SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Do przetargu nie mają zastosowania przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający Backer OBR Sp. z o.o. ul. Głowackiego Pyrzyce Tel: Fax: I. Przedmiot zamówienia - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego rozbudowy 1. Celem projektu inwestycyjnego jest rozbudowa istniejącego, funkcjonującego zakładu. Załączona plansza sytuacyjna (załącznik nr 1) obrazuje istniejące hale produkcyjno-magazynowe oraz planowane w ramach rozbudowy obiekty. Obiekty wchodzące w skład projektu inwestycyjnego: 1) Hala produkcyjna o powierzchni 3000 m2 (w tym instalacja do zagospodarowania procesowej energii cieplnej). Lokalizacja: patrz Załącznik nr 1 - obiekt A 2) Magazyn wysokiego składowania o powierzchni 1400 m2 i wysokości użytkowej 13.5 m, w tym doki załadowczo-wyładowcze szt. 3 (obiekt B) 3) Sprężarkownia i biuro produkcyjne o powierzchni 250 m2. (obiekt C ) 4) Rozbudowa trafostacji (obiekt D) 5) Parking ze 177 miejscami parkingowymi. (obiekt E) 6) Brama główna z portiernią. (obiekt F) 7) Drogi wewnętrzne do transportu samochodowego i ruchu pieszych z uwzględnieniem zagłębienia w terenie pod doki załadowczo-wyładowcze (obiekt G1), skomunikowania z ulicami Szczecińską (obiekt G2) i Głowackiego (obiekt G3) i wejściem pracowników do części socjalnej budynku Zakładu grzałek Foliowych (obiekt G4) 8) Jadalnia dla pracowników Zakładu Grzałek Rurkowych (obiekt H) 9) Podest produkcyjny (obiekt I) 10) Rozbudowa podestu do zasypywarek (obiekt J) 11) Podest biurowy (obiekt K) 12) Łącznik biurowy (obiekt L) 13) Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej włącznie z częścią dotyczącą obiektu socjalno-biurowego od strony ulicy Szczecińskiej (obiekt M) 14) Przesunięcie namiotów (obiekty N1 i N2) 15) Utwardzenie gruntu i budowa wiaty na pojemniki na odpady (obiekt O) 2. Etapowanie projektowania. Zamawiana dokumentacja projektowa obejmować ma kompleksowo wszystkie planowane obiekty wg p.1, na wybudowanie których uzyskane będzie pozwolenie na budowę. W pierwszej kolejności wykonawca zaprojektuje i uzyska odrębne pozwolenie na budowę na obiekty: 9) Podest produkcyjny (obiekt I) oraz 10) Rozbudowa podestu do zasypywarek (obiekt J) na ten zakres należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę do końca sierpnia 2011r Pozostałe obiekty należy zaprojektować i uzyskać na nie jedno wspólne pozwolenie na budowę w terminie do końca września 2011r. Wniosek o pozwolenie na budowę będzie uwzględniał etapowanie inwestycji umożliwiające użytkowanie poszczególnych budowanych obiektów przed zakończeniem wszystkich robót objętych pozwoleniem. 3. Zakres zamawianego opracowania/zakres obowiązków wykonawcy: 1-7

2 1) oprócz projektu budowlanego stanowiącego postawę do wydania pozwolenia na budowę należy opracować również szczegółowe projekty wykonawcze oraz część kosztorysową wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót; 2) wykonawca zobowiązany jest uzyskać w imieniu zamawiającego (na podstawie upoważnienia) pozwolenia na budowę oraz wszelkie wymagane prawnie decyzje, uzgodnienia i opinie. Wykonawca sporządza wszelkie wymagane kompletne pisma i wnioski, w tym również te które zobowiązany jest formalnie podpisywać Zamawiający. 3) wykonawca własnym kosztem i staraniem pozyskuje w niezbędnym dla opracowania zakresie obszarowym wtórniki do celów projektowych; 4) wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia - własnym kosztem i staraniem wszelkich niezbędnych dla właściwego opracowania dokumentacji projektowej - inwentaryzacji stanu istniejącego, ewentualnych badań i pomiarów; 5) przy doborze poszczególnych rozwiązań technicznych wykonawca w optymalny sposób uwzględniać będzie koszt ich wykonania i eksploatacji; 6) wykonawca zobowiązany będzie do sukcesywnych konsultacji z Zamawiającym poprzez prezentację i opiniowanie roboczych koncepcji projektowych (również przez analizę szacunkowych, przewidywanych kosztów realizacji); Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru rozwiązań alternatywnych oraz wnoszenia uwag i korekt do opracowania mając na względzie koszty realizacji inwestycji oraz względy funkcjonalno-użytkowe; 7) w ramach zamówienia wykonawca sporządzi informację dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 8) wykonawca będzie zobowiązany w ramach zamówienia do udzielania, na etapie prowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie robót, wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania oferentów dotyczących technologii robót oraz przedmiaru robót; 9) sprawowanie nadzoru autorskiego; do podstawowych obowiązków wykonawcy związanych z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego należeć będzie: a) nadzorowanie zgodności realizowanych robót z projektem budowlanym w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, funkcjonalnych i materiałowych, b) wyjaśnienie ewentualnych nieścisłości projektu budowlanego, c) rozwiązywanie zgłaszanych problemów wykonawczych związanych z rozwiązaniami projektu budowlanego, w tym rozwiązywanie ewentualnych kolizji wynikłych w trakcie prowadzenia robót, d) udział w naradach roboczych oraz w czynnościach odbiorowych (przejściowych i końcowych) na żądanie Zamawiającego i stwierdzonych w trakcie realizacji robót błędów dokumentacji projektowo-kosztorysowej, e) dokonywanie niezbędnych wpisów do dziennika budowy, f) uzgadnianie z zamawiającym i wykonawcą robót możliwości wprowadzenia zmian w stosunku do rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych przewidzianych w dokumentacji, g) opiniowanie wprowadzanych zmian pod względem ich istotności w rozumieniu Prawa budowlanego mogących mieć wpływa na konieczność aneksowania pozwolenia na budowę. 4. Specyfikacja zamawianego opracowania: 1) poszczególne projekty budowlane i wykonawcze po 4 egz. (nie licząc egzemplarzy pozostających u wydającego pozwolenie na budowę); 2) poszczególne specyfikacje techniczne po 1 egz. 3) kosztorysy inwestorskie po 1 egz 4) przedmiary robot (szczegółowe kosztorysy ślepe) po 1 egz 5) opracowanie na płytach CD - (2 komplety), całość opracowania przekazana zostanie zamawiającemu dodatkowo w wersji elektronicznej na płytach CD z zachowaniem poniższych wymagań: a) części opisowe w formie plików tekstowych; b) pisma, uzgodnienia, decyzje zeskanowane w.pdf; 2-7

3 c) części rysunkowe w formatach.pdf w skalach umożliwiających jednoznaczne i wyraźne odczytanie zawartych na rysunkach informacji; należy unikać tworzenia plików poszczególnych rysunków o rozmiarze większym od 1 MB) d) część kosztorysowa w zależności od używanego formatu i programu (w plikach.ath oraz dodatkowo w formacie.pdf ) 5. Projekt umowy. Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 specyfikacji II. Procedura wyboru oferty najkorzystniejszej. 1. W opinii Zamawiającego dla właściwej oceny zakresu projektowego i sformułowania wynagrodzenia ofertowego Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej zakładu. Zamawiający organizuje w dniu 8 czerwca 2011r o godz. 10:00 spotkanie zainteresowanych wykonawców na terenie zakładu. Zainteresowani proszenie są o zadawanie wstępnych pytań, do których Zamawiający odniesie się na organizowanym spotkaniu zapytanie drogą mailową na adres i Bliższe informacje udzielane będą pod nr tel Wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający dokona w oparciu o ofertową cenę brutto za cały zakres zamówienia, udokumentowane doświadczenie wykonawcy w projektowaniu obiektów przemysłowych, doświadczenie i kwalifikacje zespołu projektowego wykonawcy oraz terminu wykonania kompletnej dokument projektowej. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi wykonawcami w zakresie ceny i warunków zamówienia. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Od decyzji Zamawiającego co do wyboru wykonawcy lub unieważnienia przetargu nie przysługuje odwołanie. 5. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 20 czerwca 2011r. III. Instrukcja dotycząca sporządzania oferty. 1. Pisemne oferty w zamkniętej kopercie oznaczonej Backer rozbudowa należy składać w siedzibie Zamawiającego ul. Głowackiego Pyrzyce (sekretariat) w terminie do 15 czerwca 2011r. do godz. 10:00 2. Zawartość oferty: 1) Oferta przetargowa wg wzoru formularza ofertowego (zał. nr 2), 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 3) Podstawowe informacje o firmie, a w nich m.in.: adres, telefony, kontaktowe osób odpowiedzialnych za ofertę, ile lat firma istnieje; profil i skala działalności, osiągnięcia itp 4) Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat opracowań projektowych w zakresie podobnym do przedmiotu niniejszego przetargu z podaniem ich zakresu, miejsca, szacunkowej wartości i informacji o wykonawczym stanie realizacji wraz z dokumentami referencyjnymi 5) Wykaz zespołu projektowego przewidzianego do realizacji zamówienia (uprawnienia, kwalifikacje, doświadczenia) 6) Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do dokonywania czynności prawnych i podejmowania zobowiązań w imieniu przedsiębiorstwa 3-7

4 Załącznik nr 2(wzór) OFERTA PRZETARGOWA Przedmiot oferty : wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy infrastruktury budowlanej Zakładu Grzałek Rurkowych w Pyrzycach w pełnym zakresie oraz na wszystkich warunkach i wymaganiach specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający: Backer OBR Sp. z o.o. Wykonawca: (pełna nazwa, adres,) 1. Oświadczamy, że oferta odnosi się do pełnego zakresu opisanego w części I, na wszystkich warunkach i wymaganiach niniejszej specyfikacji. 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu określonymi niniejszą specyfikacją i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. Oferowana przez nas Ryczałtowa Cena Ofertowa za cały zakres zamówienia (faza projektowa) wynosi: CENA OFERTOWA netto.. zł słownie złotych :... zł a w tym:... wyspecyfikowane wynagrodzenie za projektowanie poszczególnych obiektów Podatek VAT wg obowiązujących przepisów -...zł CENA BRUTTO...zł słownie:... Cena za pełnieniu nadzoru autorskiego... Wykonawca może zadeklarować całkowite wynagrodzenie ryczałtowe za pełnienie nadzoru lub podać warunki cenowe za poszczególne czynności związane z pełnieniem nadzoru Oferowane terminy wykonania kompletnej dokumentacji projektowej: Wykonawca może wyodrębnić poszczególne etapy i fazy projektowania (np. projekty wykonawcze, złożenie wniosku o pozwolenie na budowę, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę itd.). Podpisano: (podpisy osób posiadających pełnomocnictwa ) (pieczątka firmowa) Data: 4-7

5 -wzór umowy- załącznik nr 3 UMOWA Nr... na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy infrastruktury budowlanej Zakładu Grzałek Rurkowych w Pyrzycach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego zawarta w dniu r. pomiędzy : Backer OBR Sp. z o.o.... z siedzibą... zwaną dalej w umowie Zamawiającym, którą reprezentują: , a Przedsiębiorstwem... z siedzibą przy..., zwanym dalej Wykonawcą, którego reprezentują: , o następującej treści : 1 ZAKRES ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, na warunkach i w zakresie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożonej oferty przetargowej wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy infrastruktury budowlanej Zakładu Grzałek Rurkowych w Pyrzycach. 2. Szczegółowy zakres i warunki zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, ustalenia wynikające z przeprowadzonych rokowań [ jeżeli takowe zostaną przeprowadzone] oraz oferta wykonawcy (załączniki nr... do umowy ) 2 TERMINY 1. Wykonawca przedłoży zamawiającemu kompletną dokumentacje projektową w terminach: 1) dla zakresu.. do... 2) Wykonawca uzyska pozwolenie na budowę w terminach: 1) w zakresie... do... 2)... 3)... 3 WYNAGRODZENIE 1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1 umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:...,- PLN netto (słownie:... ) 2. Do kwoty netto naliczany będzie podatek VAT wg obowiązujących przepisów w okresie świadczenia usługi 3. Szczegółowe wynagrodzenie za projekty poszczególnych obiektów oraz za pełnienie nadzoru autorskiego określa formularz cenowy oferty Wykonawcy 4 5-7

6 PŁATNOŚCI 1. dopuszcza się płatności fakturami przejściowymi za poszczególne elementy opracowania 2. termin płatności do 21 dni licząc od daty otrzymania faktury; 3. faktura końcowa wystawiona będzie po dokonaniu odbioru końcowego całego opracowania 4. płatności za nadzór autorski wg warunków oferty wykonawcy 5 PRZEDSTAWICIELE STRON 1. Przedstawicielami Zamawiającego odpowiedzialnymi za realizację umowy jest: Ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację zamówienia jest... 6 KARY UMOWNE Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów: 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do stosowanie następujących kar umownych: 1) karę za niedotrzymanie poszczególnych terminów wykonania zamówienia PLN za każdy dzień zwłoki; 2) karę za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy PLN; 2. Zamawiający oprócz stosowania kar umownych zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 3. Wykonawca ma prawo do zastosowania kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości PLN. 4. Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy. 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał rzeczowo-właściwy sąd. 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 4. Umowę niniejszą sporządzono w 4 egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron. 5. Załącznikami do umowy są oferta Wykonawcy oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 6-7

7 infrastruktury budowlanej Zakładu Grzałek Rurkowych w Pyrzycach 7-7

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%... Strona 1 z 9 Borne Sulinowo: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców Wrocław, dnia 28 stycznia 2015 r. Numer referencyjny postępowania: Z/10/2014 Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI 1. Zamawiający MARCIN KRZEMIEŃ 34-100 Wadowice,

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wybór Wykonawcy zamówienia:

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wybór Wykonawcy zamówienia: BZP.271.9.2015 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Zwiększenie funkcjonalności sal wystawienniczej i konferencyjnej,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 629/W/15/Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych

Ogłoszenie nr 629/W/15/Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych Ogłoszenie nr 629/W/15/Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 636/W/15/Kartuzy o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 636/W/15/Kartuzy o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 636/W/15/Kartuzy o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MAZOWIECKI PORT LOTNICZY SOCHACZEW Sp. z o.o. 96-500 Sochaczew ul. 1 Maja 16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację ekspertyzy mającej określić stan nawierzchni lotniskowych lotniska

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-ach,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska 14, 70-603 Szczecin, Polska website: www.deutschebahn.com/portszczecin e-mail: zakupy@dbport.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro.

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro. Nr sprawy BZP/38/383-17/2015 Formularz oferty Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo