Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. zawarta w Białymstoku w dniu r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. zawarta w Białymstoku w dniu.. 2012 r."

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH zawarta w Białymstoku w dniu r. pomiędzy: Fundacją Business to Business, z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Sienkiewicza 5 lok. 63, Białystok, NIP , REGON , wpisaną do KRS pod numerem , którą reprezentuje: Marta Jaromińska Prezes Zarządu Marcin Ulanowski Wiceprezes Zarządu zwaną dalej Zamawiającym, a z siedzibą w przy ul.., NIP.., REGON.. wpisanym do pod numerem, którą/ego reprezentuje: zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwani w niniejszej umowie Stronami, Przedstawiciele Stron Umowy oświadczają, iż do chwili podpisania niniejszej Umowy nie nastąpiły żadne zmiany w sposobach ich reprezentacji, które mogły mieć jakikolwiek wpływ na ważność zaciągniętych przez nich zobowiązań. 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem Umowy są usługi informatyczne polegające: 1) pozycjonowaniu stron serwisu internetowego Zamawiającego, do którego kieruje domena według fraz kluczowych, 2) prowadzenie cyklicznych kampanii reklamowych Google AdWords (tekstowych, graficznych i remarketingowych) z uwzględnieniem wyszukiwarki Google, sieci wyszukiwania Google oraz sieci reklamowej Google; dla portalu o domenie na zasadach i w terminach określonych w Umowie, Zapytaniem Ofertowym z dnia r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, ofertą Wykonawcy. Strona 1 z 8

2 2. Przedmiot umowy określony w 1 ust. 1 pkt 2 obejmuje także: 1) opracowanie i przygotowanie struktury konta AdWords, 2) przygotowanie grup i reklam tekstowych poprawnych językowo, w uwzględnieniem ich dopasowania do słów kluczowych, 3) optymalizację stron docelowych używanych w kampanii reklamowych w celu zapewnienia jak najlepszej relewantności treści strony z treścią reklamy oraz dopasowaniem słów kluczowych, 4) realizację kampanii oraz codzienny monitoring i optymalizację prowadzonej kampanii. 2 Pozycjonowanie stron 1. Strony przed podpisaniem Umowy przygotują zestaw fraz kluczowych, w oparciu o które Wykonawca będzie pozycjonować określoną w Umowie domenę WWW i określą je w załączniku nr 1. Wykonawca zobowiązuje się w porozumieniu z Zamawiającym udoskonalać zestaw słów kluczowych. Podczas realizacji tego zadania Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby dobór słów kluczowych był jak najbardziej korzystny dla Zamawiającego. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany słów kluczowych w trakcie trwania Umowy po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy. 3. Wykonawca nie może wykorzystywać plików źródłowych Zamawiającego oraz danych w nich zawartych do celów innych niż wykonanie niniejszej Umowy, a zwłaszcza udostępniać ich osobom postronnym. 4. Wykonawca zobowiązuje się do przysyłania comiesięcznych raportów, w którym domena znajdzie się na miejscach 1-10 pod daną frazą kluczową określoną w 2 ust. 1 wraz z podaniem ceny dla danej frazy w zależności od jej pozycji na miejscach Raport ten jest przedkładany Zamawiającemu do akceptacji, w przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od daty jego otrzymania drogą e- mailową bądź pocztą, uważa się, że raport został zaakceptowany. Zaakceptowany raport jest podstawą do wystawienia faktury VAT. 3 Kampania reklamowa Google AdWords 1. Strony przed podpisaniem Umowy przygotują zestaw słów kluczowych odpowiedzialnych za wyświetlanie poszczególnych reklam tekstowych i określą je w załączniku nr 2. Wykonawca zobowiązuje się w porozumieniu z Zamawiającym udoskonalać zestaw słów kluczowych. Podczas realizacji tego zadania Wykonawca Strona 2 z 8

3 dołoży wszelkich starań, aby dobór słów kluczowych był jak najbardziej korzystny dla Zamawiającego. 2. Wykonawca zobowiązuje się przygotowywać i udoskonalać wyświetlane reklamy tekstowe. Podczas realizacji tego zadania Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby treści reklam w powiązaniu z przepisanymi do nich słowami kluczowymi były jak najbardziej korzystne dla Zamawiającego. 3. W oparciu o pomiar skuteczności i ciągły monitoring Wykonawca będzie optymalizował wszelkie parametry kampanii w celu możliwie najbardziej efektywnego wykorzystania budżetu przeznaczonego na kampanię Google AdWords. 4. Wykonawca podczas prowadzenia kampanii ma obowiązek brać pod uwagę wszelkie zalecenia i sugestie Zamawiającego, w szczególności jeśli chodzi o sposób rozłożenia budżetu (np. miesięczny lub dzienny limit). 5. Wykonawca zobowiązuje się przesyłać cykliczne raporty z przebiegu kampanii przez cały okres jej trwania (nie rzadziej niż raz na miesiąc). Charakter i postać raportów kształtowane będą w oparciu o konsultacje z Zamawiającym w celu uczynienia raportów możliwie najbardziej przydatnymi dla celów Zamawiającego. 6. Po każdej kampanii reklamowej w Google AdWords Wykonawca zobowiązany jest do przesłania e- mailem lub pocztą raportu, w którym znajdować się będą szczegółowe informacje dotyczące sposoby wykorzystania przez Wykonawcę ze środków powierzonych w ramach budżetu kampanii Google AdWords. 7. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługę z należytym staraniem zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i w trakcie jej obowiązywania, do czasu całkowitego wyczerpania środków otrzymanych na prowadzenie kampanii. 8. Usługi w ramach kampanii Google AdWords będą realizowane na podstawie zamówienia składanego przez Zamawiającego drogą elektroniczną na adres e- mail:.. 9. Dokument Zamówienia kampanii Google AdWords będzie zawierać co najmniej: 1) Budżet Reklamowy, który Zamawiający zamierza przeznaczyć na daną Kampanię reklamową (tj. wartość Budżetu Kampanii Reklamowej powiększona o wartość prowizji należnej Wykonawcy za wykonanie danej Usługi), 2) Sugerowany okres emisji danej Kampanii reklamowej, 3) Region, który ma być odbiorcą danej Kampanii reklamowej. 4 Obowiązki Wykonawcy 1. Wykonawca zapewni odpowiedniej jakości usługę, gwarantującą należyte wykonanie przedmiotu Umowy. 2. W przypadku błędów w realizacji przedmiotu umowy (np. niezgodność publikowanej treści lub logotypów z zaakceptowanym przez Zmawiającego Strona 3 z 8

4 projektem) Wykonawca zobowiązany jest do poprawienia i powtórnej publikacji treści na swój koszt, w terminie ustalonym z Zamawiającym. 3. Wykonawca zobowiązany jest zapewni odpowiedzi poziom językowy we wszystkich reklamach tekstowych używanych na każdym rynku (obszar UE) tj. poziom native speaker. 4. Wykonawca oraz Zamawiający, każdy w swoim czasie, dołożą niezbędnej staranności przy realizacji niniejszej Umowy, wzajemnie informując się o wynikłych problemach. 5 Okres obowiązywania Umowy 1. Umowa zostaje zawarta na okres: 1) w zakresie pozycjonowania - 1 ust. 1 pkt 1 Umowy - od dnia do dnia ) w zakresie kampanii reklamowych w Google AdWords - 1 ust. 1 pkt 2 Umowy - od dnia do dnia Jednakże w przypadku wcześniejszego wykorzystania budżetu reklamowego, o którym mowa w 6 ust. 1 Umowę niniejszą uważa się za wykonaną tj. przestaje ona obowiązywać. 6 Wynagrodzenie 1. Budżet reklamowy Zamawiającego dla całego przedmiotu umowy, który stanowi wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty brutto. złotych (słownie:..). W kwocie wynagrodzenia wliczony jest podatek VAT. 2. Strony ustalają miesięczne wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 1 Umowy oparciu o comiesięczny raport, określony w 2 ust Strony zgodnie postanawiają, iż Wykonawca w oparciu o Dokument Zamówienia z 3 ust. 9 przedstawi zestawienie określające szczegółowe wyliczenie kampanii Google AdWords, z wyodrębnieniem poszczególnych kosztów kampanii Google Adwords w nawiązaniu do cennika złożonego w ofercie Wykonawcy. W terminie do 7 dni od akceptacji przez Zamawiającego w/w zestawienia, Wykonawca wystawi fakturę VAT na kwotę z zestawienia. 4. Suma faktur z 6 ust. 2 i 3 nie może przekroczyć kwoty budżetu reklamowego określonego w 6 ust. 1 Umowy. 5. Strony przed podpisaniem Umowy określą prognozowaną wartość budżetu pozycjonowania oraz budżetu kampanii Google AdWords w ramach budżetu Strona 4 z 8

5 reklamowego z 6 ust. 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięć dostępnych środków finansowych w ramach budżetu reklamowego. 6. Wynagrodzenie, o którym mowa w 6 ust. 1 nie będzie podlegało waloryzacji w okresie obowiązywania umowy, nadto nie może być zmienione z powodu zmian popytu i podaży na rynku pracy, zmian cen materiałów oraz zmian kursów walut obcych, czy podatku od towarów i usług lub innych obciążeń publicznych. W każdym przypadku wiążąca jest cena brutto, o której mowa w 6 ust. 1. Wykonawca mając możliwość uprzedniego ustalenia wszystkich warunków związanych z realizacją umowy, nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet, jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej umowy. 7. Wynagrodzenie, o którym mowa w 6 ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania podwyższenia Wynagrodzenia, nawet w przypadku zaistnienia siły wyższej. 8. Wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania umowy obciążają Wykonawcę. 9. Zakazane jest zbywanie na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 10. Wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.2.1: Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. 11. Przedmiot umowy wykonywany jest w ramach umowy o dofinansowanie Nr 4/14/2012/POKL/03_2, zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. 7 Płatności 1. Zamawiający na podstawie wystawionej faktury i na wskazane w niej konto dokona przelewem zapłaty w terminie 14 od dnia doręczenia faktury. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 2. Fakturę VAT Wykonawca wystawi na. NIP:.. adres:.. i doręczy na adres korespondencyjny: 3. Faktura VAT oraz korygująca wystawiona niezgodnie z obowiązującymi przepisami i/lub Umową spowoduje opóźnienie zapłaty z winy Wykonawcy, aż do czasu nadesłania prawidłowo sporządzonej. Za wynikające z tego opóźnienia płatności nie będą naliczane odsetki ustawowe. 4. Jeżeli koniec terminu płatności przypada w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, termin płatności upływa pierwszego dnia roboczego następującego po takim dniu. Strona 5 z 8

6 5. Termin zapłaty wynagrodzenia może zostać wydłużony, bez naliczania przez Wykonawcę odsetek ustawowych, w związku z opóźnieniem w otrzymaniu przez Zamawiającego transzy dotacji na dofinansowanie realizacji projektu pn. Innowacyjny System Rezerwacji Turystycznej On- line dla optymalnego wykorzystania potencjału gospodarczego Północno Wschodniej Polski. 6. W sytuacji, o której mowa w 7 ust. 5 wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 7 dni od otrzymania przez Zamawiającego transzy dotacji na dofinansowanie realizacji projektu pn. Innowacyjny System Rezerwacji Turystycznej On- line dla optymalnego wykorzystania potencjału gospodarczego Północno Wschodniej Polski. 7. Wydłużenie terminu zapłaty należności nie stanowi zmiany umowy i wymaga pisemnego poinformowania Wykonawcy o przyczynie opóźnienia. 8 Klauzula poufności 1. Strony umowy zobowiązują się w czasie jej trwania oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu do zachowania poufności co do informacji, o których dowiedziały się w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy oraz informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczących wykonywanego zamówienia, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. Informacje te stanowią informacje poufne. 2. Zobowiązanie do zachowania poufności nie wygasa także po wykonaniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej umowy. 9 Kary umowne 1. W razie niespełnienia przez Wykonawcę obowiązku zapewnienia odpowiedniego poziomu językowego w tekstach reklamowych, o których mowa w 1 ust. 2 pkt 2 niniejszej Umowy, Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,2% kwoty, o której mowa w 6 ust. 1 Umowy za każde naruszenie. 2. Za naruszenie przez Wykonawcę klauzuli poufności określonej w 8, Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 2 % kwoty, o której mowa w 6 ust. 1 Umowy, za każde naruszenie klauzuli poufności. 3. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 30 % kwoty, o której mowa w 6 ust. 1 Umowy. Strona 6 z 8

7 4. Prawo odstąpienia od umowy nie ogranicza prawa Zamawiającego do żądania od Wykonawcy zapłaty kar umownych. 5. Zamawiający uprawniony jest do dokonania potrącenia kwot należnych z tytułu kar umownych z kwoty wynagrodzenia wskazanego w 6 ust. 1 Umowy. 6. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku, gdy wartość szkody przekracza wysokość kar umownych. 7. Zapłata kar lub kar umownych, jak również ich potrącenie przez Zamawiającego, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Przedmiotu umowy. 10 Odstąpienie od umowy 1. Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowy w następujących przypadkach: 1) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem Umowy i pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego określającego termin wykonania, nie wykonuje Umowy, 2) Wykonawca w rażący sposób zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne, 3) Wykonawca dwa razy w okresie obowiązywania Umowy nie zastosował się do uwag Zamawiającego, 4) gdy jakość świadczonych usług będzie niższa niż określona w Umowie, 5) nastąpi niedotrzymanie warunków niniejszej Umowy, a w szczególności nieosiągnięcie zadeklarowanych wskaźników, 6) gdy Wykonawca nie będzie realizował niniejszej Umowy przez okres dłuższy niż 14 dni kalendarzowych. 2. Odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 11 Wypowiedzenie umowy 1. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy pisemnego porozumienia Stron. 2. Zamawiający może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli Wykonawca rażąco naruszy postanowienia niniejszej umowy bądź pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia przez Zamawiającego, nie będzie należycie wywiązywał się z postanowień niniejszej umowy. 12 Postanowienia końcowe Strona 7 z 8

8 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). 2. Zmiany i uzupełnienia postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 3. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w szczególności wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 5. Gdyby jakiekolwiek postanowienie Umowy okazało się nieważne lub bezskutecznie nie wpływa to na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. W takim przypadku Strony zastąpią postanowienie uznane za nieważne lub bezskuteczne innym, zgodnym z prawem realizującym możliwie najbardziej cel niniejszej umowy. 6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i jednym egzemplarzy dla Wykonawcy. 7. Załącznikami do niniejszej umowy są: a) Załącznik nr 1 zakres fraz dla pozycjonowania b) Załącznik nr 2 zakres fraz Kampanii Google AdWords c) Zapytanie ofertowe z dnia r. d) Oferta wykonawcy wybranego w toku postępowania zapytania ofertowego, z którym podpisywana jest niniejsza Umowa, e) Oświadczenie o niezaleganiu z należnościami publiczno- prawnymi ZUS oraz US, f) Oświadczenie o braku powiązań. 8. Wszystkie załączniki stanowią integralną treść Umowy. 9. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Strona 8 z 8

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców Wrocław, dnia 28 stycznia 2015 r. Numer referencyjny postępowania: Z/10/2014 Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni.

Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni. Załącznik Nr 2 Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni. WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.2012 r. w Wieliczce

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation W Z Ó R UMOWA Nr... zawarta w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Marketing w Internecie

Regulamin Usługi Marketing w Internecie Regulamin Usługi Marketing w Internecie 1. Przedmiot Regulaminu. 1.1. Regulamin określa zasady świadczenia Usługi Marketing w Internecie przez pkt.pl Marketing Zintegrowany Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy - Wdrożenie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania Energią zgodnie z UMOWA na Wdrażanie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE ----------Projekt Szkoły kreatywnych umysłów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 Z A T W

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Umowa na pozycjonowanie serwisu internetowego adres strony www

Umowa na pozycjonowanie serwisu internetowego adres strony www Umowa na pozycjonowanie serwisu internetowego adres strony www zawarta w Toruniu w dniu 10.10.2010 roku (dalej zwana jako Umowa ) pomiędzy: www.artdelarte.pl Wykonawca: Art Delarte Rafał Bonselewski Zlecający:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012 UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012 Zawarta w dniu 1 marca 2015 r. pomiędzy: Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku przy ul. Lipowej 3, 84-100

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ Nr z Firmą Virtualweb Łukasz Rubacki Po zaakceptowaniu warunków umowy zawartych na następnych stronach, będących jej integralną częścią zawiera się umowę zlecenie

Bardziej szczegółowo