Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kp.kalisz.pl"

Transkrypt

1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Kalisz: Adaptacja pomieszczeń hali przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych (NKJO) w Kaliszu na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej (PBP) oraz dostosowanie budynku NKJO na wspólną siedzibę NKJO i PBP Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu, ul. Nowy Świat 13, Kalisz, woj. wielkopolskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: biblioteka publiczna. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja pomieszczeń hali przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych (NKJO) w Kaliszu na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej (PBP) oraz dostosowanie budynku NKJO na wspólną siedzibę NKJO i PBP. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej oraz przewidywanego kosztorysu inwestorskiego oraz STW i ORB na adaptację pomieszczeń hali przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych (NKJO) w Kaliszu na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej (PBP) oraz dostosowanie budynku NKJO na wspólną siedzibę NKJO i PBP, na podstawie której można będzie przystąpić do wykonania robót budowlanych, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. 1. Ocena stanu konstrukcji Hala (dawna szkolna hala warsztatowa przy ul. Południowej w Kaliszu) jest obiektem parterowym, o wysokości 6-7,0 m, niepodpiwniczonym o konstrukcji uprzemysłowionej. Obiekt wykonany w technologii lekkiego szkieletu stalowego. Całość konstrukcji zabezpieczona antykorozyjnie. Nie wykazuje istotnych zniszczeń i korozji. Projektowana przebudowa może zwiększyć obciążenia na elementy konstrukcyjne oraz ławy fundamentowe ze względu na przeznaczenie hali oraz częściową dwukondygnacyjność

2 założenia. Konstrukcja dwuspadowego dachu - na dźwigarach stalowych, ułożonych poprzecznie na konstrukcji ramowej. Do dźwigarów dokręcone płyty warstwowe, stalowe. Na płytach ułożona warstwowo papa asfaltowa na lepiku. Ściany osłonowe - płyta obornicka jednowarstwowa, izolowana pianką poliuretanową i stolarka aluminiowa z lat 70-tych, szkło zdewastowane. Zarówno dach, ściany osłonowe jak i stolarka nie spełniają współczesnych norm izolacyjności termicznej, ponieważ były dostosowane do poprzedniej funkcji warsztatu samochodowego. Istniejące instalacje wewnętrzne projektowane dla potrzeb hali warsztatowej przeznaczone do usunięcia. 2. Inwentaryzacja Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia stanowią: Projekt zagospodarowania terenu (załącznik nr 10 do SIWZ). Rzut przyziemia (załącznik nr 11 do SIWZ) Przekrój poprzeczny (załącznik nr 12 do SIWZ) Elewacje (załącznik nr 13 do SIWZ) 3. Wymagania Zamawiającego W ramach niniejszego zamówienia, tj. przygotowanej dokumentacji Wykonawca winien uwzględnić: 3.1. Odnośnie magazynów oraz konserwacji zbiorów Magazyny książek nowych (ok. 240 tys. woluminów) a) 140 tys. system regałów wysokiego składowania m2, b 80 tys. wolny dostęp do półek m Magazyn narodowego zasobu bibliotecznego (około 20 tys. woluminów) m Magazyny czasopism (około 20 tys. woluminów) m Stanowisko przyjmowania zamówień (4 stanowiska bibliotekarskie, instalacja komputerowa) Pomieszczenie konserwatorsko-introligatorskie, komora próżniowa - 20 m Pomieszczenia socjalne dla pracowników magazynów (m.in. pomieszczenia sanitarne - łazienka) - 20 m Pomieszczenie kierownika działu - 10 m Odnośnie łącznika pomiędzy istniejącym budynkiem NKJO a halą jako dostosowanie budynku na wspólną siedzibę NKJO i PBP Połączenie funkcjonalne budynku magazynu PBP oraz wspólnego budynku NKJO i PBP Zaprojektowanie i organizacja wejścia głównego Szatnia dla czytelników (ewentualnie szafki ubraniowe dla czytelników) - 30 m Hall wystawowy - 60 m Biblioteczny system typu RFID z wrzutnią wbudowany w projektowane pomieszczenia Bufet kawowy w atrium - około 30 m Trzykondygnacyjna winda osobowa dla osób niepełnosprawnych umożliwiająca dostęp do wszystkich części kompleksu budynków (przewidziana jako odrębna inwestycja, finansowana ze źródeł PFRON) Mała architektura przestrzeni między halą przy NKJO a bliźniaczą halą stanowiącą własność właściwego Urzędu Marszałkowskiego Odnośnie rozwiązań techniczno - materiałowych Co do zasady Zamawiający zakłada utrzymanie dotychczasowej konstrukcji hali oraz zmodernizowanego pokrycia dachowego, chyba że z kosztorysu będzie wynikać, że modernizacja jest droższa aniżeli odtworzenie hali (wraz z kosztami rozbiórki) w zbliżonych wymiarach. Konstrukcja dla przeniesienia obciążenia użytkowego od funkcji wewnętrznych niezależna, realizowana w systemie tradycyjnym, ze względu na przechowywany materiał - zwarte bloki magazynowania książek. Ściany osłonowe - konstrukcja mieszana. W części tradycyjna wielowarstwowa ściana osłonowa, we fragmentach prefabrykowana płyta osłonowa. Stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa w kolorach dostosowanych do ogólnej kolorystyki obiektu Pokrycie dachu - papa termozgrzewalna Rynny i spusty blacha cynkowo-tytanowa Część powierzchni elewacji osłonięta trejażami z zielenią pnącą, zimozieloną 4. Analiza możliwości wykorzystania istniejących instalacji. Stan istniejących i planowanych przyłączy. Obiekt i teren posiada następujące instalacje: 4.1. Elektroenergetyczną - z istniejącej transformacji położonej na terenie NKJO. W chwili obecnej przyłącze pokrywa bieżące zapotrzebowanie na energię elektryczną. Przewidywane zapotrzebowanie na energię nowych obiektów przewiduje się na co najmniej 70 KW. Jak wynika z informacji Rejonu Energetycznego w Kaliszu istnieje możliwość techniczna zwiększenia mocy na potrzeby planowanej inwestycji Wodnokanalizacyjną - obiekt podłączony jest do miejskiej instalacji wodno-kanalizacyjnej

3 biegnącej w ul. Kordeckiego. Instalacje te mogą zapewnić planowaną ilość wody i odbiór ścieków sanitarnych i deszczowych. Do wykorzystania jest istniejąca kanalizacja sanitarna (kanał 200), istniejąca obwodowa kanalizacja deszczowa 200 i 300 do której można odprowadzić ścieki deszczowe z powierzchni dachów, dróg i parkingów. Przed podłączeniem system kanalizacji należało będzie oczyścić i udrożnić Instalację ciepłowniczą - Zapotrzebowanie ciepła na potrzeby adaptacji ocenia się na około 300 KW. Istniejący obiekt NKJO posiada podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Istniejący węzeł cieplny nie posiada rezerw mocy dla zasilenia projektowanej kubatury i wymaga rozbudowy dla podania cieplika do celów grzewczych i sanitarnych Instalację telekomunikacyjną - Obiekt podłączony do zewnętrznej sieci telekomunikacyjnej. Konieczne rozprowadzenie sieci wewnętrznej telekomunikacyjnej oraz alarmowej w ramach opracowania dokumentacji projektowej. 5. Informacje końcowe 5.1. Zamawiający oczekuje złożenia pełnej dokumentacji projektowej (tj. dokumentacji umożliwiającej kompletne i prawidłowe wykonanie robót budowlanych, łącznie z uzyskaniem przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa przez wykonawcę robót budowlanych wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii), w skład której wchodzą w szczególności następujące elementy: a) audyt energetyczny - w ilości 3 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału oraz w formie elektronicznej w formacie PDF - wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego; b) koncepcję w/w adaptowanej hali w zakresie zagospodarowania terenu wokół niej, a także jej funkcji oraz wizualizację w w/w zakresie c) projekt budowlany - w ilości 4 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału oraz w formie elektronicznej w formacie PDF - wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz aktami wykonawczymi do w/w ustawy, d) projekt wykonawczy - w ilości 4 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału oraz w formie elektronicznej w formacie PDF- wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz wymaganiami z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego e) kosztorys inwestorski dla całości prac - w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału oraz w formie elektronicznej w formacie PDF - wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, f) przedmiar robót dla całości prac - w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału oraz w formie elektronicznej w formacie PDF - wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, g) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału oraz w formie elektronicznej w formacie PDF - wykonana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

4 robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 5.2. Wykonawca opracuje komplet w/w dokumentacji z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, w oparciu o założenia wstępne, niezbędne uzgodnienia, zezwolenia i warunki wydane przez stosowne instytucje, wizję lokalną oraz bieżące konsultacje z Zamawiającym W przyjętych rozwiązaniach projektowych muszą być użyte wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. W przypadku powoływania się podczas opisywania przyjętych rozwiązań projektowych na konkretne nazwy własne gotowych produktów i/lub gotowe rozwiązania systemowe producentów, wykonawca ma obowiązek określić konkretne parametry techniczne i jakościowe danego rozwiązania projektowego oraz umieścić informację o możliwości zastosowania rozwiązania równoważnego pod warunkiem spełnienia wskazanych parametrów technicznych i jakościowych. Wykonana dokumentacja musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć Do obowiązków wykonawcy należy zlecenie wykonania stosownie od potrzeb: map do celów projektowych oraz uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zgód, decyzji, zezwoleń i sprawdzeń zastosowanych rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, niezbędnych do prawidłowego wykonania prac projektowych. Koszty uzyskania w/w dokumentów ponosi wykonawca Opracowana dokumentacja musi być przygotowana w sposób umożliwiający uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub stosownie od wymagań dokonanie skutecznego zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, oraz przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej wykonawcy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie Dokumentację projektową należy opracować w formie tradycyjnej (papierowej) zgodnie z wcześniejszym wyszczególnieniem w pkt 5.1. oraz na nośniku elektronicznym z zapisem na CD/DVD w formacie ogólnodostępnym - opracowania tekstowe w formacie *.pdf z możliwością wyszukiwania, opracowania graficzne w formacie *.jpg wysokiej rozdzielczości, dodatkowo kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót w formacie *.ath. 5.7.Przedmiot zamówienia obejmuje również: - przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań na zamawiającego; - sprawowanie nadzoru autorskiego; - udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na ewentualne zapytania skierowane przez oferentów w prowadzonym postępowaniu przetargowym w sprawie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej wykonawcy Na wykonany przedmiot zamówienia wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji jakości.. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM

5 Informacja na temat wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie będzie pobierał wadium. III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny, a tym samym nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny w/w warunku III.3.2) Wiedza i doświadczenie Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: wykonał przynajmniej 1 usługę projektowania w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj. obejmującym usługi projektowe w zakresie adaptacji powierzchni użytkowej na pomieszczenia biblioteczne, na kwotę minimalną ,00 zł brutto; w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych usług, określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty III.3.3) Potencjał techniczny Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny, a tym samym nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny w/w warunku III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli wykonawca dysponuje oraz w ofercie wykaże osoby posiadające następujące kwalifikacje, uprawnienia oraz doświadczenie zawodowe: 1 osobę - projektanta, posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności konstrukcyjno - budowlanej; 1 osobę - projektanta, posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności architektonicznej, 1 osobę - projektanta, posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 1 osobę - projektanta, posiadająca

6 uprawnienia projektowe w specjalności elektrycznej; 1 osobą - projektanta, posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności telekomunikacyjnej Przy czym każda z w/w osób winna posiadać uprawnienia do projektowania bez ograniczeń oraz posiadać co najmniej 3- letnie doświadczenie zawodowe, w zakresie projektowania w specjalności, w której została przez wykonawcę wskazana w ofercie. Zamawiający dopuszcza łączenie przez osoby wskazane przez Wykonawcę w/w funkcji. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada: opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości co najmniej ,00 zł co potwierdzi przedstawiając opisany niżej dokument. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

7 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. Oświadczenie określone w art. 22 ust.1 PZP 2. Dowody co do tego czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, spełniających minimalne warunki określone w pkt IV ppkt 1.2 SIWZ 3. Wypełniony formularz ofertowy 4. Wykaz części zamówienia, którą wykonawca powierzy podwykonawcom. Jeżeli wykonawca nie przewiduje do realizacji zamówienia podwykonawców na załączniku umieszcza stosowną adnotację 5. (Jeżeli dotyczy) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 6.oryginał lub notarialnie poświadczona kopia pełnomocnictwa dla osoby podpisującej ofertę, (jeżeli nie wynika wprost z treści dokumentów), obejmujące uprawnienia do składania oświadczeń wynikających z toku niniejszego postępowania. 7.Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w

8 postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy (art. 23 i 141 PZP). Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Na podstawie art. 144, ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnej zmiany umowy w następujący sposób: 1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 2) dopuszczalne jest obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego, 3) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów prawa, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego, 4) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia, 5) jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego 6) zamawiający dopuszcza zmiany terminu wykonania umowy w przypadku: 6.1 wystąpienia zamówień dodatkowych, 6.2 gdy ze względów organizacyjnych leżących po stronie zamawiającego nie było możliwe przystąpienie do wykonania lub kontynuowanie zamówienia w terminie przewidzianym przez zamawiającego 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy winny być dokonywane na piśmie, pod rygorem nieważności, w formie obustronnie podpisanych aneksów. 3. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, innych przepisach obowiązującego prawa, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w poniżej opisanych przypadkach: 3.1 w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 3.2 w razie złożenia wobec Wykonawcy wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania układowego; 3.3 otwarcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy; 3.4 wykreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru lub ewidencji; 3.5 zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie Umowy; 3.6 gdy Wykonawca przerwał realizację umowy bez uzasadnionej

9 przyczyny i przerwa trwa dłużej niż 14 dni; 3.7 gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami określonymi w niniejszej umowie, pomimo wezwania przez Zamawiającego do prawidłowej realizacji. 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu wynosi 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uprawniających do odstąpienia od umowy, a określonych w niniejszym rozdziale. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: - bezpośrednio ze strony internetowej: - w formie papierowej pod adresem: ul. Południowa 62, Kalisz. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 10:00, miejsce: Kalisz, ul. Południowa 62, Kalisz, sekretariat. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zielona Góra: Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty w Zielonej Górze - montaż rozdzielaczy Numer ogłoszenia: 170956-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl 1 z 7 2015-06-02 10:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl Warszawa: powiększenie placu zabaw w Parku Moczydło poprzez

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa: Usługi architektoniczne: część I - Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego remontu dachu oraz elewacji od ul. Krakowskie Przedmieście budynku Nowej Dziekanki usytuowanego przy ul. Krakowskie

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl 1 z 5 2013-07-02 10:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Świadczenie usług hostingu oraz stałego dostępu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl Warszawa: Modernizacja siedzib Urzędu Dzielnicy Wola - instalacja klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kraków: Wykonanie robót konserwatorsko-remontowych pn. Rekonstrukcja elewacji zewnętrznej poprzez odnowienie (wraz z uzupełnieniem) elewacji i detali architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Remont pomieszczeń centralnego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji i nowej aranżacji

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 161938-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Rozwój CRM Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM oraz integracja

Bardziej szczegółowo

Szczecińska 99, Cz. XI - Polska Filharmonia Sinfonia Baltica, ul. Lutosłwskiego 1.

Szczecińska 99, Cz. XI - Polska Filharmonia Sinfonia Baltica, ul. Lutosłwskiego 1. 1 z 7 2014-08-28 08:35 Słupsk: Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków : Cz. V - Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%... Strona 1 z 9 Borne Sulinowo: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Wynajem 3 urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka/ksero/skaner/fax)

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Ozimka: Kontrakt VIII: Poprawa zaopatrzenia w wodę realizowany w ramach projektu Poprawa jakości wody pitnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Ozimek - Trias Opolski współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umlub.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umlub.pl 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umlub.pl Lublin: Wykonanie modernizacji wentylacji wyciągowej w salach ćwiczeniowych Katedry

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcz.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcz.org.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcz.org.pl Kamienna Góra: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu udzielania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie wszczynające postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Ogłoszenie wszczynające postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Ogłoszenie wszczynające postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 1. Zamawiający: Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK Spółka z o.o. Adres: 38-500 Sanok, ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Wdrożenie systemu intranet w Głównym Inspektoracie Transportu

Bardziej szczegółowo

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/7007816, fax. 032/7007844 NIP: 954-251-77-50 http://www.e-slask.pl/bip e-mail: scsi@e-slask.pl dla zamówienia o

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Cieszyn: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (I) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo