Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli"

Transkrypt

1 Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli OGÓLNE ZAŁOŻENIA STUDIÓW 2 Cel 2 Uczestnicy 2 Program studiów 2 Organizacja studiów 2 Uwagi 3 RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 4 PODSTAWY DZIAŁANIA I OBSŁUGI KOMPUTERA 44 godziny 4 Podstawy Informatyki 12 godz. 4 Podstawy użytkowania systemów operacyjnych - 12 godz. 4 Organizacja pracowni komputerowej 20 godz. 4 PROGRAMOWANIE KOMPUTERÓW 48 godzin 5 Wprowadzenie do algorytmów 8 godz. 5 Wstęp do programowania 20 godz. 5 Projektowanie w języku VBA/ Delphi/ Java 20 godzin 5 OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE 96 godz. 6 Edytory tekstu 16 godz. 6 Arkusze kalkulacyjne 20 godz. 6 Projektowanie prezentacji multimedialnych 8 godz. 7 Projektowanie baz danych 16 godz. 7 Metody matematyczne w informatyce 16 godz. 8 Oprogramowanie dla nauczycieli (Windows, Linux)- 20 godz. 8 CYFROWA OBRÓBKA OBRAZU I DŹWIĘKU 52 GODZIN 8 Grafika: Grafika rastrowa - 8 godz. 8 Grafika: Grafika wektorowa - 8 godz. 8 Grafika: Publikacja - 8 godz. 9 Audio i wideo: Pliki dźwiękowe 8 godz. 9 Audio i wideo: Pliki wideo 8 godz. 9 Audio i wideo: Łączenie obrazu z dźwiękiem 12 godz. 9 USŁUGI INTERNETOWE 56 GODZ. 9 Sieci komputerowe (LAN, VAN, MAN, bezprzewodowe) 16 godz. 9 Usługi sieci Internet 12 godz. 10 Tworzenie stron oraz serwisów WWW 20 godz. 10 E learnig 8 godz. 10 METODYKA NAUCZANIA ORAZ ASPEKTY PRAWNO-SPOŁECZNE INFORMATYKI-36 godz. 10 Prawne i społeczne aspekty informatyki 8 godz. 10 Bezpieczeństwo w sieci: zagrożenia i ochrona prywatności 8 godz. 11 Metodyka nauczania informatyki 20 godz. 11 SEMINARIUM DYPLOMOWE- PROJEKT KOŃCOWY -20 GODZ. 11 Załącznik 1. Ramowy plan studiów 12 1

2 OGÓLNE ZAŁOŻENIA STUDIÓW Cel Celem Podyplomowych Studiów Informatyka dla nauczycieli, jest uzyskanie przez nauczycieli dodatkowych kwalifikacji do nauczania przedmiotów Informatyka oraz Technologia informacyjna oraz pełnienia roli opiekuna szkolnej pracowni informatycznej. Ponadto celem studiów jest zapoznanie wszystkich nauczycieli z możliwościami wykorzystania technologii informatycznych na swoich zajęciach. Uczestnicy Studia podyplomowe Informatyka dla Nauczycieli" adresowane są do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Uczestnikami studium mogą być osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne oraz legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych magisterskich lub zawodowych. Program studiów Program studiów ma umożliwić uzyskanie przez nauczycieli różnych specjalności kwalifikacji do: powadzenia zajęć z informatyki oraz technologii informacyjnej korzystania z technologii informacyjnej jako środka dydaktycznego wspomagającego nauczanie różnych przedmiotów, prowadzenia edukacji informatycznej w ramach kół zainteresowań pełnienia roli opiekuna szkolnej pracowni informatycznej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli - studia te przygotowują merytoryczne do nauczania przedmiotu, co po pozytywnym ukończeniu studiów, jest udokumentowane odpowiednim świadectwem. Szczegółowy program w rozdziale: RAMOWY PROGRAM STUDIÓW Organizacja studiów Przyjmuje się następującą organizację studiów: Studia trwają trzy semestry i obejmują 352 godziny zajęć, prowadzących w soboty i niedziele. Przewiduje się 22 dwudniowy zjazdy, podczas których w jednym dniu odbywać się będzie maksymalnie 8 godz. zajęć. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, seminariów, ćwiczeń w laboratoriach informatycznych oraz seminarium dyplomowego. 2

3 Liczba uczestników w grupach zależy od charakteru zajęć (15-18 osób podczas zajęć laboratoryjnych). Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Informatyka dla nauczycieli jest obecność na zajęciach, pozytywne zaliczenie poszczególnych przedmiotów oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej. Uwagi Sylabusy zostaną opracowane przez prowadzących zajęcia. 3

4 RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODSTAWY DZIAŁANIA I OBSŁUGI KOMPUTERA 44 godziny Podstawy Informatyki 12 godz. Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami informatycznymi oraz elementami zestawu komputerowego. Podstawowe pojęcia z dziedziny informatyki Zarys historii informatyki Budowa i funkcjonalność systemu komputerowego Urządzenia wejścia/ wyjścia ze szczególnym uwzględnieniem drukarek oraz skanerów Klasyfikacja oprogramowania Podstawy użytkowania systemów operacyjnych - 12 godz. Wyrobienie umiejętności poruszania się w systemie operacyjnym Windows XP, Windows Vista oraz Linux Operacje na plikach i folderach Uruchamianie programów Instalowanie i usuwanie programów Dostosowywanie pulpitu Wymiana danych między nośnikami danych Kompresja i archiwizacja danych Charakterystyka popularnych dystrybucji opartych na systemie Linux. o Instalacja Linuksa na przykładzie dystrybucji Ubuntu i Mandriva. o Instalacja i deinstalacja pakietów. Podstawowe zagadnienia dotyczące konfiguracji zainstalowanej dystrybucji. o Charakterystyka systemu plików w Linuksie. o Wiersz poleceń. Montowanie urządzeń w Linuksie. Organizacja pracowni komputerowej 20 godz. Przygotowanie do wykonywania czynności składających się na przygotowanie pracowni komputerowej do: prowadzenia zajęć z Informatyki oraz Technologii informacyjnej, komputerowego wspomagania nauczania innych przedmiotów. Omówienie zagadnień dotyczących: sprzętu sieciowego oraz okablowania; podstaw administrowania siecią; kierunków rozwoju sprzętu komputerowego. 4

5 PROGRAMOWANIE KOMPUTERÓW 48 godzin Wprowadzenie do algorytmów 8 godz. Projektowanie, konstruowanie i analiza algorytmów. Zapoznanie z następującymi pojęciami: Algorytm; Reprezentacja algorytmu: pseudojęzyk programowania (lista kroków), schemat blokowy; Symulacja działania algorytmu; Analiza poprawności, skończoności i złożoności algorytmu; Określenie sytuacji problemowej; Dobór założeń, struktury danych wejściowych, metod projektowania zależnie od typu i złożoności problemu; Tworzenie algorytmu; Iteracja a rekurencja; Wstęp do programowania 20 godz. Poznanie zasady programowania w środowisku strukturalnym oraz obiektowym. Przygotowanie do zapisu algorytmu rozwiązywanych problemów w językach programowania np. Visual Basic, Delphi. Struktura programu; Instrukcje Wejścia-Wyjścia; Nazwy i typy proste zmiennych standardowych. Instrukcja warunkowa i wyboru; Iteracja; Rekurencja; Procedury i procedury funkcyjne; Zapis i odczyt danych do/z pliku; Prosty program. Tworzenie modułu użytkownika Projektowanie w języku VBA/ Delphi/ Java 20 godzin Poznanie zasad projektowania w języku wysokiego poziomu. Wprowadzenie do środowiska; Okno inspektora obiektów; Wybrane narzędzia - palety przycisków; Obiekty i zdarzenia; Pierwszy program; 5

6 Podstawowe struktury języka: instrukcje warunkowe, iteracja z licznikiem i niedeterministyczna, instrukcja wyboru, typy strukturalne zmiennych, formularze, procedury obsługi zdarzeń, procedury własne, procedury, typy procedur; Obiekty, tworzenie obiektów; Definiowanie metod dla obiektów; Typy obiektów; Moduły predefiniowane, moduły definiowane przez programistę; Typy wyliczeniowe i zbiory; Typy wskaźnikowe. OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE 96 godz. Edytory tekstu 16 godz. Nabycie umiejętności niezbędnych do redagowania i formatowania krótkich i długich tekstów w przy użyciu popularnych edytorów tekstu MS Word 2003, MS Word 2007, OpenOffice Writer Redagowanie i formatowanie krótkich tekstów (ogłoszenia, zawiadomienia, listy, sprawozdania, gazetka szkolna) Redagowanie i formatowanie długich tekstów posiadających nagłówki i stopki, spisy treści, tabel i rysunków opartych na stylach, listach wypunktowanych i numerowanych (praca dyplomowa, regulaminy, plany) Tworzenie i formatowanie tabel Dodawanie elementów graficznych do dokumentu Wprowadzanie wzorów matematycznych Wykorzystanie szablonów lokalnych oraz pobranych z internetu Praca grupowa nad dokumentami Arkusze kalkulacyjne 20 godz. Nabycie umiejętności niezbędnych do wykonywania obliczeń, analiz, sporządzania zestawień i wizualizacji wyników przy użyciu popularnych edytorów tekstu Microsoft Office Excel 2003, MS Excel 2007, OpenOffice Calc Budowa arkusza Wprowadzanie danych Wykonywanie formuł obliczeniowych Kopiowanie i przenoszenie danych i formuł Formatowanie arkuszy, tabel Zastosowanie zaawansowanych funkcji arkusza, w tym funkcje zagnieżdżone Formularze Wizualizacja danych w formie wykresów oraz drukowanie zestawień 6

7 Projektowanie prezentacji multimedialnych 8 godz. Nabycie umiejętności projektowania i tworzenia prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem Microsoft Office PowerPoint 2003, MS Office PowerPoint 2007, OpenOffice Impress Zasady tworzenia prezentacji Formatowanie prezentacji (szablony, schematy kolorów, wzorzec slajdów) Animowanie prezentacji (efekty przejść slajdów, animacje standardowe i niestandardowych, hiperłącza i przyciski akcji Dodawanie do slajdów elementów graficznych (tabel, wykresów, obrazów itp.), klipów multimedialnych oraz efektów muzycznych Umieszczanie na slajdach obiektów utworzonych w innych programach (np. wykresów Excela) Uruchomienie prezentacji (rzutnik-komputer) Tworzenie materiałów towarzyszących prezentacji (notatek, materiałów informacyjnych) Drukowanie prezentacji w postaci slajdów (np. na folii), notatek, konspektu oraz materiałów informacyjnych Pakowanie prezentacji na dysk CD Publikowanie prezentacji w sieci Web Projektowanie baz danych 16 godz. Nabycie umiejętności projektowania i tworzenia baz danych wraz z interfejsem użytkownika przy wykorzystaniu Microsoft Office Access 2002/2003 Podstawy projektowania baz danych Zaprojektowanie prostej bazy danych związanej z edukacją Tworzenie bazy danych przy wykorzystaniu MS Office Access (projekt tabeli i relacji) Tworzenie prostych kwerend Projektowanie i tworzenie interfejsu użytkownika formularze ekranowe i raporty Analiza i prezentacja danych przy pomocy poznanych obiektów baz danych 7

8 Metody matematyczne w informatyce 16 godz. Zapoznanie słuchaczy z metodami obliczeniowymi wykorzystywanymi w informatyce. Ogólne zasady obliczeń numerycznych; Metody rozwiązywania nieliniowych równań algebraicznych; Rozwiązywanie układów równań liniowych; Interpolacja i aproksymacja funkcji; Liniowe zadanie najmniejszych kwadratów; Formułowanie i klasyfikacja zadań optymalizacji; Programowanie liniowe; Zagadnienie transportowe; Zagadnienie przydziału; Elementy modelowania matematycznego; Dostępność bibliotek i narzędzi obliczeniowych w sieci Internet; Obliczenia numeryczne i symboliczne; Podstawy obsługi pakietu MATLAB Oprogramowanie dla nauczycieli (Windows, Linux)- 20 godz. Umiejętność znalezienia oraz wykorzystania dostępnego oprogramowania przydatnego w procesie edukacji szkolnej. Przegląd typowego oprogramowania edukacyjnego w systemie Windows Przegląd typowego oprogramowania edukacyjnego w systemie Linux CYFROWA OBRÓBKA OBRAZU I DŹWIĘKU 52 GODZIN Grafika: Grafika rastrowa - 8 godz. podstawowe formaty graficzne: różnice i zastosowanie (tiff, tga, jpeg, bmp) oraz formaty natywne, fotografia cyfrowa i podstawy budowy aparatu cyfrowego wpływ optyki i przetwornika matrycy na jakość obrazu w aparatach cyfrowych składowe obrazu: RGB, CMYK, Lab, HLS prosta korekcja barwna poprawa jakości obrazu z aparatu cyfrowego: korekcja barwna, odszumianie, wyostrzanie, korekcja czerwonych oczu przeglądarki graficzne i ich możliwości edycji Grafika: Grafika wektorowa - 8 godz. różnice między grafiką wektorowa, a rastrową zastosowanie grafiki wektorowej podstawy tworzenia obrazu wektorowego łączenie grafiki wektorowej i rastrowej 8

9 Grafika: Publikacja - 8 godz. wielkość pliku graficznego, rozmiar i rozdzielczość - najczęstsze błędy. Dobór odpowiedniego formatu graficznego w zależności od przeznaczenia oraz właściwe przygotowanie do publikacji publikacja web druk atramentowy (domowy i wielkoformatowy), druk laserowy ( cz-b i kolorowy), druk offsetowy, druk Lab (odbitki fotograficzne w punktach usługowych) konwersja rgb na cmyk, cmyk na rgb, rgb na lab), profile kolorów Audio i wideo: Pliki dźwiękowe 8 godz. charakterystyka plików dźwiękowych i ich zastosowanie (wav, ac3, mp3, wma), bezstratny plik audio i kompresja konwersja plików dźwiękowych wav-->mp3, mp3-->wav, wav-->ac3 (BeSweet) konwersja cd audio do formatu wav, mp3 (CDex, Windows Media Player) montaż i proste filtrowanie audio przy pomocy programu: Audacity Audio i wideo: Pliki wideo 8 godz. charakterystyka plików wideo i ich zastosowanie kompresja wideo (bitrate, kodek) i wpływ na jakość obrazu różnice między formatem zapisu a kodekiem - wzajemna konwersja plików wideo (TMPGEnc) zastosowanie playerów do właściwego wyświetlania wideo zależność formatu od użytego nośnika (cd, dvd, blueray) Audio i wideo: Łączenie obrazu z dźwiękiem 12 godz. zgrywanie obrazu do komputera z urządzeń cyfrowych i analogowych zamiana nośnika analogowego na postać cyfrową montaż wideo (Movie Maker) dodawanie dźwięku (muzyka, komentarz) do obrazu wideo łączenie grafiki statycznej (bitmapy) z obrazem ruchomym odpowiedni dobór formatu wideo, kodeka i właściwego strumienia dźwięku) wpływ kompresji na wielkość pliku możliwości publikacji wideo w sieci Web USŁUGI INTERNETOWE 56 GODZ. Sieci komputerowe (LAN, VAN, MAN, bezprzewodowe) 16 godz. Budowa i rodzaje sieci Topologie logiczne i fizyczne sieci; Poznanie zasad funkcjonowania sieci. 9

10 Projektowanie i udział w budowie sieci. Organizacja nośników informacji i zarządzanie nimi; Połączenia sieciowe; Protokoły transmisji. Usługi sieci Internet 12 godz. Zasoby sieci WWW Strony internetowe, Bazy wiedzy, Wirtualne biblioteki Usługi komunikacyjne (poczta internetowa, komunikatory, IRC, grupy dyskusyjne itp.) Usługi pozwalające na przesyłanie plików Usługi pozwalające na zdalną prace na komputerze Handel elektroniczny (E-Commerce) Tworzenie stron oraz serwisów WWW 20 godz. Zasady projektowania stron WWW Budowa prostych stron przy wykorzystaniu edytora tekstu lub wyspecjalizowanych do tworzenia stron internetowych edytorów WYSIWYG Aplikacje internetowe, systemy zarządzania treścią CMS Zakładanie kont na serwerach WWW, transfer plików na serwer Pozycjonowanie stron E learnig 8 godz. Edukacja w społeczeństwie informacyjnym Dydaktyka kształcenia na odległość Projektowanie i realizacja kształcenia na odległość METODYKA NAUCZANIA ORAZ ASPEKTY PRAWNO-SPOŁECZNE INFORMATYKI- 36 godz. Prawne i społeczne aspekty informatyki 8 godz. Społeczeństwo informacyjne Rzeczywistość wirtualna Etyka komputerowa Pojęcie własności intelektualnej w odniesieniu do komputerów. Prawa autorskie Prawne kwestie wymiany informacji 10

11 Bezpieczeństwo w sieci: zagrożenia i ochrona prywatności 8 godz. Rodzaje ryzyka i źródła zagrożeń, Dziecko w sieci Ochrona oprogramowania (antywirusy; Firewalle itp.) Ochrona danych osobowych Zabezpieczania transakcji online i sieciowych, szyfrowanie danych Metodyka nauczania informatyki 20 godz. Przygotowanie przez nauczyciela swojego warsztatu pracy do skutecznej realizacji postawionych przed szkołą zadań. Analiza Podstawy Programowej (dokument MEN) dotyczącej edukacji informatycznej na różnych poziomach; Idea korzystania z technologii informacyjnej na lekcjach innych przedmiotów szkolnych; Kryteria wyboru programu nauczania informatyki; Obudowa dydaktyczna programu nauczania : podręcznik, zeszyty ćwiczeń, oprogramowanie, poradnik dla nauczyciela; Elementy i procedura tworzenia Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania; Przedmiotowy system oceniania - charakterystyczne właściwości; Przygotowanie przykładowego zestawu testów; Tworzenie rozkładu materiału nauczania informatyki w wybranej klasie; Przygotowanie scenariuszy lekcji z komputerem do wybranych przedmiotów; Wykorzystanie dostępnych narzędzi informatyki w edukacji szkolnej; SEMINARIUM DYPLOMOWE- PROJEKT KOŃCOWY -20 GODZ. Opracowanie: mgr inż. Aneta Dziubek Kierownik Studium Informatycznego PWSZ w Głogowie 11

12 Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli 2009/2010 Załącznik 1 Załącznik 1. Ramowy plan studiów Blok I - PODSTAWY DZIAŁANIA I OBSŁUGI KOMPUTERA Semestr I Semestr II Semestr III liczba godzin liczba godzin liczba godzin Podstawy Informatyki Podstawy uŝytkowania systemów operacyjnych Organizacja pracowni komputerowej BLOK II - PROGRAMOWANIE KOMPUTERÓW Wprowadzenie do algorytmów Wstęp do programowania Projektowanie w języku VBA/ Delphi Blok III OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE Edycja tekstów Arkusze kalkulacyjne * Projektowanie baz danych(access) Projektowanie prezentacji multimedialnych Metody matematyczne w informatyce Oprogramowanie dla nauczycieli (Windows, Linux) Blok IV OBRÓBKA OBRAZU i DŻWIĘKU Grafika komputerowa rastrowa 8 Grafika komputerowa wektorowa 8 Publikacja 8 Audio i wideo: Pliki dźwiękowe 8 Audio i wideo: Pliki wideo 8 Audio i wideo: Łączenie obrazu z dźwiękiem 12 BLOK V - USŁUGI INTERNETOWE Sieci komputerowe (LAN, VAN, MAN, bezprzewodowe) Usługi sieci Internet Tworzenie stron oraz serwisów WWW E-lerning BLOK VI- METODYKA NAUCZANIA ORAZ ASPEKTY PRAWNO-SPOŁECZNE INFORMATYKI Prawne i społeczne aspekty informatyki Bezpieczeństwo w sieci: zagroŝenia i ochrona prywatności Metodyka nauczania informatyki BLOK VII - SEMINARIUM DYPLOMOWE Projekt końcowy LICZBA GODZIN W SEMESTRZE: Razem godzin:

Studia podyplomowe WYKORZYSTANIE KOMPUTERA W DYDAKTYCE

Studia podyplomowe WYKORZYSTANIE KOMPUTERA W DYDAKTYCE Załącznik do uchwały Senatu nr 85/XIX/08 z dn. 25 czerwca 2008r. Studia podyplomowe WYKORZYSTANIE KOMPUTERA W DYDAKTYCE Głogów, 2008 rok 1 Spis treści: Spis treści: 2 OGÓLNE ZAŁOŻENIA STUDIÓW 3 Cel 3 Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja II

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja II Zespół TI Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski ti@ii.uni.wroc.pl http://www.wsip.com.pl/serwisy/ti/ Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja II Rozkład wymagający

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja I

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja I Zespół TI Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski ti@ii.uni.wroc.pl http://www.wsip.com.pl/serwisy/ti/ Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja I Rozkład zgodny

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne.

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. I rok nauki 1 godzina, II rok nauki 1 godzina tygodniowo (łącznie 68 godz). Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Rok akademicki: 2013/2014 Kod: HKL-1-204-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia - Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej - Wie, co to jest prezentacja multimedialna

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Cele zajęć z przedmiotu

SYLABUS. Cele zajęć z przedmiotu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora UR Nr 4/2012 z dnia 20.01.2012r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Prawa i Administracji Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: kurs komputerowy ECDL Start Termin szkolenia: 19. 03. 2015r. 10. 06. 2015 r. Termin Egzaminu ECDL Start:

Bardziej szczegółowo

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy Spis treści Moduł A. Wokół informacji i Internetu Temat A1. Internet jako ocean informacji 1. Piramida rozwoju usług internetowych 2. Organizacja informacji w WWW 3. Wyszukiwanie adresów stron WWW Temat

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA. dla gimnazjum

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA. dla gimnazjum Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA dla gimnazjum (wykonany w oparciu o program nauczania nr DKW 4014-87/99) Ilość godzin: 72 jednostki lekcyjne w dwuletnim cyklu nauczania Organizacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika Rozkład materiału do zajęć z informatyki realizowanych według podręcznika E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M.M. Sysło Informatyka, nowe wydanie z 007 roku Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej Kryteria na ocenę dopuszczającą 1. Uczeń potrafi wymienić niektóre z elementów budowy komputera.

Bardziej szczegółowo

Informatyka kl. 1. Semestr I

Informatyka kl. 1. Semestr I Informatyka kl. 1 Znajomość roli informatyki we współczesnym świecie. Rozróżnianie zestawu urządzeń w komputerze, rodzajów pamięci komputera, urządzeń wejścia i wyjścia. Umiejętność tworzenia dokumentu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Klasy pierwsze Nauczyciel prowadzący: Marek Chemperek 1 Pierwszy rok nauczania semestr I. Tematyka Ocena

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: Kurs obsługi komputera ECDL start (harmonogram kursu języka angielskiego zostanie umieszczony wkrótce) Termin

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Autor: Jolanta Pokorska Podręcznik jest zgodny z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik informatyk 312[01]. Numer dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9. Rozdział 1. Wprowadzenie do pakietu Office 2007... 11. Rozdział 2. Edytory tekstu program Word... 15

Spis treści. Wstęp... 9. Rozdział 1. Wprowadzenie do pakietu Office 2007... 11. Rozdział 2. Edytory tekstu program Word... 15 Spis treści Wstęp... 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do pakietu Office 2007... 11 1.1. Nowy interfejs... 11 1.2. Nowe formaty plików... 13 1.3. Podgląd w czasie rzeczywistym... 14 1.4. Nowe funkcje... 14 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z metodami i

Bardziej szczegółowo

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Opis kursu Przygotowanie praktyczne do realizacji projektów w elektronice z zastosowaniem podstawowych narzędzi

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/ITS/11/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie zajęć dydaktycznych w postaci kursów e-learningowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36 Spis treści Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Elementy programu 2 Poruszanie się po obszarze roboczym 2 Uruchamianie programu 2 UŜycie narzędzi ekranowych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych (dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych) Przeznaczenie Szkolenie przeznaczone jest

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Programy grafiki rastrowej,

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w promocji osiągnięć własnych oraz szkoły na forum internetowym. Tworzenie prezentacji multimedialnych, stron internetowych oraz pomocy dydaktycznych.

Bardziej szczegółowo

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:...

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:... Spis treści Wstęp do poradnika metodycznego 5. Oprogramowanie wykorzystywane w podręczniku 7 Środowisko... 7 Narzędzia... 8. Przykładowy rozkład materiału 3 I rok nauczania...3 II rok nauczania...3 Rozkład

Bardziej szczegółowo

W odniesieniu do wszystkich zajęć: Ocena dopuszczająca: Uczeń:

W odniesieniu do wszystkich zajęć: Ocena dopuszczająca: Uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych grafika komputerowa. W odniesieniu do wszystkich zajęć: Ocena dopuszczająca: 1. Z

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 013/014 Wydział Inżynierii i Technologii hemicznej Kierunek studiów: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny dotyczący programu Microsoft Office PowerPoint

Zakres tematyczny dotyczący programu Microsoft Office PowerPoint Zakres tematyczny dotyczący programu Microsoft Office PowerPoint 1 Rozdział 1 Podstawy pracy z aplikacją Opis: W tym rozdziale uczestnicy szkolenia poznają podstawowe zasady pracy w programie PowerPoint.

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Programy grafiki rastrowej,

Bardziej szczegółowo

Informatyka. w ćwiczeniach. Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania. Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun

Informatyka. w ćwiczeniach. Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania. Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun Informatyka w ćwiczeniach Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun 32. Przepisy BHP na lekcjach informatyki. Omówienie programu nauczania Zna regulamin

Bardziej szczegółowo

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 013/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/00.06.1 Okres kształcenia: łącznie ok. 170 godz. lekcyjne Moduł Bok wprowadzający 1. Zapoznanie z programem nauczania i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16 Internet i sieci Temat lekcji Wymagania programowe 6 5 4 3 2 1 Sieci komputerowe. Rodzaje sieci, topologie,

Bardziej szczegółowo

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 011/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/004.06.14 Okres kształcenia: łącznie ok. 180 godz. lekcyjne Wojciech Borzyszkowski Zenon Kreft Moduł Bok wprowadzający Podstawy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku.

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. 1. Liczba uczestników zajęć 10 uczniów 2. Czas trwania kursu wynosi: 60 godzin 3. Kurs odbywać się

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna Wstęp Technologia informacyjna jest rozumiana jako ogół zastosowań narzędzi informatycznych do przetwarzania i wymiany informacji w różnych formach (liczby, tekstu, dźwięku oraz

Bardziej szczegółowo

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie 1 I. WSTĘP Wraz z powszechną komputeryzacją większości dziedzin życia codziennego oraz szybkim rozwojem sprzętu

Bardziej szczegółowo

Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS

Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS Podstawy technologii informatycznych Sprzęt Podstawy Wydajność Pamięć operacyjna i przechowywanie danych Urządzenia

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

Scenariusz szkolenia

Scenariusz szkolenia Scenariusz szkolenia Edytor tekstu MS Word 2010 TRENER: WALDEMAR WEGLARZ Absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Od 2002 roku zawodowy trener IT, dyplomowany nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkoleń z zakresu stosowania technologii informacyjnych w edukacji

Tematyka szkoleń z zakresu stosowania technologii informacyjnych w edukacji Tematyka szkoleń z zakresu stosowania technologii informacyjnych w edukacji Tytuły szkoleń E1 Podstawy użytkowania i zastosowao komputera (25 godz.)... 3 E2 Edytor tekstu w pracy nauczyciela i wychowawcy

Bardziej szczegółowo

Aplikacje biurowe pakiet Microsoft Office kurs podstawowy

Aplikacje biurowe pakiet Microsoft Office kurs podstawowy Aplikacje biurowe pakiet Microsoft Office kurs podstawowy Liczba godzin : 40 Szkolenie skierowane jest dla osób, które chciałyby nabyd podstawowe umiejętności w zakresie wykorzystania programów biurowych.

Bardziej szczegółowo

UśYTKOWANIE KOMPUTERÓW

UśYTKOWANIE KOMPUTERÓW - 1/6 - UśYTKOWANIE KOMPUTERÓW 1. Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia słuchacz ( słuchacz) powinien umieć: 1. rozróŝnić elementy zestawu komputerowego, 2. zdefiniować system operacyjny

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Informatyka Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 1.5. Rodzaj przedmiotu: Nauk ścisłych, moduł 1 Poziom kształcenia: I stopnia Semestr: I Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Program koła informatycznego

Program koła informatycznego Program koła informatycznego dla uczniów gimnazjum do realizacji na zajęciach pozalekcyjnych w klasach I III Autorzy: Beata Matias-Smęt Piotr Urbaniak 1. CELE EDUKACYJNE podnoszenie poziomu kultury technicznej

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę* 0,7 1,5 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Egzamin / zaliczenie na ocenę* 0,7 1,5 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Nazwa w języku angielskim: INFORMATION TECHNOLOGY Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 12/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 28 lutego 2012 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu:.10. Rodzaj przedmiotu: treści podstawowych, moduł Poziom kształcenia: I stopnia Semestr:

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Katarzyna Ziemińska. INFORMATYKA KRYTERIA WYMAGAŃ Gimnazjum Specjalne

Opracowanie: Katarzyna Ziemińska. INFORMATYKA KRYTERIA WYMAGAŃ Gimnazjum Specjalne Opracowanie: Katarzyna Ziemińska INFORMATYKA KRYTERIA WYMAGAŃ Gimnazjum Specjalne Kryteria wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne dla klasy I SEMESTR I dopuszczający dostateczny dobry bardzo

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA Kierujemy do Państwa propozycję szkolenia, którego celem jest przekazania niezbędnej wiedzy dotyczącej obsługi komputera i jego podstawowych programów. 1. Windows: Uruchamianie,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Rozpoczynamy pracę z komputerem. 2. Zarządzamy folderami, plikami i programami w komputerze

Spis treści. 1. Rozpoczynamy pracę z komputerem. 2. Zarządzamy folderami, plikami i programami w komputerze Spis treści 1. Rozpoczynamy pracę z komputerem Zasady pracy przy komputerze Jak zorganizować stanowisko do pracy przy komputerze?.......... 14 Dbaj o zdrowie i przeciwdziałaj dolegliwościom związanym z

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenie prezentacji multimedialnej w programie. MS Power Point

Podstawy tworzenie prezentacji multimedialnej w programie. MS Power Point SCENARIUSZ ZAJĘĆ Osoba prowadząca: Temat zajęć: mgr Piotr Okłót Podstawy tworzenie prezentacji multimedialnej w programie Ilość godzin: 2 x 45 min Cel ogólny zajęć: MS Power Point Sprawna komunikacja z

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Na zajęciach z informatyki, uczeń jest oceniany w następujących obszarach : praca na lekcji

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA SZKOLEŃ MS EXCEL W FINANSACH. z konsultacjami

KOMPLEKSOWA OFERTA SZKOLEŃ MS EXCEL W FINANSACH. z konsultacjami KOMPLEKSOWA OFERTA SZKOLEŃ MS EXCEL W FINANSACH z konsultacjami Przedmiot oferty Pakiet szkoleń przygotowujących w sposób kompleksowy do optymalnego wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych w codziennej pracy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2013/14 Wymagania i kryteria ocen w kl. V

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2013/14 Wymagania i kryteria ocen w kl. V ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2013/14 Wymagania i kryteria ocen w kl. V Nauczyciel mgr Jolanta Brzozoń Program nauczania dla Szkoły Podstawowej dopuszczony przez MEN (592/2/2013) Podręcznik - wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Lekcje z komputerem. Klasa 4

Rozkład materiału nauczania. Lekcje z komputerem. Klasa 4 38 Rozkład materiału nauczania. Lekcje z komputerem. Klasa 4 2 3 4 Temat Zaczynamy... Zasady bezpiecznej pracy z komputerem Twoja wizytówka Łączenie tekstu i ilustracji edytor grafiki, np. Paint Co nowego

Bardziej szczegółowo

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź Joyce Cox Joan Lambert Microsoft Access 2013 Krok po kroku Przekład: Jakub Niedźwiedź APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie................................................................vii

Bardziej szczegółowo

I. Formy doskonalenia zaplanowane w okresie 1 września 2014 do 30 czerwca 2015

I. Formy doskonalenia zaplanowane w okresie 1 września 2014 do 30 czerwca 2015 I. Formy doskonalenia zaplanowane w okresie 1 września 2014 do 30 czerwca 2015 Lp. Temat Termin Forma zajęć Adresaci Uwagi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kurs e-learningowy: Arkusz kalkulacyjny w pracy nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Regina Klukowska mgr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Regina Klukowska mgr SYLLABUS na rok akademicki 0/0 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie

Bardziej szczegółowo

Moduł: Na dobry początek

Moduł: Na dobry początek AUTORZY: PAWEŁ SZCZĘSNY EDYTA SOKOŁOWSKA NAUCZYCIELE INFORMATYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR W RADOMIU PLAN WYNIKOWY DO PRZEDMIOTU INFORMATYKA DLA GIMNAZJUM 3 GODZINY W CYKLU NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Informatyka. Po prostu zakres podstawowy

Rozkład materiału nauczania. Informatyka. Po prostu zakres podstawowy 4 Rozkład materiału nauczania. Informatyka. Po prostu zakres podstawowy W planie nauczania informatyki na IV etapie edukacyjnym (zakres podstawowy) na realizację treści nauczania przewidziano ę tygodniowo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA. tworzenia stron. animację - multimedia

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA. tworzenia stron. animację - multimedia Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA Dział Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli potrafi: wymienić narzędzia do tworzenia strony Zainstalować

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH (ECDL Core)

EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH (ECDL Core) PROGRAM SZKOLENIA: EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH (ECDL Core) Czas trwania: Formuła szkolenia: Opis szkolenia: 120 godzin dydaktycznych (45 min.) konwencjonalna stacjonarne zajęcia szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

(Zbiórka przed 0Sekretariatem 9. 0 0 Szkoły)

(Zbiórka przed 0Sekretariatem 9. 0 0 Szkoły) S e r d e c z n i e z a p r a s z a m y m ł o d z i e ż i o p i e k u n ó w d o u c z e s t n i c t w a w III Zamkowej Olimpiadzie Informatycznej dla Gimnazjalistów k t ó r a o d b ę d z i e s i ę w Z

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ADMINISTROWANIE INTERNETOWYMI SERWERAMI BAZ DANYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń:

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Witryny i aplikacje internetowe NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 Lp 1. Dział programu Podstawy HTML Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający-

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3.2. rojektowanie lokalnych sieci

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU (część I, 2013/2014)

KARTA MODUŁU (część I, 2013/2014) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE KARTA MODUŁU (, 013/014) Moduł Informatyczne podstawy projektowania składa się z dwóch przedmiotów: Informatyczne podstawy projektowania (), Informatyczne

Bardziej szczegółowo

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W KATOLICKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŁODZI INFORMATYKA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA III etap edukacyjny zakres podstawowy Podstawa prawna Rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Formy aktywności podlegającej

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot informatyka Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Algorytmy i programowanie Algorithms and Programming Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo