SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R."

Transkrypt

1 Znak sprawy: PM/r /06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r.

2 S P I S T R E Ś C I W S T Ę P...3 Weryfikacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia pod kątem jego zgodności ze strategią rozwoju miasta i ewentualna jego aktualizacja, m. in. pod kątem wprowadzenia niezbędnych rozwiązań układu komunikacyjnego miasta....4 Weryfikacja obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta pod kątem ich zgodności ze strategią rozwoju miasta i opracowanie nowych planów zagospodarowania przestrzennego...4 Gospodarka gruntami na obszarze miasta Oświęcim: - zinwentaryzowanie terenów komunalnych, Skarbu Państwa oraz prywatnych - wprowadzenie w Urzędzie Miejskim Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) - uregulowanie stanów własnościowych gruntów...5 Opracowanie zasad lokalizacji na terenie miasta małych, średnich i wielkich sklepów....6 Opracowanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego....6 Opracowanie programu rozwoju gospodarczego...7 Realizacja zadań wynikających ze Strategii rozwoju turystyki dla miasta Oświęcim...7 Opracowanie i wdrożenie programu rewitalizacji Starego Miasta pod kątem wykorzystania jego walorów dla celów turystycznych...8 Pozyskiwanie pozabudżetowych środków z funduszy Unii Europejskiej do finansowania publicznych inwestycji...9 Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, m.in. poprzez przygotowywanie i realizację wspólnych projektów...11 Realizacja założeń polityki mieszkaniowej miasta...11 Analiza i bieżące usprawnianie organizacji ruchu komunikacyjnego w mieście...14 Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta: - współudział w opracowaniu koncepcji połączeń komunikacyjnych miasta z systemem dróg szybkiego ruchu, przebiegających w pobliżu Oświęcimia, w tym nowej zewnętrznej obwodnicy miasta...16 Zaspokajanie potrzeb ludności w zakresie usług komunalnych: - rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunalnej - systematyczne podnoszenie jakości świadczonych usług Tworzenie atrakcyjnej oferty kulturalnej miasta, poprzez m.in.: - opracowanie polityki kulturalnej miasta w zakresie wspierania stowarzyszeń i organizacji kulturalnych, mecenatu kultury oraz uatrakcyjnienie tradycyjnych imprez kulturalnych - kontynuowanie istniejących imprez oraz inicjowanie nowych Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w dziedzinie ochrony zdrowia poprzez: - wspieranie działań profilaktycznych - zakupy nowoczesnego sprzętu medycznego zapewniającego dostęp do podstawowych badań diagnostycznych Realizacja programu opieki nad ludźmi starszymi, upośledzonymi i uzależnionymi Tworzenie atrakcyjnej oferty oświatowej, m.in. poprzez: - zapewnienie przez placówki publiczne podtrzymywania kultury i tradycji regionalnej - małe ojczyzny - tworzenie klas sportowych, informatycznych, itp...31 Wykreowanie subregionalnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Opracowanie i realizacja programu zaspokajania potrzeb mieszkańców w dziedzinie rekreacji i sportu, w tym poprzez: - poszerzanie bazy sportowej i rekreacyjnej miasta, przede wszystkim związanej ze sportem masowym i amatorskim...41 Poprawa działalności Urzędu Miasta m.in. poprzez: - wdrożenie systemu zarządzania jakością - informatyzację pracy Urzędu - systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzędu...43 Optymalizacja działalności miejskich jednostek organizacyjnych...45 Opracowanie i realizacja skutecznego systemu monitorowania miejsc szczególnego zagrożenia z 58

3 Wspieranie rozwoju i działalności służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców Aktywizacja społeczeństwa do współdziałania ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w mieście Zapobieganie i zwalczanie wszelkich patologii społecznych, m.in. poprzez wspieranie organizacji i instytucji pozabudżetowych zajmujących się szeroko pojętymi problemami bezpieczeństwa społecznego...47 Współpraca miasta z Państwowym Muzeum Auschwitz Birkenau...48 Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego dla części osiedli Zasole i Stare Stawy w Oświęcimiu z obszarem Pomnika Zagłady w Oświęcimiu wraz z jego strefą ochronną Realizacja i aktualizacja OSPR...49 Sprecyzowanie i wdrażanie zasad finansowania OSPR Opracowanie nowoczesnego programu promocji miasta i PMAB przy współudziale zainteresowanych podmiotów...51 Współpraca miasta z organizacjami i instytucjami, takimi jak Międzynarodowa Rada Oświęcimska, MDSM, Centrum Dialogu i Modlitwy, TONO, TMZO i innymi Aktualizacja i realizacja strategii promocji miasta Współpraca z partnerskimi zagranicznymi miastami Podejmowanie działań zmierzających do lokalizacji na terenie miasta instytucji i organizacji o znaczeniu ponadlokalnym i międzynarodowym...54 Rozwój oświęcimskiego ośrodka szkolnictwa wyższego...55 Opracowanie i bieżąca aktualizacja kompleksowego programu ochrony środowiska...56 Wykorzystanie wód geotermalnych i innych odnawialnych źródeł energii dla potrzeb gospodarczych i komunalnych miasta Oświęcim z 58

4 W S T Ę P Zgodnie z 1. pkt 2. uchwały Nr XXV/288/04 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/256/2000 Rady Miasta Oświęcim z dnia 12 kwietnia 2000 r. Prezydent Miasta Oświęcim zobowiązany jest do przedkładania Radzie Miasta Oświęcim sprawozdania z realizacji zadań ujętych w Strategii rozwoju miasta Oświęcimia na lata raz w roku w terminie do 31 sierpnia każdego roku za rok poprzedni. Zgodnie z Procedurą monitorowania Strategii rozwoju miasta Oświęcimia na lata , opracowaną w ramach systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000, sprawozdanie jest sporządzane na podstawie kart zadań, które są wypełniane przez kierowników jednostek odpowiedzialnych za realizację danego. W celu zapewnienia realizacji zadań zapisanych w Strategii, rocznie liczony jest procentowy wskaźnik realizacji, który definiowany jest w następujący sposób: liczba zadań w trakcie realizacji i zrealizowanych wsk. realizacji = x 100 % liczba zadań zaplanowanych Wartość wskaźnika realizacji na dzień r. wyniosła 100 %. Z uwagi na wysoki stopień realizacji dotychczasowego dokumentu strategicznego, jak również w kontekście nowego okresu programowania Unii Europejskiej, obejmującej lata , konieczne jest przystąpienie do opracowania nowej strategii rozwoju miasta. Obecnie trwają prace nad krajowymi i regionalnymi dokumentami programowymi, za pomocą których dystrybuowane będą fundusze strukturalne Unii Europejskiej w latach Zapisy tych dokumentów istotnie oddziałują na lokalną strategię, która powinna być względem nich komplementarna. Urząd Miasta przygotowuje się do opracowania Strategii rozwoju miasta Oświęcim na lata , zakładając, że jej projekt zostanie przedstawiony Radzie Miasta w pierwszej połowie 2007 r. Zgodnie z Programem rozwoju gospodarczego Miasta Oświęcim na lata zlecono opracowanie zasad i przeprowadzenie audytu społeczno gospodarczego miasta. Raport z tego audytu stanowił będzie punkt wyjścia dla sformułowania celów, priorytetów i zadań nowej strategii rozwoju miasta. 3 z 58

5 I.1. Nazwa Weryfikacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia pod kątem jego zgodności ze strategią rozwoju miasta i ewentualna jego aktualizacja, m. in. pod kątem wprowadzenia niezbędnych rozwiązań układu komunikacyjnego miasta. GP Kontynuowano prace nad aktualizacją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia uzgadnianie, wyłożenie do publicznego wglądu, rozpatrzenie uwag. W dniu 29 marca 2006 r. Rada Miasta Oświęcim uchwaliła Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oświęcim. Zadanie zostało zakończone. I.2. Nazwa Weryfikacja obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta pod kątem ich zgodności ze strategią rozwoju miasta i opracowanie nowych planów zagospodarowania przestrzennego. GP Prowadzono i zakończono procedurę opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Wysokie Brzegi część północna, zmianę planu przy ul. Chemików PKN ORLEN, zmianę planu miejscowego dla potrzeb realizacji zjazdu do projektowanej Komendy Powiatowej Straży Pożarnej i terenów usług publicznych. Prowadzono i zakończono procedurę opracowania planu dla terenów przemysłowoskładowych przy ul. Nadwiślańskiej, dla terenów przemysłowo usługowych przy ul. Fabrycznej część A w terenie Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory. Kontynuowano prace związane z opracowaniem planu dla obwodnicy miasta Oświęcimia, na odcinku od rzeki Wisły do ul. Fabrycznej oraz planu dla Śródmieścia Starego Miasta w Oświęcimiu. Kontynuowano prace związane z opracowaniem zmiany planu miejscowego dla terenu Wysokie Brzegi część południowa oraz dla terenu przy ul. Olszewskiego i Bema. Kontynuowano opracowanie planu miejscowego dla części osiedli Zasole i Stare Stawy w Oświęcimiu wraz z terenem Pomnika Zagłady i jego strefy ochronnej. Kontynuowano prace związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Granicznej i Chemików. 4 z 58

6 Kontynuacja i zakończenie prac związanych z opracowaniem planu miejscowego dla terenu Śródmieścia Starego Miasta w Oświęcimiu oraz obwodnicy miasta na odcinku od rzeki Wisły do ul. Fabrycznej. Do końca 2006 r., planuje się zakończenie opracowania planu miejscowego dla terenu przy ul. Olszewskiego i Bema oraz dla terenów przy ul. Fabrycznej część C. W latach planuje się realizację całości zadań w zakresie planów miejscowych przy ul. Fabrycznej pod kątem udostępnienia terenów dla potrzeb wytwórczości, produkcji i usług. Planuje się kontynuowanie opracowania następnych planów miejscowych dla realizacji obwodnicy miasta na pozostałych odcinkach od ul. Fabrycznej do ul. Jagiełły, a następnie do granic administracyjnych Miasta Oświęcim z Gminą Oświęcim w rejonie ul. Ostatni Etap. W roku 2006 będzie opracowywany plan miejscowy dla terenu w rejonie ul. Wiklinowej i Dąbrowskiego. Planuje się podjęcie nowych opracowań planów miejscowych, wskazanych w zaktualizowanym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Oświęcimia, w tym dla terenu przy ul. Dąbrowskiego dla lokalizacji hali targowej. I.3. Nazwa Gospodarka gruntami na obszarze miasta Oświęcim: - zinwentaryzowanie terenów komunalnych, Skarbu Państwa oraz prywatnych - wprowadzenie w Urzędzie Miejskim Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) - uregulowanie stanów własnościowych gruntów. GP Aktualizowano na bieżąco stan zasobów komunalnych gruntów poprzez wprowadzanie zmian powstałych na skutek nabycia lub zbycia gruntów aktami notarialnymi (umowy kupna, sprzedaży, zamiany, darowizny) a także przejęcia lub oddania gruntów z mocy prawa (przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność, decyzje komunalizacyjne, zwroty gruntów wywłaszczonych, decyzje dotyczące regulowania własności gruntów zajętych pod drogami, decyzje wojewody potwierdzające przejęcie gruntów pod drogami publicznymi). W zasobach komunalnych zaktualizowano i uwidoczniono również grunty Skarbu Państwa, na których ustanowiono prawo wieczystego użytkowania dla Gminy Miasta Oświęcim. Powyższe zmiany naniesiono na podkłady map ewidencyjnych. Ponadto zostały podjęte działania w stosunku do osób, które użytkują grunt miejski bez prawa do jego dysponowania, poprzez skierowanie spraw na drogę sądową. Prowadzona jest nadal tekstowa ewidencja gruntów przy wykorzystaniu dotychczasowego programu, bez ewidencji mapowej. System Informacji Przestrzennej nie został uruchomiony z uwagi na brak środków finansowych. Podjęte zostały dalsze działania w stosunku do uregulowania prawa własności gruntów zajętych pod drogi, mające status dróg publicznych gminnych oraz w stosunku do gruntów opuszczonych, pozostających we władaniu miasta. 5 z 58

7 Kontynuacja inwentaryzacji zasobów komunalnych jak w latach poprzednich. Nabywanie nieruchomości na rzecz miasta oraz zbywanie gruntów komunalnych. Kontynuacja regulacji prawa własności gruntów opuszczonych oraz zajętych pod drogami gminnymi. Uruchomienie Systemu Informacji Przestrzennej w latach nie może nastąpić z uwagi na brak środków finansowych na ten cel w budżecie miasta. I.4. Nazwa Opracowanie zasad lokalizacji na terenie miasta małych, średnich i wielkich sklepów. GP Zadanie zrealizowane w 2004 r. Nazwa I.5. Opracowanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. IM Zarządzeniem Nr 0152/3/05 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia r. w sprawie ustalenia zasad planowania inwestycji i tworzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Oświęcim powołano z dniem 1 stycznia 2005 r. stały Zespół Inwestycyjny, na którym omawiane zostały propozycje zadań inwestycyjnych. Rada Miasta Oświęcim w dniu 28 września 2005 r. Uchwałą Nr XLVIII/503/05 przyjęła do realizacji Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Oświęcim na lata wraz z ustalonym limitem wydatków. Przyjęty przez Radę Miasta WPI może podlegać aktualizacji w zależności od zaistniałych potrzeb i możliwości finansowych miasta. W miesiącu wrześniu 2006 roku planowane jest przedstawienie projektu uchwały w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta na lata , uchwalonego przez Radę Miasta w dniu 28 września 2005 r. Aktualizacji podlegać będzie 2007 rok oraz zostaną zaproponowane inwestycyjne na 2008 rok. Poziom wydatków na cele majątkowe uzależniony będzie od prognozy dochodów i wydatków miasta na kolejne lata. 6 z 58

8 Nazwa I.6. Opracowanie programu rozwoju gospodarczego. PM Opracowany został projekt Programu rozwoju gospodarczego miasta Oświęcim na lata obejmujący 7 scenariuszy: - Audyt społeczno gospodarczy miasta Oświęcim, - Portal gospodarczy regionu oświęcimskiego, - Polityka inwestycyjna miasta Oświęcim, - Przegląd procedur UM oddziaływujących na przedsiębiorców, - Uruchomienie inkubatora przedsiębiorczości oraz Miejska Strefa Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory, - Promocja gospodarcza, - Przedsiębiorczość młodzieży. Przyjęcie Programu uchwałą Rady Miasta oraz zabezpieczenie środków finansowych w budżecie miasta na realizację zadań, zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym Programu. Realizacja zadań zapisanych w Programie. I.7 Nazwa Realizacja zadań wynikających ze Strategii rozwoju turystyki dla miasta Oświęcim. PM W roku 2005 realizowano turystyczne drogowe oznakowanie miasta w ramach Systemu Informacji Lokalnej. Było to zadanie wynikające ze Strategii Rozwoju Turystyki dla miasta Oświęcim. Zadanie obejmowało kompleksowe oznakowanie dojazdów do ważniejszych obiektów turystycznych i kulturalnych oraz urzędów i instytucji znajdujących się na terenie Oświęcimia. Oznakowanie zostało wykonane w formie drogowskazów tablicowych rozmieszczonych w obszarach ważniejszych skrzyżowań. Dotychczasowe oznakowanie o podobnej funkcji zostało usunięte ze względu na ujednolicenie oznakowania oraz wyeliminowanie jego powtarzania się. W budżecie na rok 2006 Rada Miasta nie przewidziała żadnych środków na realizację kolejnych zadań. Planowana jest realizacja zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Turystyki dla miasta Oświęcim pod warunkiem przyznania środków na ten cel. Jako kolejne zadanie do realizacji planowane jest zorganizowanie Międzynarodowego Festiwalu Kultur. 7 z 58

9 I.8. Nazwa Opracowanie i wdrożenie programu rewitalizacji Starego Miasta pod kątem wykorzystania jego walorów dla celów turystycznych. IM W ramach zrealizowano: 1. Zakończono roboty związane z przebudową ulicy Górnickiego. 2. Kontynuacja rozpoczętych robót związanych z remontem Zamku Piastowskiego w Oświęcimiu. 3. Zawarto umowę pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Miasto Oświęcim o dofinansowanie Projektu Remont i adaptacja Zamku Piastowskiego w Oświęcimiu, współfinansowanego przez Unię Europejską z EFRR w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 4. Rozpoczęto prace związane z realizacją pn.: Przebudowa kładki przez rzekę Sołę w ciągu ulicy Cichej w Oświęcimiu. 5. Opracowany został projekt budowlany zmiany zwieńczenia wieży Zamku Piastowskiego. 6. Opracowany został projekt przebudowy odcinka ulicy Górnickiego od skrzyżowania z ulicą Solną do posesji nr 26. Zakres robót planowany jest do realizacji w 2006 r. łącznie z przebudową ulicy Zamkowej. 7. Przeprowadzono procedurę przetargową związaną z wyborem Wykonawcy pn.: Przebudowa ulic w Rynku Głównym w Oświęcimiu. Złożono wniosek o dofinansowanie tego w ramach Zintegrowanego Programu Łagodzenia Skutków Restrukturyzacji Górnictwa, Hutnictwa oraz Wielkiej Syntezy Chemicznej na terenie Województwa Małopolskiego. 8. Opracowany został Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Oświęcim z uwzględnieniem obszaru Starego Miasta. 1. Przebudowa dróg w Rynku Głównym. Zakres robót obejmuje: wymianę istniejącej nawierzchni ulic wokół Rynku na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, odwodnienie poprzez cieki wzdłuż krawędzi jezdni, likwidację istniejących kwietników. 2. Przebudowa ulicy Zamkowej (OSPR). Zakres robót obejmuje: wymianę nawierzchni, przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu, zmianę przebiegu ulicy przesunięcie skrzyżowania z ul. Górnickiego na przedłużenie ul. Solnej, wykonanie chodników i parkingu z kostki brukowej, przebudowę istniejącego oświetlenia. 3. Kontynuacja i zakończenie prac związanych z remontem i adaptacją Zamku Piastowskiego w Oświęcimiu. Zakres robót obejmuje: przebudowę stropów, przebudowę dachu łącznie z pokryciem, przebudowę wybranych fragmentów ścian konstrukcyjnych i działowych, budowę szybu windowego i klatki schodowej, wykonanie przyłącza C.O. i elementów instalacji grzewczej, wewnętrzną instalację elektryczną, wewnętrzną instalację wod.-kan., prace związane z położeniem tynków, izolacji poziomych i warstw podposadzkowych, zabudowę stolarki okiennej i drzwiowej. 4. Opracowanie projektu budowlanego dla przebudowy ul. Sienkiewicza w Oświęcimiu. 5. Realizacja robót na zadaniu pn.: Przebudowa kładki przez rzekę Sołę w ciągu ulicy Cichej w Oświęcimiu. 8 z 58

10 6. Opracowanie projektu budowlanego dla przebudowy ul. Kościelnej wraz z Placem ks. Skarbka rejon Centrum Żydowskiego i Synagogi. 7. Opracowanie koncepcji zagospodarowania płyty Rynku Głównego. W 2007 roku planuje się: 1. Remont i adaptację XIII-wiecznej wieży zamkowej, będącej częścią zabytkowego kompleksu Zamku Piastowskiego. W ramach przewiduje się: odtworzenie schodów z dziedzińca na poziom +10,50m oraz stropu w tym poziomie, odtworzenie gotyckiego sklepienia krzyżowego oraz podniesienie bądź przebudowę dachu w celu stworzenia punktu widokowego. 2. Przebudowę ulicy Sienkiewicza w Oświęcimiu. 3. Przebudowę płyty Rynku Głównego. W 2008 roku planuje się: 1. Przebudowę ul. Kościelnej wraz z Placem ks. Skarbka rejon Centrum Żydowskiego i Synagogi. I.9. Nazwa Pozyskiwanie pozabudżetowych środków z funduszy Unii Europejskiej do finansowania publicznych inwestycji. PM 1. Kontynuacja realizacji projektu Zintegrowany rozwój Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory w Oświęcimiu. Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą robót budowlano-montażowych. Przekazanie placu budowy i realizacja robót budowlanych. 2. Kontynuacja realizacji projektu Remont i adaptacja Zamku Piastowskiego w Oświęcimiu. Realizacja prac budowlanych. 3. Aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Oświęcim na lata na wniosek Stowarzyszenia Romów w Polsce w celu umożliwienia aplikowania z projektem Remont i adaptacja budynku dla Romano Pheniben. 4. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Oświęcim w celu aplikowania do funduszy europejskich w ramach Działania 3.3 ZPORR i w ramach Zintegrowanego Programu Łagodzenia Skutków Restrukturyzacji Górnictwa, Hutnictwa oraz Wielkiej Syntezy Chemicznej na terenie województwa małopolskiego (tzw. Program Górniczy ). 5. Opracowanie dokumentacji projektowej i aplikowanie do Programu Górniczego - Rewitalizacja Starego Miasta - przebudowa ulic w Rynku Głównym. 6. Opracowanie studium wykonalności i wniosku dla projektu Monitoring Miasta Oświęcim do Priorytetu 2.4 Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 7. Realizacja projektu Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. 8. Utworzenie w Referacie Rozwoju Miasta stanowiska specjalisty ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych. 9 z 58

11 1. Zakończenie realizacji projektów pn. Zintegrowany rozwój Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory w Oświęcimiu oraz Remont i adaptacja Zamku Piastowskiego w Oświęcimiu. 2. Realizacja projektu Rewitalizacja Starego Miasta - przebudowa ulic w Rynku Głównym, podpisanie umowy z wybranym wykonawcą. Przekazanie placu budowy i realizacja robót. Zakończenie i rozliczenie projektu nastąpi do końca lipca 2006 r. 3. Współpraca z CBMZ Sp. z o. o. w zakresie pozyskania funduszy UE na rozwój Parku Przemysłowego Galicia-Silesia, w tym na budowę drogi technicznej w MSAG w Oświęcimiu, ułatwiającej dostęp do terenów inwestycyjnych. 4. Opracowanie nowych dokumentów programowych na nowy okres budżetowy UE Przygotowanie dokumentacji technicznej projektu Termomodernizacja szkół miejskich i aplikowanie do Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 6. Przygotowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności projektu pn. Budowa hali targowej oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Zgłoszenie projektu pn. Monitoring miasta wraz z dostępem do internetu dla mieszkańców, do Priorytetu 2.4 Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Opracowanie dokumentacji technicznej dla projektu pn. Adaptacja wieży zamkowej, a następnie aplikowanie do programu Dziedzictwo kulturowe, zarządzanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 9. Opracowanie dokumentacji technicznej wraz ze studium wykonalności dla projektu pn. Budowa gmachu biblioteki miejskiej. Następnie planuje się aplikowanie o środki na realizację do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promesa Ministra Kultury i do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Zgłoszenie do dofinansowania w ramach MRPO projektów pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Monowice I etap oraz Budowa kolektora deszczowego Błonie III etap. 11. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i zagospodarowania płyty Rynku Głównego w Oświęcimiu, uwzględniającej również remont kanalizacji. W dalszej kolejności planuje się wnioskowanie o dofinansowanie realizacji projektu w ramach nowego Programu Górniczego i MRPO Wykonanie koncepcji zagospodarowania obu brzegów rzeki Soły, uwzględniającej m. in. budowę skatepark'u, pola namiotowego i kempingowego oraz infrastruktury rekreacyjnej. Realizacja poprzez współfinansowanie całości lub części inwestycji w ramach MRPO oraz MF EOG i NMF. 10 z 58

12 I.10. Nazwa Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, m.in. poprzez przygotowywanie i realizację wspólnych projektów. PM Współpraca z innymi gminami oraz powiatem na podstawie porozumień zawieranych w zakresie prowadzonych przez nie spraw merytorycznych. W roku 2005 doprowadzono do wstąpienia Miasta Oświęcim do Lokalnej Organizacji Turystycznej Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO. Prowadzona jest również stała współpraca miasta z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizowanych przedsięwzięć promocyjnych, np. udział w wydawanych materiałach promocyjnych przez Powiat Oświęcimski. Prowadzona była również współpraca z gminami z zagranicy w zakresie partnerstwa miast lub przyjaźni miedzy miastami. Wydawanie materiałów promocyjnych we współpracy z gminami Powiatu Oświęcimskiego. Dalsza współpraca międzynarodowa miasta. II.1. Nazwa Realizacja założeń polityki mieszkaniowej miasta. GP/IM/ZBM/ OTBS GP: Zgodnie z rozdz. 4 uchwały nr LVIII/591/02 Rady Miasta Oświęcim z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym miasta Oświęcim na lata (z późn. zm.) określającym sprzedaż lokali mieszkalnych, kontynuowano sprzedaż lokali w budynkach, w których sprzedaż została rozpoczęta. Stosowano przy sprzedaży mieszkań bonifikaty określone w uchwale Nr XLI/408/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Oświęcim (z późn. zm.). W roku 2005 wnioski o nabycie lokali mieszkalnych złożyło 112 najemców. Zrealizowano 138 wniosków o nabycie lokalu. Podejmowane były działania zmierzające do uregulowania rozbieżności udziałów w częściach wspólnych budynku i gruntu. W związku z podjętymi działaniami dotyczącymi regulacji udziałów w częściach wspólnych budynku i gruntu 15 wspólnot mieszkaniowych podjęło uchwałę o zmianie wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej z udziałem notariusza. W miesiącach od marca do września 2005 r. sprzedaż lokali mieszkalnych była wstrzymana ze względu na regulację udziałów. 11 z 58

13 IM: 1. Zakończono procedurę przetargową na wybór wykonawcy i zawarto umowę na budowę budynku komunalnego wraz z infrastrukturą na os. Stare Stawy (budynek A). Planowany termin zakończenia 31 października 2006r. W budowanym budynku powstanie 80 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 2.559,85 m 2. Zadanie to uzyskało warunkową rekomendację udzielenia finansowego wsparcia z Departamentu Funduszy Mieszkaniowych Ministerstwa Infrastruktury. 2. Kontynuacja pn.: Uzbrojenie terenu na os. Stare Stawy teren pomiędzy ulicami: Nad Młynówką, Zagrodowa, Kossaka dla potrzeb budownictwa jednorodzinnego. W ramach wykonano dwa odcinki ul. Chełmońskiego o łącznej długości 220 m. ZBM: W 2005 r. wykonano ze środków inwestycyjnych uciepłownienie 48 mieszkań komunalnych na osiedlu Rotmistrza Pileckiego. Koszt inwestycji wyniósł ,00 zł. Ponadto ZBM w ramach własnych środków przeprowadził remonty w zasobie komunalnym na kwotę około ,00 zł. W tym między innymi wykonano: - remont pustostanów w ilości 39 szt., po czym zasiedlono nowych lokatorów wskazanych przez Wydział Lokalowy, - wymianę okien w ilości 84 szt. w mieszkaniach komunalnych, - drobne remonty w mieszkaniach komunalnych i socjalnych. OTBS: W miesiącu lutym 2005 r. rozpoczęto postępowanie przetargowe, a w dniu r. rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego oznaczonego symbolem F na osiedlu Stare Stawy. W miesiącu sierpniu 2005 r. złożono projekt budynku do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Budynek ten zaprojektowano jako czterokondygnacyjny podpiwniczony w układzie klatkowym (6 klatek schodowych). Zawierać on będzie 76 mieszkań 1, 2 i 3 pokojowych o łącznej powierzchni użytkowej 3.834,00 m 2 w tym 10 mieszkań dwupoziomowych. Koszt budowy budynku (bez kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej) wyszacowano na kwotę ,00 zł. W miesiącu sierpniu 2005 r. przystąpiono do budowy 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na osiedlu Stare Stawy. Budowę budynków w stanie surowym, realizowaną ze środków przyszłych właścicieli, zakończono w grudniu 2005 r. i przekazano aktem notarialnym nowym nabywcom. GP: Kontynuacja sprzedaży lokali mieszkalnych wg zasad wynikających z w/w uchwał Rady Miasta Oświęcim.. W przypadku wniosków złożonych w 2006 r. sprzedaż następować będzie zgodnie z bonifikatą określoną w uchwale z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Oświęcim. Dotychczas w 2006 roku wpłynęło 38 wniosków o nabycie lokali mieszkalnych, jednak z uwagi przyjęcie w/w uchwały skutkującej zmianą wysokości bonifikaty nie zrealizowano żadnego wniosku o nabycie w/w lokali. Kontynuacja czynności zmierzających do regulacji rozbieżności w częściach wspólnych budynku i gruntu. Kontynuacja procesu korekty udziałów. 12 z 58

14 IM: 1. Kontynuacja i zakończenie budowy budynku komunalnego wraz z infrastrukturą na os. Stare Stawy (budynek A). 2. Pozyskanie środków finansowych z Funduszu Dopłat na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 kwietnia 2004 r. o finansowym wsparciu tworzenia w latach lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych, która znowelizowana została ustawą z dnia 17 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 150 poz. 1241) na pokrycie części kosztów budowy budynku komunalnego na os. Stare Stawy budynek A. 3. Kontynuacja pn.: Uzbrojenie terenu na os. Stare Stawy teren pomiędzy ulicami: Nad Młynówką, Zagrodowa, Kossaka dla potrzeb budownictwa jednorodzinnego. W ramach wykonano I odcinek ul. Malczewskiego o łącznej długości 170 m. 4. Podejmowanie działań zmierzających do budowy budynków z lokalami socjalnymi. ZBM: W roku 2006 zabezpieczono środki finansowe w wysokości ,00 zł na przeprowadzenie remontów w mieszkaniowym zasobie Miasta. Ponadto ZBM czyni starania o przyznanie środków na wykonanie inwestycyjnego pn. Adaptacja pomieszczeń po byłym przedszkolu na cztery mieszkania komunalne w budynku na osiedlu im. Rotmistrza Pileckiego. Adaptacja tych pomieszczeń na mieszkania wymaga zmiany sposobu użytkowania, co się wiąże z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz realizacją niezbędnych prac związanych z wydzieleniem mieszkań (prace budowlane), rozdziałem energii elektrycznej, instalacji wodnej, energii grzewczej oraz wykonaniem instalacji gazowej. Po wykonaniu tych prac można będzie przekazać mieszkania przyszłym najemcom do wykonania robót wykończeniowych i wyposażenia w urządzenia. W wyniku adaptacji można uzyskać 4 mieszkania, 2 jednopokojowe i 2 dwupokojowe. Planuje się kontynuację uciepłownienia mieszkań i przebudowę kominów zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/503/05 Rady Miasta Oświęcim z dnia r. OTBS: W roku 2006 po uzyskaniu zapewnienia o zabezpieczeniu w budżecie miasta na lata środków na podniesienie kapitału spółki z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego oznaczonego symbolem F na osiedlu Stare Stawy oraz po uzyskaniu promesy udzielenia kredytu na w/w przedsięwzięcie inwestycyjno budowlane z Banku Gospodarstwa Krajowego, OTBS Spółka z o.o. planuje w m-cu grudniu rozpoczęcie postępowania przetargowego na realizację budowy budynku F z 76 mieszkaniami o łącznej powierzchni użytkowej 3.834,00 m 2. W 2006 roku OTBS planuje budowę dalszych 6 budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na osiedlu Stare Stawy ze środków przyszłych właścicieli. Na lata planowana jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego F na osiedlu Stare Stawy. W tych latach planuje się kontynuację budowy 9 domków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na osiedlu Stare Stawy. 13 z 58

15 II.2. Nazwa Analiza i bieżące usprawnianie organizacji ruchu komunikacyjnego w mieście. GM Temat realizowany jest od kilku lat na bieżąco przez poszczególnych zarządców dróg. Usprawnienie ruchu następuje m.in. poprzez budowę rond, remont i przebudowę dróg wraz z miejscami postojowymi, odpowiednie oznakowanie segregujące ruch ciężarowy i osobowy oraz odpowiednią organizację ruchu, uzgadnianie drogowych projektów budowlanych pod kątem właściwej organizacji ruchu. Współpraca z zarządcami dróg: Drogi publiczne krajowe Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA): 1. Wykonano na podkładach mapowych koncepcję rozmieszczenia przystanków MZK przy ul. Fabrycznej. Koncepcja została przesłana do GDDKiA w Krakowie celem uwzględnienia przy opracowywaniu przez GDDKiA projektu budowlanego przebudowy ul. Fabrycznej. 2. Opracowano projekt przebudowy skrzyżowania ulic: Zatorska i Jagiełły na rondo wraz z oświetleniem. Uzyskano pozwolenie na budowę dla tej inwestycji od Wojewody Małopolskiego w dniu r., od Starosty Oświęcimskiego w dniu r. Zadanie finansowane w 80 % przez Miasto Oświęcim i w 20 % przez GDDKiA zgodnie z porozumieniem z dnia r. Zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia r. przekazano zarządcy komplet dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę. Drogi publiczne wojewódzkie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie (ZDW): 1. Wybudowano chodnik na odcinku ul. Legionów, od ronda przy ul. Kolbego do wjazdu do Klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych. Wykonano: podbudowę 144 m 2, krawężniki i obrzeża na ławie betonowej 80 mb, nawierzchnię z kostki brukowej gr. 6 cm 144 m Współfinansowano opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Legionów. Drogi publiczne powiatowe Zarząd Dróg Powiatowych w Oświęcimiu: 1. W związku z kontynuacją zarządu zwykłego na drogach powiatowych remontowano na bieżąco drogi i chodniki (remonty cząstkowe) oraz uzupełniano oznakowanie pionowe i poziome. Wykonano przejście dla pieszych na ul. Dąbrowskiego oraz zamontowano lustro na ul. Wyzwolenia. 2. Współfinanowano wykonanie dokumentacji projektu przebudowy terenu przy ul. Obozowej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 4 (zadanie realizowane przez Powiat Oświęcimski). 3. Wykonano modernizację chodnika od skrzyżowania ulic: Śniadeckiego i Olszewskiego do skrzyżowania ulic: Śniadeckiego i Wróblewskiego (po stronie restauracji Europa ). Wykonano podbudowę gr. 15 cm, ułożono obrzeża 415 mb, nawierzchnię z kostki brukowej szarej o gr. 6 cm 556 m 2, uzupełniono grunt przy obrzeżach. 4. Powiatowi Oświęcimskiemu udzielono pomocy finansowej dla pn. Modernizacja ul. Dąbrowskiego. Modernizacja ulicy polegała na remoncie odcinka ulicy od ul. Chopina do skrzyżowania z ul. Nojego i Wysokie Brzegi, przebudowie skrzyżowania w zakresie uzbrojenia podziemnego i dalej modernizacja odcinka ulicy do ul. Śniadeckiego. Ten etap modernizacji został zakończony w lipcu 2005 r. W dniu r. zawarto kolejną umowę na kontynuację remontu ulicy do skrzyżowania z ul. Słowackiego. 14 z 58

16 5. W dniu r. zawarto umowę o udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu na przebudowę ul. Zaborskiej skrzyżowanie ul. Zaborskiej z ul. Pilata na rondo. Drogi publiczne gminne i wewnętrzne: Przebudowy i Remonty: 1. Wykonano remont odcinka nawierzchni drogi łączącej ul. Sadową z ul. Nad Młynówką poprzez ułożenie na istniejącej nawierzchni betonowej masy mineralno-asfaltowej na pow. 140 m Wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej 196 m oraz wymieniono krawężniki i obrzeża chodnika przy ul. Św. Barbary (strona północno-wschodnia). 3. Wykonano modernizację ul. Obrońców Westerplatte: wykonano z kostki brukowej nawierzchnię ulicy wraz z terenami przyległymi. 4. Wykonano projekt i parking przy ul. Sadowej z kostki brukowej o dł. 25 m i szer. 5 m. 5. Przebudowano ulicę wewnętrzną, zapleczową od ul. Wyspiańskiego 7-11, poprzez wymianę nawierzchni asfaltowej na kostkę brukowa, wymianę krawężników i obrzeża, przebudowano chodniki. 6. Wykonano remont chodników wraz z wydzieleniem miejsc postojowych wzdłuż ul. Bema. 7. Modernizacja ul. Górnickiego: wykonano wycinkę drzew, budowę parkingu wzdłuż jezdni, przebudowę chodników, odwodnienie i oświetlenie ulicy, przebudowę i wymianę sieci gazowej, 8. Przebudowa ul. Zacisze: wybudowano jezdnię o szer. 5 m i wjazdy do posesji (nawierzchnia z kostki brukowej), kanalizację opadową i odwodnienie ulicy. 9. Przebudowa ul. Sakranusa i ul. Syreniusza wraz z budową miejsc postojowych; zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim. Inwestycję rozpoczęto od wykonania odcinka północnego ulicy Sakranusa. Na tym odcinku wykonano przebudowę kabli teletechnicznych, elektrycznych wraz z budową oświetlenia ulicznego. Wykonano odcinek kanalizacji opadowej oraz przebudowę jezdni na odcinku ok. 100 m i przylegającego parkingu. 10. W ramach pn. "Uzbrojenie terenu na os. Stare Stawy budowa ul. Chełmońskiego (bez nawierzchni i oświetlenia) wykonano dwa odcinki ul. Chełmońskiego o łącznej długości 220 m. 11. W ramach projektu pn. Zintegrowany rozwój Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej "Nowe Dwory" w Oświęcimiu rozpoczęto budowę drogi łączącej ul. Olszewskiego z Al. Tysiąclecia, wykonano: wycinkę drzew, sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przepust drogowy na Potoku Klucznikowskim, korytowanie drogi w 55 %, podbudowę w 55 %, ułożono krawężniki i obrzeża w 60 %. 12. W ramach budowy oświetlenia przy ul. Jagiełły drogi dojazdowej do budynków 52a, 58a, 60b,c,e,f, 62b wykonano linię napowietrzną oświetlenia ulicznego o dł. 55 mb, podwieszoną na dwóch słupach: istniejącym i nowym krańcowym, zabudowano 3 szt. opraw oświetleniowych. Dokumentacja przyszłościowa: 1. Wykonano projekt remontu ul. Powstańców Warszawy (od ul. Więźniów Oświęcimia do wymienników ciepła), obejmujący wymianę podbudowy i nawierzchni jezdni, wymianę chodników i nawierzchni parkingu. 2. Wykonano dokumentację przebudowy ul. Staszica. 3. Wykonano projekt przebudowy parkingu przy ul. Więźniów Oświęcimia. 4. Wykonanie projektu drogi obsługującej Miejską Strefę Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory opracowano koncepcję projektową drogi równoległej do ul. Fabrycznej, która połączy ul. Pod Borem z projektowaną drogą KD wg przyjętego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów oznaczonych lit. B w ramach tworzenia terenów inwestycyjnych MSAG. 15 z 58

17 Zgodnie z budżetem miasta na 2007 r. oraz Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata II.3. Nazwa Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta: - współudział w opracowaniu koncepcji połączeń komunikacyjnych miasta z systemem dróg szybkiego ruchu, przebiegających w pobliżu Oświęcimia, w tym nowej zewnętrznej obwodnicy miasta. GP Kontynuowano prace związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla budowy obwodnicy miasta Oświęcimia na odcinku od rzeki Wisły w kierunku południowym do ul. Fabrycznej. Kontynuowano i zakończono prace związane z opracowaniem planu miejscowego obwodnicy jw. W dniu r. uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb obwodnicy miasta na odcinku od rzeki Wisły do ul. Fabrycznej. W latach planuje się wykonanie planów miejscowych dla pozostałego odcinka obwodnicy od ul. Fabrycznej na południe i zachód do granic administracyjnych miasta Oświęcimia. II.4. Nazwa Zaspokajanie potrzeb ludności w zakresie usług komunalnych: - rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunalnej - systematyczne podnoszenie jakości świadczonych usług. GM Zadanie realizowane jest: 1. Przez Zarządy Spółek Komunalnych. 2. W ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (GFOŚiGW): - dofinansowanie wywozu ścieków z indywidualnych gospodarstw domowych oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z dofinansowania skorzystało 181 gospodarstw domowych na łączną kwotę zł, - prowadzenie segregacji surowców wtórnych zakupiono worki do prowadzenia segregacji odpadów komunalnych w budownictwie jednorodzinnym, zakupiono 75 szt. (15 kompletów) pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, a także sfinansowano prowadzenie segregacji surowców wtórnych u źródła oraz tzw. wystawek na terenie całego miasta ( odpady wielkogabarytowe), 16 z 58

18 - sfinansowanie mieszkańcom kosztów transportu i składowania odpadów zawierających azbest przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji z 30 gospodarstw jednorodzinnych, - dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej z indywidualnych gospodarstw domowych zrealizowano dwa wnioski na kwotę zł. 3. W ramach zadań inwestycyjnych i bieżącego utrzymania: - Zintegrowany rozwój Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory w Oświęcimiu inwestycja obejmowała m.in.: budowę kanalizacji deszczowej etap I i II wzdłuż ul. Fabrycznej: I etap kanał deszczowy m, ,4 m, m, ,6 m; II etap kanał deszczowy: m, ,4 m, ,5 m, m, budowę kolektora sanitarnego wzdłuż ul. Fabrycznej wykonano kanał 400 o długości m (bez przepompowni), budowę kanalizacji sanitarnej dla Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej wykonano kanał 400 o dł. 55 m, budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Nowej, wykonano roboty ziemne w 30 %; - Budowa kanalizacji sanitarnej dla potrzeb Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej wykonano: 818 mb kanału 400, 130 mb kanału 300 oraz tłocznię ścieków wraz z zasilaniem elektroenergetycznym; - Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Pod Borem wykonano: 521 mb kanału 300 i 80 mb kanału 200; - Wykonano projekt zmiany układu technologicznego przepompowni wód opadowych "Błonie"; - Wykonano projekt budowlany remontu kanału deszczowego w ul. Jagiełły na odcinku od Rynku Głównego do skrzyżowania z ul. Zaborską; - Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowe Stawy wykonano 75 mb Kanału 200; - Opracowano projekt oświetlenia chodnika od ul. Pilata do ul. Matejki; - Zawarto umowę na wykonanie koncepcji projektowej budowy hali na placu targowym; - Wykonano projekt budowlany kanalizacji deszczowej i sanitarnej ul. Krzywej oraz części ul. Cynkowej, na odcinku od ul. Więźniów Oświęcimia do skrzyżowania z ul. Krzywą wraz z remontem nawierzchni jezdni; - Wykonano kolektor deszczowy Etap II od komory K-13 do D22 os. Błonie, ul.konarskiego. Wykonano 46,5 mb kanału Przy modernizacji i przebudowie dróg zwraca się szczególną uwagę na infrastrukturę podziemną, w tym stan kanalizacji deszczowej pozostającej na majątku miasta, a odgrywającej dużą rolę w prawidłowym funkcjonowaniu miasta. Wykonawcy usług komunalnych wybierani są w drodze przetargu, co pozwala stawiać Zamawiającemu warunki co do jakości usług. W 2005 r. pisemnie wystąpiono do mieszkańców ulic: Graniczna, Nowe Stawy, Zajazdowa, Zaborska, Jagiełły, Pod Borem informując, że Miasto wykonało kanalizację sanitarną i istnieje możliwość podłączenia nieruchomości. W 2005 r. nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej gospodarstw domowych. Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Oświęcimiu : Działania wykonane w 2005 r.: - zakup samochodu ciężarowego z nadbudową bramową do transportu odpadów komunalnych, niebezpiecznych i zimowego utrzymania dróg, - zakup posypywarki do zimowego utrzymania dróg, 17 z 58

19 - zakup ciągnika rolniczego mocy ok. 85 KM, - zakup rębarki do gałęzi i konarów drzew - recertyfikacja Systemu Zarządzania Jakością wg normy DIN EN ISO 9001:2000. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Oświęcimiu sp. z o. o. w Oświęcimiu: W ramach modernizacji i remontów sieci wodociągowej na terenie miasta w 2005 r. Spółka wykonała następujące roboty: - Wymieniono i zmodernizowano 1,6 km magistralnej i rozdzielczej sieci wodociągowej. - Wymieniono i wyremontowano 0,33 km przyłączy wodociągowych. - Przeprowadzono modernizację rurociągów wody surowej na ujęciu wody Zasole część północna rurociągi PE mm L = 517 mb łącznie z regeneracją studni kopanowierconych 6 studni. W ramach modernizacji i remontów sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Oświęcimia wykonano następujące roboty: - Wykonano regenerację kanalizacji sanitarnej metodą krótkich modułów 450 mm 200 mb, 280 mm 60 mb, 250 mm 30 mb. - Wyremontowano 47 studzienek rewizyjnych na kanalizacji sanitarnej. - Udrożniono 380 mb kanałów sanitarnych wycinając korzenie urządzeniem T Składowisko Odpadów Komunalnych sp. z o.o. w Oświęcimiu: Spółka w pełni zaspokajała potrzeby ludności w zakresie usług komunalnych (odbioru odpadów komunalnych i surowców wtórnych) w roku Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Oświęcimiu: W roku 2005 spółka zrealizowała, w ramach Podnoszenia jakości świadczonych usług i zaspokojenia potrzeb odbiorców ciepła, następujące : - Podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej 85 nowych odbiorców. - Wybudowano 90 mb sieci i przyłączy ciepłowniczych, co stworzyło możliwość podłączenia się do sieci kolejnym potencjalnym odbiorcom ciepła - wartość wykonanych robót zł. - Zrealizowano modernizację 276 mb sieci magistralnej, wykonanej w tradycyjnej technologii kanałowej na nowoczesną sieć preizolowaną, co pozwoliło na obniżenie strat przesyłu a w efekcie zapewnienie dotrzymywania standardów jakości dostawy ciepła do wszystkich odbiorców - wartość wykonanych robót zł. - Wykonano modernizację 2600 mb izolacji ciepłochronnej na trasie magistral ciepłowniczych i sieci niskich parametrów, co obniżyło straty ciepła i poprawiło estetykę odcinków sieci napowietrznych przebiegających przez teren miasta wartość wykonanych robót zł. Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Oświęcimiu: - W zakresie efektywności oczyszczania ścieków oczyszczalnia spełnia wszystkie warunki decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków (decyzja ważna do 31 października 2007 roku). Protokół kontroli przeprowadzonej w dniach 3,4,8,9,1,17 listopada 2004 r. nie wykazał nieprawidłowości w zakresie gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami. - Rurociąg doprowadzający ścieki bytowo gospodarcze z terenu Gminy Oświęcim rejon Stawy Monowskie i z części z gminy Przeciszów, został uruchomiony w październiku 2005 r. Do końca roku 2005 odprowadzono m 3 ścieku z Gminy Przeciszów. - Zawarto szereg dodatkowych umów na dostawę ścieków dowożonych oraz odpadów płynnych unieszkodliwianych w procesie oczyszczania i fermentacji metanowej osadów ściekowych. 18 z 58

20 - Na bieżąco prowadzone są remonty obiektów związanych z oczyszczaniem ścieków; zakończono remont komory fermentacyjnej MP2/II oraz remont osadnika radialnego. - Realizowane są również usługi z zakresu analizy chemicznej wody i ścieków, a także odpadów płynnych. - Kontynuowane są prace związane z tworzeniem dokumentacji niezbędnej do budowy i utrzymania systemu zarządzania jakością w laboratorium. Plany i zamierzenia w trakcie realizacji: - Wykonanie zbiornika awaryjnego przetrzymania ścieków przemysłowych z możliwością ich wstępnego oczyszczania oraz wykonanie kolektora odprowadzającego ścieki oczyszczone. W grudniu ubiegłego roku zakończono prace związane z przebudową zbiornika awaryjnego ścieków przemysłowych, przykryciem odcinka kanału doprowadzającego ścieki przemysłowe, budową punktu rozładunku i neutralizacji odpadów płynnych oraz budową parkingu dla klientów odwiedzających Spółkę. Zbiornik awaryjny ścieków przemysłowych jest obiektem wielofunkcyjnym, przeznaczonym głównie do retencjonowania i wstępnego oczyszczania ścieków przemysłowych z Firmy Chemicznej Dwory S.A., odznaczających się ponadnormatywnym stężeniem zanieczyszczeń, określonych w załączniku nr 1 do umowy nr 71/W/OS/2004. Zbiornik awaryjny umożliwia zatrzymanie napływających ścieków przemysłowych przez czas jednej zmiany roboczej (6-8 godzin) w celu ich uśrednienia i wstępnego oczyszczenia oraz ponownego, kontrolowanego skierowania do procesu oczyszczania. Bezpośrednie skierowanie takich ścieków na oczyszczalnię powodowałoby zakłócenia procesu, przejawiające się obniżeniem efektywności oczyszczania oraz przekraczaniem standardów emisyjnych. Obiekt jest dostosowany do spełniania funkcji wstępnego oczyszczania poprzez zamontowanie urządzeń przeznaczonych do neutralizacji oraz separacji substancji oleistych, flotujących na powierzchni ścieków. Uśrednienie składu ścieków i obniżenie stężenia zanieczyszczeń odbywa się poprzez zmieszanie ścieków retencjonowanych w zbiorniku ze ściekami napływającymi po ustąpieniu sytuacji awaryjnej. Kontrola składu i ilości zawracanych do procesu ścieków umożliwia ich bezpieczne i pełne oczyszczenie. Poprzez zabudowanie infrastruktury dodatkowej współpracującej ze zbiornikiem awaryjnym możliwe jest przeprowadzanie czynności związanych z przyjmowaniem i unieszkodliwianiem odpadów płynnych przeznaczonych do procesu oczyszczania. Podstawowym celem inwestycji było bezpieczne dla ludzi i środowiska retencjonowanie ścieków przemysłowych o ponadnormatywnych stężeniach zanieczyszczeń oraz przyjmowanie ścieków i odpadów płynnych celem ich przygotowania do unieszkodliwienia w procesie oczyszczania ścieków. Działania te mają na celu ograniczenie wpływu oczyszczalni na środowisko oraz usprawnienie obsługi klientów korzystających z usług oczyszczalni. W 2006r. w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowane są : - gospodarka wodna i regulacja stosunków wodnych na terenie miasta. Udzielono dofinansowania na realizację jednego zgłoszonego w 2005 roku, związanego z odwodnieniem posesji zlokalizowanych na osiedlu Monowice w Oświęcimiu, - dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej z indywidualnych gospodarstw domowych. Do chwili sporządzania sprawozdania złożono trzy wnioski o dofinansowanie budowy przyłączy, z czego dwa wnioski otrzymały już dofinansowanie, 19 z 58

Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006

Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 Załącznik do uchwały Nr IV/21/06 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2006r. Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 Lp.

Bardziej szczegółowo

PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU NA LATA 2009 2011

PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU NA LATA 2009 2011 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/ 215/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30.10.2008r. PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU NA LATA 2009 2011 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Czatkowska 8 83-110

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU KONCENTRACJI USŁUG BRONOWICE WIELKIE WSCHÓD

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU KONCENTRACJI USŁUG BRONOWICE WIELKIE WSCHÓD Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011 BRZEZINY, SIERPIEŃ 2008 Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 5..2004r. CZEŚĆ OPISOWA W wyniku komunalizacji mienia ogólnonarodowego trwającego od czerwca 990 r. oraz w wyniku obrotu

Bardziej szczegółowo

udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości: ,00 złotych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Oświęcim w 2009 r.

udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości: ,00 złotych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Oświęcim w 2009 r. Oświęcim, dnia 9 września 2009 r. Znak sprawy: ZP.I.341-36/09 Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm. Dz.

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU DOLINA RUDAWY MAŁE BŁONIA

W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU DOLINA RUDAWY MAŁE BŁONIA Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miasta Krakowa z dnia... ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Wydatki

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY WĄSEWO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY WĄSEWO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XI.87.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2015 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY WĄSEWO NA LATA 2016-2020 Rozdział 1 CELE PROGRAMU 1. 1. Stworzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r.

UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r. UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kowalewo Pomorskie.

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2002-2006 1. Budowa i modernizacja dróg i ulic: dokończenie modernizacji drogi Piątek Wielki - Stawiszyn (II etap); wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej o długości

Bardziej szczegółowo

W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU KOŚCIELNIKI. I. Inwestycje infrastruktury technicznej objęte ustaleniami i obszarem planu

W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU KOŚCIELNIKI. I. Inwestycje infrastruktury technicznej objęte ustaleniami i obszarem planu Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miasta Krakowa z dnia... ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH

Bardziej szczegółowo

BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI

BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI DOCHODY 61 634 152 zł subwencje z budżetu Państwa w tym do nansowanie szkół 56 535 326 zł udziały w podatkach PIT i CIT 78 373 490 zł dochody własne w tym:

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014 Załącznik do uchwały Rady Gminy Wydminy Nr XXXIII/130/2012 z dnia 03.10.2012r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014 Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/212/04 Rady Miasta Działdowo z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2004

UCHWAŁA NR XXIV/212/04 Rady Miasta Działdowo z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2004 UCHWAŁA NR XXIV/212/04 z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2004 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.) Obiekt: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH: CHAMSK - OLSZEWO 460622W, OLSZEWO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/133/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 28 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/133/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 28 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/133/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/ 2014 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 grudnia 2014, w sprawie uchwalenia Wieloletniego

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W ŁOMŻY

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W ŁOMŻY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W ŁOMŻY WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA TERENIE MIASTA ŁOMŻY W LATACH 2008 2013 Łomża

Bardziej szczegółowo

Podstawa opracowania. Opis stanu istniejącego.

Podstawa opracowania. Opis stanu istniejącego. Opis techniczny do Projektu wykonawczego: Przebudowa dróg na terenie miasta Olesno: ul. Krasickiego, ul. Pieloka, ul. Powstańców Śl., ul. Dworcowa, ul. Sądowa, ul. Drzymały, ul. Krzywa ul. Prusa, ul. Zielona

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski INWESTYCJE 2013 Urząd Miasta Bielsk Podlaski SPIS TREŚCI Wstęp... Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską,

Bardziej szczegółowo

REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W NIEDOMICACH PRZY UL. DŁUGIEJ

REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W NIEDOMICACH PRZY UL. DŁUGIEJ REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W NIEDOMICACH PRZY UL. DŁUGIEJ 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu parkingu dla samochodów osobowych zlokalizowanego

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KOŚCIERZYNA W 2016 ROKU

INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KOŚCIERZYNA W 2016 ROKU INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KOŚCIERZYNA W 2016 ROKU Kościerzyna, wrzesień 2016 BUDOWA WĘZŁA INTEGRACYJNEGO W KOŚCIERZYNIE WRAZ Z REWITALIZACJĄ I ADAPTACJĄ DWORCA KOLEJOWEGO ORAZ UTWORZENIEM

Bardziej szczegółowo

3. Przebudowa ul. Zgoda i ul. Armii Krajowej w Brwinowie ,

3. Przebudowa ul. Zgoda i ul. Armii Krajowej w Brwinowie , Załącznik Nr 1 do uchwały nr III.24.2014 z dnia 27 grudnia 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 Lp. Nazwa zadania 1. Budowa ciągu pieszo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia ROZSTRZYGNIĘCIA O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 29 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 29 sierpnia 2016 r. Projekt z dnia Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań, które nie wygasają z upływem 2004 roku

Wykaz zadań, które nie wygasają z upływem 2004 roku Załącznik Nr 1 1. Wykaz zadań, które nie wygasają z upływem 2004 roku Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania Kwota wydatków nie wygasających w 2004r. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Plany miejscowe

Bardziej szczegółowo

Informacja w zakresie prowadzonych inwestycji przez Zakład Komunalny w Halinowie w latach 2013-2014:

Informacja w zakresie prowadzonych inwestycji przez Zakład Komunalny w Halinowie w latach 2013-2014: Informacja w zakresie prowadzonych inwestycji przez Zakład Komunalny w Halinowie w latach 2013-2014: Rozbudowa oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wielgolesie Duchnowskim Od listopada 2013 roku trwa

Bardziej szczegółowo

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA MIKOŁÓW INWESTYCJE 2015 REALIZACJA 1 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Przedszkole nr 5 w Mikołowie Bujakowie przy ul. ks. Górka 27 (BGI) (zadanie zakończone) Roboty remontowe Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA MIKOŁÓW INWESTYCJE 2015 REALIZACJA 1 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Przedszkole nr 5 w Mikołowie-Bujakowie przy ul. ks. Górka 27 (BGI) (zadanie zakończone) Roboty remontowe Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/334/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 marca 2010 r.

Uchwała Nr XLIII/334/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 marca 2010 r. Uchwała Nr XLIII/334/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2010 2012 dla rejonu

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych

Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych 1. Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż potoku Skotnickiego w Szczawnicy Kontrakt 4 zadanie 4.4. Umowa została podpisana w dniu 14 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Inwestycje GMINY BRAŃSK w 2015 roku

Inwestycje GMINY BRAŃSK w 2015 roku Inwestycje GMINY BRAŃSK w 2015 roku Inwestycje drogowe Drogi gminne: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej Bronka-Kadłubówka od km 0+000 do km 2+364,50 Przebudowa drogi wewnętrznej na działce

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY TARNAWATKA NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY TARNAWATKA NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XIII/92/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 czerwca 2016 roku WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY TARNAWATKA NA LATA 2016-2020 Opracowanie Wieloletniego

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

I. 363.000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

I. 363.000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ I. Inwestycje kontynuowane 363.000,00 Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 213.000,00 1. Budowa parkingu przy ul. Łaziennej

Bardziej szczegółowo

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. od 2010 roku rozpoczęła realizację Projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROKU 2011

INWESTYCJE W ROKU 2011 INWESTYCJE W ROKU 2011 Cząstkowy remont dróg gminnych Na cząstkowy remont wszystkich utwardzonych dróg gminnych w ciągu roku 2011 wydano kwotę 200.000,00 zł Nawierzchnie dróg z podbudową Łączny koszt 1.417.000,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE z dnia... 2016 r. w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY. z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY. z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

pn.przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego w Oświęcimiu.

pn.przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego w Oświęcimiu. 1 z 5 2013-07-09 15:02 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 99555-2013 z dnia 2013-06-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Oświęcim Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r. Projekt UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016 2018 Legnickiego

Bardziej szczegółowo

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016.

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/456/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 31 stycznia 2014 roku Planu rozwoju

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego do 31 grudnia 2017 r.

Harmonogram planowanych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego do 31 grudnia 2017 r. Harmonogram planowanych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego do 31 grudnia 2017 r. Lp. Zamawiający Nazwa zamówienia publicznego Dostawy / / 1 Dokończenie budowy ścieżki nad

Bardziej szczegółowo

Inwestycje GMINY BRAŃSK w 2016 roku

Inwestycje GMINY BRAŃSK w 2016 roku Inwestycje GMINY BRAŃSK w 2016 roku Inwestycje drogowe Drogi gminne: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brańsk Przebudowa drogi gminnej Nr 108224B w miejscowości Popławy Przebudowa drogi gminnej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 stycznia 2017 r. Poz. 509 UCHWAŁA NR XXIII/169/16 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia,,wieloletniego Programu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N T W O R Z E N I A I W Y K O R Z Y S T A N I A F U N D U S Z U R E M O N T O W E G O Łomiankowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

R E G U L A M I N T W O R Z E N I A I W Y K O R Z Y S T A N I A F U N D U S Z U R E M O N T O W E G O Łomiankowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Załącznik do Uchwały nr 6/2008 Rady Nadzorczej ŁSM z dnia 18.09.2008 r R E G U L A M I N T W O R Z E N I A I W Y K O R Z Y S T A N I A F U N D U S Z U R E M O N T O W E G O Łomiankowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE DROGI PUBLICZNE GMINNE Łączne nakłady poniesione na budowę ulic gminnych wraz z infrastrukturą w roku 2011 wynoszą 3 960,1 tys. zł Zrealizowano

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2006 2010

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2006 2010 INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2006 2010 1. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG I ULIC Modernizacja drogi nr 351 P Petryki Stawiszyn wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej o długości 1985 m i szerokości

Bardziej szczegółowo

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko RAZEM DLA ŚRODOWISKA Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Lokalizacja Projektu

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

UZASADNIENIE do Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok UZASADNIENIE do Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok I. DOCHODY (+652 863,36 zł) Dział 600 Transport i łączność (- 1 005 192,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna ŚRÓDMIEŚCIE II ul. Bursaki Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 1.272.427,00 zł z tego:

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 1.272.427,00 zł z tego: Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/224/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 14 czerwca 2005 roku Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 1.272.427,00 zł W dziale 750, rozdział 75095 2709 zwiększa

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej KONFERENCJA Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 września 2017 r. Poz. 4059 UCHWAŁA NR XLVI/299/17 RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie,,wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/392/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 roku. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza

Uchwała Nr XXIX/392/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 roku. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza Uchwała Nr XXIX/392/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza. Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Miasta Hajnówka na lata

Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Miasta Hajnówka na lata Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Miasta na lata 2016-2025 2016 1 Strategia Rozwoju Miasta na lata 2016-2025 Rekomendowane zadania planistyczne i nieinwestycyjne Proponowane zadania zakładają opracowanie

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż ścieków w latach

Sprzedaż ścieków w latach Sprzedaż ścieków w latach 2003-2014 Sprzedaż ścieków w latach 2003-2014 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Wąbrzeźno+ Wałycz/Wronie 537 773 477 911 474 508 476 249 475 759 475

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe w 2012 r.

Wydatki majątkowe w 2012 r. Tabela Nr 3 UCHWAŁA NR XXIV/239/12 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 16 maja 2012 r. Wydatki majątkowe w 2012 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2012

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1707 UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 28 września 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1707 UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 28 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1707 UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY GMINY KRZESZYCE z dnia 28 września 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania.

Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania. Załącznik nr 3 do SIWZ Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej ul. Zwycięstwa w Pionkach

Bardziej szczegółowo

NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA UL. OCTOWEJ ETAP I I UL. SEJNEŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU. DZIAŁKI: Jednostka ewidencyjna: Białystok Obręb: 7 Działki: 25; 30; 27

NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA UL. OCTOWEJ ETAP I I UL. SEJNEŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU. DZIAŁKI: Jednostka ewidencyjna: Białystok Obręb: 7 Działki: 25; 30; 27 Egz. NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA UL. OCTOWEJ ETAP I I UL. SEJNEŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU STADIUM: Materiały do zgłoszenia przebudowy drogi w zakresie nawierzchni jezdni. DZIAŁKI: Jednostka ewidencyjna: Białystok

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Łańcucie na lata

Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Łańcucie na lata Załącznik 1 do Uchwały Nr X/73/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 8 października 2015 r. Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z

Bardziej szczegółowo

Tereny inwestycyjne i obiekty przemysłowe w obrębie Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory w Oświęcimiu

Tereny inwestycyjne i obiekty przemysłowe w obrębie Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory w Oświęcimiu Nazwa oferty: Przedmiot oferty: [np. nieruchomość niezabudowana; nieruchomość zabudowana obiekt zabytkowy, hala produkcyjna, magazynowa, zakład produkcyjny] Rodzaj transakcji: [sprzedaż, dzierżawa, oddanie

Bardziej szczegółowo

Statut Zarządu Dróg i Zieleni

Statut Zarządu Dróg i Zieleni Statut Zarządu Dróg i Zieleni załącznik nr 1 do uchwały nr XLV/1089/06 Rady Miasta Gdyni z 27 września 2006 roku STATUT jednostki budżetowej "Zarząd Dróg i Zieleni" (tekst ujednolicony) Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku

Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku Wydatki inwestycyjne Dział Rozdział Poz. Nazwa zadania Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku Finansowane ze środków własnych Środki z budżetu Inne środki finansowania Załącznik Nr 4 do sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. mpzp W rejonie ulic Winogrady i Bastionowej - do II Wyłożenia czerwiec 2017 r. UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia......r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r.

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Śrem w rejonie ulic Gostyńskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia..

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia.. UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG z dnia.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część dz. nr 2/1 w obrębie geodezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ

Bardziej szczegółowo

z dnia.. w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

z dnia.. w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. PROJEKT NR 13 Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Giżycku z dnia.. w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/266/13 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/266/13 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/266/13 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2006 ROKU

WYDATKI MAJĄTKOWE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2006 ROKU Załącznik nr 1 do uchwały nr II/ 6 /2006 Rady Miasta Żagań z dnia 1 grudnia 2006 r. WYDATKI MAJĄTKOWE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2006 ROKU I. INWESTYCJE NOWOROZPOCZYNANE Lp. Nazwa inwestycji i jej lokalizacja

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2013-2017 Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Planowanie inwestycyjne Program modernizacji i rozbudowy sieci dróg powiatowych

Planowanie inwestycyjne Program modernizacji i rozbudowy sieci dróg powiatowych ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XIX/115/2012 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 27 marca 2012 roku Planowanie inwestycyjne Program modernizacji i rozbudowy sieci dróg powiatowych Kod zadania: 01 Przebudowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2006 ROKU

WYDATKI MAJĄTKOWE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2006 ROKU Załącznik nr 3 do uchwały Nr XL/10/2006 Rady Miasta Żagań z dnia 23 lutego 2006 r. WYDATKI MAJĄTKOWE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2006 ROKU I. INWESTYCJE NOWOROZPOCZYNANE Lp. Nazwa inwestycji i jej lokalizacja

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y 1614 O

O P I S T E C H N I C Z N Y 1614 O O P I S T E C H N I C Z N Y do uproszczonego projektu budowlanego remontu drogi powiatowej Nr 1614 O relacji *Prudnik Prężynka Prężyna - Biała* ul. Prężyńska w Prudniku 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Urząd Miasta Bielsk Podlaski Urząd Miasta Bielsk Podlaski Spis treści Wstęp 3 Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim 4 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/377/2013 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 19 lipca 2013 roku

UCHWAŁA NR XLIII/377/2013 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 19 lipca 2013 roku UCHWAŁA NR XLIII/377/2013 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie określenia kierunków działania Burmistrza Miasta Płońsk w zakresie budowy i remontów dróg oraz sposobów ich finansowania

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/150/2004 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 marca 2004r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Wieloletni program

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Nr 15/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 stycznia 2017 r. Zarządzenie Nr 15/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Na podstawie art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU STAN REALIZACJI, PLAN, FINANSOWANIE

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU STAN REALIZACJI, PLAN, FINANSOWANIE 1 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU STAN REALIZACJI, PLAN, FINANSOWANIE Łączne koszty finansowe Stan realizacji (opis) środki budżetu gminy Pakość Źródła finansowania środki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 23 września 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia... 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2015-2017,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 1588 UCHWAŁA NR 305/XXXV/2014 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2015 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 1919 UCHWAŁA NR XVII/372/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/412/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 16 maja 2008 r.

Uchwała Nr XXVI/412/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 16 maja 2008 r. Uchwała Nr XXVI/412/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 16 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Stalowa Wola pn.: Poprawa stanu infrastruktury

Bardziej szczegółowo

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/110/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 23 lutego 2012 rok w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Łagiewniki na rok 2012 Plan wydatków majątkowych na 2012 rok według działów,

Bardziej szczegółowo