Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2"

Transkrypt

1 Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM WPROWADZENIE ANALIZA WARIANTÓW TECHNOLOGICZNYCH PRZETWARZANIA ODPADÓW ANALIZA TECHNOLOGII MECHANICZNO BIOLOGICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW ANALIZA TECHNOLOGII TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW ANALIZA OPCJI PRZETWARZANIA STRUMIENIA RESZTKOWEGO ODPADÓW ANALIZA WARIANTÓW LOKALIZACYJNYCH DLA INSTALACJI CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA I TECHNOLOGII CHARAKTERYSTYKA TECHNOLOGII TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW CHARAKTERYSTYKA TECHNOLOGII - INSTALACJA DO WALORYZACJI śuśli WRAZ Z ODZYSKIEM METALI CHARAKTERYSTYKA TECHNOLOGII - INSTALACJA DO ZESTALANIA I CHEMICZNEJ STABILIZACJI METODY PROGNOZOWANIA PRZEWIDYWANE EMISJE ETAP REALIZACJI I LIKWIDACJI INWESTYCJI ETAP EKSPLOATACJI AWARIE PRZEMYSŁOWE MONITORING CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW ŚRODOWISKA W OTOCZENIU PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI. OCENA ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI NA WYSZCZEGÓLNIONE ELEMENTY OCENA GLOBALNEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, ZMNIEJSZANIE LUB KOMPENSOWANIE SZKODLIWYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO ETAP REALIZACJI I LIKWIDACJI INWESTYCJI ETAP EKSPLOATACJI UWARUNKOWANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA PODSUMOWANIE...34 Socotec Polska Sp. z o. o. Strona 1

2 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 1.1 Wprowadzenie W związku z faktem, iŝ funkcjonujący system gospodarki odpadami nie zapewnia działań zgodnych z prawem, którego przepisy wejdą w Ŝycie w nieodległej przyszłości, Miasto Białystok przystąpiło do realizacji projektu budowy nowoczesnego, spełniającego prawne, techniczne i środowiskowe standardy polskie oraz UE systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Nowa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy z dnia 19 listopada 2008r. zakłada promowanie wysokiej jakości recyklingu i wszędzie tam, gdzie jest to stosowne i moŝliwe z technicznego, środowiskowego i gospodarczego punktu widzenia (art. 11), przyjęcie w tym celu systemów selektywnej zbiórki, tak aby spełnić niezbędne normy jakości dla właściwych sektorów recyklingu. Dyrektywa zakłada, Ŝe do roku 2020 państwa członkowskie podejmą niezbędne środki słuŝące realizacji następujących celów: przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak papier, metal, plastik i szkło z gospodarstw domowych i w miarę moŝliwości innego pochodzenia, pod warunkiem Ŝe te strumienie odpadów są podobne do odpadów z gospodarstw domowych, zostanie zwiększone wagowo do minimum 50%; przygotowanie do ponownego wykorzystania, recyklingu i innych sposobów odzyskiwania materiałów ( ), w odniesieniu do innych niŝ niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (kod odpadu: ) zostanie zwiększone do minimum 70%. Projekt pn. Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej obejmuje budowę lub modernizację instalacji, rozwój działań w zakresie selektywnego zbierania odpadów i edukacji ekologicznej mieszkańców oraz działania w sferze organizacyjno-instytucjonalnej. Przedsięwzięcie Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku, będące jednym z przewidzianych elementów systemu, będzie realizowane w oparciu o fundusze unijne z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt umoŝliwi spełnienie obowiązujących i przewidywanych do wprowadzenia wymagań prawnych, osiągnięcie wysokich standardów ekologicznych oraz rozwój gospodarczy miasta i regionu, który bez stworzenia nowoczesnego systemu gospodarki odpadami byłby ograniczony. Przedsięwzięcie pn. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku obejmie obszar następujących miast i gmin: miasto Białystok miasto i gmina Choroszcz miasto i gmina Czarna Białostocka gmina Dobrzyniewo DuŜe gmina Gródek gmina Juchnowiec Kościelny gmina i miasto Michałowo miasto i gmina Supraśl miasto i gmina Wasilków miasto i gmina Zabłudów Socotec Polska Sp. z o. o. Strona 2

3 W ramach przedsięwzięcia przewiduje się uzupełnienie systemu gospodarki odpadami Białegostoku i gmin biorących udział w przedsięwzięciu o następujące instalacje: instalację termicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych, instalację do zestalania i chemicznej stabilizacji odpadów poprocesowych, instalację do waloryzacji ŜuŜli. Według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. 2004, Nr 257, poz ze zm.) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko instalacje te są klasyfikowane w następujący sposób: instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów innych niŝ niebezpieczne przy zastosowaniu procesów termicznych lub chemicznych ( 2 ust. 1 pkt 40), wymagające sporządzenia raportu, instalacja do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych ( 2 ust.1, pkt. 39) wymagająca sporządzenia raportu, instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, nie wymienione w 2 ust. 1 pkt ( 3 ust. 1, pkt 73), dla których sporządzenie raportu moŝe być wymagane. Inwestorem przedsięwzięcia omawianego w niniejszym opracowaniu jest Urząd Miasta Białystok 1.2 Analiza wariantów technologicznych przetwarzania odpadów Pod względem technologicznym zostały rozpatrzone dwie główne metody unieszkodliwiania odpadów: mechaniczno biologiczne przetwarzanie odpadów oraz metoda termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii. Dla kaŝdej z technologii istnieją róŝne rozwiązania. Dla technologii termicznego przekształcania odpadów rozwaŝano cztery róŝne propozycje rozwiązań, analizując równieŝ moŝliwość współspalania odpadów w cementowniach. W technologii mechaniczno biologicznego przekształcania porównane zostały metody beztlenowe i tlenowe. W analizie wstępnej oceniono poszczególne rozwiązania zarówno pod względem spełnienia standardów środowiskowych, jak i spełnienia standardów najlepszych dostępnych technik (BAT). Wynikiem przeprowadzonej analizy jest wybór konkretnych rozwiązań, optymalnych dla planowanego systemu gospodarki odpadami Analiza technologii mechaniczno biologicznego przekształcania odpadów Mechaniczno biologiczne przekształcanie (MBP) polega na przetwarzaniu odpadów komunalnych poprzez obróbkę mechaniczną (tj. procesy rozdrabniania, przesiewania, sortowania, homogenizacji, separacji metali Ŝelaznych i nieŝelaznych, wydzielania frakcji palnej) na frakcje dające się w całości lub częściowo wykorzystać materiałowo lub/i na frakcję ulegającą biodegradacji przeznaczoną do biologicznej stabilizacji. WyróŜnia się dwa kierunkowe rozwiązania mechaniczno biologicznego przekształcania odpadów: mechaniczno biologiczne przekształcanie odpadów jako technologia ich przygotowania do składowania lub wykorzystania przyrodniczego; celem tej technologii jest osiągnięcie wysokiego stopnia rozkładu związków organicznych. mechaniczno biologiczne przetwarzanie odpadów przed właściwym przetworzeniem termicznym; celem tej technologii jest obniŝenie zawartości wody w odpadach i przekazanie ich do zakładów termicznej obróbki. Socotec Polska Sp. z o. o. Strona 3

4 Przygotowane odpady, po części mechanicznej podawane są procesom biologicznym tlenowym (kompostowanie) lub beztlenowym (metanizacja, fermentacja). W zaleŝności od uŝytej techniki otrzymywane są nowe produkty: kompost, biogaz, paliwo alternatywne, surowce wtórne do recyklingu, części stabilizowane biologicznie (kompost), nawóz organiczny, wreszcie balast przeznaczony do składowania. W znaczeniu prawnym produkty te częściowo zachowują swój status odpadów. Niesie to za sobą problem z zagospodarowaniem powstałych produktów, a więc konieczne jest przewidzenie w planach inwestycyjnych stałych rynków zbytu dla produktów otrzymanych z MBP. Technologie MBP nie stanowią równieŝ ostatecznego rozwiązania dla przetwarzania odpadów. Pozostający odpad balastowy musi być składowany. Ilość zagospodarowanej materii organicznej zmniejsza się tylko częściowo, więc korzyści dla środowiska są takŝe ograniczone. Jako elementy ryzyka inwestycji instalacji biologicznego unieszkodliwiania odpadów, zarówno w przypadku kompostowania, jak i metanizacji, naleŝy wymienić: brak jasno sprecyzowanych zaleceń w celu poprawnego zarządzania odpadami ulegającymi biodegradacji, metod ich zbierania, standardów przetwarzania oraz wykorzystania powstałych produktów, ciągła dbałość o materiał wsadowy, ograniczony i niepewny rynek dla produktów procesu. Praktyczne zastosowanie metod MBP powinno być jednak poprzedzone refleksją w kontekście miejsca, a zwłaszcza moŝliwych rynków zbytu dla produktów końcowych. NaleŜy jednak wskazać na pewne korzyści stosowania metod MBP, które odnoszą się generalnie do globalnego systemu zarządzania odpadami. Polegają one na zmniejszeniu negatywnego wpływu na środowisko poprzez: ogólne zmniejszenie ilości składowanych odpadów moŝliwości ostatecznego przeznaczenia powstałych produktów końcowych poprzez zmianę ich statutu z odpadów na surowce (nie w sensie prawnym) moŝliwych do dalszego wykorzystania. Polega to na dodaniu wartości początkowemu odpadowi dzięki oddzieleniu zawartej w nim energii i materiałów. PoniŜej przedstawiono syntetyczne porównanie technologii mechaniczno biologicznego przekształcania odpadów. Wyszczególnienie Metoda tlenowa Metoda beztlenowa Emisje do powietrza, odcieki Regulowane, biofiltry do oczyszczania NieduŜa objętość powietrza, powietrze jest powietrza, zawracanie odcieków do obiegu oczyszczane, duŝa ilość odcieków Zapotrzebowanie miejsca DuŜe, ok. 4ha dla obiektu Mg/rok NieduŜe, przy dojrzewaniu w pryzmach ok. 2ha dla obiektu Mg/rok Jakość kompostu Dobra, zaleŝy od wsadu Często problematyczna jakość wsadu, róŝna jakość kompostu Higienizacja Temperatura ponad 65 o Faza termofilna wymaga doprowadzenia energii z C, dobre efekty zewnątrz, najczęściej konieczne dojrzewanie w higienizacji pryzmach Bilans energetyczny Produkowane ciepło nie znajduje Uzysk metanu, wykorzystanie w elektrociepłowniach, zastosowania produkcja prądu Źródło: Wewetzer D.: "Biotechnologiczny" pomysł dla Łodzi. Przegląd Komunalny. Gospodarka Odpadami 10(109)/2000, s Socotec Polska Sp. z o. o. Strona 4

5 W świetle przytoczonych cech charakteryzujących technologie, do dalszej analizy wzięto pod uwagę wariant polegający na realizacji instalacji do unieszkodliwiania odpadów metodą beztlenową z termicznym unieszkodliwianiem frakcji energetycznej Analiza technologii termicznego przekształcania odpadów W zakresie termicznego przekształcania odpadów ocenie podlegały następujące rozwiązania: technologia termicznego przekształcania odpadów w piecach rusztowych, technologia termicznego przekształcania odpadów w kotłach fluidalnych, technologia termicznego przekształcania odpadów z wykorzystaniem procesu pirolizy, technologia termicznego przekształcania odpadów z wykorzystaniem procesu zgazowania. Technologie te zostały ocenione pod kątem oddziaływania na środowisko. W raporcie przeanalizowano, w jaki sposób mogą wpływać na środowisko oraz jakie korzyści i zagroŝenia mogą wynikać z ich funkcjonowania. Ogólne porównanie technologii termicznego unieszkodliwiania odpadów pod kątem oddziaływania na środowisko i wykorzystywania zasobów środowiska zestawiono poniŝej. Strumień spalin do oczyszczenia Szkodliwe związki / substancje, z których naleŝy oczyścić spaliny Jakość powietrza po oczyszczeniu spalin Ilość wartościowych frakcji do odzysku (odzysk w % masy dostarczanych odpadów) Jakość pozostałości stałych (zawartość TOC i VOC) Ilość pozostałości stałych do składowania lub wymagających dalszego zagospodarowania (w % masy dostarczanych odpadów) Ilość pozostałości ciekłych Zawartość węgla organicznego (% masowy) w pozostałościach stałych Spalanie w piecach rusztowych i fluidalnych DuŜy 4-7 tys. m 3 /Mg odpadów NOx dioksyny, furany Piroliza Brak lub mały (tylko gdy jest spalany gaz pirolityczny i koks) NOx (emisja gdy spalany jest gaz pirolityczny) Praktycznie brak formowania dioksyn i furanów Wysoka Wysoka Wysoka DuŜa 20-30% ŜuŜel (w piecu rusztowym), 10-15% ŜuŜel (w kotle fluidalnym) 3% metale Mała 3% metale Zgazowanie Brak lub mały (tylko gdy jest spalany gaz syntetyczny) NOx (emisja gdy spalany jest gaz syntetyczny) Niewielka ilość dioksyn i furanów Średnia 15-25% ŜuŜel 3% metale Wysoka Niska Średnia Mała / średnia 2-3% pył (w piecu rusztowym), 15% pył + popiół (w kotle fluidalnym) 2% pozostałości po oczyszczaniu spalin Brak / średnia (opcjonalnie, gdy mokry system oczyszczania spalin; woda do ponownego uŝycia w systemie po oczyszczeniu) Niska 0,5 3 %, reszta do powietrza głównie w postaci neutralnego DuŜa 30-40% koks pirolityczny o duŝej zawartości węgla 2% pozostałości po oczyszczaniu spalin DuŜa 40-60% woda, 15% oleje i smoły DuŜa Do 40 % (koks) wymaga dalszej obróbki np. spalenia jako odpad Mała 2% pył, CO2 Porównywalny (moŝliwe Porównywalny (moŝliwe Hałas zapewnienie spełnienia norm dot. zapewnienie spełnienia norm dot. emisji hałasu) emisji hałasu) Kontrola emisji odorów Dobra Dobra Dobra Środowisko pracy Dobre Dobre Dobre 2% pozostałości po oczyszczaniu spalin Brak / średnia (opcjonalnie, gdy mokry system oczyszczania spalin; woda do ponownego uŝycia w systemie po oczyszczeniu) Niska ok. 3 %, reszta do powietrza głównie w postaci neutralnego CO2 Porównywalny (moŝliwe zapewnienie spełnienia norm dot. emisji hałasu) Socotec Polska Sp. z o. o. Strona 5

6 Bezawaryjność, rozpoznanie i zweryfikowanie technologii itp., co moŝe wpłynąć na pojawienie się oddziaływań na środowisko Zapotrzebowanie na energię Odzysk energii Źródło: opracowanie własne Spalanie w piecach rusztowych i fluidalnych Bardzo dobra Technologia od dawna sprawdzona, łącznie z systemem zabezpieczeń i oczyszczania, szczególnie spalanie w piecu rusztowym Brak Proces autotermiczny DuŜy do 85% przy pracy instalacji w trybie skojarzonym Piroliza Niepewna Technologia na etapie pilotaŝu, brak długo eksploatowanych instalacji. Proces złoŝony chemicznie, co zwiększa ryzyko awaryjności Konieczne dostarczanie energii w postaci ciepła. Proces autotermiczny, o ile ciepło pochodzi ze spalania gazu syntetycznego Średni ok. 70% spalanej masy + produkt o potencjale energetycznym Zgazowanie Niepewna Brak długo eksploatowanych instalacji o duŝej wydajności wykorzystujących jako paliwo odpady Brak Proces autotermiczny Średni ok. 50% spalanej masy Jak wynika z powyŝszego zestawienia, na etapie eksploatacji kaŝdej z instalacji wystąpi kilka rodzajów oddziaływań. Będzie to emisja do powietrza zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, emisja hałasu, wytwarzane będą ścieki i odcieki (pozostałości ciekłe), powstaną odpady technologiczne i eksploatacyjne (pozostałości stałe). Jako oddziaływanie na środowisko naleŝy równieŝ rozpatrzeć zapotrzebowanie na wodę i energię (w tym energię do przygotowania odpadów) oraz pośrednio - ilość wytwarzanej energii, która umoŝliwi ograniczenie wykorzystania zasobów klasycznych surowców energetycznych. Podsumowując przeprowadzoną analizę porównawczą, konsekwencje zastosowania poszczególnych technologii są następujące: termicznego przekształcania odpadów (spalania) jest powstawanie duŝego strumienia spalin (które naleŝy oczyścić), przy braku ścieków (opcjonalnie), duŝej ilości materiałów do odzysku o wysokiej jakości i duŝej ilości wytwarzanej energii, pirolizy jest powstawanie niewielkiego strumienia spalin lub jego brak, duŝej ilości odpadów stałych i ciekłych wymagających dalszego zagospodarowania, symbolicznej ilości materiałów do odzysku i średniej ilości wytwarzanej energii, zgazowania jest powstawanie niewielkiego strumienia spalin lub jego brak, niewielkiej ilości odpadów stałych wymagających dalszego zagospodarowania, średniej ilości materiałów do odzysku o średniej jakości i średniej ilości wytwarzanej energii, brak ścieków (opcjonalnie). Przy zastosowaniu spalania w piecu fluidalnym, pirolizy czy zgazowania, na sumaryczne oddziaływanie instalacji na środowisko będzie równieŝ wpływać konieczność specjalnego przygotowania odpadów do procesu spalania (emisje odcieków, odorów i pyłów). Przy analizie brano takŝe po uwagę moŝliwość współspalania odpadów komunalnych w cementowniach. Aby odpady z Białegostoku spełniały wymagania stawiane przez cementownie co do ich składu fizyko-chemicznego i wartości opałowej, konieczna byłaby budowa instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP). W instalacji tej wydzielana byłaby frakcja energetyczna, która następnie byłaby przetwarzana w instalacji do przeróbki paliwa alternatywnego. Część wytwarzanego paliwa alternatywnego mogłaby zasilać zakłady cementowe. Jednak konieczność wybudowania dodatkowej instalacji przygotowującej paliwo z odpadów znacząco podnoszącej koszty systemu gospodarki odpadami wobec braku pewności, Ŝe zakłady cementowe będą odbierać odpady, nie jest na chwilę obecną korzystnym rozwiązaniem. Socotec Polska Sp. z o. o. Strona 6

7 Jako najbardziej optymalną technologię z rozwaŝanych termicznych wybrano termiczne przekształcanie odpadów w piecach rusztowych Analiza opcji przetwarzania strumienia resztkowego odpadów Biorąc powyŝsze pod uwagę dla systemu gospodarki odpadami rozpatrzone zostały cztery warianty inwestycyjne prezentujące róŝne rodzaje obróbki odpadów w rozumieniu procesów podstawowych oraz wariant polegający na niepodejmowaniu działań inwestycyjnych (Wariant 0): Wariant I rozbudowa systemu selektywnego zbierania i odzysku odpadów oraz rozbudowa istniejącego układu technologicznego na terenie ZUOK Hryniewicze proces mechaniczno biologicznego przekształcania odpadów z tlenową stabilizacją Wariant II rozbudowa systemu selektywnego zbierania i odzysku odpadów oraz proces mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów wraz z termicznym przekształcaniem frakcji palnej Wariant III rozbudowa systemu selektywnego zbierania i odzysku odpadów oraz termiczne przekształcanie odpadów bez ich wstępnego przetwarzania Wariant IV rozbudowa systemu selektywnego zbierania i odzysku odpadów oraz mechaniczno biologiczne przekształcanie odpadów z beztlenową stabilizacją biologiczną. Na podstawie przeprowadzonej analizy oraz biorąc pod uwagę: prognozowane ilości odpadów, wymogi prawne i tendencje przewidujące zakaz składowania odpadów nieprzetworzonych lub o określonej wartości opałowej, brak miejsc pod lokalizację nowych składowisk odpadów, brak stałych rynków zbytu dla odpadów przetworzonych na drodze biologicznej. Najbardziej racjonalny dla Białegostoku i gmin biorących udział w projekcie jest wybór opcji zakładającej rozwój selektywnego zbierania odpadów z wiodącą technologią termicznego przekształcania pozostałych odpadów zmieszanych z odzyskiem energii. Wybór technologii termicznego przekształcania odpadów jako wiodącej, zapewnia prawie całkowite zagospodarowanie odpadów i zminimalizowanie ilości odpadów przeznaczonych do składowania wraz z produkcją znaczących ilości energii cieplej i elektrycznej na potrzeby mieszkańców. W tabeli poniŝej przedstawiono bilans masowy odpadów trafiających do systemu w ramach Wariantu III z uwzględnieniem redukcji ilości odpadów ulegających biodegradacji trafiających na składowisko odpadów. Wyszczególnienie Ilość odpadów (Mg/rok) Odpady komunalne wytworzone [Mg] Odpady komunalne przywiezione do instalacji naleŝących do systemu gospodarki odpadami miasta Białystok oraz gmin biorących udział w przedsięwzięciu oraz odpady surowcowe zbierane selektywnie i zagospodarowywane przez prywatnych przedsiębiorców razem [Mg] Odpady surowcowe z selektywnego zbierania razem [Mg], w tym: - 30 % odpadów surowcowych będzie dowoŝonych do ZUOK w Hryniewiczach - 70% będzie zagospodarowanych przez prywatne przedsiębiorstwa Odpady wielkogabarytowe kierowane do instalacji demontaŝu odpadów wielkogabarytowych Odpady gruzu i odpady poremontowe kierowane do instalacji odzysku gruzu Odpady kierowane do tlenowej stabilizacji [Mg] Socotec Polska Sp. z o. o. Strona 7

8 Wyszczególnienie Odpady kierowane do instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ZUOK) w Białymstoku w odniesieniu do odpadów powstających na terenie objętym przedsięwzięciem z uwzględnieniem frakcji energetycznej Ilość odpadów (Mg/rok) Odpady z całego systemu przeznaczone do składowania [Mg] - nieprzetworzone odpady do składowania [Mg] - odpady do składowania po procesach ich przetwarzania [Mg] - odpady kompostu niespełniającego norm oraz odpady z przesiewania kompostu [Mg] - odpady po procesie termicznego unieszkodliwiania odpadów [Mg] Redukcja masy odpadów trafiających do ostatecznego unieszkodliwienia poprzez składowanie (%) w odniesieniu do odpadów wytwarzanych na terenie objętym przedsięwzięciem Odpady ulegające biodegradacji*: Redukcja masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania Wymagana redukcja masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania (Mg/rok) NadwyŜka w systemie w stosunku do wymagań dotyczących odpadów ulegających biodegradacji (Mg/rok) NadwyŜka w systemie w stosunku do wymagań dotyczących odpadów ulegających 24,0% biodegradacji (%) *obliczenia redukcji masy odpadów oraz masy odpadów ulegających biodegradacji zostały wyliczone w odniesieniu do odpadów z terenu przedsięwzięcia Źródło: opracowanie własne oraz Studium Wykonalności dla realizacji przedsięwzięcia Słuszność tego wyboru potwierdzają takŝe wieloletnie doświadczenia krajów zachodnioeuropejskich, w których systemy termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii stanowią podstawę całego systemu gospodarki odpadami. Instalacje termiczne stwarzają moŝliwość zapewnienia właściwych poziomów odzysku dla odpadów opakowaniowych, które, nawet po zakładanym znaczącym wzroście poziomu selektywnego zbierania, stanowić będą co najmniej 50-60% masy odpadów niesegregowanych. Trzeba takŝe mieć na uwadze, Ŝe część odpadów opakowaniowych, znajdujących się w strumieniu odpadów komunalnych, z uwagi na niską jakość nadaje się wyłącznie do odzysku energetycznego. Rekomendowana opcja przez zakładany wysoki poziom selektywnego zbierania odpadów pozwoli na zdecydowanie większy odzysk i recykling materiałowy. Metoda termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii pozwoli na: unieszkodliwienie w sumie około 120 tys. Mg odpadów komunalnych redukcję masy odpadów przeznaczonych do składowania po termicznym przekształcaniu odpadów do około 90%, zachowanie najwyŝszych standardów ochrony środowiska, spełnienie warunków dyrektywy UE 1999/31/WE dotyczącej ograniczania składowania odpadów ulegających biodegradacji, spełnienie warunków dyrektywy 94/62/WE i jej nowelizacji, dotyczącej odpadów opakowaniowych i określającej poziom 60 % odzysku rocznie, produkcję energii ze źródeł odnawialnych i w przyszłości na uzyskanie tzw. zielonych certyfikatów, produkcję energii w kogeneracji zgodnie z warunkami dyrektywy 2004/8/WE, uzyskanie kosztu przekształcania odpadów porównywalnego z innymi metodami, ponowne wykorzystania odpadów poprocesowych tj. ŜuŜli, odzyskania metali, rozwiązanie problemu zagroŝenia sanitarnego środowiska przez odpady ,4% Socotec Polska Sp. z o. o. Strona 8

9 1.3 Analiza wariantów lokalizacyjnych dla instalacji Miasto Białystok przystępując do projektu budowy zakładu termicznego dokonało wstępnej selekcji potencjalnych lokalizacji. Wykorzystując słuŝby miejskie, głównie urbanistyczne i planistyczne, wytypowano kilka potencjalnych lokalizacji: teren w rejonie ul. Elewatorskiej, teren w rejonie ul. Starosielce, teren w rejonie ul. Przędzialnianej, teren w rejonie ul. Produkcyjnej, teren w rejonie ul. Andersa, teren w rejonie ul. Paderewskiego. Dla potrzeb wstępnej selekcji w raporcie przeprowadzono uproszczoną analizę porównawczą, bez całego procesu wyznaczania wag kryteriów, ich oceny i waloryzacji, gdyŝ jest to pierwsze podejście do procesu selekcji i w tej fazie naleŝy wyeliminować potencjalne lokalizacje, które nie spełniają wymagań brzegowych. Na tej podstawie wyłoniono 3 lokalizacje z terenu miasta Białystok, które zostały poddane ostatecznej analizie jakościowej: w rejonie ulicy Produkcyjnej, w rejonie ulicy Gen. W. Andersa, w rejonie ulicy Paderewskiego. Stosując technikę analizy SWOT (porównanie słabych i mocnych stron, moŝliwości i ograniczeń), posegregowano posiadane informacji o poszczególnych lokalizacjach na dwie grupy (kategorie) czynników strategicznych: mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego terenu, słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego terenu. W celu analizy zasadności, przydatności i dostępności w/w lokalizacji przeprowadzono takŝe badanie oparte na metodzie analizy wielokryterialnej, która pozwala na zastosowanie wymiernego matematycznego modelu porównawczego, wspierającego proces decyzyjny. Do analizy przyjęto warunki brzegowe, które usystematyzowano wg podziału na warunki: techniczne, ekonomiczne, społeczne, środowiskowe. W ramach poszczególnych warunków brzegowych wyszczególniono odpowiednie kryteria opisujące te warunki i przyporządkowano im określoną wagę. Podstawą przeprowadzenia modelowania matematycznego jest załoŝenie, Ŝe wyboru rozwiązania najlepszego moŝna dokonać poprzez działanie matematyczne polegające na obliczeniu sumy waŝonej oceny kryteriów dla danej lokalizacji i wagi kryteriów. W celu ostatecznego wykonania modelowania procesu decyzyjnego, analizę wielokryterialną przeprowadzono stosując transponowane wagi kryteriów cząstkowych oceniających poszczególne lokalizacje. Obliczenia przeprowadzono dla poszczególnych modeli preferencji wyboru czyli w ujęciu róŝnych zainteresowanych stron procesu decyzyjnego. Ostateczny wynik modelowania przedstawiono w poniŝszej tabeli. Wynika z niego, Ŝe najkorzystniejszą lokalizacją jest lokalizacja w rejonie ul. Andersa. Socotec Polska Sp. z o. o. Strona 9

10 Ranking zbiorczy dla rozpatrywanych lokalizacji. Wyszczególnienie Produkcyjna Andersa Paderewskiego Ranking wg modelu technologicznego 100,0 95,5 98,7 Ranking wg modelu ekonomicznego 100,0 95,8 97,8 Ranking wg modelu ekologicznego 87,7 100,0 83,9 Ranking wg modelu eksperckiego 96,2 100,0 93,7 Źródło: opracowanie własne Przewaga lokalizacji planowanego przedsięwzięcia na terenie przy ul. Andersa jest warunkowana w szczególności następującymi parametrami: połoŝenie w strefie o charakterze produkcyjno-usługowym; brak bezpośredniego / bliskiego sąsiedztwa zabudowy mieszkaniowej, co daje wyraźną przewagę w porównaniu z pozostałymi proponowanymi lokalizacjami, brak przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach zabudowy mieszkalnej (w odróŝnieniu od pozostałych lokalizacji) połoŝenie w pobliŝu duŝych ciągów komunikacyjnych, moŝliwość zmian w istniejącym układzie drogowym usprawniających dojazd do instalacji. Największy problem natury technicznej i eksploatacyjnej związany z tą lokalizacją stanowi konieczność pracy dwu źródeł ciepła na wspólną sieć (w odległości ok. 1 km od planowanej lokalizacji pod ZUOK znajduje się największe źródło wytwórcze ciepła w mieście - Elektrociepłownia Białystok). Podsumowując analizę lokalizacyjną naleŝy jednak podkreślić, Ŝe otrzymane wyniki analizy wielokryterialnej w Ŝadnej mierze nie mogą być traktowane jako ostateczne rozwiązania. Zastosowany system wspomagania decyzji miał za zadanie jedynie ukazać podejmującemu decyzję róŝnorakie aspekty poszczególnych wariantów lokalizacyjnych i wskazać rozwiązanie optymalne. Równie istotna jest dogłębna analiza kryteriów pozaparametrycznych, czyli takich, które w analizie matematycznej mogą nie być brane pod uwagę lub mogą osiągać niską ocenę (znaczenie), ale ze względu na subiektywną ocenę decydenta mogą odgrywać najwaŝniejszą rolę. Do takich kryteriów naleŝą chociaŝby względy społeczne i polityczne. 1.4 Charakterystyka przedsięwzięcia i technologii Jak wykazała wielokryterialna analiza wariantów lokalizacji Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych (ZUOK), najlepszym miejscem dla jego wybudowania jest rejon ul. Andersa. Teren pod planowaną inwestycję połoŝony jest na tyłach giełdy rolnej. Od północy sąsiaduje on z duŝym kompleksem leśnym (Las Pietrasze), od południowego zachodu z terenami produkcyjno-usługowymi, a od wschodu w odległości ok. 800 znajduje się osiedle domków jednorodzinnych, częściowo odizolowane terenem leśnym. Na działkach o łącznej powierzchni 7,3 ha, których właścicielem Gmina Białystok, przewidzianych pod lokalizację ZUOK nie istnieje Ŝadna infrastruktura sieciowa. MoŜliwe jest podłączenie do najbliŝszej istniejącej bądź planowanej infrastruktury sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej i wodno kanalizacyjnej zlokalizowanej w okolicy. Socotec Polska Sp. z o. o. Strona 10

11 Istnieje moŝliwość przyłączenia projektowanej instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych do stacji 110/15kV EC. W odległości ok. 1 km od planowanej lokalizacji pod ZUOK znajduje się największe źródło wytwórcze ciepła w mieście - Elektrociepłownia Białystok. Brak jest moŝliwości ustalenia obszaru zasilania odpowiednio do szacowanych zdolności produkcyjnych ZUOK. Największy problem stanowi konieczność pracy dwu źródeł na wspólną sieć (komplikacje natury technicznej i eksploatacyjnej, tym większe, Ŝe byłoby dwóch róŝnych właścicieli obu źródeł). Planowany dojazd do instalacji od ul. Andersa przebiegać będzie po działce ewidencyjnej 190/7, co wymaga budowy nawierzchni drogowej wraz z uzbrojeniem w kanalizację deszczową, sanitarną i sieć wodociągową, przewidzianej do realizacji przez Miasto Białystok. Od tej sieci trzeba będzie wykonać przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do nieruchomości. Lokalizacja Zakładu jest korzystna biorąc pod uwagę połoŝenie w obrębie miasta. Znajduje się ona w oddaleniu od zabudowań mieszkalnych, w tym szczególnie od zwartej zabudowy, na terenie o charakterze przemysłowo-usługowym, a takŝe w oddaleniu od obszarów podlegających ochronie ze względów na walory przyrodnicze oraz zabytków i dóbr kultury. Proponowaną lokalizację Zakładu przedstawia mapka poniŝej. W analizowanej koncepcji wzorowano się na doświadczeniach europejskich w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, dotyczących w szczególności termicznego unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 równieŝ wskazuje, iŝ dla aglomeracji lub regionów zamieszkałych przez więcej niŝ mieszkańców preferowaną metodą zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych jest ich przekształcenie termiczne. ZałoŜenia analizowanych rozwiązań wskazują na konieczność takiego wyboru ciągu technologicznego, aby zwiększyć ilość unieszkodliwianych odpadów przy lepszej efektywności ekonomicznej i jednoczesnym nacisku na poprawę efektów ekologicznych w gospodarce odpadami. Osiągnięte to zostanie przede wszystkim przez odzysk energii w układzie kogeneracyjnym (energia zawarta w paliwie zamieniana jest w jednym procesie technologicznym w energię elektryczną i cieplną) oraz gospodarcze wykorzystanie ŜuŜli poprocesowych. Socotec Polska Sp. z o. o. Strona 11

Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2

Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2 Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2 1.1 WPROWADZENIE... 2 1.2 ANALIZA WARIANTÓW TECHNOLOGICZNYCH PRZETWARZANIA ODPADÓW 3 1.2.1 ANALIZA TECHNOLOGII MECHANICZNO BIOLOGICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA

Bardziej szczegółowo

środowiska Warszawa, 25 lipca 2013 r.

środowiska Warszawa, 25 lipca 2013 r. Beneficjent Projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej: P.U.H.P. LECH Sp. z o.o. środowiska Warszawa, 25 lipca 2013 r. Beneficjent projektu - PUHP LECH Sp. z o.o. w

Bardziej szczegółowo

Emisje stałych pozostałości poprocesowych w metodach wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Zbigniew Grabowski

Emisje stałych pozostałości poprocesowych w metodach wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Zbigniew Grabowski Emisje stałych pozostałości poprocesowych w metodach wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska Katarzyna Dohnalik Do obowiązkowych zadań własnych gmin

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Miasto Białystok

Inwestor: Miasto Białystok Inwestor: Miasto Białystok Wykonawcy: Beneficjent Projektu: P.U.H.P. LECH Sp. z o.o. Projekt Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI BIODEGRADOWALNYMI. Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska

RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI BIODEGRADOWALNYMI. Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI KOMUNALNYMI ODPADAMI BIODEGRADOWALNYMI Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska W Krajowym planie gospodarki odpadami zgodnie z Dyrektywą składowiskową

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM. Produkcja energii z odpadów w technologii zgazowania Uwarunkowania prawne i technologiczne

SEMINARIUM. Produkcja energii z odpadów w technologii zgazowania Uwarunkowania prawne i technologiczne SEMINARIUM Produkcja energii z odpadów w technologii zgazowania Uwarunkowania prawne i technologiczne Prelegent Arkadiusz Primus Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 24.11.2017 Katowice Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Plan krajowy w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Mechaniczno biologiczne metody przetwarzania odpadów (MBP) technologie wykorzystania

Mechaniczno biologiczne metody przetwarzania odpadów (MBP) technologie wykorzystania Mechaniczno biologiczne metody przetwarzania odpadów (MBP) technologie wykorzystania odpadów dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych - Katowice Tarnów, grudzień 2014 Stan gospodarki

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Projekty rozporządzeń wykonawczych Krystyna Szpadt XXXVIII Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast Wisła 26.05.2011 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 7.1. Analiza kosztów systemów oczyszczania spalin

Załącznik 7.1. Analiza kosztów systemów oczyszczania spalin Załącznik 7.1. Analiza kosztów systemów oczyszczania spalin 1 ZałoŜenia W ramach porównania systemów oczyszczania spalin pod kątem ekonomicznym przeanalizowano po dwie technologie odsiarczania i odazotowania

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Wrocław, marzec 2012 Dyrektywa ramowa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ZAŁĄCZNIK NR 5 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Załącznik Nr 2 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SOPZ Lista kontrolna Propozycja listy kontrolnej

Bardziej szczegółowo

Frakcja positowa wydzielić co dalej?

Frakcja positowa wydzielić co dalej? Frakcja positowa wydzielić co dalej? dr inż. Andrzej Białowiec Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska, UWM Olsztyn e-mail: andrzej.bialowiec@uwm.edu.pl tel. 089 523 38 76 Charakterystyka jakościowa

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA CELE ENERGETYCZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA CELE ENERGETYCZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZASOBÓW NATURALNYCH POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA CELE ENERGETYCZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Anna Grapatyn-Korzeniowska Gdańsk, 16 marca 2010

Bardziej szczegółowo

ZOBOWIĄZANIA UNIJNE POLSKI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

ZOBOWIĄZANIA UNIJNE POLSKI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZOBOWIĄZANIA UNIJNE POLSKI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki Odpadami Gdańsk, dnia 16 października 2012 r. Plan prezentacji 1. Dyrektywy unijne odnoszące

Bardziej szczegółowo

Uwolnij energię z odpadów!

Uwolnij energię z odpadów! Uwolnij energię z odpadów! Energia-z-Odpadów: Co na wejściu? Co na wyjściu? Energia-z-Odpadów a legislacja europejska 26.11.2009 POLEKO, Poznań dr inŝ. Artur Salamon, ESWET 1 O nas: ESWET (European Suppliers

Bardziej szczegółowo

Regiony gospodarowania odpadami komunalnymi definicja regionalnej instalacji. Katowice, 12 grudnia 2011 r.

Regiony gospodarowania odpadami komunalnymi definicja regionalnej instalacji. Katowice, 12 grudnia 2011 r. Regiony gospodarowania odpadami komunalnymi definicja regionalnej instalacji Katowice, 12 grudnia 2011 r. Uwarunkowania ogólne hierarchia postępowania z odpadami Unieszkodliwianie Odzysk (w tym odzysk

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Katowice, luty 2012 Cele określone

Bardziej szczegółowo

PEC S.A. w Wałbrzychu

PEC S.A. w Wałbrzychu PEC S.A. w Wałbrzychu Warszawa - 31 lipca 2014 Potencjalne możliwości wykorzystania paliw alternatywnych z odpadów komunalnych RDF koncepcja budowy bloku kogeneracyjnego w PEC S.A. w Wałbrzychu Źródła

Bardziej szczegółowo

Regionalny zakład przetwarzania odpadów

Regionalny zakład przetwarzania odpadów Kompleksowa gospodarka odpadami Regionalny zakład przetwarzania odpadów Mechaniczno Biologiczne Suszenie Odpadów Kołobrzeg 2011 rok Regionalne instalacje Regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej Kogeneracji na ziemi elbląskiej

Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej Kogeneracji na ziemi elbląskiej Mgr inŝ. Witold Płatek Stowarzyszenie NiezaleŜnych Wytwórców Energii Skojarzonej / Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o. Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami r.

Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami r. Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami 2007 r. Prawo Wspólnotowe Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów Dla osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK SUWAŁKI, KWIECIEŃ 2015 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie.. 3 1.1 Ramy prawne... 3 1.2 Kształt systemu odbioru

Bardziej szczegółowo

Spalarnia. odpadów? jak to działa? Jak działa a spalarnia

Spalarnia. odpadów? jak to działa? Jak działa a spalarnia Grzegorz WIELGOSIŃSKI Politechnika Łódzka Spalarnia odpadów jak to działa? a? Jak działa a spalarnia odpadów? Jak działa a spalarnia odpadów? Spalarnia odpadów komunalnych Przyjęcie odpadów, Magazynowanie

Bardziej szczegółowo

Zespół C: Spalanie osadów oraz oczyszczania spalin i powietrza

Zespół C: Spalanie osadów oraz oczyszczania spalin i powietrza Projekt realizowany przy udziale instrumentu finansowego Unii Europejskiej LIFE+ oraz środków finansowych NFOŚiGW Dnia 01 czerwca 2012 r. FU-WI Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu unijnego pn. Demonstracyjna

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA FRAKCJI PALNEJ POWSTAŁEJ W WYNIKU PRZETWORZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

INSTALACJA TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA FRAKCJI PALNEJ POWSTAŁEJ W WYNIKU PRZETWORZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH INSTALACJA TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA FRAKCJI PALNEJ POWSTAŁEJ W WYNIKU PRZETWORZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Ewa Steuer Aleksandra Mikołajec-Olczyk LOKALIZACJA LOKALIZACJA Województwo Warmińsko-Mazurskie

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Bardziej szczegółowo

(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy)

(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy) (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy) Głównym zadaniem ww. dyrektywy jest ochrona środowiska i zdrowia

Bardziej szczegółowo

7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW

7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW 19 7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Ustawa o odpadach nakłada obowiązek aktualizowania planu nie rzadziej niŝ raz na 4 lata. Pod koniec 7 roku naleŝy

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

Bardziej szczegółowo

5. PROGNOZOWANE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI

5. PROGNOZOWANE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI 5. PROGNOZOWANE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI 5.1. PROGNOZY ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Przewidywane zmiany ilości odpadów dla gminy Włoszczowa opracowano na podstawie przyjętych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KONSORCJUM: IETU Katowice IMBiGS CGO Katowice GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Plan z 2003r zakładał że do do roku 2010 na terenie

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania dla wykorzystania paliw z odpadów w energetyce i ciepłownictwie

Uwarunkowania dla wykorzystania paliw z odpadów w energetyce i ciepłownictwie Uwarunkowania dla wykorzystania paliw z odpadów w energetyce i ciepłownictwie Dr inż. Ryszard Wasielewski Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu Odpady jako nośnik energii Współczesny system gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 Andrzej Daniluk Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Projekt planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014.

Projekt planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Projekt planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014. RAJCZA 17.02.2012 Gospodarka odpadami komunalnymi w UE-2009 rok (Eurostat)

Bardziej szczegółowo

5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 5.1. OBECNIE REALIZOWANY SYSTEM ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU POWIATU GLIWICKIEGO W Planie gospodarki odpadami dla powiatu gliwickiego,

Bardziej szczegółowo

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk i recykling założenia prawne Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk Odzysk ( ) jakikolwiek proces, którego wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie

Bardziej szczegółowo

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych. Biologiczne suszenie. Warszawa, 5.03.2012

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych. Biologiczne suszenie. Warszawa, 5.03.2012 Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych Biologiczne suszenie Warszawa, 5.03.2012 Celem procesu jest produkcja paliwa alternatywnego z biodegradowalnej frakcji wysegregowanej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA Podstawę prawną regulującą wydawanie pozwoleń w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza stanowi ustawa z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA PRZYKŁADZIE ZO i SOK W LEŚNIE GÓRNYM k/polic

WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA PRZYKŁADZIE ZO i SOK W LEŚNIE GÓRNYM k/polic WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA PRZYKŁADZIE ZO i SOK W LEŚNIE GÓRNYM k/polic GOSPODAROWANIE ODPADAMI NADZÓR ZBIERANIE TRANSPORT ODZYSK UNIESZKODLIWIANIE

Bardziej szczegółowo

www.generacjaczystejenergii.pl

www.generacjaczystejenergii.pl www.generacjaczystejenergii.pl Projekt pn. Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla BTOM PODSTAWOWE INFORMACJE Beneficjent: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura

Bardziej szczegółowo

Ocena cyklu życia (LCA) systemów gospodarki odpadami

Ocena cyklu życia (LCA) systemów gospodarki odpadami Ocena cyklu życia (LCA) systemów gospodarki odpadami Emilia den Boer Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechnika Wrocławska XVI Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa - Kompleksowa gospodarka odpadami;

Bardziej szczegółowo

Proces Innowacji. Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska. Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska. Wrocław, 23 listopad 2011

Proces Innowacji. Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska. Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska. Wrocław, 23 listopad 2011 Proces Innowacji Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska Wrocław, 23 listopad 2011 Zakres Cel procesu innowacji na Dolnym Śląsku Przedstawienie scenariuszy

Bardziej szczegółowo

osadów ściekowych w Polsce Marek Jerzy Gromiec Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania

osadów ściekowych w Polsce Marek Jerzy Gromiec Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Problematyka zagospodarowania osadów ściekowych w Polsce Marek Jerzy Gromiec Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania wwarszawie Uwagi wstępne Problem zagospodarowania ciągle wzrastających ilości osadów ściekowych

Bardziej szczegółowo

Dobry klimat dla powiatów Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna

Dobry klimat dla powiatów Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna Sabina Kowalska Magda Kozak Konsulting Inwestycyjny i Środowiskowy Sabina Kowalska Projekt realizowany przy wsparciu finansowym instrumentu finansowego LIFE+ Komisji

Bardziej szczegółowo

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 - założenia dotyczące selektywnego zbierania, segregacji i recyklingu w Polsce Doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Katowice Szczecin, marzec

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE MIEJSCOWOŚĆ TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA

ZINTEGROWANA GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE MIEJSCOWOŚĆ TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZINTEGROWANA GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE www.ruse-europe.org Efektywna gospodarka odpadami to zintegrowany system, który opiera się na zbieraniu, transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu

Bardziej szczegółowo

6. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami

6. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami 6. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami Projektowane zadania w ramach wariantów systemu gospodarki odpadami z założenia zawierają działania zmierzające do poprawy sytuacji

Bardziej szczegółowo

4. ODAZOTOWANIE SPALIN

4. ODAZOTOWANIE SPALIN 4. DAZTWANIE SPALIN 4.1. Pochodzenie tlenków azotu w spalinach 4.2. Metody ograniczenia emisji tlenków azotu systematyka metod 4.3. Techniki ograniczania emisji tlenków azotu 4.4. Analiza porównawcza 1

Bardziej szczegółowo

Ul. M. Skłodowskiej Curie 22A/1 42-200 Częstochowa. www.czestochowa2020.pl kontakt@czestochowa2020.pl. Szanowni Państwo,

Ul. M. Skłodowskiej Curie 22A/1 42-200 Częstochowa. www.czestochowa2020.pl kontakt@czestochowa2020.pl. Szanowni Państwo, Częstochowa, 21.02.2014 Szanowni Państwo, Po zapoznaniu się z udostępnionymi mi dokumentami, decyzjami administracyjnymi oraz z prowadzoną korespondencją w sprawie jak w nagłówku, pragnę ustosunkować się

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SPALARNI ODPADÓW W POLSCE

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SPALARNI ODPADÓW W POLSCE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SPALARNI ODPADÓW W POLSCE VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NOWA ENERGIA USER FRIENDLY 2010 Jean-Michel Kaleta Warszawa 18 czerwca 2010 Spis treści Strona Czy można spalać odpady komunalne?

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIE ZINTEGROWANE

POZWOLENIE ZINTEGROWANE POZWOLENIE ZINTEGROWANE : art. 184 ust.2, art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.); art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 27 ust.

Bardziej szczegółowo

KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW

KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW Konferencja Alternatywne technologie unieszkodliwiania odpadów komunalnych Chrzanów 7 październik 2010r. 1 Prawo Podstawowym aktem prawnym regulującym

Bardziej szczegółowo

PO CO NAM TA SPALARNIA?

PO CO NAM TA SPALARNIA? PO CO NAM TA SPALARNIA? 1 Obowiązek termicznego zagospodarowania frakcji palnej zawartej w odpadach komunalnych 2 Blok Spalarnia odpadów komunalnych energetyczny opalany paliwem alternatywnym 3 Zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW Jerzy Wójcicki Andrzej Zajdel TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW 1. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1 Opis instalacji Przedsięwzięcie obejmuje budowę Ekologicznego Zakładu Energetycznego

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA CIEPŁA Z WYKORZYSTANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH I PALIW ALTERNATYWNYCH - PRZYKŁADY TECHNOLOGII ORAZ WDROŻEŃ INSTALACJI

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA CIEPŁA Z WYKORZYSTANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH I PALIW ALTERNATYWNYCH - PRZYKŁADY TECHNOLOGII ORAZ WDROŻEŃ INSTALACJI NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA CIEPŁA Z WYKORZYSTANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH I PALIW ALTERNATYWNYCH - PRZYKŁADY TECHNOLOGII ORAZ WDROŻEŃ INSTALACJI O MOCY DO 20 MW t. Jacek Wilamowski Bogusław Kotarba

Bardziej szczegółowo

Układ zgazowania RDF

Układ zgazowania RDF Układ zgazowania RDF Referencje Od 2017, wraz z firmą Modern Technologies and Filtration Sp. z o.o, wykonaliśmy 6 instalacji zgazowania, takich jak: System zgazowania odpadów drzewnych dla Klose Czerska

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZENIA ANALIZY Zgodnie z art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dalej

Bardziej szczegółowo

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Doc dr Lidia Sieja INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH Katowice Bilans odpadów wytworzonych w 2004r Rodzaj

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

AKTUALNY STAN I NIEZBĘDNE DZIAŁANIA WYZNACZONE W PLANACH GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE

AKTUALNY STAN I NIEZBĘDNE DZIAŁANIA WYZNACZONE W PLANACH GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Lidia SIEJA Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ul. Kossutha 6, 4-843 Katowice AKTUALNY STAN I NIEZBĘDNE DZIAŁANIA WYZNACZONE W PLANACH GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE 1. Wprowadzenie Trwa aktualnie

Bardziej szczegółowo

Współpraca cementowni z władzami lokalnymi w zakresie gospodarki odpadami

Współpraca cementowni z władzami lokalnymi w zakresie gospodarki odpadami Współpraca cementowni z władzami lokalnymi w zakresie gospodarki odpadami Związek Komunalny Gmin Ziemi Chełmskiej Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Chełm Cementownia Chełm S.A. Kraków, maj

Bardziej szczegółowo

Pochylmy się nad pewnym rozporządzeniem

Pochylmy się nad pewnym rozporządzeniem Henryk Skowron RozwaŜania sceptyczniejącego optymisty Pochylmy się nad pewnym rozporządzeniem Znana juŝ, jakby się mogło wydawać, powszechnie Dyrektywa 2000/76/UE reguluje grupę problemów, tworzących pewną

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA PRAWNA ZAGOSPODAROWANIA RDF

PROBLEMATYKA PRAWNA ZAGOSPODAROWANIA RDF PROBLEMATYKA PRAWNA ZAGOSPODAROWANIA RDF Kinga Załęcka-Kościukiewicz Radca prawny Elbląg, 8 października 2015 roku MIEJSCE NA RYNKU ODPADÓW - WYGRAJĄ NAJLEPSI, ZATEM REZERWUJ MIEJSCE - CZAS NA INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniewkowo w 2015 roku.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniewkowo w 2015 roku. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniewkowo w 2015 roku. Obowiązek sporządzenia przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

Departament Ochrony Środowiska UMWP

Departament Ochrony Środowiska UMWP Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz opracowanie Planu Inwestycyjnego jako warunek niezbędny do uzyskania dofinansowania na inwestycje z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi Departament

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Gmina Wierzbinek Pl. Powstańców Styczniowych 110 62-619 Sadlno Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Wierzbinek 2014-1 - 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY S.A.

KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY S.A. KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY S.A. PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W KRAKOWIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

PALIWA ALTERNATYWNE W CEMENTOWNI NOWINY

PALIWA ALTERNATYWNE W CEMENTOWNI NOWINY PALIWA ALTERNATYWNE W CEMENTOWNI NOWINY Mgr inż. Aleksander Wąsik Cementownia Nowiny sp. z o.o. aleksander.wasik@cementownia-nowiny.com Pierwsze instalacje podawania paliw stałych W roku 2002 Cementownia

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku odpadów w Polsce. Małgorzata Szymborska Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami

Rozwój rynku odpadów w Polsce. Małgorzata Szymborska Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Rozwój rynku odpadów w Polsce Małgorzata Szymborska Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Paliwa alternatywne odpady o kodzie 19 12 10 posiadające zdolność opałową, stanowiące alternatywne

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Gospodarki Odpadami

Krajowy Program Gospodarki Odpadami Krajowy Program Gospodarki Odpadami KPGO został sporządzony jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

Gmina Krzepice ul. Częstochowska Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok

Gmina Krzepice ul. Częstochowska Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok Gmina Krzepice ul. Częstochowska 13 42-160 Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok Krzepice, dn. 29 kwietnia 2015 r. 1 1. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO BUDOWY BLOKU ENERGETYCZNEGO OPALANEGO PALIWEM ALTERNATYWNYM W KROŚNIE. Krosno, 24 czerwiec 2015r.

ZAŁOŻENIA DO BUDOWY BLOKU ENERGETYCZNEGO OPALANEGO PALIWEM ALTERNATYWNYM W KROŚNIE. Krosno, 24 czerwiec 2015r. ZAŁOŻENIA DO BUDOWY BLOKU ENERGETYCZNEGO OPALANEGO PALIWEM ALTERNATYWNYM W KROŚNIE Krosno, 24 czerwiec 2015r. PLAN PREZENTACJI Przesłanki budowy ITPO opalanego paliwem alternatywnym Założenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

Krajowe Inteligentne Specjalizacje Grupa 11

Krajowe Inteligentne Specjalizacje Grupa 11 Krajowe Inteligentne Specjalizacje Grupa 11 MINIMALIZACJA WYTWARZANIA ODPADÓW, W TYM NIEZDATNYCH DO PRZETWORZENIA ORAZ WYKORZYSTANIE MATERIAŁOWE I ENERGETYCZNE ODPADÓW (RECYKLING I INNE METODY ODZYSKU)

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 1. Cel opracowania planów inwestycyjnych Informacje o konieczności sporządzania planów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Odzyskaj energię z odpadów! Waloryzacja termiczna odpadów: Najczystszy z procesów spalania. 23.11.2010 POLEKO, Poznań. dr Ryszard Strzelecki, ESWET

Odzyskaj energię z odpadów! Waloryzacja termiczna odpadów: Najczystszy z procesów spalania. 23.11.2010 POLEKO, Poznań. dr Ryszard Strzelecki, ESWET Odzyskaj energię z odpadów! Waloryzacja termiczna odpadów: Najczystszy z procesów spalania Zalety Waloryzacji Energetycznej Odpadów dla środowiska 23.11.2010 POLEKO, Poznań dr Ryszard Strzelecki, ESWET

Bardziej szczegółowo

Opis potrzeb i wymagań Miasta

Opis potrzeb i wymagań Miasta Opis potrzeb i wymagań Miasta Głównym celem Przedsięwzięcia realizowanego przez Miasto Poznań jest dostosowanie systemu gospodarki odpadami na terenie Poznania do kryteriów formalno-prawnych, technicznych

Bardziej szczegółowo

VII. NAKŁADY INWESTYCYJNE NA BUDOWĘ SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

VII. NAKŁADY INWESTYCYJNE NA BUDOWĘ SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI VII. INWESTYCYJNE NA BUDOWĘ SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI Wprowadzenie omówionego w poprzednich rozdziałach systemu gospodarki odpadami będzie wiązało się z poniesieniem określonych nakładów na jego budowę

Bardziej szczegółowo

Spis treści PRZEDMOWA

Spis treści PRZEDMOWA Spis treści PRZEDMOWA 1. ODPADY NIEBEZPIECZNE W ŚRODOWISKU 1.1. Odpady niebezpieczne a środowisko 1.2. Definicja odpadów niebezpiecznych oraz ich klasyfikacja 1.3. Źródła powstawania odpadów 1.4. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 6.1. Stan realizacji zadań wynikających z krajowego planu gospodarki odpadami dla przedsiębiorców na dzień 1 września 2004 r.

Tabela nr 6.1. Stan realizacji zadań wynikających z krajowego planu gospodarki odpadami dla przedsiębiorców na dzień 1 września 2004 r. Załącznik 6 STAN REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (na podstawie informacji przekazanych przez przedsiębiorców) Tabela nr 6.1. Stan realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 IŚ.6232.16.2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 Kwiecień 2016 1 I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

Seminarium Zarządzanie gospodarką odpadami w gminie - gdzie jesteśmy. Płock, 7 czerwca 2013 roku

Seminarium Zarządzanie gospodarką odpadami w gminie - gdzie jesteśmy. Płock, 7 czerwca 2013 roku Seminarium Zarządzanie gospodarką odpadami w gminie - gdzie jesteśmy Płock, 7 czerwca 2013 roku 1 O Firmie ZUOK został powołany Uchwałą RMP dn. 27.01.1998 r. nr 902/LVIII/98. Organem założycielskim i 100%

Bardziej szczegółowo

Paliwa z odpadów możliwości i uwarunkowania wdrożenia systemu w Polsce

Paliwa z odpadów możliwości i uwarunkowania wdrożenia systemu w Polsce Paliwa z odpadów możliwości i uwarunkowania wdrożenia systemu w Polsce Dr inż. Ryszard Wasielewski Centrum Badań Technologicznych Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu 2/15 Walory energetyczne

Bardziej szczegółowo

Niskoemisyjne kierunki zagospodarowania osadów ściekowych. Marcin Chełkowski,

Niskoemisyjne kierunki zagospodarowania osadów ściekowych. Marcin Chełkowski, Niskoemisyjne kierunki zagospodarowania osadów ściekowych Marcin Chełkowski, 05.02.2015 Osady ściekowe Różne rodzaje osadów ściekowych generowanych w procesie oczyszczania ścieków komunalnych. Źródło:

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską przyczynia się do zmniejszenia róŝnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii GDAŃSKI PROJEKT WODNO-ŚCIEKOWY WODA DLA POKOLEŃ KONSULTACJE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 1016 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY INSTALACJI DO SPALANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

PRZYKŁADY INSTALACJI DO SPALANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZYKŁADY INSTALACJI DO SPALANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 1. INSTALACJA DO TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ W maju 2003 roku rozpoczęła pracę najnowocześniejsza w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII / 209 / 12 RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII / 209 / 12 RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII / 209 / 12 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Malbork za rok 2012

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Malbork za rok 2012 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Malbork za rok 2012 Urząd Miasta Malborka Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rok 2013 1.Wprowadzenie. 1.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki plan gospodarki odpadami. Regiony zagospodarowania odpadów oczekiwania i zadania. Wioletta Czarnecka

Wojewódzki plan gospodarki odpadami. Regiony zagospodarowania odpadów oczekiwania i zadania. Wioletta Czarnecka Wojewódzki plan gospodarki odpadami. Regiony zagospodarowania odpadów oczekiwania i zadania. Wioletta Czarnecka 1 Zawartość WPGO Analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami w województwie Prognozowane

Bardziej szczegółowo

DSR-II Poznań, dnia 10 sierpnia 2016 r. za dowodem doręczenia DECYZJA

DSR-II Poznań, dnia 10 sierpnia 2016 r. za dowodem doręczenia DECYZJA MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DSR-II-2.7222.35.2016 Poznań, dnia 10 sierpnia 2016 r. za dowodem doręczenia DECYZJA Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 192, art. 202 ust. 1, ust. 4 i ust. 7,

Bardziej szczegółowo

Ekologia to eksperckim głosem o faktach

Ekologia to eksperckim głosem o faktach Ekologia to eksperckim głosem o faktach Emilia den Boer Zakład technologii odpadów i remediacji gruntów, Politechnika Wrocławska Konferencja Prasowa Dolnośląskiej Inicjatywy Samorządowej, 10.02.2015 Zakres

Bardziej szczegółowo

Energia z odpadów komunalnych. Karina Michalska Radosław Ślęzak Anna Kacprzak

Energia z odpadów komunalnych. Karina Michalska Radosław Ślęzak Anna Kacprzak Energia z odpadów komunalnych Karina Michalska Radosław Ślęzak Anna Kacprzak Odpady komunalne Szacuje się, że jeden mieszkaniec miasta wytwarza rocznie ok. 320 kg śmieci. Odpady komunalne rozumie się przez

Bardziej szczegółowo

ZOBOWIĄZANIA UNIJNE POLSKI

ZOBOWIĄZANIA UNIJNE POLSKI ZOBOWIĄZANIA UNIJNE POLSKI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI dr inż. Beata B. Kłopotek Ministerstwo Środowiska, Departament Gospodarki Odpadami, Warszawa 1. Wstęp Wyłącznie gospodarce odpadami

Bardziej szczegółowo

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r.

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów

Bardziej szczegółowo

Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:404284-2013:text:pl:html Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Najlepsze dostępne technologie i wymagania środowiskowe w odniesieniu do procesów termicznych. Adam Grochowalski Politechnika Krakowska

Najlepsze dostępne technologie i wymagania środowiskowe w odniesieniu do procesów termicznych. Adam Grochowalski Politechnika Krakowska Najlepsze dostępne technologie i wymagania środowiskowe w odniesieniu do procesów termicznych Adam Grochowalski Politechnika Krakowska Termiczne metody utylizacji odpadów Spalanie na ruchomym ruszcie

Bardziej szczegółowo

I Forum Dialogu Nauka - Przemysł Warszawa, 9-10 października 2017 r.

I Forum Dialogu Nauka - Przemysł Warszawa, 9-10 października 2017 r. I Forum Dialogu Nauka - Przemysł Warszawa, 9-10 października 2017 r. Paliwa z odpadów jako źródło energii dla klastrów energetycznych Aleksander Sobolewski Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla Spis treści

Bardziej szczegółowo