NZ AMA Kraków, dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NZ.273.88.2014.AMA Kraków, dnia 08.07.2014 r."

Transkrypt

1 NZ AMA Kraków, dnia r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Dostawa i montaŝ drewnianej modułowej podłogi sportowej oraz dostawa i montaŝ wyposaŝenia na potrzeby Kraków Areny.. Numer sprawy: NZ AMA. Wg rozdzielnika Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść pytań Wykonawcy wraz z odpowiedziami. Pytanie 1 Czy Zamawiający będzie wymagał dołączenia kompletu dokumentów dotyczących podłogi mobilnej do oferty przetargowej? Wymagane dokumenty dotyczące podłogi sportowej, mobilnej: 1 Atest Higieniczny PZH 2 Karta techniczna podłogi mobilnej potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technicznych 3 Autoryzacja producenta systemu sportowego, wystawiona dla Wykonawcy na przedmiotowe zadanie wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na podłogę sportową 4 Certyfikat FI BA 5 Opinia Polskiego Związku Piłki Siatkowej 6 Deklaracja Właściwości UŜytkowych : Zamawiający będzie wymagał dołączenia kompletu dokumentów wynikających z treści Specyfikacji technicznej, dotyczących podłogi mobilnej, przed podpisaniem umowy. Pytanie 2 Na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informujemy Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia. Zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) opis wskazuje na określone cechy charakterystyczne, które spełnia tylko i wyłącznie jeden produkt podłoga o nazwie Sportable firmy Tarkett. Tym samym Zamawiający wyklucza dostawców mogących zaoferować równorzędne lub lepsze mobilne podłogi sportowe innych producentów, które spełniają wymaganą przez Zamawiającego normę EN oraz posiadają certyfikat m.in. FIBA. NaleŜy podkreślić, Ŝe kaŝdy producent mobilnych drewnianych systemowych podłóg sportowych posiada własną technologię produkcji, która jest unikalna i niepowtarzalna, co oznacza, Ŝe podłogi sportowe róŝnych producentów będą miały róŝne parametry wymagane normą EN W SIWZ zawarto dokładne parametry podłogi Sportable, co jest niemoŝliwe 1

2 do osiągnięcia przez innych producentów z uwagi na wspomnianą wcześniej róŝną technologię produkcji. Norma określa zatem parametry podłogi w zakresie typu A4 (jak np. Tarkett Sportable) lub A3. Niemniej podłogi te, podobnie jak wskazana w SIWZ - Sportable firmy Tarkett, spełniają wymagane przez Zamawiającego zgodność z normą EN 14904, są profesjonalnymi podłogami drewnianymi wykonanymi z twardego drewna liściastego, a takŝe posiadają m.in. certyfikat FIBA. W związku z tym są podłogami spełniającymi wymagania Zamawiającego w świetle celu, któremu podłoga będąca przedmiotem zamówienia ma słuŝyć. Zamawiający podając w SIWZ konkretne cechy oraz certyfikaty jakimi odznaczać ma się zamawiana podłoga, zawęził zakres zamówienia wyłącznie do podłogi sportowej oferowanej przez firmę Tarkett, tym samym naruszył obowiązek prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia z zachowaniem uczciwej konkurencji oraz zakaz opisywania przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, tj. art. 7 ust. 1 oraz art. 29 PZP. Ponadto informujemy, Ŝe do rozgrywania meczy na wysokim poziomie zarówno w piłce siatkowej jak i piłce ręcznej wymagana jest wykładzina (certyfikaty FIVB, IHF). Na zawody niŝsze rangą moŝna stosować podłogę drewnianą, która nie musi posiadać Ŝadnych certyfikatów poszczególnych federacji. W przypadku hokeja przepisy równieŝ nie nakładają obowiązku Ŝadnych certyfikatów (LNH), a jedynie wymaga się aby nawierzchnia boiska była płaska, gładka, odpowiednio oznakowana dla celów hokeja halowego. FFBB jest to Francuski Związek Piłki Siatkowej, co oznacza, Ŝe w Polsce nie jest ten certyfikat respektowany, WVBF to natomiast Związek Piłki Siatkowej PlaŜowej, a jego posiadanie mija się z celem, gdyŝ siatkówkę plaŝową na profesjonalnym poziomie moŝna uprawiać tylko na piasku. W tym stanie rzeczy wnioskujemy o ponowne przeanalizowanie postanowień SIWZ i wprowadzenie stosownych zmian umoŝliwiających przeprowadzenie postępowania zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji, tj. określenia podstawowych wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia: - Modułowa mobilna podłoga sportowa powierzchniowo-elastyczna wykonana z twardego drewna liściastego, spełniająca wymagania normy EN jako typ podłogi A4, posiadająca certyfikat FIBA do rozgrywania meczy na poziomie I, posiadająca atest higieniczny PZH oraz klasę ogniotrwałości na poziomie Cfl-S1. Moduły podłogowe powinny posiadać zamki łączeniowe zabezpieczone antykorozyjnie i być zintegrowane z elementem elastycznym (legary, mata elastyczna), podłoga winna być wyposaŝona w bezpieczne listwy krawędziowe. Podłoga powinna mieć moŝliwość etapowej rozbudowy dla innych dyscyplin sportu i po rozbudowie spełniać wymagania IHF, FIVB oraz innych związków, a w szczególności Piłki Ręcznej i Piłki Siatkowej. oraz wykreślenia Ŝądania certyfikatów IHF, FFBB, WFBF, LNH. : Zamawiający określił podstawowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia w specyfikacji technicznej i koryguje jej zapisy w sposób następujący: 2

3 Nawierzchnia powinna posiadać certyfikaty FIBA - koszykówka, IHF - piłka ręczna oraz opinię PZPS/FIVB w zakresie moŝliwości rozłoŝenia na drewnianej podłodze nawierzchni GERFLOR. Powinna równieŝ posiadać atest PZH i autoryzację producenta Moduły podłogowe powinny posiadać zamki łączeniowe zabezpieczone antykorozyjnie i być zintegrowane z elementem elastycznym (lewary, mata elastyczna), podłoga winna być wyposaŝona w bezpieczne listwy krawędziowe. Podłoga powinna mieć moŝliwość etapowej rozbudowy dla innych dyscyplin sportu i po rozbudowie spełniać wymagania IHF, FIVB oraz innych związków, a w szczególności Piłki Ręcznej i Piłki Siatkowej. Zamawiający nie będzie Ŝądał przedstawienia certyfikatów FFBB, WVBF, LNH. Pytanie 3 Czy Zamawiający będzie wymagał zgodności ze wszystkimi 14 parametrami normy EN (w Specyfikacji podano tylko 12 parametrów). : Zamawiający będzie wymagał zgodności produktu z normą PNEN Pytanie 4 Czy Zamawiający uzna za równowaŝną podłogę sportową wykonaną z drewna litego fabrycznie lakierowanego, gdzie warstwa do zeszlifowania wynosi ok, 7mm, co oznacza kilkukrotnie większą moŝliwość przeprowadzenia renowacji niŝ w przypadku podłogi warstwowej, a zakres wilgotności powietrza przy uŝytkowaniu takiej podłogi wynosi 35-65%, a nie jak w przypadku drewna warstwowego 45-60%, co oznacza mniejsze restrykcje dla Zamawiającego przy ewentualnych kwestiach reklamacyjnych? Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równowaŝnych opisywanym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równowaŝne opisywanym, jest obowiązany wykazać, Ŝe oferowane przez niego dostawy, usługi lub prace spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Pytanie 5 Zamawiający w specyfikacji technicznej podłogi sportowej opisuje: KaŜdy moduł powinien być zintegrowany z podkładem i gotowy do montaŝu w całości a nie poszczególnymi warstwami", wg. naszej wiedzy takie rozwiązanie stosuje wyłącznie jeden producent tj. firma Tarkett. W związku z powyŝszym taki zapis ogranicza innym oferentom moŝliwość przystąpienia do przedmiotowego przetargu. Prosimy zatem o wykreślenie zapisu dotyczącego paneli zintegrowanych z podkładem. Zamawiający podtrzymuje zapis w specyfikacji technicznej KaŜdy moduł powinien być zintegrowany z podkładem i gotowy do montaŝu w całości a nie poszczególnymi warstwami. Pytanie 6 Zamawiający wymaga aby drewniana podłoga sportowa posiadała certyfikat WVBF. Prosimy o wyjaśnienie dlaczego zamawiający wymaga certyfikatu Światowej Federacji Siatkówki PlaŜowej dla podłogi drewnianej skoro wszystkie rozgrywki w tej dyscyplinie sportu rozgrywa się na piasku? Jest to zapis ograniczający krąg dostawców do jednego producenta - firmy Tarkett. Jednocześnie prosimy o wykreślenie wymogu posiadania certyfikatu WFBF. 3

4 Zamawiający nie będzie Ŝądał przedstawienia certyfikatów WVBF Pytanie 7 Wnosimy o wykreślenie wymogu posiadania certyfikatu IHF, gdyŝ rozgrywki IHF i EHF odbywają się wyłącznie na nawierzchni syntetycznej rolowanej np. Gerflor Taraflex s a nie na podłodze drewnianej. Zamawiający będzie Ŝądał przedstawienia certyfikatów IHF Pytanie 8 Wnosimy o wykreślenie zapisu wymagania opinii PZPS/FIVB na temat moŝliwości rozłoŝenia na niej nawierzchni Gerflor. Jest to oczywiste ze względów technicznych -jednak niemoŝliwe do przedłoŝenia w formie pisemnej Zamawiającemu w tak krótkim czasie składania ofert, ze względu na konieczność wystąpienia do tych federacji sportowych z odpowiednim wnioskiem i uzyskaniem stosownej odpowiedzi. W to miejsce wnosimy o wskazanie przez oferenta hali sportowej, gdzie nawierzchnia Gerflor jest uŝytkowana na oferowanej podłodze drewnianej wraz z pisemnym potwierdzeniem tego faktu. Zamawiający będzie Ŝądał opinii PZPS/FIVB przed zawarciem umowy. Pytanie 9 Wnosimy o wykreślenie parametrów technicznych podłogi określonych w tabeli w specyfikacji technicznej wykonania podłogi modułowej jako bezprzedmiotowego (wskazującego jedynie wybranego producenta - firmę Tarkett) i zastąpienie tego zapisu wymogiem posiadania deklaracji CE zgodności ze wszystkimi parametrami obowiązującej normy PN EN jako dokumentu wymaganego dla podłóg sportowej montowanej w hali sportowej, która szczegółowo określa parametry techniczne podłogi sportowej. Zamawiający będzie wymagał zgodności produktu z normą PNEN Pytanie 10 Wnosimy o wykreślenie zapisu wymagania wykonania wymaganych obowiązującymi przepisami badań i pomiarów, prób, sprawdzeń, kontroli i odbiorów technicznych, które to według Zamawiającego obejmuje zamówienie. Jakie przepisy tego wymagają, jakie badania i pomiary będzie wymagał Zamawiający, co będzie próbował i sprawdza l - w jakim terminie, w jakiej technologii, przy udziale jakiej komisji lub jakiej instytucji? Zamawiający wykreśla zapis o wykonaniu wymaganych obowiązującymi przepisami badań i pomiarów, prób, sprawdzeń, kontroli i odbiorów technicznych. Pytanie 11 Zamawiający wymaga aby podłoga sportowa posiadała następujące certyfikaty; FFBB - Francuska Federacja Piłki Koszykowej LNH - Francuska Federacja Piłki Ręcznej Dlaczego Inwestor wymaga powyŝszych certyfikatów, które w Ŝaden sposób niej są wiąŝące dla naszego kraju? W Polsce odpowiednimi związkami są Polski Związek Piłki Ręcznej oraz Polsk Związek Koszykówki - organy te stosują przepisy obowiązujące dla wszystkich innych krajów 4

5 podporządkowując się odpowiednio federacji FIBA w zakresie koszykówki oraz IHF/EHF w zakresie piłki ręcznej. Jednocześnie Zamawiający powyŝszymi zapisami blokuje moŝliwość składania ofert zawęŝając krąg dostawców do jednego producenta tj. firmy Tarkett, Prosimy o zlikwidowanie wymogów innych lokalnych federacji pozostawiając wymóg posiadania certyfikara FIBA dla oferowanego systemu podłogi. Zamawiający będzie wymagał posiadania certyfikatu FIBA dla oferowanego systemu podłogi. Nie ma obowiązku przedstawiania certyfikatu FFBB - Francuska Federacja Piłki Koszykowej, LNH - Francuska Federacja Piłki Ręcznej Pytanie 12 Zamawiający wymaga aby czas montaŝu mobilnej, drewnianej podłogi sportowej nie przekraczał 3 godzin przy zaangaŝowaniu 4 osób, tymczasem jako firma z bardzo duŝym doświadczeniem w zakresie dostaw i montaŝu tego typu systemów podłogowych informujemy, iŝ wg. naszej wiedzy Ŝadnego dostępnego na rynku systemu drewnianej podłogi mobilnej nie uda się zamontować przy zaangaŝowaniu 4 osób w tak krótkim czasie. Znane są przypadki gdzie oferent zgodnie z wymogami Zamawiającego zadeklarował w swojej ofercie tak krótki czas montaŝu, co nie znalazło potwierdzenia w rzeczywistym czasie montaŝu i doprowadziło do postępowania sądowego. Prosimy zatem o zlikwidowanie zapisu wymuszającego tak szybki montaŝ. Zamawiający wymaga aby czas montaŝu mobilnej, drewnianej podłogi sportowej nie przekraczał 8 godzin przy zaangaŝowaniu 4 osób. Pytanie 13 Zamawiający w zakresie ochrony przeciwpoŝarowej dopuszcza orzeczenie dotyczące co najmniej paneli podłogowych. Czy oznacza to, Ŝe Zamawiający dopuści dostarczenie podłogi, w skład której wchodzić będzie np. pianka amortyzująca posiadająca wymaganego prawem certyfikatu palności? Zgodnie z obowiązującym prawem cały system jako komplet powinien posiadać certyfikat palności na odpowiednim poziomie. Czy zamawiający będzie wymagał dostarczenia systemu i podłogi, który jako komplet będzie posiadał odpowiedni certyfikat palności? Zamawiający będzie wymagał dostarczenia systemu i podłogi, który jako komplet będzie posiadał odpowiedni certyfikat palności. Pytanie 14 Wnosimy o wyznaczenie realnego terminu dostawy podłogi i osprzętu sportowego. Określony przez Zamawiającego termin 8 sierpnia nie jest w ogóle moŝliwy do przyjęcia dla oferentów ze względu na konieczność wyprodukowania podłóg i wyposaŝenia sportowego, zorganizowanie logistyki transportowej do obiektu, wykonanie ich montaŝu i zgłoszenie do odbioru. Tym bardziej, iŝ dokumentacja przetargowa na dziś nie jest kompletna i jest wielce prawdopodobna zmiana terminu składania ofert wynikająca z konieczności uzupełnienia dokumentacji przez Zamawiającego, RównieŜ nie wiadomo jak długo Zamawiający będzie rozstrzygał postępowanie, czy nie wpłyną protesty i odwołania. Wnosimy o wyznaczenie 60 dniowego terminu realizacji przedmiotu zamówieniu -liczonego od dnia podpisania umowy z Zamawiającym. 5

6 Zamawiający podtrzymuje termin realizacji zadania. Pytanie 15 Zamawiający wymaga dostarczenia regałów stalowych przeznaczonych do przechowywania paneli podłogowych, tymczasem producenci podłóg przenośnych często dostarczają wraz z podłogą drewniane skrzynie transportowe, które słuŝą równieŝ do magazynowania podłogi mobilnej. Prosimy zatem o dopuszczenie dostarczenia oryginalnych skrzyń transportowo magazynowych wykonanych z drewna. Zamawiający dopuszcza dostarczenia oryginalnych skrzyń transportowo magazynowych wykonanych z drewna, pod warunkiem moŝliwości ich przechowywania w pomieszczeniach magazynowych Kraków Areny. Konieczna wizja lokalna na obiekcie. Pytanie 16 Zamawiający wymaga dostarczenia wózków transportowych" do transportu modułów podłogi. Prosimy aby inwestor wyjaśnił pojęcia wózka transportowego". Czy chodzi o transport pojedynczych modułów (rozkładanie modułów juŝ na arenie hali), czy moŝe transport w opakowaniach zbiorczych z magazynu na arenę hali? Czy ma to być wózek elektryczny, spalinowy, niskiego lub wysokiego składów ma, czy teŝ wózek ręczny bez napędu Zamówienie dotyczy wózka transportowego elektrycznego do transportu pojedynczych modułów z magazynu na arenę główną. Pytanie 17 Zamawiający wymaga aby podłoga sportowa zachowała swoje cechy i właściwości przez minimum 500 cykli montaŝu i demontaŝu. Licząc, Ŝe podłoga będzie rozkładana przez Zamawiającego średnio np razy w roku, to czy zamawiający będzie: wymagał gwarancji na lat? Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji technicznej. Pytanie 18 Zamawiający określa szacunkową wartość całego zamówienia (podłoga + sprzęt) poniŝej Euro, jednocześnie wymaga od oferenta wiedzy i doświadczeń a w postaci zrealizowania dostawy i montaŝu samej tylko podłogi za minimalną kwotę zł brutto. Prosimy Inwestora o dostosowanie stawianych wymagań referencyjnych do rzeczywistych wartości przedmiotowego zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pytanie 19 Na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 z roku 2004 z późniejszymi zmianami), w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą Dostawa i montaŝ drewnianej modułowej podłogi sportowej oraz dostawa i montaŝ wyposaŝenia na potrzeby Kraków Areny.", informujemy o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego tj. nie stosowaniu się przez Zamawiającego do obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i wnosimy o zmianę parametrów systemowej 6

7 podłogi, dopuszczając do udziału w postępowaniu przetargowym wyroby więcej niŝ jednego producenta. Wymagania Zamawiającego dotyczące minimalnych parametrów, przedstawionych w dokumentacji spełnia wyłącznie jeden producent - firma Tarkett. Podstawa niniejszej informacji jest naruszenie przez Zamawiającego postanowień Ustawy Prawo zamówień publicznych zwanej dalej Pzp, a w szczególności: 1. art. 7 ust. 1 Pzp - poprzez prowadzenie postępowania z naruszeniem zasady przestrzegania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ust. 1-3 Pzp - poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób nadmiernie rygorystyczny, wskazujący na produkty jednego producenta, co nie jest uzasadnione potrzebami Zamawiającego, ograniczając grono wykonawców zdolnych do wykonania przedmiotowego zamówienia. UZASADNIENIE Zamawiający, jak wynika z dyrektyw unijnych, powinni otwierać się na konkurencję i w tym celu umoŝliwiać składanie ofert odzwierciedlających róŝnorodność rozwiązań technicznych, a w konsekwencji brać pod uwagę oferty oparte na równowaŝnych ustaleniach (oferty równowaŝne). Zakaz utrudniania uczciwej konkurencji zostanie naruszony, gdy przy opisie przedmiotu zamówienia zamawiający uŝyje oznaczeń czy parametrów wskazujących konkretnego producenta (dostawcę) lub konkretny produkt, działając w ten sposób wbrew zasadzie obiektywizmu i równego traktowania wszystkich podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne. Działaniem wbrew zasadzie uczciwej konkurencji jest równieŝ na tyle rygorystyczne określenie wymagań, jakie powinien spełnić pnedmiot zamówienia, Ŝe nie jest to uzasadnione potrzebami zamawiającego, a jednocześnie ogranicza krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia. Biorąc pod uwagę zapis art. 29 ust. 2 prawa zamówień publicznych, wystarczy do stwierdzenia faktu nieprawidłowości w opisie przedmiotu zamówienia (a tym samym sprzeczności z prawem) jedynie zaistnienie moŝliwości utrudniania uczciwej konkurencji poprzez zastosowanie określonych zapisów w specyfikacji, niekoniecznie zaś realnego uniemoŝliwienia takiej konkurencji. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób ograniczający krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia winien unikać wszelkich parametrów, które wskazywałyby na konkretny produkt, lub konkretnego wykonawcę. Naruszeniem przepisów PZP będzie równieŝ nadmierne, rygorystyczne opisywanie przedmiotu zamówienia, nieuzasadnione w Ŝaden sposób potrzebami Zamawiającego. PowyŜsze potwierdza wiele orzeczeń KIO. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje konkretny rygorystycznie opisany produkt. Zamawiający wprowadzając takie zapisy do wyŝej wymienionego przetargu z góry zakłada jaki produkt i jakiego producenta ma zostać zainstalowany na planowanym obiekcie. Zamawiający nie ma obowiązku uwzględniać wszystkich nawierzchni występujących na rynku, ale powinien wziąć pod uwagę produkty, które posiadają bardzo wysokie parametryprzewyŝszające minimalne wymagania normy PN-EN 14904, oraz certyfikat FIBA.Zapisy SIWZ nie pozwalają zaoferować produktu równowaŝnego, gdyŝ Ŝaden inny produkt nie posiada parametrów wymienionych przez Zamawiającego. Zamawiający Ŝądając tak przedstawionych parametrów narusza szereg przepisów prawnych. Przede wszystkim pragniemy zauwaŝyć, Ŝe takie działanie Zamawiającego prowadzi do poniesienia odpowiedzialności określonej w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 14, poz. 114 z póŝn. zm.). Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 7

8 konkurencji (Dz. U. z 2003 r.nr 153, poz z pćźn. zm.), czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeŝeli zagraŝa lub narusza interes innego przedsiębiorcy. Zaś ust 3 art. 7 ustawy Pzp zobowiązuje zamawiającego do udzielenia zamówienia wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy, co w konsekwencji nakłada na Zamawiającego obowiązek prowadzenia postępowania w sposób zapewniający prawidłowe stosowanie przepisów ustawy Pzp. W związku z powyŝszym informacja jest zasadna i wnosimy o zmianę parametrów, dopuszczając inne systemy podłóg mobilnych, drewnianych; - spełniające normę PN-EN we wszystkich parametrach, - posiadające atest higieniczny PZH, - posiadające certyfikat FIBA - Wykończone panelami z drewna klejonego warstwowo - posiadające certyfikat p.poŝ. Modyfikacja specyfikacji, z uwzględnieniem powyŝszych uwag zwiększy konkurencyjność, przez co moŝe obniŝyć wartość inwestycji. W przypadku nie uwzględnienia informacji przez Zamawiającego, Informujący powiadomi o zaistniałych nieprawidłowościach Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Zamawiający dokonał zmian w Specyfikacji Technicznej, podtrzymując jednocześnie moŝliwość zastosowania rozwiązań równowaŝnych. Pytanie 20 Po dokonaniu wizji lokalnej pomieszczeń wskazanych jako pomieszczenia magazynowe z przeznaczeniem do przechowywania paneli mobilnej podłogi sportowej, z uwagi na niewielką ich powierzchnię zwracamy się do inwestora z pytaniem czy wymagana jest dostawa regałów/skrzyni umoŝliwiających magazynowanie piętrowo - skrzynia na skrzyni lub regał na regale? Zamawiający dopuszcza rozwiązania piętrowe słuŝące przechowaniu modułów. Pytanie 21 Jeśli zamawiający wymaga aby dostarczone regały/skrzynie były konstrukcją, do przechowywania podłogi w warunkach wysokiego składowania, to czy wózki których wymaga zamawiający powinny być wózkami do obsługi magazynu wysokiego składowania? Czy mają to być wózki ręczne? Zamówienie dotyczy wózka transportowego elektrycznego do transportu pojedynczych modułów z magazynu na arenę główną- wózki do obsługi magazynu wysokiego składowania. Pytanie 22 Zamawiający w załączniku nr 2 pkt.4 określa, Ŝe przeglądy gwarancyjne odbywać się będą jeden raz w kaŝdym półroczu kalendarzowym, prosimy o wyjaśnienie czy przeglądy takie będą odbywać się na podłodze złoŝonej czy rozłoŝonej. Jeśli na podłodze rozłoŝonej to czy rozłoŝenie podłogi będzie po stronie Zamawiającego czy dostawcy? Czy koszty związane z rozłoŝeniem podłogi na czas przeglądu będzie kaŝdorazowo ponosił Zamawiający czy dostawca systemowej podłogi? 8

9 Przeglądy będą odbywać się na podłodze rozłoŝonej przez zarządcę Kraków Areny. Pytanie 23 Czy naleŝy przyjąć do wyceny pełen komplet do siatkówki: słupki, siatka, wieszak na siatkę, osłony słupków, stanowisko sędziowskie, tuleje, dekle? Czy siatkówka ma posiadać Certyfikat FIVB Official oraz czy Wykonawca ma przewidzieć w ofercie adaptery do montaŝu słupków w istniejących tulejach? Do wyceny naleŝy przyjąć pełen certyfikowany komplet do siatkówki FIVB. Moduły powinny być zaopatrzone system montaŝu słupków do siatkówki. Pytanie 24 Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wierzchniej warstwy panela sportowego. Czy naleŝy przyjąć deskę bukową czy teŝ dębową? Zamawiający określił w specyfikacji nawierzchnię drewna: Wymagana jest nowa podłoga o nawierzchni klepkowej z drewna litego (klonowego, dębowego, bukowego lub jesionowego) Pytanie 25 Bardzo prosimy o potwierdzenie poniŝszego rozwiązanie dotyczącego koszy najazdowych. Koszykówka najazdowa Hydroplay ACE S04100, zatwierdzona do międzynarodowych rozgrywek atestem FIBA oraz testowana przez instytut TUV Italia, spełniając wymagania i będąca zgodna z normami EN KaŜda konstrukcja kosza składa się z czterech głównych elementów: podstawy, ramy tylnej, ramy przedniej i ramienia wysięgnika. Podstawa posiada całkowite wymiary zewnętrzne 2030x1050mm wykonana została z zamkniętych profili stalowych o przekroju: 150x50x4mm i 150x50x3mm. Z tyłu konstrukcji na podstawie zamocowano betonowy balast stanowiący przeciwwagę całej struktury kosza. ObciąŜenie o wadze 500 kg osłonięto osłoną wykonaną z pianki i materiału PVC. Rama tylna została wykonana w całości z profili zamkniętych o przekroju 80x50x3mm zespawanych ze sobą pod róŝnymi kątami nachylenia w celu wzmocnienia całej konstrukcji oraz amortyzacji drgań przechodzących poprzez ramię struktury występujących podczas gry. Rama przednia została wykonana z profili zamkniętych o przekroju 120x60x3mm zespawanych ze sobą pod róŝnymi kątami nachylenia oraz wzmocniona poprzez uŝycie dodatkowych płytek stalowych o przekroju poprzecznym 100x15mm. Ramię wysięgnika charakteryzuje nowy zakrzywiony kształt wykonany w wyniku połączenia za pomocą impulsowego spawania i laserowego cięcia blachy stalowej o grubości 3mm (góra i dół) 4 mm (po bokach) i usztywniony poprzez stalowy profil o przekroju 80x20x0mm oraz stalowych płyt/blach o grubości 10mm które udraŝniają i umoŝliwiają przeciągnięcie wewnątrz kabli zasilających zegary 24sek. Wewnątrz wysięgnika ramienia znajduje się urządzenie mechaniczne które pozwala na ustawienie tablicy prostopadle do podstawy na róŝnej wysokości gry. Z tyłu ramienia wysięgnika zamocowano kształtownik o grubości 12mm który pozwala na połączenie tylnej i przedniej ramy z ramieniem wysięgnika. Połączenie wszystkich czterech elementów stanowiących konstrukcję kosza jest uzyskane poprzez uŝycie stalowych, chromowanych sworzni o przekroju 25mm i 30mm oraz 9

10 łoŝysk kulkowych i łoŝysk igiełkowych, które pozwalają na prawidłowy i płynny ruch elementów spajających oraz całej konstrukcji podczas podnoszenia do wysokości PLAY i opuszczania kosza do pozycji REST. Przemieszczenia kosza najazdowego po posadzce sportowej umoŝliwiają 4 koła o średnicy 200mm, szerokości 50mm i obciąŝeniu 450kg. Koła posiadają rdzeń z aluminiowego odlewu wykonanego metodą ciśnieniową oraz niebrudzącej gumy elastycznej na zewnątrz koła. Dwa koła skrętne zamontowane są z przodu podstawy i dwa koła z tyłu, zamontowane pod balastem kosza do konstrukcji podstawy. W razie potrzeby istnieje moŝliwość zwiększenia liczby kół maksymalnie do 9 (3 koła z przodu i 6 kół w tylnej części podstawy). Hydrauliczne, elektryczne sterowanie (220V) jest zespolone w wewnętrznej przestrzeni konstrukcji do podstawy struktury. Sterowanie odbywa się za pomocą dźwigni A, która pozwala na podniesienie lub opuszczenie kół przejezdnych oraz ustawienie konstrukcji w pozycji PLAY lub niezaleŝnej dźwigni B, która pozwala na złoŝenie konstrukcji do pozycji REST. Do zespołu napędowego podłączony jest specjalny tłok oleo-dynamiczny który jest wyposaŝony w specjalne złączki, zawór bezpieczeństwa i przednią nakrętkę regulacyjną, która pozwala w razie potrzeby na dostosowanie wysokości całej konstrukcji. Równolegle do tłoka pomiędzy tylną częścią podstawy i przednią ramą konstrukcji umieszczona jest teleskopowa belka pełniąca rolę pomocniczą, podczas podnoszenia konstrukcji do pozycji PLAY czy opuszczania do pozycji REST mechanizm wskazuje wysokość konstrukcji względem przyjętych paramentów wysokości dla koszykówki profesjonalnej czy mini. Konstrukcja koszykówki najazdowej ACE dostarczana jest z: - zestaw osłon przedniej ramy i wysięgnika konstrukcji, wykonanych ze sklejki, wypełnionych pianką i pokrytych materiałem zmywalnym PVC. Grubość 15cm. Zaprojektowane w celu ochrony przedniej części konstrukcji, zgodne z wymogami FIBA, - tablic wykonanych ze szkła hartowanego, w zgodności z normami EN Tablice o grubości 12mm, z otworami umoŝliwiającymi bezpośrednie mocowania obręczy do konstrukcji wysięgnika ramienia oraz folii oklejonej z tyłu tablicy. Szkło tablicy montowane jest do ramy stalowej metodą L. Tablice do koszykówki wyposaŝone są osłony dolnej krawędzi (wykonane z poliuretanu) zgodne z wymogami FIBA jak równieŝ w czerwone światełka LED umoŝliwiający połączenie z zegarami 24sec. -uchylne obręcze z bezhakowym systemem mocowania siatki -siateczki do obręczy wykonane z wytrzymałego nylonu, -tylne płyty z akcesoriami do kotwienia w nawierzchni. Koszykówka najazdowa ACE posiada wysięg ramienia 325cm co gwarantuje zachowanie bezpiecznej odległości 200 cm pomiędzy osłoną ramy przedniej konstrukcji oraz zewnętrznej krawędzi linii pola boiska do gry w koszykówkę, co w całości wymaga 450 cm dla prawidłowego ustawienia konstrukcji na nawierzchni boiska. Ogólne wymiary w pozycji REST: 485x200(szerokość tablicy kosza z osłoną)x198cm. Waga całkowita jednej konstrukcji to ok kg. 10

11 Czy naleŝy przewidzieć dodatkowy tylni balast, który wykluczy konieczność zastosowania tylniego zaczepu? Zamawiający określił w specyfikacji rodzaj osprzętu do koszykówki: Dostawa 4 szt. koszy najazdowych z certyfikatem FIBA, (bez systemu kotwienia w podłoŝu) Pytanie 26 JeŜeli chodzi o bramki do piłki ręcznej, czy naleŝy przyjąć osprzęt z certyfikatem IHF czy EHF? NaleŜy przyjąć osprzęt z certyfikatem IHF. Dodatkowo do oferty naleŝy załączyć kartę techniczną produktu ze wskazaniem producenta i nazwy katalogowej wraz z ewentualną informacją gdzie proponowany produkt jest uŝytkowany. Otrzymują: 1x Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ 1x Strona internetowa ZIS 1 x a/a 11

WYPOSAŻENIE HALI SPORTOWEJ W PRZEDBORZU

WYPOSAŻENIE HALI SPORTOWEJ W PRZEDBORZU OFERTA CENOWA Załącznik nr 1a do SIWZ WYPOSAŻENIE HALI SPORTOWEJ W PRZEDBORZU Nazwa artykułu J.m. Ilość Cena jednostkowa netto Wartość netto VAT % Wartość brutto Koszykówka - boisko główne Wysięgnik podstropowy

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Remont sali gimnastycznej i korekcyjnej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Remont sali gimnastycznej i korekcyjnej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach. Czerwionka-Leszczyny 02.02.2015 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu znak ZP.271.1.2015 ZP.271.1.2015 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Remont sali gimnastycznej i korekcyjnej

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 146884-2011; data zamieszczenia: 07.06.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 146884-2011; data zamieszczenia: 07.06.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 133176-2011 z dnia 2011-05-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Dobromierz Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x

Bardziej szczegółowo

DE-WZP-BS-321-47/11(827) Warszawa, 2011-08-04

DE-WZP-BS-321-47/11(827) Warszawa, 2011-08-04 DE-WZP-BS-321-47/11(827) Warszawa, 2011-08-04 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Dostawa podłogi mobilnej do Hali Ergo Arena

Dostawa podłogi mobilnej do Hali Ergo Arena SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa podłogi mobilnej do Hali Ergo Arena Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200 000

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.10.11.01 URZĄDZENIA SPORTOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.10.11.01 URZĄDZENIA SPORTOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH URZĄDZENIA SPORTOWE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego dla zamówienia pn.: Remont sali gimnastycznej i korekcyjnej w Szkole Podstawowej Nr3 w Czerwionce-Leszczynach.

Dotyczy przetargu nieograniczonego dla zamówienia pn.: Remont sali gimnastycznej i korekcyjnej w Szkole Podstawowej Nr3 w Czerwionce-Leszczynach. Czerwionka-Leszczyny 29.01.2015 r. ZP.271.1.2015 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu znak ZP.271.1.2015 Dotyczy przetargu nieograniczonego dla zamówienia pn.: Remont sali gimnastycznej i korekcyjnej

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 20 grudnia 2006 r.

Szczecin, dnia 20 grudnia 2006 r. Szczecin, dnia 20 grudnia 2006 r. Dotyczy: Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyŝej 60 tys. euro na Wykonanie robót budowlanych obejmujących przykrycie

Bardziej szczegółowo

Kalisz: Dostawa sprzętu do prowadzenia wideo-nauczania w oparciu o rozwiązanie do

Kalisz: Dostawa sprzętu do prowadzenia wideo-nauczania w oparciu o rozwiązanie do Kalisz: Dostawa sprzętu do prowadzenia wideo-nauczania w oparciu o rozwiązanie do wideokonferencji oraz sprzętu multimedialnego dla pracowni teatralnej i filmowofotograficznej dla Państwowej WyŜszej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Wałcz, 31.05.2010 r. INFORMACJA O WNIESIENIU ODWOŁANIA

Wałcz, 31.05.2010 r. INFORMACJA O WNIESIENIU ODWOŁANIA Wałcz, 31.05.2010 r. INFORMACJA O WNIESIENIU ODWOŁANIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego wraz z montaŝem, uruchomieniem i szkoleniem pracowników zamawiającego, - tomografu

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło do ZOL Kraków, Kołłątaja 7 dnia 5.12.2008 r. Kraków dnia 4 grudnia 2008r.

Wpłynęło do ZOL Kraków, Kołłątaja 7 dnia 5.12.2008 r. Kraków dnia 4 grudnia 2008r. Wpłynęło do ZOL Kraków, Kołłątaja 7 dnia 5.12.2008 r. Kraków dnia 4 grudnia 2008r. Protestujący: Zakład Opiekuńczo Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek ul. Kołłątaja 7 31-502 Kraków

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 05. NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE BOISK

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 05. NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE BOISK SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 05. NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE BOISK 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.banacha 12, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk O G Ł A S Z A

Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.banacha 12, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk O G Ł A S Z A Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.banacha 12, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk O G Ł A S Z A przetarg nieograniczony o wartości poniŝej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Z I NR 22 z dnia 22.06.2015 roku

O D P O W I E D Z I NR 22 z dnia 22.06.2015 roku O D P O W I E D Z I NR 22 z dnia 22.06.2015 roku PYTANIE NR 1 Czy z uwagi na fakt, że system fabrycznego obustronnego lakierowania paneli sportowych jest korzystniejszym rozwiązaniem z uwagi na gwarancję

Bardziej szczegółowo

RRG.ZP.341/06/10 Załącznik nr 6 do SIWZ DOPOSAŻENIE HALI SPORTOWEJ W SPRZĘT SPORTOWY WSZYSTKI SPRZĘT I URZĄDZENIA MUSZA BYĆ NOWE

RRG.ZP.341/06/10 Załącznik nr 6 do SIWZ DOPOSAŻENIE HALI SPORTOWEJ W SPRZĘT SPORTOWY WSZYSTKI SPRZĘT I URZĄDZENIA MUSZA BYĆ NOWE RRG.ZP.341/06/10 Załącznik nr 6 do SIWZ DOPOSAŻENIE HALI SPORTOWEJ W SPRZĘT SPORTOWY WSZYSTKI SPRZĘT I URZĄDZENIA MUSZA BYĆ NOWE L.P. NAZWA SPRZĘTU 1. KIJ DO 2. KIJ DO 3. PIŁKA DO 4. PIŁKA NOŻNA HALOWA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE REGAŁÓW

INFORMACJE DOTYCZĄCE REGAŁÓW INFORMACJE DOTYCZĄCE REGAŁÓW 1. Szyny wykonane ze stali zimnowalcowanej, ocynkowanej. 2. Minimalne wymiary szyn: szerokość 70 mm, wysokość 15 mm; 3. Konstrukcja szyn i technologia ich ułoŝenia powinna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 45.45.30.00-7 roboty remontowe i renowacyjne 45.21.22.22-8. roboty budowlane związane z salami gimastycznymi 45.43.20.00-4, kładzenie

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, 28 września 2015 r. Izba Skarbowa w Olsztynie 2801-LO-1.260.1.2015. Do wszystkich uczestników postępowania

Olsztyn, 28 września 2015 r. Izba Skarbowa w Olsztynie 2801-LO-1.260.1.2015. Do wszystkich uczestników postępowania Olsztyn, 28 września 2015 r. Izba Skarbowa w Olsztynie 2801-LO-1.260.1.2015 Do wszystkich uczestników postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 2801-LO-1.260.1.2015 w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2009/32/MB

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2009/32/MB Kraków, 2 październik 2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2009/32/MB w postępowaniu prowadzonym wg Procedury wyboru dostawców oraz dokonywania zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: Dostawa zestawów komputerowych i oprogramowania dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych Numer ogłoszenia: 305412-2010; data zamieszczenia: 24.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZA DOSTAWY I MONTAŻU REGAŁÓW PRZESÓWNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZA DOSTAWY I MONTAŻU REGAŁÓW PRZESÓWNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZA DOSTAWY I MONTAŻU REGAŁÓW PRZESÓWNYCH 1. Zamawiający wymaga uzyskania min. 4 143 mb półek. 2. Zamawiający wymaga, aby regały były nowe i odpowiadały co do jakości, wymogom wyrobów

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 17 lipca 2013 r.

WYROK. z dnia 17 lipca 2013 r. Sygn. akt: KIO 1598/13 WYROK z dnia 17 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska - Romek Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GENETYKI i HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK ul. POSTĘPU 1, JASTRZĘBIEC, 05-552 WÓLKA KOSOWSKA

INSTYTUT GENETYKI i HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK ul. POSTĘPU 1, JASTRZĘBIEC, 05-552 WÓLKA KOSOWSKA Jastrzębiec, 07 czerwca 2010 r. Dotyczy przetargu DAZ-2401/ 21 / 10 na dostawę środków czystości. Do zamawiającego wpłynęło następujące pytanie, na które odpowiedź zamawiający publikuje poniŝej: 1) Zwracamy

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 16 października 2012 r.

WYROK. z dnia 16 października 2012 r. Sygn. akt: KIO 2094/12 WYROK z dnia 16 października 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 października

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: 271.16.2015 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2)

Znak sprawy: 271.16.2015 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2) Sulejów, 30.09.2015 r. Znak sprawy: 271.16.2015 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2) dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=89...

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=89... 1 Lublin: Zestaw do badań ubytku słuchu, wad wzroku i EKG; UM-ZP- 262-32/11 Numer ogłoszenia: 89325-2011; data zamieszczenia: 18.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PRZETARGU NA Dostawy części zamiennych do samochodów Mercedes - Benz Numer sprawy: TP/227/2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PRZETARGU NA Dostawy części zamiennych do samochodów Mercedes - Benz Numer sprawy: TP/227/2009 Kielce dn. 05.01.2010 r. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PRZETARGU NA Dostawy części zamiennych do samochodów Mercedes - Benz Numer sprawy: TP/227/2009 Pytanie 1 Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia BIURO OCHRONY RZĄDU Tel. (+48 22) 606 50 00 Tel. (+48 22) 606 51 01 Tel. (+48 22) 606 51 36 Fax (+48 22) 606 51 07 ul. PodchorąŜych 38, 00-463 Warszawa, www.bor.gov.pl, e-mail: kancelaria@bor.gov.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PPHU POLSPORT s. j. 65-770 Zielona Góra ul. Kręta 5 e-mail:polsport@post.pl www.polsport.zgora.pl Tel /068/ 4533450 Tel / Fax 068/ 3263794

PPHU POLSPORT s. j. 65-770 Zielona Góra ul. Kręta 5 e-mail:polsport@post.pl www.polsport.zgora.pl Tel /068/ 4533450 Tel / Fax 068/ 3263794 PPHU POLSPORT s. j. 65-770 Zielona Góra ul. Kręta 5 e-mail:polsport@post.pl Tel /068/ 4533450 Tel / Fax 068/ 3263794 Rok załoŝenia 1991 Obowiązuje od 04. 2013 Pozycja Nazwa wyposaŝenia Jednostka Koszykówka

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 10 listopada 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 10 listopada 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2338/11 WYROK z dnia 10 listopada 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 listopada

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 Podkowa Leśna, dnia 29.11.2013 r. ZP.271-15/2013 Dotyczy przetargu pn.: INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 Dostawa i montaŝ mebli oraz sprzętów do Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej przy ul. Jana Pawła II Wykonując

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

OFERTA PRZETARGOWA. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Oferenta) OFERTA PRZETARGOWA POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 38-400 KROSNO ul. Bieszczadzka 1 Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Zakup ciągnika rolniczego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WRAZ Z MODYFIKACJĄ TREŚCI SIWZ

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WRAZ Z MODYFIKACJĄ TREŚCI SIWZ Strona1 Nr sprawy: AZP-240/PN-p207/11/2015-428 Lublin, 04.08.2015 r. Wykonawcy zainteresowani postępowaniem Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 17 stycznia 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 17 stycznia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 19/11 WYROK z dnia 17 stycznia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Małgorzata Wilim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

OG/328/2011 Katowice, dn. 27.07.2011r. TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ

OG/328/2011 Katowice, dn. 27.07.2011r. TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ OG/328/2011 Katowice, dn. 27.07.2011r. TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) II ZMIANA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) II ZMIANA Gmina Boguty-Pianki ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45 07-325 Boguty-Pianki tel. (86) 277 50 03, fax tel. (86) 277 50 03, e-mail ugbogut@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) II ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST 02.01.00 Prace wykończeniowe dotyczące robót zewnętrznych. ST 02.01.03. Wymagania dotyczące wykonania i ułoŝenia nawierzchni typu poliuretan na boisku wielofunkcyjnym i tartanowej bieŝni 2 torowej ze

Bardziej szczegółowo

GMINA SULMIERZYCE. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia III

GMINA SULMIERZYCE. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia III Sulmierzyce dnia 5 września 2013r. Zamawiający Regon 590648184 Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271.1.17.2013.AS Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

DOA.III-3323-36/08 Kielce, 2008.10.28

DOA.III-3323-36/08 Kielce, 2008.10.28 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWAŚWIĘTOKRZYSKIEGO 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 0-41 342 1840, fax 0-41 344 52 65 DOA.III-3323-36/08 Kielce, 2008.10.28 Do wszystkich zainteresowanych, którzy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 8.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 8.0 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 8.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 8.0 MONTAŻ i DOSTAWA URZĄDZENIA SPORTOWE i WYPOSAŻENIE Nazwy i kody robót wg CPV 36 40 00 00-2 Artykuły i sprzęt sportowy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę przenośnej estrady plenerowej z zadaszeniem osłaniającym scenę dla Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim przy ul. Chopina

Bardziej szczegółowo

dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek rehabilitacyjnych wraz z szafkami

dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek rehabilitacyjnych wraz z szafkami Rzeszów, 29.07.2014 r. AD.ZP.3810-4/2014/JJ dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek rehabilitacyjnych wraz z szafkami W związku z pytaniami złożonymi do specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWANIE KRĘGÓW ROLLBLOCK ROLLCRADLE COILTRAY COILMAT STORAGEBEAMS

SKŁADOWANIE KRĘGÓW ROLLBLOCK ROLLCRADLE COILTRAY COILMAT STORAGEBEAMS SKŁADOWANIE KRĘGÓW ROLLBLOCK ROLLCRADLE COILTRAY COILMAT STORAGEBEAMS ROLLBLOCK System Rollblock umożliwia maksymalne zagospodarowanie miejsca w magazynie kręgów, zapewniając zabezpieczenie przed uszkodzeniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ opracowany zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZA fi Z;\ Il PO;~ ; -:'J

ZA fi Z;\ Il PO;~ ; -:'J ZA fi Z;\ Il PO;~ ; -:'J KROSNIENSXJEGO IZ. I O 1.3421-8/09 Krosno, dn. 29.05.2009 r. Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010-11-26 DE-WZP-BN-321-49/10 (1101) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Warszawa, 2010-11-26 DE-WZP-BN-321-49/10 (1101) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Warszawa, 2010-11-26 DE-WZP-BN-321-49/10 (1101) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

MULTISPORT ARENA. Multisport Arena to boisko wielofunkcyjne wydzielone bandami.

MULTISPORT ARENA. Multisport Arena to boisko wielofunkcyjne wydzielone bandami. MULTISPORT ARENA 2 MULTISPORT ARENA Multisport Arena to boisko wielofunkcyjne wydzielone bandami. Montowane do podłoża z możliwością demontażu. Wszystkie stalowe części ogrodzenia i bramek są ocynkowane

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie. DZP/ /01/2010 Warszawa, dnia 29.01.2010

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie. DZP/ /01/2010 Warszawa, dnia 29.01.2010 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/ /01/2010 Warszawa, dnia 29.01.2010 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 1 z 5 2008-05-27 12:18 Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Opole: Usługi restauracyjne i hotelarskie oraz udostępnianie sal konferencyjnych dla Sądu Okręgowego w Opolu w podziale na zadania Numer ogłoszenia: 195152-2011; data zamieszczenia: 12.07.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych. Toruń, dnia 12.07.2012 r. L.dz. SSM-XI-47/Z/2012/ /12 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych. W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę

Bardziej szczegółowo

BDG-III-3820-01/08 Do Wykonawców

BDG-III-3820-01/08 Do Wykonawców W arszawa, dnia 17.03.2008 r. R Z E C Z P O S P O L I T A P O L S K A MINISTERSTW O SPRAW IEDLIW OŚCI Al. Ujazdowskie 11 00-950 WARSZAWA Skr. Poczt. 33 Centrala tel. 521-28-88 BDG-III-3820-01/08 Do Wykonawców

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 skrzydło sali gimnastycznej

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 skrzydło sali gimnastycznej SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.08.02 POKRYCIE DACHOWE Z BLACHY OBRÓBKI BLACHARSKIE PARAPETY ZEWNĘTRZNE KOD CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=myforms&action=s...

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=myforms&action=s... Page 1 of 5 Katowice: Projekt i przebudowa pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii zlokalizowanego na VII piętrze segmentu C budynku Głównego Zespołu Klinicznego SP CSK im. prof. K. Gibińskiego

Bardziej szczegółowo

dotyczy: przetargu nieograniczonego Zakup i dostawa opatrunków 88/2013.

dotyczy: przetargu nieograniczonego Zakup i dostawa opatrunków 88/2013. Poznań, dnia 2013-08-13 EZ/350/88/2013/ 1002 Wg rozdzielnik: Do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne. dotyczy: przetargu nieograniczonego Zakup i dostawa opatrunków

Bardziej szczegółowo

PYTANIA z dnia 02.03.2016 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami

PYTANIA z dnia 02.03.2016 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami Częstochowa, 2016-03-09 IZ.271.9.2016 PYTANIA z dnia 02.03.2016 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontów w następujących

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego: na roboty budowlane wymiana stolarki zewnętrznej w budynku przy ul. Grodzkiej 50 w Szczecinie.

Dotyczy przetargu nieograniczonego: na roboty budowlane wymiana stolarki zewnętrznej w budynku przy ul. Grodzkiej 50 w Szczecinie. znak sprawy: AS/BZP/01/2013 Szczecin dnia 25.01.2013r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy przetargu nieograniczonego: na roboty budowlane wymiana stolarki zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZP-27/2008 00-078

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZP-27/2008 00-078 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczenie obowiązkowe Zamieszczenie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka wyposażenia zewnętrznych boisk sportowych.

Charakterystyka wyposażenia zewnętrznych boisk sportowych. Załącznik 2. Charakterystyka wyposażenia zewnętrznych boisk sportowych. Art. nr Nazwa artykułu J.m. Il. sztuk 1. Koszykówka polowa mocowana w tulejach (demontowalna), tablica 105 x 180 cm - 2 boiska. 1-28-2,2

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK

WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK Firlej: WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012- Firlej, ul. Spacerowa Numer ogłoszenia: 126860-2010; data zamieszczenia ogłoszenia w BZP: 10.05.2010 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

DO PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO WYPOSAŻENIA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ

DO PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO WYPOSAŻENIA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO WYPOSAŻENIA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ 1. Dane ogólne : 1.1 Nazwa i miejsce inwestycji : 1.2 Inwestor : Hala widowiskowo - sportowa. Gmina Miasto Legionowo.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 19 kwietnia 2013 r.

POSTANOWIENIE z dnia 19 kwietnia 2013 r. Sygn. akt: KIO 781/13 POSTANOWIENIE z dnia 19 kwietnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Rzońca Protokolant: Radosław Cwyl po przeprowadzeniu posiedzenia niejawnego z udziałem

Bardziej szczegółowo

Łódź: Budowa szkolnego placu zabaw realizowanego w ramach programu Radosna szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 34 w Łodzi, ul. Ćwiklińskiej 9.

Łódź: Budowa szkolnego placu zabaw realizowanego w ramach programu Radosna szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 34 w Łodzi, ul. Ćwiklińskiej 9. Page 1 of 5 Łódź: Budowa szkolnego placu zabaw realizowanego w ramach programu Radosna szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 34 w Łodzi, ul. Ćwiklińskiej 9 Numer ogłoszenia: 304636-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. c) Okno inspektowe wykonane z poliwęglanu litego.

Zapytanie ofertowe. c) Okno inspektowe wykonane z poliwęglanu litego. Mikołów, 20.03.2015 r. Zapytanie ofertowe I. Zamawiający: Śląski Ogród Botaniczny Związek Stowarzyszeń ul. Sosnowa 5, 43-900 Mikołów NIP: 635-168-17-50 II. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Puck: Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego pt. Aktywność-Praca-Rozwój

Puck: Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego pt. Aktywność-Praca-Rozwój Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia : www.bip.miasto.puck.pl Puck: Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla Beneficjentów Ostatecznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia dla zadania: pn. Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia dla zadania: pn. Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia dla zadania: pn. Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych Strona 1 z 10 Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja SIWZ. najniŝsza cena brutto k B = -------------------------------------------------- x 100 pkt. cena brutto oferty ocenianego Wykonawcy

Modyfikacja SIWZ. najniŝsza cena brutto k B = -------------------------------------------------- x 100 pkt. cena brutto oferty ocenianego Wykonawcy Znak postępowania ZKM-01/11 Wągrowiec,11.03.2011r. Modyfikacja SIWZ Rozdział 12 Opis sposobu obliczenia ceny. 2. KRYTERIUM OCENY OFERT : Cena całkowita brutto dostarczanych pojazdów. W poniŝszym kryterium

Bardziej szczegółowo

ZIKiT/R/0463/10/NZ/53599 Kraków, 07.10.2010 r.

ZIKiT/R/0463/10/NZ/53599 Kraków, 07.10.2010 r. ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417,email: sekretariat@zikit.krakow.pl ZIKiT/R/0463/10/NZ/53599

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 31 marca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 31 marca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 282/10 WYROK z dnia 31 marca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Andrzej Niwicki Marzena Teresa Ordysińska Anna Packo Protokolant: Łukasz Listkiewicz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2009/27/MB

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2009/27/MB Kraków, 01 październik 2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2009/27/MB w postępowaniu prowadzonym wg Procedury wyboru dostawców oraz dokonywania zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Rzeszów: Dostawa wyposaŝenia biura projektu w ramach zadania pn. Przygotowanie projektu,

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia Zestawienie ilościowe i asortymentowe Pakiet I dostawa nowych pojemników i kontenerów Lp. Typ pojemnika Wielkość zamówienia [sztuk] 1 ZW-28-7,5 m 3 4 2 KP -7-6,5

Bardziej szczegółowo

do pomieszczeń WCO. 23256zl. netto 28604,88zł. brutto 27200zł. netto 33456zł. brutto 23 400zł. netto 28 782zł. brutto 98,84 pkt.

do pomieszczeń WCO. 23256zl. netto 28604,88zł. brutto 27200zł. netto 33456zł. brutto 23 400zł. netto 28 782zł. brutto 98,84 pkt. Poznań, dnia 2012-04-0 EZ/0/29/2012/..469... Do Wykonawców wg rozdzielnika Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 0/29/2012 na zakup i dostawę urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń WCO. Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA ZAŁĄCZNIK NR 5 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PRZEBUDOWA OGRODZENIA TERENU W GIMNAZJUM NR 2 RZY UL. PRZYJAŹNI 28 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SPIS TREŚCI: 1. Ogrodzenie,

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-55-47-123, fax 58-552-17-92

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-55-47-123, fax 58-552-17-92 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-55-47-123, fax 58-552-17-92 Gdańsk, 08.03.2010r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 193 000,00

Bardziej szczegółowo

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=20...

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=20... 1 Lublin: Drukarki termotransferowe wraz z materiałami eksploatacyjnymi; nr sprawy UM-ZP-262-68/10 Numer ogłoszenia: 201945-2010; data zamieszczenia: 28.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie:

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie: Wrocław, dn. 20.08.2012r. Dotyczy: PN 56/12 - przetarg na dostawę materiałów szewnych Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie: Pytanie nr 1: Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 6 listopada 2012 r.

WYROK. z dnia 6 listopada 2012 r. Sygn. akt: KIO 2299/12 WYROK z dnia 6 listopada 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 listopada

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha, woj. podlaskie, tel. 085 6850400, 6850394, faks 085 6850400.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha, woj. podlaskie, tel. 085 6850400, 6850394, faks 085 6850400. Czeremcha: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko- Orlik 2012 Numer ogłoszenia: 158450-2009; data zamieszczenia: 20.05.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. 1-go Maja 11 w Płocku ( od strony ulicy 1-go Maja) ZAKRES ROBÓT - demontaż

Bardziej szczegółowo

ZP/BSz.342-GS/01/5/2011 Warszawa, dnia 25.01.2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZAKOŃCZONYM AUKCJĄ ELEKTRONICZNĄ

ZP/BSz.342-GS/01/5/2011 Warszawa, dnia 25.01.2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZAKOŃCZONYM AUKCJĄ ELEKTRONICZNĄ ZP/BSz.342-GS/01/5/2011 Warszawa, dnia 25.01.2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZAKOŃCZONYM AUKCJĄ ELEKTRONICZNĄ o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 193 000 euro określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umlub.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umlub.pl 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umlub.pl Lublin: Wykonanie modernizacji wentylacji wyciągowej w salach ćwiczeniowych Katedry

Bardziej szczegółowo

BZP.2421.23.2012.KP Wrocław, dnia 19 czerwca 2012 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2

BZP.2421.23.2012.KP Wrocław, dnia 19 czerwca 2012 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 BZP.2421.23.2012.KP Wrocław, dnia 19 czerwca 2012 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Świadczenie usług pocztowych

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/007/04 /2012 Katowice 2012-04-25 ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPO/AZ/007/04 /2012 Katowice 2012-04-25 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPO/AZ/007/04 /2012 Katowice 2012-04-25 ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na dostawę regałów jezdnych

Bardziej szczegółowo

zamówienia w terminie 25 dni od momentu podpisania umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i

zamówienia w terminie 25 dni od momentu podpisania umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i Strona 1 z 5 Poznań: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 20 komputerów przenośnych - laptopów wraz z torbami oraz 4 sztuk zestawów komputerowych wraz z monitorem i drukarką dla Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Katowice, dnia 30 kwietnia 2009 roku. ZWPS/... /2009 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO Warszawa, 2009-08- 04 EDUKACJI NARODOWEJ 00 918 WARSZAWA AL. SZUCHA 25

MINISTERSTWO Warszawa, 2009-08- 04 EDUKACJI NARODOWEJ 00 918 WARSZAWA AL. SZUCHA 25 MINISTERSTWO Warszawa, 2009-08- 04 EDUKACJI NARODOWEJ 00 918 WARSZAWA AL. SZUCHA 25 DE-WZP-BS-321-27/09 (44) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

- Demontaż istniejącego dźwigu wraz ze stalowym podestem na którym jest posadowiony. Wymiary obecnego podestu ok. 4m x 6m.

- Demontaż istniejącego dźwigu wraz ze stalowym podestem na którym jest posadowiony. Wymiary obecnego podestu ok. 4m x 6m. ZSŻ/PN/2/2013/SEJK POGOŃ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, woj. Strona 1 z 5 Poznań: Wykonanie wraz z dostawą gadŝetów promocyjnych z logo powiatu poznańskiego z moŝliwością składania ofert częściowych - VI części. Numer ogłoszenia: 178952-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 19 października 2009r. Przewodniczący: Emil Kuriata

WYROK z dnia 19 października 2009r. Przewodniczący: Emil Kuriata Sygn. akt: KIO/UZP 1268/09 WYROK z dnia 19 października 2009r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Członkowie: Protokolant: Izabela Kuciak Emil Kuriata Paulina Zalewska po

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA ZASILACZA AWARYJNEGO O DUŻEJ MOCY WRAZ Z MONTAŻEM (DEDYKOWANY SYSTEM UPS)

DOSTAWA ZASILACZA AWARYJNEGO O DUŻEJ MOCY WRAZ Z MONTAŻEM (DEDYKOWANY SYSTEM UPS) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY : MARIA NOWAK : 2,02,2009. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS OFERTOWY : MARIA NOWAK : 2,02,2009. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : KOSZTORYS OFERTOWY : DOSTAWA I MONTAś WYPOSAZENIA HALI SPORTOWO WIDOWISKOWEJ : NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI UL KOSCIUSZKI 41 : URZAD MIASTA W NOWOGRODZIE BOBRZANSKIM : NOWOGROD BOBRZANSKI UL SLOWACKIEGO 11 : WYPOSAZENIE

Bardziej szczegółowo

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik Nr 2 do SIWZ Projekt wykonawczy Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 8 lipca 2010r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 8 lipca 2010r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1220/10 WYROK z dnia 8 lipca 2010r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Protokolant: Przemysław Śpiewak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lipca

Bardziej szczegółowo

JW - 5. Warszawa, dnia 02.04.2015r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA: D/44/2015

JW - 5. Warszawa, dnia 02.04.2015r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA: D/44/2015 JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 JW - 5 Warszawa, dnia 02.04.2015r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA: D/44/2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 08.10.2013 DZ/271/120/582/2013. Szanowni Wykonawcy

Kraków, dnia 08.10.2013 DZ/271/120/582/2013. Szanowni Wykonawcy Kraków, dnia 08.10.2013 DZ/271/120/582/2013 Szanowni Wykonawcy Dotyczy: odpowiedzi na pytanie do postępowania przetargowego DZ/271/120/2013 - dostawa wraz z montażem wyposażenia gospodarczego Budynku E

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu na budowę ogólnodostępnej hali sportowej w miejscowości Cieszkowy gmina Czarnocin

Dotyczy przetargu na budowę ogólnodostępnej hali sportowej w miejscowości Cieszkowy gmina Czarnocin Dotyczy przetargu na budowę ogólnodostępnej hali sportowej w miejscowości Cieszkowy gmina Czarnocin Brak w przedmiarze balustrad i pochwytów schodowych w ilości 15,0mb. Czy uwzględnić? Odp: TAK Brak w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo