WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 2014"

Transkrypt

1 WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 204 WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 203 PREZENTACJA ZAUDYTOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW

2 Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje finansowe 2. Ekonomia, Sektor Bankowy i Getin Noble Bank w skrócie 3. Kluczowe informacje biznesowe 4. Załącznik 2

3 Rok 203 podstawowe informacje 402,5 mln PLN zysku netto w 203. Bez zmiany modelu rozliczania przychodów z bancassurance : PLN 463m 2 Zysk netto w 4Q 3 równy 63mln PLN 3 Współczynnik wypłacalności = 2,4% (+0.6 p.p. r/r) 4 Marża netto (NIM) na koniec203 = 2,2%; wzrost do poziomu 2,3% na koniec lutego Zdecydowana poprawa wyniku odsetkowego w 4Q 3: 347 mln PLN(+36 mln PLN/ +2% kw/kw). Dalszy wzrost marży netto w styczniu/lutym ROE skonsolidowane na poziomie 9,5% 7 8 Spadek kosztu ryzyka do poziomu,2% w 203 Wzrost sprzedaży kredytów z wyższymi marżami. Całkowita sprzedaż wzrosła w 203 o 3% w ujęciu r/r. Najwyższa dynamika w kredytach MSP i leasingu ponad 50% r/r; sprzedaż kr. detalicznych +34%; spadek sprzedaży kr. hipotecznych o 29% 9 Ciepłe przyjęcie Getin Point ponad 500 Klientów obsłużonych w ciągu 2 tygodni. 3

4 Najważniejsze parametry finansowe porównanie kwartalne Skuteczność we wdrażaniu Strategii Getin Up 4Q 203; zmiana vs 4Q 202 mln PLN Saldo kredytów (w tym leasing) ,4 +9,4% Saldo depozytów 5 486,4 +2,6% Suma bilansowa 63 67, +8,8% Kapitał własny 4 775, +9,6% (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) ROE 9,5% 0,0 p.p. C/I 45,0% +7,3 p.p. CAR 2,4% +0,6 p.p. Wynik z tyt. odsetek 346,9 +5,5% Wynik z tyt. prowizji 6,0 +9,4% Odpisy -52, -28,8% Koszty działania -233,9 +0,7% bez kosztów związanych z (224,7) +6,3% transakcjami M&A w 203 Udział depozytów bieżących 6,8% I oszczędnościowych w depozytach ogółem +7,6 p.p. Kredyty/depozyty 93,% +5,8 p.p. Koszt ryzyka,2,2% -0,9 p.p. Zysk brutto 03,5 +30,9% Zysk netto 60,2 +50,2% (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) Liczba klientów [mln] 2,4 +,9% Jednostkowo GNB 2 Wynik na odpisach / średnie saldo kredytów 4

5 Najważniejsze parametry finansowe Zmiany w modelu rozpoznawania przychodów z bancassurance w rezultacie realizacji wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Efekty wprowadzonych zmian w modelu księgowania przychodów z bancassurance(mln PLN) Przychody z bancassurance do wykazania w przyszłości 375 Negatywny wpływ zmian w modelu na P&L (zysk netto) -6 Korekta w P&L wprowadzona w H 3(zysk netto) -8 Wpływ na wysokość kapitału -363 częściowo skompensowany przez sprzedaż akcji własnych w grudniu Kwartalny wynik odsetkowy, wynik prowizyjny i NIM Dane kwartalne dostosowane do zmian w modelu księgowania przychodów z bancassurance Wynik odsetkowy Wynik z prowizji i opłat Q 203 2Q 203 3Q 203 4Q 203 średniomiesięcznie(mln PLN) Jan&Feb204 (szacunek) n/a kwartalnie Marża netto 2,2% 2,4% 2,0% 2,2% 2,3% Wpływ zmian w modelu księgowania przychodów z bancassurance na zysk netto kolejnych okresów 2 (mlnpln) Zysk netto w ujęciu kwartalnym(mln PLN) Dane kwartalne dostosowane do zmian w modelu księgowania przychodów z bancassurance odroczone zyski z bancassurance do wykazania w przyszłości kolejne lata Q'3 2Q'3 3Q'3 4Q'3 zgodnie z wytycznymi KNF z dnia 23 grudnia z wyłączeniem nowej produkcji w kolejnych latach 5

6 Bilans podstawowe dane Finansowanie stabilnymi depozytami długoterminowymi. Wg rodzaju (mld PLN) Aktywa Kredyty Instrumenty fin. DDS Należności od banków (z BC) Pozostałe aktywa Pasywa Customer deposits Zob. z tyt. emisji dłużnych pap. wart. Zobowiązania wobec banków Kapitał Pozostałe zobowiązania Struktura kredytów(gru-3) -,0p.p. +4,9p.p. 6,7% 5,6% 7,4% 48.0 mld PLN +0,6p.p. Kredyty samochodowe Kredyty detaliczne Kredyty hipoteczne c Aktywa(mln PLN) Należności od banków(z Bankiem Centralnym) Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży Kredyty Inne aktywa Suma aktywów Pasywa(mln PLN) Zobowiązania wobec banków Zob. z tyt. emisji dłużnych pap. wartościowych Depozyty Kapitał własny (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej) Pozostałe zobowiązania Razem ,3p.p. 70,3% Struktura depozytów (gru-3) +,6p.p. -,5p.p. +6,p.p. +0,9p.p. 2,% -0,2p.p. 3,3% 2,5% 5,4% 5.5 mld PLN,5% 65,3% -6,9p.p. Kredyty MSP i JST (z leasingiem) Detaliczne terminowe Detaliczne bieżące Firmowe terminowe Firmowe bieżące JST terminowe JST bieżące zmiana vs 202 zmiana vs 202 6

7 Bilans Depozyty: saldo i koszty Rekordowo niski koszt finansowania Saldo (mld PLN) +3.7% Detaliczna stawka depozytowa w GNB vs stawka referencyjna NBP 39, 42, 45,3 47,2 48,6 49,0 49,7 50,2 49,9 52, 53,0 5,5 mar' cze' wrz' gru' mar'2 cze'2 wrz'2 gru'2 mar'3 cze'3 wrz'3 gru'3 Depozyty klientów z segmentu JST wzrosły w ciągu ostatnich 2 miesięcy o 22%, t.j. ponad razy szybciej niż rynek. Kolejne umowy kredytu zawarte z EIB w 203 o łącznej wartości 350 mln EUR w celu finansowania klientów MSP oraz JST. Skuteczne działania w zakresie dywersyfikacji źródeł finansowania. W dniu 6czerwca 203 roku sfinalizowana umowa pomiędzy Getin Noble Bankiem S.A. a Bancof AmericaSecurities Limited na udzielenie Getin Noble Bankowi na okres 3 lat kredytu w wysokości 25 mln EUR. W dniu 2 sierpnia 203 zawarta długoterminowa transakcja repo na kwotę 50 mln CHF. Dane dla roku 202 dla połączonych banków Getin Bank i Get Bank 7

8 Finansowanie i Kapitał Bezpieczeństwo kapitałowe Bank utrzymuje współczynnik wypłacalności na poziomie nie niższym niż 2% Współczynnik wypłacalności +290 p.b. 6,3% 2.4% Udział NPL 2,3% 3,5% 3,6% Odpisy/Kredyty z utratą wartości (wskaźnik pokrycia) 2 59,7% 58,4% 59,% 60,6% 9.5% 0,2% (3,4%) 200 wzrost wymogu kapitałowego Increase of equity and sub-debt 203 Poziom NPL Wskaźnik pokrycia Budowa bezpiecznej struktury aktywów i pasywów w przekroju walutowym i płynnościowym jednym z celów strategicznych (dłuższe pasywa, większa stabilność finansowania, alternatywne formy pozyskania płynności z rynku).,92 mld PLN wyemitowanego długu podporządkowanego na koniec lutego 204 roku jednostkowy 2 bez odpisów IBNR 8

9 Bilans Kredyty: mix sprzedażowy Zmiana struktury sprzedaży; krótsze, szybciej amortyzujące się kredyty, wyższe marże Struktura sprzedaży średniomiesięczna sprzedaż (mln PLN) (63%) +8% (48%) % 80 Sprzedaż kredytów kwartalnie (mln PLN) całkowita sprzedaż kwartalna Q4'3 Q3'3 Q2'3 Q'3 Q4'2 Q3'2 Q2'2 firmowe samochodowe + leasing (netto) detaliczne hipoteczne 2,4 mld PLN kredytów sprzedanych w 203; +3% r/r Kredyty (mld PLN) 3 35,5 Kredyty hipoteczne % MARŻA 2) 6.5% Pozostałe kredyty 38,9 4, 42, 4,9 43,3 43,3 43,8 45,0 46,9 47,4 48, Q'2 Q4' Q3' Q2' Q' mar' cze' wrz' gru' mar'2 cze'2 wrz'2 gru'2 mar'3 cze'3 wrz'3 gru'3 Zgodnie z przyjętą strategią koncentracja na sprzedaży szybciej amortyzujących się produktów, gwarantujących wyższe marże - kredyty gotówkowe, samochodowe, MSP i leasing. Dalszy wzrost sprzedaży tych produktów w 203 roku w stosunku do średniego poziomu z roku 202 o 35%, przy spadku sprzedaży kredytów hipotecznych o 29%. Dane skonsolidowane 2 Marża ponad WIBOR 3M kredytów sprzedanych w pierwszym trzech kwartałach 203 roku; w przypadku kredytów hipotecznych marża docelowa 3 Dane dla roku 202 dla połączonych banków Getin Bank i Get Bank 9

10 Jakość aktywów Ryzyko kredytowe Widoczne efekty działań zmierzających do poprawy jakości aktywów Odpisy i saldo kredytowe (mln PLN) Q'0 Q2'0 Q3'0 Q4'0 Q' Q2' Q3' Q4' Q'2 Q2'2 Q3'2 Q4'2 Q'3 Q2'3 Q3'3 Q4'3 Odpisy aktualizujące Saldo kredytowe 52 Kosztryzykakredytowego (%) zmiana Kredyty korporacyjne 2,%,0% 0,3p.p. Kredyty samochodowe 2,7% 2,8% -0,07 p.p. Kredyty hipoteczne 0,5% 0,6% -0,07 p.p. Kredyty detaliczne 5,3% 5,4% -0, p.p. Kredyty razem,2%,2% -0,05 p.p. Utrzymany trend spadkowy w poziomie odpisów na ryzyko kredytowe odpisy w 203 niższe o 36%w ujęciu r/r Jakość nowego portfela utrzymywana w ramach założonego apetytu na ryzyko. Regularne transakcje sprzedaży portfeli NPL.Blisko 200mlnPLN sprzedanego portfela (kapitał) w 203 Średniomiesięczny poziom odpisów (tys. PLN) 3, Q'20 2Q'20 3Q'20 4Q'20 Q'202 2Q'202 3Q'202 4Q'202 Q'203 2Q'203 3Q'203 4Q'203 Kredyty razem Kredyty samochodowe Kredyty hipoteczne Kredyty detaliczne Kredyty firmowe i inne Wynik na odpisach do średniego salda kredytów; wskaźnik zannualizowany; jednostkowo GNB 2 Łączniez leasingiemi pozostałymi 3 jednostkowo GNB 4 Dane dla Q 202 oraz Q2 202 dla połączonych banków Getin Noble oraz Get Bank 0

11 Jakość aktywów Ryzyko kredytowe Poprawa jakości portfela kredytowego potwierdzona znaczącym spadkiem nowych NPLi Udział kredytów z przeterminowaniem 90 dni i pow. w kwocie uruchomień (kredyty hipoteczne) 2 m-cy po uruchomieniu 6 m-cy po uruchomieniu 4 m-cy po uruchomieniu 2,9% 0,8% 0,2% 0,3% 0,% 0,% 0,0% 0,0% 0,0% gru-09 gru- gru-2 Udział kredytów z przeterminowaniem 90 dni i pow. w kwocie uruchomień (kredyty samochodowe) 2 m-cy po uruchomieniu 6 m-cy po uruchomieniu 4 m-cy po uruchomieniu Udział kredytów z przeterminowaniem 90 dni i pow. w kwocie ur. (kredyty hipoteczne)%90 dpd wg roku udzielenia 4% 3% 2% % ,%,9% 0,7%,8% 0,7% 0,3%,5% 0,6% 0,2% gru-09 gru- gru-2 0% 4M 5M 6M 7M 8M 9M 0M M 2M liczba miesięcy od momentu udzielenia kredytu Udział kredytów z przeterminowaniem 90 dni i pow. w kwocie uruchomień (kredyty gotówkowe) 2 m-cy po uruchomieniu 6 m-cy po uruchomieniu 4 m-cy po uruchomieniu Ryzyko 3 raty 30 dni po dacie wymagalności (kredyty gotówkowe i samochodowe) Kredyty gotówkowe 0,3% 3,8%,0% 4,6% 0,8%,9% 3,6%,2% 0,4% gru-09 gru- gru-2 3,%,9% 0,8%,6%,3% gru-09 gru- gru-3 0,2%

12 Jakość aktywów Ryzyko kredytowe Radykalna poprawa dzięki stopniowemu zmniejszaniu się poziomu Starego portfela Zmiana struktury salda mld PLN 44,7 28,2 Stary portfel¹ Nowy portfel² 6,5 gru- 52,2 23, 29, gru-3 prowadzi do znaczącego spadku poziomu odpisów Odpisy na ryzyko kredytowe(mln PLN) % Koszt ryzyka % Stary portfel¹ % 3.2% % Nowy portfel² 58.7% 97.4% 4Q' 4Q'3 Normalizacja poziomu NPL w nowej produkcji gru- gru-3 wsk. NPL 8.0% 23.6% 2.0% 4.5% 5, 5,5 0,3,3 Getin Noble Bank zrewidował swoją politykę kredytową w trzecim kwartale 20 roku wprowadzając bardziej rygorystyczne wymogi w ramach polityki kredytowej Wprowadzone zmiany przyniosły znaczącą poprawę wskaźników jakości aktywów z dużo niższym poziomem NPL oraz kosztu ryzyka portfela udzielonego po 3 kwartale 200 roku Stary portfel Nowy portfel Kredyty udzielone do Q QTD 2 Kredyty udzielone od Q

13 Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje finansowe 2. Ekonomia, Sektor Bankowy i Getin Noble Bank w skrócie 3. Kluczowe informacje biznesowe 4. Załącznik 3

14 Polska Otoczenie makroekonomiczne Podstawowe informacje o kraju Informacje ogólne Członek UE od 2004 roku 8 największa i 6 pod względem populacji gospodarka w ramach UE Jedyna europejska gospodarka, która uniknęła recesji Najsilniejsza absorbcja Funduszy Spójności Rozważna polityka zarządzania makroekonomicznego Stabilne ratingi Brak toksycznych aktywów Wzrost PKB Polski vs UE oraz Strefa Euro 8,00 6,2 6,8 6,00 5, 4,00 3,6 3,9 4,5 2,00,6,9,6 0, F -2,00-4,00-6,00 Polska UE Strefa Euro Ratingi Agencja Rating Perspektywa S&P A- Stabilna Fitch A- Pozytywna Moody s A2 Stabilna Kluczowe dane makroekonomiczne Wzrost realny PKB(r/r) 4,5,9,6 (I) PKB per capita (US$) , (P) Produkcja przemysłowa(koniec roku) 6,8,4 22 (I) Stopa bezrobocia(koniec roku) 2,5 3,4 3,4 Inwestycje zagraniczne netto(%pkb),8 0,7 0,2 (P) Inflacja(śr. r/r) 4,3 3,7 0,9 Index cen producentów (śr. r/r) 7,6 3,4 -,3(I) Rachunek bieżący[%pkb] -4,3-3,5 -,5(I) Bilans handlu[%pkb) -2,7 -,4 0,9 (P) Bilans fiskalny [%PKB] -5,0-3,8-4,2(P) Dług do PKB(ESA 95) [%] 56,2 55,6 58,9 (P) Dług zewnętrzny[mld EUR] 248, 276, 272,2 (P) NBP stopa referenceyjna (koniec roku) [%] 4,50 4,25 2,50 WIBOR3M (śr.)[%] 4,60 4,90 3,03 Rentowność 0Y obligacji rządowych (śr.)[%] 5,97 4,95 4,03 EURPLN (koniec roku) 4,42 4,09 4,5 CHFPLN (koniec roku) 3,63 3,39 3,38 Główny Urząd Statystyczny (GUS), Eurostat 2 Główny Urząd Statystyczny (GUS), Narodowy Bank Polski (NBP), Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), Reuters 3 (I) dane wstępne; (P) - prognoza 4

15 Polska Sektor Bankowy Podstawowe informacje o sektorze bankowym Informacje ogólne Aktywa banków w wysokości407 mld PLN Kredyty hipoteczne stanowią 6% salda kredytów detalicznych Koncentracja aktywów: top 5 banków 46% BFG: w pełni gwarantowane depozyty w wysokości ekwiwalentu EUR. 20% 5% 6% 69% Banki kontrolowane przez zagraniczne grupy bankowe Banki kontrolowane przez Skarb Państwa Banki kontrolowane przez prywatnych inwestorów Banki spółdzielcze Kluczowe dane o sektorze bankowym (mld PLN)¹ mld PLN Aktywa Kapitał Należności od sektora niefinansowego Kredyty dla gospodarstw domowych Kredyty hipoteczne Zobowiązania wobecsektora niefinansowego Podmioty gospodarcze Gospodarstwa domowe Wskaźnik NPL (gru-3) 7,48% 0,25% 8,50% Kapitalizacja Wskaźnik Tier I 25,0% 20,0%.2% 3.3% 3.9% 3.% 4.8% 5.8% 2,0% 2,5% 3,% 4,2% 5,0%,7% 0,% 0,0% 5,0% 0,0% Zysk 30,0 25,0 20,0 5,0 0,0 5,0 0,0 Total¹ Segment finansowy Segment niefinansowy Zysk netto(mld PLN) 6.9% 8.0% 9.8% 2.% 0.6% 0.0% 3,9 5,5 5,5 5,4,4 8, % Współczynnik wypłacalności % ROE Źródło: Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) Banki działające w Polsce + polskie oddziały banków zagranicznych i instytucji kredytowych + SKOKi. Kredyty i depozyty z wyłączeniem instytucji rządowych i samorządów. 5

16 Getin Noble w skrócie Kluczowe informacje o Banku Podstawowe informacje Top 6 Bank w polskim sektorze bankowym Drugi największy polski bank z większościowym kapitałem polskim Silna sieć detaliczna oraz stabilne detaliczne źródła finansowania Stabilne ratingi pomimo zawirowań rynkowych w ostatnich 4 latach Najszybciej rosnący bank pośród Top0 Dwie silne marki bankowe: Getin Bank oraz Noble Bank GNB posiada szóstą największą sieć dystrybucji w sektorze bankowym z 554 placówkami (Getin Bank, Noble Bank i placówki franszyzowe) Ratingi Perspektywa FITCH: Podmiotu (IDR) BB stabilna MOODY S: Rating Długoterminowy Ba2 stabilna Efektywność kosztowa C/I (Dec 3 ) 5,% 45,0%,2 Klienci (mln) 2,4 3,9% Kredyty Ekspansja rynkowa (udziały w rynku 2 ) 5,7% Depozyty 4,5% 6,0% Rynek GNB gru 09 gru 3 gru 09 gru 3 gru 09 gru 3 Struktura Grupy * DOM MAKLERSKI STALE UMACNIAJĄCY POZYCJĘ NA RYNKU PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH # DORADCA FINANSOWY W POLSCE * (udział 42,5%) DYNAMICZNIE ROSNĄCA FIRMA LEASINGOWA [#2 na rynku] KONSEKWENTNIE WYSOKA SKUTECZNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PORTFELEM AKCYJNYM Sprawozdania finansowe Getin Noble Bank, dane z Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) 2 Udziały rynkowe policzone w oparciu o dane NBP (rynek = banki działające w Polsce + rezydujące w Polsce oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków zagranicznych + SKOK-i) 6

17 Getin Noble w skrócie Kluczowe informacje o Banku Zmiana kursu akcji od spin off (sty 2, rekalkulacja do kursu GNB) PLN 3,50 3,00 GNB WIG Banki WIG % 2, % 2, %,50,00 sty-2 maj-2 wrz-2 lut-3 cze-3 paź-3 lut-4 Kursakcji głównemierniki Kapitalizacja rynkowa(mln PLN) tyg. minimum (mln PLN) tygmaximum(mln PLN) 893 Średni wolumen obrotu w ost. 3M(mln PLN) 5,7 C/ Z 2,9x C/ WK,84x Źródło: Bloomberg, wg stanu na 25 lutego 204 wg stanu na 25 lutego 204 POZYCJA RYNKOWA Struktura akcjonariatu (ZGODNIE Z WIEDZĄ POSIADANĄ PRZEZ SPÓŁKĘ) # Private banking # Kredyty samochodowe 36,9% dr. Leszek Czarnecki (bezpośrednio i pośrednio) ING OFE # Doradztwo finansowe 55,9% Pozostali akcjonariusze #2 Leasing 7,3% 7

18 Getin Noble Bank na tle polskiego sektora bankowego GNB szóstą największą instytucją bankową Bank Udziały w rynku (gru-3)¹ Kredyty Total Detal Depozyty Aktywa Placówki Główny akcjonariusz 9.8% 20.8% 9.9% 7.0% 2,545 Polish Treasury.4% 7.8% 3.3% 0.7%, % 8.0% 0.3% 8.5%,83 7.6% 6.9% 7.4% 7.4% % 8.0% 6.0% 4.6% 554 L. Czarnecki (PhD) 5.% 3.4% 8.% 6.2% % 3.2% 4.3% 4.0% % 5.6% 5.5% 4.% 44 4.% 4.6% 3.2% 3.8% % 4.0%.8% 2.6% % 2.8%.6% 2.4% %.8% 2.2%.6% 804 Carlo Tassara 2.0% n.a..0%.5% 399.7%.0% 3.% 3.2% 85.3% 0.9%.5%.3% 95 Getin Noble Bank jest piątym bankiem w kategorii kredytów with z pozycją w top 3 w kredytach detalicznych Bank dysponuje szóstą największą siecią dystrybucji pośród banków działających w Polsce.. Źródło: Szacunek przygotowany na podstawie sprawozdań finansowych i prezentacji banków oraz danych publikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) W oparciu o dane KNF na temat rynku na koniec grudnia 203 oraz ostatnie dane dostępne dla wszystkich banków (203 dla BZ WBK, mbank, ING Bank Śląski, Bank Millennium, Citi Handlowy and Nordea Bank oraz 9M 3 dla pozostałych banków) 8

19 Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje finansowe 2. Ekonomia, Sektor Bankowy i Getin Noble Bank w skrócie 3. Kluczowe informacje biznesowe 4. Załącznik 9

20 Attractive banking franchise 2 Wiodąca i dynamicznie rozwijająca się detaliczna działalność bankowa w Polsce Pierwsze znaczące rezultaty Strategii Getin UP przełom jakościowy w produktach i usługach Getin Noble Banku 3 Skok technologiczny dostrzeżony przez rynek oraz silnie i skutecznie wspierający rozwój biznesowy Płynna struktura bilansu i bezpieczeństwo kapitałowe dające możliwość pełnego wykorzystania możliwości rynkowych Lider w zakresie efektywności kosztowej unikalną przewagą konkurencyjną GNB Konsekwentna poprawa kosztu finansowania oraz normalizacja kosztu ryzyka, jako główne czynniki wzrostu ROE 20

21 GETIN NOBLE BANK Getin Noble Bank jest wiodącą i szybko rosnącą detaliczną platformą bankową w Polsce Depozyty korporacyjne, jako % wszystkich depozytów Większość polskich banków ma uniwersalny profil¹ 00% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% Banki uniwersalne Bank BPH Banki detaliczne GNB Średnia polskiego sektora bankowego Nordea Bank Pekao mbank BNP Paribas Millennium BZ WBK BGŻ Alior ING PKO BP BOŚ Banki korporacyjne Citi Handlowy Średnia polskiego sektora bankowego 0% 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Kredyty korporacyjne, jako % wszystkich kredytów Udziały rynkowe (%)² Kredyty Depozyty 6,0% 5,7% 4,5% 3,9%,3%,4% Ekspozycje detaliczne dominują w strukturze portfela zarówno depozytów, jak i kredytów w porównaniu do innych polskich banków Getin Noble Bank jest jedynym polskim bankiem z saldem portfela depozytowego przekraczającym 70% udziału zarówno w kredytach, jak i depozytach. GNB odnotował najwyższy na rynku procentowy przyrost liczby rachunków bieżących w ostatnim roku spośród polskich banków W wartościach bezwzględnych GNB pozyskało 232 tys. nowych rachunków, plasując się na drugim miejscu Źródło: Sprawozdania finansowe oraz prezentacje Getin Noble Bank, dane z Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), prnews.pl Dane na wrz-3, z wyjątkiem Banku BPH (gru-2); w przypadku GNB, wierzytelności leasingowe w ramach kredytów korporacyjnych, kredyty samochodowe traktowane jako kredyty detaliczne. Brak dostępnych danych dla Raiffeisen Polbank, Deutsche Bank oraz Credit Agricole 2 Udziały rynkowe policzone w oparciu o dane NBP (rynek = banki działające w Polsce + rezydujące w Polsce oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków zagranicznych + SKOK-i) 2

22 GETIN NOBLE BANK Silna pozycja GNB na rynku kredytów konsumpcyjnych Portfelkredytów konsumpcyjnychgnb natlerynku (mlnpln) 3.4% 3.6% 7.% 2.2% 7.% 37.0% 25.0%.3% 46.0% 26.2% 9.5% 4.5% 5.5% 7.6% 6.6% 7.6% 7.% 6.9% 6.0% 5.5% 5.5% 4.3% 4.% 3.3% 3.2%.9%.2% 0.7% , Bank Bank 4 Bank 3 Bank 2 Bank 2 Bank Bank 5 Bank 7 Bank 5 Bank 6 Bank 4 Bank 0 Bank 6 % Kredyty konsumpcyjne jako % wszystkich kredytów % Udział rynkowy w kredytach konsumpcyjnych Portfel kredytów stanowi 7% całego portfela kredytowego Banku, pozytywnie plasując Bank w obliczu oczekiwanego ożywienia gospodarczego Wysoki udział kredytów konsumpcyjnych w portfelu GNB (7,% vs 3.5% średnia dla pozostałych banków) ułatwia przeszacowanie portfela w czasie wobec dojrzewania kredytów hipotecznych GNB jest właścicielem trzeciego największego portfela kredytów konsumpcyjnych pośród polskich banków z udziałem rynkowym 7.2%, (na koniec grudnia 203), co stanowi korzystny punkt wyjścia wobec oczekiwanego ożywienia gospodarczego i wzrostu stóp rynkowych Źródło: Sprawozdania finansowe oraz prezentacje Getin Noble Bank, dane z Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) W oparciu o dane KNF na temat rynku na koniec gru-3 oraz ostatnie dostępne dane na temat portfeli kredytów brutto dla wszystkich banków z wyjątkiem Banku 6(kredyty netto). Brak dostępnych danych dla Banku 7, Banku 8, Banku 9 oraz Banku 3 22

23 2 GETIN NOBLE BANK Getin Noble Bank jest na dobrej drodze, aby osiągnąć ambitne cele Strategia Getin UP Rachunek zysków i strat E UDZIAŁ OSADU NA RIR W SALDZIE DEPOZYTOWYM (%) Wynik z tyt. odsetek (mln PLN) ~,800 Odpisy(mln PLN) (975) (624) ~(550) Zysk(mln PLN) ~,000 ROE 9,5% 9,5% >5% SALDO KREDYTÓW FIRMOWYCH (MLD PLN) Bilans Kluczowy produkt Roczny wzrost aktywów'2-'5 w nowej strategii, Only ~0% Wzrost salda kredytów Klientów zapewniający tańsze i stabilne finansowanie 54% >00% biznesowych '2-'5 Rachunki bieżące(tys.) ,000 LICZBA AKTYWNYCH RACHUNKÓW (TYS.) Strategia Operacje Produktocentryczność Klientocentryczność Transakcje M&A Technologia Oportunistyczne 3 zrealizowane transakcje Oportunistyczne Top 3 w Poslce Długość aktywów Długość pasywów Cel: osiągnąć oczekiwany zysk przy niewielkim wzroście poziomu aktywów Brokerzy pozytywnie odebrali nową strategię Getin Noble Banku, jako istotny krok we właściwym kierunku, adresującą najważniejszeelementy wymagające zmian / poprawy w Banku Źródło: Informacje Banku, dane i ambicje Zarządu Banku dotyczące roku 205 ogłoszone w roku 203 (prezentacja Strategii Getin UP opublikowana w marcu 203) ¹ uwzględnieniem korekt związanych ze zmianą zasad rachunkowości dot. rozliczania prowizji ubezpieczeniowych 23

24 2 GETIN NOBLE BANK Klientocentryczna strategia przynosi oczekiwane rezultaty odzwierciedlone w badaniach satysfakcji Klientów oraz w przyroście bazy Klientów Rachunki bieżące¹ Zmiana r/r(sep-3) Bank % ( 000) 42,7% ,4% 268 2,7% 47 4,7% 34 9,3% 24 7,5% 44 7,3% 4 6,4% 58 6,3% 2 3,0% 8 2,4% 48 2,4% 8 0,2% 3-3,2% -4-5,% -79-9,3% -39-9,8% -5 Ranking Przyjazny Bank Newsweeka Miejsce Bank E 205E Wybrane duże banki 4 Największy awans na rynku 8 Widoczna istotna poprawa satysfakcji Klientów Największa na rynku dynamika wzrostu bazy rachunków bieżących Nowa, skoncentrowana na Kliencie Strategia Getin UP znalazła już odzwierciedlenie w ostatnim rankingu Przyjazny Bank Newsweeka, w którym GNB zajął miejsce, odnotowując najwyższy na rynku awans Źródło: Dane Banku, prnews.pl, Newsweek, prezentacja Strategii Getin Up opublikowana w marcu 203 ) Z wyłączeniem BOŚ ze względu na brak porównywalności (BOŚ od 203 roku prezentuje rachunki bieżące razem z rachunkami oszczędnościowymi) 24

25 2 GETIN NOBLE BANK Implementacja strategii Getin UP poprawia skutecznie strukturę aktywów i pasywów Banku Skutecznie zmieniony salesmix kredytowy i oczekiwany pozytywny wpływ na NIM Kredyty walutowe to już mniej niż /3 portfela Systematyczny wzrost sprzedaży kredytów firmowych i MSP zgodnie z strategicznym założenie podwojenia tej linii do 205 Skuteczna zmiana struktury sprzedaży Korporacyjne / MSP,% Samoch. 5,2% Detal 9,8% Leasing 4,9% Korporacyjne / MSP 29.8% Hipoteczne 58,9% Leasing Hipoteczne 3.5% 22.6% 54% Samoch. 3.6% Detal 20.5% Udział kredytów walutowych w portfelu 30% 2009 gru-3 Znaczący wzrost poziomu przychodów z rachunków bieżących w 203 Systematyczny wzrost udziału tańszego i bardziej stabilnego finansowania Poprawa struktury finansowania Rachunki bieżące i oszczędnościowe, jako % wszystkich depozytów 9,2% 6,8% Marża na nowych terminowych depozytach detalicznych Marża ponad WIBOR (pb) 20 Skokowy spadek kosztu nowych depozytów detalicznych paz-2 0 gru-3 prezentacja Strategii Getin Up opublikowana w marcu

26 Wysoka efektywność oraz najwyższa jakość w miejsce szybkiego wzrostu 26

27 3 GETIN NOBLE BANK Getin UP: technologiczna rewolucja w GNB nabiera tempa Getin Up: Technological revolution in Getin Bank Już 75%klientów korzystających z bankowości internetowej jest w Getin UP oraz ponad 50 tys. klientów korzysta z nowej bankowości mobilnej Getin UP to długofalowy projekt realizowany w ramach marki Getin Bank. Zupełnie nowe oddziały nowy outlook, high-tech, przyjazne Klientom, wysoka jakość serwisu Wdrożenie nowoczesnej bankowości internetowej oraz wprowadzenie nowego konta Getin UP. Każdy element oferty został oparty na najnowszych światowych rozwiązaniach w zakresie bankowości internetowej. Konto Getin UP łączy w jednym miejscu wszystkich nowości technologiczne dostępne na rynku. Unikalne połączenie czterech elementów: Innowacyjne metody transferu pieniędzy Bankowość mobilna Praktyczne narzędzia do kontroli wydatków Przyjazne oszczędzanie Bankowość internetowa i mobilna Getin UP zwycięża w prestiżowych konkursach (najlepsza na świecie bankowość mobilna¹) Zupełnie nowy oddział Getin UP (nowoczesny i przyjazny Klientom) Brand new Getin UP branches Już 35 działających placówek Getin UP Cała sieć w Getin UP do 205 Getin Point wirtualny oddział Zakładanie rachunków bieżących, oszczędnościowych, terminowych Wyrabianie karty debetowej (z możliwością natychmiastowego odbioru) Podpisywanie umów dotyczących nowych produktów bankowych z użyciem biometrii; podpis składany na tablecie przy użyciu rysika Wpłaty gotówki na rachunki produktów w GNB Videokonferencjaz pracownikiem Banku Ponad 500 Klientów obsłużonych w ciągu pierwszych 2 tygodni! ¹ Zwycięzca Banking Technology Awards 203: Best Use of Mobile Technology in Financial Services 27

28 POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ 20 CZERWCA 203 ROKU POUFNE Era technologii ciągły proces modern interface service for proxies foreign currency new accounts mobile banking FX accounts activity save yourself mobile app new cards issued transfers FX accounts activity NFC SMS/ notifications Facebook transfers FC deposits SMS transfers 28

29 Nie można obecnie wyświetlić tego obrazu. Nie można obecnie wyświetlić tego obrazu. Technological Era technologii jump ciągły we proces have already started GETIN NOBLE BANK POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ 20 CZERWCA 203 ROKU POUFNE modern interface service for proxies foreign currency new accounts mobile banking FX accounts activity save yourself mobile app new cards issued transfers FX accounts activity NFC SMS/ notifications Facebook transfers FC deposits SMS transfers 29

30 3 GETIN NOBLE BANK Skok technologiczny GNB został już dostrzeżony i doceniony przez Klientów Wybrane nagrody otrzymane przez GNB ZwycięzcaInnovation Lions 203: The Cannes Lions International Festival of Creativity nagroda za Mastercard Display Card Strategiczne zmiany w GNB zauważone i nagrodzone Zwycięzca Banking Technology Awards 203: w kategorii Best Use of Mobile Technology in Financial Services Rozwój technologiczny przekłada się już na wymierne korzyści biznesowe efekty Projektu Getin UP tys. Getin UP Project results sty 3 gru 3 Klienci Getin UP Pobrane aplikacje mobilne 2 40 Liczba założonychrachunków depozytowych 9x 9x 309x ZwycięzcaGrand Prix Golden Drum Awards: w kategorii New and Innovative Godło QI (Quality International) dla rachunku Getin UP Liczba transakcji kartowych x Spółka najszybciej budująca wartość, ranking przygotowywany przez Newsweek Polska i A.T. Kearney Bankowość mobilna Getin UP na podium prestiżowego rankingu przygotowanego przez portal Money.pl Liczba otwartych rachunków oszczędnościowych 94 Liczba wydanych kart Display 3 5 7x 6x 30

31 4 GETIN NOBLE BANK Płynna struktura bilansu i bezpieczeństwo kapitałowej dające możliwość pełnego wykorzystania możliwości rynkowych Płynność oraz adekwatność kapitałowa GNB na tle rynku¹ 6.0% 4.% 2.% 5.6% 2.% 9.4% 3.% 5.0% 3.8% 2.4% 4.5% 9.4% 3.4% 3.9% 7.6% 7.5% 200,4% 86,9% 72,9% 58,% 42,6% 0,6% Średnia dla grupy = 7.5% 02,% 99,9% 99,5% 93,% 92,2% 9,7% 9,% 86,7% 68,9% 58,3% Bank Bank 9 Bank 4 Bank 7 Bank 7 Bank 4 Bank 0 Bank 2 Bank Bank 6 Bank 2 Bank 6 Bank 3 Bank 5 Bank 5 % Współczynnik adekwatności kapitałowej Jeden z najniższych współczynników kredyty / depozyty Bezpieczny poziom CAR na poziomie zbliżonym do średniej sektora (2,4% na koniec 203) Ze wskaźnikiem L/D 93,% Getin Noble Bank jest zdecydowanie bardziej płynny niż inne banki w sektorze, co daje przestrzeń na wzrosty wartości portfela kredytowego w sytuacji, gdy spodziewane ożywienie gospodarcze na dobre zagości na polskim rynku. Źródło: Sprawozdania finansowe i prezentacje banków oraz dane finansowe banków opublikowane przez dziennik Rzeczypospolita, pro forma dla późniejszego podniesienia kapitału. Brak danych dla Banku 8 oraz Banku 3. W oparciu o ostatnie dostępne dane (203 dla Bank 3, Bank 4, Bank 5, Bank 6, Bank 9 oraz Bank 5, 202 dla Bank 7 i 9M 3 dlapozostałych banków) 3

32 4 GETIN NOBLE BANK Silna pozycja umożliwia wykorzystanie unikalnej wiedzy w zakresie realizacji transakcji M&A GNB jest najbardziej aktywnym i skutecznym graczem na rynku M&A w Polsce Szybki i skuteczny proces decyzyjny Poufność, jako główny priorytet Preferowany partner przez zagraniczne grupy bankowe wychodząc z działalności na polskim rynku Wysokie kompetencje oraz sprawność operacyjna; potwierdzone w wielu przeprowadzonych transakcjach (bez opóźnień, bez skarg, dobra prasa) Szerokie doświadczenie w ramach postępowania przed KNF oraz UOKiK Rekordowo szybkie postępowanie przed KNF: nabycie zorganizowanej części DZ Bank Polska w miesiące od podpisania umowy do closingu Pierwsza na rynku skutecznie przeprowadzona transakcja nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa bankowego (działalność detaliczna DnB NORD Polska) Zakończone transakcje M&A ( ) A B C D E Kupno (zorg. część) (zorg. część) Sprzedaż (IPO) (dawny Link4) A Transakcje sfinalizowane w 203 Nabycie GMAC Bank za 32 mln PLN (0.95x P/BV) i na bazie zakupionej licencji zbudowany Idea Bank, specjalistyczny bank dla klientów biznesowych Idea Bank osiągnął breakeven w pierwszym roku działalności Po 9M 3, Idea Bank dysponował 8 mld PLN aktywów oraz miał 80mln PLN zysku netto Zysk brutto na sprzedaży akcji Idea Banu do Getin Holding w wysokości 03 mln PLN B Allianz Bank nabyty za cenę 49 mln PLN (0.55x P/BV) przez Getin Holding przed wydzieleniem GNB z Getin Holding Bank dysponował mld PLN aktywów, ok. 80 tys. Klientów i 60 oddziałami, jak też 0,5 mld PLN straty podatkowej (ok. 00 mln PLN aktywa z tyt. odroczonego podatku) Po minimalnych stratach, restrukturyzacji, Allianz Bank osiągnął próg rentowności w ciągu poniżej 6 miesięcy od przejęcia AZB zmienił nazwę na Get Bank i następnie został połączony z GNB w cze 3 C GNB nabył zorganizowaną część przedsiębiorstwa Banku DnBNORD Polska (38 mln PLN zysku z okazyjnego nabycia) 39 placówek, 2,2 mld PLN depozytów (głównie detalicznych) oraz 0,8 mln PLN regularnie obsługiwanego portfela kredytów dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni oraz SME, zgodnie ze strategicznym założeniem rozwoju tych linii biznesowych Stabilny portfel kredytowy z niskim kosztem finansowania oraz atrakcyjnym profilem Klientów D Nabycie 00% akcji DexiaKommunalkredit Bank Polska [DKBP] za cenę 57 mln PLN (0,7 P/BV) dające w rezultacie 3 mln PLN zysku brutto z tyt. okazyjnego nabycia Od początku rentowny DKBP obecnie pod nazwą BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. funkcjonuje w ramach Grupy GNB pozytywnie kontrybuując do wyniku Grupy Zakres transakcji obejmował 0,4 mld PLN taniego i stabilnego finansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz 0,5 mld PLN atrakcyjnych kredytów dla Klientów segmentu JST (zgodnie ze strategicznym kierunkiem rozwoju działalności w tym segmencie) E Nabycie ok. 00 mln PLN aktywów klientów privatebanking DZ Bank Polska za cenę poniżej % AuM Ok.,3 mln PLN zysku z okazyjnego nabycia 32

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

NA DOBREJ DRODZE DO REALIZACJI ZAŁOŻONYCH CELÓW 16 maja 2014

NA DOBREJ DRODZE DO REALIZACJI ZAŁOŻONYCH CELÓW 16 maja 2014 NA DOBREJ DRODZE DO REALIZACJI ZAŁOŻONYCH CELÓW 16 maja 2014 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 kwartał 2014 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Agenda 1. Podsumowanie i kluczowe informacje

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2016 ROKU 17 maja 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2016 ROKU 17 maja 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW WYNIKI FINANSOWE ZA KWARTAŁ 206 ROKU 7 maja 206 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje biznesowe 2. Kluczowe informacje finansowe 3. Załącznik

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY WZROST ZYSKU KWARTALNEGO 14 sierpnia 2014

KOLEJNY WZROST ZYSKU KWARTALNEGO 14 sierpnia 2014 KOLEJNY WZROST ZYSKU KWARTALNEGO 4 sierpnia 204 WYNIKI FINANSOWE ZA 2 kwartał 204 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje finansowe 2. Kluczowe

Bardziej szczegółowo

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJG K

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJG K WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJG K GETINNOBLEBANKG N B po 3 kwartałach 2013 roku Prezentacja niezaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 15 listopada 2013 r. GETIN NOBLE BANK Skuteczne

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding H1 2013 Warszawa, 30 sierpnia 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń kwartału i półrocza 64,0 mln PLN zysku netto 1) za Q2

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK 2011 Prezentacja wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 1 marca 2012 r. WPROWADZENIE Konsekwentnie realizujemy nasz strategiczny cel pierwsza piątka

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Prezentacja dla inwestorów i analityków zaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. GETIN NOBLE BANK NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding Q1 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q1 2013 43,1 mln PLN zysku netto 1) za Q1 2013 ponad 2,5-krotny

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding Q1-Q3 2013 Warszawa, 14 listopada 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 79,6 mln PLN zysku netto 1) za Q3 2013 wzrost wyniku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK za 1 półrocze 2011 roku prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 26 sierpnia 2011 r. WPROWADZENIE Sprzedaż kredytów w 1H2011

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

KONSEKWENTNA REALIZACJA STRATEGII. STABILNOŚĆ DZIĘKI SOLIDNYM PODSTAWOM. 13 listopada 2014

KONSEKWENTNA REALIZACJA STRATEGII. STABILNOŚĆ DZIĘKI SOLIDNYM PODSTAWOM. 13 listopada 2014 KONSEKWENTNA REALIZACJA STRATEGII. STABILNOŚĆ DZIĘKI SOLIDNYM PODSTAWOM. 3 listopada 204 WYNIKI FINANSOWE ZA 3 kwartał 204 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Agenda. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK po III kwartałach 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 10 listopada 2010r. NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012 Grupa Banku Millennium Strategia na lata 2010-2012 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i w żadnym przypadku nie może być traktowana

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 29 ROKU 29 kwietnia 29 r. ZASTRZEśENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK za 1 półrocze 2012 Prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 10 sierpnia 2012 r. WPROWADZENIE Konsekwentnie realizujemy

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANKG N B po 4 kwartałach 2012 roku Prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 5 marca 2013 r. WPROWADZENIE 12,5% współczynnik

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Wyniki po III kwartałach 2014 r. Podsumowanie III kwartałów Wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012. Warszawa Marzec 2010

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012. Warszawa Marzec 2010 Grupa Banku Millennium Strategia na lata 2010-2012 Warszawa Marzec 2010 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i w żadnym przypadku

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJG K

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJG K WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJG K GETINNOBLEBANKG N B za 1 półrocze 2013 roku Prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 30 sierpnia 2013 r. GETINNOBLEBANK- ODROBIONE LEKCJE

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2012

WYNIKI FINANSOWE 2012 WYNIKI FINANSOWE 2012 DOBRE ZAKOŃCZENIE DOBREGO ROKU Warszawa, 15 marca 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) +1,9% +4,5% 2 899 2 956 711 704 798 743 1kw 12 2kw 12 3kw 12 4kw 12 18,9% 18,9% 22,3% 19,6% 2011

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZĄ POŁOWĘ 2009 ROKU. 18 sierpnia 2009 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZĄ POŁOWĘ 2009 ROKU. 18 sierpnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZĄ POŁOWĘ 2009 ROKU 18 sierpnia 2009 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 29 roku - 1 - Znaczący wzrost wyniku netto na przestrzeni 29 r. 3 285 25 2 3% 92 Wpływ zdarzenia jednorazowego* 15 1 5 172% 193 54% 71

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2014 Owocny rok wzrost, innowacje i dywidenda

WYNIKI FINANSOWE 2014 Owocny rok wzrost, innowacje i dywidenda WYNIKI FINANSOWE 2014 Owocny rok wzrost, innowacje i dywidenda Warszawa, 11 lutego 2015 r. Agenda Główne osiągnięcia Wyniki finansowe Inicjatywy strategiczne 2015 Załącznik 1 Wzrost Wzrost kredytów ~11

Bardziej szczegółowo

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego g o SA H SIERPNIA 2011

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego g o SA H SIERPNIA 2011 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA 1H 2011 11 SIERPNIA 2011 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. ( PKO

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK po 3 kwartałach 2012 roku Prezentacja niezaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 14 listopada 2012 r. WPROWADZENIE Konsekwentnie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r.

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. 29 sierpnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Grupa Banku Millennium Wyniki za 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. 31 marca 2016 r. Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) przygotowana przez Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

ALIOR BANK S.A. wyniki finansowe po I kwartale 2015 r.

ALIOR BANK S.A. wyniki finansowe po I kwartale 2015 r. ALIOR BANK S.A. wyniki finansowe po I kwartale 2015 r. Maj 15, 2015 1 KLUCZOWE WYDARZENIA Kontynuacja wzrostu i zyskowności Wysoka dynamika wzrostu wyniku netto w I kw, 2015 91 mln zł zysku netto (+34%

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 23 października r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów roku (Warszawa, 23.10. r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie

Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie Warszawa, 25 listopada 2011 r. Zastrzeżenia Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja ) została przygotowana przez Getin Holding

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki

Grupa BZWBK Wyniki 1 Grupa BZWBK Wyniki 30.06.2012 26 lipca 2012r. 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia dotyczące przyszłości ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana jako oferta

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Warszawa, 27 kwietnia, 2006 SPIS TREŚCI 1. SYSTEMATYCZNA POPRAWA WYNIKÓW 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE zm.

Bardziej szczegółowo

GRUPA GETIN HOLDING Zastrzeżenia

GRUPA GETIN HOLDING Zastrzeżenia Wyniki Grupy Kapitałowej Getin Holding za 9 miesięcy 2011 roku prezentacja nieaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 10 listopada 2011 r. Zastrzeżenia Niniejsza prezentacja

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu.

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 2 KLUCZOWE

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2010 roku: strategia i szacunki wyników. Luty 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2010 roku: strategia i szacunki wyników. Luty 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2010 roku: strategia i szacunki wyników Luty 2011 Zysk za 2010 rok przewyższył rosnące oczekiwania rynku 100 Średnia cena docelowa w danym kwartale 99,4 zł 95

Bardziej szczegółowo

Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014

Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014 Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014 1 Bank Zachodni WBK S.A. (dalej BZ WBK ) informuje, że niniejsza prezentacja w wielu miejscach zawiera twierdzenia dotyczące przyszłości,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 2 WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH POTWIERDZAJĄ KONTYNUACJĘ DOTYCHCZASOWYCH TRENDÓW 3 kwartały 04 3 kwartały 05 zmiana Zysk

Bardziej szczegółowo

Najlepszy kwartał - solidne podstawy

Najlepszy kwartał - solidne podstawy Najlepszy kwartał - solidne podstawy pod dalszy rozwój Grupy GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SA NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2007 Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 11 maja

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 - Istotny wzrost wyniku netto w I kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) 227% 102 49% 151 46 1Q 09 4Q 09 1Q 10 Wzrost

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea 9 listopada 2015 r. Wybrane inicjatywy biznesowe w III

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 212 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 9 sierpnia 212 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za 2015 rok

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za 2015 rok 17 lutego 2016 r Bank Handlowy w Warszawie SA Wyniki skonsolidowane za 2015 rok wwwcitihandlowypl Bank Handlowy w Warszawie SA 1 Podsumowanie 2015 roku Bezpieczeństwo, stabilność i wzrost: Zysk netto 626

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH 2012 R. Konferencja prasowa 29 października 2012 r.

WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH 2012 R. Konferencja prasowa 29 października 2012 r. WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH 2012 R. Konferencja prasowa 29 października 2012 r. ZASTRZEŻENIE PRAWNE NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII ORAZ JAPONII

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r.

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r. Dnia: 2 lutego 2015 r. Raport bieżący nr 6/2015 TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w r. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium ( Grupa ) w roku wyniósł

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku. Maj 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku. Maj 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku Maj 2011 MODEL BIZNESOWY I kwartał 2011 roku podsumowanie Zysk netto () 181 151 +20% Rachunki bieżące korporacyjnesalda (mld

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 kwietnia 2015 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku (Warszawa, 27.04.2015 r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

PODWÓJNA PERSPEKTYWA: EMITENT I INWESTOR (TREASURY) W JEDNYM GETIN NOBLE BANK S.A.

PODWÓJNA PERSPEKTYWA: EMITENT I INWESTOR (TREASURY) W JEDNYM GETIN NOBLE BANK S.A. PODWÓJNA PERSPEKTYWA: EMITENT I INWESTOR (TREASURY) W JEDNYM GETIN NOBLE BANK S.A. Forum Rynku instrumentów dłużnych i derywatów stopy procentowej Warszawa, maj 2013 PERSPEKTYWA: EMITENT Forum Rynku instrumentów

Bardziej szczegółowo

Rekordowe wyniki oraz wysokie tempo wzrostu Spółek Grupy GETIN Holding

Rekordowe wyniki oraz wysokie tempo wzrostu Spółek Grupy GETIN Holding Rekordowe wyniki oraz wysokie tempo wzrostu Spółek Grupy GETIN Holding Prezentacja dla inwestorów i analityków niezuadytowanych wyników finansowych za II kwartał 2008 roku Warszawa, 14 sierpnia 2008r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r. 13 lutego 2015r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNIE REALIZUJEMY ZMIANY JAKOŚCIOWE 14 maja 2015

SKUTECZNIE REALIZUJEMY ZMIANY JAKOŚCIOWE 14 maja 2015 SKUTECZNIE REALIZUJEMY ZMIANY JAKOŚCIOWE 4 maja 205 WYNIKI FINANSOWE ZA kwartał 205 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje biznesowe 2. Kluczowe

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. POTWIERDZENIE SIŁY RYNKOWEJ Warszawa, 4 sierpnia 20 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. Działalność kontynuowana (*) ZYSK NETTO (mln zł) ROE (%) 1H 20 1H 20 Zmiana

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS I SYGMA BANKU POLSKA. Warszawa, 1 czerwca 2016 r.

POŁĄCZENIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS I SYGMA BANKU POLSKA. Warszawa, 1 czerwca 2016 r. POŁĄCZENIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS I SYGMA BANKU POLSKA Warszawa, 1 czerwca 2016 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. ( Bank ) wyłącznie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WIĘKSZA STABILNOŚĆ, WYJĄTKOWY POTENCJAŁ Warszawa, 10 maja 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) -6.3% 710,6 665,5 1kw 12 1kw 13 ROE Znormalizowane 18.9% 17.3% Początek

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. WYNIKI FINANSOWE PO IQ 2003 IQ 2002 IQ 2003 Zmiana Dochody ogółem () 1 130 1 066-5,6% Koszty () 531 539 +1,5% Zysk operacyjny () 598 527-12,0%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

KONSEKWENTNA REALIZACJA ZAŁOŻONYCH CELÓW 16 listopada 2015

KONSEKWENTNA REALIZACJA ZAŁOŻONYCH CELÓW 16 listopada 2015 KONSEKWENTNA REALIZACJA ZAŁOŻONYCH CELÓW 6 listopada 205 WYNIKI FINANSOWE ZA 3 kwartał 205 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje biznesowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I półrocze 2014 r. Warszawa, 1 września 2014 r.

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I półrocze 2014 r. Warszawa, 1 września 2014 r. Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I półrocze 204 r. Warszawa, września 204 r. Podsumowanie W II kwartale 204 r. PKO Bank Polski kontynuował proces integracji spółek Grupy Nordea, których wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2013 roku. 9 maja 2013

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2013 roku. 9 maja 2013 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2013 roku 9 maja 2013 Podsumowanie I kwartału 2013 roku Rekordowy zysk netto i dalszy wzrost efektywności: Zysk netto: 355 mln zł; wzrost

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe po 1. kwartale 2012 r.

Wyniki finansowe po 1. kwartale 2012 r. Wyniki finansowe po 1. kwartale 2012 r. Sprzedaż przyspiesza 15 maja 2012 15 maja 2012 Nowa sprzedaż przyspiesza 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia,

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 lipca 2015 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku (Warszawa, 27.07.2015 r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 PRZYSPIESZENIE W REALIZACJI AMBITNEGO PLANU

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 PRZYSPIESZENIE W REALIZACJI AMBITNEGO PLANU WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 PRZYSPIESZENIE W REALIZACJI AMBITNEGO PLANU Warszawa, 6 sierpnia 2013 r. ZYSK NETTO ZYSK NETTO (MLN ZŁ) -0.5% 5.3% +11.5% 1 415 1 407 704 666 742 1 Poł. 12 1 Poł. 13

Bardziej szczegółowo