WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 2014"

Transkrypt

1 WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 204 WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 203 PREZENTACJA ZAUDYTOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW

2 Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje finansowe 2. Ekonomia, Sektor Bankowy i Getin Noble Bank w skrócie 3. Kluczowe informacje biznesowe 4. Załącznik 2

3 Rok 203 podstawowe informacje 402,5 mln PLN zysku netto w 203. Bez zmiany modelu rozliczania przychodów z bancassurance : PLN 463m 2 Zysk netto w 4Q 3 równy 63mln PLN 3 Współczynnik wypłacalności = 2,4% (+0.6 p.p. r/r) 4 Marża netto (NIM) na koniec203 = 2,2%; wzrost do poziomu 2,3% na koniec lutego Zdecydowana poprawa wyniku odsetkowego w 4Q 3: 347 mln PLN(+36 mln PLN/ +2% kw/kw). Dalszy wzrost marży netto w styczniu/lutym ROE skonsolidowane na poziomie 9,5% 7 8 Spadek kosztu ryzyka do poziomu,2% w 203 Wzrost sprzedaży kredytów z wyższymi marżami. Całkowita sprzedaż wzrosła w 203 o 3% w ujęciu r/r. Najwyższa dynamika w kredytach MSP i leasingu ponad 50% r/r; sprzedaż kr. detalicznych +34%; spadek sprzedaży kr. hipotecznych o 29% 9 Ciepłe przyjęcie Getin Point ponad 500 Klientów obsłużonych w ciągu 2 tygodni. 3

4 Najważniejsze parametry finansowe porównanie kwartalne Skuteczność we wdrażaniu Strategii Getin Up 4Q 203; zmiana vs 4Q 202 mln PLN Saldo kredytów (w tym leasing) ,4 +9,4% Saldo depozytów 5 486,4 +2,6% Suma bilansowa 63 67, +8,8% Kapitał własny 4 775, +9,6% (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) ROE 9,5% 0,0 p.p. C/I 45,0% +7,3 p.p. CAR 2,4% +0,6 p.p. Wynik z tyt. odsetek 346,9 +5,5% Wynik z tyt. prowizji 6,0 +9,4% Odpisy -52, -28,8% Koszty działania -233,9 +0,7% bez kosztów związanych z (224,7) +6,3% transakcjami M&A w 203 Udział depozytów bieżących 6,8% I oszczędnościowych w depozytach ogółem +7,6 p.p. Kredyty/depozyty 93,% +5,8 p.p. Koszt ryzyka,2,2% -0,9 p.p. Zysk brutto 03,5 +30,9% Zysk netto 60,2 +50,2% (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) Liczba klientów [mln] 2,4 +,9% Jednostkowo GNB 2 Wynik na odpisach / średnie saldo kredytów 4

5 Najważniejsze parametry finansowe Zmiany w modelu rozpoznawania przychodów z bancassurance w rezultacie realizacji wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Efekty wprowadzonych zmian w modelu księgowania przychodów z bancassurance(mln PLN) Przychody z bancassurance do wykazania w przyszłości 375 Negatywny wpływ zmian w modelu na P&L (zysk netto) -6 Korekta w P&L wprowadzona w H 3(zysk netto) -8 Wpływ na wysokość kapitału -363 częściowo skompensowany przez sprzedaż akcji własnych w grudniu Kwartalny wynik odsetkowy, wynik prowizyjny i NIM Dane kwartalne dostosowane do zmian w modelu księgowania przychodów z bancassurance Wynik odsetkowy Wynik z prowizji i opłat Q 203 2Q 203 3Q 203 4Q 203 średniomiesięcznie(mln PLN) Jan&Feb204 (szacunek) n/a kwartalnie Marża netto 2,2% 2,4% 2,0% 2,2% 2,3% Wpływ zmian w modelu księgowania przychodów z bancassurance na zysk netto kolejnych okresów 2 (mlnpln) Zysk netto w ujęciu kwartalnym(mln PLN) Dane kwartalne dostosowane do zmian w modelu księgowania przychodów z bancassurance odroczone zyski z bancassurance do wykazania w przyszłości kolejne lata Q'3 2Q'3 3Q'3 4Q'3 zgodnie z wytycznymi KNF z dnia 23 grudnia z wyłączeniem nowej produkcji w kolejnych latach 5

6 Bilans podstawowe dane Finansowanie stabilnymi depozytami długoterminowymi. Wg rodzaju (mld PLN) Aktywa Kredyty Instrumenty fin. DDS Należności od banków (z BC) Pozostałe aktywa Pasywa Customer deposits Zob. z tyt. emisji dłużnych pap. wart. Zobowiązania wobec banków Kapitał Pozostałe zobowiązania Struktura kredytów(gru-3) -,0p.p. +4,9p.p. 6,7% 5,6% 7,4% 48.0 mld PLN +0,6p.p. Kredyty samochodowe Kredyty detaliczne Kredyty hipoteczne c Aktywa(mln PLN) Należności od banków(z Bankiem Centralnym) Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży Kredyty Inne aktywa Suma aktywów Pasywa(mln PLN) Zobowiązania wobec banków Zob. z tyt. emisji dłużnych pap. wartościowych Depozyty Kapitał własny (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej) Pozostałe zobowiązania Razem ,3p.p. 70,3% Struktura depozytów (gru-3) +,6p.p. -,5p.p. +6,p.p. +0,9p.p. 2,% -0,2p.p. 3,3% 2,5% 5,4% 5.5 mld PLN,5% 65,3% -6,9p.p. Kredyty MSP i JST (z leasingiem) Detaliczne terminowe Detaliczne bieżące Firmowe terminowe Firmowe bieżące JST terminowe JST bieżące zmiana vs 202 zmiana vs 202 6

7 Bilans Depozyty: saldo i koszty Rekordowo niski koszt finansowania Saldo (mld PLN) +3.7% Detaliczna stawka depozytowa w GNB vs stawka referencyjna NBP 39, 42, 45,3 47,2 48,6 49,0 49,7 50,2 49,9 52, 53,0 5,5 mar' cze' wrz' gru' mar'2 cze'2 wrz'2 gru'2 mar'3 cze'3 wrz'3 gru'3 Depozyty klientów z segmentu JST wzrosły w ciągu ostatnich 2 miesięcy o 22%, t.j. ponad razy szybciej niż rynek. Kolejne umowy kredytu zawarte z EIB w 203 o łącznej wartości 350 mln EUR w celu finansowania klientów MSP oraz JST. Skuteczne działania w zakresie dywersyfikacji źródeł finansowania. W dniu 6czerwca 203 roku sfinalizowana umowa pomiędzy Getin Noble Bankiem S.A. a Bancof AmericaSecurities Limited na udzielenie Getin Noble Bankowi na okres 3 lat kredytu w wysokości 25 mln EUR. W dniu 2 sierpnia 203 zawarta długoterminowa transakcja repo na kwotę 50 mln CHF. Dane dla roku 202 dla połączonych banków Getin Bank i Get Bank 7

8 Finansowanie i Kapitał Bezpieczeństwo kapitałowe Bank utrzymuje współczynnik wypłacalności na poziomie nie niższym niż 2% Współczynnik wypłacalności +290 p.b. 6,3% 2.4% Udział NPL 2,3% 3,5% 3,6% Odpisy/Kredyty z utratą wartości (wskaźnik pokrycia) 2 59,7% 58,4% 59,% 60,6% 9.5% 0,2% (3,4%) 200 wzrost wymogu kapitałowego Increase of equity and sub-debt 203 Poziom NPL Wskaźnik pokrycia Budowa bezpiecznej struktury aktywów i pasywów w przekroju walutowym i płynnościowym jednym z celów strategicznych (dłuższe pasywa, większa stabilność finansowania, alternatywne formy pozyskania płynności z rynku).,92 mld PLN wyemitowanego długu podporządkowanego na koniec lutego 204 roku jednostkowy 2 bez odpisów IBNR 8

9 Bilans Kredyty: mix sprzedażowy Zmiana struktury sprzedaży; krótsze, szybciej amortyzujące się kredyty, wyższe marże Struktura sprzedaży średniomiesięczna sprzedaż (mln PLN) (63%) +8% (48%) % 80 Sprzedaż kredytów kwartalnie (mln PLN) całkowita sprzedaż kwartalna Q4'3 Q3'3 Q2'3 Q'3 Q4'2 Q3'2 Q2'2 firmowe samochodowe + leasing (netto) detaliczne hipoteczne 2,4 mld PLN kredytów sprzedanych w 203; +3% r/r Kredyty (mld PLN) 3 35,5 Kredyty hipoteczne % MARŻA 2) 6.5% Pozostałe kredyty 38,9 4, 42, 4,9 43,3 43,3 43,8 45,0 46,9 47,4 48, Q'2 Q4' Q3' Q2' Q' mar' cze' wrz' gru' mar'2 cze'2 wrz'2 gru'2 mar'3 cze'3 wrz'3 gru'3 Zgodnie z przyjętą strategią koncentracja na sprzedaży szybciej amortyzujących się produktów, gwarantujących wyższe marże - kredyty gotówkowe, samochodowe, MSP i leasing. Dalszy wzrost sprzedaży tych produktów w 203 roku w stosunku do średniego poziomu z roku 202 o 35%, przy spadku sprzedaży kredytów hipotecznych o 29%. Dane skonsolidowane 2 Marża ponad WIBOR 3M kredytów sprzedanych w pierwszym trzech kwartałach 203 roku; w przypadku kredytów hipotecznych marża docelowa 3 Dane dla roku 202 dla połączonych banków Getin Bank i Get Bank 9

10 Jakość aktywów Ryzyko kredytowe Widoczne efekty działań zmierzających do poprawy jakości aktywów Odpisy i saldo kredytowe (mln PLN) Q'0 Q2'0 Q3'0 Q4'0 Q' Q2' Q3' Q4' Q'2 Q2'2 Q3'2 Q4'2 Q'3 Q2'3 Q3'3 Q4'3 Odpisy aktualizujące Saldo kredytowe 52 Kosztryzykakredytowego (%) zmiana Kredyty korporacyjne 2,%,0% 0,3p.p. Kredyty samochodowe 2,7% 2,8% -0,07 p.p. Kredyty hipoteczne 0,5% 0,6% -0,07 p.p. Kredyty detaliczne 5,3% 5,4% -0, p.p. Kredyty razem,2%,2% -0,05 p.p. Utrzymany trend spadkowy w poziomie odpisów na ryzyko kredytowe odpisy w 203 niższe o 36%w ujęciu r/r Jakość nowego portfela utrzymywana w ramach założonego apetytu na ryzyko. Regularne transakcje sprzedaży portfeli NPL.Blisko 200mlnPLN sprzedanego portfela (kapitał) w 203 Średniomiesięczny poziom odpisów (tys. PLN) 3, Q'20 2Q'20 3Q'20 4Q'20 Q'202 2Q'202 3Q'202 4Q'202 Q'203 2Q'203 3Q'203 4Q'203 Kredyty razem Kredyty samochodowe Kredyty hipoteczne Kredyty detaliczne Kredyty firmowe i inne Wynik na odpisach do średniego salda kredytów; wskaźnik zannualizowany; jednostkowo GNB 2 Łączniez leasingiemi pozostałymi 3 jednostkowo GNB 4 Dane dla Q 202 oraz Q2 202 dla połączonych banków Getin Noble oraz Get Bank 0

11 Jakość aktywów Ryzyko kredytowe Poprawa jakości portfela kredytowego potwierdzona znaczącym spadkiem nowych NPLi Udział kredytów z przeterminowaniem 90 dni i pow. w kwocie uruchomień (kredyty hipoteczne) 2 m-cy po uruchomieniu 6 m-cy po uruchomieniu 4 m-cy po uruchomieniu 2,9% 0,8% 0,2% 0,3% 0,% 0,% 0,0% 0,0% 0,0% gru-09 gru- gru-2 Udział kredytów z przeterminowaniem 90 dni i pow. w kwocie uruchomień (kredyty samochodowe) 2 m-cy po uruchomieniu 6 m-cy po uruchomieniu 4 m-cy po uruchomieniu Udział kredytów z przeterminowaniem 90 dni i pow. w kwocie ur. (kredyty hipoteczne)%90 dpd wg roku udzielenia 4% 3% 2% % ,%,9% 0,7%,8% 0,7% 0,3%,5% 0,6% 0,2% gru-09 gru- gru-2 0% 4M 5M 6M 7M 8M 9M 0M M 2M liczba miesięcy od momentu udzielenia kredytu Udział kredytów z przeterminowaniem 90 dni i pow. w kwocie uruchomień (kredyty gotówkowe) 2 m-cy po uruchomieniu 6 m-cy po uruchomieniu 4 m-cy po uruchomieniu Ryzyko 3 raty 30 dni po dacie wymagalności (kredyty gotówkowe i samochodowe) Kredyty gotówkowe 0,3% 3,8%,0% 4,6% 0,8%,9% 3,6%,2% 0,4% gru-09 gru- gru-2 3,%,9% 0,8%,6%,3% gru-09 gru- gru-3 0,2%

12 Jakość aktywów Ryzyko kredytowe Radykalna poprawa dzięki stopniowemu zmniejszaniu się poziomu Starego portfela Zmiana struktury salda mld PLN 44,7 28,2 Stary portfel¹ Nowy portfel² 6,5 gru- 52,2 23, 29, gru-3 prowadzi do znaczącego spadku poziomu odpisów Odpisy na ryzyko kredytowe(mln PLN) % Koszt ryzyka % Stary portfel¹ % 3.2% % Nowy portfel² 58.7% 97.4% 4Q' 4Q'3 Normalizacja poziomu NPL w nowej produkcji gru- gru-3 wsk. NPL 8.0% 23.6% 2.0% 4.5% 5, 5,5 0,3,3 Getin Noble Bank zrewidował swoją politykę kredytową w trzecim kwartale 20 roku wprowadzając bardziej rygorystyczne wymogi w ramach polityki kredytowej Wprowadzone zmiany przyniosły znaczącą poprawę wskaźników jakości aktywów z dużo niższym poziomem NPL oraz kosztu ryzyka portfela udzielonego po 3 kwartale 200 roku Stary portfel Nowy portfel Kredyty udzielone do Q QTD 2 Kredyty udzielone od Q

13 Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje finansowe 2. Ekonomia, Sektor Bankowy i Getin Noble Bank w skrócie 3. Kluczowe informacje biznesowe 4. Załącznik 3

14 Polska Otoczenie makroekonomiczne Podstawowe informacje o kraju Informacje ogólne Członek UE od 2004 roku 8 największa i 6 pod względem populacji gospodarka w ramach UE Jedyna europejska gospodarka, która uniknęła recesji Najsilniejsza absorbcja Funduszy Spójności Rozważna polityka zarządzania makroekonomicznego Stabilne ratingi Brak toksycznych aktywów Wzrost PKB Polski vs UE oraz Strefa Euro 8,00 6,2 6,8 6,00 5, 4,00 3,6 3,9 4,5 2,00,6,9,6 0, F -2,00-4,00-6,00 Polska UE Strefa Euro Ratingi Agencja Rating Perspektywa S&P A- Stabilna Fitch A- Pozytywna Moody s A2 Stabilna Kluczowe dane makroekonomiczne Wzrost realny PKB(r/r) 4,5,9,6 (I) PKB per capita (US$) , (P) Produkcja przemysłowa(koniec roku) 6,8,4 22 (I) Stopa bezrobocia(koniec roku) 2,5 3,4 3,4 Inwestycje zagraniczne netto(%pkb),8 0,7 0,2 (P) Inflacja(śr. r/r) 4,3 3,7 0,9 Index cen producentów (śr. r/r) 7,6 3,4 -,3(I) Rachunek bieżący[%pkb] -4,3-3,5 -,5(I) Bilans handlu[%pkb) -2,7 -,4 0,9 (P) Bilans fiskalny [%PKB] -5,0-3,8-4,2(P) Dług do PKB(ESA 95) [%] 56,2 55,6 58,9 (P) Dług zewnętrzny[mld EUR] 248, 276, 272,2 (P) NBP stopa referenceyjna (koniec roku) [%] 4,50 4,25 2,50 WIBOR3M (śr.)[%] 4,60 4,90 3,03 Rentowność 0Y obligacji rządowych (śr.)[%] 5,97 4,95 4,03 EURPLN (koniec roku) 4,42 4,09 4,5 CHFPLN (koniec roku) 3,63 3,39 3,38 Główny Urząd Statystyczny (GUS), Eurostat 2 Główny Urząd Statystyczny (GUS), Narodowy Bank Polski (NBP), Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), Reuters 3 (I) dane wstępne; (P) - prognoza 4

15 Polska Sektor Bankowy Podstawowe informacje o sektorze bankowym Informacje ogólne Aktywa banków w wysokości407 mld PLN Kredyty hipoteczne stanowią 6% salda kredytów detalicznych Koncentracja aktywów: top 5 banków 46% BFG: w pełni gwarantowane depozyty w wysokości ekwiwalentu EUR. 20% 5% 6% 69% Banki kontrolowane przez zagraniczne grupy bankowe Banki kontrolowane przez Skarb Państwa Banki kontrolowane przez prywatnych inwestorów Banki spółdzielcze Kluczowe dane o sektorze bankowym (mld PLN)¹ mld PLN Aktywa Kapitał Należności od sektora niefinansowego Kredyty dla gospodarstw domowych Kredyty hipoteczne Zobowiązania wobecsektora niefinansowego Podmioty gospodarcze Gospodarstwa domowe Wskaźnik NPL (gru-3) 7,48% 0,25% 8,50% Kapitalizacja Wskaźnik Tier I 25,0% 20,0%.2% 3.3% 3.9% 3.% 4.8% 5.8% 2,0% 2,5% 3,% 4,2% 5,0%,7% 0,% 0,0% 5,0% 0,0% Zysk 30,0 25,0 20,0 5,0 0,0 5,0 0,0 Total¹ Segment finansowy Segment niefinansowy Zysk netto(mld PLN) 6.9% 8.0% 9.8% 2.% 0.6% 0.0% 3,9 5,5 5,5 5,4,4 8, % Współczynnik wypłacalności % ROE Źródło: Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) Banki działające w Polsce + polskie oddziały banków zagranicznych i instytucji kredytowych + SKOKi. Kredyty i depozyty z wyłączeniem instytucji rządowych i samorządów. 5

16 Getin Noble w skrócie Kluczowe informacje o Banku Podstawowe informacje Top 6 Bank w polskim sektorze bankowym Drugi największy polski bank z większościowym kapitałem polskim Silna sieć detaliczna oraz stabilne detaliczne źródła finansowania Stabilne ratingi pomimo zawirowań rynkowych w ostatnich 4 latach Najszybciej rosnący bank pośród Top0 Dwie silne marki bankowe: Getin Bank oraz Noble Bank GNB posiada szóstą największą sieć dystrybucji w sektorze bankowym z 554 placówkami (Getin Bank, Noble Bank i placówki franszyzowe) Ratingi Perspektywa FITCH: Podmiotu (IDR) BB stabilna MOODY S: Rating Długoterminowy Ba2 stabilna Efektywność kosztowa C/I (Dec 3 ) 5,% 45,0%,2 Klienci (mln) 2,4 3,9% Kredyty Ekspansja rynkowa (udziały w rynku 2 ) 5,7% Depozyty 4,5% 6,0% Rynek GNB gru 09 gru 3 gru 09 gru 3 gru 09 gru 3 Struktura Grupy * DOM MAKLERSKI STALE UMACNIAJĄCY POZYCJĘ NA RYNKU PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH # DORADCA FINANSOWY W POLSCE * (udział 42,5%) DYNAMICZNIE ROSNĄCA FIRMA LEASINGOWA [#2 na rynku] KONSEKWENTNIE WYSOKA SKUTECZNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PORTFELEM AKCYJNYM Sprawozdania finansowe Getin Noble Bank, dane z Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) 2 Udziały rynkowe policzone w oparciu o dane NBP (rynek = banki działające w Polsce + rezydujące w Polsce oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków zagranicznych + SKOK-i) 6

17 Getin Noble w skrócie Kluczowe informacje o Banku Zmiana kursu akcji od spin off (sty 2, rekalkulacja do kursu GNB) PLN 3,50 3,00 GNB WIG Banki WIG % 2, % 2, %,50,00 sty-2 maj-2 wrz-2 lut-3 cze-3 paź-3 lut-4 Kursakcji głównemierniki Kapitalizacja rynkowa(mln PLN) tyg. minimum (mln PLN) tygmaximum(mln PLN) 893 Średni wolumen obrotu w ost. 3M(mln PLN) 5,7 C/ Z 2,9x C/ WK,84x Źródło: Bloomberg, wg stanu na 25 lutego 204 wg stanu na 25 lutego 204 POZYCJA RYNKOWA Struktura akcjonariatu (ZGODNIE Z WIEDZĄ POSIADANĄ PRZEZ SPÓŁKĘ) # Private banking # Kredyty samochodowe 36,9% dr. Leszek Czarnecki (bezpośrednio i pośrednio) ING OFE # Doradztwo finansowe 55,9% Pozostali akcjonariusze #2 Leasing 7,3% 7

18 Getin Noble Bank na tle polskiego sektora bankowego GNB szóstą największą instytucją bankową Bank Udziały w rynku (gru-3)¹ Kredyty Total Detal Depozyty Aktywa Placówki Główny akcjonariusz 9.8% 20.8% 9.9% 7.0% 2,545 Polish Treasury.4% 7.8% 3.3% 0.7%, % 8.0% 0.3% 8.5%,83 7.6% 6.9% 7.4% 7.4% % 8.0% 6.0% 4.6% 554 L. Czarnecki (PhD) 5.% 3.4% 8.% 6.2% % 3.2% 4.3% 4.0% % 5.6% 5.5% 4.% 44 4.% 4.6% 3.2% 3.8% % 4.0%.8% 2.6% % 2.8%.6% 2.4% %.8% 2.2%.6% 804 Carlo Tassara 2.0% n.a..0%.5% 399.7%.0% 3.% 3.2% 85.3% 0.9%.5%.3% 95 Getin Noble Bank jest piątym bankiem w kategorii kredytów with z pozycją w top 3 w kredytach detalicznych Bank dysponuje szóstą największą siecią dystrybucji pośród banków działających w Polsce.. Źródło: Szacunek przygotowany na podstawie sprawozdań finansowych i prezentacji banków oraz danych publikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) W oparciu o dane KNF na temat rynku na koniec grudnia 203 oraz ostatnie dane dostępne dla wszystkich banków (203 dla BZ WBK, mbank, ING Bank Śląski, Bank Millennium, Citi Handlowy and Nordea Bank oraz 9M 3 dla pozostałych banków) 8

19 Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje finansowe 2. Ekonomia, Sektor Bankowy i Getin Noble Bank w skrócie 3. Kluczowe informacje biznesowe 4. Załącznik 9

20 Attractive banking franchise 2 Wiodąca i dynamicznie rozwijająca się detaliczna działalność bankowa w Polsce Pierwsze znaczące rezultaty Strategii Getin UP przełom jakościowy w produktach i usługach Getin Noble Banku 3 Skok technologiczny dostrzeżony przez rynek oraz silnie i skutecznie wspierający rozwój biznesowy Płynna struktura bilansu i bezpieczeństwo kapitałowe dające możliwość pełnego wykorzystania możliwości rynkowych Lider w zakresie efektywności kosztowej unikalną przewagą konkurencyjną GNB Konsekwentna poprawa kosztu finansowania oraz normalizacja kosztu ryzyka, jako główne czynniki wzrostu ROE 20

21 GETIN NOBLE BANK Getin Noble Bank jest wiodącą i szybko rosnącą detaliczną platformą bankową w Polsce Depozyty korporacyjne, jako % wszystkich depozytów Większość polskich banków ma uniwersalny profil¹ 00% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% Banki uniwersalne Bank BPH Banki detaliczne GNB Średnia polskiego sektora bankowego Nordea Bank Pekao mbank BNP Paribas Millennium BZ WBK BGŻ Alior ING PKO BP BOŚ Banki korporacyjne Citi Handlowy Średnia polskiego sektora bankowego 0% 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Kredyty korporacyjne, jako % wszystkich kredytów Udziały rynkowe (%)² Kredyty Depozyty 6,0% 5,7% 4,5% 3,9%,3%,4% Ekspozycje detaliczne dominują w strukturze portfela zarówno depozytów, jak i kredytów w porównaniu do innych polskich banków Getin Noble Bank jest jedynym polskim bankiem z saldem portfela depozytowego przekraczającym 70% udziału zarówno w kredytach, jak i depozytach. GNB odnotował najwyższy na rynku procentowy przyrost liczby rachunków bieżących w ostatnim roku spośród polskich banków W wartościach bezwzględnych GNB pozyskało 232 tys. nowych rachunków, plasując się na drugim miejscu Źródło: Sprawozdania finansowe oraz prezentacje Getin Noble Bank, dane z Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), prnews.pl Dane na wrz-3, z wyjątkiem Banku BPH (gru-2); w przypadku GNB, wierzytelności leasingowe w ramach kredytów korporacyjnych, kredyty samochodowe traktowane jako kredyty detaliczne. Brak dostępnych danych dla Raiffeisen Polbank, Deutsche Bank oraz Credit Agricole 2 Udziały rynkowe policzone w oparciu o dane NBP (rynek = banki działające w Polsce + rezydujące w Polsce oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków zagranicznych + SKOK-i) 2

22 GETIN NOBLE BANK Silna pozycja GNB na rynku kredytów konsumpcyjnych Portfelkredytów konsumpcyjnychgnb natlerynku (mlnpln) 3.4% 3.6% 7.% 2.2% 7.% 37.0% 25.0%.3% 46.0% 26.2% 9.5% 4.5% 5.5% 7.6% 6.6% 7.6% 7.% 6.9% 6.0% 5.5% 5.5% 4.3% 4.% 3.3% 3.2%.9%.2% 0.7% , Bank Bank 4 Bank 3 Bank 2 Bank 2 Bank Bank 5 Bank 7 Bank 5 Bank 6 Bank 4 Bank 0 Bank 6 % Kredyty konsumpcyjne jako % wszystkich kredytów % Udział rynkowy w kredytach konsumpcyjnych Portfel kredytów stanowi 7% całego portfela kredytowego Banku, pozytywnie plasując Bank w obliczu oczekiwanego ożywienia gospodarczego Wysoki udział kredytów konsumpcyjnych w portfelu GNB (7,% vs 3.5% średnia dla pozostałych banków) ułatwia przeszacowanie portfela w czasie wobec dojrzewania kredytów hipotecznych GNB jest właścicielem trzeciego największego portfela kredytów konsumpcyjnych pośród polskich banków z udziałem rynkowym 7.2%, (na koniec grudnia 203), co stanowi korzystny punkt wyjścia wobec oczekiwanego ożywienia gospodarczego i wzrostu stóp rynkowych Źródło: Sprawozdania finansowe oraz prezentacje Getin Noble Bank, dane z Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) W oparciu o dane KNF na temat rynku na koniec gru-3 oraz ostatnie dostępne dane na temat portfeli kredytów brutto dla wszystkich banków z wyjątkiem Banku 6(kredyty netto). Brak dostępnych danych dla Banku 7, Banku 8, Banku 9 oraz Banku 3 22

23 2 GETIN NOBLE BANK Getin Noble Bank jest na dobrej drodze, aby osiągnąć ambitne cele Strategia Getin UP Rachunek zysków i strat E UDZIAŁ OSADU NA RIR W SALDZIE DEPOZYTOWYM (%) Wynik z tyt. odsetek (mln PLN) ~,800 Odpisy(mln PLN) (975) (624) ~(550) Zysk(mln PLN) ~,000 ROE 9,5% 9,5% >5% SALDO KREDYTÓW FIRMOWYCH (MLD PLN) Bilans Kluczowy produkt Roczny wzrost aktywów'2-'5 w nowej strategii, Only ~0% Wzrost salda kredytów Klientów zapewniający tańsze i stabilne finansowanie 54% >00% biznesowych '2-'5 Rachunki bieżące(tys.) ,000 LICZBA AKTYWNYCH RACHUNKÓW (TYS.) Strategia Operacje Produktocentryczność Klientocentryczność Transakcje M&A Technologia Oportunistyczne 3 zrealizowane transakcje Oportunistyczne Top 3 w Poslce Długość aktywów Długość pasywów Cel: osiągnąć oczekiwany zysk przy niewielkim wzroście poziomu aktywów Brokerzy pozytywnie odebrali nową strategię Getin Noble Banku, jako istotny krok we właściwym kierunku, adresującą najważniejszeelementy wymagające zmian / poprawy w Banku Źródło: Informacje Banku, dane i ambicje Zarządu Banku dotyczące roku 205 ogłoszone w roku 203 (prezentacja Strategii Getin UP opublikowana w marcu 203) ¹ uwzględnieniem korekt związanych ze zmianą zasad rachunkowości dot. rozliczania prowizji ubezpieczeniowych 23

24 2 GETIN NOBLE BANK Klientocentryczna strategia przynosi oczekiwane rezultaty odzwierciedlone w badaniach satysfakcji Klientów oraz w przyroście bazy Klientów Rachunki bieżące¹ Zmiana r/r(sep-3) Bank % ( 000) 42,7% ,4% 268 2,7% 47 4,7% 34 9,3% 24 7,5% 44 7,3% 4 6,4% 58 6,3% 2 3,0% 8 2,4% 48 2,4% 8 0,2% 3-3,2% -4-5,% -79-9,3% -39-9,8% -5 Ranking Przyjazny Bank Newsweeka Miejsce Bank E 205E Wybrane duże banki 4 Największy awans na rynku 8 Widoczna istotna poprawa satysfakcji Klientów Największa na rynku dynamika wzrostu bazy rachunków bieżących Nowa, skoncentrowana na Kliencie Strategia Getin UP znalazła już odzwierciedlenie w ostatnim rankingu Przyjazny Bank Newsweeka, w którym GNB zajął miejsce, odnotowując najwyższy na rynku awans Źródło: Dane Banku, prnews.pl, Newsweek, prezentacja Strategii Getin Up opublikowana w marcu 203 ) Z wyłączeniem BOŚ ze względu na brak porównywalności (BOŚ od 203 roku prezentuje rachunki bieżące razem z rachunkami oszczędnościowymi) 24

25 2 GETIN NOBLE BANK Implementacja strategii Getin UP poprawia skutecznie strukturę aktywów i pasywów Banku Skutecznie zmieniony salesmix kredytowy i oczekiwany pozytywny wpływ na NIM Kredyty walutowe to już mniej niż /3 portfela Systematyczny wzrost sprzedaży kredytów firmowych i MSP zgodnie z strategicznym założenie podwojenia tej linii do 205 Skuteczna zmiana struktury sprzedaży Korporacyjne / MSP,% Samoch. 5,2% Detal 9,8% Leasing 4,9% Korporacyjne / MSP 29.8% Hipoteczne 58,9% Leasing Hipoteczne 3.5% 22.6% 54% Samoch. 3.6% Detal 20.5% Udział kredytów walutowych w portfelu 30% 2009 gru-3 Znaczący wzrost poziomu przychodów z rachunków bieżących w 203 Systematyczny wzrost udziału tańszego i bardziej stabilnego finansowania Poprawa struktury finansowania Rachunki bieżące i oszczędnościowe, jako % wszystkich depozytów 9,2% 6,8% Marża na nowych terminowych depozytach detalicznych Marża ponad WIBOR (pb) 20 Skokowy spadek kosztu nowych depozytów detalicznych paz-2 0 gru-3 prezentacja Strategii Getin Up opublikowana w marcu

26 Wysoka efektywność oraz najwyższa jakość w miejsce szybkiego wzrostu 26

27 3 GETIN NOBLE BANK Getin UP: technologiczna rewolucja w GNB nabiera tempa Getin Up: Technological revolution in Getin Bank Już 75%klientów korzystających z bankowości internetowej jest w Getin UP oraz ponad 50 tys. klientów korzysta z nowej bankowości mobilnej Getin UP to długofalowy projekt realizowany w ramach marki Getin Bank. Zupełnie nowe oddziały nowy outlook, high-tech, przyjazne Klientom, wysoka jakość serwisu Wdrożenie nowoczesnej bankowości internetowej oraz wprowadzenie nowego konta Getin UP. Każdy element oferty został oparty na najnowszych światowych rozwiązaniach w zakresie bankowości internetowej. Konto Getin UP łączy w jednym miejscu wszystkich nowości technologiczne dostępne na rynku. Unikalne połączenie czterech elementów: Innowacyjne metody transferu pieniędzy Bankowość mobilna Praktyczne narzędzia do kontroli wydatków Przyjazne oszczędzanie Bankowość internetowa i mobilna Getin UP zwycięża w prestiżowych konkursach (najlepsza na świecie bankowość mobilna¹) Zupełnie nowy oddział Getin UP (nowoczesny i przyjazny Klientom) Brand new Getin UP branches Już 35 działających placówek Getin UP Cała sieć w Getin UP do 205 Getin Point wirtualny oddział Zakładanie rachunków bieżących, oszczędnościowych, terminowych Wyrabianie karty debetowej (z możliwością natychmiastowego odbioru) Podpisywanie umów dotyczących nowych produktów bankowych z użyciem biometrii; podpis składany na tablecie przy użyciu rysika Wpłaty gotówki na rachunki produktów w GNB Videokonferencjaz pracownikiem Banku Ponad 500 Klientów obsłużonych w ciągu pierwszych 2 tygodni! ¹ Zwycięzca Banking Technology Awards 203: Best Use of Mobile Technology in Financial Services 27

28 POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ 20 CZERWCA 203 ROKU POUFNE Era technologii ciągły proces modern interface service for proxies foreign currency new accounts mobile banking FX accounts activity save yourself mobile app new cards issued transfers FX accounts activity NFC SMS/ notifications Facebook transfers FC deposits SMS transfers 28

29 Nie można obecnie wyświetlić tego obrazu. Nie można obecnie wyświetlić tego obrazu. Technological Era technologii jump ciągły we proces have already started GETIN NOBLE BANK POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ 20 CZERWCA 203 ROKU POUFNE modern interface service for proxies foreign currency new accounts mobile banking FX accounts activity save yourself mobile app new cards issued transfers FX accounts activity NFC SMS/ notifications Facebook transfers FC deposits SMS transfers 29

30 3 GETIN NOBLE BANK Skok technologiczny GNB został już dostrzeżony i doceniony przez Klientów Wybrane nagrody otrzymane przez GNB ZwycięzcaInnovation Lions 203: The Cannes Lions International Festival of Creativity nagroda za Mastercard Display Card Strategiczne zmiany w GNB zauważone i nagrodzone Zwycięzca Banking Technology Awards 203: w kategorii Best Use of Mobile Technology in Financial Services Rozwój technologiczny przekłada się już na wymierne korzyści biznesowe efekty Projektu Getin UP tys. Getin UP Project results sty 3 gru 3 Klienci Getin UP Pobrane aplikacje mobilne 2 40 Liczba założonychrachunków depozytowych 9x 9x 309x ZwycięzcaGrand Prix Golden Drum Awards: w kategorii New and Innovative Godło QI (Quality International) dla rachunku Getin UP Liczba transakcji kartowych x Spółka najszybciej budująca wartość, ranking przygotowywany przez Newsweek Polska i A.T. Kearney Bankowość mobilna Getin UP na podium prestiżowego rankingu przygotowanego przez portal Money.pl Liczba otwartych rachunków oszczędnościowych 94 Liczba wydanych kart Display 3 5 7x 6x 30

31 4 GETIN NOBLE BANK Płynna struktura bilansu i bezpieczeństwo kapitałowej dające możliwość pełnego wykorzystania możliwości rynkowych Płynność oraz adekwatność kapitałowa GNB na tle rynku¹ 6.0% 4.% 2.% 5.6% 2.% 9.4% 3.% 5.0% 3.8% 2.4% 4.5% 9.4% 3.4% 3.9% 7.6% 7.5% 200,4% 86,9% 72,9% 58,% 42,6% 0,6% Średnia dla grupy = 7.5% 02,% 99,9% 99,5% 93,% 92,2% 9,7% 9,% 86,7% 68,9% 58,3% Bank Bank 9 Bank 4 Bank 7 Bank 7 Bank 4 Bank 0 Bank 2 Bank Bank 6 Bank 2 Bank 6 Bank 3 Bank 5 Bank 5 % Współczynnik adekwatności kapitałowej Jeden z najniższych współczynników kredyty / depozyty Bezpieczny poziom CAR na poziomie zbliżonym do średniej sektora (2,4% na koniec 203) Ze wskaźnikiem L/D 93,% Getin Noble Bank jest zdecydowanie bardziej płynny niż inne banki w sektorze, co daje przestrzeń na wzrosty wartości portfela kredytowego w sytuacji, gdy spodziewane ożywienie gospodarcze na dobre zagości na polskim rynku. Źródło: Sprawozdania finansowe i prezentacje banków oraz dane finansowe banków opublikowane przez dziennik Rzeczypospolita, pro forma dla późniejszego podniesienia kapitału. Brak danych dla Banku 8 oraz Banku 3. W oparciu o ostatnie dostępne dane (203 dla Bank 3, Bank 4, Bank 5, Bank 6, Bank 9 oraz Bank 5, 202 dla Bank 7 i 9M 3 dlapozostałych banków) 3

32 4 GETIN NOBLE BANK Silna pozycja umożliwia wykorzystanie unikalnej wiedzy w zakresie realizacji transakcji M&A GNB jest najbardziej aktywnym i skutecznym graczem na rynku M&A w Polsce Szybki i skuteczny proces decyzyjny Poufność, jako główny priorytet Preferowany partner przez zagraniczne grupy bankowe wychodząc z działalności na polskim rynku Wysokie kompetencje oraz sprawność operacyjna; potwierdzone w wielu przeprowadzonych transakcjach (bez opóźnień, bez skarg, dobra prasa) Szerokie doświadczenie w ramach postępowania przed KNF oraz UOKiK Rekordowo szybkie postępowanie przed KNF: nabycie zorganizowanej części DZ Bank Polska w miesiące od podpisania umowy do closingu Pierwsza na rynku skutecznie przeprowadzona transakcja nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa bankowego (działalność detaliczna DnB NORD Polska) Zakończone transakcje M&A ( ) A B C D E Kupno (zorg. część) (zorg. część) Sprzedaż (IPO) (dawny Link4) A Transakcje sfinalizowane w 203 Nabycie GMAC Bank za 32 mln PLN (0.95x P/BV) i na bazie zakupionej licencji zbudowany Idea Bank, specjalistyczny bank dla klientów biznesowych Idea Bank osiągnął breakeven w pierwszym roku działalności Po 9M 3, Idea Bank dysponował 8 mld PLN aktywów oraz miał 80mln PLN zysku netto Zysk brutto na sprzedaży akcji Idea Banu do Getin Holding w wysokości 03 mln PLN B Allianz Bank nabyty za cenę 49 mln PLN (0.55x P/BV) przez Getin Holding przed wydzieleniem GNB z Getin Holding Bank dysponował mld PLN aktywów, ok. 80 tys. Klientów i 60 oddziałami, jak też 0,5 mld PLN straty podatkowej (ok. 00 mln PLN aktywa z tyt. odroczonego podatku) Po minimalnych stratach, restrukturyzacji, Allianz Bank osiągnął próg rentowności w ciągu poniżej 6 miesięcy od przejęcia AZB zmienił nazwę na Get Bank i następnie został połączony z GNB w cze 3 C GNB nabył zorganizowaną część przedsiębiorstwa Banku DnBNORD Polska (38 mln PLN zysku z okazyjnego nabycia) 39 placówek, 2,2 mld PLN depozytów (głównie detalicznych) oraz 0,8 mln PLN regularnie obsługiwanego portfela kredytów dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni oraz SME, zgodnie ze strategicznym założeniem rozwoju tych linii biznesowych Stabilny portfel kredytowy z niskim kosztem finansowania oraz atrakcyjnym profilem Klientów D Nabycie 00% akcji DexiaKommunalkredit Bank Polska [DKBP] za cenę 57 mln PLN (0,7 P/BV) dające w rezultacie 3 mln PLN zysku brutto z tyt. okazyjnego nabycia Od początku rentowny DKBP obecnie pod nazwą BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. funkcjonuje w ramach Grupy GNB pozytywnie kontrybuując do wyniku Grupy Zakres transakcji obejmował 0,4 mld PLN taniego i stabilnego finansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz 0,5 mld PLN atrakcyjnych kredytów dla Klientów segmentu JST (zgodnie ze strategicznym kierunkiem rozwoju działalności w tym segmencie) E Nabycie ok. 00 mln PLN aktywów klientów privatebanking DZ Bank Polska za cenę poniżej % AuM Ok.,3 mln PLN zysku z okazyjnego nabycia 32

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i spółek Grupy w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Grupa Banku Millennium Strategia Banku Millennium, Podsumowanie emisji akcji serii L oraz Prezentacja wyników za 2009 rok Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. 22 kwietnia 2010 Zastrzeżenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZWARTYM KWARTALE 2013 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZWARTYM KWARTALE 2013 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZWARTYM KWARTALE 213 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 21 lutego 214 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2008 ROCZNY 2008

RAPORT 2008 ROCZNY 2008 2008 RAPORT ROCZNY 2008 2008 Raport Roczny Spis treści 1 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej....................................... 2 List Prezesa Zarządu.......................................................

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji. Oferujący Noble Securities

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2014 r.

Raport o sytuacji banków w 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2005 SPIS TREŚCI 1. Wstęp omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZTERECH KWARTAŁACH 2012 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZTERECH KWARTAŁACH 2012 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZTERECH KWARTAŁACH 2012 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 28 lutego 2013 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący Nr.9/2013. Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012.

Raport bieżący Nr.9/2013. Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012. Data publikacji: 1 lutego 2013 Raport bieżący Nr.9/2013 Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium S.A. Zaktualizowana strategia: 2015-2017. Warszawa, 2 lutego 2015

Bank Millennium S.A. Zaktualizowana strategia: 2015-2017. Warszawa, 2 lutego 2015 Bank Millennium S.A. Zaktualizowana strategia: 215-217 Warszawa, 2 lutego 215 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i w żadnym

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2010 Annual Report

Raport Roczny 2010 Annual Report List Prezesa do Udziałowców LETTER TO SHAREHOLDERS Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Klienci Pekao Banku Hipotecznego S.A. W imieniu Zarządu Banku przedstawiam Raport Roczny za rok 2010. W roku 2010 Bank

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM KWARTALE 2013 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM KWARTALE 2013 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM KWARTALE 213 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 9 maja 213 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 Grupy mbanku S.A.

Raport roczny 2013 Grupy mbanku S.A. Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mbanku S.A. za 2013 rok. w tys. zł w tys. EUR Rok Rok Rok Rok

Bardziej szczegółowo

Grupa BOŚ S.A. 3Q 2013

Grupa BOŚ S.A. 3Q 2013 Grupa BOŚ S.A. 3Q 2013 Podstawowe dane finansowe dane narastające (tys. PLN) 1-3 Q 2012 2012 1-3 Q 2013 Zmiana R/R ROE Wynik z tytułu odsetek 213 276 284 155 200 845-5,8% Wynik z tytułu opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Investor Day. Generowanie trwałego wzrostu zysków dzięki większej skali. Warszawa, 4 lutego 2013r. WORKING DRAFT

Investor Day. Generowanie trwałego wzrostu zysków dzięki większej skali. Warszawa, 4 lutego 2013r. WORKING DRAFT 0 Investor Day Generowanie trwałego wzrostu zysków dzięki większej skali Warszawa, 4 lutego 2013r. Program spotkania 1 Generowanie trwałego wzrostu zysków dzięki większej skali Temat Godz. Prezentujący:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Zarząd PZU Przemysław Henschke PZU Życie Tomasz Tarkowski PZU / PZU Życie Przemysław Dąbrowski CFO PZU / PZU Życie Dariusz Krzewina

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo