OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne. Kod przedmiotu: 30 Rodzaj przedmiotu: praktyczny Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek: Pielęgniarstwo Specjalność (specjalizacja): nie dotyczy Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów: praktyczny Forma studiów: stacjonarne Rok: III Semestr: V, VI Formy zajęć: y semestr V; praktyczne semestr V; praktyki semestr VI; samokształcenie - semestr V; Liczba godzin: y 60 godz., praktyczne godz., praktyki 160 godz., samokształcenie - 35 godz. Język/i, w którym/ch realizowane są : polski Liczba punktów ECTS: 13 Osoby prowadzące: : Prof. ATH dr hab.n.med. Marek Kawecki, dr n.o zdr. Monika Kadłubowska praktyczne: dr n.o zdr. Monika Kadłubowska, mgr Krystyna Słowiaczek, mgr Celina Pająk 1. Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami chirurgicznymi, z podstawowymi elementami anatomii chirurgicznej, z podstawowymi jednostkami chorobowymi w chirurgii, z podstawowymi sposobami leczenia chirurgicznego Scharakteryzowanie skręcenia oraz pielęgnowania chorego po urazach z uwzględnieniem metody leczenia Omówienie przygotowania chorego do chirurgicznych badań diagnostycznych. Przedstawienie postępowania w przypadku zakażeń w chirurgii Zapoznanie z procedurami przygotowania chorego do zabiegu operacyjnego w trybie nagłym i planowym. Zapoznanie z procedurami przygotowania chorego do zabiegu operacyjnego w chirurgii jednego dnia. Przedstawienie wybranych zagadnień z chirurgii narządowej. Scharakteryzowanie pielęgnowania chorego po zabiegu operacyjnym z uwzględnieniem rodzaju znieczulenia. Przedstawienie metod operacyjnych w ramach chirurgii ogólnej i urazowej. 1

2 W wyniku procesu kształcenia student potrafi: Dokonać wstępnego rozpoznania podstawowej jednostki chorobowej Ocenić ciężkość schorzenia chirurgicznego Udzielić choremu fachowej rady Znaleźć fachową płaszczyznę porozumienia z lekarzem chirurgiem Przygotować chorego do zabiegu operacyjnego w różnych stanach chorobowych (w trybie planowanym, nagłym, chirurgii jednego dnia) Zapewnić opiekę przed i pooperacyjną w różnych stanach i choroby Pielęgnować chorych ze schorzeniami wymagającymi nagłej interwencji chirurgicznej, Pielęgnować chorych zgodnie z zalecanymi standardami i procedurami opieki pielęgniarskiej. 2. Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Anatomia, fizjologia i patofizjologia człowieka. 3. Opis form zajęć a) Wykłady Treści programowe: Urazy narządu ruchu: rany, stłuczenia, złamania, skręcenia przyczyny, metody postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Pielęgnowanie chorego po urazach mechanicznych i termicznych. Przygotowanie chorego do chirurgicznych badań diagnostycznych. Zakażenia w chirurgii. Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego w trybie nagłym i planowym. Przygotowywanie chorego do zabiegu operacyjnego w chirurgii jednego dnia. Wybrane zagadnienia z chirurgii narządowej. Pielęgnowanie chorego po zabiegu operacyjnym z uwzględnieniem rodzaju znieczulenia. Metody operacyjne w ramach chirurgii ogólnej i urazowej. Metody dydaktyczne: Podające informacyjny, konwersatoryjny z użyciem środków audiowizualnych Aktywizujące dyskusja dydaktyczna Metody ewaluacji wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: zaliczenia cząstkowe ów 2

3 Forma i warunki zaliczenia: testowy po V semestrze pozytywna średnia ocena z zaliczeń cząstkowych ów Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: Literatura podstawowa 1. Walewska E.(red). Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego W-wa, PZWL Walewska E. Procedury pielęgniarskie w chirurgii. W-wa, PZWL Głuszek S. Chirurgia-podręcznik dla studentów wydziałów nauk o zdrowiu. Lublin, Czelej Fibak J. Chirurgia. Podręcznik dla studentów. W-wa, PZWL Kapała W. Pielęgniarstwo w chirurgii. Wronki, AW Bugaj Noszczyk W. Chirurgia-repetytorium. W-wa, PZWL Literatura uzupełniająca 1. Jurczyk W., Szulc R. (red). Postepowanie okołooperacyjne. W-wa, PZWL Ciuruś M.J. Pielęgniarstwo operacyjne. W-wa, PZWL Rowiński W., Dziak A. (red). Chirurgia dla pielęgniarek W-wa, PZWL Kózka M. Wybrane standardy opieki pielęgniarskiej Kraków. CMUJ Grajek Z. (red). Wybrane zagadnienia pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego. Wydawnictwo uczelniane PWSZ w Suwałkach Misiołek H., Cettler M., Woroń J., Wordliczek J., Dobrogowski J., Mayzner- Zawadzka E. Zalecenia postępowania w bólu pooperacyjnym Anestezjologia Intensywna Terapia 2014; 46, 4: b) Zajęcia praktyczne Razem 120 godz. Treści programowe: 1. Zapobieganie zakażeniom specyficznym dla oddziału chirurgicznego: rany operacyjnej i urazowej, dróg moczowych, dróg oddechowych, cewników naczyniowych. Zapobieganie powikłaniom pooperacyjnym. 2. Udział pielęgniarki w przygotowaniu chorego do badań diagnostycznych w chirurgii: radiologicznych, urografii, cholangiopankreatografii wstecznej, cholangiografii przez dren T, angiografii, ultrasonografii, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, badań endoskopowych 3

4 3. Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego w trybie planowym i w trybie nagłym w zależności od schorzenia chirurgicznego; przygotowywanie chorego do zabiegu operacyjnego w chirurgii jednego dnia. 4. Pielęgnowanie pacjenta po zabiegu operacyjnym z uwzględnieniem rodzaju znieczulenia 5. Interpretowanie wyników podstawowych badań w kontekście oceny zagrożeń stanu i życia chirurgicznie chorego 6. Rozpoznawanie urazów narządu ruchu; metody postępowania diagnostycznoterapeutycznego, zaopatrywania ran; zakładanie unieruchomienia kończyny w złamaniach i skręceniach 7. Wybrane zagadnienia z chirurgii narządowej: I. Ostre stany chirurgiczne: krwawienie z przewodu pokarmowego, niedrożność jelit, zapalenie wyrostka robaczkowego, rozlane zapalenie otrzewnej, ostre zapalenie trzustki, ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego, ostre zapalenie dróg żółciowych II. Schorzenia przewodu pokarmowego: przepuklina brzuszna, rak przełyku, rak żołądka, kamica żółciowa, rak piersi, choroby tarczycy III. Amputacje kończyn Metody dydaktyczne: - metody aktywizujące dyskusja dydaktyczna - metoda przypadków - metoda sytuacyjna - metody praktyczne - instruktaż, pokaz - seminarium Metody ewaluacji wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: sprawdzian wstępny, ocena wykonania zabiegów pielęgnacyjnych do Indeksu Umiejętności Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie na ocenę po V semestrze warunki: - uczestnictwo w ćwiczeniach, - uczestnictwo w seminariach, - dokumentowanie procesu pielęgnowania Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: jak wyżej c) Samokształcenie Razem 30 godz. Treści programowe: 1. Opieka nad chorym z urazem (skręcenia, złamania, czaszkowo-mózgowym, kręgosłupa) 2. Opieka i obserwacja pielęgniarska pacjenta po tępym urazie jamy brzusznej 4

5 3. Pielęgnowanie pacjenta po amputacji kończyny dolnej 4. Pielęgnowanie chorego w wybranym stanem chorobowym w chirurgii narządowej (krwawienie z przewodu pokarmowego, niedrożność jelit, zapalenie wyrostka robaczkowego, rozlane zapalenie otrzewnej, ostre zapalenie trzustki, ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego, ostre zapalenie dróg żółciowych, przepuklina brzuszna, rak przełyku, rak żołądka, kamica żółciowa, rak piersi, choroby tarczycy) 5. Pielęgnowanie chorego w schorzeniach jelit, odbytnicy i odbytu 6. Zapobieganie zakażeniom specyficznym dla oddziału chirurgii Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie na ocenę po V semestrze warunki przygotowanie w formie pisemnej lub elektronicznej jednego z wybranych tematów. d) praktyki Razem 160 godz 1. Zapoznanie się ze specyfiką i organizacją pracy w oddziale chirurgicznym. Przyjęcie chorego na oddział, zapoznanie z obowiązującą dokumentacją. Nawiązywanie właściwego kontaktu z chorymi hospitalizowanymi na oddziale w różnych jednostkach chorobowych. 2. Zapobieganie zakażeniom specyficznym dla oddziału chirurgicznego: rany operacyjnej i urazowej, dróg moczowych, dróg oddechowych. Zapobieganie powikłaniom pooperacyjnym: gorączki okołooperacyjnej, zakrzepicy żylnej. 3. Kontrola i interpretacja wyników rutynowych badań diagnostycznych wykonywanych u pacjentów. Uczestnictwo w badaniach diagnostycznych specyficznych dla oddziału chirurgicznego. 4. Planowanie zadań pielęgniarskich w stosunku do wybranych pacjentów z określonymi jednostkami chorobowymi występującymi na oddziale chirurgicznym oraz realizacja działań zgodnie z obranym planem pielęgnowania. 5. Prowadzenie obserwacji chorych pod kątem występowania objawów świadczących o nieprawidłowym funkcjonowaniu poszczególnych układów lub występowaniu powikłąń po zabiegu chirurgicznym Dokonywanie pomiarów podstawowych parametrów życiowych chorych ze szczególnym uwzględnieniem ich cech świadczących o pogorszeniu stanu pacjenta. Gromadzenie i dokumentowanie pozyskiwanych informacji i danych w celu określenia sylwetki psychofizycznej wybranych pacjentów. Przeprowadzanie wywiadu z chorymi w celu zebrania informacji niezbędnych do przygotowania i prowadzenia zindywidualizowanego procesu pielęgnowania. 6. Doskonalenie obsługi nowoczesnego sprzętu używanego w realizacji zadań leczniczych (pompy infuzyjne, PENY, glukometry, strzykawki nowej generacji). Udział w farmakoterapii z uwzględnieniem nowoczenych metod podawania leków różnymi drogami (p.o., i.v., i.m, cewnik z.o., wkłucie centralne.) 7. Współudział w rehabilitacji pacjentów po zabiegach operacyjnych z uwzględnieniem sposobów zapobiegania powikłaniom pooperacyjnym w różnych schorzeniach chirurgicznych. 5

6 8. Prowadzenie edukacji pacjenta chirurgicznego pod kątem przygotowania go do samoopieki i samopielęgnacji zarówno w szpitalu jak i domu; pozyskanie i wdrożenie rodziny do pielęgnacji chorego chirurgicznego dla lepszego funkcjonowania społecznego jednostki. Metody dydaktyczne: - metody podające: - metody aktywizujące dyskusja dydaktyczna - metoda przypadków - metoda sytuacyjna - metody praktyczne - instruktaż, pokaz - seminarium Metody ewaluacji wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: sprawdzian wstępny, ocena wykonania zabiegów pielęgnacyjnych do Indeksu Umiejętności Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie na ocenę po VI semestrze warunki: - uczestnictwo w ćwiczeniach, - uczestnictwo w seminariach, - dokumentowanie procesu pielęgnowania Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: jak wyżej 4. Opis sposobu wyznaczania punktów ECTS Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta przedstawia się następująco: udział w ach = 60 godzin, udział w ch praktycznych = 120 godzin, udział w praktykach zawodowych = 160 godzin, przygotowanie pracy samokształceniowej = 35 godzin, przygotowanie do kolokwiów i udział w kolokwiach = 25 godzin, udział w konsultacjach = 1 godzina na semestr Łączny nakład pracy studenta wynosi 402 godzin, co odpowiada 13 punktom ECTS. 5. Wskaźniki sumaryczne a) liczba godzin dydaktycznych (tzw. kontaktowych) i liczba punktów ECTS na ch wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, realizowanych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, obecność na ach: 60 h Razem: 60 h, co odpowiada 2 pkt ECTS 6

7 b) liczba godzin dydaktycznych (tzw. kontaktowych) i liczba punktów ECTS na ch o charakterze praktycznym. obecność na ch praktycznych: 120 h Razem: 120 h, co odpowiada 6 pkt ECTS obecność na praktykach zawodowych: 160 h Razem: 160 h, co odpowiada 4 pkt ECTS c) samokształcenie Razem 35 h, co odpowiada 1 pkt ECTS 6. Zakładane efekty kształcenia Numer (Symbol) PL30_W01 PL30_W02 PL30_W03 PL30_W04 PL30_W05 PL30_W06 PL30_W07 PL30_W08 PL30_W09 PL30_W10 Efekty kształcenia dla przedmiotu WIEDZA wymienia objawy zagrożenia życia u pacjentów w różnym wieku charakteryzuje czynniki ryzyka i zagrożeń zdrowotnych pacjentów w różnym wieku i stanie wyjaśnia etiopatogenezę, objawy kliniczne, przebieg, leczenie, rokowanie i opiekę pielęgniarską w schorzeniach: układu pokarmowego (żołądka, jelit, wielkich gruczołów), wątroby, trzustki, układu kostnostawowego zna zasady oceny stanu chorego w zależności od wieku zna zasady diagnozowania w pielęgniarstwie chirurgicznym, zna zasady planowania opieki nad chorymi w zależności od wieku i stanu zna zasady przygotowania, opieki w trakcie oraz po badaniach i zabiegach diagnostycznych wykonywanych u pacjentów w różnym wieku i stanie charakteryzuje grupy leków i ich działanie na układy i narządy chorego w różnych schorzeniach, w zależności od wieku i stanu, z uwzględnieniem działań niepożądanych, interakcji z innymi lekami i dróg podania charakteryzuje techniki i procedury pielęgniarskie stosowane w opiece nad chorym, uzależnione od jego wieku i stanu zna zasady przygotowania chorego do samoopieki w zależności od wieku i stanu 7 Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku PL1P_ W01D PL1P_ W02D PL1P_ W03D PL1P_ W04D PL1P_ W05D PL1P_ W06D PL1P_ W07D PL1P_ W08D PL1P_ W09D PL1P_ W10D Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru

8 PL30_W11 różnicuje reakcje chorego na chorobę i hospitalizację, z uwzględnieniem wieku i PL1P_ W11D stanu PL30_W12 zna rolę pielęgniarki przy przyjęciu chorego do przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, z uwzględnieniem wieku i stanu PL1P_ W12D pacjenta PL30_W13 zna swoiste zasady organizacji opieki specjalistycznej chirurgicznej PL1P_ W14D PL30_W14 zna zasady żywienia chorych, z uwzględnieniem leczenia dietetycznego, PL1P_ W30D wskazań przed- i pooperacyjnych PL30_W15 charakteryzuje czynniki zwiększające ryzyko okołooperacyjne PL1P_ W31D PL30_W16 zna zasady przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego w trybie pilnym i PL1P_ W32D planowym oraz w chirurgii jednego dnia PL30_W17 zna kierunki obserwacji pacjenta po zabiegu operacyjnym, w celu zapobiegania wczesnym PL1P_ W33D i późnym powikłaniom PL30_W18 wymienia objawy, charakteryzuje przebieg i sposoby postępowania w określonych jednostkach chorobowych leczonych PL1P_ W34D chirurgicznie PL30_W19 wyjaśnia działania zintegrowanego systemu opieki stomijnej i innych stowarzyszeń na PL1P_ W35D rzecz PL30_W20 zna standardy i procedury postępowania w stanach nagłych i zabiegach ratujących życie PL1P_ W40D PL30_W21 zna zasady przygotowania sali operacyjnej do zabiegu w znieczuleniu ogólnym i PL1P_ W41D regionalnym PL30_W22 charakteryzuje kierunki obserwacji pacjenta w trakcie zabiegu operacyjnego, obejmujące monitorowanie w zakresie podstawowym i PL1P_ W42D rozszerzonym PL30_W23 zna przebieg procesu znieczulania i wskazuje na zasady i metody opieki nad pacjentem po PL1P_ W43D znieczuleniu UMIEJĘTNOŚCI PL30_U01 gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, ustala cele i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie oraz PL1P_ U1D dokonuje ewaluacji opieki PL30_U02 rozpoznaje uwarunkowania zachowania odbiorców opieki w różnym wieku i PL1P_ U2D stanie PL30_U03 prowadzi profilaktykę powikłań w przebiegu chorób PL1P_ U5D PL30_U04 pobiera materiał do badań diagnostycznych PL1P_ U9D PL30_U05 ocenia stan ogólny pacjenta w kierunku powikłań po specjalistycznych badaniach diagnostycznych i powikłań pooperacyjnych PL1P_ U10D 8

9 PL30_U06 przygotowuje chorego do badań diagnostycznych pod względem fizycznym i PL1P_ U12D psychicznym PL30_U07 dokumentuje sytuację zdrowotną pacjenta, jej dynamikę zmian i realizowaną opiekę PL1P_ U13D pielęgniarską PL30_U08 doraźnie unieruchamia złamanie kości, zwichnięcia i skręcenia oraz przygotowuje PL1P_ U14D pacjenta do transportu PL30_U10 prowadzi edukację w zakresie udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia PL1P_ U15D PL30_U11 rozpoznaje stany nagłego zagrożenia PL1P_ U16D PL30_U12 prowadzi żywienie enteralne i parenteralne dorosłych i dzieci z wykorzystaniem różnych technik, w tym pompy obrotowoperystaltycznej PL1P_ U19D PL30_U13 rozpoznaje powikłania leczenia farmakologicznego, dietetycznego, PL1P_ U20D rehabilitacyjnego i leczniczo-pielęgnacyjnego PL30_U14 prowadzi rozmowę terapeutyczną PL1P_ U21D PL30_U15 doraźnie tamuje krwawienia i krwotoki PL1P_ U22D PL30_U16 wykorzystuje wiedzę na temat zasad leczenia krwią i środkami krwiozastępczymi PL1A_U10A PL30_U17 prowadzi rehabilitację przyłóżkową i usprawnianie ruchowe pacjenta oraz aktywizację z wykorzystaniem elementów PL1P_ U23D terapii zajęciowej PL30_U18 prowadzi, dokumentuje i ocenia bilans płynów pacjenta PL1P_ U25D PL30_U19 przekazuje informacje o stanie chorego członkom zespołu terapeutycznego PL1P_ U26D PL30_U20 asystuje lekarzowi w trakcie badań diagnostycznych i leczniczych PL1P_ U27D PL30_U21 PL30_U22 PL30_U23 PL30_U24 PL30_K01 PL30_K02 prowadzi dokumentację opieki nad chorym: kartę obserwacji, zabiegów pielęgniarskich i raportów, kartę rejestru zakażeń szpitalnych, profilaktyki i leczenia odleżyn oraz kartę informacyjną z zaleceniami w zakresie samoopieki ocenia poziom bólu, reakcję chorego na ból i nasilenie bólu oraz stosuje postępowanie przeciwbólowe dostosowuje interwencje pielęgniarskie do rodzaju problemów pielęgnacyjnych przygotowuje i podaje leki różnymi drogami, samodzielnie lub na zlecenie lekarza KOMPETENCJE SPOŁECZNE szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do 9 PL1P_ U28D PL1P_ U29D PL1P_ U32D PL1P_ U33D PL1P_ K1D PL1P_ K2D

10 PL30_K03 PL30_K04 PL30_K05 profesjonalizmu przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w opiece wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i wykonywanie zadań zawodowych przestrzega praw pacjenta PL1P_ K3D PL1P_ K4D PL1P_ K5D PL30_K06 rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki PL1P_ K6D PL30_K07 przestrzega tajemnicy j PL1P_ K7D PL30_K08 współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad PL1P_ K8D kodeksu etyki j PL30_K09 Prezentuje otwartość na rozwój podmiotowości własnej i pacjenta PL1P_ K9D PL30_K10 przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz współpracownikami PL1P_ K10D Objaśnienia symbolu efektu dla przedmiotu (lewa kolumna w tabeli): P efekt kształcenia dla przedmiotu, pozostałe oznaczenia jak na druku DNiSS nr KP_IIA. 7. Odniesienie efektów kształcenia do form zajęć i sposób oceny osiągnięcia przez studenta efektów kształcenia Numer (Symbol) PL30_W01 PL30_W02 PL30_W3 PL30_W4 PL30_W5 PL30_W6 PL30_W7 PL30_W8 Efekty kształcenia dla przedmiotu WIEDZA wymienia objawy zagrożenia życia u pacjentów w różnym wieku charakteryzuje czynniki ryzyka i zagrożeń zdrowotnych pacjentów w różnym wieku i stanie wyjaśnia etiopatogenezę, objawy kliniczne, przebieg, leczenie, rokowanie i opiekę pielęgniarską w schorzeniach: układu pokarmowego (żołądka, jelit, wielkich gruczołów), wątroby, trzustki, układu kostno-stawowego zna zasady oceny stanu chorego w zależności od wieku zna zasady diagnozowania w pielęgniarstwie chirurgicznym, zna zasady planowania opieki nad chorymi w zależności od wieku i stanu zna zasady przygotowania, opieki w trakcie oraz po badaniach i zabiegach diagnostycznych wykonywanych u pacjentów w różnym wieku i stanie charakteryzuje grupy leków i ich działanie na układy i narządy chorego w różnych schorzeniach, w zależności od wieku i stanu, z uwzględnieniem działań 10 Odniesienie do form zajęć Sposób oceny

11 PL30_W9 PL30_W10 PL30_W11 PL30_W12 PL30_W14 PL30_W30 PL30_W31 PL30_W32 PL30_W33 PL30_W34 PL30_W35 PL30_W40 PL30_W41 PL30_W42 PL30_W43 PL30_U1 niepożądanych, interakcji z innymi lekami i dróg podania charakteryzuje techniki i procedury pielęgniarskie stosowane w opiece nad chorym, uzależnione od jego wieku i stanu zna zasady przygotowania chorego do samoopieki w zależności od wieku i stanu różnicuje reakcje chorego na chorobę i hospitalizację, z uwzględnieniem wieku i stanu zna rolę pielęgniarki przy przyjęciu chorego do przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, z uwzględnieniem wieku i stanu pacjenta zna swoiste zasady organizacji opieki specjalistycznej chirurgicznej zna zasady żywienia chorych, z uwzględnieniem leczenia dietetycznego, wskazań przed- i pooperacyjnych charakteryzuje czynniki zwiększające ryzyko okołooperacyjne zna zasady przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego w trybie pilnym i planowym oraz w chirurgii jednego dnia zna kierunki obserwacji pacjenta po zabiegu operacyjnym, w celu zapobiegania wczesnym i późnym powikłaniom wymienia objawy, charakteryzuje przebieg i sposoby postępowania w określonych jednostkach chorobowych leczonych chirurgicznie wyjaśnia działania zintegrowanego systemu opieki stomijnej i innych stowarzyszeń na rzecz zna standardy i procedury postępowania w stanach nagłych i zabiegach ratujących życie zna zasady przygotowania sali operacyjnej do zabiegu w znieczuleniu ogólnym i regionalnym charakteryzuje kierunki obserwacji pacjenta w trakcie zabiegu operacyjnego, obejmujące monitorowanie w zakresie podstawowym i rozszerzonym zna przebieg procesu znieczulania i wskazuje na zasady i metody opieki nad pacjentem po znieczuleniu UMIEJĘTNOŚCI gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, ustala cele i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji opieki 11

12 PL30_U2 PL30_U5 PL30_U9 PL30_U10 PL30_U12 PL30_U13 PL30_U14 PL30_U15 PL30_U16 PL30_U19 PL30_U20 PL30_U22 PL30_U23 PL30_U24 PL30_U25 PL30_U26 PL30_U27 rozpoznaje uwarunkowania zachowania odbiorców opieki w różnym wieku i stanie prowadzi profilaktykę powikłań w przebiegu chorób pobiera materiał do badań diagnostycznych ocenia stan ogólny pacjenta w kierunku powikłań po specjalistycznych badaniach diagnostycznych i powikłań pooperacyjnych przygotowuje chorego do badań diagnostycznych pod względem fizycznym i psychicznym dokumentuje sytuację zdrowotną pacjenta, jej dynamikę zmian i realizowaną opiekę pielęgniarską doraźnie unieruchamia złamanie kości, zwichnięcia i skręcenia oraz przygotowuje pacjenta do transportu prowadzi edukację w zakresie udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia rozpoznaje stany nagłego zagrożenia prowadzi żywienie enteralne i parenteralne dorosłych i dzieci z wykorzystaniem różnych technik, w tym pompy obrotowoperystaltycznej rozpoznaje powikłania leczenia farmakologicznego, dietetycznego, rehabilitacyjnego i leczniczopielęgnacyjnego prowadzi rozmowę terapeutyczną doraźnie tamuje krwawienia i krwotoki prowadzi rehabilitację przyłóżkową i usprawnianie ruchowe pacjenta oraz aktywizację z wykorzystaniem elementów terapii zajęciowej prowadzi, dokumentuje i ocenia bilans płynów pacjenta przekazuje informacje o stanie chorego członkom zespołu terapeutycznego asystuje lekarzowi w trakcie badań diagnostycznych i leczniczych 12

13 PL30_U28 PL30_U29 PL30_U32 PL30_U33 PL30_K1 PL30_K2 PL30_K3 PL30_K4 PL30_K5 PL30_K6 PL30_K7 PL30 K8 PL30_K9 PL30_K10 prowadzi dokumentację opieki nad chorym: kartę obserwacji, zabiegów pielęgniarskich i raportów, kartę rejestru zakażeń szpitalnych, profilaktyki i leczenia odleżyn oraz kartę informacyjną z zaleceniami w zakresie samoopieki ocenia poziom bólu, reakcję chorego na ból i nasilenie bólu oraz stosuje postępowanie przeciwbólowe dostosowuje interwencje pielęgniarskie do rodzaju problemów pielęgnacyjnych przygotowuje i podaje leki różnymi drogami, samodzielnie lub na zlecenie lekarza KOMPETENCJE SPOŁECZNE szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w opiece wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i wykonywanie zadań zawodowych przestrzega praw pacjenta rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki przestrzega tajemnicy j współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki j jest otwarty na rozwój podmiotowości własnej i pacjenta przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz współpracownikami / / / / / / / praktyczne / / / 13

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

4. Zasady gromadzenia danych. 6. Udział pielęgniarki w terapii pacjentów

4. Zasady gromadzenia danych. 6. Udział pielęgniarki w terapii pacjentów Przedmiot: Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne oddział psychiatryczny 1. Udział w organizacji opieki psychiatrycznej w Klinice w świetle obowiązujących regulacji prawnych. 2. Procedura przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia. Zp Anatomia, Fizjologia, Podstawy pielęgniarstwa

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia. Zp Anatomia, Fizjologia, Podstawy pielęgniarstwa Nazwa programu (kierunku) Specjalność: Nazwa Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Pielęgniarstwo Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Poziom i forma studiów Ścieżka

Bardziej szczegółowo

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne II Kod przedmiotu

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne II Kod przedmiotu Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne II Kod przedmiotu 12.6-WP-PielP-CHIR2-E-S14_pNadGen31IND Wydział

Bardziej szczegółowo

Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w chorobach wewnętrznych

Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w chorobach wewnętrznych Praktyka zawodowa z Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne Studia stacjonarne Autor programu: dr Stanisława Talaga Liczba godzin : 160 godz.;4 tygodnie Czas realizacji; II rok ;semestr IV Miejsce

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne - wykłady

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne - wykłady Nazwa programu (kierunku) Specjalność: Nazwa przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Pielęgniarstwo Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne Poziom i

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: Pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: Pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma studiów Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

Poziom i forma studiów. studia I stopnia stacjonarne. Pielęgniarstwo. Ścieżka dyplomowania: Pielęgniarstwo chirurgiczne Kod przedmiotu: OS-CHiPCH

Poziom i forma studiów. studia I stopnia stacjonarne. Pielęgniarstwo. Ścieżka dyplomowania: Pielęgniarstwo chirurgiczne Kod przedmiotu: OS-CHiPCH Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu (kierunku) Specjalność: Nazwa Rodzaj Pielęgniarstwo.. Poziom i forma studiów Ścieżka

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Geriatria i Pielęgniarstwo Geriatryczne. Pielęgniarstwo Nie dotyczy

I nforma c j e ogólne. Geriatria i Pielęgniarstwo Geriatryczne. Pielęgniarstwo Nie dotyczy S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) I nforma c j e ogólne Kod DGiPG modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Geriatria i Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

1. Cel praktyki Doskonalenie umiejętności zawodowych w sprawowaniu opieki nad chorym hospitalizowanym chirurgicznym

1. Cel praktyki Doskonalenie umiejętności zawodowych w sprawowaniu opieki nad chorym hospitalizowanym chirurgicznym Praktyka zawodowa z Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Studia stacjonarne Autor programu: mgr Maria Półtorak Liczba godzin: 160 godz; 4 tygodnie Czas realizacji: II. rok ; IV semestr; praktyka wakacyjna

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu DOSP Nazwa modułu Psychiatria i Pielęgniarstwo Psychiatryczne Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu DOSN Nazwa modułu Neurologia i Pielęgniarstwo Neurologiczne Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Ratownictwo medyczne Kod kierunku: 12.9 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: Pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: Pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma studiów Rehabilitacja

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Hematologia

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Badanie fizykalne Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pedagogika Kod przedmiotu: 11 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne. Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne. Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne Nazwa modułu Rodzaj modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok, semestr studiów np. rok, semestr (I i II)

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo. Kod przedmiotu P-1-P-APZŻ- studia stacjonarne w/zp. Zajęcia zorganizowane: 45h/40h - 3,5 Praca własna studenta: 30 h+40hpz 1,5

Pielęgniarstwo. Kod przedmiotu P-1-P-APZŻ- studia stacjonarne w/zp. Zajęcia zorganizowane: 45h/40h - 3,5 Praca własna studenta: 30 h+40hpz 1,5 Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych - opis przedmiotu

Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych - opis przedmiotu Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych Kod przedmiotu 12.6-WL-PielP-REHAB Wydział Wydział Lekarski

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok II semestr III

TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok II semestr III TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA rok II semestr III PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA (oddział wewnętrzny, oddział gastroenterologii) 1. Rola i zadania pielęgniarki w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Język migowy Kod przedmiotu: 76 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Druk DNiSS nr PK_IIIF NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne Chirurgia

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2013/2014

Sylabus na rok 2013/2014 Sylabus na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

Badania fizykalne - opis przedmiotu

Badania fizykalne - opis przedmiotu Badania fizykalne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Badania fizykalne Kod przedmiotu 12.0-WP-PielP-BFIZ-Sk-S14_pNadGenW0UQF Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: PODSTAWY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Kod

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo Praktyczny Studia pierwszego stopnia. Polski OGÓŁEM LICZBA GODZIN 30 godz. ROK II SEMESTR III 30 godz.

Pielęgniarstwo Praktyczny Studia pierwszego stopnia. Polski OGÓŁEM LICZBA GODZIN 30 godz. ROK II SEMESTR III 30 godz. KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Poziom realizacji przedmiotu Forma kształcenia Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2013/2014

Sylabus na rok 2013/2014 Sylabus na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Chirurgia (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA . Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: PROMOCJA ZDROWIA Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne -

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Integracja społeczna Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Zdrowia Karta przedmiotu obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

I. ZałoŜenia programowo-organizacyjne praktyk

I. ZałoŜenia programowo-organizacyjne praktyk Program praktyki z Chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego w Karkonoskiej Państwowej Szkole WyŜszej w Jeleniej Górze dla studentów studiów stacjonarnych I i II roku - 2 i 3 sem. Kierunek: pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA 1 Druk DNiSS nr PK_IIIF NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Nowoczesne techniki diagnostyczne

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych Kod podmiotu IP.1/OS -R i PN Kierunek

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Psychiatria

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Zajęcia praktyczne. Seminaria/ 75 120 160 15 10 Suma 380 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta. Zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne. Seminaria/ 75 120 160 15 10 Suma 380 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta. Zajęcia praktyczne SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, Pielęgniarstwo, studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne YL AB U MODUŁ U ( PRZDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod DPGP modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Położnictwo, Ginekologia i Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

S Y L ABUS M O D U ŁU (PRZEDM I O T U) Geriatria i Pielęgniarstwo Geriatryczne

S Y L ABUS M O D U ŁU (PRZEDM I O T U) Geriatria i Pielęgniarstwo Geriatryczne S Y L ABUS M O D U ŁU (PRZEDM I O T U) I n f o r m a c j e o g ó l n e Kod modułu DGP Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Geriatria

Bardziej szczegółowo

Chirurgia - opis przedmiotu

Chirurgia - opis przedmiotu Chirurgia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Chirurgia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-Ch Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA:. Podstawy Kod przedmiotu: 104 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne YL AB U MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod ORiN modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Rehabilitacja i Pielęgnowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012 z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne -

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Psychologia wieku dorastania Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne. 75-120 160 20 30 Suma 405 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne. 75-120 160 20 30 Suma 405 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Lp. Element Opis 1 Nazwa Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Prof. dr hab. Antonii

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne Dr J. Zieliński, mgr

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Druk DNiSS nr PK_IIIF NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Intensywna terapia i pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Druk DNiSS nr PK_IIIF NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA:. Zdrowie publiczne Kod przedmiotu:13

Bardziej szczegółowo

Zajęcia praktyczne. Seminaria/ 75-120 160 15 10 Suma 380 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta. Zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne. Seminaria/ 75-120 160 15 10 Suma 380 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta. Zajęcia praktyczne SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia,

Bardziej szczegółowo

mgr Ewa Pisarek Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) Samokształcenie (Sk) laboratoryjne IV 40 2

mgr Ewa Pisarek Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) Samokształcenie (Sk) laboratoryjne IV 40 2 Kod przedmiotu: IOZRM-L-4k24-2012-S Pozycja planu: B24 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne modułu/przedmiotu. 4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, Rok III, sem.

Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne modułu/przedmiotu. 4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, Rok III, sem. Lp. Element Opis 1 Nazwa Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Nefrologia

Bardziej szczegółowo

Sylabus do przedmiotu Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

Sylabus do przedmiotu Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Załącznik 1 Sylabus do przedmiotu Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia (Kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, forma studiów Wydział Nauki o

Bardziej szczegółowo

Wykład 35 Wykład A-20; C-20; D-20. praktyczne. 35 120 200 15 Suma 370 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta

Wykład 35 Wykład A-20; C-20; D-20. praktyczne. 35 120 200 15 Suma 370 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta SYLABUS MODUŁU / PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Podstawowa opieka zdrowotna modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia profil

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Druk DNiSS nr PK_IIIF NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo Pierwszego stopnia Praktyczny. Znajomość zagadnień z zakresu anatomii, fizjologii, psychologii, farmakologii.

Pielęgniarstwo Pierwszego stopnia Praktyczny. Znajomość zagadnień z zakresu anatomii, fizjologii, psychologii, farmakologii. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne - opis przedmiotu

Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne - opis przedmiotu Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne Kod przedmiotu 12.6-WL-PielP-NEUROL Wydział Wydział Lekarski i Nauk

Bardziej szczegółowo

SYLAB US MODU ŁU. In fo rma cje og ó lne. III rok, semestr VI 9 (teoria 3, zajęcia praktyczne 4, praktyka zawodowa 2)

SYLAB US MODU ŁU. In fo rma cje og ó lne. III rok, semestr VI 9 (teoria 3, zajęcia praktyczne 4, praktyka zawodowa 2) SYLAB US MODU ŁU In fo rma cje og ó lne Nazwa modułu Neurologia i Pielęgniarstwo Neurologiczne Rodzaj modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok, semestr

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych Dr M. Pasek,

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Farmakologia Kod przedmiotu: 21 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. P. Pawłowski (wykład) dr n. med. Z. Foryś (wykład) dr n. med. Z. Foryś (zajęcia praktyczne)

prof. dr hab. P. Pawłowski (wykład) dr n. med. Z. Foryś (wykład) dr n. med. Z. Foryś (zajęcia praktyczne) 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma studiów Psychiatria

Bardziej szczegółowo

Opieka paliatywna - opis przedmiotu

Opieka paliatywna - opis przedmiotu Opieka paliatywna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Opieka paliatywna Kod przedmiotu 12.6-WL-PielP-OPAL Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil praktyczny

Bardziej szczegółowo

Prowadzący: dr hab. med. Stanisław MALINGER prof. PWSZ dr Grażyna BĄCZYK mgr piel. Justyna Skrzyńska

Prowadzący: dr hab. med. Stanisław MALINGER prof. PWSZ dr Grażyna BĄCZYK mgr piel. Justyna Skrzyńska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek - Pielęgniarstwo Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, semestr Suma 380

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, semestr Suma 380 Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Opieka paliatywna Kod przedmiotu: 26 Rodzaj przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Instytut Ochrony Zdrowia

Instytut Ochrony Zdrowia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Nazwa programu kształcenia (kierunku) Specjalność: Nazwa przedmiotu: Instytut Ochrony Zdrowia Pielęgniarstwo Poziom i forma

Bardziej szczegółowo

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3 Kod przedmiotu: IOZRM-L-3k23-2012-S Pozycja planu: B23 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - gastroenterologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-G Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok II semestr III. Pielęgniarstwo położniczo ginekologiczne

TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok II semestr III. Pielęgniarstwo położniczo ginekologiczne TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA rok II semestr III Pielęgniarstwo położniczo ginekologiczne (oddział położniczy) 1. Przygotowanie położnicy do samopielęgnacji

Bardziej szczegółowo

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne. 75 160 160 15 10 Suma 420 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne. 75 160 160 15 10 Suma 420 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia- profil praktyczny profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne dr n. med. Joanna

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany. Zaliczenie pierwszego semestru z anatomii i z patologii

Zaawansowany. Zaliczenie pierwszego semestru z anatomii i z patologii 1 Kierunek: PILĘGNIARSTWO Nazwa przedmiotu Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Kod przedmiotu Poziom przedmiotu Rok studiów Semestr Liczba punktów Metody nauczania Język wykładowy Imię i nazwisko wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r..

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo praktyczny 3/5

Pielęgniarstwo praktyczny 3/5 KARTA OPISU MOUŁU KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Profil kształcenia (ogólnoakademicki, praktyczny) Rok / Semestr Pielęgniarstwo praktyczny /5 Specjalność Przedmiot oferowany w języku: Kurs (obligatoryjny/obieralny)

Bardziej szczegółowo

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne. semestr Rodzaj zajęć Wykład 35 Wykład A, B - 20, C - 20; D - 20, E - 20

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne. semestr Rodzaj zajęć Wykład 35 Wykład A, B - 20, C - 20; D - 20, E - 20 Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Podstawowa opieka zdrowotna 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia profil praktyczny profil kształcenia 4 Forma

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2016 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU REHABILITACJA I PIELĘGNOWANIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku:

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IOZPIE L -4s4-2014S Pozycja planu: D4

Kod przedmiotu: IOZPIE L -4s4-2014S Pozycja planu: D4 Kod przedmiotu: IOZPIE L -4s4-2014S Pozycja planu: D4 1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne II 2 Kierunek studiów Pielęgniarstwo 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych Kod podmiotu IPL.1/OS -R i PN Kierunek

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pielęgniarstwo. Pierwszego stopnia praktyczny

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pielęgniarstwo. Pierwszego stopnia praktyczny Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Opieka paliatywna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Opieka paliatywna YL AB U MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod DOP modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Opieka paliatywna Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok III semestr V

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok III semestr V TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA rok III semestr V PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE (80 godzin) (Oddział geriatrii) 1. Zasady i specyfika komunikowania się z osobą

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 202/203 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012 I nforma cje ogólne Kod NS-PP modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Nazwa modułu Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia. 6.

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia. 6. 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. dr Mariola Seń (wykład) mgr Dorota Lizak (zajęcia praktyczne)

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. dr Mariola Seń (wykład) mgr Dorota Lizak (zajęcia praktyczne) 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Promocja zdrowia dr Mariola Seń (wykład) mgr Dorota Lizak (zajęcia

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Chirurgia i onkologia 2/2

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Chirurgia i onkologia 2/2 Kod NKO(nz)ChirOnk modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Chirurgia i onkologia 2/2 Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, semestr. Rok II, sem. III C Rodzaj zajęć Wykład 45(20+25) Wykład AB 10 D20 C20

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, semestr. Rok II, sem. III C Rodzaj zajęć Wykład 45(20+25) Wykład AB 10 D20 C20 Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil praktyczny profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Promocja zdrowia psychicznego Kod

Bardziej szczegółowo