Regulamin serwisu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin serwisu www.mbooking.pl"

Transkrypt

1 Regulamin serwisu SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Informacje podstawowe. 2 Definicje. 3 Powiadomienia. ROZDZIAŁ II ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY 4 Utworzenie konta w Serwisie. RODZIAŁ III ZAWIERANIE I REALIZACJA TRANSAKCJI 5 Rezerwacja. 6 Potwierdzenie rezerwacji. 7 Wirtualna karta podarunkowa. 8 Płatności. RODZIAŁ IV FUNKCJONALNOŚCI SERWISU 9 Polecenia i opinie. 10 Poczta. 11 Powiadomienia o usługach. 12 Wyszukiwarka. 13 Asystent. 14 Programy lojalnościowe. 15 Wizualizacja obiektu usługowego. RODZIAŁ IV DANE OSOBOWE 16 Ochrona danych osobowych. RODZIAŁ V ODPOWIEDZIALNOŚĆ I WYMAGANIA TECHNICZNE 17 Reklamacje. 18 Odpowiedzialność i jej wyłączenia. 19 Wymagania techniczne świadczonej usługi. 20 Uprawnienia Administratora. RODZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 21 Postanowienia końcowe. 22 Archiwum regulaminów. Strona 1 z 53

2 Załączniki: a. Załącznik nr 1 - Regulamin dla Partnerów biznesowych. b. Załącznik nr 2 Cennik. c. Załącznik nr 3 Polityka Prywatności. d. Załącznik nr 4 Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej. e. Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 - Informacje podstawowe 1. Właścicielem Serwisu jest Tomasz Staszewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: 2deal Tomasz Staszewski, ul. Zdziarska 75F Lok. 1, Pruszków, NIP Użytkownik zakładający konto w Serwisie zobowiązany jest zaakceptować postanowienia niniejszego regulaminu, przez co zawiera z Administratorem Serwisu umowę, której treść stanowi niniejszy regulamin. 3. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady związane z funkcjonowaniem Serwisu oraz szczegółowe postanowienia dotyczące Gości i Konsumentów. Postanowienia dotyczące Firm znajdują się w załączniku nr Jeżeli którykolwiek punkt regulaminu przyznaje możliwość lub nakłada obowiązek kontaktu z Administratorem, można go uzyskać poprzez wszelkie środki kontaktu wskazane w dziale Kontakt na stronie głównej, a także za pośrednictwem: a. Adresu b. Korespondencyjnie na adres: ul. Zdziarska 75F Lok. 1, Pruszków; c. Numeru telefonu: Integralną część niniejszego regulaminu stanowią jego załączniki: a. Załącznik nr 1 Regulamin dla Partnerów biznesowych; b. Załącznik nr 2 Cennik; c. Załącznik nr 3 Polityka Prywatności; d. Załącznik nr 4 Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej; e. Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 6. Przedmiotem działalności Serwisu jest świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwiania Użytkownikom zwierania transakcji, których przedmiotem są usługi świadczone przez Firmy oraz umożliwienie Firmom personalizacji podejścia do Konsumenta. Dla realizacji tego celu, Serwis udostępnia Użytkownikom szereg innowacyjnych funkcjonalności opisanych w niniejszym regulaminie. Strona 2 z 53

3 2 Definicje Poprzez określenia użyte w niniejszym regulaminie rozumie się: 1. Serwis/Portal strona internetowa, wraz ze wszystkimi podstronami i funkcjonalnościami, dostępna pod adresem oraz ; 2. Administrator - Tomasz Staszewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: 2deal Tomasz Staszewski, ul. Zdziarska 75F Lok. 1, Pruszków, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonego przez Ministra właściwego do spraw Gospodarki, NIP ; 3. Utworzenie Konta w Serwisie procedura zakładania konta w Serwisie, opisana odpowiednio: dla Konsumentów w 4, a dla Firm w 2 załącznik nr 1; 4. Konto wydzielony zbiór zasobów portalu, utworzony i zarządzany przez Użytkownika, umożliwiający korzystanie z jego funkcji w zakresie opisanym w niniejszym regulaminie; 5. Użytkownik Konsument lub Firma, który ma Konto w Serwisie; 6. Konsumenci osoby fizyczne posiadające Konto, korzystające z Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową; 7. Asystent - moduł wirtualnego asystenta wspomagający Konsumentów w przeszukiwaniu bazy ofert i opinii, opisany w 13 oraz w Instrukcji; 8. Firma - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zarówno jednoosobowo, jak i w formie spółki cywilnej, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zakończy procedurę Zakładania konta w Serwisie i utworzy Konto Firmowe; 9. Konto Firmowe Konto założone i prowadzone przez Firmę opisane w załączniku nr 1; 10. Subkonto konto utworzone w ramach Konta Firmowego dla poszczególnych pracowników Firmy; 11. Oferta zbiór wszystkich usług, punktów rezerwacji i innych elementów udostępnianych Konsumentom przez daną Firmę; 12. Rezerwacja zakup usługi w formie: a. Rezerwacji jednorazowej rezerwacja daty i godziny świadczenia usługi; b. Abonamentu rezerwacja daty rozpoczęcia i zakończenia oraz ilości świadczeń usługi; c. Rejestracji rezerwacja daty i godziny usługi oraz nadanie numeracji w kolejce. 13. Konto Konsumenta wydzielony zbiór zasobów portalu, utworzony i zarządzany przez Konsumenta, za pośrednictwem, którego może on korzystać z usług portalu, a w szczególności przeglądać zasoby portalu, dokonywać rezerwacji i płatności za poszczególne usługi, brać udział w programach promocyjnych i lojalnościowych oraz polecać oferty innym użytkownikom; 14. Gość osoba przeglądająca zasoby portalu, nieposiadająca Konta w Serwisie; Strona 3 z 53

4 15. Klient osoba fizyczna, która prowadziła, prowadzi lub zamierza prowadzić jakąkolwiek formę współpracy z Firmą, a jednocześnie jest Użytkownikiem Serwisu. 16. Poczta elektroniczny system wymiany informacji między Użytkownikami, działający wewnątrz Portalu; 17. Zasoby Portalu wszelkie informacje i treści znajdujące się na portalu, wprowadzone przez Użytkowników, Gości lub Administratora, udostępniany w zróżnicowanym zakresie Gościom, Firmom i Konsumentom; 18. Utwór - każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 z późn. zm.); 19. Portret - portret cech Konsumenta, czyli ilości zebranych przez system informacji o cechach i preferencjach danego Konsumenta; 20. Wizualizacja obraz lokalu Firmy umożliwiający jego oglądanie w lub do na którym Firma umieszcza widgety (narzędzia) umożliwiające rezerwację i rejestrację usług; 21. Instrukcja instrukcja użytkowania Serwisu opisująca sposób korzystania z jego funkcjonalności i innych elementów, dostępna pod adresem dla Konsumentów oraz pod adresem dla Firm; 22. Aplikacja mobilna/aplikacja program umożliwiający korzystanie z Serwisu, przeznaczony dla urządzeń z systemem android, dystrybułowany za pośrednictwem Usługi Market Google Inc., opisany w załączniku nr 4; 23. Urządzenie telefon, tablet, komputer lub inny z systemem android, na którym została zainstalowana Aplikacja mobilna. 3 Powiadomienia 1. Wszelkie potwierdzenia i powiadamiania w ramach Serwisu mogą być przesyłane poprzez: a. Aplikację mobilną; b. Pocztę; c. Wiadomości ; d. Wiadomości SMS jeśli taką funkcjonalność wykupi Firma; e. Za pośrednictwem funkcjonalności Asystenta jeżeli dany Konsument jest zalogowany w trakcie wysłania wiadomości lub powiadomienia. Postanowienia te obejmują w szczególności: powiadomienia o wszelkich zmianach statusu zamówienia usługi, rejestracji terminu, obowiązku potwierdzenia rezerwacji, a także o zmianach terminów. Strona 4 z 53

5 ROZDZIAŁ II ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY 4 Utworzenie konta w Serwisie 1. Użytkownikami serwisu mogą być osoby fizyczne powyżej 18 roku życia. Osoby niespełniające w/w warunku mogą być użytkownikami Serwisu wyłącznie na warunkach określonych w ust. 2 i nast. 2. Użytkownik, który ukończył 13, ale nie ukończył 18 lat lub jest częściowo ubezwłasnowolniony, dla skutecznego składania oświadczeń i zawierania umów w ramach rejestracji i użytkowania Serwisu, zobowiązany jest uzyskać zgodę na ich dokonanie od swojego opiekuna ustawowego lub kuratora. 3. Gość może przystąpić do procesu Zakładania Konta w Serwisie poprzez kliknięcie przycisku Rejestracja widocznego na stronie głównej lub poprzez złożenie zamówienia na daną usługę oferowaną przez Firmę. Obligatoryjnym elementem rezerwacji lub rejestracji w kolejce w ramach oferty dowolnej Firmy jest założenie Konta w Serwisie. 4. W trakcie procesu Zakładania w Serwisie Konta Konsumenta formularz zbiera dane: a. obowiązkowe niezbędne do składania zamówień i rezerwacji w ramach Serwisu: i. imię i nazwisko; ii. adres ; iii. numer telefonu komórkowego; iv. hasło do Konta. b. nieobowiązkowe wykorzystywane przez Asystenta: i. źródło informacji o Serwisie (wybór z listy); ii. płeć; iii. miejscowość zamieszkania; iv. wiek; v. opis zainteresowań; vi. opis sposobu spędzania czasu wolnego; vii. interesujące Konsumenta kategorie ofertowe; viii. opis czym Konsument jest aktualnie zainteresowany; ix. obecne zajęcie; x. wykształcenie. 5. Po wprowadzeniu w/w danych osoba zakładająca Konto zobowiązana jest do potwierdzenia zapoznania się i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu, a także treści odpowiednich zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przekraczającym dane niezbędne dla rejestracji w Serwisie i zawierania za jego pośrednictwem transakcji np. w zakresie marketingu produktów i usług partnerów handlowych jest zawsze fakultatywna. Do Strona 5 z 53

6 oceny tych oświadczeń składanych przez osobie niepełnoletnie oraz dysponującego ograniczoną zdolnością do czynności prawnych zastosowanie znajduje ust Jeden Konsument może mieć tylko jedno konto w Serwisie. Kryterium to jest weryfikowane automatycznie poprzez sprawdzanie adresów podanych przy tworzeniu konta w Serwisie. Konsument zobowiązany jest powiadomić Serwis w razie utraty bądź podejrzenia utraty władzy nad Kontem, a w szczególności utraty haseł i włamania na Konto. 7. Po wprowadzeniu w/w danych oraz akceptacji oświadczeń, o których mowa w ust. 5, Konsument chcący kontynuować proces rejestracji zobowiązany jest przepisać kod weryfikacyjny CAPTCHA i potwierdzić prawidłowość wszystkich powyższych danych i wyborów poprzez kliknięcie przycisku Zarejestruj. Spowoduje to przesłanie na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym wiadomości z linkiem aktywującym Konto. Uruchomienie w/w linku spowoduje aktywację Konta i umożliwi zalogowanie się do niego. 8. Logowanie do Konta następuje przy użyciu adresu i hasła. 9. Logowanie oraz Założenie konta w serwisie może również nastąpić poprzez wtyczki portali społecznościowych: Facebook i Google+. Logowanie będzie możliwe po zaakceptowaniu przez Konsumenta przekazania danych z danego portalu społecznościowego. Jeżeli z portalu nie zostaną przekazane wszystkie wymagane dane, to Serwis będzie prosił o ich uzupełnienie. 10. Aktywowane Konto umożliwia Konsumentowi po zalogowaniu, korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Serwisu przeznaczonych dla Konsumentów, a w szczególności do: a. przeglądania i modyfikowania swoich danych; b. zmiany hasła do Konta; c. przeglądania wszystkich dostępnych danych rezerwacji i rejestracji z możliwością filtrowania w szczególności po: nazwie Firmy, nazwie usługi, dacie, kwocie; d. podglądu stanu kolejki; e. podglądu programów lojalnościowych, w których bierze udział, z możliwością sprawdzenia ich warunków; f. Wirtualnych Kart Podarunkowych; g. komunikacji z Firmami; h. otrzymywania przypomnień; i. umieszczania opinii na temat zrealizowanych rezerwacji/rejestracji (w tym zdjęć i filmów) z uwzględnieniem ograniczeń, co do: rozmiaru max. 500 kb, formatów plików jpg, gif, png, mp3, avi, flv. 11. W razie utraty hasła, Konsument powinien przejść do zakładki Odzyskaj hasło, gdzie zostanie poproszony o podanie adresu powiązanego z Kontem. System zresetuje hasło i wyśle powiadomienie z hasłem tymczasowym. Po ponownym zalogowaniu będzie można ustawić nowe hasło. Strona 6 z 53

7 12. Założenie Konta w Serwisie oraz złożenie oświadczenia - w formie elektronicznej - o przyjęciu postanowień niniejszego Regulaminu stanowi zawarcie umowy z Administratorem na czas nieokreślony, której przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 13. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Oświadczenie może zostać złożone w każdy sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej w tym poprzez formularz kontaktowy na stronie Serwisu. Nie wpływa to w żadnym zakresie na prawo Konsumenta do usunięcia konta w każdym czasie. RODZIAŁ III ZAWIERANIE I REALIZACJA TRANSAKCJI 5 - Rezerwacja 1. Zarówno Konsument jak i Gość Serwisu mają możliwość wyszukiwania za pośrednictwem wyszukiwarki ofert Firm według wprowadzonych słów i kryteriów, których lista udostępniona jest przez wyszukiwarkę. Oferty, niezależnie od tego, czy są przeglądane w trybie tekstowym, czy w ramach Wizualizacji/Panoramy umożliwiają przeglądanie kalendarza dostępności grafik rezerwacji, a także zapoznanie się z opisem usługi, jej warunkami, ewentualnym regulaminem, jeżeli takowy został przez Firmę wprowadzony. 2. W zależności od rodzaju oferty Serwis umożliwia: a. Rezerwację jednorazową usługi rezerwacja daty i godziny usługi; b. Zakup abonamentu rezerwacja usługi w formie abonamentu; c. Rejestrację w kolejce - nadanie numeracji w kolejce. Kolejka ustalana jest w oparciu o definiowany przez firmę czas trwania danej usługi. Na podstawie tych danych Konsument wybiera pasującą datę i godzinę usługi; d. Zapisanie na listę rezerwową tryb, który umożliwi Konsumentowi zmianę na inny termin rezerwacji w momencie rezygnacji z usługi przez innego Konsumenta. e. Informowanie Konsumenta w przypadku zaznaczenia odpowiedniej opcji - o możliwości zmiany terminu rezerwacji, zgodnie z kolejnością listy rezerwowej. Tryb umożliwi dokonanie Strona 7 z 53

8 automatycznej zmiany rezerwacji zgodnie z listą rezerwową pod warunkiem, że czas wykonania usługi jest taki sam. 3. Konsument może za pośrednictwem swojego Konta dokonać czynności wskazanych w ust. 2 w odniesieniu do wybranej przez siebie usługi. W przypadku rezerwacji, określa on termin jej realizacji oraz formę zakupu usługi i sposób płatności. W przypadku abonamentu, określa on termin rozpoczęcia oraz formę zakupu usługi i sposób płatności. W przypadku rejestracji w kolejce, wybiera on usługę i jest informowany o swoim numerze w kolejce i terminie rozpoczęcia świadczenia. W przypadku zapisania na listę rezerwową natomiast, Konsument deklaruje chęć skorzystania z usługi w terminie zarezerwowanym przez innego Konsumenta. System poinformuje Konsumenta o zwolnieniu terminu, którym był zainteresowany. 4. W trakcie dokonywania czynności wskazanych w ust. 2, Konsument może przekazać Firmie uwagi, co do swojego zamówienia. Może tego dokonać za pośrednictwem rubryki Twoje uwagi w ramach formularza rezerwacyjnego. Całość wprowadzonych w trakcie rezerwacji danych oraz warunki wybranej oferty Konsument akceptuje poprzez kliknięcie przycisku Rezerwuj. 5. O skutecznym dokonaniu rezerwacji lub dokonania innego kroku wskazanego w ust. 2, Konsument zostanie powiadomiony na podany adres . Potwierdzenie generowane będzie również w formie pliku PDF, przesyłanego w załączniku do wiadomości . Użytkownik po otworzeniu załącznika będzie miał możliwość wydrukowania potwierdzenia i okazania go przy realizacji usługi. Serwis przewiduje możliwość przesłania potwierdzeń w innych formach wskazanych w 6 ust Rezygnacja z usługi bądź brak dokonania opłaty lub potwierdzenia rezerwacji w wyznaczonym terminie powoduje skreślenie dokonanej rezerwacji i automatyczne powiadomienie osoby oczekującej na dany termin. 7. Serwis pozwala na konfigurację przypomnień o zarezerwowanych usługach lub takich, w stosunku, do których Konsument zarejestrował się na listę rezerwową. Edycja sposobu dostarczania powiadomień, spośród ogólnych możliwości ich dostarczania, wskazanych w 3, jest możliwa po zalogowaniu na swoje Konto. Domyślnie włączone będzie przypomnienie wskazane w 3 ust. 1 lit. b, c, d (pod warunkiem wykupienia funkcjonalności przez Firmę), e, które Konsument otrzyma w przeddzień terminu realizacji usługi. 8. Konsument, który dokonuje czynności wskazanych w ust. 2 wyraża zgodę na przekazanie Firmie oferującej określone usługi swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji usługi oraz pozwalającym zweryfikować możliwość jej wykonania, a także ewentualną kwalifikację do programu rabatowego danej Firmy. Dane te to: a. Imię i nazwisko; b. Numer telefonu komórkowego; c. Adres Rezerwacje w systemie mogą mieć następujące statusy: a. Nowa; Strona 8 z 53

9 b. Oczekująca; c. W trakcie obsługi; d. Zrealizowana; e. Odwołana przez Konsumenta; f. Odwołana przez Firmę. 10. Zmiana statusów w ramach obsługi danej rezerwacji jest odnotowywana przez system na podstawie informacji przekazanych od Firmy lub Konsumenta, o czym są oni wzajemnie informowani. 11. Rezerwacje w Serwisie mogą mieć następujące statusy płatności: a. Nowa; b. Rozpoczęta; c. Do zapłaty osobiście; d. Oczekuje; e. Zapłacona zaliczka; f. Zapłacona całość; g. Anulowana; h. Odrzucona; i. Zwrócona. 12. Obok każdej Rezerwacji dostępne będą jej dane określające: a. Rodzaj rezerwacji (zwykła czy wirtualna karta podarunkowa); b. Czy oferta została polecona przez innego Konsumenta; c. Data i godzina rezerwacji; d. Dane Konsumenta lub Konsumentów, jeśli to jest Wirtualna Karta Podarunkowa; e. Dane usługi, której dotyczy rezerwacja; f. Kwota za usługę, której dotyczy rezerwacja; g. Status płatności Firma będzie mogła dowolnie zmienić status na inny, ale taką informację będzie widział również Konsument na swoim Koncie; h. Dodatkowe informacje. 13. W przypadku, gdy osoba fizyczna lub Konsument dokonają Rezerwacji usługi Firmy poza Serwisem, informacja o tym fakcie może zostać wprowadzona do Serwisu przez Firmę. W takim wypadku: a. osoba fizyczna, której dane zostaną wprowadzone przez Firmę zostanie poinformowana o tym fakcie oraz o możliwości rejestracji konta w Serwisie. Utworzone w ten sposób konto, będzie od chwili założenia powiązane z rezerwacją dokonaną przez Firmę oraz z kontem Firmy. Dane wprowadzone przez Firmę zostaną automatycznie przeniesione do formularza rejestracyjnego. b. Konsument, którego konto zostanie przyporządkowane do danych zawartych w rezerwacji wprowadzanej przez Firmę, zostanie poinformowany o nowej rezerwacji oraz o próbie powiązania Strona 9 z 53

10 swojego konta z kontem Firmy. Powiązanie konta Konsumenta z kontem Firmy będzie skuteczne po dokonaniu przez niego akceptacji. Dokonanie rejestracji według procedury opisanej w lit. a lub akceptacji powiązania, o czym mowa w lit. b, jest równoznaczne z działaniami podjętymi przez Konsumenta wskazanymi w ust. 2. Porównywanie danych na potrzeby realizacji niniejszego ustępu obejmuje Nazwisko, numer telefonu oraz adres . 6 Potwierdzenie Rezerwacji 1. Konsument, który skutecznie dokonał Rezerwacji otrzyma potwierdzenie tej czynności. Serwis umożliwia przesłanie pięciu zasadniczych rodzajów wspomnianego potwierdzenia. Dostępność poszczególnych opcji definiowana jest ustawieniami Konta Firmy, która oferuje daną usługę, a także ustawieniami Konta Konsumenta. 2. Potwierdzenie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym może zostać przesłane za pośrednictwem: a. Wiadomości z załączonym plikiem PDF i kodem QR - opisane w ust. 4; b. Wiadomości SMS - opisana w ust. 5; c. Aplikacji mobilnej - opisana w ust. 4; d. Aplikacji mobilnej z możliwością potwierdzenia przez NFC - opisana w ust. 6-8; e. Wirtualnej karty podarunkowej - opisana w Każde potwierdzenie, niezależnie od formy przesłania, pozwala na sprawdzenie danych Rezerwacji, w skład których wchodzą m.in.: a. Numer Rezerwacji; b. Nazwa usługi; c. Nazwa i adres Firmy; d. Dane Konsumenta Imię, Nazwisko; e. Status płatności. 4. Po dokonaniu Rezerwacji system wyśle na adres Konsumenta wiadomość z załączonym plikiem PDF, w którym będzie kod QR i potwierdzenie Rezerwacji wraz z jej danymi. Kod QR będzie również dostępny po zalogowaniu do aplikacji mobilnej i wersji mobilnej Serwisu. W wiadomości będzie link do pobrania aplikacji mobilnej. Konsument następnie może wydrukować plik PDF z kodem QR lub zabrać telefon i udać się z nim po odbiór usługi. Firma odczyta dane Rezerwacji z dokumentu PDF lub zrobi zdjęcie kodowi QR swoim telefonem i dzięki swojej Aplikacji mobilnej, automatycznie odczyta dane Rezerwacji. 5. Wysyłanie wiadomości SMS z potwierdzeniem Rezerwacji będzie uzależnione od ustawień Firmy, która będzie mogła wyłączać i włączać tą funkcjonalność. Jeżeli będzie ona dostępna, po dokonaniu i potwierdzeniu Rezerwacji, system wyśle wiadomość SMS z jej danymi. Strona 10 z 53

11 6. Potwierdzenie w formie wskazanej w ust. 2 lit. d jest możliwe jedynie w razie spełnienia łącznie niżej wymienionych warunków: a. Firma ma zainstalowaną aplikację mobilną na swoim urządzeniu wyposażonym w moduł NFC lub posiada odpowiednio skonfigurowany TAG, którego wymagania są określone w Instrukcji Serwisu, b. Konsument posiada urządzenie (np. telefon, tablet) wyposażone w moduł NFC i ma zainstalowaną aplikację mobilną na swoim urządzeniu. Urządzenie jest niezbędne do realizacji usługi potwierdzanej tą formą Rezerwacji. 7. Przekazanie potwierdzenia Firmie może odbyć się w dwojaki sposób: a. Konsument przykłada telefon do TAGa, który w telefonie Konsumenta automatycznie uruchamia Aplikację mobilną. System w tle odczytuje numer Rezerwacji i automatycznie zmienia informację o statusie realizacji Rezerwacji na zrealizowaną. W przypadku, gdy Konsument posiada dwie oczekujące Rezerwacje w jednej Firmie, aplikacja mobilna zapyta Konsumenta, która z nich jest obecnie realizowana; b. Konsument uruchamia aplikację mobilną w swoim urządzeniu, wybiera opcję przekazania danej Rezerwacji przez NFC i przykłada swoje urządzenie do urządzenia Firmy. W urządzeniu Firmy pokazuje się dana Rezerwacja. Firma może na swoim urządzeniu zmienić status Rezerwacji i status płatności. 8. Aplikacja mobilna będzie umożliwiała synchronizację danych zgromadzonych w pamięci telefonu z danymi przechowywanymi na serwerze, dzięki czemu Aplikacja będzie działać zarówno w trybie offline jak i online. W momencie weryfikacji Rezerwacji (w tym karty podarunkowej) urządzenie osoby obdarowanej nie będzie potrzebować aktywnego połączenia z Internetem. 9. Firma po otrzymaniu od Konsumenta danych Rezerwacji, wyszukuje ją na swoim Koncie w Serwisie i zmienia jej status na zrealizowany. 7 Wirtualna Karta Podarunkowa 1. Specjalną formą potwierdzenia dokonania Rezerwacji usługi jest Wirtualna Karta Podarunkowa. Umożliwia ona wykonanie w/w czynności z przeznaczeniem dla osoby trzeciej. Przekazanie Wirtualnej Karty Podarunkowej odbywa się za pośrednictwem Portalu w formie zaproszenia lub prezentu. Usługa, której dotyczy Wirtualna Karta Podarunkowa, może być opłacona przez obdarowywującego Konsumenta. Sposób zapłaty za Wirtualną Kartę Podarunkową wybiera obdarowujący w trakcie rezerwacji usługi. 2. Wirtualną Kartę Podarunkową Konsument może przekazać w takiej samej formie jak zwykłą Rezerwację, z uwzględnieniem funkcjonalności aktywowanych przez osobę obdarowaną i wybranych przez obdarowującego Konsumenta. 3. Do tworzenia Wirtualnej Karty Podarunkowej służy kreator dostępny dla Konsumenta po dokonaniu Rezerwacji. Umożliwia on Konsumentowi wybór wyglądu karty w zależności od sposobu jej przekazania Strona 11 z 53

12 osobie obdarowanej. Konsument wykupujący Wirtualną Kartę Podarunkową może stworzyć dowolny multimedialny przekaz (tekst, obraz, dźwięk) z uwzględnieniem ograniczeń, co do: rozmiaru max. 500 kb oraz formatów plików jpg, gif, mp3, avi, flv. Przekaz multimedialny może być przekazany w wiadomości Po zarezerwowaniu i wykupieniu usługi w formie Wirtualnej Karty Podarunkowej, obdarowana osoba otrzyma powiadomienie na skrzynkę mailową i/lub w SMS i/lub aplikacji mobilnej z informacją o możliwości realizacji usługi. Termin powiadomienia wybiera Konsument, który rezerwuje usługę, z zastrzeżeniem, że data ta nie może być późniejsza niż dzień jej realizacji. 5. Powiadomienie , oprócz podstawowych informacji na temat podarunku, zawiera również wszystkie instrukcje określające jak zrealizować usługę z kodem QR i linkiem służącym do szybkiej instalacji aplikacji mobilnej, na którą zostaną przekazane dane potrzebne do zrealizowania usługi za pomocą m.in. modułu NFC opisanego w poprzednim paragrafie. 6. Opłacona Rezerwacja będzie mogła być przekazana zarówno anonimowo, jak i z dostępem do wszystkich informacji łącznie z ceną usługi widniejącej na Wirtualnej Kartce Podarunkowej. 7. Po dokonaniu poprawnego potwierdzenia realizacji Wirtualnej Karty Podarunkowej, system zmienia status karty na zrealizowana. 8 Płatności 1. Konsument chcący opłacić zarezerwowaną w danej Firmie usługę, po wyborze terminu i poprawnym zalogowaniu na swoje konto będzie przekierowywany do systemu płatności, w którym będzie mógł wybrać jeden z dostępnych kanałów płatności, które zdefiniowała Firma. W zależności od jej wyboru, płatności można dokonywać: a. zwykłym przelewem bankowym; b. poprzez system płatności; c. osobiście podczas odbioru usługi; W przypadku lit. a-b, Firma może wymagać albo zezwolić, na zapłatę jedynie części należności za daną usługę tytułem zaliczki. Wartość zaliczki określa Firma. 2. Serwis zaleca korzystanie z płatności elektronicznych obsługiwanych przez serwis PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , posiadającej numer NIP: , o kapitale zakładowym w wysokości złotych w całości opłaconym, której regulamin jest dostępny pod adresem: Strona 12 z 53

13 3. W przypadku skonfigurowania przez Firmę płatności poprzez system płatności i wyboru tego sposobu przez Konsumenta, możliwe są następujące warianty zakończenia procedury płatności: a. Anulowanie procedury lub informacja o błędzie autoryzacji - system przeniesie Konsumenta na stronę internetową zdefiniowaną przez Firmę, wyświetlając komunikat o błędzie; b. Poprawna autoryzacja i opłacenie usługi - system przekieruje Konsumenta na stronę internetową zdefiniowaną przez Firmę, wyświetlając okno z potwierdzeniem wykupienia usługi. Potwierdzenie będzie dostępne również z poziomu Konta zarejestrowanego Konsumenta z możliwością wydruku. System automatycznie zmieni status usługi na odpowiedni. Dodatkowo, system prześle wszelkie niezbędne informacje z procedurą realizacji usługi na Konsumenta oraz powiadomi Firmę o wykupieniu nowej usługi. 4. Konsument będzie mógł opłacić usługę w trakcie Rezerwacji lub w terminie późniejszym po zalogowaniu na swoje Konto. 9 Polecenia i opinie 1. Konsument podczas przeglądania ofert - również przy pomocy Wizualizacji może polecić daną usługę znajomemu. Przy czym, za znajomego uważa się każdy podmiot mogący zdaniem Konsumenta wykazać zainteresowanie polecaną usługą. 2. W celu skorzystania z funkcjonalności polecenia danej Usługi, Konsument powinien kliknąć na interaktywny widget polecenia przypisany do danego punktu rezerwacji. Następnie Konsument będzie mógł zalogować się na swoje Konto lub utworzyć swoje Konto i wpisać adres znajomego, do którego zostanie wysłana wiadomość z informacją o polecanej ofercie. Następnie, należy wprowadzić kod z obrazka (CAPTCHA) i zaakceptować całość wprowadzonych danych. Wiadomość wysłana po w/w akceptacji będzie zawierała link, po wybraniu którego, otworzy się strona Serwisu z możliwością rezerwacji polecanej usługi. 3. Informacja o dokonanym poleceniu usługi będzie widoczna na Koncie: a. Firmy, która zobaczy dane Konsumenta, który polecił ofertę oraz któremu oferta została polecona. Zakres danych jest tożsamy z rezerwacją usługi Firmy; b. Konsumenta, który polecił ofertę. Konsument będzie widział dane Konsumenta, któremu polecił ofertę, ale tylko te, które sam wprowadził oraz dane oferty, którą polecił; c. Konsumenta, któremu polecono ofertę. Konsument zobaczy dane oferty, którą zarezerwował po poleceniu oraz informacje, że jest to oferta polecona, a także imię nazwisko i adres Konsumenta, który polecił ofertę. 4. Konsument, który skorzystał z danej usługi będzie mógł zamieścić w Serwisie opinię na jej temat. Możliwość zamieszczenia opinii pojawia się na Koncie konsumenta w monecie zmiany statusu Rezerwacji Strona 13 z 53

14 na zrealizowana. Opinie, oprócz tekstu mogą zawierać: zdjęcia i filmy (o rozmiarze określonym przez Administratora) w formatach plików wskazanych w Poczta 1. Serwis będzie umożliwiał wzajemną komunikację pomiędzy Konsumentami i Firmami za pośrednictwem wewnętrznego systemu komunikacji Poczty. 2. W momencie przesłania wiadomości, System wysyła powiadomienie na skrzynkę pocztową z informacją o nowej wiadomości w ramach Poczty. Po zalogowaniu, Konsument lub Firma będzie miała dostęp do pełnej korespondencji. Powiadomienia można wyłączyć w ustawieniach Konta. 11 Powiadomienia o usługach 1. Serwis umożliwia Konsumentom zdefiniowanie na swoim Koncie preferencji dotyczących zainteresowań lub aktualnie poszukiwanych ofert, co wiąże się z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji marketingowych w tak określonym zakresie. 2. W momencie pojawienia się ofert spełniających wcześniej określone kryteria system automatycznie wyśle powiadomienie z informacją o możliwości rezerwacji lub wykupienia usługi poprzez środki komunikacji wskazane w 3 ust. 1 lit. b, c oraz e. 3. Funkcjonalność będzie domyślnie aktywna w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych w procesie rejestracji. Zgoda wyrażona jeden raz nie będzie musiała być już potwierdzana przy kolejnej aktywacji tej funkcjonalności. 12 Wyszukiwarka 1. Serwis udostępnia Gościom oraz Użytkownikom autorską wyszukiwarkę, która umożliwia przeszukanie bazy ofert i opinii na podstawie wpisanej frazy kluczowej i lokalizacji. 2. Wyszukiwarka działa w oparciu o analizę treści oraz parametrów ofert, w których wyszukiwane będą frazy kluczowe. 3. Po wyszukaniu ofert na podstawie frazy kluczowej i lokalizacji, o czym mowa w ustępie poprzedzającym, Serwis wyświetli oferty spełniające podane kryteria ze wszystkich katalogów branżowych. Konsument może również wyselekcjonować interesujące go oferty wybierając konkretne branże. 4. Serwis umożliwia porównanie wyszukanych przez Konsumenta ofert. Wyselekcjonowane przez Konsumenta oferty trafiają do schowka, w którym system automatycznie klasyfikuje je na podstawie oceny innych Konsumentów i dopasowuje oferty do indywidualnych cech danego Konsumenta. Oferty Strona 14 z 53

15 umieszczone przez Konsumenta w schowku mogą być tam również przechowywane celem śledzenia zmian, jakie w nich zachodzą. 5. Porównanie poszczególnych kryteriów ocen będzie możliwe, jeśli porównywane oferty należeć będą do tej samej branży. 6. Dla zalogowanych Konsumentów lista wyników wyszukiwania może być różna dla identycznego zapytania. Serwis przy określaniu listy wyników kieruje się bowiem, zgromadzonymi informacjami o zainteresowaniach i preferencjach Użytkownika Portretem Użytkownika. 7. Serwis umożliwia sortowanie wyników wyszukiwania poprzez zadane kryteria: oceny w ramach branży, oceny ogólnej, ceny za usługę, po odległości, po popularności, zgodnie z rankingiem systemowym. Zadane kryteria można ze sobą łączyć. 8. Lista z wynikami wyszukiwania zawiera dodatkowo opcje sortowania według wyników według wybranych przez Konsumenta kryteriów. 9. Wyszukiwarka umożliwia również wyszukiwanie ofert w oparciu o mapę, w ramach której lokalizacja staje się czynnikiem podstawowym. Polega ona na wyszukiwaniu ofert w danym obszarze, z możliwością określenia promienia od danej lokalizacji. Tak wybrane wyniki można zawęzić wybierając branże. Instrukcja obsługi map Google, z których korzysta Serwis, dostępna jest pod adresem 13 Asystent 1. Serwis udostępnia Konsumentom innowacyjną funkcjonalność Asystenta, który jest wirtualnym pomocnikiem w poszukiwaniu ofert, planowaniu czasu i dokonywaniu zakupów za pośrednictwem Portalu. 2. Wirtualny Asystent składa się z następujących modułów: a. Propozycje ofert mechanizm informujący Konsumenta o nowych ofertach, które spełniają określone preferencje zdefiniowane w Portrecie oraz uwzględniają ranking ocen. b. Ranking funkcja automatycznego tworzenia rankingu wybranych ofert, na podstawie oceny Systemu. Po wstępnej selekcji System automatycznie określi, które z wybranych ofert są lepiej oceniane pod względem rankingu. c. Promocje mechanizm informujący Konsumenta o aktualnych promocjach i rabatach wśród ofert pasujących do Portretu. Moduł ten zacznie działać po wyrażeniu odpowiedniej zgody przez Konsumenta w ustawieniach Konta oraz po zdefiniowaniu cech w Portrecie. d. Powiadomienia mechanizm informujący Konsumenta o nowej korespondencji, dodaniu nowych postów w śledzonych ofertach oraz informujący o zbliżającym się terminie realizacji usługi. Strona 15 z 53

16 e. Historia mechanizm tworzący historię aktywności Konsumenta w Serwisie (ostatnio przeglądane oferty, wyszukiwane frazy). Na podstawie tych informacji Asystent aktualizuje preferencje w Portrecie Programy lojalnościowe 1. Firmy mają możliwość udostępniania Konsumentom, w ramach korzystania z oferowanych przez siebie usług Programów lojalnościowych. Serwis pozwala na tworzenie dwóch zasadniczych rodzajów takich programów: a. Indywidualnych programów lojalnościowych obejmujących ofertę jednej Firmy. b. Grupowych programów lojalnościowych obejmujących ofertę dwóch lub większej ilości Firm, w których kryteria uprawniające do zniżek są sumowane. 2. Udział w programie lojalnościowym, w zależności od decyzji Firmy, uprawnia Konsumenta do skorzystania z następujących rodzajów korzyści: a. Rabatu stałego [%] obniżenia ceny o daną, stałą wysokość, bez względu na ilość oraz sumę wykorzystanych przez Konsumenta usług, pod warunkiem, że spełnia on warunki udziału w promocji. b. Rabatu stałego jednorazowego [%] - stała, procentowa wartość udzielanego jednorazowego rabatu bez względu na ilość oraz sumę opłaconych przez Konsumenta usług. c. Progów rabatowych [%] przyznawany Konsumentowi rabat zwiększa się wraz z wartością lub ilością zrealizowanych ofert, tj. w miarę przekraczania kolejnych progów rabatowych. d. Rabatu progresywnego [%] wartość rabatu narasta liniowo. Punktem odniesienia jest wartość maksymalna udzielanego rabatu oraz kwoty należności za oferty, z których skorzystał Konsument. e. Zbierania punktów moduł umożliwiający określenie reguł przydzielania punktów w zależności od aktywności Konsumenta. Aktywność (transakcja) Konsumenta w relacji z Firmą jest powiązana z otrzymaniem określonej liczby punktów. Konsument może wymienić zdobyte punkty na rabaty na kolejne usługi. f. Gratisów w rozliczeniu cyklicznym Firma zobowiązuje się realizować określoną (kolejną) usługę na rzecz Konsumenta bezpłatnie (np. co 10-te strzyżenie gratis). Cykliczna forma gratisu stosowana wyłącznie dla tej usługi określonej przez Firmę. g. Rabatów za polecenia - w przypadku polecenia usługi przez Konsumenta innej osobie, będzie dostępna możliwość definiowania wysokości rabatów za polecenie usługi dla Konsumenta, do której został przypisany dany program lojalnościowy. Rabaty będą się sumować w ramach danego programu lojalnościowego. 3. Dane o uzyskanych rabatach i gratisach, a także parametrach warunkujących ich przyznanie będą automatycznie zapisywane na Koncie Konsumenta. Strona 16 z 53

17 4. Konsument wybiera podczas rezerwacji, z którego udostępnionego przez Firmę Programu lojalnościowego chce korzystać. Konsument również może zrezygnować z wykorzystania rabatu i zapłacić regularną cenę oferowaną przez Firmę. Jeżeli dany Konsument spełnia kryteria udziału w programie lojalnościowym, to profity wynikające z udziału zostaną mu automatycznie przyznane po zapłaceniu za daną usługę (status płatności: zapłacona całość). 5. W razie zmiany warunków lub usunięcia programu lojalnościowego Konsument zostanie powiadomiony o tym fakcie w sposób określony w 3 ust. 1. Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia wysłania w/w powiadomienia, chyba że krótszy termin ustalą uczestnicy programu. W tym czasie Konsument może korzystać z programu lojalnościowego na dotychczasowych zasadach, a w szczególności, wydatkować dotychczas zebrane punkty. 15 Wizualizacja obiektu usługowego. 1. Konsumenci mogą za pośrednictwem Serwisu, bez wychodzenia z domów oglądać lokale usługowe Firm, o ile dana Firma utworzyła wcześniej, za pośrednictwem specjalnego narzędzia, Wizualizację swojego obiektu użytkowego. 2. Jeżeli Firma, przy użyciu udostępnionych jej narzędzi utworzyła w ramach jednego lokalu kilka Wizualizacji, Konsument ma możliwość przemieszczania się pomiędzy nimi wykonywania wirtualnego spaceru. 3. Firma ma możliwość dodawania na każdą Wizualizację funkcjonalności umożliwiających powiązanie określonej jej części z profilem Firmy lub jej ofertą. Do każdego z nich mogą być przypisane następujące akcje: a. Kalendarz po kliknięciu System przenosi Konsumenta do aktualnego kalendarza dostępności usługi; b. Polecenie polecenie oferty innej osobie; c. Opinie możliwość przeglądania opinii o danej ofercie; d. Nawigacja przejście do kolejnej wizualizacji; e. Obraz otworzenie obrazu w pełnym oknie. Sposób korzystania z funkcjonalności wirtualnego spaceru, o którym mowa w ust. 2, opisany jest w Instrukcji. Strona 17 z 53

18 RODZIAŁ IV DANE OSOBOWE 16 Ochrona danych osobowych. 1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników Serwisu w zgodzie z normami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.,) zwanej dalej Ustawą. 2. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników Serwisu w ramach oraz w związku z użytkowaniem Serwisu jest Administrator wskazany w 2 ust. 2 Regulaminu. Bazy danych osobowych Użytkowników zostały zgłoszone i zarejestrowane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy. 3. Administrator zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa w celu ochrony powierzonych mu danych. 4. Dane osobowe wykorzystywane są w celu pośredniczenia w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy Użytkownikami: Firmami a Konsumentami, w zawiązku z tym, mogą być przekazywane pomiędzy użytkownikami Serwisu, jeśli obowiązek taki wynika z niniejszego Regulaminu. 5. Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Mogą z niego korzystać poprzez zalogowanie się na swoje Konto użytkownika lub poprzez kontakt z Administratorem. Dane są przekazywane dobrowolnie, jednakże nieprzekazanie danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe, uniemożliwi założenie Konta w Serwisie. 6. Firma jest administratorem danych przekazanych jej na potrzeby realizacji zobowiązań wobec Konsumenta wynikających z odrębnych umów oraz z zapisów niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności w zakresie danych Klientów, które zostały wprowadzone przez nią do Serwisu. W odniesieniu do wymienionych danych, Firma ponosi odpowiedzialność za ich przetwarzanie w zgodzie z przepisami ustawy. Osoba fizyczna, niebędąca Konsumentem zostanie poinformowana o wprowadzeniu jej danych osobowych do Serwisu oraz o możliwości rejestracji. Jeżeli dana osoba jest Konsumentem (w myśl niniejszego Regulaminu) to wprowadzenie jej danych przez Firmę będzie skutkowało powiadomieniem, a w razie potwierdzenia, przekazaniem jej danych Konsumenta, o których mowa w 5 ust Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników: Firm i Konsumentów zawiera Polityka prywatności, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. Strona 18 z 53

19 RODZIAŁ V ODPOWIEDZIALNOŚĆ I WYMAGANIA TECHNICZNE 17 Reklamacje. 1. Serwis funkcjonuje na zasadach i w sposób określony w niniejszym Regulaminie. 2. Administrator Serwisu prowadzi go z poszanowaniem norm powszechnie obowiązującego prawa. 3. Każdy, kto uzna, że działanie Administratora, sposób działania Serwisu lub zachowania Użytkowników naruszają jego słuszne interesy wynikające z zapisów regulaminu lub powszechnie obowiązującego prawa może wystosować zawiadomienie do Administratora. Można je zgłosić za pośrednictwem środków Kontaktu uwidocznionych w dziale Kontakt na stronie głównej lub w sposób wskazany w 1 ust. 4 oraz w 17 ust Zawiadomienie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym może dotyczyć w szczególności: a. naruszenia praw autorskich poprzez zamieszczenie w Serwisie utworów wbrew zapisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.); b. bezprawnego naruszania oznaczeń przedsiębiorcy podszywania się pod przedsiębiorcę; c. naruszenia znaków towarowych, wzorów użytkowych, patentów lub innych praw chronionych przez ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U Nr 49, poz. 508, z późn. zm.); d. bezprawnego wykorzystywania danych osobowych należących do osoby fizycznej podszywania się pod osobę fizyczną; e. naruszenia dóbr osobistych osoby fizycznej lub przedsiębiorcy. 5. W celu zapewnienia możliwości prostego i intuicyjnego zgłaszania zaobserwowanych naruszeń, Serwis pozwala na ich zgłaszanie za pomocą formularza dostępnego na każdej stronie Serwisu. Zgłoszenie składane w ten sposób powinno zawierać określenie przyczyny jego dokonania i w razie potrzeby krótkie uzasadnienie. 6. Konsumenci mają prawo zwrócić się do Administratora w celu pośredniczenia w kontaktach z Firmą, w ramach kontaktów związanych z umowami zawartymi za pośrednictwem Serwisu. Pośrednictwo dotyczy w szczególności sporów dotyczących zmiany statusu usługi lub płatności. 7. Administrator zobowiązuje się do reagowania na zgłoszenia niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. 8. Fakt otrzymania zgłoszenia nie obliguje Administratora do postąpienia zgodnie z jego treścią. Administrator zastosuje się do wszelkich nakazów zawartych w prawomocnych orzeczenia sądowych oraz decyzjach administracyjnych. Strona 19 z 53

20 9. Adresatem roszczeń i reklamacji związanych ze świadczeniem usług przez Firmy, a także związanych ze zmianą statusów realizacji bądź płatności usług są poszczególne Firmy. 18 Odpowiedzialność i jej wyłączenia. 1. Administrator - jako podmiot pośredniczący w zawieraniu umów pomiędzy Użytkownikami nie gwarantuje, ani nie bierze na siebie odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie zobowiązań przez którąkolwiek ze stron zawartej za pośrednictwem Serwisu umowy. 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakich mogą doznać osoby trzecie lub inni Użytkownicy w związku z działaniami Użytkowników, a w szczególności za sposób, w jaki korzystają oni z Serwisu, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzanych opinii, komentarzy oraz innych treści. 3. Administrator zapewnia możliwość zgłoszenia zaobserwowanych naruszeń, według procedury opisanej w Administrator nie ma wpływu oraz nie odpowiada za: a. połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia, powstałe z winy Użytkownika, sprzętu telekomunikacyjnego używanego przez niego do połączenia z Internetem, w tym błędną jego konfigurację; b. szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Użytkowników Serwisu w związku z interakcjami z poszczególnymi funkcjonalnościami ze względu na niespełnienie przez Użytkownika wymagań technicznych, o których mowa 19; c. utratę, zniekształcenie lub zniszczenie treści przesłanych do Serwisu drogą elektroniczną, w związku z wystąpieniem nieprawidłowości, o których mowa w lit. a oraz b ; 5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zgodność zamieszczanych w Serwisie treści z niniejszym Regulaminem oraz z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji zawartych w 17 ust. 4. Użytkownicy mają zakaz zamieszczania treści bezprawnych. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie roszczenia podmiotów trzecich, na jakie narażony zostanie Administrator w związku z naruszeniem niniejszego regulaminu. 19 Wymagania techniczne świadczonej usługi. 1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest: a) połączenie z siecią Internet; b) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox; Microsoft Internet Explorer; Google Chrome; Strona 20 z 53

Regulamin serwisu www.mbooking.pl

Regulamin serwisu www.mbooking.pl Regulamin serwisu www.mbooking.pl SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Informacje podstawowe. 2 Definicje. 3 Powiadomienia. ROZDZIAŁ II ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY 4 Utworzenie konta w Serwisie. RODZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Aumenta S.A.

Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Rozdział I Definicje Rozdział II Wprowadzenie Rozdział III Zakres i forma oferty Rozdział IV Zasady świadczenia usług Rozdział V Korzystanie z Serwisu Rozdział VI Ochrona

Bardziej szczegółowo

Regulamin Systemu sprzedaży biletów HSW w Elblągu

Regulamin Systemu sprzedaży biletów HSW w Elblągu Regulamin Systemu sprzedaży biletów HSW w Elblągu 1. Słownik pojęć 1. Sprzedawca Gmina Miasto Elbląg, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, NIP: 578-305-14-46 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług internetowego portalu Rolnicza Chmura Usług świadczonych przez Usługodawców pod adresem www. rolniczachmurauslug.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne Regulamin I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1) Portale - strona główna www.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstrony, www.vademecumrodzica.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści: Definicje Dane kontaktowe HP Formularz kontaktowy Formularz reklamacyjny Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz treści bezprawnych Tryb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady wypełniania i składania e-zamówień wyboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT"

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT" 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej Elephant przeznaczonej na urządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu MTMedia Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MTMedia. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO I. Definicje REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Organizator Sławomir Zajas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. 4U Sławomir

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Witryna witryna internetowa będąca własnością, zarządzana i udostępniana przez Trustcon Sp. z o.o., dostępna na domenie www.isender.pl.

Regulamin. Witryna witryna internetowa będąca własnością, zarządzana i udostępniana przez Trustcon Sp. z o.o., dostępna na domenie www.isender.pl. Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z aplikacji dostępnej pod adresem app.isender.pl, przeznaczonej dla przedsiębiorców dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego swoich produktów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.]

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] Witaj na Portalu Object Office Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Portalu będącego własnością Object Office. Przed skorzystaniem

Bardziej szczegółowo

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK 1 Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwane dalej BIK), ul. Zygmunta

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Portal A sp. z o.o. dba o bezpieczeństwo udostępnianych w Portalu danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. 2. Portal A sp. z o.o. realizuje politykę

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, 50 062 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. I. Postanowienie wstępne.

POLITYKA PRYWATNOŚCI. I. Postanowienie wstępne. POLITYKA PRYWATNOŚCI Portal Nieruchomosci-online.pl przykłada duże znaczenie do ochrony danych osobowych swoich użytkowników. Wyrazem realizacji powyższego podejścia jest chęć wyjaśnienia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.MKOWALSKI.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.MKOWALSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.MKOWALSKI.PL Spis treści: Definicje Dane kontaktowe Kancelarii Formularz kontaktowy Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.mercant.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi Play24

Regulamin korzystania z usługi Play24 Regulamin korzystania z usługi Play24 Definicje 1 Wyrazy pisane wielką literą oznaczają: 1. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy BRIT, dostępny pod adresem internetowym www.sklep.brit.pl, prowadzony przez firmę NetRom s.c. Zbigniew Kunert, Roman Nahlik,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Postanowienia ogólne 1. Niniejsza polityka prywatności i wykorzystania plików cookies jest sporządzona przez 4Mobility S.A., określa ogólne zasady dotyczące gromadzenia, przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności strony internetowej www.ccifp.pl I. Zbieranie danych 1. Dane zbierane automatycznie Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa

Bardziej szczegółowo

2. Użytkownik - osoba odwiedzająca stronę, która może korzystać z treści na niej zawartych w sposób zgodny z niniejszym regulaminem.

2. Użytkownik - osoba odwiedzająca stronę, która może korzystać z treści na niej zawartych w sposób zgodny z niniejszym regulaminem. 1. Wstęp 2. Definicje 3. Wymagania techniczne. Zasady ogólne 4. Uzyskanie dostępu do płatnych zasobów Serwisu 5. Prawo do odstąpienia od umowy 6. Reklamacje 7. Ochrona danych osobowych 8. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.agatabanach.pl, prowadzony jest przez Agatę Banach prowadzącą działalność gospodarczą pod

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. Niniejszy dokument opisuje zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania

POLITYKA PRYWATNOŚCI. Niniejszy dokument opisuje zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania POLITYKA PRYWATNOŚCI Niniejszy dokument opisuje zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez RentPlanet Sp. z o.o. zgodnie z: 1. ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez Lendero Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-085), przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ

REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ WWW.KOLOROWE-KREDKI.PL Obowiązuje od dnia 30.10.2012 roku. I. Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć

Bardziej szczegółowo

Zwroty%i%wyrażenia%użyte%w%niniejszym%Regulaminie%posiadają%następujące%znaczenie:%%

Zwroty%i%wyrażenia%użyte%w%niniejszym%Regulaminie%posiadają%następujące%znaczenie:%% PayUS.A. Tel.+48616306005 ul.grunwaldzka182 Email:pomoc@payu.pl 60E166Poznań www.payu.pl REGULAMINŚWIADCZENIAUSŁUGI PayU (KONTOPAYU) Art.1Postanowieniaogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu i aplikacji mobilnej Wydawnictwo AS PRO MEDIA. I. Definicje

Regulamin serwisu i aplikacji mobilnej Wydawnictwo AS PRO MEDIA. I. Definicje Regulamin serwisu i aplikacji mobilnej Wydawnictwo AS PRO MEDIA I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie Wydawnictwa AS PRO MEDIA, zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: a.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU ZAKUPU BILETÓW SERWISU.

REGULAMIN SYSTEMU ZAKUPU BILETÓW SERWISU. REGULAMIN SYSTEMU ZAKUPU BILETÓW SERWISU 1. Definicje i postanowienia ogólne http://www.east-biz2016.pl/ 1.1. Organizator imprezy, zwany dalej administratorem danych osobowych jest DigiBrand Grzegorz Kiersznowski

Bardziej szczegółowo

1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: REGULAMIN SPRZEDAŻY TREŚCI CYFROWYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY FRESHMAIL.PL 1 DEFINICJE 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a). FRESHMAIL oznacza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin frontin.pl 1. Postanowienia ogólne

Regulamin frontin.pl 1. Postanowienia ogólne Regulamin frontin.pl 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa: a) zasady korzystania z Serwisu, b) warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną, c) warunki zawierania i rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Fundacja Ośrodka KARTA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Narbutta 29 ( Warszawa),

Fundacja Ośrodka KARTA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Narbutta 29 ( Warszawa), POLITYKA COOKIES Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. ZGODA POLITYKA PRYWATNOŚCI I. DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi rozpatrywania roszczeń z tytułu Umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną w ramach portalu WWW

Regulamin świadczenia usługi rozpatrywania roszczeń z tytułu Umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną w ramach portalu WWW Regulamin świadczenia usługi rozpatrywania roszczeń z tytułu Umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną w ramach portalu WWW Na podstawie art. 8 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 rok o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest HPLM sp. z o.o., ul. Francuska 88A/4, 40-507 Katowice, NIP 7151885661 2. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności,

Bardziej szczegółowo

II. WARUNKI TECHNICZNE USŁUGI GEODETA CYFROWY 1. Korzystanie z usługi GEODETA Cyfrowy wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:

II. WARUNKI TECHNICZNE USŁUGI GEODETA CYFROWY 1. Korzystanie z usługi GEODETA Cyfrowy wymaga spełnienia następujących warunków technicznych: REGULAMIN serwisu egeodeta24.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem serwisu egeodeta24.pl oraz wydawcą GEODETY Cyfrowego jest Geodeta Spółka z o.o., zwana dalej Geodetą lub firmą Geodeta, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy

POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy Organizowanego przez HealthThink public relations Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca Playlink SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

I. Słowniczek pojęć: Postanowienia ogólne

I. Słowniczek pojęć: Postanowienia ogólne REGULAMIN REZERWACJI MIEJSC I ZAKUPU WIZYT DROGĄ INTERNETOWĄ W STACJA GRAWITACJA SP. Z O.O. ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY INTERNETOWEJ WWW.STACJAGRAWITACJA.PL I. Słowniczek pojęć: 1. Stacja Grawitacja - wszystkie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO  1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.BISTASTANDARD 1 Postanowienia ogólne 1. Podmiotem prowadzącym Serwis Internetowy - usługodawcą świadczącym usługi drogą elektroniczną, jest Bista Standard Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usługi AdReport

REGULAMIN usługi AdReport REGULAMIN usługi AdReport 1 Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje wyrażeń występujących w tekście niniejszego Regulaminu: Abonament opłacone prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Regulamin Serwisu internetowego www.labalance.com.pl oraz Aplikacji Internetowej www.rejestracja.labalance.com.pl Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1 1. Regulaminie rozumie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 Cel Regulaminu 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę, za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

Instytut-Mikroekologii.pl

Instytut-Mikroekologii.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES Instytut-Mikroekologii.pl Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików cookies serwisu internetowego prowadzonego w domenie Instytut- Mikroekologii.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY http://duzyben.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania ze strony internetowej prowadzonej pod adresem http://duzyben.pl/, w tym z udostępnianych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Megaokazje z unikalnym kodem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie.

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie. Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI Headlines Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka spółka komandytowa szanuje i troszczy się o prawo do prywatności

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Regulamin platformy interenetowej MapaKariery.pl Rozdział I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Data rozpoczęcia: Data zakończenia: Styczeń 01, 2017 do odwołania Definicje Polityka Polityka ochrony prywatności JDM, określająca zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Stream.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Stream.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Stream.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej Stream.pl, pobieranej i uruchomianej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW Przed rejestracją w module ibok należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Rejestrując się klient potwierdza, że zapoznał się z treścią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/13 Prezesa Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 04 lipca 2013 roku REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU REZERWACJI STANOWISK

REGULAMIN SYSTEMU REZERWACJI STANOWISK REGULAMIN SYSTEMU REZERWACJI STANOWISK System Rezerwacji Stanowisk wymiany opon działający pod adresem http://oponyanwim.pl/rezerwacje.html prowadzony jest przez ANWIM Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

3. Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, a każdy Użytkownik korzystający z Portalu, zobowiązany jest do przestrzegania jego postanowień.

3. Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, a każdy Użytkownik korzystający z Portalu, zobowiązany jest do przestrzegania jego postanowień. REGULAMIN PORTALU 2RYBY.PL 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Portal 2RYBY.PL, zwany dalej Portalem jest udostępniany przez Fundację Mathesianum, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a. Administrator (również jako Instytut ) Instytut Książki z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40A (kod pocztowy: 05-500),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki na jakich Autostok spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje: REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI Definicje 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje: Firma: M&P Spółka z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień Regulamin Sklepu MEBLESHOP.PL z dnia 19.04.2015 roku Właścicielem serwisu MEBLESHOP.PL jest: Certanet Łukasz Adamowicz, przy al. Solidarności 115 lok. 2, 00-140 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Pacjenta

Regulamin Portalu Pacjenta Regulamin Portalu Pacjenta I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), tworzy się regulamin

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu www oraz użytkownikach, którzy przekażą swoje dane

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności. Polityka prywatności POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności. Polityka prywatności POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności Polityka prywatności POLITYKA PRYWATNOŚCI Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Jobhouse Sp. z.o.o. z siedzibą w Gdańsku (zwana dalej Jobhouse) ul.

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności serwisu room8.pl

Polityka Prywatności serwisu room8.pl Polityka Prywatności serwisu room8.pl Wstęp Podstawą przetwarzania danych przez Serwis jest zgoda Użytkowników oraz ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do realizacji usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT REGULAMIN MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT Spis treści: Wstęp Definicja Zasady korzystania z Portalu Odpowiedzialność WSTĘP 1 Niniejszy Regulamin, został sporządzony według przepisów prawa, w oparciu o implementację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO PANELU KLIENTA KLIENT.SYSTEM3.PL

REGULAMIN DOSTĘPU DO PANELU KLIENTA KLIENT.SYSTEM3.PL REGULAMIN DOSTĘPU DO PANELU KLIENTA KLIENT.SYSTEM3.PL z dnia 05/02/2015 r. 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument reguluje kwestie związane z dostępem i korzystaniem z Panelu Klienta firmy K2 Search.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL 1. Definicje Regulaminu Wszystkie terminy niżej wymienione, pisane dużą literą, będą miały na użytek niniejszego regulaminu następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Rejestracja do niektórych funkcji Serwisu i zakres zbieranych danych osobowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Rejestracja do niektórych funkcji Serwisu i zakres zbieranych danych osobowych. POLITYKA PRYWATNOŚCI NUTRICIA Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa szanując prywatność wszystkich osób odwiedzających nasze witryny internetowe i dbając o ich prawnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Tandem Media

Regulamin serwisu internetowego Tandem Media Regulamin serwisu internetowego Tandem Media 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego zarządzanego przez Usługodawcę (zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FUNDACJI RADIA ZET

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FUNDACJI RADIA ZET REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FUNDACJI RADIA ZET 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady działania i warunki korzystania z serwisu internetowego, dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis pozyczka-24.eu

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis pozyczka-24.eu Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis pozyczka-24.eu Definicje 1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej pozyczka-24.eu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU REGULAMIN SERWISU www.dzialkanadmorzem.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Serwis www.dzialkanadmorzem.pl jest portalem internetowym, którego celem jest prezentacja ofert sprzedaży nieruchomości, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności funkcjonowania stron internetowych: www.law4growth.com i www.law4growth.conrego.pl, w tym Politykę Prywatności Rejestracji Uczestników

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Natalis Polska, dostępny pod adresem internetowym www.natalispolska.pl, prowadzony jest przez Prenatalis Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.), określa zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych I. Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Pojęcia podstawowe 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez VELUX Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą Promocja HBO GO dla Samsung Members

Regulamin promocji dla konsumentów oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą Promocja HBO GO dla Samsung Members Regulamin promocji dla konsumentów oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą Promocja HBO GO dla Samsung Members 1 Definicje 1. Promocja w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza akcję

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. PODSTAWOWE POJĘCIA 1 Sprzedawca RAFAŁ PRĘDOTA prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. AVIKOM RAFAŁ PRĘDOTA, pod adresem: Jaworznia 188, 26-065 Piekoszów, posługujący się numerami: NIP 959-054-01-32,

Bardziej szczegółowo