INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014

2 Imię i nazwisko Podpis Opracował: Specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej st. kpt. mgr inż. Janusz Samonek Uzgodnił: Dokument wchodzi w życie z dniem podpisania. 2

3 SPIS TREŚCI I. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Podstawa prawna opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego: Akty prawne powołane w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Podstawowe pojęcia związane z ochroną przeciwpożarową II. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, WYNIKAJĄCE Z PRZEZNACZENIA OBIEKTU ORAZ SPOSOBU UŻYTKOWANIA. WARUNKI FUNKCJONALNO BUDOWLANE Charakterystyka pożarowa obiektu Charakterystyka budowlana Lokalizacja obiektu Przeznaczenie obiektu Materiały niebezpieczne pod względem pożarowym Elementy wykończenia wnętrz Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru Urządzenie system sygnalizacji pożarowej Drzwi przeciwpożarowe Ręczne ostrzegacze pożarowe - ROP Urządzenia oddymiające (klapy dymowe) Klapy odcinające E 120 kurtyny ognioodporne Przeciwpożarowy wyłącznik prądu...15 III. OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA, ZARZĄDCY LUB UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA POŻAROM ORAZ INNYM MIEJSCOWYM ZAGROŻENIOM Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej Czynności zabronione Zadania i obowiązki pracowników Zadania i obowiązki pracowników ochrony Zadania i obowiązki personelu sprzątającego

4 IV. ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA Alarmowanie...22 Akcja ratowniczo-gaśnicza...23 V. SPOSOBY WYKONYWANIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM VI. EWAKUACJA OSÓB I MIENIA Warunki ewakuacji osób i mienia VII. SPOSOBY PRAKTYCZNEGO SPRAWDZANIA ORGANIZACJI I WARUNKÓW EWAKUACJI VIII. GAŚNICE, ZASADY ROZMIESZCZANIA ORAZ OBSŁUGI I UŻYCIA Ilość i rodzaj gaśnic w obiekcie Rozmieszczenie gaśnic IX. ZASADY PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH X. ORGANIZACJA I ZASADY ZAZNAJAMIANIA PRACOWNIKÓW Z PRZEPISAMI Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ INSTRUKCJĄ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO XI. ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK 1. PROTOKÓŁ I KSIĄŻKA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLEDEM POŻAROWYM ZAŁACZNIK 2. WYKAZ OSÓB I NUMERÓW TELEFONÓW KIEROWNICTWA...36 ZAŁĄCZNIK 3. POTWIERDZENIE UDZIAŁU W SZKOLENIU ZAŁĄCZNIK 4. ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA I EWAKUACJI ZAŁĄCZNIK 5. PLANY OBIEKTU

5 I. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO 1. Podstawa prawna opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego: Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U poz. 1635) określa szczegółowe obowiązki właściciela budynku. W myśl w/w art. właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany: 1) przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, 2) wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, 3) zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie, 4) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji, 5) przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej, 6) zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, 7) ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Obowiązek opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu, wynika z 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 roku, nr 109, poz. 719): Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich zapewniają i wdrażają Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego. Instrukcję opracowano na zlecenie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. 5

6 2. Akty prawne powołane w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. 1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Ochronie Przeciwpożarowej (Dz. U poz. 1635) 2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U poz. 40, 768, 822) 3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.). 4) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U Nr 109 poz. 719). 5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U Nr 124 poz. 1030). 6) PN - 92/N-01256/01 znaki bezpieczeństwa - ochrona przeciwpożarowa. 7) PN - 92/N-01256/02 znaki bezpieczeństwa - ewakuacja. 8) PN-EN 671-3:2002 stałe urządzenia gaśnicze hydranty wewnętrzne. 9) Zarządzenie Porządkowe nr 4 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 7 sierpnia 2000 r. w sprawie zapobiegania powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia na obszarze morskich portów i przestrzeni leżących w zakresie właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2000 r. nr 108, poz. 705 z poz. zm.). 10) Załącznik do Zarządzenia nr 25/2010r. z dnia 15 grudnia 2010r. Zasady stosowania przepisów ochrony przeciwpożarowej w obiektach i na terenach spółki zarządu morskiego Portu Gdynia S.A.. 6

7 3. Podstawowe pojęcia związane z ochroną przeciwpożarową. Ze względu na stosowanie w opracowaniu oraz wielu przepisach, Polskich Normach definicji, pojęć i określeń, których wyjaśnienie lub znaczenia jest niezbędne do zrozumienia szeregu wymagań przeciwpożarowych dla osób korzystających z opracowania, zostały one przedstawione poniżej. Urządzenia przeciwpożarowe - należy rozumieć urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków, a w szczególności: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia inertyzujące, urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjnoalarmowe, urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe, hydranty zewnętrzne, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające, urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone w systemy sterowania, przeciwpożarowe wyłączniki prądu oraz dźwigi dla ekip ratowniczych. Stałe urządzenia gaśnicze rozumie się przez to urządzenia wodne (tryskaczowe i zraszaczowe), parowe, pianowe, gazowe i aerozolowe, proszkowe, związane na stałe z obiektem, zawierające zapas środka gaśniczego, wyposażone w układ przechowywania i podawania środka gaśniczego, uruchomiane samoczynnie we wczesnej pożaru. fazie rozwoju Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa rozumie się przez to instalację wodociągową nawodnioną lub suchą, zainstalowaną wewnątrz budynku, z której za pomocą hydrantów wewnętrznych lub zaworów hydrantowych pobiera się woda do gaszenia pożaru. System sygnalizacji pożarowej rozumie się przez to instalację obejmująca urządzenia sygnalizacyjno alarmowe służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze. 7

8 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu rozumie się przez to wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Klasa odporności pożarowej budynku - symbol, któremu przyporządkowano wymagania dotyczące właściwości materiałów i elementów konstrukcyjnych budynku. Istnieje pięć klas odporności pożarowej budynków oznaczonych dużymi literami, w kolejności od najwyższej: A, B, C, D, E; z wymaganej klasy odporności pożarowej wynikają wymagania dla elementów konstrukcyjnych budynku dotyczące klasy odporności ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia. Odporność ogniowa zdolność konstrukcji lub elementu budynku poddanego działaniu płomieni do spełnienia w określonym czasie wymagań dotyczących nośności ogniowej i/lub izolacyjności cieplnej i/lub szczelności ogniowej oraz innych wymaganych właściwości, podawana w jednostkach czasu (minutach). Strefa pożarowa rozumie się przez to przestrzeń wydzieloną w taki sposób, aby w określonym czasie pożar nie przeniósł się na zewnątrz lub do wewnątrz wydzielonej przestrzeni. Strefę pożarową stanowi budynek albo jego część oddzielona od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego, bądź też pasami wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niż dopuszczalne odległości od innych budynków określone przepisami techniczno - budowlanymi. Oddzielenie przeciwpożarowe element konstrukcji budynku (ściana, strop) wydzielający strefę pożarową o określonej zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno - budowlanych klasie odporności ogniowej (REI) Gęstość obciążenia ogniowego - rozumie się przez to energię cieplną, wyrażoną w megadżulach, która może powstać przy spaleniu materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku materiałów stałych przypadająca na jednostkę powierzchni tego obiektu, wyrażoną w metrach kwadratowych. Stopień rozprzestrzeniania ognia - umowna klasyfikacja elementu konstrukcyjnego budynku ze względu na zachowanie się danego elementu konstrukcyjnego budynku ze względu na zachowanie się danego elementu w normalizowanych warunkach badania. 8

9 Materiały niebezpieczne pod względem pożarowym rozumie się przez to następujące materiały: Gazy palne, Ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328, 15 K (55 0 C) Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne, Materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu, Materiały wybuchowe i pirotechniczne, Materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji, Materiały mające skłonności do samozapalenia, Materiały inne niż wymienione powyżej, jeśli sposób ich składowania przetwarzania lub innego wykorzystania może spowodować powstanie pożaru. Wykaz substancji niebezpiecznych wg Zarządzenia Porządkowego nr 4 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 7 sierpnia 2000 r.w sprawie zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia na obszarze morskich portów i przystani leżących w zakresie właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. - substancje i przedmioty sklasyfikowane w Kodeksie IMDG - substancje wymienione w Kodeksie IBC, - gazy wymienione w Kodeksie IGC, - substancje wymienione w Konwencji MARPOL 73/78: - "oleje" wymienione w Aneksie 1 Konwencji MARPOL 73/78, - płynne substancje szkodliwe wymienione w Aneksie 2 Konwencji MARPOL 73/78 - substancje szkodliwe wymienione w Aneksie 3 Konwencji MARPOL 73/78 a ponadto substancje i przedmioty nie wymienione powyżej, lecz: - zgłoszone jako niebezpieczne w dokumentach przewozowych, - oznaczone jako niebezpieczne na opakowaniach, - znajdujące się w opakowaniach, których wygląd wskazuje na niebezpieczny charakter zawartości. 9

10 Prace niebezpieczne pod względem pożarowym rozumie się przez to prace, których wykonanie może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu. Zabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych rozumie się przez to zabezpieczenie przed utrzymywaniem się na drogach ewakuacyjnych dymu w ilości, która ze względu na ograniczenie widoczności lub toksyczności, uniemożliwiałaby bezpieczną ewakuacje. Odpowiednie warunki ewakuacji rozumie się przez to zespół przedsięwzięć oraz środków technicznych, zapewniający możliwości szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem. Z każdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie, powinny być zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, uwzględniające w szczególności liczbę i stan osób przebywających w obiekcie oraz zastosowane techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego, polegające w szczególności na: 1) Zapewnieniu dostatecznej ilości i szerokości wyjść ewakuacyjnych; 2) Zachowaniu dopuszczalnej długości, szerokości i wysokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych; 3) Zapewnieniu odpowiedniej, bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg ewakuacyjnych; 4) Zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno budowlanych dróg ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urządzeń zapobiegających zadymieniu lub urządzeń i innych rozwiązań techniczno budowlanych zapewniających usuwanie dymu; 5) Zapewnieniu oświetlenia awaryjnego (bezpieczeństwa i ewakuacyjnego) w obiektach, w których jest ono niezbędne do ewakuacji ludzi; 6) Zapewnieniu możliwości rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych poprzez dźwiękowy system ostrzegawczy w budynkach, dla których jest on wymagany. Droga ewakuacyjna - pozioma lub pionowa droga komunikacji ogólnej służąca celom ewakuacji. 10

11 Dojście ewakuacyjne odległość od wyjścia z pomieszczenia na drogę ewakuacyjna do wyjścia do innej strefy pożarowej lub zewnątrz budynku mierzona wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej. W przypadku zakończenia dojścia ewakuacyjnego przedsionkiem przeciwpożarowym, długość tę mierzy się do pierwszych drzwi tego przedsionka. Za równorzędne wyjściu do innej strefy pożarowej, o którym mowa powyżej, uważa się wyjście do obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odporności ogniowej, co najmniej EI 30. Przejście ewakuacyjne długości przejścia w pomieszczeniach mierzona od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku. Podział budynków na grupy wysokości: w celu określenia wymagań technicznych i użytkowych wprowadzony został następujący podział budynków na grupy wysokości: Niskie (N) do 12 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości 4 kondygnacji nadziemnych włącznie Średniowysokie (SW) ponad 12 m do 25 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych włącznie Wysokie (W) ponad 25 m do 55 m nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych włącznie. Wysokościowe (WW) powyżej 55 m nad poziomem terenu. 11

12 II. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, WYNIKAJĄCE Z PRZEZNACZENIA OBIEKTU ORAZ SPOSOBU UŻYTKOWANIA. WARUNKI FUNKCJONALNO BUDOWLANE. 1. Charakterystyka pożarowa obiektu L.P. PARAMETR OPIS PARAMETRU 1 Przeznaczenie/klasyfikacja Magazynowo biurowy PM z ZL III 2 Powierzchnia/kubatura PM 7 987,40 m2 / ,38 m3 ZL 384,24 m2 / 3 324,89 m3 3 Wysokość/grupa wysokości PM 14,50 m średniowysoki SW ZL 8,70 m niski N 4 Ilość kondygnacji podziemnych/ nadziemnych PM 0/1 ZL 0/2 5 Klasa odporności pożarowej PM E ZL D 6 Ilość stref pożarowych PM 2 ZL 1 7 Wielkość dopuszczalna strefy pożarowej/ istniejąca PM 4000 m2 / 3993,70 m2 strefa ZL 8000 m2 / 384,24 m2 8 Gęstość obciążenia ogniowego PM powyżej 4000 MJ/m2 9 Ocena zagrożenia wybuchem Nie dotyczy 10 Urządzenia przeciwpożarowe/sztuk System sygnalizacji pożarowej nie wymagany został zaprojektowany ze względu na wymagania inwestora, Urządzenia oddymiające budynek magazynowy został wyposażony w klapy dymowe, Hydranty wewnętrzne 52 / 8 11 Oświetlenie ewakuacyjne W obu komorach magazynowych 12 Instalacje użytkowe Elektryczna, odgromowa, wentylacyjna grawitacyjna, wodno kanalizacyjna, teletechniczna. 13 Przeciwpożarowy/ główny wyłącznik prądu Przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany przy wejściu do obiektu. Miejsce lokalizacji w części rysunkowej. 14 Droga pożarowa ul. Kontenerowa, - ul. Promowa, - od torów 15 Dopuszczalne obciążenie stropów 600 kg/m2 Klasa odporności pożarowej budynku Główna konstrukcja nośna Klasa odporności ogniowej elementów budynku Konstrukcja dachu Strop Ściana zewnętrzna Ściana wewnętrzna Pokrycie dachu D R REI 30 EI E

13 2. Charakterystyka budowlana Budynek jest niepodpiwniczony. Hala o konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej. Konstrukcja części socjalno biurowej szkieletowa żelbetowa, stropy żelbetowe, ściany wypełnione bloczkami drobnowymiarowymi. W budynku zastosowano drzwi przeciwpożarowe. Zakres użytkowania obiektu oraz ilość osób przebywających w poszczególnych pomieszczeniach są czynnikami decydującymi o kwalifikacji budynków przeznaczonych na pobyt ludzi do poszczególnych kategorii zagrożenia ludzi zaliczamy: część socjalna strefa ZL III zawierająca pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania do 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, o powierzchni 384,24 m2, część magazynowa strefa PM o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 4000 MJ/m2, o powierzchni 7 987,40 m2. W związku z powyższym do kategorii zagrożenia ludzi można zaliczyć pomieszczenia biurowo - socjalne, w których będą znajdować się ludzie. W pomieszczeniach tych przebywać od 15 do 50 osób, 3. Lokalizacja obiektu Budynek magazynowo - biurowy położony jest przy ul. Kontenerowej 6 w Gdyni 4. Przeznaczenie obiektu W budynku magazynowym przewiduje się magazynowanie materiałów budowlanych na paletach. W budynku prowadzone są prace administracyjno biurowe. 5. Materiały niebezpieczne pod względem pożarowym W rozumieniu przepisów przeciwpożarowych w omawianym budynku nie magazynuje się materiałów pożarowo niebezpiecznych. 6. Elementy wykończenia wnętrz W strefach pożarowych nie zastosowano do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, i produktów rozkładu termicznego które są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. Na drogach komunikacji ogólnej, służących celem ewakuacji, nie zastosowano materiały i wyroby budowlane łatwo zapalnych. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane na drogach ewakuacji wykonane są tylko z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. 13

14 7. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa W obiekcie magazynowym zlokalizowane są hydranty wewnętrzne H-52 mm w ilości 8 szt. Rozmieszczenie hydrantów wewnętrznych przedstawiono w części rysunkowej. 8. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru Najbliższy hydrant zewnętrzny podziemny DN 80 jest zlokalizowany od ściany budynku w odległości nie większej niż 75 m i nie mniejszej niż 5m. W obrębie obiektu zlokalizowanych jest 7 hydrantów, które pokazano na planie sytuacyjnym. 9. Urządzenie system sygnalizacji pożarowej Budynek nie wymaga wyposażenia w instalację systemu sygnalizacji pożarowej ale została ona zaprojektowana ze względu na wymagania inwestora. System sygnalizacji pożarowej jest to zbiór współpracujących ze sobą urządzeń ( czujki, centralka, urządzenia transmisyjne, wykonawcze i zasilające), mogące w sposób samoczynny (automatyczny) wykrywać powstanie pożaru we wczesnym stadium ich rozwoju, powiadamiać (sygnalizować) o wykryciu odpowiednie służby w budynku oraz straż pożarną. 10. Drzwi przeciwpożarowe Budynek został wyposażony w drzwi przeciwpożarowe, które spełniają funkcję oddzielenia od siebie stref pożarowych w tym przypadku chronią przed pożarem. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego ludziom (mieniu) ewakuującym się z budynku podczas pożaru. 11. Ręczne ostrzegacze pożarowe - ROP Budynek wyposażono w ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP), przeznaczone do przekazywania informacji o pożarze do współpracującej centrali sygnalizacji pożarowej przez osobę, która zauważyła pożar. Ręczne ostrzegacze pożarowe działają po silnym uderzeniu w szybkę zabezpieczającą i wciśnięciu przycisku. Załączenie przycisku ROP powoduje automatyczne uruchomienie klap dymowych. Rozmieszczenie przycisków ROP w budynku umieszczono w części rysunkowej. 12. Urządzenia oddymiające (klapy dymowe) W budynku magazynowym zaprojektowano klapy oddymiające zgodnie z PZPN-B i PN-B :2001/Az1 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do 14

15 odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania. W związku z powyższymi wymaganiami przyjęto: - każda komora magazynowa została podzielona na 4 strefy oddymiania dozorowane przez 2 czujki liniowe laserowe i przez skrzynkę alarmową z dodatkowym nabojem CO2 wymaganie spełnione, - na każde 200 m2 musi przypadać 1 klapa dymowa czyli na każdą komorę magazynową musi być minimum 20 sztuk wymaganie spełnione, - w każdej strefie zaprojektowano 5 klap dymowych pow. czynna 5 x 6,57 m2 =32,85 m2. Powierzchnia otworów napowietrzających 5 x 3,00 x 3,50 m + 4,00 x 4,50 m = 70,50 m2 (przyjęto że w razie pożaru otworzą się bramy przy dokach, brama skrajna przy pochylni i brama przy rampie) parametr spełniony. Uruchomienie systemu oddymiania (zadziałanie czujki dymu lub naciśnięcie jednego z przycisków oddymiania), spowoduje jednocześnie otwarcie klapy oddymiającej, włączenie się w całym budynku sygnalizatorów akustycznych. 13. Klapy odcinające E 120 kurtyny ognioodporne Zainstalowane na oknach pomiędzy magazynem a budynkiem biurowym i pomiędzy ścianami magazynu i ścianami budynku biurowego o temperaturze zadziałania zamka topikowego 165oC 14. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu Zgodnie z przepisami techniczno budowlanymi w rozpatrywanym obiekcie jest zainstalowany i odpowiednio oznakowany przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalację i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest umieszczony na zewnątrz obiektu, miejsce lokalizacji w części rysunkowej. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest oznakowany znakami bezpieczeństwa zgodnymi z Polskimi Normami. 15

16 III. OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA, ZARZĄDCY LUB UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA POŻAROM ORAZ INNYM MIEJSCOWYM ZAGROŻENIOM. 1. Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej W obiektach ZMPG S.A. na właścicielu, zarządcy lub użytkowniku obiektu (najemcy, dzierżawcy) ciąży obowiązek: 1) przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, 2) przestrzeganie postanowień zarządzenia, 3) zapoznanie podległych pracowników z treścią niniejszej instrukcji, 4) zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w obiektach w zakresie ochrony przeciwpożarowej i możliwości ewakuacji, 5) utrzymania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej, poprzez: a) wyposażenie obiektu, zgodnie z postanowieniami niniejszej instrukcji, w niezbędne urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, wymagane ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, b) zapewnienie przeprowadzania wymaganych przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, 6) wyposażenia obiektu w przeciwpożarowe wyłączniki prądu zgodnie z przepisami techniczno budowlanymi, 7) umieszczenia w widocznych miejscach instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych, 8) oznakowania obiektu i terenu przyległego znakami bezpieczeństwa zgodnymi z Polskimi Normami w sposób określony w niniejszej instrukcji, 9) zapewnienia przeszkolenia podległych pracowników w zakresie bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z postanowieniami niniejszej instrukcji, 10) uzgodnienia z Portową Strażą Pożarną ZMPG S.A. warunków ochrony przeciwpożarowej użytkowanego obiektu, 11) wydawania pisemnych zezwoleń na prowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, 12) zaktualizowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, w uzgodnieniu z Portową Strażą Pożarną ZMPG S.A. 16

17 13) konsultowania z Portową Strażą Pożarną ZMPG S.A. zakupów sprzętu pożarniczego, urządzeń przeciwpożarowych, środków gaśniczych itp., 14) zawiadamiania Portowej Straży Pożarnej ZMPG S.A. o planowanych odbiorach nowych, remontowanych, przebudowanych obiektów oraz przy zmianie sposobu użytkowania, 15) zapewnienie przejezdności dróg pożarowych w stanie umożliwiającym wykorzystanie tych dróg przez pojazdy straży pożarnej zgodnie z rozporządzeniem Uwaga: realizacja powyższych obowiązków w odniesieniu do zakresu i sposobu użytkowania obiektu. 1) Obowiązki właściciela danego obiektu i terenu w zakresie ochrony przeciwpożarowej wynikającej z niniejszej Instrukcji, Regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa wykonują służby ZMPG S.A. i utrzymują te obiekty oraz tereny w należytym stanie technicznym. 2) W przypadku obiektów nowo budowanych, całkowicie przebudowywanych obowiązek zapewnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej w projektach budowlanych, zapewnienia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz wyposażenia w: - wymagane urządzenia przeciwpożarowe, gaśnice, sprzęt pożarniczy, - znaki ewakuacyjne i znaki ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z Polskimi Normami, spoczywa na właścicielu obiektu. 3) W przypadku obiektu, w którym pomieszczenia najmuje/dzierżawi lub użytkuje więcej niż jeden użytkownik, obowiązek wyposażenia pomieszczeń ogólnodostępnych w: - gaśnice i sprzęt pożarniczy (jego przegląd i konserwację), - znaki ewakuacyjne i znaki ochrony przeciwpożarowej zgodnie z Polskimi Normami, utrzymania w stanie przejezdności dróg pożarowych oraz zapewnienie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego spoczywa na właścicielu obiektu. Właściciel obiektu zapewnia Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego wg warunków ochrony przeciwpożarowej wynikających z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem oraz warunków ewakuacji ludzi, istniejących w dniu sporządzenia lub aktualizacji przedmiotowej instrukcji. W przypadku, gdy zmiana prowadzonej przez najemcę/ dzierżawcę/ użytkownika działalności lub wykonane zmiany adaptacyjne w obiekcie nastąpiły 17

18 po dniu uzgodnienia treść Instrukcji z Komendantem Portowej Straży Pożarnej ZMPG S.A. i wpływają na zmianę ww. warunkach ochrony przeciwpożarowej obiektu i/lub warunków ewakuacji ludzi, najemca/ dzierżawca/ użytkownik jest zobowiązany na własny koszt do zapewnienia aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w zakresie wynikającym z prowadzonej działalności lub wprowadzonych zmian adaptacyjnych oraz uzgodnienia jej treści z Komendantem Portowej Straży Pożarnej ZMPG S.A. Zaktualizowaną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego użytkownik zobowiązany jest przekazać do Działu Budynków i Zaplecza Technicznego ZMPG S.A. Powyższe dotyczy również nowych użytkowników rozpoczynających działalność w obiekcie po dniu uzgodnienia treści Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, o ile działalność ta ma wpływ na zmianę ww. warunków ochrony przeciwpożarowej. Po uzgodnieniu treści Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego najemca/ dzierżawca/ użytkownik zobowiązany jest do przekazania po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD (w formacie PDF) do Działu Budynków i Zaplecza Technicznego oraz do Portowej Straży Pożarnej ZMPG S.A. Pozostałe dzierżawione/ użytkowane pomieszczenia w obiekcie w zależności od przeznaczenia wyposażają użytkownicy w sposób zgodny z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego obiektu i uzgodnionymi z Portową Strażą Pożarną ZMPG S.A. warunkami ochrony przeciwpożarowej (z wyjątkiem węży pożarniczych i prądownic, których wyposażenie i konserwację zapewnia właściciel obiektu). Uwaga: w przypadku, gdy wszystkie znajdujące się w obiekcie pomieszczenia produkcyjno magazynowe użytkowane są przez jednego najemcę/ dzierżawcę/ użytkownika obowiązek ich wyposażenia w węże pożarnicze i prądownice spoczywa na najemcy/ dzierżawcy/ użytkowniku. 4) W przypadku obiektów, które są wynajęte/ wydzierżawione/ najmowane w całości jednemu najemcy/ dzierżawcy/ użytkownikowi, obowiązek wyposażenia w: - wymagane urządzenia przeciwpożarowe, gaśnice, sprzęt pożarniczy, - znaki ewakuacyjne i znaki ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z Polskimi Normami, zapewnienia przeprowadzania wymaganych przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych, gaśnic i sprzętu pożarniczego, zapewnienie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego i Instrukcji Technologicznych, oraz utrzymania w stanie przejezdności dróg pożarowych spoczywa w całości na najemcy/ dzierżawcy/ użytkowniku. 18

19 2. Czynności zabronione W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie następujących czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji: 1) użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i częstotliwości wynikających z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia, 2) rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze, 3) rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużla lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów, 4) składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu, 5) użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta, 6) przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od: a) urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100 C), b) linii kablowych o napięciu powyżej 1 kv, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V, 7) stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki, 19

20 8) instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, takich jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem, 9) składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno budowlanych, 10)składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach, 11)przechowywanie pełnych, niepełnych i opróżnionych butli przeznaczonych do gazów palnych na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach, 12)zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji, 13)lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno budowlanych, 14)wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowej lub innej o podobnym przeznaczeniu, w której następuje jednoczesna wymiana publiczności lub użytkowników, jako miejsca oczekiwania na wejście do tej sali, 15)uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do: a) gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych, b) źródeł wody do celów przeciwpożarowych, c) urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu, d) wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych, e) wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego, 3. Zadania i obowiązki pracowników Wszyscy pracownicy obiektu obowiązani są do przestrzegania zakazów i nakazów dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego. Do zadań i obowiązków wszystkich pracowników w szczególności należy: 1) znajomość podstawowych zasad alarmowania, gaszenia pożaru oraz ewakuacji, 20

21 2) niezwłoczne zgłaszanie właściwemu przełożonemu o stwierdzonych nieprawidłowościach i uchybieniach mogących spowodować powstanie lub rozprzestrzenianie ognia, 3) przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i używania ognia otwartego na terenie budynku z wyjątkiem miejsc, gdzie jest to dopuszczone, 4) znajomość podstawowych zasad posługiwania się sprzętem gaśniczym oraz ich lokalizacji w pobliżu stanowiska pracy, 5) dokładne sprawdzenie stanowiska pracy po zakończeniu pracy, eliminuje możliwość powstania pożaru, 6) udział w szkoleniach i ćwiczeniach z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz w ćwiczeniach ewakuacji, 7) znajomość treść i przestrzeganie postanowień niniejszej instrukcji. 4. Zadania i obowiązki pracowników ochrony Do obowiązków pracowników ochrony obiektu (w przypadku ich zatrudnienia w danym obiekcie) należy: 1) systematyczna kontrola obiektu, w szczególności sprawdzenie, czy drzwi ewakuacyjne są otwarte w sposób umożliwiający ewakuację ludzi w godzinach pracy. 2) znajomość rozmieszczenia gaśnic, hydrantów wewnętrznych, hydrantów zewnętrznych, punktów znajomość zasad alarmowania jednostek Straży Pożarnej i pracowników zgodnie z postanowieniami niniejszej instrukcji, 3) zapewnienie porządku w czasie trwania akcji ratowniczo-gaśniczej, 4) znajomość rozmieszczenia pomieszczeń oraz możliwości dostania się do nich. 5. Zadania i obowiązki personelu sprzątającego Do zadań i obowiązków osób i personelu sprzątającego należy: 1) utrzymanie czystości przez systematyczne usuwanie śmieci i odpadków do odpowiednich pojemników poza teren sprzątanych pomieszczeń, 2) dopilnowanie wygaszenia oświetlenia oraz wyłącznika urządzeń elektrycznych nieprzystosowanych do pracy ciągłej, 3) zamknięcie pomieszczeń po zakończeniu sprzątania i umieszczenie kluczy w ustalonym miejscu, 4) zgłaszanie przełożonym stwierdzonych nieprawidłowości w przeciwpożarowym zabezpieczeniu pomieszczeń. 21

22 IV. ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA Alarmowanie 1. Każdy kto zauważy pożar lub inne zagrożenie obowiązany jest natychmiast zaalarmować: a) głosem lub innym dostępnym środkiem łączności osoby znajdujące się w zagrożonym obiekcie (tam, gdzie są zainstalowane dzwony, gongi, syreny alarmowe, należy je w przypadku zaistnienia zdarzenia bezwzględnie używać w celu zaalarmowania otoczenia), b) STRAŻ POŻARNĄ. 2. Po uzyskaniu telefonicznego połączenia ze strażą pożarną należy podać: a) miejsce zdarzenia (w miarę dokładny adres, nazwa obiektu, instytucji, piętro), b) rodzaj zdarzenia (np. pali się dach 2 piętrowego budynku), c) czy istnieje zagrożenie zdrowia i życia ludzi, oraz postępować wg poleceń dyżurnego Straży Pożarnej. 3. W zależności od rodzaju zagrożenia należy niezwłocznie alarmować: a) służby ratownicze, Miejskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112 Uwaga: przy wybieraniu 3-cyfrowego numeru alarmowego z telefonu obsługiwanego przez centralę portową, nie wybiera się cyfr 0 b) służby eksploatacyjne ZMPG S.A., Portowa Straż Pożarna (58) lub (58) Pogotowie Elektroenergetyczne (58) lub dla terenu BCT: (58) lub Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne (58) lub lub Pogotowie Ciepłownicze (58) lub Dyspozytor Portu Gdynia (58) lub (58) Lub (58)

23 Akcja ratowniczo-gaśnicza 1. Równocześnie z alarmowaniem Straży Pożarnej należy przystąpić do działań ratowniczych przy pomocy sprzętu gaśniczego, znajdującego się w obiekcie (na terenie). 2. Do czasu przybycia Straży Pożarnej kierownictwo działaniami ratowniczymi obejmuje kierownik zakładu pracy lub osoba upoważniona. 3. Na drodze dojazdowej Straży Pożarnej kierujący działaniami ratowniczymi wyznacza dyżurnego, który kieruje jednostki ratowniczo-gaśnicze do miejsca zdarzenia. 4. Dotychczasowy kierujący działaniami ratowniczymi zgłasza się do przybyłego dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej, któremu przekazuje dowodzenie i przedstawia mu wszystkie posiadane informacje o: a) osobach zagrożonych i miejscu ich przebywania, b) miejscu powstania zdarzenia, jego wielkości, kierunku rozprzestrzeniania i wynikających z tego zagrożeniach, c) podjętych działaniach, d) ilości i rodzaju sprzętu zgromadzonego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, e) innych istotnych faktach mogących mieć wpływ na przebieg działań ratowniczogaśniczych. 5. Każda osoba (dyżurujące brygady) przystępująca do działań ratowniczych powinna: a) w pierwszej kolejności przeprowadzić ratowanie ludzi, których zdrowie i życie jest zagrożone, b) wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do pomieszczeń objętych pożarem c) w zależności od miejsca powstania zdarzenia przystąpić do ograniczenia rozprzestrzeniania się pożaru i jego likwidacji, pamiętając że: przy otwarciu drzwi do pomieszczenia, w którym zaistniał pożar, trzeba posiadać sprzęt gaśniczy gotowy do natychmiastowego użycia, koniecznym jest ukrycie się za ścianą lub skrzydłem drzwiowym przed działaniem ognia i dymu, d) prowadzić działania ratowniczo-gaśnicze w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo ludzi. 23

24 V. SPOSOBY WYKONYWANIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM. W celu wyeliminowania przypadków powstania pożarów przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, mogących powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu (spawanie, cięcie palnikiem, lutowanie, podgrzewanie, szlifowanie, itp.) oraz w celu zabezpieczenia realizacji postanowień, wynikających z rozporządzenia [2] i zarządzenia [5] ustala się tryb postępowania przy tego typu pracach prowadzonych w obiektach i na terenie ZMPG S.A. Wykonywanie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym na nabrzeżach portowych nieprzewidzianych w Instrukcji Technologicznej, dozwolone jest po każdorazowym uzyskaniu zgody Kapitanatu Portu i uprzednim powiadomieniu Portowej Straży Pożarnej ZMPG S.A. Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym w obiektach i na terenie ZMPG S.A., obowiązują następujące zasady postępowania w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego. 1. Zarządca, użytkownik lub wykonawca winien: a) dokonać oceny zagrożenia pożarowego w miejscu, w którym prace będą wykonywane, b) ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu, niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania się pożaru, wybuchu lub innego miejscowego zagrożenia c) wskazać osoby odpowiedzialne za właściwe zabezpieczenie miejsca pracy, za jej przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy, d) zapewnić wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje, e) zaznajomić osoby wykonujące prace z zagrożeniami pożarowymi występującymi w rejonie wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie do powstania pożaru lub wybuchu, f) zabezpieczyć miejsce pracy w sprzęt pożarniczy (gaśnica, koc gaśniczy, linia wężowa, wiadro z wodą itp.) g) zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne, występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujące się w nim instalacje techniczne, h) prowadzić prace niebezpieczne pod względem pożarowym w pomieszczeniach i przy urządzeniach zagrożonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace związane z użyciem palnych cieczy, palnych gazów jedynie 24

25 wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowości, i) po zakończeniu prac poddać kontroli miejsce, w którym prace były wykonywane oraz przyległy obszar, j) używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru. Uwaga: W obiektach z pomieszczeniami zagrożonymi wybuchem, ze strefami zagrożonymi wybuchem, obiektach o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m2 oraz w obiektach (pomieszczeniach) zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi, do wykonania pracy można przystąpić tylko po otrzymaniu pisemnego zezwolenia, od kierującego tokiem prac, W sprawach budzących wątpliwości, wydający zezwolenie winien zasięgnąć opinii Portowej Straży Pożarnej ZMPG S.A. 2. Do prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym (spawanie) uprawnieni są wyłącznie spawacze posiadający uprawnienia i kwalifikacje oraz przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 3. Zarządcy albo użytkownicy obiektów lub pomieszczeń: a) w których występują pomieszczenia zagrożone wybuchem lub strefy zagrożone wybuchem, b) zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi, c) o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m2, w których mają być prowadzone prace niebezpieczne pod względem pożarowym, zobowiązani są do poinformowania wykonawcy tych prac o postanowieniach niniejszej instrukcji 4. Zobowiązuje się pracowników nadzorujących i wykonujących prace niebezpieczne pod względem pożarowym w obiektach i na terenie ZMPG S.A. do ścisłego przestrzegania postanowień niniejszego rozdziału. 5. W przypadkach wystąpienia wątpliwości w zakresie zaliczania obiektów i pomieszczeń do kategorii zagrożenia ludzi, zagrożenia wybuchem lub obliczania gęstości obciążenia ogniowego należy kontaktować się z: oficerem dyżurnym Portowej Straży Pożarnej ZMPG S.A. tel. (58) lub

26 6. Zasady zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym na statkach krajowych i zagranicznych regulują przepisy Urzędu Morskiego. Szczegółowe zasady zabezpieczenia w/w. prac określa Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów. VI. EWAKUACJA OSÓB I MIENIA. W przypadku wystąpienia w obiekcie pożaru lub innego miejscowego zagrożenia powodującego konieczność przeprowadzenia ewakuacji osób i mienia, decyzję o podjęciu ewakuacji z tego obiektu podejmuje OSOBA/OSOBY IMIENNIE WYZNACZONE PRZEZ PRACODAWCĘ. Warunki ewakuacji osób i mienia. Decyzja ta musi uwzględniać informacje o zakresie ewakuacji, liczbie osób przewidzianych do ewakuacji, sposobach i kolejności opuszczania pomieszczeń zagrożonych, a także musi określać drogi i kierunki ewakuacji. Do przeprowadzenia ewakuacji w pierwszej kolejności wykorzystane powinny być poziome i pionowe drogi komunikacji ogólnej (korytarze, klatki schodowe). Kierunki dróg i wyjścia ewakuacyjne oznakowane tablicami informacyjnymi (fotoluminescencyjnymi) umieszczonymi na ciągach komunikacyjnych poziomych i pionowych służących celom ewakuacji oraz wyposażone w oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne). Ewakuacja ludzi winna polegać na: wyprowadzeniu wszystkich ludzi przez grupę ewakuacyjna do ustalonego miejsca koncentracji - nie kolidującego z terenem działania jednostek straży pożarnej oraz zapewnieniu środków transportowych celem przewiezienia osób ewakuowanych lub poszkodowanych do wyznaczonych miejsc zastępczych lub punktów medycznych. 26

27 Po podjęciu decyzji o ewakuacji osób i mienia należy: 1. niezwłocznie powiadomić wszystkie osoby przebywające w budynku o powstaniu i charakterze zagrożenia oraz konieczności przeprowadzenia ewakuacji; do powiadomienia należy wykorzystać istniejące w obiekcie środki łączności wewnętrznej, 2. kierujący akcją ratowniczo-gaśniczą wyznacza osoby odpowiedzialne za przebieg ewakuacji poszczególnych grup ewakuacyjnych, ponadto ustala ewentualną potrzebę ewakuacji sprzętu i mienia, określając w tym celu sposoby, kolejność i rodzaj ewakuowanego mienia, 3. w pierwszej kolejności należy ewakuować osoby z tych pomieszczeń, w których powstał pożar lub które znajdują się na drodze rozprzestrzeniania się ognia oraz pomieszczeń, z których wyjście lub dotarcie do bezpiecznych dróg ewakuacji może zostać odcięte przez pożar lub zadymienie; należy dążyć do tego, aby wśród ewakuowanych w pierwszej kolejności były osoby o ograniczonej (z różnych względów) zdolności poruszania się, natomiast zamykać strumień ruchu powinny osoby, które mogą poruszać się o własnych siłach, 4. w przypadku dróg ruchu dla pojedynczych osób lub grup, należy niezwłocznie dostępnymi środkami np. telefonicznie, bezpośrednio lub przy pomocy osób znajdujących się na zewnątrz odciętej strefy - powiadomić kierownika akcji ewakuacyjnej; ludzi odciętych od dróg wyjścia, a znajdujących się w strefie zagrożenia, należy zebrać w pomieszczeniu najbardziej oddalonym od źródła pożaru, i w miarę posiadanych środków i istniejących warunków ewakuować na zewnątrz, przy pomocy sprzętu ratowniczego przybyłych jednostek straży pożarnej lub innych jednostek ratowniczych, 5. przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w pozycji pochylonej, starając się trzymać głowę jak najniżej ze względu na mniejsze zadymienie panujące w dolnych partiach pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych; usta i drogi oddechowe należy w miarę możliwości zasłaniać chustką zamoczoną w wodzie - sposób ten ułatwia oddychanie; podczas ruchu przez mocno zadymione odcinki dróg ewakuacyjnych należy poruszać się wzdłuż ścian, by nie stracić orientacji, co do kierunku ruchu. 6. ewakuacja mienia nie może odbywać się kosztem sił i środków niezbędnych do ewakuacji i ratowania ludzi; ewakuację mienia należy rozpocząć od najcenniejszych urządzeń, dokumentacji i przedmiotów; należy wykorzystać wszystkie sprawne fizycznie 27

28 osoby nadające się do demontażu i ewakuacji mienia oraz w pracy tej należy wykorzystać sprzęt techniczny i transportowy, znajdujący się na terenie obiektów oraz sprzęt przybyłych na miejsce jednostek straży pożarnej, 7. po zakończeniu ewakuacji osób należy sprawdzić, czy wszyscy ludzie opuścili poszczególne pomieszczenia, a w razie podejrzenia, że ktoś został w zagrożonej strefie, należy natychmiast zgłosić ten fakt jednostkom ratowniczym przybyłym na miejsce akcji i przeprowadzić ponowne sprawdzanie pomieszczeń budynku, 8. w przypadku przybycia jednostek straży pożarnej w trakcie akcji ewakuacyjnej kierujący przebiegiem akcji kierownik akcji ratowniczo-gaśniczej, zobowiązany jest do złożenia krótkiej informacji o przebiegu akcji, a następnie podporządkowania się poleceniom dowódcy przybyłej jednostki straży pożarnej. VII. SPOSOBY PRAKTYCZNEGO SPRAWDZANIA ORGANIZACJI I WARUNKÓW EWAKUACJI. NIE DOTYCZY VIII. GAŚNICE, ZASADY ROZMIESZCZANIA ORAZ OBSŁUGI I UŻYCIA. Ilość i rodzaj gaśnic w obiekcie. Powierzchnia strefy Wymagana masa Ilość i typ gaśnic na wyposażeniu pożarowej środka gaśniczego budynku ZL III 384,24 m2 8 kg 4 gaśnice proszkowe po 6 kg proszku gaśniczego typu ABC PM 3 993,70 m2 80 kg 18 gaśnic proszkowych po 6 kg proszku gaśniczego typu ABC. PM 3 993,70 m2 80 kg 18 gaśnic proszkowych po 6 kg proszku gaśniczego typu ABC. Większość pożarów, nawet te które niszczą całe budynki, biorą swój początek przeważnie z niewielkiego źródła, może to być np. rzucony niedopałek papierosa na podatny do palenia materiał. Żeby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się początkowo małych źródeł ognia, należy dążyć do ugaszenia pożaru w pierwszej fazie jego rozwoju. Do tego celu służą różne przyrządy (urządzenia), spośród których najczęściej jest stosowany podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice). Budynek wyposażony jest w podręczny sprzęt gaśniczy spełniający wymagania PN będących odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczących gaśnic. 28

29 Zasady wyposażenia obiektu w gaśnice uregulowane są w rozdziale III. OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA, ZARZĄDCY LUB UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA POŻAROM ORAZ INNYM MIEJSCOWYM ZAGROŻENIOM. Najważniejszą zasadą jest to, aby prawidłowo dobrany sprzęt gaśniczy był dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie lub w poszczególnych pomieszczeniach, przy uwzględnieniu rodzaju płonącego materiału, jego stanu skupienia oraz sposobu spalania. Poniższa tabela przedstawia podział pożaru ze względu na rodzaj palnego materiału oraz jakie należy zastosować środki gaśnicze do ugaszenia płonącego materiału. Obsługa gaśnicy polega na: zerwaniu zawleczki (zabezpieczenia), naciśnięciu dźwigni (przycisku) uruchamiającej w dół, skierowanie strumienia nad płomień, a następnie na płomień, 29

30 30

31 Rozmieszczenie gaśnic. Przy rozmieszczaniu gaśnic należy przestrzegać następujących zasad: gaśnice powinny być umieszczone w łatwo dostępnych i widocznych miejscach np. przy wejściach przy przejściach, na korytarzach, w pomieszczeniach przy wyjściach na zewnątrz, miejsce wyznaczone na gaśnice należy oznakować zgodnie z Polską Normą PN-92/N /01, do sprzętu powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m, gaśnice należy umieszczać w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (ogrzewacze, grzejniki, miejsca silnie nasłonecznione), odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m, w obiektach wielokondygnacyjnych gaśnice należy umieszczać w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki. Uwaga: Nie wolno używać wody i wodnych roztworów środków pianotwórczych do gaszenia urządzeń będących pod napięciem!!! Zabrania się gasić palącej się na pracowniku odzieży gaśnicami proszkowymi, pianowymi i CO2, należy gasić poszkodowanego narzucając na palące się ubranie danej osoby koc lub płachtę w celu stłumienia ognia!!! 31

32 IX. ZASADY PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH. 1. Zgodnie z 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719), czynności konserwacyjne i przeglądy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją ustaloną przez producenta, lecz nie rzadziej niż raz do roku. 2. Zgodnie z 10 ust. 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124, poz. 1030) hydranty zewnętrzne przeciwpożarowe powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądom i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej. 3. Podczas przeglądu konserwacyjnego gaśnic należy również zwrócić uwagę na prawidłowość oznakowania miejsca lokalizacji gaśnic i dostępu do nich. 4. Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z 3 ust.4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jak w pkt.l oraz zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych (PN-EN Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 3: Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym). Poszczególne budynki wyposażone są w następujące instalacje techniczne, których istnienie należy brać pod uwagę ze względu na ochronę przeciwpożarową: L.P. RODZAJ INSTALACJI CZASOOKRES PRZEGLĄDU 1. Gaśnice 1 rok 2. Wyłącznik prądu 1 rok 3. Oświetlenie ewakuacyjne 1 rok 4. Instalacja elektryczna 5 lat 5. Instalacja odgromowa 5 lat 6. Przewody kominowe 1 rok 7. System sygnalizacji pożaru 1 rok 8. System oddymiania 1 rok 9. DSO 1 rok 32

33 X. ORGANIZACJA I ZASADY ZAZNAJAMIANIA PRACOWNIKÓW Z PRZEPISAMI Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ INSTRUKCJĄ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO. Przyjmuje się następujące sposoby zaznajamiania użytkowników z przepisami przeciwpożarowymi: 1) zamieszczanie na stronie ZMPG S.A. instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, 2) zapoznanie pracowników z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego, 3) szkolenie według niżej zamieszczonego programu. Program czterogodzinnego szkolenia obwiązującego pracowników zatrudnionych w obiektach i na terenie ZMPG S.A. 1) Podstawy prawne z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 2) Zagrożenie pożarowe zakładu, przyczyny powstania i rozprzestrzeniania się pożarów, 3) Zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom. 4) Zadania i obowiązki pracowników w przypadku powstania pożaru. 5) Grupy pożarów, sprzęt gaśniczy oraz zasady posługiwania się nim. 6) Obwiązujące instrukcje w zakresie ochrony ppoż. Uwaga: szkolenie należy przeprowadzić metodą wykładu i ćwiczeń oraz zakończyć sprawdzeniem wiedzy osób przeszklonych, prowadzący szkolenie winien posiadać właściwe kwalifikacje zgodnie z Ustawą o ochronie przeciwpożarowej, fakt uczestnictwa w szkoleniu pracownicy potwierdzają podpisem na oświadczeniu, które należy dołączyć do dokumentów osobowych pracownika, prowadzący szkolenie wystawia zlecającemu szkolenie dokument zawierający program szkolenia, listę osób przeszkolonych oraz kartę zaliczeniową. 33

34 XI. ZAŁĄCZNIKI. ZAŁĄCZNIK 1. PROTOKÓŁ I KSIĄŻKA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLEDEM POŻAROWYM. Lp. Nazwa obiektu, pomieszczenia, w którym wykonano prace Data i godzina rozpoczęcia prac; Numer zezwolenia Data i godzina zakończenia prac Data i godzina przeprowadzenia kontroli po zakończeniu prac Imię i nazwisko osoby kontrolującej Podpis Uwagi 34

35 PROTOKÓŁ NR... ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM 1. Nazwa i określenie pomieszczenia i miejsca, w którym przewiduje się wykonanie prac: Technologia prac przewidzianych do realizacji: Właściwości pożarowe materiałów palnych występujących w pomieszczeniu (miejscu) prac: Rodzaj elementów budowlanych(zapalność) występujących w danym pomieszczeniu lub rejonie przewidywanych prac niebezpiecznych pożarowo:. 5. Rodzaj wykonywanych prac przez inne firmy w pomieszczeniach sąsiadujących z pomieszczeniami (miejscami) wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo oraz sposoby zabezpieczeń obszarów sąsiadujących: Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego pomieszczenia, stanowiska, urządzenia itp. na okres wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo:.. 7. Ilość i rodzaj podręcznego sprzętu gaśniczego do zabezpieczenia toku prac niebezpiecznych pożarowo:. 8. Środki i sposoby alarmowania współpracowników oraz Straży Pożarnej w przypadku powstania pożaru Osoba/y/ odpowiedzialna/e/ za całokształt przygotowania zabezpieczenia przeciwpożarowego toku prac:... 35

36 10. Osoba/y/ odpowiedzialna/e/ za nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego w toku wykonywania prac: Osoba/y/ zobowiązana/e/ do przeprowadzania kontroli rejonu prac po ich zakończeniu:... PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI ( imię i nazwisko, stanowisko) Miejscowość..., dnia... ZAŁACZNIK 2. WYKAZ OSÓB I NUMERÓW TELEFONÓW KIEROWNICTWA IMIĘ I NAZWISKO NUMER TELEFONU 36

37 ZAŁĄCZNIK 3. POTWIERDZENIE UDZIAŁU W SZKOLENIU. Gdynia, dnia imię i nazwisko przeszkolonego... zajmowane stanowisko, komórka organizacyjna... imię i nazwisko szkolącego O Ś W I A D C Z E N I E Niniejszym Oświadczam, że odbyłem/am czterogodzinne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, w wyniku którego zostałem/am zapoznany/na z obowiązkami i zadaniami w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.... Podpis przeszkolonego 37

38 ZAŁĄCZNIK 4. ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA I EWAKUACJI. Symbol znaku Opis znaku Symbol znaku Opis znaku Wyjście ewakuacyjne Kurek główny instalacji gazowej Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w prawo/lewo Gaśnica Drzwi ewakuacyjne Hydrant wewnętrzny prawe/lewe Kierunek drogi ewakuacyjnej Hydrant zewnętrzny Miejsce zbiórki do ewakuacji Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 38

39 AUTOR DATA WYKONANIA st. kpt. Janusz SAMONEK SIERPIEŃ 2014 ZAŁĄCZNIK 5. PLANY OBIEKTU. 39

40 AUTOR DATA WYKONANIA st. kpt. Janusz SAMONEK SIERPIEŃ

41 AUTOR DATA WYKONANIA st. kpt. Janusz SAMONEK SIERPIEŃ 2014 T 41

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ Z UDZIAŁEM PONAD 50 OSÓB, W TYM BALI SYLWESTROWYCH

WYMAGANIA DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ Z UDZIAŁEM PONAD 50 OSÓB, W TYM BALI SYLWESTROWYCH WYMAGANIA DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ Z UDZIAŁEM PONAD 50 OSÓB, W TYM BALI SYLWESTROWYCH I. Organizator imprezy każdorazowo przed jej rozpoczęciem powinien zapewnić bezpieczeństwo pożarowe i sprawdzić warunki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZATWIERDZAM. (data, podpis i pieczęć) INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH W PORCIE HANDLOWYM W KOŁOBRZEGU (wyciąg dla PSP i innych służb ratowniczych) Opracował: Kołobrzeg,

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH USŁUGI NA RZECZ I NA TERENIE MONDI ŚWIECIE S.A. Listopad 2014-1 - SPIS TREŚCI Str 1 WYMAGANIA OGÓLNE. - 5-2 PRACOWNICY DOSTAWCY. - 6-3 SPRZĘT DOSTAWCY USŁUGI WPROWADZANY

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W LUBLINIE LLU-410-13/09 Nr ewid. 167/2009/P09147/LLU Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1853 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 14 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1853 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 14 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1853 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od 1.1.2014 r.

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od 1.1.2014 r. SPIS TREŚCI DEFINICJE I SKRÓTY... 6 I. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI ZDARZEŃ BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6 II. SPOSÓB SPORZĄDZANIA KARTY ZDARZENIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Lp. Budowa krytej strzelnicy garnizonowej typu B w Powidzu, kompleks 6015, jednostka wojskowa 3293 SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji Strona

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa

Zasady organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa Zasady organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa K o m e n d a G ł ó w n a P a ń s t w o w e j S t r a ż y P o ż a

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO INWESTOR: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200A, działka nr 983, KM 22 Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 81-006 Gdynia SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI Załącznik do Uchwały Nr X/102/07 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 28 grudnia 2007 r. Janów Podlaski grudzień 2007 roku 1. Wstęp Od

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM USUWANIA AZBESTU DLA POWIATU CIESZY Ń S K IEGO

PROGRAM USUWANIA AZBESTU DLA POWIATU CIESZY Ń S K IEGO PROGRAM USUWANIA AZBESTU DLA POWIATU CIESZY Ń S K IEGO ZLECE N I O D A W C A : STAROSTWO POWIATOWE W CIESZYNIE WY K O N A W C A : GALEJA TECHNIKA I TECHNOLOGIA Cieszyn, październik 2006r. SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Historii Żydów Polskich, postępowanie nr ADM.271.16/2014

usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Historii Żydów Polskich, postępowanie nr ADM.271.16/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Historii Żydów Polskich,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis MIKPROJ MIKPROJ Wioleta Mikulska-Samulak ul. Myśliwskie Wzgórze 21/51, 80-283 Gdańsk, NIP 579-195-62-22 tel. (+48)535-35-90-50, mail: mikproj.biuro@gmail.com Temat: REMONT POMIESZCZEŃ W HALI LA ORAZ W

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16 Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 1 grudnia 2014 r. INSTRUKCJA utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych na liniach kolejowych do prędkości 200/250

Bardziej szczegółowo