Program specjalizacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program specjalizacji"

Transkrypt

1 CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji W KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w pediatrii aktualizacja 2005 Warszawa 2005

2 Program specjalizacji przygotował zespół ekspertów Prof. dr hab. med. Wanda Kawalec konsultant krajowy Prof. dr hab. med. Jan Ereciński przedstawiciel konsultanta krajowego Prof. dr hab. med. Krystyna Kubicka przedstawiciel konsultanta krajowego Prof. dr hab. med. Andrzej Sysa przedstawiciel konsultanta krajowego Prof. r hab. med. Maria Popczyńska Marek - przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego Dr hab. med. Piotr Kułakowski - przedstawiciel CMKP Doc. dr hab. med. Grażyna Brzezińska-Rajszys - przedstawiciel NRL 1. Cele studiów specjalizacyjnych Cele edukacyjne Celem studiów specjalizacyjnych w kardiologii dziecięcej jest opanowanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych umożliwiających diagnozowanie, profilaktykę i leczenie chorób na poziomie zapewniającym samodzielne prowadzenie usług leczniczych według najwyższych standardów. W dążeniu do tego celu zakłada się uzyskanie przez studiującego pełnego zakresu wiedzy oraz nabycie wymaganych umiejętności praktycznych nakreślonych przez niniejszy program specjalizacji. Ponadto założeniem studiów specjalizacyjnych jest doskonalenie osobowości specjalizującego się lekarza, kształtowanie postaw etycznych, wypracowanie obowiązku ciągłego samokształcenia, poszerzania i pogłębiania umiejętności teoretycznych i praktycznych poprzez uczestniczenie w kształceniu ustawicznym, wprowadzania nowych osiągnięć do praktyki lekarskiej oraz dzielenia się swoim doświadczeniem zawodowym poprzez publikacje i udział w konferencjach medycznych. Uzyskane kompetencje Celem studiów specjalizacyjnych jest uzyskanie przez lekarza szczególnych kwalifikacji w dziedzinie kardiologii dziecięcej umożliwiających, zgodnie ze współczesną wiedzą medyczną, rozpoznawanie i leczenie wad wrodzonych i nabytych serca, zaburzeń rytmu serca, kardiologicznych stanów zagrożenia życia oraz innych chorób układu krążenia u dzieci. Lekarz po uzyskaniu tytułu specjalisty w kardiologii dziecięcej będzie realizował następujące cele zawodowe: samodzielne rozwiązywanie wszystkich problemów klinicznych występujących w kardiologii dziecięcej: diagnostyka, leczenie szpitalne i ambulatoryjne, poradnictwo, współudział w profilaktyce chorób układu krążenia o charakterze społecznym: miażdżyca, wady wrodzone serca, urazy, orzekanie w sprawach sądowych, lekarskich, ubezpieczeniowych i innych, orzekanie o potrzebie rehabilitacji leczniczej, niezdolności do pracy, uszczerbku na zdrowiu oraz niepełnosprawności z powodu rozpoznanych i leczonych chorób, wystawianie opinii, zaświadczeń i wniosków dotyczących leczonych chorych, udzielanie konsultacji lekarzom opieki podstawowej i innych specjalności medycznych, CMKP

3 samodzielne kierowanie oddziałem klinicznym lub szpitalnym lub przychodnią kardiologii dziecięcej, wykonywanie indywidualnej, specjalistycznej praktyki lekarskiej lub udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki lekarskiej w dziedzinie kardiologii dziecięcej, kierowanie specjalizacją innych lekarzy w kardiologii dziecięcej, doskonalenie zawodowe innych pracowników medycznych, kierowanie eksperymentem medycznym w dziedzinie kardiologii dziecięcej. Lekarz specjalizujący się będzie rozwijał i osiągał pożądane cechy osobowości takie jak: kierowanie się w swoich działaniach wyłącznie dobrem chorego, respektowanie społecznie akceptowanego systemu wartości, trafne ocenianie faktów, zjawisk, procesów i rozważne podejmowanie decyzji, przyjmowanie odpowiedzialności za postępowanie swoje i powierzonego sobie zespołu i stałe prowadzenie kształcenia podległego mu zespołu, umiejętność właściwej organizacji pracy własnej i współpracowników, umiejętność stworzenia dobrych relacji z chorym i jego rodziną a zwłaszcza właściwej komunikacji i sposobu informowania. 2. Wymagana wiedza Oczekuje się, że lekarz po ukończeniu specjalizacji w kardiologii dziecięcej wykaże się przedstawioną poniżej wiedzą: 1. Anatomia i fizjologia układu sercowego naczyniowego Anatomia prawidłowa układu krążenia. Mianownictwo anatomiczne układu sercowo- naczyniowego. Fizjologia układu krążenia. 2. Genetyczne podstawy chorób układu krążenia Znajomość zasad dziedziczenia i mechanizmów ekspresji informacji genetycznej. Znajomość zasad analizy rodowodu i interpretacji wyników badań molekularnych i cytogenetycznych dla oceny ryzyka genetycznego w rodzinie chorego. Znajomość zespołów genetycznych, w których występują wady wrodzone serca. Umiejętność ustalenia wskazań do badań molekularnych i cytogenetycznych w kardiologii dziecięcej. Znajomość zasad poradnictwa genetycznego. 3. Kardiologia perinatalna Rozwój układu krążenia. Fizjologia układu krążenia u płodu. Fizjologiczne zmiany układu krążenia po urodzeniu. Metody diagnostyki prenatalnej. Zaburzenia rytmu serca u płodu, symptomatologia, diagnostyka i leczenie. Niewydolność serca u płodu, symptomatologia, diagnostyka i leczenie. CMKP

4 Przetrwałe nadciśnienie płucne. Symptomatologia, diagnostyka i leczenie przetrwałego przewodu tętniczego u noworodków, zwłaszcza wcześniaków. Diagnostyka, symptomatologia i postępowanie w przewodozależnych wadach wrodzonych serca. 4. Wady wrodzone serca Epidemiologia wad wrodzonych serca. Etiopatogeneza wad wrodzonych serca. Podział wad wrodzonych serca. Historia naturalna wad wrodzonych serca. Symptomatologia wad wrodzonych serca. Metody diagnostyki nieinwazyjnej i inwazyjnej z uwzględnieniem wskazań, przeciwwskazań, powikłań. Zasady planowania leczenia w poszczególnych wadach serca. Metody kardiologicznego leczenia interwencyjnego zasady kwalifikacji, metodyka, wyniki wczesne i odległe. Metody leczenia operacyjnego wad wrodzonych serca z uwzględnieniem zasad kwalifikacji do leczenia, technik, wczesnych wyników, odległych następstw, powikłań i zmian resztkowych. Problemy młodocianych i dorosłych z wadą wrodzoną serca. 5. Zaburzenia rytmu serca Rozwój i budowa układu przewodzącego serca. Podstawy elektrofizjologii serca. Mechanizmy powstawania zaburzeń rytmu serca. Podział zaburzeń rytmu serca. Przyczyny, symptomatologia, metody diagnostyczne i postępowanie lecznicze w poszczególnych typach zaburzeń rytmu serca. Metody diagnostyczne z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań do ich stosowania. Farmakoterapia zaburzeń rytmu serca z uwzględnieniem podziału i charakterystyki leków umiarawiających. Stała i czasowa elektrostymulacja serca u dzieci z uwzględnieniem wskazań, typów stymulacji i stymulatorów, wyników i postępowania z pacjentem ze stymulatorem. Niefarmakologiczne metody leczenia zaburzeń rytmu serca z uwzględnieniem wskazań, przeciwwskazań, powikłań, wczesnych i odległych wyników leczenia. 6. Omdlenia Podział. Przyczyny. Metody diagnostyczne. Postępowanie lecznicze i zapobiegawcze. 7. Nabyte wady serca Epidemiologia wad nabytych serca. CMKP

5 Etiopatogeneza wad nabytych serca. Symptomatologia wad nabytych serca. Metody diagnostyki nieinwazyjnej i inwazyjnej z uwzględnieniem wskazań, przeciwwskazań, powikłań. Zasady planowania leczenia w poszczególnych nabytych wadach serca. Metody kardiologicznego leczenia interwencyjnego zasady kwalifikacji, metodyka, powikłania, wyniki wczesne i odległe. Metody operacyjnego leczenia wad wrodzonych serca z uwzględnieniem zasad kwalifikacji do leczenia, technik, wczesnych wyników, odległych następstw, powikłań i zmian resztkowych. 8. Choroby mięśnia sercowego, wsierdzia i osierdzia Kardiomiopatie pierwotne podział, etiologia, historia naturalna, symptomatologia, diagnostyka, leczenie, wyniki. Zapalenie mięśnia sercowego etiologia, symptomatologia, diagnostyka, leczenie, wyniki, powikłania. Zmiany w mięśniu sercowym w przebiegu chorób nerwowo mięśniowych etiologia, symptomatologia, diagnostyka, leczenie, wyniki. Infekcyjne zapalenie wsierdzia - etiopatogeneza, symptomatologia, metody diagnostyczne, zasady leczenia i wyniki, powikłania, zasady profilaktyki. Zapalenie osierdzia - etiologia, podział, symptomatologia, metody diagnostyczne, leczenie, wyniki, powikłania. 9. Zmiany w układzie krążenia w układowych chorobach tkanki łącznej Choroba Kawasaki etiologia, symptomatologia, diagnostyka, leczenie, wyniki, powikłania. Zmiany w układzie krążenia w toczniu rumieniowatym układowym - etiologia, symptomatologia, diagnostyka, leczenie, wyniki, powikłania. Gorączka reumatyczna - definicja, patomechanizm, epidemiologia, rozpoznawanie, objawy kliniczne, leczenie i zapobieganie. Zmiany w układzie krążenia w przebiegu innych układowych zmian zapalnych w naczyniach. 10. Zmiany w układzie krążenia w chorobach metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem deficytu LCHAD, chorób spichrzeniowych, hiperlipidemii definicja, patomechanizm, epidemiologia, rozpoznawanie, objawy kliniczne, leczenie i zapobieganie. 11. Zmiany w układzie krążenia w wyniku innych chorób okresu dziecięcego etiologia, symptomatologia, diagnostyka, leczenie, wyniki. 12. Nadciśnienie płucne Rozwój krążenia płucnego. Fizjologiczne cechy naczyń krążenia płucnego. Krążenie płucne w poszczególnych wadach wrodzonych serca. Definicja nadciśnienia płucnego. Przyczyny nadciśnienia płucnego. Rodzaje nadciśnienia płucnego: CMKP

6 > nadciśnienie płucne w okresie noworodkowym, > przetrwałe nadciśnienie płucne, > nadciśnienie płucne w wadach wrodzonych serca, > pierwotne nadciśnienie płucne. Metody diagnostyczne. Objawy kliniczne. Leczenie i zapobieganie. 13. Nadciśnienie tętnicze Definicja. Przyczyny. Rozpoznawanie. Metody diagnostyczne. Objawy kliniczne. Leczenie i zapobieganie. 14. Niewydolność serca Definicja. Przyczyny. Rozpoznawanie. Metody diagnostyczne. Objawy kliniczne. Leczenie z uwzględnieniem odrębności w poszczególnych okresach życia dziecka. 15. Transplantacja serca Wskazania. Zasady kwalifikacji. Metody transplantacji serca. Postępowanie we wczesnym i odległym okresie po przeszczepie serca 16. Stany naglące w kardiologii dziecięcej Postępowanie w napadzie anoksemicznym. Postępowanie w zagrażających życiu zaburzeniach rytmu serca. Postępowanie w przewodozależnych wadach wrodzonych serca. Postępowanie w omdleniach. Postępowanie w zatrzymaniu krążenia. 17. Choroba niedokrwienna serca u dzieci Przyczyny. Objawy. Postępowanie diagnostyczne. Leczenie. Wyniki wczesne i odległe leczenia. Zapobieganie chorobie niedokrwiennej. CMKP

7 18. Farmakoterapia chorób układu sercowo naczyniowego Farmakokinetyka leków stosowanych w leczeniu chorób układu krążenia. Zasady prowadzenia leczenia. Działania niepożądane stosowanych leków. Interakcje między lekami. Znajomość współczesnej wiedzy dotyczącej dawek i czasu podawania leków. 19. Onkologia Guzy serca pierwotne i wtórne przyczyny, rozpoznawanie, objawy kliniczne, zasady leczenia. Powikłania kardiologiczne po leczeniu onkologicznym. 20. Medycyna paliatywna w kardiologii dziecięcej Określenie celów i zakresu opieki paliatywnej w chorobach układu krążenia u dzieci. 21. Promocja zdrowia i prewencja pierwotna i wtórna chorób układu krążenia prowadzona w okresie dziecięcym Profilaktyka choroby wieńcowej i nadciśnienia tętniczego. Profilaktyka wrodzonych i nabytych wad serca. Podnoszenie wiedzy w społeczeństwie o chorobach układu krążenia. Podnoszenie umiejętności współpracy z pacjentem, rodziną i środowiskiem. 22. Statystyka medyczna w badaniach chorób układu krążenia 3. Wymagane umiejętności praktyczne Oczekuje się, że lekarz po ukończeniu specjalizacji w zakresie kardiologii dziecięcej wykaże się umiejętnością: 1) wykonania i interpretacji badania elektrokardiograficznego u dzieci w różnym wieku i z różną patologią układu krążenia, 2) wykonania i interpretacja 24 godzinnego badania elektrokardiograficznego metodą Holtera, 3) wykonania i interpretacji 24 godzinnego pomiaru ciśnienia tętniczego, 4) wykonania i interpretacji przezklatkowego badania echokardiograficznego u dzieci w różnym wieku i z różną patologią układu krążenia, 5) wykonania i interpretacji badania echokardiograficznego u płodu, 6) wykonania i interpretacji próby wysiłkowej u dzieci w różnym wieku i z różną patologią układu krążenia, 7) interpretacji badania radiologicznego klatki piersiowej u dzieci w różnym wieku i z różną patologią układu krążenia, 8) interpretacji przezprzełykowego badania echokardiograficznego u dzieci w różnym wieku i z różną patologią układu krążenia, 9) interpretacji wyników innych radiologicznych badań obrazowych (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) u dzieci w różnym wieku i z różną patologią układu krążenia, 10) interpretacji wyników badań izotopowych u dzieci w różnym wieku i z różną patologią układu krążenia, CMKP

8 11) interpretacji wyników inwazyjnych badań układu krążenia (cewnikowania serca i badania angiokardiograficznego) u dzieci w różnym wieku i z różną patologią układu krążenia, 12) interpretacji wyników inwazyjnych badań układu przewodzącego (stymulacji przezprzełykowej, badania elektrofizjologicznego, ablacji) u dzieci w różnym wieku i z różną patologią układu przewodzącego, 13) wprowadzenia elektrody endokawitarnej do stymulacji zewnętrznej serca, 14) wykonania zabiegu Rashkinda. 4. Formy i metody kształcenia A - Kursy specjalizacyjne Uwaga: Zaliczane będzie specjalizującym się lekarzom uczestniczenie tylko w tych kursach specjalizacyjnych, które uzyskały pozytywną opinię konsultanta krajowego i wpisane zostały na prowadzoną przez CMKP listę kursów specjalizacyjnych i podmiotów prowadzących kursy objęte programem specjalizacji, która podawana jest corocznie do wiadomości specjalizujących się lekarzy na stronie Internetowej CMKP: Specjalizujący się lekarz może uczestniczyć w kursach specjalizacyjnych w trakcie odbywania staży kierunkowych. Uwaga: Specjalizujący się lekarz może odbyć zamiennie (do wyboru): 7) Kurs Podstawy echokardiografii płodowej lub 6) Staż kierunkowy w pracowni echokardiografii płodowej. 1). Kurs wprowadzający "Wprowadzenie do kardiologii dziecięcej" Specjalizujący się lekarz uczestniczy w kursie wprowadzającym w pierwszym roku specjalizacji. Treść kursu: Celem kursu jest zapoznanie lekarza z podstawami dobrej praktyki lekarskiej, podstawami diagnostyki i postępowania terapeutycznego w wadach wrodzonych serca oraz zaburzeniach rytmu serca u dzieci. Zakres tematyczny powinien obejmować: Zasady praktyki opartej na wiarygodnych i aktualnych publikacjach. Podstawy farmakoekonomiki. Podstawy doskonalenia zawodowego lekarzy. Embriologia, anatomia prawidłowa i patologiczna układu sercowo- naczyniowego w różnych okresach wieku dziecka. Fizjologia i patofizjologia układu krążenia. Epidemiologia, genetyka chorób układu krążenia. Etiologia, symptomatologia, diagnostyka nieinwazyjna i inwazyjna wad wrodzonych serca. Metody leczenia operacyjnego i interwencyjnego wad wrodzonych serca z uwzględnieniem zasad kwalifikacji do leczenia, technik interwencyjnych i kardiochirurgicznych, powikłań i zmian resztkowych po leczeniu. CMKP

9 Diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca. Zasady orzecznictwa lekarskiego w kardiologii. Forma zaliczenia kursu: kolokwium z wiedzy objętej programem kursu przeprowadzane przez kierownika kursu. Czas trwania kursu: 5 dni w pierwszym roku specjalizacji Miejsce kształcenia: Przewiduje się kurs o charakterze ogólnokrajowym w akredytowanym ośrodku kardiologii dziecięcej wyznaczonym przez konsultanta krajowego w porozumieniu z kierownikami w/w ośrodków 2) Kurs: Echokardiografia w wadach wrodzonych serca u dzieci Specjalizujący się lekarz uczestniczy w tym kursie w pierwszym roku specjalizacji. Treść kursu: Celem kursu jest zapoznanie lekarza specjalizującego się z teoretycznymi i praktycznymi aspektami badania echokardiograficznego. Zakres tematyczny powinien obejmować echokardiografię przezklatkową, przezprzełykową, śródoperacyjną w różnych wadach i chorobach układu krążenia u dzieci. Forma zaliczenia kursu: kolokwium z wiedzy objętej programem kursu przeprowadzane przez kierownika kursu. Czas trwania kursu: 5 dni Miejsce kształcenia: Jednostki uprawnione do organizacji kursu: referencyjne ośrodki kardiologii dziecięcej posiadające akredytację do szkolenia w zakresie kardiologii dziecięcej. Miejsce prowadzenia kursu w danym roku kalendarzowym wyznacza konsultant krajowy w porozumieniu z kierownikami w/w ośrodków. 3) Kurs: Diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca u dzieci Specjalizujący się lekarz uczestniczy w tym kursie w drugim roku specjalizacji.. Treść kursu: Celem kursu jest zapoznanie lekarza specjalizującego się z aktualnie dostępnymi metodami diagnostycznymi i terapeutycznymi w zaburzeniach rytmu serca u dzieci Zakres tematyczny powinien obejmować przede wszystkim badania elektrokardiograficzne, 24 godzinny zapis ekg metodą Holtera, późne potencjały, zmienność rytmu zatokowego, stymulację przezprzełykową lewego przedsionka, inwazyjne badania elektrofizjologiczne, zasady leczenia farmakologicznego oraz zabiegowego zaburzeń rytmu serca u dzieci. Forma zaliczenia kursu: kolokwium z wiedzy objętej programem kursu przeprowadzane przez kierownika kursu. Czas trwania kursu: 5 dni Miejsce kształcenia: Jednostki uprawnione do organizacji kursu: referencyjne ośrodki kardiologii dziecięcej posiadające akredytację do kształcenia w zakresie kardiologii dziecięcej. Miejsce prowadzenia kursu w danym roku kalendarzowym wyznacza konsultant krajowy w porozumieniu z kierownikami w/w ośrodków. CMKP

10 4) Kursu: Kardiologiczne stany zagrożenia życia u dzieci Specjalizujący się lekarz uczestniczy w tym kursie w drugim roku specjalizacji. Treść kursu: Celem kursu jest zapoznanie lekarza specjalizującego się z kardiologicznymi stanami zagrożenia życia u dzieci. Zakres tematyczny powinien obejmować przede wszystkim przewodozależne wady wrodzone serca, zaburzenia rytmu serca stanowiące stan naglący, zapalenie mięśnia sercowego, kardiomiopatie, anomalie tętnic wieńcowych, nadciśnienie płucne, niewydolność serca oraz metody postępowania terapeutycznego (w tym leczenie niewydolności serca, kardiowersja, defibrylacja, czasowa i stała stymulacja serca, kardiologiczne zabiegi interwencyjne) Forma zaliczenia kursu: kolokwium z wiedzy objętej programem kursu przeprowadzane przez kierownika kursu. Czas trwania kursu: 5 dni Miejsce kształcenia: Jednostki uprawnione do organizacji kursu: referencyjne ośrodki kardiologii dziecięcej posiadające akredytację do kształcenia w zakresie kardiologii dziecięcej. Miejsce prowadzenia kursu w danym roku kalendarzowym wyznacza konsultant krajowy w porozumieniu z kierownikami w/w ośrodków. 5) Kurs: Postępy w diagnostyce i leczeniu wad serca u dzieci Specjalizujący się lekarz uczestniczy w tym kursie w trzecim roku specjalizacji. Treść kursu: Celem kursu jest zapoznanie lekarza specjalizującego się z nowościami w zakresie diagnostyki i leczenia wad serca. Zakres tematyczny powinien obejmować nieinwazyjne i inwazyjne badania diagnostyczne oraz interwencyjne i kardiochirurgiczne metody leczenia. Forma zaliczenia kursu: kolokwium z wiedzy objętej programem kursu przeprowadzane przez kierownika kursu. Czas trwania kursu: 5 dni Miejsce kształcenia: Jednostki uprawnione do organizacji kursu: referencyjne ośrodki kardiologii dziecięcej posiadające akredytację do kształcenia w zakresie kardiologii dziecięcej. Miejsce prowadzenia kursu w danym roku kalendarzowym wyznacza konsultant krajowy w porozumieniu z kierownikami w/w ośrodków. 6) Kurs: Onkologia w kardiologii dziecięcej Specjalizujący się lekarz uczestniczy w tym kursie w trzecim roku specjalizacji. Treść kursu: Celem kursu jest zapoznanie lekarza z problemami onkologicznymi w kardiologii dziecięcej. Zakres tematyczny powinien obejmować przede wszystkim pierwotne i wtórne guzy serca, powikłania kardiologiczne po leczeniu onkologicznym ze szczególnym uwzględnieniem kardiotoksyczności leków oraz metody postępowania diagnostyczno terapeutycznego CMKP

11 Forma zaliczenia kursu: kolokwium z wiedzy objętej programem kursu przeprowadzane przez kierownika kursu. Czas trwania kursu: 1 dzień Miejsce kształcenia: Jednostki uprawnione do organizacji kursu: referencyjne ośrodki kardiologii dziecięcej posiadające akredytację do kształcenia w zakresie kardiologii dziecięcej. Miejsce prowadzenia kursu w danym roku kalendarzowym wyznacza konsultant krajowy w porozumieniu z kierownikami w/w ośrodków. 7) Kursu: Podstawy echokardiografii płodowej - (zamiennie zamiast stażu w pracowni echokardiografii płodowej) Uwaga: Specjalizujący się lekarz może uczestniczyć w kursie Podstawy echokardiografii płodowej w drugim lub trzecim roku specjalizacji alternatywnie zamiast odbywania stażu kierunkowego w pracowni echokardiografii płodowej. Treść kursu: Celem kursu jest zapoznanie lekarza specjalizującego się z problemami echokardiografii płodowej. Zakres tematyczny obejmuje przede wszystkim embriologię i fizjologię układu krążenia u płodu, wskazania do badania echokardiograficznego płodu, prawidłowe badanie echokardiograficzne, obraz echokardiograficzny w wadach wrodzonych serca, zaburzeniach rytmu serca i niewydolności serca u płodu oraz metody postępowania w patologii układu krążenia u płodu. Forma zaliczenia kursu: kolokwium z wiedzy objętej programem kursu przeprowadzane przez kierownika kursu. Czas trwania kursu: - 5 dni Miejsce kształcenia: Jednostki uprawnione do organizacji kursu: pracownie echokardiografii płodowej posiadające zgodę konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii dziecięcej na przeprowadzenie kursu. Miejsce prowadzenia kursu w danym roku kalendarzowym wyznacza konsultant krajowy w porozumieniu z kierownikami w/w ośrodków. 8) Temat kursu: Promocja zdrowia w kardiologii dziecięcej Uwaga: Kurs obowiązuje lekarzy, którzy rozpoczęli specjalizację lub zostali zakwalifikowani do specjalizacji przed 30 maja 2003 roku., oraz na podstawie postępowania kwalifikacyjnego r. Specjalizujący się lekarz uczestniczy w tym kursie w trzecim roku specjalizacji. Treść kursu: Celem kursu jest zapoznanie lekarza specjalizującego się ze współczesnymi zasadami prewencji czynników ryzyka choroby wieńcowej i nadciśnienia tętniczego oraz propagowanie zdrowego trybu życia. Zakres tematyczny powinien obejmować epidemiologię, diagnostykę i postępowanie terapeutyczne u dzieci i młodzieży z czynnikami ryzyka występowania miażdżycy, choroby wieńcowej i nadciśnienia tętniczego CMKP

12 Forma zaliczenia kursu: kolokwium z wiedzy objętej programem kursu przeprowadzane przez kierownika kursu. Czas trwania kursu: 1 dzień Miejsce kształcenia: Jednostki uprawnione do organizacji kursu: referencyjne ośrodki kardiologii dziecięcej posiadające akredytację do kształcenia w zakresie kardiologii dziecięcej. Miejsce prowadzenia kursu w danym roku kalendarzowym wyznacza konsultant krajowy w porozumieniu z kierownikami w/w ośrodków. 9) Kurs: Zdrowie publiczne Uwaga: Kurs obowiązuje lekarzy, którzy zostali zakwalifikowani do specjalizacji po 30 maja 2003 roku, począwszy od postępowania kwalifikacyjnego r. Specjalizujący się lekarz uczestniczy w tym kursie w trzecim roku specjalizacji. Cel kursu Podstawowym celem kursu jest zaznajomienie lekarzy, specjalizujących się w każdej specjalności, z wybranymi problemami zdrowia publicznego, niezbędnymi dla zrozumienia kompleksowych działań na rzecz zdrowia; uwarunkowań skutecznego i efektywnego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej oraz roli lekarza w zaspokajaniu indywidualnych oraz zbiorowych potrzeb zdrowotnych. Treść kursu Przedstawione poniżej zagadnienia mają charakter uniwersalny, a więc powinni zapoznać się z nimi wszyscy lekarze podejmujący specjalizację niezależnie od dziedziny specjalizacji. 1. Geneza, filozofia, przedmiot i zakres zdrowia publicznego jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej na rzecz zdrowia ludności. 2. Zdrowie jako dobro: publiczne i prywatne; miejsce zdrowia w systemie wartości. Rola i miejsce państwa w działaniach na rzecz zdrowia; zdrowie a gospodarka rynkowa. Społeczna odpowiedzialność lekarza za zdrowie obywateli. Znaczenie wielosektorowego i multidyscyplinarnego podejścia do ochrony zdrowia. 3. Systemy ochrony zdrowia na świecie; ich główne cechy; zasady funkcjonowania i finansowania. Procesy transformacji systemów; ich przyczyny i cele zmian. 4. Ochrona zdrowia w Unii Europejskiej; priorytety w zakresie zdrowia publicznego. 5. Globalizacja główne procesy przemian i wynikające stąd wyzwania i zagrożenia dla zdrowia populacji. 6. Epidemiologia jako podstawowe narzędzie zdrowia publicznego, filozofia, przedmiot, cele i zadania w działaniach na rzecz zdrowia. Metodyka badań epidemiologicznych. 7. Współczesne problemy zdrowotne ludności Polski. 8. Determinanty zdrowia. Metody diagnozowania sytuacji zdrowotnej oraz określenia potrzeb zdrowotnych ludności. Procesy transformacji demograficznej i epidemiologicznej; nowe zagrożenia i wyzwania dla zdrowia publicznego. 9. Organizacja opieki zdrowotnej w Polsce; podstawowe regulacje prawne funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej; ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia. Podstawy prawne działania, rola, organizacja i funkcje Państwowej Inspekcji Sanitarnej. CMKP

13 10. Dylematy prawne i moralne współczesnej medycyny i zawodu lekarza. Konflikty wartości w podejmowaniu decyzji lekarskich. Bioetyka - filozofia moralna współczesnej Medycyny. Europejska Konwencja Bioetyczna. 11. Prawa pacjenta i powinności służby zdrowia regulacje prawne i deontologiczne. Autonomia pacjenta dylematy prawne i moralne. 12. Kryteria legalności i poprawności etycznej eksperymentu w medycynie. Etyczne, prawne i społeczne problemy transplantacji narządów. 13. Odpowiedzialność zawodowa w służbie zdrowia, zakres jej odpowiedzialności i mechanizmy jej egzekwowania. 14. Odpowiedzialność karna, cywilna i pracownicza w służbie zdrowia. 15. Promocja zdrowia; pojęcia podstawowe; zakres działań. Organizacja promocji zdrowia w Polsce i na świecie. 16. Psychospołeczne problemy zdrowia i choroby oraz korzystania ze świadczeń zdrowotnych; zachowania zdrowotne. 17. Metody stosowane w promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem działań zapobiegawczych i promocyjnych specyficznych dla poszczególnych specjalności medycznych; terminologia, modele teoretyczne i ocena ich skuteczności. Badania socjomedyczne ich zastosowanie w ocenie potrzeb zdrowotnych i zachowań w systemie opieki zdrowotnej. Narodowy Program Zdrowia. 18. Specyfika działań promocji zdrowia w danej podstawowej dziedzinie medycyny. 19. Orzecznictwo lekarskie jako element działań na rzecz zdrowia i poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego ludności. 20. Ekonomika zdrowia; jej zakres i znaczenie. Źródła i sposoby finansowania opieki zdrowotnej. Ekonomiczna ocena świadczeń zdrowotnych. 21. Farmakoekonomika; jej zakres i znaczenie; rola analiz farmakoekonomicznych w gospodarce lekiem. Ocena technologii medycznych oraz działań na rzecz zdrowia opartych na wiarygodnych i aktualnych danych (Evidence based medicine). 22. Seminarium końcowe stanowiące między innymi ocenę pracy własnej kursantów. Czas trwania kursu: 60 godzin. Forma zaliczenia kursu: seminarium końcowe i kolokwium zaliczające. Miejsce kursu: do prowadzenia kursu uprawnione są jednostki organizacyjne, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez konsultanta krajowego w zakresie zdrowia publicznego i wpisane na prowadzoną przez CMKP listę kursów specjalizacyjnych organizowanych przez uprawnione do tego podmioty, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2001 roku w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów. B - Staże kierunkowe Lekarz w ramach specjalizacji w czasie 3 letniej pracy w klinice kardiologii dziecięcej i poradni kardiologicznej dla dzieci powinien odbyć staże kierunkowe: CMKP

14 1) Staż specjalizacyjny podstawowy w kardiologii dziecięcej Program stażu W ramach stażu lekarz zapoznaje się z zasadami rozpoznawania i leczenia chorób układu krążenia u dzieci oraz uczestniczy we wszystkich wykonywanych procedurach diagnostycznych i terapeutycznych. Zakres wiedzy teoretycznej: Anatomia i fizjologia układu sercowego naczyniowego. Wady wrodzone i nabyte serca - epidemiologia, etiopatogeneza, podział, historia naturalna, symptomatologia, metody diagnostyki nieinwazyjnej, metody leczenia interwencyjnego i operacyjnego wad wrodzonych serca z uwzględnieniem zasad kwalifikacji do leczenia, technik, wczesnych wyników, odległych następstw, powikłań i zmian resztkowych. Zaburzenia rytmu serca - rozwój i budowa układu przewodzącego serca, mechanizmy powstawania, podział, przyczyny, symptomatologia, metody diagnostyczne i postępowanie lecznicze. Omdlenia podział, przyczyny, metody diagnostyczne, postępowanie lecznicze i zapobiegawcze. Choroby mięśnia sercowego, wsierdzia i osierdzia - podział, etiologia, historia naturalna, symptomatologia, diagnostyka, leczenie, wyniki. Zmiany w układzie krążenia w układowych chorobach tkanki łącznej - etiologia, symptomatologia, diagnostyka, leczenie, wyniki, powikłania. Zmiany w układzie krążenia w chorobach metabolicznych definicja, patomechanizm, epidemiologia, rozpoznawanie, objawy kliniczne, leczenie i zapobieganie. Zmiany w układzie krążenia w wyniku innych chorób okresu dziecięcego etiologia, symptomatologia, diagnostyka, leczenie, wyniki. Nadciśnienie płucne - definicja, patomechanizm, epidemiologia, rozpoznawanie, objawy kliniczne, leczenie i zapobieganie. Nadciśnienie tętnicze - definicja, patomechanizm, epidemiologia, rozpoznawanie, objawy kliniczne, leczenie i zapobieganie. Niewydolność serca - definicja, patomechanizm, epidemiologia, rozpoznawanie, objawy kliniczne, leczenie. Transplantacja serca wskazania, zasady kwalifikacji, metody transplantacji, postępowanie we wczesnym i odległym okresie po przeszczepie serca. Stany naglące w kardiologii dziecięcej. Choroba niedokrwienna serca u dzieci - definicja, patomechanizm, epidemiologia, rozpoznawanie, objawy kliniczne, leczenie i zapobieganie. Guzy serca pierwotne i wtórne przyczyny, rozpoznawanie, objawy kliniczne, zasady leczenia oraz powikłania kardiologiczne po leczeniu onkologicznym. Określenie celów i zakresu opieki paliatywnej w chorobach układu krążenia u dzieci. Umiejętności praktyczne: wykonanie i interpretacja badania elektrokardiograficznego, CMKP

15 wykonanie i interpretacja 24 godzinnego badania elektrokardiograficznego metodą Holtera, wykonanie i interpretacja 24 godzinnego pomiaru ciśnienia tętniczego, wykonanie i interpretacja przezklatkowego badania echokardiograficznego, wykonanie i interpretacja próby wysiłkowej, interpretacja badania radiologicznego klatki piersiowej, interpretacja przezprzełykowego badania echokardiograficznego, interpretacja wyników innych radiologicznych badań obrazowych (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny), interpretacja wyników badań izotopowych, interpretacja wyników inwazyjnych badań układu krążenia, interpretacja wyników inwazyjnych badań układu przewodzącego. Forma zaliczenia stażu u kierownika stażu: a) kolokwia z wiedzy teoretycznej, b) sprawdzian umiejętności praktycznych - potwierdzenie, że lekarz wykonał samodzielnie zabiegi lub stosował procedury wymienione w programie stażu albo uczestniczył (asystował) w ich wykonywaniu. Czas trwania stażu: 18 miesięcy Miejsce stażu: klinika kardiologii dziecięcej i poradnia kardiologiczna dla dzieci 2) Staż kierunkowy w oddziale intensywnej opieki kardiologicznej dorosłych Program stażu W ramach stażu lekarz ma obowiązek zapoznać się z patofizjologią i leczeniem stanów naglących w kardiologii dorosłych Zakres wiedzy teoretycznej Postępowanie w ostrym zawale serca u dorosłych. Postępowanie w zaburzeniach rytmu serca stanowiących zagrożenie życia u dorosłych. Umiejętności praktyczne Samodzielna interpretacja zapisu ekg w zawale serca. Samodzielna interpretacja wyników badań laboratoryjnych w zawale serca. Forma zaliczenia stażu u kierownika specjalizacji: a) kolokwium z wiedzy teoretycznej objętej programem stażu, b) sprawdzian umiejętności praktycznych - potwierdzenie, że lekarz stosował samodzielnie procedury wymienione w programie stażu. Czas trwania stażu: 4 tygodnie Miejsce stażu: w oddziale intensywnej opieki kardiologicznej dla dorosłych 3) Staż kierunkowy w oddziale kardiologii dorosłych Program stażu W ramach stażu lekarz ma obowiązek zapoznać się z problematyką chorób układu krążenia u młodocianych i dorosłych, przede wszystkim z postępowaniem w nabytych wadach serca, nadciśnieniu tętniczym, prewencją chorób układu krążenia. Zakres wiedzy teoretycznej: Choroba niedokrwienna patofizjologia, objawy, diagnostyka i leczenie. CMKP

16 Nadciśnienie tętnicze - patofizjologia, objawy, diagnostyka i leczenie. Wady serca u dorosłych przyczyny, patofizjologia, objawy, diagnostyka i leczenie. Metody zapobiegania chorobom układu krążenia. Umiejętności praktyczne: Interpretacja zapisu ekg u dorosłych. Interpretacja zapisu ekg w chorobie niedokrwiennej serca. Interpretacja badania echokardiograficznego w chorobie niedokrwiennej serca. Forma zaliczenia stażu u kierownika stażu: a) kolokwium z wiedzy teoretycznej objętej programem stażu, b) sprawdzian umiejętności praktycznych - potwierdzenie, że lekarz stosował samodzielnie procedury wymienione w programie stażu. Czas trwania stażu: 4 tygodnie Miejsce stażu: w oddziale kardiologii dla dorosłych 4) Staż kierunkowy w oddziale kardiochirurgicznym (blok operacyjny) i pooperacyjnym dla dzieci Program stażu W ramach stażu lekarz ma obowiązek zapoznać się z operacyjnymi metodami leczenia wad wrodzonych serca u dzieci i zasadami postępowania w bezpośrednim okresie pooperacyjnym. Zakres wiedzy teoretycznej: Wskazania do leczenia kardiochirurgicznego. Metody leczenia kardiochirurgicznego w poszczególnych wadach wrodzonych serca. Zasady krążenia pozaustrojowego. Postępowanie w bezpośrednim okresie pooperacyjnym. Umiejętności praktyczne: Interpretacja wyników badań diagnostycznych układu krążenia w bezpośrednim okresie pooperacyjnym. Interpretacja wyników badań laboratoryjnych w bezpośrednim okresie pooperacyjnym. Forma zaliczenia stażu u kierownika stażu: a) kolokwium z wiedzy teoretycznej objętej programem stażu, b) sprawdzian umiejętności praktycznych - potwierdzenie, że lekarz stosował samodzielnie procedury wymienione w programie stażu lub. Czas trwania stażu: 6 tygodni Miejsce stażu: w oddziale kardiochirurgicznym (blok operacyjny) i pooperacyjnym dla dzieci 5) Staż kierunkowy w pracowni echokardiograficznej Program stażu W ramach stażu lekarz ma obowiązek zapoznać się z teoretycznymi i praktycznymi zasadami wykonywania badania echokardiograficznego w chorobach układu krążenia u dzieci. CMKP

17 Zakres wiedzy teoretycznej: Zasady analizy sekwencyjnej w diagnostyce echokardiograficznej wad serca Zasady wykonywania badania echokardiograficznego przezklatkowego i przezprzełykowego. Obraz echokardiograficzny w poszczególnych wadach wrodzonych serca i innych patologiach układu krążenia. Zasady oceny wyników badania w prezentacji M i 2D oraz przepływów metodą Dopplera. Zasady oceny zaburzeń hemodynamicznych w badaniu echokardiograficznym. Umiejętności praktyczne: Samodzielne wykonywanie i interpretacja badań echokardiograficznych przezklatkowych. Uczestniczenie w badaniach echokardiograficznych przezprzełykowych i interpretacja wyników. Forma zaliczenia stażu u kierownika stażu: a) kolokwium z wiedzy teoretycznej objętej programem stażu, b) sprawdzian umiejętności praktycznych - potwierdzenie, że lekarz wykonał samodzielnie badania wymienione w programie stażu lub uczestniczył (asystował) w ich wykonywaniu. Czas trwania stażu: 12 tygodni Miejsce stażu: w pracowni echokardiograficznej 6) Staż kierunkowy w pracowni echokardiografii płodowej (zamiennie zamiast kursu Podstawy echokardiografii płodowej ) Uwaga: Zamiast odbywania stażu w pracowni echokardiografii płodowej specjalizujący się lekarz może alternatywnie uczestniczyć w kursie Podstawy echokardiografii płodowej Program stażu W ramach stażu lekarz ma obowiązek zapoznać się z teoretycznymi i praktycznymi zasadami badania echokardiograficznego u płodu. Zakres wiedzy teoretycznej: Embriologia układu krążenia. Fizjologia układu krążenia u płodu. Wskazania do badania echokardiograficznego płodu. Zasady organizacji prenatalnych badań kardiologicznych. Prawidłowe badanie echokardiograficzne płodu. Wady wrodzone serca u płodu obraz echokardiograficzny. Zaburzenia rytmu serca u płodu. Niewydolność krążenia u płodu. Metody postępowania w patologii układu krążenia u płodu. Umiejętności praktyczne: Samodzielne wykonanie i interpretacja badania echokardiograficznego u płodu. CMKP

18 Forma zaliczenia stażu u kierownika stażu: a) kolokwium z wiedzy teoretycznej objętej programem stażu, b) sprawdzian umiejętności praktycznych - potwierdzenie, że lekarz wykonał samodzielnie badania wymienione w programie stażu. Czas trwania stażu: 4 tygodnie Miejsce stażu: w pracowni echokardiografii płodowej 7) Staż kierunkowy w pracowni cewnikowania serca i angiokardiografii Program stażu W ramach stażu lekarz ma obowiązek zapoznać się z teoretycznymi i praktycznymi zasadami wykonywania cewnikowania serca, badania angiokardiograficznego oraz kardiologicznych zabiegów interwencyjnych. Zakres wiedzy teoretycznej: Wskazania do cewnikowania serca i badania angiokardiograficznego. Powikłania cewnikowania serca i badania angiokardiograficznego. Prawidłowe badanie angiokardiograficzne i cewnikowanie serca. Wyniki badania angiokardiograficznego i cewnikowania serca w poszczególnych patologiach układu krążenia. Przezskórne zabiegi lecznicze wskazania, technika, wyniki. Umiejętności praktyczne: Uczestniczenie i interpretacja wyników cewnikowania serca i badania angiokardiograficznego. Uczestniczenie w zabiegach kardiologii interwencyjnej i interpretacja ich wyników. Samodzielne wykonanie zabiegu Rashkinda. Forma zaliczenia stażu u kierownika stażu: a) kolokwium z wiedzy teoretycznej objętej programem stażu, b) sprawdzian umiejętności praktycznych - potwierdzenie, że lekarz wykonał samodzielnie badania wymienione w programie stażu lub uczestniczył (asystował) w ich wykonywaniu. Czas trwania stażu: 12 tygodni Miejsce stażu: w pracowni cewnikowania serca i angiokardiografii 8) Staż kierunkowy w pracowni zaburzeń rytmu serca Program stażu W ramach stażu lekarz ma obowiązek zapoznać się z teoretycznymi i praktycznymi zasadami prowadzenia nieinwazyjnych i inwazyjnych badań układu bodźcoprzewodzącego serca, Zakres wiedzy teoretycznej: Rozwój i budowa układu bodźcotwórczego serca. Mechanizmy i podział zaburzeń rytmu serca. Diagnostyka zaburzeń rytmu serca. Rodzaje zaburzeń rytmu serca przyczyny, objawy, leczenie. Leczenie farmakologiczne i niefarmakologiczne zaburzeń rytmu serca. CMKP

19 Umiejętności praktyczne: Samodzielne wykonanie i interpretacja badania EKG, Samodzielne wykonanie i interpretacja 24 godzinnego zapisu EKG metoda Holtera, Samodzielne wprowadzanie elektrody endokawitarnej do stymulacji zewnętrznej serca. Uczestniczenie w przezprzełykowej stymulacji lewego przedsionka. Uczestniczenie w zabiegu wszczepienia stymulatora. Uczestniczenie w inwazyjnym badaniu elektrofizjologicznym serca. Forma zaliczenia stażu u kierownika stażu: a) kolokwium z wiedzy teoretycznej objętej programem stażu, b) sprawdzian umiejętności praktycznych - potwierdzenie, że lekarz wykonał samodzielnie zabiegi i badania wymienione w programie stażu lub uczestniczył (asystował) w ich wykonywaniu. Czas trwania stażu: 12 tygodni Miejsce stażu: w pracowni zaburzeń rytmu serca C - Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów oraz procedur medycznych Wykaz i liczba zabiegów lub procedur medycznych, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie nadzorem lekarza specjalisty (kod A) Badanie ekg 1000 badań (w czasie stażu podstawowego w klinice i poradni kardiologicznej oraz w pracowni zaburzeń rytmu) 24 godzinny zapis metodą Holtera 100 badań (w czasie stażu podstawowego w klinice i poradni kardiologicznej oraz w pracowni zaburzeń rytmu) Badanie echokardiograficzne przezklatkowe 500 badań (w czasie stażu podstawowego w klinice i poradni kardiologicznej oraz w pracowni echokardiograficznej) Badanie echokardiograficzne u płodu 30 badań (w czasie stażu w pracowni echokardiografii płodowej) Próba wysiłkowa 100 badań (w czasie stażu podstawowego w klinice i poradni kardiologicznej oraz w pracowni zaburzeń rytmu) Defibrylacja i kardiowersja serca (w czasie stażu podstawowego w klinice kardiologicznej oraz w pracowni zaburzeń rytmu) Zabieg Rashkinda 1 zabieg (w czasie stażu w pracowni cewnikowania serca i angiokardiografii) Wprowadzenie elektrody endokawitarnej do stymulacji zewnętrznej serca - 1 zabieg (w czasie stażu podstawowego w klinice kardiologicznej oraz w pracowni zaburzeń rytmu) Badanie echokardiograficzne przezprzełykowe 30 badań (w czasie stażu podstawowego w klinice i poradni kardiologicznej oraz w pracowni echokardiograficznej) Wprowadzenie elektrody endokawitarnej do stymulacji zewnętrznej serca - 2 zabiegi (w czasie stażu podstawowego w klinice kardiologicznej oraz w pracowni zaburzeń rytmu) CMKP

20 Zabieg Rashkinda 2 zabiegi (w czasie stażu w pracowni cewnikowania serca i angiokardiografii) Wykaz i liczba zabiegów lub procedur medycznych, w których specjalizujący się lekarz ma obowiązek uczestniczyć jako pierwsza asysta (kod B) Zabieg Rashkinda 2 zabiegi (w czasie stażu w pracowni cewnikowania serca i angiokardiografii) Wprowadzenie elektrody endokawitarnej do stymulacji zewnętrznej serca - 2 zabiegi (w czasie stażu podstawowego w klinice kardiologicznej oraz w pracowni zaburzeń rytmu) Stymulacja przezprzełykowa lewego przedsionka 10 zabiegów (w czasie stażu podstawowego w klinice kardiologicznej oraz w pracowni zaburzeń rytmu) Wykaz i liczba zabiegów lub procedur medycznych, w których specjalizujący się lekarz ma obowiązek uczestniczyć jako druga asysta (kod C) Diagnostyczne cewnikowanie serca i badanie angiokardiograficzne 100 badań (w czasie stażu podstawowego w klinice kardiologicznej oraz w pracowni cewnikowania serca i angiokardiografii) Zabieg kardiologii interwencyjnej 20 zabiegów (w czasie stażu w pracowni cewnikowania serca i angiokardiografii) Zabieg wszczepienia stymulatora 10 zabiegów (w czasie stażu podstawowego w klinice kardiologicznej oraz w pracowni zaburzeń rytmu) Inwazyjne badanie elektrofizjologiczne serca 5 zabiegów (w czasie stażu podstawowego w klinice kardiologicznej oraz w pracowni zaburzeń rytmu) D - Formy samokształcenia Studiowanie piśmiennictwa Specjalizujący się jest zobowiązany do studiowania literatury fachowej: Monografie 1. Kardiologia okresu noworodkowego, red. K.Kubicka, W.Kawalec, PZWL, Zaburzenia rytmu serca u dzieci, red. K.Kubicka, W.Kawalec, PZWL, Pediatria, red. K.Kubicka, W.Kawalec, PZWL, Pediatria, red. B.Górnicki, B.Dębiec, J.Baszczyński, PZWL, Pediatric Cardiology, R.Anderson i wsp. Churchill Livingstone, Heart Disease, red. E.Braunwald, Saunders, 2001 Czasopisma 1. Kardiologia Polska 2. Pediatria Polska 3. Przegląd Pediatryczny 4. Pediatria po Dyplomie 5. Medycyna Praktyczna 6. Journal of American College of Cardiology 7. Pediatric Cardiology CMKP

21 8. Cardiology in the Young 9. Circulation 10. British Heart Journal 11. American Heart Journal 12. European Heart Journal Uczestniczenie w działalności towarzystw naukowych Uczestniczenie w posiedzeniach Sekcji Kardiologicznej Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego a także konferencjach ogólnopolskich organizowanych przez ośrodki referencyjne kardiologii dziecięcej i kongresach Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Przygotowanie publikacji Lekarz specjalizujący się w kardiologii dziecięcej powinien przygotować 2 prace poglądowe lub jedną poglądową i jedną oryginalną z dziedziny kardiologii dziecięcej. E - Pełnienie dyżurów lekarskich W okresie specjalizacji lekarz powinien pełnić co najmniej 3 dyżury miesięcznie w oddziale kardiologii dziecięcej. Jeśli kierownik specjalizacji uzna to za możliwe od 3 roku specjalizacji lekarz może pełnić dyżury samodzielnie. 5. Metody oceny wiedzy i umiejętności praktycznych a) Kolokwia Kolokwia z podstawowych dziedzin kardiologii powinny być zdawane u kierownika specjalizacji lub u osoby przez niego wyznaczonej sukcesywnie w trakcie trwania specjalizacji. Zakres tematyczny: 1. Wady wrodzone i nabyte serca u dzieci. 2. Kardiomiopatie i nabyte choroby mięśnia sercowego. 3. Nadciśnienie tętnicze. 4. Zaburzenia rytmu serca. 5. Leczenie zachowawcze, interwencyjne i kardiochirurgiczne chorób układu krążenia 6. Kardiologia płodowa. Kolokwia na zakończenie kursu specjalizacyjnego zaliczane u kierownika kursu 1) Kolokwium po kursie wprowadzającym "Wprowadzenie do kardiologii dziecięcej" 2) Kolokwium po kursie: Echokardiografia w wadach wrodzonych serca u dzieci 3) Kolokwium po kursie: Diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca u dzieci 4) Kolokwium po kursie: Kardiologiczne stany zagrożenia życia u dzieci 5) Kolokwium po kursie: Postępy w diagnostyce i leczeniu wad serca u dzieci 6) Kolokwium po kursie: Onkologia w kardiologii dziecięcej 7) Kolokwium po kursie: Podstawy echokardiografii płodowej lub zamiennie kolokwium po stażu w pracowni echokardiografii płodowej 8) Kolokwium po kursie: Promocja zdrowia w kardiologii dziecięcej 9) Kolokwium po kursie Zdrowie publiczne CMKP

22 Kolokwia na zakończenie stażów kierunkowych powinny być zdawane u kierownika stażu. 1) Kolokwium po stażu kierunkowym w oddziale intensywnej opieki kardiologicznej dla dorosłych. 2) Kolokwium po stażu kierunkowym w oddziale kardiologii dorosłych. 3) Kolokwium po stażu kierunkowym w oddziale kardiochirurgicznym (blok operacyjny) i pooperacyjnym dla dzieci. 4) Kolokwium po stażu kierunkowym w pracowni echokardiograficznej. 5) Kolokwium po stażu kierunkowym w pracowni echokardiografii płodowej lub zamiennie kolokwium po kursie Podstawy echokardiografii płodowej 6) Kolokwium po stażu kierunkowym w pracowni cewnikowania serca i angiokardiografii. 7) Kolokwium po stażu kierunkowym w pracowni zaburzeń rytmu serca. Ponadto kolokwium z prawa medycznego - (kolokwium obowiązuje lekarzy, którzy rozpoczęli specjalizację lub zostali zakwalifikowani do specjalizacji przed 30 maja 2003 r.) oraz na podstawie postępowania kwalifikacyjnego r. b) Sprawdziany umiejętności praktycznych Wykaz sprawdzianów praktycznych: Zebranie wywiadu od chorego z chorobą układu krążenia i od jego rodziny. Badanie przedmiotowe układu krążenia. Badanie ekg. 24 godzinny zapis ekg metodą Holtera. 24 godzinny zapis ciśnienia tętniczego. Badanie echokardiograficzne przezklatkowe. Badanie echokardiograficzne przezprzełykowe. Badanie echokardiograficzne u płodu. Próba wysiłkowa. Defibrylacja i kardiowersja serca. Wprowadzenie elektrody endokawitarnej do stymulacji zewnętrznej serca. Stymulacja przezprzełykowa lewego przedsionka. Prowadzenie reanimacji krążeniowo- oddechowej. Zabiegi Rashkinda. Diagnostyczne cewnikowanie serca i badanie angiokardiograficzne. Zabiegi kardiologii interwencyjnej. Zabiegi wszczepienia stymulatora. Inwazyjne badanie elektrofizjologiczne serca. Sprawdziany umiejętności praktycznych dokonywane są przez kierownika specjalizacji lub osobę przez niego wyznaczoną (kierownik pracowni, w której kształci się umiejętności) sukcesywnie w trakcie trwania specjalizacji. c) Ocena publikacji Oceny prac poglądowych lub oryginalnej dokonuje kierownik specjalizacji. CMKP

23 Rok specjalizacji I II III Przebieg specjalizacji w kardiologii dziecięcej Staże, kursy Staże Poradnia i klinika kardiologii dziecięcej Pracownia echokardiografii Kursy: "Wprowadzenie do kardiologii dziecięcej" "Echokardiografia w wadach wrodzonych serca u dzieci" Urlop Staże Poradnia i klinika kardiologii dziecięcej Pracownia zaburzeń rytmu serca Pracownia cewnikowania serca i badania angiokardiograficznego * Pracownia echokardiografii płodowej lub zamiennie kurs ** Kursy: "Diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca u dzieci" "Kardiologiczne stany zagrożenia życia u dzieci" ** Podstawy echokardiografii płodowej lub zamiennie staż * Urlop Staże Poradnia i klinika kardiologii dziecięcej Oddział kardiologii dorosłych Oddział intensywnej opieki kardiologicznej dorosłych Oddział kardiochirurgiczny (blok operacyjny) i pooperacyjny dla dzieci Kursy : "Postępy w diagnostyce i leczeniu wad serca u dzieci" "Promocja zdrowia w kardiologii dziecięcej" lub Zdrowie publiczne "Onkologia w kardiologii dziecięcej" Urlop Czas trwania 7 miesięcy i 2 tygodnie 12 tygodni 5 dni 5 dni 1 miesiąc 3 miesiące i 2 tygodnie 12 tygodni 12 tygodni 4 tygodnie 5 dni 5 dni 5 dni 1 miesiąc 7 miesięcy 4 tygodnie 4 tygodnie 6 tygodni 5 dni 1 dzień 10 dni 1 dzień 1 miesiąc IV Poradnia i klinika kardiologii dziecięcej 1 miesiąc i 3 tygodnie CMKP

24 6 - Czas trwania specjalizacji Specjalizacja w zakresie kardiologii dziecięcej trwa 3 lata i 2 miesiące w tym: staże, kursy i urlopy. 7 - Państwowy egzamin specjalizacyjny Studia specjalizacyjne w kardiologii dziecięcej kończą się państwowym egzaminem specjalizacyjnym złożonym z części teoretycznej i części praktycznej. Kolejność zdawania poszczególnych części egzaminu: 1) egzamin testowy (zestaw pytań testowych wielorakiego wyboru z zakresu wymienionej w programie specjalizacji wymaganej wiedzy 2) egzamin praktyczny, Samodzielna analiza przypadku: a. badanie przedmiotowe i podmiotowe pacjenta, b. zaplanowanie koniecznych badań, c. analiza wyników dostępnych badań układu krążenia, d. ustalenie rozpoznania i przeprowadzenie różnicowania, e. zaplanowanie leczenia. Samodzielne wykonanie badania echokardiograficznego oraz interpretacja wyników badania. Interpretacja radiologicznych badań obrazowych układu krążenia. Interpretacja wyników badania angiokardiograficznego i cewnikowania serca. Interpretacja zapisów ekg i 24 godzinnego zapisu ekg. 3) egzamin ustny (zestaw ustnych pytań problemowych z zakresu wymienionej w programie specjalizacji wymaganej wiedzy) 8 Ewaluacja programu studiów specjalizacyjnych Program studiów specjalizacyjnych będzie okresowo poddawany ewaluacji i w razie potrzeby modyfikowany przede wszystkim w związku z postępami wiedzy medycznej i koniecznością ciągłego doskonalenia procesu specjalizacji lekarskich - po zasięgnięciu opinii nadzoru specjalistycznego, samorządu lekarskiego, towarzystw naukowych, CMKP i Ministerstwa Zdrowia. Specjalizujący się lekarze oraz ich kierownicy specjalizacji zobowiązani są śledzić i uwzględniać zmiany programowe i odpowiednio korygować proces własnych studiów specjalizacyjnych. Aktualna, obowiązująca wszystkich specjalizujących się lekarzy wersja programu studiów specjalizacyjnych w kardiologii dziecięcej, jest dostępna na stronie Internetowej CMKP: CMKP

Program specjalizacji z KARDIOLOGII

Program specjalizacji z KARDIOLOGII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji z KARDIOLOGII Warszawa 1999 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 1999 Program specjalizacji przygotował

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - kardiologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - kardiologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - kardiologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - kardiologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-K Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji KARDIOLOGII

Program specjalizacji KARDIOLOGII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w KARDIOLOGII Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia albo tytuł specjalisty w chorobach wewnętrznych Warszawa 2005 Program

Bardziej szczegółowo

Kierownik Oddziału: dr n. med. Ryszard Grzywna. Zastępca Kierownika Oddziału: lek. med. Tomasz

Kierownik Oddziału: dr n. med. Ryszard Grzywna. Zastępca Kierownika Oddziału: lek. med. Tomasz Personel: Kierownik Oddziału: dr n. med. Ryszard Grzywna Chromiński Zastępca Kierownika Oddziału: lek. med. Tomasz Kierownik Pracowni Hemodynamiki: lek. med. Gerard Grossmann Samołyk Kierownik ds. Pielęgniarstwa:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS z przedmiotu: Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmonologii

SYLABUS z przedmiotu: Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmonologii SYLABUS z przedmiotu: Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmonologii Nazwa przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmonologii Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT

REGULAMIN KONKURSU OFERT REGULAMIN KONKURSU OFERT o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w dziedzinie: kardiologii, chorób wewnętrznych, anestezjologii i intensywnej terapii, kardiochirurgii, transplantologii klinicznej,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmonologii. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów

SYLABUS. Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmonologii. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmonologii Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii, Katedra Rehabilitacji Kod przedmiotu Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w chorobach

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - gastroenterologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-G Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w ANGIOLOGII

Program specjalizacji w ANGIOLOGII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w ANGIOLOGII Warszawa 2000 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2000 Program specjalizacji przygotował

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU. w okresie od r. do r. w następujących zakresach:

WARUNKI KONKURSU. w okresie od r. do r. w następujących zakresach: Kraków, dnia 12 grudnia 2016 r. WARUNKI KONKURSU na udzielanie świadczeń zdrowotnych: w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w następujących zakresach: 1. koordynacja pracy (lekarz kierujący) w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w ORTODONCJI

Program specjalizacji w ORTODONCJI CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w ORTODONCJI Dla lekarzy stomatologów posiadających specjalizację I stopnia w chirurgii stomatologicznej Warszawa 1999 (c) Copyrigth by

Bardziej szczegółowo

Podstawy. kardiolosicznej. kompleksowej rehabilitacji PZWL. Zbigniew Nowak

Podstawy. kardiolosicznej. kompleksowej rehabilitacji PZWL. Zbigniew Nowak PATRONAT M ERYTO RYC ZNY K o m it e t R e h a b il it a c j i, K u l t u r y F iz y c z n e j i In t e g r a c j i S p o ł e c z n e j P A N Podstawy kompleksowej rehabilitacji kardiolosicznej Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne realizowane przez Oddziały Szpitalne:

Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne realizowane przez Oddziały Szpitalne: Struktura organizacyjna Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne realizowane przez Oddziały Szpitalne: 1. Oddział Chorób Cywilizacyjnych i Chorób Płuc, w ramach którego 2. Oddział Chorób Płuc, w

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - pulmonologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-P Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji z NEUROLOGII

Program specjalizacji z NEUROLOGII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji z NEUROLOGII Dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z pediatrii Warszawa 1999 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Nadciśnienie tętnicze od A do Z 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek )

Bardziej szczegółowo

Medycyna rodzinna - opis przedmiotu

Medycyna rodzinna - opis przedmiotu Medycyna rodzinna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Medycyna rodzinna Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-MRodz Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - diabetologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-D Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji FARMAKOLOGII KLINICZNEJ

Program specjalizacji FARMAKOLOGII KLINICZNEJ CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji W FARMAKOLOGII KLINICZNEJ Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w: anestezjologii i intensywnej

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ginekologia i położnictwo Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-GiP Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Diagnostyka radiologiczna w pediatrii 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Lekarski. podstawowy X

SYLABUS. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Lekarski. podstawowy X SYLABUS Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: Kierunek studiów: Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Propedeutyka chorób dzieci Kod modułu LK.3.E.002 II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Lekarski

Bardziej szczegółowo

SYLABUS x 8 x

SYLABUS x 8 x SYLABUS Nazwa przedmiotu/modułu Wydział Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Forma studiów Język przedmiotu Reumatologia Lekarski I Lekarski Jednolite magisterskie 5-letnie Stacjonarne polski Rodzaj

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe badanie kardiologiczne u dzieci 1 I. Wywiad chorobowy 1

1. Podstawowe badanie kardiologiczne u dzieci 1 I. Wywiad chorobowy 1 v Wstęp xiii Przedmowa do wydania I polskiego xv Wykaz skrótów xvii 1. Podstawowe badanie kardiologiczne u dzieci 1 I. Wywiad chorobowy 1 A. Wywiad perinatalny i z okresu ciąży 1 B. Wywiad po urodzeniu

Bardziej szczegółowo

Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami rehabilitacji. narządu ruchu - opis przedmiotu

Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami rehabilitacji. narządu ruchu - opis przedmiotu Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami rehabilitacji narządu ruchu - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami

Bardziej szczegółowo

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3 Kod przedmiotu: IOZRM-L-3k18-2012-S Pozycja planu: B18 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 badania medycyny nuklearnej Personel: (w przypadku badań okreslonych w zał 2 VI lp.1-26)

1 2 3 4 5 6 badania medycyny nuklearnej Personel: (w przypadku badań okreslonych w zał 2 VI lp.1-26) WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH KOSZTOCHŁONNYCH (ASDK) lp. Kod zakresu świadczeń Zakres ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Onkologia - opis przedmiotu

Onkologia - opis przedmiotu Onkologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Onkologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-On Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w PERIODONTOLOGII

Program specjalizacji w PERIODONTOLOGII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PERIODONTOLOGII Warszawa 2000 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2000 Program specjalizacji przygotował

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Propedeutyka nauk medycznych Rok akademicki: 2016/2017 Kod: JFM-1-603-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Fizyki i Informatyki Stosowanej Kierunek: Fizyka Medyczna Specjalność: - Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - nefrologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - nefrologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - nefrologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - nefrologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-N Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

II Konferencję Postępy w kardiologii

II Konferencję Postępy w kardiologii II Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Fundacja Dar Serca i Fundacja dla Kardiologii zaprasza na II Konferencję Postępy w kardiologii Nowoczesna diagnostyka kardiologiczna

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU. zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami obowiązującymi u Udzielającego Zamówienia;

WARUNKI KONKURSU. zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami obowiązującymi u Udzielającego Zamówienia; Kraków, dnia 18 stycznia 2016 r. WARUNKI KONKURSU na udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.02.2016 r. do 31.01.2017 r. w następujących zakresach: 1. Oddział Chirurgii Naczyń z Pododdziałem Zabiegów

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji KARDIOLOGII

Program specjalizacji KARDIOLOGII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w KARDIOLOGII Program dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia ) Program dla lekarzy, którzy zostali zakwalifikowani do

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi... 13

Spis treści. Przedmowa Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi... 13 Spis treści Przedmowa................ 11 1. Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi.................. 13 Najważniejsze problemy diagnostyczne....... 13 Ból w klatce piersiowej........... 14 Ostry

Bardziej szczegółowo

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ginekologia i położnictwo Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-GiP Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil

Bardziej szczegółowo

Chirurgia naczyniowa - opis przedmiotu

Chirurgia naczyniowa - opis przedmiotu Chirurgia naczyniowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Chirurgia naczyniowa Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChN Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji z ONKOLOGII KLINICZNEJ

Program specjalizacji z ONKOLOGII KLINICZNEJ CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji z ONKOLOGII KLINICZNEJ Warszawa 1999 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 1999 Program specjalizacji przygotował

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w CHIRURGII NACZYNIOWEJ

Program specjalizacji w CHIRURGII NACZYNIOWEJ CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w CHIRURGII NACZYNIOWEJ Warszawa 2000 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2000 Program specjalizacji przygotował

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Propedeutyka nauk medycznych Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EIB-1-180-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

Genetyka kliniczna - opis przedmiotu

Genetyka kliniczna - opis przedmiotu Genetyka kliniczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Genetyka kliniczna Kod przedmiotu 12.9-WL-Lek-GK Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA NIEINWAZYJNA I INWAZYJNA WRODZONYCH I NABYTYCH WAD SERCA U DZIECI

DIAGNOSTYKA NIEINWAZYJNA I INWAZYJNA WRODZONYCH I NABYTYCH WAD SERCA U DZIECI DIAGNOSTYKA NIEINWAZYJNA I INWAZYJNA WRODZONYCH I NABYTYCH WAD SERCA U DZIECI Dlaczego dzieci sąs kierowane do kardiologa? Różnice w diagnostyce obrazowej chorób układu krążenia u dorosłych i dzieci Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 12/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 28 lutego 2012 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Modułowy system specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych

Modułowy system specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych Modułowy system specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych Zasady organizacji szkoleń w Regionalnym Ośrodku Kształcenia Lekarza Rodzinnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie Dr n.med.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w ANGIOLOGII Program dla lekarzy po uzyskaniu dyplomu lekarza medycyny. Czas trwania specjalizacji 5 lat ( 3 lata interna + 2 lata angiologia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLENIA. Inwestycje w kompetencje lekarzy gwarancją właściwego leczenia Choroby Zwyrodnieniowej Stawów

REGULAMIN SZKOLENIA. Inwestycje w kompetencje lekarzy gwarancją właściwego leczenia Choroby Zwyrodnieniowej Stawów REGULAMIN SZKOLENIA Inwestycje w kompetencje lekarzy gwarancją właściwego leczenia Choroby Zwyrodnieniowej Stawów współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego

Bardziej szczegółowo

obowiązkowy do zaliczenia roku studiów, 7. Rok studiów, semestr Rok VI rok, semestr XI i XII

obowiązkowy do zaliczenia roku studiów, 7. Rok studiów, semestr Rok VI rok, semestr XI i XII Lp. Elementy składowe sylabusu 1. Nazwa przedmiotu 2 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Opis Choroby wewnętrzne - Endokrynologia Wydział Lekarski UJ CM Katedra i Klinika Endokrynologii 3. Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa. JĘ.!: 2013 Podsekretarz Stanu Aleksander Sopliński MZ-MD-P-O734O3 7-2/AT! 13 Pan Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka ul Przemysłowa 30/32 OO-450 Warszawa W nawiązaniu do

Bardziej szczegółowo

Choroby zakaźne i pasożytnicze Kod przedmiotu

Choroby zakaźne i pasożytnicze Kod przedmiotu Choroby zakaźne i pasożytnicze - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby zakaźne i pasożytnicze Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChZiP Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU (PRZEDMIOTU) Strona 1 z Karta modułu ważna od roku akademickiego Wydział Wydział Opieki Zdrowotnej

KARTA MODUŁU (PRZEDMIOTU) Strona 1 z Karta modułu ważna od roku akademickiego Wydział Wydział Opieki Zdrowotnej KARTA MODUŁU (PRZEDMIOTU) 1.Nazwa modułu Fizjoterapia w chorobach narządów wewnętrznych: Kardiologia 2. Kod modułu 23-CHW 3. Karta modułu ważna od roku akademickiego 213214 4. Wydział Wydział Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji z GASTROENTEROLOGII

Program specjalizacji z GASTROENTEROLOGII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji z GASTROENTEROLOGII Warszawa 1999 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podypolomowego, Warszawa 1999 Program specjalizacji przygotował

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM BLOKU SPECJALISTYCZNEGO SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA KARDIOLOGICZNEGO DLA PIELĘGNIAREK

RAMOWY PROGRAM BLOKU SPECJALISTYCZNEGO SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA KARDIOLOGICZNEGO DLA PIELĘGNIAREK RAMOWY PROGRAM BLOKU SPECJALISTYCZNEGO SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA KARDIOLOGICZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I. Cel kształcenia Przygotowanie pielęgniarki do prowadzenia profesjonalnej opieki nad

Bardziej szczegółowo

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ginekologia i położnictwo Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-GiPoł Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Fizjoterapia Praktyczny

Bardziej szczegółowo

Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013. Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych

Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013. Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013 Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Centrum Egzaminów Medycznych powstało w 2001 roku zadania statutowe CEM obejmują organizację egzaminów

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2021 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Propedeutyka chorób wewnętrznych Kod

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Nefrologia 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek )

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH Student w ramach realizacji praktyki klinicznej w danej specjalizacji dostępnej w wybranej placówce medycznej, powinien odbywać ją w

Bardziej szczegółowo

wykłady 5, ćwiczenia - 15 wykłady 5, ćwiczenia - 15 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

wykłady 5, ćwiczenia - 15 wykłady 5, ćwiczenia - 15 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa 2 Typ Podstawy fizjoterapii klinicznej w chorobach wieloukładowych w obrębie narządu ruchu obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ F-P_20 Kierunek, kierunek: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

Propedeutyka medycyny z elementami interny

Propedeutyka medycyny z elementami interny Propedeutyka medycyny z elementami interny 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia (kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, forma studiów, np. Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/2021

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/2021 Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/2021 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Diagnostyka obrazowa Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie epidemiologii. I. Postanowienia wstępne

Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie epidemiologii. I. Postanowienia wstępne Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie epidemiologii I. Postanowienia wstępne 1 Regulamin obowiązuje w Katedrze i Zakładzie Epidemiologii SUM./nazwa jednostki uprawnionej do prowadzenia specjalizacji/

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja w dziedzinie psychologii klinicznej

Specjalizacja w dziedzinie psychologii klinicznej Specjalizacja w dziedzinie Dyrekcja Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu ogłasza nabór na specjalizację z. Specjalizacja w Specjalistycznym

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Otolaryngologia - opis przedmiotu

Otolaryngologia - opis przedmiotu Otolaryngologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Otolaryngologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-Ol Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM VII ŚWIĘTOKRZYSKICH WARSZTATÓW EKG, HOLTERA EKG I ABPM

RAMOWY PROGRAM VII ŚWIĘTOKRZYSKICH WARSZTATÓW EKG, HOLTERA EKG I ABPM RAMOWY PROGRAM VII ŚWIĘTOKRZYSKICH WARSZTATÓW EKG, HOLTERA EKG I ABPM Piątek 29.11.2013 Sala A Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu. 16:00-18:00 Sesja przy współpracy z Sekcją,, Choroby

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej

Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, zwany dalej Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Przyznawane Certyfikaty Indywidualne

Przyznawane Certyfikaty Indywidualne ZASADY PRZYZNAWANIA CERTYFIKATÓW INDYWIDUALNYCH SEKCJI RYTMU SERCA POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO W ZAKRESIE URZĄDZEŃ WSZCZEPIALNYCH I ELEKTROFIZJOLOGII Jednym z celów statutowych Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Okulistyka - opis przedmiotu

Okulistyka - opis przedmiotu Okulistyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Okulistyka Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-O Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

Propedeutyka pediatrii - opis przedmiotu

Propedeutyka pediatrii - opis przedmiotu Propedeutyka pediatrii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Propedeutyka pediatrii Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-PP Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji NEUROPATOLOGII

Program specjalizacji NEUROPATOLOGII Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Program specjalizacji w NEUROPATOLOGII Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty Warszawa 2004 Program specjalizacji przygotował

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALIZACJI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALIZACJI REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALIZACJI Rozdział I SPOSÓB NABORU OSÓB NA SPECJALIZACJĘ 1 Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza komisja kwalifikacyjna powołana przez kierownika jednostki kształcącej. 2

Bardziej szczegółowo

WYKŁADOWCA MODUŁ TEMAT PIĄTEK

WYKŁADOWCA MODUŁ TEMAT PIĄTEK Plan zajęć kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa go i intensywnej terapii dla pielęgniarek ZJAZD: I DATA: 1-15 STYCZNIA 017 17:0 19:45 I Anestezjologia Zadania pielęgniarki j w różnych obszarach

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA Z PEDIATRII ROK V SEMESTR LETNI 2016/2017 KARDIOLOGIA/GASTROLOGIA/PULMONOLOGIA/ZAKAŻNE

ZAJĘCIA Z PEDIATRII ROK V SEMESTR LETNI 2016/2017 KARDIOLOGIA/GASTROLOGIA/PULMONOLOGIA/ZAKAŻNE ZAJĘCIA Z PEDIATRII ROK V SEMESTR LETNI 2016/2017 KARDIOLOGIA/GASTROLOGIA/PULMONOLOGIA/ZAKAŻNE Obowiązujące podręczniki: 1. Pediatria, Kawalec, Grenda, Ziółkowska 2013, 2. Pediatria. Podręcznik do Lekarskiego

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie HIPERTENSJOLOGII za okres od 1 stycznia do 15 października 2014 roku

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie HIPERTENSJOLOGII za okres od 1 stycznia do 15 października 2014 roku Warszawa, 11.02.2015 Andrzej Januszewicz Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa tel.22 34 34 339; fax. 22 34 34 517; E-mail: a.januszewicz@ikard.pl Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Skierowania na staże i programy staży specjalizacyjnych i kierunkowych

Skierowania na staże i programy staży specjalizacyjnych i kierunkowych Załącznik nr 1 Skierowania na staże i programy staży specjalizacyjnych i kierunkowych realizowanych w ramach specjalizacji w MEDYCYNIE PRACY. Pieczęć jednostki kierującej Skierowanie do.dn..... (nazwa

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MAGISTERSKI kierunek POŁOŻNICTWO 2014/2015 OBSZAR WIEDZY HUMANISTYCZNEJ

EGZAMIN MAGISTERSKI kierunek POŁOŻNICTWO 2014/2015 OBSZAR WIEDZY HUMANISTYCZNEJ EGZAMIN MAGISTERSKI kierunek POŁOŻNICTWO 2014/2015 OBSZAR WIEDZY HUMANISTYCZNEJ 1. Filozofia zawodu położnej a misja opieki położniczej. 2. Wpływ wybranych koncepcji filozoficznych na kształtowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny specjalizacji

Regulamin organizacyjny specjalizacji Regulamin organizacyjny specjalizacji z radiofarmacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia obowiązujący w Oddziale Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie procedur medycznych

Zaliczenie procedur medycznych Załącznik nr 2 do Indeksu wykonanych zabiegów i procedur medycznych Zaliczenie procedur medycznych wykonanych przez lekarza w czasie staży specjalizacyjnych i kierunkowych realizowanych w ramach specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Echokardiograficzny test obciążeniowy z dobutaminą w polskich pracowniach echokardiograficznych.

Echokardiograficzny test obciążeniowy z dobutaminą w polskich pracowniach echokardiograficznych. Echokardiograficzny test obciążeniowy z dobutaminą w polskich pracowniach echokardiograficznych. Opracowanie na podstawie danych z 25 Pracowni Echokardiograficznych w Polsce posiadających akredytację Sekcji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PLAN ĆWICZEŃ DLA SŁUCHACZY 5 lub 6 RS Wydziału Wojskowo lekarskiego UM w Łodzi

SZCZEGÓŁOWY PLAN ĆWICZEŃ DLA SŁUCHACZY 5 lub 6 RS Wydziału Wojskowo lekarskiego UM w Łodzi SZCZEGÓŁOWY PLAN ĆWICZEŃ DLA SŁUCHACZY 5 lub 6 RS Wydziału Wojskowo lekarskiego UM w Łodzi I. Przedmiot fakultatywny Choroby metaboliczne kości problem współczesnej cywilizacji. Mity i fakty (zajęcia oparte

Bardziej szczegółowo

OPIEKA AMBULATORYJNA NAD CHORYMI Z NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA

OPIEKA AMBULATORYJNA NAD CHORYMI Z NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA OPIEKA AMBULATORYJNA NAD CHORYMI Z NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA dr hab. med. Ewa Konduracka Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakowski Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności, tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy

Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności, tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności, tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie 1 Okres realizacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA CERTYFIKATÓW INDYWIDUALNYCH SEKCJI RYTMU SERCA POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO

ZASADY PRZYZNAWANIA CERTYFIKATÓW INDYWIDUALNYCH SEKCJI RYTMU SERCA POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO ZASADY PRZYZNAWANIA CERTYFIKATÓW INDYWIDUALNYCH SEKCJI RYTMU SERCA POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO Zważywszy, że: W ZAKRESIE URZĄDZEŃ WSZCZEPIALNYCH I ELEKTROFIZJOLOGII 1. jednym z celów statutowych

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Ratownictwo

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne techniki diagnostyczne

Nowoczesne techniki diagnostyczne Nowoczesne techniki diagnostyczne Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil Jednostka organizacyjna prowadząca przedmiot MODUŁ Przedmiot wyodrębniony w module Kod Nauczyciel akademicki odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

- cukrzycy - hiperlipidemii - otyłości - osteoporozy - dny moczanowej

- cukrzycy - hiperlipidemii - otyłości - osteoporozy - dny moczanowej Lp. Elementy składowe sylabusu Opis 1. Nazwa u Choroby wewnętrzne - Choroby metaboliczne 2. Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Lekarski UJ CM Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych 3. Kod u WL-L5.Chor.Wew.III

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: DIAGNOSTYKA KLINICZNA

Przedmiot: DIAGNOSTYKA KLINICZNA Przedmiot: DIAGNOSTYKA KLINICZNA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj przedmiotu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom studiów (np.

Bardziej szczegółowo

VI ŚWIĘTOKRZYSKIE WARSZTATY HOLTERA EKG AMELIÓWKA 23-25.11.2012 ROK

VI ŚWIĘTOKRZYSKIE WARSZTATY HOLTERA EKG AMELIÓWKA 23-25.11.2012 ROK NACZELNA RADA LEKARSKA ŚWIĘTOKRZYSKA IZBA LEKARSKA ODDZIAŁ KIELECKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO VI ŚWIĘTOKRZYSKIE WARSZTATY HOLTERA EKG AMELIÓWKA 23-25.11.2012 ROK Szanowni Państwo Mam zaszczyt

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny:

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: Załączniki do rozporządzenia z dnia 20 października 2005 r. Załącznik nr 1 Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: 1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2012/2013 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY V roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2012/2013 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY V roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2012/2013 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY V roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : PULMONOLOGIA 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek ) realizującej

Bardziej szczegółowo

Regulaminu organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej

Regulaminu organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej Regulaminu organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej I. Postanowienia wstępne 1 Regulamin obowiązuje w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, w Zakładzie Psychologii Klinicznej ul. Chodźki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychiatria w pytaniach i odpowiedziach. 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo