Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj."

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKLCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. Adres obiektu budowlanego: Ul. Wóycickiego 1/ Warszawa Zamawiający: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Ul. Dewajtis 5, Warszawa Spis zawartości: I część opisowa: Opis ogólny przedmiotu zamówienia Charakterystyczne parametry określające wielkość powierzchni obiektu objętych zakresem zamówienia. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia II Część ZAPROJEKTUJ Zakres prac projektowych Warunki wykonania i odbioru prac projektowych III Część WYBUDUJ Wymagania ogólne Zakres robót budowlanych Wymagania dotyczące organizacji robót budowlanych Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn i urządzeń budowlanych Wymagania dotyczące środków transportu Wymagania dotyczące wykonania robót Odbiory robót Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót Ochrona własności publicznej i prywatnej Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót Stosowanie się do przepisów prawa Załączniki IV PODSUMOWANIE

2 I Część opisowa 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie robót na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej dla kontenerowego obiektu w konstrukcji stalowej wraz z przyłączami wod.-kan., co, energetyczne, dotyczącej: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego1/3 teren działek o nr ewidencyjnych 115, 116, 118, 120 i 122/2 obrębu Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej dla robót dotyczących budowy Laboratorium Psychologii Transportu na terenie należącym do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie wraz z wykonaniem na jej podstawie całości robót budowlanych, dostawą materiałów i urządzeń, oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie jeżeli takowe jest wymagane. Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynację i zorganizowanie całego procesu budowlanego, w tym również koordynację innych uczestników procesu budowlanego (podwykonawców). Realizując zamówienie Wykonawca zobowiązany jest zachować porządek i nie doprowadzić do zanieczyszczenia przyległego terenu. Realizacja robót rozumiana jest jako wykonanie wszelkich niezbędnych prac projektowych oraz wykonanie na podstawie wykonanego projektu robót budowlanych. 2. Charakterystyczne parametry określające wielkość powierzchni obiektu objętych zakresem zamówienia. Powierzchnia użytkowa hali: do ok. 130 m2, w tym należy uwzględnić: Pomieszczenie symulatora powierzchnia min. 7 m x 10 m wysokość min. 5 m pomieszczenie do 4 osób badanych. Pomieszczenie techniczne obsługi symulatora: powierzchnia min. 4 m x 3 m pomieszczenie dla 2 osób obsługi stałej; Pomieszczenie socjalne zgodnie z obowiązującymi przepisami; Pomieszczenia sanitariatu ogólnodostępne dla kobiet, mężczyzn i osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, Pomieszczenie szatni zgodnie z obowiązującymi przepisami; Obiekt należy tak zaprojektować, aby mieścił się w obrysie na obszarze oznaczonym literami ABCDEF jak na Załączniku graficznym nr 1.

3 3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Obiekt Laboratorium Psychologii Transportu należy zlokalizować na obszarze oznaczonym literami ABCDEF jak w Załączniku graficznym nr Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe Realizacja robót budowlanych powinna uwzględniać możliwe do zastosowania energooszczędne środki techniczne i technologie oraz ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko (emisji spalin, hałasu, odpadów), zarówno na etapie budowy jak i użytkowania. Obiekt należy zaprojektować i zbudować w sposób zapewniający spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego, użytkowania, warunków zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami oraz warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu, możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego, odpowiednich warunków bezpieczeństwa oraz użytkowania. 5. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Wymagania architektoniczne Wysoki standard wykończenia z użyciem materiałów nowoczesnych o dużej trwałości, walorach estetycznych i użytkowych. Podłoga O właściwościach antystatycznych i antypoślizgowych, odporna na oleje mineralne. Cała powierzchnia podłogi powinna zapewnić możliwość wjazdu wózka widłowego wraz z ładunkiem o masie około 1000 kg. Ponadto na etapie projektowania obiektu należy dokonać uzgodnień z Zamawiającym i Dostawcą symulatora w zakresie przebiegu kanałów do prowadzenia instalacji sygnałowej i energetycznej w obrębie symulatora i stanowiska obsługi technicznej. W rejonie platformy ruchomej symulatora: grubość warstwy betonowej powinna wynosić 20 cm, powinna zapewniać przeniesienie obciążeń: 19 kn w kierunku pionowym w dół, 14 kn w kierunku pionowym w górę, 19 kn w kierunku poziomym, wytrzymałość na nacisk powierzchniowy do 0,1 MPa, wytrzymałość na siłę ścinającą 9,5 kn. Konstrukcja nośna obiektu Przestrzenna rama stalowa, szkieletowa posadowiona na fundamentach żelbetowych. Konstrukcja nośna dachu z zastosowaniem stalowych płatwi. Pokrycie dachowe Blachą stalową z warstwą izolacji z wełny mineralnej lub z gotowych dachowych płyt warstwowych. Max. współczynnik przenikania ciepła U = 0,2 W/m2K.

4 Ściany Z płyt warstwowych o max. współczynniku przenikania ciepła U = 0,2 W/m2K. Stolarka okienna i drzwiowa O max. współczynniku przenikania ciepła U = 0,7 W/m2K. Wymagania środowiskowe dla: Pomieszczenia symulatora: temperatura w granicach +15ºC +25 ºC ze stabilizacją ustawionej temperatury ±3 ºC z maksymalną szybkością jej zmiany 3 ºC/h. wilgotność 60% - 70% mierzona w temperaturze 25 ºC, napięcie 230V Internet, oświetlenie normalne i awaryjne, zaciemnienie, klimatyzacja, kolor ścian i stropu czarny matowy. Pomieszczenia technicznej obsługi symulatora: temperatura w granicach +18ºC +25 ºC, wilgotność 60% - 70% mierzona w temperaturze 25 ºC, napięcie 230V Internet, oświetlenie normalne i awaryjne, zaciemnienie niewymagane, ścianka przedzielająca pomieszczenie symulatora z pomieszczeniem technicznej obsługi symulatora: aluminowo-szklana z żaluzjami zaciemniającymi; klimatyzacja, kolor ścian i stropu - jak dla pomieszczenia biurowego. Wytyczne instalacji sanitarnych Opracowaniem powinny być objęte wszystkie niezbędne instalacje sanitarne wraz z wykonaniem przyłączy wodociągowego, kanalizacyjnego, energetycznego, centralnego ogrzewania sugeruje się doprowadzić media z budynku UKSW nr 19. Instalacja wentylacji i klimatyzacji Należy zapewnić odpowiednią wentylację i klimatyzację pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ww. wymaganiami dla poszczególnych pomieszczeń symulatora. Instalacja wodno-kanalizacyjna Dla potrzeb pomieszczeń objętych zakresem projektu zaprojektować instalację wod-kan. zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wytyczne branży elektrycznej Sugerowane zasilanie w energię elektryczną z budynku nr 19 UKSW powinno zostać wykonane kablem o żyłach miedzianych w gruncie.

5 W obiekcie należy przewidzieć rozdzielnię elektryczną, z której będą wyprowadzone obwody oświetleniowe, siłowe, gniazdowe itp. Obwody oświetleniowe i gniazdowe zaprojektować zgodnie z PN i obowiązującymi przepisami. Całość instalacji elektrycznej obiektu zabezpieczyć przed przepięciami i wahaniami napięcia w sieci. Obiekt zabezpieczyć przed wyładowaniami atmosferycznymi poprzez instalację odgromową. Wytyczne branży teletechnicznej SSWIN - budynek powinien być wyposażony w system sygnalizacji włamania i napadu. Alarm o włamaniu wraz z dodatkową klawiaturą powinien być wyprowadzony do pomieszczenia ochrony w budynku nr 24 UKSW. SSP - system SSP powinien być zintegrowany z już istniejącym systemem SSP w budynku nr 24 UKSW (polonalfa) CCTV - budynek powinien być monitorowany z zewnątrz i wewnątrz. Kamery zewnętrzne powinny pracować w trybie dzień/noc. Obraz z kamer powinien być przesłany do budynku nr 24 UKSW. Wytyczne systemów informatycznych Wszystkie elementy pasywne składające się na okablowanie strukturalne poziome muszą być trwale oznaczone nazwą lub znakiem firmowym tego samego producenta okablowania i stanowić kompletny system, w takim zakresie aby zostały spełnione warunki niezbędne do uzyskania certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta Należy zapewnić w zaprojektowanym systemie okablowania strukturalnego minimalne możliwości transmisyjne Kat. 6/ Klasa E (F/FTP) Wyznaczony punkt dystrybucyjny (szafa rack) musi zostać połączony za pomocą światłowodu z głównym punktem dystrybucyjnym znajdującym się na kapusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 bud 21 (garaż podziemny - nowa serwerownia UKSW). Standardy złącz i rodzaj światłowodu musi być zgodny z posiadanym przez zamawiającego. Wykonawca musi uwzględnić urządzenia aktywne i pasywne po obu stronach światłowodu niezbędne do połączenia z siecią UKSW, Szafa rack musi być podzielona na logiczne sekcje grupujące połączenia o podobnej funkcjonalności, obszarze. Szafa Rack musi być połączona z punktem uziemionym budynku, musi być wyposażona w wentylatory. Szafa Rack wraz z panelami i patchcordami powinna swobodnie się zamykać. Do każdego stanowiska treningowego/instruktora należy zamontować co najmniej dwa podwójne telekomunikacyjne punkty dostępowe zakończone gniazdami RJ-45. Wykonawca musi zamontować Acces Pointy, które swoim zasięgiem obejmą stanowiska pracy treningowe/instruktora Access pointy muszą być zgodne ze standardem IEEE 802.3af, muszą umożliwiać autentykację po RADIUS, obsługiwać VLANY, posiadać funkcjonalność sieci gościnnych na wydzielonych VLAN-ach, AP muszą obsługiwać dwa zakresy 2,4 GHz i 5 GHz, obsługa standardu n. Acess Pointy muszą być zarządzane przez kontroler posiadany przez Zamawiającego: Ubiquity UniFI Przełącznik sieciowy obsługujący sieć LAN/WAN o parametrach: min. 48-port 1000BaseT (48-ports PoE+) oraz min. 4 SFP+ 10G uplink; z obsługą min VLAN, 802.1x oraz autentykacji TACACS+ i RADIUS Należy przewidzieć UPS w szafie rack o takiej mocy aby przy braku zasilania urządzenia aktywne były podtrzymane minimum 15 min.

6 Należy dołączyć narzędzia do podstawowych testów okablowania miedzianego i światłowodowego o tester okablowania miedzianego np: FL-MS2 -KIT lub równoważny co do obsługiwanych standardów i złączy o wizualny lokalizator uszkodzeń współpracujący ze złączami LC,MU,ST,SC,FC, np: FFL-50 z dodatkowym adapterem naprawy gniazd sieciowych (narzędzie do zaciskania gniazd sieciowych dostarczonego okablowania strukturalnego wraz z modułami), o narzędzia do obsługi modułów w szafie Rakowej, zgodne z dostarczoną technologią szaf Prace teleinformatyczne muszą być skonsultowane z Centrum Systemów Informatycznych UKSW Wytyczne dodatkowe Należy zapewnić odpowiednie szerokości i wysokości dojść i przejść celem umożliwienia prawidłowego transportu poszczególnych podzespołów symulatora. Na ciągach komunikacyjnych i transportowych nie powinno się projektować progów, uskoków czy schodów. Drzwi transportowe Minimalne wymiary w świetle otworu drzwi transportowych do pomieszczenia: symulatora szerokość 3,0 m, wysokość 3 m, obsługi symulatora szerokość min. 1,5 m, wysokość min. 2,0 m. II Część ZAPROJEKTUJ 1. Zakres prac projektowych Zakres prac projektowych obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania pn. Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 teren działek o nr ewidencyjnych 115, 116, 118, 120 i 122/2 obrębu Dokumentacja projektowa powinna obejmować w szczególności: a) sporządzenie koncepcji architektonicznej, podlegającej uzgodnieniu z Zamawiającym - w 3 egzemplarzach; b) sporządzenie, zgodnie z wytycznymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jednostadiowego projektu budowlano-wykonawczego wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 5 egz.; c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla zakresu robót objętego ww. dokumentacją projektową w 2 egz; d) wykaz opracowań dokumentacji projektowej; e) wszelkie inne projekty i opracowania wymagane przepisami prawa.

7 2. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych 2.1 Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, a w szczególności Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programem funkcjonalno użytkowym, zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcją architektoniczną oraz wymaganymi przez przepisy prawa normami. Wykonawca zapewni sprawdzenie dokumentacji projektowej pod względem poprawności opracowania, kompletności i zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, przez osobę(y) posiadającą(e) uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w rozwiązaniach projektowych uwagi Zamawiającego i jego życzenia, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i programem funkcjonalnoużytkowym. 2.3 Dokumentacja projektowa zostanie sporządzona: koncepcja architektoniczna - 3 egz., jednostadiowy projekt budowlano-wykonawczy 5 egz., wykonanych techniką tradycyjną na nośniku papierowym, z czego dwa otrzyma Zamawiający, który otrzyma także jeden egzemplarz (kopia bezpieczeństwa) w formie elektronicznej na odpowiednim nośniku (CD) w tym: koncepcja, dokumentacja projektowa oraz STWiORB w formacie dwg., PDF, doc. Dokumentacja projektowa powinna być zaopatrzona w wykaz składających się na nią opracowań oraz pisemne oświadczenie, iż jest on kompletny i wykonany z należytą starannością. 2.4 Prace projektowe oraz ujęte w nich rozwiązania muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego. Przekazywanie prac projektowych odbywać się będzie na podstawie protokołu przekazania. Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia i wniesienia ewentualnych uwag w ciągu 3 dni od dnia otrzymania prac projektowych. 2.5 W trakcie realizacji inwestycji, Projektant zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego, w szczególności do: a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem; b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Rozwiązania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego, po zatwierdzeniu ich przez Zamawiającego, Projektant ma obowiązek nanieść na dokumentację budowy znajdującą się u kierownika budowy lub w razie potrzeby wykonać dokumentację projektową zamienną, jako wykonawczą.

8 III Część WYBUDUJ 1. Wymagania ogólne Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (w tym projektu budowlanego zatwierdzonego i posiadającego pozwolenie na budowę wydane przez odpowiednie władze architektoniczne, STWiORB) dotyczącej budowy obiektu Laboratorium Psychologii Transportu przy ul. Wóycickiego1/3 teren działek o nr ewidencyjnych 115, 116, 118, 120 i 122/2 obrębu wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli takowe jest wymagane. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dostarczy materiały, maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania obiektu oraz wykona wszystkie towarzyszące roboty, prace i czynności niezbędne do wykonania zamówienia Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Materiały te muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz z późn. zm.). Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom lub Aprobatom Technicznym oraz posiadać dokumenty takie jak: Atest, Świadectwo, Certyfikat Zgodności. 1.2 Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz zabezpieczenia terenu wykonywanych robót na cały okres ich realizacji aż do odbioru końcowego robót. 1.3 Potwierdzeniem odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia jest Protokół końcowy odbioru robót. 2. Zakres robót budowlanych 2.1 Zakres robót budowlanych obejmuje: a) roboty przygotowawcze; b) budowę przyłączy; c) budowę obiektu wraz z infrastrukturą towarzyszącą; d) wszelkie prace porządkowe związane z realizacją robót. 2.2 Istotne warunki w zakresie wykonywanych prac: a) zabezpieczenia mienia, ciągów komunikacyjnych; b) sprzątnięcia po zakończonych pracach; c) codziennego sprzątania stanowisk pracy; d) materiały konieczne do wykonania zleconych prac, po uzgodnieniu z Zamawiającym rodzaju i jakości potrzebnych materiałów będą w ilościach niezbędnych do realizacji zlecenia, kupowane i dostarczane przez Wykonawcę; e) wymagany jest wysoki standard wykonania prac i terminowe ich zakończenie;

9 f) w trakcie wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku w miejscu wykonywania prac i wokół tego miejsca, a po zakończeniu realizacji do sprzątnięcia obszaru, na którym wykonywana była praca; g) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP, p.poż. i prawa budowlanego; h) Wykonawca zobowiązany jest zachować porządek i nie doprowadzić do zanieczyszczenia przyległego terenu; i) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wypadki związane z wykonywaniem prac (w tym również wynikłe z niewłaściwego zabezpieczenia terenu wykonania prac). j) Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca musi bezwzględnie potwierdzić aktualność wszystkich podanych w niniejszym dokumencie wymaganych parametrów z Zamawiającym oraz producentem dostarczanego urządzenia symulatora jazdy samochodem dla UKSW; k) Wykonawca przedmiotu zamówienia będzie współdziałał z dostawcą symulatora jazdy samochodem m.in. w zakresie montażu, uzgadniania parametrów koniecznych do prawidłowego wykonania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. 2.3 Zamawiający zaleca aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej na terenie budowy oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz należytego wykonania zamówienia, w szczególności w zakresie sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentacji przetargowej. a) Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie każdy Wykonawca. Zamawiający umożliwi Wykonawcom wstęp na teren inwestycji, w uzgodnionym terminie. b) Każdy Wykonawca ponosi również wyłączną odpowiedzialność za treść uzyskanej informacji oraz za wszelkie straty lub szkody powstałe jako następstwo wizji lokalnej terenu inwestycji. 2.4 Roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i normami pod nadzorem osób posiadających wymagane przepisami uprawnienia. 2.5 Szczegółowy opis tej części przedmiotu zamówienia określi projekt budowlano wykonawczy, Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiary robót, które należy traktować jako materiał pomocniczy. 3. Wymagania dotyczące organizacji robót budowlanych 3.1 Wykonawca skoordynuje prace objęte dostarczonymi projektami i wykonanymi przez siebie w trakcie realizacji tak aby nie zachodziła konieczność dokonywania prac zamiennych. 3.2 Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego. 3.3 Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami w tym przepisami BHP i Planem

10 Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a także zapewnieni spełnienie warunków przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. 3.4 Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania. 3.5 Wykonawca zapewni ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania obiektu do użytkowania. 4. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń 4.1 Wszelkie wyroby i materiały budowlane oraz urządzenia zastosowane przez Wykonawcę przy realizacji inwestycji, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczególności zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom dokumentacji projektowej. 4.2 Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, uzyskać od Zamawiającego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów przedkładając próbki oraz dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane. 4.3 Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz wymagane materiały do zbadania jakości wbudowanych materiałów i wykonanych robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów. 4.4 Przechowywanie i składowanie materiałów. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy zgodnie z planem zagospodarowania terenu budowy i organizacji robót, sporządzonym przez Wykonawcę, 4.5 Wariantowe stosowanie materiałów. Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 5 dni roboczych przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego. 5. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn i urządzeń budowlanych 5.1 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz na otaczającego go środowisko. 5.2 Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami

11 ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 6. Wymagania dotyczące środków transportu 6.1 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów oraz otaczające środowisko. 6.2 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. 6.3 Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 6.4 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 7. Wymagania dotyczące wykonania robót Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do nich. 8. Odbiory robót 8.1 Odbiorom podlegają zakończone prace, zgłoszone przez Wykonawcę, Zamawiającemu w formie pisemnej lub drogą elektroniczną - odbiór końcowy. 8.2 Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego. O terminie odbioru końcowego, Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie lub droga elektroniczną. 8.3 W dniu podpisania protokołu końcowego odbioru robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej (w formie papierowej oraz elektronicznej 1 egz.), z naniesionymi wszystkimi zmianami wprowadzonymi podczas wykonywania robót. 8.4 Z czynności odbioru końcowego, sporządzane są protokoły, zawierające opis przebiegu czynności odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokół odbioru podpisany przez strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzień ten stanowi datę odbioru.

12 8.5 Odbiór prac, robót, czynności wykonanych przy realizacji przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę następuje z chwilą dokonania odbioru końcowego robót przez Zamawiającego od Wykonawcy. 8.6 Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiągnie gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, prac lub czynności, lub nie zostały właściwie wykonane roboty, prace lub czynności lub nie zostały przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, próby lub, gdy Wykonawca nie przedstawił wymaganych prawem i niezbędnych dokonania odbioru dokumentów powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 8.7 Dokumenty do odbioru robót. Do odbioru końcowego robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: c) dokumentację powykonawczą- 1 egz. w formie papierowej + 1egz. na nośniku CD; d) specyfikacje techniczne; e) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych; f) atesty jakościowe wbudowanych materiałów; g) instrukcje obsługi i użytkowania wszelkich urządzeń wyposażenia technologicznego obiektu; h) karta gwarancyjna na roboty. 9. Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 10. Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej części. 11. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

13 12. Stosowanie się do przepisów prawa Prawem umowy będzie prawo polskie. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy powszechnie obowiązującego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 13. ZAŁĄCZNIKI: Załącznik graficzny nr 1 plan sytuacyjny terenu ABCDEF przeznaczonego pod budowę obiektu Laboratorium Psychologii Transportu. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. IV PODSUMOWANIE 1. Po zakończeniu wszystkich robót, Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie (o ile będzie to wskazane w pozwoleniu na budowę). 2. Po uzyskaniu przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie i bezusterkowym Protokole końcowego odbioru robót, Strony podpiszą Protokół odbioru przedmiotu umowy. W przypadku braku wymogu uzyskania pozwolenia na użytkowanie dokumentem odbioru przedmiotu umowy będzie Protokół końcowego odbioru robót.

PROGRAM FUNKCONALNO-UŻYTKOWY. Nazwa zamówienia,,budowa łącznika sieci wodociągowej. (Klimkówka Naściszowa) z wodociągu Wielogłowy do wodociągu

PROGRAM FUNKCONALNO-UŻYTKOWY. Nazwa zamówienia,,budowa łącznika sieci wodociągowej. (Klimkówka Naściszowa) z wodociągu Wielogłowy do wodociągu Zamawiający: Z.G.KiM Adres : ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec PROGRAM FUNKCONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia,,budowa łącznika sieci wodociągowej (Klimkówka Naściszowa) z wodociągu Wielogłowy do wodociągu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej remontu i wzmocnienia stropo-dachu nad pomieszczeniem byłej kotłowni wraz z wykonaniem remontu wewnątrz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr 4 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty remontowe w placówkach Poczty Polskiej S.A. 1) FUP Jastrzębie-Zdrój, ulica Katowicka PU-623 2) UP Pszczyna, ulica Batorego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. Jaracza 18a Nazwa zadania : Remont pom. magazynu książek na poziomie parteru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji grzewczej nadmuchowej w budynku Sali gimnastycznej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy ul.wojska Polskiego 17 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Remont chodników na terenie miasta Milanówka INWESTOR: Gmina Milanówek Przygotowała: Elena Niedźwiecka 1

Bardziej szczegółowo

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Załącznik nr 10 do SIWZ Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Obiekt: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 do projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie stref pożarowych w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20. Kody

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) Zaprojektowanie i wykonanie drzwi zewnętrznych

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) Zaprojektowanie i wykonanie drzwi zewnętrznych PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) DLA ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ: Zaprojektowanie i wykonanie drzwi zewnętrznych realizowanego w ramach zamówienia Modernizacja i wyposażenie COEK Studio sposobem na zwiększenie

Bardziej szczegółowo

WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO PZL-KALISZ S. A.

WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO PZL-KALISZ S. A. WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO PZL-KALISZ S. A. ul. Częstochowska 140, 62-800 Kalisz tel. (62) 504-65-95 lub 504-64-00 fax: (62) 504-65-15 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla robót budowlanych polegających

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia Wykonanie w formule Zaprojektuj i wybuduj dokumentacji budowlanej i robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa altany śmietnikowej na potrzeby budynku położonego przy ulicy Kobielskiej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbiórka, usunięcie i utylizacja z 34 obiektów budowlanych (budynków mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA robót remontowych wewnętrznych instalacji elektrycznej i wod-kan oraz pomieszczeń sanitariatów w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Zamierzenie budowlane: Remont trybun stadionu Adres obiektu budowlanego: Baligród, działka nr 705 Inwestor: Gmina Baligród ul. Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY Obiekt: Budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 Inwestor: Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie naprawy chodnika oraz malowanie ogrodzenia przed wejściem do UP Gdańsk 9, ul. Gościnna 6, 80-009 Gdańsk. Wykonanie naprawy chodnika

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: zaprojektowanie i budowa studni głębinowej na terenie stacji uzdatniania wody w Baciutach gmina Turośń Kościelna Adres obiektu: Baciuty gmina Turośń Kościelna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT remontowych wewnętrznych instalacji elektrycznej i wod-kan oraz pomieszczeń sanitariatów w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku mieszkalnego - Wołosate. b. Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ Miejscowość: Warszawa, al. Szucha 25 Obiekt: Ministerstwo Edukacji Narodowej Inwestor: Ministerstwo Edukacji Narodowej Wykonawca: EXATEL

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy

Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy (zwany dalej PFU) Adaptacja ogólnobudowlana istniejącej pracowni rtg i usg Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie dla instalacji nowego tomografu komputerowego.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Określenie przedmiotu zamówienia DOSTOSOWANIE AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO DO WYMOGÓW NORM I PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH W Teatrze im.

Bardziej szczegółowo

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy 1. Wstęp. Wszystkie roboty budowlane określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Rozbiórka budynku gospodarczego (ubikacje suche i pomieszczenia gospodarcze) zlokalizowanego na działce nr 155/1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY. Opracował: Sprawdził: Marzec Wymiana podłóg w pomieszczeniach biurowych OSM Czarny Las

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY. Opracował: Sprawdził: Marzec Wymiana podłóg w pomieszczeniach biurowych OSM Czarny Las Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Wymiana podłóg w pomieszczeniach biurowych OSM Czarny Las Opracował: Sprawdził: Marzec 2017 Strona 1 z 6 Spis zawartości części technicznej: 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej w Skarżysku-Kamiennej Adres obiektu budowlanego: Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako nr 834/2

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 7 Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku Adres obiektu budowlanego: Miasto Białystok: 1) ul. Wiatrakowa 18 (przy Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY ZADANIE: Roboty budowlane związane z częściowym remontem nawierzchni przy wejściu głównym do budynku ZAMAWIAJĄCY: ICZMP ul. Rzgowska 281/289 93-338 Łódź Opracował: Katarzyna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynku Bursy Płockiej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.3.1. Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik Nr 1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OPRACOWANIE: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. INWESTYCJA: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej oświetlenia sali wystaw Galerii Sztuki Współczesnej. ADRES: 40-004 Katowice al. Wojciecha

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH e-1 Inwestor : Dom Kultury w Kętach ul. Żwirki i Wigury 2a 32-650 Kęty Adres inwestycji : Dom Kultury w Kętach ul. Zwirki i Wigury 2a 32-650

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : Pawilon I Zakładu Przyrodoleczniczego Uzdrowisko Goczałkowice Zdrój Sp. z o.o Ul. Uzdrowiskowa 63 ZAKRES ROBÓT : Remont niecki basenu OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZP.271.9.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Badania. Wykonawca przeprowadzi badania archeologiczne oraz architektoniczne w tym uzyska we własnym zakresie

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę nowego budynku biurowego dla Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont komina stalowego Piekary Śląskie ul. Rozalki 1 Opracował: Leszek Zych Sprawdził: Agnieszka Gawęda Marzec 2017

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont komina stalowego Piekary Śląskie ul. Rozalki 1 Opracował: Leszek Zych Sprawdził: Agnieszka Gawęda Marzec 2017 Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont komina stalowego Piekary Śląskie ul. Rozalki 1 Opracował: Leszek Zych Sprawdził: Agnieszka Gawęda Marzec 2017 Strona 1 z 6 Spis zawartości części technicznej: 1. Opis

Bardziej szczegółowo

Remont nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach gminnych Gminy Mońki.

Remont nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach gminnych Gminy Mońki. Załącznik nr 6 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Remont nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach gminnych Gminy Mońki. Kod CPV 45 23 31 42-6 roboty w zakresie naprawy dróg SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy 43-300 Bielsko-Biała, ul. Rybna 4, tel.: 0 33 8100-274, e-mail kamsc@wp.pl OBIEKT: ADRES: Oświetlenie uliczne Bielsko-Biała ul. Dożynkowa gm. kat. 0038 Stare Bielsko INWESTOR: GMINA BIELSKO BIAŁA TEMAT

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Załącznik nr 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. Opis Przedmiotu Zamówienia: Wykonanie ekspertyza techniczna dotycząca dylatacji Budynku Biblioteki Nowej Uniwersytetu Marii Curie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków 1 2 Przebudowa mostu drogowego przez rz. Wrzelówkę w km 0+048 drogi powiatowej nr 2604L Wilków-Majdany-Zakrzów-Janiszów w m. Wilków, JNI 01007079. Spis treści I. Część opisowa Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD 85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) 1. Nazwa zadania: Rozbiórka budynku technicznego podstawowego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na: Budowie Skateparku na dz. nr ew. 3/35 i 4/1 z obrębu 3-02 w Górze Kalwarii SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE: "Modernizacja kotłowni C.O. w Urzędzie Miasta i Gminy Kańczuga Wykonanie dokumentacji modernizacji, wykonanie modernizacji kotłowni oraz rozruch kotłowni wraz z instalacjami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 01.00. ROBOTY BUDOWLANE - STOLARKA DRZWIOWA"

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 01.00. ROBOTY BUDOWLANE - STOLARKA DRZWIOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 01.00. ROBOTY BUDOWLANE - STOLARKA DRZWIOWA" NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY ST - Specyfikacja Techniczna" OST - Ogólna Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Dział Inwestycji i Remontów Politechnika Gdańska ul. Gabriela Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Gdańsk, dnia 18.06.2015 r. 1 Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECH ICZ A

SPECYFIKACJA TECH ICZ A SPECYFIKACJA TECH ICZ A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DŹWIGU TOWAROWEGO OBIEKT: Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Bochni 32-700 Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 67 INWESTOR: Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przebudowa schodów wejścia do budynku szkoły od strony ulicy Tartacznej w Zespole Szkół Łączności w Gdańsku przy ul. Podwale Staromiejskie 51/51 Gdańsk kwiecień 2015 r. Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, do projektu dla pomieszczeń Centralnego Informatorium Statystycznego - punkt sprzedaży publikacji

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, do projektu dla pomieszczeń Centralnego Informatorium Statystycznego - punkt sprzedaży publikacji Warszawa marzec 2015 Zamawiający: GUS Warszawa al. Niepodległości 208 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w obiekcie stacji wodociągowej Joanin

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w obiekcie stacji wodociągowej Joanin Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w obiekcie stacji wodociągowej Joanin 45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej ZATWIERDZAM Wójt

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY GMINA MILANÓWEK PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Roboty budowlane z projektowaniem sieci wodociągowej Adres inwestycji: Milanówek, ul. Wiatraczna (droga boczna dz. nr ew. 53/8 obr. 07-03),

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przedmiot zamówienia: Wykonania instalacji monitoringu CCTV budynku Uniwersytetu Rolniczego przy ul. Podłużnej nr 3 w Krakowie Zamawiający: Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Korespondencja 6. Część rysunkowa: T-1 Inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE REMONT KAPITALNYPOKRYCIA DACHU BYDYNKU MIESZKALNEGO ULICY MODELARSKIEJ 9 W KATOWICACH Opracował : Zdzisław Skomro, Upr. bud.

Bardziej szczegółowo

I

I Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ------------------------------------------------------------------------------------------------- Część I Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE Znak postępowania: SMP-6-03/2014 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Remont magazynku i zmywalni w internacie oraz magazynku na mleko w ZSCKR w Okszowie ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów CPV Główny przedmiot 45.00.00.00 7 W tym:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna przyłącze wody wraz z przebudową istniejącego przyłącza wody dla potrzeb budowy przedszkola przy zespole Szkolno- Przedszkolnym w Okuniewie dz. Nr 1686 Zamawiający: Gmina Halinów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Remont drogi osiedlowej, chodników i miejsc parkingowych przy Domu Studenckim nr 2 Politechniki Gdańskiej Politechnika Gdańska ul. Gabriela

Bardziej szczegółowo

Remont schodów wejściowych, naprawa elewacji budynku, wymiana drzwi i okien w budynku przepompowni Przepompownia Urbanowice.

Remont schodów wejściowych, naprawa elewacji budynku, wymiana drzwi i okien w budynku przepompowni Przepompownia Urbanowice. Zał. nr. do umowy nr. OPIS TECHNICZNY Remont schodów wejściowych, naprawa elewacji budynku, wymiana drzwi i okien w budynku przepompowni Przepompownia Urbanowice. Opracował: Jolanta Kołodziej-Kurasz Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJ A TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH GMINA MIASTO RZESZÓW. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Przedszkola nr 24

SPECYFIKACJ A TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH GMINA MIASTO RZESZÓW. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Przedszkola nr 24 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Zagospodarowanie terenu wokół budynku Przedszkola nr 24 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO W RZESZOWIE SPÓŁKA z o. o. 35-060 Rzeszów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie robót budowlanych rozbudowy zbiornika retencyjnego oczyszczalni wód opadowych JW. 1156 Poznań Krzesiny, dz. 130/1, 151/1, obręb

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE INWESTOR ADRES KOD CPV ADRES BUDOWY OPRACOWANIE. 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 14 Działka ozn. nr ewidencyjnym 16, obręb 2-01-02

OPRACOWANIE INWESTOR ADRES KOD CPV ADRES BUDOWY OPRACOWANIE. 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 14 Działka ozn. nr ewidencyjnym 16, obręb 2-01-02 WDI OBSŁUGA INWESTYCJI SPÓŁKA Z O.O. ul. Prosta 7, 07-410 Ostrołęka NIP: 7582332286, REGON: 142676434 TEL/FAX: (29) 646 13 51 wdi.obslugainwestycji@interia.pl, www.wdi.ostroleka.pl OPRACOWANIE SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: Temat: Branża: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 ORAZ PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY REMONT BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 ORAZ PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU.

2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU. 2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU. A.P.P. ARCHITEKA - 139 - 2.9.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2.9.1.1. Podstawowe parametry i ogólny zakres prac objętych zadaniem. Zadanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Załącznik nr 7 do specyfikacji SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa zadania: Roboty remontowe na terenie Szkoły Podstawowej nr 126 w Krakowie Obiekt: Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73 na działkach nr ewid. 451, 452 i 454, obręb 0004 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny wiaty:

Opis techniczny wiaty: Załącznik 1 Opis techniczny wiaty: do dokumentacji technicznej budowy wiaty w ramach realizacji umowy o dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00-340/11-00 z dnia 30 maja 2012 1. Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Zakład Nowych Mediów w Cieszynie ul. Paderewskiego 13, Cieszyn. Uniwersytet Śląski ul. Bankowa 12, Katowice

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Zakład Nowych Mediów w Cieszynie ul. Paderewskiego 13, Cieszyn. Uniwersytet Śląski ul. Bankowa 12, Katowice PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Budowa altany drewnianej przy budynku Zakładu Nowych Mediów w Cieszynie, ul. Paderewskiego 13 wraz z utwardzeniem terenu, wykonaniem kostki brukowej, chodnika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Sporządzona na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy dla zadania pn.: Budowa sieci światłowodowych na terenie Zielonej Góry w 2013 roku: 1. Sieć światłowodowa w relacji: Węzeł sieci ZielMAN, ul. Energetyków 2 studnia Orange

Bardziej szczegółowo

2. Zamawiający mając na myśli kompleksową wielobranżową dokumentację projektową rozumie:

2. Zamawiający mając na myśli kompleksową wielobranżową dokumentację projektową rozumie: Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej wykonawczej dotyczącej wentylacji mechanicznej ciągów

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE.

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE. Cześć opisowa w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003 dla: REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK) Obiekt Budynek nr 12/3394 Adres obiektu budowlanego Jednostka Wojskowa 3533 27-600 Sandomierz ul. Mickiewicza 38 Zamawiający 33 WOG

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna. Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200

Specyfikacja Techniczna. Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 Specyfikacja Techniczna Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR RODZAJ OBIEKTU: Rozbudowa budynku Remizy OSP w Żurowej NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Szerzyny ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 38-246 Szerzyny 521

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22 Warszawa woj. mazowieckie

Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22 Warszawa woj. mazowieckie Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Modernizowanej Instalacji Teletechnicznej w Budynku Szkoły Podstawowej nr 94 przy ul. Cietrzewia 22 w Warszawie Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Nazwa inwestycji: Roboty budowlane związane z wykonaniem żaluzji technicznych na dachu budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia. Program Funkcjonalno Użytkowy/ dla zadania pn.:

Opis Przedmiotu Zamówienia. Program Funkcjonalno Użytkowy/ dla zadania pn.: Nr sprawy: 6/RA-AI/2017 załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Program Funkcjonalno Użytkowy/ dla zadania pn.: Budowa linii światłowodowej na terenie Zielonej Góry i na terenie Nowej Soli CPV: 71000000-8

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. SST B01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY. WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY, KONTROLI I ODBIORU.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. SST B01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY. WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY, KONTROLI I ODBIORU. SST B01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA PRAC BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z ODWILGOCENIEM PIWNICY WIĘZIENNEJ I ODPROWADZENIEM WÓD GRUNTOWYCH Z DRENAŻU WOKÓŁ WIEŻY GRODZKIEJ ZAMKU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY I. Nazwa zamówienia: Przebudowa linii energetycznej SN-15 kv zasilającej VOR2, DME i ACC w miejscowości Sudół, gmina Jędrzejów. II. III. Adres obiektu budowlanego, którego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH Inwestor : Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego Ul. Bohaterów Warszawy 120 28-100 Busko-Zdrój Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: KUCHNIA W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 10 W ŁOMŻY Temat: Branża: INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO SANITARNA Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH Nazwa inwestycji : KLIMATYZACJA SERWEROWNI URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY Zamawiający : URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY

Bardziej szczegółowo

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy GCOP-ZP.2711.12.2014 Gliwice, dnia 15.05.2014 Program funkcjonalno użytkowy Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabudowy dźwigu osobowego przystosowanego do transportu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCJI I BUDOWNICTWA INWEST-BUD 62-510 Konin, ul. Poznańska 74 Tel.245-67-88 Specyfikacja techniczna Obiekt: Ratusz Miejski w Koninie. Temat: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Temat: Przebudowa wielofunkcyjnego boiska przyszkolnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Żmudzkiej 12 w Bydgoszczy Adres: Śzkoła

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Dokumentacja projektowa Przebudowa i termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku i nadzór autorski. ADRES: 21-040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 1do siwz SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT : Pawilony wystawowe oraz budynek toalet ADRES : Marszew 24 gm. Pleszew pow. pleszewski woj. wielkopolskie INWESTOR

Bardziej szczegółowo

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do:

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do: Wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych

Bardziej szczegółowo