DOKUMENT INFORMACYJNY GLOBAL TRADE S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENT INFORMACYJNY GLOBAL TRADE S.A."

Transkrypt

1 DOKUMENT INFORMACYJNY GLOBAL TRADE S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A2, akcji serii B, akcji serii C i praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przeznaczonym głównie dla spółek, w których inwestowanie może być związane z wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym). Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie za sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym. Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa. DATA SPORZĄDZENIA DOKUMENTU INFORMACYJNEGO: 19 LIPCA 2011 R. Autoryzowany Doradca

2 Wstęp Emitent: Nazwa (firma): Global Trade Spółka Akcyjna Kraj: Polska Siedziba: Warszawa Adres: Warszawa, ul. Solec 81B/A60 Numer KRS: Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS REGON: NIP: Telefon: Fax: Poczta Strona www: Autoryzowany Doradca: Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna Polska Poznao Adres: Poznao, ul. Krasioskiego 16 Numer KRS: Oznaczenie Sądu: Telefon: Fax: Poczta Strona www: Sąd Rejonowy Poznao Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS Strona 1

3 Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu: Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu wprowadzane jest: a) (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięd groszy) każda, b) (jeden milion siedemset sześddziesiąt pięd tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięd groszy) każda, c) (jeden milion piędset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięd groszy) każda, d) (jeden milion piędset czterdzieści tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięd groszy) każda. Strona 2

4 Spis treści I. CZYNNIKI RYZYKA CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM EMITENTA CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z AKCJAMI II. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM EMITENT AUTORYZOWANY DORADCA NEWCONNECT III. DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE RODZAJÓW, LICZBY ORAZ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM RODZAJÓW UPRZYWILEJOWANIA, WSZELKICH OGRANICZEO CO DO PRZENOSZENIA PRAW Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ ZABEZPIECZEO LUB ŚWIADCZEO DODATKOWYCH OKREŚLENIE PODSTAWY PRAWNEJ EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ZE WSKAZANIEM ORGANU LUB OSÓB UPRAWNIONYCH DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ DATY I FORMY PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, Z PRZYTOCZENIEM JEJ TREŚCI OZNACZENIE DAT, OD KTÓRYCH AKCJE UCZESTNICZĄ W DYWIDENDZIE WSKAZANIE PRAW Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH I ZASAD ICH REALIZACJI OKREŚLENIE PODSTAWOWYCH ZASAD POLITYKI EMITENTA CO DO WYPŁATY DYWIDENDY W PRZYSZŁOŚCI INFORMACJE O ZASADACH OPODATKOWANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z POSIADANIEM I OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI OBJĘTYMI DOKUMENTEM INFORMACYJNYM, W TYM WSKAZANIE PŁATNIKA PODATKU PODATEK DOCHODOWY OD DOCHODU UZYSKANEGO Z DYWIDENDY PODATEK DOCHODOWY OD DOCHODU UZYSKANEGO ZE SPRZEDAŻY AKCJI PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH IV. DANE O EMITENCIE I JEGO DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE DANE TELEADRESOWE WSKAZANIE PRZEPISÓW PRAWA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁ UTWORZONY EMITENT WSKAZANIE SĄDU, KTÓRY WYDAŁ POSTANOWIENIE O WPISIE DO WŁAŚCIWEGO REJESTRU KRÓTKI OPIS HISTORII EMITENTA OKREŚLENIE RODZAJÓW I WARTOŚCI KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA ORAZ ZASAD ICH TWORZENIA OKREŚLENIE RODZAJU I WARTOŚCI KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA KAPITAŁ ZAKŁADOWY KAPITAŁ ZAPASOWY INNE KAPITAŁY ZASADY TWORZENIA KAPITAŁÓW INFORMACJE O NIEOPŁACONEJ CZĘŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZMIANACH KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W WYNIKU REALIZACJI PRZEZ OBLIGATARIUSZY UPRAWNIEO Z OBLIGACJI ZAMIENNYCH LUB Z OBLIGACJI DAJĄCYCH PIERWSZEOSTWO DO OBJĘCIA W PRZYSZŁOŚCI NOWYCH EMISJI AKCJI, ZE WSKAZANIEM WARTOŚCI WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ TERMINU WYGAŚNIĘCIA PRAW OBLIGATARIUSZY DO NABYCIA TYCH AKCJI WSKAZANIE LICZBY AKCJI I WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, O KTÓRE - NA PODSTAWIE STATUTU PRZEWIDUJĄCEGO UPOWAŻNIENIE ZARZĄDU DO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, W GRANICACH KAPITAŁU DOCELOWEGO - MOŻE BYD PODWYŻSZONY KAPITAŁ ZAKŁADOWY, JAK RÓWNIEŻ LICZBY AKCJI I WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, O KTÓRE W TERMINIE WAŻNOŚCI DOKUMENTU INFORMACYJNEGO MOŻE BYD JESZCZE PODWYŻSZONY KAPITAŁ ZAKŁADOWY W TYM TRYBIE WSKAZANIE, NA JAKICH RYNKACH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH SĄ LUB BYŁY NOTOWANE INSTRUMENTY FINANSOWE EMITENTA LUB WYSTAWIANE W ZWIĄZKU Z NIMI KWITY DEPOZYTOWE PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT POWIĄZAO ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH EMITENTA, MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA JEGO DZIAŁALNOŚD, ZE WSKAZANIEM ISTOTNYCH JEDNOSTEK JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ, Z PODANIEM W STOSUNKU DO KAŻDEJ Z NICH CO NAJMNIEJ NAZWY (FIRMY), FORMY PRAWNEJ, SIEDZIBY, PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI I UDZIAŁU EMITENTA W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW PODSTAWOWE INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH LUB USŁUGACH, WRAZ Z ICH OKREŚLENIEM WARTOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM ORAZ UDZIAŁEM POSZCZEGÓLNYCH GRUP PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG ALBO, JEŻELI JEST TO ISTOTNE, POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG W PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY OGÓŁEM DLA GRUPY KAPITAŁOWEJ I EMITENTA, W PODZIALE NA SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI OPIS DZIAŁALNOŚCI EMITENTA Strona 3

5 6.2. ORGANIZACJA SPÓŁKI RYNEK DZIAŁALNOŚCI EMITENTA STRUKTURA PRZYCHODÓW EMITENTA ORAZ WYBRANE DANE FINANSOWE STRATEGIA ROZWOJU EMITENTA OPIS GŁÓWNYCH INWESTYCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH EMITENTA, W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH, ZA OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI ZAMIESZCZONYMI W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC EMITENTA POSTĘPOWANIACH: UPADŁOŚCIOWYM, UKŁADOWYM LUB LIKWIDACYJNYM INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC EMITENTA POSTĘPOWANIACH: UGODOWYM, ARBITRAŻOWYM LUB EGZEKUCYJNYM, JEŻELI WYNIK TYCH POSTĘPOWAO MA LUB MOŻE MIED ISTOTNE ZNACZENIE DLA DZIAŁALNOŚCI EMITENTA INFORMACJE NA TEMAT WSZYSTKICH INNYCH POSTĘPOWAO PRZED ORGANAMI RZĄDOWYMI, POSTĘPOWAO SĄDOWYCH LUB ARBITRAŻOWYCH, WŁĄCZNIE Z WSZELKIMI POSTĘPOWANIAMI W TOKU, ZA OKRES OBEJMUJĄCY CO NAJMNIEJ OSTATNIE 12 MIESIĘCY, LUB TAKIMI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPID WEDŁUG WIEDZY EMITENTA, A KTÓRE TO POSTĘPOWANIA MOGŁY MIED LUB MIAŁY W NIEDAWNEJ PRZESZŁOŚCI, LUB MOGĄ MIED ISTOTNY WPŁYW NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ EMITENTA ZOBOWIĄZANIA EMITENTA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI ZOBOWIĄZAO WOBEC POSIADACZY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, KTÓRE ZWIĄZANE SĄ W SZCZEGÓLNOŚCI Z KSZTAŁTOWANIEM SIĘ JEGO SYTUACJI EKONOMICZNEJ I FINANSOWEJ INFORMACJA O NIETYPOWYCH OKOLICZNOŚCIACH LUB ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIKI Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ZA OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI, ZAMIESZCZONYMI W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM WSKAZANIE WSZELKICH ISTOTNYCH ZMIAN W SYTUACJI GOSPODARCZEJ, MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ EMITENTA ORAZ INNYCH INFORMACJI ISTOTNYCH DLA ICH OCENY, KTÓRE POWSTAŁY PO SPORZĄDZENIU DANYCH FINANSOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ROZDZIALE V DANE O OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH I OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ STRUKTURZE WŁASNOŚCI ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE EMITENTA DANE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA V. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD R. DO R OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD R. DO R SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD R. DO R VI. ZAŁĄCZNIKI STATUT EMITENTA WRAZ Z INFORMACJĄ O TREŚCI ZMIAN STATUTU, UCHWALONYCH PRZEZ WZA, A JESZCZE NIE ZAREJESTROWANYCH W KRS NA DZIEO SPORZĄDZENIA DOKUMENTU INFORMACYJNEGO TREŚD UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA W SPRAWIE ZMIAN STATUTU SPÓŁKI NIE ZAREJESTROWANYCH JESZCZE PRZEZ SĄD ODPIS Z KRS DEFINICJE SKRÓTÓW Strona 4

6 I. Czynniki ryzyka Inwestorzy, którzy zamierzają podjąd decyzje inwestycyjne związane z papierami wartościowymi oferowanymi w drodze oferty prywatnej przez Emitenta, powinni przeanalizowad czynniki ryzyka, które zostały szczegółowo opisane w niniejszym Dokumencie Informacyjnym. Ziszczenie się dowolnego z nich, może mied negatywny wpływ na działalnośd prowadzoną przez Emitenta i jego wyniki finansowe. Emitent zawarł w Dokumencie Informacyjnym wszystkie znane mu w dniu zatwierdzenia Dokumentu czynniki ryzyka. Emitent nie wyklucza, że mogą istnied inne czynniki, dotychczas nierozpoznane przez Spółkę, które mogą mied w przyszłości negatywny wpływ na jej działalnośd. Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieostwem ich zaistnienia ani oceną ich ważności. 1. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta Ryzyko związane ze str uktur ą finansowania Działalnośd Emitenta jest finansowana z wykorzystaniem kapitału dłużnego, w szczególności kredytów, pożyczek oraz leasingu. W ocenie Emitenta, na dzieo zatwierdzenia Dokumentu Informacyjnego, wielkośd zadłużenia nie stanowi zagrożenia dla działalności Spółki. Na koniec 2010 r. udział kapitału obcego w ogólnej sumie aktywów był znaczący i stanowił ok. 70% pasywów Emitenta, a wysokośd kosztów finansowych w postaci odsetek stanowiła około 35,8% zysku z działalności operacyjnej. Istnieje ryzyko, że w przypadku obniżenia popytu na produkty Emitenta, skutkującego spadkiem zysku z działalności operacyjnej, Spółka nie będzie w stanie terminowo regulowad zobowiązao z tytułu odsetek lub rat kapitałowych. Może to prowadzid do utraty wypłacalności, a także, w przypadku podwyżki stóp procentowych w Polsce, przekładających się w szczególności na wzrost stawki WIBOR, może podnieśd się poziom ponoszonych kosztów finansowych w postaci odsetek, skutkujący zmniejszeniem zysku na poziomie netto oraz obniżeniem rentowności działalności Spółki. Profil działalności spółki opiera się na handlu materiałami instalacyjnymi. Wysoki poziom zobowiązao wynika z przeznaczenia kapitału dłużnego na aktywa obrotowe, a także z częściowego finansowania działalności spółki w postaci zobowiązao handlowych u dostawców. Jednocześnie aktywa trwałe Emitenta są w 92% finansowane kapitałem stałym (tj. kapitałem własnym powiększonym o zobowiązania długoterminowe), co w powiązaniu z założeniem utrzymania wielkości zadłużenia na podobnym poziomie i planowanym pozyskaniem środków z emisji akcji pozwala w opinii Zarządu oceniad sytuację finansową Spółki jako stabilną i niezagrożoną. Charakterystykę istotnych zobowiązao odsetkowych Emitenta przedstawiono w punkcie 11 Rozdziału IV niniejszego Dokumentu Informacyjnego. Ryzyko związane jakością ofer owanych pr oduktów i zaufaniem do marki GLOBAL TRADE Sukces rynkowy Emitenta uzależniony jest od budowy marki GLOBAL TRADE jako Spółki oferującej produkty o dobrej jakości. Emitent posiada w swojej ofercie szeroki asortyment produktów i towarów, w tym produkty, które wytwarza we własnym zakresie, produkty krajowe, a także pochodzące z importu (głównie z Chin). Pomimo, że stosowane są procedury mające zapewnid odpowiednią jakośd sprzedawanych artykułów, nie można wykluczyd, że do sprzedaży trafią produkty lub towary wadliwe (lub ich partie), niespełniające kryteriów jakościowych zgodnych z polityką Emitenta. Sytuacja taka może doprowadzid do powstania znaczących kosztów związanych z wycofaniem wadliwych produktów z rynku, obsługą reklamacyjną oraz spowodowad utratę zaufania do marki GLOBAL TRADE. Może mied to istotny, negatywny wpływ na działalnośd Emitenta, a w szczególności na jego sytuację finansową wyrażoną przez przyszłe przychody ze sprzedaży oraz wyniki finansowe. Emitent zaznacza, że dąży do utrzymania odpowiedniej jakości oferowanych produktów i towarów, w szczególności poprzez ostrożny dobór dostawców i producentów. Zakłada także stopniowe uniezależnianie wachlarza proponowanych elementów instalacji od producentów z Chin poprzez zastąpienie ich towarami krajowymi lub ewentualną produkcją własną. Ponadto Emitent posiada własne laboratorium kontroli jakości, gdzie sprawdzane są wyrywkowo parametry jakościowe oferowanych wyrobów w zakresie wytrzymałości na wysokie ciśnienie i temperaturę. Dodatkowa ochronę stanowi ubezpieczenie odpowiedzialności za wprowadzenie na rynek wadliwych wyrobów oraz skutków ich zastosowania w instalacjach do wysokości ,00 zł. Ryzyko związane z odp owiedz ialno ścią z tytuł u r ękojmi za wady fizyczne i jakośd dostarczanych pr oduktów i usług Emitent oferując swoje produkty ponosi odpowiedzialnośd z tytułu rękojmi za jakośd i ukryte wady fizyczne. Istnieje ryzyko, że w przypadku stwierdzenia wad produktów, lub ich nieodpowiedniej jakości, wobec Spółki mogą byd podnoszone roszczenia związane z odpowiedzialnością z tytułu rękojmi oraz gwarancji jakości. Zakres potencjalnych roszczeo z tytułu rękojmi i gwarancji regulują przepisy Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa. Strona 5

7 Spółka kładzie duży nacisk na jakośd i kontrolę jakości oferowanych produktów, co ogranicza poziom powyższego ryzyka. W dotychczasowej działalności Emitenta roszczenia związane z odpowiedzialnością z tytułu rękojmi za wady fizyczne i jakośd towarów dotyczyły znikomej części sprzedanych produktów. Niemniej jednak Emitent posiada ubezpieczenie odpowiedzialności za wprowadzenie na rynek wadliwych wyrobów oraz skutków ich zastosowania w instalacjach do wysokości ,00 zł. Ryzyko związane z siecią spr zedaży Emitent współpracuje z wieloma dystrybutorami oraz oddziałami specjalistycznych sklepów, za pośrednictwem których sprzedaje swoje produkty. Sied sprzedaży Spółki może się zmniejszyd z przyczyn od niej niezależnych. Presja ze strony konkurentów może doprowadzid do wzrostu kosztów dystrybucji produktów oferowanych przez Emitenta. Zwiększenie kosztów dystrybucji, zmniejszenie się sieci oraz spadek jej efektywności mogą mied istotny, negatywny wpływ na działalnośd, sytuację finansową oraz przyszłe wyniki Spółki. Ryzyko niewypłacaln ości odb ior ców W ramach prowadzonej działalności, Emitent zawiera umowy z odroczonym terminem zapłaty, co wynika ze specyfiki branży w której działa. Stwarza to zagrożenie nieotrzymania w zaplanowanym terminie należnych płatności, w wyniku niewywiązania się kontrahenta lub kontrahentów z warunków umowy lub umów. Istnieje ryzyko, że Spółka nie będzie w stanie wyegzekwowad należnych jej płatności, lub że należności te zostaną spłacone ze znacznym opóźnieniem. Może to prowadzid do pogorszenia płynności finansowej Spółki, obniżenia jej sprawności funkcjonowania, może się także wiązad z koniecznością utworzenia rezerw na należności handlowe. Zarząd Spółki zaznacza, że Emitent na bieżąco monitoruje stan należności. Ponadto Spółka w większości przypadków obsługuje zlecenia o niskiej wartości jednostkowej (poza znaczącymi odbiorcami), co przy wieloletnim doświadczeniu we współpracy z rzetelnymi odbiorcami pozwala ograniczyd poziom ryzyka niewypłacalności, nie ma jednak możliwości całkowitej eliminacji powyższego ryzyka. Dodatkowym zabezpieczeniem Emitenta jest ubezpieczenie należności handlowych w Euler Hermes na podstawie polisy ALL INCLUSIVE. Ryzyko związane z r ealizacją celów emisji Zgodnie ze strategią Spółki zaprezentowaną w punkcie 6.5 niniejszego Dokumentu Informacyjnego, środki pozyskane z emisji Akcji serii C Emitent zamierza przeznaczyd na zwiększenie poziomu kapitału obrotowego poprzez zatowarowanie magazynów, ukooczenie budowy hali wysokiego składowania, promocję Spółki w prasie specjalistycznej oraz rozwój kanałów dystrybucji. Zakładając, że wszystkie akcje, tj sztuk, zostaną sprzedane po maksymalnej cenie emisyjnej, Spółka szacuje, że w wyniku emisji Akcji serii C pozyska kwotę netto w wysokości 924 tys. PLN. W przypadku, gdy pozyskana zostanie kwota mniejsza, istnieje ryzyko zmiany terminów realizacji zakładanych inwestycji, bądź częściowej rezygnacji z osiągnięcia niektórych z początkowo zakładanych celów. Emitent nie wyklucza pozyskania brakującej części środków pieniężnych poprzez kredyt bankowy. Odstąpienie od realizacji celów emisji, bądź przesunięcie terminów ich realizacji nastąpi tylko w wypadku pojawienia się czynników niezależnych od Spółki, determinujących takie posunięcie. Sytuacja taka mogłaby doprowadzid do stagnacji wyników finansowych. Poza powyższymi, istnieje również ryzyko niższych niż zakładane efektów i korzyści ekonomicznych, wynikających z realizacji celów emisyjnych. Ryzyko niezr ealizo wania zakładanych pr ognoz wynik ów finansowych W niniejszym Dokumencie Informacyjnym (w punkcie 6.5 Rozdziału IV) Emitent opublikował prognozy wyników finansowych na lata Poprzez pozyskanie kapitału pochodzącego z emisji akcji serii C, Spółka planuje inwestycje takie, jak zwiększenie poziomu zapasów, ukooczenie budowy hali magazynowej oraz wydatki na promocję. Celem planowanych inwestycji jest zwiększenie skali działalności oraz rozpoznawalności Spółki, a tym samym osiągnięcie wyższych przychodów oraz wypracowanie większego wyniku finansowego. Możliwe jest pojawienie się niekorzystnych zmian w otoczeniu Emitenta oraz czynników, o negatywnym wpływie na działalnośd Spółki, których zaistnienia nie można było wcześniej przewidzied. Szacowane wyniki finansowe mogą ulec zmianie, istnieje zatem ryzyko niezrealizowania zakładanych prognoz wyników finansowych. Ryzyko związane z uzależnien iem od klucz owych od bior ców Dwóch głównych kontrahentów Emitenta wygenerowało w roku obrotowym 2010 około 50% przychodów ze sprzedaży (zgodnie z poniższą tabelą). Istnieje zatem ryzyko uzależnienia się Spółki od wyżej wymienionych podmiotów, znajdujące wyraz w potencjalnym zmniejszeniu wysokości przychodów w momencie zmniejszenia skali zakupów produktów Emitenta lub pogorszenia sytuacji ekonomicznej głównych odbiorców. Istnieje również ryzyko wywierania niekorzystnego wpływu przez znaczących kontrahentów, którego skutkiem może byd zmniejszenie realizowanych marż, a tym samym obniżenie rentowności działalności Spółki. Efektem każdej z opisywanych sytuacji może byd pogorszenie wyników finansowych Emitenta, w szczególności zysku z działalności operacyjnej oraz zysku netto. Strona 6

8 ŹRÓDŁO: EMITENT Wyszczególnienie Udział w sprzedaży w 2010 r. Kontrahent 1 39,21% Kontrahent 2 10,46% Jednocześnie Emitent wskazuje, że nie występują inni kontrahenci, których zamówienia przekroczyły w 2010 roku próg 10% przychodów ze sprzedaży. Powyższa sytuacja wynika z długoterminowej współpracy z wymienionymi podmiotami, a także realizacji polityki przedsiębiorstwa w zakresie budowania długotrwałych relacji z odbiorcami. Emitent dba również o pozyskiwanie nowych odbiorców, co znajduje wyraz we wzroście przychodów ze sprzedaży, a także zwiększeniu udziału przychodów ze sprzedaży za granicą. Spółka zakłada zmniejszenie udziału kluczowych odbiorców w sumie przychodów ze sprzedaży wraz z realizacją strategii, w szczególności z uwagi na planowany wzrost ogółu przychodów. Ryzyko związane z uzależnien iem od klucz owych dos tawców W 2010 roku, dwóch kluczowych dostawców odpowiedzialnych było za około 55% ogółu zaopatrzenia (zgodnie z poniższą tabelą). Istnieje ryzyko uzależnienia się Spółki od głównych podmiotów dostarczających produkty, które może w przyszłości skutkowad spadkiem przychodów ze sprzedaży Emitenta w momencie braku dostępności wybranych produktów lub zaprzestania współpracy przez głównych dostawców. Istnieje również ryzyko wzrostu cen produktów na skutek realizacji polityki dostawców, które może skutkowad przejściowym obniżeniem rentowności sprzedaży Emitenta. Efektem każdej z opisywanych sytuacji może byd pogorszenie wyników finansowych Emitenta, w szczególności zysku z działalności operacyjnej oraz zysku netto. ŹRÓDŁO: EMITENT Wyszczególnienie Udział w sprzedaży w 2010 r. Dostawca 1 30,40% Dostawca 2 25,40% Jednocześnie Emitent wskazuje, że nie występują inni dostawcy, u których zamówienia przekroczyły w 2010 r. próg 10% ogółu zaopatrzenia. W celu minimalizowania ryzyka, Spółka posiada możliwośd realizacji zamówieo u alternatywnych dostawców. Nie istnieje jednak gwarancja dostępności wyrobów alternatywnych w przyszłości, nie można także jednoznacznie określid czasu niezbędnego do zmiany dostawcy. Zarząd Spółki wdrożył procedury handlowe mające na celu utrzymanie długofalowej współpracy z partnerami biznesowymi, opierające się przede wszystkim na zaufaniu i poszanowaniu interesów każdej ze stron. Ryzyko związane z impor tem towar ów i pr oduktów Działalnośd Spółki opiera się w znacznym stopniu na sprzedaży importowanych towarów produkowanych przez podmioty zagraniczne. Istnieje ryzyko zmniejszenia się dostępności sprowadzanego asortymentu oraz opóźnieo w realizacji zamówieo Emitenta. Może to spowodowad czasowe ograniczenie oferty Spółki, a także wzrost cen nabywanych przez Emitenta produktów, prowadząc do wzrostu kosztów jego działalności. Sytuacja taka mogłaby skutkowad brakiem możliwości dystrybucji towarów na rynku krajowym, a zarazem obniżyd realizowany oraz zakładany poziom przychodów ze sprzedaży oraz wyniki finansowe Spółki. Emitent nie ma bezpośredniego wpływu na dostępnośd towarów importowanych oraz terminowośd realizacji zamówieo zagranicznych. Aby ograniczyd to ryzyko korzysta z usług sprawdzonych dostawców, a także monitoruje ofertę alternatywnych producentów i dystrybutorów, w celu ewentualnej zmiany dostawców zagranicznych. Ryzyko związane z kadr ą pracowniczą Na działalnośd bieżącą Emitenta oraz jego perspektywy rozwoju duży wpływ ma doświadczenie i umiejętności zatrudnionej kadry pracowniczej. Ewentualne odejście kluczowych pracowników mogłoby mied negatywny wpływ na działalnośd, sytuację finansową i wyniki operacyjne Spółki. Wraz z rozwojem portfela zamówieo może również powstad potrzeba zatrudnienia nowych pracowników. W takim wypadku konieczne byłoby podjęcie działao mających na celu rekrutację, zatrudnienie oraz przeszkolenie nowych pracowników. Proces ten jest długotrwały, co przekłada się na czasochłonnośd osiągnięcia przez nowozatrudnionego pracownika pełnej wydajności pracy. W celu ograniczenia opisywanego ryzyka, Emitent stosuje politykę kadrową, mającą na celu budowanie trwałych relacji pomiędzy pracownikami a Spółką. Ryzyko związane ze str uktur ą akcjonariatu Emitent wskazuje, że Spółka Kerondi Investments Ltd posiada, przed zarejestrowaniem akcji serii B i C, akcji Emitenta stanowiących 85,00% kapitału zakładowego, uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, stanowiących 88,75% ogólnej liczby głosów. Po zarejestrowaniu akcji serii C, akcje w posiadaniu Spółki Kerondi Investments Ltd będą stanowiły 63,89% kapitału zakładowego oraz będą uprawniały do 73,56% ogólnej liczby głosów na WZA. Strona 7

9 Istnieje ryzyko, że akcjonariusze mniejszościowi nie będą w stanie w sposób efektywny wpływad na decyzje podejmowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, a tym samym nie będą mieli realnego wpływu na strategiczne decyzje dotyczące działalności Spółki. Nie ma gwarancji, że decyzje podjęte przez dominujących akcjonariuszy reprezentowanych przez Zarząd Emitenta będą zgodne z interesem akcjonariuszy mniejszościowych. Ryzyko związane z umową najmu Emitent jest stroną umowy najmu lokalu w Centrum Arkada w Warszawie, w którym znajduje się siedziba Spółki. Umowa zawarta została w lutym 2009 roku i jest odnawiana każdego roku wraz z kolejnymi aneksami. Okres wypowiedzenia rzeczonej umowy wynosi 2 miesiące. Istnieje ryzyko, że w razie wypowiedzenia umowy przez właściciela nieruchomości z przyczyn niezależnych od Emitenta, Zarząd będzie zmuszony do zmiany siedziby Spółki, co może mied negatywny wpływ na jej działalnośd operacyjną. Ponadto, nie można zagwarantowad, że Emitent będzie w stanie znaleźd lokal spełniający oczekiwania w zakresie lokalizacji i kosztów finansowych w czasie umożliwiającym niezakłócone kontakty z kontrahentami oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Nie można także wykluczyd ryzyka, że kontynuowanie umowy najmu nie będzie wiązało się ze zmianą warunków finansowych, dyktowanych przez właściciela lokalu. W przypadku zaoferowania warunków niekorzystnych, przedłużenie umowy może stad się nieopłacalne i Spółka będzie musiała podjąd starania związane z pozyskaniem nowego lokalu, co również wiąże się z opisywanymi powyżej konsekwencjami. Zarząd Emitenta wskazuje, że działalnośd operacyjna w tym handlowa i logistyczna koncentruje się w oddziale Spółki zlokalizowanym w Grzywnie Małej, ewentualne wypowiedzenie umowy przez właściciela lokalu w Warszawie nie powinno mied znaczącego negatywnego wpływu na wyniki finansowe Spółki. Ponadto, Emitent użytkuje wynajmowany lokal zgodnie z zapisami umowy oraz zgodnie z jego przeznaczeniem, regulując opłaty czynszowe w ustalonych terminach. Dynamika wzrostu czynszu jest ograniczona do tempa wzrostu inflacji, ewentualna nieoczekiwana zmiana warunków wymaga podpisania aneksu do umowy. Ryzyko związane z umow ą dzier żawy Emitent jest stroną umowy dzierżawy hali magazynowej o powierzchni użytkowej 310 m 2, zlokalizowanej w miejscowości Grzywna, która została zawarta w maju 2008 roku. Obecnie jest to umowa na czas nieokreślony z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Istnieje ryzyko, że w sytuacji wypowiedzenia umowy przez wydzierżawiającego z przyczyn niezależnych od Spółki, działalnośd operacyjna, w tym handlowa, dystrybucyjna i logistyczna zostanie przejściowo zakłócona lub w skrajnym przypadku wstrzymana. Mogą także wystąpid opóźnienia w dostawach towarów przez Emitenta. Nie można również zagwarantowad, że Emitent będzie w stanie znaleźd magazyn spełniający oczekiwania w zakresie lokalizacji, nie wymagający poniesienia dodatkowych kosztów związanych z przenoszeniem obecnej i adaptacją nowej hali magazynowej, co mogłoby się negatywnie odbid na wynikach finansowych Spółki. Nie można także wykluczyd ryzyka zmiany warunków finansowych dyktowanych przez właściciela hali. W przypadku zaoferowania warunków niekorzystnych, przedłużenie umowy może stad się nieopłacalne i Spółka będzie musiała podjąd starania związane z pozyskaniem nowego magazynu, co również wiąże się z opisywanymi powyżej konsekwencjami. Zarząd Emitenta wskazuje, że użytkuje wynajmowany magazyn zgodnie z zapisami umowy oraz zgodnie z jego przeznaczeniem, regulując opłaty w ustalonych terminach. Ponadto, zgodnie ze strategią i celami emisyjnymi zamieszczonymi w punkcie 6.5 Rozdziału IV niniejszego Dokumentu Informacyjnego, Emitent zmierza ukooczyd budowę własnej hali magazynowej wysokiego składowania z częścią socjalno-biurową o powierzchni 740 m 2 w III kwartale 2011 r. Spółka będzie zatem dysponowała nieruchomością umożliwiającą nieprzerwane prowadzenie działalności operacyjnej, nawet w przypadku wypowiedzenia umowy przez wydzierżawiającego. Jednocześnie Zarząd Spółki zaznacza, iż planuje kontynuowad korzystanie z pierwotnego magazynu również po ukooczeniu budowy własnej hali. Ryzyko aktualizacji wartości zapasów Specyfika działalności prowadzonej przez Emitenta wiąże się niewątpliwie z utrzymywaniem pewnego optymalnego poziomu zapasów w celu zapewnienia ciągłości sprzedaży i procesu produkcji. Istnieje ryzyko, że przy niskiej rotacji lub braku rotacji części posiadanych w magazynie produktów i towarów niezbędne będzie dokonanie odpisów aktualizujących ich wartośd, co przy dużej skali zjawiska mogłoby mied istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta. Emitent prowadzi działania mające na celu minimalizację powyższego ryzyka, m.in. dzięki znajomości branży oraz budowaniu oferty odpowiadającej potrzebom rynku. Ponadto Spółka wyposażyła posiadany magazyn w odpowiedni system zarządzania, jak również dokłada wszelkich starao mających na celu rozwój posiadanych kanałów dystrybucji. 2. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Emitenta Ryzyko związane z ko niun ktur ą gospodarczą or az koniunk tur ą w br anży mater iałów budow lanych i instalacji wod nych Na popyt na oferowane przez Emitenta produkty istotny wpływ mają czynniki makroekonomiczne, takie jak wielkośd i zmiennośd produktu krajowego brutto, wielkośd i zmiennośd nakładów inwestycyjnych w gospodarce i przedsiębiorstwach, poziom i zmiennośd bezrobocia, poziom i zmiennośd stóp procentowych oraz poziom i zmiennośd Strona 8

10 inflacji. Kluczowe są także analogiczne czynniki dotyczące rynków zagranicznych, na których Emitent sprzedaje swoje produkty. Działalnośd Emitenta jest blisko powiązania z koniunkturą w branży materiałów budowlanych. Poza wymienionymi wyżej, na stan koniunktury gospodarczej w branży materiałów budowlanych i instalacji wodnych mogą wpływad takie czynniki jak decyzje organów paostwowych w zakresie rynku budowlanego, stymulacji fiskalnej procesów modernizacji obiektów budowlanych oraz nowych inwestycji, a także polityka banków w odniesieniu do kredytowania inwestycji przedsiębiorstw oraz oczekiwania kapitałodawców co do kształtowania się przyszłych cen w sektorze. Istnieje ryzyko, że niekorzystne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym mogą negatywnie oddziaływad na poziom nakładów inwestycyjnych oraz koniunkturę w branży materiałów budowlanych, a tym samym na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta oraz perspektywy rozwoju jego działalności. Istnieje ryzyko, że pogorszenie koniunktury, w szczególności w segmencie materiałów budowlanych i instalacji wodnych, wpłynie na zmniejszenie przychodów ze sprzedaży oraz pogorszenie kondycji finansowej Emitenta. Emitent podejmuje działania na rzecz optymalizacji ryzyka związanego z koniunkturą gospodarczą poprzez rozbudowę portfolio oferowanych produktów, elastyczne reagowanie na sytuację rynkową oraz prowadzenie sprzedaży na rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych. W ocenie Emitenta, w świetle wykazywanej dynamiki przychodów ze sprzedaży oraz wyników finansowych osiąganych w okresie kryzysu gospodarczego, prawdopodobieostwo wystąpienie ryzyka związanego z koniunkturą gospodarczą w okresie najbliższych 3 lat jest relatywnie niewielkie. Ryzyko dekon iun ktur y w sektor ze budow lano - monta żowym W ostatnich latach w Polsce zaobserwowad można było spowolnienie dynamiki produkcji budowlano-montażowej. W związku z tym, że branża ta jest bezpośrednio związana z podstawową działalnością Emitenta, którą jest produkcja i dystrybucja elementów instalacji wodnych oraz centralnego ogrzewania, rozwój wydarzeo w tym segmencie ma istotny wpływ na sytuację i perspektywy Spółki. Dekoniunktura w sektorze budowlanym i budowlano-montażowym może negatywnie odbid się na zapotrzebowaniu na produkty i usługi oferowane przez Emitenta, w efekcie powodując obniżenie realizowanych przychodów ze sprzedaży. Zaistnienie opisywanej sytuacji może ponadto wymusid na Spółce obniżanie marż w celu zwiększenia swojej konkurencyjności, bądź utrzymania dotychczasowej pozycji. Rezultatem takiego działania może byd obniżenie rentowności, tj. obniżenie realizowanego zysku przy zakładanym poziomie przychodów ze sprzedaży (odpowiednio na poziomie sprzedaży, operacyjnym, a także zysku netto). Emitent stara się ograniczad oddziaływanie powyższego czynnika ryzyka odpowiednio dywersyfikując ofertę, jednak produkty dystrybuowane przez Spółkę dedykowane są dla sektora budowlano-montażowego, zatem nie ma możliwości pełnej eliminacji powyższego ryzyka. Ryzyko kur su walutoweg o Spółka realizuje znaczącą częśd przychodów ze sprzedaży poza granicami kraju. Sprzedaż eksportowa stanowiła w 2010 roku prawie 27% ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży Emitenta, co oznaczało wzrost udziału eksportu w stosunku do roku 2009 o ok. 7 punktów procentowych, podczas gdy jeszcze w 2008 r. Emitent całą sprzedaż plasował na rynku krajowym. Emitent zakłada w strategii rozwój sprzedaży oferowanych produktów za granicą, tendencja wzrostu udziału eksportu w ogólnej sprzedaży może zostad utrzymana. Spółka ponadto pozyskuje częśd oferowanych produktów i towarów od dostawców zagranicznych. Szacowany udział kosztów zakupu produktów zza granicy wynosił 32% sumy kosztów zakupu produktów i towarów. Istnieje zatem ryzyko, że zmiany kursów walutowych będą miały wpływ na: a) wysokośd kosztów zakupu oferowanych produktów, b) wysokośd kosztów finansowych wynikających z ujemnych różnic kursowych, c) wartośd przychodów ze sprzedaży realizowanej poza granicami kraju, d) wartośd marzy handlowej ze sprzedaży na rynkach zagranicznych. Z uwagi na możliwy wzrost przychodów denominowanych w walutach obcych w łącznych przychodach Spółki, wpływ powyższego czynnika ryzyka na działalnośd Emitenta może byd coraz bardziej znaczący. Emitent podejmuje działania na rzecz neutralizacji opisywanego ryzyka poprzez: a) dywersyfikację źródeł przychodów, w szczególności dominujący udział sprzedaży na rynku krajowym, b) zawieranie umów handlowych zapewniających elastyczne systemy płatności (w tym skonto), Ryzyko związane z sezonow ością spr zedaży Sezonowośd jest cechą charakterystyczną całej branży budowlanej. Przedsiębiorstwa działające w tym sektorze notują niższe przychody w pierwszym półroczu, natomiast zwiększają się one znacząco w półroczu drugim. Emitent oferuje elementy instalacji systemów wodnych i grzewczych. Systemy tego typu są najczęściej realizowane pod koniec procesu inwestycyjnego w budownictwie, którego sezon rozpoczyna się wiosną. Z tego względu większośd prac wykooczeniowych przypada na okres jesienno-zimowy. Zgodnie z trendem dla branży, w ostatnich dwóch latach sprzedaż Global Trade S.A. była wyższa w drugiej połowie roku, odpowiednio: Strona 9

DOKUMENT INFORMACYJNY YOUR IMAGE S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY YOUR IMAGE S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY YOUR IMAGE S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C oraz akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C oraz Praw do Akcji serii C (PDA serii C) do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY EFIX DOM MAKLERSKI S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY EFIX DOM MAKLERSKI S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE ASSETUS S.A. DATA SPORZĄDZENIA MEMORANDUM INFORMACYJNEGO: 10 MARCA 2014 R.

MEMORANDUM INFORMACYJNE ASSETUS S.A. DATA SPORZĄDZENIA MEMORANDUM INFORMACYJNEGO: 10 MARCA 2014 R. MEMORANDUM INFORMACYJNE ASSETUS S.A. DATA SPORZĄDZENIA MEMORANDUM INFORMACYJNEGO: 10 MARCA 2014 R. Wstęp Emitent: Nazwa (firma): Assetus Spółka Akcyjna Kraj: Polska Siedziba: Łódź Adres: Ul. Drewnowska

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. Dokument Informacyjny Socializer S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C i akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE Boruta Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy sporządzone w związku z ofertą publiczną od 1 do 46.525.050 akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10

Bardziej szczegółowo

BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C, D i E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY TELECOM MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY TELECOM MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY TELECOM MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA 3.793.337 AKCJI SERII A i B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Obligacji na okaziciela serii A i B

Dokument Informacyjny Obligacji na okaziciela serii A i B Dokument Informacyjny Obligacji na okaziciela serii A i B SOLVECO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE Miraculum spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie sporządzone w związku z ofertą publiczną 4.000 Obligacji na okaziciela serii AC o wartości nominalnej 1.000 zł każda oraz cenie emisyjnej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. magnifico S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. magnifico S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY magnifico S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach

Dokument Informacyjny Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach Dokument Informacyjny Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

N O T A I N F O R M A C Y J N A

N O T A I N F O R M A C Y J N A N O T A I N F O R M A C Y J N A sporządzona w związku z wprowadzeniem do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na Catalyst dwuletnich obligacji

Bardziej szczegółowo

DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA

DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A oraz akcji serii B do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI POLSKI NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA JAKICHKOLWIEK

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. Mo-BRUK S.A.

NOTA INFORMACYJNA. Mo-BRUK S.A. NOTA INFORMACYJNA sporządzona na potrzeby wprowadzenia 20.000 obligacji na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda wyemitowanych przez Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi, nr 68, 33-322

Bardziej szczegółowo

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318)

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) DOKUMENT OFERTOWY Niniejszy Dokument Ofertowy jest częścią

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY dla obligacji na okaziciela serii KOM12C Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzone w związku z ofertą publiczną 5.000 Obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 zł każda i Cenie emisyjnej

Bardziej szczegółowo

FLY.pl S.A. Sprawozdanie Zarządu Z działalności Grupy Fly.pl Za rok obrotowy 2014 Obejmujący okres Od 01-01-2014 do 31-12-2014

FLY.pl S.A. Sprawozdanie Zarządu Z działalności Grupy Fly.pl Za rok obrotowy 2014 Obejmujący okres Od 01-01-2014 do 31-12-2014 FLY.pl S.A. Sprawozdanie Zarządu Z działalności Grupy Fly.pl Za rok obrotowy 2014 Obejmujący okres Od 01-01-2014 do 31-12-2014 str. 1 1. Charakterystyka Grupy Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Fly.pl

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE Inwest Consulting Spółka Akcyjna ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, www.ic.poznan.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowana pod numerem KRS 0000028098 2.672.400 AKCJI SERII G OFERTA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A.

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A. DOKUMENT REJESTRACYJNY OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Moniuszki 20, 71-430 Szczecin www.otlogistics.com.pl NINIEJSZY DOKUMENT REJESTRACYJNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z PRZEPISAMI ROZPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie 920 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00

Bardziej szczegółowo