Kraków, 24 września Zapytanie ofertowe na dostawę i wdroŝenie technologii teleinformatycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kraków, 24 września 2009. Zapytanie ofertowe na dostawę i wdroŝenie technologii teleinformatycznych"

Transkrypt

1 Kraków, 24 września 2009 Zapytanie ofertowe na dostawę i wdroŝenie technologii teleinformatycznych w ramach projektu nr umowy WNP-POIG /09-01 o tytule: Zakup i wdroŝenie narzędzia informatycznego B2B dla klientów firmy Euro-Trade wraz z otoczeniem systemowym I. Wstęp EURO-TRADE P.H.Z. Golińscy Spółka Jawna zaprasza do złoŝenia pisemnych ofert w zakresie dostawy i wdroŝenia technologii teleinformatycznych niezbędnych do realizacji projektu Zakup i wdroŝenie narzędzia informatycznego B2B dla klientów firmy Euro-Trade wraz z otoczeniem systemowym na bazie wymagań firmy Euro-Trade wyspecyfikowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. II. Informacje podstawowe 1. Charakterystyka firmy Euro-Trade Firma EURO-TRADE P.H.Z. Golińscy Spółka Jawna została załoŝona w 1990 roku. Jej początkową działalnością była hurtowa sprzedaŝ artykułów biurowych, szkolnych i zabawek. Obecnie, oprócz sprzedaŝy art. szkolno-biurowych i zabawek poprzez posiadane dwie hurtownie, firma jest równieŝ producentem art. szkolno-biurowych brandowanych własną marką Starpak, a takŝe ogólnopolskim dystrybutorem tych produktów. Euro-Trade prowadzi równieŝ ogólnopolską sprzedaŝ art. dziecięcych i zabawek pochodzących z własnego importu. Prowadzona jest równieŝ działalność polegająca na bezpośrednim zaopatrywaniu biur i urzędów w art. biurowe oraz eksport marki Starpak. Rozwój firmy wpisany w jej politykę i strategię jest konieczny ze względu na rosnące wymagania rynku oraz obecną na nim konkurencję. Utrzymanie i umacnianie swojej pozycji na rynku, poszerzanie i ciągłe

2 ulepszanie obsługi klientów zarówno krajowych jak i zagranicznych jest drogą rozwoju Euro-Trade. Obszar działalności: obszar całej Polski i zagranica. 2. Lokalizacja projektu Projekt realizowany będzie etapowo w trzech lokalizacjach: a) Kraków, ul. Łokietka 155 budynek spełniający funkcję hali sprzedaŝy, magazynu głównego, centrum biurowego. powierzchnia magazynowa 1480 m 2 powierzchnia hali sprzedaŝy 1900 m 2 powierzchnia biurowa 750 m 2 powierzchnia zaplecza socjalnego 65 m 2 b) Kraków, ul. Obrońców Modlina 4 powierzchnia magazynowa 4600 m2, powierzchnia biurowa 100 m 2 c) Rzeszów, ul. B. śeleńskiego 15 budynek handlowo-magazynowy powierzchnia magazynowa 1488 m 2 powierzchnia biurowa 24 m 2 3. Ogólny opis projektu Planowany projekt będzie polegał na zakupie niezbędnego dla wdroŝenia systemu B2B oprogramowania i sprzętu komputerowego wraz z otoczeniem systemowym (m.in. dostosowanie posiadanego systemu ERP oraz zakup niezbędnych środków trwałych). Na bazie narzędzia B2B będzie odbywać się w wymiana handlowa oraz informacyjna pomiędzy firmą EURO-TRADE a jej instytucjonalnymi partnerami handlowymi. Wymiana ta będzie w znacznym stopniu zautomatyzowana, co silnie przyczyni się do usprawnienia i przyśpieszenia wzajemnych transakcji handlowych. Narzędzie B2B umoŝliwi partnerom firmy EURO-TRADE podgląd stanów magazynowych online wraz z oferowanymi cenami

3 oraz specjalnymi ofertami przez 24 godziny na dobę, przeglądanie zdjęć i opisów oferowanych towarów, dokonywanie zamówień przez całą dobę oraz z dowolnego miejsca, podgląd całego procesu realizacji zamówienia, pobranie dokumentów sprzedaŝowych zaraz po ich wystawieniu, dostęp do stanu wzajemnych rozrachunków i otwartego salda naleŝności, pełny monitoring składanych zamówień (archiwum) oraz składanie reklamacji i monitorowanie procesu reklamacyjnego. Aplikacja B2B będzie zawierała równieŝ moduł programu lojalnościowego oraz sekcję dla dostawców, którzy będą mieli dostęp do danych na temat swojej oferty w Euro-Trade oraz moŝliwość sugerowania zamówień. Narzędzie B2B będzie dodatkowo w przyszłości podstawą wdroŝenia u partnerów narzędzia B2C. Poprzez wdroŝenie obu narzędzi przedsiębiorstwo EURO-TRADE będzie miało wpływ na usprawnienie obsługi klientów detalicznych swoich partnerów. Aktualnie uŝytkowany przez firmę Euro-Trade zintegrowany system informatyczny klasy MRP/ERP, stanowić będzie techniczną podstawę funkcjonowania systemu B2B. W celu pełnej integracji systemu MRP/ERP z internetową aplikacją B2B, zostanie on wyposaŝony w szereg dodatkowych modułów dedykowanych dla przedsiębiorstw z branŝy handlowej. Specyfikowane moduły umoŝliwią między innymi prowadzenie zaawansowanej polityki rabatowej, promocji oraz programów lojalnościowych, rozrachunków dewizowych, ewidencję środków trwałych oraz rejestrowanie zamówień dla dostawców. W ramach projektu planowany jest zakup i wdroŝenie aplikacji WMS do zarządzania tzw. magazynem wysokiego składowania w trzech lokalizacjach firmy Euro-Trade. BudŜet projektu zakłada dodatkowo zakup niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej wraz platformą systemowo-bazodanową warunkującą wydajną i niezawodną pracę wdraŝanych rozwiązań oraz przeprowadzenie działań szkoleniowych i doradczo-wdroŝeniowych w zakresie zakupionych technologii, warunkujących sukces podejmowanych działań. III. Przedmiot oferty Na przedmiot oferty składają się: a. Zakup oprogramowania: aplikacja B2B, rozszerzenie ilości uŝytkowników oraz wachlarza funkcjonalnego obecnie uŝytkowanego systemu klasy ERP, oprogramowanie

4 do zarządzania magazynem typu wysokiego składowania WMS oraz pozostałe oprogramowania systemowo-bazodanowe realizujące potrzeby funkcjonalne firmy Euro-Trade. b. Dostawa platformy sprzętowej: infrastruktura tele-techniczna magazynu wysokiego składowania (okablowanie strukturalne sieć komputerowa, urządzenia aktywne wraz z akcesoriami, serwer zapasowy dla aplikacji ERP/WMS). c. Usługi wdroŝeniowe szkolenia, wykonanie niezbędnych prac doradczo-wdroŝeniowych zarządzanie wdroŝeniem, prace implementacyjne i konfiguracyjne. d. Zapewnienie serwisu, opieki technicznej i konserwacji dla zaoferowanych rozwiązań. Specyfikacja przedmiotowa i ilościowa została przedstawiona w poniŝszych tabelach. Z uwagi na szeroki zakres przedmiotu zapytania ofertowego oraz dopuszczenie moŝliwości składania ofert częściowych, poszczególne składniku projektu zostały zakwalifikowane do 3 osobnych obszarów tematycznych. KaŜdy obszar tematyczny wraz z niezbędnymi do realizacji usługami, stanowi najmniejszą część zapytania do której dopuszcza się składanie ofert częściowych. Ze względu na specyfikę realizowanego projektu, zamawiający zastrzega sobie jednakŝe prawo preferowania ofert całościowych jako najpełniej gwarantujących spójność, jakość i terminowość realizacji projektu. Obszar 1 Aplikacja B2B Lp. Zagadnienie 1. Wielofunkcyjna internetowa aplikacja B2B działająca w bezpośredniej współpracy z systemem ERP/WMS.

5 Obszar 2 ERP / WMS / serwer zapasowy backup Lp. Zagadnienie 1. Moduł systemu klasy ERP do zarządzania magazynem wysokiego składowania WMS dla 21 uŝytkowników równoczesnych. 2. Moduł systemu klasy ERP "Magazyn logistyczny wysokiego składowania". 3. Zakup 8 nowych uŝytkowników systemu klasy MRP/ERP 4. Wzbogacenie wachlarza funkcjonalnego pakietu modułów aplikacji ERP, obecnie uŝytkowanego przez firmę Euro-Trade celem pełnej integracji systemów B2B, WMS i ERP dla 90 uŝytkowników. 5. Zakup oprogramowania mediatorowego dla 29 uŝytkowników. 6. Zakup oprogramowania terminalowego dla 59 uŝytkowników. 7. Zakup relacyjnej bazy danych dla 29 uŝytkowników nazwanych. 8. Zakup 1 serwera zapasowego "backup" 9. Zakup systemu operacyjnego (do serwera zapasowego back up, klasy co najmniej Windows Server Standard 2003 R2 w/sp2 64Bit x64 EN 1-4CPU 5 Clt OEM licencja na 1 serwer) 10. Zakup 1 zasilacza awaryjnego (dla serwera zapasowego "backup")

6 Obszar 3 Infrastruktura magazynu wysokiego składowania Lp. Zagadnienie 1. Zakup 3 sieci komputerowych na potrzeby magazynu wysokiego składowania (okablowanie strukturalne magazynu wysokiego składowania) 2. Zakup 21 przemysłowych terminali przenośnych (kolektorów danych)*. 3. Zakup 21 baterii zapasowych (do kolektorów danych). 4. Zakup 8 ładowarek 4-slotowych, wraz z zasilaczem (do kolektorów danych). 5. Zakup 3 podstawek komunikacyjnych (stacji dokujących) z kompletem kabli (do kolektorów danych). 6. Zakup 3 półprzemysłowych drukarek kodów kreskowych (300dpi)* 7. Zakup 37 radiowych punktów dostępowych AccessPoint. * urządzenia powinny być przystosowane do współpracy z uŝytkowanym obecnie przez firmę Euro-Trade systemem klasy ERP. Dla kaŝdego z wyspecyfikowanych obszarów tematycznych oferty powinny zawierać koszty usług (wykonania modelu merytorycznego, przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych oraz doradztwa w zakresie wdraŝanych w projekcie technologii) wraz z niezbędną ilością godzin do ich realizacji. Ceny usług powinny być podane według stawki za 1 roboczogodzinę konsultanta. W przypadku oprogramowania prosimy o podanie rocznych kosztów jego utrzymania. IV. Warunki postępowania ofertowego 1. Informacje ogólne Do składania ofert firma Euro-Trade zaprasza wszystkie firmy, które posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie we wdraŝaniu projektów tego typu i są władne do złoŝenia oferty w

7 zakresie i na warunkach w nim określonych z następującymi zastrzeŝeniami: a) Firma Euro-Trade zastrzega sobie prawo do przyznania realizacji tego projektu jednemu dostawcy w całości, lub kilku dostawcom oddzielnie w wyspecyfikowanych obszarach tematycznych dotyczących oprogramowania i wdroŝenia, oraz infrastruktury sprzętowej. b) Dopuszcza się moŝliwość złoŝenia oferty częściowej, jednakŝe obejmującej całość danego obszaru tematycznego. c) Firma Euro-Trade zastrzega sobie prawo do przyznania realizacji projektu dostawcy / dostawcom najlepiej spełniającym wymagania biznesowe firmy. d) Firma Euro-Trade zastrzega sobie prawo do przedłuŝenia terminu składania ofert wg własnego uznania. e) ZłoŜenie oferty przez Oferenta nie moŝe być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Euro-Trade. f) Firma Euro-Trade zastrzega sobie bez konieczności podawania przyczyn prawo odstąpienia od rozpatrywania otrzymanej oferty zarówno w odniesieniu do całości jak i jej poszczególnych elementów. 2. Kryteria oceny ofert Firma Euro-Trade dokona oceny otrzymanych ofert kierując się następującymi kryteriami: a) Jakość zaoferowanych produktów i usług, b) Integracja oferowanych aplikacji (istniejąca bądź koszty jej wykonania) z obecnie uŝytkowanym systemem ERP, c) Cena, d) Zakres funkcjonalny proponowanych rozwiązań, e) Warunki i jakość zaoferowanego serwisu, f) Kompleksowość składanej oferty, g) Czas dostawy oferowanych produktów lub usług h) Dotychczasowa historia współpracy z firmą Euro-Trade W wyniku dokonanej analizy otrzymanych ofert zostanie wyselekcjonowany dostawca lub dostawcy poszczególnych obszarów tematycznych w zakresie oprogramowania, wdraŝania

8 oraz infrastruktury sprzętowej. W trakcie analizy ofert firma Euro-Trade moŝe zwrócić się do oferentów o dodatkowe informacje lub spotkanie w siedzibie firmy celem wyjaśnienia ewentualnych niejasności dotyczących zaoferowanych rozwiązań. 3. Konsultacje, udzielanie wyjaśnień W przypadku zainteresowania niniejszym zapytaniem, informacji merytorycznych i technicznych udziela pan Artur Goliński kontakt: tel lub na miejscu w siedzibie firmy EURO-TRADE Kraków, ul. Łokietka 155 w dniach 28, 29, 30 września 2009 w godzinach od do (po uprzednim umówieniu spotkania za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres 4. Przygotowanie, waŝność i termin składania ofert Oferty naleŝy przygotować w języku polskim. Wszystkie ceny naleŝy podawać jako wartości netto. Ceny powinny być wyraŝone w PLN i posiadać termin waŝności do 15 lutego Oferty moŝna składać w formie papierowej lub elektronicznej (w formatach plików MS Word lub pdf) pod adres: Pan Artur Goliński EURO-TRADE P.H.Z. Golińscy Spółka Jawna Kraków, ul. Łokietka 155 lub Termin składania ofert:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Sosnowiec, 05.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 8 Oś

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr 2/2014 NA DOSTARCZENIE I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE DLA COMBI-LINE SP. Z O.O.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr 2/2014 NA DOSTARCZENIE I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE DLA COMBI-LINE SP. Z O.O. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2014 NA DOSTARCZENIE I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE DLA COMBI-LINE SP. Z O.O. Solec Kujawski, 17 czerwca 2014 roku DOTACJE NA INNOWACJE SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe Toruń 04.12.2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B do zautomatyzowania procesów biznesowych obsługi usług transportowych firmy Jarkpol Jarosław Górski Sp.j." współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl, 15 listopada 2012 r. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Zapytanie ofertowe W związku z planowaną realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do: Warszawa, 23-04-2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013 Od: Redet S.A. ul. Ciołka 16 lok. 232 01-443 Warszawa Do: Wstęp Redet S.A. w związku z realizacją projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Gostynin, dnia: 05.11.2013r. FIRMA HANDLOWA TYTAN HURTOWNIA NARZĘDZI I ARTYKUŁÓW BHP ELŻBIETA BALCERZAK 09-500 Gostynin ul.

Gostynin, dnia: 05.11.2013r. FIRMA HANDLOWA TYTAN HURTOWNIA NARZĘDZI I ARTYKUŁÓW BHP ELŻBIETA BALCERZAK 09-500 Gostynin ul. FIRMA HANDLOWA TYTAN HURTOWNIA NARZĘDZI I ARTYKUŁÓW BHP ELŻBIETA BALCERZAK 09-500 Gostynin ul. Kutnowska 74a Gostynin, dnia: 05.11.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania ofertowego na realizację

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Henryk Mrowiec Przeds. Produkcyjno-Handlowe Usługowe "Madex"

ZAPYTANIE OFERTOWE. Henryk Mrowiec Przeds. Produkcyjno-Handlowe Usługowe Madex Tychy, dnia 26.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu Implementacja wielozadaniowego systemu B2B w firmie P.P.H.U Madex w celu reorganizacji procesów współpracy

Bardziej szczegółowo

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie firmami handlowymi, produkcyjnymi i usługowymi ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Ogólne informacje o systemie ODL Przedstawiamy Państwu

Bardziej szczegółowo

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych "BUDROPOL" Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni 41-253 Czeladź ul. Letnia 3

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP Kraków, dn. 18.02.2014 r. OKPL s.c. Piotr Zieliński, Paweł Zieliński, Katarzyna Zielińska, Małgorzata Zielińska, Tomasz Cichański ul. Racławicka 58 30-017 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji

Bardziej szczegółowo

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED UMOWA NR... Załącznik nr 7 do SIWZ W dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1/8, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551: zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 27.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup i wdrożenie systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi 2. Zakup usługi szkoleniowej szkolenie

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2 Grupa Polska Stal S.A. ul. Ujastek 7 31-752 Kraków Kraków, 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu: 1. Sprzętu komputerowego, 2. Licencji oprogramowania komputerowego, 3. Szkoleń specjalistycznych,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający. TURBO-TEC Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 258. 46-603 Jaworzno. Jaworzno, dnia 21 stycznia 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający. TURBO-TEC Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 258. 46-603 Jaworzno. Jaworzno, dnia 21 stycznia 2014r. TURBO-TEC Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 258 46-603 Jaworzno Jaworzno, dnia 21 stycznia 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu Wdrożenie systemu B2B działającego w

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych) Piwonin, dnia 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi b.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 Kraków, 8 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Equimed Hołda, Lenk, Trembecki spółka jawna z siedzibą ulica Prądnicka 46 (31-202) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PN.: PLATFORMA WYMIANY DANYCH B2B USPRAWNIAJĄCA PROCESY BIZNESOWE POMIĘDZY FIRMĄ SAWO-MET SP. Z O.O. A PARTNERAMI HANDLOWYMI

PROJEKT PN.: PLATFORMA WYMIANY DANYCH B2B USPRAWNIAJĄCA PROCESY BIZNESOWE POMIĘDZY FIRMĄ SAWO-MET SP. Z O.O. A PARTNERAMI HANDLOWYMI ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zapytania Ofertowego na: Dostawę i wdrożenie platformy wymiany danych B2B oraz sprzętu Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia POIG 8.2/SAWOMET SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAKRES

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu usprawnienia głównych procesów współpracy między firmą HURTOWNIA KWIATÓW RÓŻ

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu usprawnienia głównych procesów współpracy między firmą HURTOWNIA KWIATÓW RÓŻ Hurtownia Kwiatów Róża Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bór I 20 43-230 Goczałkowice Zdrój Goczałkowice Zdrój, dnia 01.07.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania ofertowego na realizację

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bydgoszcz, dnia 07.01.2014r. ELEKTROS S.C. - Jerzy, Maria, Dominik, Barbara Jarzemscy Ul. Pielęgniarska 6 85-790 Bydgoszcz

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bydgoszcz, dnia 07.01.2014r. ELEKTROS S.C. - Jerzy, Maria, Dominik, Barbara Jarzemscy Ul. Pielęgniarska 6 85-790 Bydgoszcz Bydgoszcz, dnia 07.01.2014r. ELEKTROS S.C. - Jerzy, Maria, Dominik, Barbara Jarzemscy Ul. Pielęgniarska 6 85-790 Bydgoszcz ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr 1-POIG-13

Zapytanie Ofertowe nr 1-POIG-13 ELEKTROTERMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Zapytanie Ofertowe nr 1-POIG-13 Dotyczy projektu pt. Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji i koordynacji działań finansowych,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO Tomaszów Mazowiecki, 01.07.2014 r. Zamawiający: PPH KELMES" ELŻBIETA SZYMAŃSKA, ANDRZEJ SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA Ul. Włókiennicza 6 97-200 Tomaszów Mazowiecki ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo