PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji , odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Koszarski, który powitał zaproszonych gości. W sesji udział wzięło 13 Radnych, co stanowi kworum. Nieobecny usprawiedliwieni radny Michał Kuligowski i radny Tadeusz Szczepański. Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1. W sesji udział wzięli: 1. Pełniąca funkcję Burmistrza - T. Substyk 2. Sekretarz Miasta i Gminy - B. Grzona-Górna 3. Skarbnik Miasta i Gminy - A. Kowalska 4. Pełnomocnik Burmistrza - B. Białkowska 5. Przewodniczący ZOS - A. Saternus 6. Przewodniczący ZOL - B. Kołota 7. Prezes ZGK Sp z.o.o. J. Gapski 8. Księgowa ZGK Sp. zo.o. B. Madurajska 9. Dyrektor MGOPS - H. Stamm 10. Naczelnik OSP - Z. Wiśniewski 11. Prezes RCP - P. Kubiak 12. Dyrektor Muzeum Solca - R. Kubiak 13. G. Ciemniak - V-ce Prezydent Bydgoszczy 14. Dyrektor WGKiOŚ UM Bydgoszcz - H. Pawlikowska 15. PRO NATURA - specjalista - M. Redes 16. Kierownik Jednostki Realizującej Projekt-ProNatura) - W. Zawistowski 17. Prezes Spółki Pro-Natura - Lech Głowacki 18. ZGK Sp. z o.o. - Sebastian Wrycza - załącznik nr 2 Przewodniczący RM - zgodnie ze Statutem Gminy, porządek obrad wraz z materiałami na sesję zostały przekazane Radnym oraz jednostkom pomocniczym Gminy - w wyznaczonym terminie. Informacja o sesji wraz z porządkiem obrad, została również podana do publicznej wiadomości. 1

2 Przewodniczący RM Czy są uwagi do porządku obrad? Radni nie zgłosili. Porządek obrad: 1. Sprawy proceduralne: otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokółu z XV sesji Rady Miejskiej. 2. Składanie interpelacji i wniosków. 3. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszcz zadania własnego polegającego na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2012 rok. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości, położonych w Solcu Kujawskim na terenie Parku Przemysłowego II. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski, opracowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Solcu Kujawskim. 10. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania węzła cieplnego usytuowanego w budynku przy ul. 23 Stycznia 14 A w Solcu Kujawskim. 11. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2013 rok. 12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. 13. Wolne głosy i wnioski. 14. Zamknięcie sesji. - załącznik nr 3 Przewodniczący RM - Czy są uwagi do zapisów protokołu z XV sesji RM? Nie zgłoszono. 2

3 Przewodniczący RM Kto jest za przyjęciem protokołu z XV sesji RM? 13 głosów za, Ad. 2. Składanie interpelacji i wniosków. Radny Józef Pietrzak mieszkańcy dopytują, kiedy zostanie wybudowana wiata autobusowa na końcowym przystanku przy ul. Bydgoskiej. Przy wiatach autobusowych często nie ma rozkładów jazdy. Wiele kursów autobusów i busów wypada z rozkładu jazdy, lub też jeżdżą w tym samym czasie i autobus i bus. Radna Beata Pietruszyńska w związku z nieotrzymaniem informacji, ponowiła interpelację z poprzedniej sesji dot. wykonania bezpiecznego przejścia przez drogę w kierunku przystanku autobusowego w drodze powiatowej we wsi Otorowo. Ścieżka rowerowa biegnąca wzdłuż w/w drogi jest nie odśnieżona, a w dniu dzisiejszym została odśnieżona tylko na odcinku na wysokości posesji Sołtysa. Piesi poruszają się jezdnią. Jest niebezpiecznie. W godzinach porannych droga wojewódzka w kierunku Bydgoszczy jest kompletnie nie odśnieżona i trudno przejezdna. Prośba do ZDW i Starostwa Powiatowego o odśnieżanie na bieżąco tej drogi. Radna Alina Faleńczyk na jakim etapie rozpatrywania jest wniosek, który Gmina złożyła o dofinansowanie w kwocie 30 mln zł ze środków pochodzących z UE projektu związanego z rekultywacją terenów po Nasycalni? Czy Gmina jest w trakcie składania jakichkolwiek innych wniosków o dofinansowanie, czy staramy się pozyskać inne środki finansowe? Radna Alicja Żaguń ponowiła prośbę o dostarczenie dodatkowych materiałów związanych z ewentualną zamianą szkół, żeby te które zostały już przygotowane dostarczyć Radnym w jak najszybszym terminie, ponieważ planowane jest spotkanie komisji Edukacji Kultury i Sportu i Radni chcieliby zapoznać się z częścią materiałów. Zwróciła się także z prośbą o przekazanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Solec Kujawski w 2012 roku w celu zapoznania się z jej treścią na komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Jest to jeden z tematów planu pracy Komisji, stąd tez Radni chcieliby się z tym programem zapoznać jak najszybciej. Przypomniała, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt do 1 lutego w/w projekt podlega zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, Koła 3

4 Łowieckiego działającego na terenie Gminy i przez organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na terenie Gminy. Radny Maciej Kuligowski w 2011 r. NFZ odrzucił oferty Miejsko Gminnej Przychodni Zdrowia dotyczący prowadzenia gabinetów okulistycznych i dermatologicznych, czy w związku z tym w 2012 r. Przychodnia złożyła w/w oferty, a jeśli tak to czy zostały one rozpatrzone przez NFZ. Radny Lucjan Jelita Rydel zwrócił uwagę na aktualizacje strony BIP, Radny nie mógł otworzyć na stronie BIP dokumentu związanego ze Strategią MiG Solec Kujawski. Ponadto zauważył, że na stronie nie są publikowane zakresy czynności pracowników na kierowniczych stanowiskach UMiG. Solecka strona internetowa posiada również nieaktualną mapę miasta. Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszcz zadania własnego polegającego na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. G. Ciemniak V-ce Prezydent Bydgoszczy podziękowała za zaproszenia na obrady sesji w związku ze sprawą dotyczącą w/w projektu uchwały. Wyjaśniła, że wymóg NFOŚiGW nakłada na miasto Bydgoszcz obowiązek zawarcia stosownych porozumień z Gminami. Budowa spalarni finansowana będzie ze środków unijnych w wysokości 330 mln zł oraz pożyczki w kwocie 180 mln zł z NFOŚiGW. Związek Gmin Bydgoskich nie funkcjonował w praktyce, zgodnie ze statutem w listopadzie 2011 r. został rozwiązany. Stąd niezbędne jest podjęcie m.in. z Gminą Solec Kujawski ponownego porozumienia, co wymaga zgody Rady Miejskiej. Przedstawiona została prezentacja dotycząca projektu budowy Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy przez Pana W. Zawistowskiego, kierownika jednostki realizującej ten projekt, a zatrudnionego w spółce ProNatura, która jest spółką Miasta Bydgoszcz ze 100 % udziałem. Prezentacja oddała istotę zadań Gminy, szczególnie po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach. Ustawa ta jest stopniowo wdrażana, tak aby 1 lipca 2013 r. w pełni już funkcjonował nowy system, a którego integralną częścią będzie Zakład Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych (spalarnia) i Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, którym zarządza spółka ProNatura. Radni RM przed sesją otrzymali materiały dot. budowy Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów, które zostały zaprezentowane przez spółkę ProNatura. 4

5 W. Zawistowski w postaci wizualnej zaprezentował zebranym istotę w/w projektu, którego beneficjentem jest Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. w Bydgoszczy, którego jedynym udziałowcem jest Miasto Bydgoszcz. Zakład Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych ma powstać na terenie istniejącego Parku Przemysłowego w Bydgoszczy. Ustawa o odpadach, wyraźnie mówi o obowiązkach, które powinny być przez gminy realizowane w zakresie zbiórki odpadów jaki i budowy instalacji i ograniczania składowania odpadów biodegradowalnych. W Krajowym planie gospodarki odpadami 2014 zaleca się, aby w przypadku aglomeracji lub regionów powyżej 300 tys. mieszkańców preferowaną metodą zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych było ich termiczne przekształcenie. W Programie Ochrony Środowiska z Plan Gospodarki Odpadami Woj. Kujawsko Pomorskiego na lata z perspektywą na lata w wojewódzkich planach gospodarki odpadami wyznacza się regiony gospodarki odpadami komunalnymi, a gminy wchodzące w skład regionów zobowiązane są do prowadzenia wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi oraz do zapewnienia wybudowania i utrzymania infrastruktury gospodarki odpadami. Podstawą gospodarki odpadami komunalnymi w województwie winno być 5 Regionów Gospodarki Odpadami Komunalnymi, w ramach których funkcjonować powinny wszelkie niezbędne urządzenia i instalacje. Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi I obejmuje Miasto Bydgoszcz, Miasto Toruń, gminy powiatu bydgoskiego oraz gminy powiatu toruńskiego i nakielskiego miasto Mrocze. Łącznie jest to tys. mieszkańców. W myśli znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy zostały zobowiązane do wprowadzenia szeregu zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi m.in. organizacji odbioru i transportu odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli, pobierania opłaty za ich zagospodarowanie tzw. opłaty śmieciowej, (część z tej opłaty przekazują do instalacji regionalnych wskazanych w planie). Nowy systemem gospodarowania odpadami powinien zostać zorganizowany przez gminy nie później niż 18 miesięcy od dnia wejścia ustawy. W w/w ustawie istnieje też bardzo ważny zapis, który mówi o tym że uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami jest aktem prawa miejscowego. Nowelizacja ustawy nakłada na gminy dodatkowy obowiązek zapewnienia budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Jest to jeden z głównych zapisów przygotowanego projektu uchwały, dot. porozumienia międzygminnego. W projekcie uchwały zapisano również, że Gmina Solec Kujawski zachowuje pozostałe zadania własne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 5

6 gminach. W/w ustawa wskazuje również na kary i sankcje nakładane na gminy, które nie będą realizowały w/w obowiązków. Obecnie funkcjonuje sortownia odpadów przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy, do której przekazywane są odpady m.in. z terenu Gminy Solec Kujawski. W stacji segregacji odpadów znajduje się linia sortownicza wydajność sortowni 60 tys. Mg/rok na 1 zmianę. Maksymalna wydajność to 180 tys. Mg/rok przy założeniu pracy na 3 zmiany. Kopiec podzielony jest na 5 sektorów. Planowana pojemność kopca wynosi m 3. Z odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytwarzany zostaje gaz, który jest kierowany do małej elektrowni gazowej i tam przetwarzany na energię elektryczną (tzw. gaz wysypiskowy). Obecna moc nominalna elektrowni 1,1 MW. Istnieje też składowisko BALAST-u, na którym składowane są odpady, z którego nie można po sortowaniu wytworzyć biogazu. Maksymalna masa odpadów ok. 350 tys. Mg/1 kwatera. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia r. został zatwierdzony Regulamin świadczenia usług publicznych przez Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. siedzibą z Bydgoszczy, który określa zakres świadczonych usług, zasady przyjmowania odpadów, m.in. opłaty, godz. przyjmowania itp. Regulamin jest istotny dla przedsiębiorców, którzy m.in. na terenie naszej Gminy świadczą usługi związane z wywozem odpadów. W przyszłości, zgodnie z nowelizacją ustawy dąży się do nie składowania odpadów, ale do ich przetwarzania w energię elektryczną i cieplną, stąd też powstał projekt budowy Zakład Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Projekt ten obejmuje budowę zakładu, w którym będzie przetwarzane ok. 180 tys. Mg odpadów rocznie. Z tego będzie wytwarzana energia elektryczna i cieplna. Będą 2 niezależne linie technologiczne, o zdolności 90 tys. każda i instalacje do waloryzacji żużla. W ramach tego projektu zostanie wybudowana kompostownia selektywnie zebranych odpadków ulegających biodegradacji o wydajności 4 tys. Mg/ rok (wyłącznie odpady zielone), stacja przeładunkowa odpadów w Toruniu docelowa wydajność stacji Mg/rok oraz sieć przesyłowa wyprowadzenie energii cieplnej i elektrycznej z ZTPOK wraz z infrastrukturą. Wartość netto całego projektu to zł (bez VAT). Projekt obejmuje zasięgiem: Miasto Bydgoszcz i jej gminy ościenne, Miasto Toruń i jego gminy ościenne łącznie ok. 710 tys. mieszkańców, ponad 305 tys. ton odpadów komunalnych rocznie. Pan Zawistowski przedstawił graficzną mapkę lokalizacji ZTPOK, kompostowni i stacji przeładunkowej w Toruniu oraz przedstawił lokalizacje istniejących spalarni w większych miastach Europy. Dodał, że 3 marca 2011 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów 6

7 Komunalnych dla Bydgosko Toruńskiego Obszaru Metropolitarnego pomiędzy Spółką ProNatura a NFOŚiGW. Była to pierwsza umowa spalarniana w kraju. Po uzyskaniu pozytywnej oceny projektu na poziomie krajowym Beneficjent dużego projektu (powyżej 25 mln euro) zobowiązany jest przedłożyć wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego wraz z notą końcową dla projektu JASPERS. Eksperci dokonali ocenę projektu, a Komisja Europejska ją zaakceptowała. W dniu r. wpłynęła pozytywna Nota Końcowa dla Projektu, a r. do NFOŚiGW złożony został Wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego dla w/w Projektu. Realizacja harmonogramu dochodzenia Projektu do zgodności z Wytycznymi MRR przebiega następująco: 1. Rozwiązanie Metropolitarnego Związku Gmin Bydgoskich rozwiązany z dniem r., 2. Złożenie deklaracji Prezydenta Miasta Bydgoszcz zawarcie przez Miasto Bydgoszcz porozumień międzygminnych z Gminami powiatu toruńskiego i zmiany porozumienia międzygminnego Miasta Bydgoszcz z Miastem Toruń wysłane do NFOŚiGW dnia r., 3. Negocjacje w NFOŚiGW nowej umowy wykonawczej w dniu r., podpisano nową umowę wykonawczą między Miastem Bydgoszcz a ProNatura podpisana r. 4. Złożenie deklaracji Prezydenta Miasta Bydgoszcz zawarcia przez Miasto Bydgoszcz porozumień międzygminnych z Gminami powiatu bydgoskiego i gm. Mrocza wysłano do NFOŚiGW dnia r. 5. Zawarcie porozumień międzygminnych gminami wchodzącymi w skład obszaru objętego projektem w toku. Na koniec prezentacji porównał szacowane ceny za unieszkodliwienie odpadów poprzez składowanie i termiczne przekształcanie. Z prezentacji wynika, że składowanie odpadów stanie się nieopłacalne. Zaproponował, aby pytania dotyczące spalarni kierować do p. M. Redes eksperta od spraw termicznego przekształcania. Przewodniczący RM dalsze składowanie tak dużych ilości odpadów na składowisku w Wypaleniskach nie może trwać. Życie nas zmusza do tego, aby coś w tym kierunku zmienić, żeby uniknąć dalszego składowania coraz większej ilości odpadów. Czy są uwagi, pytania do przedstawionego projektu uchwały? Radna Beata Pietruszyńska na stronie internetowej Radna przeczytała aktualną informację, że Bydgoskie Forum Ekologiczne (BFE) mocno przeciwstawia się projektowi budowy ZTPOK, przedstawia dwie alternatywne możliwości dla utylizacji tych odpadów, w związku z tym zwróciła się z pytaniem czy przedstawiony projekt na dzisiejszej sesji jest projektem ostatecznym? 7

8 Czy nie ma obawy, że BFE zablokuje dalsze działania z tym związane i powstaną problemy natury formalnej? Czy Miasto Bydgoszcz rozmawia w tej kwestii z BFE, czy bierze pod uwagę proponowane przez nich alternatywne rozwiązania? G. Ciemniak V-ce Prezydent Bydgoszczy BFE w ostatnich 2 miesiącach się bardzo uaktywniło w swoich działaniach. BFE reprezentowane jest przez bardzo młodych ludzi, do tego weszła w to jeszcze polityka. Decyzja o budowie ZTPOK dla Bydgosko Toruńskiego Obszaru Metropolitarnego zapadła już w 2006 r. Procedura dotycząca konsultacji społecznych w zakresie projektu została zakończona w momencie kiedy wydana została prawomocna decyzja środowiskowa. Decyzja ta była zaskarżana przez BFE, (wówczas nie mieli osobowości prawnej), jednak Sąd Administracyjny odrzucił ich skargę. Umowa o dofinansowanie została podpisana 3 marca 2011 r. Nie mogłaby zostać ona podpisana, gdyby nie było prawomocnej decyzji środowiskowej. Przestawiony projekt jest zgodny z prawem i wszelkimi zasadami, zaakceptowany przez wszystkie instytucje które powinny były to uczynić m.in. przez NFOŚiGW, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Przyznano dofinansowanie w wysokości 330 mln zł. Wykonawca odpowiedzialny za wykonanie projektu i budowę spalarni odpadów został wyłoniony w drodze przetargu r. Zostało nim konsorcjum włoskie Astaldi S.p.A i TM.E Termomeccanica Ekologia, którzy złożyli najtańszą ofertę i uzyskali najwięcej punktów, tj. 96. Konsorcjum Mostostal Warszawa firma, która złożyła jako druga ofertę, odwołała się do Krajowej Izby Odwoławczej. Znalazła słaby punkt w ofercie włoskiej i wydała wyrok taki, że zobowiązało spółkę ProNatura, będącą beneficjentem projektu do ponownej analizy i oceny ofert. Trwa procedura ponownej analizy. Ile potrzeba środków finansowych? Z obliczeń spółki ProNatura wynika, że 38 mln zł, ponieważ są oszczędności z innych kontraktów, poza tym ProNatura zarezerwowała środki w wysokości 25 mln zł w postaci rezerwy. W rezultacie brakuje 38 mln zł, dlatego Miasto Bydgoszcz zwróciło się do Ministerstwa Środowiska i NFOŚiGW o pełną dotację tej kwoty z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 24 lutego br zaplanowano w tej sprawie spotkanie z Ministerstwie Środowiska. Jest szansa na jej otrzymanie, gdyż bydgoski projekt jest najbardziej zaawansowany i ma szansę zostać zrealizowany w terminie. Termin zakończenia budowy i rozliczenie projektu to r. Wykonawca ma 1100 dni na wykonanie spalarni zgodnie z umową, którą zawrze. Wszystko jest realizowane tak szybko jak jest to możliwe, są pouzgadniane umowy z NFOŚiGW, uzgodnione są też porozumienia międzygminne z gminami ościennymi. Wyraziła nadzieję, że projekt uda się do końca zrealizować. Dodała, że w Polsce tylko 8 % odpadów komunalnych jest segregowanych, natomiast w Europie jest to średnio 80 %. Żeby dorównać standardom europejskim, nasz kraj musi zwiększyć ilość 8

9 spalanych odpadów komunalnych 20 krotnie i zwiększyć o 50% ilość odpadów poddawanych segregacji i recyklingowi. Gospodarka odpadami w Polsce jest najmniej efektywnie realizowana, co jest dużym problem dla naszego kraju. Będą naliczane wysokie kary za składowanie odpadów na wysypiskach po 2020 r., w wysokości 240 tys. euro a 1 dzień. Do 2025 r. wysypiska nie będą mogły w ogóle funkcjonować. Do 2020 r. będą zamykane te wysypiska odpadów, które nie spełniają wymogów określonych przepisami. W naszym regionie wiele wysypisk jest już przepełnionych, a budować nowych nie ma sensu skoro znowelizowana ustawa zakazuje dalszego składowania odpadów. Nawiązując do różnych wypowiedzi BFE i alternatywnych metod unieszkodliwiania odpadów, podkreśliła, że segregacja odpadów będzie prowadzona. Hierarchia gospodarki odpadami będzie zachowana, tak jak we wszystkich miastach i gminach w Polsce. Gmina będzie musiała segregować odpowiednią ilość odpadów. Wydane zostanie Rozporządzenie Ministra Środowiska dot. ilości segregowanych odpadów w kolejnych latach. Segregacja u źródła, segregacja na liniach sortowniczych papieru, szkła, tworzyw sztucznych - to jeden element tego systemu. Drugim są instalacje unieszkodliwiania odpadów. W dużych aglomeracjach preferowane jest termiczne unieszkodliwianie odpadów jako ostatni etap w hierarchii gospodarowania odpadami. Urząd Miasta Bydgoszcz wystosował 14 pism do BFE, wyjaśniając na czym polega cały ten system. Nie wszystkie zmieszane odpady będą kierowane do spalarni, a tylko posegregowane. Wiele jest mitów na temat różnych alternatywnych metod unieszkodliwiania odpadów, jednak jak dotąd nikt nie złożył w Bydgoszczy konkretnej oferty finansowej i merytorycznej, spójnej z opracowanym zarysem studium wykonalności, żeby można było tę ofertę ocenić. Reasumując, p. Ciemniak stwierdziła, że przestawiony projekt budowy Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych jest najlepszym rozwiązaniem dla regionu, zapoczątkowującym gospodarkę odpadami na kolejne lata. Radny Józef Pietrzak - powstanie spalarni jest konieczne i właściwe. Zwrócił się z pytaniem czy Gmina Solec Kujawski przystępując do tego projektu będzie równo traktowana przez firmę, zajmującą się w przyszłości unieszkodliwianiem tych odpadów? Zauważył, że odzysk materiałów wtórnych typu szkło, papier, plastik to duże kwoty i duży zysk dla firmy. Także możliwość pozyskiwania z odpadów energii elektrycznej i cieplnej wpłyną na dochody spółki. Czy będą one zatem miernikiem ponoszonych opłat za wywóz odpadów? Jak zatem ogółem będą wyglądały koszty produkcyjne? G. Ciemniak odpowiedziała, że wszystkie gminy będą traktowane równo. Cena na bramie w zakładzie prowadzonym przez spółkę ProNatura będzie taka sama dla wszystkich, podobnie ceny 9

10 na tzw. bramie toruńskiej. Na koszty funkcjonowania spalarni składają się wszystkie koszty związane z utrzymaniem i energią, także odsetki od zaciągniętej pożyczki. Będą również przychody w spalarni. Wyjaśniła, że przez pierwsze 5 lat tzw. okres trwałości projektu nie wolno spółce ProNatura, będący spółką prawa handlowego, przekroczyć zysków powyżej 9%. Zatem jest to bariera tego typu, że spółka nie może w tym okresie zanadto podwyższać opłat za przyjmowane do spalarni odpady. Natomiast po 5 latach, spółka będzie uzyskiwała dochody, m.in. ze sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej, tj. tzw. zielonych certyfikatów, ponieważ jest to instalacja energii odnawialnej traktowana jako zielone źródła energii. Uzyskane dochody niewątpliwie pozwolą jeszcze na obniżenie kosztów spalania odpadów. Rada Miasta Bydgoszcz będzie musiała uchwalić opłaty za gospodarowanie odpadami w Bydgoszczy. Natomiast Rada Miejska w Solcu Kujawskim będzie uchwalała opłaty za gospodarowanie odpadami w Solcu Kujawskim. Jednym ze składników opłaty, które będą do tej kalkulacji brane, będzie cena za przyjęcie odpadów przez spalarnię. Zaprojektowana spalarnia będzie elektrociepłownią na wysokim poziomie technologicznym, technologią japońską zaproponowaną przez firmę MOSTOSTAL. Radny Zygmunt Sołtyszewski zwrócił się z pytaniem czym będzie opalana spalarnia? Ponieważ odpady będą dowożone transportem drogowym do spalarni, to czy w ramach projektu istnieje możliwość wykonania dwupasmowej drogi krajowej nr 10, aby rozładować ruch na tej drodze. G. Ciemniak odpowiedziała, że spalarnia opalana będzie śmieciami, p. M. Redes dodał, że palniki rozruchowe są przewidziane na olej opałowy. Do rozważenia jest możliwość wykorzystania podczas rozruchu gazu z zastosowaniem palników olejowo gazowych. G. Ciemniak przedstawiony projekt budowy spalarni jest realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj. Dlatego też nie posiadamy szczegółowego projektu technicznego. Zostanie on dopiero opracowany. W najbliższych latach transport odpadów jest przewidziany w formie transportu drogowego. W przyszłości można rozważyć albo utworzenie drugiego pasa drogowego albo wykorzystanie transportu kolejowego. W okresie trwałości projektu nie przewiduje się zmiany transportu powyższe wynika ze Studium wykonalności. 10

11 Radny Maciej Kuligowski z zaprezentowanych danych wynika, że cały projekt ma kosztować zł bez VAT. Czy w związku z tym kwota ta jest w całości pokryta ze środków unijnych, czy potrzebne są dodatkowe środki z innych źródeł na pokrycie kosztów tego projektu? G. Ciemniak wyjaśniła, że Gmina Solec Kujawski nie będzie żadnych środków finansowych wnosić z tytułu realizacji tego projektu. Porozumienie międzygminne dotyczy wyłącznie dostarczania odpadów do spalarni. Przewiduje się, że 330 mln zł netto na realizację spalarni pochodzić będzie ze środków unijnych i stanowić będzie dotację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 180 mln zł to pożyczka z NFOŚiGW na dobrze wynegocjowanych warunkach. Pożyczka ta już może zostać wypłacona w transzach od 1 kwietnia br. co oznacza, że spółka ProNatura nie będzie musiała zaciągać kredytu na realizację kolejnych etapów projektu. Spłata raty kapitału pożyczki nastąpi od 2016 roku, a spłata odsetek od 2013 r. W pierwszym roku jest to kwota w wysokości 90 tys. zł. Jest to korzystna transakcja. Radny Lucjan Jelita Rydel - kiedy będzie funkcjonował cały system dotyczący spalarni? G. Ciemniak - odpowiedziała, że spalarnia musi zostać wybudowana do r., gdyż taki jest termin przewidziany w umowie. Natomiast nowy system gospodarowania odpadami musi wejść z życie 1 lipca 2013 r. Zadeklarowała pomoc wójtom i burmistrzom związaną z wdrażaniem tego systemu. Ponadto dodała, że przygotowany został projekt uchwały Rady Miasta Bydgoszczy, który planuje zgłosić na sesji w dniu 29 lutego br. w sprawie podziału miasta na sektory - zgodnie z ustawą, jeżeli gmina ma powyżej 10 tys. mieszkańców może podzielić miasto na sektory. Z ustawy wynika, iż 10 uchwał rada gminy powinna podjąć, aby przygotować system gospodarowania odpadami do wdrożenia. Również w tym temacie zadeklarowała swoją pomoc. Tempo wdrażania systemu zależy już od poszczególnych gmin. Im szybciej to nastąpi tym lepiej. Radny Lucjan Jelita Rydel zakładając, że rok 2015 będzie rokiem uruchomienia systemu związanego z funkcjonowaniem spalarni, jak dla mieszkańca Solca Kujawskiego będzie się kształtował koszt wywozu odpadów w porównaniu do dnia dzisiejszego? Czy próbowano dokonać tego typu zestawienia dla porównania? G. Ciemniak rada gminy ustala opłatę za gospodarowanie odpadami, czyli opłaty, którą będzie wnosił dany mieszkaniec gminy. Rada Miejska Solca Kujawskiego ustali opłaty w oparciu o koszty systemu, który obejmie m.in. takie elementy jak koszty odbioru odpadów od właścicieli 11

12 nieruchomości, koszty transportu, segregacji u źródła itp. To przeliczy każda gmina indywidualnie. Jednym z elementów kosztów będzie też opłata za spalanie tych odpadów, co spółka ProNatura podczas prezentacji przedstawiła. Podała informacje, jaka jest różnica pomiędzy składowaniem obecnie odpadów i w perspektywie kolejnych lat, a jaki będzie koszt jeśli będą one spalane. Nie można na dzień dzisiejszy oszacować kosztów tego systemu, bo będą one inne w Solcu Kujawskim, a inne w Bydgoszczy, a zależą przede wszystkim od kosztów w/w elementów. L.Głowacki Prezes spółki ProNatura są to dane trudne do oszacowania na dzień dzisiejszy. Z uwagi na zmienne dane, nie wiemy również jakie opłaty ustalą poszczególne gminy. Elementem pewnym na dzień dzisiejszy jest ustalona do 2015 r. cena na bramie tj. 175 zł/tonę odpadów. Według opracowanego przez spółkę harmonogramu wynika, że uruchomienie spalarni powinno nastąpić w połowie 2015 r. Poziom dotacji przewidziany na ten projekt stanowi 63% wartości inwestycji. Tak wysoki poziom dotacji daje spółce możliwość utrzymania stałej ceny na bramie. G. Ciemniak żeby uwiarygodnić tezę jak ciężko jest oszacować dane, to trzeba zaznaczyć, że nie ma rynku odpadów w nowym systemie gospodarowania odpadami. Mimo, że ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. to system nadal nie został wdrożony. Funkcjonuje tak jak do tej pory, czyli właściciele nieruchomości, szkoły, inne instytucje mają zawarte umowy z firmami, które odbierają odpady. Natomiast wraz z wdrożeniem nowego systemu, właściciel nieruchomości nie będzie zawierał w/w umowy na wywóz odpadów, tylko Burmistrz ogłosi przetarg na ich odbiór, a mieszkańcy, właściciele nieruchomości będą płacić do gminy kwotę, którą Rada Miejską uchwali dla mieszkańców w oparciu o koszty funkcjonującego systemu. Dotychczas tzw. rynku spalarni odpadów w kraju nie było. Pierwsze otwarcie oferty nastąpi w Bydgoszczy. Okazało się, że zgodnie ze studium wykonalności, koszt budowy spalarni w Bydgoszczy jest najniższy spośród 5 spalarni, którą są planowane do budowy w Polsce (tj. w Szczecinie, w Krakowie, w Poznaniu, w Koninie i w Bydgoszczy). Reasumując dodała, że na dzień dzisiejszy najważniejsza do uwzględnienia jest cena na bramie. Niemniej należy być ostrożnym w szacowaniu cen na jednego mieszkańca. Będzie to możliwe dopiero po wybudowaniu spalarni. Na pewno będzie to niższy koszt niż przy składowaniu odpadów na składowiskach. B. Białkowska - dodała, że przygotowywane jest Zarządzenie Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Zespołu do spraw organizacji nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski. Rolą zespołu będzie m.in. oszacowanie 12

13 kosztów wywozu odpadów, które ustalone zostaną m.in. na podstawie liczby mieszkańców, ilości produkowanych odpadów. W skład zespołu oprócz przedstawicieli urzędu będzie wchodziło 2 Radnych Rady Miejskiej. Radna Alina Faleńczyk - zwróciła się z pytaniem do przedstawicieli spółki ProNatura, czy spalarnie, które funkcjonują na świecie są rzeczywiście bezwonne, czy pod względem wydobywających się zapachów nie będzie to uciążliwe dla mieszkańców. Czy będą zainstalowane mierniki zapachowe? p. M. Redes obiekt spalarni jest obiektem wysokim od 30 do 40 m. Hala posiadać będzie bramy zamykane w sposób automatyczny, a powietrze jest zasycane do środka spalarni. Zatem, na terenie spalarni i w okolicy nie powinno być problemu z uciążliwymi zapachami. W przypadku transportu odpadów zmieszanych uciążliwość zapachowa również powinna być minimalna. Radny Lucjan Jelita Rydel ponowił pytanie dotyczące konkretnej wysokości opłaty za wywóz odpadów jaką będzie ponosił przeciętny mieszkaniec Solca Kujawskiego po wybudowaniu spalarni w stosunku do kosztów, jakie ponosi teraz. p. J. Gapski Prezes ZGK Sp. z o. o. odnosząc się do pytania Radnego Marcina Rydla przypomniał, że od 5 lat ZGK Sp. z o. o. pobiera opłaty od mieszkańców miasta. Na dzień dzisiejszy 9 tys. mieszkańców Solca Kujawskiego płaci za odpady od osoby. W spółdzielniach i wspólnotach zakład wprowadził opłatę na podstawie Kodeksu Cywilnego, bez referendum. Opłata pobierana jest od osoby. Aktualnie koszt składowania odpadów na wysypisku wynosi 205 zł za tonę odpadów, z czego 105 zł stanowi opłata środowiskowa, a 100 zł opłata za składowanie. Jeśli koszt za spalenie 1 tony odpadów wyniesie 175 zł, to koszt rzeczywisty w 2015 r. nie powinien przekroczyć 9 zł od osoby. Przewodniczący RM Czy są dodatkowe pytania? Radni nie zgłosili. Wiceprzewodniczący RM M. Damrat - odczytał Uchwałę Nr XVI/132/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszcz zadania własnego polegającego na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. 13

OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/141/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 marca 2012 roku zmieniającej uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXII/164/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2012 roku zmieniającej Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012-2034 Wprowadzenie Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Solec Kujawski została przygotowana na

Bardziej szczegółowo

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tłuszcz, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku Budżet

Bardziej szczegółowo

Budowa Zakładu Termicznego. dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Budowa Zakładu Termicznego. dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego Prawo - Ustawa o odpadach Zadania własne gminy: Selektywna zbiórka odpadów - zapewnianie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/113/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2011 roku

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/113/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2011 roku PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 212 ROK Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/113/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 211 roku Dział Rozdział Paragraf 1 18 65 6 614 662 616 65 657 659 695 65

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2014-2025 Uwagi ogólne W wieloletniej prognozie finansowej na 2014 rok dochody przyjęto z 5,9 % spadkiem w stosunku do 2013 roku.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Dochody bieżące i wydatki bieżące. Przedsięwzięcia inwestycyjne.

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Dochody bieżące i wydatki bieżące. Przedsięwzięcia inwestycyjne. Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Podstawowe przyczyny opracowania nowej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej to duże zmiany dochodów, zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/545/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/545/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XXXII/545/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2013-2017 Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniewkowo w 2015 roku.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniewkowo w 2015 roku. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniewkowo w 2015 roku. Obowiązek sporządzenia przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2015-2025

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2015-2025 OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2015-2025 Uwagi ogólne W wieloletniej prognozie finansowej na 2015 rok dochody przyjęto z 5,04 % spadkiem w stosunku do 2014

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK. z dnia 12 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK. z dnia 12 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK w sprawie założeń polityki społeczno - gospodarczej na 2013 rok oraz zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art. 227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje: UCHWAŁA Nr XLV/415/2014 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica na lata 2014-2022 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia...

Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia... Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia... w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

b) w 2014 roku założono wzrost wynagrodzeń o 3%, w pozostałym okresie objętym prognozą nie zakładano,

b) w 2014 roku założono wzrost wynagrodzeń o 3%, w pozostałym okresie objętym prognozą nie zakładano, Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/7/2014 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2014 r. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gaworzyce Uwagi ogólne: Opracowując wieloletnią

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzykosy została sporządzona na lata 2017-2024. Okres ten, stosownie do art. 227

Bardziej szczegółowo

Prezentacja realizowanych projektów z listyindykatywnej projektów kluczowych POIiŚ

Prezentacja realizowanych projektów z listyindykatywnej projektów kluczowych POIiŚ Prezentacja realizowanych projektów z listyindykatywnej projektów kluczowych POIiŚ 2007-2013 dr inż. Stanisław Garlicki Chrzanów 07 październik 2010 Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 3.1.2 prognozowane

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr IV/23/15.z dnia 22 stycznia 2015r. Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze I. Dochody Szacunek dochodów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KONSORCJUM: IETU Katowice IMBiGS CGO Katowice GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Plan z 2003r zakładał że do do roku 2010 na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XVII/6/214 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA 2 z dnia 28 stycznia 214 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego NIDA 2 na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata Projekt Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2011-2019. na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata za I półrocze 2016 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata za I półrocze 2016 r. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2015-2026 za I półrocze 2016 r. Rada Gminy Stanisławów uchwałą Nr XIII/76/2015 na XIII Sesji w dniu 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 12 Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2015-2033 Założenia ogólne 1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie W rozumieniu ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Plan krajowy w gospodarce

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami

Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami Bank Ochrony Środowiska Alicja Siemieniec Dyrektor Departamentu Finansowania i Projektów Ekologicznych Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami Paliwa Alternatywne. Waste to Energy.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr./ Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Wstęp Wieloletnia prognoza finansowa

Bardziej szczegółowo

2. 1. Wydatki budżetu w łącznej kwocie ,32 zł, jak w załączniku nr 2 oraz w załączniku nr 3.

2. 1. Wydatki budżetu w łącznej kwocie ,32 zł, jak w załączniku nr 2 oraz w załączniku nr 3. Uchwała Budżetowa Gminy Świdnica na rok 2017 Nr XXXV/303/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. projekt Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 3 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze nr XL/435/13 Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 12.12.2013r. I. Dochody

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2015 rok wynosi:

Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2015 rok wynosi: w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok Uchwała Nr Druk Nr 10/22 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubeninki z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok Opierając się na wypracowanych opiniach

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 1. Cel opracowania planów inwestycyjnych Informacje o konieczności sporządzania planów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r. Projekt z dnia 21 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ z dnia... 2015 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy rodzaju i szczegółowości

Bardziej szczegółowo

Nowe ramy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi Emilia Kołaczek

Nowe ramy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi Emilia Kołaczek Nowe ramy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi Emilia Kołaczek Specjalista Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Obecny system gospodarowania odpadami komunalnymi Właściciel

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/127/2016 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXVIII/127/2016 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok UCHWAŁA NR XXVIII/127/2016 RADY GMINY NIEBORÓW z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, i pkt 9 lit. d, lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Emilia Kołaczek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, dnia 10 grudnia 2012 r. Cele wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp.

Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2015 rok Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2015 r. wynikają z projektu budżetu Gminy na rok

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu z dnia Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu w sprawie: dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2012 2023. Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Miasto Żyrardów. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Miasto Żyrardów. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Miasto Żyrardów Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1 Rewolucja odpadowa Gmina organizatorem całego systemu Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 6/II/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO. z dnia 11 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 6/II/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO. z dnia 11 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 1025 UCHWAŁA NR 6/II/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie zmieniająca uchwałę

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI / 185 / 08 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z 28 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2008.

UCHWAŁA NR XXI / 185 / 08 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z 28 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2008. UCHWAŁA NR XXI / 185 / 08 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z 28 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012 Zarząd Województwa Łódzkiego Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 Łódź, lipiec 2012 1 Podstawy formalne Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 dnia Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Bardziej szczegółowo

7. Długoterminowy program strategiczny.

7. Długoterminowy program strategiczny. 7. Długoterminowy program strategiczny. 7.1. Założenia ogólne...2 7.2. Przyszła struktura organizacyjna w gospodarce odpadami...2 7.3. Systemy gromadzenia i zbierania odpadów...5 7.4. Nowe instalacje do

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok.

Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Lp. Termin sesji Tematyka 1. Styczeń 1. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok oraz sprawozdania z pracy komisji

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz. 2499 ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości

Objaśnienia przyjętych wartości Załącznik nr 2 do uchwały Nr / /2012 Rady Gminy Lipno z dnia.. grudnia 2012 r. Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno jest dokumentem, który ma zapewniać wieloletnią

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRZEGORZEW ZA 2016 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRZEGORZEW ZA 2016 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRZEGORZEW ZA 2016 ROK Grzegorzew, 25 kwietnia 2017r. I. CEL I ZAŁOŻENIA ANALIZY Zgodnie z art.3 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA 2015-2025 Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art.227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz Uchwała Budżetowa Gminy Poronin NA ROK 2016 Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015 r.

Kraków, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz Uchwała Budżetowa Gminy Poronin NA ROK 2016 Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz. 532 Uchwała Budżetowa Gminy Poronin NA ROK 2016 Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata 4 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr / / 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia.. grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata 2012-2026 Założenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Gminy Gródek Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 27 czerwca 2012 r. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/146/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Dęba

UCHWAŁA NR XVI/146/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Dęba UCHWAŁA NR XVI/146/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Dęba Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata 2015-2020 Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wieloletnia

Bardziej szczegółowo

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2014 r.

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2014 r. AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2014 r. Pani Magdalena Bania Przewodnicząca Rady Gminy Mielec Wnoszę o wprowadzenie w projekcie budżetu Gminy Mielec na 2014 rok autopoprawki następującej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego na lata

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego na lata Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego na lata 2016-2019 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Grodziskiego przygotowana została na lata 2016 2019. Długość okresu objętego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 710 UCHWAŁA NR XLVIII/466/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr V / 30 /2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 03 lutego 2011 roku. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.

UCHWAŁA Nr V / 30 /2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 03 lutego 2011 roku. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne. UCHWAŁA Nr V / 30 /2011 RADY GMINY KRASNE z dnia 03 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie przygotowanie inwestycji

Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie przygotowanie inwestycji Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie przygotowanie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 362 Rady Miasta Konina z dnia 18 lipca 2016 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 362 Rady Miasta Konina z dnia 18 lipca 2016 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 362 Rady Miasta Konina z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2016-2019 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 września 2015 roku

Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 września 2015 roku Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 września 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2015 2020 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2014-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2014 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022. Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022. Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2015 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Malbork za rok 2012

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Malbork za rok 2012 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Malbork za rok 2012 Urząd Miasta Malborka Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rok 2013 1.Wprowadzenie. 1.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 25 września 2014 r. Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2014 2021. Na podstawie art. 226, art. 227

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Pieszyce na lata

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 475/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 14 listopada 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 475/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 14 listopada 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 475/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie: przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI 1 stycznia 2012 r. - nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach zmieniająca od podstaw system zagospodarowania odpadów; 1 lipca 2013 r. - mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Budżet Gminy na 2009 rok, uchwalony został w dniu 22 grudnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXIX/64/2008 Rady Miejskiej w Zbąszynku. W trakcie całego

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Piasecznie. z dnia r.

Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Piasecznie. z dnia r. Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14.12.2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 436/XVI/2015 z dnia 30.12.2015 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/2015. Rady Miasta Siedlce. z dnia 14 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/25/2015. Rady Miasta Siedlce. z dnia 14 stycznia 2015 r. identyfikator IV/25/2015/6 UCHWAŁA NR IV/25/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/137/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/137/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XII/137/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pana (zanonimizowano) dotyczącej uwzględnienia w Planie gospodarki odpadami dla województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/86/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2016.

UCHWAŁA NR XIV/86/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2016. UCHWAŁA NR XIV/86/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Uchwały Zgromadzenia nr./../2016 z dnia roku

Załącznik nr 3 do Uchwały Zgromadzenia nr./../2016 z dnia roku . Załącznik nr 3 do Uchwały Zgromadzenia nr./../2016 z dnia... 2016 roku Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Widawa w roku 2013.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Widawa w roku 2013. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Widawa w roku 2013. Opracowanie wykonane w Urzędzie Gminy Widawa Opracowała: Danuta Radzioch Zaakceptowała: Dorota Kaczmarek Widawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy Solec Kujawski w zakresie

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy Solec Kujawski w zakresie Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy Solec Kujawski w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2015. Kwiecień 2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA. z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata

UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA. z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2014-2023. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. z dnia 2011 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. z dnia 2011 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4 Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia XXXVIII sesji Rady Miejskiej, jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Przesmyki na 2014 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Przesmyki na 2014 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Przesmyki na 2014 rok Projekt budżetu Gminy na 2014 rok zakłada pozyskanie dochodów w kwocie 11 788 366,00 zł, w tym : 1. dochody bieżące 8 778 753,00 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

I. Przewidywane wykonanie budżetu za 2014 rok.

I. Przewidywane wykonanie budżetu za 2014 rok. Załącznik Nr2 do Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia... r.. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino na lata 2015 2025 Wieloletnia prognoza finansowa

Bardziej szczegółowo