SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 1 Białystok, dnia r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE PROCESU INWESTYCYJNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH POZWOLEŃ I DECYZJI DLA BUDOWY STACJI OBSŁUGI POJAZDÓW ORAZ INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ NA TERENACH PKS W BIAŁYMSTOKU S.A. PRZY UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO W BIAŁYMSTOKU PKS.SA-DT/ZP/ Informacja o zamawiającym. ROZDZIAŁ I 1. Zamawiającym w postępowaniu jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku Spółka Akcyjna z siedzibą Białystok, ul. Fabryczna 1, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod Nr , posiadającym NIP , REGON , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, opłaconym w całości; tel , fax , adres internetowy: 2. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: PKS S.A. - DT/ZP/ Oferenci we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. Tryb udzielenia zamówienia. ROZDZIAŁ II Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie obowiązującego u Zamawiającego wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz posiłkowo ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223 poz z późn. zm.) - dalej zwanej p.z.p., o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. 1. Przedmiot zamówienia - opis. ROZDZIAŁ III 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przygotowanie procesu inwestycyjnego wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i decyzji dla

2 2 budowy stacji obsługi pojazdów oraz infrastruktury komunikacyjnej (w tym obejmującej ciągi komunikacyjne, parkingi, perony dworca itp.) na terenach PKS w Białymstoku S.A. przy ul. Bohaterów Monte Cassino w Białymstoku Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Nadzór nad projektem i dokumentacją Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następującego zakresu prac: Zadanie I Sporządzenie koncepcji realizacji obiektów (stacji obsługi pojazdów i infrastruktury komunikacyjnej), jako elementów wkomponowanych na terenach PKS w Białymstoku S.A. przy ul. Bohaterów Monte Cassino w Białymstoku. Koncepcja zostanie wykonana w oparciu o przedstawioną w wybranej ofercie koncepcję wstępną i będzie polegała na: a) opracowaniu inwentaryzacji istniejących obiektów na terenach PKS w Białymstoku S.A. przy ul. Bohaterów Monte Cassino w Białymstoku przez ich wkreślenie na opracowanej przez Wykonawcę mapie, b) wkreśleniu na mapie: stacji obsługi pojazdów, infrastruktury komunikacyjnej (w tym obejmującej ciągi komunikacyjne, parkingi, perony dworca, wjazdy i wyjazdy z planowanej stacji paliw itp.) i innych obiektów planowanych do realizacji przez Zamawiającego, c) przedstawieniu rozwiązań technicznych stacji obsługi pojazdów (rysunki techniczne obiektu z jego przybliżonymi wymiarami i kubaturą, opis niezbędnych materiałów do wykonania obiektu) i infrastruktury komunikacyjnej, w tym wskazanie optymalnych rozwiązań wraz z określeniem możliwości uzyskania zakładanych parametrów obiektu planowanego do realizacji, d) przedstawieniu propozycji w zakresie technologii i kolejności wykonywania prac, e) przedstawieniu ścieżki procesu inwestycyjno proceduralnego w zakresie uzyskania stosownych, niezbędnych decyzji i pozwoleń przewidywanych prawem. Zadanie II Przygotowanie wniosków i uzyskanie ostatecznych: decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia wraz z opracowaniem (w razie konieczności) raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zadanie III Wykonanie dokumentacji projektowej stacji obsługi pojazdów i infrastruktury komunikacyjnej, zgodnej z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz decyzjami wymienionymi w Zadaniu II, a w szczególności: a) wykonanie projektów budowlanych zgodnych z projektami zagospodarowania terenu, b) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, c) wykonanie niezbędnych kosztorysów, jak kosztorysów nakładczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, kosztorysów ofertowych. Zadanie IV

3 3 Przygotowanie wniosków i uzyskanie w imieniu inwestora ostatecznego pozwolenia na budowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz ze zm. - dalej zwanej Prawo budowlane ). Zadanie V Udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych przy formułowaniu odpowiedzi na złożone w trakcie postępowania pytania dotyczące treści SIWZ, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia oraz w charakterze biegłego przy ocenie złożonych ofert. Zadanie VI Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji projektu zgodnie z przepisami (w szczególności art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo budowlane. 2. Szczegółowy opis i warunki realizacji zamówienia 2.1. Opracowanie koncepcji realizacji obiektu podlegać będzie uzgodnieniu z Zamawiającym. Uzgodnienie koncepcji zostanie potwierdzone protokołem uzgodnień przygotowanym przez zespół w skład, którego zostaną powołani przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego. W trakcie uzgodnień Wykonawca może przedstawiać ewentualne korekty rozwiązań sytuacyjnych obiektów istniejących i planowanych w ramach przedstawionej przez Wykonawcę koncepcji wstępnej. Zespół zobowiązany jest do uzgodnienia koncepcji w terminie maksymalnie 30 dni od protokolarnego przedstawienia jej Zamawiającemu Uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego koncepcja, będzie stanowiła podstawę sporządzania i wykonania właściwej dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji i pozwoleń, opinii oraz zaświadczeń i uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami i przepisami w zakresie projektowania oraz zgodnie z obowiązującymi aktualnymi przepisami prawa w tym zakresie, z należytą starannością, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia Przy projektowaniu i wycenie Wykonawca zobowiązany jest do kierowania się założeniami i ustaleniami zawartymi w założeniach do koncepcji przedsięwzięcia, stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do SIWZ oraz decyzjami określonymi w Zadaniu II Wszelkie koszty opracowania dokumentacji oraz wniosków ponosi Wykonawca (np. opłaty do wniosków o wydanie pozwoleń, za pełnomocnictwa, wypisy, wyrysy itp.) Dokumentację projektową Wykonawca dostarczy w 5 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na płytach CD lub DVD, w postaci plików ogólnodostępnych (formaty:.doc,.xls,.pdf; inne pliki po uzgodnieniu z Zamawiającym) Całość zamówienia Wykonawca realizuje z własnych materiałów, własnym staraniem i na własny koszt Sporządzone wnioski i uzyskane postanowienia, opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia itp. (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu na bieżąco, w terminie 3 dni od złożenia lub uzyskania ww. dokumentów Wykonawca będzie występował o wydanie niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji, na potrzeby przedmiotu zamówienia na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do podjęcia skutecznych działań, w

4 4 imieniu Zamawiającego, celem otrzymania niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji, a także sporządzania rozwiązań projektowych Dodatkowo dokumentacja musi być zaopatrzona w oświadczenia: a) oświadczenie, że dokumentacja została sporządzona zgodnie z umową i obowiązującymi w kraju normami oraz aktualnymi przepisami, b) oświadczenie, że dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, dla którego służy i nadaje się do realizacji, c) oświadczenie, że Wykonawca posiada udokumentowane niezbędne uzgodnienia w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów W ramach pełnienia nadzoru autorskiego w całym okresie trwania budowy obowiązkiem Wykonawcy będzie: a) stwierdzenie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z postępu robót, pojawiając się na terenie budowy nie rzadziej niż raz na tydzień oraz na każde wezwanie Zamawiającego, dokonane telefonicznie lub faksem. Nadzór autorski sprawowany będzie od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do ich zakończenia i oddania do użytkowania celem stwierdzenia zgodności realizacji robót z projektem, wyjaśnienia wątpliwości dotyczących projektu oraz czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego lub zmiany pozwolenia na budowę. b) uzgodnienie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidywanych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania w projekcie rozwiązań standardowych, skutkujących optymalizacją kosztów budowy i eksploatacji. Na etapie projektowania inwestycji Wykonawca jest zobowiązany na polecenie Zamawiającego do stosowania tańszych rozwiązań technologicznych i materiałowych niż pierwotnie proponowane Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu planowanej inwestycji i jej otoczenia, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu planowanej inwestycji ponosi Wykonawca Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. Jeżeli zamówienie realizowane będzie przy pomocy podwykonawców, Wykonawca musi wykazać w ofercie, które prace wykona podwykonawca. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców W celu realizacji zamówienia Zamawiający będzie udzielał wskazówek i zaleceń co do przygotowania i realizacji przedsięwzięcia. Zamówienia uzupełniające. ROZDZIAŁ IV Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, zgodnych z przedmiotem zamówienia lub jego częścią o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego, w okresie do 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. ROZDZIAŁ V

5 5 Oferty częściowe i wariantowe. 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 2. Zamawiający dopuszcza złożenie przez oferenta ofert wariantowych. Wszystkie oferty wariantowe muszą spełniać warunki określone w SIWZ. Każda oferta wariantowa będzie oceniana przez Zamawiającego oddzielnie, jako odrębna oferta. Aukcje elektroniczne. ROZDZIAŁ VI Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. Termin realizacji zamówienia. ROZDZIAŁ VII 1. Przewidywany termin realizacji zamówienia w zakresie zadań I-IV wynosi 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy. 2. Przez termin realizacji zamówienia w zakresie, o którym mowa w ust. 1, rozumie się termin końcowego odbioru prac projektowych wraz z uzyskanym ostatecznym pozwoleniem na budowę w formie podpisanego przez obie strony protokołu odbioru końcowego. 3. Termin realizacji zamówienia może zostać przedłużony z przyczyn niezależnych od stron, o okres odpowiadający okresowi, przez który nie jest możliwe zrealizowanie zamówienia z przyczyn niezależnych od stron. 4. Termin realizacji zadania V i VI będzie zależny od terminu ogłoszenia zamówienia na roboty budowlane i rozpoczęcia robót budowlanych zaprojektowanych obiektów. Przewidywany termin realizacji zadania V i VI wynosi 24 miesiące od uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę inwestycji. ROZDZIAŁ VIII Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu oceny ich spełniania. 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 1.1. spełniają warunki określone w art. 22 p.z.p., dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 1.2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 p.z.p., 1.3. spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Badanie oferty w zakresie oceny spełniania warunków udziału polegać będzie na stwierdzeniu czy oferta spełnia wyżej wskazane warunki czy też ich nie spełnia na podstawie załączonych dokumentów. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu - jeżeli złoży żądane przez Zamawiającego oświadczenie o spełnianiu

6 6 warunków udziału i żądane dokumenty, z których będzie wynikało potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. W szczególności: 2.1. W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: wiedzę i doświadczenie, polegające na wykonaniu usług projektowych i usług przygotowania procesu inwestycyjnego charakterem odpowiadających przedmiotowi zamówienia, zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej dwa zadania o wartości brutto co najmniej ,00 zł każde, obejmujące swym zakresem należyte wykonanie usług realizacji prac projektowych (sporządzenia dokumentacji), w tym przynajmniej jedno z tych zadań powinno obejmować również wykonanie usługi uzyskania dla inwestora ostatecznego pozwolenia na budowę W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, w odpowiedniej (zgodnej z przedmiotem zamówienia) specjalności, spełniające wymagania wg ustawy Prawo Budowlane (w szczególności wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego) W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej - posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie niższą niż ,00 zł. Wykonawca, z którym Zamawiający zawrze umowę będzie zobowiązany w umowie do kontynuacji ubezpieczenia na ww. sumę ubezpieczenia. ROZDZIAŁ IX Informacja dotycząca wymaganych od Wykonawców oświadczeń lub dokumentów w celu: 1. Dokonania oceny ofert: 1.1. Oferta sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ Opracowana wstępna koncepcja stacji obsługi pojazdów, uwzględniająca przedstawione przez Zamawiającego założenia funkcjonalno programowe do tej koncepcji, ujęte w załączniku nr 1 do SIWZ. Wstępna koncepcja stacji obsługi pojazdów powinna zawierać przynajmniej, wizualizację zewnętrzną, rozkład pomieszczeń wewnątrz obiektu, planowane rozwiązania architektoniczne oraz ogólny opis projektowanego obiektu Opracowana wstępna koncepcja zagospodarowania terenu PKS w Białymstoku S.A. przy ul. Bohaterów Monte Cassino w Białymstoku z uwzględnieniem stacji obsługi pojazdów, stacji paliw, innych obiektów znajdujących się na ww. terenie PKS w Białymstoku S.A., proponowanych rozwiązań infrastruktury komunikacyjnej, przy uwzględnieniu przedstawionych przez Zamawiającego założeń do koncepcji, ujętych w załączniku nr 2 do SIWZ. Wstępna koncepcja powinna zawierać przynajmniej mapę graficzną terenu objętego opracowaniem, uwzględniającą położenie wszystkie planowanych obiektów, proponowanych

7 7 rozwiązań infrastruktury komunikacyjnej oraz położenie innych obiektów wskazanych przez Zamawiającego, a ponadto powinna zawierać ogólny opis projektowanego zagospodarowania terenu. 2. Potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.1. Oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy p.z.p. (formularz stanowi załącznik nr 5 do SIWZ; wymagany jest oryginał oświadczenia, nie jest dopuszczalna kopia oświadczenia) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych - co najmniej dwóch zadań charakterem odpowiadających przedmiotowi zamówienia, o wartości brutto co najmniej ,00 zł każde, obejmujące swym zakresem należyte wykonanie usług realizacji prac projektowych (sporządzenia dokumentacji), w tym przynajmniej jedno z tych zadań powinno obejmować również wykonanie usługi uzyskania dla inwestora ostatecznego pozwolenia na budowę - w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; w wykazie należy podać wartość wykonanych usług, przedmiot usług, daty wykonania i odbiorców oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane należycie (np. referencje, protokół końcowy odbioru - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność przez wykonawcę) Oświadczenie o dysponowaniu co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń wskazaną w Rozdziale VIII pkt 2.3. SIWZ Opłacona polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność przez Wykonawcę) na co najmniej minimum wymaganej sumy ubezpieczenia. 3. Potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia: 3.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (formularz stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, wymagany jest oryginał oświadczenia, nie jest dopuszczalna kopia oświadczenia) UWAGA: W przypadku spółek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego - aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 p.z.p., wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 p.z.p Dokument potwierdzający wniesienie wadium Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy w pkt W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia (konsorcjum) do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku, gdy oferta jest składana przez konsorcjum powinny zostać wyszczególnione wszystkie podmioty tworzące konsorcjum z podaniem ich nazw, danych adresowych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

8 8 Zapis pkt 2.1. i pkt 3.1., 3.2., 3.3. powyżej dotyczy wszystkich Wykonawców, którzy składają wspólnie ofertę. ROZDZIAŁ X Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, forma składanych dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 1. Porozumiewanie się (w tym składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji) pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym dopuszczalne jest w formie pisemnej. Wykonawcy winni kierować korespondencję do Zamawiającego na adres: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A. ul. Fabryczna 1, Białystok, fax: (085) , ; wraz z podaniem numeru referencyjnego postępowania. 2. Osoba do kontaktu : Justyna Korolczuk tel. (085) Wymagania dotyczące wadium. ROZDZIAŁ XI 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: ,- zł (piętnaście tysięcy złotych), najpóźniej do dnia terminu otwarcia ofert. 2. Wykonawca może wnieść wadium w każdej formie przewidzianej w ustawie Prawo zamówień publicznych. Dokument potwierdzający wniesienie wadium Wykonawca powinien załączyć do oferty. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45 pkt. 6 p.z.p.: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr Bank SBR Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 4. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium, Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu. Termin związania ofertą. ROZDZIAŁ XII 1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni licząc od upływu terminu otwarcia ofert. 2. Zamawiający może przedłużyć termin związania ofertą zgodnie z zapisami p.z.p.

9 Opis sposobu przygotowywania oferty. 9 ROZDZIAŁ XIII 1. Wykonawca wypełnia formularze oferty stanowiące załączniki do SIWZ i załącza wymagane dokumenty. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania łącznej ceny ofertowej realizacji zamówienia. 2. Jako element oferty oferenci zobowiązani są do złożenia wraz z formularzem ofertowym: a) wstępną koncepcję stacji obsługi pojazdów oraz b) wstępną koncepcję zagospodarowania terenu PKS w Białymstoku S.A. przy ul. Bohaterów Monte Cassino w Białymstoku, z uwzględnieniem stacji obsługi pojazdów, stacji paliw, innych obiektów znajdujących się na ww. terenie PKS w Białymstoku S.A., proponowanych rozwiązań infrastruktury komunikacyjnej - przy uwzględnieniu założeń do koncepcji przedstawionych przez Zamawiającego, o których mowa w rozdziale IX pkt 1.2 i 1.3 SIWZ. 3. Oferta Wykonawcy musi zostać złożona w języku polskim, zgodnie z prawem polskim, w szczególności ustawą Prawo zamówień publicznych. Osoby reprezentujące Wykonawcę/ów muszą być właściwie umocowane do działania w imieniu Wykonawcy/ów. Odpowiednie pełnomocnictwa muszą być załączone do oferty. 4. Wymagane przez Zamawiającego dokumenty będące załącznikami do oferty mogą być złożone wyłącznie w formie określonej rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2009 r. Nr 226 poz. 1817). 5. Dołączone do oferty dokumenty zawierające informacje niejawne wykonawcy muszą być wydzielone i oznaczone "Informacje niejawne". 6. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę muszą być sporządzone w sposób jasny, zwięzły i jednoznaczny tj. nie pozwalający na różną interpretację oraz zszyte w sposób uniemożliwiający wyjęcie kart. Każda zapisana strona oferty powinna być ponumerowana kolejnymi liczbami całkowitymi. 7. Oferta przetargowa powinna być umieszczona w nieprzezroczystej, zamkniętej kopercie z nazwą i adresem wykonawcy i wyraźnie opisana OFERTA PRZETARGOWA NA USŁUGI PROJEKTOWE I PROCES INWESTYCYJNY, NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT. 9. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 10. Sposób ustalenia przez Wykonawcę ceny oferty jest podany, jak niżej. Opis sposobu obliczenia ceny. ROZDZIAŁ XIV 1. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.) za wykonanie przedmiotu zamówienia. 2. Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3. Cenę wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca ustali według własnej kalkulacji za poszczególne czynności i sporządzone opracowania dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania łącznej ceny ofertowej realizacji zamówienia z uwzględnieniem wszystkich zadań składających się na przedmiot zamówienia.

10 10 4. Oferowana cena powinna obejmować koszty wszelkich prac i czynności prowadzących do uzyskania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w SIWZ. 5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert. ROZDZIAŁ XV 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Białymstoku ul. Fabryczna 1 w sekretariacie. Termin składnia ofert upływa w dniu godzina 11: Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Białymstoku ul. Fabryczna 1 w sali Konferencyjnej (pokój nr 208). Termin otwarcia ofert godzina 11:15. ROZDZIAŁ XVI Informacje dotyczące sposobu i walut, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia. 1. Zamawiający będzie prowadził rozliczenia wyłącznie w złotych polskich. 2. Wynagrodzenie ofertowe należne Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia będzie uiszczone w ratach, po realizacji poszczególnych etapów (zadań) przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że: a) 10% wynagrodzenia będzie płatne po wykonaniu Zadania I (opracowanie koncepcji), b) 10% wynagrodzenia będzie płatne po wykonaniu Zadania II (otrzymaniu przez Zamawiającego ostatecznych: decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji środowiskowej); c) 10% wynagrodzenia będzie płatne po wykonaniu Zadania III (sporządzenie dokumentacji) d) 50% wynagrodzenia będzie płatne po wykonaniu Zadania IV (po otrzymaniu przez Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na budowę), e) 10% wynagrodzenia będzie płatne po wykonaniu Zadania V (udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia), f) 10% wynagrodzenia będzie płatne po wykonaniu Zadania VI (sprawowanie nadzoru autorskiego). Kryterium oceny i sposób oceny ofert. ROZDZIAŁ XVII 1. Oferty oceniane są oddzielnie według poszczególnych kryteriów oceny ofert. Kryterium oceny ofert stanowią: 1.1. Cena oferty - znaczenie 45% W tym kryterium oferta Wykonawcy może zdobyć maksymalnie 45 punktów. Liczbę punktów poszczególnych ofert w tym kryterium ustala się według następującego wzoru: cena zamówienia netto oferty z najniższą ceną / cenę zamówienia netto oferty badanej x 45 pkt 1.2. Ocena przedstawionej koncepcji wstępnej w zakresie stacji obsługi pojazdów znaczenie 30%

11 W tym kryterium oferta Wykonawcy może zdobyć maksymalnie 30 punktów, które zdobywa oferta z przedstawioną wstępną koncepcją stacji obsługi pojazdów, najwyżej ocenioną przez Komisję przetargową Zamawiającego Komisja przetargowa Zamawiającego dokona oceny w oparciu o następujące kryteria oceny, za które będzie przyznawać punkty według określonych progów: a) pomysłowość i oryginalność rozwiązań architektonicznych, estetyka/wygląd obiektu od 0 do 5 pkt, b) zgodność z założeniami wskazanymi przez Zamawiającego od 0 do 5 pkt, c) funkcjonalność obiektu od 0 do 10 pkt, d) efektywność wykorzystania powierzchni obiektu od 0 do 5 pkt Najwyżej oceniona w tym kryterium oceny ofert będzie oferta, która zawiera największą liczbę punktów z poszczególnych kryteriów cząstkowych wskazanych w pkt Liczba przyznanych punktów zależy od subiektywnej oceny Komisji przetargowej, która działa na podstawie odrębnego Regulaminu działania Komisji przetargowej Liczbę punktów poszczególnych ofert w tym kryterium oceny ofert ustala się według następującego wzoru: łączna liczba punktów cząstkowych oferty badanej/łączna liczba punktów cząstkowych oferty z najwyższą liczbą punktów x 30 pkt 1.3. Ocena przedstawionej koncepcji wstępnej w zakresie zagospodarowania całości terenu znaczenie 25% W tym kryterium oferta Wykonawcy może zdobyć maksymalnie 25 punktów, które zdobywa oferta z przedstawioną wstępną koncepcją ww. zagospodarowania całości terenu, najwyżej ocenioną przez Komisję przetargową Zamawiającego Komisja przetargowa Zamawiającego dokona oceny w oparciu o następujące kryteria oceny, za które będzie przyznawać punkty według określonych progów: a) pomysłowość i oryginalność rozwiązań architektonicznych, estetyka/wygląd zagospodarowania terenu (ład, porządek) od 0 do 5 pkt, b) zgodność z założeniami Zamawiającego do wstępnej koncepcji od 0 do 5 pkt, c) funkcjonalność zagospodarowania terenu i ciągów komunikacyjnych od 0 do 10 pkt, d) efektywność wykorzystania terenu i ciągów komunikacyjnych od 0 do 5 pkt Najwyżej oceniona w tym kryterium oceny ofert będzie oferta, która zawiera największą liczbę punktów z poszczególnych kryteriów cząstkowych wskazanych w pkt Liczba przyznanych punktów zależy od subiektywnej oceny Komisji przetargowej, która działa na podstawie odrębnego Regulaminu działania Komisji przetargowej Liczbę punktów poszczególnych ofert w tym kryterium oceny ofert ustala się według następującego wzoru: łączna liczba punktów cząstkowych oferty badanej/łączna liczba punktów cząstkowych oferty z najwyższą liczbą punktów x 25 pkt 2. Sposób oceny ofert: 2.1. Oferty będą oceniane z zastosowaniem matematycznych obliczeń Każda oferta zostanie poddana indywidualnemu obliczeniu punktowemu wg wzoru: Cena oferty = K1 + K2 + K3, gdzie: K1, K2, K3 - oznacza liczbę punktów, które oferta zdobyła w poszczególnych kryteriach oceny ofert. 3. Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim

12 12 wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. ROZDZIAŁ XVIII Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty. 1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 2. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest podpisać umowę na realizację zamówienia oraz przedłożyć Zamawiającemu polisę ubezpieczenia OC ważną na okres trwania umowy wg Rozdz. VIII pkt 2.4. SIWZ, jeżeli taka polisa nie została przedłożona razem z ofertą. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 3. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy może być uznane przez Zamawiającego za odstąpienie od zawarcia umowy i skutkować zatrzymaniem wadium. 4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu harmonogram realizacji zamówienia w zakresie zadań I-IV, który stanowić będzie integralną część umowy. Prace projektowe wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń zostaną ukończone zgodnie z przedłożonym harmonogramem w ostatecznym terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Środki ochrony prawnej. ROZDZIAŁ XIX 1. W związku z tym, że niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy nie przysługują środki odwoławcze przewidziane tą ustawą. 2. Wykonawcy przysługuje prawo zwrócenia się do Zamawiającego z informacją o naruszeniu przez Zamawiającego zapisów niniejszej specyfikacji. Informacja prawna. ROZDZIAŁ XX We wszelkich nieuregulowanych sprawach w niniejszej SIWZ będą miały zastosowanie zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez PKS w Białymstoku S.A. oraz przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy p.z.p. i Kodeksu cywilnego. Załączniki do SIWZ. ROZDZIAŁ XXI Załącznik nr 1 Założenia funkcjonalno programowe do wstępnej koncepcji stacji obsługi pojazdów. Załącznik nr 2 Założenia do wstępnej koncepcji zagospodarowania terenów PKS w Białymstoku S.A.

13 13 Załącznik nr 3 Wzór umowy zawieranej przez Zamawiającego. Załącznik nr 4 Formularz oferty. Załącznik nr 5 - Oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy p.z.p. i braku podstaw do wykluczenia. Załącznik nr 6 Mapa sytuacyjna terenu PKS w Białymstoku S.A., który ma zostać ujęty we wstępnej koncepcji zagospodarowania.

14 14 Załącznik nr 1 do SIWZ ZAŁOŻENIE FUNKCJONALNO PROGRAMOWE STACJI OBSŁUGI 1. Budynek hali warsztatowej: a) jednokondygnacyjny, wykonany z konstrukcji stalowej, b) ściany zbudowane z płyt warstwowych, termoizolacyjnych, c) posadzka wyłożona materiałem syntetycznym wzmocniona na autobusowych ciągach komunikacyjnych, d) drzwi zewnętrzne otwierane automatycznie do góry, e) ogrzewanie poprzez nadmuchiwanie ciepłego powietrza z góry, f) dach ocieplany wraz z termoizolacyjnymi świetlikami, g) stanowiska pracy oświetlone dodatkowo oświetleniem bocznym, h) glazura w halach ułożona do wysokości 1,8 m. 2. Budynek administracyjno socjalny: a) murowany dwukondygnacyjny, przyległy do hali warsztatowej, b) pomieszczenia pracowników nadzoru technicznego zlokalizowane na parterze z wejściem na halę warsztatową, c) pomieszczenia socjalne na parterze i piętrze dla około 50 pracowników pracujących na dwie zmiany, d) posadzka w pomieszczeniach socjalnych wyłożona terakotą. 3. Hala warsztatowa: a) 6 stanowisk napraw bieżących w układzie pojedynczym lub podwójnym przejazdowe, w tym dwa stanowiska kanałowe, a 4 pozostałe wyposażone w podnośniki, b) oddzielne stanowisko obsługi technicznej (wymiana płynów i oleju), c) oddzielne stanowisko blacharsko spawalnicze wraz ze spawalnią, d) oddzielne stanowisko napraw powłok lakierniczych, e) oddzielne pomieszczenie stacji diagnostycznej spełniające wymogi dla ulokowania okręgowej stacji kontroli pojazdów, f) oddzielne pomieszczenie myjni autobusów z możliwością spuszczania WC, g) stanowiska specjalne: - napraw podzespołów, - napraw pomp wtryskowych, - obróbki mechanicznej, - silnikowania, - warsztat elektryczny z akumulatorownią, - naprawa ogumienia, - naprawa resorów, - narzędziownia. 4. Magazyny:

15 15 a) pomieszczenia magazynowe zintegrowane z halą warsztatową, b) magazyn wysokiego składowania z otwieranymi do góry drzwiami zewnętrznymi, c) magazyn farb i lakierów zlokalizowany przy stanowisku napraw powłok lakierowanych, d) magazyn na materiały i urządzenia spawalnicze zlokalizowany przy stanowisku blacharsko spawalniczym z drzwiami otwieranymi do góry, e) pomieszczenie biurowe. 5. Jedno oddzielne pomieszczenie gospodarcze dla brygady sprzątającej autobusy zintegrowane z myjnią. 6. Pomieszczenie rozdzielni elektrycznej, wentylatorni, sprężarkowni, pomieszczenie UPS z serwerownią, pomieszczenie wymienników powietrza część z nich może byś zlokalizowana na piętrze. 7. Ogrzewanie, ciepła i zimna woda zasilane z systemów miejskich po uprzedniej przebudowie infrastruktury. 8. Miejsca parkingowe i drogi dojazdowe wyłożone asfaltem, wyposażone w system odprowadzania wód opadowych.

16 16 Załącznik nr 2 do SIWZ Założenia do koncepcji zagospodarowania nieruchomości PKS w Białymstoku S.A. przy ul. Bohaterów Monte Cassino 1. Dopuszcza się lokalizację Stacji Obsługi z pomieszczeniami towarzyszącymi w połączeniu z budynkiem hotelowym. 2. Wjazd i wyjazd na teren nieruchomości od strony ulicy Bohaterów Monte Cassino. 3. Stacja paliw ogólnodostępna z wjazdem i wyjazdem z ul. Bohaterów Monte Cassino o powierzchni około 3000 m 2 z oddzielnym dystrybutorem, zbiornikiem i ciągiem komunikacyjnym dla autobusów PKS w Białymstoku S.A. Ciągi komunikacyjne stacji paliw nie mogą kolidować z ciągami komunikacyjnymi obsługującymi dworzec PKS i stację obsługi pojazdów oraz powinny być tak zaprojektowane, aby spełniały jednocześnie zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego. Stacja paliw będzie projektowana przez oddzielny podmiot w oddzielnym postępowaniu. 4. Likwidacja 2-3 obecnych wiat (peronów) odjazdowych, połączona z ewentualną likwidacją części przejścia podziemnego dla pasażerów, związanej z likwidowanymi wiatami peronowymi. 5. Lokalizacja przystanku dla wysiadających w pobliżu budynku dworcowego. 6. Nowy układ komunikacji wewnętrznej dla autobusów uwzględniający funkcje wszystkich obiektów. 7. Nowy układ ciągów pieszych z możliwością wykorzystania ewentualnie zachowanego przejścia podziemnego. 8. Możliwość zdemontowania ogrodzenia od strony ul. Bohaterów Monte Cassino i przyszłej Stacji Paliw. 9. Pozostały teren nieruchomości przeznaczony na miejsca parkingowe dla autobusów i samochodów osobowych. 10. Określenie strefy wyłącznie do obsługi pasażerów. 11. Uwzględnienie projektowanej przez Miasto Białystok estakady drogowej.

17 17 Załącznik nr 4 do SIWZ 1. Formularz oferty Oferta do przetargu nr PKS S.A.-DT/ZP/ na wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej oraz przygotowanie procesu inwestycyjnego wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i decyzji dla budowy stacji obsługi pojazdów i infrastruktury komunikacyjnej na terenach PKS w Białymstoku S.A. przy ul. Bohaterów Monte Cassino w Białymstoku Złożona przez:... imię i nazwisko lub nazwa firmy... adres... NIP REGON tel (faks) w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy paliwa składam ofertę zgodną z wymaganiami SIWZ PKS S.A.-DT/ZP/ : 1. Oferuję wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przygotowanie procesu inwestycyjnego wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i decyzji dla budowy stacji obsługi pojazdów i infrastruktury komunikacyjnej na terenach PKS w Białymstoku S.A. przy ul. Bohaterów Monte Cassino w Białymstoku za poniższą cenę: netto:... podatek VAT:... brutto:... (UWAGA: Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do jednego grosza tj. dwóch miejsc po przecinku). Podane kwoty obowiązują w dniu otwarcia ofert. 2. Zapis słowny kwot podanych wyżej: - cena zamówienia netto PLN - podatek VAT w kwocie PLN - cena zamówienia brutto pln Za wykonawcę

18 18 Załącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenia w zakresie warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia nr PKS S.A.- DT/ZP/ na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przygotowanie procesu inwestycyjnego wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i decyzji dla budowy stacji obsługi pojazdów i infrastruktury komunikacyjnej na terenach PKS w Białymstoku S.A. przy ul. Bohaterów Monte Cassino w Białymstoku Oświadczam, że jako wykonawca spełniam warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1, art. 24 ust.1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią powołanych zapisów. Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie jako wykonawcy z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczam, że spełniam inne warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków niniejszego Zamówienia. W załączeniu wymagane dokumenty. Za wykonawcę podpis/y

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. Warszawa: świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Polkowice: Zmiana sposobu ogrzewania, przebudowa instalacji gazowej i instalacji c.o. w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Dąbrowskiego 26a w Polkowicach Numer ogłoszenia: 327918-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. Warszawa: ŚWIADCZENIE USŁUGI PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO W RAMACH REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdiz.suwalki.pl Suwałki: Naprawa szkód komunikacyjnych na drodze krajowej nr 8 w Suwałkach Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 Łódź: Wykonanie zastępcze usunięcia nielegalnie magazynowanych odpadów, pozostałych po zakończonej działalności ERATECH S.A., w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 141 Numer ogłoszenia: 265487-2010; data

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Strzegomska 3, Poznań, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Strzegomska 3, Poznań, woj. Poznań: Zaprojektowanie i wybudowanie boiska sportowego przystosowanego do gry w siatkówkę i tenis ziemny i pełnienie funkcji lodowiska na terenie parku Podworskiego położonego przy ulicy Grunwaldzkiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kowary.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kowary.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kowary.pl Kowary: WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.warszawapraga.so.gov.pl Warszawa: świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia wraz z obsługą

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Szpital Pediatryczny 43-300 Bielsko-Biała ul. Sobieskiego 83 centrala: 33 812-50-05 sekretariat: 33 828-40-40 fax: 33 815-16-30 email: szpitalped.zp@wp.pl www.szpital_ped.glt.pl Oznaczenie sprawy: ZP-RB-56/2011

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:424811-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Kraków: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej i szyb w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kopernik.org.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.kopernik.org. 1 z 7 28.06.2016 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl bip.kopernik.org.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY WÓJT GMINY W OZORKOWIE Numer sprawy: GK. 272.2.2012 NAZWA ZAMÓWIENIA: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY 1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego: Gmina Ozorków, Nr NIP 732-215-05-42

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard Starogard Gdański: Remont pomieszczeń biurowych w budynku biurowo - mieszkalnym Nadleśnictwa Starogard (parter i sala konferencyjna) Numer ogłoszenia: 161750-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Jana Pawła II 1 (Akwarium Gdyńskie MIR) oraz sprzątanie pomieszczeń statku r/v

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arm.krakow.pl Kraków: Dozór oraz ochrona osób i mienia w Kraków Arenie. NR REFERENCYJNY

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH W KRAKULICACH, BIAŁOGARDZIE, NOWĘCINIE ORAZ WICKU W GMINIE WICKO - realizowany w ramach projektu pt. Remont z wyposażeniem świetlic

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Białystok: Remont i aranżacja budynku położonego przy ul. Jeździeckiej 1 w Ignatkach, gm. Juchnowiec Kościelny, na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku - Dział: Regionalna Placówka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wzmiuw.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wzmiuw.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wzmiuwwawpl Radom: Wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięć polegających

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Poznań: Wykonanie prace pielęgnacyjnych w drzewostanie - cięcie pielęgnacyjne drzew

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96794-2016:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2016/S 057-096794 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.php Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę fortepianu wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego.

Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego. Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego. Numer ogłoszenia: 34865-2011; data zamieszczenia: 31.01.2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Poznań: Budowa zasilania w rezerwowe źródło wody Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Pięcioletni przegląd dróg wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02 Mielec: Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypów lekkich pojazdów elektrycznych. Numer ogłoszenia: 29798-2010; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ug_domaniow.bipgmina.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ug_domaniow.bipgmina.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ug_domaniow.bipgmina.pl/ Domaniów: MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Puławy: Budowa hali magazynowej w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu Budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowćów roślinnych z zastosowaniem CO2 Numer ogłoszenia: 164682-2011;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Olsztyn: Wykonanie dokumentacji projektowej pomieszczeń po byłych traktach operacyjnych

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Pasteura 5a, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , , faks

Pasteura 5a, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , , faks Strona 1 z 6 Warszawa: wykonanie instalacji przesyłowej ciekłego azotu Numer ogłoszenia: 193110-2010; data zamieszczenia: 02.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 20565-2014; data zamieszczenia: 31.01.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 20565-2014; data zamieszczenia: 31.01.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy ,,Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony w tym Natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raczki Raczki: Zachowanie i zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Koszęcin, ul. Powstańców 10, Koszęcin, woj. śląskie, tel w. 120, faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Koszęcin, ul. Powstańców 10, Koszęcin, woj. śląskie, tel w. 120, faks Nr sprawy 0441/2/2010 Koszęcin: Budowa Domu Spotkań Wiejskich w Rusinowicach Numer ogłoszenia: 46144-2010; data zamieszczenia: 18.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 229-417154

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 229-417154 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:417154-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 229-417154 Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. Page l of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.minrol.gov.pl Warszawa: Wykonanie nowej tablicy (szafy) w Rozdzielni Głównej Niskiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Ciepielów, dnia 15.07.2015 r. RPORiI 271/14/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Termomodernizacja i adaptacja budynku po byłej szkole w Wielgiem na przedszkole samorządowe Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. Suwałki: Budowa parkingu do 230miejsc parkingowych - etap I Numer ogłoszenia: 400402-2012; data zamieszczenia: 16.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 2 części Numer ogłoszenia -201452-2015; data zamieszczenia 06.08.2015 Zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Katowice: Wymiana ogrodzenia z siatki na ogrodzenie betonowe. Remont pokrycia dachu garażu wraz z wykonaniem boksu na śmieci. Wykonanie placu zabaw dla dzieci na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Szczyrku

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Warszawa, 17.10.2014r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/19RB/08/2014 na roboty budowlane polegające na Aranżacji budynku medyczno - usługowego z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl 1 z 6 2012-11-30 13:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl Kozienice: Wykonanie okablowania sieci strukturalnej wraz

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: obsługa systemu informatycznego na okres 1 roku w zakresie administrowania i serwisowania oprogramowaniem aplikacyjnym InfoMedica oraz administrowania bazami danych systemu InfoMedica

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Gościęcinie, ul. Szkolna 22, 47-270

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Gościęcinie, ul. Szkolna 22, 47-270 Gościęcin: Budowa sali sportowej przy Zespole Gimnazjalno-Szkolno- Przedszkolnym w Gościęcinie wraz z przebudową instalacji CO istniejącej części Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Gościęcinie

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS

Strona 2 z 6 II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=18421&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5 tel: (prefix 29) 766 20 00 fax: (prefix 29) 769 11 45 e-mail: zeo@zeo.pl SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Poznań: Usługa ochrony i dozoru mienia Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: Usługa ochrony i dozoru mienia Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2013-12-05 14:16 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poznan-grunwald.sr.gov.pl Poznań: Usługa ochrony i dozoru mienia Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Data wykonania: Lipiec 2008 r. Strona numer: 1/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: Numer sprawy:... 2. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=11839&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 5 Świecie: Wycena nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Świeciu Numer ogłoszenia: 44098-2012; data zamieszczenia: 14.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem

Bardziej szczegółowo

obsługa systemu informatycznego na okres 1 roku w zakresie administrowania i serwisowania

obsługa systemu informatycznego na okres 1 roku w zakresie administrowania i serwisowania Page 1 of 5 Warszawa: obsługa systemu informatycznego na okres 1 roku w zakresie administrowania i serwisowania oprogramowaniem aplikacyjnym InfoMedica oraz administrowania bazami danych systemu InfoMedica

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Świebodzice: Naprawa oraz obsługa instalacji gazowych w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Świebodzice Administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Numer ogłoszenia: 238594-2011; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Poznań: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/ Bartoszyce: Rozbudowa garażu OSP w Wojciechach Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 182-330930. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 182-330930. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:330930-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 182-330930 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arm.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arm.krakow.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arm.krakow.pl Kraków: Utrzymanie czystości w Kraków Arenie wraz z całorocznym utrzymaniem

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=98931&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Znak sprawy: 47/SR/GJ/2012 Poznań, dnia 10 grudnia 2012 roku. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot. Usługa ochrony i dozoru mienia Działając na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego i sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sadkowice, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie, tel. 46 8156191, faks 46 8156191.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sadkowice, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie, tel. 46 8156191, faks 46 8156191. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gminasadkowice.pl Sadkowice: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania - budowa stacji

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, ul. Królowej Jadwigi

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, ul. Królowej Jadwigi 1 z 5 2010-09-15 13:54 Poznań: Remont kuchni w Chycinie - Postępowanie nr RZP-2003-28/10/ZP. Numer ogłoszenia: 252881-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3. Page 1 of 5 Warszawa: REMONT ZAPLECZA SANITARNEGO BASENU ORAZ ZAPLECZA KUCHNI W BUDYNKU POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ W WARSZAWIE Numer ogłoszenia: 160490-2014; data zamieszczenia: 13.05.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=28823&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Strona 1 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Strona 1 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Strona 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stary.sacz.pl Stary Sącz: Modernizacja drogi gminnej nr 294204K Stary Sącz Rondo - Gołkowice

Bardziej szczegółowo

Budowa kompleksu boisk sportowych. przy IV LO w Rzeszowie

Budowa kompleksu boisk sportowych. przy IV LO w Rzeszowie OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM GMINA MIASTO Rzeszów Rynek 1 35-064 Rzeszów tel. (0-17) 875 46 36, fax. (0-17) 875 46 34 ogłasza przetarg ograniczony na wybór wykonawcy robót dla realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

Pasteura 5a, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , , faks

Pasteura 5a, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , , faks Strona 1 z 7 Warszawa: wykonanie instalacji przesyłowej ciekłego azotu oraz systemu automatycznego napełniania detektorów germanowych ciekłym azotem. Numer ogłoszenia: 119042-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo