NZ AMA Kraków, dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NZ.273.88.2014.AMA Kraków, dnia 08.07.2014 r."

Transkrypt

1 NZ AMA Kraków, dnia r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Dostawa i montaŝ drewnianej modułowej podłogi sportowej oraz dostawa i montaŝ wyposaŝenia na potrzeby Kraków Areny.. Numer sprawy: NZ AMA. Wg rozdzielnika Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść pytań Wykonawcy wraz z odpowiedziami. Pytanie 1 Czy Zamawiający będzie wymagał dołączenia kompletu dokumentów dotyczących podłogi mobilnej do oferty przetargowej? Wymagane dokumenty dotyczące podłogi sportowej, mobilnej: 1 Atest Higieniczny PZH 2 Karta techniczna podłogi mobilnej potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technicznych 3 Autoryzacja producenta systemu sportowego, wystawiona dla Wykonawcy na przedmiotowe zadanie wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na podłogę sportową 4 Certyfikat FI BA 5 Opinia Polskiego Związku Piłki Siatkowej 6 Deklaracja Właściwości UŜytkowych : Zamawiający będzie wymagał dołączenia kompletu dokumentów wynikających z treści Specyfikacji technicznej, dotyczących podłogi mobilnej, przed podpisaniem umowy. Pytanie 2 Na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informujemy Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia. Zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) opis wskazuje na określone cechy charakterystyczne, które spełnia tylko i wyłącznie jeden produkt podłoga o nazwie Sportable firmy Tarkett. Tym samym Zamawiający wyklucza dostawców mogących zaoferować równorzędne lub lepsze mobilne podłogi sportowe innych producentów, które spełniają wymaganą przez Zamawiającego normę EN oraz posiadają certyfikat m.in. FIBA. NaleŜy podkreślić, Ŝe kaŝdy producent mobilnych drewnianych systemowych podłóg sportowych posiada własną technologię produkcji, która jest unikalna i niepowtarzalna, co oznacza, Ŝe podłogi sportowe róŝnych producentów będą miały róŝne parametry wymagane normą EN W SIWZ zawarto dokładne parametry podłogi Sportable, co jest niemoŝliwe 1

2 do osiągnięcia przez innych producentów z uwagi na wspomnianą wcześniej róŝną technologię produkcji. Norma określa zatem parametry podłogi w zakresie typu A4 (jak np. Tarkett Sportable) lub A3. Niemniej podłogi te, podobnie jak wskazana w SIWZ - Sportable firmy Tarkett, spełniają wymagane przez Zamawiającego zgodność z normą EN 14904, są profesjonalnymi podłogami drewnianymi wykonanymi z twardego drewna liściastego, a takŝe posiadają m.in. certyfikat FIBA. W związku z tym są podłogami spełniającymi wymagania Zamawiającego w świetle celu, któremu podłoga będąca przedmiotem zamówienia ma słuŝyć. Zamawiający podając w SIWZ konkretne cechy oraz certyfikaty jakimi odznaczać ma się zamawiana podłoga, zawęził zakres zamówienia wyłącznie do podłogi sportowej oferowanej przez firmę Tarkett, tym samym naruszył obowiązek prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia z zachowaniem uczciwej konkurencji oraz zakaz opisywania przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, tj. art. 7 ust. 1 oraz art. 29 PZP. Ponadto informujemy, Ŝe do rozgrywania meczy na wysokim poziomie zarówno w piłce siatkowej jak i piłce ręcznej wymagana jest wykładzina (certyfikaty FIVB, IHF). Na zawody niŝsze rangą moŝna stosować podłogę drewnianą, która nie musi posiadać Ŝadnych certyfikatów poszczególnych federacji. W przypadku hokeja przepisy równieŝ nie nakładają obowiązku Ŝadnych certyfikatów (LNH), a jedynie wymaga się aby nawierzchnia boiska była płaska, gładka, odpowiednio oznakowana dla celów hokeja halowego. FFBB jest to Francuski Związek Piłki Siatkowej, co oznacza, Ŝe w Polsce nie jest ten certyfikat respektowany, WVBF to natomiast Związek Piłki Siatkowej PlaŜowej, a jego posiadanie mija się z celem, gdyŝ siatkówkę plaŝową na profesjonalnym poziomie moŝna uprawiać tylko na piasku. W tym stanie rzeczy wnioskujemy o ponowne przeanalizowanie postanowień SIWZ i wprowadzenie stosownych zmian umoŝliwiających przeprowadzenie postępowania zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji, tj. określenia podstawowych wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia: - Modułowa mobilna podłoga sportowa powierzchniowo-elastyczna wykonana z twardego drewna liściastego, spełniająca wymagania normy EN jako typ podłogi A4, posiadająca certyfikat FIBA do rozgrywania meczy na poziomie I, posiadająca atest higieniczny PZH oraz klasę ogniotrwałości na poziomie Cfl-S1. Moduły podłogowe powinny posiadać zamki łączeniowe zabezpieczone antykorozyjnie i być zintegrowane z elementem elastycznym (legary, mata elastyczna), podłoga winna być wyposaŝona w bezpieczne listwy krawędziowe. Podłoga powinna mieć moŝliwość etapowej rozbudowy dla innych dyscyplin sportu i po rozbudowie spełniać wymagania IHF, FIVB oraz innych związków, a w szczególności Piłki Ręcznej i Piłki Siatkowej. oraz wykreślenia Ŝądania certyfikatów IHF, FFBB, WFBF, LNH. : Zamawiający określił podstawowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia w specyfikacji technicznej i koryguje jej zapisy w sposób następujący: 2

3 Nawierzchnia powinna posiadać certyfikaty FIBA - koszykówka, IHF - piłka ręczna oraz opinię PZPS/FIVB w zakresie moŝliwości rozłoŝenia na drewnianej podłodze nawierzchni GERFLOR. Powinna równieŝ posiadać atest PZH i autoryzację producenta Moduły podłogowe powinny posiadać zamki łączeniowe zabezpieczone antykorozyjnie i być zintegrowane z elementem elastycznym (lewary, mata elastyczna), podłoga winna być wyposaŝona w bezpieczne listwy krawędziowe. Podłoga powinna mieć moŝliwość etapowej rozbudowy dla innych dyscyplin sportu i po rozbudowie spełniać wymagania IHF, FIVB oraz innych związków, a w szczególności Piłki Ręcznej i Piłki Siatkowej. Zamawiający nie będzie Ŝądał przedstawienia certyfikatów FFBB, WVBF, LNH. Pytanie 3 Czy Zamawiający będzie wymagał zgodności ze wszystkimi 14 parametrami normy EN (w Specyfikacji podano tylko 12 parametrów). : Zamawiający będzie wymagał zgodności produktu z normą PNEN Pytanie 4 Czy Zamawiający uzna za równowaŝną podłogę sportową wykonaną z drewna litego fabrycznie lakierowanego, gdzie warstwa do zeszlifowania wynosi ok, 7mm, co oznacza kilkukrotnie większą moŝliwość przeprowadzenia renowacji niŝ w przypadku podłogi warstwowej, a zakres wilgotności powietrza przy uŝytkowaniu takiej podłogi wynosi 35-65%, a nie jak w przypadku drewna warstwowego 45-60%, co oznacza mniejsze restrykcje dla Zamawiającego przy ewentualnych kwestiach reklamacyjnych? Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równowaŝnych opisywanym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równowaŝne opisywanym, jest obowiązany wykazać, Ŝe oferowane przez niego dostawy, usługi lub prace spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Pytanie 5 Zamawiający w specyfikacji technicznej podłogi sportowej opisuje: KaŜdy moduł powinien być zintegrowany z podkładem i gotowy do montaŝu w całości a nie poszczególnymi warstwami", wg. naszej wiedzy takie rozwiązanie stosuje wyłącznie jeden producent tj. firma Tarkett. W związku z powyŝszym taki zapis ogranicza innym oferentom moŝliwość przystąpienia do przedmiotowego przetargu. Prosimy zatem o wykreślenie zapisu dotyczącego paneli zintegrowanych z podkładem. Zamawiający podtrzymuje zapis w specyfikacji technicznej KaŜdy moduł powinien być zintegrowany z podkładem i gotowy do montaŝu w całości a nie poszczególnymi warstwami. Pytanie 6 Zamawiający wymaga aby drewniana podłoga sportowa posiadała certyfikat WVBF. Prosimy o wyjaśnienie dlaczego zamawiający wymaga certyfikatu Światowej Federacji Siatkówki PlaŜowej dla podłogi drewnianej skoro wszystkie rozgrywki w tej dyscyplinie sportu rozgrywa się na piasku? Jest to zapis ograniczający krąg dostawców do jednego producenta - firmy Tarkett. Jednocześnie prosimy o wykreślenie wymogu posiadania certyfikatu WFBF. 3

4 Zamawiający nie będzie Ŝądał przedstawienia certyfikatów WVBF Pytanie 7 Wnosimy o wykreślenie wymogu posiadania certyfikatu IHF, gdyŝ rozgrywki IHF i EHF odbywają się wyłącznie na nawierzchni syntetycznej rolowanej np. Gerflor Taraflex s a nie na podłodze drewnianej. Zamawiający będzie Ŝądał przedstawienia certyfikatów IHF Pytanie 8 Wnosimy o wykreślenie zapisu wymagania opinii PZPS/FIVB na temat moŝliwości rozłoŝenia na niej nawierzchni Gerflor. Jest to oczywiste ze względów technicznych -jednak niemoŝliwe do przedłoŝenia w formie pisemnej Zamawiającemu w tak krótkim czasie składania ofert, ze względu na konieczność wystąpienia do tych federacji sportowych z odpowiednim wnioskiem i uzyskaniem stosownej odpowiedzi. W to miejsce wnosimy o wskazanie przez oferenta hali sportowej, gdzie nawierzchnia Gerflor jest uŝytkowana na oferowanej podłodze drewnianej wraz z pisemnym potwierdzeniem tego faktu. Zamawiający będzie Ŝądał opinii PZPS/FIVB przed zawarciem umowy. Pytanie 9 Wnosimy o wykreślenie parametrów technicznych podłogi określonych w tabeli w specyfikacji technicznej wykonania podłogi modułowej jako bezprzedmiotowego (wskazującego jedynie wybranego producenta - firmę Tarkett) i zastąpienie tego zapisu wymogiem posiadania deklaracji CE zgodności ze wszystkimi parametrami obowiązującej normy PN EN jako dokumentu wymaganego dla podłóg sportowej montowanej w hali sportowej, która szczegółowo określa parametry techniczne podłogi sportowej. Zamawiający będzie wymagał zgodności produktu z normą PNEN Pytanie 10 Wnosimy o wykreślenie zapisu wymagania wykonania wymaganych obowiązującymi przepisami badań i pomiarów, prób, sprawdzeń, kontroli i odbiorów technicznych, które to według Zamawiającego obejmuje zamówienie. Jakie przepisy tego wymagają, jakie badania i pomiary będzie wymagał Zamawiający, co będzie próbował i sprawdza l - w jakim terminie, w jakiej technologii, przy udziale jakiej komisji lub jakiej instytucji? Zamawiający wykreśla zapis o wykonaniu wymaganych obowiązującymi przepisami badań i pomiarów, prób, sprawdzeń, kontroli i odbiorów technicznych. Pytanie 11 Zamawiający wymaga aby podłoga sportowa posiadała następujące certyfikaty; FFBB - Francuska Federacja Piłki Koszykowej LNH - Francuska Federacja Piłki Ręcznej Dlaczego Inwestor wymaga powyŝszych certyfikatów, które w Ŝaden sposób niej są wiąŝące dla naszego kraju? W Polsce odpowiednimi związkami są Polski Związek Piłki Ręcznej oraz Polsk Związek Koszykówki - organy te stosują przepisy obowiązujące dla wszystkich innych krajów 4

5 podporządkowując się odpowiednio federacji FIBA w zakresie koszykówki oraz IHF/EHF w zakresie piłki ręcznej. Jednocześnie Zamawiający powyŝszymi zapisami blokuje moŝliwość składania ofert zawęŝając krąg dostawców do jednego producenta tj. firmy Tarkett, Prosimy o zlikwidowanie wymogów innych lokalnych federacji pozostawiając wymóg posiadania certyfikara FIBA dla oferowanego systemu podłogi. Zamawiający będzie wymagał posiadania certyfikatu FIBA dla oferowanego systemu podłogi. Nie ma obowiązku przedstawiania certyfikatu FFBB - Francuska Federacja Piłki Koszykowej, LNH - Francuska Federacja Piłki Ręcznej Pytanie 12 Zamawiający wymaga aby czas montaŝu mobilnej, drewnianej podłogi sportowej nie przekraczał 3 godzin przy zaangaŝowaniu 4 osób, tymczasem jako firma z bardzo duŝym doświadczeniem w zakresie dostaw i montaŝu tego typu systemów podłogowych informujemy, iŝ wg. naszej wiedzy Ŝadnego dostępnego na rynku systemu drewnianej podłogi mobilnej nie uda się zamontować przy zaangaŝowaniu 4 osób w tak krótkim czasie. Znane są przypadki gdzie oferent zgodnie z wymogami Zamawiającego zadeklarował w swojej ofercie tak krótki czas montaŝu, co nie znalazło potwierdzenia w rzeczywistym czasie montaŝu i doprowadziło do postępowania sądowego. Prosimy zatem o zlikwidowanie zapisu wymuszającego tak szybki montaŝ. Zamawiający wymaga aby czas montaŝu mobilnej, drewnianej podłogi sportowej nie przekraczał 8 godzin przy zaangaŝowaniu 4 osób. Pytanie 13 Zamawiający w zakresie ochrony przeciwpoŝarowej dopuszcza orzeczenie dotyczące co najmniej paneli podłogowych. Czy oznacza to, Ŝe Zamawiający dopuści dostarczenie podłogi, w skład której wchodzić będzie np. pianka amortyzująca posiadająca wymaganego prawem certyfikatu palności? Zgodnie z obowiązującym prawem cały system jako komplet powinien posiadać certyfikat palności na odpowiednim poziomie. Czy zamawiający będzie wymagał dostarczenia systemu i podłogi, który jako komplet będzie posiadał odpowiedni certyfikat palności? Zamawiający będzie wymagał dostarczenia systemu i podłogi, który jako komplet będzie posiadał odpowiedni certyfikat palności. Pytanie 14 Wnosimy o wyznaczenie realnego terminu dostawy podłogi i osprzętu sportowego. Określony przez Zamawiającego termin 8 sierpnia nie jest w ogóle moŝliwy do przyjęcia dla oferentów ze względu na konieczność wyprodukowania podłóg i wyposaŝenia sportowego, zorganizowanie logistyki transportowej do obiektu, wykonanie ich montaŝu i zgłoszenie do odbioru. Tym bardziej, iŝ dokumentacja przetargowa na dziś nie jest kompletna i jest wielce prawdopodobna zmiana terminu składania ofert wynikająca z konieczności uzupełnienia dokumentacji przez Zamawiającego, RównieŜ nie wiadomo jak długo Zamawiający będzie rozstrzygał postępowanie, czy nie wpłyną protesty i odwołania. Wnosimy o wyznaczenie 60 dniowego terminu realizacji przedmiotu zamówieniu -liczonego od dnia podpisania umowy z Zamawiającym. 5

6 Zamawiający podtrzymuje termin realizacji zadania. Pytanie 15 Zamawiający wymaga dostarczenia regałów stalowych przeznaczonych do przechowywania paneli podłogowych, tymczasem producenci podłóg przenośnych często dostarczają wraz z podłogą drewniane skrzynie transportowe, które słuŝą równieŝ do magazynowania podłogi mobilnej. Prosimy zatem o dopuszczenie dostarczenia oryginalnych skrzyń transportowo magazynowych wykonanych z drewna. Zamawiający dopuszcza dostarczenia oryginalnych skrzyń transportowo magazynowych wykonanych z drewna, pod warunkiem moŝliwości ich przechowywania w pomieszczeniach magazynowych Kraków Areny. Konieczna wizja lokalna na obiekcie. Pytanie 16 Zamawiający wymaga dostarczenia wózków transportowych" do transportu modułów podłogi. Prosimy aby inwestor wyjaśnił pojęcia wózka transportowego". Czy chodzi o transport pojedynczych modułów (rozkładanie modułów juŝ na arenie hali), czy moŝe transport w opakowaniach zbiorczych z magazynu na arenę hali? Czy ma to być wózek elektryczny, spalinowy, niskiego lub wysokiego składów ma, czy teŝ wózek ręczny bez napędu Zamówienie dotyczy wózka transportowego elektrycznego do transportu pojedynczych modułów z magazynu na arenę główną. Pytanie 17 Zamawiający wymaga aby podłoga sportowa zachowała swoje cechy i właściwości przez minimum 500 cykli montaŝu i demontaŝu. Licząc, Ŝe podłoga będzie rozkładana przez Zamawiającego średnio np razy w roku, to czy zamawiający będzie: wymagał gwarancji na lat? Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji technicznej. Pytanie 18 Zamawiający określa szacunkową wartość całego zamówienia (podłoga + sprzęt) poniŝej Euro, jednocześnie wymaga od oferenta wiedzy i doświadczeń a w postaci zrealizowania dostawy i montaŝu samej tylko podłogi za minimalną kwotę zł brutto. Prosimy Inwestora o dostosowanie stawianych wymagań referencyjnych do rzeczywistych wartości przedmiotowego zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pytanie 19 Na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 z roku 2004 z późniejszymi zmianami), w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą Dostawa i montaŝ drewnianej modułowej podłogi sportowej oraz dostawa i montaŝ wyposaŝenia na potrzeby Kraków Areny.", informujemy o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego tj. nie stosowaniu się przez Zamawiającego do obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i wnosimy o zmianę parametrów systemowej 6

7 podłogi, dopuszczając do udziału w postępowaniu przetargowym wyroby więcej niŝ jednego producenta. Wymagania Zamawiającego dotyczące minimalnych parametrów, przedstawionych w dokumentacji spełnia wyłącznie jeden producent - firma Tarkett. Podstawa niniejszej informacji jest naruszenie przez Zamawiającego postanowień Ustawy Prawo zamówień publicznych zwanej dalej Pzp, a w szczególności: 1. art. 7 ust. 1 Pzp - poprzez prowadzenie postępowania z naruszeniem zasady przestrzegania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ust. 1-3 Pzp - poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób nadmiernie rygorystyczny, wskazujący na produkty jednego producenta, co nie jest uzasadnione potrzebami Zamawiającego, ograniczając grono wykonawców zdolnych do wykonania przedmiotowego zamówienia. UZASADNIENIE Zamawiający, jak wynika z dyrektyw unijnych, powinni otwierać się na konkurencję i w tym celu umoŝliwiać składanie ofert odzwierciedlających róŝnorodność rozwiązań technicznych, a w konsekwencji brać pod uwagę oferty oparte na równowaŝnych ustaleniach (oferty równowaŝne). Zakaz utrudniania uczciwej konkurencji zostanie naruszony, gdy przy opisie przedmiotu zamówienia zamawiający uŝyje oznaczeń czy parametrów wskazujących konkretnego producenta (dostawcę) lub konkretny produkt, działając w ten sposób wbrew zasadzie obiektywizmu i równego traktowania wszystkich podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne. Działaniem wbrew zasadzie uczciwej konkurencji jest równieŝ na tyle rygorystyczne określenie wymagań, jakie powinien spełnić pnedmiot zamówienia, Ŝe nie jest to uzasadnione potrzebami zamawiającego, a jednocześnie ogranicza krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia. Biorąc pod uwagę zapis art. 29 ust. 2 prawa zamówień publicznych, wystarczy do stwierdzenia faktu nieprawidłowości w opisie przedmiotu zamówienia (a tym samym sprzeczności z prawem) jedynie zaistnienie moŝliwości utrudniania uczciwej konkurencji poprzez zastosowanie określonych zapisów w specyfikacji, niekoniecznie zaś realnego uniemoŝliwienia takiej konkurencji. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób ograniczający krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia winien unikać wszelkich parametrów, które wskazywałyby na konkretny produkt, lub konkretnego wykonawcę. Naruszeniem przepisów PZP będzie równieŝ nadmierne, rygorystyczne opisywanie przedmiotu zamówienia, nieuzasadnione w Ŝaden sposób potrzebami Zamawiającego. PowyŜsze potwierdza wiele orzeczeń KIO. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje konkretny rygorystycznie opisany produkt. Zamawiający wprowadzając takie zapisy do wyŝej wymienionego przetargu z góry zakłada jaki produkt i jakiego producenta ma zostać zainstalowany na planowanym obiekcie. Zamawiający nie ma obowiązku uwzględniać wszystkich nawierzchni występujących na rynku, ale powinien wziąć pod uwagę produkty, które posiadają bardzo wysokie parametryprzewyŝszające minimalne wymagania normy PN-EN 14904, oraz certyfikat FIBA.Zapisy SIWZ nie pozwalają zaoferować produktu równowaŝnego, gdyŝ Ŝaden inny produkt nie posiada parametrów wymienionych przez Zamawiającego. Zamawiający Ŝądając tak przedstawionych parametrów narusza szereg przepisów prawnych. Przede wszystkim pragniemy zauwaŝyć, Ŝe takie działanie Zamawiającego prowadzi do poniesienia odpowiedzialności określonej w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 14, poz. 114 z póŝn. zm.). Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 7

8 konkurencji (Dz. U. z 2003 r.nr 153, poz z pćźn. zm.), czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeŝeli zagraŝa lub narusza interes innego przedsiębiorcy. Zaś ust 3 art. 7 ustawy Pzp zobowiązuje zamawiającego do udzielenia zamówienia wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy, co w konsekwencji nakłada na Zamawiającego obowiązek prowadzenia postępowania w sposób zapewniający prawidłowe stosowanie przepisów ustawy Pzp. W związku z powyŝszym informacja jest zasadna i wnosimy o zmianę parametrów, dopuszczając inne systemy podłóg mobilnych, drewnianych; - spełniające normę PN-EN we wszystkich parametrach, - posiadające atest higieniczny PZH, - posiadające certyfikat FIBA - Wykończone panelami z drewna klejonego warstwowo - posiadające certyfikat p.poŝ. Modyfikacja specyfikacji, z uwzględnieniem powyŝszych uwag zwiększy konkurencyjność, przez co moŝe obniŝyć wartość inwestycji. W przypadku nie uwzględnienia informacji przez Zamawiającego, Informujący powiadomi o zaistniałych nieprawidłowościach Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Zamawiający dokonał zmian w Specyfikacji Technicznej, podtrzymując jednocześnie moŝliwość zastosowania rozwiązań równowaŝnych. Pytanie 20 Po dokonaniu wizji lokalnej pomieszczeń wskazanych jako pomieszczenia magazynowe z przeznaczeniem do przechowywania paneli mobilnej podłogi sportowej, z uwagi na niewielką ich powierzchnię zwracamy się do inwestora z pytaniem czy wymagana jest dostawa regałów/skrzyni umoŝliwiających magazynowanie piętrowo - skrzynia na skrzyni lub regał na regale? Zamawiający dopuszcza rozwiązania piętrowe słuŝące przechowaniu modułów. Pytanie 21 Jeśli zamawiający wymaga aby dostarczone regały/skrzynie były konstrukcją, do przechowywania podłogi w warunkach wysokiego składowania, to czy wózki których wymaga zamawiający powinny być wózkami do obsługi magazynu wysokiego składowania? Czy mają to być wózki ręczne? Zamówienie dotyczy wózka transportowego elektrycznego do transportu pojedynczych modułów z magazynu na arenę główną- wózki do obsługi magazynu wysokiego składowania. Pytanie 22 Zamawiający w załączniku nr 2 pkt.4 określa, Ŝe przeglądy gwarancyjne odbywać się będą jeden raz w kaŝdym półroczu kalendarzowym, prosimy o wyjaśnienie czy przeglądy takie będą odbywać się na podłodze złoŝonej czy rozłoŝonej. Jeśli na podłodze rozłoŝonej to czy rozłoŝenie podłogi będzie po stronie Zamawiającego czy dostawcy? Czy koszty związane z rozłoŝeniem podłogi na czas przeglądu będzie kaŝdorazowo ponosił Zamawiający czy dostawca systemowej podłogi? 8

9 Przeglądy będą odbywać się na podłodze rozłoŝonej przez zarządcę Kraków Areny. Pytanie 23 Czy naleŝy przyjąć do wyceny pełen komplet do siatkówki: słupki, siatka, wieszak na siatkę, osłony słupków, stanowisko sędziowskie, tuleje, dekle? Czy siatkówka ma posiadać Certyfikat FIVB Official oraz czy Wykonawca ma przewidzieć w ofercie adaptery do montaŝu słupków w istniejących tulejach? Do wyceny naleŝy przyjąć pełen certyfikowany komplet do siatkówki FIVB. Moduły powinny być zaopatrzone system montaŝu słupków do siatkówki. Pytanie 24 Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wierzchniej warstwy panela sportowego. Czy naleŝy przyjąć deskę bukową czy teŝ dębową? Zamawiający określił w specyfikacji nawierzchnię drewna: Wymagana jest nowa podłoga o nawierzchni klepkowej z drewna litego (klonowego, dębowego, bukowego lub jesionowego) Pytanie 25 Bardzo prosimy o potwierdzenie poniŝszego rozwiązanie dotyczącego koszy najazdowych. Koszykówka najazdowa Hydroplay ACE S04100, zatwierdzona do międzynarodowych rozgrywek atestem FIBA oraz testowana przez instytut TUV Italia, spełniając wymagania i będąca zgodna z normami EN KaŜda konstrukcja kosza składa się z czterech głównych elementów: podstawy, ramy tylnej, ramy przedniej i ramienia wysięgnika. Podstawa posiada całkowite wymiary zewnętrzne 2030x1050mm wykonana została z zamkniętych profili stalowych o przekroju: 150x50x4mm i 150x50x3mm. Z tyłu konstrukcji na podstawie zamocowano betonowy balast stanowiący przeciwwagę całej struktury kosza. ObciąŜenie o wadze 500 kg osłonięto osłoną wykonaną z pianki i materiału PVC. Rama tylna została wykonana w całości z profili zamkniętych o przekroju 80x50x3mm zespawanych ze sobą pod róŝnymi kątami nachylenia w celu wzmocnienia całej konstrukcji oraz amortyzacji drgań przechodzących poprzez ramię struktury występujących podczas gry. Rama przednia została wykonana z profili zamkniętych o przekroju 120x60x3mm zespawanych ze sobą pod róŝnymi kątami nachylenia oraz wzmocniona poprzez uŝycie dodatkowych płytek stalowych o przekroju poprzecznym 100x15mm. Ramię wysięgnika charakteryzuje nowy zakrzywiony kształt wykonany w wyniku połączenia za pomocą impulsowego spawania i laserowego cięcia blachy stalowej o grubości 3mm (góra i dół) 4 mm (po bokach) i usztywniony poprzez stalowy profil o przekroju 80x20x0mm oraz stalowych płyt/blach o grubości 10mm które udraŝniają i umoŝliwiają przeciągnięcie wewnątrz kabli zasilających zegary 24sek. Wewnątrz wysięgnika ramienia znajduje się urządzenie mechaniczne które pozwala na ustawienie tablicy prostopadle do podstawy na róŝnej wysokości gry. Z tyłu ramienia wysięgnika zamocowano kształtownik o grubości 12mm który pozwala na połączenie tylnej i przedniej ramy z ramieniem wysięgnika. Połączenie wszystkich czterech elementów stanowiących konstrukcję kosza jest uzyskane poprzez uŝycie stalowych, chromowanych sworzni o przekroju 25mm i 30mm oraz 9

10 łoŝysk kulkowych i łoŝysk igiełkowych, które pozwalają na prawidłowy i płynny ruch elementów spajających oraz całej konstrukcji podczas podnoszenia do wysokości PLAY i opuszczania kosza do pozycji REST. Przemieszczenia kosza najazdowego po posadzce sportowej umoŝliwiają 4 koła o średnicy 200mm, szerokości 50mm i obciąŝeniu 450kg. Koła posiadają rdzeń z aluminiowego odlewu wykonanego metodą ciśnieniową oraz niebrudzącej gumy elastycznej na zewnątrz koła. Dwa koła skrętne zamontowane są z przodu podstawy i dwa koła z tyłu, zamontowane pod balastem kosza do konstrukcji podstawy. W razie potrzeby istnieje moŝliwość zwiększenia liczby kół maksymalnie do 9 (3 koła z przodu i 6 kół w tylnej części podstawy). Hydrauliczne, elektryczne sterowanie (220V) jest zespolone w wewnętrznej przestrzeni konstrukcji do podstawy struktury. Sterowanie odbywa się za pomocą dźwigni A, która pozwala na podniesienie lub opuszczenie kół przejezdnych oraz ustawienie konstrukcji w pozycji PLAY lub niezaleŝnej dźwigni B, która pozwala na złoŝenie konstrukcji do pozycji REST. Do zespołu napędowego podłączony jest specjalny tłok oleo-dynamiczny który jest wyposaŝony w specjalne złączki, zawór bezpieczeństwa i przednią nakrętkę regulacyjną, która pozwala w razie potrzeby na dostosowanie wysokości całej konstrukcji. Równolegle do tłoka pomiędzy tylną częścią podstawy i przednią ramą konstrukcji umieszczona jest teleskopowa belka pełniąca rolę pomocniczą, podczas podnoszenia konstrukcji do pozycji PLAY czy opuszczania do pozycji REST mechanizm wskazuje wysokość konstrukcji względem przyjętych paramentów wysokości dla koszykówki profesjonalnej czy mini. Konstrukcja koszykówki najazdowej ACE dostarczana jest z: - zestaw osłon przedniej ramy i wysięgnika konstrukcji, wykonanych ze sklejki, wypełnionych pianką i pokrytych materiałem zmywalnym PVC. Grubość 15cm. Zaprojektowane w celu ochrony przedniej części konstrukcji, zgodne z wymogami FIBA, - tablic wykonanych ze szkła hartowanego, w zgodności z normami EN Tablice o grubości 12mm, z otworami umoŝliwiającymi bezpośrednie mocowania obręczy do konstrukcji wysięgnika ramienia oraz folii oklejonej z tyłu tablicy. Szkło tablicy montowane jest do ramy stalowej metodą L. Tablice do koszykówki wyposaŝone są osłony dolnej krawędzi (wykonane z poliuretanu) zgodne z wymogami FIBA jak równieŝ w czerwone światełka LED umoŝliwiający połączenie z zegarami 24sec. -uchylne obręcze z bezhakowym systemem mocowania siatki -siateczki do obręczy wykonane z wytrzymałego nylonu, -tylne płyty z akcesoriami do kotwienia w nawierzchni. Koszykówka najazdowa ACE posiada wysięg ramienia 325cm co gwarantuje zachowanie bezpiecznej odległości 200 cm pomiędzy osłoną ramy przedniej konstrukcji oraz zewnętrznej krawędzi linii pola boiska do gry w koszykówkę, co w całości wymaga 450 cm dla prawidłowego ustawienia konstrukcji na nawierzchni boiska. Ogólne wymiary w pozycji REST: 485x200(szerokość tablicy kosza z osłoną)x198cm. Waga całkowita jednej konstrukcji to ok kg. 10

11 Czy naleŝy przewidzieć dodatkowy tylni balast, który wykluczy konieczność zastosowania tylniego zaczepu? Zamawiający określił w specyfikacji rodzaj osprzętu do koszykówki: Dostawa 4 szt. koszy najazdowych z certyfikatem FIBA, (bez systemu kotwienia w podłoŝu) Pytanie 26 JeŜeli chodzi o bramki do piłki ręcznej, czy naleŝy przyjąć osprzęt z certyfikatem IHF czy EHF? NaleŜy przyjąć osprzęt z certyfikatem IHF. Dodatkowo do oferty naleŝy załączyć kartę techniczną produktu ze wskazaniem producenta i nazwy katalogowej wraz z ewentualną informacją gdzie proponowany produkt jest uŝytkowany. Otrzymują: 1x Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ 1x Strona internetowa ZIS 1 x a/a 11

WYROK. z dnia 29 maja 2013 r. Przewodniczący członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman

WYROK. z dnia 29 maja 2013 r. Przewodniczący członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman Sygn. akt: KIO 1173/13 WYROK z dnia 29 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 24 sierpnia 2012 r.

WYROK. z dnia 24 sierpnia 2012 r. Sygn. akt KIO 1723/12 WYROK z dnia 24 sierpnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk- MazuśProtokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 18 lipca 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 18 lipca 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1432/11 WYROK z dnia 18 lipca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant : Agnieszka Trojanowska Paulina Zalewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lipca

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 7 sierpnia 2013 r.

WYROK z dnia 7 sierpnia 2013 r. Sygn. akt KIO 1794/13 WYROK z dnia 7 sierpnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 sierpnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 17 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski

WYROK. z dnia 17 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski WYROK z dnia 17 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 maja 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 22 listopada 2012 r.

WYROK. z dnia 22 listopada 2012 r. Sygn. akt: KIO 2438/12 WYROK z dnia 22 listopada 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Bartczak-śuraw Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 22 lutego 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 22 lutego 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 235 /11 WYROK z dnia 22 lutego 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Kuciak Protokolant: Przemysław Łaciński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 lutego

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 4 marca 2008r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 4 marca 2008r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 132/08 WYROK z dnia 4 marca 2008r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Członkowie: Protokolant: Barbara Bettman Dagmara Gałczewska-Romek Magdalena

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 14 stycznia 2013 r.

WYROK. z dnia 14 stycznia 2013 r. Sygn. akt: KIO 2892/12 WYROK z dnia 14 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 29 marca 2010 r.

WYROK z dnia 29 marca 2010 r. Sygn. akt: KIO/UZP 242/10 KIO/UZP 260/10 WYROK z dnia 29 marca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Sylwester Kuchnio Członkowie: Piotr Kozłowski Izabela Kuciak Protokolant: Patrycja

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 22 lutego 2013 r.

WYROK z dnia 22 lutego 2013 r. Sygn. akt: KIO 292/13 Sygn. akt: KIO 295/13 Sygn. akt: KIO 309/13 WYROK z dnia 22 lutego 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Sylwester Kuchnio Piotr Kozłowski Izabela

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 8 czerwca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 8 czerwca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 878/10 WYROK z dnia 8 czerwca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Ryszard Tetzlaff Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia INTEGRACJA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SP ZOZ MSW W RZESZOWIE Z WARSTWĄ REGIONALNA PSIM PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 8 lutego 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 8 lutego 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 67/10 KIO/UZP 70/10 KIO/UZP 71/10 WYROK z dnia 8 lutego 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Członkowie: Ryszard Tetzlaff Renata Tubisz Protokolant:

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 10 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

WYROK z dnia 10 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Sygn. akt: KIO 962/13 WYROK z dnia 10 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Protokolant: Radosław Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO dla Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIśEJ 4 845 000 EURO PN/27RB/07/2010 NA ROBOTY

Bardziej szczegółowo

Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ)

Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Promocja Projektu pn.: Modernizacja oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego)

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego) S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ I INFORMACJA OGÓLNA 1. I n f o r m a c j e o Z a m a w i a j ą c y m i p r z e d m i o c i e p r z e t a r g u. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/1/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 22 października 2013 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 22 października 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2407/13 WYROK z dnia 22 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 17 stycznia 2013 r. Marek Szafraniec

WYROK z dnia 17 stycznia 2013 r. Marek Szafraniec Sygn. akt: KIO 2908/12 WYROK z dnia 17 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Marek Szafraniec Protokolant: Radosław Cwyl

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH REKOMENDACJE

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH REKOMENDACJE UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH REKOMENDACJE Urząd Zamówień Publicznych 2010 r. REKOMENDACJE 1. CEL REKOMENDACJI Niniejsze rekomendacje opracowano celem wskazania sposobu

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 5 września 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 5 września 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1799/11 WYROK z dnia 5 września 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Marek Koleśnikow Protokolant: Paulina Zalewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze Ŝycie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze Ŝycie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Krotoszyn, 2009-07-20 Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula ul. Ogrodowa 13 63-300 Pleszew Dotyczy: protestu złoŝonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniŝej progów określonych

Bardziej szczegółowo