DOKUMENT INFORMACYJNY GLOBAL TRADE S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENT INFORMACYJNY GLOBAL TRADE S.A."

Transkrypt

1 DOKUMENT INFORMACYJNY GLOBAL TRADE S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A2, akcji serii B, akcji serii C i praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przeznaczonym głównie dla spółek, w których inwestowanie może być związane z wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym). Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie za sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym. Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa. DATA SPORZĄDZENIA DOKUMENTU INFORMACYJNEGO: 19 LIPCA 2011 R. Autoryzowany Doradca

2 Wstęp Emitent: Nazwa (firma): Global Trade Spółka Akcyjna Kraj: Polska Siedziba: Warszawa Adres: Warszawa, ul. Solec 81B/A60 Numer KRS: Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS REGON: NIP: Telefon: Fax: Poczta Strona www: Autoryzowany Doradca: Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna Polska Poznao Adres: Poznao, ul. Krasioskiego 16 Numer KRS: Oznaczenie Sądu: Telefon: Fax: Poczta Strona www: Sąd Rejonowy Poznao Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS Strona 1

3 Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu: Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu wprowadzane jest: a) (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięd groszy) każda, b) (jeden milion siedemset sześddziesiąt pięd tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięd groszy) każda, c) (jeden milion piędset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięd groszy) każda, d) (jeden milion piędset czterdzieści tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięd groszy) każda. Strona 2

4 Spis treści I. CZYNNIKI RYZYKA CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM EMITENTA CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z AKCJAMI II. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM EMITENT AUTORYZOWANY DORADCA NEWCONNECT III. DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE RODZAJÓW, LICZBY ORAZ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM RODZAJÓW UPRZYWILEJOWANIA, WSZELKICH OGRANICZEO CO DO PRZENOSZENIA PRAW Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ ZABEZPIECZEO LUB ŚWIADCZEO DODATKOWYCH OKREŚLENIE PODSTAWY PRAWNEJ EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ZE WSKAZANIEM ORGANU LUB OSÓB UPRAWNIONYCH DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ DATY I FORMY PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, Z PRZYTOCZENIEM JEJ TREŚCI OZNACZENIE DAT, OD KTÓRYCH AKCJE UCZESTNICZĄ W DYWIDENDZIE WSKAZANIE PRAW Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH I ZASAD ICH REALIZACJI OKREŚLENIE PODSTAWOWYCH ZASAD POLITYKI EMITENTA CO DO WYPŁATY DYWIDENDY W PRZYSZŁOŚCI INFORMACJE O ZASADACH OPODATKOWANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z POSIADANIEM I OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI OBJĘTYMI DOKUMENTEM INFORMACYJNYM, W TYM WSKAZANIE PŁATNIKA PODATKU PODATEK DOCHODOWY OD DOCHODU UZYSKANEGO Z DYWIDENDY PODATEK DOCHODOWY OD DOCHODU UZYSKANEGO ZE SPRZEDAŻY AKCJI PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH IV. DANE O EMITENCIE I JEGO DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE DANE TELEADRESOWE WSKAZANIE PRZEPISÓW PRAWA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁ UTWORZONY EMITENT WSKAZANIE SĄDU, KTÓRY WYDAŁ POSTANOWIENIE O WPISIE DO WŁAŚCIWEGO REJESTRU KRÓTKI OPIS HISTORII EMITENTA OKREŚLENIE RODZAJÓW I WARTOŚCI KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA ORAZ ZASAD ICH TWORZENIA OKREŚLENIE RODZAJU I WARTOŚCI KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA KAPITAŁ ZAKŁADOWY KAPITAŁ ZAPASOWY INNE KAPITAŁY ZASADY TWORZENIA KAPITAŁÓW INFORMACJE O NIEOPŁACONEJ CZĘŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZMIANACH KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W WYNIKU REALIZACJI PRZEZ OBLIGATARIUSZY UPRAWNIEO Z OBLIGACJI ZAMIENNYCH LUB Z OBLIGACJI DAJĄCYCH PIERWSZEOSTWO DO OBJĘCIA W PRZYSZŁOŚCI NOWYCH EMISJI AKCJI, ZE WSKAZANIEM WARTOŚCI WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ TERMINU WYGAŚNIĘCIA PRAW OBLIGATARIUSZY DO NABYCIA TYCH AKCJI WSKAZANIE LICZBY AKCJI I WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, O KTÓRE - NA PODSTAWIE STATUTU PRZEWIDUJĄCEGO UPOWAŻNIENIE ZARZĄDU DO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, W GRANICACH KAPITAŁU DOCELOWEGO - MOŻE BYD PODWYŻSZONY KAPITAŁ ZAKŁADOWY, JAK RÓWNIEŻ LICZBY AKCJI I WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, O KTÓRE W TERMINIE WAŻNOŚCI DOKUMENTU INFORMACYJNEGO MOŻE BYD JESZCZE PODWYŻSZONY KAPITAŁ ZAKŁADOWY W TYM TRYBIE WSKAZANIE, NA JAKICH RYNKACH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH SĄ LUB BYŁY NOTOWANE INSTRUMENTY FINANSOWE EMITENTA LUB WYSTAWIANE W ZWIĄZKU Z NIMI KWITY DEPOZYTOWE PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT POWIĄZAO ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH EMITENTA, MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA JEGO DZIAŁALNOŚD, ZE WSKAZANIEM ISTOTNYCH JEDNOSTEK JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ, Z PODANIEM W STOSUNKU DO KAŻDEJ Z NICH CO NAJMNIEJ NAZWY (FIRMY), FORMY PRAWNEJ, SIEDZIBY, PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI I UDZIAŁU EMITENTA W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW PODSTAWOWE INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH LUB USŁUGACH, WRAZ Z ICH OKREŚLENIEM WARTOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM ORAZ UDZIAŁEM POSZCZEGÓLNYCH GRUP PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG ALBO, JEŻELI JEST TO ISTOTNE, POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG W PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY OGÓŁEM DLA GRUPY KAPITAŁOWEJ I EMITENTA, W PODZIALE NA SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI OPIS DZIAŁALNOŚCI EMITENTA Strona 3

5 6.2. ORGANIZACJA SPÓŁKI RYNEK DZIAŁALNOŚCI EMITENTA STRUKTURA PRZYCHODÓW EMITENTA ORAZ WYBRANE DANE FINANSOWE STRATEGIA ROZWOJU EMITENTA OPIS GŁÓWNYCH INWESTYCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH EMITENTA, W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH, ZA OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI ZAMIESZCZONYMI W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC EMITENTA POSTĘPOWANIACH: UPADŁOŚCIOWYM, UKŁADOWYM LUB LIKWIDACYJNYM INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC EMITENTA POSTĘPOWANIACH: UGODOWYM, ARBITRAŻOWYM LUB EGZEKUCYJNYM, JEŻELI WYNIK TYCH POSTĘPOWAO MA LUB MOŻE MIED ISTOTNE ZNACZENIE DLA DZIAŁALNOŚCI EMITENTA INFORMACJE NA TEMAT WSZYSTKICH INNYCH POSTĘPOWAO PRZED ORGANAMI RZĄDOWYMI, POSTĘPOWAO SĄDOWYCH LUB ARBITRAŻOWYCH, WŁĄCZNIE Z WSZELKIMI POSTĘPOWANIAMI W TOKU, ZA OKRES OBEJMUJĄCY CO NAJMNIEJ OSTATNIE 12 MIESIĘCY, LUB TAKIMI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPID WEDŁUG WIEDZY EMITENTA, A KTÓRE TO POSTĘPOWANIA MOGŁY MIED LUB MIAŁY W NIEDAWNEJ PRZESZŁOŚCI, LUB MOGĄ MIED ISTOTNY WPŁYW NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ EMITENTA ZOBOWIĄZANIA EMITENTA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI ZOBOWIĄZAO WOBEC POSIADACZY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, KTÓRE ZWIĄZANE SĄ W SZCZEGÓLNOŚCI Z KSZTAŁTOWANIEM SIĘ JEGO SYTUACJI EKONOMICZNEJ I FINANSOWEJ INFORMACJA O NIETYPOWYCH OKOLICZNOŚCIACH LUB ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIKI Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ZA OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI, ZAMIESZCZONYMI W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM WSKAZANIE WSZELKICH ISTOTNYCH ZMIAN W SYTUACJI GOSPODARCZEJ, MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ EMITENTA ORAZ INNYCH INFORMACJI ISTOTNYCH DLA ICH OCENY, KTÓRE POWSTAŁY PO SPORZĄDZENIU DANYCH FINANSOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ROZDZIALE V DANE O OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH I OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ STRUKTURZE WŁASNOŚCI ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE EMITENTA DANE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA V. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD R. DO R OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD R. DO R SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD R. DO R VI. ZAŁĄCZNIKI STATUT EMITENTA WRAZ Z INFORMACJĄ O TREŚCI ZMIAN STATUTU, UCHWALONYCH PRZEZ WZA, A JESZCZE NIE ZAREJESTROWANYCH W KRS NA DZIEO SPORZĄDZENIA DOKUMENTU INFORMACYJNEGO TREŚD UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA W SPRAWIE ZMIAN STATUTU SPÓŁKI NIE ZAREJESTROWANYCH JESZCZE PRZEZ SĄD ODPIS Z KRS DEFINICJE SKRÓTÓW Strona 4

6 I. Czynniki ryzyka Inwestorzy, którzy zamierzają podjąd decyzje inwestycyjne związane z papierami wartościowymi oferowanymi w drodze oferty prywatnej przez Emitenta, powinni przeanalizowad czynniki ryzyka, które zostały szczegółowo opisane w niniejszym Dokumencie Informacyjnym. Ziszczenie się dowolnego z nich, może mied negatywny wpływ na działalnośd prowadzoną przez Emitenta i jego wyniki finansowe. Emitent zawarł w Dokumencie Informacyjnym wszystkie znane mu w dniu zatwierdzenia Dokumentu czynniki ryzyka. Emitent nie wyklucza, że mogą istnied inne czynniki, dotychczas nierozpoznane przez Spółkę, które mogą mied w przyszłości negatywny wpływ na jej działalnośd. Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieostwem ich zaistnienia ani oceną ich ważności. 1. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta Ryzyko związane ze str uktur ą finansowania Działalnośd Emitenta jest finansowana z wykorzystaniem kapitału dłużnego, w szczególności kredytów, pożyczek oraz leasingu. W ocenie Emitenta, na dzieo zatwierdzenia Dokumentu Informacyjnego, wielkośd zadłużenia nie stanowi zagrożenia dla działalności Spółki. Na koniec 2010 r. udział kapitału obcego w ogólnej sumie aktywów był znaczący i stanowił ok. 70% pasywów Emitenta, a wysokośd kosztów finansowych w postaci odsetek stanowiła około 35,8% zysku z działalności operacyjnej. Istnieje ryzyko, że w przypadku obniżenia popytu na produkty Emitenta, skutkującego spadkiem zysku z działalności operacyjnej, Spółka nie będzie w stanie terminowo regulowad zobowiązao z tytułu odsetek lub rat kapitałowych. Może to prowadzid do utraty wypłacalności, a także, w przypadku podwyżki stóp procentowych w Polsce, przekładających się w szczególności na wzrost stawki WIBOR, może podnieśd się poziom ponoszonych kosztów finansowych w postaci odsetek, skutkujący zmniejszeniem zysku na poziomie netto oraz obniżeniem rentowności działalności Spółki. Profil działalności spółki opiera się na handlu materiałami instalacyjnymi. Wysoki poziom zobowiązao wynika z przeznaczenia kapitału dłużnego na aktywa obrotowe, a także z częściowego finansowania działalności spółki w postaci zobowiązao handlowych u dostawców. Jednocześnie aktywa trwałe Emitenta są w 92% finansowane kapitałem stałym (tj. kapitałem własnym powiększonym o zobowiązania długoterminowe), co w powiązaniu z założeniem utrzymania wielkości zadłużenia na podobnym poziomie i planowanym pozyskaniem środków z emisji akcji pozwala w opinii Zarządu oceniad sytuację finansową Spółki jako stabilną i niezagrożoną. Charakterystykę istotnych zobowiązao odsetkowych Emitenta przedstawiono w punkcie 11 Rozdziału IV niniejszego Dokumentu Informacyjnego. Ryzyko związane jakością ofer owanych pr oduktów i zaufaniem do marki GLOBAL TRADE Sukces rynkowy Emitenta uzależniony jest od budowy marki GLOBAL TRADE jako Spółki oferującej produkty o dobrej jakości. Emitent posiada w swojej ofercie szeroki asortyment produktów i towarów, w tym produkty, które wytwarza we własnym zakresie, produkty krajowe, a także pochodzące z importu (głównie z Chin). Pomimo, że stosowane są procedury mające zapewnid odpowiednią jakośd sprzedawanych artykułów, nie można wykluczyd, że do sprzedaży trafią produkty lub towary wadliwe (lub ich partie), niespełniające kryteriów jakościowych zgodnych z polityką Emitenta. Sytuacja taka może doprowadzid do powstania znaczących kosztów związanych z wycofaniem wadliwych produktów z rynku, obsługą reklamacyjną oraz spowodowad utratę zaufania do marki GLOBAL TRADE. Może mied to istotny, negatywny wpływ na działalnośd Emitenta, a w szczególności na jego sytuację finansową wyrażoną przez przyszłe przychody ze sprzedaży oraz wyniki finansowe. Emitent zaznacza, że dąży do utrzymania odpowiedniej jakości oferowanych produktów i towarów, w szczególności poprzez ostrożny dobór dostawców i producentów. Zakłada także stopniowe uniezależnianie wachlarza proponowanych elementów instalacji od producentów z Chin poprzez zastąpienie ich towarami krajowymi lub ewentualną produkcją własną. Ponadto Emitent posiada własne laboratorium kontroli jakości, gdzie sprawdzane są wyrywkowo parametry jakościowe oferowanych wyrobów w zakresie wytrzymałości na wysokie ciśnienie i temperaturę. Dodatkowa ochronę stanowi ubezpieczenie odpowiedzialności za wprowadzenie na rynek wadliwych wyrobów oraz skutków ich zastosowania w instalacjach do wysokości ,00 zł. Ryzyko związane z odp owiedz ialno ścią z tytuł u r ękojmi za wady fizyczne i jakośd dostarczanych pr oduktów i usług Emitent oferując swoje produkty ponosi odpowiedzialnośd z tytułu rękojmi za jakośd i ukryte wady fizyczne. Istnieje ryzyko, że w przypadku stwierdzenia wad produktów, lub ich nieodpowiedniej jakości, wobec Spółki mogą byd podnoszone roszczenia związane z odpowiedzialnością z tytułu rękojmi oraz gwarancji jakości. Zakres potencjalnych roszczeo z tytułu rękojmi i gwarancji regulują przepisy Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa. Strona 5

7 Spółka kładzie duży nacisk na jakośd i kontrolę jakości oferowanych produktów, co ogranicza poziom powyższego ryzyka. W dotychczasowej działalności Emitenta roszczenia związane z odpowiedzialnością z tytułu rękojmi za wady fizyczne i jakośd towarów dotyczyły znikomej części sprzedanych produktów. Niemniej jednak Emitent posiada ubezpieczenie odpowiedzialności za wprowadzenie na rynek wadliwych wyrobów oraz skutków ich zastosowania w instalacjach do wysokości ,00 zł. Ryzyko związane z siecią spr zedaży Emitent współpracuje z wieloma dystrybutorami oraz oddziałami specjalistycznych sklepów, za pośrednictwem których sprzedaje swoje produkty. Sied sprzedaży Spółki może się zmniejszyd z przyczyn od niej niezależnych. Presja ze strony konkurentów może doprowadzid do wzrostu kosztów dystrybucji produktów oferowanych przez Emitenta. Zwiększenie kosztów dystrybucji, zmniejszenie się sieci oraz spadek jej efektywności mogą mied istotny, negatywny wpływ na działalnośd, sytuację finansową oraz przyszłe wyniki Spółki. Ryzyko niewypłacaln ości odb ior ców W ramach prowadzonej działalności, Emitent zawiera umowy z odroczonym terminem zapłaty, co wynika ze specyfiki branży w której działa. Stwarza to zagrożenie nieotrzymania w zaplanowanym terminie należnych płatności, w wyniku niewywiązania się kontrahenta lub kontrahentów z warunków umowy lub umów. Istnieje ryzyko, że Spółka nie będzie w stanie wyegzekwowad należnych jej płatności, lub że należności te zostaną spłacone ze znacznym opóźnieniem. Może to prowadzid do pogorszenia płynności finansowej Spółki, obniżenia jej sprawności funkcjonowania, może się także wiązad z koniecznością utworzenia rezerw na należności handlowe. Zarząd Spółki zaznacza, że Emitent na bieżąco monitoruje stan należności. Ponadto Spółka w większości przypadków obsługuje zlecenia o niskiej wartości jednostkowej (poza znaczącymi odbiorcami), co przy wieloletnim doświadczeniu we współpracy z rzetelnymi odbiorcami pozwala ograniczyd poziom ryzyka niewypłacalności, nie ma jednak możliwości całkowitej eliminacji powyższego ryzyka. Dodatkowym zabezpieczeniem Emitenta jest ubezpieczenie należności handlowych w Euler Hermes na podstawie polisy ALL INCLUSIVE. Ryzyko związane z r ealizacją celów emisji Zgodnie ze strategią Spółki zaprezentowaną w punkcie 6.5 niniejszego Dokumentu Informacyjnego, środki pozyskane z emisji Akcji serii C Emitent zamierza przeznaczyd na zwiększenie poziomu kapitału obrotowego poprzez zatowarowanie magazynów, ukooczenie budowy hali wysokiego składowania, promocję Spółki w prasie specjalistycznej oraz rozwój kanałów dystrybucji. Zakładając, że wszystkie akcje, tj sztuk, zostaną sprzedane po maksymalnej cenie emisyjnej, Spółka szacuje, że w wyniku emisji Akcji serii C pozyska kwotę netto w wysokości 924 tys. PLN. W przypadku, gdy pozyskana zostanie kwota mniejsza, istnieje ryzyko zmiany terminów realizacji zakładanych inwestycji, bądź częściowej rezygnacji z osiągnięcia niektórych z początkowo zakładanych celów. Emitent nie wyklucza pozyskania brakującej części środków pieniężnych poprzez kredyt bankowy. Odstąpienie od realizacji celów emisji, bądź przesunięcie terminów ich realizacji nastąpi tylko w wypadku pojawienia się czynników niezależnych od Spółki, determinujących takie posunięcie. Sytuacja taka mogłaby doprowadzid do stagnacji wyników finansowych. Poza powyższymi, istnieje również ryzyko niższych niż zakładane efektów i korzyści ekonomicznych, wynikających z realizacji celów emisyjnych. Ryzyko niezr ealizo wania zakładanych pr ognoz wynik ów finansowych W niniejszym Dokumencie Informacyjnym (w punkcie 6.5 Rozdziału IV) Emitent opublikował prognozy wyników finansowych na lata Poprzez pozyskanie kapitału pochodzącego z emisji akcji serii C, Spółka planuje inwestycje takie, jak zwiększenie poziomu zapasów, ukooczenie budowy hali magazynowej oraz wydatki na promocję. Celem planowanych inwestycji jest zwiększenie skali działalności oraz rozpoznawalności Spółki, a tym samym osiągnięcie wyższych przychodów oraz wypracowanie większego wyniku finansowego. Możliwe jest pojawienie się niekorzystnych zmian w otoczeniu Emitenta oraz czynników, o negatywnym wpływie na działalnośd Spółki, których zaistnienia nie można było wcześniej przewidzied. Szacowane wyniki finansowe mogą ulec zmianie, istnieje zatem ryzyko niezrealizowania zakładanych prognoz wyników finansowych. Ryzyko związane z uzależnien iem od klucz owych od bior ców Dwóch głównych kontrahentów Emitenta wygenerowało w roku obrotowym 2010 około 50% przychodów ze sprzedaży (zgodnie z poniższą tabelą). Istnieje zatem ryzyko uzależnienia się Spółki od wyżej wymienionych podmiotów, znajdujące wyraz w potencjalnym zmniejszeniu wysokości przychodów w momencie zmniejszenia skali zakupów produktów Emitenta lub pogorszenia sytuacji ekonomicznej głównych odbiorców. Istnieje również ryzyko wywierania niekorzystnego wpływu przez znaczących kontrahentów, którego skutkiem może byd zmniejszenie realizowanych marż, a tym samym obniżenie rentowności działalności Spółki. Efektem każdej z opisywanych sytuacji może byd pogorszenie wyników finansowych Emitenta, w szczególności zysku z działalności operacyjnej oraz zysku netto. Strona 6

8 ŹRÓDŁO: EMITENT Wyszczególnienie Udział w sprzedaży w 2010 r. Kontrahent 1 39,21% Kontrahent 2 10,46% Jednocześnie Emitent wskazuje, że nie występują inni kontrahenci, których zamówienia przekroczyły w 2010 roku próg 10% przychodów ze sprzedaży. Powyższa sytuacja wynika z długoterminowej współpracy z wymienionymi podmiotami, a także realizacji polityki przedsiębiorstwa w zakresie budowania długotrwałych relacji z odbiorcami. Emitent dba również o pozyskiwanie nowych odbiorców, co znajduje wyraz we wzroście przychodów ze sprzedaży, a także zwiększeniu udziału przychodów ze sprzedaży za granicą. Spółka zakłada zmniejszenie udziału kluczowych odbiorców w sumie przychodów ze sprzedaży wraz z realizacją strategii, w szczególności z uwagi na planowany wzrost ogółu przychodów. Ryzyko związane z uzależnien iem od klucz owych dos tawców W 2010 roku, dwóch kluczowych dostawców odpowiedzialnych było za około 55% ogółu zaopatrzenia (zgodnie z poniższą tabelą). Istnieje ryzyko uzależnienia się Spółki od głównych podmiotów dostarczających produkty, które może w przyszłości skutkowad spadkiem przychodów ze sprzedaży Emitenta w momencie braku dostępności wybranych produktów lub zaprzestania współpracy przez głównych dostawców. Istnieje również ryzyko wzrostu cen produktów na skutek realizacji polityki dostawców, które może skutkowad przejściowym obniżeniem rentowności sprzedaży Emitenta. Efektem każdej z opisywanych sytuacji może byd pogorszenie wyników finansowych Emitenta, w szczególności zysku z działalności operacyjnej oraz zysku netto. ŹRÓDŁO: EMITENT Wyszczególnienie Udział w sprzedaży w 2010 r. Dostawca 1 30,40% Dostawca 2 25,40% Jednocześnie Emitent wskazuje, że nie występują inni dostawcy, u których zamówienia przekroczyły w 2010 r. próg 10% ogółu zaopatrzenia. W celu minimalizowania ryzyka, Spółka posiada możliwośd realizacji zamówieo u alternatywnych dostawców. Nie istnieje jednak gwarancja dostępności wyrobów alternatywnych w przyszłości, nie można także jednoznacznie określid czasu niezbędnego do zmiany dostawcy. Zarząd Spółki wdrożył procedury handlowe mające na celu utrzymanie długofalowej współpracy z partnerami biznesowymi, opierające się przede wszystkim na zaufaniu i poszanowaniu interesów każdej ze stron. Ryzyko związane z impor tem towar ów i pr oduktów Działalnośd Spółki opiera się w znacznym stopniu na sprzedaży importowanych towarów produkowanych przez podmioty zagraniczne. Istnieje ryzyko zmniejszenia się dostępności sprowadzanego asortymentu oraz opóźnieo w realizacji zamówieo Emitenta. Może to spowodowad czasowe ograniczenie oferty Spółki, a także wzrost cen nabywanych przez Emitenta produktów, prowadząc do wzrostu kosztów jego działalności. Sytuacja taka mogłaby skutkowad brakiem możliwości dystrybucji towarów na rynku krajowym, a zarazem obniżyd realizowany oraz zakładany poziom przychodów ze sprzedaży oraz wyniki finansowe Spółki. Emitent nie ma bezpośredniego wpływu na dostępnośd towarów importowanych oraz terminowośd realizacji zamówieo zagranicznych. Aby ograniczyd to ryzyko korzysta z usług sprawdzonych dostawców, a także monitoruje ofertę alternatywnych producentów i dystrybutorów, w celu ewentualnej zmiany dostawców zagranicznych. Ryzyko związane z kadr ą pracowniczą Na działalnośd bieżącą Emitenta oraz jego perspektywy rozwoju duży wpływ ma doświadczenie i umiejętności zatrudnionej kadry pracowniczej. Ewentualne odejście kluczowych pracowników mogłoby mied negatywny wpływ na działalnośd, sytuację finansową i wyniki operacyjne Spółki. Wraz z rozwojem portfela zamówieo może również powstad potrzeba zatrudnienia nowych pracowników. W takim wypadku konieczne byłoby podjęcie działao mających na celu rekrutację, zatrudnienie oraz przeszkolenie nowych pracowników. Proces ten jest długotrwały, co przekłada się na czasochłonnośd osiągnięcia przez nowozatrudnionego pracownika pełnej wydajności pracy. W celu ograniczenia opisywanego ryzyka, Emitent stosuje politykę kadrową, mającą na celu budowanie trwałych relacji pomiędzy pracownikami a Spółką. Ryzyko związane ze str uktur ą akcjonariatu Emitent wskazuje, że Spółka Kerondi Investments Ltd posiada, przed zarejestrowaniem akcji serii B i C, akcji Emitenta stanowiących 85,00% kapitału zakładowego, uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, stanowiących 88,75% ogólnej liczby głosów. Po zarejestrowaniu akcji serii C, akcje w posiadaniu Spółki Kerondi Investments Ltd będą stanowiły 63,89% kapitału zakładowego oraz będą uprawniały do 73,56% ogólnej liczby głosów na WZA. Strona 7

9 Istnieje ryzyko, że akcjonariusze mniejszościowi nie będą w stanie w sposób efektywny wpływad na decyzje podejmowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, a tym samym nie będą mieli realnego wpływu na strategiczne decyzje dotyczące działalności Spółki. Nie ma gwarancji, że decyzje podjęte przez dominujących akcjonariuszy reprezentowanych przez Zarząd Emitenta będą zgodne z interesem akcjonariuszy mniejszościowych. Ryzyko związane z umową najmu Emitent jest stroną umowy najmu lokalu w Centrum Arkada w Warszawie, w którym znajduje się siedziba Spółki. Umowa zawarta została w lutym 2009 roku i jest odnawiana każdego roku wraz z kolejnymi aneksami. Okres wypowiedzenia rzeczonej umowy wynosi 2 miesiące. Istnieje ryzyko, że w razie wypowiedzenia umowy przez właściciela nieruchomości z przyczyn niezależnych od Emitenta, Zarząd będzie zmuszony do zmiany siedziby Spółki, co może mied negatywny wpływ na jej działalnośd operacyjną. Ponadto, nie można zagwarantowad, że Emitent będzie w stanie znaleźd lokal spełniający oczekiwania w zakresie lokalizacji i kosztów finansowych w czasie umożliwiającym niezakłócone kontakty z kontrahentami oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Nie można także wykluczyd ryzyka, że kontynuowanie umowy najmu nie będzie wiązało się ze zmianą warunków finansowych, dyktowanych przez właściciela lokalu. W przypadku zaoferowania warunków niekorzystnych, przedłużenie umowy może stad się nieopłacalne i Spółka będzie musiała podjąd starania związane z pozyskaniem nowego lokalu, co również wiąże się z opisywanymi powyżej konsekwencjami. Zarząd Emitenta wskazuje, że działalnośd operacyjna w tym handlowa i logistyczna koncentruje się w oddziale Spółki zlokalizowanym w Grzywnie Małej, ewentualne wypowiedzenie umowy przez właściciela lokalu w Warszawie nie powinno mied znaczącego negatywnego wpływu na wyniki finansowe Spółki. Ponadto, Emitent użytkuje wynajmowany lokal zgodnie z zapisami umowy oraz zgodnie z jego przeznaczeniem, regulując opłaty czynszowe w ustalonych terminach. Dynamika wzrostu czynszu jest ograniczona do tempa wzrostu inflacji, ewentualna nieoczekiwana zmiana warunków wymaga podpisania aneksu do umowy. Ryzyko związane z umow ą dzier żawy Emitent jest stroną umowy dzierżawy hali magazynowej o powierzchni użytkowej 310 m 2, zlokalizowanej w miejscowości Grzywna, która została zawarta w maju 2008 roku. Obecnie jest to umowa na czas nieokreślony z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Istnieje ryzyko, że w sytuacji wypowiedzenia umowy przez wydzierżawiającego z przyczyn niezależnych od Spółki, działalnośd operacyjna, w tym handlowa, dystrybucyjna i logistyczna zostanie przejściowo zakłócona lub w skrajnym przypadku wstrzymana. Mogą także wystąpid opóźnienia w dostawach towarów przez Emitenta. Nie można również zagwarantowad, że Emitent będzie w stanie znaleźd magazyn spełniający oczekiwania w zakresie lokalizacji, nie wymagający poniesienia dodatkowych kosztów związanych z przenoszeniem obecnej i adaptacją nowej hali magazynowej, co mogłoby się negatywnie odbid na wynikach finansowych Spółki. Nie można także wykluczyd ryzyka zmiany warunków finansowych dyktowanych przez właściciela hali. W przypadku zaoferowania warunków niekorzystnych, przedłużenie umowy może stad się nieopłacalne i Spółka będzie musiała podjąd starania związane z pozyskaniem nowego magazynu, co również wiąże się z opisywanymi powyżej konsekwencjami. Zarząd Emitenta wskazuje, że użytkuje wynajmowany magazyn zgodnie z zapisami umowy oraz zgodnie z jego przeznaczeniem, regulując opłaty w ustalonych terminach. Ponadto, zgodnie ze strategią i celami emisyjnymi zamieszczonymi w punkcie 6.5 Rozdziału IV niniejszego Dokumentu Informacyjnego, Emitent zmierza ukooczyd budowę własnej hali magazynowej wysokiego składowania z częścią socjalno-biurową o powierzchni 740 m 2 w III kwartale 2011 r. Spółka będzie zatem dysponowała nieruchomością umożliwiającą nieprzerwane prowadzenie działalności operacyjnej, nawet w przypadku wypowiedzenia umowy przez wydzierżawiającego. Jednocześnie Zarząd Spółki zaznacza, iż planuje kontynuowad korzystanie z pierwotnego magazynu również po ukooczeniu budowy własnej hali. Ryzyko aktualizacji wartości zapasów Specyfika działalności prowadzonej przez Emitenta wiąże się niewątpliwie z utrzymywaniem pewnego optymalnego poziomu zapasów w celu zapewnienia ciągłości sprzedaży i procesu produkcji. Istnieje ryzyko, że przy niskiej rotacji lub braku rotacji części posiadanych w magazynie produktów i towarów niezbędne będzie dokonanie odpisów aktualizujących ich wartośd, co przy dużej skali zjawiska mogłoby mied istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta. Emitent prowadzi działania mające na celu minimalizację powyższego ryzyka, m.in. dzięki znajomości branży oraz budowaniu oferty odpowiadającej potrzebom rynku. Ponadto Spółka wyposażyła posiadany magazyn w odpowiedni system zarządzania, jak również dokłada wszelkich starao mających na celu rozwój posiadanych kanałów dystrybucji. 2. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Emitenta Ryzyko związane z ko niun ktur ą gospodarczą or az koniunk tur ą w br anży mater iałów budow lanych i instalacji wod nych Na popyt na oferowane przez Emitenta produkty istotny wpływ mają czynniki makroekonomiczne, takie jak wielkośd i zmiennośd produktu krajowego brutto, wielkośd i zmiennośd nakładów inwestycyjnych w gospodarce i przedsiębiorstwach, poziom i zmiennośd bezrobocia, poziom i zmiennośd stóp procentowych oraz poziom i zmiennośd Strona 8

10 inflacji. Kluczowe są także analogiczne czynniki dotyczące rynków zagranicznych, na których Emitent sprzedaje swoje produkty. Działalnośd Emitenta jest blisko powiązania z koniunkturą w branży materiałów budowlanych. Poza wymienionymi wyżej, na stan koniunktury gospodarczej w branży materiałów budowlanych i instalacji wodnych mogą wpływad takie czynniki jak decyzje organów paostwowych w zakresie rynku budowlanego, stymulacji fiskalnej procesów modernizacji obiektów budowlanych oraz nowych inwestycji, a także polityka banków w odniesieniu do kredytowania inwestycji przedsiębiorstw oraz oczekiwania kapitałodawców co do kształtowania się przyszłych cen w sektorze. Istnieje ryzyko, że niekorzystne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym mogą negatywnie oddziaływad na poziom nakładów inwestycyjnych oraz koniunkturę w branży materiałów budowlanych, a tym samym na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta oraz perspektywy rozwoju jego działalności. Istnieje ryzyko, że pogorszenie koniunktury, w szczególności w segmencie materiałów budowlanych i instalacji wodnych, wpłynie na zmniejszenie przychodów ze sprzedaży oraz pogorszenie kondycji finansowej Emitenta. Emitent podejmuje działania na rzecz optymalizacji ryzyka związanego z koniunkturą gospodarczą poprzez rozbudowę portfolio oferowanych produktów, elastyczne reagowanie na sytuację rynkową oraz prowadzenie sprzedaży na rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych. W ocenie Emitenta, w świetle wykazywanej dynamiki przychodów ze sprzedaży oraz wyników finansowych osiąganych w okresie kryzysu gospodarczego, prawdopodobieostwo wystąpienie ryzyka związanego z koniunkturą gospodarczą w okresie najbliższych 3 lat jest relatywnie niewielkie. Ryzyko dekon iun ktur y w sektor ze budow lano - monta żowym W ostatnich latach w Polsce zaobserwowad można było spowolnienie dynamiki produkcji budowlano-montażowej. W związku z tym, że branża ta jest bezpośrednio związana z podstawową działalnością Emitenta, którą jest produkcja i dystrybucja elementów instalacji wodnych oraz centralnego ogrzewania, rozwój wydarzeo w tym segmencie ma istotny wpływ na sytuację i perspektywy Spółki. Dekoniunktura w sektorze budowlanym i budowlano-montażowym może negatywnie odbid się na zapotrzebowaniu na produkty i usługi oferowane przez Emitenta, w efekcie powodując obniżenie realizowanych przychodów ze sprzedaży. Zaistnienie opisywanej sytuacji może ponadto wymusid na Spółce obniżanie marż w celu zwiększenia swojej konkurencyjności, bądź utrzymania dotychczasowej pozycji. Rezultatem takiego działania może byd obniżenie rentowności, tj. obniżenie realizowanego zysku przy zakładanym poziomie przychodów ze sprzedaży (odpowiednio na poziomie sprzedaży, operacyjnym, a także zysku netto). Emitent stara się ograniczad oddziaływanie powyższego czynnika ryzyka odpowiednio dywersyfikując ofertę, jednak produkty dystrybuowane przez Spółkę dedykowane są dla sektora budowlano-montażowego, zatem nie ma możliwości pełnej eliminacji powyższego ryzyka. Ryzyko kur su walutoweg o Spółka realizuje znaczącą częśd przychodów ze sprzedaży poza granicami kraju. Sprzedaż eksportowa stanowiła w 2010 roku prawie 27% ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży Emitenta, co oznaczało wzrost udziału eksportu w stosunku do roku 2009 o ok. 7 punktów procentowych, podczas gdy jeszcze w 2008 r. Emitent całą sprzedaż plasował na rynku krajowym. Emitent zakłada w strategii rozwój sprzedaży oferowanych produktów za granicą, tendencja wzrostu udziału eksportu w ogólnej sprzedaży może zostad utrzymana. Spółka ponadto pozyskuje częśd oferowanych produktów i towarów od dostawców zagranicznych. Szacowany udział kosztów zakupu produktów zza granicy wynosił 32% sumy kosztów zakupu produktów i towarów. Istnieje zatem ryzyko, że zmiany kursów walutowych będą miały wpływ na: a) wysokośd kosztów zakupu oferowanych produktów, b) wysokośd kosztów finansowych wynikających z ujemnych różnic kursowych, c) wartośd przychodów ze sprzedaży realizowanej poza granicami kraju, d) wartośd marzy handlowej ze sprzedaży na rynkach zagranicznych. Z uwagi na możliwy wzrost przychodów denominowanych w walutach obcych w łącznych przychodach Spółki, wpływ powyższego czynnika ryzyka na działalnośd Emitenta może byd coraz bardziej znaczący. Emitent podejmuje działania na rzecz neutralizacji opisywanego ryzyka poprzez: a) dywersyfikację źródeł przychodów, w szczególności dominujący udział sprzedaży na rynku krajowym, b) zawieranie umów handlowych zapewniających elastyczne systemy płatności (w tym skonto), Ryzyko związane z sezonow ością spr zedaży Sezonowośd jest cechą charakterystyczną całej branży budowlanej. Przedsiębiorstwa działające w tym sektorze notują niższe przychody w pierwszym półroczu, natomiast zwiększają się one znacząco w półroczu drugim. Emitent oferuje elementy instalacji systemów wodnych i grzewczych. Systemy tego typu są najczęściej realizowane pod koniec procesu inwestycyjnego w budownictwie, którego sezon rozpoczyna się wiosną. Z tego względu większośd prac wykooczeniowych przypada na okres jesienno-zimowy. Zgodnie z trendem dla branży, w ostatnich dwóch latach sprzedaż Global Trade S.A. była wyższa w drugiej połowie roku, odpowiednio: Strona 9

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Załącznik Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu DOKUMENT INFORMACYJNY Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Załącznik określa formę, zakres oraz szczegółowe zasady sporządzania przez emitentów

Bardziej szczegółowo

Treśd uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. w dniu 10 marca 2015 roku

Treśd uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. w dniu 10 marca 2015 roku Treśd uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. w dniu 10 marca 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obradowało w dniu 10 marca 2015 roku po przerwie zarządzonej Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres 01-07-2010r. do 30-09-2010r.) Mikołów, dnia 10 listopada 2010 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 1 Spis treści I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE... 3 II. OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJĄCE... 4 III. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała nr 1 w przedmiocie: nie dokonywania wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SPÓŁKI SOBET SA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OKRESOWY SPÓŁKI SOBET SA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OKRESOWY SPÓŁKI SOBET SA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU W skład raportu wchodzą: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Informacja o strukturze akcjonariatu 3. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego

Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego ROBINSON EUROPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej Bielsko-Biała, dnia 03 marca 2017 r. Strona 1 OŚWIADCZNEI ZARZĄDU SPÓŁKI ROBINSON

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PRÓCHNIK S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki LEASING-EXPERTS S.A.

Oświadczenie Zarządu Spółki LEASING-EXPERTS S.A. Oświadczenie Zarządu Spółki LEASING-EXPERTS S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

FAM Technika Odlewnicza S.A Chełmno, ul. Polna 8

FAM Technika Odlewnicza S.A Chełmno, ul. Polna 8 FAM Technika Odlewnicza S.A. 86-200 Chełmno, ul. Polna 8 Raport nr 64/2006 Tytuł: Złożenie ogłoszenia o drugim terminie poboru akcji serii D. Data:8.30, 25.07.2006 r. Zarząd FAM Technika Odlewnicza Spółka

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A. zwołanego na dzień 20 lutego 2017 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A. zwołanego na dzień 20 lutego 2017 roku Projekty uchwał IndygoTech Minerals S.A. zwołanego na dzień 20 lutego 2017 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego. Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY Od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku OŚWIADCZENIA ZARZĄDU NWAI Dom Maklerski SA OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NWAI DOM MAKLERSKI S.A. W SPRAWIE RZETELNEGO SPORZĄDZENIA JEDNOSTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku

Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 r. Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EZO S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 11 marca 2011 roku

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EZO S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 11 marca 2011 roku Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EZO S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 11 marca 2011 roku Uchwała nr 1 z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki SferaNET S.A.

Oświadczenie Zarządu Spółki SferaNET S.A. Oświadczenie Zarządu Spółki SferaNET S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na tys. euro) przedstawiające dane narastająco za pełne

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września 2010 roku.

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września 2010 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta w dniu 21 października

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPTIMUS S.A

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPTIMUS S.A PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPTIMUS S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 03 GRUDNIA 2010 ROKU DOTYCZĄCE ZAPROPONOWANYCH NOWYCH PUNKTÓW PORZĄDKU OBRAD Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Echo Investment Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o..

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ IV 2013 Szanowni Państwo, Minął IV kwartał roku finansowego 2013, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. UCHWAŁA NR 1 W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Projekty uchwał CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Uchwała nr 1/2012 w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 [Wybór Przewodniczącego] Walne Zgromadzenie postanawia wybrać

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A.

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A. RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY GMINA MIEJSKA TCZEW Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A. Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014 Spółka: Temat: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie (Spółka) przekazuje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku BIOTON S.A. ( Spółka ), działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Macrologic

Informacja o wynikach Grupy Macrologic Informacja o wynikach Grupy Macrologic za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 roku. Dane finansowe zawarte w niniejszej informacji nie zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Dokument ma charakter

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny Mobile Factory S.A. III kwartał 2012 r. (dane za okres 01-07-2012r. do 30-09-2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny Mobile Factory S.A. III kwartał 2012 r. (dane za okres 01-07-2012r. do 30-09-2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny Mobile Factory S.A. III kwartał 2012 r. (dane za okres 01-07-2012r. do 30-09-2012r.) Wrocław, 14.11.2012r. Spis treści Podstawowe informacje o Emitencie...3 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 21 marca 2017 r. w Warszawie przez: a) spółkę pod firmą: ATAL Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. zwołanego na dzień 11 marca 2011 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. zwołanego na dzień 11 marca 2011 roku Projekty uchwał zwołanego na dzień 11 marca 2011 roku Zarząd EZO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r.

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r. Projekt zamienny do Uchwał nr: 25/WZA/2015, 26/WZA/2015 i 27/WZA/2015 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. zaplanowane na dzień 25 maja 2015r. Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT Poniższa tabela zawiera informacje nt. stosowania przez emitenta w roku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA)

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) Zarząd Spółki Kinomaniak S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do Wybrane dane finansowe: Jednostkowe I kwartał 2011 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2016 r. (dane za okres r. do r.) SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2016 r. (dane za okres r. do r.) SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2016 r. (dane za okres 01-04-2016 r. do 30-06-2016 r.) SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach Katowice 15.08.2016. 1 Spis treści Rozdział 1. Podsumowanie II Kwartału...3

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z ustaleniem przedziału cenowego, w ramach którego przyjmowane

Bardziej szczegółowo

Raport niezależnego biegłego rewidenta

Raport niezależnego biegłego rewidenta Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyglądach za okres od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. Spis treści 1. Część ogólna raportu 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Uchwała nr 1 z dnia 16 grudnia 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Uchwały dotyczące punktów porządku obrad od 1 do 4 dotycząca kwestii formalnych związanych z przebiegiem Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Good Idea S.A.

Raport Kwartalny Good Idea S.A. Strona1 Raport Kwartalny Good Idea S.A. I kwartał 2015/2016 r. (dane za okres 1.06.2015r. 30.09.2015r.) Strona2 Warszawa 31 grudnia 2015r RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE..3

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII B (ISIN PLBNFTS00042) WYEMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ BENEFIT SYSTEMS S.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII B (ISIN PLBNFTS00042) WYEMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ BENEFIT SYSTEMS S. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII B (ISIN PLBNFTS00042) WYEMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ BENEFIT SYSTEMS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ("Obligacje") 1. ZWOŁANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2014

Bardziej szczegółowo

Płock, dnia r. DAMF Invest S.A. ul. Padlewskiego 18C Płock. Zarząd Spółki RESBUD S.A. ul. Padlewskiego 18C Płock

Płock, dnia r. DAMF Invest S.A. ul. Padlewskiego 18C Płock. Zarząd Spółki RESBUD S.A. ul. Padlewskiego 18C Płock DAMF Invest S.A. ul. Padlewskiego 18C 09-402 Płock Płock, dnia 10.06.2016r. Zarząd Spółki RESBUD S.A. ul. Padlewskiego 18C 09-402 Płock Wniosek Akcjonariusza Jako akcjonariusz Spółki RESBUD Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII S.A. oraz WORLD MEDICAL SERVICES SP. Z O.O.

PLAN POŁĄCZENIA EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII S.A. oraz WORLD MEDICAL SERVICES SP. Z O.O. PLAN POŁĄCZENIA EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII S.A. oraz WORLD MEDICAL SERVICES SP. Z O.O. PLAN POŁĄCZENIA EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII S.A. I WORLD MEDICAL SERVICES SP. Z O.O. Niniejszy Plan Połączenia (zwany

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PRAGMA INKASO S.A. w dniu 6 grudnia 2010 roku

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PRAGMA INKASO S.A. w dniu 6 grudnia 2010 roku FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PRAGMA INKASO S.A. w dniu 6 grudnia 2010 roku Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/ Nazwa:... Adres:..

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni 08 sierpnia 2013 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni 08 sierpnia 2013 roku Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni 08 sierpnia 2013 roku Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r.

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r. RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r. Raport FABRYKA FORMY S.A. za I kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki InwazjaPC S.A. uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2010 ROKU Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 01.04.2010 R. DO 30.06.2010 R. ORAZ NARASTAJĄCO

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R. TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HydroPhi Technologies

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Gdańsk, dnia 31 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA Z DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do SAQ II/2006 Podstawa prawna 91 ust 6 RMF z 19/10/2005 1/ Wybrane dane finansowe, przeliczone na euro zostały zaprezentowane na początku SAQ II/2006 2/ Spółka nie tworzy grupy kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r.

Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku zwołane

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr /2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie:

Uchwała nr /2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

UCHWAŁA nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E 1. 1. Na podstawie art. 431 1 i 2

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Za I kwartał postępowania upadłościowego 2016 roku Spółki Agroma S.A. w upadłości likwidacyjnej

RAPORT KWARTALNY Za I kwartał postępowania upadłościowego 2016 roku Spółki Agroma S.A. w upadłości likwidacyjnej RAPORT KWARTALNY Za I kwartał postępowania upadłościowego 2016 roku Spółki Agroma S.A. w upadłości likwidacyjnej ( dane za okres 05.07.2016 30.09.2016 ) Zawartość : KOMENTARZ SYNDYKA MASY UPADŁOSCI......str.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 1.1. Monday Development S.A. jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. podjęte w dniu 12 marca 2009 roku

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. podjęte w dniu 12 marca 2009 roku Załącznik do Raportu bieżącego nr 14/2009 z dnia 13 marca 2009 roku Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. podjęte w dniu 12 marca 2009 roku Uchwała nr 1

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego

Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego Numer zasady Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Stan na dzień 15.05.2011 r. Zasada ładu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru Uchwała Nr 1 QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie QUBICGAMES S.A. działając na podstawie przepisu 409 1 k.s.h.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROCENT Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROCENT Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Uchwała nr 23 w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki 1 1. W latach 2015-2019 Spółka

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art.

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 1. Podstawowe informacje o Spółce Nazwa (firma): Pozbud T&R Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Województwo siedziby: Wielkopolska Siedziba: Luboo

Bardziej szczegółowo