać standardom europejskim, nasz kraj musi zwiększyć ilość 8

9 spalanych odpadów komunalnych 20 krotnie i zwiększyć o 50% ilość odpadów poddawanych segregacji i recyklingowi. Gospodarka odpadami w Polsce jest najmniej efektywnie realizowana, co jest dużym problem dla naszego kraju. Będą naliczane wysokie kary za składowanie odpadów na wysypiskach po 2020 r., w wysokości 240 tys. euro a 1 dzień. Do 2025 r. wysypiska nie będą mogły w ogóle funkcjonować. Do 2020 r. będą zamykane te wysypiska odpadów, które nie spełniają wymogów określonych przepisami. W naszym regionie wiele wysypisk jest już przepełnionych, a budować nowych nie ma sensu skoro znowelizowana ustawa zakazuje dalszego składowania odpadów. Nawiązując do różnych wypowiedzi BFE i alternatywnych metod unieszkodliwiania odpadów, podkreśliła, że segregacja odpadów będzie prowadzona. Hierarchia gospodarki odpadami będzie zachowana, tak jak we wszystkich miastach i gminach w Polsce. Gmina będzie musiała segregować odpowiednią ilość odpadów. Wydane zostanie Rozporządzenie Ministra Środowiska dot. ilości segregowanych odpadów w kolejnych latach. Segregacja u źródła, segregacja na liniach sortowniczych papieru, szkła, tworzyw sztucznych - to jeden element tego systemu. Drugim są instalacje unieszkodliwiania odpadów. W dużych aglomeracjach preferowane jest termiczne unieszkodliwianie odpadów jako ostatni etap w hierarchii gospodarowania odpadami. Urząd Miasta Bydgoszcz wystosował 14 pism do BFE, wyjaśniając na czym polega cały ten system. Nie wszystkie zmieszane odpady będą kierowane do spalarni, a tylko posegregowane. Wiele jest mitów na temat różnych alternatywnych metod unieszkodliwiania odpadów, jednak jak dotąd nikt nie złożył w Bydgoszczy konkretnej oferty finansowej i merytorycznej, spójnej z opracowanym zarysem studium wykonalności, żeby można było tę ofertę ocenić. Reasumując, p. Ciemniak stwierdziła, że przestawiony projekt budowy Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych jest najlepszym rozwiązaniem dla regionu, zapoczątkowującym gospodarkę odpadami na kolejne lata. Radny Józef Pietrzak - powstanie spalarni jest konieczne i właściwe. Zwrócił się z pytaniem czy Gmina Solec Kujawski przystępując do tego projektu będzie równo traktowana przez firmę, zajmującą się w przyszłości unieszkodliwianiem tych odpadów? Zauważył, że odzysk materiałów wtórnych typu szkło, papier, plastik to duże kwoty i duży zysk dla firmy. Także możliwość pozyskiwania z odpadów energii elektrycznej i cieplnej wpłyną na dochody spółki. Czy będą one zatem miernikiem ponoszonych opłat za wywóz odpadów? Jak zatem ogółem będą wyglądały koszty produkcyjne? G. Ciemniak odpowiedziała, że wszystkie gminy będą traktowane równo. Cena na bramie w zakładzie prowadzonym przez spółkę ProNatura będzie taka sama dla wszystkich, podobnie ceny 9

10 na tzw. bramie toruńskiej. Na koszty funkcjonowania spalarni składają się wszystkie koszty związane z utrzymaniem i energią, także odsetki od zaciągniętej pożyczki. Będą również przychody w spalarni. Wyjaśniła, że przez pierwsze 5 lat tzw. okres trwałości projektu nie wolno spółce ProNatura, będący spółką prawa handlowego, przekroczyć zysków powyżej 9%. Zatem jest to bariera tego typu, że spółka nie może w tym okresie zanadto podwyższać opłat za przyjmowane do spalarni odpady. Natomiast po 5 latach, spółka będzie uzyskiwała dochody, m.in. ze sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej, tj. tzw. zielonych certyfikatów, ponieważ jest to instalacja energii odnawialnej traktowana jako zielone źródła energii. Uzyskane dochody niewątpliwie pozwolą jeszcze na obniżenie kosztów spalania odpadów. Rada Miasta Bydgoszcz będzie musiała uchwalić opłaty za gospodarowanie odpadami w Bydgoszczy. Natomiast Rada Miejska w Solcu Kujawskim będzie uchwalała opłaty za gospodarowanie odpadami w Solcu Kujawskim. Jednym ze składników opłaty, które będą do tej kalkulacji brane, będzie cena za przyjęcie odpadów przez spalarnię. Zaprojektowana spalarnia będzie elektrociepłownią na wysokim poziomie technologicznym, technologią japońską zaproponowaną przez firmę MOSTOSTAL. Radny Zygmunt Sołtyszewski zwrócił się z pytaniem czym będzie opalana spalarnia? Ponieważ odpady będą dowożone transportem drogowym do spalarni, to czy w ramach projektu istnieje możliwość wykonania dwupasmowej drogi krajowej nr 10, aby rozładować ruch na tej drodze. G. Ciemniak odpowiedziała, że spalarnia opalana będzie śmieciami, p. M. Redes dodał, że palniki rozruchowe są przewidziane na olej opałowy. Do rozważenia jest możliwość wykorzystania podczas rozruchu gazu z zastosowaniem palników olejowo gazowych. G. Ciemniak przedstawiony projekt budowy spalarni jest realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj. Dlatego też nie posiadamy szczegółowego projektu technicznego. Zostanie on dopiero opracowany. W najbliższych latach transport odpadów jest przewidziany w formie transportu drogowego. W przyszłości można rozważyć albo utworzenie drugiego pasa drogowego albo wykorzystanie transportu kolejowego. W okresie trwałości projektu nie przewiduje się zmiany transportu powyższe wynika ze Studium wykonalności. 10

11 Radny Maciej Kuligowski z zaprezentowanych danych wynika, że cały projekt ma kosztować zł bez VAT. Czy w związku z tym kwota ta jest w całości pokryta ze środków unijnych, czy potrzebne są dodatkowe środki z innych źródeł na pokrycie kosztów tego projektu? G. Ciemniak wyjaśniła, że Gmina Solec Kujawski nie będzie żadnych środków finansowych wnosić z tytułu realizacji tego projektu. Porozumienie międzygminne dotyczy wyłącznie dostarczania odpadów do spalarni. Przewiduje się, że 330 mln zł netto na realizację spalarni pochodzić będzie ze środków unijnych i stanowić będzie dotację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 180 mln zł to pożyczka z NFOŚiGW na dobrze wynegocjowanych warunkach. Pożyczka ta już może zostać wypłacona w transzach od 1 kwietnia br. co oznacza, że spółka ProNatura nie będzie musiała zaciągać kredytu na realizację kolejnych etapów projektu. Spłata raty kapitału pożyczki nastąpi od 2016 roku, a spłata odsetek od 2013 r. W pierwszym roku jest to kwota w wysokości 90 tys. zł. Jest to korzystna transakcja. Radny Lucjan Jelita Rydel - kiedy będzie funkcjonował cały system dotyczący spalarni? G. Ciemniak - odpowiedziała, że spalarnia musi zostać wybudowana do r., gdyż taki jest termin przewidziany w umowie. Natomiast nowy system gospodarowania odpadami musi wejść z życie 1 lipca 2013 r. Zadeklarowała pomoc wójtom i burmistrzom związaną z wdrażaniem tego systemu. Ponadto dodała, że przygotowany został projekt uchwały Rady Miasta Bydgoszczy, który planuje zgłosić na sesji w dniu 29 lutego br. w sprawie podziału miasta na sektory - zgodnie z ustawą, jeżeli gmina ma powyżej 10 tys. mieszkańców może podzielić miasto na sektory. Z ustawy wynika, iż 10 uchwał rada gminy powinna podjąć, aby przygotować system gospodarowania odpadami do wdrożenia. Również w tym temacie zadeklarowała swoją pomoc. Tempo wdrażania systemu zależy już od poszczególnych gmin. Im szybciej to nastąpi tym lepiej. Radny Lucjan Jelita Rydel zakładając, że rok 2015 będzie rokiem uruchomienia systemu związanego z funkcjonowaniem spalarni, jak dla mieszkańca Solca Kujawskiego będzie się kształtował koszt wywozu odpadów w porównaniu do dnia dzisiejszego? Czy próbowano dokonać tego typu zestawienia dla porównania? G. Ciemniak rada gminy ustala opłatę za gospodarowanie odpadami, czyli opłaty, którą będzie wnosił dany mieszkaniec gminy. Rada Miejska Solca Kujawskiego ustali opłaty w oparciu o koszty systemu, który obejmie m.in. takie elementy jak koszty odbioru odpadów od właścicieli 11

12 nieruchomości, koszty transportu, segregacji u źródła itp. To przeliczy każda gmina indywidualnie. Jednym z elementów kosztów będzie też opłata za spalanie tych odpadów, co spółka ProNatura podczas prezentacji przedstawiła. Podała informacje, jaka jest różnica pomiędzy składowaniem obecnie odpadów i w perspektywie kolejnych lat, a jaki będzie koszt jeśli będą one spalane. Nie można na dzień dzisiejszy oszacować kosztów tego systemu, bo będą one inne w Solcu Kujawskim, a inne w Bydgoszczy, a zależą przede wszystkim od kosztów w/w elementów. L.Głowacki Prezes spółki ProNatura są to dane trudne do oszacowania na dzień dzisiejszy. Z uwagi na zmienne dane, nie wiemy również jakie opłaty ustalą poszczególne gminy. Elementem pewnym na dzień dzisiejszy jest ustalona do 2015 r. cena na bramie tj. 175 zł/tonę odpadów. Według opracowanego przez spółkę harmonogramu wynika, że uruchomienie spalarni powinno nastąpić w połowie 2015 r. Poziom dotacji przewidziany na ten projekt stanowi 63% wartości inwestycji. Tak wysoki poziom dotacji daje spółce możliwość utrzymania stałej ceny na bramie. G. Ciemniak żeby uwiarygodnić tezę jak ciężko jest oszacować dane, to trzeba zaznaczyć, że nie ma rynku odpadów w nowym systemie gospodarowania odpadami. Mimo, że ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. to system nadal nie został wdrożony. Funkcjonuje tak jak do tej pory, czyli właściciele nieruchomości, szkoły, inne instytucje mają zawarte umowy z firmami, które odbierają odpady. Natomiast wraz z wdrożeniem nowego systemu, właściciel nieruchomości nie będzie zawierał w/w umowy na wywóz odpadów, tylko Burmistrz ogłosi przetarg na ich odbiór, a mieszkańcy, właściciele nieruchomości będą płacić do gminy kwotę, którą Rada Miejską uchwali dla mieszkańców w oparciu o koszty funkcjonującego systemu. Dotychczas tzw. rynku spalarni odpadów w kraju nie było. Pierwsze otwarcie oferty nastąpi w Bydgoszczy. Okazało się, że zgodnie ze studium wykonalności, koszt budowy spalarni w Bydgoszczy jest najniższy spośród 5 spalarni, którą są planowane do budowy w Polsce (tj. w Szczecinie, w Krakowie, w Poznaniu, w Koninie i w Bydgoszczy). Reasumując dodała, że na dzień dzisiejszy najważniejsza do uwzględnienia jest cena na bramie. Niemniej należy być ostrożnym w szacowaniu cen na jednego mieszkańca. Będzie to możliwe dopiero po wybudowaniu spalarni. Na pewno będzie to niższy koszt niż przy składowaniu odpadów na składowiskach. B. Białkowska - dodała, że przygotowywane jest Zarządzenie Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Zespołu do spraw organizacji nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski. Rolą zespołu będzie m.in. oszacowanie 12

13 kosztów wywozu odpadów, które ustalone zostaną m.in. na podstawie liczby mieszkańców, ilości produkowanych odpadów. W skład zespołu oprócz przedstawicieli urzędu będzie wchodziło 2 Radnych Rady Miejskiej. Radna Alina Faleńczyk - zwróciła się z pytaniem do przedstawicieli spółki ProNatura, czy spalarnie, które funkcjonują na świecie są rzeczywiście bezwonne, czy pod względem wydobywających się zapachów nie będzie to uciążliwe dla mieszkańców. Czy będą zainstalowane mierniki zapachowe? p. M. Redes obiekt spalarni jest obiektem wysokim od 30 do 40 m. Hala posiadać będzie bramy zamykane w sposób automatyczny, a powietrze jest zasycane do środka spalarni. Zatem, na terenie spalarni i w okolicy nie powinno być problemu z uciążliwymi zapachami. W przypadku transportu odpadów zmieszanych uciążliwość zapachowa również powinna być minimalna. Radny Lucjan Jelita Rydel ponowił pytanie dotyczące konkretnej wysokości opłaty za wywóz odpadów jaką będzie ponosił przeciętny mieszkaniec Solca Kujawskiego po wybudowaniu spalarni w stosunku do kosztów, jakie ponosi teraz. p. J. Gapski Prezes ZGK Sp. z o. o. odnosząc się do pytania Radnego Marcina Rydla przypomniał, że od 5 lat ZGK Sp. z o. o. pobiera opłaty od mieszkańców miasta. Na dzień dzisiejszy 9 tys. mieszkańców Solca Kujawskiego płaci za odpady od osoby. W spółdzielniach i wspólnotach zakład wprowadził opłatę na podstawie Kodeksu Cywilnego, bez referendum. Opłata pobierana jest od osoby. Aktualnie koszt składowania odpadów na wysypisku wynosi 205 zł za tonę odpadów, z czego 105 zł stanowi opłata środowiskowa, a 100 zł opłata za składowanie. Jeśli koszt za spalenie 1 tony odpadów wyniesie 175 zł, to koszt rzeczywisty w 2015 r. nie powinien przekroczyć 9 zł od osoby. Przewodniczący RM Czy są dodatkowe pytania? Radni nie zgłosili. Wiceprzewodniczący RM M. Damrat - odczytał Uchwałę Nr XVI/132/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszcz zadania własnego polegającego na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. 13

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Dochody bieżące i wydatki bieżące. Przedsięwzięcia inwestycyjne.

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Dochody bieżące i wydatki bieżące. Przedsięwzięcia inwestycyjne. Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Podstawowe przyczyny opracowania nowej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej to duże zmiany dochodów, zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2013-2017 Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2015-2025

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2015-2025 OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2015-2025 Uwagi ogólne W wieloletniej prognozie finansowej na 2015 rok dochody przyjęto z 5,04 % spadkiem w stosunku do 2014

Bardziej szczegółowo

b) w 2014 roku założono wzrost wynagrodzeń o 3%, w pozostałym okresie objętym prognozą nie zakładano,

b) w 2014 roku założono wzrost wynagrodzeń o 3%, w pozostałym okresie objętym prognozą nie zakładano, Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/7/2014 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2014 r. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gaworzyce Uwagi ogólne: Opracowując wieloletnią

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr IV/23/15.z dnia 22 stycznia 2015r. Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze I. Dochody Szacunek dochodów

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie W rozumieniu ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 1. Cel opracowania planów inwestycyjnych Informacje o konieczności sporządzania planów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami

Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami Bank Ochrony Środowiska Alicja Siemieniec Dyrektor Departamentu Finansowania i Projektów Ekologicznych Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami Paliwa Alternatywne. Waste to Energy.

Bardziej szczegółowo

Nowe ramy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi Emilia Kołaczek

Nowe ramy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi Emilia Kołaczek Nowe ramy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi Emilia Kołaczek Specjalista Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Obecny system gospodarowania odpadami komunalnymi Właściciel

Bardziej szczegółowo

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Emilia Kołaczek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, dnia 10 grudnia 2012 r. Cele wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr./ Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Wstęp Wieloletnia prognoza finansowa

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 3 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze nr XL/435/13 Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 12.12.2013r. I. Dochody

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022. Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022. Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2015 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu z dnia Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu w sprawie: dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2012 2023. Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie przygotowanie inwestycji

Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie przygotowanie inwestycji Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie przygotowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Pieszyce na lata

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012 Zarząd Województwa Łódzkiego Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 Łódź, lipiec 2012 1 Podstawy formalne Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 września 2015 roku

Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 września 2015 roku Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 września 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2015 2020 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2010 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2010 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami Projekt z dnia 21 marca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia....................... 2010 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r.

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów

UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów Data utworzenia 2014-12-29 Numer aktu 9 Akt prawa miejscowego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/43/15. RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015

UCHWAŁA NR IV/43/15. RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015 UCHWAŁA NR IV/43/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2014-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2014 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Budżet Gminy na 2009 rok, uchwalony został w dniu 22 grudnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXIX/64/2008 Rady Miejskiej w Zbąszynku. W trakcie całego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna na lata 2012-2025

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 4254 UCHWAŁA NR XXXV/297/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 listopada 2013 r.

Szczecin, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 4254 UCHWAŁA NR XXXV/297/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 4254 UCHWAŁA NR XXXV/297/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia zasad

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r.

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do WPF-u I. Część tabelaryczna WPF-u (załącznik Nr 1).

Objaśnienia do WPF-u I. Część tabelaryczna WPF-u (załącznik Nr 1). Objaśnienia do WPF-u I. Część tabelaryczna WPF-u (załącznik Nr 1). Dla określenia aktualnych wartości planów finansowych po zmianach w okresie od miesiąca lipca do miesiąca października 2013 roku wykorzystano

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W BIAŁYMSTOKU PRZEJĘCIE OBOWIĄZKÓW MIASTA PRZEZ SPÓŁKĘ LECH. Adam Kamiński Wiceprezes Spółki LECH

ORGANIZACJA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W BIAŁYMSTOKU PRZEJĘCIE OBOWIĄZKÓW MIASTA PRZEZ SPÓŁKĘ LECH. Adam Kamiński Wiceprezes Spółki LECH ORGANIZACJA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W BIAŁYMSTOKU PRZEJĘCIE OBOWIĄZKÓW MIASTA PRZEZ SPÓŁKĘ LECH Adam Kamiński Wiceprezes Spółki LECH Spółka LECH dotychczasowe działania wpływające na obecny kształt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr V / 30 /2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 03 lutego 2011 roku. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.

UCHWAŁA Nr V / 30 /2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 03 lutego 2011 roku. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne. UCHWAŁA Nr V / 30 /2011 RADY GMINY KRASNE z dnia 03 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym ustawą o finansach publicznych. Prognoza

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku

Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2014 2020 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 7960

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 7960 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO UCHWAŁA Nr XXVI/239/2009 RADY GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI NA LATA 2015-2020

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI NA LATA 2015-2020 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2015-2020

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Gmina Wierzbinek Pl. Powstańców Styczniowych 110 62-619 Sadlno Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Wierzbinek 2014-1 - 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim z dnia 8 kwietnia 2008 r.

Postanowienie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim z dnia 8 kwietnia 2008 r. Postanowienie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu miasta i wniosku do Rady Miasta o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Oświęcim

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4 Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia XXXVIII sesji Rady Miejskiej, jednocześnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. z dnia 2011 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. z dnia 2011 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie. Gminy Milejów. 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie. Gminy Milejów. 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Milejów 2014 r. Milejów, dnia 29 kwietnia 2015 r. 1. Cel analizy, warunkowania formalno-prawne. Zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt. 10, art. 9tb

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza Uwagi ogólne: W wieloletniej prognozie finansowej na

Bardziej szczegółowo

I. Przewidywane wykonanie budżetu za 2014 rok.

I. Przewidywane wykonanie budżetu za 2014 rok. Załącznik Nr2 do Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia... r.. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino na lata 2015 2025 Wieloletnia prognoza finansowa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 2053 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BUKOWIEC. z dnia 28 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 2053 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BUKOWIEC. z dnia 28 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 2053 z wykonania budżetu za 2012 rok SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BUKOWIEC z dnia 28 marca 2013 r. Informacja ogólna

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi 1. Dlaczego zmieniają się zasady gospodarowania odpadami? Wprowadzane zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Marta Soroka Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Do prezentacji wykorzystano materiały

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Hanna Grunt Prezes Zarządu WFOŚiGW 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest instytucją, powołaną na mocy ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU. Budżet Gminy Brzesko STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006.

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU. Budżet Gminy Brzesko STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006. INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU Budżet Gminy Brzesko 2006 STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006. Budżet Gminy jest dokumentem, który zawiera finansowy i rzeczowy plan działania Gminy w danym roku. Po jednej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/20/14/07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.topad007 r.

Uchwała Nr III/20/14/07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.topad007 r. Uchwała Nr III/20/14/07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.topad007 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami komunalnymi

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami komunalnymi Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami komunalnymi Dr inż. Marek Mielczarek Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Wrocław, 19 marca 2012 r. Udzielanie dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 Andrzej Daniluk Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia finansowego w zakresie gospodarki odpadami ze środków WFOŚiGW w Szczecinie

Instrumenty wsparcia finansowego w zakresie gospodarki odpadami ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Szczecin 06.09.2012 r. Instrumenty wsparcia finansowego w zakresie gospodarki odpadami ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie BENEFICJENCI WFOŚiGW w SZCZECINIE

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III-199/2006 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 18 grudnia 2006 roku

Uchwała Nr III-199/2006 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 18 grudnia 2006 roku Uchwała Nr III-199/2006 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany załącznika nr 6, 7, 8, 9, 10 do Uchwały Nr XXXIX-275/05 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok Projekt z dnia 18 marca 2014 r. Zatwierdzony przez... 2014/021484 Działając na podstawie przepisów: Uchwała Nr... z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok - art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW. z dnia 25 kwietnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW. z dnia 25 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SPALARNI ODPADÓW W POLSCE

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SPALARNI ODPADÓW W POLSCE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SPALARNI ODPADÓW W POLSCE VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NOWA ENERGIA USER FRIENDLY 2010 Jean-Michel Kaleta Warszawa 18 czerwca 2010 Spis treści Strona Czy można spalać odpady komunalne?

Bardziej szczegółowo

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2011 r.

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2011 r. AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2011 r. Pan Zenon Skiba Przewodniczący Rady Gminy Mielec Wnoszę o wprowadzenie w projekcie budżetu Gminy Mielec na 2011 rok autopoprawki następującej treści:

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego. Wieloletnią prognozę finansową przyjęto na lata 2012-2020, natomiast prognozę spłaty długu przyjęto

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII.243.2014 RADY GMINY DOMASZOWICE. z dnia 14 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXII.243.2014 RADY GMINY DOMASZOWICE. z dnia 14 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXII.243.2014 RADY GMINY DOMASZOWICE z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII.203.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 maja 2015 r.

Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok.

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. OBJAŚNIENIA do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Pabianickiego Podstawa przygotowania prognozy: 1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. 2. Przyjęcie wartości zgodnych

Bardziej szczegółowo

4. Jakie umowy o dotacje ze środków UE zostały podpisane na chwilę obecną i są realizowane?

4. Jakie umowy o dotacje ze środków UE zostały podpisane na chwilę obecną i są realizowane? Zgodnie z art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiadamy na zapytania dotyczące SIWZ na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 900.000,00 zł (słownie złotych: dziewięćset

Bardziej szczegółowo

Departament Ochrony Środowiska UMWP

Departament Ochrony Środowiska UMWP Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz opracowanie Planu Inwestycyjnego jako warunek niezbędny do uzyskania dofinansowania na inwestycje z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi Departament

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej w skrócie WPF wynika z art. 230 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiającego : Wymagane dokumenty zostaną umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Żagań, w BIP-ie przy ogłoszeniu na kredyt.

Odpowiedź Zamawiającego : Wymagane dokumenty zostaną umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Żagań, w BIP-ie przy ogłoszeniu na kredyt. Dotyczy: pytania i wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 6 800 000,00 PLN Nasz znak: WZP.271.11.2013 Żagań

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sulmierzyce opracowano na lata 2014-2023 zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie: -

Bardziej szczegółowo

Finansowanie zadań w zakresie. gospodarki odpadami w ramach. programów WFOŚiGW. w Warszawie na 2014 rok

Finansowanie zadań w zakresie. gospodarki odpadami w ramach. programów WFOŚiGW. w Warszawie na 2014 rok Finansowanie zadań w zakresie gospodarki odpadami w ramach programów WFOŚiGW w Warszawie na 2014 rok Konferencja: Efekty wdrażania nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi Płońsk 27-28 maj 2014r.

Bardziej szczegółowo

państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin(związków gmin) Razem

państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin(związków gmin) Razem Załącznik Nr 1 z dnia 28 kwietnia 2005 r ZMIANY PLANU DOCHODÓW NA 2005 ROK 852 POMOC SPOŁECZNA 14 000 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 ubezpieczenia społeczne 14 000 Dotacje celowe otrzymane

Bardziej szczegółowo