Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli"

Transkrypt

1 Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli OGÓLNE ZAŁOŻENIA STUDIÓW 2 Cel 2 Uczestnicy 2 Program studiów 2 Organizacja studiów 2 Uwagi 3 RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 4 PODSTAWY DZIAŁANIA I OBSŁUGI KOMPUTERA 44 godziny 4 Podstawy Informatyki 12 godz. 4 Podstawy użytkowania systemów operacyjnych - 12 godz. 4 Organizacja pracowni komputerowej 20 godz. 4 PROGRAMOWANIE KOMPUTERÓW 48 godzin 5 Wprowadzenie do algorytmów 8 godz. 5 Wstęp do programowania 20 godz. 5 Projektowanie w języku VBA/ Delphi/ Java 20 godzin 5 OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE 96 godz. 6 Edytory tekstu 16 godz. 6 Arkusze kalkulacyjne 20 godz. 6 Projektowanie prezentacji multimedialnych 8 godz. 7 Projektowanie baz danych 16 godz. 7 Metody matematyczne w informatyce 16 godz. 8 Oprogramowanie dla nauczycieli (Windows, Linux)- 20 godz. 8 CYFROWA OBRÓBKA OBRAZU I DŹWIĘKU 52 GODZIN 8 Grafika: Grafika rastrowa - 8 godz. 8 Grafika: Grafika wektorowa - 8 godz. 8 Grafika: Publikacja - 8 godz. 9 Audio i wideo: Pliki dźwiękowe 8 godz. 9 Audio i wideo: Pliki wideo 8 godz. 9 Audio i wideo: Łączenie obrazu z dźwiękiem 12 godz. 9 USŁUGI INTERNETOWE 56 GODZ. 9 Sieci komputerowe (LAN, VAN, MAN, bezprzewodowe) 16 godz. 9 Usługi sieci Internet 12 godz. 10 Tworzenie stron oraz serwisów WWW 20 godz. 10 E learnig 8 godz. 10 METODYKA NAUCZANIA ORAZ ASPEKTY PRAWNO-SPOŁECZNE INFORMATYKI-36 godz. 10 Prawne i społeczne aspekty informatyki 8 godz. 10 Bezpieczeństwo w sieci: zagrożenia i ochrona prywatności 8 godz. 11 Metodyka nauczania informatyki 20 godz. 11 SEMINARIUM DYPLOMOWE- PROJEKT KOŃCOWY -20 GODZ. 11 Załącznik 1. Ramowy plan studiów 12 1

2 OGÓLNE ZAŁOŻENIA STUDIÓW Cel Celem Podyplomowych Studiów Informatyka dla nauczycieli, jest uzyskanie przez nauczycieli dodatkowych kwalifikacji do nauczania przedmiotów Informatyka oraz Technologia informacyjna oraz pełnienia roli opiekuna szkolnej pracowni informatycznej. Ponadto celem studiów jest zapoznanie wszystkich nauczycieli z możliwościami wykorzystania technologii informatycznych na swoich zajęciach. Uczestnicy Studia podyplomowe Informatyka dla Nauczycieli" adresowane są do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Uczestnikami studium mogą być osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne oraz legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych magisterskich lub zawodowych. Program studiów Program studiów ma umożliwić uzyskanie przez nauczycieli różnych specjalności kwalifikacji do: powadzenia zajęć z informatyki oraz technologii informacyjnej korzystania z technologii informacyjnej jako środka dydaktycznego wspomagającego nauczanie różnych przedmiotów, prowadzenia edukacji informatycznej w ramach kół zainteresowań pełnienia roli opiekuna szkolnej pracowni informatycznej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli - studia te przygotowują merytoryczne do nauczania przedmiotu, co po pozytywnym ukończeniu studiów, jest udokumentowane odpowiednim świadectwem. Szczegółowy program w rozdziale: RAMOWY PROGRAM STUDIÓW Organizacja studiów Przyjmuje się następującą organizację studiów: Studia trwają trzy semestry i obejmują 352 godziny zajęć, prowadzących w soboty i niedziele. Przewiduje się 22 dwudniowy zjazdy, podczas których w jednym dniu odbywać się będzie maksymalnie 8 godz. zajęć. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, seminariów, ćwiczeń w laboratoriach informatycznych oraz seminarium dyplomowego. 2

3 Liczba uczestników w grupach zależy od charakteru zajęć (15-18 osób podczas zajęć laboratoryjnych). Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Informatyka dla nauczycieli jest obecność na zajęciach, pozytywne zaliczenie poszczególnych przedmiotów oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej. Uwagi Sylabusy zostaną opracowane przez prowadzących zajęcia. 3

4 RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODSTAWY DZIAŁANIA I OBSŁUGI KOMPUTERA 44 godziny Podstawy Informatyki 12 godz. Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami informatycznymi oraz elementami zestawu komputerowego. Podstawowe pojęcia z dziedziny informatyki Zarys historii informatyki Budowa i funkcjonalność systemu komputerowego Urządzenia wejścia/ wyjścia ze szczególnym uwzględnieniem drukarek oraz skanerów Klasyfikacja oprogramowania Podstawy użytkowania systemów operacyjnych - 12 godz. Wyrobienie umiejętności poruszania się w systemie operacyjnym Windows XP, Windows Vista oraz Linux Operacje na plikach i folderach Uruchamianie programów Instalowanie i usuwanie programów Dostosowywanie pulpitu Wymiana danych między nośnikami danych Kompresja i archiwizacja danych Charakterystyka popularnych dystrybucji opartych na systemie Linux. o Instalacja Linuksa na przykładzie dystrybucji Ubuntu i Mandriva. o Instalacja i deinstalacja pakietów. Podstawowe zagadnienia dotyczące konfiguracji zainstalowanej dystrybucji. o Charakterystyka systemu plików w Linuksie. o Wiersz poleceń. Montowanie urządzeń w Linuksie. Organizacja pracowni komputerowej 20 godz. Przygotowanie do wykonywania czynności składających się na przygotowanie pracowni komputerowej do: prowadzenia zajęć z Informatyki oraz Technologii informacyjnej, komputerowego wspomagania nauczania innych przedmiotów. Omówienie zagadnień dotyczących: sprzętu sieciowego oraz okablowania; podstaw administrowania siecią; kierunków rozwoju sprzętu komputerowego. 4

5 PROGRAMOWANIE KOMPUTERÓW 48 godzin Wprowadzenie do algorytmów 8 godz. Projektowanie, konstruowanie i analiza algorytmów. Zapoznanie z następującymi pojęciami: Algorytm; Reprezentacja algorytmu: pseudojęzyk programowania (lista kroków), schemat blokowy; Symulacja działania algorytmu; Analiza poprawności, skończoności i złożoności algorytmu; Określenie sytuacji problemowej; Dobór założeń, struktury danych wejściowych, metod projektowania zależnie od typu i złożoności problemu; Tworzenie algorytmu; Iteracja a rekurencja; Wstęp do programowania 20 godz. Poznanie zasady programowania w środowisku strukturalnym oraz obiektowym. Przygotowanie do zapisu algorytmu rozwiązywanych problemów w językach programowania np. Visual Basic, Delphi. Struktura programu; Instrukcje Wejścia-Wyjścia; Nazwy i typy proste zmiennych standardowych. Instrukcja warunkowa i wyboru; Iteracja; Rekurencja; Procedury i procedury funkcyjne; Zapis i odczyt danych do/z pliku; Prosty program. Tworzenie modułu użytkownika Projektowanie w języku VBA/ Delphi/ Java 20 godzin Poznanie zasad projektowania w języku wysokiego poziomu. Wprowadzenie do środowiska; Okno inspektora obiektów; Wybrane narzędzia - palety przycisków; Obiekty i zdarzenia; Pierwszy program; 5

6 Podstawowe struktury języka: instrukcje warunkowe, iteracja z licznikiem i niedeterministyczna, instrukcja wyboru, typy strukturalne zmiennych, formularze, procedury obsługi zdarzeń, procedury własne, procedury, typy procedur; Obiekty, tworzenie obiektów; Definiowanie metod dla obiektów; Typy obiektów; Moduły predefiniowane, moduły definiowane przez programistę; Typy wyliczeniowe i zbiory; Typy wskaźnikowe. OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE 96 godz. Edytory tekstu 16 godz. Nabycie umiejętności niezbędnych do redagowania i formatowania krótkich i długich tekstów w przy użyciu popularnych edytorów tekstu MS Word 2003, MS Word 2007, OpenOffice Writer Redagowanie i formatowanie krótkich tekstów (ogłoszenia, zawiadomienia, listy, sprawozdania, gazetka szkolna) Redagowanie i formatowanie długich tekstów posiadających nagłówki i stopki, spisy treści, tabel i rysunków opartych na stylach, listach wypunktowanych i numerowanych (praca dyplomowa, regulaminy, plany) Tworzenie i formatowanie tabel Dodawanie elementów graficznych do dokumentu Wprowadzanie wzorów matematycznych Wykorzystanie szablonów lokalnych oraz pobranych z internetu Praca grupowa nad dokumentami Arkusze kalkulacyjne 20 godz. Nabycie umiejętności niezbędnych do wykonywania obliczeń, analiz, sporządzania zestawień i wizualizacji wyników przy użyciu popularnych edytorów tekstu Microsoft Office Excel 2003, MS Excel 2007, OpenOffice Calc Budowa arkusza Wprowadzanie danych Wykonywanie formuł obliczeniowych Kopiowanie i przenoszenie danych i formuł Formatowanie arkuszy, tabel Zastosowanie zaawansowanych funkcji arkusza, w tym funkcje zagnieżdżone Formularze Wizualizacja danych w formie wykresów oraz drukowanie zestawień 6

7 Projektowanie prezentacji multimedialnych 8 godz. Nabycie umiejętności projektowania i tworzenia prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem Microsoft Office PowerPoint 2003, MS Office PowerPoint 2007, OpenOffice Impress Zasady tworzenia prezentacji Formatowanie prezentacji (szablony, schematy kolorów, wzorzec slajdów) Animowanie prezentacji (efekty przejść slajdów, animacje standardowe i niestandardowych, hiperłącza i przyciski akcji Dodawanie do slajdów elementów graficznych (tabel, wykresów, obrazów itp.), klipów multimedialnych oraz efektów muzycznych Umieszczanie na slajdach obiektów utworzonych w innych programach (np. wykresów Excela) Uruchomienie prezentacji (rzutnik-komputer) Tworzenie materiałów towarzyszących prezentacji (notatek, materiałów informacyjnych) Drukowanie prezentacji w postaci slajdów (np. na folii), notatek, konspektu oraz materiałów informacyjnych Pakowanie prezentacji na dysk CD Publikowanie prezentacji w sieci Web Projektowanie baz danych 16 godz. Nabycie umiejętności projektowania i tworzenia baz danych wraz z interfejsem użytkownika przy wykorzystaniu Microsoft Office Access 2002/2003 Podstawy projektowania baz danych Zaprojektowanie prostej bazy danych związanej z edukacją Tworzenie bazy danych przy wykorzystaniu MS Office Access (projekt tabeli i relacji) Tworzenie prostych kwerend Projektowanie i tworzenie interfejsu użytkownika formularze ekranowe i raporty Analiza i prezentacja danych przy pomocy poznanych obiektów baz danych 7

8 Metody matematyczne w informatyce 16 godz. Zapoznanie słuchaczy z metodami obliczeniowymi wykorzystywanymi w informatyce. Ogólne zasady obliczeń numerycznych; Metody rozwiązywania nieliniowych równań algebraicznych; Rozwiązywanie układów równań liniowych; Interpolacja i aproksymacja funkcji; Liniowe zadanie najmniejszych kwadratów; Formułowanie i klasyfikacja zadań optymalizacji; Programowanie liniowe; Zagadnienie transportowe; Zagadnienie przydziału; Elementy modelowania matematycznego; Dostępność bibliotek i narzędzi obliczeniowych w sieci Internet; Obliczenia numeryczne i symboliczne; Podstawy obsługi pakietu MATLAB Oprogramowanie dla nauczycieli (Windows, Linux)- 20 godz. Umiejętność znalezienia oraz wykorzystania dostępnego oprogramowania przydatnego w procesie edukacji szkolnej. Przegląd typowego oprogramowania edukacyjnego w systemie Windows Przegląd typowego oprogramowania edukacyjnego w systemie Linux CYFROWA OBRÓBKA OBRAZU I DŹWIĘKU 52 GODZIN Grafika: Grafika rastrowa - 8 godz. podstawowe formaty graficzne: różnice i zastosowanie (tiff, tga, jpeg, bmp) oraz formaty natywne, fotografia cyfrowa i podstawy budowy aparatu cyfrowego wpływ optyki i przetwornika matrycy na jakość obrazu w aparatach cyfrowych składowe obrazu: RGB, CMYK, Lab, HLS prosta korekcja barwna poprawa jakości obrazu z aparatu cyfrowego: korekcja barwna, odszumianie, wyostrzanie, korekcja czerwonych oczu przeglądarki graficzne i ich możliwości edycji Grafika: Grafika wektorowa - 8 godz. różnice między grafiką wektorowa, a rastrową zastosowanie grafiki wektorowej podstawy tworzenia obrazu wektorowego łączenie grafiki wektorowej i rastrowej 8

9 Grafika: Publikacja - 8 godz. wielkość pliku graficznego, rozmiar i rozdzielczość - najczęstsze błędy. Dobór odpowiedniego formatu graficznego w zależności od przeznaczenia oraz właściwe przygotowanie do publikacji publikacja web druk atramentowy (domowy i wielkoformatowy), druk laserowy ( cz-b i kolorowy), druk offsetowy, druk Lab (odbitki fotograficzne w punktach usługowych) konwersja rgb na cmyk, cmyk na rgb, rgb na lab), profile kolorów Audio i wideo: Pliki dźwiękowe 8 godz. charakterystyka plików dźwiękowych i ich zastosowanie (wav, ac3, mp3, wma), bezstratny plik audio i kompresja konwersja plików dźwiękowych wav-->mp3, mp3-->wav, wav-->ac3 (BeSweet) konwersja cd audio do formatu wav, mp3 (CDex, Windows Media Player) montaż i proste filtrowanie audio przy pomocy programu: Audacity Audio i wideo: Pliki wideo 8 godz. charakterystyka plików wideo i ich zastosowanie kompresja wideo (bitrate, kodek) i wpływ na jakość obrazu różnice między formatem zapisu a kodekiem - wzajemna konwersja plików wideo (TMPGEnc) zastosowanie playerów do właściwego wyświetlania wideo zależność formatu od użytego nośnika (cd, dvd, blueray) Audio i wideo: Łączenie obrazu z dźwiękiem 12 godz. zgrywanie obrazu do komputera z urządzeń cyfrowych i analogowych zamiana nośnika analogowego na postać cyfrową montaż wideo (Movie Maker) dodawanie dźwięku (muzyka, komentarz) do obrazu wideo łączenie grafiki statycznej (bitmapy) z obrazem ruchomym odpowiedni dobór formatu wideo, kodeka i właściwego strumienia dźwięku) wpływ kompresji na wielkość pliku możliwości publikacji wideo w sieci Web USŁUGI INTERNETOWE 56 GODZ. Sieci komputerowe (LAN, VAN, MAN, bezprzewodowe) 16 godz. Budowa i rodzaje sieci Topologie logiczne i fizyczne sieci; Poznanie zasad funkcjonowania sieci. 9

10 Projektowanie i udział w budowie sieci. Organizacja nośników informacji i zarządzanie nimi; Połączenia sieciowe; Protokoły transmisji. Usługi sieci Internet 12 godz. Zasoby sieci WWW Strony internetowe, Bazy wiedzy, Wirtualne biblioteki Usługi komunikacyjne (poczta internetowa, komunikatory, IRC, grupy dyskusyjne itp.) Usługi pozwalające na przesyłanie plików Usługi pozwalające na zdalną prace na komputerze Handel elektroniczny (E-Commerce) Tworzenie stron oraz serwisów WWW 20 godz. Zasady projektowania stron WWW Budowa prostych stron przy wykorzystaniu edytora tekstu lub wyspecjalizowanych do tworzenia stron internetowych edytorów WYSIWYG Aplikacje internetowe, systemy zarządzania treścią CMS Zakładanie kont na serwerach WWW, transfer plików na serwer Pozycjonowanie stron E learnig 8 godz. Edukacja w społeczeństwie informacyjnym Dydaktyka kształcenia na odległość Projektowanie i realizacja kształcenia na odległość METODYKA NAUCZANIA ORAZ ASPEKTY PRAWNO-SPOŁECZNE INFORMATYKI- 36 godz. Prawne i społeczne aspekty informatyki 8 godz. Społeczeństwo informacyjne Rzeczywistość wirtualna Etyka komputerowa Pojęcie własności intelektualnej w odniesieniu do komputerów. Prawa autorskie Prawne kwestie wymiany informacji 10

11 Bezpieczeństwo w sieci: zagrożenia i ochrona prywatności 8 godz. Rodzaje ryzyka i źródła zagrożeń, Dziecko w sieci Ochrona oprogramowania (antywirusy; Firewalle itp.) Ochrona danych osobowych Zabezpieczania transakcji online i sieciowych, szyfrowanie danych Metodyka nauczania informatyki 20 godz. Przygotowanie przez nauczyciela swojego warsztatu pracy do skutecznej realizacji postawionych przed szkołą zadań. Analiza Podstawy Programowej (dokument MEN) dotyczącej edukacji informatycznej na różnych poziomach; Idea korzystania z technologii informacyjnej na lekcjach innych przedmiotów szkolnych; Kryteria wyboru programu nauczania informatyki; Obudowa dydaktyczna programu nauczania : podręcznik, zeszyty ćwiczeń, oprogramowanie, poradnik dla nauczyciela; Elementy i procedura tworzenia Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania; Przedmiotowy system oceniania - charakterystyczne właściwości; Przygotowanie przykładowego zestawu testów; Tworzenie rozkładu materiału nauczania informatyki w wybranej klasie; Przygotowanie scenariuszy lekcji z komputerem do wybranych przedmiotów; Wykorzystanie dostępnych narzędzi informatyki w edukacji szkolnej; SEMINARIUM DYPLOMOWE- PROJEKT KOŃCOWY -20 GODZ. Opracowanie: mgr inż. Aneta Dziubek Kierownik Studium Informatycznego PWSZ w Głogowie 11

12 Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli 2009/2010 Załącznik 1 Załącznik 1. Ramowy plan studiów Blok I - PODSTAWY DZIAŁANIA I OBSŁUGI KOMPUTERA Semestr I Semestr II Semestr III liczba godzin liczba godzin liczba godzin Podstawy Informatyki Podstawy uŝytkowania systemów operacyjnych Organizacja pracowni komputerowej BLOK II - PROGRAMOWANIE KOMPUTERÓW Wprowadzenie do algorytmów Wstęp do programowania Projektowanie w języku VBA/ Delphi Blok III OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE Edycja tekstów Arkusze kalkulacyjne * Projektowanie baz danych(access) Projektowanie prezentacji multimedialnych Metody matematyczne w informatyce Oprogramowanie dla nauczycieli (Windows, Linux) Blok IV OBRÓBKA OBRAZU i DŻWIĘKU Grafika komputerowa rastrowa 8 Grafika komputerowa wektorowa 8 Publikacja 8 Audio i wideo: Pliki dźwiękowe 8 Audio i wideo: Pliki wideo 8 Audio i wideo: Łączenie obrazu z dźwiękiem 12 BLOK V - USŁUGI INTERNETOWE Sieci komputerowe (LAN, VAN, MAN, bezprzewodowe) Usługi sieci Internet Tworzenie stron oraz serwisów WWW E-lerning BLOK VI- METODYKA NAUCZANIA ORAZ ASPEKTY PRAWNO-SPOŁECZNE INFORMATYKI Prawne i społeczne aspekty informatyki Bezpieczeństwo w sieci: zagroŝenia i ochrona prywatności Metodyka nauczania informatyki BLOK VII - SEMINARIUM DYPLOMOWE Projekt końcowy LICZBA GODZIN W SEMESTRZE: Razem godzin:

VEDIUS EDIUS. Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h. www.vedius.pl. Szkolenia. Konsulting. Usługi IT. ul. Kochanowskiego 28/1.

VEDIUS EDIUS. Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h. www.vedius.pl. Szkolenia. Konsulting. Usługi IT. ul. Kochanowskiego 28/1. VEDIUS V EDIUS C O N S U LT I N G & T R A I N I N G Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h www.vedius.pl Szkolenia Konsulting Usługi IT V ED I U S CONSULTIN G & TR A I N I N G ul. Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo

Sławomir Morys SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z INFORMATYKI. Rok szkolny 2014/2015

Sławomir Morys SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z INFORMATYKI. Rok szkolny 2014/2015 Sławomir Morys SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z INFORMATYKI Rok szkolny 2014/2015 Edytor tekstu Zasady wprowadzania tekstu. Formatowanie czcionki Obsługa edytora tekstu niesformatowanego Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum

Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W KATOLICKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŁODZI INFORMATYKA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA III etap edukacyjny zakres podstawowy Podstawa prawna Rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA Edward Krawczyński Zbigniew Talaga Maria Wilk TECHOLOGIA IFORMACYJA PROGRAM AUCZAIA Kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum Wydawnictwo Szkolne PW

Bardziej szczegółowo

Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org.

Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Wydanie II Autor: Jolanta Pañczyk ISBN: 978-83-246-2383-9 Format: 195x260, stron:

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy w ramach dolnośląskiej II edycji projektu eurokobieta: Kobiety posługujące się technologiami informatycznymi przyszłością rynku pracy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się systemami

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS Oferta edukacyjna OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS 1 Nazwa szkolenia: Edytory tekstu MS Word Ilość godzin 20 godzin dydaktycznych Wymagania wstępne Podstawowa umiejętność obsługi

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla firm i instytucji AKREDYTACJA

Oferta szkoleń dla firm i instytucji AKREDYTACJA Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR ul. Gabriela Narutowicza 62, 20-013 Lublin tel. 81 442 08 09, tel./faks: 81 534 89 32 www.kursor.edu.pl.lublin@kursor.edu.pl oddziały: Zamość

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd)

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) ADMINISTRACJA Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) 1. Sieci komputerowe... 2 2. Systemy informatyczne... 4 3. Technologie internetowe... 6 4. Informatyzacja w administracji...

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Autor: Jolanta Pokorska Podręcznik jest zgodny z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik informatyk 312[01]. Numer dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Szkolenia e-learning.,,e-learning nauka na odległośd

Szkolenia e-learning.,,e-learning nauka na odległośd Szkolenia e-learning,,e-learning nauka na odległośd Warszawa 2010 Spis szkoleo -------------------------------------------------------------------------------------------- ECDL podstawy Podstawy technik

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek Biznes Elektroniczny Studia I stopnia o profilu praktycznym Rok akademicki: 2015/2016 1 Spis treści Analiza matematyczna...

Bardziej szczegółowo

I. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla kursu Adobe Photoshop

I. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla kursu Adobe Photoshop I. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla kursu Adobe Photoshop 1. Kurs Adobe Photoshop poziom podstawowy ma na celu poznanie możliwości programu do obróbki obrazu osobom nie posiadających wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Tryb/Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Technologie tworzenia serwisów internetowych Website development technologies

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i publikowanie. strony internetowej. w programie Microsoft FrontPage

Tworzenie i publikowanie. strony internetowej. w programie Microsoft FrontPage Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych KP Nr albumu: 007 Tworzenie i publikowanie strony internetowej w programie Microsoft

Bardziej szczegółowo

I. Opis zamówienia. Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2014 r. Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o. ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk ...

I. Opis zamówienia. Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2014 r. Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o. ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk ... Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o. ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2014 r.... ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo, W związku z realizacją przez Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo