SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 1 Białystok, dnia r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE PROCESU INWESTYCYJNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH POZWOLEŃ I DECYZJI DLA BUDOWY STACJI OBSŁUGI POJAZDÓW ORAZ INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ NA TERENACH PKS W BIAŁYMSTOKU S.A. PRZY UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO W BIAŁYMSTOKU PKS.SA-DT/ZP/ Informacja o zamawiającym. ROZDZIAŁ I 1. Zamawiającym w postępowaniu jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku Spółka Akcyjna z siedzibą Białystok, ul. Fabryczna 1, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod Nr , posiadającym NIP , REGON , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, opłaconym w całości; tel , fax , adres internetowy: 2. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: PKS S.A. - DT/ZP/ Oferenci we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. Tryb udzielenia zamówienia. ROZDZIAŁ II Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie obowiązującego u Zamawiającego wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz posiłkowo ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223 poz z późn. zm.) - dalej zwanej p.z.p., o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. 1. Przedmiot zamówienia - opis. ROZDZIAŁ III 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przygotowanie procesu inwestycyjnego wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i decyzji dla

2 2 budowy stacji obsługi pojazdów oraz infrastruktury komunikacyjnej (w tym obejmującej ciągi komunikacyjne, parkingi, perony dworca itp.) na terenach PKS w Białymstoku S.A. przy ul. Bohaterów Monte Cassino w Białymstoku Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Nadzór nad projektem i dokumentacją Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następującego zakresu prac: Zadanie I Sporządzenie koncepcji realizacji obiektów (stacji obsługi pojazdów i infrastruktury komunikacyjnej), jako elementów wkomponowanych na terenach PKS w Białymstoku S.A. przy ul. Bohaterów Monte Cassino w Białymstoku. Koncepcja zostanie wykonana w oparciu o przedstawioną w wybranej ofercie koncepcję wstępną i będzie polegała na: a) opracowaniu inwentaryzacji istniejących obiektów na terenach PKS w Białymstoku S.A. przy ul. Bohaterów Monte Cassino w Białymstoku przez ich wkreślenie na opracowanej przez Wykonawcę mapie, b) wkreśleniu na mapie: stacji obsługi pojazdów, infrastruktury komunikacyjnej (w tym obejmującej ciągi komunikacyjne, parkingi, perony dworca, wjazdy i wyjazdy z planowanej stacji paliw itp.) i innych obiektów planowanych do realizacji przez Zamawiającego, c) przedstawieniu rozwiązań technicznych stacji obsługi pojazdów (rysunki techniczne obiektu z jego przybliżonymi wymiarami i kubaturą, opis niezbędnych materiałów do wykonania obiektu) i infrastruktury komunikacyjnej, w tym wskazanie optymalnych rozwiązań wraz z określeniem możliwości uzyskania zakładanych parametrów obiektu planowanego do realizacji, d) przedstawieniu propozycji w zakresie technologii i kolejności wykonywania prac, e) przedstawieniu ścieżki procesu inwestycyjno proceduralnego w zakresie uzyskania stosownych, niezbędnych decyzji i pozwoleń przewidywanych prawem. Zadanie II Przygotowanie wniosków i uzyskanie ostatecznych: decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia wraz z opracowaniem (w razie konieczności) raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zadanie III Wykonanie dokumentacji projektowej stacji obsługi pojazdów i infrastruktury komunikacyjnej, zgodnej z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz decyzjami wymienionymi w Zadaniu II, a w szczególności: a) wykonanie projektów budowlanych zgodnych z projektami zagospodarowania terenu, b) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, c) wykonanie niezbędnych kosztorysów, jak kosztorysów nakładczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, kosztorysów ofertowych. Zadanie IV

3 3 Przygotowanie wniosków i uzyskanie w imieniu inwestora ostatecznego pozwolenia na budowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz ze zm. - dalej zwanej Prawo budowlane ). Zadanie V Udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych przy formułowaniu odpowiedzi na złożone w trakcie postępowania pytania dotyczące treści SIWZ, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia oraz w charakterze biegłego przy ocenie złożonych ofert. Zadanie VI Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji projektu zgodnie z przepisami (w szczególności art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo budowlane. 2. Szczegółowy opis i warunki realizacji zamówienia 2.1. Opracowanie koncepcji realizacji obiektu podlegać będzie uzgodnieniu z Zamawiającym. Uzgodnienie koncepcji zostanie potwierdzone protokołem uzgodnień przygotowanym przez zespół w skład, którego zostaną powołani przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego. W trakcie uzgodnień Wykonawca może przedstawiać ewentualne korekty rozwiązań sytuacyjnych obiektów istniejących i planowanych w ramach przedstawionej przez Wykonawcę koncepcji wstępnej. Zespół zobowiązany jest do uzgodnienia koncepcji w terminie maksymalnie 30 dni od protokolarnego przedstawienia jej Zamawiającemu Uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego koncepcja, będzie stanowiła podstawę sporządzania i wykonania właściwej dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji i pozwoleń, opinii oraz zaświadczeń i uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami i przepisami w zakresie projektowania oraz zgodnie z obowiązującymi aktualnymi przepisami prawa w tym zakresie, z należytą starannością, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia Przy projektowaniu i wycenie Wykonawca zobowiązany jest do kierowania się założeniami i ustaleniami zawartymi w założeniach do koncepcji przedsięwzięcia, stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do SIWZ oraz decyzjami określonymi w Zadaniu II Wszelkie koszty opracowania dokumentacji oraz wniosków ponosi Wykonawca (np. opłaty do wniosków o wydanie pozwoleń, za pełnomocnictwa, wypisy, wyrysy itp.) Dokumentację projektową Wykonawca dostarczy w 5 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na płytach CD lub DVD, w postaci plików ogólnodostępnych (formaty:.doc,.xls,.pdf; inne pliki po uzgodnieniu z Zamawiającym) Całość zamówienia Wykonawca realizuje z własnych materiałów, własnym staraniem i na własny koszt Sporządzone wnioski i uzyskane postanowienia, opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia itp. (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu na bieżąco, w terminie 3 dni od złożenia lub uzyskania ww. dokumentów Wykonawca będzie występował o wydanie niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji, na potrzeby przedmiotu zamówienia na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do podjęcia skutecznych działań, w

4 4 imieniu Zamawiającego, celem otrzymania niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji, a także sporządzania rozwiązań projektowych Dodatkowo dokumentacja musi być zaopatrzona w oświadczenia: a) oświadczenie, że dokumentacja została sporządzona zgodnie z umową i obowiązującymi w kraju normami oraz aktualnymi przepisami, b) oświadczenie, że dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, dla którego służy i nadaje się do realizacji, c) oświadczenie, że Wykonawca posiada udokumentowane niezbędne uzgodnienia w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów W ramach pełnienia nadzoru autorskiego w całym okresie trwania budowy obowiązkiem Wykonawcy będzie: a) stwierdzenie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z postępu robót, pojawiając się na terenie budowy nie rzadziej niż raz na tydzień oraz na każde wezwanie Zamawiającego, dokonane telefonicznie lub faksem. Nadzór autorski sprawowany będzie od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do ich zakończenia i oddania do użytkowania celem stwierdzenia zgodności realizacji robót z projektem, wyjaśnienia wątpliwości dotyczących projektu oraz czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego lub zmiany pozwolenia na budowę. b) uzgodnienie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidywanych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania w projekcie rozwiązań standardowych, skutkujących optymalizacją kosztów budowy i eksploatacji. Na etapie projektowania inwestycji Wykonawca jest zobowiązany na polecenie Zamawiającego do stosowania tańszych rozwiązań technologicznych i materiałowych niż pierwotnie proponowane Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu planowanej inwestycji i jej otoczenia, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu planowanej inwestycji ponosi Wykonawca Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. Jeżeli zamówienie realizowane będzie przy pomocy podwykonawców, Wykonawca musi wykazać w ofercie, które prace wykona podwykonawca. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców W celu realizacji zamówienia Zamawiający będzie udzielał wskazówek i zaleceń co do przygotowania i realizacji przedsięwzięcia. Zamówienia uzupełniające. ROZDZIAŁ IV Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, zgodnych z przedmiotem zamówienia lub jego częścią o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego, w okresie do 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. ROZDZIAŁ V

5 5 Oferty częściowe i wariantowe. 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 2. Zamawiający dopuszcza złożenie przez oferenta ofert wariantowych. Wszystkie oferty wariantowe muszą spełniać warunki określone w SIWZ. Każda oferta wariantowa będzie oceniana przez Zamawiającego oddzielnie, jako odrębna oferta. Aukcje elektroniczne. ROZDZIAŁ VI Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. Termin realizacji zamówienia. ROZDZIAŁ VII 1. Przewidywany termin realizacji zamówienia w zakresie zadań I-IV wynosi 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy. 2. Przez termin realizacji zamówienia w zakresie, o którym mowa w ust. 1, rozumie się termin końcowego odbioru prac projektowych wraz z uzyskanym ostatecznym pozwoleniem na budowę w formie podpisanego przez obie strony protokołu odbioru końcowego. 3. Termin realizacji zamówienia może zostać przedłużony z przyczyn niezależnych od stron, o okres odpowiadający okresowi, przez który nie jest możliwe zrealizowanie zamówienia z przyczyn niezależnych od stron. 4. Termin realizacji zadania V i VI będzie zależny od terminu ogłoszenia zamówienia na roboty budowlane i rozpoczęcia robót budowlanych zaprojektowanych obiektów. Przewidywany termin realizacji zadania V i VI wynosi 24 miesiące od uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę inwestycji. ROZDZIAŁ VIII Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu oceny ich spełniania. 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 1.1. spełniają warunki określone w art. 22 p.z.p., dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 1.2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 p.z.p., 1.3. spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Badanie oferty w zakresie oceny spełniania warunków udziału polegać będzie na stwierdzeniu czy oferta spełnia wyżej wskazane warunki czy też ich nie spełnia na podstawie załączonych dokumentów. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu - jeżeli złoży żądane przez Zamawiającego oświadczenie o spełnianiu

6 6 warunków udziału i żądane dokumenty, z których będzie wynikało potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. W szczególności: 2.1. W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: wiedzę i doświadczenie, polegające na wykonaniu usług projektowych i usług przygotowania procesu inwestycyjnego charakterem odpowiadających przedmiotowi zamówienia, zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej dwa zadania o wartości brutto co najmniej ,00 zł każde, obejmujące swym zakresem należyte wykonanie usług realizacji prac projektowych (sporządzenia dokumentacji), w tym przynajmniej jedno z tych zadań powinno obejmować również wykonanie usługi uzyskania dla inwestora ostatecznego pozwolenia na budowę W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, w odpowiedniej (zgodnej z przedmiotem zamówienia) specjalności, spełniające wymagania wg ustawy Prawo Budowlane (w szczególności wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego) W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej - posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie niższą niż ,00 zł. Wykonawca, z którym Zamawiający zawrze umowę będzie zobowiązany w umowie do kontynuacji ubezpieczenia na ww. sumę ubezpieczenia. ROZDZIAŁ IX Informacja dotycząca wymaganych od Wykonawców oświadczeń lub dokumentów w celu: 1. Dokonania oceny ofert: 1.1. Oferta sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ Opracowana wstępna koncepcja stacji obsługi pojazdów, uwzględniająca przedstawione przez Zamawiającego założenia funkcjonalno programowe do tej koncepcji, ujęte w załączniku nr 1 do SIWZ. Wstępna koncepcja stacji obsługi pojazdów powinna zawierać przynajmniej, wizualizację zewnętrzną, rozkład pomieszczeń wewnątrz obiektu, planowane rozwiązania architektoniczne oraz ogólny opis projektowanego obiektu Opracowana wstępna koncepcja zagospodarowania terenu PKS w Białymstoku S.A. przy ul. Bohaterów Monte Cassino w Białymstoku z uwzględnieniem stacji obsługi pojazdów, stacji paliw, innych obiektów znajdujących się na ww. terenie PKS w Białymstoku S.A., proponowanych rozwiązań infrastruktury komunikacyjnej, przy uwzględnieniu przedstawionych przez Zamawiającego założeń do koncepcji, ujętych w załączniku nr 2 do SIWZ. Wstępna koncepcja powinna zawierać przynajmniej mapę graficzną terenu objętego opracowaniem, uwzględniającą położenie wszystkie planowanych obiektów, proponowanych

7 7 rozwiązań infrastruktury komunikacyjnej oraz położenie innych obiektów wskazanych przez Zamawiającego, a ponadto powinna zawierać ogólny opis projektowanego zagospodarowania terenu. 2. Potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.1. Oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy p.z.p. (formularz stanowi załącznik nr 5 do SIWZ; wymagany jest oryginał oświadczenia, nie jest dopuszczalna kopia oświadczenia) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych - co najmniej dwóch zadań charakterem odpowiadających przedmiotowi zamówienia, o wartości brutto co najmniej ,00 zł każde, obejmujące swym zakresem należyte wykonanie usług realizacji prac projektowych (sporządzenia dokumentacji), w tym przynajmniej jedno z tych zadań powinno obejmować również wykonanie usługi uzyskania dla inwestora ostatecznego pozwolenia na budowę - w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; w wykazie należy podać wartość wykonanych usług, przedmiot usług, daty wykonania i odbiorców oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane należycie (np. referencje, protokół końcowy odbioru - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność przez wykonawcę) Oświadczenie o dysponowaniu co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń wskazaną w Rozdziale VIII pkt 2.3. SIWZ Opłacona polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność przez Wykonawcę) na co najmniej minimum wymaganej sumy ubezpieczenia. 3. Potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia: 3.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (formularz stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, wymagany jest oryginał oświadczenia, nie jest dopuszczalna kopia oświadczenia) UWAGA: W przypadku spółek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego - aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 p.z.p., wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 p.z.p Dokument potwierdzający wniesienie wadium Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy w pkt W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia (konsorcjum) do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku, gdy oferta jest składana przez konsorcjum powinny zostać wyszczególnione wszystkie podmioty tworzące konsorcjum z podaniem ich nazw, danych adresowych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

8 8 Zapis pkt 2.1. i pkt 3.1., 3.2., 3.3. powyżej dotyczy wszystkich Wykonawców, którzy składają wspólnie ofertę. ROZDZIAŁ X Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, forma składanych dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 1. Porozumiewanie się (w tym składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji) pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym dopuszczalne jest w formie pisemnej. Wykonawcy winni kierować korespondencję do Zamawiającego na adres: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A. ul. Fabryczna 1, Białystok, fax: (085) , ; wraz z podaniem numeru referencyjnego postępowania. 2. Osoba do kontaktu : Justyna Korolczuk tel. (085) Wymagania dotyczące wadium. ROZDZIAŁ XI 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: ,- zł (piętnaście tysięcy złotych), najpóźniej do dnia terminu otwarcia ofert. 2. Wykonawca może wnieść wadium w każdej formie przewidzianej w ustawie Prawo zamówień publicznych. Dokument potwierdzający wniesienie wadium Wykonawca powinien załączyć do oferty. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45 pkt. 6 p.z.p.: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr Bank SBR Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 4. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium, Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu. Termin związania ofertą. ROZDZIAŁ XII 1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni licząc od upływu terminu otwarcia ofert. 2. Zamawiający może przedłużyć termin związania ofertą zgodnie z zapisami p.z.p.

9 Opis sposobu przygotowywania oferty. 9 ROZDZIAŁ XIII 1. Wykonawca wypełnia formularze oferty stanowiące załączniki do SIWZ i załącza wymagane dokumenty. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania łącznej ceny ofertowej realizacji zamówienia. 2. Jako element oferty oferenci zobowiązani są do złożenia wraz z formularzem ofertowym: a) wstępną koncepcję stacji obsługi pojazdów oraz b) wstępną koncepcję zagospodarowania terenu PKS w Białymstoku S.A. przy ul. Bohaterów Monte Cassino w Białymstoku, z uwzględnieniem stacji obsługi pojazdów, stacji paliw, innych obiektów znajdujących się na ww. terenie PKS w Białymstoku S.A., proponowanych rozwiązań infrastruktury komunikacyjnej - przy uwzględnieniu założeń do koncepcji przedstawionych przez Zamawiającego, o których mowa w rozdziale IX pkt 1.2 i 1.3 SIWZ. 3. Oferta Wykonawcy musi zostać złożona w języku polskim, zgodnie z prawem polskim, w szczególności ustawą Prawo zamówień publicznych. Osoby reprezentujące Wykonawcę/ów muszą być właściwie umocowane do działania w imieniu Wykonawcy/ów. Odpowiednie pełnomocnictwa muszą być załączone do oferty. 4. Wymagane przez Zamawiającego dokumenty będące załącznikami do oferty mogą być złożone wyłącznie w formie określonej rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2009 r. Nr 226 poz. 1817). 5. Dołączone do oferty dokumenty zawierające informacje niejawne wykonawcy muszą być wydzielone i oznaczone "Informacje niejawne". 6. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę muszą być sporządzone w sposób jasny, zwięzły i jednoznaczny tj. nie pozwalający na różną interpretację oraz zszyte w sposób uniemożliwiający wyjęcie kart. Każda zapisana strona oferty powinna być ponumerowana kolejnymi liczbami całkowitymi. 7. Oferta przetargowa powinna być umieszczona w nieprzezroczystej, zamkniętej kopercie z nazwą i adresem wykonawcy i wyraźnie opisana OFERTA PRZETARGOWA NA USŁUGI PROJEKTOWE I PROCES INWESTYCYJNY, NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT. 9. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 10. Sposób ustalenia przez Wykonawcę ceny oferty jest podany, jak niżej. Opis sposobu obliczenia ceny. ROZDZIAŁ XIV 1. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.) za wykonanie przedmiotu zamówienia. 2. Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3. Cenę wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca ustali według własnej kalkulacji za poszczególne czynności i sporządzone opracowania dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania łącznej ceny ofertowej realizacji zamówienia z uwzględnieniem wszystkich zadań składających się na przedmiot zamówienia.

10 10 4. Oferowana cena powinna obejmować koszty wszelkich prac i czynności prowadzących do uzyskania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w SIWZ. 5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert. ROZDZIAŁ XV 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Białymstoku ul. Fabryczna 1 w sekretariacie. Termin składnia ofert upływa w dniu godzina 11: Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Białymstoku ul. Fabryczna 1 w sali Konferencyjnej (pokój nr 208). Termin otwarcia ofert godzina 11:15. ROZDZIAŁ XVI Informacje dotyczące sposobu i walut, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia. 1. Zamawiający będzie prowadził rozliczenia wyłącznie w złotych polskich. 2. Wynagrodzenie ofertowe należne Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia będzie uiszczone w ratach, po realizacji poszczególnych etapów (zadań) przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że: a) 10% wynagrodzenia będzie płatne po wykonaniu Zadania I (opracowanie koncepcji), b) 10% wynagrodzenia będzie płatne po wykonaniu Zadania II (otrzymaniu przez Zamawiającego ostatecznych: decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji środowiskowej); c) 10% wynagrodzenia będzie płatne po wykonaniu Zadania III (sporządzenie dokumentacji) d) 50% wynagrodzenia będzie płatne po wykonaniu Zadania IV (po otrzymaniu przez Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na budowę), e) 10% wynagrodzenia będzie płatne po wykonaniu Zadania V (udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia), f) 10% wynagrodzenia będzie płatne po wykonaniu Zadania VI (sprawowanie nadzoru autorskiego). Kryterium oceny i sposób oceny ofert. ROZDZIAŁ XVII 1. Oferty oceniane są oddzielnie według poszczególnych kryteriów oceny ofert. Kryterium oceny ofert stanowią: 1.1. Cena oferty - znaczenie 45% W tym kryterium oferta Wykonawcy może zdobyć maksymalnie 45 punktów. Liczbę punktów poszczególnych ofert w tym kryterium ustala się według następującego wzoru: cena zamówienia netto oferty z najniższą ceną / cenę zamówienia netto oferty badanej x 45 pkt 1.2. Ocena przedstawionej koncepcji wstępnej w zakresie stacji obsługi pojazdów znaczenie 30%

11 W tym kryterium oferta Wykonawcy może zdobyć maksymalnie 30 punktów, które zdobywa oferta z przedstawioną wstępną koncepcją stacji obsługi pojazdów, najwyżej ocenioną przez Komisję przetargową Zamawiającego Komisja przetargowa Zamawiającego dokona oceny w oparciu o następujące kryteria oceny, za które będzie przyznawać punkty według określonych progów: a) pomysłowość i oryginalność rozwiązań architektonicznych, estetyka/wygląd obiektu od 0 do 5 pkt, b) zgodność z założeniami wskazanymi przez Zamawiającego od 0 do 5 pkt, c) funkcjonalność obiektu od 0 do 10 pkt, d) efektywność wykorzystania powierzchni obiektu od 0 do 5 pkt Najwyżej oceniona w tym kryterium oceny ofert będzie oferta, która zawiera największą liczbę punktów z poszczególnych kryteriów cząstkowych wskazanych w pkt Liczba przyznanych punktów zależy od subiektywnej oceny Komisji przetargowej, która działa na podstawie odrębnego Regulaminu działania Komisji przetargowej Liczbę punktów poszczególnych ofert w tym kryterium oceny ofert ustala się według następującego wzoru: łączna liczba punktów cząstkowych oferty badanej/łączna liczba punktów cząstkowych oferty z najwyższą liczbą punktów x 30 pkt 1.3. Ocena przedstawionej koncepcji wstępnej w zakresie zagospodarowania całości terenu znaczenie 25% W tym kryterium oferta Wykonawcy może zdobyć maksymalnie 25 punktów, które zdobywa oferta z przedstawioną wstępną koncepcją ww. zagospodarowania całości terenu, najwyżej ocenioną przez Komisję przetargową Zamawiającego Komisja przetargowa Zamawiającego dokona oceny w oparciu o następujące kryteria oceny, za które będzie przyznawać punkty według określonych progów: a) pomysłowość i oryginalność rozwiązań architektonicznych, estetyka/wygląd zagospodarowania terenu (ład, porządek) od 0 do 5 pkt, b) zgodność z założeniami Zamawiającego do wstępnej koncepcji od 0 do 5 pkt, c) funkcjonalność zagospodarowania terenu i ciągów komunikacyjnych od 0 do 10 pkt, d) efektywność wykorzystania terenu i ciągów komunikacyjnych od 0 do 5 pkt Najwyżej oceniona w tym kryterium oceny ofert będzie oferta, która zawiera największą liczbę punktów z poszczególnych kryteriów cząstkowych wskazanych w pkt Liczba przyznanych punktów zależy od subiektywnej oceny Komisji przetargowej, która działa na podstawie odrębnego Regulaminu działania Komisji przetargowej Liczbę punktów poszczególnych ofert w tym kryterium oceny ofert ustala się według następującego wzoru: łączna liczba punktów cząstkowych oferty badanej/łączna liczba punktów cząstkowych oferty z najwyższą liczbą punktów x 25 pkt 2. Sposób oceny ofert: 2.1. Oferty będą oceniane z zastosowaniem matematycznych obliczeń Każda oferta zostanie poddana indywidualnemu obliczeniu punktowemu wg wzoru: Cena oferty = K1 + K2 + K3, gdzie: K1, K2, K3 - oznacza liczbę punktów, które oferta zdobyła w poszczególnych kryteriach oceny ofert. 3. Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim

12 12 wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. ROZDZIAŁ XVIII Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty. 1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 2. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest podpisać umowę na realizację zamówienia oraz przedłożyć Zamawiającemu polisę ubezpieczenia OC ważną na okres trwania umowy wg Rozdz. VIII pkt 2.4. SIWZ, jeżeli taka polisa nie została przedłożona razem z ofertą. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 3. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy może być uznane przez Zamawiającego za odstąpienie od zawarcia umowy i skutkować zatrzymaniem wadium. 4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu harmonogram realizacji zamówienia w zakresie zadań I-IV, który stanowić będzie integralną część umowy. Prace projektowe wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń zostaną ukończone zgodnie z przedłożonym harmonogramem w ostatecznym terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Środki ochrony prawnej. ROZDZIAŁ XIX 1. W związku z tym, że niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy nie przysługują środki odwoławcze przewidziane tą ustawą. 2. Wykonawcy przysługuje prawo zwrócenia się do Zamawiającego z informacją o naruszeniu przez Zamawiającego zapisów niniejszej specyfikacji. Informacja prawna. ROZDZIAŁ XX We wszelkich nieuregulowanych sprawach w niniejszej SIWZ będą miały zastosowanie zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez PKS w Białymstoku S.A. oraz przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy p.z.p. i Kodeksu cywilnego. Załączniki do SIWZ. ROZDZIAŁ XXI Załącznik nr 1 Założenia funkcjonalno programowe do wstępnej koncepcji stacji obsługi pojazdów. Załącznik nr 2 Założenia do wstępnej koncepcji zagospodarowania terenów PKS w Białymstoku S.A.

13 13 Załącznik nr 3 Wzór umowy zawieranej przez Zamawiającego. Załącznik nr 4 Formularz oferty. Załącznik nr 5 - Oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy p.z.p. i braku podstaw do wykluczenia. Załącznik nr 6 Mapa sytuacyjna terenu PKS w Białymstoku S.A., który ma zostać ujęty we wstępnej koncepcji zagospodarowania.

14 14 Załącznik nr 1 do SIWZ ZAŁOŻENIE FUNKCJONALNO PROGRAMOWE STACJI OBSŁUGI 1. Budynek hali warsztatowej: a) jednokondygnacyjny, wykonany z konstrukcji stalowej, b) ściany zbudowane z płyt warstwowych, termoizolacyjnych, c) posadzka wyłożona materiałem syntetycznym wzmocniona na autobusowych ciągach komunikacyjnych, d) drzwi zewnętrzne otwierane automatycznie do góry, e) ogrzewanie poprzez nadmuchiwanie ciepłego powietrza z góry, f) dach ocieplany wraz z termoizolacyjnymi świetlikami, g) stanowiska pracy oświetlone dodatkowo oświetleniem bocznym, h) glazura w halach ułożona do wysokości 1,8 m. 2. Budynek administracyjno socjalny: a) murowany dwukondygnacyjny, przyległy do hali warsztatowej, b) pomieszczenia pracowników nadzoru technicznego zlokalizowane na parterze z wejściem na halę warsztatową, c) pomieszczenia socjalne na parterze i piętrze dla około 50 pracowników pracujących na dwie zmiany, d) posadzka w pomieszczeniach socjalnych wyłożona terakotą. 3. Hala warsztatowa: a) 6 stanowisk napraw bieżących w układzie pojedynczym lub podwójnym przejazdowe, w tym dwa stanowiska kanałowe, a 4 pozostałe wyposażone w podnośniki, b) oddzielne stanowisko obsługi technicznej (wymiana płynów i oleju), c) oddzielne stanowisko blacharsko spawalnicze wraz ze spawalnią, d) oddzielne stanowisko napraw powłok lakierniczych, e) oddzielne pomieszczenie stacji diagnostycznej spełniające wymogi dla ulokowania okręgowej stacji kontroli pojazdów, f) oddzielne pomieszczenie myjni autobusów z możliwością spuszczania WC, g) stanowiska specjalne: - napraw podzespołów, - napraw pomp wtryskowych, - obróbki mechanicznej, - silnikowania, - warsztat elektryczny z akumulatorownią, - naprawa ogumienia, - naprawa resorów, - narzędziownia. 4. Magazyny:

15 15 a) pomieszczenia magazynowe zintegrowane z halą warsztatową, b) magazyn wysokiego składowania z otwieranymi do góry drzwiami zewnętrznymi, c) magazyn farb i lakierów zlokalizowany przy stanowisku napraw powłok lakierowanych, d) magazyn na materiały i urządzenia spawalnicze zlokalizowany przy stanowisku blacharsko spawalniczym z drzwiami otwieranymi do góry, e) pomieszczenie biurowe. 5. Jedno oddzielne pomieszczenie gospodarcze dla brygady sprzątającej autobusy zintegrowane z myjnią. 6. Pomieszczenie rozdzielni elektrycznej, wentylatorni, sprężarkowni, pomieszczenie UPS z serwerownią, pomieszczenie wymienników powietrza część z nich może byś zlokalizowana na piętrze. 7. Ogrzewanie, ciepła i zimna woda zasilane z systemów miejskich po uprzedniej przebudowie infrastruktury. 8. Miejsca parkingowe i drogi dojazdowe wyłożone asfaltem, wyposażone w system odprowadzania wód opadowych.

16 16 Załącznik nr 2 do SIWZ Założenia do koncepcji zagospodarowania nieruchomości PKS w Białymstoku S.A. przy ul. Bohaterów Monte Cassino 1. Dopuszcza się lokalizację Stacji Obsługi z pomieszczeniami towarzyszącymi w połączeniu z budynkiem hotelowym. 2. Wjazd i wyjazd na teren nieruchomości od strony ulicy Bohaterów Monte Cassino. 3. Stacja paliw ogólnodostępna z wjazdem i wyjazdem z ul. Bohaterów Monte Cassino o powierzchni około 3000 m 2 z oddzielnym dystrybutorem, zbiornikiem i ciągiem komunikacyjnym dla autobusów PKS w Białymstoku S.A. Ciągi komunikacyjne stacji paliw nie mogą kolidować z ciągami komunikacyjnymi obsługującymi dworzec PKS i stację obsługi pojazdów oraz powinny być tak zaprojektowane, aby spełniały jednocześnie zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego. Stacja paliw będzie projektowana przez oddzielny podmiot w oddzielnym postępowaniu. 4. Likwidacja 2-3 obecnych wiat (peronów) odjazdowych, połączona z ewentualną likwidacją części przejścia podziemnego dla pasażerów, związanej z likwidowanymi wiatami peronowymi. 5. Lokalizacja przystanku dla wysiadających w pobliżu budynku dworcowego. 6. Nowy układ komunikacji wewnętrznej dla autobusów uwzględniający funkcje wszystkich obiektów. 7. Nowy układ ciągów pieszych z możliwością wykorzystania ewentualnie zachowanego przejścia podziemnego. 8. Możliwość zdemontowania ogrodzenia od strony ul. Bohaterów Monte Cassino i przyszłej Stacji Paliw. 9. Pozostały teren nieruchomości przeznaczony na miejsca parkingowe dla autobusów i samochodów osobowych. 10. Określenie strefy wyłącznie do obsługi pasażerów. 11. Uwzględnienie projektowanej przez Miasto Białystok estakady drogowej.

17 17 Załącznik nr 4 do SIWZ 1. Formularz oferty Oferta do przetargu nr PKS S.A.-DT/ZP/ na wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej oraz przygotowanie procesu inwestycyjnego wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i decyzji dla budowy stacji obsługi pojazdów i infrastruktury komunikacyjnej na terenach PKS w Białymstoku S.A. przy ul. Bohaterów Monte Cassino w Białymstoku Złożona przez:... imię i nazwisko lub nazwa firmy... adres... NIP REGON tel (faks) w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy paliwa składam ofertę zgodną z wymaganiami SIWZ PKS S.A.-DT/ZP/ : 1. Oferuję wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przygotowanie procesu inwestycyjnego wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i decyzji dla budowy stacji obsługi pojazdów i infrastruktury komunikacyjnej na terenach PKS w Białymstoku S.A. przy ul. Bohaterów Monte Cassino w Białymstoku za poniższą cenę: netto:... podatek VAT:... brutto:... (UWAGA: Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do jednego grosza tj. dwóch miejsc po przecinku). Podane kwoty obowiązują w dniu otwarcia ofert. 2. Zapis słowny kwot podanych wyżej: - cena zamówienia netto PLN - podatek VAT w kwocie PLN - cena zamówienia brutto pln Za wykonawcę

18 18 Załącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenia w zakresie warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia nr PKS S.A.- DT/ZP/ na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przygotowanie procesu inwestycyjnego wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i decyzji dla budowy stacji obsługi pojazdów i infrastruktury komunikacyjnej na terenach PKS w Białymstoku S.A. przy ul. Bohaterów Monte Cassino w Białymstoku Oświadczam, że jako wykonawca spełniam warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1, art. 24 ust.1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią powołanych zapisów. Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie jako wykonawcy z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczam, że spełniam inne warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków niniejszego Zamówienia. W załączeniu wymagane dokumenty. Za wykonawcę podpis/y

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/7007816, fax. 032/7007844 NIP: 954-251-77-50 http://www.e-slask.pl/bip e-mail: scsi@e-slask.pl dla zamówienia o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji 1 Nazwa opracowania: Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Nazwa zamówienia: Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA 53-633 WROCŁAW, UL. DŁUGA 49 TXZ.71.53.57894.2013.PG Wrocław, dnia 20.06.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 SIWZ Gosp.280-8/ 2013 Gdańsk, dnia 1 sierpnia 2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 I. Zamawiający: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku 80-126

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo