NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA POŁOśONA W CIECHANOWIE PRZY ULICY ROBOTNICZEJ 1, POWIAT CIECHANOWSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA POŁOśONA W CIECHANOWIE PRZY ULICY ROBOTNICZEJ 1, POWIAT CIECHANOWSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE"

Transkrypt

1 PRZEDSIĘBIORSTWO WYDAWNICZO POLIGRAFICZNE GRYF Spółka Akcyjna ul. Sienkiewicza Ciechanów Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS 49068, kapitał zakładowy zł. NIP: OPIS NIERUCHOMOŚCI NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA POŁOśONA W CIECHANOWIE PRZY ULICY ROBOTNICZEJ 1, POWIAT CIECHANOWSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Ciechanów, r. Kontakt: Strona 1 Telefony: , Faks:

2 1. OPIS NIERUCHOMOŚCI a) Opis ogólny, lokalizacja Przedmiotowe nieruchomości gruntowe połoŝone w Ciechanowie przy ulicy Robotniczej 1, oznaczone według ewidencji gruntów pierwsza jako działki nr 35/13 o powierzchni 0,5331 ha KW 40207, druga jako działka nr 40/1 o powierzchni 0,9792 ha KW Nieruchomości połoŝone w strefie pośredniej miasta, w dzielnicy przemysłowej, w sąsiedztwie trakcji kolejowej Warszawa Gdańsk. W najbliŝszym otoczeniu przedmiotowej nieruchomości znajdują się grunty zabudowane o charakterze usługowym, magazynowym, produkcyjnym oraz handlowym. Kształt działek nie regularny, teren płaski. Teren działek w części utwardzony płytami betonowymi oraz kostką brukową umoŝliwiający swobodny dostęp do nieruchomości. Teren działek częściowo ogrodzony, ogrodzenie z przęseł stalowych. Dojazd do nieruchomości dobry zapewnia utwardzona ulica o charakterze ogólnomiejskim. Uzbrojenie terenu obejmuje sieci energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz telefoniczną. b) Opis budynku portierni dz. nr 35/13, KW Powierzchnia zabudowy: 14,70 m 2 Powierzchnia uŝytkowa: 13,30 m 2 Kubatura: 43,80m 3 Budynek zaprojektowany w konstrukcji stalowej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, pierwotnie słuŝył jako portiernia, w chwili obecnej jest uŝytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Budynek składa się z jednego kontenera, systemu Budopol - Gostynin, w wersji przestrzennej. W skład jej pomieszczeń wchodzą: przedsionek, wc oraz pomieszczenie portiera. Konstrukcja stalowy szkielet nośny składający się z ram stalowych połączonych ryglami poprzecznymi, Posadowienie stopy fundamentowe Ŝelbetowe typu A, Obudowa ściany zewnętrzne z prefabrykowanych płyt w wełny mineralnej obłoŝonej dwustronnie płytą pilśniową twardą i licowane od zewnątrz blachą fałdową, od wewnątrz licowane płytą gipsowo kartonową ognioodporną, Ściany działowe z płyt prefabrykowanych z wełny mineralnej obłoŝone dwustronnie płytą spilśnioną twardą, a następnie wykończone płytą ognioodporną kartonowo gipsową, Dachu blacha fałdowa ocynkowana, Sufit z płyt wzmocnionych z rdzeniem z wełny mineralnej z obustronną okładziną z płyt pilśniowych twardych, od spodu obity płytami gipsowo kartonowymi, ognioodpornymi Obróbki blacharskie brak, Rynny, rynny spustowe brak, Komin brak, Posadzki elementy prefabrykowane z wełną mineralną w środku, obłoŝone obustronnie płytą pilśniową twardą od góry płytą paździerzową oklejoną dwukrotnie płytą pilśniową twardą, Stolarka okienna drewniana, typowa, Stolarka drzwiowa drewniana, typowa, Schodki zewnętrzne Ŝelbetowe, wylewane Tynki i okładziny wewnętrzne tynk tradycyjny mineralny, Tynki zewnętrzne brak, Centralne ogrzewanie brak, Instalacje budynek wyposaŝony w instalację energetyczną. 2

3 c) Opis budynku biurowo magazynowego dz. nr 40/1, KW Powierzchnia zabudowy: 2.382,00 m 2 Powierzchnia uŝytkowa: 3.553,60 m 2 w tym część biurowa: 1.135,10 m 2 Kubatura: m 3 Budynek zaprojektowany w konstrukcji murowanej, w obecnej formie powstał w wyniku rozbudowy pierwszej fazy obiektu o dwie części. Obiekt wolnostojący, niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny, składający się z 3 części: po obu stronach istniejącego szkieletu składającego się z 2 rzędów słupów zewnętrznych i opartych na nich dźwigarów strunobetonowych o rozpiętości 18,0 m dobudowano dwie nowe części w tym samym module. Istniejący fragment został oddylatowany 3 metrowymi przęsłami od nowych naw po obu stronach. Hala została zaprojektowana w sposób umoŝliwiający zintegrowanie pod względem funkcjonalnym całości obiektu. Hala posiada czynną windę w części magazynowej dwukondygnacyjnej. Rozbudowa miała miejsce w roku 1986r. Remont części biurowo socjalnej wykonano w roku Fundamenty stopy fundamentowe kielichowe, Ŝelbetowe wylewane z betonu, Ściany fundamentowe betonowe wylewane, Ściany budynku z typowych płyt ściennych prefabrykowanych, typu KOLBET, częściowo bloczki betonu komórkowego i cegła ceramiczna, Słupy nośne Ŝelbetowe prefabrykowane, Stropy pośrednie w części 2-kondygnacyjnej kanałowe, w przęsłach dylatacyjnych, między płytami Ŝebra wylewane, płyty stropowe oparte na ryglach Ŝelbetowych prefabrykowanych, częściowo Ŝelbetowe wylewane, w części biurowej sufity podwieszane, magazyn wysokiego skła NadproŜa belki prefabrykowane typu L, Konstrukcja dachu płyty PśFF-1 i PśFF-2, Pokrycie dachu papa asfaltowa na lepiku, Obróbki blacharskie brak, Rynny, rynny spustowe brak, Kominy wentylacyjne konstrukcji stalowej z wyprowadzeniem na dachem, Posadzki betonowe, wylewane na mokro, w części biurowej obłoŝone panelami podłogowymi oraz terakotą, w części magazynowej wysokiego składowania przemysłowe, szlifowane z warstwą utwardzoną, Schody Ŝelbetowe wylewane, okładane lastriko, Stolarka okienna wielokomorowa PCV oraz drewniana, na parterze częściowo okratowana, Stolarka drzwiowa w części biurowej wewnętrzna płytowa, częściowo z profili PCV, w części magazynowej wrota stalowe, Tynki i okładziny wewnętrzne tynk tradycyjny cementowo wapienny, w części biurowej wyrównany gładzią gipsową, Tynki zewnętrzne budynek nie otynkowany, Centralne ogrzewanie tradycyjne grzejnikowe z sieci miejskiej w części biurowo socjalnej, Instalacje budynek wyposaŝony w instalację energetyczną, wodno kanalizacyjną, telefoniczną oraz alarmową. d) Oznaczenie nieruchomości wg Planu Zagospodarowania Przestrzennego Przedmiotowa nieruchomość połoŝona w Ciechanowie przy ulicy Robotniczej 1, znajduje się na obszarze, na którym brak jest obowiązującego Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Według Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Terenu nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem planistycznym E 2P jako teren przemysłu. Obowiązująca Zamiana Studium zatwierdzona uchwałą nr 69/VIII/2007 z dnia r. Rady Miasta Ciechanów. 3

4 2. ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU NIERUCHOMOŚCI Miasto Ciechanów leŝy w centralnej części kraju, w województwie mazowieckim, nad rzeką Łydynią, lewym dopływem Wkry. Ciechanów połoŝony jest na skrzyŝowaniu waŝnych szlaków komunikacyjnych: - z południa na północ (magistrala kolejowa Warszawa - Gdańsk) - z zachodu na wschód (droga krajowa Nr 60). W latach , Ciechanów był miastem o randze, ośrodka wojewódzkiego, w którego granicach znajdowała się znaczna część Mazowsza Północnego. W wyniku reformy administracyjnej kraju z dniem 1 stycznia 1999 roku został utworzony powiat ciechanowski obejmujące 106,3 tys. ha tj. 3,0 % powierzchni województwa mazowieckiego. Administracyjnie powiat ciechanowski sąsiaduje z powiatem mławskim, płońskim, makowskim, przasnyskim i pułtuskim. Miasto zapewnia obsługę bankową, pocztową, telekomunikacyjną oraz administracyjno - gospodarczą. Działalność gospodarczą prowadzą przede wszystkim placówki handlowe oraz rzemieślnicze, produkcyjno-usługowe i usługowe. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat odnotowano zwiększone zainteresowanie nieruchomościami o podobnych parametrach do nieruchomości przedmiotowej. W związku z ciągłym rozwojem firm z kapitałem zagranicznym popyt na takie nieruchomości kształtuje się na średnim poziomie, natomiast podaŝ jest niewielka w dłuŝszej perspektywie traktowana jako stała. Ze względu na rodzaj i ponadlokalny charakter nieruchomości, lokalizacja oraz połączenie ze szlakami komunikacyjnymi bardzo dobre. Nieruchomość połoŝona w północnej części województwa mazowieckiego w odległości około 35 km od drogi krajowej E7 oraz około 27 km od skrzyŝowania drogi krajowej E 7 - biegnącej z południa na północ kraju Warszawa Gdańsk z drogą krajową biegną z zachodu na wschód oznaczonej Nr 60. Nieruchomość oddalona od miasta Mława około 35 km, od miasta Płońsk około 38km, od Warszawy około 95 km, od Płocka około 88 km, od Olsztyna około 129 km. Specyficzne połoŝenie nieruchomości oraz powierzchnia działek dają swobodę wykorzystania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem oraz zapewniają duŝe moŝliwości rozwoju. Najszybciej rozwijającym się rejonem województwa mazowieckiego jest rynek warszawski, który jest zarówno najstarszym jaki i największym pod względem podaŝy rynkiem powierzchni przemysłowych w Polsce. Łączne zasoby powierzchni magazynowej w tym rejonie szacuje się na ok mkw. (co stanowi ok. 65% łącznej podaŝy powierzchni przemysłowych Polski). Najemcami magazynów w tej strefie są zwykle podmioty sprzedające towary konsumenckie o wysokiej wartości (np. elektronikę, wysokiej klasy kosmetyki, farmaceutyki) oraz firmy kolportaŝowe. Średnia wynajmowana powierzchnia zawiera się w przedziale mkw. W związku z ciągłym rozwojem firm z kapitałem zagranicznym popyt na rynku lokalnym w mieście Ciechanów kształtuje się na średnim poziomie, natomiast podaŝ jest niewielka w dłuŝszej perspektywie traktowana jako stała. Ze względu na fizyczne cechy nieruchomości, jak stałość w miejscu, róŝnorodność, trwałość, powodują, Ŝe konstrukcja ta ma charakter lokalny, ściśle związany z terenem. Lokalny charakter rynku nieruchomości powoduje, Ŝe pozostaje on wraŝliwy na oddziaływanie sił biologicznych, ekonomicznych, politycznych i społecznych na danym terenie. PodaŜ, postrzegana w dłuŝszym okresie czasu traktowana jest jako stała, gdyŝ wzrost cen, spowodowany wzrostem popytu, w krótkim okresie czasu nie ma większego wpływu na zwiększenie podaŝy nieruchomości. Rynek nieruchomości ze względu na swoją specyfikę cechuje mała elastyczność przejawiająca się w mniej niŝ proporcjonalnej reakcji popytu i podaŝy na ceny transakcyjne. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat dokonano kilku transakcji nieruchomościami zabudowanymi obiektami produkcyjno biurowymi i magazynowymi. Przewaga tych obiektów stanowiła budynki kilkudziesięcioletnie wymagające kompleksowych prac 4

5 remontowo modernizacyjnych bądź remontów generalnych. Rynek lokalny jest rynkiem niedostatecznie rozwiniętym. Brak jest transakcji wolnorynkowych dotyczących nieruchomości nowobudowanych lub po generalnym remoncie w bardzo dobrym stanie technicznym i wysokim standardzie. 3. POŁOśENIE GEOGRAFICZNE, TOPOGRAFIA Szkic lokalizacji ogólnej na tle województwa mazowieckiego i miasta Warszawy 5

6 Szkic lokalizacji ogólnej na tle miasta Ciechanów 6

7 4. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Widok ogólny nieruchomości od strony południowej Widok ogólny nieruchomości od strony północno wschodniej 7

8 Widok ogólny nieruchomości od strony południowo zachodniej Widok ogólny nieruchomości od strony południowo zachodniej 8

9 Widok ogólny pomieszczeń wewnątrz budynku część administracyjno biurowa Widok ogólny pomieszczeń wewnątrz budynku część administracyjno biurowa 9

10 Widok ogólny pomieszczeń wewnątrz budynku część administracyjno biurowa Widok ogólny pomieszczeń wewnątrz budynku część administracyjna 10

11 Widok ogólny pomieszczeń wewnątrz budynku część socjalna Widok ogólny pomieszczeń wewnątrz budynku część socjalna 11

12 Widok ogólny pomieszczeń wewnątrz budynku część magazynowa, wzorcownia Widok ogólny pomieszczeń wewnątrz budynku część magazynowa 12

13 Widok ogólny pomieszczeń wewnątrz budynku część magazynowa Widok ogólny pomieszczeń wewnątrz budynku część magazynowa wysokiego składowania 13

14 Widok ogólny pomieszczeń wewnątrz budynku część magazynowa wysokiego składowania Widok ogólny pomieszczeń wewnątrz budynku winda towarowa 14

PETRA - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Małgorzata Snarska ul. Zygmunta Starego 5/6 70-504 Szczecin tel. (091) 4892530; 0506 01 11 36

PETRA - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Małgorzata Snarska ul. Zygmunta Starego 5/6 70-504 Szczecin tel. (091) 4892530; 0506 01 11 36 PETRA - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Małgorzata Snarska ul. Zygmunta Starego 5/6 70-504 Szczecin tel. (091) 4892530; 0506 01 11 36 OPERAT SZACUNKOWY OKREŚLAJĄCY WARTOŚĆ DLA WYMUSZONEJ SPRZEDAśY

Bardziej szczegółowo

HOTEL HARNAŚ. Właściciel gruntu: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: ZUT TUR-WOLA Sp. z o.o. w likwidacji

HOTEL HARNAŚ. Właściciel gruntu: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: ZUT TUR-WOLA Sp. z o.o. w likwidacji HOTEL HARNAŚ Właściciel gruntu: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: ZUT TUR-WOLA Sp. z o.o. w likwidacji Obiekt stanowi zespół budynków pod nazwą Hotel Harnaś, położony w Korbielowie przy ulicy Leśnej

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ Wspólnoty Mieszkaniowej Opracował: Warszawa, maj 2006 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. Podsumowanie dla kierownictwa... 1.2. Cele opracowania i oczekiwania właściciela...

Bardziej szczegółowo

dla potrzeb wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY

dla potrzeb wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o prekwalifikacji Specyfikacja Techniczna inwestycji p.n. Budowa w Warszawie przy ul. Kruczkowskiego 2 dla potrzeb wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY w procedurze prekwalifikacji

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20 Lokalizacja i otoczenie Lokalizacja Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo wschodniej części Lublina w narożniku ulic Garbarskiej i Drogi

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 PROJEKT KONCEPCYJNY : Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Jurgowie ADRES

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy oraz zmiany sposobu uŝytkowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego zespołu pałacowoparkowego oraz budowie ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZATWIERDZAM. (data, podpis i pieczęć) INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH W PORCIE HANDLOWYM W KOŁOBRZEGU (wyciąg dla PSP i innych służb ratowniczych) Opracował: Kołobrzeg,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

M I A S T A G R Y F I N O

M I A S T A G R Y F I N O L O K A L N Y P R O G R A M R E W I T A L I Z A C J I DLA M I A S T A G R Y F I N O Biuro i Studiów Studiów Gryfino czerwiec 2007r. i Projektów Europejskich Biuro Studiów i Projektów Europejskich Zespół

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO- BUDOWLANA

EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO- BUDOWLANA UMOWA Z DNIA 26.02.2015 r. BZP.2421.18.2015.AB załącznik nr 11 DATA: 26.03.2015r. EGZ. NR TEMAT: EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO- BUDOWLANA OBIEKT: POMIESZCZENIA PIWNICZNE I PARTERU ADRES: 50-237 WROCŁAW, UL.

Bardziej szczegółowo

dworzec autobusowy w pile

dworzec autobusowy w pile Politechnika Szczecińska Wydział Architektury i Urbanistyki dworzec autobusowy w pile Wiktor Wojtasik nr albumu: 53.203 Praca dyplomowa wykonana pod kierunkiem naukowym Prof. PS dr inż. Arch. Jana A..

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str.2-10 1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 4. Charakterystyka zewnętrzna obiektu CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11 Z1

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mikołajki na lata 2009-2015

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mikołajki na lata 2009-2015 Miasto Mikołajki Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIV/330/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 września 2009 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej w Mikołajkach Sławomir Gawliński Lokalny Program Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Teatr. Rafał Otłog. mgr inż. arch. Grzegorz Stiasny. dyplomant. promotor

Teatr. Rafał Otłog. mgr inż. arch. Grzegorz Stiasny. dyplomant. promotor AR WSKIEJ Teatr dyplomant Rafał Otłog promotor mgr inż. arch. Grzegorz Stiasny Warszawa 2014 Spis treści 1. WSTĘP... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 1.2. UZASADNIENIE WYBORU TEMATU...3 1.3. UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ programy / dotacje: generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 0 4 8 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4

Bardziej szczegółowo

F A S T E R. 20 610 Lublin, ul. Hryniewieckiego 40 tel. kom. 503 015 014 e-mail : faster40@tlen.pl NIP: 712-005-79-92 REGON: 430295710

F A S T E R. 20 610 Lublin, ul. Hryniewieckiego 40 tel. kom. 503 015 014 e-mail : faster40@tlen.pl NIP: 712-005-79-92 REGON: 430295710 F A S T E R PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE 20 610 Lublin, ul. Hryniewieckiego 40 tel. kom. 503 015 014 e-mail : faster40@tlen.pl NIP: 712-005-79-92 REGON: 430295710 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : Budynek koszar

Bardziej szczegółowo

HM Inwest S.A. kim jesteśmy i co robimy? Nasze inwestycje. Akcjonariat. Plany rozwoju. Emisja akcji w 2014 roku

HM Inwest S.A. kim jesteśmy i co robimy? Nasze inwestycje. Akcjonariat. Plany rozwoju. Emisja akcji w 2014 roku Wrzesień 2014 1 HM Inwest S.A. kim jesteśmy i co robimy? 2 Nasze inwestycje 3 Proces i technologia wykonania modelowej inwestycji 4 Akcjonariat 5 Plany rozwoju 6 Emisja akcji w 2014 roku 2 Ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Składający się z: L. p. Oznaczenie rozdziałów 1 Rozdział 1 Opis Projektu 2 Rozdział 2 3 Rozdział 3 Nazwa rozdziału Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA JORDANOWA TOM I

PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA JORDANOWA TOM I BURMISTRZ MIASTA JORDANOWA PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA JORDANOWA TOM I DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO UWARUNKOWANIA I MOśLIWOŚCI ROZWOJU załącznik

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie obiektów budowlanych 311[04].O1.03

Rozpoznawanie obiektów budowlanych 311[04].O1.03 [ MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Alicja Kulczycka Rozpoznawanie obiektów budowlanych 311[04].O1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim 1.PODSTAWA OPRACOWANIA - ZLECENIE INWESTORA Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ul. Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości

Plan Odnowy Miejscowości Ciechanowiec 2008 0 Załącznik do uchwały Nr 110/XVII/08 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 maja 2008 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Ciechanowiec Ciechanowiec 2008 1 SPIS TREŚCI Wstęp... 5 1. Gmina Ciechanowiec

Bardziej szczegółowo