PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji , odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Koszarski, który powitał zaproszonych gości. W sesji udział wzięło 13 Radnych, co stanowi kworum. Nieobecny usprawiedliwieni radny Michał Kuligowski i radny Tadeusz Szczepański. Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1. W sesji udział wzięli: 1. Pełniąca funkcję Burmistrza - T. Substyk 2. Sekretarz Miasta i Gminy - B. Grzona-Górna 3. Skarbnik Miasta i Gminy - A. Kowalska 4. Pełnomocnik Burmistrza - B. Białkowska 5. Przewodniczący ZOS - A. Saternus 6. Przewodniczący ZOL - B. Kołota 7. Prezes ZGK Sp z.o.o. J. Gapski 8. Księgowa ZGK Sp. zo.o. B. Madurajska 9. Dyrektor MGOPS - H. Stamm 10. Naczelnik OSP - Z. Wiśniewski 11. Prezes RCP - P. Kubiak 12. Dyrektor Muzeum Solca - R. Kubiak 13. G. Ciemniak - V-ce Prezydent Bydgoszczy 14. Dyrektor WGKiOŚ UM Bydgoszcz - H. Pawlikowska 15. PRO NATURA - specjalista - M. Redes 16. Kierownik Jednostki Realizującej Projekt-ProNatura) - W. Zawistowski 17. Prezes Spółki Pro-Natura - Lech Głowacki 18. ZGK Sp. z o.o. - Sebastian Wrycza - załącznik nr 2 Przewodniczący RM - zgodnie ze Statutem Gminy, porządek obrad wraz z materiałami na sesję zostały przekazane Radnym oraz jednostkom pomocniczym Gminy - w wyznaczonym terminie. Informacja o sesji wraz z porządkiem obrad, została również podana do publicznej wiadomości. 1

2 Przewodniczący RM Czy są uwagi do porządku obrad? Radni nie zgłosili. Porządek obrad: 1. Sprawy proceduralne: otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokółu z XV sesji Rady Miejskiej. 2. Składanie interpelacji i wniosków. 3. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszcz zadania własnego polegającego na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2012 rok. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości, położonych w Solcu Kujawskim na terenie Parku Przemysłowego II. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski, opracowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Solcu Kujawskim. 10. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania węzła cieplnego usytuowanego w budynku przy ul. 23 Stycznia 14 A w Solcu Kujawskim. 11. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2013 rok. 12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. 13. Wolne głosy i wnioski. 14. Zamknięcie sesji. - załącznik nr 3 Przewodniczący RM - Czy są uwagi do zapisów protokołu z XV sesji RM? Nie zgłoszono. 2

3 Przewodniczący RM Kto jest za przyjęciem protokołu z XV sesji RM? 13 głosów za, Ad. 2. Składanie interpelacji i wniosków. Radny Józef Pietrzak mieszkańcy dopytują, kiedy zostanie wybudowana wiata autobusowa na końcowym przystanku przy ul. Bydgoskiej. Przy wiatach autobusowych często nie ma rozkładów jazdy. Wiele kursów autobusów i busów wypada z rozkładu jazdy, lub też jeżdżą w tym samym czasie i autobus i bus. Radna Beata Pietruszyńska w związku z nieotrzymaniem informacji, ponowiła interpelację z poprzedniej sesji dot. wykonania bezpiecznego przejścia przez drogę w kierunku przystanku autobusowego w drodze powiatowej we wsi Otorowo. Ścieżka rowerowa biegnąca wzdłuż w/w drogi jest nie odśnieżona, a w dniu dzisiejszym została odśnieżona tylko na odcinku na wysokości posesji Sołtysa. Piesi poruszają się jezdnią. Jest niebezpiecznie. W godzinach porannych droga wojewódzka w kierunku Bydgoszczy jest kompletnie nie odśnieżona i trudno przejezdna. Prośba do ZDW i Starostwa Powiatowego o odśnieżanie na bieżąco tej drogi. Radna Alina Faleńczyk na jakim etapie rozpatrywania jest wniosek, który Gmina złożyła o dofinansowanie w kwocie 30 mln zł ze środków pochodzących z UE projektu związanego z rekultywacją terenów po Nasycalni? Czy Gmina jest w trakcie składania jakichkolwiek innych wniosków o dofinansowanie, czy staramy się pozyskać inne środki finansowe? Radna Alicja Żaguń ponowiła prośbę o dostarczenie dodatkowych materiałów związanych z ewentualną zamianą szkół, żeby te które zostały już przygotowane dostarczyć Radnym w jak najszybszym terminie, ponieważ planowane jest spotkanie komisji Edukacji Kultury i Sportu i Radni chcieliby zapoznać się z częścią materiałów. Zwróciła się także z prośbą o przekazanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Solec Kujawski w 2012 roku w celu zapoznania się z jej treścią na komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Jest to jeden z tematów planu pracy Komisji, stąd tez Radni chcieliby się z tym programem zapoznać jak najszybciej. Przypomniała, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt do 1 lutego w/w projekt podlega zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, Koła 3

4 Łowieckiego działającego na terenie Gminy i przez organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na terenie Gminy. Radny Maciej Kuligowski w 2011 r. NFZ odrzucił oferty Miejsko Gminnej Przychodni Zdrowia dotyczący prowadzenia gabinetów okulistycznych i dermatologicznych, czy w związku z tym w 2012 r. Przychodnia złożyła w/w oferty, a jeśli tak to czy zostały one rozpatrzone przez NFZ. Radny Lucjan Jelita Rydel zwrócił uwagę na aktualizacje strony BIP, Radny nie mógł otworzyć na stronie BIP dokumentu związanego ze Strategią MiG Solec Kujawski. Ponadto zauważył, że na stronie nie są publikowane zakresy czynności pracowników na kierowniczych stanowiskach UMiG. Solecka strona internetowa posiada również nieaktualną mapę miasta. Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszcz zadania własnego polegającego na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. G. Ciemniak V-ce Prezydent Bydgoszczy podziękowała za zaproszenia na obrady sesji w związku ze sprawą dotyczącą w/w projektu uchwały. Wyjaśniła, że wymóg NFOŚiGW nakłada na miasto Bydgoszcz obowiązek zawarcia stosownych porozumień z Gminami. Budowa spalarni finansowana będzie ze środków unijnych w wysokości 330 mln zł oraz pożyczki w kwocie 180 mln zł z NFOŚiGW. Związek Gmin Bydgoskich nie funkcjonował w praktyce, zgodnie ze statutem w listopadzie 2011 r. został rozwiązany. Stąd niezbędne jest podjęcie m.in. z Gminą Solec Kujawski ponownego porozumienia, co wymaga zgody Rady Miejskiej. Przedstawiona została prezentacja dotycząca projektu budowy Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy przez Pana W. Zawistowskiego, kierownika jednostki realizującej ten projekt, a zatrudnionego w spółce ProNatura, która jest spółką Miasta Bydgoszcz ze 100 % udziałem. Prezentacja oddała istotę zadań Gminy, szczególnie po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach. Ustawa ta jest stopniowo wdrażana, tak aby 1 lipca 2013 r. w pełni już funkcjonował nowy system, a którego integralną częścią będzie Zakład Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych (spalarnia) i Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, którym zarządza spółka ProNatura. Radni RM przed sesją otrzymali materiały dot. budowy Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów, które zostały zaprezentowane przez spółkę ProNatura. 4

5 W. Zawistowski w postaci wizualnej zaprezentował zebranym istotę w/w projektu, którego beneficjentem jest Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. w Bydgoszczy, którego jedynym udziałowcem jest Miasto Bydgoszcz. Zakład Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych ma powstać na terenie istniejącego Parku Przemysłowego w Bydgoszczy. Ustawa o odpadach, wyraźnie mówi o obowiązkach, które powinny być przez gminy realizowane w zakresie zbiórki odpadów jaki i budowy instalacji i ograniczania składowania odpadów biodegradowalnych. W Krajowym planie gospodarki odpadami 2014 zaleca się, aby w przypadku aglomeracji lub regionów powyżej 300 tys. mieszkańców preferowaną metodą zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych było ich termiczne przekształcenie. W Programie Ochrony Środowiska z Plan Gospodarki Odpadami Woj. Kujawsko Pomorskiego na lata z perspektywą na lata w wojewódzkich planach gospodarki odpadami wyznacza się regiony gospodarki odpadami komunalnymi, a gminy wchodzące w skład regionów zobowiązane są do prowadzenia wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi oraz do zapewnienia wybudowania i utrzymania infrastruktury gospodarki odpadami. Podstawą gospodarki odpadami komunalnymi w województwie winno być 5 Regionów Gospodarki Odpadami Komunalnymi, w ramach których funkcjonować powinny wszelkie niezbędne urządzenia i instalacje. Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi I obejmuje Miasto Bydgoszcz, Miasto Toruń, gminy powiatu bydgoskiego oraz gminy powiatu toruńskiego i nakielskiego miasto Mrocze. Łącznie jest to tys. mieszkańców. W myśli znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy zostały zobowiązane do wprowadzenia szeregu zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi m.in. organizacji odbioru i transportu odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli, pobierania opłaty za ich zagospodarowanie tzw. opłaty śmieciowej, (część z tej opłaty przekazują do instalacji regionalnych wskazanych w planie). Nowy systemem gospodarowania odpadami powinien zostać zorganizowany przez gminy nie później niż 18 miesięcy od dnia wejścia ustawy. W w/w ustawie istnieje też bardzo ważny zapis, który mówi o tym że uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami jest aktem prawa miejscowego. Nowelizacja ustawy nakłada na gminy dodatkowy obowiązek zapewnienia budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Jest to jeden z głównych zapisów przygotowanego projektu uchwały, dot. porozumienia międzygminnego. W projekcie uchwały zapisano również, że Gmina Solec Kujawski zachowuje pozostałe zadania własne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 5

6 gminach. W/w ustawa wskazuje również na kary i sankcje nakładane na gminy, które nie będą realizowały w/w obowiązków. Obecnie funkcjonuje sortownia odpadów przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy, do której przekazywane są odpady m.in. z terenu Gminy Solec Kujawski. W stacji segregacji odpadów znajduje się linia sortownicza wydajność sortowni 60 tys. Mg/rok na 1 zmianę. Maksymalna wydajność to 180 tys. Mg/rok przy założeniu pracy na 3 zmiany. Kopiec podzielony jest na 5 sektorów. Planowana pojemność kopca wynosi m 3. Z odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytwarzany zostaje gaz, który jest kierowany do małej elektrowni gazowej i tam przetwarzany na energię elektryczną (tzw. gaz wysypiskowy). Obecna moc nominalna elektrowni 1,1 MW. Istnieje też składowisko BALAST-u, na którym składowane są odpady, z którego nie można po sortowaniu wytworzyć biogazu. Maksymalna masa odpadów ok. 350 tys. Mg/1 kwatera. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia r. został zatwierdzony Regulamin świadczenia usług publicznych przez Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. siedzibą z Bydgoszczy, który określa zakres świadczonych usług, zasady przyjmowania odpadów, m.in. opłaty, godz. przyjmowania itp. Regulamin jest istotny dla przedsiębiorców, którzy m.in. na terenie naszej Gminy świadczą usługi związane z wywozem odpadów. W przyszłości, zgodnie z nowelizacją ustawy dąży się do nie składowania odpadów, ale do ich przetwarzania w energię elektryczną i cieplną, stąd też powstał projekt budowy Zakład Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Projekt ten obejmuje budowę zakładu, w którym będzie przetwarzane ok. 180 tys. Mg odpadów rocznie. Z tego będzie wytwarzana energia elektryczna i cieplna. Będą 2 niezależne linie technologiczne, o zdolności 90 tys. każda i instalacje do waloryzacji żużla. W ramach tego projektu zostanie wybudowana kompostownia selektywnie zebranych odpadków ulegających biodegradacji o wydajności 4 tys. Mg/ rok (wyłącznie odpady zielone), stacja przeładunkowa odpadów w Toruniu docelowa wydajność stacji Mg/rok oraz sieć przesyłowa wyprowadzenie energii cieplnej i elektrycznej z ZTPOK wraz z infrastrukturą. Wartość netto całego projektu to zł (bez VAT). Projekt obejmuje zasięgiem: Miasto Bydgoszcz i jej gminy ościenne, Miasto Toruń i jego gminy ościenne łącznie ok. 710 tys. mieszkańców, ponad 305 tys. ton odpadów komunalnych rocznie. Pan Zawistowski przedstawił graficzną mapkę lokalizacji ZTPOK, kompostowni i stacji przeładunkowej w Toruniu oraz przedstawił lokalizacje istniejących spalarni w większych miastach Europy. Dodał, że 3 marca 2011 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów 6

7 Komunalnych dla Bydgosko Toruńskiego Obszaru Metropolitarnego pomiędzy Spółką ProNatura a NFOŚiGW. Była to pierwsza umowa spalarniana w kraju. Po uzyskaniu pozytywnej oceny projektu na poziomie krajowym Beneficjent dużego projektu (powyżej 25 mln euro) zobowiązany jest przedłożyć wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego wraz z notą końcową dla projektu JASPERS. Eksperci dokonali ocenę projektu, a Komisja Europejska ją zaakceptowała. W dniu r. wpłynęła pozytywna Nota Końcowa dla Projektu, a r. do NFOŚiGW złożony został Wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego dla w/w Projektu. Realizacja harmonogramu dochodzenia Projektu do zgodności z Wytycznymi MRR przebiega następująco: 1. Rozwiązanie Metropolitarnego Związku Gmin Bydgoskich rozwiązany z dniem r., 2. Złożenie deklaracji Prezydenta Miasta Bydgoszcz zawarcie przez Miasto Bydgoszcz porozumień międzygminnych z Gminami powiatu toruńskiego i zmiany porozumienia międzygminnego Miasta Bydgoszcz z Miastem Toruń wysłane do NFOŚiGW dnia r., 3. Negocjacje w NFOŚiGW nowej umowy wykonawczej w dniu r., podpisano nową umowę wykonawczą między Miastem Bydgoszcz a ProNatura podpisana r. 4. Złożenie deklaracji Prezydenta Miasta Bydgoszcz zawarcia przez Miasto Bydgoszcz porozumień międzygminnych z Gminami powiatu bydgoskiego i gm. Mrocza wysłano do NFOŚiGW dnia r. 5. Zawarcie porozumień międzygminnych gminami wchodzącymi w skład obszaru objętego projektem w toku. Na koniec prezentacji porównał szacowane ceny za unieszkodliwienie odpadów poprzez składowanie i termiczne przekształcanie. Z prezentacji wynika, że składowanie odpadów stanie się nieopłacalne. Zaproponował, aby pytania dotyczące spalarni kierować do p. M. Redes eksperta od spraw termicznego przekształcania. Przewodniczący RM dalsze składowanie tak dużych ilości odpadów na składowisku w Wypaleniskach nie może trwać. Życie nas zmusza do tego, aby coś w tym kierunku zmienić, żeby uniknąć dalszego składowania coraz większej ilości odpadów. Czy są uwagi, pytania do przedstawionego projektu uchwały? Radna Beata Pietruszyńska na stronie internetowej Radna przeczytała aktualną informację, że Bydgoskie Forum Ekologiczne (BFE) mocno przeciwstawia się projektowi budowy ZTPOK, przedstawia dwie alternatywne możliwości dla utylizacji tych odpadów, w związku z tym zwróciła się z pytaniem czy przedstawiony projekt na dzisiejszej sesji jest projektem ostatecznym? 7

8 Czy nie ma obawy, że BFE zablokuje dalsze działania z tym związane i powstaną problemy natury formalnej? Czy Miasto Bydgoszcz rozmawia w tej kwestii z BFE, czy bierze pod uwagę proponowane przez nich alternatywne rozwiązania? G. Ciemniak V-ce Prezydent Bydgoszczy BFE w ostatnich 2 miesiącach się bardzo uaktywniło w swoich działaniach. BFE reprezentowane jest przez bardzo młodych ludzi, do tego weszła w to jeszcze polityka. Decyzja o budowie ZTPOK dla Bydgosko Toruńskiego Obszaru Metropolitarnego zapadła już w 2006 r. Procedura dotycząca konsultacji społecznych w zakresie projektu została zakończona w momencie kiedy wydana została prawomocna decyzja środowiskowa. Decyzja ta była zaskarżana przez BFE, (wówczas nie mieli osobowości prawnej), jednak Sąd Administracyjny odrzucił ich skargę. Umowa o dofinansowanie została podpisana 3 marca 2011 r. Nie mogłaby zostać ona podpisana, gdyby nie było prawomocnej decyzji środowiskowej. Przestawiony projekt jest zgodny z prawem i wszelkimi zasadami, zaakceptowany przez wszystkie instytucje które powinny były to uczynić m.in. przez NFOŚiGW, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Przyznano dofinansowanie w wysokości 330 mln zł. Wykonawca odpowiedzialny za wykonanie projektu i budowę spalarni odpadów został wyłoniony w drodze przetargu r. Zostało nim konsorcjum włoskie Astaldi S.p.A i TM.E Termomeccanica Ekologia, którzy złożyli najtańszą ofertę i uzyskali najwięcej punktów, tj. 96. Konsorcjum Mostostal Warszawa firma, która złożyła jako druga ofertę, odwołała się do Krajowej Izby Odwoławczej. Znalazła słaby punkt w ofercie włoskiej i wydała wyrok taki, że zobowiązało spółkę ProNatura, będącą beneficjentem projektu do ponownej analizy i oceny ofert. Trwa procedura ponownej analizy. Ile potrzeba środków finansowych? Z obliczeń spółki ProNatura wynika, że 38 mln zł, ponieważ są oszczędności z innych kontraktów, poza tym ProNatura zarezerwowała środki w wysokości 25 mln zł w postaci rezerwy. W rezultacie brakuje 38 mln zł, dlatego Miasto Bydgoszcz zwróciło się do Ministerstwa Środowiska i NFOŚiGW o pełną dotację tej kwoty z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 24 lutego br zaplanowano w tej sprawie spotkanie z Ministerstwie Środowiska. Jest szansa na jej otrzymanie, gdyż bydgoski projekt jest najbardziej zaawansowany i ma szansę zostać zrealizowany w terminie. Termin zakończenia budowy i rozliczenie projektu to r. Wykonawca ma 1100 dni na wykonanie spalarni zgodnie z umową, którą zawrze. Wszystko jest realizowane tak szybko jak jest to możliwe, są pouzgadniane umowy z NFOŚiGW, uzgodnione są też porozumienia międzygminne z gminami ościennymi. Wyraziła nadzieję, że projekt uda się do końca zrealizować. Dodała, że w Polsce tylko 8 % odpadów komunalnych jest segregowanych, natomiast w Europie jest to średnio 80 %. Żeby dorównać standardom europejskim, nasz kraj musi zwiększyć ilość 8

9 spalanych odpadów komunalnych 20 krotnie i zwiększyć o 50% ilość odpadów poddawanych segregacji i recyklingowi. Gospodarka odpadami w Polsce jest najmniej efektywnie realizowana, co jest dużym problem dla naszego kraju. Będą naliczane wysokie kary za składowanie odpadów na wysypiskach po 2020 r., w wysokości 240 tys. euro a 1 dzień. Do 2025 r. wysypiska nie będą mogły w ogóle funkcjonować. Do 2020 r. będą zamykane te wysypiska odpadów, które nie spełniają wymogów określonych przepisami. W naszym regionie wiele wysypisk jest już przepełnionych, a budować nowych nie ma sensu skoro znowelizowana ustawa zakazuje dalszego składowania odpadów. Nawiązując do różnych wypowiedzi BFE i alternatywnych metod unieszkodliwiania odpadów, podkreśliła, że segregacja odpadów będzie prowadzona. Hierarchia gospodarki odpadami będzie zachowana, tak jak we wszystkich miastach i gminach w Polsce. Gmina będzie musiała segregować odpowiednią ilość odpadów. Wydane zostanie Rozporządzenie Ministra Środowiska dot. ilości segregowanych odpadów w kolejnych latach. Segregacja u źródła, segregacja na liniach sortowniczych papieru, szkła, tworzyw sztucznych - to jeden element tego systemu. Drugim są instalacje unieszkodliwiania odpadów. W dużych aglomeracjach preferowane jest termiczne unieszkodliwianie odpadów jako ostatni etap w hierarchii gospodarowania odpadami. Urząd Miasta Bydgoszcz wystosował 14 pism do BFE, wyjaśniając na czym polega cały ten system. Nie wszystkie zmieszane odpady będą kierowane do spalarni, a tylko posegregowane. Wiele jest mitów na temat różnych alternatywnych metod unieszkodliwiania odpadów, jednak jak dotąd nikt nie złożył w Bydgoszczy konkretnej oferty finansowej i merytorycznej, spójnej z opracowanym zarysem studium wykonalności, żeby można było tę ofertę ocenić. Reasumując, p. Ciemniak stwierdziła, że przestawiony projekt budowy Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych jest najlepszym rozwiązaniem dla regionu, zapoczątkowującym gospodarkę odpadami na kolejne lata. Radny Józef Pietrzak - powstanie spalarni jest konieczne i właściwe. Zwrócił się z pytaniem czy Gmina Solec Kujawski przystępując do tego projektu będzie równo traktowana przez firmę, zajmującą się w przyszłości unieszkodliwianiem tych odpadów? Zauważył, że odzysk materiałów wtórnych typu szkło, papier, plastik to duże kwoty i duży zysk dla firmy. Także możliwość pozyskiwania z odpadów energii elektrycznej i cieplnej wpłyną na dochody spółki. Czy będą one zatem miernikiem ponoszonych opłat za wywóz odpadów? Jak zatem ogółem będą wyglądały koszty produkcyjne? G. Ciemniak odpowiedziała, że wszystkie gminy będą traktowane równo. Cena na bramie w zakładzie prowadzonym przez spółkę ProNatura będzie taka sama dla wszystkich, podobnie ceny 9

10 na tzw. bramie toruńskiej. Na koszty funkcjonowania spalarni składają się wszystkie koszty związane z utrzymaniem i energią, także odsetki od zaciągniętej pożyczki. Będą również przychody w spalarni. Wyjaśniła, że przez pierwsze 5 lat tzw. okres trwałości projektu nie wolno spółce ProNatura, będący spółką prawa handlowego, przekroczyć zysków powyżej 9%. Zatem jest to bariera tego typu, że spółka nie może w tym okresie zanadto podwyższać opłat za przyjmowane do spalarni odpady. Natomiast po 5 latach, spółka będzie uzyskiwała dochody, m.in. ze sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej, tj. tzw. zielonych certyfikatów, ponieważ jest to instalacja energii odnawialnej traktowana jako zielone źródła energii. Uzyskane dochody niewątpliwie pozwolą jeszcze na obniżenie kosztów spalania odpadów. Rada Miasta Bydgoszcz będzie musiała uchwalić opłaty za gospodarowanie odpadami w Bydgoszczy. Natomiast Rada Miejska w Solcu Kujawskim będzie uchwalała opłaty za gospodarowanie odpadami w Solcu Kujawskim. Jednym ze składników opłaty, które będą do tej kalkulacji brane, będzie cena za przyjęcie odpadów przez spalarnię. Zaprojektowana spalarnia będzie elektrociepłownią na wysokim poziomie technologicznym, technologią japońską zaproponowaną przez firmę MOSTOSTAL. Radny Zygmunt Sołtyszewski zwrócił się z pytaniem czym będzie opalana spalarnia? Ponieważ odpady będą dowożone transportem drogowym do spalarni, to czy w ramach projektu istnieje możliwość wykonania dwupasmowej drogi krajowej nr 10, aby rozładować ruch na tej drodze. G. Ciemniak odpowiedziała, że spalarnia opalana będzie śmieciami, p. M. Redes dodał, że palniki rozruchowe są przewidziane na olej opałowy. Do rozważenia jest możliwość wykorzystania podczas rozruchu gazu z zastosowaniem palników olejowo gazowych. G. Ciemniak przedstawiony projekt budowy spalarni jest realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj. Dlatego też nie posiadamy szczegółowego projektu technicznego. Zostanie on dopiero opracowany. W najbliższych latach transport odpadów jest przewidziany w formie transportu drogowego. W przyszłości można rozważyć albo utworzenie drugiego pasa drogowego albo wykorzystanie transportu kolejowego. W okresie trwałości projektu nie przewiduje się zmiany transportu powyższe wynika ze Studium wykonalności. 10

11 Radny Maciej Kuligowski z zaprezentowanych danych wynika, że cały projekt ma kosztować zł bez VAT. Czy w związku z tym kwota ta jest w całości pokryta ze środków unijnych, czy potrzebne są dodatkowe środki z innych źródeł na pokrycie kosztów tego projektu? G. Ciemniak wyjaśniła, że Gmina Solec Kujawski nie będzie żadnych środków finansowych wnosić z tytułu realizacji tego projektu. Porozumienie międzygminne dotyczy wyłącznie dostarczania odpadów do spalarni. Przewiduje się, że 330 mln zł netto na realizację spalarni pochodzić będzie ze środków unijnych i stanowić będzie dotację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 180 mln zł to pożyczka z NFOŚiGW na dobrze wynegocjowanych warunkach. Pożyczka ta już może zostać wypłacona w transzach od 1 kwietnia br. co oznacza, że spółka ProNatura nie będzie musiała zaciągać kredytu na realizację kolejnych etapów projektu. Spłata raty kapitału pożyczki nastąpi od 2016 roku, a spłata odsetek od 2013 r. W pierwszym roku jest to kwota w wysokości 90 tys. zł. Jest to korzystna transakcja. Radny Lucjan Jelita Rydel - kiedy będzie funkcjonował cały system dotyczący spalarni? G. Ciemniak - odpowiedziała, że spalarnia musi zostać wybudowana do r., gdyż taki jest termin przewidziany w umowie. Natomiast nowy system gospodarowania odpadami musi wejść z życie 1 lipca 2013 r. Zadeklarowała pomoc wójtom i burmistrzom związaną z wdrażaniem tego systemu. Ponadto dodała, że przygotowany został projekt uchwały Rady Miasta Bydgoszczy, który planuje zgłosić na sesji w dniu 29 lutego br. w sprawie podziału miasta na sektory - zgodnie z ustawą, jeżeli gmina ma powyżej 10 tys. mieszkańców może podzielić miasto na sektory. Z ustawy wynika, iż 10 uchwał rada gminy powinna podjąć, aby przygotować system gospodarowania odpadami do wdrożenia. Również w tym temacie zadeklarowała swoją pomoc. Tempo wdrażania systemu zależy już od poszczególnych gmin. Im szybciej to nastąpi tym lepiej. Radny Lucjan Jelita Rydel zakładając, że rok 2015 będzie rokiem uruchomienia systemu związanego z funkcjonowaniem spalarni, jak dla mieszkańca Solca Kujawskiego będzie się kształtował koszt wywozu odpadów w porównaniu do dnia dzisiejszego? Czy próbowano dokonać tego typu zestawienia dla porównania? G. Ciemniak rada gminy ustala opłatę za gospodarowanie odpadami, czyli opłaty, którą będzie wnosił dany mieszkaniec gminy. Rada Miejska Solca Kujawskiego ustali opłaty w oparciu o koszty systemu, który obejmie m.in. takie elementy jak koszty odbioru odpadów od właścicieli 11

12 nieruchomości, koszty transportu, segregacji u źródła itp. To przeliczy każda gmina indywidualnie. Jednym z elementów kosztów będzie też opłata za spalanie tych odpadów, co spółka ProNatura podczas prezentacji przedstawiła. Podała informacje, jaka jest różnica pomiędzy składowaniem obecnie odpadów i w perspektywie kolejnych lat, a jaki będzie koszt jeśli będą one spalane. Nie można na dzień dzisiejszy oszacować kosztów tego systemu, bo będą one inne w Solcu Kujawskim, a inne w Bydgoszczy, a zależą przede wszystkim od kosztów w/w elementów. L.Głowacki Prezes spółki ProNatura są to dane trudne do oszacowania na dzień dzisiejszy. Z uwagi na zmienne dane, nie wiemy również jakie opłaty ustalą poszczególne gminy. Elementem pewnym na dzień dzisiejszy jest ustalona do 2015 r. cena na bramie tj. 175 zł/tonę odpadów. Według opracowanego przez spółkę harmonogramu wynika, że uruchomienie spalarni powinno nastąpić w połowie 2015 r. Poziom dotacji przewidziany na ten projekt stanowi 63% wartości inwestycji. Tak wysoki poziom dotacji daje spółce możliwość utrzymania stałej ceny na bramie. G. Ciemniak żeby uwiarygodnić tezę jak ciężko jest oszacować dane, to trzeba zaznaczyć, że nie ma rynku odpadów w nowym systemie gospodarowania odpadami. Mimo, że ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. to system nadal nie został wdrożony. Funkcjonuje tak jak do tej pory, czyli właściciele nieruchomości, szkoły, inne instytucje mają zawarte umowy z firmami, które odbierają odpady. Natomiast wraz z wdrożeniem nowego systemu, właściciel nieruchomości nie będzie zawierał w/w umowy na wywóz odpadów, tylko Burmistrz ogłosi przetarg na ich odbiór, a mieszkańcy, właściciele nieruchomości będą płacić do gminy kwotę, którą Rada Miejską uchwali dla mieszkańców w oparciu o koszty funkcjonującego systemu. Dotychczas tzw. rynku spalarni odpadów w kraju nie było. Pierwsze otwarcie oferty nastąpi w Bydgoszczy. Okazało się, że zgodnie ze studium wykonalności, koszt budowy spalarni w Bydgoszczy jest najniższy spośród 5 spalarni, którą są planowane do budowy w Polsce (tj. w Szczecinie, w Krakowie, w Poznaniu, w Koninie i w Bydgoszczy). Reasumując dodała, że na dzień dzisiejszy najważniejsza do uwzględnienia jest cena na bramie. Niemniej należy być ostrożnym w szacowaniu cen na jednego mieszkańca. Będzie to możliwe dopiero po wybudowaniu spalarni. Na pewno będzie to niższy koszt niż przy składowaniu odpadów na składowiskach. B. Białkowska - dodała, że przygotowywane jest Zarządzenie Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Zespołu do spraw organizacji nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski. Rolą zespołu będzie m.in. oszacowanie 12

13 kosztów wywozu odpadów, które ustalone zostaną m.in. na podstawie liczby mieszkańców, ilości produkowanych odpadów. W skład zespołu oprócz przedstawicieli urzędu będzie wchodziło 2 Radnych Rady Miejskiej. Radna Alina Faleńczyk - zwróciła się z pytaniem do przedstawicieli spółki ProNatura, czy spalarnie, które funkcjonują na świecie są rzeczywiście bezwonne, czy pod względem wydobywających się zapachów nie będzie to uciążliwe dla mieszkańców. Czy będą zainstalowane mierniki zapachowe? p. M. Redes obiekt spalarni jest obiektem wysokim od 30 do 40 m. Hala posiadać będzie bramy zamykane w sposób automatyczny, a powietrze jest zasycane do środka spalarni. Zatem, na terenie spalarni i w okolicy nie powinno być problemu z uciążliwymi zapachami. W przypadku transportu odpadów zmieszanych uciążliwość zapachowa również powinna być minimalna. Radny Lucjan Jelita Rydel ponowił pytanie dotyczące konkretnej wysokości opłaty za wywóz odpadów jaką będzie ponosił przeciętny mieszkaniec Solca Kujawskiego po wybudowaniu spalarni w stosunku do kosztów, jakie ponosi teraz. p. J. Gapski Prezes ZGK Sp. z o. o. odnosząc się do pytania Radnego Marcina Rydla przypomniał, że od 5 lat ZGK Sp. z o. o. pobiera opłaty od mieszkańców miasta. Na dzień dzisiejszy 9 tys. mieszkańców Solca Kujawskiego płaci za odpady od osoby. W spółdzielniach i wspólnotach zakład wprowadził opłatę na podstawie Kodeksu Cywilnego, bez referendum. Opłata pobierana jest od osoby. Aktualnie koszt składowania odpadów na wysypisku wynosi 205 zł za tonę odpadów, z czego 105 zł stanowi opłata środowiskowa, a 100 zł opłata za składowanie. Jeśli koszt za spalenie 1 tony odpadów wyniesie 175 zł, to koszt rzeczywisty w 2015 r. nie powinien przekroczyć 9 zł od osoby. Przewodniczący RM Czy są dodatkowe pytania? Radni nie zgłosili. Wiceprzewodniczący RM M. Damrat - odczytał Uchwałę Nr XVI/132/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszcz zadania własnego polegającego na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. 13

Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania

Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania Studia BAS Nr 3(39) 2014, s. 181 212 www.bas.sejm.gov.pl Barbara Sajnaj* Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania Investment financing the case of Poznań: The aim of this article is to in-

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO KGP-4101-01-00/2012 Nr ewid. 1/2013/P/12/051/KGP Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/2013 z zebrania z mieszkańcami Osiedla Robotniczego z dnia 24 kwietnia 2013 r.

PROTOKÓŁ NR V/2013 z zebrania z mieszkańcami Osiedla Robotniczego z dnia 24 kwietnia 2013 r. PROTOKÓŁ NR V/2013 z zebrania z mieszkańcami Osiedla Robotniczego z dnia 24 kwietnia 2013 r. R. Bisaga Przewodniczący ZOR powitał zebranych. W I terminie brak wymaganego kworum. II termin ustalono na godz.

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r.

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Czy mieszkańcom naszego miasta należą się porządne chodniki? Wiele ostatnio mówi się i robi w sprawie ścieżek rowerowych w

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Odnawialne źródła energii nie są w stanie rozwijać się szybko

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 Załącznik do Uchwały Nr LXV/614/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2010 roku STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 JAROCIN 2010 Projekt Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Brak mieszkań dla najuboższych jest powszechnie postrzegany jako ogromny problem społeczny. Nie jest to przy tym wyłącznie problem samych osób biednych, ale również właścicieli

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2013 r.

Warszawa, maj 2013 r. WYTYCZNE dotyczące udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację Projektów Miejskich zlokalizowanych w Gdańsku, Gdyni, Słupsku i Sopocie ze środków Inicjatywy JESSICA wdrażanej

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Nr ewid. 170/2011/P/11/108/KIN Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MARZEC 2 01 1

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12 ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MIASTA LESZNO Opracował: Adrian Nowak Usługi Prawnicze i Audyt Wewnętrzny - Michał Pruski, ul. Mogileńska 4d/24, 61-052 Poznań, NIP

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020. PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim ds. zdrowia i opieki społecznej, edukacji, kultury, sportu i porządku publicznego oraz Komisji ds. ds. finansów i budżetu, rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku Lublin, 15 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo