ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA:"

Transkrypt

1 ZAWARTOŚĆ ORACOWANIA ARCHITEKTURA: II. Architektura 3. Opis techniczny 4. Rys. nr A1 Rzut parteru skala 1: 5. Rys. nr A2 Rzut dachu skala 1: 6. Rys. nr A3 - rzekroje A A, B B i C - C skala 1: 7. Rys. nr A4 - Elewacje skala 1: 8. Rys. nr A5 - Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej

2 OIS TECHNICZNY do projektu budowy budynku handlowo magazynowego (hala B) wraz z układem drogowym na terenie i niezbędną infrastrukturą techniczną, inwestycji zlokalizowanej na terenie Łódzkiego Rynku Hurtowego ZJAZDOWA S.A. w Łodzi przy ul. Budy 4 1. DANE OGÓNE. Inwestor: Łódzkie Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 9 Adres inwestycji: ul. Budy Łódź Działka nr : dz. nr 66/5, 66/6, 67/9, 67/10, 67/11, 67/12, 67/13 i 68/2 oraz fragm. dz. nr, 65/3 i 65/4, obręb W ODSTAWA ORACOWANIA Uzgodnienia z inwestorem Mapa do celów projektowych Wizja lokalna Decyzja o warunkach zabudowy rawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane rzepisy prawa budowlanego oraz warunki techniczne. 3. ZAKRES ORACOWANIA. Opracowanie dotyczy inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo magazynowego (hala B) wraz z układem drogowym na terenie i niezbędną infrastrukturą techniczną, usytuowanej na terenie Łódzkiego Rynku Hurtowego ZJAZDOWA S.A. w Łodzi przy ul. Budy 4 na działkach o nr ew. 66/5, 66/6, 67/9, 67/10, 67/11, 67/12, 67/13, 68/1 i 68/2 oraz fragm. dz. nr 65/3 i 65/4, obręb W-04. W/w działki stanowią część Łódzkiego Rynku Hurtowego ZJAZDOWA S.A. W zakres opracowania wchodzi pełnobranŝowy projekt budowlany w/w budynku wraz z rampami i czterema dokami załadunkowo rozładunkowymi oraz projekt zagospodarowania terenu. Na działkach o nr ew. 62/7, 67/6, 68/1(działki drogowe), zlokalizowany będzie zjazd p.poŝ oraz przyłącza wody, kanalizacji I gazu. Budowa zjazdu p.poŝ oraz przyłączy będzie objęta odrębnym opracowaniem. 4. FUNKCJA BUDYNKU I CHARAKTERYSTYKA. rojektowany budynek hali handlowo magazynowej B zostanie zlokalizowany na istniejącym terenie nieutwardzonym, po południowo - wschodniej stronie istniejącego rynku hurtowego, a jego układ komunikacyjny będzie powiązany z istniejącym układem komunikacyjnym ŁRH ZJAZDOWA. Teren ten w całości jest własnością ŁRH ZJAZDOWA. owierzchnia budynku wraz z rampami i strefami dostaw wynosi: 8 201,67 m 2. Zaprojektowano budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o wymiarach 80,6 x 70,9 m i funkcji handlowo magazynowej. Funkcjonalnie i poŝarowo budynek podzielony jest na dwie części oddzielone od siebie murowaną ścianą ogniową o odporności REI 60. odział ten jest wyraźnie widoczny w bryle budynku. Część 1 - część zachodnia - o wysokości minimalnej wewnętrznej 6,65 m i wysokości maksymalnej zewnętrznej 9,50 m przeznaczona jest na część handlowo magazynową i projektowana jest jako dwunawowa jednoprzestrzenna hala. Hala moŝe zostać podzielona na 22 boksy ścianami nie do pełnej wysokości pomieszczenia, podziały zostaną wykonane w całości, częściowo lub w ogóle po odbiorze budynku, w zaleŝności od potrzeb najemców. Boksy przeznaczone są pod wynajem, a budynek spełnia warunki techniczne i jest zgodny z przepisami prawa budowlanego, niezaleŝnie od wykonania podziałów wewnętrznych. 1

3 Część 2 - część wschodnia - budynku o wysokości minimalnej wewnętrznej 8,66 m i wysokości maksymalnej zewnętrznej 9,94 m przeznaczona jest na 4 magazyny chłodnicze wysokiego składowania (2 w części północnej i 2 w części południowej) rozdzielone niŝszym łącznikiem, w którym znajduje się zaplecze socjalne budynku oraz pomieszczenia techniczne i pomocnicze. Część 3 rampy i strefy dostaw wzdłuŝ ścian budynku, od strony południowej i wschodniej, w miejscach gdzie występują znaczne róŝnice między wysokością terenu i wysokością posadzki wewnątrz budynku, zaprojektowano rampy załadunkowo rozładunkowe o łącznej powierzchni 550,01 m 2 wraz z czterema dokami. Zaprojektowano równieŝ strefy dostaw nierozerwalnie związane z budynkiem o łącznej powierzchni 2 090,39 m 2. Wysokość ramp w stosunku do terenu wynosi 1,2 m. RóŜnice poziomów między terenem istniejącym, a rampami zniwelowane zostały za pomocą schodów zewnętrznych dla ruchu pieszego i pochylni o kącie nachylenia 5% dla ruchu samochodowego. Budynek w całości przeznaczony do magazynowania, sprzedaŝy i dystrybucji artykułów spoŝywczych, głównie warzyw i owoców, nabiału, przetworów mięsnych i innych, w zaleŝności od najemcy. By nawiązać wizualnie do budynków istniejących na terenie ŁRH ZJAZDOWA, wzdłuŝ budynku zaprojektowano attykę w kolorze Ŝółtym. Odprowadzenie wód opadowych z dachu wewnętrzne poprzez rury spustowe i kosze. Część 1 budynku (część zachodnia) o funkcji handlowo magazynowej, projektowana jest jako jednokondygnacyjna o powierzchni uŝytkowej 3 661,11 m 2. Mieści 22 pomieszczenia handlowo magazynowe pod wynajem i powierzchnię ogólnodostępną komunikacji. Układ konstrukcyjny tej części budynku jest dwunawowy, kaŝda z naw posiada korytarz po środku i pomieszczenia pod wynajem po obu jego stronach. omieszczenia nie są wydzielone ścianami do pełnej wysokości pomieszczenia, w związku z tym, halę naleŝy traktować jako jednoprzestrzenną. Temperatura w tej części budynku wynosi C w czasie przebywania ludzi, z moŝliwością schłodzenia jej do temperatury +8 0 C w czasie, gdy nie będą w niej przebywać ludzie. Hala moŝe zostać podzielona na 22 boksy ścianami nie do pełnej wysokości pomieszczenia, podziały zostaną wykonane w całości, częściowo lub w ogóle po odbiorze budynku, w zaleŝności od potrzeb najemców. Do części 1 budynku prowadzą 2 wejścia główne zlokalizowane od strony zachodniej oraz 2 wejścia pomocnicze i ewakuacyjne jedno w ścianie północnej, drugie w ścianie południowej. Rozsuwane wrota dla dostaw (2 szt.) zlokalizowano w ścianie zachodniej, wrota segmentowe zlokalizowano odpowiednio: 1 w ścianie północnej, 2 w ścianie południowej. Wrota w ścianie południowej wyposaŝone są w doki przeładunkowe. Do kaŝdego z boksów zlokalizowanych przy ścianach zewnętrznych budynku prowadzą dodatkowe wejścia oraz wrota. Ta część budynku wykonana będzie w konstrukcji mieszanej: ściany zewnętrzne murowane, konstrukcja dachu stalowa w postaci blachownicy opartej na rdzeniach i słupach Ŝelbetowych, przekrycie dachu w postaci membrany. Doświetlenie poprzez wystające ponad poziom dachu świetliki o przekroju łukowym. Ściany wewnętrzne wykonane w konstrukcji lekkiej konstrukcja stalowa obudowana płytami warstwowymi typu sandwicz o wysokości 4,0 m. Część 2 budynku (część wschodnia) o powierzchni uŝytkowej 1 574,31 m 2, podzielona jest funkcjonalnie na 5 części, z czego cztery z nich to chłodnie o powierzchni około 320 m2 kaŝda. W środkowej części budynku znajduje się część niŝsza mieszcząca zespół pomieszczeń o funkcji socjalnej, pomocniczej i technicznej. Do części socjalnej budynku prowadzi 1 wejście główne z przedsionkiem zlokalizowane od strony wschodniej. W tej części budynku znajdują się sanitariaty, pomieszczenie dla pracowników, pomieszczenia pomocnicze oraz techniczne. Część socjalna budynku jest ogrzewana, kotłownia zlokalizowana przy ścianie wschodniej budynku z wejściem z zewnątrz. Do kaŝdej z chłodni (oprócz chłodni nr 3) z zewnątrz prowadzi jedno wejście i jedne wrota wyposaŝone w dok przeładunkowy. KaŜda chłodnia wyposaŝona jest w niezaleŝny agregat chłodniczy i skraplacz umieszczony na zewnątrz budynku, na dachu nad częścią socjalną. Temperatura w pomieszczeniach chłodni wynosi około 0 O C. Chłodnie przeznaczone są do magazynowania artykułów spoŝywczych. W zaleŝności od najemcy mogą to być: przetwory mięsne, nabiał lub warzywa i owoce. Ta część budynku wykonana będzie w konstrukcji mieszanej: ściany zewnętrzne murowane, konstrukcja dachu nad chłodniami stalowa w postaci blachownicy opartej na rdzeniach i słupach Ŝelbetowych, przekrycie dachu 2

4 w postaci membrany, konstrukcja dachu nad częścią socjalną w postaci płyty Ŝelbetowej wylewanej ze spadkiem 7% i przekryciem w postaci membrany. Doświetlenie części socjalnej poprzez okna w ścianach oraz drzwi, chłodnie nieoświetlone światłem dziennym. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne i działowe w części socjalnej murowane do pełnej wysokości pomieszczeń. Obie części budynku stanowią niezaleŝne strefy poŝarowe i mają niezaleŝną konstrukcję. Będą oddzielone od siebie ścianą ogniową murowaną z bloczków z betonu komórkowego o grubości 24,0 cm, częściowo wyprowadzoną ponad dach budynku. 5. OIS KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWY. Część 1 w technologii mieszanej, ściany murowane, słupy i rdzenie Ŝelbetowe, dach w konstrukcji stalowej z pokryciem w postaci membrany. Część 2 - w technologii mieszanej, ściany murowane, słupy i rdzenie Ŝelbetowe, dach w konstrukcji stalowej z pokryciem w postaci membrany nad chłodniami, płyta Ŝelbetowa z pokryciem w postaci membrany nad częścią socjalną. 5.1 FUNDAMENTY Część 1 i 2 fundament pod ściany stanowi ława fundamentowa Ŝelbetowa, wylewana; fundamenty pod słupami Ŝelbetowymi stanowią stopy fundamentowe Ŝelbetowe, wylewane; słupy mocowane do fundamentów za pomocą kotew mechanicznych. Szczegóły fundamentów oraz głębokość posadowienia wg tomu konstrukcja. Konstrukcja rampy ława fundamentowa Ŝelbetowa, wylewana; szczegóły fundamentów oraz głębokość posadowienia wg tomu konstrukcja. 5.2 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I SŁUY Część 1 Ściany zewnętrzne - murowane z bloczków z betonu komórkowego o grubości 24,0 cm, ocieplona warstwą styropianu o grubości 16,0 cm; rozkład rdzeni w ścianach zewnętrznych wg projektu konstrukcji; Słupy Ŝelbetowe; na rdzeniach ścian zewnętrznych oraz słupach wystawić półkę do mocowania blachownic, będących konstrukcją dachu. Szczegóły wg tomu konstrukcja. Część 2 Ściany zewnętrzne - murowane z bloczków z betonu komórkowego o grubości 24,0 cm, ocieplona warstwą styropianu o grubości 20,0 cm; w miejscach wskazanych na rysunku ściany zewnętrzne ocieplone warstwą wełny mineralnej grubości 20,0 cm; rozkład rdzeni w ścianach zewnętrznych wg projektu konstrukcji; na rdzeniach ścian zewnętrznych wystawić półkę do mocowania blachownic, będących konstrukcją dachu. Szczegóły wg tomu konstrukcja. Między częścią 1 i 2, w osi 11 ściana oddzielenia poŝarowego REI60 z bloczków z betonu komórkowego o grubości 24,0 cm częściowo wymurowana 30,0 cm ponad dach, zwieńczona obróbką blacharską. 5.3 DACH Część 1 dach dwunawowy, kaŝda z części dwuspadowa o spadku 7,0%. Konstrukcja dachu stalowa w postaci płatwi z dwutowników IE 240 i IE 270 o wysokości 24,0 i 27,0 cm, opartych na blachownicach o wysokości,0 cm. Szczegóły elementów stalowych wg projektu konstrukcji; przekrycie dachu w postaci membrany z ociepleniem z pianki poliuretanowej gr. 18,0 cm, warstwy dachu wg rys. architektonicznych. W dachu zlokalizowano świetlik dachowy o profilu łukowym wykonany z poliwęglanu czterokomorowego mocowanego do profili aluminiowych mocowany na ściankach rozwiązanie systemowe. Odprowadzenie wody z dachu na zewnątrz za pomocą rynien ukrytych za attyką budynku i rur spustowych oraz wewnętrzne za pomocą wpustów 3

5 dachowych. Fragment dach stanowiący kosz oraz wpusty dachowe ogrzewane za pomocą przewodów grzejnych. Ściana attykowa wykonana w całości z blachy trapezowej na konstrukcji stalowej z profili zamkniętych. Na dachu nie przewiduje się usytuowania Ŝadnych urządzeń technicznych. Dach NRO o odporności ogniowej RE15. Część 2 Dach nad kaŝdą z chłodni - dwuspadowy o spadku 7,0%. Konstrukcja dachu stalowa w postaci płatwi z rur kwadratowych o wymiarach xx4 mm, opartych na blachownicach o wysokości 98,0 cm. Szczegóły elementów stalowych wg projektu konstrukcji; przekrycie dachu w postaci membrany z ociepleniem z pianki poliuretanowej gr. 18,0 cm, warstwy dachu wg rys. architektonicznych. Odprowadzenie wody z dachu na zewnątrz za pomocą rynien i rur spustowych. Na dachu nie przewiduje się usytuowania Ŝadnych urządzeń technicznych. Dach NRO o odporności ogniowej RE15. Dach nad częścią socjalną jednospadowy o konstrukcji z płyty Ŝelbetowej o grubości 18,0 cm ze spadkiem, ocieplony warstwą styropianu o grubości 20,0 cm z pokryciem w postaci membrany. Warstwy dachu wg rys. architektonicznych. Odprowadzenie wody z dachu na zewnątrz za pomocą rynien ukrytych za attyką budynku i rur spustowych. Ściana attykowa wykonana w całości z blachy trapezowej na konstrukcji stalowej z profili zamkniętych. Na dachu przewiduje się lokalizację agregatów chłodzących chłodni, skraplaczy oraz agregatów chłodząco grzewczych dla całego budynku. Dach NRO o odporności ogniowej RE15. Na dachu zlokalizowano wyłaz dachowy. okalizację elementów zabezpieczających dla osób wykonujących prace na dachu, klamer oraz lin asekuracyjnych pokazano na rys. architektonicznych. Szczegółowe wymiary elementów konstrukcyjnych wg projektu konstrukcji. Dopuszcza się rozwiązania alternatywne w zakresie pokrycia ścian i dachu, pod warunkiem zastosowania materiałów o tych samych właściwościach cieplnych i posiadających odpowiednie atesty i aprobaty techniczne ŚCIANY WEWNĘTRZNE Część 1 wykonane w konstrukcji lekkiej konstrukcja stalowa obudowana płytami warstwowymi typu sandwicz grubości mm, o wysokości 4,0 m. Ściany osadzone na ceownikach startowych o wymiarach x 50 x 3, ocynkowanych. łyta warstwowa u góry zakończona takim samym ceownikiem. odziały zostaną wykonane w całości, częściowo lub w ogóle, w zaleŝności od potrzeb. Część 2 ściany w osiach 11, G2 i K2 wykonane z bloczków betonowych grubości 24,0 cm, od strony chłodni na całej wysokości wykończone i dodatkowo ocieplone płytami warstwowymi ognioodpornymi z rdzeniem z pianki IR przystosowanymi do obiektów chłodniczych, grubości 120 mm. ozostałe ściany chłodni do wysokości 2,0 m o powierzchni zmywalnej - glazura. Ściany między poszczególnymi chłodniami murowane z bloczków z betonu komórkowego grubości 24,0 cm do pełnej wysokości pomieszczenia. Ściany komory chłodni nr 3 wykonane z płyt warstwowych ognioodpornych z rdzeniem z pianki IR przystosowanymi do obiektów chłodniczych. W dolnej części ścian wykonać kraty nawiewne 600x mm umieszczone 30 cm nad podłogą, a w części górnej ściany wykonać kraty wywiewne 600x mm umieszczone 30 cm po sufitem. Ściany wewnętrzne części socjalnej murowane z bloczków z betonu komórkowego grubości 24,0 cm lub 12,0 cm do pełnej wysokości pomieszczeń. Ściany sanitariatów i pomieszczenia porządkowego do wysokości 2,0 m o powierzchni zmywalnej - glazura. W pomieszczeniu kotłowni zastosować pustaki kominowe o odporności ogniowej EI60 lub zastosować kratkę z wkładem spieniającym WARSTWY ODŁOGOWE. Część 1 Warstwy podłogi na gruncie wg rysunków. Na całej powierzchni podłogi zaprojektowano warstwę styroduru grubości 10,0 cm. Warstwa wykończeniowa beton zatarty na gładko. W celu odprowadzenia wody w posadzce zaprojektowano kratki ściekowe - spadki posadzki zostaną zaprojektowane na etapie projektu wykonawczego. Część 2 - Warstwy podłogi na gruncie wg rysunków. od chłodniami na całej powierzchni podłogi zaprojektowano warstwę styroduru grubości 15,0 cm, pod częścią socjalną na całej powierzchni podłogi - warstwę styropianu o grubości 10,0 cm. Warstwa wykończeniowa w chłodniach beton zatarty na gładko; warstwa wykończeniowa w części socjalnej terakota lub gres. 4

6 oziom posadzki wewnątrz budynku będzie podwyŝszony w stosunku do poziomu posadzki przed wejściem lub powierzchni ramp o 2,0 cm. rogi przy drzwiach wejściowych i wrotach wyprofilować pod kątem 45 o oziom placu manewrowego przed rampą obniŝony o 122,0 cm w stosunku do poziomu posadzki wewnątrz budynku NADROśA. Część 1 i 2 Wylewane monolityczne Ŝelbetowe oraz z belek prefabrykowanych Ŝelbetowych typu 19. Szczegóły wg tomu konstrukcja SCHODY ZEWNĘTRZNE I RAMA ZAŁADUNKOWA Rampa południowa obejmuje swoim zasięgiem część 1 i część 2 budynku - rzy wrotach rozładunkowych w ścianie południowej zaprojektowano rampę załadunkowo rozładunkową o powierzchni 293,89 m 2 dostępną za pomocą schodów po wschodniej i zachodniej części rampy. Rampę i schody zaprojektowano jako Ŝelbetowe wylewane. owierzchnia rampy wykończona wylewką betonową beton zatarty na gładko. Krawędź rampy zabezpieczyć kątownikiem xx10. Balustrada schodów aŝurowa, ze stali nierdzewnej. Szczegóły wg projektu konstrukcji. Rampa wyposaŝona w dwa doki załadunkowo rozładunkowe do części 1 budynku. Rampa wschodnia - obejmuje swoim zasięgiem część 2 budynku. rzy wrotach rozładunkowych chłodni w ścianie wschodniej zaprojektowano rampę załadunkowo rozładunkową o powierzchni 256,12 m 2 dostępną za pomocą schodów w okolicy wejścia do części socjalnej. Rampę i schody zaprojektowano jako Ŝelbetowe wylewane. owierzchnia rampy wykończona wylewką betonową beton zatarty na gładko. Krawędź rampy zabezpieczyć kątownikiem xx10. Balustrada schodów aŝurowa, ze stali nierdzewnej. Szczegóły wg projektu konstrukcji. Rampa wyposaŝona w 2 doki załadunkowo rozładunkowe przy wrotach prowadzących do chłodni. Ta część rampy obudowana przedsionkiem o konstrukcji stalowej z obudową z poliwęglanu dwukomorowego. Wejście do części socjalnej budynku z rampy wschodniej. ozostałe wejścia do tej części budynku na poziomie parteru. RóŜnica poziomów między poziomem parteru, a terenem przed wejściem wynosi 0, ŚWIETIK DACHOWY Część 1 na dachu zaprojektowano świetlik dachowy o przekroju łukowym wykonany z poliwęglanu mocowanego do profili aluminiowych mocowany na ściankach rozwiązanie systemowe. oliwęglan 4-komorowy o grubości 10 mm, o współczynniku przenikania ciepła 2,49 W/m2K, w kolorze bezbarwnym. Świetlik NRO. 5.9 ZADASZENIE WEJŚĆ I RAMY Zadaszenia nad wejściami i rampami stanowi przedłuŝenie dachu głównego budynku. Szczegóły elementów wg projektu konstrukcji. Dodatkowo zaprojektowane zostało zadaszenie nad wejściem do chłodni nr 4 oraz zadaszony przedsionek. Zadaszenie oraz przedsionek o konstrukcji stalowej z przekryciem i obudową z poliwęglanu dwukomorowego NRO. Szczegóły zadaszeń wg rysunków architektonicznych i projektu konstrukcji DOKI ZAŁADUNKOWO ROZŁADUNKOWE, OCHRONA TERMICZNA WEJŚĆ Zaprojektowano doki załadunkowe z rękawem uszczelniającym. Szczegóły wg wytycznych producenta na etapie wykonawczym. W celu ograniczenia wymiany powietrza między pomieszczeniami, a środowiskiem zewnętrznym we wrotach części 1 oraz we wszystkich drzwiach zewnętrznych zaprojektowano kurtyny z pasów CV lub kurtyny powietrzne. okalizacja wg rys. architektury. W celu montaŝu kurtyn z pasów z CV, część wrót zewnętrznych została wycofana w stosunku do lica ściany. od wrota naleŝy wykonać podkonstrukcję stalową obudowaną płytami warstwowymi o grubości 10 cm. Szczegóły podkonstrukcji wg projektu konstrukcyjnego. 5

7 5.11 STOARKA OKIENNA I DRZWIOWA. Część 1 Wrota zewnętrzne - o wymiarach 2,5 x 3,0 m, wrota segmentowe, w kolorze białym, z izolacją termiczną; Drzwi zewnętrzne stalowe, rozwieralne w kolorze białym z izolacją termiczną lub rozsuwane z CV i poliwęglanu; Wrota wewnętrzne - o wymiarach 2,5 x 2,5 m, wrota segmentowe, w kolorze białym; Drzwi wewnętrzne - typowe i indywidualne wg wykazu stolarki drzwiowej z CV, przeszklone w kolorze białym lub stalowe w kolorze białym; Część 2 Wrota zewnętrzne - o wymiarach 2,5 x 3,0 m, wrota segmentowe, w kolorze białym,z izolacją termiczną; Drzwi zewnętrzne do chłodni stalowe w kolorze białym, z izolacją termiczną; Drzwi wejściowe do części socjalnej i holu z CV, dwuskrzydłowe, przeszklone, rozwieralne, w kolorze białym, z izolacją termiczną; Drzwi zewnętrzne do kotłowni o profilu aluminiowym, przeszklone z naświetlem, rama w kolorze białym, z izolacją termiczną, od wewnątrz pomieszczenia bezklamkowe, otwierające się z kotłowni pod naciskiem; Okna z profili CV w kolorze białym. Wrota wewnętrzne chłodni - o wymiarach 2,5 x 3,0 m, wrota segmentowe, w kolorze białym; z izolacją termiczną; w klasie odporności ogniowej EI30; Drzwi wewnętrzne - typowe i indywidualne wg wykazu stolarki drzwiowej. Drzwi w ścianie oddzielenia poŝarowego w klasie odporności ogniowej EI30; drzwi wewnętrzne między chłodnią, a częścią 1 z izolacją termiczną; drzwi do sanitariatów z samozamykaczem; Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej wg rysunku WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE. Ściany tynk akrylowy w kolorze białym; Opaska wokół budynku kostka w kolorze szarym; Dach membrana grubości 1,5 mm w kolorze szarym; na dachu wykonać zabezpieczenia dla osób wykonujących prace na dachu wg rysunków; Świetlik dachowy systemowy, profile malowane farbą proszkową w kolorze RA 9010; poliwęglan czterokomorowy bezbarwny; K=2 W/m2 ; NRO; Stalowe elementy konstrukcyjne malowane farbą poliwinylową na grubość min. 180 mikronów, RA 9010 Attyka Blacha attyki w kolorze Ŝółtym; konstrukcja attyki w kolorze RA 9010; konstrukcja attyki malowana farbą poliwinylową na grubość min. 180 mikronów; Rampa wylewka - beton zatarty na gładko kolorze jasnoszarym RA 7047; doki przeładunkowe wyposaŝone w naprowadzacie kół systemowe, wykonane z rur ocynkowanych grubości 160 mm; krawędź rampy zabezpieczyć kątownikiem xx10; Schody zewnętrzne wylewka - beton zatarty na gładko w kolorze jasnoszarym RA 7047 ; Odboje - ściany budynku na całej długości rampy chronione odbojami Ŝelbetowymi; przy wrotach doków zamontować równieŝ odboje w postaci rurek stalowych zatopionych w wierzchniej warstwie betonu rampy, odboje pomalować farbą odporną na czynniki atmosferyczne w pasy w kolorach Ŝółtym i czarnym; Balustrady zewnętrzne aŝurowe, o wysokości 110 cm, ze stali nierdzewnej; Zadaszenie nad rampą przeładunkową i przedsionek konstrukcja stalowa profile w kolorze RA 9010 malowane farbą odporną na czynniki atmosferyczne, pokrycie z poliwęglanu dwukomorowego NRO w kolorze bezbarwnym; Rynny i rury spustowe stalowe w kolorze jasnoszarym RA 9010 o przekroju prostokątnym; Teren przed wejściami kostka w kolorze szarym, grubość 8,0 cm; krawęŝnik typu lekkiego. Wycieraczki przed wejściami, w miejscach wskazanych na rysunkach zamontować wycieraczki metalowe, zewnętrzne, antypoślizgowe, ocynkowane o wymiarach 60 x 120 cm i wysokości 3 cm; rogi - przy drzwiach wejściowych i wrotach wyprofilować pod kątem 45 o ; Doki rozładunkowe zastosować rękawy uszczelniające oraz kurtyny z pasów CV; Naprowadzacie kół przy kaŝdym z doków przeładunkowych zamontować naprowadzacie kół wykonane z rur stalowych o średnicy 22,0 cm o długości,0 cm i wysokości 28,0 cm; sugerowana odległość naprowadzaczy od budynku 2,0 m, sugerowany rozstaw między naprowadzaczami 2,6 m; 6

8 5.13. WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE. Część 1 Ściany murowane - tynk c.w., chronione na całej długości odbojami Ŝelbetowymi; malowane farbą emulsyjną w kolorze białym; Ściany wewnętrzne - o wysokości 4,0 m wykonane z płyt warstwowych ściennych z ukrytym łącznikiem, w kolorze białym; ściany osadzone na ceownikach startowych o wymiarach x 50 x 3, ocynkowanych; u góry płyta zakończona takim samym ceownikiem; ściany warstwowe zabezpieczyć odbojami mocowanym do posadzki z moŝliwością ich demontaŝu; podziały zostaną wykonane w całości, częściowo lub w ogóle, w zaleŝności od potrzeb. odłogi beton zatarty na gładko w kolorze jasnoszarym RA 7047; Sufit z blachy trapezowej w kolorze białym; instalacje wewnętrzne (kable elektryczne, elementy klimatyzacji itp.) poprowadzone pod elementami konstrukcyjnymi (blachownicami), mocowanie do elementów konstrukcyjnych budynku; Elementy konstrukcyjne stalowe - malowane farbą poliwinylową na grubość min. 180 mikronów, RA 9010, płatwie ocynkowane, słupy Ŝelbetowe wykończone tynkiem c.w. i malowane w kolorze białym, słupy Ŝelbetowe chronić odbojnikami Ŝelbetowymi; Drzwi, wrota i okna wewnętrzne wg wykazu stolarki okiennej. Część 2 Ściany murowane - tynk c.w. w kolorze białym; w chłodniach: chronione na całej długości odbojami Ŝelbetowymi, dodatkowo ściany w osiach 11, G2 i K2 wyłoŝone płytami warstwowymi ognioodpornymi z rdzeniem z pianki IR przystosowaną do obiektów chłodniczych, grubości 120 mm;. ozostałe ściany do wysokości 2,0 m o powierzchni zmywalnej - glazura; w części socjalnej w pomieszczeniach sanitariatów do wysokości 2,0 m o powierzchni zmywalnej glazura, powyŝej ściany malowane farbą emulsyjną w kolorze białym; kolorystyka części ogólnodostępnych w części socjalnej biały, szary, grafitowy, beŝowy jasna kolorystyka; Ściany pozostałych pomieszczeń malowane farbą emulsyjną, kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem; odłogi wykończenie posadzek wg rysunków architektonicznych chłodnie beton zatarty na gładko w kolorze jasnoszarym RA 7047; część socjalna terakota lub gres w jasnej kolorystyce; w korytarzu i holu wejściowym - podłoga antypoślizgowa w jasnej kolorystyce; kolorystyka części ogólnodostępnych w części socjalnej szary, grafitowy, beŝowy jasna kolorystyka; w pozostałych pomieszczeniach do uzgodnienia z inwestorem; Sufit w chłodniach - z blachy trapezowej w kolorze białym; instalacje wewnętrzne (kable elektryczne, elementy urządzeń chłodniczych itp.) poprowadzone pod elementami konstrukcyjnymi (blachownicami), mocowanie do elementów konstrukcyjnych budynku; w części socjalnej sufit podwieszany z płyty gipsowo - kartonowej na ruszcie metalowym na wysokości 3,0 m, malowanie w kolorze białym; instalacje wewnętrzne (kable elektryczne, rury wentylacji, itp.) poprowadzone w przestrzeni między sufitem podwieszanym, a płytą Ŝelbetową; Elementy konstrukcyjne stalowe - malowane farbą poliwinylową na grubość min. 180 mikronów, RA 9010, płatwie ocynkowane; Drzwi, wrota i okna wewnętrzne wg wykazu stolarki okiennej IZOACJA TERMICZNA. Część 1 Zaprojektowano ściany ocieplone warstwą styropianu o grubości 16,0 cm. Na dachu zastosowano ocieplenie z pianki poliuretanowej o grubości 18,0 cm. Izolację podłogi na gruncie stanowi warstwa styroduru o grubości 10,0 cm. Część 2 Zaprojektowano ściany ocieplone warstwą styropianu o grubości 20,0 cm. W miejscach wskazanych na rysunku ściany zewnętrzne ocieplone warstwą wełny mineralnej grubości 20,0 cm. Na dachu zastosowano ocieplenie z pianki poliuretanowej o grubości 18,0 cm nad chłodniami oraz warstwę styropianu o grubości 20,0 cm nad częścią socjalną. Izolację podłogi na gruncie stanowi warstwa styroduru o grubości 15,0 cm pod chłodniami oraz warstwa styropianu o grubości 10,0 cm pod częścią socjalną INSTAACJE. Część 1 Budynek zostanie wyposaŝony w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, wentylacji grawitacyjnej, klimatyzacji, chłodniczą, oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego, odgromową i teletechniczne. 7

9 Część 2 - Budynek zostanie wyposaŝony w instalację elektryczną, gazową, wodną, kanalizacyjną, chłodniczą, wentylacji grawitacyjnej, centralnego ogrzewania, oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego, sygnalizacji poŝaru, odgromową i teletechniczne WENTYACJA GRAWITACYJNA Część 1 Zaprojektowano system wentylacji grawitacyjnej w postaci wywietrzaków dachowych. Część 2 omieszczenia chłodni brak wentylacji. Część socjalna - wentylacja grawitacyjna zrealizowana poprzez pustaki wentylacyjne. W pomieszczeniu kotłowni zastosować pustaki kominowe o odporności ogniowej EI60 lub zastosować kratkę z wkładem spieniającym. 6. ZAGADNIENIA Oś OWIERZCHNIA, WIEKOŚĆ I IOŚĆ KONDYGNACJI. rzedmiotem opracowania jest budowa budynku handlowo magazynowego (hala B) wraz z budową zjazdu p.poŝ., układem drogowym na terenie i niezbędną infrastrukturą techniczną, inwestycji zlokalizowanej na terenie Łódzkiego Rynku Hurtowego ZJAZDOWA S.A. w Łodzi przy ul. Budy 4: owierzchnia zabudowy: 5 561,27 m 2 owierzchnia wewnętrzna: 5 431,58 m 2 Wysokość maksymalna: 9,94 m Ilość kondygnacji: ODEGŁOŚĆ OD OBIEKTÓW SĄSIADUJĄCYCH. Budynek usytuowany na terenie nieruchomości w sąsiedztwie ul. Budy 4. W najbliŝszym sąsiedztwie projektowanego budynku znajdują się odpowiednio: arterowa hala handlowo - magazynowa o powierzchni zabudowy około m 2, w odległości 58,8 m od projektowanego budynku arterowe budynki hal handlowo - magazynowych o powierzchni zabudowy około 2 m 2 kaŝda w odległości 33,7 m od projektowanego budynku ARAMETRY OśAROWE WYSTĘUJĄCYCH SUBSTANCJI ANYCH. Nie dotyczy KATEGORIA OśAROWA BUDYNKU. Budynek podzielony jest na dwie strefy poŝarowe. Strefy oddzielone od siebie ścianą oddzielenia poŝarowego murowaną z bloczków z betonu komórkowego gr. 24,0 cm, częściowo wyniesioną ponad dach budynku (REI 60). Część 1 handlowo magazynowa zalicza się do kategorii zagroŝenia ludzi ZI. Część 2 chłodnie oraz część socjalna zalicza się do kategorii M o gęstości obciąŝenia do 0 MJ/m OCENA ZAGROśENIA WYBUCHEM. Nie dotyczy. 6.6 ODZIAŁ OBIEKTU NA STREFY OśAROWE Obiekt stanowi dwie strefy poŝarowe oddzielone od siebie murowaną ścianą ogniową REI 60. 8

10 6.7.KASA ODORNOŚCI OśAROWEJ BUDYNKU, KASA ODORNOŚCI OGNIOWEJ I STOIEŃ ROZRZESTRZENIANIA OGNIA RZEZ EEMENTY BUDOWANE. Część 1 - klasa D odporności poŝarowej, budynek niski - parterowy. Część 2 - klasa D odporności poŝarowej, budynek niski parterowy. Klasa odporności poŝarowej budynku główna konstrukcja nośna Klasa odporności ogniowej elementów budynku konstrukcja strop ściana ściana dachu zewnętrzna wewnętrzna przekrycie dachu "D" R 30 ( - ) R E I 30 E I 30 ( - ) ( - ) Oznaczenia w tabeli: R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z N dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku, E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., Budynek powinien być wykonany z elementów nierozprzestrzeniających ognia. Dach nad całym budynkiem zaprojektowano jako NRO o odporności ogniowej RE15. NaleŜy zastosować rozwiązanie systemowe. Świetliki dachowe zaprojektowano jako NRO WARUNKI EWAKUACJI. Ewakuacja z części 1 - odbywa się poprzez 4 wyjścia na zewnątrz budynku i 1 wyjście do innej strefy poŝarowej. Dodatkowo zaprojektowano 10 wyjść bezpośrednio na teren z dziesięciu zewnętrznych boksów. Zaprojektowano oświetlenie awaryjne: bezpieczeństwa i ewakuacyjne. Ewakuacja z części 2 z pomieszczeń chłodni nr 1,2 i 4 i z części socjalnej po 1 wyjściu na zewnątrz budynku oraz po 1 wyjściu do innej strefy poŝarowej. Z pomieszczenia chłodni nr 3 1 wyjście do innej strefy poŝarowej SOSÓB ZABEZIECZENIA OśAROWEGO INSTAACJI UśYTKOWYCH. rzejścia instalacyjne przez stropy i ściany, dla których wymagana jest klasa odporności ogniowej min. EI60 naleŝy zabezpieczyć systemowo w tej samej klasie odporności SOSÓB ZABEZIECZENIA OśAROWEGO INSTAACJI UśYTKOWYCH. rzejścia instalacyjne przez stropy i ściany, dla których wymagana jest klasa odporności ogniowej min. EI60 naleŝy zabezpieczyć systemowo w tej samej klasie odporności DOBÓR URZĄDZEŃ RZECIWOśAROWYCH W OBIEKCIE. Część 1 - budynek wyposaŝony w urządzenia przeciwpoŝarowe: Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne Główny wyłącznik prądu rzeciwpoŝarowy wyłącznik prądu Hydranty wewnętrzne 25, 4 szt. rozmieszczenie wg rys. architektonicznych Część 2 - budynek wyposaŝony w urządzenia przeciwpoŝarowe: Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne w korytarzach Główny wyłącznik prądu rzeciwpoŝarowy wyłącznik prądu Hydranty wewnętrzne 33, 5 szt. po jednym w kaŝdej z chłodni, rozmieszczenie wg rys. architektonicznych 9

11 6.12. WYOSAśENIE W GAŚNICE. WyposaŜenie budynku w gaśnice wymagane 2 kg środka gaśniczego (3 dm3) na kaŝde m2 powierzchni uŝytkowej budynku, zarówno w części A i B. odręczny sprzęt gaśniczy naleŝy umieścić w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, np. przy hydrantach ZAOATRZENIE W WODĘ DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA OśARU. Zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia wynosi 20 l/s. Zaprojektowano 2 zbiorniki poŝarowe o łącznej pojemności m3 zlokalizowany w południowej części terenu. Obok zbiornika znajdują się dwa place manewrowe o wymiarach 20 x 20 m DROGI OśAROWE. Zaprojektowano drogi poŝarowe ze wszystkich stron budynku. Zaprojektowano równieŝ dodatkowy zjazd do celów poŝarowych bezpośrednio z ul. Budy. rojektowany układ komunikacyjny jest powiązany z układem istniejącym ŁRH Zjazdowa. 7. ZAGADNIENIA SANEID. Część 1 Ta część budynku, o funkcji magazynowo handlowej, w całości przeznaczona jest na stały pobyt ludzi i została doświetlona światłem dziennym, zgodnie z warunkami technicznymi poprzez świetlik dachowy. Sanitariaty ogólnodostępne damskie i męskie dla uŝytkowników tej części zlokalizowano w części 2 budynku. Odległość od najdalej połoŝonego boksu do sanitariatów nie przekracza 75,0 m. Część 1 budynku została podzielona na 22 boksy pod wynajem ścianami o wysokości 4,0 m. Do kaŝdego z boksów zostało doprowadzone zasilanie, woda i kanalizacja, natomiast aranŝacja boksów leŝy po stronie najemcy. rojekt przewiduje maksymalnie po dwóch pracowników na kaŝdy z boksów, czyli około 44 osoby łącznie. oniewaŝ w budynku będzie się odbywał jedynie handel hurtowy, projekt zakłada, Ŝe jednocześnie na terenie całego obiektu moŝe znajdować się maksymalnie 20 klientów. Część 2 - Ta część budynku, o funkcji magazynowo - socjalnej, nie jest przeznaczona jest na stały pobyt ludzi, więc nie wymaga doświetlenia światłem dziennym. Doświetlone są jedynie 2 pomieszczenia pomocnicze oraz kotłownia. W tej części znajduje się zespół sanitariatów dostępny bezpośrednio z komunikacji ogólnej, przeznaczony dla uŝytkowników budynku oraz pomieszczenia techniczne i pomocnicze. W tej części budynku znajdują się 4 niezaleŝne chłodnie o temperaturze 0 O C przeznaczone do przechowywania artykułów spoŝywczych m.in.: warzywa, owoce, przetwory mięsne lub nabiału (w zaleŝności od najemcy), ale nigdy jednocześnie. W pomieszczeniu chłodni produkty przechowywane będą w skrzyniach plastikowych, siatkowych lub drewnianych. AranŜacja chłodni i podział na strefy składowania poszczególnych produktów zostanie wykonana na etapie wykonawczym. AranŜacja magazynu musi być zgodna z warunkami technicznymi oraz przepisami BH. 10

12 8. ZESTAWIENIE OWIERZCHNI I KUBATUR: owierzchnia budynku wraz z rampami i strefami dostaw: 8 079,62 m 2 owierzchnia zabudowy: 5 561,27 m 2 owierzchnia całkowita: 5 561,27 m 2 owierzchnia uŝytkowa: 5 234,36 m 2 Maksymalna powierzchnia sprzedaŝy (pow. boksów): 1 359,01 m 2 Kubatura: ,60 m 3 CZĘŚĆ 1 MAGAZYNOWO HANDOWA ARTER 0.1 korytarz 1 405,01 m boks nr 1 94,01 m boks nr 2 95,04 m boks nr 3 95,04 m boks nr 4 95,04 m boks nr 5 154,24 m boks nr 6 91,22 m boks nr 7 96,46 m boks nr 8 96,46 m boks nr 9 96,46 m boks nr 10 96,46 m boks nr ,85 m boks nr 12 95,43 m boks nr 13,75 m boks nr 14,75 m boks nr 15,75 m boks nr 16,75 m boks nr ,02 m boks nr 18 94,01 m boks nr 19 95,04 m boks nr 20 95,04 m boks nr 21 95,04 m boks nr ,24m 2 CZĘŚĆ 2 MAGAZYNOWO - SOCJANA ARTER RAZEM: 3 661,11 m wiatrołap 4,86 m kotłownia 5,46 m korytarz 32,93 m pomieszczenie pomocnicze 32,04 m toaleta damska 20,60 m pomieszczenie porządkowe 2,86 m pomieszczenie techniczne 5,68 m pomieszczenie techniczne 17,86 m pomieszczenie pomocnicze 38,94 m pomieszczenie pomocnicze 38,94 m pomieszczenie pracowników 17,68 m toaleta męska 33,34 m pomieszczenie pomocnicze 38,77 m chłodnia nr 1 321,43 m chłodnia nr 2 319,12 m komora chłodni nr 3 27,46 m chłodnia nr 3 293,85 m chłodnia nr 4 321,43 m 2 RAZEM: 1 573,25 m 2 11

13 9. ANAIZA MOśIWOŚCI WYKORZYSTANIA ODNAWIANYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Analiza moŝliwości racjonalnego wykorzystania źródeł odnawialnych: 1. kotły na drewno: z uwagi na charakter obiektu, konieczność stałej obsługi oraz posiadania pomieszczenia składowania materiału rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony. 2. kotły na słomę: charakter obiektu, konieczność stałej obsługi oraz posiadania pomieszczenia składowania materiału jeszcze większego niŝ w przypadku kotłów opalanych drewnem dyskwalifikują tego typu rozwiązanie rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony. 3. kolektory słoneczne do podgrzewania wody uŝytkowej: największe zapotrzebowanie w tego typu obiektach występuje w okresie najmniejszej insolacji (nasłonecznienia), tj. zimą, z tego powodu układ jest nieekonomiczny. 4. pasywne wykorzystanie energii słonecznej: brak moŝliwości zastosowania odpowiedniego układu strukturalno materiałowego budynku. 5. spalanie biogazu: brak odpowiednich źródeł pozyskiwania i wytwarzania biogazu. 6. energia wodna: brak warunków wykorzystania energii spadku wód. 7. kolektory słoneczne do podgrzewania powietrza: największe zapotrzebowanie w tego typu obiektach występuje w okresie najmniejszej insolacji (nasłonecznienia) tj. zimą, z tego powodu układ jest nieekonomiczny. 8. systemy fotowoltaiczne: niestosowane w naszym regionie z uwagi na ograniczoną liczbę dni słonecznych. 9. elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunków oraz moŝliwości lokalizacji. 10. pompa ciepła wodna: jest moŝliwe zastosowanie pomp ciepła, decyzja Inwestora w późniejszym okresie uŝytkowania. 11. energia geotermalna: brak odpowiednich warunków oraz moŝliwości lokalizacji. Opracowała: Karolina Konieczna 12

14 10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 9.1. WŁAŚCIWOŚCI CIENE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH: ŚCIANA CZĘŚCI 1 - Ściana murowana z bloczków z betonu komórkowego gr. 24,0 cm ocieplona od zewnątrz styropianem ES gr. 16,0 cm, pokryta warstwą tynku na siatce o grubości 15 mm. CAŁKOWITY OÓR CIENY: R = 0,015/1,0 + 0,24/0,14 + 0,16/0,04 + 0,02/0,70 + 0,13 + 0,04 = 5,93 m 2 K/W WSÓŁCZYNNIK RZENIKANIA CIEŁA: U = 1/R + 0,05 = 0,17 + 0,05 = 0,22 W/m 2 K < 0,25 W/m 2 K, dla Ti>16 o C ŚCIANA CZĘŚCI 2 - Ściana murowana z bloczków z betonu komórkowego gr. 24,0 cm ocieplona od zewnątrz styropianem ES gr. 20,0 cm, pokryta warstwą tynku na siatce o grubości 15 mm. CAŁKOWITY OÓR CIENY: R = 0,015/1,0 + 0,24/0,14 + 0,20/0,04 + 0,02/0,70 + 0,13 + 0,04 = 6,93 m 2 K/W WSÓŁCZYNNIK RZENIKANIA CIEŁA: U = 1/R + 0,05 = 0,14 + 0,05 = 0,19 W/m 2 K < 0,25 W/m 2 K, dla Ti>16 o C 9.2. WŁAŚCIWOŚCI CIENE DACHU: DACH CZĘŚCI 1 membrana, geowłóknina, pianka IR gr. 18,0 cm, paraizolacja, blacha trapezowa 50/0,7 mm. CAŁKOWITY OÓR CIENY: R = 0, ,18/0, ,007/50 + 0,1 + 0,04 = 5,29 m 2 K/W WSÓŁCZYNNIK RZENIKANIA CIEŁA: U = 1/R = 0,19 W/m 2 K < 0,20 W/m 2 K, dla Ti>16 o C DACH CZĘŚCI 2 DACH NAD CHŁODNIAMI - membrana, geowłóknina, pianka IR gr. 18,0 cm, paraizolacja, blacha trapezowa 50/0,7 mm. CAŁKOWITY OÓR CIENY: R = 0, ,18/0, ,007/50 + 0,1 + 0,04 = 5,29 m 2 K/W WSÓŁCZYNNIK RZENIKANIA CIEŁA: U = 1/R = 0,19 W/m 2 K < 0,20 W/m 2 K, dla Ti>16 o C ŚCIANA CZĘŚCI 2 DACH NAD CZĘŚCIĄ SOCJANĄ - membrana, geowłóknina, styropian ES 400 gr. 20,0, paraizolacja, płyta Ŝelbetowa. CAŁKOWITY OÓR CIENY: R = 0, ,2/0, ,15/1,7 + 0,1 + 0,04 = 15,50m 2 K/W WSÓŁCZYNNIK RZENIKANIA CIEŁA: U = 1/R = 0,18 W/m 2 K < 0,20 W/m 2 K, dla Ti>16 o C 9.3. WŁAŚCIWOŚCI ODŁOGI NA GRUNCIE: 13

15 CZEŚĆ 1 - rojektowana podłoga na gruncie beton gr. 0,18, folia budowlana, styrodur gr.10,0 cm, 2 x folia budowlana, chudy beton 15,0 cm, podsypka Ŝwirowo piaskowa 20,0 cm. rzyjęto szerokość strefy równą 70 m (Rg = 4,88 m 2 K/W). CAŁKOWITY OÓR CIENY: R = 0,18/1,3 + 0,001/0,18 + 0,1/0, x 0,001/0,18 + 0,15/1,3 + 0,2/0,4 + 0,17 + 0,04 = 4,11 m 2 K/W WSÓŁCZYNNIK RZENIKANIA CIEŁA I STREFA: U = 1/R+0,5 Rg = 1/(4,11+ 0,5 x 4,88) = 0,15 W/m 2 K < 0,30 W/m 2 K, dla Ti>16 o C WSÓŁCZYNNIK RZENIKANIA CIEŁA II STREFA: U = 1/R + Rg = 1/(4,11 + 4,88) = 0,11 W/m 2 K < 0,30 W/m 2 K, dla Ti>16 o C CZEŚĆ 2 rojektowana podłoga na gruncie beton gr. 0,18, folia budowlana, styrodur gr.15,0 cm, 2 x folia budowlana, chudy beton 15,0 cm, podsypka Ŝwirowo piaskowa 20,0 cm. CAŁKOWITY OÓR CIENY: R = 0,18/1,3 + 0,001/0,18 + 0,15/0, x 0,001/0,18 + 0,15/1,3 + 0,2/0,4 + 0,17 + 0,04 = 5,55 m 2 K/W WSÓŁCZYNNIK RZENIKANIA CIEŁA I STREFA: U = 1/R+0,5 Rg = 1/(5,55+ 0,5 x 4,88) = 0,13 W/m 2 K < 0,30 W/m 2 K, dla Ti>16 o C WSÓŁCZYNNIK RZENIKANIA CIEŁA II STREFA: U = 1/R + Rg = 1/(5,55 + 4,88) = 0,10 W/m 2 K < 0,30 W/m 2 K, dla Ti>16 o C 9.4 OKNA I DRZWI ZEWNĘTRZNE Współczynnik przenikania ciepła przeszkleń i drzwi zewnętrznych zgodnie z pkt załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2r. z późniejszymi zmianami) nie moŝe przekraczać wartości Umax=1,3 W/m 2 K. ZałoŜono montaŝ przeszkleń o współczynniku przenikania ciepła U=1,3 W/m 2 K. Udział powierzchni okien oraz przegród przezroczystych w powierzchniach ścian zewnętrznych nie przekracza 50%. Zgodnie z pkt załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, współczynnik przepuszczalności energii całkowitej przegród szklanych nie moŝe być większy niŝ 0,5. JeŜeli przeszklenie zastosowane w budynku nie będzie spełniało powyŝszego warunku naleŝy zamontować urządzenia przeciwsłoneczne takie by spełnić warunek z pkt powołanego rozporządzenia. Odstąpić od instalacji urządzeń przeciwsłonecznych moŝna wyłącznie w oknach potrójnie szklonych z powłoką selektywną. Doboru rodzaju przeszklenia oraz ewentualnie potrzebnych urządzeń przeciwsłonecznych naleŝy dokonać na etapie projektu wykonawczego. Opracowała: Karolina Konieczna 14

16 C A1 B1 C1 E1 F1 G1 H1 I odbój - rurka stalowa odp.oznakowana ,02=257,38 odbój - rurka stalowa A 11` 12` 13` odbój - rurka stalowa odp.oznakowana W5 odbój - rurka stalowa odp.oznakowana -0,02=257,38 W ±0,00=257,40 W EI30 odp.oznakowana wycieraczka zewn. metalowa 60x120 cm; h=3 cm wycieraczka zewn. metalowa 60x120 cm; h=3 cm odbój - rurka stalowa odp.oznakowana barierka do wys.1,1 m ze stali nierdzewnej ±0,00=257, ±0,00=257,40 1,22=256,18 02 BOKS NR 1 03 BOKS NR 2 04 BOKS NR 3 05 BOKS NR ,01 m 2 posadzka 95,04 m 2 posadzka 95,04 m 2 posadzka 95,04 m 2 posadzka 154,24 m 2 01 KORYTARZ 1405,01 m 2 posadzka 07 BOKS NR 6 08 BOKS NR 7 09 BOKS NR 8 10 BOKS NR ,22 m 2 posadzka 96,46 m 2 posadzka 96,46 m 2 posadzka 96,46 m 2 posadzka 96,46 m 2 13 BOKS NR BOKS NR BOKS NR BOKS NR BOKS NR BOKS NR 17 95,43 m 2 posadzka,75 m 2 posadzka,75 m 2 posadzka,75 m 2 posadzka,75 m 2 posadzka 109,02 m 2 posadzka 19 BOKS NR BOKS NR BOKS NR BOKS NR ,01 m 2 posadzka 95,04 m 2 posadzka 95,04 m 2 posadzka 95,04 m 2 posadzka 154,24 m D3* W4* W4* D3* D CHŁODNIA NR 2 319,12 m 2 posadzka D4* D3* W4* W4* D3* D D D7 D D7 90 D5 D D D B BOKS NR ,85 m 2 posadzka płyta warstwowa 36 IR gr.120 mm A BOKS NR 5 posadzka BOKS NR 10 posadzka BOKS NR 22 posadzka -0,02=257,38 DOK RZEŁADUNKOWY kostka ±0,00=257,40 DOK RZEŁADUNKOWY kostka 39 27,46 m B CHŁODNIA NR 3 293,85 m 2 posadzka kurtyna powietrzna ±0,00=257,40 W2 W UWAGA 2 UWAGA rękaw wełna minaralna 20 cm uszczelniający tynk na siatce wycieraczka zewn. odbój - rurka stalowa metalowa odp.oznakowana 60x120 cm; h=3 cm wycieraczka zewn. RAMA -0,02=257,38 metalowa śebetowa 293,89 m 2 60x120 cm; h=3 cm beton zatarty 1,22=256,18-0,02=257,38 na gładko 8 x 15,0 35,0 m2/h o25 H H o25 m2/h obudowana kurtyna powietrzna m2/h kurtyna powietrzna m2/h m2/h UWAGA 2 UWAGA 2 obudowana obudowana obudowana wycieraczka zewn. metalowa 60x120 cm; h=3 cm m2/h obudowana m2/h odbój - rurka stalowa odp.oznakowana kurtyna powietrzna m2/h naprowadzacze kół z rur stalowych wełna minaralna 20 cm tynk na siatce o25 H H o25 naprowadzacze kół z rur stalowych EI30 EI30 EI EI30 EI30 EI30 EI30 EI30 H o33 H o33 33 płyta warstwowa IR gr.120 mm płyta warstwowa IR gr.120 mm D7`` ±0,00=257,40 o H H o33 H o płyta warstwowa IR gr.120 mm KOMORA CHŁODNI NR 3 posadzka płyta warstwowa IR gr.120 mm płyta warstwowa IR gr.120 mm 37 CHŁODNIA NR 1 321,43 m 2 posadzka wyłaz dachowy 80 x 80 cm D ` 12` 13` CHŁODNIA NR 4 321,43 m 2 posadzka 27 ±0,00=257, hp =90 hp =90 hp = hp =90 hp = D D9 0 rękaw 750 rękaw 25 uszczelniający uszczelniający O1 wycieraczka zewn. metalowa 60x120 cm; h=3 cm -0,02=257,38 O1 8 x 15,0 O1 O1 O , ,02=257, ,22=256,18 1,22=256, RAMA śebetowa 256,12 m 2 beton zatarty na gładko 8 x 15,0 35,0 fragm. rampy zadaszony i obudowany płytami z poliwęglanu NRO - pow. 189,79 m 2 DOK RZEŁADUNKOWY kostka naprowadzacze kół z rur stalowych 1,22=256,18 2 obudowa z poliwęglanu NRO na konstr. stalowej DOK RZEŁADUNKOWY kostka naprowadzacze kół z rur stalowych barierka do wys.1,1 m ze stali nierdzewnej barierka do wys.1,1 m ze stali nierdzewnej barierka do wys.1,1 m ze stali nierdzewnej ,0 % pochylnia dla samochodów kostka C murek oporowy A2 B2 C2 E2 F2 G2 H2 I2 J2 K2 2 M2 N2 O2 2 R2 ROJEKT: INWESTOR: BRANśA: ROJEKTANT: 28 TYTUŁ RYSUNKU: NAZWA OMIESZCZENIA RODZ. OSADZKI OWIERZCHNIA 24 WIATROŁA terakota 4,86 m 2 25 WC DAMSKI OMIESZCZENIE ORZĄDKOWE BIURO ROJEKTÓW terakota ŁÓDŹ, ul. iotrkowska 55 Tel/Fax : (0-42) (0-42) Łódź, ul. Budy 4, ARCHITEKTURA JERZY UTOMSKI BUDOWA BUDYNKU HANDOWO - MAGAZYNOWEGO (HAA B) WRAZZ BUDOWĄ ZJAZDU.Oś, UKŁADEM DROGOWYM NA TERENIE I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ dz.nr 66/5, 66/6, 67/9, 67/10, 67/11, 67/12, 67/13 i 68/2 oraz fragm.dz.nr 65/3 i 65/4, obręb W-04 ŁÓDZKI RYNEK HURTOWY "ZJAZDOWA" S.A Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 9 FAZA: ROJEKT BUDOWANY DATA: SKAA: RZUT ARTERU 1: mgr inŝ. arch. Karolina Konieczna nr upr. 8/B-385/ŁOIA/07 WSÓŁRACA: mgr inŝ. arch. Maciej Balcerek, mgr inŝ. arch. Kamila Kozarzewska, mgr inŝ. arch. Dominika eonowicz, SRAWDZAJĄCY: mgr inŝ. arch. aulina Bednarska nr upr. 26/B-821/ŁOIA/08 7,52 m 2 26 KORYTARZ terakota 32,93 m KOTŁOWNIA OMIESZCZENIE OMOCNICZE terakota terakota 29,74 m 2 20,60 m 2 2,86 m 2 OMIESZCZENIE TECHNICZNE terakota 5,68 m 2 OMIESZCZENIE TECHNICZNE terakota terakota 32 OMIESZCZENIE OMOCNICZE terakota 33 OMIESZCZENIE OMOCNICZE terakota 34 OMIESZCZENIE RACOWNIKÓW terakota 35 WC MĘSKI terakota 36 OMIESZCZENIE OMOCNICZE terakota 17,86 m 2 38,94 m 2 38,94 m 2 17,68 m 2 33,34 m 2 38,77 m 2 : 1. Ściany boksów wykonać z płyty warstwowej do wysokości 4,0 m, osadzonej na ceownikach startowych x50x3 ocynkowanych, przykręcanych do posadzki. łyta warstowwa u góry zakończona takim samym ceownikiem. UWAGA 2: 1. odkonstrukcja wrót zewnętrznych stalowa, obudowana ścianami z płyty warstwowej. UWAGA 3: 1. Zastosować stolarkę drzwiową i okienną o wsyokich parametrach termicznych. 2. Drzwi o symbolu D5` (drzwi kotłowni) z listwą antypaniczną. 3. Drzwi o symbolu D7`` (drzwi sanitariatów) z samozamykaczem. Szczegóły wg wykazu stolarki okiennej i drzwiowej. UWAGA 4: 1. Naprowadzacze kół wykonane z rur stalowych o średnicy 22 cm, długość cm, wysokość 28 cm. Sugerowana odległość od rampy 2,0 m, sugerowany rozstaw 2,6 m. UWAGA 5: 1. o ustaleniu przeznaczenia poszczególnych boksów naleŝy wykonać projekt ich aranŝacji i uzyskać uzgodnienie sanitarno - higieniczne i BH NR RYS: A1

17 +6,20 A1 B1 C1 C E1 F1 G1 H1 I rzędna spodu attyki ,52 +6,20 rzędna spodu okapu rzędna spodu attyki +8, m2/h m2/h rynna o 180 rynna o 180 rzędna spodu okapu rynna o 180 wpust dachowy ogrzewany z kartką zabezpieczającą m2/h m2/h +8,12 +9,50 +8,12 +9,50 +8,12 +8,12 rzędna ścianki pod świetlik rzędna ścianki pod świetlik wpust dachowy ogrzewany z kartką zabezpieczającą rzędna ścianki pod świetlik rzędna ścianki pod świetlik +6,97 ŚWIETIK DACHOWY OIWĘGAN RZEZROCZYSTY CZTEROKOMOROWY (U=2,49 W/m2K) rzędna kosza ,71 m ,10 +9,94 +8,59 +8,59 +8, ,10 +7,10 +6, ,70 +6, m2/h ŚWIETIK DACHOWY OIWĘGAN RZEZROCZYSTY CZTEROKOMOROWY (U=2,49 W/m2K) A NRO RE 15 NRO RE 15 wpust dachowy ogrzewany z kartką zabezpieczającą ogrzewana powierzchnia dachu NRO RE 15 NRO RE 15 m2/h m2/h m2/h rynna o 180 rynna o ,52 +6,20 rzędna spodu okapu rzędna spodu attyki A lina asekuracyjna mocowanie co 5,0 m NRO NRO lina asekuracyjna mocowanie co 5,0 m wpust dachowy ogrzewany z kartką zabezpieczającą ,97 ŚWIETIK DACHOWY OIWĘGAN RZEZROCZYSTY CZTEROKOMOROWY (U=2,49 W/m2K) klamry 25x50 cm w rozstawie co 30 cm ŚWIETIK DACHOWY OIWĘGAN RZEZROCZYSTY CZTEROKOMOROWY (U=2,49 W/m2K) +8,99 rzędna kosza +8,99 NRO NRO klamry 25x50 cm w rozstawie co 30 cm ściana attykowa ze spadkiem ściana attykowa ze spadkiem +9,94 +8,93 rzędna ściany attykowej rzędna ściany attykowej rzędna ściany attykowej ,93 rzędna ściany attykowej rzędna ściany attykowej rzędna spodu okapu rzędna spodu okapu lina asekuracyjna mocowanie co 5,0 m rzędna spodu okapu B +9,94 rzędna komina spodu płyty rzędna komina spodu płyty lina asekuracyjna mocowanie co 5,0 m rzędna komina spodu płyty +9,94 rynna o 180 B NRO RE 15 klamry 25x50 cm w rozstawie co 30 cm NRO RE 15 wyłaz dachowy 80 x 80 cm 332 klamry 25x50 cm w rozstawie co 30 cm rzędna kalenicy rzędna kalenicy NRO RE 15 +3,95 +3, rzędna komina spodu płyty daszek z poliwęglanu rzędna komina spodu płyty +4,40 +3, ,98 +9,98 +9,94 rzędna ściany attykowej rzędna ściany attykowej +4,60 +4,87 rynna o rzędna spodu attyki rzędna spodu okapu rzędna ściany attykowej spód daszku daszek z poliwęglanu A2 B2 C2 E2 F2 G2 K2 2 M2 N2 O2 2 R2 C ROJEKT: INWESTOR: BRANśA: TYTUŁ RYSUNKU: ROJEKTANT: : 1. Świetlik z poliwęglanu czterokomorowego o grubości 10 mm, w kolorze mlecznym o współczynniku przenikania światła 47% i współczynniku przenikania ciepła U = 2,49 W/m2K. W miejscach wskazanych na rysunku świetlik NRO. BIURO ROJEKTÓW ŁÓDŹ, ul. iotrkowska 55 Tel/Fax : (0-42) (0-42) Łódź, ul. Budy 4, ARCHITEKTURA JERZY UTOMSKI BUDOWA BUDYNKU HANDOWO - MAGAZYNOWEGO (HAA B) WRAZZ BUDOWĄ ZJAZDU.Oś, UKŁADEM DROGOWYM NA TERENIE I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ŁÓDZKI RYNEK HURTOWY "ZJAZDOWA" S.A Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 9 FAZA: ROJEKT BUDOWANY DATA: SKAA: RZUT DACHU 1: mgr inŝ. arch. Karolina Konieczna nr upr. 8/B-385/ŁOIA/07 WSÓŁRACA: mgr inŝ. arch. Maciej Balcerek, mgr inŝ. arch. Kamila Kozarzewska, mgr inŝ. arch. Dominika eonowicz, dz.nr 66/5, 66/6, 67/9, 67/10, 67/11, 67/12, 67/13 i 68/2 oraz fragm.dz.nr 65/3 i 65/4, obręb W-04 SRAWDZAJĄCY: mgr inŝ. arch. aulina Bednarska nr upr. 26/B-821/ŁOIA/ A2

18 +8,57 +6,20 +6,52 +5,62-1,20 B1 +4,86 teren istniejący bloczki bet. 24,0 cm styrodur 10,0 cm -0, ,00 ±0,00=257,40 m npm ,92 A6 A6 A4 A1 A5 +9,50 +9,50 +8,99 A1 A1 +8,99 +9,92 +8,50 +8, ,50 +8,50 +8,50 +7,74 +7, ,00 C ,97 +7, C A1 ±0, , C4 +5,62 B1 bloczki bet. 24,0 cm styrodur 10,0 cm ,84 +3,50 x x 8-1,22-2, A1 C1 E1 F1 G1 I1 przekrój A - A I1` -2,22 +8,57 +8,05 x x ,20 B C4 bloczki bet. 24,0 cm styrodur 10,0 cm C , A2 A2 A2 A2 +6, ,93 +8,59 +7,10 +6,23 +5,90 +5,72 +3,00 +7, ,00=257,40 m npm ±0,00 ±0,00-1,20 A3-1,00 +8, B3 B3 B3 C ,94 +9, ,20-1,20 C ,02 +8,57 +6,20 B2 bloczki bet. 24,0 cm styrodur 10,0 cm +7,90 teren istniejący R2 2 O2 N2 M2 2 K2 I2 H2 G2 F2 E2 C2 B2 A2 przekrój B - B ,20 +4,87 +4, x x ,98 B2 C4-0, ,45 ±0,00=257,40 m npm +6,70 A C3 +7,10 +7,10 +6, REI 60 B3 A B3 +9, ,50 +8,50 +8,50 +8,12 +6,97-1,00-1,00-1,20 bloczki bet. 24,0 cm -1,80-2,22styrodur 10,0 cm szczegóły wg rys. szczegóły wg rys. szczegóły wg rys. szczegóły wg rys. szczegóły wg rys. szczegóły wg rys. szczegóły wg rys. branŝowych branŝowych branŝowych branŝowych branŝowych branŝowych branŝowych ` A C , ,65-0,02 B bloczki bet. 24,0 cm styrodur 10,0 cm +7,80 +6,20 przekrój C - C +5,62 teren istniejący ROJEKT: : 1. Ściany boksów wykonać z płyty warstwowej do wysokości 4,0 m, osadzonej na ceownikach startowych x50x3 ocynkowanych, przykręcanych do posadzki. łyta warstowwa u góry zakończona takim samym ceownikiem. BIURO ROJEKTÓW JERZY UTOMSKI ŁÓDŹ, ul. iotrkowska 55 Tel/Fax : (0-42) (0-42) BUDOWA BUDYNKU HANDOWO - MAGAZYNOWEGO (HAA B) WRAZZ BUDOWĄ ZJAZDU.Oś, UKŁADEM DROGOWYM NA TERENIE I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ A1 DACH NAD HAĄ - membrana 1,5 mm - warswa oddzielająca - geowłóknina - izolacja termiczna - pianka IR 18,0 cm - paroizolacja - folia pe - BT 50/0,7 mm - płatwie - IE270 27,0 cm - dźwigar,0 cm A2 DACH NAD CHŁODNIĄ - membrana 1,5 mm - warswa oddzielająca - geowłóknina - izolacja termiczna - pianka IR 18,0 cm - paroizolacja - folia pe - BT 50/0,7 mm - tęŝnik RK xx4 10,0 cm - dźwigar D3 98,0 cm A3 STROODACH - membrana 1,5 mm - warswa oddzielająca - geowłóknina - izolacja termiczna - stryopian ES400 20,0 cm - paroizolacja - folia pe - płyta Ŝelbetowa 18,0 cm A4 DACH NAD HAĄ - CZĘŚĆ OGRZEWANA - membrana 1,5 mm - warswa oddzielająca - geowłóknina - warstwa przewodów grzejnych - izolacja termiczna - pianka IR 18,0 cm - paroizolacja - folia pe - BT 50/0,7 mm - płatwie - IE ,0 cm - dźwigar,0 cm A5 ŚWIETIK DACHOWY - profil aluminiowy z uszczelkami - płyta poliwęglanowa oklejona taśmą ANTI DUST poliwęglan czterokomorowy - profil aluminiowy z uszczelkami - dźwigar,0 cm A6 ŚCIANKA ŚWIETIKA DACHOWEGO - obróbka blacharska - izolacja termiczna o pianka IR lub wełna mineralna 5,0 cm - podstawa z blachy stalowej gr. 1,5 mm B1 B2 B3 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA HAI - styropian ES - 16,0 cm - ściana z bloczków z betonu komórkowego np. Ytong - 24,0 cm ŚCIANA ZEWNĘTRZNA CHŁODNI - styropian ES - 20,0 cm - ściana z bloczków z betonu komórkowego np. Ytong - 24,0 cm ŚCIANA WEWNĘTRZNA KONSTRUKCYJNA - ściana z bloczków z betonu komórkowego np. Ytong - 24,0 cm C1 C2 ODŁOGA NA GRUNCIE HAA - beton C30/37 zbrojony zatarty na gładko 18,0 cm - 1 x folia budowlana - styrodur 10,0 cm - 2 x folia budowlana - chudy beton C5/7 15,0 cm - podsypka Ŝwirowo - piaskowa 20,0 cm ODŁOGA NA GRUNCIE CHŁODNIA - beton C30/37 zbrojony zatarty na gładko 18,0 cm - 1 x folia budowlana - styrodur 15,0 cm - 2 x folia budowlana - chudy beton C5/7 15,0 cm - podsypka Ŝwirowo - piaskowa 20,0 cm C3 C4 ODŁOGA NA GRUNCIE ZAECZE TECHNICZNO-SOCJANE - panele / terakota - wylewka cementowa zbrojona 4,0 cm - 1 x folia budowlana - styropian ES 10,0 cm - 2 x folia budowlana - chudy beton C5/7 10,0 cm - podsypka Ŝwirowo - piaskowa 20,0 cm RAMA - beton C30/37 zbrojony zatarty na gładko 10,0-12,0 cm - 2 x folia budowlana - płyta Ŝelbetowa 18,0 cm INWESTOR: BRANśA: TYTUŁ RYSUNKU: ROJEKTANT: Łódź, ul. Budy 4, ŁÓDZKI RYNEK HURTOWY "ZJAZDOWA" S.A Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 9 ARCHITEKTURA FAZA: ROJEKT BUDOWANY DATA: SKAA: RZEKROJE A-A, B-B, C-C 1: mgr inŝ. arch. Karolina Konieczna nr upr. 8/B-385/ŁOIA/07 WSÓŁRACA: mgr inŝ. arch. Maciej Balcerek, mgr inŝ. arch. Kamila Kozarzewska, mgr inŝ. arch. Dominika eonowicz, dz.nr 66/5, 66/6, 67/9, 67/10, 67/11, 67/12, 67/13 i 68/2 oraz fragm.dz.nr 65/3 i 65/4, obręb W-04 SRAWDZAJĄCY: mgr inŝ. arch. aulina Bednarska nr upr. 26/B-821/ŁOIA/ NR RYS: A3

19 elewacja zachodnia elewacja wschodnia elewacja północna BIURO ROJEKTÓW JERZY UTOMSKI ŁÓDŹ, ul. iotrkowska 55 Tel/Fax : (0-42) (0-42) ROJEKT: INWESTOR: BUDOWA BUDYNKU HANDOWO - MAGAZYNOWEGO (HAA B) WRAZZ BUDOWĄ ZJAZDU.Oś, UKŁADEM DROGOWYM NA TERENIE I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ Łódź, ul. Budy 4, dz.nr 66/5, 66/6, 67/9, 67/10, 67/11, 67/12, 67/13 i 68/2 oraz fragm.dz.nr 65/3 i 65/4, obręb W-04 ŁÓDZKI RYNEK HURTOWY "ZJAZDOWA" S.A Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 9 DATA: BRANśA: TYTUŁ RYSUNKU: ARCHITEKTURA FAZA: ROJEKT BUDOWANY SKAA: RZUT ARTERU 1: elewacja połudnowa ROJEKTANT: mgr inŝ. arch. Karolina Konieczna nr upr. 8/B-385/ŁOIA/07 WSÓŁRACA: mgr inŝ. arch. Maciej Balcerek, mgr inŝ. arch. Kamila Kozarzewska, mgr inŝ. arch. Dominika eonowicz, SRAWDZAJĄCY: mgr inŝ. arch. aulina Bednarska nr upr. 26/B-821/ŁOIA/08 NR RYS: A4

20 ZESTAWIENIA STOARKI DRZWIOWEJ symbol W2 W4* W5 D3* D4 D4* D5 D6 D7 D7` D9 0 schemat fix wymiary otworu w murze skrzydło parter s h ( x ) ( x ) ( x ) ( x ) (160 x 260) ( x ) ( x ) ( x ) (120 x +40) (120 x ) 1 1 (90 x ) (90 x ) (90 x ) (90 x ) 0 1 (80 x ) (90 x +40) 1 0 ( x ) 1 1 RAZEM uwagi 13 3 wrota zewnętrzne segmentowe, w kolorze białym, z termoizolacją, montowane na podkonstrukcji stalowej wrota zewnętrzne segmentowe, w kolorze białym, z termoizolacją, 22 wrota wewnętrzne segmentowe, w kolorze białym, 4 wrota wewnętrzne segmentowe, w kolorze białym, z termoizolacją, o odporności ogniowej EI 30 2 drzwi zewnętrzne rozsuwane z CV z wypełnieniem z poliwęglanu, rama w kolorze białym 17 drzwi zewnętrzne, stalowe, z termoizolacją, w kolorze białym 23 drzwi wewnętrzne, stalowe, w kolorze białym 4 drzwi wewnętrzne, stalowe, z tremoizolacją w kolorze białym, o odporności ogniowej EI 30 2 drzwi zewnętrzne, z CV, z naświetlem, rama w kolorze białym 1 drzwi wewnętrzne, z CV, rama w kolorze białym, o odporności ogniowej EI 30 2 drzwi wewnętrzne, stalowe, 5 drzwi wewnętrzne, drewniane lub płytowe 3 drzwi wewnętrzne, drewniane lub płytowe z kratka nawiewną lub szczeliną o pow. cm2 1 drzwi wewnętrzne, drewniane lub płytowe z kratka nawiewną lub szczeliną o pow. cm2, z samozamykaczem 11 drzwi wewnętrzne, drewniane lub płytowe z kratka nawiewną lub szczeliną o pow. cm2 1 drzwi zewnętrzne, profil aluminiowy w kolorze białym, z naświetlem, od wewn. pomieszcz. otwierane pod naciskiem, bezklamkowe 1 drzwi zewnętrzne, z CV, rama w kolorze białym ZESTAWIENIA STOARKI OKIENNEJ symbol O1 schemat wymiary otworu w murze parter s h ( x ) UWAGA: 1. WYMIARY STOARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZWERYFIKOWAĆ NA ACU BUDOWY 2. Widok stolarki od strony zewnętrznej. 3. Szklenie zestawem o wspłóczynniku min. U=1,1W/m2k 4. Wymagany współczynnik infiltracji okien (np. mikrouchył) 0,5-1,0 m3/(m x h x daa2/3). RAZEM uwagi 5 okno z CV, rama w kolorze białym BIURO ROJEKTÓW JERZY UTOMSKI ŁÓDŹ, ul. iotrkowska 55 Tel/Fax : (0-42) (0-42) ROJEKT: BUDOWA BUDYNKU HANDOWO - MAGAZYNOWEGO (HAA B) WRAZ Z UKŁADEM DROGOWYM NA TERENIE I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ Łódź, ul. Budy 4, dz.nr 66/5, 66/6, 67/9, 67/10, 67/11, 67/12, 67/13 i 68/2 oraz fragm.dz.nr 65/3 i 65/4, obręb W-04 INWESTOR: ŁÓDZKI RYNEK HURTOWY "ZJAZDOWA" S.A Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 9 DATA: BRANśA: TYTUŁ RYSUNKU: ROJEKTANT: ARCHITEKTURA FAZA: ROJEKT BUDOWANY WYKAZ STOARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ mgr inŝ. arch. Karolina Konieczna nr upr. 8/B-385/ŁOIA/07 WSÓŁRACA: mgr inŝ. arch. Maciej Balcerek, mgr inŝ. arch. Kamila Kozarzewska, mgr inŝ. arch. Dominika eonowicz, SRAWDZAJĄCY: mgr inŝ. arch. aulina Bednarska nr upr. 26/B-821/ŁOIA/08 SKAA: NR RYS: A5

KARTA OBIEKTU nr 1 Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009

KARTA OBIEKTU nr 1 Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009 KARTA OBIEKTU nr 1 PRZEDMIOT Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009 1 Budynek I kondygnacyjny, w zabudowie zwartej,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu budownictwa: -Ustawa z dnia PRAWO BUDOWLANE Ustawa ze zmianami z dnia 27marca 2003r

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu budownictwa: -Ustawa z dnia PRAWO BUDOWLANE Ustawa ze zmianami z dnia 27marca 2003r I. SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO - ARCHITEKTURA PROJEKTANT: mgr inż. arch. Justyna Uszałowicz upr. nr 2/R-519/LOOIA/10 II. OPIS TECHNICZNY 1. LOKALIZACJA KOMPLEKS 3 dz. nr 22/24 2. INWESTOR ŁÓDZKA SPECJALNA

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU do projektu budowy budynku handlowo magazynowego (hala B) wraz z układem drogowym na terenie i niezbędną infrastrukturą techniczną, inwestycji zlokalizowanej na terenie Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA: DANE FORMALNO PRAWNE OPIS TECHNICZNY: A. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 1. Przedmiot opracowania. 2. Stan istniejący zagospodarowania terenu. 3. Układ komunikacyjny.

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

Warunki ochrony przeciwpożarowej

Warunki ochrony przeciwpożarowej Warunki ochrony przeciwpożarowej PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt budowlany. 1. PODSTAWOWE DANE OBIEKTU, POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI. Budynek świetlicy wiejskiej zlokalizowany na dz. nr 321/16

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ INWENTARYZACJA BUDOWLANA do projektu docieplenia ścian zewnętrznych, przebudowy dachu, remontu schodów zewnętrznych, przebudowy kanalizacji deszczowej odwodnienia dachu budynku usługowego SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

Wysokość okapu ok. 6,70 Od strony południowo-zachodniej na pierwszym piętrze znajdują się balkony żelbetowe z barierkami stalowymi. Obiekt został wykonany w konstrukcji murowanej tradycyjnej. Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDYNKU LKS KRACZKOWA

INWENTARYZACJA BUDYNKU LKS KRACZKOWA INWENTARYZACJA BUDYNKU LKS KRACZKOWA Kraczkowa działki nr 1560/5 Inwestor: GMINA ŁAŃCUT z siedzibą: ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut OPRACOWAŁ : Styczeń 2016 OPRACOWANIE ZAWIERA: 1.1 Opis techniczny stanu

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW JERZY LUTOMSKI 90 417 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 55 TEL : +48 42 630 19 55 FAX: +48 42 633 54 15. Lokalizacja :

BIURO PROJEKTÓW JERZY LUTOMSKI 90 417 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 55 TEL : +48 42 630 19 55 FAX: +48 42 633 54 15. Lokalizacja : BIURO PROJEKTÓW JERZY LUTOMSKI 90 417 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 55 TEL : +48 42 630 19 55 FAX: +48 42 633 54 15 Lokalizacja : ŁÓDŹ, UL. BUDY 4 Działki nr: Działki nr ew.:65/45 65/6, 65/8 i fragm..85/4 i 86/10,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

MOyE studio projektowe mgr inż. arch. Anna Stasz

MOyE studio projektowe mgr inż. arch. Anna Stasz OPIS INWENTARYZACJI 1. Podstawa i zakres opracowania: Umowa zawarta z Inwestorem na podstawie zgody właścicieli przedmiotowej nieruchomości. Wizja na przedmiotowej posesji. Wytyczne programowo - funkcjonalne

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji OPIS TECHNICZNY 1. Opis inwestycji 1.1. Przeznaczenie budynku i jego charakterystyka. Budynek jest wolnostojącym obiektem pełniący rolę zaplecza boisk. Wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej.

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ATK P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 TEMAT/ OBIEKT: INWENTARYZACJA BUDOWLANA PIWNIC W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ DROGOWA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ DROGOWA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ DROGOWA: I. część opisowa 1. Opis budowlany. 2. Tabela obliczenia robót ziemnych do P.T. dróg 3. Oświadczenia, uprawnienia oraz izby projektantów. II. część rysunkowa 1. Rys.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: CELINACH -1- Zawartość opracowania: I. DOKUMENTY PROJEKTANTÓW 1. Oświadczenia projektantów 2. Uprawnienia projektantów 3. Zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego II. CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 96-500 SOCHACZEW ul. Piłsudskiego 69 TEMAT OPRACOWANIA : Projekt rozbiórki budynku sali sportowej z zapleczem na terenie gminnego ośrodka sportowego

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE KRZYSZTOF OLESIAK 76-042 ROSNOWO 13/10 tel. 697 05 12 73 INWENTARYZACJA BUDOWLANA OBIEKT Świetlica wiejska w miejscowości Manowo ADRES Manowo nr 37 działka nr 247. INWESTOR Gmina

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Egz. nr 1 INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Nazwa obiektu budowlanego Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Adres obiektu budowlanego Kamienica Polska ul. M. Konopnickiej 135a, 42-260 Dane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

BTP Biuro Techniczno-Prawne w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 31 tel/fax 534-96-92, 527-06-84

BTP Biuro Techniczno-Prawne w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 31 tel/fax 534-96-92, 527-06-84 Nieruchomości połoŝone są na obszarze, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH I ETAP REALIZACJI OSIEDLA NOWE KONINKO 2010-2011 ELEMENTY OGÓLNOBUDOWLANE ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI ELEMENTY WYPOSAŻENIA ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa pasażu handlowego w budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu

Rozbudowa pasażu handlowego w budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu ul. Mikołaja Kopernika 5/2, 32-602 Oświęcim; tel. 600-27-33-39 egz. 1. Rozbudowa pasażu handlowego w budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego 23-39 w Oświęcimiu Wstępna koncepcja architektoniczna Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Budynek Mieszkalny. ul. Siewna 14. KORAT-1 Sp. z o.o. ul. Emaus 7/6 30-201 Kraków (+48 12) 430 02 46 biuro@korat.pl www.korat.pl

Budynek Mieszkalny. ul. Siewna 14. KORAT-1 Sp. z o.o. ul. Emaus 7/6 30-201 Kraków (+48 12) 430 02 46 biuro@korat.pl www.korat.pl Budynek Mieszkalny ul. Siewna 14 KORAT-1 Sp. z o.o. ul. Emaus 7/6 30-201 Kraków (+48 12) 430 02 46 biuro@korat.pl www.korat.pl Obecnie realizujemy kameralny budynek mieszkalny z garaŝami, zlokalizowany

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA AGBAST Biuro projektowe, pozyskiwanie funduszy unijnych, 42-218 Częstochowa, ul. Okulickiego 31A/37 e-mail : jacek@agbast.pl, http://www.agbast.pl tel. kom. 0 888 558 508, 0 888

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT Temat: Inwestor: PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4 PIT RADWAR S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: PROJEKT TERMOMODERNIZACJ SZKOŁY PODSTAWO- WEJ W GŁUCHOWIE REMONT ATTYKI Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura

ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura ul. Łobeska 14 60-182 Poznań P R O J E K T B U D O W L A N Y Inwestor: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z siedzibą w Drzewcach Drzewce 48, 64 125

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : TARPIL Sp. z o.o. 64-920 Piła ul Rynkowa 42 Opracował : R.P. Data : 2015-09-04 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Lp. SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Bardziej szczegółowo

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO I Spis zawartości II Uzgodnienia i dokumenty Nr załącznika 1 Kopia pozwolenia na budowę Rodzaj uzgodnienia lub dokumentu 2 Decyzja nr 60/08 o warunkach zabudowy 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRACOWNIA PROJEKTOWA gr inŝ. arch. MARTA FILEK - WACHNIK 03-284 Warszawa ul. Porannej Bryzy 21 NIP 524-102-49-09 tel./ fax 0-22-251-47-48 lub 0-604-472-720 m.wachnik@biuroprojektowe.com INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia budynku. Budynek Wielorodzinny. Stan Deweloperski

Standard wykończenia budynku. Budynek Wielorodzinny. Stan Deweloperski Standard wykończenia budynku Budynek Wielorodzinny Stan Deweloperski (Poznań, ul. Wilczak) Lokal mieszkalny Lokal mieszkalny 1. Konstrukcja 1.1 Ściany konstrukcyjne ściany fundamentowe hali garażowej ściana

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 UL. PUŁASKIEGO W TARNOWIE BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU INWESTOR: URZĄD

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ I STANDARD WYKONANIA BUDYNKU NA OSIEDLU NOWE IWINY: NA POLNEJ

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ I STANDARD WYKONANIA BUDYNKU NA OSIEDLU NOWE IWINY: NA POLNEJ STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ I STANDARD WYKONANIA BUDYNKU NA OSIEDLU NOWE IWINY: NA POLNEJ WNĘTRZE DOMU - parterowego 1. Stolarka okienna i drzwiowa montaż okien i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu aranŝacji wnętrz budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Dubie, gm. Szczerców. I. Dane ogólne

OPIS TECHNICZNY do projektu aranŝacji wnętrz budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Dubie, gm. Szczerców. I. Dane ogólne OPIS TECHNICZNY do projektu aranŝacji wnętrz budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Dubie, gm. Szczerców I. Dane ogólne 1.1. Obiekt : Budynek świetlicy środowiskowej 1.2. Lokalizacja : Lubiec gm.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy INWESTOR Powiatowy Urząd Pracy, Ostrów Wlkp. ul. Al. Powstańców Wlkp. 14 LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

+ Standard Opcja dodatkowa Po stronie Inwestora

+ Standard Opcja dodatkowa Po stronie Inwestora ZAKRES PRAC I STANDARD WYKOŃCZENIA DOMU PROCYON H2 Standard Opcja dodatkowa Po stronie Inwestora Projekt Przed budową 4 egzemplarze kompletnego projektu budynku wraz z projektem posadowienia Formalności

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3.

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

OFERTA STAN DEWELOPERSKI

OFERTA STAN DEWELOPERSKI OFERTA STAN DEWELOPERSKI Nr ZESTAWIENIE PRAC TECHNOLOGIA WYKONANIA BUDYNKU 1 Fundamenty mury fundamentowe Ławy fundamentowe żelbetowe wylewane z betonu B15, zbrojenie stanowią pręty główne 4 Ф 12 i strzemiona

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj EGZ. Nr. 1 TEMAT OPRACOWANIE KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY LOKALIZACJA ul. Łąkowa (działka Nr 110/2, ark.

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY FIRMA CONSULTOR MAX Mirosław Rudzki ul. Partyzantów 71 lok. 32 10-402 Olsztyn NIP: 739-010-28-92 Biuro: tel/fax: 89 522-29-83 e-mail: miror09@op.pl UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA PROJEKT PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ TJ. WEJŚCIE DO BUDYNKU WINDA ZEWNĘTRZNA, PARTER Z SANITARIATEM ORAZ UDOSTĘPNIENIE PIĘTRA BUDYNKU,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze Litewka

Bardziej szczegółowo

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0.0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Ściany zewnętrzne 0. Ściany wewnętrzne 0. Słupy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu rozbudowy budynku strażnicy OSP Jesionka

OPIS TECHNICZNY do projektu rozbudowy budynku strażnicy OSP Jesionka OPIS TECHNICZNY do projektu rozbudowy budynku strażnicy OSP Jesionka INWESTOR: ADRES BUDOWY: Gmina Wiskitki Ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki Jesionka Gm. Wiskitki, pow. Żyrardów dz. nr ewid. 310, 311

Bardziej szczegółowo

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ Mysłowice, grudzień 2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY BUDYNKÓW NISKOENERGETYCZNYCH BLIŹNIACZYCH I SZEREGOWYCH 1. FUNDAMENT. Założenie, że działka jest płaska

Bardziej szczegółowo

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 S t r o n a 1.Przedmiot i podstawa opracowania 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja i aranżacja pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. projektu wykonawczy budynku stacji mechanicznego oczyszczalnia ścieków oczyszczalni ścieków w Piszu

OPIS TECHNICZNY. projektu wykonawczy budynku stacji mechanicznego oczyszczalnia ścieków oczyszczalni ścieków w Piszu OPIS TECHNICZNY projektu wykonawczy budynku stacji mechanicznego oczyszczalnia ścieków oczyszczalni ścieków w Piszu 1. Dane ogólne : 1.1. Zamawiający : Gmina Pisz 12 200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Karta informacyjna 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki 1. plan sytuacyjny w skali 1:500 2. rzut piwnic 1:50 3. rzut parteru 1:50 4. rzut poddasza 1:50 5. przekrój

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA :

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : I. BRANśA BUDOWLANA : I. Uprawnienia i zaświadczenia projektanta II. Opis techniczny do projektu budowlanego : Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Krzewencie gmina Kowal

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI

KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI Region Gdański NSZZ Solidarność 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24 KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI OFERTA BUDYNEK SZKOLENIOWO-EKSPOZYCYJNY Proponowana cena zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE... 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4. STAN PROJEKTOWANY... 5. DANE DOTYCZĄCE WIELKOŚCI... 6. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE BRANśA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Uprawnienia projektantów.

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Architekt Janusz Urbanowicz 33-300 Nowy Sacz, ul.fabryczna 8A tel/fax 18-4429962 Opracowanie... projekt budowlany - remont nazwa... Ośrodek Zdrowia adres...barcice, działka nr

Bardziej szczegółowo

Harmonogram projektu wraz z zakresem rzeczowym i opisem parametrów energetycznych

Harmonogram projektu wraz z zakresem rzeczowym i opisem parametrów energetycznych Harmonogram projektu wraz z zakresem rzeczowym i opisem parametrów energetycznych Nazwa zadania Opracowanie dokumentacji projektowej Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań / czas

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne 1.Strona tytułowa 2.Zaświadczenie z izby inżynierów projektantów 3.Wypis z uchwały nr 68/IX/03 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 400 WILLA USTRONIE

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 400 WILLA USTRONIE Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 400 WILLA USTRONIE Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 400 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Kasjopea III

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Kasjopea III 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 15,13 Stopy fundamentowe B-2,51 Ściany fundamentowe 51,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 953,70 bloczki

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ALKBUD USŁUGI INWESTYCYJNE 05-140 Jadwisin ul. Królewska 10 tel./fax 022 765 40 05

ALKBUD USŁUGI INWESTYCYJNE 05-140 Jadwisin ul. Królewska 10 tel./fax 022 765 40 05 ALKBUD USŁUGI INWESTYCYJNE 05-140 Jadwisin ul. Królewska 10 tel./fax 022 765 40 05 www.alkbud.pl e-mail: alkbud@data.pl Opracowanie: Projekt budowlany NIP: 536-001-62-47 REGON: 010082711 KONTO: 38 1050

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU Domy Po Sąsiedzku realizowane będą według trzech standardów wykończenia STANDARD DEWELOPERSKI MINUS 1. OPIS STANDARDU DEWELOPERSKIEGO MINUS 1.1. Fundamenty 1.2. Płyta betonowa

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII POZNAŃ, KAMPUS MORASKO

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII POZNAŃ, KAMPUS MORASKO ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA 61-712 POZNAŃ, UL. H. WIENIAWSKIEGO ZAMÓWIENIE: WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII POZNAŃ, KAMPUS MORASKO TOM NR 2.7.1. STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Opal 2

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Opal 2 1 1 Ławy fundamentowe B-20 21,99 Stopy fundamentowe B-20 3,76 Ściany fundamentowe 71,04 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 1 328,45 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 3 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu termomodernizacji stropodachu

OPIS TECHNICZNY do projektu termomodernizacji stropodachu OPIS TECHNICZNY do projektu termomodernizacji stropodachu I. Dane ogólne 1.1. Obiekt : Szkoła Podstawowa w Długiem Gm. Koluszki 1.2. Lokalizacja : Długie Gm. Koluszki dz. Nr 235/4 1.3. Inwestor : Urząd

Bardziej szczegółowo

Parter. Dom wolnostojący nr 75. Osiedle Wzgórze Raduni. Łączna powierzchnia domu 272,2 m 2

Parter. Dom wolnostojący nr 75. Osiedle Wzgórze Raduni.  Łączna powierzchnia domu 272,2 m 2 Parter 8 9 7 3 1 2 6 5 4 1 Wiatrołap 8,6 m 2 2 Klatka schodowa z holem 13,2 m 2 3 WC 2,2 m 2 4 Spiżarnia 6 m 2 5 Kuchnia 23,6 m 2 6 Jadalnia 20,5 m 2 7 Salon 30,1 m 2 8 Kotłownia 4,9 m 2 9 Garaż 39,4 m

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW Przedmiot opracowania Zakres opracowania i opis zmian w budynku Przeznaczenie... 3

SPIS RYSUNKÓW Przedmiot opracowania Zakres opracowania i opis zmian w budynku Przeznaczenie... 3 OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNO - SANITARNEGO OB. NR 1 NA TERENIE ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW WRAZ Z KWATERAMI SKŁADOWANIA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie INWESTOR: GMINA WIELISZEW 05-135 WIELISZEW UL. MODLIŃSKA 1 ADRES BUD: WIELISZEW GM. WIELISZEW

Bardziej szczegółowo

+ w standardzie - po stronie Inwestora opcja dodatkowa

+ w standardzie - po stronie Inwestora opcja dodatkowa ZAKRES PRAC I STANDARD WYKOŃCZENIA DOMU PROCYON 2014 w standardzie - po stronie Inwestora opcja dodatkowa Zakres prac Projekt 4 egzemplarze projektu budynku wraz z projektem posadowienia D Transport i

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. ZAKRES OPRACOWANIA. 3. DANE OGÓLNE. 4. KONSTRUKCJA I WYKOŃCZENIE BUDYNKU. 4.1. KONSTRUKCJA. 4.2. WYKOŃCZENIE. 4.3. INSTALACJE. 5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Bardziej szczegółowo

Szeregówki Rzeszów Budziwój ul. Anielska. Kompleks dwóch zespołów domów jednorodzinnych szeregówek, położonych w bardzo zacisznym i widokowym

Szeregówki Rzeszów Budziwój ul. Anielska. Kompleks dwóch zespołów domów jednorodzinnych szeregówek, położonych w bardzo zacisznym i widokowym Szeregówki Rzeszów Budziwój ul. Anielska. Kompleks dwóch zespołów domów jednorodzinnych szeregówek, położonych w bardzo zacisznym i widokowym miejscu. Działka ogrodzona, położona w odległości ok. 400m

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁY. Nowoczesny

ZESTAWIENIE MATERIAŁY. Nowoczesny 1 m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 23,33 Stopy fundamentowe B-2,00 Ściany fundamentowe 64,90 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 1 213,63

Bardziej szczegółowo

Wykaz budynków stanowiących własność MPO-Łódź Sp. z o. o.

Wykaz budynków stanowiących własność MPO-Łódź Sp. z o. o. Wykaz budynków stanowiących własność MPO-Łódź Sp. z o. o. Lp Opis Adres Ozn. 1 warsztatowy Charakter użytkowania Status prawny Powierchnia całkowita budynku (m 2 ) Przelicznik odtw. 1 m 2 Wartość odtworzeniowa

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Wykopy fundamentowe (netto-po obrysie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora, umowa nr IKIN.2228-63/ 3 / 07 - inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE "Szmaragd 4 "

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Szmaragd 4 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 23,33 Stopy fundamentowe B-20 2,04 Ściany fundamentowe 64,60 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 1 208,02

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Ryunki:

Opis techniczny. Ryunki: !" "!$%&' "!#! * "!"! () #!,* +!,-*% "!+! /! *&).! )!# 3! -1- /!"!0))&1 /!#! - 0) -4(*5 0 2)!+ 3!# &) 3!" 265 0!. 7!2*' 3!+ -1-)) &4%!/!3 #89 "89 -),-)6& 4 :)5";/< Opis techniczny Ryunki: 1 OPIS TECHNICZNY:

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE BG08

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE BG08 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 3,50 Stopy fundamentowe B-2,80 Ściany fundamentowe 19,20 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 359,04 bloczki

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Wiola

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Wiola 1 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 20,02 Stopy fundamentowe B-20 8,80 Ściany fundamentowe 82,50 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 100,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 1 542,75 bloczki

Bardziej szczegółowo