Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj."

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKLCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. Adres obiektu budowlanego: Ul. Wóycickiego 1/ Warszawa Zamawiający: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Ul. Dewajtis 5, Warszawa Spis zawartości: I część opisowa: Opis ogólny przedmiotu zamówienia Charakterystyczne parametry określające wielkość powierzchni obiektu objętych zakresem zamówienia. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia II Część ZAPROJEKTUJ Zakres prac projektowych Warunki wykonania i odbioru prac projektowych III Część WYBUDUJ Wymagania ogólne Zakres robót budowlanych Wymagania dotyczące organizacji robót budowlanych Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn i urządzeń budowlanych Wymagania dotyczące środków transportu Wymagania dotyczące wykonania robót Odbiory robót Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót Ochrona własności publicznej i prywatnej Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót Stosowanie się do przepisów prawa Załączniki IV PODSUMOWANIE

2 I Część opisowa 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie robót na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej dla kontenerowego obiektu w konstrukcji stalowej wraz z przyłączami wod.-kan., co, energetyczne, dotyczącej: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego1/3 teren działek o nr ewidencyjnych 115, 116, 118, 120 i 122/2 obrębu Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej dla robót dotyczących budowy Laboratorium Psychologii Transportu na terenie należącym do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie wraz z wykonaniem na jej podstawie całości robót budowlanych, dostawą materiałów i urządzeń, oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie jeżeli takowe jest wymagane. Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynację i zorganizowanie całego procesu budowlanego, w tym również koordynację innych uczestników procesu budowlanego (podwykonawców). Realizując zamówienie Wykonawca zobowiązany jest zachować porządek i nie doprowadzić do zanieczyszczenia przyległego terenu. Realizacja robót rozumiana jest jako wykonanie wszelkich niezbędnych prac projektowych oraz wykonanie na podstawie wykonanego projektu robót budowlanych. 2. Charakterystyczne parametry określające wielkość powierzchni obiektu objętych zakresem zamówienia. Powierzchnia użytkowa hali: do ok. 130 m2, w tym należy uwzględnić: Pomieszczenie symulatora powierzchnia min. 7 m x 10 m wysokość min. 5 m pomieszczenie do 4 osób badanych. Pomieszczenie techniczne obsługi symulatora: powierzchnia min. 4 m x 3 m pomieszczenie dla 2 osób obsługi stałej; Pomieszczenie socjalne zgodnie z obowiązującymi przepisami; Pomieszczenia sanitariatu ogólnodostępne dla kobiet, mężczyzn i osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, Pomieszczenie szatni zgodnie z obowiązującymi przepisami; Obiekt należy tak zaprojektować, aby mieścił się w obrysie na obszarze oznaczonym literami ABCDEF jak na Załączniku graficznym nr 1.

3 3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Obiekt Laboratorium Psychologii Transportu należy zlokalizować na obszarze oznaczonym literami ABCDEF jak w Załączniku graficznym nr Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe Realizacja robót budowlanych powinna uwzględniać możliwe do zastosowania energooszczędne środki techniczne i technologie oraz ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko (emisji spalin, hałasu, odpadów), zarówno na etapie budowy jak i użytkowania. Obiekt należy zaprojektować i zbudować w sposób zapewniający spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego, użytkowania, warunków zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami oraz warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu, możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego, odpowiednich warunków bezpieczeństwa oraz użytkowania. 5. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Wymagania architektoniczne Wysoki standard wykończenia z użyciem materiałów nowoczesnych o dużej trwałości, walorach estetycznych i użytkowych. Podłoga O właściwościach antystatycznych i antypoślizgowych, odporna na oleje mineralne. Cała powierzchnia podłogi powinna zapewnić możliwość wjazdu wózka widłowego wraz z ładunkiem o masie około 1000 kg. Ponadto na etapie projektowania obiektu należy dokonać uzgodnień z Zamawiającym i Dostawcą symulatora w zakresie przebiegu kanałów do prowadzenia instalacji sygnałowej i energetycznej w obrębie symulatora i stanowiska obsługi technicznej. W rejonie platformy ruchomej symulatora: grubość warstwy betonowej powinna wynosić 20 cm, powinna zapewniać przeniesienie obciążeń: 19 kn w kierunku pionowym w dół, 14 kn w kierunku pionowym w górę, 19 kn w kierunku poziomym, wytrzymałość na nacisk powierzchniowy do 0,1 MPa, wytrzymałość na siłę ścinającą 9,5 kn. Konstrukcja nośna obiektu Przestrzenna rama stalowa, szkieletowa posadowiona na fundamentach żelbetowych. Konstrukcja nośna dachu z zastosowaniem stalowych płatwi. Pokrycie dachowe Blachą stalową z warstwą izolacji z wełny mineralnej lub z gotowych dachowych płyt warstwowych. Max. współczynnik przenikania ciepła U = 0,2 W/m2K.

4 Ściany Z płyt warstwowych o max. współczynniku przenikania ciepła U = 0,2 W/m2K. Stolarka okienna i drzwiowa O max. współczynniku przenikania ciepła U = 0,7 W/m2K. Wymagania środowiskowe dla: Pomieszczenia symulatora: temperatura w granicach +15ºC +25 ºC ze stabilizacją ustawionej temperatury ±3 ºC z maksymalną szybkością jej zmiany 3 ºC/h. wilgotność 60% - 70% mierzona w temperaturze 25 ºC, napięcie 230V Internet, oświetlenie normalne i awaryjne, zaciemnienie, klimatyzacja, kolor ścian i stropu czarny matowy. Pomieszczenia technicznej obsługi symulatora: temperatura w granicach +18ºC +25 ºC, wilgotność 60% - 70% mierzona w temperaturze 25 ºC, napięcie 230V Internet, oświetlenie normalne i awaryjne, zaciemnienie niewymagane, ścianka przedzielająca pomieszczenie symulatora z pomieszczeniem technicznej obsługi symulatora: aluminowo-szklana z żaluzjami zaciemniającymi; klimatyzacja, kolor ścian i stropu - jak dla pomieszczenia biurowego. Wytyczne instalacji sanitarnych Opracowaniem powinny być objęte wszystkie niezbędne instalacje sanitarne wraz z wykonaniem przyłączy wodociągowego, kanalizacyjnego, energetycznego, centralnego ogrzewania sugeruje się doprowadzić media z budynku UKSW nr 19. Instalacja wentylacji i klimatyzacji Należy zapewnić odpowiednią wentylację i klimatyzację pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ww. wymaganiami dla poszczególnych pomieszczeń symulatora. Instalacja wodno-kanalizacyjna Dla potrzeb pomieszczeń objętych zakresem projektu zaprojektować instalację wod-kan. zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wytyczne branży elektrycznej Sugerowane zasilanie w energię elektryczną z budynku nr 19 UKSW powinno zostać wykonane kablem o żyłach miedzianych w gruncie.

5 W obiekcie należy przewidzieć rozdzielnię elektryczną, z której będą wyprowadzone obwody oświetleniowe, siłowe, gniazdowe itp. Obwody oświetleniowe i gniazdowe zaprojektować zgodnie z PN i obowiązującymi przepisami. Całość instalacji elektrycznej obiektu zabezpieczyć przed przepięciami i wahaniami napięcia w sieci. Obiekt zabezpieczyć przed wyładowaniami atmosferycznymi poprzez instalację odgromową. Wytyczne branży teletechnicznej SSWIN - budynek powinien być wyposażony w system sygnalizacji włamania i napadu. Alarm o włamaniu wraz z dodatkową klawiaturą powinien być wyprowadzony do pomieszczenia ochrony w budynku nr 24 UKSW. SSP - system SSP powinien być zintegrowany z już istniejącym systemem SSP w budynku nr 24 UKSW (polonalfa) CCTV - budynek powinien być monitorowany z zewnątrz i wewnątrz. Kamery zewnętrzne powinny pracować w trybie dzień/noc. Obraz z kamer powinien być przesłany do budynku nr 24 UKSW. Wytyczne systemów informatycznych Wszystkie elementy pasywne składające się na okablowanie strukturalne poziome muszą być trwale oznaczone nazwą lub znakiem firmowym tego samego producenta okablowania i stanowić kompletny system, w takim zakresie aby zostały spełnione warunki niezbędne do uzyskania certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta Należy zapewnić w zaprojektowanym systemie okablowania strukturalnego minimalne możliwości transmisyjne Kat. 6/ Klasa E (F/FTP) Wyznaczony punkt dystrybucyjny (szafa rack) musi zostać połączony za pomocą światłowodu z głównym punktem dystrybucyjnym znajdującym się na kapusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 bud 21 (garaż podziemny - nowa serwerownia UKSW). Standardy złącz i rodzaj światłowodu musi być zgodny z posiadanym przez zamawiającego. Wykonawca musi uwzględnić urządzenia aktywne i pasywne po obu stronach światłowodu niezbędne do połączenia z siecią UKSW, Szafa rack musi być podzielona na logiczne sekcje grupujące połączenia o podobnej funkcjonalności, obszarze. Szafa Rack musi być połączona z punktem uziemionym budynku, musi być wyposażona w wentylatory. Szafa Rack wraz z panelami i patchcordami powinna swobodnie się zamykać. Do każdego stanowiska treningowego/instruktora należy zamontować co najmniej dwa podwójne telekomunikacyjne punkty dostępowe zakończone gniazdami RJ-45. Wykonawca musi zamontować Acces Pointy, które swoim zasięgiem obejmą stanowiska pracy treningowe/instruktora Access pointy muszą być zgodne ze standardem IEEE 802.3af, muszą umożliwiać autentykację po RADIUS, obsługiwać VLANY, posiadać funkcjonalność sieci gościnnych na wydzielonych VLAN-ach, AP muszą obsługiwać dwa zakresy 2,4 GHz i 5 GHz, obsługa standardu n. Acess Pointy muszą być zarządzane przez kontroler posiadany przez Zamawiającego: Ubiquity UniFI Przełącznik sieciowy obsługujący sieć LAN/WAN o parametrach: min. 48-port 1000BaseT (48-ports PoE+) oraz min. 4 SFP+ 10G uplink; z obsługą min VLAN, 802.1x oraz autentykacji TACACS+ i RADIUS Należy przewidzieć UPS w szafie rack o takiej mocy aby przy braku zasilania urządzenia aktywne były podtrzymane minimum 15 min.

6 Należy dołączyć narzędzia do podstawowych testów okablowania miedzianego i światłowodowego o tester okablowania miedzianego np: FL-MS2 -KIT lub równoważny co do obsługiwanych standardów i złączy o wizualny lokalizator uszkodzeń współpracujący ze złączami LC,MU,ST,SC,FC, np: FFL-50 z dodatkowym adapterem naprawy gniazd sieciowych (narzędzie do zaciskania gniazd sieciowych dostarczonego okablowania strukturalnego wraz z modułami), o narzędzia do obsługi modułów w szafie Rakowej, zgodne z dostarczoną technologią szaf Prace teleinformatyczne muszą być skonsultowane z Centrum Systemów Informatycznych UKSW Wytyczne dodatkowe Należy zapewnić odpowiednie szerokości i wysokości dojść i przejść celem umożliwienia prawidłowego transportu poszczególnych podzespołów symulatora. Na ciągach komunikacyjnych i transportowych nie powinno się projektować progów, uskoków czy schodów. Drzwi transportowe Minimalne wymiary w świetle otworu drzwi transportowych do pomieszczenia: symulatora szerokość 3,0 m, wysokość 3 m, obsługi symulatora szerokość min. 1,5 m, wysokość min. 2,0 m. II Część ZAPROJEKTUJ 1. Zakres prac projektowych Zakres prac projektowych obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania pn. Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 teren działek o nr ewidencyjnych 115, 116, 118, 120 i 122/2 obrębu Dokumentacja projektowa powinna obejmować w szczególności: a) sporządzenie koncepcji architektonicznej, podlegającej uzgodnieniu z Zamawiającym - w 3 egzemplarzach; b) sporządzenie, zgodnie z wytycznymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jednostadiowego projektu budowlano-wykonawczego wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 5 egz.; c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla zakresu robót objętego ww. dokumentacją projektową w 2 egz; d) wykaz opracowań dokumentacji projektowej; e) wszelkie inne projekty i opracowania wymagane przepisami prawa.

7 2. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych 2.1 Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, a w szczególności Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programem funkcjonalno użytkowym, zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcją architektoniczną oraz wymaganymi przez przepisy prawa normami. Wykonawca zapewni sprawdzenie dokumentacji projektowej pod względem poprawności opracowania, kompletności i zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, przez osobę(y) posiadającą(e) uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w rozwiązaniach projektowych uwagi Zamawiającego i jego życzenia, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i programem funkcjonalnoużytkowym. 2.3 Dokumentacja projektowa zostanie sporządzona: koncepcja architektoniczna - 3 egz., jednostadiowy projekt budowlano-wykonawczy 5 egz., wykonanych techniką tradycyjną na nośniku papierowym, z czego dwa otrzyma Zamawiający, który otrzyma także jeden egzemplarz (kopia bezpieczeństwa) w formie elektronicznej na odpowiednim nośniku (CD) w tym: koncepcja, dokumentacja projektowa oraz STWiORB w formacie dwg., PDF, doc. Dokumentacja projektowa powinna być zaopatrzona w wykaz składających się na nią opracowań oraz pisemne oświadczenie, iż jest on kompletny i wykonany z należytą starannością. 2.4 Prace projektowe oraz ujęte w nich rozwiązania muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego. Przekazywanie prac projektowych odbywać się będzie na podstawie protokołu przekazania. Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia i wniesienia ewentualnych uwag w ciągu 3 dni od dnia otrzymania prac projektowych. 2.5 W trakcie realizacji inwestycji, Projektant zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego, w szczególności do: a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem; b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Rozwiązania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego, po zatwierdzeniu ich przez Zamawiającego, Projektant ma obowiązek nanieść na dokumentację budowy znajdującą się u kierownika budowy lub w razie potrzeby wykonać dokumentację projektową zamienną, jako wykonawczą.

8 III Część WYBUDUJ 1. Wymagania ogólne Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (w tym projektu budowlanego zatwierdzonego i posiadającego pozwolenie na budowę wydane przez odpowiednie władze architektoniczne, STWiORB) dotyczącej budowy obiektu Laboratorium Psychologii Transportu przy ul. Wóycickiego1/3 teren działek o nr ewidencyjnych 115, 116, 118, 120 i 122/2 obrębu wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli takowe jest wymagane. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dostarczy materiały, maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania obiektu oraz wykona wszystkie towarzyszące roboty, prace i czynności niezbędne do wykonania zamówienia Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Materiały te muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz z późn. zm.). Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom lub Aprobatom Technicznym oraz posiadać dokumenty takie jak: Atest, Świadectwo, Certyfikat Zgodności. 1.2 Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz zabezpieczenia terenu wykonywanych robót na cały okres ich realizacji aż do odbioru końcowego robót. 1.3 Potwierdzeniem odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia jest Protokół końcowy odbioru robót. 2. Zakres robót budowlanych 2.1 Zakres robót budowlanych obejmuje: a) roboty przygotowawcze; b) budowę przyłączy; c) budowę obiektu wraz z infrastrukturą towarzyszącą; d) wszelkie prace porządkowe związane z realizacją robót. 2.2 Istotne warunki w zakresie wykonywanych prac: a) zabezpieczenia mienia, ciągów komunikacyjnych; b) sprzątnięcia po zakończonych pracach; c) codziennego sprzątania stanowisk pracy; d) materiały konieczne do wykonania zleconych prac, po uzgodnieniu z Zamawiającym rodzaju i jakości potrzebnych materiałów będą w ilościach niezbędnych do realizacji zlecenia, kupowane i dostarczane przez Wykonawcę; e) wymagany jest wysoki standard wykonania prac i terminowe ich zakończenie;

9 f) w trakcie wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku w miejscu wykonywania prac i wokół tego miejsca, a po zakończeniu realizacji do sprzątnięcia obszaru, na którym wykonywana była praca; g) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP, p.poż. i prawa budowlanego; h) Wykonawca zobowiązany jest zachować porządek i nie doprowadzić do zanieczyszczenia przyległego terenu; i) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wypadki związane z wykonywaniem prac (w tym również wynikłe z niewłaściwego zabezpieczenia terenu wykonania prac). j) Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca musi bezwzględnie potwierdzić aktualność wszystkich podanych w niniejszym dokumencie wymaganych parametrów z Zamawiającym oraz producentem dostarczanego urządzenia symulatora jazdy samochodem dla UKSW; k) Wykonawca przedmiotu zamówienia będzie współdziałał z dostawcą symulatora jazdy samochodem m.in. w zakresie montażu, uzgadniania parametrów koniecznych do prawidłowego wykonania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. 2.3 Zamawiający zaleca aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej na terenie budowy oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz należytego wykonania zamówienia, w szczególności w zakresie sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentacji przetargowej. a) Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie każdy Wykonawca. Zamawiający umożliwi Wykonawcom wstęp na teren inwestycji, w uzgodnionym terminie. b) Każdy Wykonawca ponosi również wyłączną odpowiedzialność za treść uzyskanej informacji oraz za wszelkie straty lub szkody powstałe jako następstwo wizji lokalnej terenu inwestycji. 2.4 Roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i normami pod nadzorem osób posiadających wymagane przepisami uprawnienia. 2.5 Szczegółowy opis tej części przedmiotu zamówienia określi projekt budowlano wykonawczy, Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiary robót, które należy traktować jako materiał pomocniczy. 3. Wymagania dotyczące organizacji robót budowlanych 3.1 Wykonawca skoordynuje prace objęte dostarczonymi projektami i wykonanymi przez siebie w trakcie realizacji tak aby nie zachodziła konieczność dokonywania prac zamiennych. 3.2 Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego. 3.3 Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami w tym przepisami BHP i Planem

10 Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a także zapewnieni spełnienie warunków przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. 3.4 Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania. 3.5 Wykonawca zapewni ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania obiektu do użytkowania. 4. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń 4.1 Wszelkie wyroby i materiały budowlane oraz urządzenia zastosowane przez Wykonawcę przy realizacji inwestycji, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczególności zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom dokumentacji projektowej. 4.2 Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, uzyskać od Zamawiającego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów przedkładając próbki oraz dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane. 4.3 Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz wymagane materiały do zbadania jakości wbudowanych materiałów i wykonanych robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów. 4.4 Przechowywanie i składowanie materiałów. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy zgodnie z planem zagospodarowania terenu budowy i organizacji robót, sporządzonym przez Wykonawcę, 4.5 Wariantowe stosowanie materiałów. Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 5 dni roboczych przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego. 5. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn i urządzeń budowlanych 5.1 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz na otaczającego go środowisko. 5.2 Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami

11 ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 6. Wymagania dotyczące środków transportu 6.1 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów oraz otaczające środowisko. 6.2 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. 6.3 Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 6.4 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 7. Wymagania dotyczące wykonania robót Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do nich. 8. Odbiory robót 8.1 Odbiorom podlegają zakończone prace, zgłoszone przez Wykonawcę, Zamawiającemu w formie pisemnej lub drogą elektroniczną - odbiór końcowy. 8.2 Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego. O terminie odbioru końcowego, Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie lub droga elektroniczną. 8.3 W dniu podpisania protokołu końcowego odbioru robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej (w formie papierowej oraz elektronicznej 1 egz.), z naniesionymi wszystkimi zmianami wprowadzonymi podczas wykonywania robót. 8.4 Z czynności odbioru końcowego, sporządzane są protokoły, zawierające opis przebiegu czynności odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokół odbioru podpisany przez strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzień ten stanowi datę odbioru.

12 8.5 Odbiór prac, robót, czynności wykonanych przy realizacji przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę następuje z chwilą dokonania odbioru końcowego robót przez Zamawiającego od Wykonawcy. 8.6 Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiągnie gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, prac lub czynności, lub nie zostały właściwie wykonane roboty, prace lub czynności lub nie zostały przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, próby lub, gdy Wykonawca nie przedstawił wymaganych prawem i niezbędnych dokonania odbioru dokumentów powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 8.7 Dokumenty do odbioru robót. Do odbioru końcowego robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: c) dokumentację powykonawczą- 1 egz. w formie papierowej + 1egz. na nośniku CD; d) specyfikacje techniczne; e) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych; f) atesty jakościowe wbudowanych materiałów; g) instrukcje obsługi i użytkowania wszelkich urządzeń wyposażenia technologicznego obiektu; h) karta gwarancyjna na roboty. 9. Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 10. Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej części. 11. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

13 12. Stosowanie się do przepisów prawa Prawem umowy będzie prawo polskie. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy powszechnie obowiązującego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 13. ZAŁĄCZNIKI: Załącznik graficzny nr 1 plan sytuacyjny terenu ABCDEF przeznaczonego pod budowę obiektu Laboratorium Psychologii Transportu. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. IV PODSUMOWANIE 1. Po zakończeniu wszystkich robót, Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie (o ile będzie to wskazane w pozwoleniu na budowę). 2. Po uzyskaniu przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie i bezusterkowym Protokole końcowego odbioru robót, Strony podpiszą Protokół odbioru przedmiotu umowy. W przypadku braku wymogu uzyskania pozwolenia na użytkowanie dokumentem odbioru przedmiotu umowy będzie Protokół końcowego odbioru robót.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO INWESTOR: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200A, działka nr 983, KM 22 Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 81-006 Gdynia SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Lp. Budowa krytej strzelnicy garnizonowej typu B w Powidzu, kompleks 6015, jednostka wojskowa 3293 SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji Strona

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektów: Ocieplenie budynku biurowego i magazynowego oraz renowacja tynku budynku magazynowo garażowego wraz z wykonaniem projektów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis MIKPROJ MIKPROJ Wioleta Mikulska-Samulak ul. Myśliwskie Wzgórze 21/51, 80-283 Gdańsk, NIP 579-195-62-22 tel. (+48)535-35-90-50, mail: mikproj.biuro@gmail.com Temat: REMONT POMIESZCZEŃ W HALI LA ORAZ W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Modernizacja Sali konferencyjnej nr 163 Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY UL. MAŁACHOWSKIEGO 3/2 80-262 GDAŃSK TEL 514 456 283, FAX. 058 717 56 70 W.TYSZKIEWICZ@AREAPROJEKT.PL PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Zamawiający: Remont sali konferencyjnej Al. Solidarności 77, 00-900 Warszawa Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-900

Bardziej szczegółowo

OST 01 Wymagania ogólne.

OST 01 Wymagania ogólne. 1 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. arch. Zdzisław Wawrzczak 76-200 Słupsk, ul.gen. Bora-Komorowskiego 4/17, tel. 0-604 980 645 e-mail: wawrzczak@onet.pl REGON-770618962, NIP- 839-100-99-36, Nr ew. działalności

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków, przepompownią ścieków sanitarnych, zasilaniem enn przepompowni wraz

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. MIŃSK MAZOWIECKI Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 45212222-8 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo